OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA - TUKEE TYÖHÖN PALUUTA JA TYÖSSÄ JATKAMISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA - TUKEE TYÖHÖN PALUUTA JA TYÖSSÄ JATKAMISTA"

Transkriptio

1 OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA - TUKEE TYÖHÖN PALUUTA JA TYÖSSÄ JATKAMISTA Kuva: Helmi Ruohio Vuorinen Helena, Haapanen Ari, Jahkola Antti, Joensuu Matti, Kivistö Sirkku. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama tutkimushanke 38/TAO/TUKE/2008 Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A, Helsinki, puh , faksi , Y-tunnus ,

2 2/8 Osasairauspäiväraha tukee sairauslomalla olevan henkilön työhön paluuta ja työssä pysymistä Osasairauspäiväraha on vapaaehtoinen etuus sekä työntekijälle että työnantajalle. Osa-aikaisen työn tehtävät räätälöidään työkykyä vastaavaksi. Etuutta voi hakea sekä työntekijä että yrittäjä/omaa työtä tekevä. Henkilön tulee palata omaan työhönsä ja etuusjakson jälkeen hänen tulisi palata entiseen kokoaikaiseen työhönsä. Monilla työpaikoilla työjärjestelyt ovat mahdollisia, mutta aivan kaikki työpaikat eivät pysty muokkaamaan työtehtäviä. Esimiehen ja työntekijän yhteydenpito sairauspoissaolon aikana edistää työhön paluuta. Työterveysneuvottelu auttaa työjärjestelyjen suunnittelua, mukana ovat työhön palaava henkilö, hänen esimiehensä ja työterveyshuolto. Työterveyshuollon tehtävänä on arvioida työkyky ja työkyvyttömyys. Esimies arvioi, aiheuttaako työhön palaaminen vaaraa itselle tai muille. Esimiehen tehtävänä on työjärjestelyjen suunnittelu ja organisointi sekä työyhteisön kokonaistilanteen huomiointi. Työyhteisöä informoidaan osasairauspäivärahakauden aikaisista järjestelyistä. Työntekijä ja työnantaja sopivat, kuka kertoo ja mitä kerrotaan. Palaajan työkykyisyyttä tulisi arvioida realistisesti, mihin hän oikeasti pystyy ja mihin ei. Osasairauspäivärahakauden aikaisten työtehtävien tulisi olla mielekkäitä.

3 3/8 Osasairauspäivärahan kriteerit alkaen Etuutta voi käyttää sairausvakuutuksen mukaan vakuutettu vuotias palkansaaja ja yrittäjä. Yrittäjällä tulee olla YELtai MYEL-vakuutus osasairauspäivärahan alkaessa ja koko sen keston ajan. Henkilö on työkyvytön omaan tai läheisesti siihen verrattavaan työhön. Työolot tunteva lääkäri arvio, pystyykö henkilö terveyttään ja toipumistaan vaarantamatta hoitamaan osan kokoaikatyön tehtävistään. Henkilöllä tulee olla kokopäivätyö työehtosopimuksen tai työehtolain mukaisesti välittömästi ennen työkyvyttömyyden alkamista. Kokoaikatyön kestolle ennen sairauslomalle jäämistä ei ole asetettu vaatimuksia. Välittömästi ennen osasairauspäivärahakautta on kokopäiväinen poissaolo 1+9 päivää eli sairastumispäivä ja sitä seuraavat yhdeksän arkipäivää. Osasairauspäivärahakauden pituus on päivää yhdessä tai useammassa jaksossa samasta tai eri sairaudesta. Enimmäisaika lasketaan 2 vuoden ajalle. Jos henkilö on välillä 12 kk töissä, enimmäisajan laskeminen aloitetaan alusta. Jos työnantaja maksaa osasairauspäivärahakauden aikana työntekijälle täyttä palkkaa, Kela voi maksaa osasairauspäivärahakorvauksen työnantajalle.

4 4/8 Osasairauspäivärahakauden aikaiset työjärjestelyt Työaika vähentyy % normaalista kokoaikaisesta työajasta. Työn vähentyminen voi olla päivittäistä tai viikottaista, mutta muukin työaikajärjestely on mahdollista. Työntekijä palaa osa-aikatyöhön omalle työpaikalleen. Hän voi tehdä osa-aikaisesti kaikkia tai osaa omista työtehtävistään. Jos hän ei terveydentilansa vuoksi kykene niitä tekemään, hän voi työnantajansa kanssa sopia myös muista työtehtävistä osasairauspäivärahakauden ajaksi. Työntekijä ja työnantaja laativat määräaikaisen työsopimuksen osasairauspäivärahakauden ajaksi. Työsopimuksessa sovitaan työajasta, työtehtävistä osasairauspäivärahakauden aikana sekä maksettavasta palkasta. Palkka voi olla täysi palkka tai työaikaa vastaava palkka. Työnantajan on arvioitava, kykeneekö työntekijä suorittamaan työnsä aiheuttamatta vaaraa itselleen ja muille työpaikalla olijoille. Osasairauspäivärahan asema suhteessa sairauspäivä- ja kuntoutusrahaan Osasairauspäivärahakauden pituus on päivää yhdessä tai useammassa jaksossa samasta tai eri sairaudesta 2 vuoden aikana. Jos henkilö on välillä 12 kk töissä, enimmäisajan laskeminen aloitetaan alusta. Jos työntekijä sairastuu kesken osasairauspäivärahakauden, hänellä on oikeus siirtyä takaisin sairauspäivärahalle. Osasairauspäiväraha ei vaikuta sairauspäivärahan enimmäisaikaan (300 päivää). Edeltävä kuntoutusrahan saaminen ei ole este osasairauspäivärahan käytölle. Osasairauspäivärahalta voi siirtyä kuntoutusrahalle ja sieltä jälleen osasairauspäivärahalle, mikäli etuus on myönnetty k.o. ajanjaksolle.

5 5/8 Osasairauspäivärahan hakemiseen tarvittavat asiakirjat ja lomakkeet Lääkärintodistus B. Työterveyslääkäri tai muu työolot tunteva lääkäri laatii lausunnon, jossa esitetään perustelut sairausvakuutuslain mukaiselle työkyvyttömyydelle. Lisäksi osasairauspäivärahaa koskevan jakson osalta arvioidaan toimintakykyä, voiko henkilö palata tekemään osaa työtehtävistään terveyttään ja toipumistaan vaarantamatta. Kelan lomake SV8. Työntekijän oma hakemus etuuden hakemista varten. Lomakkeeseen kuvataan sairauden aiheuttama haitta työssä selviytymisessä. Määräaikainen työsopimus tai tiedot kirjataan Kelan SV8-lomakkeeseen. Osasairauspäivärahahakemuksen liitteenä on työnantajan ja työntekijän välinen työsopimus, jossa on sovittu työajasta, maksettavasta palkasta sekä työtehtävistä osasairauspäivärahakauden aikana. Kelan lomake SV8. Mikäli työnantaja maksaa osa-aikatyön mukaista osapalkkaa, tiedot palkasta ja työsopimuksesta voidaan merkitä SV8- lomakkeelle. Kelan lomake Y17 Jos työnantaja maksaa täyttä palkkaa osa-aikatyöskentelyn ajalta, työnantaja täyttää tuolloin Kelan lomakkeen "Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta" (Y17), jolloin Kela maksaa osasairauspäivärahan työnantajalle.

6 6/8 Työjärjestelyissä huomioitavia kuormitustekijöitä ja rajoitteita 1. Fyysiset tekijät Tarvitaanko työpisteen mitoitusta, säätöä, apuvälineitä? Ovatko koneet ja laitteet tarkoituksenmukaisia? Onko työ fyysisesti raskasta? Esim. jatkuva istuminen tai seisominen. Liittyykö työhön nostamista? Esim. kg-rajoitus nostamiseen yksin- tai parityössä. Onko toistotyötä? Onko työssä hankalia asentoja? Esim. kyykistely, konttaaminen, kumartelu, ahtaissa tiloissa tai tikkailla työskentely. Onko työssä haittaavia lämpöolosuhteita? Kylmää, kuumaa, kosteutta? Onko työ fyysisesti pakkotahtinen tai kiireinen? Onko tarvetta työn tauotukseen ja työtahdin muuttamiseen? 2. Psyykkiset ja sosiaaliset tekijät Onko työ psyykkisesti pakkotahtinen tai kiireinen? Onko tarvetta työn tauotukseen ja työtahdin muuttamiseen? Voiko itse vaikuttaa työntahtiin? Ovatko työn tavoitteet, vaatimukset ja vastuut kohtuulliset? Onko työssä ihmissuhdekuormitusta asiakkaiden kanssa tai työtovereiden kanssa? Esim. kyky asiakaspalvelutyöhön, sietääkö ristiriitoja, kyky sovitella, neuvotella. Tarvitaanko työssä keskittymistä useaan eri asiaan samanaikaisesti? Työjärjestelyissä huomioitavia kuormitustekijöitä ja rajoitteita. 3. Muuta Tarvitaanko kokonaiskuormituksen arviointia? Onko työympäristössä muita altisteita, jotka tulee ottaa huomioon? Esim. kaasut, pölyt kemikaalit, melu, tärinä, tarttuvat taudit. Työaikajärjestelyjen tarve? Mitkä ovat suositukset työpäivän pituuteen tai työpäivien jaksotukseen? Sopiiko yötyö tai vuorotyö?

7 7/8 Muita huomioitavia seikkoja? Esim. onko lisäkoulutustarvetta? Osasairauspäivärahan käyttöä edistäviä tekijöitä Työpaikka ja työterveyshuolto ovat yhdessä laatineet työkyvyn ylläpitämiseen ja sairauspoissaolojen seurantaan liittyviä toimintatapoja. Esimerkiksi on sovittu siitä, että työterveyshuolto saa tiedot myös muualta kirjoitetuista sairauslomista. Työpaikalla yhdessä sovitut menettelytavat auttavat osasairauspäivärahan sujuvaa käyttöönottoa ja varmistavat kaikkien työntekijöiden tasapuolisen ja oikeudenmukaisen kohtelun. Yksilöllinen työjärjestelyjen suunnittelu tehdään työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyönä. Osa-aikaisen työjärjestelyn aikana työssä selviytymistä seurataan. Esimiehen ja työterveyshuollon antama tuki ovat tärkeitä. Työssä selviytymistä ja terveyttä seurataan osasairauspäivärahajakson jälkeenkin. Tällä varmistetaan se, että palaajan työkyky säilyy myös pidemmällä aikajänteellä hyvänä. "Ainakin minä koen henkilökohtaisesti, että minulle tämä osasairauspäiväraha on ollut todella tärkeätä, koska oikeasti mietin sitä, päättyykö minun työura tähän", kommentoi osasairauspäivärahaetuuden saaja.

8 8/8 Osasairauspäivärahan käyttäjien kokemukset myönteisiä Kokemukset osasairauspäivärahasta ovat pääosin olleet myönteisiä. Osasairauspäivärahaa saaneista henkilöistä 80 % koki etuuden edistäneen toipumista jonkin verran tai paljon. Vaikutus toipumiseen % vastaajista edisti paljon, 2 edisti jnk verran, 3 ei vaikuttanut, 4 haittasi jonkun verran, 5 haittasi paljon Miten osasairauspäivärahakausi mielestäsi vaikutti toipumiseesi? Lähde:Kausto J, Virta L, Joensuu M ym: Osasairauspäiväraha Suomessa. Etuutta saaneiden kokemuksia ja työhön paluu. Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 2009:67. Kela, Helsinki Kolmasosa diagnooseista on ollut tuki- ja liikuntaelinsairauksia, kolmasosa mielenterveyden häiriöitä ja kolmasosa muita sairauksia, kuten esim. kasvaimet. Osasairauspäivärahaa käyttäneiden ja terveydenhuollon ammattilaisten käsityksen mukaan etuutta voi käyttää minkä tahansa sairauden yhteydessä. Lisätietoa: - Vuorinen Helena, Haapanen Ari, Jahkola Antti, Joensuu Matti, Kivistö Sirkku: Tukea työhön paluuseen ja työssä jatkamiseen. Osasairauspäivärahan tavoitteet, etuuden käyttöönotto ja jatkon haasteet. Työympäristötutkimuksen raporttisarja 2010:49. Työterveyslaitos, Helsinki ja tyokyky/sairauspoissaolo /osasairauspaivaraha /sivut/default.aspx - - sairastaminen - osasairauspäiväraha

Tukea työhön paluuseen ja työssä jatkamiseen

Tukea työhön paluuseen ja työssä jatkamiseen Tukea työhön paluuseen ja työssä jatkamiseen Osasairauspäivärahan tavoitteet, etuuden käyttöönotto ja jatkon haasteet Helena Vuorinen, Ari Haapanen, Antti Jahkola, Matti Joensuu, Sirkku Kivistö TYÖYMPÄRISTÖTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

osa-aikainen sairauspoissaolo

osa-aikainen sairauspoissaolo Uutta lainsäädäntöä Osa-aikainen sairauspoissaolo ja osasairauspäiväraha Vuoden 2007 alusta lukien työnantaja ja työntekijä voivat sopia keskenään osa-aikaisesta sairauspoissaolosta. Osa-aikainen sairauspoissaolo

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista 2 Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista Sisällys Saatteeksi 3 Aktiivinen tuki ja työterveysyhteistyö 4 Varhainen tuki ja työterveysyhteistyö 6 Tehostettu

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintamalli

Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivinen tuki on ennaltaehkäisyä, välittämistä ja tukemista Kannuksen kaupungin toimintamalli Valmistelutyöryhmä 27.11.2013 Yt-toimikunta 3.12.2013 Kaupunginhallitus Voimaan

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

05/2011. Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Eläketurvakeskus. Työkykyä palauttavat prosessit. Niina Kuuva

05/2011. Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Eläketurvakeskus. Työkykyä palauttavat prosessit. Niina Kuuva 05/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN KESKUSTELUALOITTEITA Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Työkykyä palauttavat prosessit Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 05/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI

HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI TUNNISTA TYÖKYKY OK OTA PUHEEKSI SEURAA JA ARVIOI SOVI JA TOIMI AKTIIVISEN TUEN MALLI/ HYRYNSALMEN KUNTA 1. JOHDANTO... 4 2. MIKSI? Aktiivisen tuen mallin perustelut...

Lisätiedot

Työelämän taitekohdissa

Työelämän taitekohdissa opas hyvään arkeen Työelämän taitekohdissa opas MS-tautia tai harvinaista etenevää neurologista sairautta sairastavalle suomen ms-liiton julkaisuja työelämän taitekohdissa Suomen MS-liiton julkaisusarja

Lisätiedot

SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA...

SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA... 1 Sisällys SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA.... 2 Viranomaisilla on velvollisuus neuvoa.... Sosiaalityöntekijä.... Potilasasiamies.... Sosiaaliasiamies.... Julkinen terveydenhuolto.... Julkisen

Lisätiedot

Perhevapaat. Opas luottamushenkilöille

Perhevapaat. Opas luottamushenkilöille 1 2013 Perhevapaat Opas luottamushenkilöille SAK Perhevapaaopas 1 SISÄLTÖ 1 RASKAUSAIKA... 4 Raskaudesta ilmoittaminen työnantajalle... 4 Työntekijän oikeus käydä työaikana synnytystä edeltävissä tutkimuksissa...

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli Teknologiateollisuus ry www.teknologiateollisuus.fi Metallityöväen Liitto ry www.metalliliitto.fi Ammattiliitto Pro ry www.proliitto.fi

Lisätiedot

1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset...

1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset... 1 1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset... 7 2.2 Sairauspoissaoloihin liittyvä toimintateoreettinen

Lisätiedot

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE KHALL 9.12.2008 155, LIITE 13 VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE Kunnanhallitus hyväksynyt 9.12.2008 155 1 Sisällysluettelo 1 Reisjärven kunnan henkilöstön työhyvinvointi

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

Varhainen välittäminen työpaikalla

Varhainen välittäminen työpaikalla Varhainen välittäminen työpaikalla Opas kemianteollisuuden yrityksille KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Hyvää huomenta Hyvää

Lisätiedot

Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena Tukea tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen

Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena Tukea tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena Tukea tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen Marja-Liisa Manka & Liisa Hakala Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena 1 Henkilöstötunnusluvut johtamisen

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Aktiivinen tuki yhteistoiminnan työkaluna

Aktiivinen tuki yhteistoiminnan työkaluna Aktiivinen tuki yhteistoiminnan työkaluna Johdanto Hyvinvoiva henkilöstö on suomalaisten hyvinvointipalvelujen perusta. Kun henkilöstö voi hyvin ja hallitsee perustehtävänsä, työ on tuloksellista. Aktiivisen

Lisätiedot

TYÖTERVEYS KUNTOON! Opas työterveyshuoltopalvelujen hankkimiseen metsäalalle

TYÖTERVEYS KUNTOON! Opas työterveyshuoltopalvelujen hankkimiseen metsäalalle TYÖTERVEYS KUNTOON! Opas työterveyshuoltopalvelujen hankkimiseen metsäalalle 1 SISÄLTÖ Alan erityispiirteet...4 Työterveyshuollon hankkiminen...5 Työterveyshuollon tasot Kela-korvaukset...7 Työterveyshuollon

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE SISÄLTÖ Miten käytän opasta? 3 Nuorisoseura työpaikkana 4 Miten nuorisoseura voi palkata työntekijän? 5 Työllistämisen eri vaihtoehdot 6 Palkkatuki 6 Kuntien työllistämistuet

Lisätiedot

OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ

OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:29 Toimintakonsepti osatyökykyisten työllistymiseksi OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ Helsinki 2013 2 LUKIJALLE Osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössään

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Lahti Sari Pitkämäki kehittämispäällikkö Kela 1 Esityksen sisältö Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen Hakumenettely uudistuu 2 P

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-049-9 Multiprint Oy, Tampere 2008 20. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2013 Työsuojeluhallinto Tampere 2013 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-109-0 Multiprint Oy, Tampere 2013 24. painos 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

Masennuksen hyvä hoitokäytäntö:

Masennuksen hyvä hoitokäytäntö: Masennuksen hyvä hoitokäytäntö: Varhainen ja tehokas hoito ja työssä jatkamisen tuki työterveyshuollon tiimin yhteistyönä Työterveyslaitoksen valtakunnallinen koulutuskiertue 2.9 4.11.2009 Esitykset 1.

Lisätiedot