TIETOHALLINNON nykytila, tavoitetila ja TOIMENPIDEOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOHALLINNON nykytila, tavoitetila ja TOIMENPIDEOHJELMA 2008-2010"

Transkriptio

1 LIITE 4 Seutuhallitus OULUNKAAREN SEUTUKUNNAN TIETOHALLINNON nykytila, tavoitetila ja TOIMENPIDEOHJELMA Käsittelijä Toimielin Päivämäärä Valmiusaste Tietotiimi Luonnos

2 2 Hallintotiimi Luonnos Tietotiimi Luonnos Johtotiimi ja Luonnos Seutuhallitus Hyväksytty

3 3

4 4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 1 TOIMEKSIANTO 1 2 TOIMEKSIANNON PURKU OSAKOKONAISUUKSIKSI 1 3 OSAKOKONAISUUKSIEN RAJOJEN MÄÄRITTELY Perustietotekninen palvelukokonaisuus Työasemakanta ja käyttäjähallinta Palvelimet Tietoliikenne Käyttäjähallinta ja lähitukipalvelu Yhteiset tuettavat tietojärjestelmät Henkilöresurssointi Investoinnit 9 4 KUSTANNUKSET 10 5 VAIHTOEHTOISET ORGANISOINTIMALLIT Seudullinen tietohallinto Ulkoistaminen Osakkuus ja palvelusopimus LapIT Oy:n kanssa 11 1

5 5 TOIMEKSIANTO Oulunkaaren seutukunnan kunnat ovat tiivistäneet viimeisten vuosien aikana yhteistyötään myös tietohallinnon osalta. Vuosina rakennutettiin yhtenäinen alueverkko, joka yhdisti alueen 6 kuntaa toisiinsa nopein tietoliikenneyhteyksin. Tietojärjestelmätason konkreettinen yhteistyö aloitettiin mm. käyttämällä samaa arkistoinnin tietojärjestelmää sekä hankkimalla yhteinen taloushallinnon tietojärjestelmä, joiden käyttö mahdollistui nopeiden tietoliikenneyhteyksien myötä. Hankintakustannusten jakamisen myötä saavutettujen kustannussäästöjen ja mm. järjestelmän ylläpidon tason kehittymisen lisäksi käynnistettiin myös taloushallinnon toimintaprosessien kehittäminen. Kunnat ottivat vaiheittain käyttöön sähköisen ostolaskujen kierrätysprosessin ja keskittivät ostolaskujen skannauksen yhteen pisteeseen. Oulunkaaren kuntien palvelustrategiatyön ja edellä kuvattujen konkreettisten operaatioiden jatkumon tavoitteena on ollut keskittää Oulunkaaren kuntien tukipalvelut (talous- ja henkilöstöhallinto sekä atk-palvelut) yhteiseen kuntapalvelutoimistoon. Muutospainetta palvelujen uudelleen järjestämiselle aiheuttavat ensisijaisesti taloudelliset tekijät sekä henkilöstön saatavuus ja osaamisen varmistaminen. Oulunkaaren seutukunta on tehnyt päätöksen aloittaa kuntapalvelutoimiston toiminnan Palvelujohtaja aloittaa työnsä Kuntapalvelutoimiston toimintamallia on tarkasteltu varsin perusteellisesti sekä palveluprosessien että liiketoiminnan näkökulmista. Palvelutuotanto tulee perustumaan yhteistyömalliin, jossa toimintoja keskitetään useamman kunnan alueelle. Palvelupisteet tulevat sijaitsemaan Iissä, Pudasjärvellä sekä Utajärvi/Vaala alueella. Luotettava tietotekninen infrastruktuuri ja laadukas ja riittävä tekninen tuki tulevat olemaan erittäin merkittäviä edellytyksiä kuntapalvelutoimiston toiminnalle. Kuntapalvelutoimiston toiminnan käynnistäminen varsin heterogeenisiin tietoteknisiin lähtökohtiin perustuen asettaa haasteita tietojärjestelmien integraatioprosessille. Tämän kehittämishankkeen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa kuntapalvelutoimistoon liittyvään tietotekniikan integraatioprosessi sekä käynnistää kuntapalvelutoimiston tietotekniikkapalvelutuotanto. Tehtävänä on yhtenäistää kuntapalvelutoimiston palveluiden piiriin kuuluvien kuntien tietohallintostrategiat ja tietohallintoarkkitehtuuri, tietohallinnon tukipalveluiden toiminnan suunnittelu ja käynnistäminen, tietohallinnon henkilöstösuunnitelman laatiminen ja rekrytointiprosessin toteuttaminen sekä tietohallinnon palveluiden tuotteistaminen. 2 TOIMEKSIANNON PURKU OSAKOKONAISUUKSIKSI

6 6 Tietotiimin jäseninä ovat Oulunkaaren seutukunnan kuntien atk-vastaavat ja sen tehtävä on luoda yhteinen näkemys tietotekniikan kehittämiselle ja määritellä yhtenäistämisen tavoite. Kehittämisen ja määrittelyn hahmottamiseksi tietotiimi on pilkkonut tietohallinnon asiat palvelukokonaisuuksiin, joita ovat: perustietotekninen palvelukokonaisuus: käyttäjähallintapalvelimet, sovelluspalvelimet, tietoliikenne ja työasemat (= vakiointi, yhteinen työkalupakki). käyttäjähallintaan liittyvä palvelukokonaisuus: käyttäjien perustaminen sekä tukipalvelujen järjestäminen. tavoitteet yhteisille tietojärjestelmäkokonaisuuksille ajalle , joita tuetaan keskitetysti ja seudullisen tukiohjelman ulkopuolelle jäävät sovellukset ja niiden tukitoiminta vertailevien organisaatiomallien esittely investointipolitiikka palvelimissa, tietoliikennelaitteissa ja johdoissa sekä työasemien hankinta Osakokonaisuuksiin purkamisen tarkoituksena on etsiä selkeät tietohallinnon vastuurajat kuntien ja Oulunkaaren seutukunnan välisen työnjaon selkeyttämiseksi sekä toissijaisesti uuden organisaatiomallin (oma/ulkoistettu toiminto) valintaprosessin helpottamiseksi. 3 OSAKOKONAISUUKSIEN RAJOJEN MÄÄRITTELY 1 Perustietotekninen palvelukokonaisuus 1 Työasemakanta ja käyttäjähallinta Nykytilanne: Tällä hetkellä Oulunkaaren alueen kunnissa on käytössä 1446 työasemaa, joiden käyttäjähallinnat ovat kuntien omien IT-vastuuhenkilöiden vastuulla. Kokonaiskäyttäjämäärä on 7771 henkilöä, joista koulujen oppilaita Työasemavakiointi on käytössä kuntakohtaisena, mutta sen dokumentointi on jäänyt tekemättä. Tietoa tämän hetkisestä työasemakannasta: TYÖASEMAT YHTEENSÄ Pudasjärv i Ii Utajärvi Seutukunta Yli-Ii Vaala Yhteensä Kunta

7 7 Terveystoimi Koulut yhteensä Tietoa tämän hetkisestä kuntien palkkalistoilla olevista henkilöistä, luottamushenkilöistä ja oppilaista: KÄYTTÄJÄTUNNUKSET YHTEENSÄ Pudasjärv i Ii Utajärvi Seutukunta Yli-Ii Vaala Yhteensä Henkilöstö Luottamushenkilöt Oppilaat yhteensä Koulujen oppilaiden tarkempi taulukko: Oppilasmäärät: Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Yhteensä Perusopetus Esiopetus Lukio Yhteensä Lähde: Rahoitusraportit vuosi 2008: Opetus- ja kulttuuritoimi (vos6sl08) Tavoitetilanne: Oulunkaaren seutukuntaan otetaan käyttöön yhteinen vakiointikonsepti työasemiin ja perustetaan yhteinen Windows AD käyttäjähallinta-järjestelmä, jossa kaikki käyttäjät ovat samojen käyttäjähallintapalvelujen alaisuudessa. Tämä tarkoittaa yhteistä metsää kaikkien kuntien käyttäjien kesken. Käyttäjillä tässä tarkoitetaan Oulunkaaren seutukuntaan perustetun kuntapalvelutoimiston henkilöstöä, sosiaali- terveyspalveluiden yhteistoiminta-aluetta, kuntien palkkalistoille jäävien henkilöiden käyttäjähallintaa. Yhteisen käyttäjähallinnan piiriin tulevat myös koulujen oppilaat ja teknisen toimen henkilöstö. Työasemalisenssien osalta koulujen lisenssipolitiikka poikkeaa suuresti hallinnon työasemien lisensseistä, joten tämä tulee huomioida ja laskea erikseen suunniteltaessa palvelin- ja työasemaympäristöä. Videotyöasemat tulee saattaa saman vakioinnin piiriin kuin muutkin työasemat. Toimenpiteet:

8 8 1. Arvioidaan nykyisten vakiointien taso ulkopuolisella asiantuntijalla ja päätetään sen jälkeen seutukunnallinen vakiointimalli. 2. Päätetään oppilaiden verkkopalveluista. 3. Laaditaan videotyöasemien jatkokehityspolku. 4. Otetaan huomioon alueen video-opetukselle asetettavat vaatimukset. 5. Laaditaan aikataulutus ja toteutus siirtymiselle. 2 Palvelimet Nykytilanne: Käyttäjähallintapalvelimista, sovelluspalvelimista vastaavat kuntien IT-vastuuhenkilöt ja ne sijaitsevat jokaisen kunnan omissa tai hallinnoimissa tiloissa. Palvelimia on Oulunkaaren seutukunnan kunnissa tällä hetkellä käytössä 51. Kunnat omistavat nykyiset palvelimet. Pudasjärvellä palvelimista 15 on virtuaalipalvelimia. Sovelluspalvelimista talous- ja henkilöstöhallinnon palvelimien operointi on ulkoistettu Logica -yhtiöön (ent. WM-Data). Potilashallintojärjestelmä on yhteinen koko seutukunnan alueella, mutta kullakin kunnalla on oma palvelin, joissa potilastiedot sijaitsevat. Ainoastaan Vaalalla ja Utajärvellä on yhteinen palvelin, joka sijaitsee Utajärven konesalissa. Videoneuvottelupalvelussa on käytössä kaksi palvelinta: 1) tavoitettavuuspalvelua ylläpitävä palvelin, joka sijaitsee Micropoliksen konehallissa ja jonka tuki ostetaan Videralta sekä 2) Codian videosiltapalvelin, joka on lunastettu Oulunkaaren seutukunnalle tammikuussa 2008 ja jossa ei tällä hetkellä ole tukipalvelusopimusta ollenkaan. Tavoitetila: Siirtyminen seudulliseen Windows AD -käyttäjähallintaverkkoon tarkoittaa sitä, että käyttäjähallintapalvelinten määrä vähenee huomattavasti. Seudullisesti keskitetään käyttäjien pääpalvelimet, mutta liiallisen tietoliikenteen välttämiseksi kuntiin jää käyttäjähallinnan turvaavat käyttäjähallintapalvelimet, joiden palvelukonseptiin sisällytetään myös levytilapalvelut sekä tulostuspalvelu. Tällä taataan myös toimivuus verkkopalvelujen

9 9 häiriötilanteissa. Myös sovelluspalvelinten määrä yhtenäistämisen myötä pienenee. Palvelimet keskitetään yhteiseen konehalliin ja sen palvelutaso selvitetään ja määritetään. Investoinnit suoritetaan toimintaa turvaavalla tavalla. Videoneuvottelujärjestelmä vaatii perusteellisen käsittelyn ja kokonaisajattelun, jotta voidaan valita uusittavien laitteiden politiikka ja käytettävyysarviointi. Toimenpiteet: 1. Tehdään yhteisen palvelinpatteriston kokoamiseksi tarkka suunnitelma, jonka tavoitteena on turvata palvelu mutta myös vapauttaa tarpeeton kapasiteetti. Arvion mukaan palvelimien määrä pienenee pitkällä tähtäimellä merkittävästi. Poistuvien palvelimien operointi on huomioita uuden organisaation muodostamisen yhteydessä. Suunnitelma ottaa erikseen kantaa käyttäjähallintapalvelimiin ja sovelluspalvelimiin. 2. Kartoitetaan paras mahdollinen konehallitila alueellamme 3. Laaditaan videojärjestelmän suunnitelma erillisenä. Tässä tutkitaan mahdollisuuksia laajentaa videoyhteyksien käyttöä etälääkäritoiminnan lisäksi myös video-opetukseen ja organisaatioiden väliseen yhteydenpitoon. 4. Selkeytetään kuntiin mahdollisesti jääviä palvelintehtäviä. Oletus: ei saisi jäädä, mutta seudullinen tietohallinto vastaa nykyisten toimivien järjestelmien käytön turvaamisesta. 5. Aikataulutetaan ja suunnitellaan siirtyminen 3 Tietoliikenne Nykytilanne: Oulunkaaren alueen kunnat ovat olleet yhteisen alueverkon piirissä jo usean vuoden. Alueverkkoa on hallinnoinut Nordic Lan&Wan. Vuoden 2007 lopulla palvelu on kilpailutettu uudelleen yhteisesti Kuusamon alueverkon toimijoiden kanssa ja kilpailun voitti edelleenkin Nordic Lan&Wan. Sopimuksen piiriin kuuluvat seutuverkon palomuurit, kuntien välisten yhteyksien johtovuokrat sekä kuntien kytkin- ja reititinlaitteet. Osa laitteista on kuntien omistuksessa. Vaala huolehtii oman paikallisverkon laitteiden hallinnoinnista, mutta muiden osalta hallinta on ulkoistettu kilpailun voittaneelle Nordic Lan&Wanille. Tavoitetila: Tietoliikenteen hallinnoinnin palvelu on toiminut hyvin, eikä suuria muutoksia

10 10 palvelutilanteeseen ole tarvetta tehdä. Uusissa sopimuksissa huomioidaan alueverkon palvelun muutos yhteiseen palvelukonseptiin siirtymisen johdosta. Erityisesti Vaalan paikallisverkon hallintaa pitäisi laajentaa koskemaan myös paikallisverkon tietoliikennelaitteita. Toimenpiteet: 1. Uudet sopimukset allekirjoitetaan keväällä 2008 ja sopimuksen mukaiset muutokset toteutetaan syksyn 2008 aikana. 2. Selvitetään alueverkon ja paikallisverkkojen välinen kustannusraja. Periaate-ehdotus on, että alueverkko pitää sisällään palomuurilaitteet (reunapalomuurit), johtovuokrat sekä kytkinja keskitinlaitteet (reunalaitteet). Nämä kustannukset laskutetaan seutukunnalta, mutta kaikki muut kunnan sisäiseen verkkoon liittyvät johtovuokrat, kytkimet, keskittimet, rakennusten sisäinen verkotus kuuluvat kunnan kustannettavaksi. 3. Tietoliikennesopimukset siirretään Oulunkaaren seutukunnan tietohallinnon vastuulle heti, kun yhteinen tietohallinto käynnistyy ja se pitää sisällään vastuun kuntien paikallisverkosta. 4. Varmistetaan riittävä kapasiteetti alueverkon eri pisteiden välillä otettaessa uusia yhteisiä järjestelmiä käyttöön. 2 Käyttäjähallinta ja lähitukipalvelu Lähituen järjestäminen on avainkysymys mietittäessä tietotekniikan toimivuuden takaamista kaikille käyttäjille. Tämä on haasteellinen kohta koko tietohallinnon järjestämisessä seudullisesti. Miten pystytään takaamaan hyvä palvelu myös niille toimipaikoille, joissa lähitukea ei olekaan lähellä? Nykytilanne: Kuntien atk-vastaavat henkilöt ovat toimineet kokonaisvaltaisina palvelunantajina kunnan alueen käyttäjille. He ovat perustaneet käyttäjät omiin käyttäjähallintaympäristöihin, operoineet palvelimia ja kantaneet työasemia käyttäjien pöydille sekä käydään korjaamassa koneita, osassa (Pudasjärvellä ja jossain määrin Iissä) käytetään etähallintaa. Tavoitetilanne: Lähituen tehtävät organisoidaan niin, että perustetaan seutukunnan alueen yhteinen helpdesk tukipalvelu, johon kaikki palvelupyynnöt ohjataan. Mikäli työasema on toimiva,

11 11 helpdesk -henkilö ottaa etäyhteyden työasemaan ja ohjaa käyttäjää ongelman ratkaisussa. Toimivissa helpdesk palveluyrityksissä on todettu, että yli % ongelmista pystytään ratkaisemaan tämän etäyhteyden aikana. Ongelmallisimman tapaukset tai jos kone on mennyt toimintakyvyttömäksi, joudutaan ratkaisemaan ammattilaisten toimin. Toimintaperiaatteena näissä tapauksissa on, että vaihdetaan työasema toiseen toimintayksiköissä jo olevaan varalaitteistoon ja rikki mennyt kone toimitetaan tukipalveluun korjaamistoimenpiteitä odottamaan. Käyttäjä opetetaan tallettamaan omat tiedostot verkkolevylle, joten uuden koneen käynnistys tapahtuu niin, että perussovellukset ovat käytettävissä nopeasti ja paikalliset sovellutukset asennetaan keskitetyn tietohallinnon toimesta viipymättä. Käyttäjiä koulutetaan työasemien perusasioissa niin, että he selviävät normaaleista työaseman putsauksista, tulostimien värikasetin vaihdoista yms. tehtävistä ilman tietohallinnon tukea. Käyttäjien koulutukseen on kuntien varattava rahaa. Toimenpiteet: 1. Laaditaan toimintaohjeet ongelmatilanteiden hallitsemiseksi. 2. Koulutetaan toimipisteisiin oto-tukihenkilöitä (vapaaehtoisia, halukkaita toimijoita pyritään aktivoimaan mukaan) tietohallinnon avuksi. Näille henkilöille annetaan vaan rajoitetut käyttöoikeudet verkkoon (ei admin -oikeuksia). 3. Laaditaan heille toimintaohjeet työn hallittuun hoitamiseen eli varakoneiden paikalleenlaittoon, värikasettien vaihtoihin yms. aputöihin, jotka eivät vaadi laajaa tietohallinnon osaamista. 4. Investoidaan toimintakuntoiset varatyöasemat tiloihin, josta ne on helposti siirrettävissä ongelmakoneiden paikalle ja jotka ovat nopeasti vietävissä/haettavissa käyttäjille, mikäli helpdesk tukipalvelu ei pysty asiaa selvittämään. 3 Yhteiset tuettavat tietojärjestelmät Seutukunnan tietohallinto keskittyy palvelemaan yhteisiä tietojärjestelmäpalveluja ja hankkeita sekä yhteistä käyttäjähallintaa. Käyttäjähallintaan lasketaan kuuluvaksi myös seutukuntatasoinen sähköpostijärjestelmä. Nykytilanne: Kunnilla on omat tietojärjestelmät kuntien omilla palvelimilla. Kuten kappaleessa Palvelimet kuvataan, on tavoitteena siirtyä voimakkaasti yhteiskäyttöisiin palvelimiin.

12 12 Olemassa olevia tietojärjestelmiä on käytössä runsaasti eri kunnissa, joten se haastaa tietohallinnon ottamaan vastuulleen myös kaikkien nykyisten järjestelmien ja sovellusten pitämiseksi toimintakuntoisena edelleenkin. Talous- ja henkilöstöhallinnon sovelluspalvelimet, sosiaalitoimen (ei Pudasjärven), väestö- ja paikkatietojärjestelmä (ei Pudasjärven) ovat jo yhteiset ja niiden operointipalvelut ostetaan Logica:lta. Potilashallintojärjestelmä on kaikilla kunnilla sama, mutta sovelluspalvelimet ovat jokaisella kunnalla omat. Ainoastaan Vaalalla ja Utajärvellä yhteinen potilashallintopalvelin ja se sijaitsee Utajärven konesalissa. Tavoitetilanne: Seudullisesti tuettavat järjestelmät luetellaan ja ne resurssoidaan keskitetysti. Kaikki kuntien uudet ohjelmistohankinnat edellyttävät hyvää yhteistyötä tietohallinnon kanssa ja hankintaprojekteihin on resurssointi oltava myös tietohallinnon tarpeita varten kunnossa. Seudullinen tietohallinto vastaa yllä mainituista perustietotekniikan palveluista kokonaisvaltaisesti. Sovelluksilla on pääkäyttäjä ja varapääkäyttäjä ja he kuuluvat kuntien organisaatioon tai jos toiminta on keskitetty seudulliseksi, niin silloin keskitetystä organisaatiosta on löydyttävä nämä sovellusten vastuuhenkilöt. Mikäli toiminta on hajautunut kuntiin, niin silloin valitaan seudullisesti sovellusten pääkäyttäjä kuntien pääkäyttäjien joukosta. Toimenpiteet: 1. Tehdään ohjelmistoluettelo, jotka asennetaan seudullisiin palvelimiin. 2. Sovitaan ohjelmistotoimittajien kanssa ohjelmistotukiasioista. 3. Pääkäyttäjien roolia on korostettava sovellusalueiden asiantuntijana ja hänelle on taattava riittävät resurssit ja oikeudet koulutuksiin. 4 Henkilöresurssointi Jokainen kunta on panostanut omaan tietohallintoon laajalla sektorilla aina palvelimien operoinnista työasemien asentamiseen. Poikkeuksena tästä ovat yhteiset talous- ja henkilöstöhallintopalvelimet, joiden operointipalvelut ostetaan Logicalta. IT-henkilöstö Pudasjärv i Ii Utajärvi Seutukunta Yli-Ii Vaala Yhteensä Vakinaiset 6,0 3,0 1,5 0,0 1,0 1,0 12,5

13 13 oto-henkilöstö 0,4 0,2236 0,062 0,2 0,2 0,57 1,6556 yhteensä 6,4 3,2236 1,562 0,2 1,2 1,57 14,1556 Oto-henkilöstö: Pudasjärvi, Alakoulut 9,5 t/vko + Rimmikangas 3,5 t/vko = 40% työajasta Ii, Lukio: 7,81 % työajasta Ii, Kuivajoen koulu: 14,28 % työajasta Ii, Valtarin koulu: 3,84 ja 3,57 % työajasta Utajärvi: 6,2 % + maaseutusihteeri 50 % työajasta Vaala: 57 % työajasta Yli-Ii: Tannilan ja Jakun koulun kolme oto-opettajaa (työmäärää ei ilmoitettu) Nykytilanne: Kunnan oma henkilöstö hoitaa tietohallintoa itsenäisesti. Seutukunta ostaa ulkopuolista asiantuntijaa tietohallinnon tukitehtäviin. Huom! Pitää muistaa nykyiset ostopalvelut esimerkiksi tietoliikenteeseen tai talous- ja henkilöstöhallinnon operointiin liittyen. Tavoitetila: Keskitetään palvelinpatteristo, jolloin voidaan vähentää operointiin liittyvien henkilöiden määrää. Samalla henkilöstön osaamista voidaan kasvattaa kunkin henkilökohtaisten taipumusta ja osaamista vastaavaksi. Sijaisuudet voidaan ratkaista tukeutumalla yhteisesti laadittuihin toimintaperiaatteisiin. Vakiointi helpottaa myös tiedon ja tekniikan hallintaa, kuntakohtaiset yksilölliset vähenevät. Sijaisuuksien järjestäminen asettaa suuria haasteita pienen organisaation toiminnalle. Muutosprosessien läpivienti ja uudistushankkeet hoidetaan sitä varten tehdyn erillisen suunnitelman ja lisäresurssien toimesta. Näitä ovat esimerkiksi uudet sovellusten käyttöönottoprojektit tai esimerkiksi perustietotekniikkan liittyvän suuren muutoksen läpivientiin (uusi verkkojärjestelmä). Toimenpiteet: 1. Laaditaan resurssisuunnitelma tehtävien ja toimenkuvien kautta kuitenkin niin, että kokonaisvaltainen ajattelu mahdollistaa tehokkaan ja mielekkään työskentelyn Oulunkaaren

14 14 tietohallinnossa. 2. Laaditaan vaihtoehtoislaskelmat mahdolliseen ulkoistamiseen liittyen. 5 Investoinnit Nykytila: Palvelin-, tietoliikenne- ja työasemainvestoinneissa jokainen kunta on tehnyt omia ratkaisuja. Laiteinvestoinnit on tehty joko leasing- tai ostosopimuksilla. Tavoitetila: Seudullisesti kilpailutetaan kaikki palvelimiin, tietoliikennelaitteisiin ja työasemiin liittyvät sekä rauta- että lisenssihankinnat. Kilpailutus kuuluu seudullisen tietohallintopäällikön tehtäviin eli toimii tilaajaorganisaationa. Kustannusjako on kuitenkin niin, että palvelimet ja tietoliikenteen runkoverkkoon liittyvät hankinnat hoidetaan seudullisesti ja kuntien suoriin hankintoihin menevät kuntien paikallisverkkoihin liittyvät hankinnat sekä työasemahankinnat (sisältää työasemalisenssit). Toimenpiteet: 1. Laaditaan ohjeet toimintaperiaatteiksi ja kun vakiointi työasemiin saadaan lyötyä lukkoon, voidaan kilpailutus aloittaa. 2. Laaditaan periaatteet työasemien elinkaareksi ja hankintakierroksi. 3. Kuntien on sitouduttava seudullisen vakioinnin edellyttämään laitekantaan. 4. Neuvotellaan yhteistyöstä Pohjois-Suomen eps hankkeen kanssa. 4 KUSTANNUKSET Nykyiset IT-kustannukset vuodelta Kuntien ilmoittamat ja tarkistamat luvut. Luvut eivät sisällä sovellusohjelmien ylläpito- ja tukimaksuja:

15 15 5 VAIHTOEHTOISET ORGANISOINTIMALLIT 1 Seudullinen tietohallinto Plussat: + tuntee alueen + tietohallinto ja osaaminen pysyy omissa käsissä + nykyisen it-henkilöstön osaaminen on hyvää tasoa Miinukset: - kysymyksiä: saavutetaanko riittävät laatuvaatimukset? - pystytäänkö vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin - mitoitus ja joustavuus esimerkiksi, jos Sote-tietohallinnossa tehdään iso päätös ulkoistaa tai tehdä yhteistyötä Oulun tietotekniikan kanssa 2 Ulkoistaminen Plussat:

16 16 + kilpailevia yrityksiä löytyy + perustaa alueellemme yksikön/yksiköitä + osaaminen ja vakioidun ympäristön tuomat edut lisääntyvät + tuotantovastuu ja -velvoitteet siirtyy ulkopuoliselle toimijalle + tuotantopuolella kilpailu pitää hinnat kurissa Miinukset: - miten varmistetaan ulkopuolisen toimijan tehokkuus ja laatuvaatimukset? - vastuiden rajat ja tehtävien määrittelyt haasteellisia - lähituki vs. helpdesk tuki rajanveto sanktioitava - kustannukset nousevat 3 Osakkuus ja palvelusopimus LapIT Oy:n kanssa Plussat: + olemassa oleva palveluformaatti + osaava henkilökunta sovellusosaamiseen sekä käyttöympäristöön + perustaa yksikön alueellemme + palveluformaatti tarkoittaa sitä, että käyttäjähallintapalvelininvestoinnit tekee yhtiö + yhtiöjärjestyksessä lukee, ettei yhtiö tavoittele voittoa osakkuusyhtiöiltä + Oulunkaaren seutukunta voi olla osakkaana Miinukset: - vaikuttaminen yhtiön kehittämiseen - vaikuttaminen yhtiön kilpailukyvyn ylläpitoon - kustannukset

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Seuraavassa konkretisoidaan palvelualuetarkkuudella toiminnallista vastuunjakoa toimittajan ja tilaajan välillä. 1. HelpDesk-palvelu Tietopalveluiden tuottama käyttäjätuki

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä Seudullinen kuntapalvelutoimisto Palvelusopimus SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS.

Oulunkaaren kuntayhtymä Seudullinen kuntapalvelutoimisto Palvelusopimus SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS. SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS Sivu 1 / 9 KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 1. Sopimuksen sisältö Tämä sopimus kuuluu erottamattomana liitteenä Oulunkaaren kuntayhtymän

Lisätiedot

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi.

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. vtoasp -palvelu 1) Huolehtii yrityksesi tietojärjestelmän

Lisätiedot

Tietotekniikkaosaston lähituen kampuspalvelukeskusten käynnistäminen

Tietotekniikkaosaston lähituen kampuspalvelukeskusten käynnistäminen Tietotekniikkaosaston lähituen kampuspalvelukeskusten käynnistäminen Matti Lattu tietotekniikkapäällikkö Tietotekniikkaosasto Tietotekniikkapalveluiden työnjako Helsingin yliopistossa ennen vuotta 2007

Lisätiedot

Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus. Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Rami Nurmi

Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus. Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Rami Nurmi Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Rami Nurmi Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus 1. Tampereen seutukunta 2. Volyymit 3. Miksi hankkia yhdessä 4. Seudullinen tietohallintoyhteistyö

Lisätiedot

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Timo Drachman Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Mitkä tehtävät työllistävät yrityksen IThenkilöstöä eniten (Market Visio) Ylläpito (työasemat, palvelimet, sovellukset) 41 Käyttäjätuki

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS Kh:n liite n:o 2/18.11.2014 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS Sivu 1 / 10 KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 1. Sopimuksen sisältö Tämä sopimus kuuluu erottamattomana liitteenä

Lisätiedot

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 < Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 ICT ympäristön yleiskuvaus Esityspohjien sisältö 1. ICT ympäristön yleiskuvauspohja: toimijat, henkilöstömäärät, budjetit 2. Tietohallinnon / ICT:n hallintomalli

Lisätiedot

Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö. 11-3-2015/tl

Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö. 11-3-2015/tl Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö 11-3-2015/tl Kurikka-Jalasjärvi palvelujen järjestämissuunnitelman ja myöhemmin tehdyn päätöksen mukaan yhdistyneen kaupungin konsernitalous, palkkahallinto,

Lisätiedot

DATAN HALLINNAN NYKYKÄYTÄNNÖT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT OULUN YLIOPISTOSSA. Tietohallinto / Suorsa & Keinänen

DATAN HALLINNAN NYKYKÄYTÄNNÖT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT OULUN YLIOPISTOSSA. Tietohallinto / Suorsa & Keinänen 1 DATAN HALLINNAN NYKYKÄYTÄNNÖT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT OULUN YLIOPISTOSSA 2 ESITYKSEN SISÄLTÖ IT-palvelujen organisointi Oulun yliopistossa Palvelutuotannon taustatietoja Datan tallennuksen nykytila

Lisätiedot

Tietojärjestelmät Metropoliassa. 28.08.2008 Mikko Mäkelä & JHH

Tietojärjestelmät Metropoliassa. 28.08.2008 Mikko Mäkelä & JHH Tietojärjestelmät Metropoliassa Mikko Mäkelä & JHH Tietohallinnon palvelujen toimintaperiaatteet Asiakaslähtöisyys palveluissa. Tarjotaan mahdollisimman paljon palvelua kasvokkain ja ollaan näkyvässä roolissa

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä on Oulun kaupunginhallituksen päätös 15.12.2009.

Esityslistan liitteenä on Oulun kaupunginhallituksen päätös 15.12.2009. Yhtymähallitus 64 21.04.2010 Yhtymähallitus 110 28.06.2010 Puhelinkilpailutus/Puhelinvaihde YhtHall 64 21.4.2010 Valmistelijat kuntayhtymän johtaja Kirsti Ylitalo (puh. 040-7400 978) ja hankintapäällikkö

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2013

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2013 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2013 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI

JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI 7.4.2014 JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI PVM LOPULLINEN MÄÄRÄAIKA PÄÄMÄÄRÄ SAAVUTETTU Joroisten sivistystoimi/ Perusopetus Joroisten perusopetus kokonaan yhtenäiskoulussa lukuvuoden 2015-2016 alussa

Lisätiedot

KUUMA-ICT:n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6

KUUMA-ICT:n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6 :n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6 13.4.2016 Käytettyjen lyhennysten selvitykset: R = responsible (vastuullinen) - R-toimija suorittaa annetun tehtävän - jokaisella tehtävällä on ainakin

Lisätiedot

Kemin peruskoulut ja Lukio käyttävät Linux-järjestelmää. Antti Turunen ICT-asiantuntija

Kemin peruskoulut ja Lukio käyttävät Linux-järjestelmää. Antti Turunen ICT-asiantuntija Kemin peruskoulut ja Lukio käyttävät Linux-järjestelmää Antti Turunen ICT-asiantuntija Perustietoa Peruskouluja 6 Toimipisteitä 7 Lukio Oppilasmäärät Perusopetuksessa n.1900 oppilasta Lukiossa n. 470 opiskelijaa

Lisätiedot

TALPOL linjaukset 26.11.2012. TORI-toimenpiteet 19.12.2012

TALPOL linjaukset 26.11.2012. TORI-toimenpiteet 19.12.2012 TALPOL linjaukset 26.11.2012 TORI-toimenpiteet 19.12.2012 ICT-laitetilojen (konesalien) määrää vähennetään tavoitteena energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden parantaminen. Otetaan osaksi TORI-suunnittelua

Lisätiedot

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset/kpk ICT Oy/Osakkuus

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset/kpk ICT Oy/Osakkuus Johtotiimi 101 15.10.2009 Seutuhallitus 173 06.11.2009 Yhtymähallitus 76 12.05.2010 Yhtymähallitus 98 02.06.2010 Yhtymähallitus 118 28.06.2010 Yhtymähallitus 137 22.09.2010 Yhtymähallitus 165 03.11.2010

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

Konesalit kompaktiin pakettiin: Valtori toteuttaa valtion konesalistrategiaa

Konesalit kompaktiin pakettiin: Valtori toteuttaa valtion konesalistrategiaa Konesalit kompaktiin pakettiin: Valtori toteuttaa valtion konesalistrategiaa Valtio Expo Tuotevastaava Marko Altonen, Valtori Valtion konesalistrategian taustaa Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelustrategia

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Liite 2 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Sivu 1 / 6 Sivu 2 / 6 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta. Pekka Töytäri TeliaSonera Finland

Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta. Pekka Töytäri TeliaSonera Finland Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta Pekka Töytäri TeliaSonera Finland 1 Älykäs verkottuminen Tekniikka, organisaatio ja prosessit muodostavat yhtenäisesti toimivan palvelualustan Älykäs toiminnallisuus

Lisätiedot

Virtualisointi Kankaanpään kaupungissa. Tietohallintopäällikkö Jukka Ehto

Virtualisointi Kankaanpään kaupungissa. Tietohallintopäällikkö Jukka Ehto Virtualisointi Kankaanpään kaupungissa Tietohallintopäällikkö Jukka Ehto Esityksen kulku Esittely ja taustaa Virtualisoinnin vaiheet ja käyttöhuomiot Laitteistot ja yhteenveto Kankaanpää: 12 136 asukasta

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

Saimaan talous ja tieto Oy

Saimaan talous ja tieto Oy Saimaan talous ja tieto Oy Saitan organisaatio Omistus: Lappeenrannan kaupunkikonserni 50% Eksote 50% Toimitusjohtaja ja hallintotiimi 1+2 hlöä Liikevaihto 7,5 8,0 M Liikevoittotavoite 5% Liikevaihdosta,

Lisätiedot

Pääkäyttäjänä toimiminen

Pääkäyttäjänä toimiminen Pääkäyttäjänä toimiminen IT-suunnittelija Rolf-Erik Mäkelä, IT-palvelukeskus/Kokkolan kaupunki Starsoft käyttäjäpäivä 25.4.2012, Hämeenlinna Mikä ihmeen Kokkola? 46 602 asukasta (31.1.2012) 84,2 % suomenkielistä,

Lisätiedot

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon 1 COBilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon Valtiontalouden tarkastusviraston ja tietosuojavaltuutetun toimiston -foorumi (Helsinki, 28.1.2010) Juhani Heikka vs. tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-joulukuu vuosi 2013

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-joulukuu vuosi 2013 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-joulukuu vuosi 2013 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

Suomen IT-palvelumarkkinat: näkymiä vuodelle 2009. Mika Rajamäki

Suomen IT-palvelumarkkinat: näkymiä vuodelle 2009. Mika Rajamäki Suomen IT-palvelumarkkinat: näkymiä vuodelle 2009 Mika Rajamäki Market-Visio Oy Marketvisio on riippumaton ICT-johtamisen ja liiketoiminnan neuvonantaja. Marketvisio yhdistää Gartnerin globaalit resurssit

Lisätiedot

Tre-seudun opetusinfran palveluverkko Suunnitteluohje palveluun liittymiseksi

Tre-seudun opetusinfran palveluverkko Suunnitteluohje palveluun liittymiseksi Tre-seudun opetusinfran palveluverkko Suunnitteluohje palveluun liittymiseksi Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Lähtökohta ja tarvittavat tiedot 2 3 Suunnittelutyöt 3 3.1 Kartoitus ja työsuunnittelu 3 3.2

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

TeliaSonera. Marko Koukka. IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM

TeliaSonera. Marko Koukka. IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM TeliaSonera Marko Koukka IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM Sisällysluettelo Identiteetinhallinta operaattorin näkökulmasta Identiteetinhallinnan haasteet

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

Opetuksen ict -palveluverkko. Seudullinen ratkaisu?

Opetuksen ict -palveluverkko. Seudullinen ratkaisu? Opetuksen ict -palveluverkko Seudullinen ratkaisu? 1 Opetustoimialan visio Seudullisessa tieto- ja viestintätekniikan peruskäytön suunnitelmassa ( v. 2012) linjataan seudullisesta tavoitetilasta seuraavaa:

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Palvelutuotannon tietojärjestelmäratkaisut Uudenmuotoiset yliopistot ja tietohallinto

Lisätiedot

Enfo Oyj. Virtualisointi. Case: Eduskunta. Juha-Pekka Leskinen, EDUSKUNTA - Tietohallintotoimisto Markus Sjöman, Enfo Oyj - Zourcing

Enfo Oyj. Virtualisointi. Case: Eduskunta. Juha-Pekka Leskinen, EDUSKUNTA - Tietohallintotoimisto Markus Sjöman, Enfo Oyj - Zourcing Enfo Oyj Virtualisointi Case: Eduskunta Juha-Pekka Leskinen, EDUSKUNTA - Tietohallintotoimisto Markus Sjöman, Enfo Oyj - Zourcing Eduskunnan näkökulma asiaan Tietotekniikka eduskunnassa Tunnuslukuja projektista

Lisätiedot

Porin tietohallinnon uudistaminen 2013 22.3.2013 1 / 9 Porin konserniyhtiöiden IT-toiminnot

Porin tietohallinnon uudistaminen 2013 22.3.2013 1 / 9 Porin konserniyhtiöiden IT-toiminnot 1 / 9 Porin konserniyhtiöiden IT-toiminnot Sisällys Satakunnan ammattikorkeakoulu... 2 Organisaatio... 2 Keskeiset tietojärjestelmät... 2 Talousarviot vuodelle 2013... 3 Tietoverkkojen karkea kuvaus...

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaan seutukunnallinen tietohallinto

Etelä-Pirkanmaan seutukunnallinen tietohallinto Etelä-Pirkanmaan seutukunnallinen Tampere, 11.5.2004 Esityksen sisältö Taustaa seudulliselle tietohallinnolle Etelä-Pirkanmaan tieto- / seutuverkko Nykyiset tietoverkon käyttökohteet Tietohallintoyhteistyö

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1. 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1. 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1 1909/07.01.00/2015 Kaupunginhallitus 189 25.5.2015 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta Valmistelijat / lisätiedot: Juha Kalander,

Lisätiedot

Kotihoidon toiminnanohjaushanke

Kotihoidon toiminnanohjaushanke Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 154 14.8.2013 252 Kotihoidon toiminnanohjaushanke Asianro 777/05.05.00/2013 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

Lisätiedot

Tietojärjestelmät Metropoliassa. 28.08.2009 Mikko Mäkelä & JHH

Tietojärjestelmät Metropoliassa. 28.08.2009 Mikko Mäkelä & JHH Tietojärjestelmät Metropoliassa 28.08.2009 Mikko Mäkelä & JHH Tietohallinnon palvelujen toimintaperiaatteet Asiakaslähtöisyys palveluissa. Kaikille opiskelijoille tarjotaan samat peruspalvelut koulutusalasta

Lisätiedot

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 1/7 LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 2/7 Sisällysluettelo Palveluiden hallinta- ja toimintamallit Aluepalveluyhtiö Jatkuva elinkaaren hallinta ja kehittäminen

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Janne Kangasluoma / Chief Enterprise Architect, Ilmarinen Teemu O. Virtanen / Director, Information Logistics, Digia 2013 IBM Corporation HUOLEHDIMME NOIN 900 000

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hallinto, henkilöstö, talous ja tukipalvelut työryhmän ehdotukset kuntayhteistyön lisäämiseksi 5.6.2014 10.6.2014 Page 1 Hallinto, henkilöstö,

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Vierumäki Esit itys 14.01.2009 www.vierumaki.fi

Vierumäki Esit itys 14.01.2009 www.vierumaki.fi Vierumäki Esitys 14.01.2009 VIERUMÄKI COUNTRY CLUB OY Suomen Urheiluopisto Vierumäellä on vuodesta 1937 lähtien ollut suomalaisen urheilun ja liikunnan koulutuksen osaamisen lippulaiva. Vierumäki Country

Lisätiedot

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Tietohallinto päiväys 13.03.2014 1 Yhteenveto Kotkan ja Haminan tietohallintoyksiköt vastaavat

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS Liite 1 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS Sivu 1 / 7 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS 1. Sopijapuolet Tilaaja kunta/kaupunki Tuottaja Oulunkaaren seutukunnan

Lisätiedot

JulkICT strategian aluekierros, Pori 4.4.2012. Jukka Ehto tietohallintopäällikkö

JulkICT strategian aluekierros, Pori 4.4.2012. Jukka Ehto tietohallintopäällikkö JulkICT strategian aluekierros, Pori 4.4.2012 Jukka Ehto tietohallintopäällikkö Kankaanpään kaupunki Pohjois Satakunta n. 24 000 asukasta Tietohallinnon organisointi Kankaanpäässä tietohallintopäällikkö,

Lisätiedot

Teleoperaattoripalvelut kunnan palveluntuotannossa

Teleoperaattoripalvelut kunnan palveluntuotannossa 15.1.2015 Teleoperaattoripalvelut kunnan palveluntuotannossa Markku Salakka tietohallintojohtaja Valkeakosken kaupunki 15.1.2015 2 Esityksen sisältö Valkeakosken kaupunki Etelä-Pirkanmaan tietohallintoyhteistyö

Lisätiedot

Mitä yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustaminen edellyttää niitä ylläpitäviltä kunnilta?

Mitä yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustaminen edellyttää niitä ylläpitäviltä kunnilta? Mitä yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustaminen edellyttää niitä ylläpitäviltä kunnilta? Kuntamarkkinat 12.9.2013 Finanssineuvos Teemu Eriksson Miksi yhteinen asiakaspalvelu? Käyntiasiakaspalvelu ehdotetaan

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO Tehoa toimintaan Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO HR-tehtävistä 2/3 on perusrutiineja Ulkoistamalla henkilöstöhallinnon rutiinit voitte merkittävästi parantaa yrityksenne

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

Rekrytointiprosessin kehittäminen Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Rekrytointipäällikkö Marja Hietamäki 30.5.2011

Rekrytointiprosessin kehittäminen Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Rekrytointipäällikkö Marja Hietamäki 30.5.2011 Rekrytointiprosessin kehittäminen Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Rekrytointipäällikkö Marja Hietamäki 30.5.2011 Ripaus teoriaa - näin se tapahtuu teoriassa Prosessien kehittämisessä on kyse nopeasta

Lisätiedot

JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen

JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen Miten toiminnan tehokkuutta/hankinnan hyötyjä voidaan mitata Oulun kaupunki/tietohallinto Kaisa Kekkonen 24.11.2009 Kustannus-hyötyanalyysi

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN KUNTIEN TIETOHALLINTOYHTEISTYÖ. Tietohallintopäällikkö Elias Kärki

TAMPEREEN SEUDUN KUNTIEN TIETOHALLINTOYHTEISTYÖ. Tietohallintopäällikkö Elias Kärki TAMPEREEN SEUDUN KUNTIEN TIETOHALLINTOYHTEISTYÖ Tietohallintopäällikkö Elias Kärki T A M P E R E E N K A U P U N K I Yhteinen tietohallinto Tampereen seudulla Tampereen seutukunnan kunnat Kangasala, Lempäälä,

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Moderni käyttäjähallinta oppilaitosympäristössä. Korkeakoulujen IT-päivät Petri Karppinen

Moderni käyttäjähallinta oppilaitosympäristössä. Korkeakoulujen IT-päivät Petri Karppinen Moderni käyttäjähallinta oppilaitosympäristössä Korkeakoulujen IT-päivät 30-31.10.2012 Petri Karppinen Perustettu 1997 Otaverkko Oy Euroopan ensimmäinen Gigabit-kampusverkko Omistajina Aalto, AYY, CSC,

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

Puhepalveluiden kehittäminen

Puhepalveluiden kehittäminen m Alueiden ja hallinnon kehittäm Hallinnon, alu e k e h it y k s e n j a s is äis e n t u r v allis u u d e n inis t e r iö. Puhepalveluiden kehittäminen Kihlakuntien puhepalvelut kihlakunta? puhepalvelujen

Lisätiedot

Marko Saastamoinen Virtain kaupunki. Paikkatiedon kokonaisratkaisu pystyyn kuntien yhteistyöllä.

Marko Saastamoinen Virtain kaupunki. Paikkatiedon kokonaisratkaisu pystyyn kuntien yhteistyöllä. Paikkatiedon kokonaisratkaisu pystyyn kuntien yhteistyöllä. Lähtökohdat Kunnassa yleensä käytössä 1-5 käyttöoikeuslisenssiä paikkatietojärjestelmässä Paikkatietoaineistojen käyttö ja ylläpito hoidetaan

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Liikelaitostuvan laboratorion muutostarpeet tietojärjestelmäpalveluissa

Liikelaitostuvan laboratorion muutostarpeet tietojärjestelmäpalveluissa Liikelaitostuvan laboratorion muutostarpeet tietojärjestelmäpalveluissa Lasse Lehtonen Hallinnollinen osastonylilääkäri HUSLAB 11.5.2004 Lasse Lehtonen 1 Laboratorion tietotekniikan kehitysnäkymiä 1. kilpailutus

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

Maakuntien ja kuntien kansallinen ja alueellinen yhteistyö. Maakuntien Sote ICT muutos isokuva. Selvityshenkilö Pekka Kantola 24.5.

Maakuntien ja kuntien kansallinen ja alueellinen yhteistyö. Maakuntien Sote ICT muutos isokuva. Selvityshenkilö Pekka Kantola 24.5. Maakuntien ja kuntien kansallinen ja alueellinen yhteistyö Maakuntien Sote ICT muutos isokuva Selvityshenkilö Pekka Kantola 24.5.2016 Kansallinen AKUSTI -foorumi STM THL VM KELA www.kunnat.net/akusti Pohjois-Suomi

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 1 PALVELUSOPIMUS KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tilaaja: Mikkelin kaupunki (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan

Lisätiedot

Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely

Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely 24.1.2013 Pekka Packalén Perustietoa Oulun Tietotekniikka liikelaitoksesta - Kunnallinen liikelaitos, perustettu v. 2000 Johtosäännön mukaan: Oulun Tietotekniikka

Lisätiedot

ICT-ympäristön yleiskuvaus: toimintaympäristö

ICT-ympäristön yleiskuvaus: toimintaympäristö ICT-ympäristön yleiskuvaus: toimintaympäristö Hyvinkää ICT-henkilöstö: 13 Henkilöstö: 2933 ICT-kulut: 5,3 M ICT kulut/asukas: 116 Mäntsälä ICT-henkilöstö: 10 Henkilöstö: 1345 ICT-kulut: 2,5 M ICT kulut/asukas:

Lisätiedot

Miten palvelut liitettiin sopimukseen? Sopimuksen toteutumisen seuranta palvelutasoilla?

Miten palvelut liitettiin sopimukseen? Sopimuksen toteutumisen seuranta palvelutasoilla? Miten palvelut liitettiin sopimukseen? Sopimuksen toteutumisen seuranta palvelutasoilla? Janne Suokas Oulun yliopiston tietohallinto Yliopiston IT-tukipalveluiden tilanne vuonna 2005 Tietohallinto tuotti

Lisätiedot

Viisas Kemi -toimenpide-ehdotukset 2016-2017

Viisas Kemi -toimenpide-ehdotukset 2016-2017 Viisas Kemi -toimenpide-ehdotukset 2016-2017 Sivistyspalvelukeskus/Koulutusosasto 1. Kuntalaisten palvelutuotantoon liittyvät hakemukset ja asiakirjat muutetaan kattavasti sähköisiksi ja sähköisesti lähetettäviksi

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museoiden tukeminen 2. Kulttuuriperinnön vaalimisen osallistavien menetelmien kehittäminen 3. Kulttuuriperintötiedon saavutettavuuden kehittäminen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston verkkopalveluiden arkkitehtuuri

Aalto-yliopiston verkkopalveluiden arkkitehtuuri Aalto-yliopiston verkkopalveluiden arkkitehtuuri Diplomityöseminaari 1.6.2010 Tommi Saranpää Valvoja: Professori Heikki Hämmäinen Ohjaaja: DI Petri Makkonen IT-palvelukeskus Sisältö Tausta Tutkimus Palvelut

Lisätiedot

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy SataCom Oy - Perustiedot Perustettu 1989 Henkilökunta 20 Liikevaihto 3,8 meur (2014) Asiakkaat 90 % Satakunnan

Lisätiedot

TIETOHALLINTO OPPIMISPOLULLA. Viivi Seppänen & Teemu Pääkkönen KamIT tietohallinto, Kajaanin kaupunki

TIETOHALLINTO OPPIMISPOLULLA. Viivi Seppänen & Teemu Pääkkönen KamIT tietohallinto, Kajaanin kaupunki TIETOHALLINTO OPPIMISPOLULLA Viivi Seppänen & Teemu Pääkkönen KamIT tietohallinto, Kajaanin kaupunki STARTTI Alkuun tiedusteltiin miten yleisön organisaatioissa tehtäviä on jaettu. Tulokset: kenenvastuulla.pdf

Lisätiedot

6 16.02.2015. Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset

6 16.02.2015. Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset Kaupunginhallituksen konsernijaosto 6 16.02.2015 Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset 952/00.00.01.12/2014

Lisätiedot

Integral Reactive PALVELUKUVAUS

Integral Reactive PALVELUKUVAUS 2016 Integral Reactive PALVELUKUVAUS Helpdesk 09 4247 5858 PALVELUKUVAUS, INTEGRAL PROACTIVE 1 (6) Sisällys 1 YLEISTÄ... 2 2 PALVELUN SISÄLTÖ... 2 3 PALVELUN TOTEUTTAMINEN... 2 3.1 Palvelupyyntöjen vastaanottaminen...

Lisätiedot

Potilastiedot ja tietoturvallisuus Käyttäjähallinta ja tietoturva kertakirjautumisella

Potilastiedot ja tietoturvallisuus Käyttäjähallinta ja tietoturva kertakirjautumisella Potilastiedot ja tietoturvallisuus Käyttäjähallinta ja tietoturva kertakirjautumisella Terveydenhuollon atk-päivät 19-20.5.2008, Redicom Oy jukka.koskinen@redicom.fi Käyttäjähallinta (IDM) Salasanahallinta

Lisätiedot

Hirvensalmi Mikkeli Pertunmaa Puumala Ristiina. Seudullinen toimintamalli. - uusi näkökulma opetustoimeen

Hirvensalmi Mikkeli Pertunmaa Puumala Ristiina. Seudullinen toimintamalli. - uusi näkökulma opetustoimeen SEOP Hirvensalmi Mikkeli Pertunmaa Puumala Ristiina Seudullinen toimintamalli - uusi näkökulma opetustoimeen Seudullisen opetustoimen (SEOP) keskeiset periaatteet Toimintamalli Toiminta perustuu tilaaja-tuottajamaiseen

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy. 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä

Kuntien Tiera Oy. 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä Kuntien Tiera Oy 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä Syyskuussa 2010 perustetun Tieran omistajina on tällä

Lisätiedot

Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena

Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena itsmf risteily 10.2.2011, Eija Hallikainen DataCenter Finland Oy:n palvelutarjooma Korkean käytettävyyden energiatehokkaat konesalipalvelut Laadukkaat etä- ja lähitukipalvelut,

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 Helsingin väestö Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 600 000 500 000 490 000 560 000 400 000 370 000 300 000 200 000 100 000 0 79 000 1900 1950 1990 2005 1 Käyttötalousosan menot toimialoittain

Lisätiedot

VARAMIESPALVELU-YHTIÖT

VARAMIESPALVELU-YHTIÖT VARAMIESPALVELU-YHTIÖT vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen henkilöstöpalveluja tuottava yritysketju 60 palvelualuetta Suomessa ja Virossa alan markkinajohtaja Suomessa sekä liikevaihdon että palvelualueiden

Lisätiedot

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Muuta ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnosta ja digitalisaatiosta 26.8.2015 Maritta Korhonen Sisältö Vaiheistusasetus, luonnoksen esittely

Lisätiedot

Muutoksesta tavoitteisiin

Muutoksesta tavoitteisiin Tieto- ja asiakirjahallinnon palvelut Uusi kunta Luonnos 1.4.2014 1 Muutoksesta tavoitteisiin Kuntamuutoksen toiminnallisten muutosten tunnistaminen ja kuvaaminen: muutostarpeiden asettamat haasteet tieto-

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Visio etaitoa kalastamassa tietoa ja taitoa hyvillä toimintamalleilla, verkoilla ja välineillä Rohkeus

Lisätiedot

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki TARJOUS 70214 06.03.2014 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto Anu Soukki PL 2205 00099 Helsingin kaupunki anu.soukki@hel.fi eero.saarinen@hel.fi tea.tikkanen@hel.fi

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

THINKING PORTFOLIO ASIAKASHAASTATTELU FINAVIA COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO. Kuva: Finavia

THINKING PORTFOLIO ASIAKASHAASTATTELU FINAVIA COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO. Kuva: Finavia THINKING PORTFOLIO ASIAKASHAASTATTELU FINAVIA COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO Case: Finavia sovellussalkku Tavoite sovellusten hallinnan helpottamiseksi ja raportoimiseksi on saavutettu Finavian tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Jalkapalloseuran pitkäjänteinen kehittäminen

Jalkapalloseuran pitkäjänteinen kehittäminen Jalkapalloseuran pitkäjänteinen kehittäminen Ylöjärven Ilves ry Petri Puronaho SPL Tampereen piiri 19.2015 Seuratutoroinnin tavoite Tavoitteena on: Auttaa, tukea ja ohjata seuran pidemmän aikavälin suunnitelman

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot