Potilasdirektiivin 24/2011/EU toimeenpano. Noora Heinonen STM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Potilasdirektiivin 24/2011/EU toimeenpano. Noora Heinonen STM"

Transkriptio

1 Potilaiden id vapaa liikkuvuus EU:ssa Potilasdirektiivin 24/2011/EU toimeenpano Noora Heinonen STM

2 Potilasdirektiivi ja rajat ylittävän terveydenhuollon ohjausryhmä (STM033:00/2011) Allekirjoitettu e , astunut u voimaan Toimeenpanoaikaa enintään 30 kuukautta, sovellettava viimeistään Sovelletaan kaikkiin EU-alueen terveyspalveluihin Poikkeukset elinsiirtoja varten tapahtuvaan elinten luovutukseen, pitkäaikaishoitoon, tartuntataudit ja rokotusohjelmat Potilaan vapaa oikeus hakeutua hoitoon mihin tahansa. Potilaan oikeus hoitokustannusten samansuuruiseen korvaukseen kuin vastaavasta hoidosta olisi kustannuksista vastaavassa valtiossa maksettu. Eurooppalainen lääkemääräys Yhteistyöverkostot Yhteyspiste

3 Toimeenpanon valmistelu Suomessa ( Rajat ylittävän terveydenhuollon ohjausryhmä STM asettanut t , 3 Toimikausi Edustajia valtioneuvostosta, viranomaislaitoksista, julkisesta terveydenhuollosta ja etujärjestöistä, 4 asiantuntijasihteeriä Tavoitteena valmistella toimiva lainsäädännöllinen kokonaisuus, joka kattaa toisaalta Suomesta toiseen EU-maahan hakeutuvat potilaat ja toisaalta toisesta EU-maasta Suomeen hakeutuvat potilaat. Ohjausryhmällä kolme alatyöryhmää Säädösvalmisteluryhmä (Sätky) Palvelukoriryhmä (Palko) Potilaalle maksettavat korvaukset ja kustannusvastuu ryhmä (Potku)

4 Rajat ylittävät terveydenhuollon tilanteet? 1. Joutuminen sairaanhoidon tarpeeseen tilapäisen ulkomailla oleskelun aikana (äkillinen sairastuminen) 2. Asuminen ulkomailla 3. Hoitoon hakeutuminen ulkomaille 1. Ennakkoluvalla 2. Oma-aloitteisesti (Ilman ennakkolupaa) 4. Ostopalvelu

5 Mistä potilasdirektiivissä säädetään? 1. Yhteistyöstä 2. Eurooppalaisesta lääkemääräyksestä 3. Yhteyspisteestä 4. Potilaan oikeudesta käyttää terveyspalveluja 5. Potilaan oikeudesta korvauksiin

6 1. Yhteistyö ja osaamisen vahvistaminen Terveydenhuollon osaamiskeskusten verkosto Tiedon välitys pitkälle erikoistuneista hoidoista ja tutkimuksesta eterveys (ehealth) Sähköiset potilasasiakirjat ja lääketieteellisen tiedon hyödyntäminen Terveysteknologian arvioinnista vastaavien viranomaisten verkosto (Health Technology Assessment, HTA) Päätöksenteon tueksi tiedon tuottaminen terveysteknologian tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta

7 2. Lääkemääräyksen vastavuoroinen tunnustaminen Euroopassa nk. Eurooppalainen lääkemääräys) Toisessa EU-valtiossa kirjoitettu resepti on hyväksyttävä, jos lääkkeellä on myyntilupa ostovaltiossa. Resepti kirjoitetaan lääkeaineen vaikuttavalla nimellä (yleisnimi, common name) Rajatuissa tilanteissa voidaan käyttää tuotenimeä (brand name) Tarkoituksena varmistaa hoidon jatkuvuus ja seuranta. Apteekki voi kieltäytyä myymästä lääkettä, jos lääkemääräyksen aitoudesta tai tiedoista ei saada varmuutta. Ei vaikuta kansallisiin lääkekorvauksiin tai lääkevaihtoja koskeviin säännöksiin. Nykyisin käytössä Pohjoismaiden alueella reseptien vastavuoroinen hyväksyminen.

8 3. Yhteyspiste Tehtävänä antaa tietoa hoitoon hakeutumisesta Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen Yhteyspiste tarjoaa tietoa hoidonantajavaltion viranomaisena suomalaisista julkisista ja yksityisistä terveyspalveluista sekä niiden käyttämisestä ja saatavuudesta potilasturvallisuudesta ja hoitoon liittyvistä laatu-, suunnittelu- ja muista tiedoista hoidon saamisen menettelyistä ja suomalaisesta hoitokäytännöstä Yhteyspiste tarjoaa tietoa vakuutusvaltion viranomaisena ulkomaisista terveyspalveluista ja niiden käyttämisestä ulkomailla aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta ja sitä koskevista menettelyistä muiden valtioiden yhteyspisteistä. Perustetaan Kelaan omaksi yksikökseen Kelan ohella tietoja tuottavat THL ja Valvira, muidenkin tahojen annettava yhteyspisteelle tietoja

9 4. Potilaan oikeudesta käyttää terveyspalveluja Potilaalla on oikeus hakeutua Suomeen hoitoon sekä julkiseen terveydenhuoltoon että yksityiseen terveydenhuoltoon. Potilas maksaa hoidon todelliset t kustannukset k t itse. Lähtökohtana on aina, että lääkäri tai hammaslääkäri päättää hoidosta. Potilas ei siten voi vaatia suomalaiselta terveydenhuollolta tiettyä hoitoa/hoitotoimenpidettä. Hoidonantajana toimitaan kansallisen lainsäädännön ja hoitokäytäntöjen nojalla. On vaikea arvioida, ovatko potilaat ylipäätään halukkaita hakeutumaan ulkomailta Suomeen hoitojonoihin. Potilaiden vastaanottoa ulkomailta tulisi voida rajoittaa valtakunnallisesti keskitettyihin hoitoihin tilanteissa, joissa ylikapasiteettia ei ole (direktiivin 4.3 art. nk. suunnitteluvaatimukset) jos hoito ei kuulu suomalaiseen terveydenhuollon palveluvalikoimaan (vrt. homeopatia) jos kyse on yleistä etua koskevasta pakottavasta syystä, kuten esim. vakava tartuntavaara (vrt. Ebola-virus) tai multiresistentti-infektiopotilas, tai jos joku muu kuin potilas asioi/vaatii terveyspalvelua, jota ei voida osoittaa lääketieteellisesti perustelluksi ko. potilaalle. Vastaanoton rajoittamisessa on kyse hallintopäätöksestä.

10 5. Korvaukset Pohdittavana olevia kysymyksiä 1. Kuka on oikeutettu korvaukseen? 2. Millaisessa tilanteessa henkilö on oikeutettu korvaukseen? 3. Mihin korvaukseen henkilöllä on oikeus? 4. Kuka maksaa kustannukset?

11 5.a) Korvaukset: Kuka on oikeutettu korvaukseen? - Suomessa asuvat at ja sairausvakuutetut s ak t henkilöt - Henkilöt, joiden sairaanhoitokustannuksista Suomi vastaa sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun EU- asetuksen 883/04 nojalla - Voivat olla Suomessa asuvia/oleskelevia tai ulkomailla asuvia/oleskelevia - Henkilöllä voi olla kotikunta Suomessa tai hän voi olla ilman kotikuntaa

12 5.b) Korvaukset: Suomalaisen terveydenhuollon palveluvalikoima (ks. julkaisu) Jotta potilas voi saada korvauksen ulkomailla hoidosta aiheutuneesta kustannuksesta, on kustannuksen oltava sellainen, joka vastaavasti Suomessa aiheutuneena olisi korvattu. Suomalaisen terveydenhuollon palveluvalikoimaa ei ole nykyisin yksityiskohtaisesti määritelty. Jatkossa Suomessa olisi yksi yhtenäinen selkeästi määritelty palveluvalikoima, jota sovelletaan kaikessa julkisesti järjestetyssä tai rahoitetussa terveydenhuollossa. Palveluvalikoimaan kuuluisi kaikki lääketieteellisesti ja hammaslääketieteellisesti perusteltu potilaan terveydentilan edellyttämä hoito. Lisäksi määritellään hoitoja, jotka eivät kuulu suomalaiseen palveluvalikoimaan tai jotka pitäisi poistaa valikoimasta. Perustettaisiin uusi toimielin määrittämään ja päivittämään palveluvalikoimaa Toimielin ei tekisi yksittäisiä potilaita koskevia ratkaisuja. Yksittäisen potilaan hoitopäätökset tehdään jatkossakin lääketieteen ja hammaslääketieteen arvion mukaisesti. Toimielin olisi pysyvä ja perustetaan THL:n yhteyteen. Toimielin koostuisi neuvostosta (päätöksentekijä, yht. 16hlöä), pysyvästä sihteeristöstä ja asiantuntijoiden verkostosta.

13 5.c) Korvaukset: Mikä on korvauksen määrä? Potilas maksaa itse ensin hoidon todelliset kustannukset Kustannuksia korvataan potilaalle jälkikäteen viivytyksettä. Korvaus voidaan maksaa myös suoraan hoidonantajalle, ei velvoitetta tähän. Potilas on oikeutettu korvaukseen, jos vastaava kustannukset aiheuttanut hoito on potilaan kotimaassa korvattavaa. Ennakkoluvallinen hoito on korvattava luvan mukaisesti. Korvauksia voi rajoittaa ainoastaan yleistä etua koskevista pakottavista syistä

14 5.c) Korvaukset: Potilasdirektiivin ennakkolupa Pääsääntö on, että potilas voi hakeutua ilman ennakkolupaa ulkomaille käyttämään terveyspalveluja ja saada korvauksia jälkikäteen. Direktiivin perusteella potilaan voidaan edellyttää hakevan ennakkolupaa, jos kyse on Yöpymistä edellyttävästä sairaalahoidosta Pitkälle erikoistuneesta ja kalliista hoidosta Hoidosta, johon liittyy laatu- tai turvallisuusriski Ennakkolupaa voi hakea myös jälkikäteen (hoidon antamisen jälkeen) Ennakkolupa on myönnettävä, jos hoito kuuluu suomalaisen terveydenhuollon palveluvalikoimaan ja hoitoa ei voida järjestää Suomessa lääketieteellisesti perustellun ajan kuluessa. Ennakkolupa voidaan evätä, jos vastaava hoito voidaan järjestää Suomessa lääketieteellisesti perustellun ajan kuluessa tai hoito tai hoidonantaja voi aiheuttaa vakavan riskin potilaalle tai suurelle yleisölle. Pohdinnassa, milloin Suomi käyttäisi ennakkolupaa Valtakunnallisesti keskitetyn erityistason sairaanhoidon tilanteessa (VnA 336/ ) Potilaan tai väestön turvallisuusriskin tilanteessa

15 6. Korvaukset: Korvausmalli Ohjausryhmässä keskusteltu, korvattaisiinko potilaalle ulkomailla aiheutunut hoitokustannus, kuten jos hän olisi Suomessa käyttänyt julkisen terveydenhuollon palvelua asiakasmaksu yksityisen y terveydenhuollon palvelua Kela-korvaus Korvausmallin tulee täyttää EU-lainsäädännön vaatimus potilaan yhdenvertaisesta kohtelusta kansallisissa ja rajat ylittävissä tilanteissa. EU-lainsäädäntö ja erityisesti EU-tuomioistuin korostavat ensisijaisesti potilaan oikeutta samaan korvaukseen kuin kotimaassa vastaavassa tilanteessa. Toisaalta direktiivi ei pakota muuttamaan kansallista korvausjärjestelmää. Ohjausryhmässä keskusteluissa neljä erilaista korvausmallia potilaalle maksettavan korvauksen määrä käytetäänkö ennakkolupaa korvauksen edellytyksenä mikä taho vastaa kustannuksista k t Potilaalla on oikeus matkakustannusten korvaukseen. Korvataan kuten lähimpään hoitopaikkaan Suomessa. Sairausvakuutus vastaa korvausten kustannuksista. On hyvin vaikea arvioida potilaiden rajat ylittävää liikkuvuutta - lisääntyykö liikkuvuus, missä tilanteissa, kuinka paljon ja mitä vaikutuksia asialla on palvelujärjestelmälle ja kustannuksille

16 6. Korvaukset: Korvausmallit Malli 1: (Sekamalli 1) Jos potilaalla on hoitosuhde Suomessa julkisessa terveydenhuollossa, potilaalle korvataan kustannukset ns. omavastuuosuusmallin mukaan eli enintään potilaan kotikunnan julkisen terveydenhuollon kustannusten perusteella. Jos hoitosuhdetta ei ole, maksetaan Kela-korvaus korvaus. Ennakkoluvalla ei ole vaikutusta korvaukseen. Omavastuuosuusmallin mukaisen korvauksen kustannuksesta vastaisi potilaan kotikunta ja sairausvakuutuskorvauksen kustannuksesta sairausvakuutusrahasto. Malli 2: (Sekamalli 2) Jos potilaalle on myönnetty ennakkolupa Suomesta, potilaalle korvataan kustannukset ns. omavastuuosuusmallin mukaan eli enintään potilaan kotikunnan julkisen terveydenhuollon kustannusten perusteella. Muissa tilanteissa maksetaan Kela-korvaus. Ennakkoluvalla on vaikutus korvaukseen. Omavastuuosuusmallin mukaisen korvauksen kustannuksesta vastaisi potilaan kotikunta ja sairausvakuutuskorvauksen kustannuksesta sairausvakuutusrahasto. Malli 3: (Puhdas SV-malli) Potilaalla on oikeus kaikissa tilanteissa vain Kela-korvaukseen. Ennakkoluvalla ei ole vaikutusta korvaukseen. Korvauksen kustannuksesta vastaisi i sairausvakuutusrahasto. Potilaan kotikunnalle ei tulisi kustannuksia. Malli 4: (Puhdas omavastuuosuusmalli) Potilaalla on oikeus kaikissa tilanteissa omavastuuosuusmallin mukaan. eli enintään potilaan kotikunnan julkisen terveydenhuollon kustannusten perusteella. Ennakkoluvalla on vaikutus korvaukseen. (Jos ennakkolupaa ei ole, ei saa lainkaan korvauksia) Omavastuuosuusmallin mukaisen korvauksen kustannuksesta vastaisi potilaan kotikunta

17 6. Korvausmalli 1: Omavastuuosuusmalli Potilaalla on oikeus korvaukseen, jonka määrä on joko todelliset aiheutuneet kustannukset tai enintään potilaan kotikunnassa aiheutunut t julkisen terveydenhuollon hoitokustannus. t Potilas maksaa aina vähintään asiakasmaksun, jonka hän olisi vastaavassa tilanteessa maksanut julkisessa terveydenhuollossa. Potilaalta edellytetään ennakkolupaa Valtakunnallisesti keskitetyn erityistason sairaanhoidon tilanteessa (VnA 336/ ) Potilaan tai väestön turvallisuusriskin tilanteessa Jos potilaalle ei myönnetä ennakkolupaa, potilas ei saa Suomesta lainkaan korvauksia. Omavastuuosuusmallin mukaisen korvauksen kustannuksesta vastaisi potilaan kotikunta. Jos potilaalla ei ole kotikuntaa Suomessa, kustannuksesta vastaisi valtio

18 6. Korvausmalli 1: Omavastuuosuusmalli - vaikutukset Potilaan oikeudet vahvistuisivat: korvauksen määrä kasvaisi merkittävästi nykyisestä. y Täyttäisi EU-oikeuden vaatimukset. Selkeähkö malli potilaan, toimeenpanon ja korvausten rahoittajan kannalta. Korvauskäsittelyn hallinnollinen työ lisääntyisi. Edellyttäisi uudenlaista tietojenvaihtoa Kelan ja julkisen terveydenhuollon välillä. Voi johtaa yksityisen y terveydenhuollon palvelujen kysynnän y vähenemiseen Suomessa. Epäedullinen kilpailuasetelma yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajalle. Lisäisi kuntien terveydenhuollon menoja vuonna 2014 noin 35 M ja vuonna 2017 noin 119 M. Vähentäisi sairausvakuutuksen menoja vuonna 2014 noin 4,5 M ja vuonna 2017 noin 28 M

19 6. Korvausmalli 2: Sairausvakuutusmalli Potilaalla on oikeus sairausvakuutuksen sairaanhoitokorvaukseen (nk. Kelakorvaus) Ennakkolupajärjestelmää ei otettaisi käyttöön lainkaan. Korvauksen kustannuksesta vastaisi sairausvakuutusrahasto. Vastaisi nykytilaa.

20 6. Korvausmalli 2: Sairausvakuutusmalli - vaikutukset Vastaisi kansallista käytäntöä, kun potilasta hoidetaan muualla kuin Suomessa julkisessa terveydenhuollossa. Korvauskäsittelylle on olemassa oleva toimintamalli Kelassa. Selkeä korvausmalli potilaan, toimeenpanon ja korvausten rahoittajan kannalta. Potilaan korvaus olisi määrältään pieni. Rajoittaa tosiasiassa potilaan valinnan vapautta. Potentiaalisesti hyvin ongelmallinen EU-oikeuden näkökulmasta Erityisesti jos potilas sairastuu äkillisesti ulkomailla ja saa kustannuksiin vain korvauksen, kuten jos olisi Suomessa käyttänyt yksityisen terveydenhuollon palvelua. Suomessa äkillisessä hoidontarpeessa oleva potilas hoidetaan julkisessa terveydenhuollossa. Ei menoja kunnille. Lisäisi sairausvakuutuksen menoja vuonna 2014 noin 2,4 M ja vuonna 2017 noin 2,8 M (matkakorvaukset)

21 6. Korvausmalli 3: Hoitosuhteeseen sidottu sekamalli Jos potilaalla on hoitosuhde Suomessa julkisessa terveydenhuollossa tai potilas sairastui äkillisesti ulkomailla, korvaus omavastuuosuusmallin mukaan. Jos potilaalla ll ei ole hoitosuhdetta hd tt Suomessa julkisessa terveydenhuollossa, korvaus sairausvakuutusmallin mukaan. Mikä on hoitosuhde? terveyskeskuksen potilaalle laadittu hoitosuunnitelma julkisessa terveydenhuollossa työskentelevän terveydenhuollon ammattihenkilön toteama hoidon tarve potilas on saanut lähetteen erikoissairaanhoitoon Potilaalta edellytetään ennakkolupaa Valtakunnallisesti keskitetyn erityistason istason sairaanhoidon tilanteessa (VnA 336/ ) Potilaan tai väestön turvallisuusriskin tilanteessa Jos potilaalle ei myönnetä ennakkolupaa, potilas ei saa Suomesta lainkaan korvauksia. Omavastuuosuusmallin mukaisen korvauksen kustannuksesta vastaisi potilaan kotikunta ja sairausvakuutuskorvauksesta sairausvakuutusrahasto.

22 6. Korvausmalli 3: Hoitosuhteeseen sidottu sekamalli - vaikutuksia Potilaan oikeudet vahvistuisivat: korvauksen määrä kasvaisi nykyisestä osassa tapauksista. Korvausperuste olisi i sama, jos potilas käyttää vain yksityisiä i iä terveyspalveluja l Suomessa ja terveyspalveluja ulkomailla. Potilaiden hoidon tarve olisi ainakin jossain määrin korvausten kustannuksista vastaavan julkisen terveydenhuollon tiedossa, ennen kuin kustannuksia ulkomailla aiheutuu. Korvauskäsittelyn hallinnollinen työ lisääntyisi merkittävästi. Edellyttäisi uudenlaista tietojenvaihtoa Kelan ja julkisen terveydenhuollon välillä. Osassa tilanteista epäedullinen kilpailuasetelma yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajalle. Voi aikaansaada hoidon tarpeen arviointimäärän kasvun ja lähetetehtailun, jotta potilas saisi hoitosuhteen julkiseen terveydenhuoltoon ja siten paremman korvauksen. Lisäisi kuntien terveydenhuollon menoja vuonna 2014 noin 31 M ja vuonna 2017 noin 72 M. Vähentäisi i sairausvakuutuksen k menoja vuonna 2014 noin 1,6 M ja vuonna 2017 noin 13 M.

23 6. Korvausmalli 4: Direktiivin ennakkolupaan sidottu sekamalli Jos potilaalle on myönnetty ennakkolupa Suomesta tai potilas sairastui äkillisesti ulkomailla, korvaus omavastuuosuusmallin mukaan. Kaikissa muissa tilanteissa, t i korvaus sairausvakuutusmallin mukaan. Potilaalta edellytetään ennakkolupaa Valtakunnallisesti keskitetyn erityistason sairaanhoidon tilanteessa (VnA 336/ ) Potilaan tai väestön turvallisuusriskin tilanteessa Kansallisesti sest olisi säädettävä, ä, milloin potilas olisi oikeutettu ennakkolupaan direktiivissä säädetyn lisäksi, jotta potilas saisi korkeamman korvauksen. Ennakkolupa on myönnettävä, jos hoito kuuluu suomalaisen terveydenhuollon palveluvalikoimaan ja hoitoa ei voida järjestää Suomessa lääketieteellisesti perustellun ajan kuluessa. Omavastuuosuusmallin mukaisen korvauksen kustannuksesta vastaisi potilaan kotikunta ja sairausvakuutuskorvauksen kustannuksesta sairausvakuutusrahasto.

24 6. Korvausmalli 4: Direktiivin ennakkolupaan sidottu sekamalli - vaikutuksia Potilaan oikeudet vahvistuisivat: korvauksen määrä kasvaisi nykyisestä osassa tapauksista. Potilaiden id hoidon tarve olisi i korvausten kustannuksista k t vastaavan julkisen terveydenhuollon tiedossa, ennen kuin kustannuksia ulkomailla aiheutuu. Selkeähkö malli potilaan, toimeenpanon ja korvausten rahoittajan kannalta. Korvauskäsittelyn hallinnollinen työ lisääntyisi. Edellyttäisi uudenlaista tietojenvaihtoa Kelan ja julkisen terveydenhuollon välillä. Potentiaalisesti ongelmallinen EU-oikeuden näkökulmasta, sillä ennakkolupaa tulisi käyttää vain poikkeustilanteissa. Voi luoda epätarkoituksenmukaisia insentiivejä - potilaan etu olisi saada ennakkolupa (korkeampi korvaus) ja julkisen terveydenhuollon etu olisi jättää ennakkolupa myöntämättä (ei vastuuta korvausten kustannuksista) Lisäisi kuntien terveydenhuollon menoja vuonna 2014 noin 6,8 M ja vuonna 2017 noin 6,8 M. Lisäisi sairausvakuutuksen menoja vuonna 2014 noin 1,3 M ja vuonna 2017 noin 1,7 M.

25 7. Käsittelytyö ja kustannusvastuu Kansaneläkelaitosta ajateltu korvauskäsittelyn toimeenpanijaksi Korvausmallista riippuu, tuleeko ja missä laajuudessa työtä myös julkiselle terveydenhuollolle Ennakkoluvan käsittely avoinna Korvausmallista riippuu, otetaanko ennakkolupajärjestelmä käyttöön vai ei Sairausvakuutuksesta korvataan matkakustannusten korvaukset Valtio vastaa toiselle valtiolle ulkomailla aiheutuneen hoitokustannuksen korvauksista. Valittavasta korvausmallista johtuu, mikä taho Suomessa vastaa hoitokustannusten korvauksista jälkikäteen potilaalle valtio sairausvakuutusrahasto kunta

26 8. Käsittelyn eteneminen ja päätöksenteko Arviomuistio rajat ylittävästä terveydenhuollosta lausunnoille Hallituksen esitys valmistelussa, lausunnoille Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle budjettilakina 09/2013 Uusi laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta voimaan Muutokset tulevat koskemaan rajat ylittävän terveydenhuollon tilanteita, jotka ovat tapahtuneet EU- ja Eta-valtioissa ja Sveitsissä. Ei muutosvaikutuksia muiden valtioiden tilanteisiin

Potilaiden vapaa liikkuvuus EU:ssa

Potilaiden vapaa liikkuvuus EU:ssa Potilaiden vapaa liikkuvuus EU:ssa Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta Pasi Mustonen STM Potilasdirektiivi (2011/24/EU) Tausta: vapaa liikkuvuus on yksi unionin perusperiaatteista (ihmiset, palvelut,

Lisätiedot

Potilaiden vapaa liikkuvuus EU:ssa

Potilaiden vapaa liikkuvuus EU:ssa Potilaiden vapaa liikkuvuus EU:ssa Direktiivi potilaan oikeuksien soveltamisesta rajat ylittävässä terveydenhuollossa (24/2011/EU, potilasdirektiivi ) 28.5.2013 Noora Heinonen Potilasdirektiivin taustaa

Lisätiedot

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa Kuntamarkkinat, 12.9.2013 Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija EU:n direktiivi potilaan oikeuksista rajat ylittävässä terveydenhuollossa,

Lisätiedot

EU:n potilasdirektiivi tulee - miten toimintaympäristö muuttuu? Tampere 17.4.2012 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

EU:n potilasdirektiivi tulee - miten toimintaympäristö muuttuu? Tampere 17.4.2012 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri EU:n potilasdirektiivi tulee - miten toimintaympäristö muuttuu? Tampere 17.4.2012 Esimerkkejä nykyisestä EU-terveydenhuollosta Kuntien ostopalvelut esim. kaksosraskauksien verisuoniongelmat (Ruotsi) Sosiaaliturvan

Lisätiedot

EU:n potilasdirektiivi, priorisointi ja palveluvalikoiman määrittely miten potilaiden vaikutusmahdollisuudet tulevat muuttumaan?

EU:n potilasdirektiivi, priorisointi ja palveluvalikoiman määrittely miten potilaiden vaikutusmahdollisuudet tulevat muuttumaan? EU:n potilasdirektiivi, priorisointi ja palveluvalikoiman määrittely miten potilaiden vaikutusmahdollisuudet tulevat muuttumaan? Priorisointi terveydenhuollossa 1.11.2012 Mervi Kattelus Terveyspoliittinen

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoshaasteet raja-alueella

Toimintaympäristön muutoshaasteet raja-alueella Toimintaympäristön muutoshaasteet raja-alueella Noora Heinonen 12.9.2012 nh 1 Rajat ylittävät tilanteet? 1. Joutuminen sairaanhoidon tarpeeseen tilapäisen ulkomailla oleskelun aikana (äkillinen sairastuminen)

Lisätiedot

Potilaiden vapaa liikkuvuus EU:ssa

Potilaiden vapaa liikkuvuus EU:ssa Potilaiden vapaa liikkuvuus EU:ssa Direktiivi potilaan oikeuksien soveltamisesta rajat ylittävässä terveydenhuollossa (24/2011/EU, potilasdirektiivi ) Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM Kiitokset: Pasi Mustonen,

Lisätiedot

Rajat ylittävä terveydenhuolto

Rajat ylittävä terveydenhuolto Rajat ylittävä terveydenhuolto Rajat ylittävällä terveydenhuollolla tarkoitetaan tilannetta, jossa i. potilas siirtyy valtiosta toiseen ii. potilaasta otettu esim. laboratorionäyte tai röntgenkuva siirtyy

Lisätiedot

Potilaiden liikkuvuus EU:ssa ja valinnanvapaus

Potilaiden liikkuvuus EU:ssa ja valinnanvapaus Potilaiden liikkuvuus EU:ssa ja valinnanvapaus Mervi Kattelus Terveyspolitiikan asiantuntija Suomen Lääkäriliitto Liikkuvuuden eri ulottuvuudet (Potilas sairastuu tilapäisen toisessa valtiossa oleskelun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Kaupunginhallitus Stj/

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Kaupunginhallitus Stj/ Helsingin kaupunki Esityslista 10/2013 1 (5) Päätöshistoria Sosiaali- ja terveysvirasto 27.2.2013 HEL 2013-002388 T 03 00 00 Yleistä arviomuistiosta ja sen ehdotuksista Helsingin kaupungin kannalta Sosiaali-

Lisätiedot

Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa. Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013

Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa. Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013 Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013 Esityksen sisältö 1. Henkilön hoito-oikeuden peruste Suomessa 2. Hoitokustannusten

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain laajennetun valinnanvapauden ja potilasdirektiivin merkitys kuntoutuspalvelujen kannalta

Terveydenhuoltolain laajennetun valinnanvapauden ja potilasdirektiivin merkitys kuntoutuspalvelujen kannalta HYKS-Operatiivinen tulosyksikkö Vesa Perhoniemi 11.9.2014 11.9.2014 Terveydenhuoltolain laajennetun valinnanvapauden ja potilasdirektiivin merkitys kuntoutuspalvelujen kannalta Vesa Perhoniemi hallinnollinen

Lisätiedot

Sairaanhoito-oikeudet ja hoitokustannusten hallinnointi rajat ylittävässä tilanteessa

Sairaanhoito-oikeudet ja hoitokustannusten hallinnointi rajat ylittävässä tilanteessa Sairaanhoito-oikeudet ja hoitokustannusten hallinnointi rajat ylittävässä tilanteessa Noora Heinonen 28.9.2011 nh 1 Rajat ylittävät tilanteet? 1. Joutuminen sairaanhoidon tarpeeseen tilapäisen ulkomailla

Lisätiedot

Potilaan valinnanvapaus Euroopassa

Potilaan valinnanvapaus Euroopassa Potilaan valinnanvapaus Euroopassa Noora Heinonen 17.9.2015 Kiitos EUT-tuomioiden tiivistelmät Lääkäriliiton Mervi Kattelus ja Valviran Sanna Hyttinen Lähtökohdat 03/1957 allekirjoitettiin Rooman sopimukset,

Lisätiedot

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 6 2010 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN Hoitoon toiseen EU-maahan 2/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN EU-kansalaisilla on mahdollisuus sairaanhoitoon kotimaan lisäksi muissa EU- tai Eta-maissa

Lisätiedot

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Esityksen sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa? Mihin

Lisätiedot

www.hoitopaikanvalinta.fi uusi verkkopalvelu terveydenhuollon valinnanvapaudesta 30.9.2015

www.hoitopaikanvalinta.fi uusi verkkopalvelu terveydenhuollon valinnanvapaudesta 30.9.2015 www.hoitopaikanvalinta.fi uusi verkkopalvelu terveydenhuollon valinnanvapaudesta 30.9.2015 Noora Heinonen Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen päällikkö 12.3.2015 Potilas tekee valinnan palveluntuottajastaan

Lisätiedot

ylittävän terveydenhuollon Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013

ylittävän terveydenhuollon Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013 Käytännön prosesseja rajat ylittävän terveydenhuollon tilanteissat i Kela / Terveysosasto, eysosas o, kv-sairaanhoitotiimi aa o Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013 Esitelmän pääkohdat

Lisätiedot

Potilasdirektiivi tulee Kuntien piikki auki? Tarja Myllärinen Suomen Kuntaliitto Johtaja, sosiaali ja terveys Johtaja Symposium, Ruka

Potilasdirektiivi tulee Kuntien piikki auki? Tarja Myllärinen Suomen Kuntaliitto Johtaja, sosiaali ja terveys Johtaja Symposium, Ruka Potilasdirektiivi tulee Kuntien piikki auki? Tarja Myllärinen Suomen Kuntaliitto Johtaja, sosiaali ja terveys 13.4. 2013 Johtaja Symposium, Ruka Kuntien piikki ei ole auki! Hallitusohjelman, kehysriihien

Lisätiedot

Ulkomailta tulevien sairaanhoito Suomessa

Ulkomailta tulevien sairaanhoito Suomessa Ulkomailta tulevien sairaanhoito Suomessa Elli Heino ja Satu Metsävainio Kelan Terveysosasto 26.3.2015 Rajat ylittävän terveydenhuollon säädöspohja 1.1.2014 Kansallinen lainsäädäntö Laki rajat ylittävästä

Lisätiedot

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 17.2.2010 18.2.2010 Muutto Suomesta Onko kyse tilapäisestä vai vakituisesta muutosta? Kela saa maistraatilta tiedon vakituisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (12) Kaupunginhallitus Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (12) Kaupunginhallitus Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (12) 286 Lausunto rajat ylittävän terveydenhuollon potilasdirektiivin toimeenpanosta Pöydälle HEL 2013-002388 T 03 00 00 Päätös päätti panna asian pöydälle. Esittelijä

Lisätiedot

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten Terveysosasto / KV-sairaanhoitotiimi Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Marika Lahtivirta Vakuutusyhtiötapaaminen SISÄLTÖ Perusasetelmat Maantieteelinen jako Aiheelinen jako Oikeus

Lisätiedot

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 6 2010 6 2010 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN Hoitoon toiseen EU-maahan 2/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN EU-kansalaisilla on mahdollisuus sairaanhoitoon kotimaan lisäksi muissa jäsenmaissa.

Lisätiedot

Terveyskeskusten johtavat viranhaltijat ja PPSHP yhteistyöseminaari 7.10.2014. potilasasiamies Hilkka Manner PPSHP

Terveyskeskusten johtavat viranhaltijat ja PPSHP yhteistyöseminaari 7.10.2014. potilasasiamies Hilkka Manner PPSHP Terveyskeskusten johtavat viranhaltijat ja yhteistyöseminaari 7.10.2014 www.stm.fi } kaikkialla terveydenhuollossa } asuin- tai olinpaikasta riippumatta } lapsen kiireellistä hoitoa ei voi kukaan kieltää

Lisätiedot

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 5.10.2016 Sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluita Suomessa Miten hoito-oikeus

Lisätiedot

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Terveydenhuoltolain merkitys Asiakaskeskeisyys julkisen potilaan rooli asiakkaana järjestelmän ohjaaja - valinnanmahdollisuus oman hoidon

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN TOISESSA JÄSENVALTIOSSA SYNTYNEIDEN SAIRAANHOITOKUSTANNUSTEN KORVAAMINEN

EUROOPAN UNIONIN TOISESSA JÄSENVALTIOSSA SYNTYNEIDEN SAIRAANHOITOKUSTANNUSTEN KORVAAMINEN EUROOPAN UNIONIN TOISESSA JÄSENVALTIOSSA SYNTYNEIDEN SAIRAANHOITOKUSTANNUSTEN KORVAAMINEN OTM, lakimies Anna-Kaisa Tuovinen 28.9.2011 ESITYKSEN RAKENNE 1. EU:n sosiaali- ja terveyssektorin kehityksestä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 14/ (6) Kaupunginhallitus Kj/ Pöytäkirjanote tarkastamaton. Käsiteltävä tässä kokouksessa 363

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 14/ (6) Kaupunginhallitus Kj/ Pöytäkirjanote tarkastamaton. Käsiteltävä tässä kokouksessa 363 Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 14/2017 1 (6) Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 (Meritullinkatu 8) 00023 Valtioneuvosto Käsiteltävä tässä kokouksessa 363 Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi rajat

Lisätiedot

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito. Kansainvälisten asioiden infotilaisuus Sanna Kuorikoski, Terveysosasto

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito. Kansainvälisten asioiden infotilaisuus Sanna Kuorikoski, Terveysosasto Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Kansainvälisten asioiden infotilaisuus 27.8.2013 Sanna Kuorikoski, Terveysosasto 1. Tilapäinen oleskelu EU- ja Eta-maissa ja Sveitsissä 2. Vakituinen

Lisätiedot

Rajat ylittävä terveydenhuolto. Reetta Kyyrö suunnittelija Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä

Rajat ylittävä terveydenhuolto. Reetta Kyyrö suunnittelija Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä Rajat ylittävä terveydenhuolto Reetta Kyyrö suunnittelija Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä Mitä on rajat ylittävä terveydenhuolto? Rajat ylittävästä terveydenhuollosta

Lisätiedot

Opiskelijoiden sairaanhoito ulkomailla ja Suomessa Sanna Kuorikoski Kelan kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Opiskelijoiden sairaanhoito ulkomailla ja Suomessa Sanna Kuorikoski Kelan kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Opiskelijoiden sairaanhoito ulkomailla ja Suomessa 27.4.2017 Sanna Kuorikoski Kelan kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Ulkomailla opiskelu ja oikeus sairaanhoitoon a) Opiskelijan tilapäinen

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA?

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? Palveluvalikoimaneuvoston näkökulma Reima Palonen 10.9.2015 Esityksen sisältö Mikä on terveydenhuollon palveluvalikoima? Mikä on terveydenhuollon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (19) Kaupunginhallitus Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (19) Kaupunginhallitus Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (19) 314 Lausunto rajat ylittävän terveydenhuollon potilasdirektiivin toimeenpanosta HEL 2013-002388 T 03 00 00 Päätös päätti antaa sosiaali- ja terveysministeriölle

Lisätiedot

Erilaiset lakiin perustuvat laskutusperusteet terveydenhuollossa

Erilaiset lakiin perustuvat laskutusperusteet terveydenhuollossa Erilaiset lakiin perustuvat laskutusperusteet terveydenhuollossa Mistä laskutetaan? 1) Kiireellinen hoito (ThL 50 ) Myös opiskelijalle erikoissairaanhoidon yksikössä annettu kiireellinen hoito sekä muualla

Lisätiedot

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Vakuutusyhtiöiltapäivä 12.5.2015 Reetta Kyyrö Terveysosasto Kv-sairaanhoitotiimi Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset 1. Äkillinen sairastuminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/ (20) Kaupunginhallitus Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/ (20) Kaupunginhallitus Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 25/2013 1 (20) 751 Lausunto rajat ylittävää terveydenhuoltoa ja siihen liittyvää lainsäädäntöä koskevasta hallituksen esityksestä ja asetusluonnoksista HEL 2013-002388 T 03

Lisätiedot

Eläkkeensaajan hoito-oikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Eläkkeensaajan hoito-oikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Eläkkeensaajan hoito-oikeus 26.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Hoito-oikeus EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä tilapäisesti oleskeltaessa 2. Hoito-oikeus EU- tai Eta-maassa

Lisätiedot

ARVIOMUISTIO RAJAT YLITTÄVÄSTÄ TERVEYDENHUOLLOSTA 14.2.2013

ARVIOMUISTIO RAJAT YLITTÄVÄSTÄ TERVEYDENHUOLLOSTA 14.2.2013 ARVIOMUISTIO RAJAT YLITTÄVÄSTÄ TERVEYDENHUOLLOSTA 14.2.2013 ARVIOMUISTIO RAJAT YLITTÄVÄSTÄ TERVEYDENHUOLLOSTA... 1 1. JOHDANTO... 6 2. POTILASDIREKTIIVI... 12 2.1. Yleistä... 12 2.2. Direktiivin sisältö...

Lisätiedot

Saamelaisten rajayhteistyöseminaari

Saamelaisten rajayhteistyöseminaari Saamelaisten rajayhteistyöseminaari Inari Noora Heinonen Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen päällikkö Kela lisää saamenkielistä palvelua Etäpalvelussa Kelan palveluneuvoja neuvoo asiakasta

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Reima Palonen Palveluvalikoimaneuvoston potilaspäivä

Erityisasiantuntija Reima Palonen Palveluvalikoimaneuvoston potilaspäivä Erityisasiantuntija Reima Palonen Palveluvalikoimaneuvoston potilaspäivä 17.9.2015 Potilasdirektiivi taustalla Vakuutusjäsenvaltion asiana on määrittää, millaisesta terveydenhuollosta vakuutettu on oikeutettu

Lisätiedot

HE LAEIKSI RAJAT YLITTÄVÄSTÄ TERVEYDENHUOLLOSTA ANNETUN LAIN JA SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUUTTAMISESTA

HE LAEIKSI RAJAT YLITTÄVÄSTÄ TERVEYDENHUOLLOSTA ANNETUN LAIN JA SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUUTTAMISESTA HE LAEIKSI RAJAT YLITTÄVÄSTÄ TERVEYDENHUOLLOSTA ANNETUN LAIN JA SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUUTTAMISESTA SISÄLTÖ Sisällys YLEISPERUSTELUT 1 Johdanto 2 Nykytila 2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö Rajat ylittävästä terveydenhuollosta

Lisätiedot

HE 150/2014 vp. saakka, jonka jälkeen siirrytään todellisten kustannusten laskuttamiseen. Lisäksi esityksessä ehdotetaan Kansaneläkelaitokselle

HE 150/2014 vp. saakka, jonka jälkeen siirrytään todellisten kustannusten laskuttamiseen. Lisäksi esityksessä ehdotetaan Kansaneläkelaitokselle Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta

Lisätiedot

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkeläisen sairaanhoito

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkeläisen sairaanhoito Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkeläisen sairaanhoito Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta 25.8.2011 Sanna Kuorikoski Muutto Suomesta Onko kyse tilapäisestä vai vakituisesta muutosta? Ilmoitus

Lisätiedot

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset 17.12.2015 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Etuuden osat... 2 1.4 Oikeus ja edellytykset... 3 1.4.1 Ulkomailla syntyneet

Lisätiedot

LUPA SAADA HOITOA ASUINVALTION ULKOPUOLELLA SÄÄNNÖKSET JA MENETTELYTAVAT SUOMESSA 1.5.2010 ALKAEN

LUPA SAADA HOITOA ASUINVALTION ULKOPUOLELLA SÄÄNNÖKSET JA MENETTELYTAVAT SUOMESSA 1.5.2010 ALKAEN Kansaneläkelaitos Terveysosasto Sairaanhoitokorvausryhmä 28.11.2011 EU-asetus 883/2004 artikla 20, EU-asetus 987/2009 artikla 26 ja laki 352/2010 14 LUPA SAADA HOITOA ASUINVALTION ULKOPUOLELLA SÄÄNNÖKSET

Lisätiedot

Lääkkeiden korvattavuus

Lääkkeiden korvattavuus Sosiaaliturvan abc toimittajille 26.5.2011 Lääkkeiden korvattavuus Suomessa Päivi Kaikkonen yliproviisori Kela Terveysosasto 1 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas,

Lisätiedot

HE 68/2017 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annettua lakia ja sairausvakuutuslakia.

HE 68/2017 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annettua lakia ja sairausvakuutuslakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain 2 luvun 6 :n ja 18 luvun 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Terveydenhuollon priorisointi 2013: suomalainen palveluvalikoima Liisa-Maria Voipio-Pulkki Johtaja, STM /terveyspalveluryhmä

Terveydenhuollon priorisointi 2013: suomalainen palveluvalikoima Liisa-Maria Voipio-Pulkki Johtaja, STM /terveyspalveluryhmä Terveydenhuollon priorisointi 2013: suomalainen palveluvalikoima Liisa-Maria Voipio-Pulkki Johtaja, STM /terveyspalveluryhmä Kuntamarkkinat Mitä priorisointi on? Hanasaaren konsensuskokous 1999: Tavoite:

Lisätiedot

ONKO PAKKO, JOS EI TAHO. Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö Aija Ström

ONKO PAKKO, JOS EI TAHO. Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö Aija Ström ONKO PAKKO, JOS EI TAHO Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö Aija Ström 1 Terveydenhuoltolaki kansalaisen valinnanvapaus laajenee 1.1.2014 Terveydenhuoltolaki laajentaa asteittain kansalaisen

Lisätiedot

Asia: LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAEIKSI RAJAT YLITTÄVÄSTÄ TERVEYDENHUOLLOSTA ANNETUN LAIN JA SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUUTTAMISESTA

Asia: LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAEIKSI RAJAT YLITTÄVÄSTÄ TERVEYDENHUOLLOSTA ANNETUN LAIN JA SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUUTTAMISESTA LAUSUNTO Helsinki 12.4.2017 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Viite: STM/592/2017 Asia: LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAEIKSI RAJAT YLITTÄVÄSTÄ TERVEYDENHUOLLOSTA ANNETUN LAIN JA SAIRAUSVAKUUTUSLAIN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2013 Laki. rajat ylittävästä terveydenhuollosta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2013 Laki. rajat ylittävästä terveydenhuollosta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2013 1201/2013 Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Kelan korvaamat. terveydenhuoltoon. Kela, Terveysosasto 12.9.2013

Kelan korvaamat. terveydenhuoltoon. Kela, Terveysosasto 12.9.2013 Kelan korvaamat matkat terveydenhuoltoon Kela, Terveysosasto 12.9.2013 Matkakorvausten myöntämisperusteet Matka korvataan sairauden, raskauden, synnytyksen ja Kelan myöntämän kuntoutuksen vuoksi tehdyistä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki rajat ylittävästä

Lisätiedot

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset 13.06.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Oikeus ja edellytykset... 2 1.3.1 Ulkomailla syntyneet kustannukset... 2 1.3.1.1

Lisätiedot

LUPA SAADA HOITOA ASUINVALTION ULKOPUOLELLA SÄÄNNÖKSET JA MENETTELYTAVAT SUOMESSA ALKAEN

LUPA SAADA HOITOA ASUINVALTION ULKOPUOLELLA SÄÄNNÖKSET JA MENETTELYTAVAT SUOMESSA ALKAEN Kansaneläkelaitos Terveysosasto Terveydenhuoltoryhmä 30.5.2014 EU-asetus 883/2004 artikla 20, EU-asetus 987/2009 artikla 26 ja laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta (1201/13) 13, 14 ja 29 LUPA SAADA

Lisätiedot

Korvauksen hakeminen ulkomailla

Korvauksen hakeminen ulkomailla Korvauksen hakeminen ulkomailla syntyneistä kustannuksista Sanna Kuorikoski 14.4.2011 Sisältö Korvaushakemus ja valtakirja Tilityksinä haettavat korvaukset ja tilityslomake Tilityksen tekeminen Hakuaika

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöpäivä

Vakuutusyhtiöpäivä Vakuutusyhtiöpäivä 28.5.2013 Mari Haavisto Reetta Kyyrö Kela Terveysosasto 28.5.2013 Muutoksia sairaanhoitokorvauksiin 1.1.2013 2 Muutoksia sairaanhoitokorvauksiin 1.1.2013 Vastaanottopalkkiot, tutkimus

Lisätiedot

Liitteenä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n lausunto yllä mainitussa asiassa

Liitteenä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n lausunto yllä mainitussa asiassa LAUSUNTO 19.6.2013 Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 00023 Valtioneuvosto Viite: Lausuntopyyntö 699437 HARE100:00/2012 Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta

Lisätiedot

Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito

Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito Sanna Kuorikoski 17.2.2010 EU-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE),

Lisätiedot

LUPA SAADA HOITOA ASUINVALTION ULKOPUOLELLA SÄÄNNÖKSET JA MENETTELYTAVAT SUOMESSA ALKAEN

LUPA SAADA HOITOA ASUINVALTION ULKOPUOLELLA SÄÄNNÖKSET JA MENETTELYTAVAT SUOMESSA ALKAEN Kansaneläkelaitos Terveysosasto Sairaanhoitokorvausryhmä 5.9.2013 EU-asetus 883/2004 artikla 20, EU-asetus 987/2009 artikla 26 ja laki 352/2010 14 LUPA SAADA HOITOA ASUINVALTION ULKOPUOLELLA SÄÄNNÖKSET

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito

Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta 25.8.2011 Sanna Kuorikoski Sisältö Työhön ulkomaille Työskentely EU- tai Eta-maissa tai Sveitsissä ja sairaanhoito-oikeus

Lisätiedot

Paperittomien lasten hyvinvoinnin ja terveydenhuollon haasteet

Paperittomien lasten hyvinvoinnin ja terveydenhuollon haasteet Paperittomien lasten hyvinvoinnin ja terveydenhuollon haasteet 20.11.2014 Taneli Puumalainen LT, DTM&H, Ylilääkäri Linkki julkaisuun: http://urn.fi/urn:isbn:978-952-302-156-3 21.11.2014 2 Oikeus terveyteen

Lisätiedot

HOITOKUSTANNUSTEN VALTION KORVAUS - OHJE JULKISELLE TERVEYDEN- HUOLLOLLE

HOITOKUSTANNUSTEN VALTION KORVAUS - OHJE JULKISELLE TERVEYDEN- HUOLLOLLE HOITOKUSTANNUSTEN VALTION KORVAUS - OHJE JULKISELLE TERVEYDEN- HUOLLOLLE PÄIVITETTY 2.1.2014 Sisällys 1. MISTÄ VALTION KORVAUKSESSA ON KYSE... 3 2. KORVAUKSEN EDELLYTYKSET... 4 2.1 Millä taholla on oikeus

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta rajat ylittävästä terveydenhuollosta ja eräistä siihen liittyvistä laeista

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta rajat ylittävästä terveydenhuollosta ja eräistä siihen liittyvistä laeista Vammaisfoorumi ry Handikappforum rf Finnish disability forum Lausunto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 PL 33 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@stm.fi potilasdirektiivi@stm.fi Viite: Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

HOITOKUSTANNUSTEN VALTION KORVAUS - OHJE JULKISELLE TERVEYDEN- HUOLLOLLE Sisällys

HOITOKUSTANNUSTEN VALTION KORVAUS - OHJE JULKISELLE TERVEYDEN- HUOLLOLLE Sisällys HOITOKUSTANNUSTEN VALTION KORVAUS - OHJE JULKISELLE TERVEYDEN- HUOLLOLLE Sisällys 1. MISTÄ VALTION KORVAUKSESSA ON KYSE... 3 2. KORVAUKSEN EDELLYTYKSET... 4 2.1 Millä taholla on oikeus valtion korvaukseen...

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöinfo

Vakuutusyhtiöinfo Vakuutusyhtiöinfo 4.5.2018 Kelan korvaukset ulkomailla syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Reetta Kyyrö Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä Ohjelma Tervetuloa

Lisätiedot

LUPA SAADA HOITOA ASUINVALTION ULKOPUOLELLA SÄÄNNÖKSET JA MENETTELYTAVAT SUOMESSA ALKAEN

LUPA SAADA HOITOA ASUINVALTION ULKOPUOLELLA SÄÄNNÖKSET JA MENETTELYTAVAT SUOMESSA ALKAEN Kansaneläkelaitos Terveysosasto Terveydenhuoltoryhmä 26.6.2015 EU-asetus 883/2004 artikla 20, EU-asetus 987/2009 artikla 26 ja laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta (1201/13) 13, 14 ja 29 LUPA SAADA

Lisätiedot

Paperittomien neuvolapalvelut

Paperittomien neuvolapalvelut Paperittomien neuvolapalvelut 22.10.2014 Taneli Puumalainen Ylilääkäri Linkki julkaisuun: http://urn.fi/urn:isbn:978-952-302-156-3 30.10.2014 2 Kuka on paperiton? Muualta kuin EU- tai Eta-valtiosta tai

Lisätiedot

Rajat ylittävä sosiaaliturva. Suvi Rasimus Lakimies 29.1.2014

Rajat ylittävä sosiaaliturva. Suvi Rasimus Lakimies 29.1.2014 Rajat ylittävä sosiaaliturva Suvi Rasimus Lakimies 29.1.2014 Kansaneläke Työttömyyskassat Perheetuudet Kela Työttömyys Työtapaturmaja ammattitautietuudet Terveydenhoito huolto Sairaus- ja äitiysetuudet

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

Kela-kortti. Kuvattoman Kela-kortin tiedot

Kela-kortti. Kuvattoman Kela-kortin tiedot Kela-kortti Kela antaa sairausvakuutuslain mukaan vakuutetulle henkilölle sairausvakuutuskortin (SVL 15 luku 1 ), joka toimii vakuutustodistuksena. Poikkeustilanteessa Kela voi antaa myös lomakkeelle SV

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Sisällys Yleistä..........................................1 Lippusääntö..................................1 Merimiehiin sovellettava EU-lainsäädäntö.......1

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän oikeus hoitoon

Ulkomailla työskentelevän oikeus hoitoon Ulkomailla työskentelevän oikeus hoitoon Kv-kesäpäivät 28.8.2018 Maiju Joutjärvi suunnittelija Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus, rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä 1 Sisältö 1. Yleistä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM STO Närhi Ulla(STM) Eduskunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM STO Närhi Ulla(STM) Eduskunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2013-00035 STO Närhi Ulla(STM) 30.01.2013 Eduskunta Viite Asia EU; terveys; komission täytäntööpanodirektiivi 2012/52/EU toimenpiteistä toisessa jäsenvaltiossa

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito

Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito Sanna Kuorikoski 31.8.2010 EU-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

Sanna Kuorikoski ja Maiju Joutjärvi Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä

Sanna Kuorikoski ja Maiju Joutjärvi Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä Sanna Kuorikoski ja Maiju Joutjärvi Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä 14.9.2018 Ulkomailta tulevien sairaanhoito Suomessa 1. Mitä on rajat ylittävä terveydenhuolto?

Lisätiedot

EV 171/2013 vp HE 103/2013 vp

EV 171/2013 vp HE 103/2013 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 171/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Ulkomailla opiskelevan sairaanhoito

Ulkomailla opiskelevan sairaanhoito Ulkomailla opiskelevan sairaanhoito Sanna Kuorikoski 31.8.2010 EU-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 28/ (4) Kaupunginhallitus Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 28/ (4) Kaupunginhallitus Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 28/2017 1 (4) Sosiaali- ja terveysministeriö Holopainen Liisa PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO 753 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaalihuoltolain muuttamista

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä

Kokouspäivämäärä Sivu 1 SATSHP/215/03.00.00/2017 31 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAEIKSI RAJAT YLITTÄVÄSTÄ TERVEYDENHUOLLOSTA ANNETUN LAIN JA SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUUTTAMISESTA STM:n lausuntopyyntö 6.3.2017: Sosiaali-

Lisätiedot

Sote-uudistus ja valinnanvapaus

Sote-uudistus ja valinnanvapaus Soteuudistus ja valinnanvapaus Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti, tilannekatsaus, Somaviestijät viestintäpäällikkö Eriikka Koistinen, STM 1 Tilanne 20.4. Hallituksen esitys sote ja maakuntauudistuksesta

Lisätiedot

Suomessa työskentelevän oikeus hoitoon

Suomessa työskentelevän oikeus hoitoon Suomessa työskentelevän oikeus hoitoon Kv-kesäpäivät 28.8.2018 Sanna Kuorikoski suunnittelija Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus, rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä Sisältö 1. Yleistä Suomessa

Lisätiedot

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset 22.06.2017 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 1 1.3 Oikeus ja edellytykset... 2 1.3.1 Suomessa syntyneiden kustannusten KV-tilanteet...

Lisätiedot

Jonottamatta hoitoon. THL:n aloite perusterveydenhuollon vahvistamiseksi 4.10.2013 1

Jonottamatta hoitoon. THL:n aloite perusterveydenhuollon vahvistamiseksi 4.10.2013 1 Jonottamatta hoitoon THL:n aloite perusterveydenhuollon vahvistamiseksi 4.10.2013 1 Terveydenhuolto on kehittynyt epätasaisesti Suomalainen terveyspalvelujärjestelmä on kehittynyt vuosien saatossa niin,

Lisätiedot

ASIA: HE 103/2013 vp hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

ASIA: HE 103/2013 vp hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 103/2013 vp hallintovaliokunnassa 24.10.2013 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry LAUSUNTO 23.10.2013 HALLINTOVALIOKUNTA EDUSKUNTA ASIA: HE 103/2013 vp hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä

Lisätiedot

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen toteutunut

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen toteutunut 30. Sairausvakuutus S e l v i t y s o s a : Sairausvakuutus täydentää julkista terveydenhuoltoa korvaamalla väestölle osan avohoidon lääkeja matkakustannuksista sekä turvaamalla väestölle mahdollisuuden

Lisätiedot

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset 15.12.2017 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 1 1.3 Oikeus ja edellytykset... 2 1.3.1 Suomessa syntyneiden kustannusten KV-tilanteet...

Lisätiedot

3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt

3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt 3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt ja ostot Suorakorvausmenettely koskee Suomessa asuvia, sairausvakuutuslain mukaan vakuutettuja henkilöitä. Lisäksi suorakorvausmenettely koskee

Lisätiedot

www.hoitopaikanvalinta.fi Uusi verkkopalvelu terveydenhuollon valinnanvapaudesta 30.9.2015

www.hoitopaikanvalinta.fi Uusi verkkopalvelu terveydenhuollon valinnanvapaudesta 30.9.2015 www.hoitopaikanvalinta.fi Uusi verkkopalvelu terveydenhuollon valinnanvapaudesta 30.9.2015 Mika Puonti Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste 27.3.2015 Lähtökohdat verkkopalvelulle Yhteyspisteellä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

POTILAAN VALINNAN VAPAUS

POTILAAN VALINNAN VAPAUS POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POTILAAN VALINNAN VAPAUS Aino-Liisa Oukka dos., johtajaylilääkäri PPSHP Asiakaslähtöisyys MIKSI? potilaan vahvempi osallistaminen hoitoonsa yleinen asenneilmapiiri

Lisätiedot

Sosiaaliturvaoppaan liite 2014 Tietoa vuoden 2014 alusta voimaan tulleista lakimuutoksista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon summat.

Sosiaaliturvaoppaan liite 2014 Tietoa vuoden 2014 alusta voimaan tulleista lakimuutoksista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon summat. 1 Sosiaaliturvaoppaan liite 2014 Tietoa vuoden 2014 alusta voimaan tulleista lakimuutoksista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon summat. 2 kelan sairaanhoitokorvaukset Lääkekustannusten korvaukset Potilas

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa Sisällys Yleistä.......................................... 1 Lippusääntö.................................. 1 Palkanmaksu merimiehen

Lisätiedot