SÄHKÖISTEN KUNTAPALVELUIDEN KUSTANNUSHYÖTYANALYYSI Tietoa päätöksenteon tueksi -

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄHKÖISTEN KUNTAPALVELUIDEN KUSTANNUSHYÖTYANALYYSI 2014. - Tietoa päätöksenteon tueksi -"

Transkriptio

1 SÄHKÖISTEN KUNTAPALVELUIDEN KUSTANNUSHYÖTYANALYYSI Tietoa päätöksenteon tueksi -

2 SISÄLLYS 1 Johdanto Julkishallinnon sähköiset palvelut esimerkkejä mahdollisuuksista 7 3 Kustannus-hyötyjen analysointi mitä, miten ja miksi? 11 4 Case-esimerkit.21 - Etäpalvelut - Verkkoasiointi - Verkko-osallistuminen 5 Mitä palvelujen käyttöönotto edellyttää? 44 2

3 1 JOHDANTO TAUSTA JA TAVOITTEET 3

4 SELVITYKSEN TAUSTA Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen valtakunnallisesta laajakaistahankkeesta. Sen mukaan vuoden 2015 loppuun mennessä lähes kaikki (yli 99 prosenttia väestöstä) vakinaiset asunnot sekä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden vakinaiset toimipaikat ovat enintään kahden kilometrin etäisyydellä nopeudella 100 Mbit/s toimivan yhteyden mahdollistavasta valokuitu- tai kaapeliverkosta. Kuluttajat hankkivat tilaajayhteyden omalla kustannuksellaan valitsemaltaan teleyritykseltä. Taajamiin teleyritykset rakentavat nopeat yhteydet markkinaehtoisesti. Näin saavutetaan noin 95 % väestöpeitto. Väestöpeiton korottaminen tästä 99 %:iin edellyttää, että nopeat yhteydet rakennetaan noin haja- asutusalueiden kotitalouteen osaksi julkisella tuella. Julkista tukea maksetaan ainoastaan niille hankkeille, jotka eivät ole kaupallisesti toteutettavissa ja nopeita yhteyksiä rakennetaan vain sinne, missä niille on kysyntää. Maakuntien liitot ovat laatineet ohjelmat niistä haja- asutusalueiden hankkeista, joihin valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti käytetään julkista tukea. Tämän selvityksen tarkoituksena on kuvata hyötyjä joita laajakaistainvestoinneilla erityisesti harvaan asutut seudut voivat saada. Selvityksessä kuvataan sähköisten palveluiden tuomia mahdollisuuksia sekä niitä konkreettisia kustannushyötyjä joita sähköiset palvelut tuottavat niin kunnille, kuntalaisille kuin yrityksille. Selvityksen lähestymistavaksi valittiin Case- tarkastelut joilla havainnollistetaan ja konkretisoidaan laajakaistainvestointien mahdollistamia käytännön hyötyjä ja etuja. 4

5 TAVOITTEET JA TULOKSET Tavoitteet Selvityksen tavoitteena on: 1. Tukea maaseutumaisten kuntien ja muiden julkisten palveluntuottajien sähköisen palvelutuotannon strategista kehittämistä. 2. Määrittää sähköisen palvelutuotannon ja niiden käytön edellytysten kuten tietoliikenneyhteyksien ja rahoituksen tarpeita ja haasteita. Tulokset Selvitystyön tulokset tukevat kuntien päätöksentekoa, perustelevat laajakaistan rakentamista. Kohderyhmänä erityisesti kuntien valtuustot ja hallitukset. Selvityksessä painotetaan kustannus- hyöty näkökulmaa, taloudellisia hyötyjä Otetaan kantaa teknisiin ratkaisuihin Kuvataan etenemisvaihtoehtoja ja sitä mitä nämä kunnilta vaativat 5

6 SELVITYSTYÖN TARKASTELUKULMAT SAAVUTETTAVAT+HYÖDYT+ HYÖTYIHIN+ LIITTYVÄT+TEKIJÄT+ TUOTOKSET+ Kustannushyödyt+ Laadulliset+hyödyt+ Hyödyt&kunnille& Hyödyt&&muulle&hallinnolle& Hyödyt&&kuntalaisille& Hyödyt&&yrityksille& Hyötyjen&saavuttamisen&edellytykset& Hyötyjen&saavuttamiseen&liittyvät&riskit& Tietoliikenneyhteyksien&merkityksen&ja&vaatimusten&kuvaus& Selvitys&edellä&kuvatuista&hyödyistä&ja&hyötyihin&liittyvistä&tekijöistä& Katsaus&rahoituksen&mahdollisuuksista& Hyötyjen&analysoimisen&malli&jatkokehittämisen&tueksi& Selvitystyössä sähköisiä kuntapalveluja tarkastellaan kolmesta eri kulmasta: Palveluiden& yhteistoteuttami5 sesta&syntyvät& synergiahyödyt& PALVELUI5 DEN& TUOTTAJT& 1. Hyötyjen osalta selvityksessä tarkastellaan sekä kustannushyötyjä että laadullisia hyötyjä PALVELUI5 DEN& KÄYTTÄJÄT& 2. Hyötyjä tarkasteltaessa analysoidaan hyötyjä sekä palvelun tarjoajien (kunta ja muu hallinto) ja palvelujen käyttäjien (kuntalaiset ja yritykset) näkökulmista 3. Lisäksi tarkastellaan mitä tunnistettujen hyötyjen saavuttaminen edellyttää esimerkiksi verkkoyhteyksiltä ja minkälaisia muita vaatimuksia palveluiden käyttöönotto edellyttää.

7 2 JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT ESIMERKKEJÄ MAHDOLLISUUKSISTA 7

8 SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN ERI MUODOT 1. Etäpalvelut. Uusien palvelumallien avulla asiakas voi saada palvelua etänä, esim. kotoaan, kun erilaisia asiantuntijapalveluita voidaan tarjota paikkariippumattomasti verkon kautta. 2. Verkkoasiointi. Palveluiden saatavuutta voidaan lisätä täydentämällä palveluverkostoa paikkariippumattomilla verkkoasioinnin palveluilla. Palveluaikoja voidaan laajentaa toteuttamalla aikariippumattomuutta itsepalveluasioinnin keinoin. 3. Verkko- osallistuminen. Osallisuus ja kuntalaisen aktiivinen vuorovaikutus voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti, kun asiakaspalvelumallia yhtenäistetään läpi toimialojen. Opetustoimessa digitaalisilla sisällöillä, oppimisympäristöillä ja sähköisillä vuorovaikutuksen ratkaisuilla voidaan tukea monipuolisesti oppimista. 4. Verkkoneuvonta. Neuvonnalla voidaan välttää turhia käyntejä ja asiakasportaali auttaa ja ohjaa kuntalaista hakemisessa ja asioiden vireillepanossa. 5. Automatisoidut prosessit. Palveluiden sähköistäminen mahdollistaa palveluiden ja palveluihin liittyvien prosessin osien automatisoinnin. Tästä esimerkkejä ovat automaattiset hälytykset, ilmoitukset ja tietojen automaattinen välittyminen asiakkaiden ja eri viranomaisten välillä. Tämän selvityksen kohteeksi valittiin erilaisia kategorioihin 1-3 kuuluvia palveluja. Palvelut valittiin siten että ne kattavat kuntien eri toimialoja. Valinta tehtiin yhdessä Lapin liiton kanssa ja valinnan pohjaksi haastateltiin Lapin kuntien johtoa. 8

9 ESIMERKKEJÄ JULKISHALLINNON SÄHKÖISISTÄ PALVELUISTA Julkiset palvelut siirtyvät verkkoon Seuraavassa on esitetty kuntien näkökulmasta kiinnostavampia Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmassa (SADe- ohjelma) kehitettyjä sähköisiä palveluja. Näiden ohella kunnille on tarjolla monia markkinalähtöisesti kehitettyjä palveluja. Kansalaisneuvonta Kansalaisneuvonta avattiin Valtiokonttorin tuottama palvelu vastaa julkisia palveluita koskeviin yleisiin kysymyksiin, ohjaa oikean viranomaisen luokse sekä tukee sähköisen asioinnin tukipalveluidenkäytössä (Suomi.fi, Vetuma, Asiointitili ja lomake.fi). Ensimmäisen puolen vuoden aikana ( ) palveluun on tullut yhteensä 5127 yhteydenottoa. Yhteydenotoista 48 % on tullut puhelimitse ja 52 % sähköisesti (sähköposti, sähköinen lomake, tekstiviesti). Suurin osa yhteydenotoista koskee neuvontaa (81,8 %). Suurin osa palveluun tulevista yhteydenotoista kyetään ratkaisemaan heti (87, 9 %). Tällä hetkellä kaikkiin puheluihin kyetään vastaamaan alle 30 sekunnissa ja sähköisistä yhteydenotoista lähes 100 % kyetään ratkaisemaan alle vuorokaudessa. Puheluiden kesto on keskimäärin hieman alle 5 minuuttia. Etäpalvelut Etäpalvelu kiinteillä videoneuvottelulaitteilla on käytössä 56 yhteispalvelupisteessä viidessä maakunnassa; Lapissa, Pohjois- Pohjanmaalla, Etelä- Pohjanmaalla, Keski- Suomessa ja Etelä- Savossa. Käyttöasteet vaihtelevat eri pisteissä riippuen palveluiden lukumäärästä ja asiakaskunnan laajuudesta sekä käyttöönoton tilanteesta. Volyymeiltaan suurimmat palvelut ovat Kelan ja TE- toimistojen tuottamat asiointipalvelut. 9

10 Lupapiste Lupapiste- palvelu on otettavissa käyttöön kaikkien lupatyyppien (noin 20) osalta. Lupapisteen neuvontapalveluosio on avattu koko maan laajuisesti ja on kaikkien vapaasti käytettävissä. Lupien haun osalta palvelu on käytössä noin 20 kunnassa ja yli 20 muuta kuntaa on sitoutunut ottamaan palvelun käyttöön tänä vuonna. Lupapiste- palvelun käyttöaste vaihtelee kunnittain. Niissä kunnissa, joissa palvelu on ollut käytössä jo useita kuukausia, tulee nyt % lupahakemuksista sähköisesti. Kuntalaisaloite.fi Palvelu avautui , kävijöitä on kuukaudessa, ja palvelussa on tähän mennessä tehty 412 aloitetta, joista kuntaan toimitettu 325. Kaikkiaan 180 kuntaa on jo liittynyt palvelun käyttäjiksi. Opintopolku.fi Sivusto julkaistiin ja sen sisältämä palvelukokonaisuus korvaa aiemmat Opetushallituksen ylläpitämät valtakunnalliset koulutustiedotusratkaisut ja yhteishaut sekä mahdollistaa myös yhteishakujen ulkopuolisten koulutusten hakujen järjestämisen. Ensimmäiseksi palvelussa on toteutettu ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku ja siihen liittyvät palvelut. Oma Yritys- Suomi Oma Yritys- Suomi on yritykselle tai yrityksen perustajalle tarkoitettu verkkopalvelu yrityksen asioiden hoitamiseen. Palveluun kootaan yrityksen tilanteeseen parhaiten sopivat tietosisällöt, työkalut ja sähköiset asiointipalvelut helposti yhdestä paikasta saavutettavaksi. Palkka.fi Palkka.fi on maksuton palkanlaskentaohjelma, joka on otettu käyttöön vuonna Se on kehitetty yhteistyössä Verohallinnon, työeläkeyhtiöiden ja tapaturmavakuutusyhtiöiden kanssa helpottamaan pientyönantajia palkanlaskentaan liittyvien työnantajavelvoitteiden hoitamisessa. Tällä hetkellä palvelua ylläpitävät Verohallinto, työeläkeyhtiöt ja Työttömyysvakuutusrahasto. 10

11 3 KUSTANNUSHYÖTYJEN ANALYSOINTI MITÄ, MITEN JA MIKSI? 11

12 KUSTANNUS-HYÖTYJEN ARVIOINTI Kustannus- hyötyanalyysin tavoitteena on arvioida investoinnin kannattavuutta: ylittävätkö investoinnin hyödyt sen kustannukset. Kustannushyöty- analyysin avulla voidaan arvioida myös investoinnin takaisinmaksuaikaa. Tyypillisesti oleellisempaa on kuitenkin itse laskema kuin sen lopputulos, koska lopputulos on aina laskelmassa tehtyjen oletusten ja valittujen parametrien tulos. Laskelma kertoo hyötyjen ja kustannusten rakenteesta: kenelle hyödyt ja kustannukset tulevat ja missä muodossa. Hyödyt Kustannukset Rahalliset hyödyt Laadulliset hyödyt Käyttöönottokustannukset - = KANNATTAVUUS Ylläpitokustannukset 12

13 HYÖTYJEN MUODOSTUMINEN Sähköisten palvelujen hyödyt voidaan jakaa rahallisiin hyötyihin ja laadullisiin hyötyihin. Laadullisetkin hyödyt on kvantifioitavissa rahamääräisiksi hyödyiksi, mutta usein tämä pikemminkin hämärtää asiaa kuin selventää tarkastelua. Laadulliset hyödyt kannattaakin yleensä käsitellä omana kokonaisuutena ja on viimekädessä päätöksentekijästä kiinni minkä painoarvon saavutettaville laadullisille hyödyille laskelmassa antaa. HYÖTYJEN MUODOSTUMINEN Rahahyödyt Laadulliset hyödyt Suoritteiden kustannussäästöt Säästöt tulevista kustannuksista Asiakas Prosessit Henkilöstö Teknologia Suoritteiden tuottamisen tehostuminen hallinnon kustannus- säästöt kansalaisen kustannussäästöt säästö kun yksi tai yhdenmukainen ratkaisu korvaa erillisratkaisut Esim. nykyratkaisujen ylläpito, uusiminen tms. saatavuus nopeus käytettävyys, käytön helppous prosessien tehostuminen virheiden vähentyminen tuotantokustannusten väheneminen osaamisen kehittyminen henkilöstön jaksaminen henkilöstön motivointi ratkaisujen yhdenmukaistuminen teknologian tehokkuus IT- toiminan kustannussäästöt 13

14 SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN HYÖDYT KUNTALAISEN NÄKÖKULMASTA Sähköiset palvelut tarkoittavat sujuvampaa, nopeampaa ja yksilöllisempää palvelua. Vähemmän matkustamista, jonottamista ja odottamista. Aikariippumattomuus Palvelu voidaan tuottaa ja asiakas voi asioida ajasta riippumattomasti esimerkiksi virka- ajan ulkopuolella Paikkariippumattomuus Palvelu voidaan tuottaa asiakkaalle paikasta riippumattomasti Kustannusten aleneminen Palvelun saaminen ei edellytä matkustamista vaan se voidaan toimittaa suoraan asiakkaan kotiin. Matkustamiseen liittyvät kustannukset poistuvat tai vähenevät Nopeampi saatavuus Palvelutarpeen ilmetessä palvelu on nopeasti saatavilla. Nopeampi palvelu Varsinainen palvelutapahtuma voidaan tuottaa asukkaalle nopeammin Sujuvampi vuorovaikutus Palvelu sisältää ja mahdollistaa laajemman tai tiheämmän vuorovaikutuksen palveluntuottajan ja asiakkaan välillä Vaivattomuus: Helpompi löytää ja asioida Mahdollistaa asiakasta löytämään tarkoituksenmukaisen palvelukanavan helposti ja nopeasti 14

15 SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN HYÖDYT KUNNAN NÄKÖKULMASTA Sähköiset palvelut mahdollistavat kustannusten vähentämisen samalla kun palvelujen laatutasoa nostetaan Päällekkäisten tehtävien väheneminen Palvelun saaminen ei edellytä matkustamista vaan se voidaan toimittaa suoraan asiakkaan kotiin. Matkustamiseen liittyvät kustannukset poistuvat tai vähenevät Palvelujen tasapuolisuuden turvaaminen Palvelu voidaan tuottaa ja asiakas voi asioida ajasta riippumattomasti esimerkiksi virka- ajan ulkopuolella Paikkariippumattomuus Palvelu voidaan tuottaa asiakkaalle paikasta riippumattomasti Parantunut tiedonkulku Palvelutarpeen ilmetessä palvelu on nopeasti saatavilla. Prosessivirheiden väheneminen Varsinainen palvelutapahtuma voidaan tuottaa asukkaalle nopeammin Vähentynyt tilantarve Palvelu sisältää ja mahdollistaa laajemman tai tiheämmän vuorovaikutuksen palveluntuottajan ja asiakkaan välillä. Rutiinitehtävien väheneminen Mahdollistaa asiakasta löytämään tarkoituksenmukaisen palvelukanavan helposti ja nopeasti 15

16 KUSTANNUSTEN MUODOSTUMINEN Sähköisten palvelujen kustannukset voidaan jakaa neljään kategoriaan: suunnittelun, toteutuksen, käyttöönoton ja ylläpidon kustannuksiin. Tässä selvityksessä ei ole tarkasteltu varsinaista sähköisten palvelujen kehitystyötä, joten tarkastelu kohdistuu yksinomaan käyttöönottoon ja ylläpitoon. KUSTANNUSTEN MUODOSTUMINEN Määrittely, suunnittelu Toteutus Käyttöönotto Ylläpito Toiminnallinen ja tekninen määrittely Systeemisuunnittelu Tietomallityö Kilpailutukset Alustan toteutus Räätälöintityöt Parametrointityöt Pilotointi (kokeilutesti) Integrointityöt Asennustyöt Datamigraatiot Tuotantoonvienti Vanhojen ratkaisujen alasajo Käyttäjätuki Alustan käyttöpalvelut Tietoliikennepalvelut Sovelluksen ylläpito Tarkastelun fokus tässä selvityksessä 16

17 SOVELLETTU LASKENTATAPA Laskentatapana sovelletaan ns. SCM- mallia (Standard Cost Model). Laskentamallissa arvioidaan kuntalaiselta ja hallinnolta prosessin erivaiheisiin kuluva aika (H), joka kerrotaan ajan hinnalla (T) ja toimenpiteiden määrällä vuodessa (Q). Tähän lisätään prosessin kiinteät kustannukset, kuten erilaiset maksut (M). Prosessin kustannus saadaan siis kaavalla H x T x Q + M. Vertaamalla uuden ja vanhan prosessin kustannuksia voidaan arvioida saavutettuja kustannushyötyjä ja takaisinmaksuaikaa. Sovellettua laskentatapaa on havainnollistettu alla olevassa kuviossa. Vanha prosessi Uusi prosessi Vanhan prosessin kustannukset KUNTA KUNTALAINEN MUUTOKSET 2 Tarkistus 3 1 Lupahakemus Hakemuksen täydentäminen Automaattinen tietojen tarkistus Asiointivaiheiden poistuminen Kunta Kuntalainen MIINUS X % 4 Käsittely ja päätös Lomakkeen täyttämisen poistuminen 5 Toisen viranomaisen lausunto 6 Valitus Lausuntomenettelyn yksinkertaistuminen Uuden prosessin kustannukset 7 Päätöksen muuttaminen 8 Lopullinen päätös Tietojen sähköinen siirto viranomaisten välillä Kunta Kuntalainen 17

18 LASKENTAPARAMETRIT Lähtötietoina laskelmissa tarvitaan 1. Suoritteiden lukumäärä vuodessa (n) (esim. rakennuslupien määrä) 2. Kuntalaiselta/yritykseltä suoritteeseen kuluva aika (min) (esim. hakemuksen tekemiseen kuluva aika) 3. Kuntalaisen/yrityksen ajan kustannus ( ) (mikä on menetetyn ajan hinta) 4. Kuntalaiselle/yritykselle tulevat kustannukset tai maksut ( ) (esim. matkalipun hinta, verkkoyhteyskulut) 5. Hallinnolta kuluva aika (min) (esim. hakemuksen kirjaamiseen kuluva aika) 6. Hallinnon ajan kustannus ( ) (työkustannus sivukuluineen) 7. Hallinnolle tulevat kustannukset tai maksu ( ) (esim. asiakirjojen lähetyskulut, lisenssimaksut) 18

19 ESIMERKKI LASKENTAMALLISTA Suoritteiden lukumäärä vuodessa (V) Lähtötilanne Kpl (n) Sähköinen toteutus Kpl (n) Kuntalaiselta kuluva aika (Tk) Min per suorite Min per suorite Kuntalaiselle tulevat kustannukset tai maksut (Ck) per suorite per suorite Hallinnolta kuluva aika (Th) Min per suorite Min per suorite Hallinnolle tulevat kustannukset tai maksut (Ch) per suorite per suorite Kuntalaisen kustannus vuodessa K (Tk x /min + Ck) x V (Tk x /min + Ck) x V Halllinnon kustannus vuodessa H (Th x /min + Ch) x V (Th x /min + Ch) x V Kustannukset yhteensä T K + H K + H Kustannussäästö Lähtötilanne T - sähköinen toteutus T 19

20 PAREMPI OLLA SUUNNILLEEN OIKEASSA KUIN TÄSMÄLLEEN VÄÄRÄSSÄ 20

21 4 CASE-ESIMERKIT ESIMERKKILASKELMIA 21

22 CASE-ESIMERKIT ETÄPALVELUT 22

23 ETÄPALVELUT Etäpalvelulla tarkoitetaan viranomaispalvelua videoneuvottelulaitteiden tai työasemien videoneuvotteluohjelmistojen välityksellä. Kuntalainen voi joko kotoaan tai kunnan palvelupisteessä asioida toisella paikkakunnalla sijaitsevan viranomaisen kanssa videoitse. Tämä säästää asiakkaalta matkustamistarvetta sekä aikaa. Kaikki dokumentit, kuten asiakirjat ja lomakkeet, voidaan etäpalveluissa siirtää sähköisesti kuntalaisen ja viranomaisen välillä. Mukaan voidaan ottaa myös esimerkiksi etätulkki ja toinen viranomainen. Esimerkkejä etäpalvelun muodoista Etäasiointi asiantuntijan kanssa Etäopetus Kotihoidon etäpalvelut Etäkokoukset Keskeiset hyödyt Paikkariippumattomuus Matkustamiseen liittyvien kustannusten aleneminen Palvelun parempi ja nopeampi saatavuus Harvaan asuttujen seutujen näkökulmasta suurimmat hyödyt liittyvät paikkariippumattomuuteen, joka vähentää merkittävästi kuntalaisten matkustamisen tarvetta ja matkustamiseen liittyviä kustannuksia ja aikaa 23

24 VIRTU-PALVELUPISTE JA -KOTIREPPU Virtu- palvelupiste on sähköisen asioinnin paikka, jossa voi käyttää kuvapuhelinpalveluita, internetissä olevia palveluita sekä kopioida ja skannata asiakirjoja. Virtu- palvelupiste sijaitsee kunnan tiloissa ja se on käytettävissä ilman ajanvarausta tilan ollessa vapaana tai sen voi varata omaan käyttöönsä. Virtu- kotireppu on tarkoitettu erityisen tuen tarpeessa oleville asiakkaille tai asiakasperheille, jotka hyötyvät kuvapuhelinpalvelun käyttämisestä kotona. Virtu- kotireppu sisältää tietokoneen, kuvapuhelinohjelman, internet- liittymän, modeemin ja lisäantennin. Virtu- kotilisenssi on sosiaali- ja terveyspalveluiden kotikäyttöön tarkoitettu maksuton kuvapuhelinohjelma Lapin kuntalaisille. Se mahdollistaa kuntalaisen asioiden hoitamisen kotoa tietoturvallisesti 24

25 CASE VIRTU-PALVELUPISTE Esimerkkitapauksen kuvaus Rovaniemellä asuvalla toisen asteen opiskelijalla on ollut ongelmia koulunkäynnin kanssa. Opiskelijan tilanteen tueksi opiskelijaterveydenhuollon terveydenhoitaja haluaa tavata opiskelijan yhdessä hänen vanhempiensa kanssa. Opiskelija on kotoisin Enontekiöltä, jossa hänen vanhempansa myös asuvat. VAIHTOEHTO 1 VAIHTOEHTO 2 Palvelun järjestäminen ilman etäosallistumista Vanhemmat matkustavat Enontekiöltä Rovaniemelle esim. linja- autolla Kahden aikuisen meno- paluu on yhteensä noin 23o ja matka- aika yli 12 tuntia. Edellyttää vanhemmilta yhden päivän poisjääntiä töistä. Palvelun järjestäminen Virtu- palvelupisteessä Terveydenhoitaja varaa vanhemmille Virtu- palvelupisteen Enontekiöltä ja ohjaa heidät sinne etätapaamista varten. Yhteistyötapaamiseen osallistuu vanhemmat Virtu- palvelupisteestä ja Rovaniemeltä terveydenhoitaja ja opiskelija osallistuvat perhepalvelukeskuksen virtu- ammattilaislaitteiden kautta. 25

26 CASE VIRTU-PALVELUPISTE Henkilökohtainen tapaaminen vs. Palvelupiste Yksi tapaaminen Virtu- palvelupisteen kustannus on 150 /kk. Laskelmassa on oletettu, että palvelupisteen käyttöaste olisi vain 25 % ja tämän perusteella laskettu tuntihinta palvelupisteelle. Tuntihinnassa on huomioitu myös tilakustannukset. Laskelman keskeiset oletukset Matkakustannukset Ansionmenetykset Työkustannukset % 87 Kaksi linja-autolippua 230 Menetetyn työajan arvo 25 /h Menetetty työaika (2x7,5 / 2x1) 15h / 1h Palvelupisteen tuntikustannus 7 /h Tapaamisen kesto 1h Työtunnin kustannus 30 /h 26

27 CASE VIRTU-KOTIREPPU Henkilökohtainen tapaaminen vs. Kotireppu Kustannukset vuodessa % Virtu- kotireppu mahdollistaa tapaamisten järjestämisen videoyhteydellä suoraan asiakkaiden kotoa (esimerkiksi erilaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liittyvät tapaamiset jotka eivät edellytä fyysistä yhteyttä) Esimerkkilaskelmassa asiakas asuu Posiolla ja hänellä on viikottaiset tapaamiset Rovaniemellä olevan sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilön kanssa Matkakustannukset ICTkustannukset Työkustannukset Työkustannukset * Tässä laskelmassa ei ole huomioitu ajan säästymisen arvoa kuntalaiselle; tämän huomioiminen kaksinkertaistaisi hyödyn (oletuksella ajan arvo 25 /h) Laskelman keskeiset oletukset Linja-autolippu (yksi suunta) 25 Matka-aika 2h Kotireppu, lisenssi ja 4G tikku 80/kk Tapaamiset 1/vko Tapaamisen kesto 1h Työn kustannus 30 /h 27

28 CASE KOULUN ETÄOPETUS Sallan kunnan esimerkki Sallan kunta on tarjonnut yhdelle ekaluokkalaiselle mahdollisuuden käydä koulua osittain etäyhteyden avulla. Koululainen on etäyhteyden päässä 2 päivää viikossa ja koulussa 3 päivää viikolla. Koululaisen tukena etäpäivinä toimii kouluavustaja (olemassa oleva koulun resurssi, ei erikseen tätä varten palkattu) Koulun ei ole tarvinnut tehdä hankintoja etäopetuksen takia, koska käytettävä älytaulu ja verkkoyhteydet olivat opetuksen tukena jo valmiiksi. Oppilaalle hankittiin mikrofoni ja etäyhteys. Opettajan työmäärä ei ole lisääntynyt etäopetuksen myötä. 28

29 CASE KOULUN ETÄOPETUS Ei-etäopetusta vs. Etäopetusta Säästö vuosikustannuksissa kun etäopetusta 2 päivää viikossa % Ei etäopetusta 1 2 pv etäopetusta/vko 2 * Laskemassa on otettu huomioon vain ne kustannusparametrit joissa tapahtuu muutosta eli esimerkiksi opetuksen kustannuksia ei ole kuvattu Kustannus jos koulunkäyntiavustajan kustannukset huomioitaisiin etäopetuspäiviin kustannuksina Koululainen on etäyhteyden päässä 2 päivänä viikossa eli 40 % koulupäivistä tapahtuu etäyhteydellä ja matkakustannukset vähenevät samassa suhteessa Laite ja yhteysinvestoinnit olivat Sallan tapauksessa vähäiset. Vaikka kaikki olemassa olevat laiteinvestoinnit allokoitaisiin etäopetuksen kustannuksiksi, ei kokonaiskuva muuttuisi oleellisesti. Koulunkäyntiavustajan resurssin allokoiminen etäopetukselle muuttaa kokonaiskuvaa, mutta siinäkin tapauksessa etäopetus on halvempi Laskelman keskeiset oletukset Älytaulut kouluun Olivat valmiina Mikrofoni oppilaalle 50 Etäyhteys oppilaalle 39 /kk Koulumatkan kulut (75km suunta) 240 /päivä Opetustyön kustannukset Ei muutosta Myöskään koulunkäyntiavustajasta ei aiheutunut suoria lisäkuluja 29

30 CASE KOULUN ETÄOPETUS Edellytykset Kokemukset Avustaja on välttämätön. On hyvä että löytyy sopiva teknologiaan myönteisesti suhtautuva henkilö tukemaan opiskelijaa. Oppilaan ja hänen perheensä tulee nähdä etäopetuksessa hyötyjä ja innostua tästä. Toimiva tietoliikenneyhteys. Saadut kokemukset ovat erittäin positiivisia ja etäopetuksen piiriin halutaan uusia oppilaita jatkossa. Taloudellisen hyödyn lisäksi merkittävä hyöty on oppilaan matkustamisen väheneminen. Nuori oppilas saa levätä kaksi kertaa viikossa pitkän matkustamisen sijaan. Etäopetus tarjoaa yksilöllisen ratkaisun esim. välimatkojen ja terveydellisten tekijöiden tukemiseksi. 30

31 CASE MUSIIKIN ETÄOPETUS Rovaniemen musiikkiopisto Rovaniemen musiikkiopistolla on tällä hetkellä 15 oppilasta etäopetuksen piirissä. Opiston rehtorin arvion mukaan etäopetusta voisi hyvin olla noin tuplasti nykyisen verran. Musiikkiopistolla on omat sivutoimipisteet Sodankylässä ja Ranualla. Posiolla ja Pellossa musiikkiopiston etäopetusta annetaan koulujen tiloissa. Musiikinopetus yhdelle oppilaalle koostuu kahdesta tunnista viikossa. Näistä etäopetuksena annetaan 1 tunti viikossa. Koskaan kokonaan opetusta ei voida antaa etänä. Musiikkiopiston periaatteena on että opettaja matkustaa sivutoimipisteisiin. Oppilaat tulevat aina lähimpiin sivu- tai etäpisteisiin. Eli oppilaiden matka lähitunneille vaihtelee asuinpaikan mukaan. Koulujen tiloissa oleville etäopetustunneille oppilaiden ei tarvitse koulupäivän jälkeen matkustaa erikseen mihinkään. Perusopetuksen lisäksi oppilaat voivat suorittaa muutaman ensimmäisen tasosuorituksen niin, että lautakunta on Rovaniemellä ja opiskelija jossain sivu- tai etäpisteessä. 31

32 CASE MUSIIKIN ETÄOPETUS Ei etäopetusta vs. Puolet etäopetusta Kustannukset vuodessa % Oheisessa laskelmassa on havainnollistettu etäopetuksen kustannussäästöjä tilanteessa jossa opettajalla on oppilaat sekä Posiolla että Ranualla. Oppilailla on kaksi viikkotuntia joista toinen pidetään etäopetuksena. ICT- investointien kustannus per oppilas on laskettu 15 oppilaan mukaan, ts. Kustannukset on allokoitu viidelletoista etäopetusta saavalle oppilaalle Matkakustannukset Matkakustannukset 1 2 Laskelman keskeiset oletukset Matka Posiolle 260 km Matka Ranualle 160 km Opetuspäivät etäpisteissä 1 /vko Etäopetusta 1/vko Oppilaita 2 ICT investointi per oppilas 150 /v 32

33 CASE-ESIMERKIT VERKKOASIOINTI 33

34 VERKKOASIOINTI Verkkoasioinnilla tarkoitetaan perinteistä asiointia täydentävää, korvaavaa tai uudistavaa julkisten palveluiden tuottamista, jakelua, käyttöä ja niihin liittyvää vuorovaikutusta, joka perustuu tietoverkkojen hyödyntämiseen. Verkkoasioinnilla palveluiden saatavuutta voidaan lisätä täydentämällä palveluverkostoa paikkariippumattomilla verkkoasioinnin palveluilla. Palveluaikoja voidaan laajentaa aikariippumattomalla itsepalveluasioinnilla. Esimerkkejä verkkoasioinnin muodoista Ajanvarausjärjestelmät (esim. lääkärin vastaanotto, hammashoito) Verkkohakemukset (esim. Rakennusluvat, päivähoito) Verkkoilmoitukset (esim. Vesimittarilukema, meluilmoitus) Tilavarausjärjestelmät (esim. Liikuntatilat, kokoustilat) Keskeiset hyödyt Paikkariippumattomuus Aikariippumattomuus. Mahdollistaa prosessin vaiheiden automatisoinnin Harvan asuttujen seutujen näkökulmasta suurimmat hyödyt liittyvät paikkariippumattomuuteen, joka vähentää merkittävästi kuntalaisten matkustamisen tarvetta ja matkustamiseen liittyviä kustannuksia ja aikaa 34

35 SÄHKÖINEN RAKENNUSLUPA Keskitetty sähköinen palvelu, johon kunnat ja ELYt voivat liittyä 24/7 asiointipalvelu Kattaa noin 20 lupatyyppiä Vuorovaikutteinen (ei pelkkä lomake) Kattaa koko asiointiprosessin (rakennus)hankkeen päättymiseen asti Organisaatioriippumaton Taustajärjestelmäriippumaton Kaksikielinen (suomi, ruotsi) Kartta keskeisessä roolissa https://www.youtube.com/watch?v=j0ijrzpmrty#t=18 35

36 LUPATYYPIT Rakennusvalvonta Rakennuslupa Toimenpidelupa ja - ilmoitus Rakentamisen aikainen muutoslupa Purkamislupa Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu Vastaavan työnjohtajan hakemus/ ilmoitus Suunnittelijoiden ilmoitus Aloittamisoikeus Jatkolupa Maisematyölupa Ympäristötoimi Ympäristöilmoitukset Rekisteröinnit Ympäristönsuojelulain mukaisen luvat, ilmoitukset ja määräykset Haja-asutuksen jätevesiasiat Maa-aineslupa ja kotitarveotto Vesilain mukaiset asiat (ojitus, ruoppaus) Vesihuoltolaki (vapautukset) Jätelain mukaiset asiat (jätehuoltomääräykset) Kunnallistekniikka Sijoituslupa Kaivulupa / katutyölupa Yleisen alueen käytön hakemus 36

37 CASE SÄHKÖINEN RAKENNUSLUPA % Kunnan säästö per rakennuslupa Lupahakemuksen laadinta ja vastaanottaminen Lupahakemuksen käsittely Valvonta ja käyttöönottotarkastus Ennakkoneuvottelut ja -tarkastus Naapurien kuuleminen Hakemuksen laatiminen Hakemuksen vastaanottaminen Lupahakemuksen käsittely Luvan myöntäminen Arkistointi Katselmusten sopiminen Valvonta/katselmukset Käyttöönottotarkastus 37

38 CASE SÄHKÖINEN RAKENNUSLUPA TOP 5 hyödyt kuntalaiselle 100 SÄHKÖISTÄ RAKENNUSLUPAA TUO KUNNALLE EURON SÄÄSTÖT Keskikokoisessa kunnassa rakennuslupien määrä on noin kappaletta vuodessa 1. Lupapiste on aina auki, asioi silloin kun se on helpointa 2. Tarve virastovierailuille ja matkustamiselle vähenee 3. Palvelussa voi seurata hankkeen etenemistä 4. Lisätietojen ja täydennysten toimittaminen on nopeaa, tiedon saa suoraan palvelusta ja tiedot voi toimittaa heti viranomaiselle ilman lähetykseen tai matkustamiseen kuluvaa viivettä 5. Voit kysyä palvelussa myös neuvoja jo ennen hankkeen käynnistymistä TOP 5 hyödyt kunnalle 1. Aineisto saadaan suoraan kunnan järjestelmiin sähköisesti 2. Hankkeen ohjaaminen on helpompaa ja sitä pääsee tekemään aikaisemmassa vaiheessa, jolloin hakemusten laatu paranee 3. Hankkeen seuranta ja lupaehtojen toteutumisen seuranta helpompaa 4. Sähköposti- ja puhelinkyselyt voidaan ohjata lupapisteeseen: työskentely tehostuu 5. Prosessi sujuvoituu ja siihen liittyvät hallinnolliset kustannukset vähenevät 38

39 CASE-ESIMERKIT VERKKO-OSALLISTUMINEN 39

40 VERKKO-OSALLISTUMINEN Verkko- osallistumisella voidaan merkittävästi lisätä kuntalaisten osallisuutta ja aktiivisen vuorovaikutuksen mahdollisuuksia liittyen kunnan päätöksentekoon ja oman elinympäristön kehittämiseen. Verkko- osallistumista voidaan hyödyntää myös päätöksentekijöiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Esimerkkejä verkko-osallistumisen muodoista Palautejärjestelmät Sähköinen kuntalaisaloite Vuorovaikutteinen palvelukehitys Sähköiset kokoukset Keskeiset hyödyt Paikkariippumattomuus Aikariippumattomuus. Mahdollistaa prosessin vaiheiden automatisoinnin Harvaan asuttujen seutujen näkökulmasta myös verkko- osallistumisen suurimmat hyödyt liittyvät paikkariippumattomuuteen, joka vähentää merkittävästi kuntalaisten matkustamisen tarvetta ja matkustamiseen liittyviä kustannuksia ja aikaa 40

41 CASE KUNTALAISALOITE.FI Palvelun kuvaus Kuntalaisaloite.fi on kuntalaisille suunnattu palvelu, joka mahdollistaa kuntalain mukaisen kuntalaisaloitteen tekemisen sähköisesti. Keskeisiä toimintoja ovat kannatuslistan kerääminen ja kytkeytyminen aloitteiden käsittelyprosessiin. Palvelu tarjoaa jäsennellyn alustan aloitteen tekemiselle, sekä vastaa aloitteen tekemiseen ja lähettämiseen vaadittavista muodollisista tehtävistä. Kuntalaisaloite.fi- palveluun liittyminen ja palvelun käyttö on kunnille maksutonta. Kunnat, jotka käyttävät kuntalaisaloite.fi- palvelua, saavat palvelussa tehdyt aloitteet kunnan kirjaamon sähköpostiin tai muuhun kunnan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. MIKSI KUNTALAISALOITE? Kuntalain mukaan kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Lisäksi kunnan valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos vähintään kaksi prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista tekee aloitteen valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa, on aloite otettava käsiteltäväksi valtuustossa kuuden kuukauden kuluessa aloitteen vireille tulosta. Kuntalaisaloite on suoran vaikuttamisen väline. Sen avulla kuntalainen voi nostaa esiin jonkin ajankohtaisen asian tai ongelman, sekä herätellä päättäjiä kiinnittämään siihen huomiota. Kuntalaisaloite.fi palvelun tuottaa oikeusministeriö. 41

SADe (Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma)

SADe (Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma) SADe (Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma) 2009 2015 Tavoitteena oli helpompi ja sujuvampi asiointi lisäämällä sähköisen asioinnin mahdollisuuksia ja uudistamalla toimintatapoja. Asiakaslähtöiset

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen 1 Markkinoiden muutos Ennen kattavat palvelut syntyivät markkinaehtoisesti eikä valtio puuttunut toimintaan tiukalla sääntelyllä, veroilla

Lisätiedot

Laajakaistahankkeen toteuttaminen Lapissa Ritva Kauhanen

Laajakaistahankkeen toteuttaminen Lapissa Ritva Kauhanen Laajakaistahankkeen toteuttaminen Lapissa Ritva Kauhanen 12.2.2016 Laajakaista kaikille hanke pyrkii turvaamaan tehokkaat tietoliikenneyhteydet kaikille Vuoteen 2015 mennessä lähes kaikki (yli 99 % väestöstä)

Lisätiedot

Laajakaista kaikille tilannekatsaus

Laajakaista kaikille tilannekatsaus Laajakaista kaikille 2015 - tilannekatsaus 21.6.2011 Kajaanin kirjaston Kalevala Sali klo 12:00-14:10 Kainuun maakunta Paula Karppinen, suunnittelija Kainuun maakunta kuntayhtymä, aluekehitys paula.a.karppinen@kainuu.fi

Lisätiedot

Sähköisten palveluiden kehittäminen. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske)

Sähköisten palveluiden kehittäminen. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske) Sähköisten palveluiden kehittäminen Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske) Yhdessä kehittäminen Neuvontaa ja ohjausta verkossa Alueellinen sosiaali- ja terveysneuvonta Sosiaali- ja terveysneuvontapalvelu

Lisätiedot

Valokuituverkon suunnitteluilta

Valokuituverkon suunnitteluilta Valokuituverkon suunnitteluilta Valokuituverkon suunnitteluilta Kahvit Tilaisuuden avaus; kunnan edustaja Laajakaista kaikille 2015 hanke ja sen eteneminen Kainuussa; Kainuun maakunta Näköpuhelimesta hyvinvointia

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät Suomi.fi -palvelunäkymät Julkishallinto 07.09..2015 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5. Miksi? Hyötynäkökulma 6. Mitä tämä edellyttää?

Lisätiedot

SADe-ohjelma hyötyjä sähköisistä palveluista

SADe-ohjelma hyötyjä sähköisistä palveluista SADe-ohjelma 2009-2014 hyötyjä sähköisistä palveluista NUOVE-projektin päätöstilaisuus, 30.11.2011, TEM Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma Julkisen

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta

Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta - HE-luonnoksen keskeinen sisältö ja yhteisten asiakaspalvelupisteiden toimintamalli Kunta- ja aluehallinto-osasto Yhteiset asiakaspalvelupisteet Kokonaismäärä

Lisätiedot

Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä

Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä Uuden kaupungin arvosana kyseisen palvelun tai teeman osalta. Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä DEMOKRATIA KRITEERI NYKYTILAN EDUT ERILLISET KUNNAT:

Lisätiedot

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma?

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Sähköiset palvelut tulevaisuuden haltuunotto, Rovaniemi 5.6.2013 Ohjelmakoordinaattori Ira Alanko Näkökulmia SADe-ohjelmaan Kuinka toimii valtakunnallinen

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ja yhteispalvelu

Aluehallintovirastot ja yhteispalvelu Hallinto uudistuu löytyykö toimintamalleja Lapin liitto, Saariselkä 21.4.2011 Aluehallintovirastot ja yhteispalvelu Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) vastuu www.yhteispalvelu.fi -sivustosta ja yhteispalvelurekisteristä

Lisätiedot

Kattavat asiointipalvelut kasvotusten ja laadukkaasti. SADe- ohjelman etäpalveluhanke Lapin liitto 5.6.2013 Jarmo Riipinen

Kattavat asiointipalvelut kasvotusten ja laadukkaasti. SADe- ohjelman etäpalveluhanke Lapin liitto 5.6.2013 Jarmo Riipinen Kattavat asiointipalvelut kasvotusten ja laadukkaasti SADe- ohjelman etäpalveluhanke Lapin liitto 5.6.2013 Jarmo Riipinen SADe-ohjelma ja Etäpalvelutavoitteet 2010 Tavoitteena mahdollistaa kansalaisille

Lisätiedot

Valokuituverkon suunnitteluilta

Valokuituverkon suunnitteluilta Valokuituverkon suunnitteluilta ke 7.11.2012, klo 18:00 Ristijärven Yhteispalvelupiste, Ahontie 25 Valokuituverkon suunnitteluilta Laajakaista kaikille hanke ja sen eteneminen Kainuussa - Paula Karppinen,

Lisätiedot

Uudet demokratiapalvelut kansalaisen osallistumiseen - demokratia.fi. Rauna Nerelli Oikeusministeriö

Uudet demokratiapalvelut kansalaisen osallistumiseen - demokratia.fi. Rauna Nerelli Oikeusministeriö Uudet demokratiapalvelut kansalaisen osallistumiseen - demokratia.fi Rauna Nerelli Oikeusministeriö Miksi avointa valmistelua? Laadukkaammat päätökset Kokemusasiantuntijoiden tieto ja osaaminen resurssina

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi-palveluväylä

suomi.fi Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä Julkishallinto, valtion ja kuntien yhtiöt 11.9.2015 Versio 1.0 JPV031 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5.

Lisätiedot

Akavan Erityisalat 5.3.2106. Heli Martinmäki Kelan toimihenkilöt ry:n puheenjohtaja

Akavan Erityisalat 5.3.2106. Heli Martinmäki Kelan toimihenkilöt ry:n puheenjohtaja Akavan Erityisalat 5.3.2106 Heli Martinmäki Kelan toimihenkilöt ry:n puheenjohtaja 2 Kelassa uusi organisaatio 2016 Vuonna 2015 oli 24 vakuutuspiiriä ja 6 erityisyksikkö > vuonna 2016 on enää 5 vakuutuspiiriä,

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset 1. Vaihtoehtoisia polkuja teräväpiirtoon 2. Laajakaista kaikkien ulottuville Neuvotteleva virkamies Mirka Järnefelt Mirka.jarnefelt@mintc.fi 1 Lähtökohtia teräväpiirtokeskusteluun

Lisätiedot

Kokemuksia ASPA-pilotoinnista

Kokemuksia ASPA-pilotoinnista Kokemuksia ASPA-pilotoinnista Vakuutuspiirin johtaja Irma Parén Etelä-Savon vakuutuspiiri, Kela 1 24.8.2015 Asiakas saa palvelua Kelasta monikanavaisesti Henkilökohtainen palvelu Henkilökohtaista palvelua

Lisätiedot

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä JUHTA 12.12.2013 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara LAIN KÄSITTELYN TILANNE (HE 150/2013 vp) Hallintovaliokunta antoi mietintönsä

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ja yhteispalvelun kehittäminen

Aluehallintovirastot ja yhteispalvelun kehittäminen Aluehallintovirastot ja yhteispalvelun kehittäminen Yhteispalveluseminaari 8.6.2011 Ylitarkastaja Paula Leppänoro-Jomppanen Lapin aluehallintovirasto Hallintopalvelut Lapin aluehallintovirasto, Paula Leppänoro-Jomppanen

Lisätiedot

UULA. Uudet palvelu- ja toimintamallit Lapissa LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY. LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KY.

UULA. Uudet palvelu- ja toimintamallit Lapissa LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY. LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KY. UULA Uudet palvelu- ja toimintamallit Lapissa 2008-2010 LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KY. LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY. POHJOIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS UULA organisointi Projektin toteutuksesta

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä 18.11.2016 Versio: 3.0, JPVO122 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Palveluväylän kokonaisuus 5. Vyöhykkeet ja väyläratkaisut

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Osallistumisen uudet muodot otakantaa.fi ja kuntalaisaloite.fi. Rauna Nerelli Oikeusministeriö

Osallistumisen uudet muodot otakantaa.fi ja kuntalaisaloite.fi. Rauna Nerelli Oikeusministeriö Osallistumisen uudet muodot otakantaa.fi ja kuntalaisaloite.fi Rauna Nerelli Oikeusministeriö Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma SADe-ohjelman johtoryhmä / VM Ohjelman riippumaton arviointi:

Lisätiedot

Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö Miten toteutuu sähköinen luukku?

Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö Miten toteutuu sähköinen luukku? Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö 28.10.2016 Miten toteutuu sähköinen luukku? Teollisuusneuvos Sirpa Alitalo Neuvotteleva virkamies Päivi Tommila Asiakkaiden ja viranomaisten toiveita

Lisätiedot

Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen. Päivitetty Pirjo Onkalo

Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen. Päivitetty Pirjo Onkalo Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen Päivitetty 8.10.2015 Pirjo Onkalo Yleistä laajakaistojen rahoittamisesta Ohjelmakaudella 2014-2020 kyläverkkoja voidaan edelleen rahoittaa Maaseuturahastosta, runkoverkkoja

Lisätiedot

Digi-hankkeilla asiakaslähtöiseen ja hallittuun kokonaisuuteen?

Digi-hankkeilla asiakaslähtöiseen ja hallittuun kokonaisuuteen? Digi-hankkeilla asiakaslähtöiseen ja hallittuun kokonaisuuteen? Lupa-, ilmoitus- ja valvontatoiminnan asiakaslähtöinen kehittäminen Sirpa Alitalo 28.09.2016 Nykytilan haasteita Sähköisen asioinnin kehittyneisyydessä

Lisätiedot

Taloudelliset hyödyt. Hyöty 1 Hyödyn tarkempi kuvaus - miten hyöty syntyy - kenelle kohdistuu. Vaikutus ( /vuosi)

Taloudelliset hyödyt. Hyöty 1 Hyödyn tarkempi kuvaus - miten hyöty syntyy - kenelle kohdistuu. Vaikutus ( /vuosi) Valtiokonttori, Digistartti: hankeaihioiden arviointi 31.3.2016 Liite 9: Kustannushyötylaskelma: Yrityksen perustaminen ja yhteinen vuorovaikutteinen palvelualusta Taloudelliset hyödyt - Mahdolliset uudet

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Etu Sukunimi. xx.yyx.2010

Etu Sukunimi. xx.yyx.2010 Palvelut tuotetaan koko julkisen hallinnon käyttöön valtiovarainministeriön toimeksiannosta. Kansalaisneuvonta antaa tukea kaikkien näiden palvelujen käytössä ja ohjaa asiakkaan oikean viranomaisen ja

Lisätiedot

TÄYDEN PALVELUN TIETOTEKNIIKKAA

TÄYDEN PALVELUN TIETOTEKNIIKKAA KY-verkko - pilottiasiakkaan näkökulmasta: KY-verkko, lyhyt historia LapIT, esittely yrityksestä ja asiakasympäristöstä LapIT rooli KY-verkon suunnittelussa ja pilotoinnissa KY-verkko, tavoitteet ja hyödyt

Lisätiedot

SÄHKÖISTEN KUNTAPALVELUIDEN KUSTANNUSHYÖTYANALYYSI 2014. - Tietoa päätöksenteon tueksi -

SÄHKÖISTEN KUNTAPALVELUIDEN KUSTANNUSHYÖTYANALYYSI 2014. - Tietoa päätöksenteon tueksi - SÄHKÖISTEN KUNTAPALVELUIDEN KUSTANNUSHYÖTYANALYYSI 2014 - Tietoa päätöksenteon tueksi - SISÄLLYS 1 Johdanto 2 Julkishallinnon sähköiset palvelut esimerkkejä mahdollisuuksista 3 Kustannus-hyötyjen analysointi

Lisätiedot

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö 24.11 Verkkokonsulttien työpaja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö TAVOITTEENA Lisätä virtu.fi palveluiden tunnettavuutta ja käyttöä TOTEUTUS 1. ssa tuettiin tietoa ensin esteistä/haasteista,

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KESKI-SUOMI HANKEALUE 11 (KANNONKOSKI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KESKI-SUOMI HANKEALUE 11 (KANNONKOSKI) 570/9520/2010 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KESKI-SUOMI HANKEALUE 11 (KANNONKOSKI) Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakuntaliiton ilmoittamaa hankealuetta Kannonkoski -hanke. Liikenne-

Lisätiedot

eperusteet käyttäjäkoulutus

eperusteet käyttäjäkoulutus eperusteet käyttäjäkoulutus 22.4.2015 Käsiteltävät aiheet Päivän kulku, käytännön asiat ja koulutuksen tavoitteet eperusteet-palvelun ja Ops-työkalun yleisesittely Perusteiden haku ja selaus Ops -työkalu

Lisätiedot

Kelan toimenpiteet yhteispalvelun kehittämisessä!

Kelan toimenpiteet yhteispalvelun kehittämisessä! Kelan toimenpiteet yhteispalvelun kehittämisessä! 1 SAARISELKÄ 21.4.2011 Toimistoverkko 2011 Inari, Muonio, Kolari, Pello, Ylitornio, Tornio, Kemi, Tervola, Rovaniemi, Saarenkylä, Sodankylä, Kittilä, Salla,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

Kansalaisen asiointitilin käyttö julkisen terveydenhuollon viestintävälineenä

Kansalaisen asiointitilin käyttö julkisen terveydenhuollon viestintävälineenä Kansalaisen asiointitilin käyttö julkisen terveydenhuollon viestintävälineenä palvelupäällikko Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus Tausta Valtiokonttoriin on ollut yhteydessä useita terveydenhuollon

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus VALTIOVARAINMINISTERIÖ Luonnos 10.12.2013 TORI-hankkeen lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto- viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin!

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! 14.11.2016 Yhteinen tiedon hallinta -hanke vauhtiin! -seminaari Digitalisoidaan julkiset palvelut / Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hanke 1990-luku 2000 Tekniikka

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA -tavoitteet - sisältö - toteutus Avausseminaari 25.11.2003 Katrina Harjuhahto-Madetoja ohjelmajohtaja SUOMI TIETOYHTEISKUNTANA MILLAINEN ON TIETOYHTEISKUNTA? tieto

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

otakantaa.fi ja kuntalaisaloite.fi työkaluina osallisuuteen Rauna Nerelli, Laura Nurminen Oikeusministeriö

otakantaa.fi ja kuntalaisaloite.fi työkaluina osallisuuteen Rauna Nerelli, Laura Nurminen Oikeusministeriö otakantaa.fi ja kuntalaisaloite.fi työkaluina osallisuuteen Rauna Nerelli, Laura Nurminen Oikeusministeriö Osallistumisympäristö-hanke www.otakantaa.fi Avoimen valmistelun vuorovaikutteinen palvelu www.kansalaisaloite.fi

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1768/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 105 (Leppävirta) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon

Lisätiedot

Oma valokuituverkko on edullisin ja luotettavin tapa saada huippunopeat tulevaisuuden Internet-yhteydet omakoti- ja rivitaloihin

Oma valokuituverkko on edullisin ja luotettavin tapa saada huippunopeat tulevaisuuden Internet-yhteydet omakoti- ja rivitaloihin Oma valokuituverkko on edullisin ja luotettavin tapa saada huippunopeat tulevaisuuden Internet-yhteydet omakoti- ja rivitaloihin 1. Mihin valokuitua tarvitaan 2. Valokuitu vs kilpailevat teknologiat 3.

Lisätiedot

Digitalisoidaan julkiset palvelut - Vastauksia digihaasteeseen

Digitalisoidaan julkiset palvelut - Vastauksia digihaasteeseen Digitalisoidaan julkiset palvelut - Vastauksia digihaasteeseen 26.4.2016 Työryhmän kautta menneitä hankkeita Tulorekisteri (VM/Vero) Tulotietojen reaaliaikainen kerääminen Luvat ja valvonta (TEM) Asiakaslähtöinen

Lisätiedot

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 31.3.2015 Johdanto Tämä info on tarkoitettu tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille työntekijöille

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Ohry

virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Ohry virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Ohry 05.05.2015 Virtu.fi palvelukokonaisuus Palvelut Kuntalaisille Erityisneuvonta Laskurit Palvelut ammattilaisille

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO

Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO 29.9.2015 Palvelulupauksemme Tarjoamme julkishallinnolle mahdollisuuden Suomen ja EU-kansalaisen sähköiseen tunnistamiseen tietoturvallisesti eri

Lisätiedot

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Palvelusetelistä hyötyä Rovaniemelle Seteliä käytetty jo 10 v ajan vanhuspalveluissa

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017. Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke

Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017. Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017 Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke Kelan tavoitteet toimeenpanossa Perustoimeentulotukea tarvitsevien asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu

Lisätiedot

Tanhua Tanhuan alueella on selvitetty joulukuun aikana kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon

Tanhua Tanhuan alueella on selvitetty joulukuun aikana kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon Savukosken kunta ja Kuitua Pohjoiseen-hanke ovat käynnistäneet kartoituksen kiinnostuksesta liittyä alueelle mahdollisesti rakennettavaan valokuituverkkoon. Kyselyyn vastaaminen ei sido mihinkään. Kyseessä

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 15 (VIEREMÄ)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 15 (VIEREMÄ) 670/9520/2010 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 15 (VIEREMÄ) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakuntaliiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Vieremä Eteläinen

Lisätiedot

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö/uula- hanke

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö/uula- hanke Sosiaalipäivystyksen valtakunnalliset päivät 1.9.2011 Maarit Pirttijärvi j Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö/uula- hanke www.sosiaalijaterveyspalvelut.fi Virtuaalisen sosiaali-

Lisätiedot

Kaikki irti Kelan palveluista

Kaikki irti Kelan palveluista Kaikki irti Kelan palveluista Kaikki irti mahdollisuuksista on kamalan työlästä olla työtön järjestöseminaari 23.9.2015 Tuula Sahiluoto suunnittelija, Kela, Terveysosasto Palvelua monin eri tavoin Mikä

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Etäpalvelu asioi viranomaisen asiantuntijan kanssa verkkoyhteyden avulla

Etäpalvelu asioi viranomaisen asiantuntijan kanssa verkkoyhteyden avulla Etäpalvelu asioi viranomaisen asiantuntijan kanssa verkkoyhteyden avulla Valtio Expo 20.5.2014 Hankepäällikkö Eelis Laine Etäpalvelu Asiointipisteissä ja tulevaisuudessa myös paikkariippumattomasti tarjottava

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Asiointi sähköistymässä

Asiointi sähköistymässä Asiointi sähköistymässä Johtava asiantuntija Esa Pitkänen Tilaisuuden tavoitteet Antaa alustavaa tietoa Fivan tulevasta sähköisestä asioinnista Kuulla, mitä ajatuksia ja kysymyksiä asia herättää Testata

Lisätiedot

Pohjois-Savo. Pohjois-Savo on väestömäärältään Suomen kuudenneksi suurin maakunta; asukasluku on noin

Pohjois-Savo. Pohjois-Savo on väestömäärältään Suomen kuudenneksi suurin maakunta; asukasluku on noin Pohjois-Savo Pohjois-Savo on väestömäärältään Suomen kuudenneksi suurin maakunta; asukasluku on noin 248 000 Maakunnan 21 kunnasta seitsemän on kaupunkia Pohjois-Savossa on väljä ja luonnonläheinen asuinympäristö,

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille. Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille. Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Hyödyt > Tilanne tänään Anna-Maija Karjalainen 1992-1996 Tietohallintopäällikkö

Lisätiedot

1. Valtuutettu Veijo Oinosen aloite Aluehallintovirastolle selvittämään Ensihoidon palvelutasopäätöstä rautavaaralaisten osalta

1. Valtuutettu Veijo Oinosen aloite Aluehallintovirastolle selvittämään Ensihoidon palvelutasopäätöstä rautavaaralaisten osalta Kunnanvaltuusto 10 11.05.2015 Kunnanhallitus 132 25.05.2015 Kunnanhallitus 146 08.06.2015 Perusturvalautakunta 21 20.01.2016 Valtuutettujen aloitteet/valtuutettu Veijo Oinosen valtuustoaloite 11.5.2015

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Palvelutietovaranto Miten tunnistan palvelun

Palvelutietovaranto Miten tunnistan palvelun Palvelutietovaranto Miten tunnistan palvelun 7.6.2016 Palvelut pitää tunnistaa ennen kuin ne voidaan kuvata Miten tunnistan palvelun? Palvelulla tarkoitetaan ei-materiaalisia, organisaatiossa määriteltyjä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Näkökulmia koulun/oppilaitoksen johtamisesta ja työn muutoksesta. Pohjois-Suomen oppilaitosjohdon päivät Timo Kettunen

Näkökulmia koulun/oppilaitoksen johtamisesta ja työn muutoksesta. Pohjois-Suomen oppilaitosjohdon päivät Timo Kettunen Näkökulmia koulun/oppilaitoksen johtamisesta ja työn muutoksesta Pohjois-Suomen oppilaitosjohdon päivät 21.4.2016 Timo Kettunen Näinkin voi arvioida tulevaisuutta... Matkapuhelimet eivät todellakaan korvaa

Lisätiedot

Kohti uutta kuntaa Rovaniemen Demokratiapäivän 2015 avoin keskustelufoorumi. Maarit Alikoski ROVANIEMEN KAUPUNKI

Kohti uutta kuntaa Rovaniemen Demokratiapäivän 2015 avoin keskustelufoorumi. Maarit Alikoski ROVANIEMEN KAUPUNKI Kohti uutta kuntaa Rovaniemen Demokratiapäivän 2015 avoin keskustelufoorumi Maarit Alikoski 21.10.2015 ROVANIEMEN KAUPUNKI Kunnan rooli ja tehtävät uudistuvat Yksi keskeinen vaikuttava tekijä: sosiaali-

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Virtu.fi sähköiset palvelut. Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske)

Virtu.fi sähköiset palvelut. Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske) Virtu.fi sähköiset palvelut Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske) Virtu.fi toimijat S7- järjestelmän tekninen tuottaja Mawell Oy Sähköisen ajanvarauksen tekninen tuottaja

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 26.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2012 1 (5) 91 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Björnberg-Enckellin ym. koulujen IT-strategiaa koskevasta talousarvioaloitteesta HEL 2012-004357

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti. Taustat, tavoitteet ja muutokset. Lapin TE-toimiston kuntainfo , strategiapäällikkö Tuija Ohtonen

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti. Taustat, tavoitteet ja muutokset. Lapin TE-toimiston kuntainfo , strategiapäällikkö Tuija Ohtonen Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin TE-toimiston kuntainfo 11.6.2015, strategiapäällikkö Tuija Ohtonen TE-palveluiden keskeiset

Lisätiedot

Anita Johansson KSHJ. Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä

Anita Johansson KSHJ. Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä Anita Johansson KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti kirjeessään (Dnro 116/040/2010) hankkeen korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän kehittämiseksi.

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala Kaisa Leena Välipirtti LVM:n hallinnonalasta Kansalaisten arjen ministeriö Kompakti ministeriö, jossa kolme osastoa Hallinnonalalla neljä virastoa (+ kolme

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille 2016 2021 Sisällys: 1. Johdanto 2. Ilmajoen koulujen tvt käytön tavoitteet vuosille 2016 2021 3. Käytännön toteutus 3.1. Sovellukset

Lisätiedot

Avoin data Avoimempi hallinto Avoin hallinto Maija-Liisa Honkola

Avoin data Avoimempi hallinto Avoin hallinto Maija-Liisa Honkola Avoin data Avoimempi hallinto Avoin hallinto 27.3.2105 Maija-Liisa Honkola Sisällys Mitä on avoin data Ilmatieteen laitoksen avoin data Avoin data aineistoja Verkkopalveluun rekisteröityminen HelpDesk

Lisätiedot

Toimeentulotuen Kelasiirto kunnan näkökulma Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Lahti Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan

Toimeentulotuen Kelasiirto kunnan näkökulma Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Lahti Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan Toimeentulotuen Kelasiirto kunnan näkökulma Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Lahti 25-26.1.2017 Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan kaupunki Toimeentulotuen Kelasiirron vaikutukset Paljon

Lisätiedot

Asiointi Sirpa Salminen

Asiointi Sirpa Salminen Asiointi 25.3.2013 Sirpa Salminen Asiointi Asiakas- ja toiminnanohjaus organisaation kokonaisvaltainen tapa toimia, jossa suunnataan kaupungin voimavaroja oikeisiin asiakkaisiin / palveluihin. yhtenäinen

Lisätiedot

Etäpalvelut asioi viranomaisen asiantuntijan kanssa verkkoyhteyden avulla. Juhta 2.9.2014

Etäpalvelut asioi viranomaisen asiantuntijan kanssa verkkoyhteyden avulla. Juhta 2.9.2014 Etäpalvelut asioi viranomaisen asiantuntijan kanssa verkkoyhteyden avulla Juhta 2.9.2014 Etäpalvelu-hanke Hanke on yksi SADe-ohjelman* hankkeista Toimikausi on 2011-2015 Videoneuvottelulaitepohjaista teknologiaa

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1307/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Matti Helkamo Siemens Osakeyhtiö, Building Technologies Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät Restricted Siemens Osakeyhtiö 2016 www.siemens.fi

Lisätiedot

Hyvinvointialan ICT-projekti. Hoiva-ICT Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy

Hyvinvointialan ICT-projekti. Hoiva-ICT Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy Hyvinvointialan ICT-projekti Hoiva-ICT 18.01.2012 Arja Ranta-aho Projektipäällikkö IT-Mind Oy HOIVA - ICT Ydinajatus Tietotekniikan ja sähköisen liiketoiminnan välineillä tuodaan lisäarvoa hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot