Logistiikan toimintavarmuus osana huoltovarmuutta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Logistiikan toimintavarmuus osana huoltovarmuutta"

Transkriptio

1 Logistiikan toimintavarmuus osana huoltovarmuutta Tuija Kyrölä Huoltovarmuuden turvaaminen poikkeustilanteissa -seminaari

2 Esityksen tavoite käsitellä asiaa yhteiskunnan toimintavarmuuden ja yritysten jatkuvuudenhallinnan näkökulmasta osoittaa yritysten ja huoltovarmuutta koordinoivien toimijoiden yhteistyön tarve osoittaa jatkuvuudenhallinnan olevan oleellinen osa liiketoiminnan johtamista Perusasia: Yritykset tuottavat palveluita ja hyödykkeitä kuluttajille, yrityksille sekä hallinnolle, kuten ministeriöille, hallinnonaloille, kunnille ja kaupungeille

3 Esitys perustuu Lisensiaatin tutkimukseeni Työkokemukseeni yritysten jatkuvuudenhallinnan kehittämisestä Tietämykseeni huoltovarmuuden kehittämisen toimijoiden roolista yhteiskunnassa

4 Tutkimuksen aihealue Lähtökohdat: - Terrori-isku New York - Sarbanes-Oxley laki 2002: yrityksen hallituksen vakuutus sisäisten kontrollien tehokkuudesta - B. Lincoln väitöskirjan tulos (2005): liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu yrityksen ylimmän johdon ja hallitustason asia - Suomen hallinnointikoodi (CG) Tutkijan työkokemus ml. yrittäjyys (11 v.): jatkuvuudenhallinta on organisaatioissa heikolla tasolla Aihealueen tarkastelu (tieteellinen keskustelu): Yrityksen johtamista Organisaatio Organisaatioteoria Kontingenssiteoria Ylin johto Hallitus Strategisen johtamisen teoria Kohdeilmiön tarkastelu: Miten yritystä johtamalla varaudutaan vakaviin liiketoimintahäiriöihin

5 Kontingenssiteorian yhteensopivuusmalli Kontigenssitekijä Muut syyt - Yhteensopiva (fit) + Suorituskyky / Tehokkuus (performance) + Organisaatiorakenne matala sopeutuu muuttuu Jos ei tyydyttävä s. 25

6 Tutkimuksen tavoite Strateginen johtaminen Strateginen analyysi Strategian suunnittelu Strateginen johtamisen prosessi: Asiakas- ja markkinaanalyysit Toimintaympäristöanalyysi ja ennustaminen Strategisen suunnittelun ennusteet Sisäisen toimintaorganisaation arviointi Liiketoiminnan strategioiden kehittäminen Jatkuvuussuunnitteluprosessi: Toiminnan ja resurssien riski- ja vaikutusanalyysi Strategian kehittäminen s. 132

7 s. 14 Tutkimuksen käsitteet Organisaatio Strateginen johtaminen: Strategisen johtamisen prosessi Tutkimuksen kohde: Strategiset päätökset jatkuvuudenhallinnan johtamiseksi Tutkimusaineisto Kriisinhallinnan tehtävät Tietotekninen jatkuvuudenhallinnan tehtävät Riskienhallinnan tehtävät Jatkuvuudenhallinta

8 Jatkuvuudenhallinnan painopisteiden kehittyminen korkea Tarve varmistaa kriittisen toiminnan/ prosessin jatkuminen Liiketoimintaprosessien jatkuvuudenhallinta Liiketoimintayksiköiden ja (tuki)toimintojen välisten riippuvuuksien tunnistaminen Kriittisten liiketoimintayksiköiden jatkuvuussuunnittelu Kriittisten sovellusten ja tietoverkkojen toipumissuunnitelmat matala Varakeskus- ja Tietojen ja kapasiteettipalvelut tietojärjestelmien varmistusratkaisut Tietotekniset ratkaisut Liiketoimintaan integroidut toimintatavat ja ratkaisut Toimintatapojen ja ratkaisujen kehittyminen s. 81

9 ISO (2007) Jatkuvuudenhallinnan konsepti Toipuminen Toiminnan jatkuvuus Toiminnan taso Häiriötilanteen hallinta Varautuminen Estäminen Häiriötilanne Toipumisen nopeuttaminen aika Haittavaikutuksen lyhentäminen ja menetysten pienentäminen

10 Elinkeinoelämän osallistuminen huoltovarmuustyöhön (Public-Private-Partnership) n Huoltovarmuuskeskus Hallitus Huoltovarmuusneuvosto Finanssialan sektori Tietoyhteiskuntasektori Terveydenhuoltosektori Elintarvikehuoltosektori Energiahuoltosektori Kuljetuslogistiikkasektori Alkutuotantopooli Elintarviketeollisuuspooli Kauppa ja jakelupooli Voimatalouspooli Öljypooli Rahoitushuoltopooli Vakuutusalan pooli Ilmakuljetuspooli Maakuljetuspooli Vesikuljetuspooli Terveydenhuoltopooli Vesihuoltopooli Elektroniikkapooli Graafinen pooli Joukkoviestintäpooli Tietoverkkopooli Tietotekniikkapooli Aluepooli- - TIVA-toimikunnat Kemian pooli Teknologiapooli Metsäpooli Muovi- ja kumipooli Rakennuspooli Vaatetuspooli - aluetoimikunnat Huoltovarmuuskriittiset yritykset (n. 2000)

11 VNp huoltovarmuuden tavoitteista 539/ Kansainväliset markkinat, kansalliset toimenpiteet ja voimavarat Kahden- ja monenväliset huoltovarmuussopimukset Yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin turvaaminen Energian siirto- ja jakeluverkot Sähköiset tieto- ja viestintäjärjestelmät Kuljetuslogistiset järjestelmät Vesihuolto ja muu yhdyskuntatekniikka Infrastruktuurin rakentaminen ja kunnossapito Yhteiskunnan kriittisen tuotannon turvaaminen Elintarvikehuolto Energiatuotanto Terveydenhuolto Maanpuolustusta tukeva tuotanto Vientiteollisuuden yleisten toimintaedellytysten turvaaminen Huoltovarmuuden keskinäiset riippuvuudet ja yhteistyö Lainsäädännön kehittäminen Sektorikohtainen ohjeistus

12 Ensimmäinen kansallinen huoltovarmuuden tilannekuva vuoden 2011 lopulla a) Yritykset b) Sektorit, poolit ja HVK Jatkuvuudenhallinnan strateginen ja operatiivinen kehittäminen Toimintaympäristön riskien, haavoittuvuuksien ja riippuvuuksien analysointi Jatkuvuudenhallinnan menettelyjen toteutus Yritykset arvioivat kypsyysanalyysilla jatkuvuudenhallinnan nykytilan ja asettavat tavoitetilan. * Pooleissa analysoidaan toimialan yhteenvedot ja tunnistetaan kehittämistarpeet. Sektorien toimenpiteet muodostetaan poolikohtaisista tarpeista. Tulokset mm. ohjaavat sektori- ja poolikohtaista huoltovarmuustyön kohdentamista tukevat varautumisen kehittämishankkeiden käynnistämistä. * = Yrityksen vastaukset ovat vain sen käytössä. Tietolähde: HUOVI-kickoff kalvot/ Ilkka Kananen

13 Yhteiskunnan toimintavarmuuden takaavia toimijoita Jatkuvuudenhallinnan kehittäminen: Jatkuvuudenhallinnan strateginen ja operatiivinen kehittäminen Toimintaympäristön riskien, haavoittuvuuksien ja riippuvuuksien analysointi Jatkuvuudenhallinnan menettelyjen toteutus Järjestöt / liitot - elinkeinopolitiikka - jäsenyritysten tuki Vastuullisia hv-toimijoita: - Ministeriöt ja hallinnon alat - Kunnat / Kaupungit - Huoltovarmuuskeskus /-organisaatio huoltovarmuus Kaupalliset toimijat: Yritykset - rahoitus, elintarvike, teollisuus, - tietotekniikka, tietoliikenne, kuljetus - energia,

14 Yrityksen toimintaympäristöt Makroympäristö Valtio Lait ja normit Olosuhteet Sidosryhmäympäristö Mikroympäristö: Markkinat: - Asiakastarpeet - Tuotannontekijät - Työvoima Organisaation toimintavarmuus, tehokkuus, kilpailukyky ja maine Ydintoiminnot (hankinta, tuotanto, logistiikka, myynti) Tilaus-toimitusketju Tukitoiminnot: mm. - tiedonhallinta, tietojärjestelmät - henkilöstöresurssien hallinta - taloushallinta Markkinat: - Asiakas: tuotteet ja palvelut Sidosryhmät: Materiaali-, raaka-aine-, komponenttitoimittajat, IT-palvelut ja kuljetuspalvelut Infrastruktuuri: Energia, tele- ja tietoverkot, kuljetusverkosto Toimintavarmuuden tehokkuus muodostuu arvoketjun eri osapuolten kyvystä ja keinoista hallita yllättävät tilanteet tietoisesti ja menetykset minimoiden. = uhka / epävarmuustekijä

15 Yrityksen toimintojen jatkuvuudenhallinta Johtaminen (ihmisten ja asioiden) Taloushallinta, rahoitus Organisaatiorakenne Tiedonhallinta, tietojärjestelmät Henkilöstöresurssien hallinta Tuotekehitys ja teknologiajohtaminen Hankinta (osto) / hankintaketjuhallinta Logistiikka (sisäänpäin) Tuotanto (valmistus) Logistiikka (ulospäin) Markkinointi, myynti ja asiakassuhteen hallinta Nykytilan arviointi Riski- ja vaikutusanalyysi Jatkuvuuden hallintastrategia Infrastruktuurin perustus Käyttöönotto Käytäntö toimintaympäristössä

16 s. 103 Liiketoiminnan häiriötilanteet katastrofi kriisi häiriö häiriön laajeneminen Kriisistä ilmoittava ryhmä Toipumisen prosessi Väistyvä prosessi Palautusprosessi Jälkiselvitysprosessi Häiriön ratkaisuprosessi Katastrofin hallintaryhmät Häiriön hallinta Kriisinhallinta Katastrofin hallinta Prosessin parantaminen

17 Esimerkki: Kriittisen toiminnan jatkuvuusriskeistä Hankinnan strategiamatriisi pieni Vaikutus taloudelliseen tulokseen suuri korkeat Toimitusriskit ja epävarmuus Pullonkaulatuotteet - tuotteilla on vähäinen tulosvaikutus, mutta joiden saatavuus on toiminnan jatkuvuuden kannalta tärkeä. Strategiset tuotteet - tuloksen kannalta tärkeät tuotteet, joita on vaikea hankkia ja korvata alhaiset Rutiinituotteet - tuotteilla on vähäinen tulosvaikutus ja joita on helppo hankkia. Viputuotteet - tuloksen kannalta tärkeät tuotteet, joita on helppo hankkia ja joissa ostajalla on paljon valtaa

18 Yrityksen riskikenttä Taloudelliset riskit - korkotaso - valuuttakurssi - luotto Ulkoinen ohjaus Strategiset riskit - kilpailu - asiakkaiden muutokset - toimialan muutos - asiakasvaatimukset - maksuvalmius - kassavirta - rekrytointi - toimitusketju - lait ja säädökset - toimintakulttuuri - johdon sitoutuminen Sisäinen ohjaus - laskentatoimi - tietojärjestelmät Operatiiviset riskit Ulkoinen ohjaus - yrityskaupat - tutkimus ja kehitys - osaaminen - saatavuus - henkilöstö - omaisuus - tuotteet ja palvelut - sopimukset - luonnon tapahtumat - toimittajat - toimintaympäristö Vahinkoriskit

19 Yrityksen jatkuvuusriskit Taloudelliset riskit - korkotaso - valuuttakurssi - luotto Strategiset riskit - kilpailu - asiakkaiden muutokset - toimialan muutos - asiakasvaatimukset Jatkuvuusriskit - maksuvalmius - kassavirta - rekrytointi - toimitusketju - lait ja säädökset - toimintakulttuuri - johdon sitoutuminen Sisäinen ohjaus - laskentatoimi - tietojärjestelmät - yrityskaupat - tutkimus ja kehitys - osaaminen - saatavuus - henkilöstö - omaisuus - tuotteet ja palvelut - sopimukset - luonnon tapahtumat - toimittajat - toimintaympäristö Operatiiviset riskit Vahinkoriskit

20 Sektorikohtainen varautuminen yritysten jatkuvuudenhallinnan kannalta Johtaminen (ihmisten ja asioiden) Taloushallinta, rahoitus P Organisaatiorakenne Tiedonhallinta, tietojärjestelmät P Henkilöstöresurssien hallinta Tuotekehitys ja teknologiajohtaminen Hankinta (osto) / hankintaketjuhallinta Logistiikka (sisäänpäin) Tuotanto (valmistus) P Logistiikka (ulospäin) P Markkinointi, myynti ja asiakassuhteen hallinta -> Huoltovarmuusorganisaatio painottuu sektori- / poolikohtaisesti ko. toimialojen varautumisen kehittämiseen -> Yrityksen riskienhallinnan ja jatkuvuudenhallinnan kohdistuu kaikkeen sen toimintaan.

21 Yritykset riskit Yritysten riskit ovat osa yhteiskunnan huoltovarmuuden riskejä Yritykset: Liiketoiminnan jatkuvuusriskit ja jatkuvuudenhallinta Ministeriöt, hallinnonalat: Yhteiskunnan riskit ja riskienhallinta sekä huoltovarmuus Kunnat ja kaupungit: Yhteiskunnan riskit ja riskienhallinta sekä huoltovarmuus -> Mitkä yritysten riskeistä vaikuttavat / kohdistuvat ministeriöiden toimintaan? -> Kuntien ja kaupunkien toimintaan?

22 Toimintakykyperusteinen varautuminen Esimerkki: Amerikkalainen varautuminen Toiminnan organisointi 1 Toimintakyvyn vaatimusten määrittely 2 Arviointi ja raportointi 8 Ohjelmien päivitys ja toteutus 7 Toimintakyvyn arviointi 3 Rahoituksen järjestely 6 Vaihtoehtojen tunnistaminen, analysointi ja valinta 4 Suunnitelmien ja strategioiden päivitys 5

23 Esimerkki: Amerikkalainen varautuminen Kriittisen infrastruktuurin suojaaminen S SUOJAAMINEN U O J A A M I N E N R I S K I E N H A L L I N T A Uhkien tunnistaminen Haavoittuvuuksien SUOJAAMINEN vähentäminen Seurausten pienentäminen TOIMENPITEIDEN KÄYTTÖÖNOTTO SUOJAAMINEN Verkkoturvallisuus; Harjoitukset; Tietoisuuden lisääminen; Fyysinen suojaaminen; Suunnitelmat; Redundanttisuus; Luotettavuus; Häiriöttömyys; Tiedon vaihtaminen; Koulutus

24 Esimerkki: Amerikkalainen varautuminen Kriittisen infrastruktuurin suojausohjelman riskienhallinnan viitekehys Fyysinen Tietoverkko Inhimillinen Turvallisuustavoitteiden määrittely Omaisuuserien, järjestelmien, tietoverkkojen ja toimintojen tunnistaminen Riskien arviointi (uhkat, seuraukset) Priorisointi Suojausohjelmien toimeenpano Tehokkuuden arviointi Kriittisen infrastruktuurin avainresurssien suojaamisen jatkuva parantaminen

25 Eri toimijoilla omat menettelynsä yhteistoimintakyky häiriötilanteissa ratkaisee Esimerkki logistisesta ketjusta: prosessit, toiminnot, tekniset järjestelyt, yhteistoimina Tavarantoimittaja Kuljetus Valmistus Kuljetus Satama Kuljetus Jakelijat Kuljetus Asiakas Haasteita: - 9 erilaista -- riskienhallintaprosessia -- tapaa huolehtia tietojärjestelmien toimintavarmuudesta -- hankinnoista -- energian saannista -- jne. Esimerkki: Tietojärjestelmien toimintavarmuus Tiedot Sovellukset Tietoliikenneyhteydet Laitteet/käyttöjärjestelmät Energia

26 Talous, politiikka Globaali toimintaympäristö Kaupankäynti, investoinnit, rahoitus Lainsäädäntö, viranomaistoiminnot, ohjeet (EU, kv, kansalliset) Väylät: maa, vesi, ilma Solmukohdat: satamat, lentoasemat, terminaalit Tietojärjestelmät, tiedonsiirto: yleiset ja logistiikkaa ohjaavat Viestiliikenne- ja paikannusjärjestelmät Raha- ja maksuliikennejärjestelmät Versio 1.2 Energia: sähkö, polttoaineet Logistinen järjestelmä materiaali-, tieto- ja rahavirta Sopimukset Vakuutukset/ vakuudet Henkilöstö, osaaminen, koulutus, tutkimus Yritykset: kuljetus-, logistiikka-, huolinta-, satamaoperaattorit Kuljetuskalusto Lastaus-, purkaus- ja siirtokalusto Huolto- ja korjaustoiminta, varaosahuolto Turvallisuusjärjestelyt ml. sääpalvelut

27 Näkemykset yhteiskunnan toimintavarmuutta uhkaavista riskeistä ohjaavat huoltovarmuustoiminnan painottumista Yritykset: Liiketoiminnan jatkuvuusriskit ja jatkuvuudenhallinta Yhteiskunnan huoltovarmuus: - riskien tunnistaminen - jatkuvuudenhallinnan menettelyt - varautuminen poikkeusoloihin Ministeriöt, hallinnonalat: Yhteiskunnan riskit ja riskienhallinta sekä huoltovarmuus Kunnat ja kaupungit: Yhteiskunnan riskit ja riskienhallinta sekä huoltovarmuus Huoltovarmuuskeskus: Yhteiskunnan riskit ja riskienhallinta sekä huoltovarmuus -> Yrityksessä varaudutaan epäjatkuvuustilanteisiin taloudellisesti, toiminnallisesti ja teknisestä: jatkuvuudenhallinnan kehittämistä johtamalla. -> Yrityksen johto käsittelee konkreettiset riskienhallinnan ja jatkuvuudenhallinnan suunnitelmat ja päättää em. resursseista.

28 Jatkuvuudenhallintastrategian elementit Toiminnan taso Häiriötilanne Toipumisen nopeuttaminen ennakointi reagointi Haittavaikutuksen lyhentäminen ja menetysten pienentäminen aika toiminnan jatkuvuudenhallinta ja toipuminen Riskien ja riippuvuuksien hallinta - Liiketoiminta - Tukitoiminta Jatkuvuussuunnittelu - Liiketoiminta - Tukitoiminta - Kriisinhallinta Häiriön hallinta Kriisin hallinta Jatkuvuussuunnitelmien Toipuminen keinojen käyttöönotto - Liiketoiminta - Tukitoiminta Päätös Uudelleen aloittaminen s. 171

29 Kiitos Tuija Kyrölä,

30 Oman tutkimuksen tulokset

31 Jatkuvuudenhallinnan strategiset päätökset Ylin johto Strateginen johtaminen Strateginen analyysi Strategian suunnittelu Jatkuvuudenhallinnan koordinointi Jatkuvuudenhallinnan johtaminen Jatkuvuudenhallinnan vaatimusten analysointi Jatkuvuudenhallintastrategian suunnittelu Liiketoimintayksiköt Jatkuvuussuunnitteluprosessi Toiminnan ja resurssien riskija vaikutusanalyysit Jatkuvuussuunnitelma s. 137

32 Omistajan odotukset ohjaavat strategista johtamista Omistaja ja hallitus - Riittävät tiedot riskeistä ja epävarmuustekijöistä. - Tuotto-odotus Omistaja ja hallitus - Riittävät tiedot riskien ja epävarmuustekijöiden hallintakeinoista. - Tuotto-odotus Strateginen johtaminen Liiketoiminnan jatkuvuusriskien hallinta vailla johdon vaatimuksia. Strateginen johtaminen Liiketoiminnan jatkuvuusriskien hallinnan vaatimukset johdolta. - Häiriön hallinta on suunnittelematonta. -Tilanteessa aikaa kuluu ja kustannukset kasvavat. -Tilanteesta selviäminen on riippuvainen sen hetken toimijoiden osaamisesta. - Kyky kehittää ennakoivasti jatkuvuusriskien hallintaa. - Kyky toimia häiriötilanteessa Operatiivinen johtaminen Operatiivinen johtaminen Jatkuvuusriskit hoidetaan tapaus kerrallaan Jatkuvuusriskit ennakoidaan s. 155

33 Jatkuvuudenhallinnan strategisen suunnittelun viitekehys Jatkuvuudenhallintastrategia Johtaminen - Jatkuvuudenhallinnan kehittämisen johtamismalli ja kriisinhallinnan malli - Jatkuvuudenhallintapolitiikka, -ohjelma ja jatkuvuussuunnitteluprosessi Strateginen Strategiset toiminnot - Kriittiset toiminnot, prosessit ja niiden hyväksytyt keskeytysajat - Lakivaatimukset Taktinen Organisaatiotaso Liiketoimintayksikkötaso: Jatkuvuusstrategia Kriittisten toimintojen, prosessien ja tehtävien jatkamisen vaihtoehdot: Yksikkö a) huolehtii toimintojen jatkuvuudesta, b) siirtää tehtävät tai osan niistä organisaation sisällä muualle hoidettavaksi, c) siirtää sopimuksella tehtävät tai osan niistä ulkoiselle kumppanille hoidettavaksi, d) ei varauduta tehtävien hoitamiseen häiriötilanteessa. Jatkuvuussuunnitelma Operatiivinen - Toimintamalli (vastuut, ryhmät) - Ohjeet - Riippuvuudet, keskeytysajat - Resurssikohtaiset jatkuvuussuunnitelmat s. 172

34 Strategisen analyysivaiheen tehtävien vertailu Strateginen johtaminen Strateginen analyysi Strategian suunnittelu Strategisen johtamisen prosessi: Asiakas- ja markkinaanalyysit Toimintaympäristöanalyysi ja ennustaminen Strategisen suunnittelun ennusteet Sisäisen toimintaorganisaation arviointi Liiketoiminnan strategioiden kehittäminen Liiketoiminnan tarpeet Liiketoiminnan jatkuvuudenhallinnan vaatimusten analysointi Jatkuvuussuunnitteluprosessi: Toiminnan ja resurssien riski-, haavoittuvuus- ja vaikutusanalyysit Strategian kehittäminen s. 133

35 Jatkuvuudenhallinnan johtamisen strategisten päätösten elementit Jatkuvuudenhallinnan johtaminen Jatkuvuudenhallinnan vaatimusten analysointi Jatkuvuudenhallintastrategian suunnittelu Asiayhteys / toimintaympäristö - Omistajan ja hallituksen valvonnan kohde - Strategiseen liiketoimintasuunnitteluun liitettävä osa-alue - Liiketoimintayksiköt - Toiminnan ja resurssien haavoittuvuuksien ja riippuvuuksien tunnistaminen - Liiketoimintayksiköt - Tukitoimintayksiköt - Kriittiset ulkoiset toimijat Tehtävät - Organisointi - Politiikka Prosessi - Jatkuvuudenhallintaohjelman suunnittelu ja toteutus - Vaikutus-, haavoittuvuus- ja riskianalyysien toteutus - Analyysien toteutus osana liiketoiminnan strategista analyysia - Jatkuvuussuunnitelmien suunnittelu ja toteutus - Toimintatapojen harjoitus - Organisaation, toimintayksikön ja resurssitason jatkuvuussuunnitelmat

36 Jatkuvuudenhallinnan vastuut ja tavoitteet Sidosryhmät Liiketoiminnan tavoitteet Liiketoiminnan jatkuvuudenhallinnan vastuu / intressi Liiketoiminnan jatkuvuudenhallinnan tavoitteet Asiakas - Odotuksena sopimuksenmukaisen toiminnan toteutuminen - Intressi tehdä yhteistyötä häiriöt hallitsevan osapuolen kanssa - Hankintasopimuksessa on sovitut menettelyt häiriöissä toimimiselle Osakkeenomistaja - Tuotto-odotus - Intressi sijoittaa varoja häiriöt hallitsevaan yritykseen - Hyvä hallintotapa - Jatkuvuudenhallintakyky Hallitus - Liiketoimintastrategi an käsittely ja hyväksyminen - Vastuu ohjata ja valvoa toimivaa johtoa - Hyvä hallintotapa - Liiketoimintastrategia kattaa jatkuvuudenhallintastrategian Ylin johto - Liiketoimintastrategi an suunnittelu ja toteutus - Vastaa yrityksen kyvystä hallita riskit ja yllättävät tilanteet - Jatkuvuudenhallintastrategian suunnittelu ja toteutus

37 Tulokset osoittavat, että Strateginen johtaminen on perusta tehokkaan jatkuvuudenhallinnan kehittämiselle, ja että yrityksen toimintavarmuuden kehittämisen yhtenä toimintona on jatkuvuudenhallinnan johtamisen. Strategisesti johdettu jatkuvuudenhallinta tukee organisaation toimintaa sen päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisessa ja lisää avaintekijöiden toimintavarmuutta. Strateginen jatkuvuudenhallinnan johtaminen on strategista, liiketoimintalähtöistä, systemaattista ja jatkuvaa liiketoimintaprosessien ja sen verkoston toimijoiden toimintavarmuuden kehittämistä ja arviointia. Strateginen jatkuvuudenhallinnan johtaminen ohjaa analysoimaan sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön riskit sekä kehittämään häiriöiden hallinnan organisaatiorakennetta ja toimintamenettelyjä.

38 Toimintavarmuuden hallinta Asiakastyytyväisyys Asiakastarpeet Liiketoiminnan jatkuvuus Tietämättömyys tulevaisuuden tapahtumista - Vastuut ja tehtävät - Teknologia - Toimintaverkostot Jatkuvuusriskien hallinta: Laatu Riskit Haavoittuvuudet Riippuvuudet - Strategia - Rakenne - Koko - Resurssit - Prosessit Avaintekijät Epävarmuus: Knight, Frank H: Risk, Uncertainty, and Profit ( ) Ph.D. dissertation

39 Integroitu organisaatiorakenne ekologiset tekijät Organisaatio: perustaminen muutokset loppu Valtio Riippuvuustekijät - koko - tehtävien epävarmuus - strategia - pääomistaja - julkinen uskottavuus - kriittiset resurssit yhteensopimaton (misfit) Rakenne Organisaation sisäinen valta yhteensopiva (fit) Asiakkaat s. 33

40 Liiketoiminnan suunnittelun liityntä toiminnan jatkuvuussuunnitteluun Organisaation tavoitteet Organisaation strategiat Organisaation liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelma Organisaation toimintasuunnitelma Yksiköiden liiketoimintasuunnitelmat Yksiköiden strategiat Yksiköiden liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmat s. 141

41 Jatkuvuudenhallinnan johtaminen on systemaattista toimintavarmuuden parantamista Riskeihin keskittynyt Riskit tunnistetaan ja analysoidaan systemaattisesti Ei systemaattista riskien tunnistamista / analysointia 1. Ei kehitetä systemaattisesti jatkuvuudenhallinnan toimintatapoja / menetelmiä teknisiä ja muita ratkaisuja. 3. Kehitetään systemaattisesti jatkuvuudenhallinnan toimintatapoja ja menetelmiä teknisiä ja muita ratkaisuja. Toimintavarmuuden parantamiseen keskittynyt s. 181

Ajankohtaista huoltovarmuudesta - tavoitteet - organisaatio - toiminta

Ajankohtaista huoltovarmuudesta - tavoitteet - organisaatio - toiminta Ajankohtaista huoltovarmuudesta - tavoitteet - organisaatio - toiminta SPEK Varautumisseminaari 2.12.2009 Ilkka Kananen Huoltovarmuuden turvaamisen periaatteet Väestön toimeentulon, maan talouselämän ja

Lisätiedot

HUOVI-PORTAALIN MAHDOLLISUUDET KUNNILLE

HUOVI-PORTAALIN MAHDOLLISUUDET KUNNILLE HUOVI-PORTAALIN MAHDOLLISUUDET KUNNILLE HUOLTOVARMUUSORGANISAATION TYÖKALU JOHTAJA TUIJA KYRÖLÄ Kevät 2013 Johtaja Tuija Kyrölä 1 PALVELUNA KUNNALLE & VARAUTUMISEN VERKOSTO VIRTUAALINEN KOHTAAMISPAIKKA,

Lisätiedot

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä Kari Wirman IT2012 - Valtakunnalliset IT-päivät 31.10.2012 Rovaniemi Jatkuvuudenhallinta Jatkuvuudenhallinnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä,

Lisätiedot

Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla

Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle ll 2010-luvulla Hiilitieto ry:n seminaari 18.3.2010 Ilkka Kananen Ilkka Kananen 19.03.2010 1 Energiahuollon turvaamisen perusteet Avointen energiamarkkinoiden toimivuus

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

MISTÄ ON HUOLTOVARMUUS TÄNÄÄN TEHTY?

MISTÄ ON HUOLTOVARMUUS TÄNÄÄN TEHTY? MISTÄ ON HUOLTOVARMUUS TÄNÄÄN TEHTY? Johtaja Hannu Pelttari Kansanhuollosta päivittäistavarahuoltoon - Varautuminen elintarvikehuollon häiriöihin 3.10.2013 Hämeenlinna HAURAS NYKY-YHTEISKUNTA Kaupungistuminen

Lisätiedot

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 Pääsihteeri Aapo Cederberg 1 PERUSTANA KOKONAISMAANPUOLUSTUS Kokonaismaanpuolustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä sotilaallisia ja siviilialojen toimia, joilla

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

ELINTARVIKEHUOLTOSEKTORIN POOLIEN TEHTÄVÄT SEKÄ POOLIEN HARJOITUKSET

ELINTARVIKEHUOLTOSEKTORIN POOLIEN TEHTÄVÄT SEKÄ POOLIEN HARJOITUKSET ELINTARVIKEHUOLTOSEKTORIN POOLIEN TEHTÄVÄT SEKÄ POOLIEN HARJOITUKSET Varautumisen III valtakunnalliset opintopäivät Hämeenlinna Valmiuspäällikkö Viljo Holopainen HUOLTOVARMUUSORGANISAATIO Huoltovarmuuskeskuksen

Lisätiedot

SOPIVA-hankeryhmä, Kari Wirman

SOPIVA-hankeryhmä, Kari Wirman Toiminnan jatkuvuuden hallinta verkostoituneessa toimintaympäristössä SOPIVA-hankeryhmä, Haasteena koko verkoston toimintavarmuuden kehittäminen 10.5.2010 2 Tuotantotoiminta Tuotantoprosessi Tuotannontekijät

Lisätiedot

TIETOTURVALLISUUDESTA TOIMINNAN TURVALLISUUTEEN. Tietoturva Nyt! Säätytalo Toimitusjohtaja Raimo Luoma

TIETOTURVALLISUUDESTA TOIMINNAN TURVALLISUUTEEN. Tietoturva Nyt! Säätytalo Toimitusjohtaja Raimo Luoma TIETOTURVALLISUUDESTA TOIMINNAN TURVALLISUUTEEN Tietoturva Nyt! 4.11.2015 Säätytalo Toimitusjohtaja Raimo Luoma HUOLTOVARMUUDEN PERUSTAVOITE Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain tarkoituksena on

Lisätiedot

TOIMINNAN JATKUVUUDEN HALLINTA

TOIMINNAN JATKUVUUDEN HALLINTA VERSIO 1.0F 15.5.2009 TOIMINNAN JATKUVUUDEN HALLINTA Versio: 1.0F Julkaistu: 15.5.2009 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Toiminnan jatkuvuuden hallintaa koskevat suositukset... 3 3.1 Johtaminen...

Lisätiedot

Huoltovarmuusorganisaation työjärjestys

Huoltovarmuusorganisaation työjärjestys Huoltovarmuusorganisaation työjärjestys 18.9.2008 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä.... 3 2. Johto-organisaatio... 4 2.1 Hallitus...4 2.1.1 Tehtävät ja kokoonpano... 4 2.1.2 Koolle kutsuminen... 4 2.1.3 Päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Prioriteetti I, II tai III. Vastuuhenkilö: Menettely: Aikataulu:

Prioriteetti I, II tai III. Vastuuhenkilö: Menettely: Aikataulu: Riskien hallinnan arviointiohjelma kuntakonserniin kuuluvissa yhteisöissä 2012 2014 (pohjaehdotus) Määritellään kunkin osa-alueen prioriteetti olennaisuuden ja lisäarvon perusteella: Prioriteetti I: määritellään

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 25.3.2015 KH 16.3.2015 2 Sisällys 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. Sisäisen

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY TAVOITE - LOGISTIIKAN TEHOKKUUDEN JA KILPAILUKYVYN KEHITTÄMINEN Tarvitaan vahvempia ja tehokkaampia keskittymiä logistiikan kansainvälisen

Lisätiedot

Sähköriippuvuuden riskit

Sähköriippuvuuden riskit 1 Sähköriippuvuuden riskit Käyttövarmuuspäivä Fingrid Oyj, 26.11.2009 Dosentti, tekn. tri Veli-Pekka Nurmi Tampereen teknillinen yliopisto Sähköenergiatekniikka 25.11.2009 Mikä ihme energiassa, sähkössä

Lisätiedot

Valmiuspäällikkö Sakari Ahvenainen. Valmiusohje ja ajankohtaista varautumisesta. Helsingin TIVA ja joukkoviestintäpooli (JVP)

Valmiuspäällikkö Sakari Ahvenainen. Valmiusohje ja ajankohtaista varautumisesta. Helsingin TIVA ja joukkoviestintäpooli (JVP) Valmiuspäällikkö Sakari Ahvenainen Helsingin TIVA ja joukkoviestintäpooli (JVP) Valmiusohje ja ajankohtaista varautumisesta Lapin TIVA:n alueseminaari 24.9.2009 Rovaniemi JVP:n ohje valmius-suunnitelman

Lisätiedot

Tärkeysluokitusjärjestelmän uudistaminen käytännössä. Tl-tietojen ylläpito, Vasu-sovellusten käyttö, päivitys ja kehitys. 6.10.2005 Gilbert Appelgren

Tärkeysluokitusjärjestelmän uudistaminen käytännössä. Tl-tietojen ylläpito, Vasu-sovellusten käyttö, päivitys ja kehitys. 6.10.2005 Gilbert Appelgren Tärkeysluokitusjärjestelmän uudistaminen käytännössä Tl-tietojen ylläpito, Vasu-sovellusten käyttö, päivitys ja kehitys 6.10.2005 Gilbert Appelgren 1 Esityksen pääkohdat Tärkeysluokitusjärjestelmän uudistaminen

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Vesihuolto 2015-2040 Haasteet Pirkanmaalla 22.10.2015, Pirkanmaan ELY-keskuksen auditorio Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari Miksi Älykästä Vettä Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu 12.5.2015 Toimialajohtaja Jukka Piekkari HSY:n vesihuolto pähkinänkuoressa HSY: Vesihuolto, jätehuolto, seutu- ja ympäristötieto Vesihuolto: veden puhdistus

Lisätiedot

Arkkitehtuurinäkökulma

Arkkitehtuurinäkökulma Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma JHS-seminaari 14.11.2006, Satakuntatalo Aki Siponen Valtiovarainministeriö Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Vesihuollon kehittämispäivä 14.3.2016, Kirkonkranni, Seinäjoki Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki 15 a (22.8.2014/681)

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

KOTIMAISTEN POLTTOAINEIDEN MERKITYS ENERGIAHUOLTOVARMUUDELLE

KOTIMAISTEN POLTTOAINEIDEN MERKITYS ENERGIAHUOLTOVARMUUDELLE KOTIMAISTEN POLTTOAINEIDEN MERKITYS ENERGIAHUOLTOVARMUUDELLE Johtava analyy+kko Hannu Hernesniemi Paikallisvoima ry:n vuosiseminaari Helsinki 14.3.2013 1 14.3.2013 HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEET (VNP 539/21.8.2008,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Miten näkökulmat ovat syventyneet ISO ja välillä? Lassi Väisänen

Miten näkökulmat ovat syventyneet ISO ja välillä? Lassi Väisänen Miten näkökulmat ovat syventyneet ISO 31000 ja 31004 välillä? Lassi Väisänen ISO Riskienhallintamaailma Riskien johtaminen ja johtopäätösten teko (ISO 31000) Erityisosa-alueet Riskianalyysit ISO xxx Riskianalyysit

Lisätiedot

Jatkuvuuden varmistaminen

Jatkuvuuden varmistaminen Jatkuvuuden varmistaminen kriittisessä ympäristössä SADe-ohjelman tietosuoja- ja tietoturvailtapäivä 26.11.2014 Aku Hilve http: ://www.capitolhillblue.com/node/47903/060413internet 2 Varautumisella ymmärretään

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä?

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? XXI Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari 22.1.2016 Tutkimusjohtaja, dos. Mikko Luoma Vaasan yliopisto Ajan henki Pitkä taantuma koettelee yksityistä ja

Lisätiedot

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Esittelymateriaali Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Miten työkalu on syntynyt? Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Itsearviointiprosessi

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Ohjelmajohtamisen kehittäminen

Ohjelmajohtamisen kehittäminen Ohjelmajohtamisen kehittäminen Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Ohjelmajohtaja Päivi Hoverfält Mitä on ohjelmajohtaminen? Ohjelmajohtaminen on tapa organisoida ja johtaa merkittäviä muutoksia

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

Toimeenpano ja Seuranta - CHAMP III työpaja Turku 27.10.2010 Pekka Salminen

Toimeenpano ja Seuranta - CHAMP III työpaja Turku 27.10.2010 Pekka Salminen Toimeenpano ja Seuranta - CHAMP III työpaja Turku 27.10.2010 Pekka Salminen Toimeenpanon ja seurannan lähtökohtia Toimeenpano perustuu: Toimintasuunnitelmaan, Organisaatiorakenteeseen, Viestintään ja

Lisätiedot

Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla

Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla STM:N VALMIUSSEMINAARI 27.5.2016 Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT 26.5.2016 2 Vesihuoltolaitoksen jatkuvuudenhallinta Valmius toimia

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

Palveluiden häiriöttömyyden varmistaminen

Palveluiden häiriöttömyyden varmistaminen Palveluiden häiriöttömyyden varmistaminen 21.1.2016 vastuullisuuden sidosryhmätilaisuus Tapio Tourula, varautumisen johtava asiantuntija Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Tausta Liikenteen ja kuljetusten

Lisätiedot

SUOMEN HUOLTOVARMUUS ajankohtaiskatsaus

SUOMEN HUOLTOVARMUUS ajankohtaiskatsaus SUOMEN HUOLTOVARMUUS ajankohtaiskatsaus Johtaja Jyrki Hakola Varautuminen IV, Tampere SPEK, 12.10.2016 HUOLTOVARMUUDEN PERUSTAVOITE Väestön toimeentulon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta

Lisätiedot

mihin (priorisoituihin) asiakokonaisuuksiin liittyviä riskejä (ml. toimintatapojen heikkoudet) ja mahdollisuuksia arvioidaan

mihin (priorisoituihin) asiakokonaisuuksiin liittyviä riskejä (ml. toimintatapojen heikkoudet) ja mahdollisuuksia arvioidaan Hankasalmen kunnan riskien hallinnan arviointiohjelma 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointiohjelmaan kunnan johtoryhmä määrittelee mihin (priorisoituihin) asiakokonaisuuksiin liittyviä riskejä (ml. toimintatapojen

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla?

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Liikennepoliittiset teemat Ari-Pekka Manninen Liikennepolitiikan päämäärä ja uuden ajan liikennepolitiikka Liikennepolitiikan päämäärä on

Lisätiedot

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström #innovaativat julkiset hankinnat Ilona Lundström Innovaatio on kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnetty tieto ja osaaminen Tuoteinnovaatiot, prosessi-innovaatiot, palveluinnovaatiot,

Lisätiedot

Kansallinen luonnonvarastrategia: Strategiaprosessin tavoitteet ja toteutus

Kansallinen luonnonvarastrategia: Strategiaprosessin tavoitteet ja toteutus Kansallinen luonnonvarastrategia: Strategiaprosessin tavoitteet ja toteutus Eeva Hellström Kestävän kehityksen toimikunnan ja Luonnonvarainneuvoston kokoukset 24.4.2008 Strategiprosessin asemointi Kansainvälinen

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

Strateginen ketteryys

Strateginen ketteryys Strateginen ketteryys Strategisen ketteryyden ja herkkyyden rakentaminen organisaatioon ForeC Advisors Asko Horttanainen 1.9.2012 STRATEGINEN KETTERYYS STRATEGINEN KETTERYYS tarkoittaa kykyä tehdä tosiaikaisia

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta. Markus Kiviaho, Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP

Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta. Markus Kiviaho, Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta Markus Kiviaho, Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta Konsernijohdon vastuulla

Lisätiedot

Taitaja 2016 Taitajat framilla - seminaari

Taitaja 2016 Taitajat framilla - seminaari Taitaja 2016 Taitajat framilla - seminaari Ammatillisen koulutuksen muutoksen johtaminen Muutoksesta mahdollisuus 1 19.2.2015 Reija Lepola Reija Lepola, Kuntayhtymän johtaja, rehtori Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Näkökulmia kokonaisturvallisuudesta - Ajankohtaista ja selonteon linjaukset - Kokonaisturvallisuus kunnassa

Näkökulmia kokonaisturvallisuudesta - Ajankohtaista ja selonteon linjaukset - Kokonaisturvallisuus kunnassa Näkökulmia kokonaisturvallisuudesta - Ajankohtaista ja selonteon linjaukset - Kokonaisturvallisuus kunnassa 20.3.2013 Yleissihteeri Vesa Valtonen (ST) vesa.valtonen@turvallisuuskomitea.fi Kuntien varautuminen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 1 Rakentaminen Kauppa 18 16 16 17 Palvelut 54 59 Muut 2 1 1 2 3 4 5 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Rakentamispolitiikka. Verkkotoimikunta 6.9.2011 Keijo Välimaa

Rakentamispolitiikka. Verkkotoimikunta 6.9.2011 Keijo Välimaa Rakentamispolitiikka Verkkotoimikunta 6.9.2011 Keijo Välimaa 2 PAS 55 Omaisuuden hallinnan elementit Omaisuuslajit Elinkaaren vaiheet: Hankkiminen Käyttäminen Kunnossapitäminen Uusiminen/hävittäminen 3

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio

Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio Tiedotustilaisuus 28.9.2006 Helena Tuhkanen Esityksen tavoitteet Esityksen tavoitteena on kertoa Pilari 2 prosesseista ja näiden välisen vuoropuhelun toteuttamisesta

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA (valtioneuvosto) SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMA (sisäministeriö) Aluehallintoviraston kokonaisturvallisuusstrategia (L-S AVI) Keski-Suomen

Lisätiedot

Palveluiden häiriöttömyys ja toimitusvarmuus. Varautuminen?

Palveluiden häiriöttömyys ja toimitusvarmuus. Varautuminen? Palveluiden häiriöttömyys ja toimitusvarmuus Jaakko Pekki 20.11.2015 Varautuminen? Varautuminen on toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen ja mahdollisesti tarvittavat

Lisätiedot

Suomen kuntien vuoden 2015 tieto- ja kyberturvallisuutta koskeva kysely Tervetuloa vastaamaan kyselyyn!

Suomen kuntien vuoden 2015 tieto- ja kyberturvallisuutta koskeva kysely Tervetuloa vastaamaan kyselyyn! 1(16) Suomen kuntien vuoden 2015 tieto- ja kyberturvallisuutta koskeva kysely Tervetuloa vastaamaan kyselyyn! Arvoisa vastaaja, Tällä kyselyllä selvitetään Suomen kuntien tieto- ja kyberturvallisuuden

Lisätiedot

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma 19.10.2012 Tuula Sokka Algol Chemicals Oy ALGOL: KANSAINVÄLINEN AMMATTILAINEN. Teknisen kaupan ja terveydenhuollon monialakonserni, jolla pitkät

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu VM/JulkICT JUHTA 10.05.2016 JulkICT-osasto Tausta: Vanhat strategiat ja hallitusohjelma Linjaukset julkisen

Lisätiedot

Medivire Työterveyspalvelut Oy

Medivire Työterveyspalvelut Oy Medivire Työterveyspalvelut Oy Terveyttä ja hyvinvointia työhön n ja elämää Medivire Työterveyspalvelut Oy 43 paikkakunnalla yli 50 toimipistettä 3 600 asiakasorganisaatiota Yli 210 000 henkilöasiakasta

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Taloushallinnon uusi rooli

Taloushallinnon uusi rooli Taloushallinnon uusi rooli Valtio Expo 2009 Marja Heikkinen-Jarnola liikenne- ja viestintähallinnon controller 7.5.2009 marja.heikkinen-jarnola@lvm.fi 1 Taloushallinnon rutiinit palvelukeskukseen entä

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Thinking Business. Tulevaisuus 2. Liiketoimintakriittiset salkunhallinnan soveltamisalueet ja innovaatioiden lähteet tulevaisuudessa

Thinking Business. Tulevaisuus 2. Liiketoimintakriittiset salkunhallinnan soveltamisalueet ja innovaatioiden lähteet tulevaisuudessa 1 Thinking Business Tulevaisuus 2 Liiketoimintakriittiset salkunhallinnan soveltamisalueet ja innovaatioiden lähteet tulevaisuudessa Riskienhallinta 3 Riskienhallinta ja sen merkitys strategisessa salkunhallinnassa

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Metsähallituksen uusi toimintamalli

Metsähallituksen uusi toimintamalli Metsähallituksen uusi toimintamalli 17.2.2011 Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Liikelaitos METSÄHALLITUS -KONSERNI nykyisellään PÄÄJOHTAJA Metsähallituksen yhteiset konserniyksiköt

Lisätiedot

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Valtiovarainministeriö TUVE-hanke 03/2012 TUVE - esityksen sisältö 1. Mitä hallinnon turvallisuusverkolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Kestävä yhdyskunta Logistiikan mahdollisuudet

Kestävä yhdyskunta Logistiikan mahdollisuudet 1 Kestävä yhdyskunta Logistiikan mahdollisuudet Savon ilmasto-ohjelman seminaari Erikoistutkija 8.5.2012 LOGISTIIKKASELVITYKSEN TAUSTAA Suomi ja LvM kansainvälisesti edelläkävijöitä logististen toimintaedellytysten

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

Yrittämisen riskit. Sähköurakoitsijapäivät 18.-20.4.2012, Hyvinkää Kari Björklöv, Fennia

Yrittämisen riskit. Sähköurakoitsijapäivät 18.-20.4.2012, Hyvinkää Kari Björklöv, Fennia Yrittämisen riskit Sähköurakoitsijapäivät 18.-20.4.2012, Hyvinkää Kari Björklöv, Fennia Vältetty riski parempi kuin korvattu riski! - raha ei korvaa kaikkea esim. ihmishenkeä Maine on yrityksen arvokkain

Lisätiedot

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN Ossi Aura & Guy Ahonen Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media ja kirjoittajat ISBN 978-952-14-2780-0 ISBN 978-952-14-2781-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2782-4

Lisätiedot

Integroitu johtamisjärjestelmän (IMS) paikallisen ilmastotyön tukena

Integroitu johtamisjärjestelmän (IMS) paikallisen ilmastotyön tukena Integroitu johtamisjärjestelmän (IMS) paikallisen ilmastotyön tukena Pekka Salminen Union of the Baltic Cities, Commission on Environment, Environmental Secretariat Systemaattisempi Integroitu johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Siirtymäajan toimenpiteet ja mitä päivittäminen vaatii Tärkeimmät muutokset ja

Lisätiedot