Henry Pauliina Inervo Seniorikonsultti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henry 12.4.2011 Pauliina Inervo Seniorikonsultti"

Transkriptio

1 HR-mittarit Henry Pauliina Inervo Seniorikonsultti 1

2 MIKSI MITATA? Mittareiden tuloksilla on voitu osoittaa, että hyvissäkin yrityksissä on huomattavia kustannussäästökohteita sekä mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen ja laadun parantamiseen Mittarit tukevat kokonaisvaltaista ajattelua (= systeeminen ajattelu) HR henkilöstöä 2 kertaa enemmän kuin benchmark ja jakautuminen hyvin epätasaista TEHOKKUUS, HR:N JA HENKILÖSTÖN TASAPUOLINEN KOHTELU? Konsernissa globaalisti yli 1000 erilaista maa-/toimialakohtaista johdon kehitysohjelmaa YHTEINEN SUUNTA JA TOIMINTATAVAT? Työkyvyttömyys nosti yrityksen vakuutus-maksuja /2 vuotta TYÖKYVYTTÖMYYDEN TAUSTASYYT & ENNALTAEHKÄISY? 1000 hengen yritys pienentäisi kustannuksiaan 0,5 M vuodessa laskemalla sairauspoissaoloja 1 % POISSAOLOJEN SYYT, TYHY ESIMIESTYÖ/JOHTAJUUS ARVOT, TOIMINTATAVAT? 2

3 STRATEGINEN SUUNTA JA MITTAAMINEN Strategia kertoo minne olemme menossa miksi menemme nimenomaan sinne kuinka pääsemme tavoitteeseemme Mittarit kertovat, missä olemme menossa: teemmekö oikeita asioita oikealla tavalla oikealla ajoituksella Strategia Strategiset tavoitteet Toimintasuunnitelmat Mittarit 3

4 HR-MITTAREIDEN TEHTÄVÄT Tukevat päätöksentekoa Päätöksenteko tosiasioihin nojaten näppituntuman sijaan Ohjaavat toimintaa haluttuun suuntaan Varmistavat, että johtamis- ja kehittämiskäytännöt tukevat yrityksen strategiaa, tavoitteita ja arvoja Tukevat muutosta (esim. uuden organisaatiorakenteen ja toimintatapojen käyttöönoton nopeuttaminen, yhteiset arvot, asenteet, tavoitteet) Roolittavat henkilöstöjohtamisen aidoksi osaksi yrityksen strategista johtamista Mittareilla seurataan mm. henkilöstön määrän, osaamisen, suoritustason ja sitoutumisen kehittymistä (toiminnan taso, suunta, laatu ja tuloksellisuus) 4

5 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN MITTARIT Strategiset mittarit Yrityskohtaiset, toimintaa ohjaavat: prosessit, laatu, innovatiivisuus Operatiiviset mittarit Yritysten yleisesti käyttämä mittaristo (tyypillisesti saatavilla benchmarkaineistoa): henkilöstötilinpäätökset, tilinpäätösten liitetiedot ym. lakisääteiset mittarit; toimintaa kuvaavat ja tehostavat (usein kustannustehokkuus) Sisäinen + ulkoistettu HR (strat. & oper.) Koko henkilöstö (strat. & oper.) 5

6 ERILAISET HR-MITTARIT JA NIIDEN KÄYTTÖKOHTEET Sisäinen + ulkoistettu HR (strat. & oper.) Koko henkilöstö (strat. & oper.) 6

7 HR-VIITEKEHYS -> HR-MITTARIT HR JA LIIKE- TOIMINTA HENKILÖSTÖ- SUUNNITTELU OSAAMISEN JOHTAMINEN SUORITUKSEN JOHTAMINEN PALKIT- SEMINEN TYÖSUHDE- ASIAT TYÖHYVIN- VOINTI ESIMIES- TYÖ VIESTINTÄ Visio, missio Strategia Arvot Ydinosaaminen Organisaatio Roolit Rekrytointi Perehdytys Osaamisen jakaminen Tavotteiden asettaminen Suorituksen arviointi Henkilöstösuunnitelmat Työnantajakuva Sidosryhmäyhteistyö Tehtäväkuvaukset Osaamisprofiilit Seuraajasuunnittelu Kehitysohjelmat Kehityskeskustelukäytäntö Palaverikäytäntö Palkka- ja palkkausjärjestelmä Edut Kannustimet ja palkkiot Tunnustukset Työn järjestelyt Työsopimukset ja muut työsuhdeasiat (TES) Palkkahallinto Yhteistoiminta Aloitetoiminta Työsuhteen päättyminen Työterveys Työkyky Työsuojelu ja -turvallisuus Virkistys- ja kerhotoiminta Henkilöstötutkimukset HR-JÄRJES- TELMÄT Johtamisjärjestelmä Muutosjohtaminen PROSESSIT Yrityskaupat 2009 HR4 Solutions Oy HR-MITTARIT

8 ERILAISET MITTARIT JA NIIDEN KÄYTTÖKOHTEET Sisäinen + ulkoistettu HR (strat. & oper.) 8

9 HR-TOIMINNON MITTARISTOA Mittari Käyttötarkoitus Työkalu HR-henkilöstön lukumäärä HR-henkilöstö toiminnoittain Sisäisen tehokkuuden varmistaminen Varmistetaan, että HR-toiminnon rakenne tukee strategiaa HR-tietokanta Benchmark HR-tietokanta Benchmark HR-toiminnon kustannukset Toiminnon kustannustehokkuus Taloustietokanta Benchmark HR-prosessien läpimenoajat (resurssointi, palkkapussin hinta) Oman HR:n ja ulkoistetun HR:n kustannustehokkuus HR-järjestelmien ja prosessien laatu ja ajantasaisuus HR-järjestelmien ja prosessien käyttöaste Toiminnan tehokkuus ja laatu Ostaa vai tehdä itse -päätösten tueksi Yhdenmukaisen johtamisen varmistaminen, lakisääteisten velvollisuuksien varmistaminen Itseohjautuvuus, järjestelmien hyödyntämisen tukeminen Työajanseuranta Benchmark Sisäiset tyytyväisyysmittaukset Taloustietokanta HR-tietokanta Benchmark HR-tietokanta Tyytyväisyyskyselyt Benchmark HR-tietokanta 9

10 ERILAISET MITTARIT JA NIIDEN KÄYTTÖKOHTEET HENKILÖSTÖJOHTAMINEN (strat. & oper.) 10

11 OIKEAT RESURSSIT & OSAAMINEN Mittari Käyttötarkoitus Tiedon saanti/hallinnointi Henkilöstön lukumäärä Ikä- ja sukupuolijakauma Sisäisten ja ulkoisten rekrytointien määrä + rekrytointiprosessien kesto Ulkoisen rekrytoinnin välittömät ja välilliset kustannukset Resurssien oikea suhteuttaminen liiketoiminnan tarpeisiin Tasapainoinen resurssointi, eläköitymisten ennakointi Resurssien kehittäminen ja varmistaminen + prosessin tehokkuus Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus Benchmark tieto, budjetti, työajan seuranta Henkilötietojärjestelmä Rekrytointityökalu Rekrytointibudjetti, työajanseuranta tehtävätasolla Rekrytointien onnistuminen Toiminnan tehokkuus Täytetyt paikat, tyytyväisyyskysely, koeaikapurkujen määrä Tehtävä- ja roolikuvausten kattavuus Vuositason osaamiskartoitukset + henkilökoht. kehitysohjelmien kattavuus Koulutusinvestoinnin tuottavuus Tyytyväisyys koulutus- ja kehittymismahdollisuuksiin Investointi osaamisen kehittämiseen, panostuksen jakautuminen organisaatiossa Oman roolin ymmärtäminen, toiminnan suuntaaminen Ydinosaamisen ja ammattitaidon + osaamisen kehittämisen varmistaminen Panostus oikeisiin asioihin ja laadukkaasti toteutettuun koulutukseen Henkilöstön sitoutuneisuuden ja kehittymisen mahdollistaminen Uudistumisen ja osaamisen varmistaminen, tasapuolinen resurssien kohdentaminen HR-tietokanta HR/HRD-tietokanta Osallistujien palaute, suorituksen paraneminen Henkilöstömittaus, tyytyväisyyskyselyt HR-tietokanta, taloustietokanta, benchmark 11

12 SUORITUS JA SITOUTUMINEN/SITOUTTAMINEN Mittari Käyttötarkoitus Työkalu Tavoitteiden asettaminen (kattavuus, laatu) ja saavuttaminen Odotusten selkeyttäminen, tuloksen ja osaamisen varmistaminen Kehityskeskustelut, 360, esimies- ja itsearvioinnit, liiketoiminnan tulos Suorituksen vaikutus urakehitykseen Sitouttaminen yritykseen HR-tietokanta, seuraajasuunnittelu Yrityksen keskimääräinen poissaoloprosentti + poissaolojen syyt, kesto ja jakautuminen organisaatiossa Poissaolojen välittömät ja välilliset kustannukset Motivaatio ja sitoutuneisuus Kiinteän ja muuttuvan palkanosan osuus (myös henkilöstöryhmittäin) Keskimääräiset ja mediaanipalkat vs. markkinapalkat + palkankorotusten määrä ja jakautuminen Henkilökohtaiset palkanlisät ja tyytyväisyys palkkausjärjestelmiin Henkilöstön vaihtuvuus henkilöstöryhmittäin (avainhenkilöt, uudet rekrytoinnit etc) Ongelmien ja kustannusten havainnointi, ehkäisy, riskien ennakointi ja hallinnointi Kustannusten ennakointi ja hallinnointi Henkilöstön sitouttaminen ja hyvän työskentelyilmapiirin ylläpito Yksilökohtainen kannustaminen ja sitouttaminen Palkitsemisen oikeudenmukainen kohdentuminen organisaatiossa/ henkilöstöryhmittäin, osaajien varmistaminen Oikeudenmukainen kohdentuminen & tyytyväisyyden ylläpito Mahdollisten ongelmien ennakointi Työajanseuranta, työterveyshuollon raportit, benchmark Palkanlaskenta Henkilöstökysely, kehityskeskustelu HR-tietokanta, talousjärjestelmät, benchmark HR-tietokanta, benchmark HR-tietokanta, henkilöstökysely, kehityskeskustelupalaute HR-tietokanta, lähtöhaastattelut 12

13 ESIMIESTYÖ Mittari Käyttötarkoitus Työkalu Esimiesten perehdyttäminen Tasalaatuisen ja oikeudenmukaisen johtamisen varmistaminen HR-tietokanta/koulutusrekisteri Kehityskeskustelujen kattavuus ja laatu Työtyytyväisyyden seuranta ja toimenpiteet Henkilöstön vaihtuvuus eri organisaation osissa Tavoitteiden asetanta ja suorituksen seuranta, esimiestyön laadun varmistaminen Vaihtuvuuden ja sairaspoissaolojen ennakointi, esimiestyön laadun varmistaminen Ongelmatilanteiden ennakointi Kehityskeskustelutyökalu Työtyytyväisyyskyselyt, kehityssuunnitelmien seuranta HR-tietokanta Esimiestyön arvioinnit Palautteen saaminen organisaatiolta 360 kyselyt, työtyytyväisyyskyselyt Esimies- ja tiimityötaidot Henkilöstöjohtamisen kehittäminen, yhteistyötaitojen parantaminen, laajaalainen osaamisen hyödyntäminen Koulutusrekisteri, benchmark-data, kehityskeskustelu-tietokanta, henkilöstökysely 13

14 MITTAUSTULOSTEN ANALYSOINTI Esimerkki: Strategisena valintana on panostus ihmisten johtamiseen ja esimiestyöskentelyn tasoon Mittari: 360 kysely Kuvaa esimiestyöskentelyn tasoa Kertoo toistettaessa myös suunnan, mihin ollaan menossa Kertoo yrityksen onnistumisesta tai epäonnistumisesta esimiesvalinnoissa Kertoo, kuinka tutkitun esimiehen esimies on onnistunut roolissaan alaisensa ohjaajana Viestii myös yrityksen/toiminnon yleisestä ilmapiiristä MITÄ SAAT, KUN MITTAAT SAATKO SITÄ, MITÄ MITTAAT? MITTAUSTULOSTEN TULKINNASSA TUNNETTAVA MYÖS ORGANISAATIO JA SEN KULTTUURI 14

15 YHTEENVETO Mittaaminen on osa johtamista & ihmisten sitouttamista yhteisiin päämääriin Mittarit tukevat strategiaa ja sen implementointia Roolittavat henkilöstöjohtamisen aidosti osaksi yrityksen strategista johtamista HR-mittarit tukevat päätöksentekoa Kuvaavat toiminnan tasoa, suuntaa, laatua, tuloksellisuutta/tehokkuutta Ohjaavat toimintaa haluttuun suuntaan Auttavat ymmärtämään, ennustamaan ja arvioimaan syys-seuraussuhteita Sitouttavat ja motivoivat henkilöstöä Benchmark-aineisto mahdollistaa vertailun muihin yrityksiin Toiminnan tehokkuus, investointien tuotto Huom: fokus kuitenkin omassa organisaatiossa => oma suoritustaso ei muutu sillä, että muiden mittaustulokset muuttuvat 15

16 KUN MITTAAT, MUISTA: Syy-seuraussuhteet eivät aina ole sitä miltä ne näyttävät Euroopassa syntyvyys ja haikaroiden lukumäärä ovat olleet laskussa teollistumisen alkuajoista lähtien. Onko tämä todiste siitä, että haikarat tuovat vauvat? 16

17 KIITOS Pauliina Inervo Seniorikonsultti Puh HR4 Lars Sonckin kaari Espoo Åkerlundinkatu 11A Tampere Puh Fax HR4 Solutions Oy

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

HR-strategia. Aalto-yliopisto Kevät 2015 Juhani Kauhanen juhani.kauhanen@aalto.fi

HR-strategia. Aalto-yliopisto Kevät 2015 Juhani Kauhanen juhani.kauhanen@aalto.fi HR-strategia Aalto-yliopisto Kevät Juhani Kauhanen juhani.kauhanen@aalto.fi Strategisen henkilöstöjohtamisen malleja Yleismallit Michiganin malli (Forbrun, Tichy & Devanna) Harvardin malli (Beer & al.)

Lisätiedot

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010 in henkilöstötilinpäätös 2010 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 14.2.2011 in hallitus 4.3.2011 DM 760945 2011 2 Sisällysluettelo 1 Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus... 4 2 Henkilöstöjohtaminen... 4

Lisätiedot

Suorituksen arviointi osana strategista henkilöstöjohtamista

Suorituksen arviointi osana strategista henkilöstöjohtamista Suorituksen arviointi osana strategista henkilöstöjohtamista TKK 22.11.2007 Ritva Parhamaa, Tekes #294389 Mikä on Tekes? DM #294389 125799 08-2006 Tekesin strategia pähkinänkuoressa Toiminnan perusta Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena Tukea tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen

Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena Tukea tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena Tukea tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen Marja-Liisa Manka & Liisa Hakala Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena 1 Henkilöstötunnusluvut johtamisen

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 3. TYÖAJAN KÄYTTÖ JA TYÖVOIMAKUSTANNUKSET... 23

JOHDANTO... 2 3. TYÖAJAN KÄYTTÖ JA TYÖVOIMAKUSTANNUKSET... 23 SISÄLTÖ HTP 2007 211/280/2008 JOHDANTO... 2 1 HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN... 4 1.1 TIKESSÄ ON AMMATTITAITOINEN, ITSEÄÄN JA TYÖTEHTÄVIÄÄN AKTIIVISESTI KEHITTÄVÄ HENKILÖSTÖ... 4 1.1.1

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2014

Henkilöstötilinpäätös 2014 Henkilöstötilinpäätös 2014 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 23.2.2015 in johtokunta 6.3.2015 DM 1389731 2015 2 Sisällysluettelo 1. Katsaus henkilöstöjohtamiseen 2014... 3 2. Henkilöstöjohtaminen...

Lisätiedot

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline LARK-hanke. Workshop 4: Mittaaminen toiminnan kehittämisen tukena Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Helsinki 30.10.2012 Mika Aho, TkT mika.aho@rongo.fi

Lisätiedot

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 TUTKIMUSRAPORTTI Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 Aura Ossi, Ahonen Guy, Ilmarinen Juhani TUTKIMUSRAPORTTI Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 Aura Ossi, Ahonen Guy ja Ilmarinen Juhani

Lisätiedot

Strategisesti johdettu prosessien kehittäminen

Strategisesti johdettu prosessien kehittäminen Free and Focus co-energy. Strategisesti johdettu prosessien kehittäminen Kai Laamanen 23.05.2013 Laatupäivät 2013 www.innotiimi.com 1 Ainoa pysyvä kilpailuetu on organisaation kyky parantaa ja oppia nopeammin

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2013 SISP/Hallintopalvelut Julkaisija Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Postiosoite: PL

Lisätiedot

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Marjaana Suutarinen / 7.11.2013 Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Strategisen työhyvinvoinnin sisältö Työhyvinvointistrategiassa yhdistyvät Työ- ja ympäristöturvallisuus Työterveys ja työhyvinvointi

Lisätiedot

YRITYKSEN NYKYTILAN ARVIOINTI

YRITYKSEN NYKYTILAN ARVIOINTI 1. ASKEL YRITYKSEN NYKYTILAN ARVIOINTI 1.1. Miten laadun kehittämisessä lähdetään liikkeelle? Eräs hyvä tapa aloittaa kehitystyö on tehdä itsearviointi. Menetelmän avulla yritys löytää omien toimintojensa

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014. Suomenlinnan hoitokunta

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014. Suomenlinnan hoitokunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Suomenlinnan hoitokunta Dnro 6/02/06/01/2015 2 (27) Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.3 Toiminnallinen tehokkuus...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

Executive Briefing. Yritysjohdon Henkilöarviointiopas

Executive Briefing. Yritysjohdon Henkilöarviointiopas Executive Briefing Yritysjohdon Henkilöarviointiopas Monessa organisaatiossa henkilöstökulut ovat suurimpiä eriä budjeteissa ja siten asioita jotka aiheuttavat päänvaivaa ylimmälle johdolle. Organisaatiot

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki

Lisätiedot

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Kyselytulokset syksyltä 2009, yhteenveto Työterveyslaitos ja HENRY ry Kirsi Junnila ja Laura Honkaniemi 1.3.2010 Työterveyslaitos Helsinki Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

Vahva toimintakyky on kilpailuetu. Suunnittelutyökalu

Vahva toimintakyky on kilpailuetu. Suunnittelutyökalu Vahva toimintakyky on kilpailuetu. Suunnittelutyökalu 1 SISÄLTÖ HYVINVOINTI ON OSAAMISTA 4 ACTPRO-KONSEPTIN TUOTTEET 5 ORGANISAATION STRATEGINEN TOIMINTAKYKY 6 Esimies hyvinvoinnin johtajana valmennus

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

VANTAA. Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia

VANTAA. Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia VANTAA Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia Henkilöstöjohtaminen ja henkilöstön kehittäminen muuttuvat kuten

Lisätiedot

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012 Henkilöstökertomus 2011 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Olennaisia tapahtumia kertomusvuonna... 3 2. Kunnan

Lisätiedot

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Oppimateriaalia, osa 11 Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot