Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry HR Barometri 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry HR Barometri 2010"

Transkriptio

1 Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry HR Barometri 2010 Yhteenvetoraportti Janne Jauhiainen, Hanna Hihnala ja Tuomo Lähdeniemi Fountain Park Oy Professori Vesa Suutari ja professori Riitta Viitala Vaasan yliopisto, Johtamisen yksikkö

2 HR Barometri Yhteistyökumppanit: Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma Elinkeinoelämän keskusliitto EK Fountain Park Oy Vaasan yliopisto, Johtamisen yksikkö

3 HR Barometri Kumppanit: Suomen Ekonomiliitto SEFE ry Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Kunnallinen työmarkkinalaitos Uusi Insinööriliitto UIL ry Tehy ry Toimihenkilöunioni Valtion työmarkkinalaitos Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

4 Tavoitteet ja osallistuneet Verkkohaastattelun tavoitteena oli selvittää henkilöstötyön tulevaisuuden haasteita Suomessa. Haastatteluun kutsuttiin kumppaniorganisaatioiden kautta laajasti henkilöstöammattilaisia, yleisjohtoa ja esimiehiä sekä luottamushenkilöitä. Sisäänkirjautuneita oli 2377 ja vastaajia Keskimääräinen vastausaika oli 19 minuuttia. Sivusto oli auki lokakuuta.

5 Taustatietoa osallistujista Organisaatiomuoto N % Osakeyhtiö ,1 % Osakeyhtiö, joka on pörssiyhtiö ,1 % Julkinen liikelaitos 56 3,0 % Kuntaorganisaatio ,2 % Valtionhallinnon organisaatio 173 9,1 % Kolmannen sektorin organisaatio 39 2,1 % Muu 121 6,4 % Organisaation asema N % Itsenäinen yritys/ muu organisaatio ,4 % Osa kotimaista konsernia ,4 % Osa konsernia, jonka pääkonttori on ulkomailla 185 9,8 % Ei koske organisaatiotani ,4 % Yrityksen tai organisaation toiminta-alue N % Kaikki tai pääosa liikevaihdosta/toiminnasta Suomessa ,4 % Puolet tai vähemmän liikevaihdosta/toiminnasta ulkomailla 126 6,7 % Yli puolet liikevaihdosta/toiminnasta ulkomailla ,9 % Rooli oman organisaation strategiaprosessissa N % Avainhenkilö strategiaprosessissa ,5 % Aktiivinen osallistuja ,2 % Tiedon tuottaja strategiaprosessiin ,1 % Ei aktiivista roolia ,1 %

6 Taustatietoa osallistujista Asema organisaatiossa N % Ylin johto ,9 % Keskijohto ,0 % Muu esimies 145 7,6 % Asiantuntija ,4 % Työntekijä ,0 % Vastaajan koulutusala N % Kauppatieteellisen alan koulutus ,3 % Hallintotieteellinen koulutus 141 7,4 % Oikeustieteellinen koulutus 87 4,6 % Kasvatustieteellisen alan koulutus ,2 % Muu yhteiskuntatieteellisen alan koulutus 142 7,5 % Psykologian alan koulutus 32 1,7 % Tekniikan alan koulutus ,7 % Sosiaali- ja terveysalan koulutus ,0 % Muun alan koulutus ,6 % Organisaatiosi toimiala N % Teollisuus ,8 % Kaupan ala 78 4,1 % Rahoitus- ja vakuutusala 64 3,4 % Muu yksityinen palveluala ,4 % Informaatio ja viestintäala 90 4,8 % Julkinen hallinto & palvelut ,2 % Muu ,3 %

7 Taustatietoa osallistujista Ikäsi N % alle 30 vuotta 55 2,9 % vuotta ,6 % vuotta ,4 % vuotta ,6 % yli 60 vuotta 179 9,5 % Mihin ryhmään katsot kuuluvasi? N % Henkilöstöammattilainen (asiantuntija/johtotehtävät) ,4 % Muissa johto-/esimiestehtävissä toimiva ,0 % Luottamushenkilö ,6 % Organisaatiosi henkilöstömäärä N % alle 10 työntekijää 98 5,2 % ,6 % ,7 % ,3 % ,6 % yli ,5 % Vastaajan sukupuoli N % Nainen ,6 % Mies ,4 %

8 Verkkohaastattelun vaiheet Ideointi: Mitä kehittämishaasteita henkilöstötyössä on vuoteen 2015 mennessä? Yhteensä ideaa. Ideointi: Mitä ammatillisia kehittymishaasteita kohtaat omassa henkilöstötyössäsi vuoteen 2015 mennessä? Yhteensä 986 ideaa. Arviointi ja perustelut: Mikä on merkittävin haaste? Yhteensä arviota ja 785 perustelua. Kysymyspatteri: Arvioi henkilöstötyön nykytilaa omassa organisaatiossasi 11 väittämää asteikolla 4-10.

9 Yhteenveto tuloksista Eri vastaajaryhmillä ei ole yhtenäistä näkemystä siitä, mitkä ovat henkilöstötyön kehittämishaasteita vuonna 2015 mennessä Eniten kaikki puhuivat Osaamisesta Johtamisesta Uudistumisesta Tärkeimmäksi haasteeksi koettiin Työhyvinvointi Eniten näkemykset eroavat kansainvälistymiseen, rekrytointiin, tietotekniseen kehittymiseen ja sosiaaliseen mediaan liittyvissä teemoissa Henkilöstötyön arvioitu taso kokonaisuutena: arvosana n. 7,5

10 Mitä kehittämishaasteita henkilöstötyössä on vuoteen 2015 mennessä? Sininen palkki kertoo vastausten määrän kussakin teemassa Vihreä palkki kertoo, kuinka tärkeäksi aihe on arvioitu

11 Henkilöstöammattilaiset (N = 820)

12 Muu johto tai esimiehet (N = 548)

13 Luottamushenkilöt (N = 522)

14 Osakeyhtiöt (N = 686)

15 Julkinen sektori ( N = 1047)

16 Työhyvinvointi Haasteena Taantuman heijastukset työhyvinvointiin Ikääntyvien kasvava joukko Jatkuvat toiminnan tehostamisen vaatimukset Työhyvinvointi taantumassa. Työhyvinvointia edistetään, kun menee hyvin. Taantumassa, jolloin pitäisi huolehtia henkilöstöstä vieläkin paremmin, unohdetaan kaikki "henkilöstö on tärkein voimavaramme" jutut Henkinen hyvinvointi. Kuinka saadaan ihmiset jaksamaan paremmin töissä kovan kuormituksen alla. Ikääntyvien/ikääntyneiden työkyvyn ja -halun ylläpitäminen. On kehitettävä keinoja, joilla vanhemmat palkansaajat jaksavat ja haluavat pysyä työssä pitempään. Yhä enemmän yhä vähemmällä. Jatkuvat lisääntyvät vaatimukset uuvuttavat ihmistä. Jaksaminen vie niin paljon voimavaroja, että tekemisen ilo unohtuu

17 Osaaminen Osaamisen haasteet voidaan jakaa osaamistarpeen tunnistamiseen, osaaminen säilyttämiseen ja kehittämiseen sekä osaamisen johtamiseen. Työnantajan tulee varmistaa, että osaamisen taso säilyy ja kehittyy organisaatiossa. Osaamisen kehittäminen Oikean tarvittavan osaamisen tunnistaminen on asiantuntijatyössä iso haaste, puhumattakaan tunnistettujen osaamisten kehittämisestä. Osaamispohja muuttuu jatkuvasti töiden muuttuessa. Henkilöstön osaamisen hallinta, tuottavuuden lisääminen. Eläköitymisen vuoksi poistuu organisaatiosta osaamista. Toisaalta poistuma antaa mahdollisuuden tarkastella uuden osaamisen tarvetta. Osaamisen johtaminen. Tulevaisuudessa yhä enemmän vaaditaan henkilöstöltä osaamisen monipuolisuutta ja jatkuvaa itsensä kehittämistä. Osaamisen kehittäminen sekä osaamispääoman johtaminen. Osaaminen on toimialallamme kaiken ydin. Osaamispääoman aktiivinen johtaminen ja kehittäminen on siis tärkeimmässä roolissa tulevaisuuden (ja nykyisyyden) haasteissa. Osaamisen hankkimiseen on löydettävä jatkuvasti uusia keinoja.

18 Uudistuminen Haasteena Työhön liittyvien arvojen murros Työyhteisöjen monimuotoistuminen Uuden polven tulo työmarkkinoille. Vanhempi ikäpolvi alkaa eläköityä. Uudella polvella on aivan erilaiset lähtökohdat työn tekemiseen aina asenteista lähtien. Miten työpaikoilla ohjataan kahden erilaisen asenneilmaston väkeä? Suuren eläköitymisen tuomat haasteet. Hiljaisen tiedon siirtäminen eläköityviltä on monissa paikoissa vain puheissa mutta sitä ei aktiivisesti toteuteta. Eläköityvien tilalle on löydettävä osaavaa työvoimaa eivätkä nuoret halua enää työntekijätason fyysisiin töihin. Maahanmuuttajat nousevat entistä tärkeämmäksi voimavaraksi perustyössä ja erilaiset lisä-, uudelleen- ja täydennyskoulutukset lisääntyvät. Myös kieli- ja kulttuuriasiat nousevat tärkeämpään asemaan. Työn teon muotojen uudelleenajattelu. Työhön sitoutuminen vähenee, osa-aikaisuus, vapaampien työaikojen toive. Kilpailu työvoimasta lisääntyy, työvoima liikkuvampaa, lojaalisuus työnantajalle vähenee. Vapaa-ajalle annetaan suurempi merkitys, joustavuutta toivotaan enemmän eri muodoissa. Asiantuntijoiden uudentyyppiset uraratkaisut. Sapatit, downshifting, muut uudentyyppiset asiantuntijoiden uraratkaisut aiheuttavat uudenlaista joustotarvetta.

19 Johtaminen Tärkeä tekijä monesta näkökulmasta! Haasteena Asiantuntijavaltaistuvat työpaikat Työyhteisöjen rikkoutuminen ja hajautuminen (globalisaatio ja etäesimiehisyys) Jatkuva esimiestyön ja johtamisen kehittäminen. Johdolta ja esimiehiltä vaaditaan uudistumista, koska johdettavat ja heidän arvonsa ja asenteensa muuttuvat. Lisäksi kommunikointitavat kehittyvät kaiken aikaa. Asiantuntijoiden johtaminen. Esimiehen rooli muuttuu "johtajasta ja käskyttäjästä" sparraajaksi ja konsultiksi. Esimies ei hallitse nykyään ja tulevaisuudessa vielä vähemmän alaistensa töitä. Alaiset ovat oman alansa ammattilaisia, jotka tekevät itsenäisesti päätökset ja jotka useassa tapauksessa siirtyvät projektista (tehtävästä) toiseen. Pätkätyöläisten määrä lisääntyy, jolloin pysyvän, pitkään yhdessä toimineen työyhteisön rooli heikkenee Johtamisen uudistaminen ja hallittu henkilöstösuunnittelu. Perinteisestä johtamiskulttuurista kannustavampaan suuntaan, yksilölähtöisemmät toimintatavat, sekä tarvittavan tiedon siirtyminen eläköitymisaallossa, henkilöresurssien määrällinen ja laadullinen turvaaminen HR:n oma ymmärrys strategisesta roolista. HR:llä itsellään on vielä paljon työtä, jotta ymmärtäisi uuden roolin asiantuntijana ja strategisen tiedon välittämisellä johdolle ja organisaatiolle. HR itse kompastuu omaan muutosvastarintaan ihan johdossa asti. Ei osata itse käyttää itsepalvelutyökaluja joita myydään esimiehille ja yksiköille käyttöön. Monet HR henkilöt ovat vielä liian "täti leelian leposohva" vaihteessa - se rooli ei toimi kun pyritään toimimaan konsultoivana asiantuntijana.

20 Kansainvälistyminen Ristiriitainen suhtautuminen eri ryhmien kesken! Haasteena Etäisyydet Monikulttuurisuus Kielitaidon merkityksen korostuminen Globaalit haasteet. Maapallo pienenee entisestään, ihmiset ovat vuorovaikutuksessa keskenään yhä enemmän ja enemmän eri tavoin. Myös kilpailu muuttuu entistä globaalimmaksi. Kansainvälisen toiminnan tuleminen määrääväksi. Sopeutuminen kielelliseen ja kultuurilliseen muutokseen Kansainväliset teamit ovat päättäjinä. kommunikaatiotaitojen merkitys on yhtä suuri kuin varsinaisen ammattiosaamisen merkitys. Strategian jalkauttaminen käytännön tasolle. kansainvälisessä yhtiössä strategian jalkauttaminen maihin ja jokaisen työntekijän tietoisuuteen on nyt ja tulevaisuudessa haastavaa. Monikulttuurisuuden vaade johtamiseen. Johtamisen muuttumisesta jo kirjoitinkin, mutta aiemman lisäksi monikulttuurisuus ja monimuotoisuus kasvavat. Se asettaa omat paineensa johtamisosaamisen kehittymiseen. Kielitaito ja kulttuurien tunteminen sekä ihmisten käyttäytymisen ymmärtäminen globaalisti tulevat yhä tärkeämmiksi. Kansainvälisyys jo opiskeluvaiheessa on eduksi. Kansainvälisten HR- prosessien kehittäminen ja implementointi. Työsuhteen elinkaaren yhtenäistäminen: mm. perehdyttäminen, kehityskeskustelut, urapolut.

21 Yllättävän vähällä huomiolla Liiketoiminnan / perustehtävän näkökulmat Strateginen näkökulma Henkilöstötyön organisointi (tehdä itse / ulkoistaa, kumppanuudet ym.) Talouden näkökulma

22 Mitä ammatillisia kehittämishaasteita kohtaat omassa henkilöstötyössäsi vuoteen 2015 mennessä? Eniten puhutaan osaamisen kehittämisestä, teknologiaosaamisesta ja johtamisesta Lukuohje: Sininen palkki kertoo vastausten määrän kussakin teemassa Osaamisen kehitt. Teknologiaosaaminen Johtaminen Muutosjohtaminen Kehitt. pitkäjänteisyys Ikäjohtaminen Työhyvinvointi HR-roolin muutos Motivointi Esimiestyö Työyhteisön toimivuus Kansainvälisyys Tulevaisuusorientaatio Rekrytointi Verkostoituminen

23 Mitä ammatillisia kehittämishaasteita kohtaat omassa henkilöstötyössäsi vuoteen 2015 mennessä? Teema Osaamisen kehittäminen Teknologiaosaaminen Haasteita Osaamisen ylläpito ja kehittyminen, aikaa osaamisen syventämiseen ja uudenlaisiin osaamistarpeisiin vastaamiseen. Kehittymistarpeita sekä henkilöstö- että liiketoimintaosaamisessa. Uusien menetelmien ja järjestelmien omaksuminen ja hyödyntäminen työssä eniten lisäarvoa tuovalla tavalla. Oikea menetelmä oikeaan tarpeeseen. Olennaisen näkeminen. Johtaminen Osallistujan roolista riippuen joko johtamisosaaminen yleensä tai yhteistyömenetelmät johdon kanssa. HR liiketoiminnan tukena- asetelma. Yhteistyö yleensä. Ikäjohtaminen Ikäjohtaminen, eri-ikäisten ihmisten johtaminen ja yhteistyö. Yhteishenki, osaamisen siirto. Eläköitymiset ja rekrytoinnin haasteet. Työn jakaminen ja joustavat järjestelyt. Työhyvinvointi Psyykkisen hyvinvoinnin kysymykset yhteisössä. Ongelmien havaitseminen riittävän varhaisessa vaiheessa, kyky puuttua asioihin. Välittäminen. Omasta jaksamisesta huolehtiminen. Muutosjohtaminen Muutosten havainnointi organisaatiossa ja sen ympäristössä, muutosvalmius ja muutostilanteiden hallinta yhteisössä. Kehittämisen pitkäjänteisyys Mahdollisuus keskittyä kehittämiseen ja pidemmällä aikavälillä tuloksia tuovaan toimintaan keskellä lyhyempään aikaväliin sidottuja tavoitteita.

24 Mitä ammatillisia kehittämishaasteita kohtaat omassa henkilöstötyössäsi vuoteen 2015 mennessä? Teema HR-roolin muutos Motivointi Esimiestyö Työyhteisön toimivuus Kansainvälisyys Rekrytointi Tulevaisuusorientaatio Verkostoituminen Haasteita HR-osaamisen uudet vaatimukset ja laajeneva toiminta-alue. HR:n strateginen ja ennakoiva rooli käytäntöön. HR-ulkoistukset. Uudet HR-järjestelmät. Motivaation ratkaiseva merkitys yksilöiden ja yhteisön hyvinvoinnille. Motivointi, kannustaminen. Palkitsemisjärjestelmät. Esimiesten rooli ja esimiestehtävän tukeminen. Esimiesten asiantuntijatyö ja esimiestyö - esimiestehtävien merkityksen korostuminen ja kasvu. Esimies- ja johtamisvalmennukset ja - koulutus. Ikäkysymykset, monikulttuurisuus, toimiva yhteistyö taustoista ja elämäntilanteesta riippumatta. Sitouttaminen. Yhteisten tavoitteiden löytyminen ja kirkastaminen käytännössä. Toiminnan ja työyhteisöjen kansainvälistyminen, erilaiset kulttuurit. Toiminta kansainvälisessä / globaalissa organisaatiossa. Kielikysymykset ja koulutustarpeet. Ennakointi ja tulevaisuuden tarpeiden havaitseminen. Tulevaisuuden osaamistarpeet. Organisaation uudistuminen, ikäkysymykset. Tulevaisuudessa vaadittavat osaamiset ja huomiointi rekrytointitilanteissa. KV-rekrytoinnit. Perehdyttäminen. Ajan löytäminen verkostoitumiseen. Organisaatiomuutokset. Osaamisen ja verkostojen siirtyminen ja siirtäminen eläköitymis- ja rekrytointitilanteissa. Verkostojen luominen ja kehittäminen.

25 Arviot henkilöstötyön nykytilasta omassa organisaatiossa

26 Mitä pitäisi tehdä? Tarvitaan lisää strategista keskustelua ja yhteisiä päätöksiä organisaatioissa - Mitkä ovat henkilöstöön liittyvien asioiden näkymät strategiakaudella? - Mitkä ovat tärkeimpiä henkilöstötyön asioita lähivuosina? - Miten niihin sitoudutaan satsaamaan?

Riitta Viitala. Vesa Suutari. Huomisen haasteita henkilöstötyössä. Pohjana HR-barometri

Riitta Viitala. Vesa Suutari. Huomisen haasteita henkilöstötyössä. Pohjana HR-barometri Riitta Viitala Riitta Viitala on Vaasan yliopiston Johtamisen laitoksen johtaja, jonka tutkimusalueita ovat johtajuus ja esimiestyö, osaamisen johtaminen sekä henkilöstöjohtaminen. Vesa Suutari Vesa Suutari

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaminen uuden edessä

Henkilöstöjohtaminen uuden edessä RIITTA VIITALA MARIA JÄRLSTRÖM (Toim.) Henkilöstöjohtaminen uuden edessä Henkilöstöbarometrin nostamat kehityshaasteet VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA TUTKIMUKSIA 302 LIIKETALOUSTIEDE 107 JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

Mikä muuttuu toimintatavoissa tai toimintaympäristössä 3-5 vuoden tähtäimellä? Varma kuunteli asiakkaitaan. 11.10.2012 Eija Kaipainen-Perttula

Mikä muuttuu toimintatavoissa tai toimintaympäristössä 3-5 vuoden tähtäimellä? Varma kuunteli asiakkaitaan. 11.10.2012 Eija Kaipainen-Perttula Mikä muuttuu toimintatavoissa tai toimintaympäristössä 3-5 vuoden tähtäimellä? Varma kuunteli asiakkaitaan. 11.10.2012 Eija Kaipainen-Perttula Varma on edelläkävijä työeläkkeissä Huolehdimme suomalaisen

Lisätiedot

Ikkunoita henkilöstötyön tulevaisuuteen

Ikkunoita henkilöstötyön tulevaisuuteen RIITTA VIITALA VESA SUUTARI MARIA JÄRLSTRÖM (Toim.) Ikkunoita henkilöstötyön tulevaisuuteen Tutkimuksia henkilöstöbarometrin 2010 tuloksista VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 171 VAASA

Lisätiedot

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen SEFEN RAPORTTEJA 4/2011 Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen työnantajien asenteet ja panostukset Anna Hartikainen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen Työhyvinvoinnin uhkatekijät Marina Toivonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys Päiväys 2.3.2015 Tekijä Marina Toivonen Koulutusohjelma Liiketalous Opinnäytetyön otsikko

Lisätiedot

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt ELSA Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt Tanja Kuronen-Mattila, Katri Korhonen, Eerikki Mäki, Eila Järvenpää Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos

Lisätiedot

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Pilvi Purmonen & Riitta Makkonen (toim.) Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke 1 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Tampereen yliopisto, tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämisryhmä KM Sanna Nuutinen

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suunta 2009 tutkimus. Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta?

Suunta 2009 tutkimus. Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta? Suunta 2009 tutkimus Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta? uunta Sisältö MPS tutkimuksen toteuttaja Johtajuustutkimus MPS:ssä Suunta 2009 tutkimuksen taustaa ja vastaajaprofiili Suunta 2009 Seuraa

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Vastakkainasettelusta yhteiseen suunnitteluun Viestintäalan Työelämästrategia projektin tuloksia

Vastakkainasettelusta yhteiseen suunnitteluun Viestintäalan Työelämästrategia projektin tuloksia Vastakkainasettelusta yhteiseen suunnitteluun Viestintäalan Työelämästrategia projektin tuloksia 14.4.2010/Hanna Riita-Pajunen, Edureactors Oy 1 Viestintäalan Työelämästrategia-projekti Projektin ohjausryhmä:

Lisätiedot

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Kyselytulokset syksyltä 2009, yhteenveto Työterveyslaitos ja HENRY ry Kirsi Junnila ja Laura Honkaniemi 1.3.2010 Työterveyslaitos Helsinki Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Yksityiset hyvinvointipalvelut

Yksityiset hyvinvointipalvelut Ennakointikamari Yksityiset hyvinvointipalvelut Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen 9/2010 Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...

Lisätiedot

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Päivi Rainio Kuntatyö 2010 Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3 Suomen Kuntaliitto Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Suomen Kuntaliitto 2003 Sisältö Rekrytointi sijoitus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Sisällys 2 Tämä julkaisu on tuotettu osana YES Yhdenvertaisuus Etusijalle -hanketta, joka on saanut

Lisätiedot

Henkilöstön kehittäminen yrityksissä

Henkilöstön kehittäminen yrityksissä Henkilöstön kehittäminen yrityksissä EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2008 Sisällysluettelo Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1. Selvityksen tavoitteet, menetelmät ja edustavuus...8 2. Liiketoiminta ohjaa

Lisätiedot

Perusasioista pieniin ihmeisiin

Perusasioista pieniin ihmeisiin polemia Marja-Liisa Manka, Laura Bordi ja Kirsi Heikkilä-Tammi Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva

Lisätiedot

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Loppuraportti Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Palvelut 2020 1 Sisältö

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet

Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Anna Kilpelä Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 363 Helsinki 2013 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot