Yhteinen osa lausunnoista, jossa otettiin laajasti kantaa koko alueelliseen toimintaan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteinen osa lausunnoista, jossa otettiin laajasti kantaa koko alueelliseen toimintaan."

Transkriptio

1 LIITE 2 Yhteinen osa lausunnoista, jossa otettiin laajasti kantaa koko alueelliseen toimintaan. Jätelain edellytysten täyttymisen arviointi: 1. Tarjolla on jätteen kuljetuspalveluita kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin (JL 35 2 mom.) Palvelun tarjonta yleisesti LHJ:n mukaan nykyisessä kuljetusjärjestelmässä kunnat ovat joutuneet paikkaamaan (ns. kunnan toissijaisena palveluna) vanhaa sopimusperusteista järjestelmää, koska palvelua ei ole ollut kaikissa tilanteissa saatavana. LHJ:n mukaan tämä on osoitus siitä, että palvelua ei kaikille ole kohtuullistesi saatavana. LHJ:n mukaan kotitalouksien mahdollisuus kuljetuspalveluiden kilpailuttamiseen vaihtelee kunnittain ja myös kunnan sisällä. Kaupunkien taajama-alueilla liikennöi yleensä useampia kuljetusyrittäjiä mutta niissä kunnissa ja niillä alueilla, joissa yhdellä kuljetusliikkeellä on määräävä asema, voi olla että tarjouksen saa vain yhdeltä yrittäjältä, jolloin todellinen kilpailu ei toteudu ja ehdot eivät ole tasapuolisia kunnan sisällä tai kuntien kesken. Envor Oy:n antaman vastineen mukaan jätteiden kuljetus on monella alueella hyvinkin kilpailtua liiketoimintaa, eikä Envor Oy:n mukaan jätehuoltoalueella ole sellaista kuntaa tai kunnan osaa, jossa ei olisi saatavilla kilpailevia tarjouksia jätteiden kuljetuksesta. Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL Oy:n (myöhemmin SKAL Oy:n) mukaan yritysten tarjonta on alueella runsasta ja niiden välillä on aitoa kilpailua, mikä pitää asiakkaiden hinnat kohtuullisina. SKAL:in mukaan tarjonta on tällä hetkellä kattavaa ja luotettavaa. Jätteen kuljetuspalveluita on tarjolla kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Jätehuoltoyhtiön mahdollinen kilpailutus supistaisi tarjontaa alueella, jolloin kattavuus ja luotettavuus kärsivät. Kilpailun katoaminen alueelta voi myös nostaa hintoja. Jätehuoltoyhdistyksen (myöhemmin JLY) mukaan merkittävä osa järjestettyyn jätteenkuljetukseen velvollisista kiinteistöistä ei ole tehnyt jätteenkuljetussopimusta jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Ne kiinteistöt, jotka eivät ole sopineet kuljetuksesta jätteenkuljetusyrityksen kanssa ovat kunnan järjestämässä paikkaavassa jätteenkeräyksessä tai kuljetuksessa kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella (JL 32 ). Jätehuoltoviranomainen on saanut yrittäjiltä yhteisesti allekirjoitetun ilmoituksen (sitoumus on esitelty lautakunnan kokouksessa , jossa yrittäjät ilmoittavat sitoutuvansa tarjoamaan koko alueella jätteenkuljetuspalveluita kattavasti ja luotettavasti. Yrittäjät ilmoittavat

2 soveltavansa jätteenkuljetuspalveluihin kohtuullisia ja syrjimättömiä ehtoja kaikkien Loimi-hämeen Jätehuollon yhteistoiminta-alueen kuntien alueilla sekä noudattavansa voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä ja toimittavansa jätteet kunnan määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan. YTP:n mukaan sitoumuksen allekirjoittaneista yrityksistä ainakin 15 tekee keräystä pakkaavalla jäteautolla. Vuonna 2012 yhteistoiminta-alueella oli keskimäärin 1,86 jätteenkuljetusyritystä /kunta, mikä on YTP:n mukaan valtakunnallista kärkeä, sillä esimerkiksi Pirkanmaalla, jossa on kunnan järjestämä jätteenkuljetus, on luku ollut 0,94. Lakeuden Etapin alueella luku on enää 0,27. Vertailun perusteella voidaan YTP:n mukana todeta, että palvelutarjonta alueella täyttää hyvin jätelain edellytykset. Palvelun kattavuus ja laatu LHJ:n mukaan kunnan järjestämässä paikkaavassa keräilyssä on tällä hetkellä noin 16 % kaikista toimialueen pienkiinteistöistä. Lisäksi kokonaan ilman jätehuoltopalvelua tai jätehuollon tilaa ei tiedetä, on noin 9 % kaikista pienkiinteistöistä. LHJ:n mukaan tilanteeseen ei ole ollut nähtävänä muutosta viimeisen kahden vuoden aikana ja koko ajan iso osa kiinteistöstä on ollut neuvonnasta ja ohjauksesta huolimatta lain vaatimusten ulkopuolella. LHJ:n tietojen mukaan yksityiset kuljetusyrittäjät eivät ole myöskään järjestäneet alueelle esim. aluekeräyspisteitä, jotka olisivat jäteautolla vaikeasti liikennöitävillä alueilla käytettävissä. Envor Oy:n antaman vastineen mukaan on erittäin mahdollista, että LHJ:n esittämä nykyinen tilanne, jossa osa kiinteistöjä käyttää kunnan ns. paikkaavaa keräystä (terminologisesti entinen ns. aluekeräys), on ainoastaan tällaisen järjestelmän olemassaolosta johtuva seuraus. JLY ilmoitti lausunnossaan, että kuljetusjärjestelmästä tehdyn selvityksen mukaan kiinteistön haltijan järjestelmän jätteenkuljetuksen ulkopuolelle on jättäytynyt % kiinteistöistä eikä missään alueen kunnassa kiinteistön haltijan järjestämä (sopimusperusteinen) jätteenkuljetus kata kaikkia kiinteistöjä. Kuljetusjärjestelmän hajanaisuus ja puutteellisuus hankaloittavat myös muun jätehuollon suunnittelua ja toteuttamista. Kunnan ns. paikkaavaa jätteenkuljetusjärjestelmää on aktiivisesti ylläpidetty ( ) Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n aloitteesta. Asukkailta saatujen puhelujen perusteella voidaan todet, että joissakin tapauksissa on syntynyt tilanne, jossa asukkaat ovat kokeneet kunnan paikkaavan jätteenkuljetuksen olevan vaihtoehto kiinteistön haltijan järjestelmälle jätteenkuljetukselle. Paikkaavan järjestelmän olemassaolo ei jätehuoltoviranomaisen näkemyksen mukaan näissä tapauksissa ole seurausta siitä, että palvelua ei olisi ollut tarjolla vaan siitä, että asiakkaat

3 eivät ole osanneet tai ymmärtäneet tai viitsineet ottaa yhteyttä alueen yrittäjiin palvelun tilaamiseksi. LHJ on kerännyt vuosien aikana asiakasrekisteri tietojen lisäksi tietoja alueella liikennöivistä yrittäjistä ja heidän toimialueistaan. Tietoja on kerätty yrittäjille suunnatuilla kyselyillä sekä yksityistalouksille lähetetyillä kiinteistökyselylomakkeilla. LHJ on kirjannut tämän tiedon lausuntonsa liitteenä toimittamassaan listauksessa. Listauksen sekä yrittäjien antamien lausuntojen perusteella voidaan todeta, että alueen jokaisen kunnan alueella liikennöi vähintään kaksi yritystä, mikä synnyttää ainakin jonkinasteisen kilpailun kunnan sisäisesti. Jätehuoltoviranomaisen mukaan kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta poikkeaminen vaatii jätelain 35 mukaisen poikkeaman joita tämänhetkiselle yhteistoiminta - alueelle ei ole haettu eikä myönnetty. Lähtökohtaisesti siis tällä hetkellä kaikki alueen kiinteistöt hoitavat jätehuoltonsa joko omalla tai naapurikiinteistöjen kanssa yhteisellä jäteastialla, joka on sijoitettu jätehuoltomääräysten mukaisesti yhteiselle yksityistielle tai kilometrin etäisyydelle kiinteistöistä. Astian voi myös sijoittaa kauemmaksi, hakemalla asianmukaisen poikkeaman jätehuoltomääräyksistä. Astian sijoittaminen tai teiden kantamattomuus ei ole asia joka on riippuvainen jätteenkuljetusjärjestelmästä, vaan asiaa voidaan ensisijaisesti säädellä jätehuoltomääräyksiin kirjatuilla astian sijoittamis-vaatimuksilla. Maksujen tasapuolisuus ja kohtuullisuus LHJ:n mukaan kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa perittävät maksut eivät useinkaan ole tasapuolisia ja kohtuullisia Jätelain 35 2 mom. edellytysten mukaisesti. Ei ole myöskään tiedossa, että yksikään LHJ:n alueen kuljetusyrittäjä toimisi esim. jätelain 85 :n mukaisella tavalla ja liittäisi laskuunsa ohjeet muistutuksen tekemistä varten. LHJ:n mukaan kuljetusyritykset eivät kerro astioiden tyhjennyshintoja edes viranomaisille, saatikka että hinnat olisivat julkisia ja kaikkien nähtävillä, joten yhdellä alueella voi hinnoitteluissa olla hurjia eroja samanlaiselle astialle. Envor Oy:n vastineen mukaan markkinaehtoisessa kilpailussa kuljetusmatkat määrittävät paljolti kuljetuskustannuksia, jolloin lyhyiden kuljetusetäisyyksien päässä olevat kiinteistöt saavat edullisimmat tarjoukset jätteenkuljetuspalveluista. Jätelain 32 :n 2 mom. määritellyt kohtuulliset jätteenkuljetuksen ehdot antavat mahdollisuuden hinnoitella kuljetuspalvelut niiden aiheuttamien kustannusten mukaisesti. Jätelain 20 määrää, että jätteen haltija vastaan jätehuollon kustannuksista. Envor Oy:n mukaan koko jätehuoltoalueen tai sen merkittävän osan kiinteistöjen jätteiden kuljetuksen järjestäminen tai kilpailuttamine jokaiselle kiinteistölle samalla kuljetushinnalla, ei toteuta markkinaehtoista kilpailua ja kustannusten mukaista hinnoittelua jolloin mm. Forssan keskustan kiinteistöjen jätteenkuljetusmaksuilla

4 subventoitaisiin syrjäisempien alueiden kiinteistöjen jätteiden kuljetusten kustannuksia. Jätelain 85 määrittelee jätteen kuljetuksesta kiinteistön haltijalle osoitettavan laskun sisältöä. Envor Oy:n mukaan kyseessä ei ole millään tavoin kuljetusjärjestelmäpäätökseen vaikuttava juridinen säännös, mutta arvioin mukaan jokaisen kuljetusta hoitavan yrityksen asiakaspalvelun yhteistiedot löytyvät varmasti jokaisesta laskusta. JLY:n mukaanforssan jätelautakunnan toimialueen jokaisessa kunnassa laajasti käytössä oleva kunnan paikkaava jätteenkuljetus on osoitus siitä, etteivät jätteenkuljetuspalvelut alueella ole kunnossa. Kunnan vastuulle jäävää osaa kuljetuksista ei voida suunnitella ja toteuttaa kuljetuslogistiikan ja ympäristövaikutusten kannalta tehokkaasti ja järkevästi. Kustannukset yksikköä kohti nousevat tehottoman järjestelmän johdosta, mikä ei ole asukkaiden eikä muiden kuljetuspalvelun tarvitsijoiden edun mukaista. WSP Environmental Oy selvitti Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n pyynnöstä v jätteenkuljetusta esimerkkialueella Forssan kaupungin Paavolan kaupunginosassa. Selvityksen perusteella siirtyminen kunnan järjestämään keskitettyyn kuljetukseen alentaisi useimpien Paavolan alueella asuvien jätehuollon kustannuksia. YTP:n mukaan edellytys maksujen tasapuolisuudesta ja kohtuullisuudesta täyttyy ja maksun perusteet ilmoitetaan asiakkaille lain mukaisesti. Jätehuoltoviranomainen on pyytänyt kuljetusyrittäjiltä astiakohtaisia hintatietoja kuljetusjärjestelmä-päätöksen valmistelua varten. Alueen yrittäjiltä on pyydetty hintatietoja kyselylomakkeen yhteydessä. Kyselylomake on lähetetty 16 ammattimaisesti jätteenkuljetusta alueella harjoittavalle yrittäjälle. Näistä 14 on palauttanut lomakkeen ja toimittanut hintatiedot. Tietojen perusteella voidaan yleisesti todeta että alueen hinnat noudattavat jätelaitosyhdistyksen keräämiä hintatietoja, sillä kaikkien alueiden hinnat jäävät Jätelaitosyhdistyksen julkaiseman hintahaarukan sisäpuolelle. 2. Jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle (JL 37 2 mom.) Jätehuollon kehittäminen ja etusijajärjestyksen edistäminen LHJ:n mukaan jätelaissa asetettuun hierarkiaan perustuen jätteiden kierrätystä alueella tulee lisätä ja kierrätyskelpoisia materiaaleja tulee saada talteen nykyistä enemmän. Tätä ei LHJ:n mukaan pelkästään pakkausjätteen tuottajavastuuseen perustuvalla keräilyllä saavuteta. LHJ:n mukaan tällä hetkellä valtaosa kerättävästä jätteestä toimitetaan LHJ:lle käsiteltäväksi

5 sekajätteenä. Kiinteistöittäistä kierrätettävien materiaalien erilliskeräilyä ei alueelle ole kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetusjärjestelmässä milloinkaan muodostunut. LHJ:n mukaan erityisesti pakkausjätteen (lasi-, metalli- ja kartonkipakkaukset) erilliskeräilyssä, silloin kun tuottajat eivät sitä järjestä, onkin kunnan järjestämä kuljetus ehdoton edellytys keräilyn toteuttamiseksi kattavana ja kustannuksiltaan kohtuullisella tasolla kaikissa kunnissa. Envor Oy:n mukaan pakkausjätteiden tuottajavastuu tulee vähentämään huomattavasti kotitalouksilta kerättävän jätteen määrä. Tällöin merkittävä määrä nykyisin LHJ:n solmimien sopimusten myötä energiajakeena polttoon toimitettavasta jätemäärästä ohjautuisi jätehierarkian etusijajärjestyksessä sen edellä olevaan materiaalien kierrätykseen. Pantilliset pullot, paperi, kartonki, pahvi ja lasi ovat sellaisia materiaaleja, jotka on kattavasti kerätty kierrätykseen jo tällä hetkellä. Kiinteistökohtainen erilliskeräys näistä materiaaleista jää osittain tuottajavastuun alaisuudessa määriteltäväksi asiaksi, osin se voidaan järjestää jätehuoltomääräyksillä. Koska tällaisilla kierrätettävillä jätelajeilla on toistaiseksi ollut hyvin kattava pääosin LHJ:n ylläpitämä hyötypisteverkosto, ovat asunto-osakeyhtiöiden isännöitsijät käytännössä ohjanneet asukkaita käyttämään näitä keräyspisteitä näiden jätelajien kierrätykseen. Tämän on ollut rationaalinen valinta, johon on ohjannut myös näiden keräyspisteiden ylläpito jätehuollon perusmaksujen kautta. Envor Oy:n mukaan näillä perusteilla voidaan todeta, että jätehuoltoalueen kuljetusjärjestelmäpäätöksellä ei ole käytännössä merkitystä jätehierarkian etusijajärjestyksen toteutumisessa, eikä kuljetusjärjestelmäpäätös ole juridisesti oikea instrumentti erittäin tärkeässä pyrkimyksessä kaikinpuoliseen materiaali- ja energiatehokkuuteen ja kiertotalouteen. Envor Oy:n mukaan tuottajavastuun järjestämisen jätehuoltoalueella näyttää saadun informaation perusteella tulevan huolellisesti järjestetyksi ja pakkausmateriaaleista erityisesti muovipakkausten kierrätys tulee nyt jo etukäteen arvioiden nousemaan alueella uudelle tasolle. Envor Oy:n mukaan laki ei velvoita tai määrittele tuottajavastuun alaisen pakkausjätteen kuljetusvastuun järjestämistä kunnan toimintana. Kustannusja tiedottamisvastuu asiassa on erittäin yksiselitteisesti asetettu pakkausjätteen tuottajalle. Viranomaisvalvonta asiassa on Jätelain 51 :n mukaisesti asetettu Pirkanmaan ELY- keskukselle. Tältä osin kuljetusjärjestelmäpäätöksellä ei voida sivuuttaa laissa asetettuja velvoitteita tai asian järjestämistä laissa määrättyä valvovaa viranomaistahoa. SKAL:in mukaan kiinteistön haltijan järjestelmän valintaa tukee se, että tässä jätteenkuljetuksessa ei tule kerralla isoja asiakkaiden vaihdoksia kuljetusyritykselle, joista aina seuraa suuri ongelma kuljetusten toiminnan kannalta. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa samaan

6 kuormaan yhdyskuntajätteen kanssa voidaan ottaa myös yritysten ja teollisuuden jätettä, mikä tehostaa kuljetuksia. SKAL:in mukaan myös monilokeroautojen käyttö on mahdollista. Kilpailutuksissa kilpailutetaan jätejae kerrallaan. JLY:n mukaan kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätehuollon seuranta ja valvonta on työlästä. Kuljetusrekisterin ja asiakastietojen ajantasainen ylläpito ei ole mahdollista kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa, mikä vaikeuttaa jätehuoltoviranomaisen toimintaa. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus ei edistä alueen kuntien jätehuollon yleistä toimivuutta eikä tue alueellista kehittämistä, kun se ei anna hyviä edellytyksiä kuntien jätelaitoksen kehittämistyölle, jätevirtojen tehokkaalle seurannalle ja ohjaamiselle sekä jätehuoltopalvelujen kokonaisvaltaiselle hallinnalle eikä mahdollista kokonaisvaltaista kiertotalouden kehitystä. JLY:n mukaan kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kuljetuskaluston laatuun ja energiatehokkuuteen ei ole tarpeen panostaa eikä uusia innovaatioita tule, kun yksittäiset kiinteistön haltijat eivät pysty kilpailuttamaan tehokkaasti kuljetuksiaan. YTP:n mukaan Laaja yrityspohja, joka tuottaa palveluja myös muille kuin kunnan vastuulla oleville kiinteistöille monimuotoisilla palveluvalikoimilla sekä uudenaikaisella kalustolla, edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kaikissa kunnissa. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus ylläpitää kilpailua kaikkiin jätehuollon palveluihin ja mahdollistaa toiminnan kehittämisen eikä kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetusmallista ei aiheudu enempää haittaa ja vaaraa ympäristölle ja terveydelle kuin kunnan kilpailuttamasta kuljetuksesta, koska lakisääteiset ympäristövaatimukset eri toiminnoille ovat samat kuljetusjärjestelmästä riippumatta. YTP:n mukaan kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ei tule kerralla katkoksia aiheuttavia isoja palvelutoimittajan vaihdoksia. YTP:n mukaan keskitetty kilpailutus ei johda merkittäviin ympäristöpäästöjen vähentymiseen sillä jätteenkuljetuksen osuus raskaan liikenteen suoritteesta on vain 0,62 %. Keskitetty kilpailutuksen on todettu vähentävän koko raskaan liikenteen suoritetta yhden jätejakeen kuljetuksessa ainoastaan 0,09 %. Myös jätteen käsittelyn elinkaaressa kuljetusvaiheen ympäristövaikutukset on todettu vähäisiksi useissa tutkimuksissa. Terveydelle tai ympäristölle aiheutuva vaara tai haitta LHJ:n mukaan kunnan järjestämä jätteenkeräys mahdollistaa materiaalivirtojen hallinnan kokonaisuutena Tämä lisää edellytyksiä lajittelun ja materiaalikierrätyksen lisäämiselle logistisesti järkevinä kokonaisuuksina. Myös jätevirtojen ohjautuminen määräysten mukaiseen käsittelyyn on

7 valvottavissa. Nykyisellään kiinteistön haltijan järjestämässä kuljetusjärjestelmässä on ollut havaittavissa, että kunnan vastuulle kuuluvaa jätettä ohjautuu ajoittain jätehuoltomääräysten vastaisiin paikkoihin ja lain vastaisesti ohi kunnan keräysjärjestelmän. Kunnan järjestämässä kuljetuksessa se ei ole mahdollista, vaan koko ketju toimii alusta alkaen hyötykäyttöön saakka tehokkaasti ja luotettavasti. Kunnalla on jätehuollon järjestämisvelvollisuus jätelain 32 :ssä tarkoitetuille jätteille. SKAL:in mukaan jätteiden kuljettaminen hoituu vaatimukset täyttävästi molemmissa kuljetusjärjestelmissä. Kiinteistön haltijan järjestämästä mallista ei aiheudu enempää haittaa ja vaaraa ympäristölle ja terveydelle kuin kunnan kilpailuttamasta kuljetuksesta, koska lakisääteiset ympäristövaatimukset eri toiminnoille täytyy olla samat kuljetusjärjestelmästä riippumatta. Envor Oy ei ole havainnut LHJ:n tässä kohdassa väittämää ongelmaa jätteiden ohjautumisesta jätehuoltoalueen ulkopuolelle. Kotitalousjätteen käsittelypaikka on puolestaan ohjautumassa jätehuoltoalueen energiajakeen osalta pitkälti jätehuoltoalueen ulkopuolelle. Envor Oy:n mukaan samoin käynee myös biohajoavalle jätteelle, jos LHJ:n suunnittelema yritysjärjestely Satakierto Oy:n fuusioimisesta toteutuu. Nämä vaarantavat osaltaan koko jätehuoltoalueen kierrätysmateriaaleihin perustuvan yritystoiminnan kehittymisen jätehuoltoalueella. Jätehuoltoviranomaisen pyytämien lausuntojen mukaan alueella ei ole tullut tietoon tilanteita, joissa jätettä olisi ohjautunut hallitsemattomasti ja kuljetusjärjestelmän edesauttamana jätehuoltoalueen ulkopuolelle. Yksittäiset yleensä vapaa-ajan asuntojen asukkaat ovat itse jätehuoltoviranomaiselle ottamassaan yhteydenotoissa kertoneet vievänsä jätteitä vakituiselle asunnolleen, joka on joissakin tapauksissa sijaita alueen ulkopuolella. Käytännössä tässäkin on tyypillisesti ollut kyse kunnan paikkaavassa järjestelmässä olevista kiinteistöistä, jotka eivät tietämättömyydestä tai välinpitämättömyydestä johtuen ole toimineet määräysten mukaisesti. Yhteydenottojen perusteella on kuitenkin oletettavaa että tämäkin asia riittävällä ohjauksella ja valvonnalla on saatavissa asianmukaiseksi. Jätehuoltoviranomaisen tietoon ei ole tullut merkittäviä tilanteita, joista olisi syntynyt terveys tai ympäristöhaitta. Päätöstä varten on pyydetty lausuntoja myös kuntien ympäristöterveyshuollon viranhaltijoilta. Annettujen lausuntojen mukaan ympäristöterveysvalvontaviranomaisien tietoon ei ole tullut tilanteita että asumisessa syntyneen jätteen kuljetus tai siihen liittyvät seikat olisivat aiheuttaneet tilanteita, joista on aiheutunut tai on saattanut aiheutua haittaa tai vaaraa ihmisten terveydelle. LHJ:n mukaan nykyisessä järjestelmässä syntyy ajoittain tilanteita, jolloin yksityinen jätteenkuljetusyritys laskuttaa asiakaskiinteistöiltään astian tyhjennysmaksut, mutta jättää kuntien käsittelystä vastaavalle yhtiölle laskunsa maksamatta, jopa pitkältäkin ajalta. Kuntien yhtiön tulee kuitenkin

8 varmistaa ja huolehtia jätteen käsittelyn toimivuudesta kaikissa tilanteissa. LHJ:n mukaan näissä tilanteissa maksusaatavien kasvaminen aiheuttaa merkittävää haittaa jätehuollon toimivuudelle ja taloudellisen riskin kunnille ja niiden yhtiölle sekä siten kuntalaisille maksujen nousemista ko. maksuriskien johdosta. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa tällaista riskiä ei ole. LHJ:n mukaan nykyisessä kuljetusjärjestelmässä jätteen vastaanottajana toimivalla kuntien yhtiöllä ei ole mahdollisuutta todeta jätteen alkuperää jätelaissa esitetyllä tavalla. LHJ:n on myös mahdoton eriyttää kirjanpitoaan luotettavasti lain edellyttämällä tavalla, koska kuljetusyrittäjät eivät toimita LHJ:n tarvitsemia tietoja jätteen alkuperästä. Tämä ei edistä jätehuollon toimivuutta ja kehittämistä eikä mahdollista lain vaatimusten täyttämistä. Jätteiden käsittelytarpeen mitoittamisessa ja jätehuollon toteuttamisessa olennaista on materiaalivirtojen määrä, laatu, tasaisuus ja ennustettavuus. Nykyisessä järjestelmässä LHJ:lIa ei ole käsittelystä vastaavana toimijana sellaista tietoa jätteen määrästä ja alkuperästä, joka jätelain mukaan vastaanottajalla pitäisi olla. Tämä on aiheuttanut hankaluuksia esim. jäteneuvonnan järjestämiseksi tapauksissa, jossa jätekuorma on sisältänyt jätehuoltomääräysten vastaisia jätteitä. Tämän asian merkitys korostuu entisestään, kun jätteille on asetettu laatuvaatimukset niitä energiana hyödyntävissä laitoksissa. Pahimmillaan haittaa tai vahinkoa aiheuttavista jätteistä voi seurata mittavat vahingonkorvausvastuut, joka on iso riski kunnille ja niiden yhtiölle. Jätehuoltoviranomaisen mukaan yksityisen yrittäjän talousvaikeudet tai muut toiminnalliset vaihtelut ovat seikkoja jotka ovat normaalia yrittäjyyttä, mutta eivät vaikuta jätteenkuljetusjärjestelmän valintaan, koska yritystoimintaan perustuva kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on jo lain mukaisesti mahdollistettu. Jätehuoltoviranomaisen tehtävänä on jätteenkuljetusrekisterin ylläpito, joka pitää sisällään myös tiedot kiinteistöltä tehtävistä tyhjennyksistä. Jätehuoltomääräyksiin ollaan kirjaamassa muutosta, jolla kaikilta kiinteistöiltä kerättyjen jätteiden tiedot myös jätejakeittain olisivat viranomaisen rekisterissä. Envor Oy:n mukaan LHJ on pyytänyt alueen jätteitä kuljettavilta yrityksiltä kuormalistoja, joista ilmenee myös sellaiset kuormat ja niiden lähteet, jotka eivät kuulu kunnan jätehuollon piiriin. Tämä ei ole JäteL:n mukainen pyyntö, eikä liikesalaisuuksien perusteella yksityiset jätehuoltoyritykset ole antaneet tällaista tietoa LHJ:lle. Jätelain 44 :n mukaan jätteen kuljettajan on annettava vastaanottajalle tiedot jätteen alkuperästä riittävästi eriteltynä, jotta jätteet vastaanottava yhtiö pystyisi erittelemään omaan kirjanpitoonsa kunnan vastuulla olevan jätehuollon muusta jätehuollosta. Tällöin siis pitäisi antaa kuormasta osuudet kunnan vastuulla olevan jätteen ja yritysjätteen määristä, ei LHJ:n vaatimuksen mukaisia ajolistoja. Hallituksen esitys Jätelaiksi määrittelee asian seuraavasti: Jätteen kuljettajan kerätessä samaan kuormaan yhdyskuntajätettä sekä kunnan lakisääteisen

9 velvollisuuden piiriin kuuluvilta kiinteistöiltä (kuten kotitalouksista) että kunnan vastuun ulkopuolelle rajatuista kiinteistöistä (kuten liikekiinteistöistä), tulisi kuljettajan antaa jätteen vastaanottajalle tiedot jätteen alkuperästä eriteltyinä kunnan lakisääteisen velvollisuuden piiriin kuuluviin ja muihin jätteisiin. Nykyinen kuljetusjärjestelmä ei tue tavoitteita vähentää liikenteen ilmastopäästöjä, joihin Suomen kunnat ovat sitoutuneet ja joillakin se on myös kunnan teemana. Keskitetysti kilpailuttamalla, optimoimalla logistiikka, liikenteen ja ajokilometrien määrää, saataisiin samalla päästöjä alennettua, jopa kymmeniä prosentteja. Nykyisessä järjestelmässä ei myöskään ole mahdollista asettaa vaatimuksia kuljetuskalustolle tai käytettävän liikennepolttoaineen laadulle jätehuollon yleisen toimivuuden lisäämiseksi ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Taajamissa liikenteen aiheuttamat hiukkaspäästöt ovat yksi merkittävimmistä terveyteen kohdistuvista haitoista. Oman riskinsä turvallisuudelle ja alueelliselle viihtyisyydelle aiheuttaa moninkertaisesti päällekkäinen keräilytoiminta. Joillakin asuinalueilla liikennöi päällekkäisesti jopa viiden eri kuljetusyrityksen jäteautot. Mitä vähemmän kadulla on raskasta liikennettä, sitä vähemmän aiheutuu melua, pakokaasuja, kuormitusta ja liikenneturvallisuusriskejä. Jätteenkuljetuksen päästöistä on tehty lukuisia tutkimuksia, jotka eivät tue LHJ:n ilman lähdemainintoja esittämää väitettä nykyisen järjestelmän lisäävän liikenteen ilmastopäästöjä. Mikäli kuljetusjärjestelmäpäätös on epävarmassa päätöksentekotilanteessa, eivät alueen kuljetusyritykset laajassa mittakaavassa ole valmiita tekemään investointipäätöksiä aikaisempaa ympäristöystävällisemmästä kalustosta. Envorin osalta voidaan todeta yhtiön ajavan tällä hetkellä noin 25 % alueellisesta jätteitä keräävästä liikenteestä paikallisesti tuotetulla biokaasulla. Polttoaineen fossiilinen kasvihuonekaasupäästö on 0 g/km. Lisäksi Envorin havaintojen mukaan Kiimassuolla käy säännöllisesti mm. L&T:n keräävä ja pakkaava jäteauto, joka hyödyntää sähköä hydrauliikassa ja hybriditeknologiaa. Kasvihuonekaasujen vähenemä on tällaisella kalustolla % pienempi kuin pelkästään perinteistä dieselteknologiaa käyttävässä ajoneuvossa. LHJ:llä olisi käytettävissä noin 100 m etäisyydellä Kiimassuon jätekeskuksesta ja LHJ:n toimistosta biokaasun julkinen tankkausasema, mutta toistaiseksi LHJ ei ole hankkinut yhtään biokaasukäyttöistä ajoneuvoa. Tällä välin kilpaileva yksityinen alueen yritys on vaihtanut mm. kaikki työsuhdeajoneuvot suurimman osan työssä tarvittavasta pakettiautokannasta jo biokaasukäyttöisiksi. Envor Oy:n mukaan Innovatiiviset ympäristöystävälliset ja paikallisesti valmistettavat biopohjaiset polttoaineet ovat jo tulleet paikalliseen jätteenkuljetukseen yksityisen jätehuollon kilpailun myötä. Tällaisella kuljetuskalustolla pystytään pääsemään fossiilisia polttoaineita pienempään

10 polttoainekustannukseen, kuljetuksiin täysin ilman pienhiukkaspäästöjä ja myös muihin mahdollisissa keskitetyissä kilpailutuksissa ilman laatupisteytystä jääviin positiivisiin vaikutuksiin, kuten jätteenkeräysauton erittäin hiljaiseen käyntiääneen. Envorin saaman asiakaspalautteen perusteella mm. hiljainen biokaasulla toimivan jäteauton käyntiääni ja useiden kiinteistönomistajien ideologinen suhtautuminen uusiutuvan biokaasun käyttöön jätteenkuljetuksissa on ollut tärkeä valintakriteeri jätteenkuljettajaa valittaessa. Envor Oy:n mukaan paikallisten uusiutuvien polttoaineiden käyttö on myös osa Forssan kaupungin järkivihreää elinkeinopolitiikkaa. Forssa on päässyt mukaan myös SITRA:n resurssiviisaus hankkeeseen yhtenä harvoista suomalaisista kaupungeista. Kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella ei pitäisi vaarantaa kaupungin elinkeinostrategian toteutumista tai SITRA:n hankkeen jalkauttamista alueella. Mikäli nykyinen kuljetusjärjestelmä tulee jatkumaan, siirtyy Envor alueella kokonaan pelkästään biokaasulla tai biokaasun ja dieselin yhdistelmää käyttäviin jäteautoihin. JLY:n mukaan kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen päästöjen arvioidaan olevan n. 14 % suuremmat kuin kunnan kilpailuttamassa kuljetuksessa. Terveys- ja ympäristöhaittojen torjumisen kannalta kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus ei varmista tyhjennysten toimivuutta. JLY:n mukaan kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ei voida myöskään puuttua työntekijöiden työolosuhteisiin. Kunnan kilpailuttamissa kuljetuksissa edellytetään kuljetusurakoissa mm. asianmukaisten suoja- ja työvarusteiden käyttöä. Lisäksi eräiden laitosten sopimuksissa on edellytetty työn rasittavuuden johdosta kahden kuljettajan käyttöä. Kuljetusyritysten kannalta pitkät, jopa yli 5 vuoden sopimukset mahdollistavat urakoitsijoiden investoinnit ja toiminnan kehittymisen. Puutteellinen ja kunnan toimesta paikattu kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus turvaa JLY:n mukaan ainoastaan vanhojen yritysten toimintaa, mutta ei tue uusien yrittäjien markkinoille tuloa eikä ole omiaan edistämään jätehuollon alueellista yritystoimintaa, kilpailua ja tehokkuutta. WSP Environmental Oy:n tekemässä esimerkkitutkimuksessa tarkastellun Forssan kaupungin Paavolan alueen siirtyessä keskitettyyn jätteenkuljetukseen alentaisi asuinalueen jätteenkuljetuksesta aiheutuvia päästöjä. Alueella tapahtuvat jätteenkuljetussuoritteet vähenisivät noin puoleen, jolloin jätteenkuljetuksesta aiheutuva polttoaineen kulutus sekä päästöt vähenisivät n. 30 %. Turhan liikennöinnin loppumisella olisi positiivisia vaikutuksia myös yleisen viihtyvyyden ja turvallisuuden parantamisessa.

11 Päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä ja yritysten ja viranomaisten toimintaan (JL 37 3 mom) kustannukset ja palvelun toimivuus. LHJ:N mukaan jätehuollon kustannukset asukkaille ovat kunnan järjestämässä kuljetuksessa kaikkialla Suomessa julkisesti ja tarkasti tiedossa. Puolestaan LHJ:n alueella nykyisessä järjestelmässä niistä ei ole kenelläkään todellista koottua tietoa. JLY on jatkanut Kuntaliiton vuosittaisen Tietoja kuntien jätehuollosta" tilaston ylläpitoa. LHJ:n alueelta kuljetusyrittäjät eivät ole näitä tietoja tilastoitavaksi toimittaneet. Valtakunnallisessa tarkastelussa on kuitenkin todettu kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen olevan kiinteistöille kustannuksiltaankin edullisempi vaihtoehto. Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätteenkuljetusyrittäjät ovat tätä päätöstä varten tehdyssä kyselyssä toimittaneet jätehuoltoviranomaiselle hintatiedot, joiden perusteella hintojen voidaan todeta olevan alueella kohtuullisia. Lisäksi kuljetusyrittäjät ovat toimittaneet tiedon hintojen prosentuaalisesta jakautumisesta ja siitä miten paljon asiakkaita suhteessa eri hintaluokista löytyy. LHJ:n mukaan Kuljetusjärjestelmällä on merkittävä vaikutus viranomaisten toimintaan. Jätelaissa ylläpidettäväksi edellytetty kuljetusten valvontarekisteri työllistää kiinteistön haltijan järjestämässä mallissa viranomaista kohtuuttomasti. Rekisteri näyttäisi olevan jopa mahdoton ylläpidettävä nykyisessä järjestelmässä. Vastaavasti kunnan järjestämässä kuljetuksessa rekisteritiedot muodostuvat reaaliaikaisesti ja automaattisesti ajojärjestelystä ja ovat siellä sähköisesti viranomaisen käytettävissä tai erikseen toimitettavissa viranomaiselle. Lautakunnan rekisteripitoon nykyjärjestelmässä on vuonna 2015 varattu rahaa noin Jätelain 143 mukainen jätteenkuljetusrekisteri on perustettu ja sitä on säädetty jätehuoltoviranomaisessa toimintakuntoon vuodesta 2013 alkaen. rekisteripito velvoite ei ole riippuvainen valitusta jätteenkuljetusjärjestelmästä ja rekisteriä pitää aina viranomainen. Nykyinen Jätehuoltoviranomaisen jätteenkuljetusrekisteri on perustettu LHJ:n esittämälle rekisteripohjalle. Rekisteriä saatettaessa käyttökuntoon on kuitenkin selvinnyt, että rekisteri on enemmänkin yksittäisten kiinteistön kirjaamisrekisteri, kuin viranomaisen laajoja otoksia mahdollistava valvontarekisteri. Rekisteri ja sen toimittaja valittiin jäteyhtiön esityksen ja suosittelun perusteella. Osasyynä rekisterin valintaan oli myös se, että jätehuoltoon liittyviä rekisterejä on kovin vähin käytössä. Suurin osa rekisterityöstä on ollut kiinteistöjen täsmäyttämistä rekisteriin. Rekisterin toimittajan mukaan tämä työ on sellaista, joka olisi joka tapauksessa, kuljetusjärjestelmäpäätöksestä riippumatta tullut tehtäväksi.

12 Kuljettajilta tiedot on saatu 99 % pyyntöjen mukaisesti ja pyydetyssä muodossa. Rekisterityöhön tehty rahavaraus on toteutettu suoraa jäteyhtiön esityksestä (myös määrällisesti) ja se on samansuuruinen kuin mitä jäteyhtiö on varannut omaan lieteselvitystyöhönsä. Tässä lieteselvitystyössä jäteyhtiö selvittää ja kirjaa asiakasrekisteriinsä ne kiinteistöt, jotka ovat viemäriverkon toiminta-alueen ulkopuolella. Myös jätehuollon valvontaviranomaisen toimintaan nykyisellä kuljetusjärjestelmällä on merkittävä vaikutus, tosin vain siinä tapauksessa, että jätehuolto oikeasti pyritään saamaan jätelain mukaiseen tilaan. Ilman jätteenkuljetussopimusta alueella on tällä hetkellä noin kiinteistöä. Kokonaan kiinteistön haltijan järjestämän jätehuollon ulkopuolella (eli ilman paikkaavaa keräilyä) on noin kiinteistöä. Nämä kiinteistöt tulisi viranomaisen valvontamääräyksin, ja viime kädessä uhkasakkoa käyttäen, saada tekemään jätteenkuljetussopimus. Näitä toimenpiteitä ei ole vielä missään kunnassa aloitettu. Päätöstä varten on pyydetty lausuntoja valvontaviranomaisilta (kuntien ympäristönsuojeluviranhaltijat). Alueella ei ole Akaan aluetta lukuun ottamatta esille seikkoja joihin valvontaviranomainen olisi puuttunut tai jotka olisi tuotu valvontaviranomaisen ratkaistavaksi. Akaan kaupungin alueella toimivan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen mukaan ympäristönsuojeluviranomainen on esille tulleiden roskaantumistapausten yhteydessä joutunut kehottamaan muutamia kiinteistöjä liittymään jätteenkuljetusjärjestelmään. SKAL:in mukaan kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta tukee se, että kotitalouksilla on mahdollisuus valita mieleisensä kuljetusyritys ja jos palvelu ei yrityksessä toimi halutulla tavalla, asiakas voi vaihtaa toiseen yritykseen. Myös päivystys toimii 24 tuntia/vrk. SKAL:in mukaan kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus kehittää alueen elinkeinotoimintaa ja mahdollistaa paremmin uudet innovaatiot alalle. Myös jätehuoltoyhtiön kilpailutuksessa markkinat keskittyvät. Tämän seurauksena on kuljetusyrityksiä, jotka ovat joutuneet lopettamaan toimintansa. Urakka-alueiden pilkkominen pieniksi ei estä tätä kehitystä. SKAL:in mukaan jätehuoltoyhtiön kilpailutuksessa kuljettajien työsuhdeturva vaarantuu. Kilpailutus voi viedä yritykseltä liiketoiminnan, josta pahimmassa tapauksessa seuraa työpaikkojenkin lakkaaminen. Kuljettajien työsuhteet muuttuvat jätehuoltoyhtiön kilpailutuksessa pätkätöiksi, epävarmuus lisääntyy ja yrityksen on vaikea saada ammattitaitoista työvoimaa. Työntekijöiden ja yritysten verotulot vahvistavat alueen taloutta. Uuden jätelain mukainen jätteenkuljetusrekisteri turvaa viranomaisille tasavertaisen valvonnan molemmissa kuljetusjärjestelmissä.

13 Jätteenkuljetusrekisterin hoitaminen ja ylläpito ovat tärkeitä jätehuoltoviranomaisen viranomaistehtäviä. Jätelautakunnan tehtävänä on valvoa jätteenkuljetusrekisterin avulla kiinteistöjen mukanaoloa jätehuollossa. Jätteenkuljetusrekisteriä koskevat tiedot tulee antaa viranomaiselle myös kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Kuljetusyritykset ilmoittavat jätteenkuljetusrekisteriin jätehuollon piirissä olevat kiinteistöt, jäteastioiden koon ja tyhjennysvälin jätejakeittain. Uuden jätelain mukaan jätteenkuljetusyritysten tulee hakea toiminnalleen lupaa ELY-keskukselta jätehuoltorekisteriin liittymisellä. Tähän liittyvät suunnitellut vakuusmaksuvelvoitteet. Uudet velvoitteet koskevat molempia kuljetusjärjestelmiä. Myös ympäristöluvat ja ympäristövalvonnan velvoitteet koskevat samalla tavalla molempia kuljetusjärjestelmiä. Jätteenkuljetusjärjestelmän vaikutusten voidaan arvioida olevan kokonaisuutena arvioiden myönteisiä ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan. YTP:n mukaan valtaosa kotitalouksista haluaa valita mieleisensä kuljetusyrityksen, haluamillaan perusteilla. Keskitetyllä kilpailutuksella on pääosin kielteiset yritysvaikutukset, myös henkilöstön näkökulmasta. YTP:n näkemyksen mukaan sopimuskannan monipuolisuus kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa vähentää yritysriskejä ja mahdollistaa aidon asiakasrajapinnan sekä toiminnan kehittämisen verrattuna kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen, jossa valtaosa yrityksen liikevaihdosta syntyy määräajan julkisen hankinnan kautta saadulta yhdeltä sopimuskumppanilta. YTP:n mukaan Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueella yrittäjät tekevät saumatonta yhteistyötä viranomaisen kanssa. Jätteenkuljettaja on molemmissa kuljetusjärjestelmissä velvoitettu toimittamaan lain mukaiset tiedot viranomaiselle jätteenkuljetusrekisterin ylläpitoa varten. Käytössä on tarpeen vaatiessa kiinteistöittäinen jätehuolto. YTP:n mukana kiinteistöittäiseen jätehuoltoon on mahdollisuus koko yhteistoiminta-alueella. Velvollisuus keräysvälineen paikan järjestämiseen ja sille esteettömän pääsyn varmistaminen kuuluu kiinteistön haltijalle. YTP:n

14 näkemyksen mukaan Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n paikkaavaan, vanhan aluekeräysjärjestelmän korvanneeseen kiinteistökohtaiseen aluekeräykseen" kuuluu paljon kiinteistöjä suoramarkkinoinnin vuoksi, ei palvelutarjonnan puutteen vuoksi. Käytettävissä olevat jätehuoltopalvelut ovat monipuolisia ja käytettävissä on etusijajärjestyksen mukainen mahdollisuus jätteen erilliskeräykseen. YTP:n näkemyksen mukaan osa alueen yrittäjistä järjestää kiinteistökohtaista keräystä kartongille, lasille, metallille, pahville, biojätteelle ja muoville. Voimassaolevissa jätehuoltomääräyksissä ei ole kannustettu muiden kuin biojätteen erilliskeräykseen, mikä on vähentänyt kysyntää kuljetukselle. YTP muistuttaa, että yksityisensektorin tarjonta ei missään vaiheessa ole ollut vähäisempää kuin kunnan tarjoama jätehuoltopalvelu tai erilliskeräys. Jätteen kuljetus ja keräys on mitoitettu mahdollisimman hyvin syntyvän jätteen määrälle. YTP:n mukaan asiakassuhteen aloitukseen liittyy astiakoosta ja tyhjennysvälistä sopiminen jätehuoltomääräysten antamien ohjeiden mukaisesti ja yrityksillä on vankka kokemus erilaisilla kiinteistöillä syntyvistä jätteistä ja niille järjestettävästä toimivasta keräyksestä ja jätehuollossa tarvittavia muutoksia voidaan tehdä joustavasti joko tilaajan tai palvelun tuottajan aloitteesta. JLY:n mukaan puutteellisen ja kunnan paikkaamista tarvitsevan kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkaminen ei vaikuta myönteisesti kotitalouksien asemaan. Heidän mukaansa nykytavalla toteutetussa jätteenkuljetuksessa kotitaloudet ovat palvelujen ja hinnoittelun osalta eriarvoisessa asemassa ja maksavat turhaan järjestelmän tehokkuudesta aiheutuvia lisäkustannuksia. Kotitalouksien kannalta yhtenäinen kunnan kokonaan kilpailuttama jätteenkuljetus merkitsisi toiminnan tehostumista ja pienempää maksupainetta. JLY:n mukaan uudella yritystoiminnalla ei ole kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa todellisia mahdollisuuksia tulla markkinoille. Tämä järjestelmä varmistaisi vain vanhojen yritysten asemaa ja mahdollistaisi tehotonta toimintaa, kilpailun vääristymistä ja luonnollisia monopoleja.

15 Kunnan kilpailutus takaisi uusille yrityksille aloittamismahdollisuuden, tehostaisi kuljetusyritysten toimintaa ja mahdollistaisi innovaatioiden käyttöönottoa. Hankintamenettelyllä voitaisiin vaikuttaa pienten paikallisten yritysten pärjäämiseen kilpailutuksessa. Urakka-alueet voitaisiin kilpailuttaa esim. riittävän pieninä ns. yhden auton urakoina ja ajallisesti hajautettuina, jolloin uusia kilpailutuksia tulisi säännöllisin väliajoin. Puutteellisesti toimivan ja kunnan paikkaavia toimia edellyttävän kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen vaikutuksia ei voida pitää yritystoiminnan ja sen kehittämisen kannalta myönteisinä. JLY:n mukaan kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa viranomaisten toiminta vaatii enemmän voimavaroja kuljetusten valvonnassa sekä kuljetukseen liittymisen ja jätehuoltomääräysten valvonnassa. Ympäristönsuojeluviranomaisen kannalta keskeisiä olisi myös jätteenkuljetuksen energiatehostaminen sekä pakokaasu- ja melupäästöjen vähentäminen, mikä on vaikeaa ilman kunnallista kilpailuttamista. Puutteellisesti toimiva järjestelmä on omiaan lisäämään paitsi viranomaisen työtä, niin myös laiminlyöntejä, vapaamatkustusta ja roskaantumista. Kuljetusyrittäjien jäteyhtiön sekä etujärjestöjen lausunnoissa ja yhteenvedoissa koko alueen jätteenkuljetusjärjestelmää koskevia lausuntoja ja yhteenvetoja Lausunnoissa esitettyjä yhteenvetoja SKAL ry katsoo, että Forssan alueellisen jätelautakunnan alueella ei ole esitetty sellaisia jätelain 37 :n edellyttämiä perusteluja, jotka estäisivät kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän valintaa. Alueella on tarjolla yksityisiä jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. SKAL:n mielestä suora asiakkaan ja yrittäjän välinen sopimus mahdollistaa parhaiten pitkäaikaiset asiakassuhteet ja luo parhaat edellytykset tehokkaalle jätehuoltojärjestelmälle. Kunnan, ja tässä tapauksessa myös jätelautakunnan tehtävänä, on mahdollistaa asukkaille hyvin toimivatja laadukkaat jätehuoltopalvelut sekä taata hyvät toimintaedellytykset alueen yrityksille. Myös YTP katsoo, että Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueella jätelain 37 :n edellyttämät perustelut kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle täyttyvät. YTP:n mukaan kiinteistöittäiseen jätehuoltoon on mahdollisuus koko yhteistoiminta-alueella. Kiinteistöittäistä keräystä järjestetään erityisesti taaja-asutusalueilla myös erilliskerättäville hyötyjätteille ja kiinteistön haltijan

16 järjestämässä jätteenkuljetuksessa yritykset voivat hyödyntää monilokeroautoja kuljetuskertojen vähentämiseksi. YTP:n mukaan koko yhteistoiminta-alueella on tarjolla jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti. Hinnoittelussa noudatetaan hyviä liiketoimintatapoja sekä kilpailulainsäädäntöä ja kiinteistön haltijan järjestämässä jätehuollossa on kuntalaisille enemmän vaihtoehtoja kuin kunnan järjestämässä jätehuollossa voisi olla. Nykyinen järjestelmä ylläpitää tervettä kilpailua ja hyvää palvelutasoa, koska kuntalainen voi tehdä päätöksen, kenen palvelua haluaa käyttää. JLY:n mielestä kilpailutetun kuljetuksen myötä jätehuollon ja jätemääräysten valvonta olisi tehokasta ja kattavaa. Kunnan jätehuolto- ja ympäristönsuojeluviranomaisen työ helpottuisi. Kunnan järjestämässä kuljetuksessa jätehuoltoon liittyminen varmistuisi ja jäte päätyisi lailliseen paikkaan. Nykyisen kuljetusjärjestelmän jatkamisen vaikutukset eivät muodostu jätelain 37 :n 1 mom 3 kohdan tarkoittamalla tavalla kokonaisuutena arvioiden myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten asemaan. JLY:n mielestä kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen edellytysten tarkastelussa on kysymys laillisuusharkinnasta, jossa Forssan kaupungin jätelautakuntaa jätehuoltoviranomaisena sitoo jätelain 37 :n edellytykset. Päätös kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa pitäytymisessä edellyttäisi todennettavissa olevia, asiaperusteisiin tukeutuvia perusteita Forssan kaupungin jätelautakunnalta. JLY:n tiedossa olevat seikat eivät millään tavoin tue pitäytymistä lautakunnan päätöksessä jätelain 37 :n mukaisessa kiinteistön haltijan järjestämässä jätteen kuljetuksessa. Turhia valitusprosesseja olisi syytä JLY:n mielestä välttää ja siirtyä hallitusti siirtymäkauden puitteissa kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. JLY:n mielestä on kunnan, kuntalaisten, jätehuollon markkinoiden toimivuuden ja ympäristön edun mukaista siirtyä kokonaan kunnan järjestämään ja kilpailuttamaan jätteenkuljetukseen. Erikseen jätettyjä lausuntoja Forssan Seudun Ammattiautoilijat ry esittää, että koko alueelle sopisi parhaiten kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus.

17 Ammattiautoilijoiden mielestä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on toimivin kaikkien jätejakeiden kuljetuksessa. Järjestelmä on myös lausunnon mukaan toiminut alueella hyvin ja asiakkaat ovat olleet palveluun tyytyväisiä. Ammattiautoilijoiden mielestä yritysten tarjonta on alueella runsasta ja niiden välillä on aitoa kilpailua, mikä pitää asiakkaiden hinnat kohtuullisina ja tarjonta on tällä hetkellä kattavaa ja luotettavaa. Lausunnon mukaan myös jätteen kuljetuspalveluita on tarjolla kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Ammattiautoilijoiden mukaan jätehuoltoyhtiön mahdollinen kilpailutus supistaisi tarjontaa alueella, jolloin kattavuus ja luotettavuus kärsivät ja kilpailun katoaminen alueelta voi myös nostaa hintoja. Ammattiautoilijoiden mukaan kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on paras vaihtoehto koska: Jäteyhtiön järjestämä kilpailutus ei alenna asukkaiden kustannuksia. Asukkailla oltava valinnanmahdollisuus - tämä turvaa palveluiden laadukkuuden. Keskitetty kilpailutus ei johda ympäristöpäästöjen vähentymiseen. Keskitetyllä kilpailutuksella on erittäin kielteiset yritysvaikutukset. Vaikutuksia työntekijöiden työsuhdeturvaan. Ympäristövaatimukset ja Iupavelvoitteet yhteneväiset molemmissa järjestelmissä. Forssan Seudun Ammattiautoilijat ry katsoo että Forssan alueellisen jätelautakunnan alueella ei ole esitetty sellaisia jätelain 37 :n edellyttämiä perusteluja jotka estäisivät kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän valintaa. Ammattiautoilijoiden mukaan alueella on tarjolla yksityisiä jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Myös Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry (myöhemmin AKT) on jättänyt lausunnon. AKT:n mukaan kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä (entinen sopimusperusteinen järjestelmä) toimii hyvin, edistää investointeja ja lisää työllisyyttä. Lausunnon mukana järjestelmä myös turvaa pitkäaikaiset, pysyvät työsuhteet, toisin kuin hankintalain mukainen määräaikainen kilpailuttaminen. Yrittäjille järjestelmä takaa AKT:n mukaan turvalliset investoinnit ja tehokkaan toiminnan sekä kannustaa pitkäaikaiseen jätehuollon kehittämiseen. AKT:n mukaan järjestelmä on suositeltavin myös asiakkaan kannalta, sillä siinä säilytetään maksavan asiakkaan mahdollisuus vaikuttaa palvelun laatuun, hintaan ja siihen, keneltä palvelu ostetaan. Asukkaat maksajina voivat vapaasti ja aidosti kilpailuttaa jätehuoltonsa ja tehdä sopimuksen haluamansa kuljetusfirman kanssa, jolloin AKT:n mukaan markkinat pysyvät avoimina eri yrityksille ja yksityisille ratkaisuille ja myös hinnat pysyvät

18 tutkitusti kohtuullisina ja palvelu on monipuolista ja joustavaa. AKT:n mukaan järjestelmä on luotu toimimaan myös muutospaineen alla ja jotta jätteiden kierrätys- ja hyötykäyttölaitoksiin voitaisiin investoida, tulisi kaikkien jätteiden olla vapaasti hyödynnettävissä. AKT:n mukaan jätteen kuljetusten siirtäminen kunnan järjestämäksi johtaa kilpailun vääristymiseen ja synnyttää alueelle täydellisen monopoliaseman kunnallisille jäteyhtiöille, jotka hallitsevat samanaikaisesti jätteenkuljetusta, käsittelyä sekä hyödyntämistä. Tämä lisää AKT:n mielestä myös hallintokustannuksia. AKT:n mukaan tutkimuksissa on todettu, että kuljetusjärjestelmien välillä ei ole merkittäviä eroja kustannuksissa eikä ympäristövaikutuksissa eikä mm. autokanta vähene, vaikka siirryttäisiin kunnan järjestämän jätehuoltoon. Henkilöstön kannalta kunnan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän edellyttämä kilpailutus johtaisi AKT:n mukaan työpaikkojen menetyksiin ja Ioisi suurta epävarmuutta alalle. AKT:n kokemuksen mukaan kilpailutuksessa hinta-etu tulee useimmiten työntekijöiden työehtojen heikentymisellä ja kilpailutuksen seurauksena on myös todennäköistä, että henkilöstön vaihtuvuus lisääntyy merkittävästi samalla, kun koulutustaso kärsii ja tätä kautta ammattitaito heikkenee. Tämän seurauksena on AKT:n mukaan todellisena vaarana myös työtapaturmien lisääntyminen. AKT muistuttaa että kilpailutuksen seuraukset ovat tuhoisia myös yrittäjien yleiseen halukkuuteen ja kykyyn investoida ja muutos Ieikkaisikin merkittävästi toimivien jätteenkuljetusyritysten elinmahdollisuuksia samalla kun yritysten kiinnostus ja taloudelliset edellytykset myös jätehuollon teknologian kehittämiseen loppuvat. AKT pitää näiden perustelujen mukaisesti kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusjärjestelmää kokonaisvaikutuksiltaan kaikkien osapuolien kannalta parhaimpana ja suosittelee sitä alueen kunnille. Myös Hämeen Yrittäjät alueen yrittäjien edunvalvontajärjestönä ovat antaneet lausunnon asiasta. Hämeen yrittäjien mukaan vaikutusmahdollisuuksia ei voida käyttää tehokkaasti, jos lausujan mielipiteitä oman alueensa tilanteesta ei oteta riittävällä tavalla huomioon. Hämeen yrittäjien mukaan Jätelaissa on mahdollistettu kaksi jätteenkuljetusjärjestelmää. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätehuoltoyhtiö laskuttaa jätteen kuljetuksesta, palkkaa lisää työntekijöitä kuljetusjärjestelyyn, asiakaspalveluun ja laskutukseen sekä perii näistä syntyneet kulut jätteenkuljetusmaksussa tai perusmaksussa. Hämeen yrittäjien mukaan tässä vaihtoehdossa kuljetukset kilpailutetaan suurina alueina, esimerkiksi kunnittain jolloin kunnallinen kilpailutus heikentää jätteenkuljetusalan kilpailudiversiteettiä ja siten vaikeuttaa tulevia kilpailutuksia ja jätelain hengen täyttymistä.

19 Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kuljetusyritys puolestaan perii laskut, vastaa asiakaspalvelusta ja logistiikasta omana työnään. Tällöin asiakas voi valita haluamansa kuljetusyrityksen palvelut. Hämeen yrittäjien mukaan alueella on tarjolla yksityisiä jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Hämeen yrittäjät muistuttavat, että laki ei edellytä yritysten sopivan keskenään asiakkailta veloitettavista hinnoista, sopimusalueista tai siitä, kuinka monta yritystä kullakin alueella voi toimia. Kuvatun kaltaiset järjestelyt olisivat lain vastaisia, sillä kilpailulainsäädäntö edellyttää, että jokainen yritys tekee toimintaansa koskevat päätökset itsenäisesti. Hämeen yrittäjien mukaan myöskään yhden yrityksen markkinaosuus ei ole lain mukainen este kuljetuksista päätettäessä ellei määräävää markkina-asemaa käytetä hyväksi hinnoittelussa. Jätelaki ei edellytä jätteen kuljetusyrityksiltä yhtäläisiä asiakashintoja. Hämeen yrittäjien mukaan yritys voi sen mukaan hinnoitella palvelunsa eri asiakkaille, asiakasryhmille tai eri alueille toisistaan poikkeavasti, jos siihen on perusteltu syy. Hintaratkaisuihin liittyy objektiivinen arvio palvelun laajuudesta, käyntikerroista sekä kuljetusmatkoista. Hämeen yrittäjien mukaan jo annetut selvitykset ja alueella toimivat yritykset antavat kattavan ja luotettavan kuvan siitä, että Forssan jätelautakunnan alueella toimitaan tälläkin hetkellä uudistuneen jätelain vaatimusten mukaisesti. Uudistuneen lain mukainen jätehuoltoviranomainen ja rekisterin ylläpito on uusi velvoite ja toimintamalli ja Hämeen yrittäjien mukaan yhteistoiminta on käynnistynyt yritysten puolelta tavalla, joka osoittaa niiden kykyä ja tahtoa noudattaa jätelain henkeä ja velvoitteita. Hämeen yrittäjät myös toteaa, että tutkimusten mukaan jäteastioiden tyhjennyksessä jätteen kuljetuksen kunnittainen kilpailutus ei ole vaikuttanut alentavasti asiakkaiden hintaan ja jäteastioiden tyhjennyksistä syntyneet autojen päästöerot ovat kahden jätteenkuljetusjärjestelmän välillä tutkimusten mukaan erittäin pieniä. Hämeen yrittäjät muistuttavat, että kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kuljetusyritykset ovat suunnitelleet tehokkaat kuljetusreitit sillä näille yrityksille hukka-ajo on suoraan pois yrityksen tuotosta, ja sellaiseen ei ole yksityisillä yrityksillä varaa. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa lähes poikkeuksetta kilpailutetaan Hämeen yrittäjien mukaan yksi jätejae kerrallaan, jolloin esim. nykyaikaisten monilokeropakkaajien käyttö ei onnistu. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa voidaan ottaa alueen yritysjätettä samaan kuormaan, jota ei voi tehdä kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ja näin ajomäärät kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jopa lisääntyvät. Hämeen Yrittäjät katsovat, että asiaa päätettäessä tulee antaa riittävä painoarvo perustuslain takaamalle kuntien itsemääräämisoikeudelle. Näin on tehty aikaisemminkin tilanteissa, joissa kunnat on määrätty tekemään yhteistyötä (ks. KHO 2014:144).

20 Perustuslain kunnille takaama oikeus johtaa siihen tulkintaan, että kuljetusjärjestelmäratkaisuja arvioitaessa tarkastelualueen tulee olla vähintään kuntakohtaista. Hämeen Yrittäjät katsovat, että samalla perusteella kuntien antamat lausunnot kuvaavat niiden itsemääräämisoikeuden mukaista tahtoa suhteessa jätelautakunnan tulevaan päätökseen niiden alueella.

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Tausta-aineisto 2 SISÄLTÖ MÄÄRITELMÄT... 3 1 TAUSTATIEDOT... 4 2 KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS... 5 3 KIINTEISTÖN HALTIJAN

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 8 Asianro 6499/14.06.00/2013 Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Yleistä jätteiden kuljetusjärjestelmistä Kuljetusjärjestelmän

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan:

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Sydän-Suomen jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS http://www.saarijarvi.fi/sites/saarijarvi.fi/files/atoms/files/ehdotus_kunnallisiksi_jatehuoltoma

Lisätiedot

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Jätelain ja asetusten toimeenpano kunnissa YHDEKSÄN POIMINTAA JÄTELAISTA HYVÄN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI Uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.2012. Kuntien

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ JÄTETAKSA 1.1.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Äänekoski Hyväksytty jätelautakunnassa 7.11.2017 37 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA... 2 1 Jätemaksun perusteet ja soveltamisalue...

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala 15.3.

Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala 15.3. Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Länsi-Uudenmaan jätelautakunta on

Lisätiedot

00 YMPÅRISTÖYRITYSTEN LIITT O Lausunto 29/2013 1 (7)

00 YMPÅRISTÖYRITYSTEN LIITT O Lausunto 29/2013 1 (7) 00 YMPÅRISTÖYRITYSTEN LIITT O Lausunto 29/2013 1 (7) 24.4.2013 Kymen Jätelautakunta Kouvolan kaupunki kirjaamo@kouvola.fi tekninenjaymparisto@kouvola.fi Kymen Jätelautakunnan alueen kunnan - ja kaupunginhallitukset

Lisätiedot

LAUSUNTO SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ

LAUSUNTO SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1 (5) Rauman kaupunki, Tekninen virasto Jätehuoltoasiamies Marika Räikkönen PL 104, 26101 Rauma kirjaamo.tevi@rauma.fi Lausuntopyyntö 9.6.2015 Teknisen lautakunnan päätös 26.5.2015 LAUSUNTO SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN

Lisätiedot

Kymen jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset sekä tekniset lautakunnat ja ympäristölautakunnat

Kymen jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset sekä tekniset lautakunnat ja ympäristölautakunnat 1 (8) Kymen Jätelautakunta Kouvolan kaupunki Valtakatu 33, PL 32, 45701 KUUSANKOSKI kirjaamo@kouvola.fi tekninenjaymparisto@kouvola.fi Kymen jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset sekä

Lisätiedot

KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS. Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän. 19.3 30.4.2012_mr

KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS. Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän. 19.3 30.4.2012_mr KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän (sopimusperusteisen) jätteenkuljetuksen erot Kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus (sopimusperusteinen)

Lisätiedot

Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar

Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 173 13.05.2013 Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar 139/14.06/2013

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset 2015 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset Jätelain (646/2011) 91 :n mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa

Lisätiedot

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille KOKOEKO Kuopio 24.2.2011 Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä on noin 2,8 milj.tonnia. Teollisuus 22 % Rakentaminen 31 % Yhdyskuntajäte

Lisätiedot

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski jätehuoltokoordinaattori Heli Virtanen

Lisätiedot

1. jätteen kuljetuspalveluja tulee olla tarjolla kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin

1. jätteen kuljetuspalveluja tulee olla tarjolla kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin Liite 1 Kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelu kunnan vastuulla olevan jätteen (pois lukien sako- ja umpikaivolietteet sekä erilliskerättävä biojäte) osalta Jätelain (646/2011)

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

18 Lausunto 21/2013 1 (6) Jämsän jätehuolto liikelaitoksen alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset

18 Lausunto 21/2013 1 (6) Jämsän jätehuolto liikelaitoksen alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 18 Lausunto 21/2013 1 (6) 19.3.2013 Jämsän jätehuolto liikelaitoksen johtokunta jatehuolto@jamsa.fi Jämsän jätehuolto liikelaitoksen alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset Lausunnon antaminen jätteenkuljetusjärjestelmästä

Lisätiedot

Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista. Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö

Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista. Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kuntien jätehuoltoyksinoikeus jatkuu YHDYSKUNTAJÄTEHUOLTO = julkinen välttämättömyyspalvelu

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako. Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö

Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako. Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kunnalle säädetty yhdyskuntajätehuollon tehtäviä Ei ole uutta - jo 1970-luvulta asti samat tehtävät! KUNTA jätelaissa

Lisätiedot

LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta

LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Rakennus- ja ympäristölautakunta 68 15.12.2016 LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE RYSY 68 Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Päijät-Hämeen jätelautakunta

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN Jätehuollon järjestäminen 1.1.2012 alkaen Jätehuolto siirtyy 1.1.2012 alkaen kokonaisuudessaan Joensuun Seudun jätehuolto Oy:n vastattavaksi. Jäteyhtiö on kilpailuttanut jätteenkuljetuksen kaikkien osakaskuntien

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lahden kaupunki Päijät-Hämeen jätelautakunta Kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmä D/3175/

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lahden kaupunki Päijät-Hämeen jätelautakunta Kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmä D/3175/ OTE PÖYTÄKIRJASTA Lahden kaupunki Päijät-Hämeen jätelautakunta 27.10.2016 17 Kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmä D/3175/14.06.00.00/2016 Perusteluosa Päijät-Hämeen jätelautakunnan tulee tarkastella jätelain

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

Uusi opas jätehuoltomääräysten laatimiseen mikä on muuttunut?

Uusi opas jätehuoltomääräysten laatimiseen mikä on muuttunut? Uusi opas jätehuoltomääräysten laatimiseen mikä on muuttunut? Kehittämisinsinööri Tuulia Innala & Projekti-insinööri Henna Luukkonen Kuntamarkkinat 10.9.2014 Kunnan tehtävät jätehuollossa Kunta (omistajana,

Lisätiedot

Kuntien rooli uudessa jätelaissa. Leena Eränkö Syyskuu 2011

Kuntien rooli uudessa jätelaissa. Leena Eränkö Syyskuu 2011 Kuntien rooli uudessa jätelaissa Leena Eränkö Syyskuu 2011 Uusi jätelaki tulee voimaan 2012 Tulee voimaan 1.5.2012 Siirtymäkausia joissain asioissa Mm. pakkausjätteen aluekeräys 2014 Kuljetusjärjestelmäpäätökset

Lisätiedot

Forssan kaupungin jätelautakunta esittää valitusten hylkäämistä seuraavin perustein.

Forssan kaupungin jätelautakunta esittää valitusten hylkäämistä seuraavin perustein. Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Eino Järvisen ym:n valituksia koskeva lausunto Forssan kaupungin jätelautakunta esittää valitusten hylkäämistä seuraavin perustein. Valituksenalaiset päätökset koskevat

Lisätiedot

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Kehittämisinsinööri Tuulia Innala Keskkonnafoorum Tallinna 26.3.2014 Kuntaliiton laatima jätehuoltomääräysten malli julkaistu Jätehuoltomääräysten laatiminen - Opas

Lisätiedot

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA Jätelautakunnan pyynnöstä alla on koottuna hintatietoja. Hintavertailuja Itä-Suomen alueella Hintatiedot

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016 Tekninen lautakunta 60 04.05.2016 Jätehuoltomääräykset 358/00.01.01.00/2016 TELA 60 Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat paikallisia, sitovia säännöksiä, jotka annetaan jätelain (646/2011) 91 :n nojalla.

Lisätiedot

Esitys LHJ III omistajapäiville Immo Sundholm Forssa 6.9.2013

Esitys LHJ III omistajapäiville Immo Sundholm Forssa 6.9.2013 Esitys LHJ III omistajapäiville Immo Sundholm Forssa 6.9.2013 LHJ ja LHJ Group LHJ Perustettu 1995 Kuntien 100 % Omistajakuntien alue Palvelut kunnissa Käsittelyt Forssassa ja muualla Ei jaa osinkoa LHJ

Lisätiedot

Jätehuoltoviranomaisen toiminnan edellytykset. Hannele Tiitto vs. jätehuoltoinsinööri

Jätehuoltoviranomaisen toiminnan edellytykset. Hannele Tiitto vs. jätehuoltoinsinööri Jätehuoltoviranomaisen toiminnan edellytykset Hannele Tiitto vs. jätehuoltoinsinööri 25.8.2017 Jätehuoltoviranomaisen toiminta Jätehuollon viranomaisyksikkö: o Vs. jätehuoltoinsinööri: Hannele Tiitto,

Lisätiedot

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset sekä tekniset lautakunnat ja ympäristölautakunnat

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset sekä tekniset lautakunnat ja ympäristölautakunnat 1 (9) Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta PL 355, 20101 TURKU turun.kaupunki@turku.fi jatehuoltolautakunta@turku.fi Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset sekä tekniset

Lisätiedot

Lietteiden kuljetusjärjestelmäpäätös alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella. Anu Toppila Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto 6.9.

Lietteiden kuljetusjärjestelmäpäätös alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella. Anu Toppila Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto 6.9. Lietteiden kuljetusjärjestelmäpäätös alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto 17 Pirkanmaan kunnan yhteislautakunta

Lisätiedot

SUUNNITELMA JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN YHDENMUKAISTAMISEKSI LOHJAN KAUPUNGISSA

SUUNNITELMA JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN YHDENMUKAISTAMISEKSI LOHJAN KAUPUNGISSA SUUNNITELMA JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN YHDENMUKAISTAMISEKSI LOHJAN KAUPUNGISSA LÄHTÖKOHTA Sammatin kunta liittyi Lohjan kaupunkiin 1.1.2009. Sammatin kaupunginosassa on kunnan järjestämä jätteenkuljetus

Lisätiedot

Jätehuoltojaosto päätti määrätä kiinteistön haltijan järjestämän sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetuksen päättymään 31.12.

Jätehuoltojaosto päätti määrätä kiinteistön haltijan järjestämän sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetuksen päättymään 31.12. 1 (5) Ruoveden kunta Ruovedentie 30 34600 RUOVESI Puh (03) 486 111 kirjaamo@ruovesi.fi HAKEMUS Alueellinen jätehuoltojaosto Tampereen kaupunki Kirjaamo, PL 487 33101 TAMPERE kirjaamo@tampere.fi jatehuoltojaosto@tampere.fi

Lisätiedot

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 24 Asianro 7006/02.05.00/2014 Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Jätehuoltoon liittyminen Jokaisella kiinteistöllä on velvollisuus liittyä jätehuoltojärjestelmään, ei poikkeuksia.

Lisätiedot

Ylä Savon jätehuoltolautakunta. Jätteenkuljetusjärjestelmästä jätetyt valmisteluvaiheen lausunnot. Yhteenveto tulleista lausunnoista ja mielipiteistä

Ylä Savon jätehuoltolautakunta. Jätteenkuljetusjärjestelmästä jätetyt valmisteluvaiheen lausunnot. Yhteenveto tulleista lausunnoista ja mielipiteistä Ylä Savon jätehuoltolautakunta Jätteenkuljetusjärjestelmästä jätetyt valmisteluvaiheen lausunnot Yhteenveto tulleista lausunnoista ja mielipiteistä Mielipiteet Jätteenkuljetus Kiuruveden taajamassa. Anja

Lisätiedot

Jätteenkuljettajan on annettava em. tiedot vuosittain tai jätehuoltoviranomaisen pyynnöstä neljännesvuosittain (jätelaki 39 2 mom).

Jätteenkuljettajan on annettava em. tiedot vuosittain tai jätehuoltoviranomaisen pyynnöstä neljännesvuosittain (jätelaki 39 2 mom). Alueellinen jätelautakunta 11 14.04.2015 Alueellinen jätelautakunta 21 08.09.2015 Jätehuollon kuljetusrekisteri 190/58/583/2015 JLTK 11 Selostus: Jätelain 143 edellyttää kunnan jätehuoltoviranomaisen ylläpitävän

Lisätiedot

Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu

Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu Lausuntopyyntö Sivu 1/2 10.7.2015 Dnro 88/14.06/2013 LUPA- JA VIRANOMAISTOIMINNOT JOENSUUN ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA Ympäristönsuojeluviranomainen Kunta Jakeluosoite Postinumero ja -toimipaikka Lietteiden

Lisätiedot

Outokummun kaupungin saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa alkaen

Outokummun kaupungin saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 25 Asianro 7572/02.05.00.00/2016 Outokummun kaupungin saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2017 alkaen Lietteiden käsittelytaksan perusteet

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Lainsäädännölliset vaatimukset... 1 3. Poikkeushakemuksen vireillepano

Lisätiedot

Yrityshistoria. Luotettavuus Turvallisuus Ympäristöystävällisyys Joustavuus

Yrityshistoria. Luotettavuus Turvallisuus Ympäristöystävällisyys Joustavuus MIKLINE Organisaatio OY Yrityshistoria Luotettavuus Turvallisuus Ympäristöystävällisyys Joustavuus 1976 Matti ja Terttu Mikkola aloittavat kuljetusyrittäjinä 1993 Mikline Oy perustetaan 2009 P. Laakko

Lisätiedot

Tiedoksi.- -L. Rautiainen -A. Soini

Tiedoksi.- -L. Rautiainen -A. Soini KYMEN JÄTELAUTAKUNTA Valtakatu 33 PL 32 45701 Kuusankoski Tiedoksi.- -L. Rautiainen -A. Soini SAAPUNUT 16. 04, 2013 Dn:o LAUSUNTO KYMEN JÄTELAUTAKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN JÄTTEEN KU U ETUSJÄRJESTELMÄSTÄ Me

Lisätiedot

Outokummun kaupungin kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen määrittely

Outokummun kaupungin kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen määrittely Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 26 Asianro 7559/14.06.00.00/2016 Outokummun kaupungin kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen määrittely Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset

Lisätiedot

Miten TSV Jätelain 33 toissijainen vastuu on ratkaistu? 29. Jätehuoltopäivät 6-7.10.2015, Tampere Markku Salo

Miten TSV Jätelain 33 toissijainen vastuu on ratkaistu? 29. Jätehuoltopäivät 6-7.10.2015, Tampere Markku Salo Miten TSV Jätelain 33 toissijainen vastuu on ratkaistu? 29. Jätehuoltopäivät 6-7.10.2015, Tampere Markku Salo PESÄ -kunnan vastuu rajattiin asumisen ja julkisen palvelun jätehuoltoon 2006 6.10.2015 Markku

Lisätiedot

Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013

Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013 Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013 Keski-Pohjanmaan Yrittäjien Jätealan Yrittäjien valiokunta yhtyy Ympäristöyritysten

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1/4 JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1. Johdanto Jätehuollon palvelutasolla määritellään millaisia jätehuoltopalveluja alueen asukkaille ja yrityksille tarjotaan Vestia Oy:n alueella. Vestia

Lisätiedot

jätteenkuljetusjärjestelmä

jätteenkuljetusjärjestelmä Uusi jätelaki / jätteenkuljetusjärjestelmä j j j Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on järjestettävä joko perusmallilla, kunnan järjestämä jätteenkuljetus eli kunnan kilpailuttama tai Kunta voi päättää,

Lisätiedot

Tuottajien ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutaso

Tuottajien ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutaso Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2015 1 (1) 24 Asianro 6856/14.06.00.00/2015 Tuottajien ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutaso Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä 120/14/06/2017 TEKNLK 25

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä 120/14/06/2017 TEKNLK 25 Tekninen lautakunta 25 11.04.2017 Kaupunginhallitus 140 19.04.2017 Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä 120/14/06/2017 TEKNLK 25 Esittely Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta pyytää 16.3.2017 päivätyllä

Lisätiedot

Tietoa kotitalouksien jätehuollosta 2015. Kiinteistöittäinen keräys ja jätelajien vastaanottohinnat

Tietoa kotitalouksien jätehuollosta 2015. Kiinteistöittäinen keräys ja jätelajien vastaanottohinnat Tietoa kotitalouksien jätehuollosta 2015 Kiinteistöittäinen keräys ja jätelajien vastaanottohinnat Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Kyselyn toteutus... 3 3. Jätemaksut kiinteistöittäisessä keräyksessä ja kuljetuksessa...

Lisätiedot

Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2016 alkaen

Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2016 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Kokouskutsu 3/2015 1 (1) 6 Asianro 6855/02.05.00.00/2015 Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2016 alkaen Lietteiden käsittelytaksan perusteet Palvelupäällikkö

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009

kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009 Jätekuljetusten suunnittelu ja kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009 PERUSTIETOJA Yhtiö on perustettu tt vuonna 2002. Omistajat: Porvoo (49,00 %), Sipoo (25,60 %), Loviisa (9,15 %), Askola (3,95 %), Pernaja

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa.

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset Alueen kunnat perustivat 2013 Asukaspohja n. 56 000 1 viranhaltija, 8 henkilön lautakunta Talousarvio n. 100 000 Isäntäkuntana Iisalmi Hoitaa jätehuollon viranomaistehtävät

Lisätiedot

Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen tarkastelu Laukaan kunnassa

Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen tarkastelu Laukaan kunnassa Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen tarkastelu Laukaan kunnassa 1.3.2017 SISÄLLYS MÄÄRITELMIÄ... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Aiempi jätteenkuljetusjärjestelmää koskeva päätöksenteko... 4 1.2

Lisätiedot

Jätelain 17.6.2011/646 149 4 momentin mukainen jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelu Nurmijärven kunnan alueella

Jätelain 17.6.2011/646 149 4 momentin mukainen jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelu Nurmijärven kunnan alueella Jätelain 17.6.2011/646 149 4 momentin mukainen jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelu Nurmijärven kunnan alueella www.nurmijarvi.fi Sisältö Jätelain 17.6.2011/646 149 4 momentin mukainen jätteenkuljetusjärjestelmän

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n valitusta koskeva lausunto asia 00923/16/1203

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n valitusta koskeva lausunto asia 00923/16/1203 Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n valitusta koskeva lausunto asia 00923/16/1203 Forssan kaupungin jätelautakunta esittää Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n (LHJ) valituksen hylkäämistä

Lisätiedot

Jätteenkuljetus kunnan, kuntalaisen ja yrittäjän kannalta. Pekka Loukola Ympäristöyritysten Liitto Loppi 18.9.2013

Jätteenkuljetus kunnan, kuntalaisen ja yrittäjän kannalta. Pekka Loukola Ympäristöyritysten Liitto Loppi 18.9.2013 Jätteenkuljetus kunnan, kuntalaisen ja yrittäjän kannalta Pekka Loukola Ympäristöyritysten Liitto Loppi 18.9.2013 1 Ympäristöyritysten Liitto edistää jäsenyritystensä mahdollisuuksia toteuttaa kestävään

Lisätiedot

Omistajapäivät palvelukatsaus, Pasi Kaskinen 6.9.2013

Omistajapäivät palvelukatsaus, Pasi Kaskinen 6.9.2013 Omistajapäivät palvelukatsaus, Pasi Kaskinen 6.9.2013 Kierrättämisestä helppoa LHJ:n palvelut ja niiden rahoitus Biojätekeräys ja muut erilliskeräyspalvelut Biojätemaksu tyhjennyskohtainen hinta Lasin,

Lisätiedot

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa alkaen

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 24 Asianro 6572/02.05.00.00/2016 Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa 1.1.2017 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

Jätehuolto Etelä-Karjalassa

Jätehuolto Etelä-Karjalassa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on yhdeksän eteläkarjalaisen kunnan Imatran, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren omistama jäteyhtiö. Tehtävänämme

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNTA ASKONKATU LAHTI LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEELLA

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNTA ASKONKATU LAHTI LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEELLA 1 PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNTA 30.11.2016 ASKONKATU 2 15100 LAHTI LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEELLA Asianosaisuus Taustaa Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN 18.2.2016 Jätehuollon tehtävät ja roolit kunnassa Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät Jätehuollon palvelutehtävät Omistajaohjaus (kunnat)

Lisätiedot

Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014

Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014 Sivu 1 / 5 TIEDOTE KOUVOLAN JA IITIN ISÄNNÖITSIJÖILLE 20.11.2013 Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014 myös entiset Kuusankoski ja Anjalankoski yhtenäisen jätteenkuljetuksen ja

Lisätiedot

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista LUOTTAMUKSELLINEN Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista Eduskunnan talousvaliokunta Mikko Alkio, asianajaja 26.10.2016 Sidosyksikkö ja ulosmyynnin rajanveto Kunta / hankintayksikkö

Lisätiedot

Vastineet yritysten ja yhteisöjen lausuntoihin

Vastineet yritysten ja yhteisöjen lausuntoihin Vastineet yritysten ja yhteisöjen lausuntoihin Sivu 1 / 8 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Määritelmässä (2, s. 5) kuljetusjärjestelmäpäätös todetaan seuraavasti: Jos päätöstä ei ole, on jätehuoltomääräysten

Lisätiedot

Vastine ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi saatuihin lausuntoihin

Vastine ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi saatuihin lausuntoihin Vastine ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi saatuihin lausuntoihin Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat ovat pyytäneet lausuntoja ehdotukseen uusiksi jätehuoltomääräyksiksi. Ehdotus on valmisteltu

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

Jätehuollon kevätpäivä 2014 Keskitetty jätehuoltoratkaisu Hiukkavaara. Antero Kiljunen suunnitteluinsinööri, Oulun Jätehuolto

Jätehuollon kevätpäivä 2014 Keskitetty jätehuoltoratkaisu Hiukkavaara. Antero Kiljunen suunnitteluinsinööri, Oulun Jätehuolto Jätehuollon kevätpäivä 2014 Keskitetty jätehuoltoratkaisu Hiukkavaara Antero Kiljunen suunnitteluinsinööri, Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto Oulun kaupungin liikelaitos Maan viidenneksi suurin jätelaitos

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Eino Järvisen ja Ari Turusen valituksia koskeva lausunto

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Eino Järvisen ja Ari Turusen valituksia koskeva lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Eino Järvisen ja Ari Turusen valituksia koskeva lausunto Forssan kaupungin jätelautakunta esittää valituksen hylkäämistä siinä esitettyine väitteineen aiheettomana seuraavin

Lisätiedot

Jätelainsäädännön kokonaisuudistus

Jätelainsäädännön kokonaisuudistus Jätelainsäädännön kokonaisuudistus KOKOEKO-seminaari 24.2.2011 Ylitarkastaja Teemu Virtanen Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Hallituksen esitys jätelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ MIELIPITEISTÄ JA VASTAUS NIIHIN. Tiivistelmä mielipiteistä

TIIVISTELMÄ MIELIPITEISTÄ JA VASTAUS NIIHIN. Tiivistelmä mielipiteistä TIIVISTELMÄ MIELIPITEISTÄ JA VASTAUS NIIHIN Tiivistelmä mielipiteistä 1) Kirsti ja Hannu Voimanen (9.2.2017) ovat vastustaneet kunnan järjestämään lietteen kuljetusjärjestelmään siirtymistä ja todenneet,

Lisätiedot

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? 1 Jätehuoltomääräysten tavoite Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain (646/2011) toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

Lisätiedot

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin 1 Liite A Olemassa olevan vastaanottoverkoston käyttäminen 1.5.2014 alkaen Jätelain 152. Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat Säännös jää ennalleen. Pakkausjäteasetuksen 18. Voimaantulo - - - Tuottajan

Lisätiedot

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Ohjelma 27.11.2015 12.00 jäteautoon tutustuminen 12.30 aiheina mm. jätetaksa, jätteen energiahyödyntäminen sekä uusittavat jätehuoltomääräykset 13.35 keskustelua,

Lisätiedot

Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013

Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013 Pöytäkirja Ote 1 (14) Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013 Aika 19.6.2013 kello 17:00-18:20 Paikka Ympäristövirasto/kokoustila, Valtakatu 11 Allekirjoitukset Päivi Kolehmainen puheenjohtaja Tarja

Lisätiedot

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/2013 1 (1) 19 Asianro 7629/14.06.00/2013 Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2014 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella.

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella. 1 Jyväskylän seudun jätelautakunta MUURAMEN KUNNAN JÄTETAKSA 2017 Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2016 8 1 JÄTEMAKSUN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä

Lisätiedot

Pakkausten kuluttajakeräyksen järjestäminen Harri Patana Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy

Pakkausten kuluttajakeräyksen järjestäminen Harri Patana Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Pakkausten kuluttajakeräyksen järjestäminen Harri Patana Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy 17.11.2014 www.pyr.fi 1 PYR OY Kaupan ja teollisuuden omistama palveluyhtiö:

Lisätiedot

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/2016 1 (1) 14 Asianro 6572/02.05.00.00/2016 Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2017 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

Jätehuoltolautakunnan lausunnoksi on valmisteltu seuraavaa:

Jätehuoltolautakunnan lausunnoksi on valmisteltu seuraavaa: Jätehuoltolautakunta 6 26.02.2015 Lausunto jätehuoltomääräyksiä koskevasta valituksesta 1479/14.06.00.02/2014 Jätehuoltolautakunta 26.02.2015 6 Valmistelija: Jätehuoltoasiamies, Satu Ojala, satu.ojala@salo.fi,

Lisätiedot

Keskitetysti kilpailutettu jätteenkuljetus LSJH:n osakaskunnissa

Keskitetysti kilpailutettu jätteenkuljetus LSJH:n osakaskunnissa Keskitetysti kilpailutettu jätteenkuljetus LSJH:n osakaskunnissa Cati Huhta, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy 16.3.2017 Pienempi kuorma huomiselle. Nykytilanne Kuljetusten nykytila - Kunnan järjestämä jätteenkuljetus

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2014

Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2014 Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2014 Hyväksytty: Rakennuslautakunta 19.12.2013 59 Voimaantulo: 1.1.2014 YLEISTÄ 1 Jätelain ja asetuksen perusteella kunnan jätehuoltoviranomainen hyväksyy taksan ja määrää jätemaksut.

Lisätiedot

Hankintalain kokonaisuudistus. Talousvaliokunta,

Hankintalain kokonaisuudistus. Talousvaliokunta, Hankintalain kokonaisuudistus Talousvaliokunta, 7.10.2016 Suomesta bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin edelläkävijä Lainaus pääministeri Sipilän hallitusohjelmasta 7.10.2016 3 Edelläkävijyys vaatii

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 1. Lautakunnan toinen toimintavuosi Jätelautakunta toimii Joensuun kaupungin sekä Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien yhteisenä

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2015

Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2015 Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2015 Mikkelin kaupungin jätetaksa 2015 Hyväksytty: Rakennuslautakunta 16.12.2014 53 Voimaantulo: 1.1.2015 YLEISTÄ 1 Jätelain ja asetuksen perusteella kunnan jätehuoltoviranomainen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ SEKÄ VASTAUS NIIHIN

TIIVISTELMÄ LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ SEKÄ VASTAUS NIIHIN TIIVISTELMÄ LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ SEKÄ VASTAUS NIIHIN Lausunnot 1) Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy, joka edustaa myös Suomen Kuitukierrätys Oy:tä, Suomen Keräyslasiyhdistys ry:tä, Mepak-Kierrätys

Lisätiedot

Eduskunnalle. LAKIALOITE 107/2010 vp. Jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait. LA 107/2010 vp Lauri Oinonen /kesk

Eduskunnalle. LAKIALOITE 107/2010 vp. Jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait. LA 107/2010 vp Lauri Oinonen /kesk LAKIALOITE 107/2010 vp Jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait Eduskunnalle Tämä on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle HE 199/2010 vp. Yksityisillä jätehuoltoyrityksillä on ollut merkittävä rooli

Lisätiedot

esityslista Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Nro Asia Sivu

esityslista Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Nro Asia Sivu 2/2013 1 (38) Aika 23.05.2013 klo 14:00 Paikka Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Asialista Nro Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajat

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden poikkeushakemus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon

Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden poikkeushakemus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon Dnro TRE: 8148/11.02.04/2015 23.3.2016 Mehiläinen Oy Mediverkko-yhtiöt c/o Jätekonsultointi Sawa Oy Angervontie 8 04260 Kerava Asia: Viite: Täydennyspyyntö Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden

Lisätiedot

Jätehuollon näkymät ja haasteet. Markku Salo

Jätehuollon näkymät ja haasteet. Markku Salo Jätehuollon näkymät ja haasteet Markku Salo yhdyskuntajäte jätteen kuljetus kaatopaikkakielto biojäte energiahyödyntäminen siirtokuormaus mädätys LCA tuottajavastuu arinakattila kaasutus leijupeti jätekeskus

Lisätiedot