Logistiikan toimintavarmuus osana huoltovarmuutta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Logistiikan toimintavarmuus osana huoltovarmuutta"

Transkriptio

1 Logistiikan toimintavarmuus osana huoltovarmuutta Tuija Kyrölä Huoltovarmuuden turvaaminen poikkeustilanteissa -seminaari

2 Esityksen tavoite käsitellä asiaa yhteiskunnan toimintavarmuuden ja yritysten jatkuvuudenhallinnan näkökulmasta osoittaa yritysten ja huoltovarmuutta koordinoivien toimijoiden yhteistyön tarve osoittaa jatkuvuudenhallinnan olevan oleellinen osa liiketoiminnan johtamista Perusasia: Yritykset tuottavat palveluita ja hyödykkeitä kuluttajille, yrityksille sekä hallinnolle, kuten ministeriöille, hallinnonaloille, kunnille ja kaupungeille

3 Esitys perustuu Lisensiaatin tutkimukseeni Työkokemukseeni yritysten jatkuvuudenhallinnan kehittämisestä Tietämykseeni huoltovarmuuden kehittämisen toimijoiden roolista yhteiskunnassa

4 Tutkimuksen aihealue Lähtökohdat: - Terrori-isku New York - Sarbanes-Oxley laki 2002: yrityksen hallituksen vakuutus sisäisten kontrollien tehokkuudesta - B. Lincoln väitöskirjan tulos (2005): liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu yrityksen ylimmän johdon ja hallitustason asia - Suomen hallinnointikoodi (CG) Tutkijan työkokemus ml. yrittäjyys (11 v.): jatkuvuudenhallinta on organisaatioissa heikolla tasolla Aihealueen tarkastelu (tieteellinen keskustelu): Yrityksen johtamista Organisaatio Organisaatioteoria Kontingenssiteoria Ylin johto Hallitus Strategisen johtamisen teoria Kohdeilmiön tarkastelu: Miten yritystä johtamalla varaudutaan vakaviin liiketoimintahäiriöihin

5 Kontingenssiteorian yhteensopivuusmalli Kontigenssitekijä Muut syyt - Yhteensopiva (fit) + Suorituskyky / Tehokkuus (performance) + Organisaatiorakenne matala sopeutuu muuttuu Jos ei tyydyttävä s. 25

6 Tutkimuksen tavoite Strateginen johtaminen Strateginen analyysi Strategian suunnittelu Strateginen johtamisen prosessi: Asiakas- ja markkinaanalyysit Toimintaympäristöanalyysi ja ennustaminen Strategisen suunnittelun ennusteet Sisäisen toimintaorganisaation arviointi Liiketoiminnan strategioiden kehittäminen Jatkuvuussuunnitteluprosessi: Toiminnan ja resurssien riski- ja vaikutusanalyysi Strategian kehittäminen s. 132

7 s. 14 Tutkimuksen käsitteet Organisaatio Strateginen johtaminen: Strategisen johtamisen prosessi Tutkimuksen kohde: Strategiset päätökset jatkuvuudenhallinnan johtamiseksi Tutkimusaineisto Kriisinhallinnan tehtävät Tietotekninen jatkuvuudenhallinnan tehtävät Riskienhallinnan tehtävät Jatkuvuudenhallinta

8 Jatkuvuudenhallinnan painopisteiden kehittyminen korkea Tarve varmistaa kriittisen toiminnan/ prosessin jatkuminen Liiketoimintaprosessien jatkuvuudenhallinta Liiketoimintayksiköiden ja (tuki)toimintojen välisten riippuvuuksien tunnistaminen Kriittisten liiketoimintayksiköiden jatkuvuussuunnittelu Kriittisten sovellusten ja tietoverkkojen toipumissuunnitelmat matala Varakeskus- ja Tietojen ja kapasiteettipalvelut tietojärjestelmien varmistusratkaisut Tietotekniset ratkaisut Liiketoimintaan integroidut toimintatavat ja ratkaisut Toimintatapojen ja ratkaisujen kehittyminen s. 81

9 ISO (2007) Jatkuvuudenhallinnan konsepti Toipuminen Toiminnan jatkuvuus Toiminnan taso Häiriötilanteen hallinta Varautuminen Estäminen Häiriötilanne Toipumisen nopeuttaminen aika Haittavaikutuksen lyhentäminen ja menetysten pienentäminen

10 Elinkeinoelämän osallistuminen huoltovarmuustyöhön (Public-Private-Partnership) n Huoltovarmuuskeskus Hallitus Huoltovarmuusneuvosto Finanssialan sektori Tietoyhteiskuntasektori Terveydenhuoltosektori Elintarvikehuoltosektori Energiahuoltosektori Kuljetuslogistiikkasektori Alkutuotantopooli Elintarviketeollisuuspooli Kauppa ja jakelupooli Voimatalouspooli Öljypooli Rahoitushuoltopooli Vakuutusalan pooli Ilmakuljetuspooli Maakuljetuspooli Vesikuljetuspooli Terveydenhuoltopooli Vesihuoltopooli Elektroniikkapooli Graafinen pooli Joukkoviestintäpooli Tietoverkkopooli Tietotekniikkapooli Aluepooli- - TIVA-toimikunnat Kemian pooli Teknologiapooli Metsäpooli Muovi- ja kumipooli Rakennuspooli Vaatetuspooli - aluetoimikunnat Huoltovarmuuskriittiset yritykset (n. 2000)

11 VNp huoltovarmuuden tavoitteista 539/ Kansainväliset markkinat, kansalliset toimenpiteet ja voimavarat Kahden- ja monenväliset huoltovarmuussopimukset Yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin turvaaminen Energian siirto- ja jakeluverkot Sähköiset tieto- ja viestintäjärjestelmät Kuljetuslogistiset järjestelmät Vesihuolto ja muu yhdyskuntatekniikka Infrastruktuurin rakentaminen ja kunnossapito Yhteiskunnan kriittisen tuotannon turvaaminen Elintarvikehuolto Energiatuotanto Terveydenhuolto Maanpuolustusta tukeva tuotanto Vientiteollisuuden yleisten toimintaedellytysten turvaaminen Huoltovarmuuden keskinäiset riippuvuudet ja yhteistyö Lainsäädännön kehittäminen Sektorikohtainen ohjeistus

12 Ensimmäinen kansallinen huoltovarmuuden tilannekuva vuoden 2011 lopulla a) Yritykset b) Sektorit, poolit ja HVK Jatkuvuudenhallinnan strateginen ja operatiivinen kehittäminen Toimintaympäristön riskien, haavoittuvuuksien ja riippuvuuksien analysointi Jatkuvuudenhallinnan menettelyjen toteutus Yritykset arvioivat kypsyysanalyysilla jatkuvuudenhallinnan nykytilan ja asettavat tavoitetilan. * Pooleissa analysoidaan toimialan yhteenvedot ja tunnistetaan kehittämistarpeet. Sektorien toimenpiteet muodostetaan poolikohtaisista tarpeista. Tulokset mm. ohjaavat sektori- ja poolikohtaista huoltovarmuustyön kohdentamista tukevat varautumisen kehittämishankkeiden käynnistämistä. * = Yrityksen vastaukset ovat vain sen käytössä. Tietolähde: HUOVI-kickoff kalvot/ Ilkka Kananen

13 Yhteiskunnan toimintavarmuuden takaavia toimijoita Jatkuvuudenhallinnan kehittäminen: Jatkuvuudenhallinnan strateginen ja operatiivinen kehittäminen Toimintaympäristön riskien, haavoittuvuuksien ja riippuvuuksien analysointi Jatkuvuudenhallinnan menettelyjen toteutus Järjestöt / liitot - elinkeinopolitiikka - jäsenyritysten tuki Vastuullisia hv-toimijoita: - Ministeriöt ja hallinnon alat - Kunnat / Kaupungit - Huoltovarmuuskeskus /-organisaatio huoltovarmuus Kaupalliset toimijat: Yritykset - rahoitus, elintarvike, teollisuus, - tietotekniikka, tietoliikenne, kuljetus - energia,

14 Yrityksen toimintaympäristöt Makroympäristö Valtio Lait ja normit Olosuhteet Sidosryhmäympäristö Mikroympäristö: Markkinat: - Asiakastarpeet - Tuotannontekijät - Työvoima Organisaation toimintavarmuus, tehokkuus, kilpailukyky ja maine Ydintoiminnot (hankinta, tuotanto, logistiikka, myynti) Tilaus-toimitusketju Tukitoiminnot: mm. - tiedonhallinta, tietojärjestelmät - henkilöstöresurssien hallinta - taloushallinta Markkinat: - Asiakas: tuotteet ja palvelut Sidosryhmät: Materiaali-, raaka-aine-, komponenttitoimittajat, IT-palvelut ja kuljetuspalvelut Infrastruktuuri: Energia, tele- ja tietoverkot, kuljetusverkosto Toimintavarmuuden tehokkuus muodostuu arvoketjun eri osapuolten kyvystä ja keinoista hallita yllättävät tilanteet tietoisesti ja menetykset minimoiden. = uhka / epävarmuustekijä

15 Yrityksen toimintojen jatkuvuudenhallinta Johtaminen (ihmisten ja asioiden) Taloushallinta, rahoitus Organisaatiorakenne Tiedonhallinta, tietojärjestelmät Henkilöstöresurssien hallinta Tuotekehitys ja teknologiajohtaminen Hankinta (osto) / hankintaketjuhallinta Logistiikka (sisäänpäin) Tuotanto (valmistus) Logistiikka (ulospäin) Markkinointi, myynti ja asiakassuhteen hallinta Nykytilan arviointi Riski- ja vaikutusanalyysi Jatkuvuuden hallintastrategia Infrastruktuurin perustus Käyttöönotto Käytäntö toimintaympäristössä

16 s. 103 Liiketoiminnan häiriötilanteet katastrofi kriisi häiriö häiriön laajeneminen Kriisistä ilmoittava ryhmä Toipumisen prosessi Väistyvä prosessi Palautusprosessi Jälkiselvitysprosessi Häiriön ratkaisuprosessi Katastrofin hallintaryhmät Häiriön hallinta Kriisinhallinta Katastrofin hallinta Prosessin parantaminen

17 Esimerkki: Kriittisen toiminnan jatkuvuusriskeistä Hankinnan strategiamatriisi pieni Vaikutus taloudelliseen tulokseen suuri korkeat Toimitusriskit ja epävarmuus Pullonkaulatuotteet - tuotteilla on vähäinen tulosvaikutus, mutta joiden saatavuus on toiminnan jatkuvuuden kannalta tärkeä. Strategiset tuotteet - tuloksen kannalta tärkeät tuotteet, joita on vaikea hankkia ja korvata alhaiset Rutiinituotteet - tuotteilla on vähäinen tulosvaikutus ja joita on helppo hankkia. Viputuotteet - tuloksen kannalta tärkeät tuotteet, joita on helppo hankkia ja joissa ostajalla on paljon valtaa

18 Yrityksen riskikenttä Taloudelliset riskit - korkotaso - valuuttakurssi - luotto Ulkoinen ohjaus Strategiset riskit - kilpailu - asiakkaiden muutokset - toimialan muutos - asiakasvaatimukset - maksuvalmius - kassavirta - rekrytointi - toimitusketju - lait ja säädökset - toimintakulttuuri - johdon sitoutuminen Sisäinen ohjaus - laskentatoimi - tietojärjestelmät Operatiiviset riskit Ulkoinen ohjaus - yrityskaupat - tutkimus ja kehitys - osaaminen - saatavuus - henkilöstö - omaisuus - tuotteet ja palvelut - sopimukset - luonnon tapahtumat - toimittajat - toimintaympäristö Vahinkoriskit

19 Yrityksen jatkuvuusriskit Taloudelliset riskit - korkotaso - valuuttakurssi - luotto Strategiset riskit - kilpailu - asiakkaiden muutokset - toimialan muutos - asiakasvaatimukset Jatkuvuusriskit - maksuvalmius - kassavirta - rekrytointi - toimitusketju - lait ja säädökset - toimintakulttuuri - johdon sitoutuminen Sisäinen ohjaus - laskentatoimi - tietojärjestelmät - yrityskaupat - tutkimus ja kehitys - osaaminen - saatavuus - henkilöstö - omaisuus - tuotteet ja palvelut - sopimukset - luonnon tapahtumat - toimittajat - toimintaympäristö Operatiiviset riskit Vahinkoriskit

20 Sektorikohtainen varautuminen yritysten jatkuvuudenhallinnan kannalta Johtaminen (ihmisten ja asioiden) Taloushallinta, rahoitus P Organisaatiorakenne Tiedonhallinta, tietojärjestelmät P Henkilöstöresurssien hallinta Tuotekehitys ja teknologiajohtaminen Hankinta (osto) / hankintaketjuhallinta Logistiikka (sisäänpäin) Tuotanto (valmistus) P Logistiikka (ulospäin) P Markkinointi, myynti ja asiakassuhteen hallinta -> Huoltovarmuusorganisaatio painottuu sektori- / poolikohtaisesti ko. toimialojen varautumisen kehittämiseen -> Yrityksen riskienhallinnan ja jatkuvuudenhallinnan kohdistuu kaikkeen sen toimintaan.

21 Yritykset riskit Yritysten riskit ovat osa yhteiskunnan huoltovarmuuden riskejä Yritykset: Liiketoiminnan jatkuvuusriskit ja jatkuvuudenhallinta Ministeriöt, hallinnonalat: Yhteiskunnan riskit ja riskienhallinta sekä huoltovarmuus Kunnat ja kaupungit: Yhteiskunnan riskit ja riskienhallinta sekä huoltovarmuus -> Mitkä yritysten riskeistä vaikuttavat / kohdistuvat ministeriöiden toimintaan? -> Kuntien ja kaupunkien toimintaan?

22 Toimintakykyperusteinen varautuminen Esimerkki: Amerikkalainen varautuminen Toiminnan organisointi 1 Toimintakyvyn vaatimusten määrittely 2 Arviointi ja raportointi 8 Ohjelmien päivitys ja toteutus 7 Toimintakyvyn arviointi 3 Rahoituksen järjestely 6 Vaihtoehtojen tunnistaminen, analysointi ja valinta 4 Suunnitelmien ja strategioiden päivitys 5

23 Esimerkki: Amerikkalainen varautuminen Kriittisen infrastruktuurin suojaaminen S SUOJAAMINEN U O J A A M I N E N R I S K I E N H A L L I N T A Uhkien tunnistaminen Haavoittuvuuksien SUOJAAMINEN vähentäminen Seurausten pienentäminen TOIMENPITEIDEN KÄYTTÖÖNOTTO SUOJAAMINEN Verkkoturvallisuus; Harjoitukset; Tietoisuuden lisääminen; Fyysinen suojaaminen; Suunnitelmat; Redundanttisuus; Luotettavuus; Häiriöttömyys; Tiedon vaihtaminen; Koulutus

24 Esimerkki: Amerikkalainen varautuminen Kriittisen infrastruktuurin suojausohjelman riskienhallinnan viitekehys Fyysinen Tietoverkko Inhimillinen Turvallisuustavoitteiden määrittely Omaisuuserien, järjestelmien, tietoverkkojen ja toimintojen tunnistaminen Riskien arviointi (uhkat, seuraukset) Priorisointi Suojausohjelmien toimeenpano Tehokkuuden arviointi Kriittisen infrastruktuurin avainresurssien suojaamisen jatkuva parantaminen

25 Eri toimijoilla omat menettelynsä yhteistoimintakyky häiriötilanteissa ratkaisee Esimerkki logistisesta ketjusta: prosessit, toiminnot, tekniset järjestelyt, yhteistoimina Tavarantoimittaja Kuljetus Valmistus Kuljetus Satama Kuljetus Jakelijat Kuljetus Asiakas Haasteita: - 9 erilaista -- riskienhallintaprosessia -- tapaa huolehtia tietojärjestelmien toimintavarmuudesta -- hankinnoista -- energian saannista -- jne. Esimerkki: Tietojärjestelmien toimintavarmuus Tiedot Sovellukset Tietoliikenneyhteydet Laitteet/käyttöjärjestelmät Energia

26 Talous, politiikka Globaali toimintaympäristö Kaupankäynti, investoinnit, rahoitus Lainsäädäntö, viranomaistoiminnot, ohjeet (EU, kv, kansalliset) Väylät: maa, vesi, ilma Solmukohdat: satamat, lentoasemat, terminaalit Tietojärjestelmät, tiedonsiirto: yleiset ja logistiikkaa ohjaavat Viestiliikenne- ja paikannusjärjestelmät Raha- ja maksuliikennejärjestelmät Versio 1.2 Energia: sähkö, polttoaineet Logistinen järjestelmä materiaali-, tieto- ja rahavirta Sopimukset Vakuutukset/ vakuudet Henkilöstö, osaaminen, koulutus, tutkimus Yritykset: kuljetus-, logistiikka-, huolinta-, satamaoperaattorit Kuljetuskalusto Lastaus-, purkaus- ja siirtokalusto Huolto- ja korjaustoiminta, varaosahuolto Turvallisuusjärjestelyt ml. sääpalvelut

27 Näkemykset yhteiskunnan toimintavarmuutta uhkaavista riskeistä ohjaavat huoltovarmuustoiminnan painottumista Yritykset: Liiketoiminnan jatkuvuusriskit ja jatkuvuudenhallinta Yhteiskunnan huoltovarmuus: - riskien tunnistaminen - jatkuvuudenhallinnan menettelyt - varautuminen poikkeusoloihin Ministeriöt, hallinnonalat: Yhteiskunnan riskit ja riskienhallinta sekä huoltovarmuus Kunnat ja kaupungit: Yhteiskunnan riskit ja riskienhallinta sekä huoltovarmuus Huoltovarmuuskeskus: Yhteiskunnan riskit ja riskienhallinta sekä huoltovarmuus -> Yrityksessä varaudutaan epäjatkuvuustilanteisiin taloudellisesti, toiminnallisesti ja teknisestä: jatkuvuudenhallinnan kehittämistä johtamalla. -> Yrityksen johto käsittelee konkreettiset riskienhallinnan ja jatkuvuudenhallinnan suunnitelmat ja päättää em. resursseista.

28 Jatkuvuudenhallintastrategian elementit Toiminnan taso Häiriötilanne Toipumisen nopeuttaminen ennakointi reagointi Haittavaikutuksen lyhentäminen ja menetysten pienentäminen aika toiminnan jatkuvuudenhallinta ja toipuminen Riskien ja riippuvuuksien hallinta - Liiketoiminta - Tukitoiminta Jatkuvuussuunnittelu - Liiketoiminta - Tukitoiminta - Kriisinhallinta Häiriön hallinta Kriisin hallinta Jatkuvuussuunnitelmien Toipuminen keinojen käyttöönotto - Liiketoiminta - Tukitoiminta Päätös Uudelleen aloittaminen s. 171

29 Kiitos Tuija Kyrölä,

30 Oman tutkimuksen tulokset

31 Jatkuvuudenhallinnan strategiset päätökset Ylin johto Strateginen johtaminen Strateginen analyysi Strategian suunnittelu Jatkuvuudenhallinnan koordinointi Jatkuvuudenhallinnan johtaminen Jatkuvuudenhallinnan vaatimusten analysointi Jatkuvuudenhallintastrategian suunnittelu Liiketoimintayksiköt Jatkuvuussuunnitteluprosessi Toiminnan ja resurssien riskija vaikutusanalyysit Jatkuvuussuunnitelma s. 137

32 Omistajan odotukset ohjaavat strategista johtamista Omistaja ja hallitus - Riittävät tiedot riskeistä ja epävarmuustekijöistä. - Tuotto-odotus Omistaja ja hallitus - Riittävät tiedot riskien ja epävarmuustekijöiden hallintakeinoista. - Tuotto-odotus Strateginen johtaminen Liiketoiminnan jatkuvuusriskien hallinta vailla johdon vaatimuksia. Strateginen johtaminen Liiketoiminnan jatkuvuusriskien hallinnan vaatimukset johdolta. - Häiriön hallinta on suunnittelematonta. -Tilanteessa aikaa kuluu ja kustannukset kasvavat. -Tilanteesta selviäminen on riippuvainen sen hetken toimijoiden osaamisesta. - Kyky kehittää ennakoivasti jatkuvuusriskien hallintaa. - Kyky toimia häiriötilanteessa Operatiivinen johtaminen Operatiivinen johtaminen Jatkuvuusriskit hoidetaan tapaus kerrallaan Jatkuvuusriskit ennakoidaan s. 155

33 Jatkuvuudenhallinnan strategisen suunnittelun viitekehys Jatkuvuudenhallintastrategia Johtaminen - Jatkuvuudenhallinnan kehittämisen johtamismalli ja kriisinhallinnan malli - Jatkuvuudenhallintapolitiikka, -ohjelma ja jatkuvuussuunnitteluprosessi Strateginen Strategiset toiminnot - Kriittiset toiminnot, prosessit ja niiden hyväksytyt keskeytysajat - Lakivaatimukset Taktinen Organisaatiotaso Liiketoimintayksikkötaso: Jatkuvuusstrategia Kriittisten toimintojen, prosessien ja tehtävien jatkamisen vaihtoehdot: Yksikkö a) huolehtii toimintojen jatkuvuudesta, b) siirtää tehtävät tai osan niistä organisaation sisällä muualle hoidettavaksi, c) siirtää sopimuksella tehtävät tai osan niistä ulkoiselle kumppanille hoidettavaksi, d) ei varauduta tehtävien hoitamiseen häiriötilanteessa. Jatkuvuussuunnitelma Operatiivinen - Toimintamalli (vastuut, ryhmät) - Ohjeet - Riippuvuudet, keskeytysajat - Resurssikohtaiset jatkuvuussuunnitelmat s. 172

34 Strategisen analyysivaiheen tehtävien vertailu Strateginen johtaminen Strateginen analyysi Strategian suunnittelu Strategisen johtamisen prosessi: Asiakas- ja markkinaanalyysit Toimintaympäristöanalyysi ja ennustaminen Strategisen suunnittelun ennusteet Sisäisen toimintaorganisaation arviointi Liiketoiminnan strategioiden kehittäminen Liiketoiminnan tarpeet Liiketoiminnan jatkuvuudenhallinnan vaatimusten analysointi Jatkuvuussuunnitteluprosessi: Toiminnan ja resurssien riski-, haavoittuvuus- ja vaikutusanalyysit Strategian kehittäminen s. 133

35 Jatkuvuudenhallinnan johtamisen strategisten päätösten elementit Jatkuvuudenhallinnan johtaminen Jatkuvuudenhallinnan vaatimusten analysointi Jatkuvuudenhallintastrategian suunnittelu Asiayhteys / toimintaympäristö - Omistajan ja hallituksen valvonnan kohde - Strategiseen liiketoimintasuunnitteluun liitettävä osa-alue - Liiketoimintayksiköt - Toiminnan ja resurssien haavoittuvuuksien ja riippuvuuksien tunnistaminen - Liiketoimintayksiköt - Tukitoimintayksiköt - Kriittiset ulkoiset toimijat Tehtävät - Organisointi - Politiikka Prosessi - Jatkuvuudenhallintaohjelman suunnittelu ja toteutus - Vaikutus-, haavoittuvuus- ja riskianalyysien toteutus - Analyysien toteutus osana liiketoiminnan strategista analyysia - Jatkuvuussuunnitelmien suunnittelu ja toteutus - Toimintatapojen harjoitus - Organisaation, toimintayksikön ja resurssitason jatkuvuussuunnitelmat

36 Jatkuvuudenhallinnan vastuut ja tavoitteet Sidosryhmät Liiketoiminnan tavoitteet Liiketoiminnan jatkuvuudenhallinnan vastuu / intressi Liiketoiminnan jatkuvuudenhallinnan tavoitteet Asiakas - Odotuksena sopimuksenmukaisen toiminnan toteutuminen - Intressi tehdä yhteistyötä häiriöt hallitsevan osapuolen kanssa - Hankintasopimuksessa on sovitut menettelyt häiriöissä toimimiselle Osakkeenomistaja - Tuotto-odotus - Intressi sijoittaa varoja häiriöt hallitsevaan yritykseen - Hyvä hallintotapa - Jatkuvuudenhallintakyky Hallitus - Liiketoimintastrategi an käsittely ja hyväksyminen - Vastuu ohjata ja valvoa toimivaa johtoa - Hyvä hallintotapa - Liiketoimintastrategia kattaa jatkuvuudenhallintastrategian Ylin johto - Liiketoimintastrategi an suunnittelu ja toteutus - Vastaa yrityksen kyvystä hallita riskit ja yllättävät tilanteet - Jatkuvuudenhallintastrategian suunnittelu ja toteutus

37 Tulokset osoittavat, että Strateginen johtaminen on perusta tehokkaan jatkuvuudenhallinnan kehittämiselle, ja että yrityksen toimintavarmuuden kehittämisen yhtenä toimintona on jatkuvuudenhallinnan johtamisen. Strategisesti johdettu jatkuvuudenhallinta tukee organisaation toimintaa sen päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisessa ja lisää avaintekijöiden toimintavarmuutta. Strateginen jatkuvuudenhallinnan johtaminen on strategista, liiketoimintalähtöistä, systemaattista ja jatkuvaa liiketoimintaprosessien ja sen verkoston toimijoiden toimintavarmuuden kehittämistä ja arviointia. Strateginen jatkuvuudenhallinnan johtaminen ohjaa analysoimaan sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön riskit sekä kehittämään häiriöiden hallinnan organisaatiorakennetta ja toimintamenettelyjä.

38 Toimintavarmuuden hallinta Asiakastyytyväisyys Asiakastarpeet Liiketoiminnan jatkuvuus Tietämättömyys tulevaisuuden tapahtumista - Vastuut ja tehtävät - Teknologia - Toimintaverkostot Jatkuvuusriskien hallinta: Laatu Riskit Haavoittuvuudet Riippuvuudet - Strategia - Rakenne - Koko - Resurssit - Prosessit Avaintekijät Epävarmuus: Knight, Frank H: Risk, Uncertainty, and Profit ( ) Ph.D. dissertation

39 Integroitu organisaatiorakenne ekologiset tekijät Organisaatio: perustaminen muutokset loppu Valtio Riippuvuustekijät - koko - tehtävien epävarmuus - strategia - pääomistaja - julkinen uskottavuus - kriittiset resurssit yhteensopimaton (misfit) Rakenne Organisaation sisäinen valta yhteensopiva (fit) Asiakkaat s. 33

40 Liiketoiminnan suunnittelun liityntä toiminnan jatkuvuussuunnitteluun Organisaation tavoitteet Organisaation strategiat Organisaation liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelma Organisaation toimintasuunnitelma Yksiköiden liiketoimintasuunnitelmat Yksiköiden strategiat Yksiköiden liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmat s. 141

41 Jatkuvuudenhallinnan johtaminen on systemaattista toimintavarmuuden parantamista Riskeihin keskittynyt Riskit tunnistetaan ja analysoidaan systemaattisesti Ei systemaattista riskien tunnistamista / analysointia 1. Ei kehitetä systemaattisesti jatkuvuudenhallinnan toimintatapoja / menetelmiä teknisiä ja muita ratkaisuja. 3. Kehitetään systemaattisesti jatkuvuudenhallinnan toimintatapoja ja menetelmiä teknisiä ja muita ratkaisuja. Toimintavarmuuden parantamiseen keskittynyt s. 181

KRIITTISEN TELEINFRASTRUKTUURIN TURVAAMINEN

KRIITTISEN TELEINFRASTRUKTUURIN TURVAAMINEN KRIITTISEN TELEINFRASTRUKTUURIN TURVAAMINEN VIRVE-päivä 19.3.2013 Toimitusjohtaja Ilkka Kananen 1. Miksi Suomessa tarvitaan huoltovarmuutta? 2. Mihin huoltovarmuus perustuu? 3. Miten huoltovarmuutta turvataan?

Lisätiedot

RAUTATIELIIKENNE OSANA LOGISTISTA JÄRJESTELMÄÄ HUOLTOVARMUUDEN TURVAAMISESSA

RAUTATIELIIKENNE OSANA LOGISTISTA JÄRJESTELMÄÄ HUOLTOVARMUUDEN TURVAAMISESSA RAUTATIELIIKENNE OSANA LOGISTISTA JÄRJESTELMÄÄ HUOLTOVARMUUDEN TURVAAMISESSA HUOLTOVARMUUDEN PERUSTAVOITE Väestön toimeentulon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta välttämättömät taloudelliset

Lisätiedot

Ajankohtaista huoltovarmuudesta - tavoitteet - organisaatio - toiminta

Ajankohtaista huoltovarmuudesta - tavoitteet - organisaatio - toiminta Ajankohtaista huoltovarmuudesta - tavoitteet - organisaatio - toiminta SPEK Varautumisseminaari 2.12.2009 Ilkka Kananen Huoltovarmuuden turvaamisen periaatteet Väestön toimeentulon, maan talouselämän ja

Lisätiedot

HUOVI-portaali. Huoltovarmuustoiminnan uusi painopiste: toiminnallinen huoltovarmuus

HUOVI-portaali. Huoltovarmuustoiminnan uusi painopiste: toiminnallinen huoltovarmuus Miten yrityksesi toiminta jatkuu, kun sähkönsaannissa on pitkäkestoinen katko tietoliikenneyhteydet ovat poikki myrskyn vuoksi tuotantokiinteistö tuhoutuu tulipalossa tärkeimmän raaka-ainetoimittajan tai

Lisätiedot

Huoltovarmuusorganisaation työkalut yritysten jatkuvuussuunnittelun tukena HUOVI-portaali

Huoltovarmuusorganisaation työkalut yritysten jatkuvuussuunnittelun tukena HUOVI-portaali Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät 2012 Yritykset verkostomainen toiminta ja häiriötilanteet Huoltovarmuusorganisaation työkalut yritysten jatkuvuussuunnittelun tukena HUOVI-portaali 27.9.2012

Lisätiedot

HUOVI verkoston sähköinen työympäristö. Sähköinen työpöytä -seminaari 29.04.2010 Tutkimuspäällikkö Hannu Sivonen

HUOVI verkoston sähköinen työympäristö. Sähköinen työpöytä -seminaari 29.04.2010 Tutkimuspäällikkö Hannu Sivonen HUOVI verkoston sähköinen työympäristö Sähköinen työpöytä -seminaari 29.04.2010 Tutkimuspäällikkö Hannu Sivonen 1 Esityksen sisältö Huoltovarmuus Huoltovarmuusorganisaatio HUOVI-portaali, huoltovarmuusorganisaation

Lisätiedot

HUOVI-PORTAALIN MAHDOLLISUUDET KUNNILLE

HUOVI-PORTAALIN MAHDOLLISUUDET KUNNILLE HUOVI-PORTAALIN MAHDOLLISUUDET KUNNILLE HUOLTOVARMUUSORGANISAATION TYÖKALU JOHTAJA TUIJA KYRÖLÄ Kevät 2013 Johtaja Tuija Kyrölä 1 PALVELUNA KUNNALLE & VARAUTUMISEN VERKOSTO VIRTUAALINEN KOHTAAMISPAIKKA,

Lisätiedot

Valmistautunut on varautunut. Arkipäivän (liike)toiminnan häiriöiden hallinnan menettelyt tukevat toimintaa mahdollisissa poikkeusoloissa

Valmistautunut on varautunut. Arkipäivän (liike)toiminnan häiriöiden hallinnan menettelyt tukevat toimintaa mahdollisissa poikkeusoloissa Valmistautunut on varautunut Arkipäivän (liike)toiminnan häiriöiden hallinnan menettelyt tukevat toimintaa mahdollisissa poikkeusoloissa Toiminnan jatkuvuudenhallinta: HUOVI-portaali jatkuvuussuunnittelun

Lisätiedot

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä Kari Wirman IT2012 - Valtakunnalliset IT-päivät 31.10.2012 Rovaniemi Jatkuvuudenhallinta Jatkuvuudenhallinnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä,

Lisätiedot

HUOLTOVARMUUSORGANISAATIO JA TULEVAISUUDEN HAASTEET

HUOLTOVARMUUSORGANISAATIO JA TULEVAISUUDEN HAASTEET HUOLTOVARMUUSORGANISAATIO JA TULEVAISUUDEN HAASTEET Huomisen huoltovarmuus 22.1.2014 Toimitusjohtaja Ilkka Kananen 1 HUOLTOVARMUUS häiriöiden ja kriisien vaikutukset Varaudutaan mahdollisimman laaja-alaisesti

Lisätiedot

IP-verkkojen luotettavuus huoltovarmuuden näkökulmasta. IPLU-II-projektin päätösseminaari Kari Wirman

IP-verkkojen luotettavuus huoltovarmuuden näkökulmasta. IPLU-II-projektin päätösseminaari Kari Wirman IP-verkkojen luotettavuus huoltovarmuuden näkökulmasta IPLU-II-projektin päätösseminaari Network Message Formatting Huoltovarmuus ja sen turvaaminen Huoltovarmuus: Väestön toimeentulo, välttämättömän talouden

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja huoltovarmuus

Elinkeinoelämä ja huoltovarmuus Elinkeinoelämä ja huoltovarmuus Puheenjohtaja Jaakko Rauramo Puolustustaloudellinen suunnittelukunta 1.3.2005 Huoltovarmuuden turvaamisen periaate Väestön toimeentulo Välttämättömän talouden jatkuvuus

Lisätiedot

PTS:n uusi organisaatio ja suunnittelutavoitteet 2004-2008 Ilkka Kananen PTS:n suunnitteluseminaari 6. 7.10.2005 Sannäs Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan toimintamalli Toimintaympäristö Uhkat Tärkeysluokitellut

Lisätiedot

HUOLTOVARMUUS VERKOSTO- JA SOPIMUSTALOUDESSA

HUOLTOVARMUUS VERKOSTO- JA SOPIMUSTALOUDESSA HUOLTOVARMUUS VERKOSTO- JA SOPIMUSTALOUDESSA Johtaja Hannu Pelttari Suomen Vesiyhdistyksen Vesihuoltojaoston seminaari 6.11.2013 Espoo HAURAS NYKY-YHTEISKUNTA Kaupungistuminen Sähköistyminen Verkottuminen

Lisätiedot

SUOMEN VALMIUDET KRIISITILANTEISSA, TUOTANNOSSA, ENERGIA- JA ELINTARVIKEHUOLLOSSA

SUOMEN VALMIUDET KRIISITILANTEISSA, TUOTANNOSSA, ENERGIA- JA ELINTARVIKEHUOLLOSSA SUOMEN VALMIUDET KRIISITILANTEISSA, TUOTANNOSSA, ENERGIA- JA ELINTARVIKEHUOLLOSSA MATINE-seminaari 17.3.2015 VTT, Tampere Logistiikkapäällikkö Raija Viljanen Infrastruktuuriosasto HUOLTOVARMUUDEN PERUSTAVOITE

Lisätiedot

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen erityisesti sähköisen infrastruktuurin turvaaminen CIP-seminaari 22.11.2007 Ilkka Kananen 1 UHKAT JA RISKIT (Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen

Lisätiedot

Valmistautunut on varautunut. Arkipäivän (liike)toiminnan häiriöiden hallinnan menettelyt tukevat toimintaa mahdollisissa poikkeusoloissa

Valmistautunut on varautunut. Arkipäivän (liike)toiminnan häiriöiden hallinnan menettelyt tukevat toimintaa mahdollisissa poikkeusoloissa Valmistautunut on varautunut Arkipäivän (liike)toiminnan häiriöiden hallinnan menettelyt tukevat toimintaa mahdollisissa poikkeusoloissa Toiminnan jatkuvuudenhallinta: Huoltovarmuusorganisaation uudet

Lisätiedot

Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta

Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta Haasteena verkoston toimintavarmuuden kehittäminen Ohjaus heikkenee Häiriö toimijan toiminnassa vaikuttaa verkoston toiminnan jatkuvuuteen 2 Vaatimuksia

Lisätiedot

Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla

Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle 2010-luvulla Kivihiilen merkitys huoltovarmuudelle ll 2010-luvulla Hiilitieto ry:n seminaari 18.3.2010 Ilkka Kananen Ilkka Kananen 19.03.2010 1 Energiahuollon turvaamisen perusteet Avointen energiamarkkinoiden toimivuus

Lisätiedot

MISTÄ ON HUOLTOVARMUUS TÄNÄÄN TEHTY?

MISTÄ ON HUOLTOVARMUUS TÄNÄÄN TEHTY? MISTÄ ON HUOLTOVARMUUS TÄNÄÄN TEHTY? Johtaja Hannu Pelttari Kansanhuollosta päivittäistavarahuoltoon - Varautuminen elintarvikehuollon häiriöihin 3.10.2013 Hämeenlinna HAURAS NYKY-YHTEISKUNTA Kaupungistuminen

Lisätiedot

ELINTARVIKEHUOLTOSEKTORIN POOLIEN TEHTÄVÄT SEKÄ POOLIEN HARJOITUKSET

ELINTARVIKEHUOLTOSEKTORIN POOLIEN TEHTÄVÄT SEKÄ POOLIEN HARJOITUKSET ELINTARVIKEHUOLTOSEKTORIN POOLIEN TEHTÄVÄT SEKÄ POOLIEN HARJOITUKSET Varautumisen III valtakunnalliset opintopäivät Hämeenlinna Valmiuspäällikkö Viljo Holopainen HUOLTOVARMUUSORGANISAATIO Huoltovarmuuskeskuksen

Lisätiedot

Kooste riskienhallinnan valmistelusta

Kooste riskienhallinnan valmistelusta Kooste riskienhallinnan valmistelusta 14.11.2017 Varautuminen ja riskienhallintaalajaosto Jukka Koponen Maakunnan riskienhallinnan valmistelusta Riskienhallinta-asioiden valmistelutyöstä huolehtii maakunnan

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

KUJA2: Kuntien ja maakuntien jatkuvuudenhallinta -projekti. Aki Pihlaja Projektipäällikkö

KUJA2: Kuntien ja maakuntien jatkuvuudenhallinta -projekti. Aki Pihlaja Projektipäällikkö KUJA2: Kuntien ja maakuntien jatkuvuudenhallinta -projekti Aki Pihlaja Projektipäällikkö KUJA2-projekti pähkinänkuoressa Omistaja: Suomen Kuntaliitto ry Rahoittaja: Huoltovarmuuskeskus Toteutus: 4/2017-3/2019

Lisätiedot

ELINTARVIKEHUOLTOSEKTORIN POOLIT Valmiuspäällikkö Aili Kähkönen. Elintarvikehuoltosektorin poolit

ELINTARVIKEHUOLTOSEKTORIN POOLIT Valmiuspäällikkö Aili Kähkönen. Elintarvikehuoltosektorin poolit ELINTARVIKEHUOLTOSEKTORIN POOLIT Valmiuspäällikkö Aili Kähkönen Elintarvikehuoltosektorin poolit Alkutuotanto pooli Kauppa- ja jakelupooli Elintarviketeollisuuspooli KOVAtoimikunta 14 aluetta Toimikunta

Lisätiedot

HUOLTOVARMUUS TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA. Sotataloudellinen Seura 25.11.2013 Ilkka Kananen

HUOLTOVARMUUS TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA. Sotataloudellinen Seura 25.11.2013 Ilkka Kananen HUOLTOVARMUUS TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA Sotataloudellinen Seura 25.11.2013 Ilkka Kananen HUOLTOVARMUUDEN PERUSTAVOITE Väestön toimeentulon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta välttämättömät

Lisätiedot

KUNTALIITTO 11.6.2013 HUOVI-PORTAALI: TYÖKALUJA JATKUVUUDENHALLINNAN PARANTAMISEKSI. Johtaja Tuija KyröläTuija Kyrölä, KTL

KUNTALIITTO 11.6.2013 HUOVI-PORTAALI: TYÖKALUJA JATKUVUUDENHALLINNAN PARANTAMISEKSI. Johtaja Tuija KyröläTuija Kyrölä, KTL KUNTALIITTO 11.6.2013 HUOVI-PORTAALI: TYÖKALUJA JATKUVUUDENHALLINNAN PARANTAMISEKSI Johtaja Tuija KyröläTuija Kyrölä, KTL 1 HVO Mikä on HUOVI-portaali? Esimerkkejä kypsyysanalyysin kysymyksistä Miten eteenpäin?

Lisätiedot

Huoltovarmuusorganisaation työjärjestys

Huoltovarmuusorganisaation työjärjestys Huoltovarmuusorganisaation työjärjestys 18.9.2008 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä.... 3 2. Johto-organisaatio... 4 2.1 Hallitus...4 2.1.1 Tehtävät ja kokoonpano... 4 2.1.2 Koolle kutsuminen... 4 2.1.3 Päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Kriisitilanteiden tietoliikenne, informaatioinfrastruktuurin turvaaminen

Kriisitilanteiden tietoliikenne, informaatioinfrastruktuurin turvaaminen Kriisitilanteiden tietoliikenne, informaatioinfrastruktuurin turvaaminen IPLU-projektin järjestämä seminaari IP-verkkojen luotettavuudesta, 17.5.2006 Kari Wirman 2 Yhteiskunnan toimintojen riippuvuudet

Lisätiedot

SOPIVA-hankeryhmä, Kari Wirman

SOPIVA-hankeryhmä, Kari Wirman Toiminnan jatkuvuuden hallinta verkostoituneessa toimintaympäristössä SOPIVA-hankeryhmä, Haasteena koko verkoston toimintavarmuuden kehittäminen 10.5.2010 2 Tuotantotoiminta Tuotantoprosessi Tuotannontekijät

Lisätiedot

TOIMINNAN JATKUVUUDEN HALLINTA

TOIMINNAN JATKUVUUDEN HALLINTA VERSIO 1.0F 15.5.2009 TOIMINNAN JATKUVUUDEN HALLINTA Versio: 1.0F Julkaistu: 15.5.2009 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Toiminnan jatkuvuuden hallintaa koskevat suositukset... 3 3.1 Johtaminen...

Lisätiedot

Yhteiskunnan varautuminen

Yhteiskunnan varautuminen Yhteiskunnan varautuminen VIRVE -päivä 20.3.2012 Marina Congress Center, Helsinki Toimitusjohtaja Helena Vänskä Öljyalan Keskusliitto Huoltovarmuuskeskuksen hallitus 21.3.2012 1 Mihin varaudutaan? Huoltovarmuusuhkakuvat

Lisätiedot

TIETOTURVALLISUUDESTA TOIMINNAN TURVALLISUUTEEN. Tietoturva Nyt! Säätytalo Toimitusjohtaja Raimo Luoma

TIETOTURVALLISUUDESTA TOIMINNAN TURVALLISUUTEEN. Tietoturva Nyt! Säätytalo Toimitusjohtaja Raimo Luoma TIETOTURVALLISUUDESTA TOIMINNAN TURVALLISUUTEEN Tietoturva Nyt! 4.11.2015 Säätytalo Toimitusjohtaja Raimo Luoma HUOLTOVARMUUDEN PERUSTAVOITE Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain tarkoituksena on

Lisätiedot

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 Pääsihteeri Aapo Cederberg 1 PERUSTANA KOKONAISMAANPUOLUSTUS Kokonaismaanpuolustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä sotilaallisia ja siviilialojen toimia, joilla

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Luonnos - VAHTI-ohje 2/2016 Toiminnan jatkuvuuden hallinta

Luonnos - VAHTI-ohje 2/2016 Toiminnan jatkuvuuden hallinta Luo / Muokkaa Lähetä Lausunnonantajat Yhteenveto Luonnos - VAHTI-ohje 2/2016 Toiminnan jatkuvuuden hallinta Johdanto Kommentit ja huomiot - Johdanto Tiivistäisin alkuun jatkuvuuden määritelmän esim. seuraavasti:

Lisätiedot

Liiketoiminnan ICT-riippuvuus kasvaa hallitaanko riskit?

Liiketoiminnan ICT-riippuvuus kasvaa hallitaanko riskit? Liiketoiminnan ICT-riippuvuus kasvaa hallitaanko riskit? Mika Ollikainen, Tutkimusjohtaja j Keskeisiä tuloksia 10.5.2010 2 Tutkimuksen sisältö Tutkimuksen kannalta keskeiset kysymykset jaettiin viiteen

Lisätiedot

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen KPMG Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen Riskienhallinta on keskeinen osa muutoshallintaa Henkilöstöriskien tunnistaminen ja merkitys muutoksen johtamisessa ADVISORY SERVICES Muutoksen

Lisätiedot

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ YHTEISKUNNNAN TOIMIVUUDEN PERUSTANA

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ YHTEISKUNNNAN TOIMIVUUDEN PERUSTANA SÄHKÖJÄRJESTELMÄ YHTEISKUNNNAN TOIMIVUUDEN PERUSTANA Käyttövarmuuspäivä 2.12.2013 Toimitusjohtaja Ilkka Kananen ENERGIAN SAATAVUUS KANSALLISEEN TURVALLISUUDEN VÄLTTÄMÄTÖN EHTO 2 Ilkka Kananen YHTEISKUNNAN

Lisätiedot

CERT-CIP seminaari 20.11.2008

CERT-CIP seminaari 20.11.2008 CERT-CIP seminaari 20.11.2008 Johtaja Veli-Pekka Kuparinen Viestintävirasto Helsinki 24.11.2008 1 Huoltovarmuusorganisaatio 01.07.2008 Huoltovarmuuskeskuksen hallitus TEM nimittänyt 11 jäsentä 4 yksityiseltä

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi PelJk

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi PelJk Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi 2016 PelJk 18.8.2016 Palvelutasopäätös 2014-2018 Pelastustoimen palvelutasopäätös on pelastuslain 28 :n mukainen päätös alueen palvelutasosta ja suunnitelma

Lisätiedot

Sähkön tuotannon ja varavoiman kotimaisuusaste korkeammaksi Sähkö osana huoltovarmuutta

Sähkön tuotannon ja varavoiman kotimaisuusaste korkeammaksi Sähkö osana huoltovarmuutta Sähkön tuotannon ja varavoiman kotimaisuusaste korkeammaksi Sähkö osana huoltovarmuutta Fingridin käyttövarmuuspäivä 26.11.2008, Mika Purhonen HVK PowerPoint template A4 24.11.2008 1 Sähkön tuotannon kapasiteetti

Lisätiedot

Tilannekuvien luominen arjen ja konkretian välimaastossa. Pekka Koskinen 17.9.2015

Tilannekuvien luominen arjen ja konkretian välimaastossa. Pekka Koskinen 17.9.2015 Tilannekuvien luominen arjen ja konkretian välimaastossa Pekka Koskinen 17.9.2015 ARKI JA KONKRETIA KOHTAAVAT KOHTAAVATKO TILANNEKUVAT? - MYYRMANNIN SUURONNETTOMUUS 2002 - KONGINKANKAAN LIIKENNETURMA 2004

Lisätiedot

Finanssivalvonnan painopisteet varautumisen valvonnassa

Finanssivalvonnan painopisteet varautumisen valvonnassa Finanssivalvonnan painopisteet varautumisen valvonnassa Vakuutusalan varautumisen uudet haasteet -koulutustilaisuus 1.2.2011 Jukka Vesala, apulaisjohtaja Fivan missio Edistämme finanssimarkkinoiden vakautta

Lisätiedot

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm. SKTY:N SYYSPÄIVÄT 21.10.2014, Lahti RISKIENHALLINTA. Eeva Rantanen Ramboll CM Oy

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm. SKTY:N SYYSPÄIVÄT 21.10.2014, Lahti RISKIENHALLINTA. Eeva Rantanen Ramboll CM Oy Image size: 7,94 cm x 25,4 cm SKTY:N SYYSPÄIVÄT 21.10.2014, Lahti RISKIENHALLINTA Eeva Rantanen Ramboll CM Oy RISKIENHALLINNASTA KRIISINHALLINTAAN Lähde: Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta kunnassa. 2012

Lisätiedot

Miten toteutetaan hyvä vesihuollon varautumissuunnitelma ja miten toimintaa häiriötilanteessa voidaan harjoitella? Lounais-Suomen vesihuoltopäivä

Miten toteutetaan hyvä vesihuollon varautumissuunnitelma ja miten toimintaa häiriötilanteessa voidaan harjoitella? Lounais-Suomen vesihuoltopäivä Miten toteutetaan hyvä vesihuollon varautumissuunnitelma ja miten toimintaa häiriötilanteessa voidaan harjoitella? Lounais-Suomen vesihuoltopäivä 2017 Petri Lonka, 15.11.2017 Jatkuvuuskonsultointi Oy Toiminut

Lisätiedot

8.3 HUOLTOVARMUUDEN KEHITTÄMINEN

8.3 HUOLTOVARMUUDEN KEHITTÄMINEN 8.3 HUOLTOVARMUUDEN KEHITTÄMINEN HUOLTOVARMUUSTAVOITTEET- JA ORGANISAATIO LÄHTÖKOHDAT Huoltovarmuuden turvaaminen eri muodoissaan on aina ollut maamme yleisen turvallisuuspolitiikan osa, jonka avulla on

Lisätiedot

erisk - Yhteistyö riskienhallinnan verkkoyhteisösssä Tutkimuspäällikkö Helena Kortelainen puh. 020 722 3206 e-mail helena.kortelainen@vtt.

erisk - Yhteistyö riskienhallinnan verkkoyhteisösssä Tutkimuspäällikkö Helena Kortelainen puh. 020 722 3206 e-mail helena.kortelainen@vtt. erisk - Yhteistyö riskienhallinnan verkkoyhteisösssä Tutkimuspäällikkö Helena Kortelainen puh. 020 722 3206 e-mail helena.kortelainen@vtt.fi ULKOISET RISKIT ULKOISET RISKIT Markkinariskit Markkinariskit

Lisätiedot

Huoltovarmuusorganisaatio sekä sen toimijat ja suunnitteluvälineet. Syyskuussa 2008/Gilbert Appelgren

Huoltovarmuusorganisaatio sekä sen toimijat ja suunnitteluvälineet. Syyskuussa 2008/Gilbert Appelgren Huoltovarmuusorganisaatio sekä sen toimijat ja suunnitteluvälineet Syyskuussa 2008/Gilbert Appelgren 1 Huoltovarmuuden turvaamisen periaate Entäs jos ja kun kuitenkin Väestön toimeentulo, välttämättömän

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntasektorin toiminta - kyetäänkö kuljetuslogistiikan ohjausjärjestelmien toimivuus turvaamaan. Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö

Tietoyhteiskuntasektorin toiminta - kyetäänkö kuljetuslogistiikan ohjausjärjestelmien toimivuus turvaamaan. Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö Tietoyhteiskuntasektorin toiminta - kyetäänkö kuljetuslogistiikan ohjausjärjestelmien toimivuus turvaamaan Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö Uhkamalliston tasotarkastelu Kansainvälinen yhteisö Luonnonvarojen

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN HUOMIOMINEN OHJELMISTON HANKINTAKETJUSSA

TURVALLISUUDEN HUOMIOMINEN OHJELMISTON HANKINTAKETJUSSA TURVALLISUUDEN HUOMIOMINEN OHJELMISTON HANKINTAKETJUSSA Turvallinen ohjelmistokehitys seminaari 30.9.2008 1 Turvallisuusvaatimukset ohjelmiston hankinnassa Tehtävä/toiminta liittyvä toiminnot/prosessit

Lisätiedot

KOTIMAISTEN POLTTOAINEIDEN MERKITYS ENERGIAHUOLTOVARMUUDELLE

KOTIMAISTEN POLTTOAINEIDEN MERKITYS ENERGIAHUOLTOVARMUUDELLE KOTIMAISTEN POLTTOAINEIDEN MERKITYS ENERGIAHUOLTOVARMUUDELLE Johtava analyy+kko Hannu Hernesniemi Paikallisvoima ry:n vuosiseminaari Helsinki 14.3.2013 1 14.3.2013 HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEET (VNP 539/21.8.2008,

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden vaatimukset ja vaikutukset liiketoimintaan sekä yhteiskuntaan

Tietoturvallisuuden vaatimukset ja vaikutukset liiketoimintaan sekä yhteiskuntaan Tietoturvallisuuden vaatimukset ja vaikutukset liiketoimintaan sekä yhteiskuntaan Markku Siltanen CISA, CGEIT, CRISC Miksi yhteiskunta haluaa suojautua On viimeinkin ymmärretty tietotekniikan ja sen laadullisen

Lisätiedot

SUOMEN HUOLTOVARMUUS ajankohtaiskatsaus

SUOMEN HUOLTOVARMUUS ajankohtaiskatsaus SUOMEN HUOLTOVARMUUS ajankohtaiskatsaus Johtaja Jyrki Hakola Varautuminen IV, Tampere SPEK, 12.10.2016 HUOLTOVARMUUDEN PERUSTAVOITE Väestön toimeentulon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta

Lisätiedot

Mitä riskienhallinnan auditointi voisi tarkoittaa - referenssinä ISO 31000

Mitä riskienhallinnan auditointi voisi tarkoittaa - referenssinä ISO 31000 Suomen Riskienhallintayhdistys Miniseminaari 21.9.2010 Mitä riskienhallinnan auditointi voisi tarkoittaa - referenssinä ISO 31000 Lassi Väisänen Matti Paakkolanvaara Yrityksen ja riskienhallinnan kehitysvaiheet

Lisätiedot

Prioriteetti I, II tai III. Vastuuhenkilö: Menettely: Aikataulu:

Prioriteetti I, II tai III. Vastuuhenkilö: Menettely: Aikataulu: Riskien hallinnan arviointiohjelma kuntakonserniin kuuluvissa yhteisöissä 2012 2014 (pohjaehdotus) Määritellään kunkin osa-alueen prioriteetti olennaisuuden ja lisäarvon perusteella: Prioriteetti I: määritellään

Lisätiedot

Valmiuspäällikkö Sakari Ahvenainen. Valmiusohje ja ajankohtaista varautumisesta. Helsingin TIVA ja joukkoviestintäpooli (JVP)

Valmiuspäällikkö Sakari Ahvenainen. Valmiusohje ja ajankohtaista varautumisesta. Helsingin TIVA ja joukkoviestintäpooli (JVP) Valmiuspäällikkö Sakari Ahvenainen Helsingin TIVA ja joukkoviestintäpooli (JVP) Valmiusohje ja ajankohtaista varautumisesta Lapin TIVA:n alueseminaari 24.9.2009 Rovaniemi JVP:n ohje valmius-suunnitelman

Lisätiedot

Sähköriippuvuuden riskit

Sähköriippuvuuden riskit 1 Sähköriippuvuuden riskit Käyttövarmuuspäivä Fingrid Oyj, 26.11.2009 Dosentti, tekn. tri Veli-Pekka Nurmi Tampereen teknillinen yliopisto Sähköenergiatekniikka 25.11.2009 Mikä ihme energiassa, sähkössä

Lisätiedot

Huoltovarmuus maassamme ja sen jatkuvuuden varmistaminen

Huoltovarmuus maassamme ja sen jatkuvuuden varmistaminen Huoltovarmuus maassamme ja sen jatkuvuuden varmistaminen Jyrki Hakola, johtaja, perustuotanto-osasto Huoltovarmuustilaisuus, Agronomiliitto 14.4.2015 2 HUOLTOVARMUUDEN LÄHTÖKOHDAT HUOLTOVARMUUDEN PERUSTAVOITE

Lisätiedot

Logistiikkayritysten Liitto. Strategia 2012

Logistiikkayritysten Liitto. Strategia 2012 Logistiikkayritysten Liitto Strategia 2012 2 LL STRATEGIA 2012 Perustehtävä Toimintaympäristön muutosvoimat Tahtotila Toimintamalli Organisaatio ja resurssit Jäsenten ja sidosryhmien odotukset Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Voidaanko brändeillä vaikuttaa? Maaliskuu 2006 Professori Helsingin yliopisto Psykologian laitos gote.nyman@helsinki.fi Mistä tiedämme.? Miten voimme toimia.? Kenelle

Lisätiedot

HUOLTOVARMUUSKESKUKSEN ROOLI VARAUTUMISESSA. Voimajärjestelmäasiamies Petri Nieminen

HUOLTOVARMUUSKESKUKSEN ROOLI VARAUTUMISESSA. Voimajärjestelmäasiamies Petri Nieminen HUOLTOVARMUUSKESKUKSEN ROOLI VARAUTUMISESSA Voimajärjestelmäasiamies Petri Nieminen HÄIRIÖHERKKÄ JA HAAVOITTUVA NYKY YHTEISKUNTA Kaupungistuminen Sähköistyminen Verkottuminen Digitalisoituminen Globalisaatio

Lisätiedot

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun Kehittämisneuvos Harri Martikainen Sisäisen turvallisuuden strategian laadinta Hankkeen toimikausi jakautuu kahteen osaan: 20.1.2015-31.3.2015,

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY TAVOITE - LOGISTIIKAN TEHOKKUUDEN JA KILPAILUKYVYN KEHITTÄMINEN Tarvitaan vahvempia ja tehokkaampia keskittymiä logistiikan kansainvälisen

Lisätiedot

Keskeiset muutokset varautumisen vastuissa 2020

Keskeiset muutokset varautumisen vastuissa 2020 Keskeiset muutokset varautumisen vastuissa 2020 Sisältö 1. Maakunnan varautumistehtävät; toimialojen varautuminen ja konsernin varautumisen yhteensovittaminen 2. Alueellinen yhteinen varautuminen 3. Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 25.3.2015 KH 16.3.2015 2 Sisällys 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. Sisäisen

Lisätiedot

Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka

Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka Tavoite Riskienhallinta ja turvallisuustyö toiminnan jatkuvuuden, tehokkuuden ja häiriöttömyyden varmistajana. Riskienhallinta ja turvallisuustyö strategian mahdollistajana.

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Vesihuolto 2015-2040 Haasteet Pirkanmaalla 22.10.2015, Pirkanmaan ELY-keskuksen auditorio Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki

Lisätiedot

Teollisen valmiuden kehittäminen kunnossapidon kumppanuudessa

Teollisen valmiuden kehittäminen kunnossapidon kumppanuudessa Teollisen valmiuden kehittäminen kunnossapidon kumppanuudessa Asiakkuusjohtaja Heikki Härtsiä Millog Oy 17.3.2015 17.3.2015 1 Strateginen kumppanuus Puolustushallinnon kumppanuusstrategia (Puolustusministeriön

Lisätiedot

Tärkeysluokitusjärjestelmän uudistaminen käytännössä. Tl-tietojen ylläpito, Vasu-sovellusten käyttö, päivitys ja kehitys. 6.10.2005 Gilbert Appelgren

Tärkeysluokitusjärjestelmän uudistaminen käytännössä. Tl-tietojen ylläpito, Vasu-sovellusten käyttö, päivitys ja kehitys. 6.10.2005 Gilbert Appelgren Tärkeysluokitusjärjestelmän uudistaminen käytännössä Tl-tietojen ylläpito, Vasu-sovellusten käyttö, päivitys ja kehitys 6.10.2005 Gilbert Appelgren 1 Esityksen pääkohdat Tärkeysluokitusjärjestelmän uudistaminen

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

Toimintaohjeistus. Tietoturvallisuusohjeistus TIETOTURVASUUNNITELMAT

Toimintaohjeistus. Tietoturvallisuusohjeistus TIETOTURVASUUNNITELMAT TIETOTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN Opettaja: Tuija Kyrölä 040-5455465 tuija.kyrola@kolumbus.fi Toimintaohjeistus Tietoturvallisuusohjeistus I-TASO II-TASO III-TASO Ylin johto hyväksyy Konsernihallinto valmistelee

Lisätiedot

Verkostojen tehokas tiedonhallinta

Verkostojen tehokas tiedonhallinta Tieto Corporation Verkostojen tehokas tiedonhallinta Value Networks 3.9.2014 Risto Raunio Head of Lean System Tieto, Manufacturing risto.raunio@tieto.com Sisältö Mihin verkostoitumisella pyritään Verkoston

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Palveluiden häiriöttömyyden varmistaminen

Palveluiden häiriöttömyyden varmistaminen Palveluiden häiriöttömyyden varmistaminen 21.1.2016 vastuullisuuden sidosryhmätilaisuus Tapio Tourula, varautumisen johtava asiantuntija Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Tausta Liikenteen ja kuljetusten

Lisätiedot

ICT-VARAUTUMINEN VALTIT-INFO 27.11.2008

ICT-VARAUTUMINEN VALTIT-INFO 27.11.2008 ICT-VARAUTUMINEN VALTIT-INFO 27.11.2008 VARAUTUMINEN Jatkuvuuden hallinta ICT-VARAUTUMINEN Jatkuvuuden hallinta Riskienhallinta Riskienhallinta Valmius Johtaminen Tilannetietoisuus Tiedon turvaaminen Häiriö-

Lisätiedot

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Tuotanto- ja palveluverkostot 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Esityksen sisältö Tuotanto- ja palveluverkostot Toimialan yritykset Yhteistyöllä saavutettavat edut 2 Tuotanto- ja palveluverkostot Kansainvälinen

Lisätiedot

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari Miksi Älykästä Vettä Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu 12.5.2015 Toimialajohtaja Jukka Piekkari HSY:n vesihuolto pähkinänkuoressa HSY: Vesihuolto, jätehuolto, seutu- ja ympäristötieto Vesihuolto: veden puhdistus

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Vesihuollon kehittämispäivä 14.3.2016, Kirkonkranni, Seinäjoki Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki 15 a (22.8.2014/681)

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6 Laatit: raportointi TOIMINTAYMPÄRISTÖ (sisäinen ulkoinen) JA TOIMIN- NAN ORGANISOINTI Ulkopuoliset vaikutukset (ympäristö, elinkeinoelämä, rakenteelliset muutokset) Lainsäädännön muutokset (uudistusten

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Aluehallintovirastojen strateginen ohjaus ja tulosohjaus HAUS 15.6.2010 Neuvotteleva virkamies Anu Nousiainen ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS, AVI-laki

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

Jatkuvuuden varmistaminen

Jatkuvuuden varmistaminen Jatkuvuuden varmistaminen kriittisessä ympäristössä SADe-ohjelman tietosuoja- ja tietoturvailtapäivä 26.11.2014 Aku Hilve http: ://www.capitolhillblue.com/node/47903/060413internet 2 Varautumisella ymmärretään

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen esivalmistelu Satakunnassa Ohjausryhmä Satakunnan maakuntauudistus 1

Maakuntauudistuksen esivalmistelu Satakunnassa Ohjausryhmä Satakunnan maakuntauudistus  1 Maakuntauudistuksen esivalmistelu Satakunnassa Ohjausryhmä 20.6.2017 Satakunnan maakuntauudistus www.satakunta2019.fi 1 Valmisteluryhmän tehtävä ja keskeiset tavoitteet - Yhteiskunnan turvallisuusympäristö

Lisätiedot

Kunnossapito osana riskienhallintaa ja onnettomuuksien torjuntaa,case Metso

Kunnossapito osana riskienhallintaa ja onnettomuuksien torjuntaa,case Metso Kunnossapito osana riskienhallintaa ja onnettomuuksien torjuntaa,case Metso Silja Symphony 12.12.2007 Heljo Laukkala Riskienhallintajohtaja Metso Oyj Metso lyhyesti Metso on kansainvälinen teknologiakonserni,

Lisätiedot

Varautumisen uudet rakenteet. Vesa-Pekka Tervo pelastustoimen kehittämispäällikkö KUMA 2017, Tietoisku: Varautumisen uudet toimintatavat A 3.

Varautumisen uudet rakenteet. Vesa-Pekka Tervo pelastustoimen kehittämispäällikkö KUMA 2017, Tietoisku: Varautumisen uudet toimintatavat A 3. Varautumisen uudet rakenteet Vesa-Pekka Tervo pelastustoimen kehittämispäällikkö KUMA 2017, Tietoisku: Varautumisen uudet toimintatavat A 3.22 Alueellinen varautumisen yhteensovittaminen Malli on rajattu

Lisätiedot

Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla

Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla STM:N VALMIUSSEMINAARI 27.5.2016 Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT 26.5.2016 2 Vesihuoltolaitoksen jatkuvuudenhallinta Valmius toimia

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön hallinnonalan johdon aamupäivä - puheenvuoroja digitalisaation johtamisesta kyberturvallisuus & riskienhallinta

Valtiovarainministeriön hallinnonalan johdon aamupäivä - puheenvuoroja digitalisaation johtamisesta kyberturvallisuus & riskienhallinta Valtiovarainministeriön hallinnonalan johdon aamupäivä - puheenvuoroja digitalisaation johtamisesta kyberturvallisuus & riskienhallinta Kimmo Rousku, VAHTI-pääsihteeri, JulkICT-osasto Esitykseni - viisi

Lisätiedot

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Ajankohtaista laadunhallinnasta Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

ALUEELLINEN HUOLTOVARMUUS ALMPK. Luosto

ALUEELLINEN HUOLTOVARMUUS ALMPK. Luosto ALUEELLINEN HUOLTOVARMUUS ALMPK Luosto 31.1.2017 Markku Aherto, pelastustoimi ja varautuminen Mihin varaudutaan? Keskeisiä uhkia ovat tieto- ja viestintäjärjestelmien sekä -verkkojen häiriintyminen - kyberuhat

Lisätiedot