FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä : lapset 2007 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.1 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto TAMPEREEN YLIOPISTO puh fax URI: Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :35: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2392. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Häikiö, Liisa & Vänninmaja, Paula: Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 [elektroninen aineisto]. FSD2392, versio 1.1 ( ). Tampereen kaupunki. Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö [tuottaja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Aineiston nimi englanniksi: Tampere Afternoon Activity Project: Children 2007 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.1 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Tiedostot Data: suomenkielinen SPSS portable -tiedosto. Data saatavilla myös muissa tiedostoformaateissa. Tekijät Häikiö, Liisa (Tampereen kaupunki. Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö) Vänninmaja, Paula (Tampereen kaupunki. Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö) Siponen, Katri Armila, Juuso Arvaja, Maija Hakkarainen, Tyyne Neuvonen, Laura Nieminen, Annika Ovaskainen, Susanna Paavola, Sanna Pääkkönen, Taru Seppänen, Katri 1

8 1. Aineiston kuvailu Siekkinen, Essi Sihvonen, Eeva Simonen, Riina Säkkinen, Susa Viitala, Riikka Ylinen, Minna Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Juusenaho, Riitta (Tampereen kaupunki. Konsernihallinto) Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat harrastukset; iltapäivätoiminta; järjestöt; kerhot; kiusaaminen; kouluruokailu; koulut; lapset; liikunta; oppilaat; syrjäytyminen; yhteistyö Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: sosiaalipolitiikka CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: esi- ja peruskoulu; sosiaalipolitiikka; vapaa-aika, matkailu ja liikunta Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Yksittäiset aineistot Yksittäisiin aineistoihin on luokiteltu ne aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällönkuvaus Vuonna 2007 käynnistyneessä Harrastava iltapäivä -hankkeessa Tampereen kaupunki järjesti koulupäivän jälkeen vapaaehtoista harrastustoimintaa luokkalaisille. Harrastus- ja kerho- 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu toiminta järjestettiin yhteistyössä järjestöjen, seurojen ja seurakuntien kanssa. Hankkeen väliarviona tehtiin kyselytutkimukset, joiden avulla arvioitiin hankkeen tavoitteiden ja käytäntöjen ovat toteutumista ensimmäisen toteutuskauden aikana. Hanketta arvioitiin lasten, vanhempien, koulujen henkilökunnan ja kerho-ohjaajien näkökulmasta. Tämä kysely käsittää oppilaiden vastaukset. Aluksi oppilailta kysyttiin taustatietoja, kuten koulua, jossa lapsi opiskelee, sukupuolta, ikää, luokka-astetta ja kerhoihin osallistumista. Tämän jälkeen selvitettiin syitä kerhoon osallistumiselle tai osallistumatta jättämiselle. Oppilailta tiedusteltiin, olivatko he saaneet kerhossa uusia ystäviä, ja mitä he tekisivät, mikäli eivät olisi kerhossa. Mielipiteitä kerhotoiminnasta selvitettiin kysymällä mm. ovatko oppilaat viihtyneet kerhossa, onko kerhotoiminta vastannut odotuksia, onko harrastustoiminta vähentänyt yksin vietettyä aikaa ja onko kerho vaikuttanut läksyjen tekoon. Seuraavaksi tiedusteltiin kerhoon liittyvien asioiden tärkeyttä, kuten kuinka tärkeänä vastaajat pitivät osallistumista toiminnan suunnitteluun ja kuinka tärkeää oli kokea olevansa tärkeä ja hyödyllinen. Oppilaat ottivat kantaa hyvän kerho-ohjaajan ominaisuuksiin ja Harrastava iltapäivä -hankkeen tiedotukseen sekä koulussa järjestettävään välipalaan. Lopuksi vastaajat esittivät toiveensa siitä, millaisia kerhoja he toivoivat tulevaisuudessa järjestettävän. Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikä ja luokka-aste. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi, Tampere Havaintoyksikkö: Henkilö Perusjoukko/otos: Harrastava iltapäivä -hankkeen pilottikoulujen 3.-6.luokan oppilaat ja yhden koulun 7.-9.luokan oppilaat. Aineistonkeruun ajankohta: marraskuu 2007 Aineiston kerääjät: Tampereen kaupunki. Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö Keruumenetelmä: Internet-kysely Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 205 muuttujaa ja 788 havaintoa. Otantamenetelmä: Kokonaistutkimus, johon oppilaat vastasivat koulutuntien aikana tai välitunneilla. Kyselyyn vastasi 788 oppilasta. 3

10 1. Aineiston kuvailu 1.4 Aineiston käyttö Julkaisut Häikiö, Liisa & Vänninmaja, Paula & Evaluaatioseminaarin työryhmä (2008). Hyvinvointia harrastamalla. Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä -hankkeen väliarviointi [verkkodokumentti]. Tampere: Tampereen kaupunki. Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö. tiedostot/5veaz98kj/hip-hankkeen_raportti.pdf [viitattu ]. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Liittyvät aineistot FSD2390 Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat 2007 FSD2391 Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta 2007 FSD2393 Tampereen Harrastava iltapäivä: vanhemmat 2007 Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Häikiö, Liisa & Vänninmaja, Paula & Evaluaatioseminaarin työryhmä (2008). Hyvinvointia harrastamalla. Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä -hankkeen väliarviointi [verkkodokumentti]. Tampere: Tampereen kaupunki. Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö. tiedostot/5veaz98kj/hip-hankkeen_raportti.pdf [viitattu ]. Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttörajoitukset Aineistoa luovutetaan tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön; FSD:n lupamenettely. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 788 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 788 minimi 1.20 maksimi 1.20 keskiarvo 1.20 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 788 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1] Onko HIP-hanke sinulle tuttu? Onko HIP-hanke sinulle tuttu? Kyllä Ei En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 Q4 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q2] Missä koulussa olet? Missä koulussa olet? Härmälän koulu Linnainmaan koulu Peltolammin koulu Terälahden koulu Tesomajärven koulu Tesoman koulu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3] Sukupuoli Sukupuoli Poika Tyttö tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4] Kuinka vanha olet? Kuinka vanha olet? 7

14 2. Muuttujat 8 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5] Millä luokalla olet? Millä luokalla olet? 3. luokalla luokalla luokalla luokalla luokalla luokalla luokalla tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6] Osallistutko koulun kerhoihin/harrastustoimintaan? Osallistutko koulun kerhoihin/harrastustoimintaan? Kyllä Kyllä, mutta keskeytin (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 Q8 (taulukko jatkuu ed. sivulta) En tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7] Montako kertaa viikossa sinulla on muita harrastuksia? Montako kertaa viikossa sinulla on muita harrastuksia? Kuinka monta kertaa käyt jossain muussa kuin Harrastava iltapäivä -hankkeen harrastustoiminnassa. Valitse sopiva vaihtoehto. en harrasta muuta yksi kerta kaksi kertaa kolme kertaa enemmän kuin kolme kertaa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8] Koska harrastustoiminta pääsääntöisesti on? Koska harrastustoiminta pääsääntöisesti on? En harrasta muuta Koulupäivinä iltapäivisin Koulupäivinä iltaisin Viikonloppuisin tieto puuttuu (SYSMIS)

16 2. Muuttujat [Q9_1] Härmälän koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Puhallinorkesteri Kerhotoiminta Härmälän koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Puhallinorkesteri Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_2] Härmälän koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Kaikenlaista kuvista -kerho Kerhotoiminta Härmälän koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Kaikenlaista kuvista -kerho Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_3] Härmälän koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Teatterikerho Kerhotoiminta Härmälän koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? 10

17 Q9_5 Teatterikerho Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_4] Härmälän koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Ilmaisutaidon kerho Kerhotoiminta Härmälän koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Ilmaisutaidon kerho Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_5] Härmälän koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Liikuntakerho lk:t Kerhotoiminta Härmälän koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Liikuntakerho lk:t 11

18 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_6] Härmälän koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Liikuntakerho lk:t Kerhotoiminta Härmälän koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Liikuntakerho lk:t Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_7] Härmälän koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Näppärät näpit -kerho lk:t Kerhotoiminta Härmälän koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Näppärät näpit -kerho lk:t Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 12

19 Q9_9 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_8] Härmälän koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Näppärät näpit -kerho lk:t Kerhotoiminta Härmälän koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Näppärät näpit -kerho lk:t Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_9] Härmälän koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Salibandy 1.-3.lk:t Kerhotoiminta Härmälän koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Salibandy 1.-3.lk:t Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 13

20 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_10] Härmälän koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Salibandy 4.-6.lk:t Kerhotoiminta Härmälän koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Salibandy 4.-6.lk:t Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9_11] Härmälän koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Capoeira Kerhotoiminta Härmälän koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Capoeira Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 14

21 Q10_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_1] Linnainmaan koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Bändikoulu koulun tiloissa Kerhotoiminta Linnainmaan koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Bändikoulu koulun tiloissa Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_2] Linnainmaan koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Näppärät näpit -kerho Kerhotoiminta Linnainmaan koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Näppärät näpit -kerho Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 15

22 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_3] Linnainmaan koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Monitoimikerho Kerhotoiminta Linnainmaan koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Monitoimikerho Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_4] Linnainmaan koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Koripallokerho Kerhotoiminta Linnainmaan koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Koripallokerho Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 16

23 Q10_6 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_5] Linnainmaan koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Sählykerho Kerhotoiminta Linnainmaan koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Sählykerho Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_6] Linnainmaan koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Svenskaklubben Kerhotoiminta Linnainmaan koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Svenskaklubben Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 17

24 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_7] Linnainmaan koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: HipHop-kerho Kerhotoiminta Linnainmaan koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? HipHop-kerho Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_8] Linnainmaan koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Puuhakerho Kerhotoiminta Linnainmaan koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Puuhakerho Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 18

25 Q11_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_9] Linnainmaan koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Annelin kerho Kerhotoiminta Linnainmaan koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Annelin kerho Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_1] Peltolammin koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Poikien liikuntakerho Kerhotoiminta Peltolammin koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Poikien liikuntakerho Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 19

26 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_2] Peltolammin koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Tyttöjen liikuntakerho Kerhotoiminta Peltolammin koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Tyttöjen liikuntakerho Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_3] Peltolammin koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Näppärät näpit -kerho lk:t Kerhotoiminta Peltolammin koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Näppärät näpit -kerho lk:t Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 20

27 Q11_5 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_4] Peltolammin koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Näppärät näpit -kerho lk:t Kerhotoiminta Peltolammin koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Näppärät näpit -kerho lk:t Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_5] Peltolammin koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Animaatio/elokuvakerho Kerhotoiminta Peltolammin koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Animaatio/elokuvakerho Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 21

28 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_6] Peltolammin koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Salibandykerho Kerhotoiminta Peltolammin koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Salibandykerho Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_7] Peltolammin koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Palloilukerho Kerhotoiminta Peltolammin koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Palloilukerho Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 22

29 Q11_9 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_8] Peltolammin koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Bändikerho Kerhotoiminta Peltolammin koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Bändikerho Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_9] Peltolammin koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Sirkuskerho Kerhotoiminta Peltolammin koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Sirkuskerho Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 23

30 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_10] Peltolammin koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Läksykerho Kerhotoiminta Peltolammin koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Läksykerho Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_1] Terälahden koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Kuviskerho Kerhotoiminta Terälahden koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Kuviskerho Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 24

31 Q12_3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_2] Terälahden koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Tietotekniikkakerho Kerhotoiminta Terälahden koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Tietotekniikkakerho Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_3] Terälahden koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Animaatio/elokuvakerho Kerhotoiminta Terälahden koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Animaatio/elokuvakerho Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 25

32 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_4] Terälahden koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Melontakurssi Kerhotoiminta Terälahden koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Melontakurssi Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_5] Terälahden koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Temppujumppa Kerhotoiminta Terälahden koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Temppujumppa Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 26

33 Q13_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12_6] Terälahden koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Odottelukerho tiistaisin Kerhotoiminta Terälahden koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Odottelukerho tiistaisin Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_1] Tesomajärven koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Vesiralli Kerhotoiminta Tesomajärven koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Vesiralli Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 27

34 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_2] Tesomajärven koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Kansainvälisyyttä ja englannin kieltä Kerhotoiminta Tesomajärven koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Kansainvälisyyttä ja englannin kieltä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_3] Tesomajärven koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Liikuntakerho lk:t Kerhotoiminta Tesomajärven koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Liikuntakerho lk:t Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 28

35 Q13_5 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_4] Tesomajärven koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Liikuntakerho 5.-6.lk:t Kerhotoiminta Tesomajärven koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Liikuntakerho 5.-6.lk:t Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_5] Tesomajärven koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Näppärät näpit -kerho lk:t Kerhotoiminta Tesomajärven koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Näppärät näpit -kerho lk:t Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 29

36 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_6] Tesomajärven koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Näppärät näpit -kerho lk:t Kerhotoiminta Tesomajärven koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Näppärät näpit -kerho lk:t Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_7] Tesomajärven koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Sarjakuva- ja animaatiokerho Kerhotoiminta Tesomajärven koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Sarjakuva- ja animaatiokerho Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 30

37 Q13_9 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_8] Tesomajärven koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Kuvataidekerho Kerhotoiminta Tesomajärven koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Kuvataidekerho Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_9] Tesomajärven koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Capoeira Kerhotoiminta Tesomajärven koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Capoeira Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 31

38 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_10] Tesomajärven koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Bändi- ja yhteislaulu Kerhotoiminta Tesomajärven koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Bändi- ja yhteislaulu Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_11] Tesomajärven koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Luistelukerho Kerhotoiminta Tesomajärven koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Luistelukerho Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 32

39 Q13_13 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_12] Tesomajärven koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: ilmaisutaidon kerho Kerhotoiminta Tesomajärven koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? ilmaisutaidon kerho Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_13] Tesomajärven koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Mummola-toiminta Kerhotoiminta Tesomajärven koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Mummola-toiminta Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 33

40 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_1] Tesoman koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Capoeira Kerhotoiminta Tesoman koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Capoeira Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_2] Tesoman koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Salibandykerho Kerhotoiminta Tesoman koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Salibandykerho Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 34

41 Q14_4 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_3] Tesoman koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Animaatio/elokuvakerho Kerhotoiminta Tesoman koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Animaatio/elokuvakerho Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_4] Tesoman koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Musiikki/bändikerho Kerhotoiminta Tesoman koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Musiikki/bändikerho Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 35

42 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14_5] Tesoman koulu: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit: Teatterikerho Kerhotoiminta Tesoman koulussa: Mihin kerhoon/kerhoihin osallistut tai osallistuit? Teatterikerho Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_1] Kerhoon osallistuvat: Miksi osallistut kerhoon: Kerho/harrastustoiminta toimii koulun tiloissa Miksi osallistut kerhoon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon Kerho/harrastustoiminta toimii koulun tiloissa Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 36

43 Q15_3 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_2] Kerhoon osallistuvat: Miksi osallistut kerhoon: Kerho/harrastustoiminta on kiinnostava Miksi osallistut kerhoon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon Kerho/harrastustoiminta on kiinnostava Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_3] Kerhoon osallistuvat: Miksi osallistut kerhoon: Hyvä ohjaaja Miksi osallistut kerhoon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon Hyvä ohjaaja Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 37

44 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q15_4] Kerhoon osallistuvat: Miksi osallistut kerhoon: En halua olla yksin Miksi osallistut kerhoon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon En halua olla yksin Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_5] Kerhoon osallistuvat: Miksi osallistut kerhoon: Tuttu ohjaaja Miksi osallistut kerhoon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon Tuttu ohjaaja Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

45 Q15_8 [Q15_6] Kerhoon osallistuvat: Miksi osallistut kerhoon: Ohjaaja on innostunut Miksi osallistut kerhoon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon Ohjaaja on innostunut Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_7] Kerhoon osallistuvat: Miksi osallistut kerhoon: Ohjaaja on taitava Miksi osallistut kerhoon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon Ohjaaja on taitava Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_8] Kerhoon osallistuvat: Miksi osallistut kerhoon: Kerhosta/harrastustoiminnasta saa uusia kavereita Miksi osallistut kerhoon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon 39

46 2. Muuttujat Kerhosta/harrastustoiminnasta saa uusia kavereita Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_9] Kerhoon osallistuvat: Miksi osallistut kerhoon: Kerhossa/harrastustoiminnassa oppii uusia taitoja Miksi osallistut kerhoon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon Kerhossa/harrastustoiminnassa oppii uusia taitoja Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_10] Kerhoon osallistuvat: Miksi osallistut kerhoon: Kerhossa/harrastustoiminnassa on mukava olla Miksi osallistut kerhoon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon Kerhossa/harrastustoiminnassa on mukava olla 40

47 Q15_12 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_11] Kerhoon osallistuvat: Miksi osallistut kerhoon: Ei ollut parempaa tekemistä Miksi osallistut kerhoon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon Ei ollut parempaa tekemistä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_12] Kerhoon osallistuvat: Miksi osallistut kerhoon: Kaverit käyvät kerhossa/harrastustoiminnassa Miksi osallistut kerhoon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon Kaverit käyvät kerhossa/harrastustoiminnassa Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 41

48 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_13] Kerhoon osallistuvat: Miksi osallistut kerhoon: Vanhempani pakottivat Miksi osallistut kerhoon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon Vanhempani pakottivat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_14] Kerhoon osallistuvat: Miksi osallistut kerhoon: Joku koulun henkilökunnasta suositteli kerhoa/harrastusta Miksi osallistut kerhoon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon Joku koulun henkilökunnasta suositteli kerhoa/harrastusta Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 42

49 Q15_16 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_15] Kerhoon osallistuvat: Miksi osallistut kerhoon: Tämä harrastus on aina kiinnostanut minua Miksi osallistut kerhoon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon Tämä harrastus on aina kiinnostanut minua Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_16] Kerhoon osallistuvat: Miksi osallistut kerhoon: Kaveri houkutteli Miksi osallistut kerhoon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon Kaveri houkutteli Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 43

50 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_17] Kerhoon osallistuvat: Miksi osallistut kerhoon: Kaikki muutkin osallistuvat Miksi osallistut kerhoon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon Kaikki muutkin osallistuvat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_18] Kerhoon osallistuvat: Miksi osallistut kerhoon: Haluan oppia uusia asioita Miksi osallistut kerhoon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon Haluan oppia uusia asioita Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 44

51 Q16_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_19] Kerhoon osallistuvat: Miksi osallistut kerhoon: Muut syyt, mitkä? Miksi osallistut kerhoon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon Muut syyt, mitkä? Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_1] Kerhon keskeyttäneet: Miksi keskeytit kerhon: Kerho/harrastustoiminta oli huono Kerhon keskeyttäneet: Miksi keskeytit kerhon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon Kerho/harrastustoiminta oli huono Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 45

52 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_2] Kerhon keskeyttäneet: Miksi keskeytit kerhon: Kerhossa/harrastustoiminnassa ei ollut kavereita Kerhon keskeyttäneet: Miksi keskeytit kerhon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon Kerhossa/harrastustoiminnassa ei ollut kavereita Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_3] Kerhon keskeyttäneet: Miksi keskeytit kerhon: Kerhossa/harrastustoiminnassa oleminen oli liian raskasta Kerhon keskeyttäneet: Miksi keskeytit kerhon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon Kerhossa/harrastustoiminnassa oleminen oli liian raskasta Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 46

53 Q16_5 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_4] Kerhon keskeyttäneet: Miksi keskeytit kerhon: Liikaa harrastuksia Kerhon keskeyttäneet: Miksi keskeytit kerhon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon Liikaa harrastuksia Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_5] Kerhon keskeyttäneet: Miksi keskeytit kerhon: Huono ohjaaja Kerhon keskeyttäneet: Miksi keskeytit kerhon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon Huono ohjaaja Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 47

54 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q16_6] Kerhon keskeyttäneet: Miksi keskeytit kerhon: En jaksanut osallistua Kerhon keskeyttäneet: Miksi keskeytit kerhon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon En jaksanut osallistua Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_7] Kerhon keskeyttäneet: Miksi keskeytit kerhon: Koulu päivät ovat pitkiä Kerhon keskeyttäneet: Miksi keskeytit kerhon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon Koulu päivät ovat pitkiä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 48

55 Q16_9 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q16_8] Kerhon keskeyttäneet: Miksi keskeytit kerhon: Minua kiusattiin kerhossa/harrastustoiminnassa Kerhon keskeyttäneet: Miksi keskeytit kerhon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon Minua kiusattiin kerhossa/harrastustoiminnassa Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_9] Kerhon keskeyttäneet: Miksi keskeytit kerhon: En halua jäädä koulupäivän jälkeen kouluun Kerhon keskeyttäneet: Miksi keskeytit kerhon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon En halua jäädä koulupäivän jälkeen kouluun Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 49

56 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q16_10] Kerhon keskeyttäneet: Miksi keskeytit kerhon: En päässyt haluamaani kerhoon/harrastustoimintaan Kerhon keskeyttäneet: Miksi keskeytit kerhon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon En päässyt haluamaani kerhoon/harrastustoimintaan Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q16_11] Kerhon keskeyttäneet: Miksi keskeytit kerhon: Muut syyt, mitkä? Kerhon keskeyttäneet: Miksi keskeytit kerhon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon Muut syyt, mitkä? Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) (taulukko jatkuu seur. sivulla) 50

57 Q18_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q17] Kerhon keskeyttäneet: Mitä mieltä olit kerhosta/harrastustoiminnasta? (Avokysymys) Kerhon keskeyttäneet: Mitä mieltä olit kerhosta/harrastustoiminnasta? (Avokysymys) [Q18_1] Oppilaat, jotka eivät osallistu kerhoon: Miksi et osallistu koulun kerhoon: Harrastan riittävästi Oppilaat, jotka eivät osallistu kerhoon: Miksi et osallistu koulun kerhoon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon. Harrastan riittävästi Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_2] Oppilaat, jotka eivät osallistu kerhoon: Miksi et osallistu koulun kerhoon: Kaverini eivät osallistu Oppilaat, jotka eivät osallistu kerhoon: Miksi et osallistu koulun kerhoon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon. Kaverini eivät osallistu 51

58 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_3] Oppilaat, jotka eivät osallistu kerhoon: Miksi et osallistu koulun kerhoon: Minulla on pitkä koulumatka Oppilaat, jotka eivät osallistu kerhoon: Miksi et osallistu koulun kerhoon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon. Minulla on pitkä koulumatka Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_4] Oppilaat, jotka eivät osallistu kerhoon: Miksi et osallistu koulun kerhoon: Haluan tehdä omia juttuja iltapäivisin Oppilaat, jotka eivät osallistu kerhoon: Miksi et osallistu koulun kerhoon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon. Haluan tehdä omia juttuja iltapäivisin 52

59 Q18_6 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_5] Oppilaat, jotka eivät osallistu kerhoon: Miksi et osallistu koulun kerhoon: En päässyt haluamaani kerhoon Oppilaat, jotka eivät osallistu kerhoon: Miksi et osallistu koulun kerhoon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon. En päässyt haluamaani kerhoon Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_6] Oppilaat, jotka eivät osallistu kerhoon: Miksi et osallistu koulun kerhoon: Läksyt vievät paljon aikaa Oppilaat, jotka eivät osallistu kerhoon: Miksi et osallistu koulun kerhoon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon. Läksyt vievät paljon aikaa 53

60 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_7] Oppilaat, jotka eivät osallistu kerhoon: Miksi et osallistu koulun kerhoon: Haluan olla yksin Oppilaat, jotka eivät osallistu kerhoon: Miksi et osallistu koulun kerhoon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon. Haluan olla yksin Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_8] Oppilaat, jotka eivät osallistu kerhoon: Miksi et osallistu koulun kerhoon: Minua kiusattiin koulussa Oppilaat, jotka eivät osallistu kerhoon: Miksi et osallistu koulun kerhoon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon. Minua kiusattiin koulussa 54

61 Q18_10 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_9] Oppilaat, jotka eivät osallistu kerhoon: Miksi et osallistu koulun kerhoon: En uskaltanut mennä kouluun Oppilaat, jotka eivät osallistu kerhoon: Miksi et osallistu koulun kerhoon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon. En uskaltanut mennä kouluun Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_10] Oppilaat, jotka eivät osallistu kerhoon: Miksi et osallistu koulun kerhoon: En halua jäädä kouluun koulupäivän jälkeen Oppilaat, jotka eivät osallistu kerhoon: Miksi et osallistu koulun kerhoon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon. En halua jäädä kouluun koulupäivän jälkeen 55

62 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_11] Oppilaat, jotka eivät osallistu kerhoon: Miksi et osallistu koulun kerhoon: Kerhot ovat tylsiä Oppilaat, jotka eivät osallistu kerhoon: Miksi et osallistu koulun kerhoon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon. Kerhot ovat tylsiä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_12] Oppilaat, jotka eivät osallistu kerhoon: Miksi et osallistu koulun kerhoon: Kerhot maksavat liikaa Oppilaat, jotka eivät osallistu kerhoon: Miksi et osallistu koulun kerhoon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon. Kerhot maksavat liikaa 56

63 Q18_14 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_13] Oppilaat, jotka eivät osallistu kerhoon: Miksi et osallistu koulun kerhoon: Vanhempani eivät halunneet minun osallistuvan kerhoon Oppilaat, jotka eivät osallistu kerhoon: Miksi et osallistu koulun kerhoon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon. Vanhempani eivät halunneet minun osallistuvan kerhoon Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_14] Oppilaat, jotka eivät osallistu kerhoon: Miksi et osallistu koulun kerhoon: Olen väsynyt koulun jälkeen Oppilaat, jotka eivät osallistu kerhoon: Miksi et osallistu koulun kerhoon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon. Olen väsynyt koulun jälkeen 57

64 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_15] Oppilaat, jotka eivät osallistu kerhoon: Miksi et osallistu koulun kerhoon: Kerho on päällekkäin koulutuntien kanssa Oppilaat, jotka eivät osallistu kerhoon: Miksi et osallistu koulun kerhoon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon. Kerho on päällekkäin koulutuntien kanssa Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_16] Oppilaat, jotka eivät osallistu kerhoon: Miksi et osallistu koulun kerhoon: Kerho on päällekkäin muun harrastuksen kanssa Oppilaat, jotka eivät osallistu kerhoon: Miksi et osallistu koulun kerhoon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon. Kerho on päällekkäin muun harrastuksen kanssa 58

65 Q18_18 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_17] Oppilaat, jotka eivät osallistu kerhoon: Miksi et osallistu koulun kerhoon: Muut syyt, mitkä? Oppilaat, jotka eivät osallistu kerhoon: Miksi et osallistu koulun kerhoon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon. Muut syyt, mitkä? Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q18_18] Oppilaat, jotka eivät osallistu kerhoon: Miksi et osallistu koulun kerhoon: Muut syyt, mitkä? (Avokysymys) Oppilaat, jotka eivät osallistu kerhoon: Miksi et osallistu koulun kerhoon? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon. Muut syyt, mitkä? (Avokysymys) 59

66 2. Muuttujat [Q19] Oppilaat, jotka eivät osallistu kerhoon: Mitä mieltä olet kerho/harrastustoiminnasta? (Avokysymys) Oppilaat, jotka eivät osallistu kerhoon: Mitä mieltä olet kerho/harrastustoiminnasta? (Avokysymys) [Q20] Mikä on ollut kerhossa/harrastustoiminnassa kivaa? (Avokysymys) Mikä on ollut kerhossa/harrastustoiminnassa kivaa? (Avokysymys) [Q21] Mikä on ollut kerhossa/harrastustominnassa huonoa? (Avokysymys) Mikä on ollut kerhossa/harrastustominnassa huonoa? (Avokysymys) [Q22] Miten muuttaisit koulun kerhoa/harrastustoimintaa? (Avokysymys) Miten muuttaisit koulun kerhoa/harrastustoimintaa? (Avokysymys) [Q23] Oletko saanut kerhossa/harrastustoiminnassa uusia kavereita? Oletko saanut kerhossa/harrastustoiminnassa uusia kavereita? Kyllä En En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

67 Q24_2 [Q24_1] Jos et olisi mukana kerhossa/harrastustoiminnassa, mitä luulet, että tekisit sinä aikana, kun kerho/harrastustoiminta järjestetään: Olisin yksin Jos et olisi mukana kerhossa/harrastustoiminnassa, mitä luulet, että tekisit sinä aikana, kun kerho/harrastustoiminta järjestetään? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon. Olisin yksin Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24_2] Jos et olisi mukana kerhossa/harrastustoiminnassa, mitä luulet, että tekisit sinä aikana, kun kerho/harrastustoiminta järjestetään: Olisin kavereitten kanssa Jos et olisi mukana kerhossa/harrastustoiminnassa, mitä luulet, että tekisit sinä aikana, kun kerho/harrastustoiminta järjestetään? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon. Olisin kavereitten kanssa Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

68 2. Muuttujat [Q24_3] Jos et olisi mukana kerhossa/harrastustoiminnassa, mitä luulet, että tekisit sinä aikana, kun kerho/harrastustoiminta järjestetään: Harrastaisin jotain muuta Jos et olisi mukana kerhossa/harrastustoiminnassa, mitä luulet, että tekisit sinä aikana, kun kerho/harrastustoiminta järjestetään? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon. Harrastaisin jotain muuta Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24_4] Jos et olisi mukana kerhossa/harrastustoiminnassa, mitä luulet, että tekisit sinä aikana, kun kerho/harrastustoiminta järjestetään: Ulkoilisin Jos et olisi mukana kerhossa/harrastustoiminnassa, mitä luulet, että tekisit sinä aikana, kun kerho/harrastustoiminta järjestetään? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon. Ulkoilisin Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

69 Q24_6 [Q24_5] Jos et olisi mukana kerhossa/harrastustoiminnassa, mitä luulet, että tekisit sinä aikana, kun kerho/harrastustoiminta järjestetään: Olisin tietokoneella Jos et olisi mukana kerhossa/harrastustoiminnassa, mitä luulet, että tekisit sinä aikana, kun kerho/harrastustoiminta järjestetään? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon. Olisin tietokoneella Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24_6] Jos et olisi mukana kerhossa/harrastustoiminnassa, mitä luulet, että tekisit sinä aikana, kun kerho/harrastustoiminta järjestetään: Tekisin läksyjä Jos et olisi mukana kerhossa/harrastustoiminnassa, mitä luulet, että tekisit sinä aikana, kun kerho/harrastustoiminta järjestetään? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon. Tekisin läksyjä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

70 2. Muuttujat [Q24_7] Jos et olisi mukana kerhossa/harrastustoiminnassa, mitä luulet, että tekisit sinä aikana, kun kerho/harrastustoiminta järjestetään: Leikkisin Jos et olisi mukana kerhossa/harrastustoiminnassa, mitä luulet, että tekisit sinä aikana, kun kerho/harrastustoiminta järjestetään? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon. Leikkisin Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24_8] Jos et olisi mukana kerhossa/harrastustoiminnassa, mitä luulet, että tekisit sinä aikana, kun kerho/harrastustoiminta järjestetään: Katsoisin televisiota Jos et olisi mukana kerhossa/harrastustoiminnassa, mitä luulet, että tekisit sinä aikana, kun kerho/harrastustoiminta järjestetään? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon. Katsoisin televisiota Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

71 Q24_10 [Q24_9] Jos et olisi mukana kerhossa/harrastustoiminnassa, mitä luulet, että tekisit sinä aikana, kun kerho/harrastustoiminta järjestetään: Olisin perheen kanssa Jos et olisi mukana kerhossa/harrastustoiminnassa, mitä luulet, että tekisit sinä aikana, kun kerho/harrastustoiminta järjestetään? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon. Olisin perheen kanssa Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q24_10] Jos et olisi mukana kerhossa/harrastustoiminnassa, mitä luulet, että tekisit sinä aikana, kun kerho/harrastustoiminta järjestetään: Tekisin töitä Jos et olisi mukana kerhossa/harrastustoiminnassa, mitä luulet, että tekisit sinä aikana, kun kerho/harrastustoiminta järjestetään? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon. Tekisin töitä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS)

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja FSD2391 Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen

Lisätiedot

FSD2393. Tampereen Harrastava iltapäivä: vanhemmat Koodikirja

FSD2393. Tampereen Harrastava iltapäivä: vanhemmat Koodikirja FSD2393 Tampereen Harrastava iltapäivä: vanhemmat 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2390. Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat Koodikirja

FSD2390. Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat Koodikirja FSD2390 Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä: kerho-ohjaajat 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja FSD2372 Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Valmistuvien

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja FSD2122 HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: HS-gallup

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2005 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2821. Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä Koodikirja

FSD2821. Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä Koodikirja FSD2821 Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1237 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maaseutukuva 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja FSD2173 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja

FSD1255. Aikuisten lasten äidit Koodikirja FSD1255 Aikuisten lasten äidit 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Aikuisten lasten äidit 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja FSD2211 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja

FSD2385. Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely Koodikirja FSD2385 Alueellinen hyvinvointi : Itä-Helsingin kansalaiskysely 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alueellinen

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja FSD1021 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueet ja kunnallisdemokratia

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2290. Erilaiset oppijat ja oppimateriaalit verkko-opiskelussa Koodikirja

FSD2290. Erilaiset oppijat ja oppimateriaalit verkko-opiskelussa Koodikirja FSD2290 Erilaiset oppijat ja oppimateriaalit verkko-opiskelussa 2002-2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja FSD2136 Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD1181. Tiedebarometri Koodikirja

FSD1181. Tiedebarometri Koodikirja FSD1181 Tiedebarometri 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tiedebarometri 2001 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2151. KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi Koodikirja

FSD2151. KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi Koodikirja FSD2151 KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi

Lisätiedot

FSD2178. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2178. KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2178 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2490. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : välittäjäorganisaatiot. Koodikirja

FSD2490. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : välittäjäorganisaatiot. Koodikirja FSD2490 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : välittäjäorganisaatiot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2379. Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla Koodikirja

FSD2379. Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla Koodikirja FSD2379 Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot