Helsingin maistnaatti PL 309 (Albentinkatu 25) 0A3,8L Helsinki, puh. O 'J.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin maistnaatti PL 309 (Albentinkatu 25) 0A3,8L Helsinki, puh. O29553939'J."

Transkriptio

1 ll PATENTT. JA REKSTERHALLTUS Kauppanekistenij Arj estelmd Sivu 'J.3 Y-tunnus: O YHTO]AR]ESTYS Ynitys- ja yhteisdtunnus : O Kauppanekisteninumenl Yhtil Asunt-sakeyhti Cneutzkatu 7 Bstadsaktieblag F KSsittelev5 timist: Helsingin maistnaatti PL 309 (Albentinkatu 25) 0A3,8L Helsinki, puh. O 'J. JSljennksen sisslt: imassaleva yhti6jhnjestys A A1"3 imassalaika 45.1L.20t3 - Laki ulkmaalaisten sek5 ensiden yhteiscijen lkeudesta mistaa ja hatlita kiintedts maisuutta ja sakkeita n kumttu Siihen penustuvat yhtijiinjestys- ja sssntmiisnaykset sekd sen njalla tehdyt merkinndt vat mit5ttmi6. Tiedt n tulstettu kneellisesti kauppanekistenijsrjestelm5stii. Patentti- ja nekisterihallituksen papenille tulstettuna asiakinja n alkupenainen ilman allekinjitusta.

2 Y-tunnusl. O Sivu 1 tl ffi ASUNTO-OSAKEYHTO CREUTZKATU 7 BOSTADSAKTEBOLAG YHT6]AR] ESTYS L S Yhtin timinimi n Asunt-sakeyhti Cneutzkatu 7 Bstadsaktieblag ja ktipaikka Helsingin kaupunki. 2 5 Yhtidn timialana n mistaa ja hallita tnttia n 7 Helsidgin kaupungin 13. kaupunginsan knttelissa n 447 sekh sille nakennettua asuinnakennusta. Yhtidn mistamassa naken4uksessa n huneistjen yhteenrasketusta lattiapinta-alasta enin sa vanattu sakkeenmistajille asuinhuneistiksi. 3 5 Yhtin taysin maksettu sakepiidma n kaksieataayhdekssnkymmentb euna kaksitista senttis (29O,'l,Z). YhtissS n klmesataaneljdkymmentiiviisi (345) saketta. 4 5 Osakkeet tuttavat ikeuden hallita huneistja yhtin talssa seunaavasti: 6 Pn- Ker- Hun. Huneiden Pinta- Osakkeiden Osakkeiden nas ns n lukumdiirii ala m2 nument 1ukum55n6 ], ] t 2 h+k+kh 83 L L h+k+kh h+k+kh 86 t h+k+kh h+k+kh h+k+kh 8A 43-51" h+k+kh h+k+kh 8A h+k+kh ta 2 h+k+kh tl t h+k+kh 55 34A LZ 3 h+k+kh ttl l-3 3 h+k+kh 114 t?o-tt1. Lz L4 3 h+k+kh LL0 tl "2 1"5 3 h+k+kh tl ]-,24-]35 tz t6 2 h+k+kh 76 yhtin hallinnassa!7&27 4 h+k+kh L L8&28 4 h+k+kh L-165 1s 19 5 h+k+kh 1-73 t A&3O 4 h+k+kh L33 L L 5 h+k+kh 173 2OA &32 4 h+k+kh h+k+kh A 18 24&34 4 h+k+kh h+k+kh h+k+kh ] kuuluu huneistn t7 28 kuuluu huneistn 18

3 lr Y-tunnusl' O Sivu 2 ] ] katutas 29 3A 3t h+k+kh ta t2 kuuluu huneistn 2O 3 h+k+kh 'J.t t2 kuuluu huneistn 22 3 h+k+kh t'j, 3L ,2 kuuluu huneistn 24 3 h+k+kh t2 1 liikehune 29 yhtin hallinnassa 1 liikehune 5A yhtin hallinnassa Hunei.stjen kfryttdtankitus n asunt, mainittu. ellei tisin le 5 5 Yhtibkkus md5n55 sakkeenmistajien hallitsemistaan hune:istista yhtille sunitettavan vastikkeen suunuuden ksyttben penusteena 4 5:ssA mainittuja huneistjen pinta-alja, ja vastil<e n mhiindtthvd kultakin nelilth samansuunuiseksi. astifte jaetaan hit- ja p65mavastikkeeseen. PAiimavastikkeella katetaan pitkhvaikutteiset ment, jtka aihc=utuvat kiinteistcin ja nakennuksen hankinnasta, nakentamisesta, penuskrjauksesta ja uudistuksesta. Hitvastikkeella katetaan kaikki muut yhtin ment. LHmpirndstii vedest5 sunitetaan eni knvaus kayttden penusteena asuinftuneistissa asuvien henkiliden ja liikehuneistissa tyssii.levien henkiliden lukum56ni6. P astikkeiden ja lhmpimhst5 vedestb sunitettavan knvauksen suunuuden, maksuajan ja -tavan m55r55 yhtikkus. Yhti<in hallinnassa fevien asuin- ja liikehuneistjen vukrat madndb hallitus. 6 5 Osakl<eenmistajalla n ikeus maksaa huneistn pinta-alan mukaan laskettava suutensa yhti6n pitkdvaikutteisista menista, jtka aiheutuvat kiinteistdn ja nakennuksen hankinnasta, nakentam:isesta, penuskrjauksesta ja uudistuksesta. THmd ikeus sakkaal.la n niippumatta siitii, tetaank hanketta vanten lainaa. Sur^ifusten tulee tapahtua hallituksen mliiinadminii aikina. Hallitus vi mssn6tii kenralla vastaantettavan sunitusendn suunuuden. Osakkeenmistajilta vastaantetut sunitukset yhtin n viipymbttd k5ytett5vd lainasuuden tai hankesuuden lyhentbm.lseen sen mukaan kuin maksettaessa n tankitettu. Miklili yhti n nstanut lainaa, tulee lainasuusmaksut mdlinlith siten ett5 suussurituksena kentyvill5 vanilla vidaan maksaa lainasuutta vastaavan lyhennyksen lisdksi siit5 menev6 knk ja mahdl-llset indeksiehdista aiheutuneet p55manlisiiykset laskettuina siihen p5iv6lin saakka, jllin yhti suussunituksilla lyhentas vastaavia lainjaan. ls yhti

4 Y-tunnus: Sivu 3 tl ffi lainja lyhennettsess6 jutuu maksamaan enemm5n kuin sakkdenmistaja n lainasuutenaan ja muina maksuina sunittanut., sakkeenmistajan n krvattava yhtille ilistb aiheutunut lisdmen. Osakkdenmistajalta, jka n kknaan maksanut suutensa ensim$sisessd mmentissa mainituista menista, penittsvh vastike lasketaan vastaamaan h6nen suuttaan yhti6n kaikista muista paitsi k. menista. Millin sakkeenmistaja n maksanut suudestaan vain san, m5drsta6n hiinen saltaan pblimavastike siteni ett5 sil15 katetaan vierh sakkeenmistajan maksamattman lalnasuuden tai hankesuuden yhtille aiheuttamat ment. 7 5 Osakkeenmistaja vastaa huneistn sisdpulisten s5hkjhtjen ja tiednsiintjhtjen kuten data- ja telekaapelien kunnssapidsta sekd nyhmhkeskuksen kunn$ sapidsta. astuq kunnssapidsta khsitthb vastuun hullsta, hidsta, knja4misesta, penuspanantamisesta ja uudistamisesta sekd mainittujen timenpiteiden kustannuksista. : 8 5 Yhtic,n asiita, mik5li ne eivbt kuulu yhtikkuksen kdsiteltiiviin, hitaa hallitus, jhn kuuluu nelj5 ( ) vansirlaista jdsent5 ja kaksi (2) vanajasentd" Hallltuksen jhsenet valitaan vansinaisessa syysyhtikkuksessa seunaavaksi kalentenivudeksi kernallaan. 9 5 Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjhtajan ja vanapqheenjhtajan ja kkntuu puheenjhtajan kutsusta niin usein kuj.n yhtin asiat sitii vaativat. Hallitus n p55t5valtainen, kun enemm5n kuin pulet hallituksen j5senist5 n saapur1i11.a. Asiat natkaistaan enemmist6pli5tciksin. ASnten jakautuessa tasan natkaisee puheenjhtajan mielipide. 1A S Yhtissii n hallituksen valitsema isiinnciitsijs. ssnnqitsijsn velvllisuutena n yhtidkkuksen ja hallituksen p5htcisten sek5 hallituksen antamien hjeiden ja mddriiysten mukai$esti hitaa yhti<in p6ivittdist5 hallinta. ssnnitsijii ei saa tqimi.a hallituksen puheenjhtajana. shnncjitsijeille sunitettavan palkkin m55nli5 hallitus. L1-5 Yhtidn timinimen kinjittavat hallituksen puheenjhtaja ja isiinnitsijd kumpikin yksin, kaksi hallituksen jasentli yhdessd tai hqllituksen siihen ikeuttamat henkilt kaksi yhdessa. L2 S Yhtissd n yksi (L) tilintankastaja ja yksi (L) vanati,lintarkastaja sekh yksi (1-) timinnantankastaja ja yksi (1") timinnantankastajan sijainen. ls tilintankastajaksi valitaan tilintankastusyhteis, ei vanatilintankastaiaa tarvitse valita.

5 ll Sivu 4 ffi Tilintankastajan ja timinnantankastajan timlkausi n kalentenivusi ja tehtiivdt ps5ttyvdt valintaa seunaavan tisen vansihaisen kev6tyhtidkkuksen pbiittyessli Yhti6n tilit laaditaan ja p5htetii5n kalentenivusittain. TilinpS5tksen edelliseltd vudelta tul_ee lla valmiina neljhn kuukauden kuluessa tilikauden p5sttymisestli, jllin yhtin tilik[njat tsitteineen ja muine tanpeellisine asiakinjineen n viimeistiisn annettava tilintankastajalle ja timinnantankastaj a1 1e. Tilintankastajan ja timinnantankastajan n annettava tarkastuskentmuksensa yhtin hallituksele viimeistdiin klme viikka ennen tilinph5tstd k5sitteleviis varsinaista yhtikkusta. Tilintankastajan ja timinnantankastajan mahdtllisesti tekemista muistutuksista antakn hallitus kinjallisen selvityksen timintakentmuksensa yhteydessh yhtikkukselle Kutsu yhtikkukseen timitetaan jkaiselle sakkgenmistajalle kinjallisesti t5m6n yhtille ilmittamaan psti- tai sshkpstisitteeseen aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeist5iin kaksi viikka ennen yhtikkusta. { N sakkeenmistajalla n yhtikkuksessa yht5 mnta SAntH kuin psakettakin ja pissa levalla n ikeus khyttss iisnivaltaansa valtuuttamansa asiamiehen kautta. Yhtikkuksessa j Snjestettiiv5ssA li5nestykse sii yhden sakkeenmistajan iilinimh$r5 n enint5an viidessa kkuksessa edustettujen sakkeiden yhteenlasketusta HiinimbHnAstS. aaleissa katstaan valituksi ne, jtka saavat eniten Hiini5. Alinten jakautuessa tasan vaalit natkaistaan anva1la, ja muu iisnesitys puheenjhtajan 5iinellli ansinaisia yhticikkuksia pidetddn vusittain kaksi, kevdtyhtikkus kesiikuun lppuun mennessh ja syysyhtikkus julukuun lppuun menness6 hallituksen mhiirssmsnh ajankhtana. Y1imHlin5inen yhtikkus m5anlityn asian kdsittelemistli vanten n pidettliv6 hallituksen hankitessa sen tarpeelliseksi tai millin tilintankastaja, timinnantankastaja tai sakkeenmistajat, jtka yhteensd edustavat vdhintiidn kymmenettb (t/tg) saa sakkeista, kinjallisesti vaatlvat hallitukselta kkuksen pitbmistii ilmittamansa asian kasittelemista vanten ansinaisessa kev5tyhtikkuksessa n: esitetthvd 1-. ti.linpddts ja timintakentmus 2. tilintankastuskentmus ja timinnantankastuskertmus 3. hallituksen kinjallinerr selvitys tanpeesta sellaiseen yhtin nakennusten ja kiinteistrijen kunnssapitn yhtikkusta

6 l tl Y-tunnus: Sivu 5 seunaavan viiden vuden aikana, jka vaikuttaa lennaisesti sakehuneistn kdyttdmiseen, yhti<ivastikkeeseen tai muihin sakehuneistn ksytstd aiheutuviin kustannuksiin sek5 4. hallituksen kinjalrinen selvitys yhticissli sunitetuista humaftavista kunnssapit- ja muutstist5 ja niiden tekaj ankhdat. phdtettsvii 5. tilinpddtksen vahvistamisesta 6. vastuuvapaudesta hallituksen jasenille ja isdnnitsijelle 7. taseen sittaman vitn k6yttdmisest5 ansinaisessa syysyhtlkkuksessa n pliiitett6va: L. hallituksen jhsenten, tilintankastajan ja timinnantankastajan palkkista 2. talusarvista ja sakkeenmistajien yhtidlle maksettavien vasti[keiden ja liimpimdstd vedesth sunitettavan knvauksen suunuudesta seunaavaksi vudeksi 3. hallituksen jssenten ja vanajhsenten valinnastal 4. tilintankastajan ja vanatilintankastajan sek5 timinnantankastajan ja timinnantankastajan sijaisen valinnasta. { 18 5 Osakkeisiin liittyvhn hallintaikeuden muuttaminen ja yhtin punkaminen edellytthvht kaikkien sakkeenmistajien sustumusta.

YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE

YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE Toiminnanjohtaja Pekka Luoto YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Petäjäkunnas ja kotipaikka Oulu. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Oulun kaupungin Mäntylän

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Bostads Ab Söderkullaport Asunto Oy ja kotipaikka Sipoo.

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Bostads Ab Söderkullaport Asunto Oy ja kotipaikka Sipoo. BOSTADS AB SÖDERKULLAPORT ASUNTO OY- NIMISEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Bostads Ab Söderkullaport Asunto Oy ja kotipaikka Sipoo. 2 Toimiala Yhtiön toimiala

Lisätiedot

Aika 4.12.2014 kello 18.00

Aika 4.12.2014 kello 18.00 1/4 Asunto Oy Unikkoketo YLlMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS KOKOUSKUTSU 18.11.2014 Asunto Oy Unikkokedon osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Aika 4.12.2014 kello 18.00 IImoittautuminen alkaa

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-osakeyhtiö Hauho ja kotipaikka Helsinki. 2 Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

PL 49 (Itatuulentie 2 A)

PL 49 (Itatuulentie 2 A) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri j arj estelmä Sivu 1 29-08.2005 Yritys- ja yhteisötunnus: 0550094-4 Kaupparekisterinumero: 323.573 Yhtiö: Asunto Oy Iirisranta Käsittelevä toimisto: Espoon

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Koskentie ja kotipaikka Tampereen kaupunki.

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Koskentie ja kotipaikka Tampereen kaupunki. 1 (19) ASUNTO OY KOSKENTIE Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S Yhtiön nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Koskentie ja kotipaikka Tampereen kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on Tampereen

Lisätiedot

TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS. 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS. 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo. 1 (9) TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1. Yhtiön toiminimi on Tapiolan Keskuspysäköinti Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo. 2. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Espoon kaupungin

Lisätiedot

ffi PATENTTI- la RE KISTERIHALLITUS Sivu 1 Kauppanekistenij iirj estelmii 28,O4.2OL4 Y-tunnus: 26t3LO7-6 SAANNOT Ynitys- ja yhteisdtunnusi 26t3tg7-6

ffi PATENTTI- la RE KISTERIHALLITUS Sivu 1 Kauppanekistenij iirj estelmii 28,O4.2OL4 Y-tunnus: 26t3LO7-6 SAANNOT Ynitys- ja yhteisdtunnusi 26t3tg7-6 ffi PATENTTI- la RE KISTERIHALLITUS Sivu 1 Kauppanekistenij iirj estelmii 28,O4.2OL4 Y-tunnus: 26t3LO7-6 SAANNOT Ynitys- ja yhteisdtunnusi 26t3tg7-6 Yhti6: Sandnas Kauppa ja Kahvila osuuskunta, sandn5s

Lisätiedot

kdyttdmddn puhe- ja ddnivaltaani/mme Vaakonparkki Oy:n varsinaisessa yhtiokokouksessa 20.06.2011

kdyttdmddn puhe- ja ddnivaltaani/mme Vaakonparkki Oy:n varsinaisessa yhtiokokouksessa 20.06.2011 VAAKOPARKKI OY Pirkanmaan Ammatti-isdnninti Oy Takjankatu 1 B, 3400 TAMPERE Puh: 0344700 KOKOUSKUTSU 13.06.2011 VARSI AI E YHTIOKOKOUS AIKA PAIKKA Maanantaina 20.06.2011 kell 16.00 Pirkanmaan Ammatti-lsdnninti

Lisätiedot

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista.

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista. 1 LUONNOS 10.6.2008 YHTEENVETOA ASUNTOTOIMINNASTA KY:n lakatessa KY:llä levien asuntjen/talyhtiöiden siirtämistä kskevia vaihtehtja vat lähinnä: - asuntjen siirtäminen KY säätiöön suraan säätiön alaisuuteen

Lisätiedot

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9)

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pohjois-Kangasalan Vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kangasala.

Lisätiedot

- vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva viimeistään edellisen kalenterivuoden aikana otettu yrittäjän eläkelain mukainen vakuutus,

- vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva viimeistään edellisen kalenterivuoden aikana otettu yrittäjän eläkelain mukainen vakuutus, Hallituksen esitys uudeksi yhtiöjärjestykseksi 1 (7) Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, ruotsiksi Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS Eteran yhtiöjärjestys yhtiökokoukselle 2015 esitettävien muutosten jälkeen: KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

Lisätiedot

Tämä pykälä on sellaisenaan merkittävä osakekirjoihin.

Tämä pykälä on sellaisenaan merkittävä osakekirjoihin. ITÄ-SUOMI LIIKUNTAOPISTO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS VANII A YhT IÖJÄ RJE ST YS Yhtiön nimenä on Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy ja kotipaikka Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on rakentaa ja ylläpitää vapaa-ajanviettoa

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

Vahingot ja varkaudet

Vahingot ja varkaudet CmpleteCare Yleistä Vahingt ja varkaudet Vakuutusturvan ehdt Tässä asiakirjassa eritellään vahinkturvan, varkausturvan ja niiden yhdistelmäturvan sisältö. Vakuutuskirjastanne ja saamastanne Dellin laskusta

Lisätiedot

Tällä asiakirjalla vahvistetaan TaitavatKädet Osuuskunta -nimisen yrityksen viralliset säännöt.

Tällä asiakirjalla vahvistetaan TaitavatKädet Osuuskunta -nimisen yrityksen viralliset säännöt. SÄÄNNÖT Tällä asiakirjalla vahvistetaan TaitavatKädet Osuuskunta -nimisen yrityksen viralliset säännöt. Tässä määritellyt säännöt on hyväksytty Osuuskunnan perustamiskokouksessa. 1 OSUUSKUNNAN NIMI JA

Lisätiedot

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi 1 / 21 Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä yrittäjille - valikima internetin lähteitä yritystiminnan tueksi Sisältö Ajantasaisen lakitiedn

Lisätiedot

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus Vahinkvakuutus sekä vahink- ja varkausvakuutus Vakuutusehdt Yleistä Tämä asiakirja sisältää tieta kahdesta erilaajuisesta vakuutuksesta -vahinkvakuutuksesta (Accidental Damage Prtectin) ja vahink- ja varkausvakuutuksesta

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta.

Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta. PIHLAJALAHDEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki. METSÄYLIOPPILAIDEN OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena on

Lisätiedot

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2015- Yrittäjän turvana www.syt.fi Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2015- Kassan kokous on 21.11.2014 hyväksynyt sääntömuutoksen ja Finanssivalvonta on

Lisätiedot

GOLFMATKA PRAHA KEVÄT 2015/SS

GOLFMATKA PRAHA KEVÄT 2015/SS Glf Resrt Knpiste GOLFMATKA PRAHA KEVÄT 2015/SS KOSKI ARI Henkilömäärä: Nimi: 5 + PRO KOSKI ARI Sähköpsti: ari.kski@utlk.cm FINNAIRIN SUORAT LENNOT Lähtöpäivä Lähtöaika Saapuminen Lennn numer Reitti 26.4.2015

Lisätiedot

Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 :n tarkoittamia yhteisöjä.

Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 :n tarkoittamia yhteisöjä. KUNTARAHOITUS OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kuntarahoitus Oyj ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhtiön virallinen toiminimi on ruotsiksi Kommunfinans Abp, englanniksi

Lisätiedot