TIETOHALLINNON nykytila, tavoitetila ja TOIMENPIDEOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOHALLINNON nykytila, tavoitetila ja TOIMENPIDEOHJELMA 2008-2010"

Transkriptio

1 LIITE 4 Seutuhallitus OULUNKAAREN SEUTUKUNNAN TIETOHALLINNON nykytila, tavoitetila ja TOIMENPIDEOHJELMA Käsittelijä Toimielin Päivämäärä Valmiusaste Tietotiimi Luonnos

2 2 Hallintotiimi Luonnos Tietotiimi Luonnos Johtotiimi ja Luonnos Seutuhallitus Hyväksytty

3 3

4 4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 1 TOIMEKSIANTO 1 2 TOIMEKSIANNON PURKU OSAKOKONAISUUKSIKSI 1 3 OSAKOKONAISUUKSIEN RAJOJEN MÄÄRITTELY Perustietotekninen palvelukokonaisuus Työasemakanta ja käyttäjähallinta Palvelimet Tietoliikenne Käyttäjähallinta ja lähitukipalvelu Yhteiset tuettavat tietojärjestelmät Henkilöresurssointi Investoinnit 9 4 KUSTANNUKSET 10 5 VAIHTOEHTOISET ORGANISOINTIMALLIT Seudullinen tietohallinto Ulkoistaminen Osakkuus ja palvelusopimus LapIT Oy:n kanssa 11 1

5 5 TOIMEKSIANTO Oulunkaaren seutukunnan kunnat ovat tiivistäneet viimeisten vuosien aikana yhteistyötään myös tietohallinnon osalta. Vuosina rakennutettiin yhtenäinen alueverkko, joka yhdisti alueen 6 kuntaa toisiinsa nopein tietoliikenneyhteyksin. Tietojärjestelmätason konkreettinen yhteistyö aloitettiin mm. käyttämällä samaa arkistoinnin tietojärjestelmää sekä hankkimalla yhteinen taloushallinnon tietojärjestelmä, joiden käyttö mahdollistui nopeiden tietoliikenneyhteyksien myötä. Hankintakustannusten jakamisen myötä saavutettujen kustannussäästöjen ja mm. järjestelmän ylläpidon tason kehittymisen lisäksi käynnistettiin myös taloushallinnon toimintaprosessien kehittäminen. Kunnat ottivat vaiheittain käyttöön sähköisen ostolaskujen kierrätysprosessin ja keskittivät ostolaskujen skannauksen yhteen pisteeseen. Oulunkaaren kuntien palvelustrategiatyön ja edellä kuvattujen konkreettisten operaatioiden jatkumon tavoitteena on ollut keskittää Oulunkaaren kuntien tukipalvelut (talous- ja henkilöstöhallinto sekä atk-palvelut) yhteiseen kuntapalvelutoimistoon. Muutospainetta palvelujen uudelleen järjestämiselle aiheuttavat ensisijaisesti taloudelliset tekijät sekä henkilöstön saatavuus ja osaamisen varmistaminen. Oulunkaaren seutukunta on tehnyt päätöksen aloittaa kuntapalvelutoimiston toiminnan Palvelujohtaja aloittaa työnsä Kuntapalvelutoimiston toimintamallia on tarkasteltu varsin perusteellisesti sekä palveluprosessien että liiketoiminnan näkökulmista. Palvelutuotanto tulee perustumaan yhteistyömalliin, jossa toimintoja keskitetään useamman kunnan alueelle. Palvelupisteet tulevat sijaitsemaan Iissä, Pudasjärvellä sekä Utajärvi/Vaala alueella. Luotettava tietotekninen infrastruktuuri ja laadukas ja riittävä tekninen tuki tulevat olemaan erittäin merkittäviä edellytyksiä kuntapalvelutoimiston toiminnalle. Kuntapalvelutoimiston toiminnan käynnistäminen varsin heterogeenisiin tietoteknisiin lähtökohtiin perustuen asettaa haasteita tietojärjestelmien integraatioprosessille. Tämän kehittämishankkeen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa kuntapalvelutoimistoon liittyvään tietotekniikan integraatioprosessi sekä käynnistää kuntapalvelutoimiston tietotekniikkapalvelutuotanto. Tehtävänä on yhtenäistää kuntapalvelutoimiston palveluiden piiriin kuuluvien kuntien tietohallintostrategiat ja tietohallintoarkkitehtuuri, tietohallinnon tukipalveluiden toiminnan suunnittelu ja käynnistäminen, tietohallinnon henkilöstösuunnitelman laatiminen ja rekrytointiprosessin toteuttaminen sekä tietohallinnon palveluiden tuotteistaminen. 2 TOIMEKSIANNON PURKU OSAKOKONAISUUKSIKSI

6 6 Tietotiimin jäseninä ovat Oulunkaaren seutukunnan kuntien atk-vastaavat ja sen tehtävä on luoda yhteinen näkemys tietotekniikan kehittämiselle ja määritellä yhtenäistämisen tavoite. Kehittämisen ja määrittelyn hahmottamiseksi tietotiimi on pilkkonut tietohallinnon asiat palvelukokonaisuuksiin, joita ovat: perustietotekninen palvelukokonaisuus: käyttäjähallintapalvelimet, sovelluspalvelimet, tietoliikenne ja työasemat (= vakiointi, yhteinen työkalupakki). käyttäjähallintaan liittyvä palvelukokonaisuus: käyttäjien perustaminen sekä tukipalvelujen järjestäminen. tavoitteet yhteisille tietojärjestelmäkokonaisuuksille ajalle , joita tuetaan keskitetysti ja seudullisen tukiohjelman ulkopuolelle jäävät sovellukset ja niiden tukitoiminta vertailevien organisaatiomallien esittely investointipolitiikka palvelimissa, tietoliikennelaitteissa ja johdoissa sekä työasemien hankinta Osakokonaisuuksiin purkamisen tarkoituksena on etsiä selkeät tietohallinnon vastuurajat kuntien ja Oulunkaaren seutukunnan välisen työnjaon selkeyttämiseksi sekä toissijaisesti uuden organisaatiomallin (oma/ulkoistettu toiminto) valintaprosessin helpottamiseksi. 3 OSAKOKONAISUUKSIEN RAJOJEN MÄÄRITTELY 1 Perustietotekninen palvelukokonaisuus 1 Työasemakanta ja käyttäjähallinta Nykytilanne: Tällä hetkellä Oulunkaaren alueen kunnissa on käytössä 1446 työasemaa, joiden käyttäjähallinnat ovat kuntien omien IT-vastuuhenkilöiden vastuulla. Kokonaiskäyttäjämäärä on 7771 henkilöä, joista koulujen oppilaita Työasemavakiointi on käytössä kuntakohtaisena, mutta sen dokumentointi on jäänyt tekemättä. Tietoa tämän hetkisestä työasemakannasta: TYÖASEMAT YHTEENSÄ Pudasjärv i Ii Utajärvi Seutukunta Yli-Ii Vaala Yhteensä Kunta

7 7 Terveystoimi Koulut yhteensä Tietoa tämän hetkisestä kuntien palkkalistoilla olevista henkilöistä, luottamushenkilöistä ja oppilaista: KÄYTTÄJÄTUNNUKSET YHTEENSÄ Pudasjärv i Ii Utajärvi Seutukunta Yli-Ii Vaala Yhteensä Henkilöstö Luottamushenkilöt Oppilaat yhteensä Koulujen oppilaiden tarkempi taulukko: Oppilasmäärät: Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Yhteensä Perusopetus Esiopetus Lukio Yhteensä Lähde: Rahoitusraportit vuosi 2008: Opetus- ja kulttuuritoimi (vos6sl08) Tavoitetilanne: Oulunkaaren seutukuntaan otetaan käyttöön yhteinen vakiointikonsepti työasemiin ja perustetaan yhteinen Windows AD käyttäjähallinta-järjestelmä, jossa kaikki käyttäjät ovat samojen käyttäjähallintapalvelujen alaisuudessa. Tämä tarkoittaa yhteistä metsää kaikkien kuntien käyttäjien kesken. Käyttäjillä tässä tarkoitetaan Oulunkaaren seutukuntaan perustetun kuntapalvelutoimiston henkilöstöä, sosiaali- terveyspalveluiden yhteistoiminta-aluetta, kuntien palkkalistoille jäävien henkilöiden käyttäjähallintaa. Yhteisen käyttäjähallinnan piiriin tulevat myös koulujen oppilaat ja teknisen toimen henkilöstö. Työasemalisenssien osalta koulujen lisenssipolitiikka poikkeaa suuresti hallinnon työasemien lisensseistä, joten tämä tulee huomioida ja laskea erikseen suunniteltaessa palvelin- ja työasemaympäristöä. Videotyöasemat tulee saattaa saman vakioinnin piiriin kuin muutkin työasemat. Toimenpiteet:

8 8 1. Arvioidaan nykyisten vakiointien taso ulkopuolisella asiantuntijalla ja päätetään sen jälkeen seutukunnallinen vakiointimalli. 2. Päätetään oppilaiden verkkopalveluista. 3. Laaditaan videotyöasemien jatkokehityspolku. 4. Otetaan huomioon alueen video-opetukselle asetettavat vaatimukset. 5. Laaditaan aikataulutus ja toteutus siirtymiselle. 2 Palvelimet Nykytilanne: Käyttäjähallintapalvelimista, sovelluspalvelimista vastaavat kuntien IT-vastuuhenkilöt ja ne sijaitsevat jokaisen kunnan omissa tai hallinnoimissa tiloissa. Palvelimia on Oulunkaaren seutukunnan kunnissa tällä hetkellä käytössä 51. Kunnat omistavat nykyiset palvelimet. Pudasjärvellä palvelimista 15 on virtuaalipalvelimia. Sovelluspalvelimista talous- ja henkilöstöhallinnon palvelimien operointi on ulkoistettu Logica -yhtiöön (ent. WM-Data). Potilashallintojärjestelmä on yhteinen koko seutukunnan alueella, mutta kullakin kunnalla on oma palvelin, joissa potilastiedot sijaitsevat. Ainoastaan Vaalalla ja Utajärvellä on yhteinen palvelin, joka sijaitsee Utajärven konesalissa. Videoneuvottelupalvelussa on käytössä kaksi palvelinta: 1) tavoitettavuuspalvelua ylläpitävä palvelin, joka sijaitsee Micropoliksen konehallissa ja jonka tuki ostetaan Videralta sekä 2) Codian videosiltapalvelin, joka on lunastettu Oulunkaaren seutukunnalle tammikuussa 2008 ja jossa ei tällä hetkellä ole tukipalvelusopimusta ollenkaan. Tavoitetila: Siirtyminen seudulliseen Windows AD -käyttäjähallintaverkkoon tarkoittaa sitä, että käyttäjähallintapalvelinten määrä vähenee huomattavasti. Seudullisesti keskitetään käyttäjien pääpalvelimet, mutta liiallisen tietoliikenteen välttämiseksi kuntiin jää käyttäjähallinnan turvaavat käyttäjähallintapalvelimet, joiden palvelukonseptiin sisällytetään myös levytilapalvelut sekä tulostuspalvelu. Tällä taataan myös toimivuus verkkopalvelujen

9 9 häiriötilanteissa. Myös sovelluspalvelinten määrä yhtenäistämisen myötä pienenee. Palvelimet keskitetään yhteiseen konehalliin ja sen palvelutaso selvitetään ja määritetään. Investoinnit suoritetaan toimintaa turvaavalla tavalla. Videoneuvottelujärjestelmä vaatii perusteellisen käsittelyn ja kokonaisajattelun, jotta voidaan valita uusittavien laitteiden politiikka ja käytettävyysarviointi. Toimenpiteet: 1. Tehdään yhteisen palvelinpatteriston kokoamiseksi tarkka suunnitelma, jonka tavoitteena on turvata palvelu mutta myös vapauttaa tarpeeton kapasiteetti. Arvion mukaan palvelimien määrä pienenee pitkällä tähtäimellä merkittävästi. Poistuvien palvelimien operointi on huomioita uuden organisaation muodostamisen yhteydessä. Suunnitelma ottaa erikseen kantaa käyttäjähallintapalvelimiin ja sovelluspalvelimiin. 2. Kartoitetaan paras mahdollinen konehallitila alueellamme 3. Laaditaan videojärjestelmän suunnitelma erillisenä. Tässä tutkitaan mahdollisuuksia laajentaa videoyhteyksien käyttöä etälääkäritoiminnan lisäksi myös video-opetukseen ja organisaatioiden väliseen yhteydenpitoon. 4. Selkeytetään kuntiin mahdollisesti jääviä palvelintehtäviä. Oletus: ei saisi jäädä, mutta seudullinen tietohallinto vastaa nykyisten toimivien järjestelmien käytön turvaamisesta. 5. Aikataulutetaan ja suunnitellaan siirtyminen 3 Tietoliikenne Nykytilanne: Oulunkaaren alueen kunnat ovat olleet yhteisen alueverkon piirissä jo usean vuoden. Alueverkkoa on hallinnoinut Nordic Lan&Wan. Vuoden 2007 lopulla palvelu on kilpailutettu uudelleen yhteisesti Kuusamon alueverkon toimijoiden kanssa ja kilpailun voitti edelleenkin Nordic Lan&Wan. Sopimuksen piiriin kuuluvat seutuverkon palomuurit, kuntien välisten yhteyksien johtovuokrat sekä kuntien kytkin- ja reititinlaitteet. Osa laitteista on kuntien omistuksessa. Vaala huolehtii oman paikallisverkon laitteiden hallinnoinnista, mutta muiden osalta hallinta on ulkoistettu kilpailun voittaneelle Nordic Lan&Wanille. Tavoitetila: Tietoliikenteen hallinnoinnin palvelu on toiminut hyvin, eikä suuria muutoksia

10 10 palvelutilanteeseen ole tarvetta tehdä. Uusissa sopimuksissa huomioidaan alueverkon palvelun muutos yhteiseen palvelukonseptiin siirtymisen johdosta. Erityisesti Vaalan paikallisverkon hallintaa pitäisi laajentaa koskemaan myös paikallisverkon tietoliikennelaitteita. Toimenpiteet: 1. Uudet sopimukset allekirjoitetaan keväällä 2008 ja sopimuksen mukaiset muutokset toteutetaan syksyn 2008 aikana. 2. Selvitetään alueverkon ja paikallisverkkojen välinen kustannusraja. Periaate-ehdotus on, että alueverkko pitää sisällään palomuurilaitteet (reunapalomuurit), johtovuokrat sekä kytkinja keskitinlaitteet (reunalaitteet). Nämä kustannukset laskutetaan seutukunnalta, mutta kaikki muut kunnan sisäiseen verkkoon liittyvät johtovuokrat, kytkimet, keskittimet, rakennusten sisäinen verkotus kuuluvat kunnan kustannettavaksi. 3. Tietoliikennesopimukset siirretään Oulunkaaren seutukunnan tietohallinnon vastuulle heti, kun yhteinen tietohallinto käynnistyy ja se pitää sisällään vastuun kuntien paikallisverkosta. 4. Varmistetaan riittävä kapasiteetti alueverkon eri pisteiden välillä otettaessa uusia yhteisiä järjestelmiä käyttöön. 2 Käyttäjähallinta ja lähitukipalvelu Lähituen järjestäminen on avainkysymys mietittäessä tietotekniikan toimivuuden takaamista kaikille käyttäjille. Tämä on haasteellinen kohta koko tietohallinnon järjestämisessä seudullisesti. Miten pystytään takaamaan hyvä palvelu myös niille toimipaikoille, joissa lähitukea ei olekaan lähellä? Nykytilanne: Kuntien atk-vastaavat henkilöt ovat toimineet kokonaisvaltaisina palvelunantajina kunnan alueen käyttäjille. He ovat perustaneet käyttäjät omiin käyttäjähallintaympäristöihin, operoineet palvelimia ja kantaneet työasemia käyttäjien pöydille sekä käydään korjaamassa koneita, osassa (Pudasjärvellä ja jossain määrin Iissä) käytetään etähallintaa. Tavoitetilanne: Lähituen tehtävät organisoidaan niin, että perustetaan seutukunnan alueen yhteinen helpdesk tukipalvelu, johon kaikki palvelupyynnöt ohjataan. Mikäli työasema on toimiva,

11 11 helpdesk -henkilö ottaa etäyhteyden työasemaan ja ohjaa käyttäjää ongelman ratkaisussa. Toimivissa helpdesk palveluyrityksissä on todettu, että yli % ongelmista pystytään ratkaisemaan tämän etäyhteyden aikana. Ongelmallisimman tapaukset tai jos kone on mennyt toimintakyvyttömäksi, joudutaan ratkaisemaan ammattilaisten toimin. Toimintaperiaatteena näissä tapauksissa on, että vaihdetaan työasema toiseen toimintayksiköissä jo olevaan varalaitteistoon ja rikki mennyt kone toimitetaan tukipalveluun korjaamistoimenpiteitä odottamaan. Käyttäjä opetetaan tallettamaan omat tiedostot verkkolevylle, joten uuden koneen käynnistys tapahtuu niin, että perussovellukset ovat käytettävissä nopeasti ja paikalliset sovellutukset asennetaan keskitetyn tietohallinnon toimesta viipymättä. Käyttäjiä koulutetaan työasemien perusasioissa niin, että he selviävät normaaleista työaseman putsauksista, tulostimien värikasetin vaihdoista yms. tehtävistä ilman tietohallinnon tukea. Käyttäjien koulutukseen on kuntien varattava rahaa. Toimenpiteet: 1. Laaditaan toimintaohjeet ongelmatilanteiden hallitsemiseksi. 2. Koulutetaan toimipisteisiin oto-tukihenkilöitä (vapaaehtoisia, halukkaita toimijoita pyritään aktivoimaan mukaan) tietohallinnon avuksi. Näille henkilöille annetaan vaan rajoitetut käyttöoikeudet verkkoon (ei admin -oikeuksia). 3. Laaditaan heille toimintaohjeet työn hallittuun hoitamiseen eli varakoneiden paikalleenlaittoon, värikasettien vaihtoihin yms. aputöihin, jotka eivät vaadi laajaa tietohallinnon osaamista. 4. Investoidaan toimintakuntoiset varatyöasemat tiloihin, josta ne on helposti siirrettävissä ongelmakoneiden paikalle ja jotka ovat nopeasti vietävissä/haettavissa käyttäjille, mikäli helpdesk tukipalvelu ei pysty asiaa selvittämään. 3 Yhteiset tuettavat tietojärjestelmät Seutukunnan tietohallinto keskittyy palvelemaan yhteisiä tietojärjestelmäpalveluja ja hankkeita sekä yhteistä käyttäjähallintaa. Käyttäjähallintaan lasketaan kuuluvaksi myös seutukuntatasoinen sähköpostijärjestelmä. Nykytilanne: Kunnilla on omat tietojärjestelmät kuntien omilla palvelimilla. Kuten kappaleessa Palvelimet kuvataan, on tavoitteena siirtyä voimakkaasti yhteiskäyttöisiin palvelimiin.

12 12 Olemassa olevia tietojärjestelmiä on käytössä runsaasti eri kunnissa, joten se haastaa tietohallinnon ottamaan vastuulleen myös kaikkien nykyisten järjestelmien ja sovellusten pitämiseksi toimintakuntoisena edelleenkin. Talous- ja henkilöstöhallinnon sovelluspalvelimet, sosiaalitoimen (ei Pudasjärven), väestö- ja paikkatietojärjestelmä (ei Pudasjärven) ovat jo yhteiset ja niiden operointipalvelut ostetaan Logica:lta. Potilashallintojärjestelmä on kaikilla kunnilla sama, mutta sovelluspalvelimet ovat jokaisella kunnalla omat. Ainoastaan Vaalalla ja Utajärvellä yhteinen potilashallintopalvelin ja se sijaitsee Utajärven konesalissa. Tavoitetilanne: Seudullisesti tuettavat järjestelmät luetellaan ja ne resurssoidaan keskitetysti. Kaikki kuntien uudet ohjelmistohankinnat edellyttävät hyvää yhteistyötä tietohallinnon kanssa ja hankintaprojekteihin on resurssointi oltava myös tietohallinnon tarpeita varten kunnossa. Seudullinen tietohallinto vastaa yllä mainituista perustietotekniikan palveluista kokonaisvaltaisesti. Sovelluksilla on pääkäyttäjä ja varapääkäyttäjä ja he kuuluvat kuntien organisaatioon tai jos toiminta on keskitetty seudulliseksi, niin silloin keskitetystä organisaatiosta on löydyttävä nämä sovellusten vastuuhenkilöt. Mikäli toiminta on hajautunut kuntiin, niin silloin valitaan seudullisesti sovellusten pääkäyttäjä kuntien pääkäyttäjien joukosta. Toimenpiteet: 1. Tehdään ohjelmistoluettelo, jotka asennetaan seudullisiin palvelimiin. 2. Sovitaan ohjelmistotoimittajien kanssa ohjelmistotukiasioista. 3. Pääkäyttäjien roolia on korostettava sovellusalueiden asiantuntijana ja hänelle on taattava riittävät resurssit ja oikeudet koulutuksiin. 4 Henkilöresurssointi Jokainen kunta on panostanut omaan tietohallintoon laajalla sektorilla aina palvelimien operoinnista työasemien asentamiseen. Poikkeuksena tästä ovat yhteiset talous- ja henkilöstöhallintopalvelimet, joiden operointipalvelut ostetaan Logicalta. IT-henkilöstö Pudasjärv i Ii Utajärvi Seutukunta Yli-Ii Vaala Yhteensä Vakinaiset 6,0 3,0 1,5 0,0 1,0 1,0 12,5

13 13 oto-henkilöstö 0,4 0,2236 0,062 0,2 0,2 0,57 1,6556 yhteensä 6,4 3,2236 1,562 0,2 1,2 1,57 14,1556 Oto-henkilöstö: Pudasjärvi, Alakoulut 9,5 t/vko + Rimmikangas 3,5 t/vko = 40% työajasta Ii, Lukio: 7,81 % työajasta Ii, Kuivajoen koulu: 14,28 % työajasta Ii, Valtarin koulu: 3,84 ja 3,57 % työajasta Utajärvi: 6,2 % + maaseutusihteeri 50 % työajasta Vaala: 57 % työajasta Yli-Ii: Tannilan ja Jakun koulun kolme oto-opettajaa (työmäärää ei ilmoitettu) Nykytilanne: Kunnan oma henkilöstö hoitaa tietohallintoa itsenäisesti. Seutukunta ostaa ulkopuolista asiantuntijaa tietohallinnon tukitehtäviin. Huom! Pitää muistaa nykyiset ostopalvelut esimerkiksi tietoliikenteeseen tai talous- ja henkilöstöhallinnon operointiin liittyen. Tavoitetila: Keskitetään palvelinpatteristo, jolloin voidaan vähentää operointiin liittyvien henkilöiden määrää. Samalla henkilöstön osaamista voidaan kasvattaa kunkin henkilökohtaisten taipumusta ja osaamista vastaavaksi. Sijaisuudet voidaan ratkaista tukeutumalla yhteisesti laadittuihin toimintaperiaatteisiin. Vakiointi helpottaa myös tiedon ja tekniikan hallintaa, kuntakohtaiset yksilölliset vähenevät. Sijaisuuksien järjestäminen asettaa suuria haasteita pienen organisaation toiminnalle. Muutosprosessien läpivienti ja uudistushankkeet hoidetaan sitä varten tehdyn erillisen suunnitelman ja lisäresurssien toimesta. Näitä ovat esimerkiksi uudet sovellusten käyttöönottoprojektit tai esimerkiksi perustietotekniikkan liittyvän suuren muutoksen läpivientiin (uusi verkkojärjestelmä). Toimenpiteet: 1. Laaditaan resurssisuunnitelma tehtävien ja toimenkuvien kautta kuitenkin niin, että kokonaisvaltainen ajattelu mahdollistaa tehokkaan ja mielekkään työskentelyn Oulunkaaren

14 14 tietohallinnossa. 2. Laaditaan vaihtoehtoislaskelmat mahdolliseen ulkoistamiseen liittyen. 5 Investoinnit Nykytila: Palvelin-, tietoliikenne- ja työasemainvestoinneissa jokainen kunta on tehnyt omia ratkaisuja. Laiteinvestoinnit on tehty joko leasing- tai ostosopimuksilla. Tavoitetila: Seudullisesti kilpailutetaan kaikki palvelimiin, tietoliikennelaitteisiin ja työasemiin liittyvät sekä rauta- että lisenssihankinnat. Kilpailutus kuuluu seudullisen tietohallintopäällikön tehtäviin eli toimii tilaajaorganisaationa. Kustannusjako on kuitenkin niin, että palvelimet ja tietoliikenteen runkoverkkoon liittyvät hankinnat hoidetaan seudullisesti ja kuntien suoriin hankintoihin menevät kuntien paikallisverkkoihin liittyvät hankinnat sekä työasemahankinnat (sisältää työasemalisenssit). Toimenpiteet: 1. Laaditaan ohjeet toimintaperiaatteiksi ja kun vakiointi työasemiin saadaan lyötyä lukkoon, voidaan kilpailutus aloittaa. 2. Laaditaan periaatteet työasemien elinkaareksi ja hankintakierroksi. 3. Kuntien on sitouduttava seudullisen vakioinnin edellyttämään laitekantaan. 4. Neuvotellaan yhteistyöstä Pohjois-Suomen eps hankkeen kanssa. 4 KUSTANNUKSET Nykyiset IT-kustannukset vuodelta Kuntien ilmoittamat ja tarkistamat luvut. Luvut eivät sisällä sovellusohjelmien ylläpito- ja tukimaksuja:

15 15 5 VAIHTOEHTOISET ORGANISOINTIMALLIT 1 Seudullinen tietohallinto Plussat: + tuntee alueen + tietohallinto ja osaaminen pysyy omissa käsissä + nykyisen it-henkilöstön osaaminen on hyvää tasoa Miinukset: - kysymyksiä: saavutetaanko riittävät laatuvaatimukset? - pystytäänkö vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin - mitoitus ja joustavuus esimerkiksi, jos Sote-tietohallinnossa tehdään iso päätös ulkoistaa tai tehdä yhteistyötä Oulun tietotekniikan kanssa 2 Ulkoistaminen Plussat:

16 16 + kilpailevia yrityksiä löytyy + perustaa alueellemme yksikön/yksiköitä + osaaminen ja vakioidun ympäristön tuomat edut lisääntyvät + tuotantovastuu ja -velvoitteet siirtyy ulkopuoliselle toimijalle + tuotantopuolella kilpailu pitää hinnat kurissa Miinukset: - miten varmistetaan ulkopuolisen toimijan tehokkuus ja laatuvaatimukset? - vastuiden rajat ja tehtävien määrittelyt haasteellisia - lähituki vs. helpdesk tuki rajanveto sanktioitava - kustannukset nousevat 3 Osakkuus ja palvelusopimus LapIT Oy:n kanssa Plussat: + olemassa oleva palveluformaatti + osaava henkilökunta sovellusosaamiseen sekä käyttöympäristöön + perustaa yksikön alueellemme + palveluformaatti tarkoittaa sitä, että käyttäjähallintapalvelininvestoinnit tekee yhtiö + yhtiöjärjestyksessä lukee, ettei yhtiö tavoittele voittoa osakkuusyhtiöiltä + Oulunkaaren seutukunta voi olla osakkaana Miinukset: - vaikuttaminen yhtiön kehittämiseen - vaikuttaminen yhtiön kilpailukyvyn ylläpitoon - kustannukset

DATAN HALLINNAN NYKYKÄYTÄNNÖT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT OULUN YLIOPISTOSSA. Tietohallinto / Suorsa & Keinänen

DATAN HALLINNAN NYKYKÄYTÄNNÖT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT OULUN YLIOPISTOSSA. Tietohallinto / Suorsa & Keinänen 1 DATAN HALLINNAN NYKYKÄYTÄNNÖT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT OULUN YLIOPISTOSSA 2 ESITYKSEN SISÄLTÖ IT-palvelujen organisointi Oulun yliopistossa Palvelutuotannon taustatietoja Datan tallennuksen nykytila

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS Kh:n liite n:o 2/18.11.2014 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS Sivu 1 / 10 KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 1. Sopimuksen sisältö Tämä sopimus kuuluu erottamattomana liitteenä

Lisätiedot

KUUMA-ICT:n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6

KUUMA-ICT:n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6 :n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6 13.4.2016 Käytettyjen lyhennysten selvitykset: R = responsible (vastuullinen) - R-toimija suorittaa annetun tehtävän - jokaisella tehtävällä on ainakin

Lisätiedot

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset Johtotiimi 101 15.10.2009 Seutuhallitus 173 06.11.2009 Yhtymähallitus 76 12.05.2010 Yhtymähallitus 98 02.06.2010 Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset

Lisätiedot

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset/kpk THH

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset/kpk THH Johtotiimi 101 15.10.2009 Seutuhallitus 173 06.11.2009 Yhtymähallitus 76 12.05.2010 Yhtymähallitus 98 02.06.2010 Yhtymähallitus 118 28.06.2010 Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä on Oulun kaupunginhallituksen päätös 15.12.2009.

Esityslistan liitteenä on Oulun kaupunginhallituksen päätös 15.12.2009. Yhtymähallitus 64 21.04.2010 Yhtymähallitus 110 28.06.2010 Puhelinkilpailutus/Puhelinvaihde YhtHall 64 21.4.2010 Valmistelijat kuntayhtymän johtaja Kirsti Ylitalo (puh. 040-7400 978) ja hankintapäällikkö

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset/kpk ICT Oy/Osakkuus

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset/kpk ICT Oy/Osakkuus Johtotiimi 101 15.10.2009 Seutuhallitus 173 06.11.2009 Yhtymähallitus 76 12.05.2010 Yhtymähallitus 98 02.06.2010 Yhtymähallitus 118 28.06.2010 Yhtymähallitus 137 22.09.2010 Yhtymähallitus 165 03.11.2010

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Mikä on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori? Valtori tuottaa

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

Marko Saastamoinen Virtain kaupunki. Paikkatiedon kokonaisratkaisu pystyyn kuntien yhteistyöllä.

Marko Saastamoinen Virtain kaupunki. Paikkatiedon kokonaisratkaisu pystyyn kuntien yhteistyöllä. Paikkatiedon kokonaisratkaisu pystyyn kuntien yhteistyöllä. Lähtökohdat Kunnassa yleensä käytössä 1-5 käyttöoikeuslisenssiä paikkatietojärjestelmässä Paikkatietoaineistojen käyttö ja ylläpito hoidetaan

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Liite 2 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Sivu 1 / 6 Sivu 2 / 6 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE

Lisätiedot

Viisas Kemi -toimenpide-ehdotukset 2016-2017

Viisas Kemi -toimenpide-ehdotukset 2016-2017 Viisas Kemi -toimenpide-ehdotukset 2016-2017 Sivistyspalvelukeskus/Koulutusosasto 1. Kuntalaisten palvelutuotantoon liittyvät hakemukset ja asiakirjat muutetaan kattavasti sähköisiksi ja sähköisesti lähetettäviksi

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Puhepalveluiden kehittäminen

Puhepalveluiden kehittäminen m Alueiden ja hallinnon kehittäm Hallinnon, alu e k e h it y k s e n j a s is äis e n t u r v allis u u d e n inis t e r iö. Puhepalveluiden kehittäminen Kihlakuntien puhepalvelut kihlakunta? puhepalvelujen

Lisätiedot

CSC:ltä ostetut palvelukokonaisuudet vuonna 2014

CSC:ltä ostetut palvelukokonaisuudet vuonna 2014 CSC:ltä ostetut palvelukokonaisuudet vuonna 2014 Sopimus palvelukokonaisuuksien toimittamisesta OKM:n korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastolle koulutuksen, tieteen, kulttuurin ja hallinnon tarpeisiin.

Lisätiedot

Teleoperaattoripalvelut kunnan palveluntuotannossa

Teleoperaattoripalvelut kunnan palveluntuotannossa 15.1.2015 Teleoperaattoripalvelut kunnan palveluntuotannossa Markku Salakka tietohallintojohtaja Valkeakosken kaupunki 15.1.2015 2 Esityksen sisältö Valkeakosken kaupunki Etelä-Pirkanmaan tietohallintoyhteistyö

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 1 PALVELUSOPIMUS KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tilaaja: Mikkelin kaupunki (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2015 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy SataCom Oy - Perustiedot Perustettu 1989 Henkilökunta 20 Liikevaihto 3,8 meur (2014) Asiakkaat 90 % Satakunnan

Lisätiedot

Moderni käyttäjähallinta oppilaitosympäristössä. Korkeakoulujen IT-päivät Petri Karppinen

Moderni käyttäjähallinta oppilaitosympäristössä. Korkeakoulujen IT-päivät Petri Karppinen Moderni käyttäjähallinta oppilaitosympäristössä Korkeakoulujen IT-päivät 30-31.10.2012 Petri Karppinen Perustettu 1997 Otaverkko Oy Euroopan ensimmäinen Gigabit-kampusverkko Omistajina Aalto, AYY, CSC,

Lisätiedot

JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen

JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen Miten toiminnan tehokkuutta/hankinnan hyötyjä voidaan mitata Oulun kaupunki/tietohallinto Kaisa Kekkonen 24.11.2009 Kustannus-hyötyanalyysi

Lisätiedot

VARAMIESPALVELU-YHTIÖT

VARAMIESPALVELU-YHTIÖT VARAMIESPALVELU-YHTIÖT vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen henkilöstöpalveluja tuottava yritysketju 60 palvelualuetta Suomessa ja Virossa alan markkinajohtaja Suomessa sekä liikevaihdon että palvelualueiden

Lisätiedot

Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely

Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely 24.1.2013 Pekka Packalén Perustietoa Oulun Tietotekniikka liikelaitoksesta - Kunnallinen liikelaitos, perustettu v. 2000 Johtosäännön mukaan: Oulun Tietotekniikka

Lisätiedot

Kevan toimintaympäristötutkimus 2016

Kevan toimintaympäristötutkimus 2016 Kevan toimintaympäristötutkimus 2016 Tutkimuksesta Keva seuraa toimintaympäristönsä keskeisiä ja ajankohtaisia muutoksia säännöllisesti toteutettavalla tutkimuksella. Otos: kuntaorganisaatiot, joissa on

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus VALTIOVARAINMINISTERIÖ Luonnos 10.12.2013 TORI-hankkeen lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto- viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010 Sivu 1 / 5 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010 1. Sopimuksen sisältö Tämä sopimus

Lisätiedot

Integral Reactive PALVELUKUVAUS

Integral Reactive PALVELUKUVAUS 2016 Integral Reactive PALVELUKUVAUS Helpdesk 09 4247 5858 PALVELUKUVAUS, INTEGRAL PROACTIVE 1 (6) Sisällys 1 YLEISTÄ... 2 2 PALVELUN SISÄLTÖ... 2 3 PALVELUN TOTEUTTAMINEN... 2 3.1 Palvelupyyntöjen vastaanottaminen...

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

Maakuntien ja kuntien kansallinen ja alueellinen yhteistyö. Maakuntien Sote ICT muutos isokuva. Selvityshenkilö Pekka Kantola 24.5.

Maakuntien ja kuntien kansallinen ja alueellinen yhteistyö. Maakuntien Sote ICT muutos isokuva. Selvityshenkilö Pekka Kantola 24.5. Maakuntien ja kuntien kansallinen ja alueellinen yhteistyö Maakuntien Sote ICT muutos isokuva Selvityshenkilö Pekka Kantola 24.5.2016 Kansallinen AKUSTI -foorumi STM THL VM KELA www.kunnat.net/akusti Pohjois-Suomi

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Koha-SuomiOy:n perustaminen

Koha-SuomiOy:n perustaminen Koha-SuomiOy:n perustaminen Tausta Koha on avoimeen lähdekoodiin perustuva kirjastojärjestelmä Kohaa on aloitettu kehittää Uudessa-Seelannissa vuonna 2000 Käytössä tuhansissa kirjastoissa ympäri maailmaa

Lisätiedot

Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta

Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta Tämän sopimuksen Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta ovat sanotulla päivämäärällä tehneet a) Osuuskunta Keskikaista (jäljempänä Keskikaista ) Y-tunnus:

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

Työvaliokunta Toimeksianto 2

Työvaliokunta Toimeksianto 2 Työvaliokunta 14.3. Toimeksianto 2 17.3.2014 Page 1 Tarkastelkaa toimeksiannon 1 perusteella mitä seikkoja tulisi sisältyä Karhusopimukseen Toimenpiteet ja tavoitteet Kilpailukyvyn edistämiseksi Palveluiden

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Ohjelmistotuotteen hallinta ja hallinnointi 22.4.2015 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Strategisten linjausten perusteemat Avoimuus Hallinto,

Lisätiedot

Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi vuodelta 2013

Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi vuodelta 2013 14.2.2014 Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi vuodelta 2013 Oulunkaaren toimielimissä toimivat ja muut kuntien Kyselyn aihealueet Kuntayhtymän toiminnan ja omistajaohjauksen toteutuminen

Lisätiedot

ICT-ympäristön yleiskuvaus: toimintaympäristö

ICT-ympäristön yleiskuvaus: toimintaympäristö ICT-ympäristön yleiskuvaus: toimintaympäristö Hyvinkää ICT-henkilöstö: 13 Henkilöstö: 2933 ICT-kulut: 5,3 M ICT kulut/asukas: 116 Mäntsälä ICT-henkilöstö: 10 Henkilöstö: 1345 ICT-kulut: 2,5 M ICT kulut/asukas:

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella Tero Lähivaara Tavoitteet uudella toiminta mallilla selkeä ostaja/tuottaja roolitus kaikki lääkintäteknisen ylläpidon

Lisätiedot

Kohti Kohaa ja Koha-Suomi Oy. Maija Saraste Oulunkaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Kohti Kohaa ja Koha-Suomi Oy. Maija Saraste Oulunkaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kohti Kohaa ja Koha-Suomi Oy Maija Saraste Oulunkaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Oulun ja OUTI-kirjastojen tilanne Oulun kaupunginkirjastossa käynnistettiin vuonna 2013 hanke, jossa selvitettiin kaupallisten

Lisätiedot

Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? Aki Siponen Valtiovarainministeriö

Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? Aki Siponen Valtiovarainministeriö Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? 5.12.2006 Aki Siponen Valtiovarainministeriö Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? Tavoitteena yhtenäinen toiminnan ja

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Sanastot ja niiden teknisen infrastruktuurin ylläpito. 2011-03-01 Juha Hakala Kansalliskirjasto

Sanastot ja niiden teknisen infrastruktuurin ylläpito. 2011-03-01 Juha Hakala Kansalliskirjasto Sanastot ja niiden teknisen infrastruktuurin ylläpito 2011-03-01 Juha Hakala Kansalliskirjasto Käsitteitä Sanasto asiasanasto, tesaurus, ontologia, auktoriteettitiedosto, toimijaontologia, paikkaontologia

Lisätiedot

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1 Marraskuu 2014 1 (22) Tekniset vaatimukset Marraskuu 2014 2 (22) 1 Ohjelmapalvelin... 6 1.1 Ohjelmat... 6 1.1.1 Tuetut käyttöjärjestelmät... 6 1.1.2 Muut tarvittavat ohjelmat... 6 1.2 Palvelin (Suositus

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin 1 Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin Vaatimukset kuntien palveluille kasvavat Kunnat kohtaavat lähivuosina merkittäviä haasteita, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan uusia keinoja työn tuottavuuden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Ebax Edujee toiminta- ja organisointimallit. Tuomo Paakkanen

Ebax Edujee toiminta- ja organisointimallit. Tuomo Paakkanen Ebax Edujee toiminta- ja organisointimallit Tuomo Paakkanen 3.1.2012 Toiminta- ja organisointimallit Tavoitteena arvioida palvelua erilaisista näkökulmista. Aihealueen teoriat ja käytännöt. Organisointimallit:

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Helsinki-Vantaa-selvityksen toteutus ja eteneminen

Helsinki-Vantaa-selvityksen toteutus ja eteneminen Helsinki-Vantaa-selvityksen toteutus ja eteneminen 9.11.2010 PKS-neuvottelukunta Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Vantaan kaupunginvaltuusto 6.4.2009 (25 ): Kaupunginvaltuusto päätti a) todeta, että pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010 Juha Palmunen, johtava konsultti RAPORTIN SISÄLTÖ 1 TAUSTA JA TAVOITTEET 2 TYÖN ETENEMINEN 3 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen, THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari, Lahti 16.11.2016 Esityksen

Lisätiedot

Alueellinen apuvälinepalvelumalli

Alueellinen apuvälinepalvelumalli Alueellinen apuvälinepalvelumalli Tilaajarenkaan pääneuvottelijoiden ja PSHP:n yhteistyökokous 14.6.16 Anne Ojala apuvälinepalvelupäällikkö Alueellinen apuvälinepalvelumalli K380 Projektipäällikkö Jaana

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

Muutoksesta tavoitteisiin

Muutoksesta tavoitteisiin Tieto- ja asiakirjahallinnon palvelut Uusi kunta Luonnos 1.4.2014 1 Muutoksesta tavoitteisiin Kuntamuutoksen toiminnallisten muutosten tunnistaminen ja kuvaaminen: muutostarpeiden asettamat haasteet tieto-

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin hallituksen tehtävät Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin virstanpylväät Jyrki Kataisen hallitusohjelma 6/2011 TORI- ja myös TUVE-hankkeet Laki valtion

Lisätiedot

eperusteet Kansallisen ja paikallisen kehittämistyön väline

eperusteet Kansallisen ja paikallisen kehittämistyön väline eperusteet Kansallisen ja paikallisen kehittämistyön väline Ulla Angervo, Opetushallitus Oppijan verkkopalvelut -hanke eperusteet on toteutettu osana Oppijan verkkopalvelut -hanketta, jossa kehitetään

Lisätiedot

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS OPS2016 Laaja-alainen osaaminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet, uudistuvat oppiaineet sekä vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu paikallisessa opetussuunnitelmassa Oulu 26.2.2015 Irmeli Halinen

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri

Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri Toivakan kunnan teknologiaarkkitehtuuri Iikka Virtanen, Teemu Uusitalo & Vesa Kakriainen Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri Johdanto Nykytilan kartoitus Tavoitetilan kuvaus 6.7.1 Teknologiapalvelut

Lisätiedot

Tieran kuntayhteiset ratkaisut ja yhteistyö muutoksen mahdollistajana. Copyright Kuntien Tiera Oy 0

Tieran kuntayhteiset ratkaisut ja yhteistyö muutoksen mahdollistajana. Copyright Kuntien Tiera Oy 0 Tieran kuntayhteiset ratkaisut ja yhteistyö muutoksen mahdollistajana Copyright Kuntien Tiera Oy 0 Tiera lyhyesti Tiera on kuntatoimijoiden omistama osakeyhtiö, joka järjestää palveluita omistajilleen

Lisätiedot

Kalataloustehtävät maakunnissa Kalastuslakipäivät

Kalataloustehtävät maakunnissa Kalastuslakipäivät Kalataloustehtävät maakunnissa Kalastuslakipäivät 1.12.2016 Juha S. Niemelä Maa- ja metsätalousministeriö 1 Maakuntien luonnonvaratehtävät Maakuntalakiluonnos: 6. Maakunnan tehtäväalat Maakunta hoitaa

Lisätiedot

Kunnan järjestämisvastuu, tietohallinto ja digitalisaatio. julkisoikeuden professori, IT-oikeuden dosentti Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopisto

Kunnan järjestämisvastuu, tietohallinto ja digitalisaatio. julkisoikeuden professori, IT-oikeuden dosentti Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopisto Kunnan järjestämisvastuu, tietohallinto ja digitalisaatio julkisoikeuden professori, IT-oikeuden dosentti Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopisto Tomi.Voutilainen@uef.fi 25.11.2015 1 Lähtökohta Tietohallintolaki

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Miten saat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelun käyttöösi?

Miten saat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelun käyttöösi? Miten saat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelun käyttöösi? Palvelupäällikkö Timo Karppanen, Valtori Konesali- ja kapasiteettipalvelujen myyntipäällikkö Keijo Sukanen, Tieto Tavoitteena hallittu polku

Lisätiedot

Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire. Kunnat ja Inspire koulutus Marko Kauppi

Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire. Kunnat ja Inspire koulutus Marko Kauppi Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire Kunnat ja Inspire koulutus 18.11.2014 Marko Kauppi Periaatteet ja lainsäädäntö Inspire-direktiivi Laki paikkatietoinfrastruktuurista ja asetus Kansallinen

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

AIPA tulee, oletko valmis?! Juha Taipale, Asianajajapäivät 2016

AIPA tulee, oletko valmis?! Juha Taipale, Asianajajapäivät 2016 AIPA tulee, oletko valmis?! Juha Taipale, Asianajajapäivät 2016 AIPA mikä se on? Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentinhallintajärjestelmä (AIneistoPAnkki ) Tulee

Lisätiedot

Matkalla uuteen maakuntaan

Matkalla uuteen maakuntaan 1 Matkalla uuteen maakuntaan LAPIN MAAKUNTAUUDISTUKSEN ESIVALMISTELUN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Projektisuunnitelman toteutuminen ja tarkennukset Budjetti vuodelle 2017 ja muut rahoitushakemukset Valmistelutoimielin,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 ASETETUT TAVOITTEET. Kirkkokadun koulu

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 ASETETUT TAVOITTEET. Kirkkokadun koulu 1 Kirkkokadun koulu 19.8.2015 Käyttösuunnitelman tavoitteet 2015 2 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA 1-6 Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN VALMISTELURYHMÄN PERUSTELUMUISTIO LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN 1. Tausta Tukipalvelutoiminnassa tehtävä yhteistyö ja yhteisen tukipalvelukeskuksen perustaminen ovat keskeinen

Lisätiedot

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI. Teemu Perälä puh

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI. Teemu Perälä puh INFRA 2010 -SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI Teemu Perälä teemu.perala@navico.fi puh.050-598 8405 8.1.2008 Taustaa ja lähtökohtia Sähköinen hankintamenettely on Tiehallinnossa käytössä täydessä laajuudessa vuoteen

Lisätiedot

Hankinnat kuntien ja yrittäjien kohtalonyhteys Jyväskylä 10.4.2015. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala

Hankinnat kuntien ja yrittäjien kohtalonyhteys Jyväskylä 10.4.2015. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala Hankinnat kuntien ja yrittäjien kohtalonyhteys Jyväskylä 10.4.2015 Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala Yritysrakenne Suomessa 0,2% 0,2% Suuryritykset 0,9% (250 hlöä) 588 5,5% Suuryritykset (250- hlöä) 588

Lisätiedot

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä JUHTA 12.12.2013 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara LAIN KÄSITTELYN TILANNE (HE 150/2013 vp) Hallintovaliokunta antoi mietintönsä

Lisätiedot

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi SOPIMUS OSAKASKUNTIEN MAHDOLLISESTI JÄRJESTÄMIEN TUKIPALVELUIDEN KUSTANNUSTEN JAKO- JA LASKUTUSPERUSTEISTA MAANINGAN KUNNAN, NILSIÄN KAUPUNGIN JA SIILINJÄRVEN KUNNAN YHTEISTOIMINNASSA JÄRJESTÄMISSÄ SOSIAALI-

Lisätiedot

OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistyksen järjestämä keskustelutilaisuuden toisen asteen koulutuksen yhteistyöselvityksestä.

OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistyksen järjestämä keskustelutilaisuuden toisen asteen koulutuksen yhteistyöselvityksestä. OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistyksen järjestämä keskustelutilaisuuden toisen asteen koulutuksen yhteistyöselvityksestä. kehittämispäällikkö Juha Karvonen 17.3.2011 Selvitystyöhön kohteena olevat asiat 1. Kuvataan

Lisätiedot

Viidakkokujan tuetun asumisen

Viidakkokujan tuetun asumisen Viidakkokujan tuetun asumisen yksikkö 20.5.2011 Viidakkokujan tuetun asumisen yksikkö Vantaalaisille mielenterveyskuntoutujille - Huhtikuussa 2010 avattu ensimmäinen Vantaan oma asumisyksikkö mielenterveyskuntoutujille

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2012 1 (5) 91 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Björnberg-Enckellin ym. koulujen IT-strategiaa koskevasta talousarvioaloitteesta HEL 2012-004357

Lisätiedot

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Johtaja Mikko Salmenoja KEHA- keskus 26.10.2016 http://www.keha-keskus.fi 22.9.2016 1 Yleistä molemmista palvelukeskuksista Ja SOTE ICT vielä

Lisätiedot

KA-opit hyötykäyttöön. Kokonaisarkkitehtuuri toiminnan muutosvoimana Kangasniemen kunnassa

KA-opit hyötykäyttöön. Kokonaisarkkitehtuuri toiminnan muutosvoimana Kangasniemen kunnassa KA-opit hyötykäyttöön Kokonaisarkkitehtuuri toiminnan muutosvoimana Kangasniemen kunnassa Lähtötilanne - Täysin hajautettu tietohallinto, jossa toimialoilla omat IT-tukihenkilöt, yksi ATKsuunnittelija

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA HOITOA POTILAAN PARHAAKSI

VAIKUTTAVAA HOITOA POTILAAN PARHAAKSI VAIKUTTAVAA HOITOA POTILAAN PARHAAKSI P Ä Ä M Ä Ä R Ä T Potilaslähtöinen ja oikea-aikainen hoito Tiivistyvä kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa Korkeatasoinen tutkimus ja opetus Vaikuttava ja kilpailukykyinen

Lisätiedot

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Palvelupäällikkö Timo Karppanen Käsiteltävät asiat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion jaettu tuotantoympäristö

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Uuden palvelumallin vaikutukset palvelujen tuottamisessa

Uuden palvelumallin vaikutukset palvelujen tuottamisessa Uuden palvelumallin vaikutukset palvelujen tuottamisessa KIEKU käyttäjäfoorumi 4.11.2014 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Tehdyt linjaukset Päätös toimintamallin muutoksesta

Lisätiedot