!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas!"

Transkriptio

1 SILMÄNPOHJANIKÄRAPPEUMANALUEELLINEN ESIINTYVYYSSUOMESSA EliasPajukangas Syventävienopintojenkirjallinentyö Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö Elokuu2015

2 Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö PAJUKANGASELIAS:SILMÄNPOHJANIKÄRAPPAUMANALUEELLINEN ESIINTYVYYSSUOMESSA Kirjallinentyö23s. Ohjaaja:professoriHannuUusitalo Elokuu2015 Avainsanat:AMDsilmätauditnäkövammaisuusnäkövammarekisteri TIIVISTELMÄ Silmänpohjanikärappeuma(AgeXrelatedMacularDegenerationAMDARMD)on yleisinnäkövammaisuudenaiheuttajalänsimaissamyössuomessa. Opinnäytetyössänitarkastelenkyseisensilmäsairaudenalueellistaesiintyvyyttä jailmaantuvuuttasuomessaaikavälillä Alueellinenjakoperustuu vuoden2012sairaanhoitopiireihin. TutkimuksenrakenneonväestöpohjainenkohorttitutkimusjonkataustaX aineistoonperäisinnäkövammarekisteristäjokaonterveydenjahyvinvoinnin laitoksen(thl)henkilötietorekisterijajotaylläpitäänäkövammaisten Keskusliittory.Rekisterinaineistoperustuusilmälääkäreidentekemiin ilmoituksiinjakoostuivuonna2012yhteensänoin47000suomalaisen näkövammaisennäkövammaisuuttakoskevistaperustiedoista.näkövammaisia arvioidaanolevansuomessahuomattavastienemmännoin80000.koko aineistossanäkövammaisuudensyyksiamdonmerkitty23102tapauksessa. Viimeksimainituistakootutrekisteritiedotmuodostavattutkimusaineiston. Aineistossanähdäänettäsairaanhoitopiirienvälisetkeskinäiseteroavaisuudet ovathuomattaviamuttaajallisestimelkovakioituneitasairaanhoitopiirien välisessäkeskinäisessävertailussa.tuloksissanähdäänmyössairaanhoitopiirejä laajempiaalueellisiatrendejä;näkövammaisuusyleisestijasilmänpohjan ikärappeumaerityisestionkorostuneenyleistäitäxjapohjoisxsuomessa.vain vähäisinpoikkeamintämätulostenpäälinjaonhavaittavissasekä esiintyvyydessäettäilmaantuvuudessakokotutkimuksenkattavallaaikavälillä. Tutkimuksessahavaitaanmyöslupaavaailmaantuvuudenlaskua2005 aloitettujenpistoshoitojenmyötä.alueelliseterottämänmuutoksenosaltaovat kuitenkinhuomattaviajaasianjatkoselvittelyonperusteltua.

3 SISÄLLYSLUETTELO* 1*JOHDANTO*...*1 1.1Tutkimuksentavoitteet Teoreettinentausta AMD Etiologia Hoito Epidemiologia Tutkimuksenaineisto...5 2*Tutkimusmenetelmät*...*7 3*TULOKSET*...*8 3.1Esiintyvyys Ilmaantuvuus Sukupuolijakauma Vammautumisikä Vammautumisenvaikeusaste *POHDINTA*...*18 LÄHTEET*...*20

4

5 1JOHDANTO Silmänpohjanikärappeumaelimakuladegeneraatio(Age7relatedMacular DegenerationAMDARM)onsairausjossasilmänpohjantarkannäönalueelle kehittyysolujentoimintahäiriöjokajohtaakeskeisennäönheikkenemiseen. AMD:nesiintyminenyleistyy60.javarsinkin70.ikävuodenjälkeenjajohtaa yleensäheikkonäköisyyteen.amd:stajohtuvasokeutuminenonharvinaista. Viimevuosikymmenenaikanaontullutuseitalääkkeitäjotkasilmänsisäsisinä pistoksinavoivatpysäyttäätaudinetenemisentaiainakinhidastaasitä.(1) Tutkimusonväestöpohjainenkohorttitutkimusjohonaineistoonsaatu NäkövammarekisteristäjokaonTerveydenjahyvinvoinninlaitoksen(THL) rekisterijotaylläpitäänäkövammaistenkeskusliittory.näkövammarekisteriin kerätäänjataltioidaantietoanäkövammaisuudesta.rekisterinaineistoperustuu silmälääkärientekemiinilmoituksiin.(1)

6 1.1Tutkimuksentavoitteet TutkimuksessakeskitytääntarkastelemaanAMD:nalueellistaesiintyvyyttäja ilmaantuvuutta.tiedonpohjaltapyritäänarvioimaanonkoamd:nyleisyydessä merkittäviäsairaanhoitopiirientailaajempienmaantieteellistenalueidenvälisiä erojajaovatkoerotvakiintuneitaajallisessatarkastelussa.tutkimuksessa alueellinenjakoperustuuvuoden2012sairaanhoitopiireihin.tarkasteltavaksi aikaväliksirajautui toteutumassaolevaanväitöskirjatutkimukseen nojaten.samallatutkimuslisäätietoanäkövammarekisterinaineistosta. 1.2Teoreettinentausta Maailmassaonnoin285miljoonaanäkövammaistajoistanoin39miljoonaon sokeitaja246miljoonaaonheikkonäköisiä.noin90%maailman näkövammaisistaeläämatalanelintasonmaissa.noin82%sokeistaonyli507 vuotiaita.kaihionedelleenyleisinsokeudenaiheuttajakeski7jamatalan elintasonmaissa.who:narvionmukaan80%kaikestanäkövammaisuudesta olisihoidettavissa.(2)vammaisuudenjanäkövammaisuudenmääritteleminen riippuuyhteiskunnanarvomaailmastajayhteisönjäsenilleenasettamista vaatimuksista.vammaisuusonyksilönsuorituskyvynjayhteiskunnan vaatimustenvälistäristiriitaa.näkövammaisenapidetäänhenkilöäjollaon näkökyvynalentumisestahuomattavaahaittaajokapäiväisissätoiminnoissaan. (1)Yksilönnäkökykyvoidaanesittääjatkumonajonkatoisessapäässäon täydellinentarkkanäkökaikissaolosuhteissajatoisessapäässätäydellinen sokeus(valontajunpuute).näkövammaisuudenmäärittelyon sopimuksenvaraista;onvainpäätettymihinkohtaanjatkumoavedetäänviiva jossanäkövammaisuusalkaajamissäkohtaaheikkonäköisyysonjosokeutta. Näkövammaisenaeipidetähenkilöäjonkanäönheikentymisestäaiheutuneet haitatvoidaankorjatasilmä7taipiilolaseilla.suomennäkövammarekisteri noudattaanäkökyvynmäärittelyssämaailmanterveysjärjestön(who) suosituksia.who:nmääritelmässänäkövammaisenapidetäänhenkilöäjonka paremmansilmännäöntarkkuusonlasikorjauksenjälkeenalle0.3taijonkanäkö onmuustasyystävastaavallatavallaheikentynyt.sokeanapidetäänhenkilöä 2

7 jonkaparemmansilmännäöntarkkuusonlasikorjauksenjälkeenalle0.05tai jonkanäkökentänhalkaisijaonalle20astetta(kuva1).(1) Kuva1.Näkövammaisuusjanäöntarkkuus.Lähde:Näkövammarekisterin vuosikirja AMD 1.3.1Etiologia AMDonlänsimaidenyleisinnäkövammaisuudenaiheuttajayli557vuotiailla. AMDjaetaankosteaan7(eksudatiivinentaineovaskulaarinen)jakuivaan (atrofinen)alamuotoon.kuivamuotoonhuomattavastiyleisempimutta kehittyyhitaastijaonuseinpitkääntäysinoireeton.kosteanmuotovoisen sijaankehittyäjaedetähyvinkinnopeastijopapäivissä.kosteassaamd:ssa verkkokalvonalleilmaantuusuonikalvoltauudissuoniajotkatihkuvatja vuotavatherkästiaiheuttaenturvotustajaverkkokalvonarpeutumista.kuivassa AMD:ssaverkkokalvojaerityisestiverkkokalvonalainenpigmenttikerroson haurastunutilmanverisuontenhaitallistauudismuodostusta.tällöinkeskeisiä 3

8 löydöksiäovatverkkokalvollekertyvätkuonaaineplakitdrusenitjoillasaattaa ollaverkkokalvonvaurioitumistaedistävävaikutus.sekäkosteassa7että kuivassatautimuodossaetenemisenseurauksenaonverkkokalvonkeskeisen näköalueenvaurioituminen.(3) 1.3.2Hoito KuivanAMD:nsilmänpohjamuutoksiavoidaanseuratamuttaparantavaahoitoa eiole.kosteanamd:nhoitamiseksionvuosikymmenienaikanaollutkäytössä useitamenetelmiä.kaikkihoitomuodotperustuvatsairaudenetenemisen hidastamiseentaipysäyttämiseen.suorassalaserhoidossaei7toivottuja uudissuoniaeliminoidaansilmänpohjantarkannäkemisenalueenulkopuolelta. Tämämenettelysoveltuuvainpotilaillejollauudissuonimuodostuseiulotu näkökyvynkannaltakeskeiselleverkkokalvonalueelle.(4)20007luvunalussa yleistyneessäfotodynaamisessahoidossalasersäteetkohdennetaan uudissuoniinlaskimoonannosteltavallamerkkiaineella.hoitoonkallistajase tuleeuusiauseitakertojaensimmäistenvuosienaikanapysyviätuloksia haluttaessa.(4)nykyisinsilmäänpistoshoitoinaannosteltavatverisuonten kasvutekijänestäjät(anti7vegfantivascularendothelialgrowthfactor)ovat keskeisinkosteanamd:nhoitomuoto(5).näinpyritäänestämäännäkökyvylle haitallistenuudissuontenkehittyminen.joissainääritapauksissanäköäonjopa saatulievästikorjattua.(6)suomessakyseisetpistoshoidotovatyleistyneet vuodesta Epidemiologia AMDonyleinenkaikissakorkeanelintasonmaissa.Senilmaantuvuuson rintasyövänluokkaa.(1)perustaenkolmeensuureenväestötutkimukseen (BeaverDamEyeStudyRotterdamStudyBlueMountainsEyeStudy)AMD:n esiintyvyydeksilänsimaisessaväestössäarvioidaan02%55 64vuotiaillaja13 %yli857vuotiailla.(7)vastaaviakorkeitaesiintyvyyslukemiasaatiinlaajassa Eurooppalaisessamonikansallisessa(NorjaViroIso7BritanniaRanskaItalia KreikkajaEspanja)poikkileikkaustutkimuksessajossasilmänpohjattutkittiin 4753:ltasatunnaisestivalikoidultayli65vuotiaaltahenkilöltäjaAMD:n esiintyvyydeksisaatiin332%.(8) 4

9 TarkattiedotnäkövammaistenlukumäärästäSuomessapuuttuvattoistaiseksi. Viimeisimpiintutkimuksiinkansainvälisiinvertailutietoihinjamuihinarvioihin viitatenoletetaanettänäkövammaisiaonsuomessaainakin80000.tämä vastaanoin1.5%väestöstä.vuonna2012amdaiheutti52%kaikista näkövammatapauksista.(1) 1.4Tutkimuksenaineisto TämänopinnäytetyöntutkimusaineistoonsaatuNäkövammaistenkeskusliitto ry:nylläpitämästänäkövammarekisteristäjokaonyksiterveydenja hyvinvoinninlaitoksen(thl)valtakunnallisistahenkilörekistereistä.vuonna 2012rekisterissäolitiedot47000näkövammaisestajoistatuolloinolielossa KaikkiaanSuomessaarvioidaanolevan näkövammaista.(1) Rekisterintiedonkeruuperustuusilmälääkäreidenlaatimienjatoimittamien rekisteri7ilmoituslomakkeidentietoihin.rekisterisaavuosittainparituhatta tällaistauuttailmoitusta.silmälääkärimerkitseeensimmäiseksidiagnoosiksi senjokaonviimeksiheikentänytparemmansilmännäköäniinettä näkövammaisuudenkriteerittäyttyvät.ilmoituksissakäytetäänwho:n näkövammaisuudelleasettamiakriteereitä.diagnoosinlisäksitapauksista rekisteröidäänmuunmuassanäkövammaiseksirekisteröidynhenkilön syntymävuosivammautumisvuosisukupuolisairaanhoitopiirivamman vaikeusastejamahdollinenkuolinvuosi. ArvioidaanettäSuomenjopa80000näkövammaisestanoin70000on ikääntyneitäjanoin10000työikäisiä.alle187vuotiaitaonnoin Iän mukanayleistyväamdonkinsuomenyleisinnäkövammaisuudenaiheuttaja(40 %tapauksista).toiseksiyleisinnäkövammaisuudenaiheuttajaonverkkokalvon perinnöllistenrappeumienryhmä(10%)kolmantenanäköradanviat(9%) neljäntenäglaukooma(7%)viidentenädiabeettinenretinopatia(5%)ja kuudentenasynnynnäisetkehityshäiriöt(5%).nämäkuusiryhmääkattavat noin80%näkövammaisuudenaiheuttajistasuomessa.ikääntyneistä(yli657 vuotiaat)amdaiheuttaanoin58%näkövammaisuudesta.(1) 5

10 Vaikkajoissakinyksittäisissänuorellaiälläilmenevissäsilmänpohjan ikärappeumatauksissaonasetettuamd7diagnoositarkoitetaankäsitteellä yleisestinimenomaanikääntymisestäjohtuvaasilmänpohjanrappeumaa. Tutkimuksenaineistossaonkinrajattupoisyksittäisetalle507vuotiaatAMD7 diagnosoidut. Aineistossanäkövammaisuudensyyksisilmänpohjanikärappeumaonmerkitty 23102:lla.Näistä8380:llaalamuotoonepäspesifi(AMD:nalamuoto tarkentamatta)8380:llakuivaja6342:llakostea.epäspesifinosuusuusissa ilmoituksissaonlaskenutsystemaattisestidiagnostiikankehittyessäollen67% vuonna198060%vuonna199035%vuonna2000ja5.3%vuonna2012. Tutkimusaineistonalueellinenjakoperustuusairaanhoitopiireihinjoitaovat HelsinkijaUusimaaVarsinais7SuomiSatakuntaKanta7HämePirkanmaaPäijät7 HämeKymenlaaksoEtelä7KarjalaEtelä7SavoItä7SavoPohjois7KarjalaPohjois7 SavoKeski7SuomiEtelä7PohjanmaaVaasaKeski7PohjanmaaPohjois7 PohjanmaaKainuuLänsi7PohjaLappijaAhvenanmaa(Kuva2). 6

11 Kuva2.Sairaanhoitopiirit2012 SAIRAANHOITOPIIRIN NUMERO SAIRAANHOITOPIIRIN NIMI 1+2 HelsinkijaUusimaa* 3 Varsinais7Suomi 4 Satakunta 5 Kanta7Häme 6 Pirkanmaa 7 Päijät7Häme 8 Kymenlaakso 9 Etelä7Karjala 10 Etelä7Savo 11 Itä7Savo 12 Pohjois7Karjala 13 Pohjois7Savo 14 Keski7Suomi 15 Etelä7Pohjanmaa 16 Vaasa 17 Keski7Pohjanmaa 18 Pohjois7Pohjanmaa 19 Kainuu 20 Länsi7Pohja 21 Lappi 22 Ahvenanmaa *Käsitelläänyhtenäkokonaisuutena 2Tutkimusmenetelmät Tutkimuksessatarkastellaannäkövammarekisterinaineistoajokaolivalmiiksi rajattuniinettämukanaolivatvaintapauksetjoissaensimmäinentilastoitu diagnoosioliamd.myösalle507vuotiaatolivalmiiksirajattupoisaineistosta. Näinopinnäytetyötutkimukseniaineistossaoliyhteensä23102:nyli507 vuotiaanamd7diagnoosinsaaneennäkövammaisuuttakoskevatperustiedot. 7

12 Edelläkuvattuunaineistoontehtiinsystemaattisiavuosi7ja sairaanhoitopiirikohtaisiahakujakäyttäenibm:nspssstatisticdataeditor versiota20.0.aineistonpotilastapauksetjaettiinikäluokkiin ja yli857vuotiaat.näinsaatujalukujasuhteutettiinseuraavaksitilastokeskuksen julkaisuistakerättyihinsairaanhoitopiirikohtaisiinväestöllisiinvuositilastoihin käyttäenmicrosoftexcelversiota näinsaatiinmääritettyä sairaanhoitopiirikohtaisetesiintyvyys7jailmaantuvuuslukematikä7ja sukupuolivakioidustierivuosille. Yksittäisistämuuttujistatarkasteltiinmyössukupuoltavammautumisikääja vammautumisenvaikeusastetta.ei7normaalistijakautuneidenmuuttujien tilastollinenmerkitsevyystestattiinkruskall Wallisin7testillä.Tilastollisesti merkitseväntuloksenparvoksivalittiinp< TULOKSET 3.1Esiintyvyys RekisteristäsaatujentietojenperusteellaSuomessaolivuonna2012elossa yhteensä18324rekisteröityänäkövammaistajoista7463:lla(40.7%)amdoli merkittyensimmäiseksidiagnoosiksi.ikä7jasukupuolivakioituesiintyvyys samanavuonnakaikellenäkövammaisuudelleoli36.55/10000(1)jaamd:lle 15.85/10000(Taulukko1).Vuonna1998tutkimusjaksonensimmäisenä vuonnavastaavastivakioidutesiintyvyyslukematolivatmatalammatsekä kaikellenäkövammaisuudelle(26.45/10000)(1)ettäamd:lle(11.33/10000). TämänäkövammaisuudenjaAMD:nyleistyminenonlinjassapidempiaikaisen rekisteritiedonkanssa. AMD:nalueellisessaesiintyvyydessäilmeneesuuriaerojasairaanhoitopiireittäin (Taulukko1).Vuonna2012korkeinesiintyvyys(ikä7jasukupuolivakioitu)oli Itä7Savossa(28.19/10000).Muitaselvästiylimediaanin(>+1SD) esiintyvyydensairaanhoitopiirejäolivatetelä7karjala(19.77/10000)itä7savo 8

13 (28.19/10000)PohjoisKarjala(25.98/10000)PohjoisSavo(20.93/10000) Lappi(19.39/10000)jaLänsipohja(22.91/10000). SeuraavissasairaanhoitopiireissäAMD:nesiintyvyysolilähellä(poikkeama< 1SD)kokomaanesiintyvyyttä(15.85/10000):Kanta7Häme(16.08/10000) Päijät7Häme(17.11/10000)Etelä7Savo(16.4/10000)Etelä7Pohjanmaa (16.59/10000)jaKainuu(17.18/10000). HelsingissäjaUusimaalla(13.94/10000)Varsinais7Suomessa(11.29/10 000)Satakunnassa(15.72/10000)Pirkanmaalla(15.18/10000) Kymenlaaksossa(9.92/10000)Keski7Suomessa(14.7/10000)Pohjois7 Pohjanmaalla(13.97/10000)jaAhvenanmaalla(12.58/10000)esiintyvyys onmerkittävästiallemediaanin(<71sd). Korkeimman(Itä7Savo28.19/10000)jamatalimmanesiintyvyyden sairaanhoitopiirin(kymenlaakso9.92/10000)välineneroesiintyvyydessäon läheskolminkertainen. Ajallisessatarkastelussaseurantavälillä esiintyvyydenlaskuoli suurintaahvenanmaalla( /10000).esiintyvyyslisääntyieniten Vaasassa( /10000)jaPäijät7Hämeessä( /10000). 9

14 Taulukko1.AMD:nikä7jasukupuolivakioituesiintyvyys/10000asukasta sairaanhoitopiireittäinvuosina ja2012(sulkeissaalueellinen sijoittuminensairaanhoitopiirienvälisessäkeskinäisessävertailussa) SAIRAANHOITOPIIRI H:ki7Uusim 1144(12) 1268(18) 1455 (17) 03Varsinais7Suomi 598(20) 1137(19) 1497 (16) 04Satakunta 831(18) 1482(12) 1665 (12) 05Kanta7Häme 1098(13) 1631(10) 1712 (10) 06Pirkanmaa 1413(8) 1303(16) 1443 (18) 07Päijät7Häme 717(19) 1388(14) 1687 (11) 08Kymenlaakso 398(21) 722(21) 1061 (21) 09Etelä7Karjala 1749(4) 1956(3) 2088 (5) 10Etelä7Savo 1196(14) 1500(11) 2080 (6) 11Itä7Savo 1384(10) 1760(8) 2246 (3) 12Pohjois7Karjala 1729(5) 1933(4) 2392 (2) 13Pohjois7Savo 1580(7) 1827(6) 2001 (7) 14Keski7Suomi 1028(15) 1374(15) 1590 (14) 15Etelä7Pohjanmaa 911(17) 1291(17) 1614 (13) 16Vaasa 981(16) 1064(20) 1518 (15) 17Keski7Pohjanmaa 1771(3) 1765(7) 1799 (9) 18Pohjois7Pohjanmaa 1409(9) 1834(5) 1845 (8) 19Kainuu 1209(11) 1688(9) 1409 (19) 20Länsi7Pohja 1659(6) 2215(1) 2106 (4) 21Lappi 1843(2) 2107(2) 2447 (1) 1394(18) 1129(20) 1572(14) 1608(13) 1518(15) 1711(10) 992(21) 1977(6) 1640(12) 2819(1) 2598(2) 2093(5) 1470(16) 1659(11) 1851(8) 2291(3) 1397(17) 1718(9) 2239(4) 1939(7) 22Ahvenanmaa 1845(1) 1426(13) 1332(20) 1258(19) KokoSuomi Punainen=>+1SDKeltainen=7SD17+1SDVihreä=<7SD1 10

15 3.2Ilmaantuvuus Vuonna2012kokomaastaraportoitiin815uuttaAMD7tapaustajoistamiehiä230janaisia 598.MiehilläAMD:nikävakioituilmaantuvuusoli0.86/10000naistenvastaavanluvun ollessaylikaksinkertainen(2.12/10000).amd:nikä7jasukupuolivakioituilmaantuvuus kokomaassasamanavuonnaoli1.69/10000(taulukko3). Suurinikä7jasukupuolivakioituAMD7ilmaantuvuusvuonna2012oliyllättäenAhvenanmaalla (3.57/10000).HavaintoeiolelinjassaAhvenanmaanaiemminmatalienilmaantuvuuslukujen kanssa(072.9/10000vuosina ).ahvenanmaanpieniväestöselittääsuurimmat tilastollisetheilahdukset.seuraavanailmaantuvuudessatulivatlänsi7pohja(3.16/10000) Pohjois7Karjala(3.16/10000)KeskiPohjanmaa(2.95/10000)Etelä7Karjala(2.69/10000) Itä7Savo(2.62/10000)jaVaasa(2.35/10000)joistakaikkipoikkeavatyli+1SD:nverran kokomaanilmaantuvuudesta(1.69/10000).edellämainituistalänsi7pohjakeski7 PohjanmaajaEtelä7Karjalaovatmyösajallisessaseurannassakorostuneestiilmaantuvuuden huipullajoskinetelä7karjalassailmaantuvuusolivälillälaskussa.aluksimatalahko ilmaantuvuussensijaannousivoimakkaastitarkasteluvälillä Pohjois7Karjalassa (+89%)Vaasassa(+88%)jaItä7Savossa(+65%). Vuonna2012ikä7jasukupuolivakioituilmaantuvuusolivähäisintäVarsinais7Suomessa (0.56/10000)Pohjois7Pohjanmaalla(0.6/10000)Kymenlaaksossa(0.65/10000)ja KeskiSuomessa(0.88/10000).Kaikissaedellämainituistailmaantuvuusolialle71SD7rajan vuoden2012kokomaanilmaantuvuudesta(1.69/10000). Ajallisessatarkastelussalaskuilmaantuvuudessa nähdäänselkeimmin KeskiSuomessa( 60%)Pohjois7Pohjanmaalla(751%)jaVarsinais7Suomessa( 48%). KymenlaaksossaAMD:nilmaantuvuusonollutalhainenkokotarkasteluvälillä. Erityisenhuomionarvoistaonilmaantuvuudenlaskeminenvuonna2005aloitettujen pistoshoitojenjälkeenvuosina Selkeimminmuutosonnähtävissä VarsinaisSuomessa( /10000)Etelä7Savossa( /10000)Keski7 Suomessa( /10000)jaPohjois7Pohjanmaalla( /10000).Samalla aikavälilläkokosuomenilmaantuvuuslaski /

16 Taulukko2.AMD:nikä7jasukupuolivakioituilmaantuvuus/10000.Sulkeissasijoittuminen sairaanhoitopiirienvälisessäkeskinäisessävertailussa SAIRAANHOITOPIIRI H:ki7Uusim 191 (9) 179 (16) 127 (16) 147 (18) 171 (17) 166 (15) 153 (17) 171 (14) 03Varsinais7Suomi 107 (22) 207 (11) 184 (15) 245 (6) 249 (6) 119 (19) 093 (20) 056 (21) 04Satakunta 259 (4) 246 (7) 229 (10) 236 (8) 2 (11) 207 (12) 157 (15) 267 (5) 05Kanta7Häme 168 (12) 194 (12) 259 (6) 201 (11) 196 (12) 22 (10) 171 (11) 162 (15) 06Pirkanmaa 188 (10) 079 (21) 101 (20) 125 (20) 184 (16) 139 (17) 226 (8) 173 (13) 07Päijät7Häme 147 (16) 186 (14) 28 (4) 227 (9) 203 (10) 238 (7) 159 (14) 219 (10) 08Kymeenlaakso 085 (21) 104 (20) 105 (18) 077 (21) 111 (21) 146 (16) 09 (21) 065 (19) 09Etelä7Karj. 313 (2) 194 (12) 234 (8) 172 (14) 129 (20) 318 (3) 203 (10) 267 (5) 10Etelä7Savo 25 (5) 269 (4) 152 (14) 274 (3) 393 (1) 231 (8) 151 (18) 158 (17) 11Itä7Savo 162 (15) 117 (19) 323 (1) 145 (19) 233 (8) 223 (9) 434 (1) 262 (7) 12Pohjois7Karjala 167 (13) 245 (8) 316 (2) 311 (1) 281 (3) 332 (2) 247 (6) 316 (2) 13Pohjois7Savo 203 (8) 25 (6) 297 (3) 197 (12) 272 (5) 204 (13) 381 (3) 189 (12) 14Keski7Suomi 221 (7) 137 (18) 262 (5) 182 (13) 226 (9) 19 (14) 211 (9) 088 (18) 15Etelä7Pohjanmaa 142 (17) 183 (15) 231 (9) 153 (16) 153 (18) 269 (5) 302 (4) 159 (16) 16Vaasa 125 (18) 157 (17) 103 (19) 149 (17) 302 (2) 271 (4) 169 (13) 235 (8) 17Keski7Pohjanmaa 322 (1) 327 (1) 205 (14) 237 (7) 191 (14) 213 (11) 398 (2) 295 (4) 18Pohjois.7Pohjanmaa 122 (19) 209 (10) 222 (11) 308 (2) 187 (15) 126 (18) 143 (19) 06 (20) 19Kainuu 164 (14) 281 (3) 127 (16) 206 (10) 134 (19) 107 (20) 17 (12) 222 (9) 20Länsi7Pohja 235 (6) 267 (5) 253 (7) 271 (4) 246 (7) 239 (6) 279 (5) 316 (2) 21Lappi 3 (3) 239 (9) 214 (13) 255 (5) 279 (4) 339 (1) 228 (7) 219 (10) 22Ahvenanmaa 179 (11) 29 (2) 075 (21) 161 (15) 194 (13) 0 (21) 157 (5) 376 (1) Kokomaa Punainen=>+1SDKeltainen=71SD +1SDVihreä=<71SD 12

17 3.3Sukupuolijakauma RekisterissäensimmäiseksidiagnoosiksionmerkittyAMD23102tapauksessa.Näistä16392 (71%)onnaisiaja6710(29%)miehiä.Naistenikävakioituesiintyvyysnäkövammaisuudelle vuonna2012oli407/10000jamiesten266/10000ikä7jasukupuolivakioidun esiintyvyydenollessa36.55/10000.amd:nikävakioituesiintyvyysolisamanavuonna naisilla2121/10000jamiehillä604/10000ikä7jasukupuolivakioidunesiintyvyyden ollessaamd:nosaltaaiemminmainittu1585/ Aineistossamiessukupuolionmerkittylukuarvolla1janaissukupuolilukuarvolla2. Sukupuolijakaumanmediaaninlukuarvo1.5tarkoittaisitätenettäAMD7diagnoosinsaaneita miehiäjanaisiaolisiyhtäpaljonlukuarvo2.0tarkoittaisiettäaineistossaonvainnaisiaja lukuarvo1.0ettäaineistossaonvainmiehiä.alueellisessavertailussatämä sukupuolijakaumaakuvaavalukuarvovaihteleevälillä sairaanhoitopiireittäin. NäinvoidaantodetaettäAMDonyleisempäänaisillakaikissasairaanhoitopiireissäjaettä sairaanhoitopiirienväliseterotovatvähäisiä. 3.4Vammautumisikä RappeumasairautenaAMDonyleisintävanhimmissaikäryhmissä;vuonna2012rekisterissä olevista(n=7463)vain79(n.1%)olialle657vuotiaita.amdonkinkäytännössävain ikääntyneiden(yli65vuotiaat)sairaus.alle507vuotiaanasilmänpohjansairaudesta vammautuneilleeimääritelmänmukaanasetetaamd7diagnoosia. Kokomaankeskivammautumisikä(mediaani)kokoaineistossaon81vuotta(IQR=9). AnalysoimmedatanjaodotetustitotesimmeetteiaineistonAMD7vammautumisikäole normaalistijakautunut(kuvaaja1). Keskivammautumisikäonpitkäaikaisessanousussa(Kuvaaja2)ollen81vuotta(IQR=9) vuonna199882vuotta(iqr=8)vuonna200383vuotta(iqr=8)vuonna2008ja84vuotta (IQR=8)vuonna2012.Tämämuutosselittyneepitkältiväestönikääntymisellä. 13

18 Kuvaaja1.AMD7vammautumisiänei7normaalijakautuminen Kuvaaja2.AMD:nsukupuolivakioitukeskivammautumisikärekisterinkokoaineistossa AMDaiheuttamannäkövammaisuudenkeskivammautumisikäonmiehillä80vuotta(IQR= 14

19 10)janaisilla82vuotta(IQR=9).Mann7WhitneyU7testilläeroontilastollisestimerkitsevä(p <0.001) Kuvaaja3.AMD:naiheuttamanvammautumisenikäjakaumasukupuolittainvuonna2012(SP 1=miehetSP2=naiset). Sairaanhoitopiireittäintarkasteltunakeskivammautumisikä(mediaani)vaihtelee80ja83 vuodenvälillä(kuvaaja4).erotovatvähäisiäjoskinkruskal7wallisintestilläääripäiden välilläontilastollisestimerkitseviäeroja(p<0.001). Kuvaaja4:AMD:nkeskivammautumisikä(mediaani)sairaanhoitopiireittäinkoko aineistossa 15

20 3.5Vammautumisenvaikeusaste VammautumisenvaikeusasteenmäärittelyynkäytetäänWHO7luokitustajossaluokat1 3 merkitsevätlieväänäkövammaisuuttajaluokat4ja5sokeutta. Taulukko3:WHO7luokituksenmediaanisairaanhoitopiireittäin SAIRAANHOITOPIIRI WHO7mediaani 01702H:ki7Uusim Varsinais7Suomi Satakunta Kanta7Häme Pirkanmaa Päijät7Häme Kymenlaakso Etelä7Karjala Etelä7Savo Itä7Savo Pohjois7Karjala Pohjois7Savo Keski7Suomi Etelä7Pohjanm Vaasa Keski7Pohjanm Pohj.7Pohjanm Kainuu Länsi7Pohja Lappi Ahvenanmaa 1.51 Kokomaa 1.45 Punainen:SairaanhoitopiirinWHO7luokanmediaanionsuurempitaiyhtäsuurikuin1.45 (kokomaanwho7luokanmediaani) Vihreä:SairaanhoitopiirinWHO7luokanmediaanionvähemmänkuin1.45 Ilmoitettujentapaustenvammautumisenasteessatodetaansairaanhoitopiirienvälillä Kruskall7Wallisin testillätilastollisestimerkitseviäeroja(p<0.001).parittaisessavertailussa 16

21 (pairwisecomparison)käyttäenmann7whitneyu7testiä(bonferronikorjaus)seuraavat sairaanhoitopiiriteroavattoisistaantilastollisestimerkitsevästiwho7luokituksenmediaanin osalta. Taulukko4:ParittaisessaWHO7luokanvertailussatilastollisestimerkitsevästitoisistaan eroavatsairaanhoitopiirit. Vertailtavasairaanhoitopiiri(sulkeissaWHO7luokan mediaani) Merkitsevästieroavasairaanhoitopiiri(sulkeissaWHO7 luokanmediaani) 04Satakunta (1.39) 08Kymenlaakso (1.58) 12Pohjois7Karjala (1.53) 11Itä7Savo (1.33) 08Kymenlaakso (1.58) 12Pohjois7Karjala (1.53) 15Etelä7Pohjanmaa (1.35) 01702H:ki7Uusim (1.49) 03Vars7Suomi (1.51) 05Kanta7Häme (1.53) 08Kymenlaakso (1.58) 12Pohjois7Karjala (1.53) 18Pohjois7Pohjanmaa (1.36) 01702H:ki7Uusim (1.49) 03Vars7Suomi (1.51) 05Kanta7Häme (1.53) 08Kymenlaakso (1.58) 12Pohjois7Karjala (1.53) 17

22 4POHDINTA AMDonkeskeisinkehittyneidenmaidennäkövammaisuudenaiheuttaja.Tämäjohtuupaljolti väestönikääntymisestämuttamyösmuidentavallistennäkövammaisuuttaaiheuttavien sairauksienharvinaistumisestakehittyneidenhoitojenyleistyttyä.kolmansissamaissa lääketieteellisestänäkökulmastahoidettavissaoleviensairauksienosuusnäkövammaisuuden aiheuttajinakorostuu. MyösSuomessaAMDonyleinenmuttaalueelliseterotesiintyvyydessäovatsuuria. Ilmaantuvuusonvuosittaisessatarkastelussavaihtelevampaamuttapitkälti esiintyvyyslukujenkaltaistasairaanhoitopiirienvälisessäkeskinäisessävertailussa. Alueelliseterotovatpaikoinjopaniinsuuriaetteiasiaavoidatäysinselittääilman jonkinlaistatilastoitumisharhaa.näkövammarekisterinvuosikirjassa(2012)todetaansamaja mainitaanettäilmoitusaktiviteetinerotvaikuttavat. YleisestiSuomivoidaanjakaaAMD:nsuhteenkorkeanyleisyydenpohjoiseenjaitäänsekä matalanyleisyydeneteläänjalänteen.syytätälleeitoistaiseksitiedetämuttailmiönvoidaan huomataolevanpitkältiyhteneväyleistäsairastavuuttakuvaavanthl:nsairastavuusindeksin kanssa. WHO7luokitustenvaihtelusairaanhoitopiireittäinonvähäistäeikätämänaineiston perusteellavastaakysymykseentilastoimiskäytäntöjenalueellisestavaihtelevuudesta. EsimerkiksimatalaWHO7luokituksenmediaanikertoovarmastivainettäkyseisestä sairaanhoitopiiristäilmoitetuillauusillanäkövammaisillanäkövammanasteonsuhteellisen lievä.täysinspekuloitavaksijääkuvastaakotämämatalampaailmoituskynnystäkoko prosessissavaitodellistaeroaväestönnäkövammaisuudessa.jokatapauksessaesiintyvyys7 jailmaantuvuuslukemillaeinäytäolevanyhteyttäwho7luokitukseen. Sukupuolijakaumanosaltavoidaantodetaettäikävakioitumäärittämätönnäkövammaisuus onläheskaksikertaayleisempäänaisillajaettäamd:nosaltatämäeroonyli kolminkertainen.lisäksionhuomioitavaettävanhimmissaikäluokissajoissaamd:n esiintyvyysrappeumasairautenayleistyyonnaistenosuuskorostuva.näinollen 18

23 sukupuolikohtaisetabsoluuttisetesiintyvyysluvuteroavatvieläselvemminvuonna2012 lähesnelinkertaisesti.voidaankinolettaaettäamdtuleeyleistymäänvielävuosiasuurten ikäluokkienikääntyessäjaettäamdonjatkossakintyypillisimminikääntyviennaisten sairaus. Näkövammaisuudenyleistyminenonollutnäkyvissäkokonäkövammarekisterinseuranta7 ajan.myösamd:nosaltakehitysonollutpitkäänsamansuuntaistamuttaaivanviimevuosina nähdäänilmaantuvuudessahienoistalaskua.huomioiden2005aloitetutjanopeasti yleistyneetpistohoidotonkehitysalustavastilupaavaa.ilmaantuvuudenlaskuonkuitenkin alueellisestihyvinvaihtelevaajahoitokäytäntöjentarkempiselvittelyolisikintarpeenko. hoitojentehokkuudenarvioimiseksiluotettavammin. Näkövammarekisterintoimintanäkövammaisuuttakoskevantilastotiedonkerääminenja taltioiminenjatähänliittyvätyövaltakunnallistentilastoimiskäytäntöjenyhtenäistämiseksi tuleeolemaankeskeistänäkövammaisuuttatarkastelevantutkimustyönmahdollistamiseksi myöstulevaisuudessa. 19

24 LÄHTEET 1. OjamoM.Näkövammarekisterinvuosikirja Visualimpairmentandblindness. 3. ColemanHRChanCCFerrisFL3rdChewEY.Age7relatedmaculardegeneration. Lancet.2008Nov22;372(9652): doi: /S (08) SaariK.M.(toim.).Silmätautioppi.KandidaattikustannusOy AgarwalARhoadesWRHanoutMetal.Managementofneovascularage7related maculardegeneration:currentstate7of7the7artcareforoptimizingvisualoutcomesand therapiesindevelopment.clinical'ophthalmology'(auckland'nz).2015;9: doi: /opth.s SolomonSDLindsleyKVedulaSSKrzystolikMGHawkinsBS.Anti7vascular endothelialgrowthfactorforneovascularage7relatedmaculardegeneration.the' Cochrane'database'of'systematic'reviews.2014;8:CD doi: / cd pub Riskfactorsforage7relatedmaculardegeneration:Pooledfindingsfromthree continents.smith'w'assink'j'klein'r'mitchell'p'klaver'cc'klein'be'hofman'a'jensen's' Wang'JJ'de'Jong'PT'Ophthalmology.'2001'Apr;'108(4):697V AugoodCAVingerlingJRdeJongPTChakravarthyUSelandJSoubraneG TomazzoliLTopouzisFBenthamGRahuMVioqueJYoungISFletcherAE. Prevalenceofage7relatedmaculopathyinolderEuropeans:theEuropeanEyeStudy (EUREYE).ArchOphthalmol.2006Apr;124(4): ' ' 20

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tiedosta hyvinvointia 1 Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa tilanne 31.8.2008 Tiedosta hyvinvointia Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien määrä ja odotusajat 31.8.2008 2 Joista odottaneet

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa. Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa. Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 28 Suun terveydenhuollon hoitotakuukysely maaliskuussa 28, vastanneet terveyskeskukset

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 30.4.2010 tilanne 1 Yleistä 30.4.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusrakenne Keski-Suomessa 2 Lähteet: 1) Tilastokeskus, THL, Kuntien sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014. vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014. vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2014 Tutkimus tehtiin yhteistyössä KT Kuntatyönantajien ja sosiaali- ja

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010 Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatrian erikoisaloilla hoitoa odottaneiden lukumäärä

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00

Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00 Terveyskeskusten lääkäritilanne 1.10.2014 Julkaisuvapaa 11.12.2014 klo 10.00 Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto juho.ruskoaho@laakariliitto.fi Terveyskeskusten lääkäritilanne 2014 Kyselytutkimus

Lisätiedot

Yli 180 vrk jonottaneiden lkm kehitys sairaanhoitopiireissä (thl 6:52,3)

Yli 180 vrk jonottaneiden lkm kehitys sairaanhoitopiireissä (thl 6:52,3) Akselin otsikko 70000 66032 Yli 180 vrk jonottaneiden lkm kehitys sairaanhoitopiireissä (thl 6:52,3) 60000 50000 40000 41000 34207 30000 00 10000 0 30 12326 9 691 7332 7092 5520 4 2204 3 9373 527 4 330

Lisätiedot

lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006)

lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006) Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2007 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006) Tutkimuksen

Lisätiedot

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2009 29.5.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 31.8.2009 tilanne 1 Yleistä 31.8.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 jäsenkysely 1) Olen tällä hetkellä Kysymykseen vastanneet: 135 (ka: 2,4) a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 e) jokin muu,

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2014 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 922 Muutos 9 kk -788 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa oli 173 922. Yhdeksän kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Kevään 2015 yhteishaku

Kevään 2015 yhteishaku Kevään 215 yhteishaku Yhteishaussa toiselle asteelle hakeneiden 9.-luokkalaisten määrä, sekä osuus ensisijaisvalinnoista ammatilliseen tai lukiokoulutukseen vuosina 21 215, % 7 6 5 4 3 2 1 21 211 212 213

Lisätiedot

Kelan lääkerekisterit ja niiden käyttö

Kelan lääkerekisterit ja niiden käyttö 40 vuotta Kelan lääkerekisterit ja niiden käyttö Tutkimuspäällikkö, Kela 14.10.2005 40 vuotta Sairausperusteisia etuuksia Oikeudet erityiskorvattaviin lääkkeisiin Reseptitiedosto Vammaisetuudet Kuntoutus

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille, joiden sähköpostiosoite

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ?

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ? Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne 1.1.2017? Sairaanhoidon erityisvastuualueet, maakuntarajat ja Sairaanhoitopiirit, väestö 31.12.2012 HYKS erva 1 869 617 as. 39 kuntaa Helsinki ja Uusimaa 1 562 796 24

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus Sairaanhoitopiirin vuosi 2016 Kuntatilaisuus 15.11.2016 Vuodesta 2016 Jatkettu rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia Hoidettujen potilaiden määrä kasvanee n. 2,5 % edellisestä vuodesta Hoidon kysynnän

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntatilaisuus , Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen

Uudenmaan maakuntatilaisuus , Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Uudenmaan maakuntatilaisuus 26.10.2011, Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Sami Uotinen va. johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö Esityksen sisältö Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 Ennakkoväkiluku 174 113 Muutos 8 kk -597 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku elokuun lopussa oli 174 113. Kahdeksan kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

TULES-kirurgian päivystysjärjestelyt ad 2030? Kimmo Vihtonen SOY:n puheenjohtaja dosentti TAYS/PSHP

TULES-kirurgian päivystysjärjestelyt ad 2030? Kimmo Vihtonen SOY:n puheenjohtaja dosentti TAYS/PSHP TULES-kirurgian päivystysjärjestelyt ad 2030? Kimmo Vihtonen SOY:n puheenjohtaja dosentti TAYS/PSHP Käytännön vaatimustaso: TEO edellyttää samaa laatustandardia kaikkialla maassa kaikkina vuorokauden aikoina.

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00. Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto

Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00. Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00 Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto Terveyskeskusten lääkäritilanne 2012 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville

Lisätiedot

Väestöryhmittäiset ja alueelliset erot palvelujen saatavuudessa

Väestöryhmittäiset ja alueelliset erot palvelujen saatavuudessa Väestöryhmittäiset ja alueelliset erot palvelujen saatavuudessa Terveysfoorumi 2011 Terveydenhuollon valinnat Hanasaari 3.-4.2.2011 Ilmo Keskimäki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Terveydenhuollon tutkijan

Lisätiedot

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Lähteet: Tekes, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Finnvera 4.1.2016 Tekes:n ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen)

Lisätiedot

OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN. Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma

OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN. Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma TEM:n seminaari 19.8.2009 Marjukka Vallimies-Patomäki Neuvotteleva virkamies, TtT Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain 2/12 215/12 Ekonomisti Heikki Taulu 45 4 35 25 Työttömien määrän suhteelliset muutokset koulutustason mukaan, koko maa Tutkijakoulutus 15 5 2/12 3/12

Lisätiedot

Kommunerna i sote Kunnat sotessa

Kommunerna i sote Kunnat sotessa Kommunerna i sote Kunnat sotessa Göran Honga CEO, M.Sc., MBA 02.03.2016 HENKILÖSTÖ PERSONAL hlö/10.000 as pers/10.000 inv Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut Sairaanhoitopiiri 1990 2000 2010 2013 2014 1990

Lisätiedot

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Olemmeko jälleen kerran lähtöruudussa? Uusi sosiaalihuoltolakiesitys ei puhu opetuksesta,

Lisätiedot

Maakuntien soten ja pelastustoimen rahoituslaskelmat

Maakuntien soten ja pelastustoimen rahoituslaskelmat Maakuntien soten ja pelastustoimen rahoituslaskelmat Sosiaali ja terveysvaliokunnan infotilaisuus 8.3.2017 Antti Väisänen, STM 1 8.3.2017 Maakuntien rahoitus 1 (1/2) Valtio rahoittaa maakuntien toiminnan.

Lisätiedot

MAAKUNTAKAAVATILANNE. viranomaisneuvottelut

MAAKUNTAKAAVATILANNE. viranomaisneuvottelut 31.10.2016 RATKAISTUT MAAKUNTAKAAVAT Lapin liitto Rovaniemen seudun maakuntakaava 14.4.2000 19.5.2000 26.6.2000-2.11.2001 - - (m19001) 1/5222/2000 Uudenmaan liitto Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaava KUMOTTU

Lisätiedot

Rikokset joulunaikana

Rikokset joulunaikana Ilmoitustyyppi: Rikos Tutkiva yksikkö: Poliisi Poliisin tietoon tulleet rikokset (poiminta rikosryhmittelyistä) joulun aikana (23.-27.12.) 23.-27.12.2002 23.-27.12.2003 23.-27.12.2004 23.-27.12.2005 23.-27.12.2006

Lisätiedot

ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012

ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012 ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012 Tässä esityksessä Käyttöönottojen tilanne ja eteneminen ereseptin rahoituksesta eresepti-palvelun käyttöä kuvaavia

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

JULKAISU 2013:1. Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat. Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 2012. Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet

JULKAISU 2013:1. Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat. Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 2012. Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO RIKSFOGDEÄMBETET JULKAISU 2013:1 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Ulosottotoimen tilastoja vuodelta 2012 Valtakunnanvoudinvirasto Riksfogdeämbetet I SISÄLLYSLUETTELO SIVU

Lisätiedot

Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa?

Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa? Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa? Mihin pohjalaismaakunnat ovat menossa? Pohjalaismaakunnat tilastojen ja tutkimusten valossa -seminaari 9.3.2012, Seinäjoki Hannu Puolijoki Professori, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavien verotettavien tulojen muutos , %

Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavien verotettavien tulojen muutos , % Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavien verotettavien tulojen muutos 2014-15, % Koko maa keskimäärin +1,2 % pienimmät: suurimmat: Kökar -8,1 Geta 10,6 Merijärvi -6,3 Kustavi 6,2 Kyyjärvi -6,3 Jomala 5,1

Lisätiedot

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Piikkiö 28.11.2016 Ympäristöagrologi Erkki Aro Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä maakunnittain vuonna 2015, kpl %, Luke Lappi; 1404; 3 % Päijät-Häme;

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2015

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2015 Lääkärit 2015 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2015 yhteensä 27 433. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 403. Yhä useammat muiden EU-maiden lääkärit hankkivat

Lisätiedot

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille lokakuu 2009 10.12.2009 Tieto/PATI 1 Tiedonkeruu syksyllä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille toteutettiin

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus 15.3.216 Pohjois-Pohjanmaan Maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Toimitusjohtaja Jari Koskinen Maakuntatalous Pohjois-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2014

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2014 Lääkärit 2014 1 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2014 yhteensä 26 872. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 110. Yhä useammat muiden EU-maiden lääkärit

Lisätiedot

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Tutkimusasetelma Motiva toteutti yhdessä Aula Research Oy:n kanssa tutkimuksen suomalaisten kunnanvaltuutettujen parissa Tutkimuksen toimeksiantajina

Lisätiedot

Verkkomainonta ETUSIVU. 1. Avaussivun hallinta. Avaussivun hallinta. Alma Mediapartners Oy avain.etuovi.com. Mainospaikat ja -hinnat 1.12.

Verkkomainonta ETUSIVU. 1. Avaussivun hallinta. Avaussivun hallinta. Alma Mediapartners Oy avain.etuovi.com. Mainospaikat ja -hinnat 1.12. Mainospaikat ja -hinnat 1.12.2015 alkaen ETUSIVU 1. Avaussivun hallinta Avaussivun hallinta Pikselikoko: 956x586 Tiedostokoko: max. 150 kt Tiedostomuoto: HTML5, JPG, GIF, FLASH Näyttörajoite: Frekvenssi

Lisätiedot

TIETOISKU 7.5.2014 VALTAOSA VARSINAIS-SUOMEN MAAHANMUUTOSTA PERÄISIN EUROOPASTA

TIETOISKU 7.5.2014 VALTAOSA VARSINAIS-SUOMEN MAAHANMUUTOSTA PERÄISIN EUROOPASTA VALTAOSA VARSINAIS-SUOMEN MAAHANMUUTOSTA PERÄISIN EUROOPASTA Yli kaksi kolmasosaa Varsinais-Suomen vuonna 2013 saamasta muuttovoitosta oli peräisin maahanmuutosta. Maakuntaan ulkomailta muuttaneista puolestaan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntatilaisuus

Etelä-Savon maakuntatilaisuus Etelä-Savon maakuntatilaisuus 11.5.2016 Etelä-Savon maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet Etelä-Savon maakuntatalous Etelä-Savon

Lisätiedot

Verkkomainonta ETUSIVU. 1. Avaussivun hallinta. Avaussivun hallinta. Alma Mediapartners Oy avain.etuovi.com. Mainospaikat ja -hinnat 1.6.

Verkkomainonta ETUSIVU. 1. Avaussivun hallinta. Avaussivun hallinta. Alma Mediapartners Oy avain.etuovi.com. Mainospaikat ja -hinnat 1.6. Mainospaikat ja -hinnat 1.6.2014 alkaen ETUSIVU 1. Avaussivun hallinta Avaussivun hallinta Pikselikoko: 956x586 Tiedostokoko: max. 150 kt Tiedostomuoto: JPG, GIF, FLASH Näyttörajoite: 1 per viikko Hinta

Lisätiedot

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6. Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.2013 Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärien sopeuttaminen

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Peruspalveluohjelma ja TME 2015 budjettiriihen tulemat Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014. Reijo Vuorento apulaisjohtaja, kuntatalous

Peruspalveluohjelma ja TME 2015 budjettiriihen tulemat Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014. Reijo Vuorento apulaisjohtaja, kuntatalous Peruspalveluohjelma ja TME 2015 budjettiriihen tulemat Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Reijo Vuorento apulaisjohtaja, kuntatalous Budjetin menolinjauksia Vaalikauden sopeutustoimet yht. (veronkiristykset

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, ELYkeskuksen ja Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Liitetaulukko 20. Puuston runkolukusarjat puulajeittain.

Liitetaulukko 20. Puuston runkolukusarjat puulajeittain. Liitetaulukko 20. Puuston runkolukusarjat puulajeittain. Ahvenanmaa Metsämaa Mänty 316,8 35,2 113,0 12,6 187,7 20,9 101,1 11,2 66,5 7,4 47,4 5,3 30,0 3,3 19,2 2,1 10,2 1,1 8,2 0,9 900,0 Kuusi 189,6 31,9

Lisätiedot

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 POHJOIS-SAVON SOTE-PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 Lähde: Tilastokeskus, ennuste vuodelta 2012 21.1.2015 Väestö yhteensä sekä 75 vuotta täyttäneet

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 324/2014 vp).

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 324/2014 vp). Dnro 86/03/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 324/2014 vp). Tarja Myllärinen, Johtaja, sosiaali- ja terveys

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

Menetelmät. Evidence Based Marketing 4/2008

Menetelmät. Evidence Based Marketing 4/2008 Evidence Based Marketing 4/2008 Success Clinic on yritys, joka tukee ja tehostaa lääkeyritysten myyntiä ja markkinointia. Success Clinicin toteutti elokuussa kyselyn, jossa tutkittiin lääkealan muutoksia

Lisätiedot

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma Erkki Niemi RAKENNEMUUTOS 1988..2007 Nousuja, laskuja ja tasaisia taipaleita Yleinen kehitys Tuotanto Klusterit tuotantorakenne ja sen muutos Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma 1 Alueiden

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

Opettajan monta roolia. Vaikuta ja vaikutu 20.9.2011 Kaisa Vähähyyppä kaisa.vahahyyppa@oph.fi www.oph.fi

Opettajan monta roolia. Vaikuta ja vaikutu 20.9.2011 Kaisa Vähähyyppä kaisa.vahahyyppa@oph.fi www.oph.fi Opettajan monta roolia Vaikuta ja vaikutu 20.9.2011 Kaisa Vähähyyppä kaisa.vahahyyppa@oph.fi www.oph.fi Wise teachers create an environment that encourages students to teach themselves Leonard Roy Frank

Lisätiedot

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1. Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.2017 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten kuntavaikuttajien

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2010 Rakennus- ja asuntotuotanto 2010, helmikuu Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi helmikuussa Vuoden 2010 helmikuussa rakennuslupia myönnettiin yhteensä 2,5 miljoonalle kuutiometrille, mikä

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

Päiväkirurgisen potilaan kivun hoito Heikki Antila ATOTEK

Päiväkirurgisen potilaan kivun hoito Heikki Antila ATOTEK Päiväkirurgisen potilaan kivun hoito Heikki Antila ATOTEK Elektiivisten hoitojaksojen lukumäärä, suhteutus asukaslukuun ja päiväkirurgiassa tehtyjen toimenpiteiden osuus sairaanhoitopiireittäin 2000 2013

Lisätiedot

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme TYÖTTÖMYYDEN KASVU HIDASTUU EDELLEEN Varsinais-Suomen työttömyysasteen kasvu on hiipunut tasaisesti jo noin vuoden ajan. Merkittävin tekijä työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisessa on Vakka-Suomen valoisa

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa)

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä L T Ö 1. MITEN MEILLÄ MENEE SATAKUNNASSA?

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntatilaisuus

Pirkanmaan maakuntatilaisuus Pirkanmaan maakuntatilaisuus 26.4.216 Pirkanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu Kuntien vuoden 2014 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2014 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Kristina Wikberg, Johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat Direktör, svenska och

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001 Tiedustelut Anne Laakkonen, puh. 00 9 9..00 TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 00 Tammi- Muutos Muutos Vuonna kuussa edell. tammikuusta 000 Etuudet, milj. mk 5, 9,5 0, 5 708, Peruspäivärahat 6,

Lisätiedot

Potilasturvallisuus 26.3.2014

Potilasturvallisuus 26.3.2014 Potilasturvallisuus Ritva Salmi THL Potilasturvallisuutta taidolla - ohjelma 26.3.2014 27.03.2014 1 Miten paljon? 700-1700 kuolee hoitovirheisiin Pasternack 2006 Suomessa: 1500 kuolee hoitoon liittyvään

Lisätiedot

Kansallinen vertaisarviointi. Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki

Kansallinen vertaisarviointi. Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki Kansallinen vertaisarviointi Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki 15.5.2012 15.5.2012 Kansallinen vertaisarviointia/ Pirjo Häkkinen 2 15.5.2012 Kansallinen vertaisarviointia/

Lisätiedot

ESITTELYVIDEO. Mielenterveystalo.fi Nuorten mielenterveystalo.fi Nettiterapiat.fi

ESITTELYVIDEO. Mielenterveystalo.fi Nuorten mielenterveystalo.fi Nettiterapiat.fi ESITTELYVIDEO Mielenterveystalo.fi Nuorten mielenterveystalo.fi Nettiterapiat.fi 10.11.2014 Mielenterveystalon esittely 2 MIELENTERVEYSTALO PÄHKINÄNKUORESSA LUOTETTAVAA JA AJANTASAISTA TIETOA OIRENAVIGAATTORI

Lisätiedot

cupore Suomen kulttuuri- ja taideammatit tilastollisessa tarkastelussa 1995 2000 maakunnittain Samu Lagerström

cupore Suomen kulttuuri- ja taideammatit tilastollisessa tarkastelussa 1995 2000 maakunnittain Samu Lagerström cupore Julkaisuja 4 2004 Samu Lagerström Suomen kulttuuri- ja taideammatit tilastollisessa tarkastelussa 1995 2000 maakunnittain cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ Samu Lagerström

Lisätiedot

Kuntarakenneleiri 14.4.2015

Kuntarakenneleiri 14.4.2015 Kuntarakenneleiri 14.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Maire Ahopelto kuntayhtymän johtaja sairaanhoitopiirin johtaja Kainuun soten v. 2013 ylijäämän palautus jäsenkunnille 7.4.2015

Lisätiedot

Pohjanmaa-hankkeen tuloksia ja näkymiä tulevaan. Kristian Wahlbeck Kehitysjohtaja, Suomen Mielenterveysseura 25.3.2015 Helsinki

Pohjanmaa-hankkeen tuloksia ja näkymiä tulevaan. Kristian Wahlbeck Kehitysjohtaja, Suomen Mielenterveysseura 25.3.2015 Helsinki Pohjanmaa-hankkeen tuloksia ja näkymiä tulevaan Kristian Wahlbeck Kehitysjohtaja, Suomen Mielenterveysseura 25.3.2015 Helsinki Mielenterveystyö Suomessa Pohjanmaa-hankkeen tuloksia Linjaukset maailmalla

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tutkimus, koulutus ja kehittäminen työseminaari. Tarja Myllärinen 10.4.2014

Sosiaalihuollon tutkimus, koulutus ja kehittäminen työseminaari. Tarja Myllärinen 10.4.2014 Sosiaalihuollon tutkimus, koulutus ja kehittäminen työseminaari Tarja Myllärinen 10.4.2014 Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen viidelle alueelle Valtioneuvoston tiedote 23.3.2014 Alueet rakentuvat

Lisätiedot

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Lähteet: Tilastokeskus (TK) Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Yritysharavahaastattelut Pohjanmaan työllisten päätoimialarakenne

Lisätiedot

Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013

Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013 Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013 Taustaa Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustusta opetusryhmien pienentämiseksi vuodesta 2010 lähtien. Vuosina 2013 ja 2014 myönnettävä summa on kasvanut

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Tausta Nuorten yhteiskuntatakuu Erillinen ohjelma 20 29-vuotiaille, vailla toisen asteen tutkintoa oleville Lisärahoitus ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

Esi- ja peruskouluopetus 2013

Esi- ja peruskouluopetus 2013 Koulutus 2013 Esi- ja peruskouluopetus 2013 Peruskouluissa 540 500 oppilasta vuonna 2013 Tilastokeskuksen mukaan peruskouluissa oli 540 500 oppilasta vuonna 2013. Peruskoulun oppilasmäärä kasvoi edellisestä

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Työllisten insinöörien ja arkkitehtien määrä Turussa ja muissa suurimmissa kaupungeissa Suomessa

Lisätiedot

Pohjanmaa. Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa. Kanta-Häme Varsinais-Suomi

Pohjanmaa. Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa. Kanta-Häme Varsinais-Suomi TYÖLLISYYSKEHITYS VAROVAISEN POSITIIVISTA Varsinais-Suomen työllisyystilanne on kuluvan syksyn aikana kehittynyt hiljalleen positiivisempaan suuntaan. Maakunnan työttömyysaste laski lokakuussa koko maan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

Säästöjä tehostamalla ja rakenteita uudistamalla ilman että laatu kärsii utopia? Professori Teemu Malmi Aalto-yliopisto Laskentatoimen laitos

Säästöjä tehostamalla ja rakenteita uudistamalla ilman että laatu kärsii utopia? Professori Teemu Malmi Aalto-yliopisto Laskentatoimen laitos Säästöjä tehostamalla ja rakenteita uudistamalla ilman että laatu kärsii utopia? Aalto-yliopisto Laskentatoimen laitos 19.3. AGENDA Taloustilanne: Miksi julkisin varoin rahoitettu SOTEsektori ei voi enää

Lisätiedot

Maakuntakohtaiset ulkomaankauppatilastot Toimiala Online -palvelussa

Maakuntakohtaiset ulkomaankauppatilastot Toimiala Online -palvelussa Maakuntakohtaiset ulkomaankauppatilastot Toimiala Online -palvelussa Tulli Tilastointi Tilastojohtaja Timo Koskimäki Toimiala Online-seminaari 12.10.2011 Sisällys: Ulkomaankauppa maakunnittain tilasto

Lisätiedot

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT Etelä-Savon maakuntaliitto 174 237 Muuttovoittoinen Saimaan maakunta 2015 Väkiluku 172 389 165 725 160 507 52 155 575-231 -277 Kokonaisnettomuutto

Lisätiedot

Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista

Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista 1 Suomen Sairaankuljetusliitto Selvitys ensihoidon järjestämisen kustannuksista Tiivistelmä 17.8.2011 Selvitystyön lähtökohdat Terveydenhuoltolain muutos vaikuttaa radikaalisti toimintaympäristöön ensihoitoalalla

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi marraskuussa

Lisätiedot

Häme asumisen, elinkeinojen ja vapaa-ajan maakuntana. Kiinteistöliiton tilaisuus 22.3.2013 Timo Reina

Häme asumisen, elinkeinojen ja vapaa-ajan maakuntana. Kiinteistöliiton tilaisuus 22.3.2013 Timo Reina Häme asumisen, elinkeinojen ja vapaa-ajan maakuntana Kiinteistöliiton tilaisuus 22.3.2013 Timo Reina Häme on yksi Suomen historiallisista maakunnista. Hämeen maakunta sijaitsee keskeisellä paikalla Suomen

Lisätiedot