FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :23: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1122. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Kunnallisalan kehittämissäätiö: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 55 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Aineiston nimi englanniksi: Municipal Managers Views on the Foundation for Municipal Development 1996 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Kunnallisalan kehittämissäätiö Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Mykkänen, Antti (Kunnallisalan kehittämissäätiö) Pelkonen, Veli (Kunnallisalan kehittämissäätiö) Ristikartano, Lasse (Kunnallisalan kehittämissäätiö) Aineisto luovutettu arkistoon

8 1. Aineiston kuvailu Asiasanat hallinto; kunnanjohtajat; kunnat; kunta-ala; kuntajohtajat; käsitykset; mielipiteet; organisaatiot; säätiöt Tieteenala / Aihealue OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet CESSDAn luokitus: valtiovalta, julkinen hallinto, poliittiset organisaatiot, puolueet; yritysten hallinto, johtaminen ja organisaatio Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan. Sisällön kuvaus Aineisto käsittelee suomalaisten kunnanjohtajien näkemyksiä ja käsityksiä Kunnallisalan kehittämissäätiöstä. Kyselyaineisto käsittää vuodelta 1996 yhteensä sadan suomalaisen kunnanjohtajan vastaukset Kunnallisalan kehittämissäätiötä ja sen tuottamaa materiaalia koskeviin kysymyksiin. Ensin vastaajia pyydettiin arvioimaan Kunnallisalan kehittämissäätiön tarkoitusta ja tehtäväalueita. Kunnanjohtajilta kysyttiin myös mistä he arvelivat säätiön rahoituksen tulevan, paljonko sillä on henkilökuntaa sekä kuka säätiötä johtaa. Lisäksi kysyttiin, mitä julkaisuja tai tutkimuksia he Kunnallisalan kehittämissäätiöön yhdistivät. Vastaajia pyydettiin arvioimaan mielikuvaansa säätiöstä sekä luettelemaan lähteitä, joista he olivat mielikuvaansa saaneet vaikutteita. Kyselyssä tiedusteltiin myös kuinka huolellisesti vastaaja on säätiön julkaisuihin tutustunut. Seuraavaksi kunnanjohtajilta kysyttiin heidän arvioitaan kehittämissäätiön hyödyllisyydestä yleensä kuntien pitkän tähtäimen kehittämisen, oman kuntansa kehittämisen ja kuntatutkimuksen edistämisen kannalta. Tämän jälkeen heitä pyydettiin antamaan Kunnallisalan kehittämissäätiölle arvosanat toimintansa tunnetuksi tekemisestä kunnanjohtajien keskuudessa, julkisuudessa näkymisestä, julkaisujen sisällön osuvuudesta sekä julkaisujen tasosta yleensä. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan sopivatko säätiöön tietyt ominaisuudet ja luonnehdinnat, kuten toiminnan tehokkuus, jälkeenjääneisyys ajasta, toiminnan huono tunnettuus, kuntien tarpeiden palveleminen hyvin tai suuntautuneisuus poliittisesti johonkin puolueeseen. Lopuksi kunnanjohtajilta kysyttiin, mitä toiveita tai odotuksia heillä oli säätiön toiminnan suuntaamiseksi. Taustamuuttujina aineistossa on vastaajan sukupuoli, kunnan koko sekä alue, jolla vastaajan kunta sijaitsee. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö Perusjoukko/otos: Suomalaiset kunnanjohtajat Aineistonkeruun ajankohta: 1996 Kerääjät: Suomen Gallup Aineiston tuottajat: Kunnallisalan kehittämissäätiö Keruumenetelmä: Puhelinhaastattelu Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 1996 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 76 muuttujaa ja 100 havaintoa. Otantamenetelmä: Ei tiedossa 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineistosta on arkistoinnin yhteydessä poistettu kuntamuuttuja. Lääniä koskevaa kysymystä ei ole saatavissa sellaisenaan, vaan se on koodattu uudelleen kolmiluokkaiseksi aluemuuttujaksi, jossa alueina ovat Etelä-, Keski- ja Pohjois-Suomi. Tietoarkistolla ei ole hallussaan aineistosta tuotettua raporttia. Kuvailu perustuu ainoastaan dataan ja kyselylomakkeeseen ja on siten puutteellinen otantatietojen sekä aineiston keruutietojen suhteen. Julkaisut Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 3

10 1. Aineiston kuvailu Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttöoikeudet Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 100 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 100 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Aineiston käsittelyn taso (lisätty FSD:ssä) Aineiston käsittelyn taso (lisätty FSD:ssä) A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (Dataa ei tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 100 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [K1_1] Mikä on käsityksenne mukaan säätiön tarkoitus, mitkä ovat sen tehtäväalueet? Kuntien edunvalvonta yleensä Aluksi kysyisimme arviotanne Kunnallisalan kehittämissäätiön tavoitteista ja tarkoitusperistä. Mikä on käsityksenne mukaan säätiön tarkoitus, mitkä ovat sen tehtäväalueet? (AVOIN KYSY- MYS) Kuntien edunvalvonta yleensä 6

13 K1_3 ei mainittu mainittu [K1_2] Mikä on käsityksenne mukaan säätiön tarkoitus, mitkä ovat sen tehtäväalueet? Pienten kuntien edunvalvonta Aluksi kysyisimme arviotanne Kunnallisalan kehittämissäätiön tavoitteista ja tarkoitusperistä. Mikä on käsityksenne mukaan säätiön tarkoitus, mitkä ovat sen tehtäväalueet? (AVOIN KYSY- MYS) Pienten kuntien edunvalvonta ei mainittu 0 mainittu [K1_3] Mikä on käsityksenne mukaan säätiön tarkoitus, mitkä ovat sen tehtäväalueet? Tiedon välittäminen kunnille Aluksi kysyisimme arviotanne Kunnallisalan kehittämissäätiön tavoitteista ja tarkoitusperistä. Mikä on käsityksenne mukaan säätiön tarkoitus, mitkä ovat sen tehtäväalueet? (AVOIN KYSY- MYS) Tiedon välittäminen kunnille 7

14 2. Muuttujat ei mainittu mainittu [K1_4] Mikä on käsityksenne mukaan säätiön tarkoitus, mitkä ovat sen tehtäväalueet? Tutkimusten tekeminen Aluksi kysyisimme arviotanne Kunnallisalan kehittämissäätiön tavoitteista ja tarkoitusperistä. Mikä on käsityksenne mukaan säätiön tarkoitus, mitkä ovat sen tehtäväalueet? (AVOIN KYSY- MYS) Tutkimusten tekeminen ei mainittu mainittu [K1_5] Mikä on käsityksenne mukaan säätiön tarkoitus, mitkä ovat sen tehtäväalueet? Tutkijoiden rahoittaminen ja tukeminen Aluksi kysyisimme arviotanne Kunnallisalan kehittämissäätiön tavoitteista ja tarkoitusperistä. Mikä on käsityksenne mukaan säätiön tarkoitus, mitkä ovat sen tehtäväalueet? (AVOIN KYSY- MYS) Tutkijoiden rahoittaminen ja tukeminen 8

15 K1_7 ei mainittu mainittu [K1_6] Mikä on käsityksenne mukaan säätiön tarkoitus, mitkä ovat sen tehtäväalueet? Julkaisujen tuottaminen Aluksi kysyisimme arviotanne Kunnallisalan kehittämissäätiön tavoitteista ja tarkoitusperistä. Mikä on käsityksenne mukaan säätiön tarkoitus, mitkä ovat sen tehtäväalueet? (AVOIN KYSY- MYS) Julkaisujen tuottaminen ei mainittu mainittu [K1_7] Mikä on käsityksenne mukaan säätiön tarkoitus, mitkä ovat sen tehtäväalueet? Aluepoliittisten tukien käsittely ja myöntäminen Aluksi kysyisimme arviotanne Kunnallisalan kehittämissäätiön tavoitteista ja tarkoitusperistä. Mikä on käsityksenne mukaan säätiön tarkoitus, mitkä ovat sen tehtäväalueet? (AVOIN KYSY- MYS) Aluepoliittisten tukien käsittely ja myöntäminen 9

16 2. Muuttujat ei mainittu 0 mainittu [K1_8] Mikä on käsityksenne mukaan säätiön tarkoitus, mitkä ovat sen tehtäväalueet? Kunnallisalan kehittäminen Aluksi kysyisimme arviotanne Kunnallisalan kehittämissäätiön tavoitteista ja tarkoitusperistä. Mikä on käsityksenne mukaan säätiön tarkoitus, mitkä ovat sen tehtäväalueet? (AVOIN KYSY- MYS) Kunnallisalan kehittäminen ei mainittu mainittu [K1_9] Mikä on käsityksenne mukaan säätiön tarkoitus, mitkä ovat sen tehtäväalueet? Jotain muuta, mitä Aluksi kysyisimme arviotanne Kunnallisalan kehittämissäätiön tavoitteista ja tarkoitusperistä. Mikä on käsityksenne mukaan säätiön tarkoitus, mitkä ovat sen tehtäväalueet? (AVOIN KYSY- MYS) Jotain muuta, mitä 10

17 K2_1 ei mainittu mainittu [K1_10] Mikä on käsityksenne mukaan säätiön tarkoitus, mitkä ovat sen tehtäväalueet? Ei osaa sanoa Aluksi kysyisimme arviotanne Kunnallisalan kehittämissäätiön tavoitteista ja tarkoitusperistä. Mikä on käsityksenne mukaan säätiön tarkoitus, mitkä ovat sen tehtäväalueet? (AVOIN KYSY- MYS) Ei osaa sanoa ei mainittu mainittu [K2_1] Mistä lähteistä Kunnallisalan kehittämissäätiön toiminta Teidän arvionne mukaan rahoitetaan? Omat pääomasijoitukset Mistä lähteistä Kunnallisalan kehittämissäätiön toiminta Teidän arvionne mukaan rahoitetaan? (AVOIN KYSYMYS) Omat pääomasijoitukset ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 11

18 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) mainittu [K2_2] Mistä lähteistä Kunnallisalan kehittämissäätiön toiminta Teidän arvionne mukaan rahoitetaan? Verovarat Mistä lähteistä Kunnallisalan kehittämissäätiön toiminta Teidän arvionne mukaan rahoitetaan? (AVOIN KYSYMYS) Verovarat ei mainittu 0 mainittu [K2_3] Mistä lähteistä Kunnallisalan kehittämissäätiön toiminta Teidän arvionne mukaan rahoitetaan? Valtion rahoitus Mistä lähteistä Kunnallisalan kehittämissäätiön toiminta Teidän arvionne mukaan rahoitetaan? (AVOIN KYSYMYS) Valtion rahoitus ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 12

19 K2_5 (taulukko jatkuu ed. sivulta) mainittu [K2_4] Mistä lähteistä Kunnallisalan kehittämissäätiön toiminta Teidän arvionne mukaan rahoitetaan? Kuntien rahoitus Mistä lähteistä Kunnallisalan kehittämissäätiön toiminta Teidän arvionne mukaan rahoitetaan? (AVOIN KYSYMYS) Kuntien rahoitus ei mainittu mainittu [K2_5] Mistä lähteistä Kunnallisalan kehittämissäätiön toiminta Teidän arvionne mukaan rahoitetaan? Kuntaliiton rahoitus Mistä lähteistä Kunnallisalan kehittämissäätiön toiminta Teidän arvionne mukaan rahoitetaan? (AVOIN KYSYMYS) Kuntaliiton rahoitus ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 13

20 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) mainittu [K2_6] Mistä lähteistä Kunnallisalan kehittämissäätiön toiminta Teidän arvionne mukaan rahoitetaan? Jäsenmaksut Mistä lähteistä Kunnallisalan kehittämissäätiön toiminta Teidän arvionne mukaan rahoitetaan? (AVOIN KYSYMYS) Jäsenmaksut ei mainittu mainittu [K2_7] Mistä lähteistä Kunnallisalan kehittämissäätiön toiminta Teidän arvionne mukaan rahoitetaan? Lahjoitukset Mistä lähteistä Kunnallisalan kehittämissäätiön toiminta Teidän arvionne mukaan rahoitetaan? (AVOIN KYSYMYS) Lahjoitukset ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 14

21 K2_9 (taulukko jatkuu ed. sivulta) mainittu [K2_8] Mistä lähteistä Kunnallisalan kehittämissäätiön toiminta Teidän arvionne mukaan rahoitetaan? Joku muu Mistä lähteistä Kunnallisalan kehittämissäätiön toiminta Teidän arvionne mukaan rahoitetaan? (AVOIN KYSYMYS) Joku muu ei mainittu mainittu [K2_9] Mistä lähteistä Kunnallisalan kehittämissäätiön toiminta Teidän arvionne mukaan rahoitetaan? En osaa sanoa Mistä lähteistä Kunnallisalan kehittämissäätiön toiminta Teidän arvionne mukaan rahoitetaan? (AVOIN KYSYMYS) En osaa sanoa ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 15

22 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) mainittu [K3] Mikä on arvionne mukaan kunnallisalan kehittämissäätiön henkilökunnan lukumäärä? Mikä on arvionne mukaan kunnallisalan kehittämissäätiön henkilökunnan lukumäärä? Ohjeet haastattelijalle (MERKITSE 999 JOS EI OSAA SANOA) ei osaa sanoa [K4_1] Mitä julkaisuja tai tutkimuksia tulee mieleenne jos ajattelette Kunnallisalan kehittämissäätiötä? Polemia - julkaisut yleensä Mitä julkaisuja tai tutkimuksia tulee mieleenne jos ajattelette Kunnallisalan kehittämissäätiötä? 16

23 K4_3 Polemia - julkaisut yleensä ei mainittu mainittu [K4_2] Mitä julkaisuja tai tutkimuksia tulee mieleenne jos ajattelette Kunnallisalan kehittämissäätiötä? Tutkimustiedotteet yleensä Mitä julkaisuja tai tutkimuksia tulee mieleenne jos ajattelette Kunnallisalan kehittämissäätiötä? Tutkimustiedotteet yleensä ei mainittu mainittu [K4_3] Mitä julkaisuja tai tutkimuksia tulee mieleenne jos ajattelette Kunnallisalan kehittämissäätiötä? Tutkimusjulkaisut (tutkimusraportit) yleensä Mitä julkaisuja tai tutkimuksia tulee mieleenne jos ajattelette Kunnallisalan kehittämissäätiötä? Tutkimusjulkaisut (tutkimusraportit) yleensä 17

24 2. Muuttujat ei mainittu mainittu [K4_4] Mitä julkaisuja tai tutkimuksia tulee mieleenne jos ajattelette Kunnallisalan kehittämissäätiötä? Mainitsee jonkin tietyn julkaisun, minkä Mitä julkaisuja tai tutkimuksia tulee mieleenne jos ajattelette Kunnallisalan kehittämissäätiötä? Mainitsee jonkin tietyn julkaisun, minkä ei mainittu mainittu [K4_5] Mitä julkaisuja tai tutkimuksia tulee mieleenne jos ajattelette Kunnallisalan kehittämissäätiötä? Ilmapuntari Mitä julkaisuja tai tutkimuksia tulee mieleenne jos ajattelette Kunnallisalan kehittämissäätiötä? Ilmapuntari ei mainittu mainittu

25 K4_8 [K4_6] Mitä julkaisuja tai tutkimuksia tulee mieleenne jos ajattelette Kunnallisalan kehittämissäätiötä? Pursiaisen julkaisu Mitä julkaisuja tai tutkimuksia tulee mieleenne jos ajattelette Kunnallisalan kehittämissäätiötä? Pursiaisen julkaisu ei mainittu mainittu [K4_7] Mitä julkaisuja tai tutkimuksia tulee mieleenne jos ajattelette Kunnallisalan kehittämissäätiötä? Haaviston julkaisu Mitä julkaisuja tai tutkimuksia tulee mieleenne jos ajattelette Kunnallisalan kehittämissäätiötä? Haaviston julkaisu ei mainittu mainittu [K4_8] Mitä julkaisuja tai tutkimuksia tulee mieleenne jos ajattelette Kunnallisalan kehittämissäätiötä? Kosken julkaisu Mitä julkaisuja tai tutkimuksia tulee mieleenne jos ajattelette Kunnallisalan kehittämissäätiötä? 19

26 2. Muuttujat Kosken julkaisu ei mainittu mainittu [K4_9] Mitä julkaisuja tai tutkimuksia tulee mieleenne jos ajattelette Kunnallisalan kehittämissäätiötä? Maaseutu / kaupunkitutkimus Mitä julkaisuja tai tutkimuksia tulee mieleenne jos ajattelette Kunnallisalan kehittämissäätiötä? Maaseutu / kaupunkitutkimus ei mainittu mainittu [K4_10] Mitä julkaisuja tai tutkimuksia tulee mieleenne jos ajattelette Kunnallisalan kehittämissäätiötä? Pystysen julkaisu Mitä julkaisuja tai tutkimuksia tulee mieleenne jos ajattelette Kunnallisalan kehittämissäätiötä? Pystysen julkaisu 20

27 K5 ei mainittu mainittu [K4_11] Mitä julkaisuja tai tutkimuksia tulee mieleenne jos ajattelette Kunnallisalan kehittämissäätiötä? Ei mitään Mitä julkaisuja tai tutkimuksia tulee mieleenne jos ajattelette Kunnallisalan kehittämissäätiötä? Ei mitään ei mainittu mainittu [K5] Kuka henkilö johtaa säätiötä? Kuka henkilö johtaa säätiötä? Lasse Ristikartano Timo Kietäväinen Veli Pelkonen Sanoo jonkin muun nimen, minkä Ei osaa sanoa

28 2. Muuttujat [K6_1] Mistä kaikista seuraavista lähteistä olette saanut sellaista tietoa kehittämissäätiöstä, joka on vaikuttanut mielikuvaanne siitä? Säätiön julkaisuista Mistä kaikista seuraavista lähteistä olette saanut sellaista tietoa kehittämissäätiöstä, joka on vaikuttanut mielikuvaanne siitä? (LUETTELE 1-7) Säätiön julkaisuista ei mainittu mainittu [K6_2] Mistä kaikista seuraavista lähteistä olette saanut sellaista tietoa kehittämissäätiöstä, joka on vaikuttanut mielikuvaanne siitä? Säätiön hallituksen jäseniltä Mistä kaikista seuraavista lähteistä olette saanut sellaista tietoa kehittämissäätiöstä, joka on vaikuttanut mielikuvaanne siitä? (LUETTELE 1-7) Säätiön hallituksen jäseniltä ei mainittu mainittu

29 K6_4 [K6_3] Mistä kaikista seuraavista lähteistä olette saanut sellaista tietoa kehittämissäätiöstä, joka on vaikuttanut mielikuvaanne siitä? Muilta kunnanjohtajilta Mistä kaikista seuraavista lähteistä olette saanut sellaista tietoa kehittämissäätiöstä, joka on vaikuttanut mielikuvaanne siitä? (LUETTELE 1-7) Muilta kunnanjohtajilta ei mainittu mainittu [K6_4] Mistä kaikista seuraavista lähteistä olette saanut sellaista tietoa kehittämissäätiöstä, joka on vaikuttanut mielikuvaanne siitä? Kuntaliitosta ja sen toimihenkilöiltä Mistä kaikista seuraavista lähteistä olette saanut sellaista tietoa kehittämissäätiöstä, joka on vaikuttanut mielikuvaanne siitä? (LUETTELE 1-7) Kuntaliitosta ja sen toimihenkilöiltä ei mainittu mainittu

30 2. Muuttujat [K6_5] Mistä kaikista seuraavista lähteistä olette saanut sellaista tietoa kehittämissäätiöstä, joka on vaikuttanut mielikuvaanne siitä? Tutkijoilta Mistä kaikista seuraavista lähteistä olette saanut sellaista tietoa kehittämissäätiöstä, joka on vaikuttanut mielikuvaanne siitä? (LUETTELE 1-7) Tutkijoilta ei mainittu mainittu [K6_6] Mistä kaikista seuraavista lähteistä olette saanut sellaista tietoa kehittämissäätiöstä, joka on vaikuttanut mielikuvaanne siitä? Tiedotusvälineistä Mistä kaikista seuraavista lähteistä olette saanut sellaista tietoa kehittämissäätiöstä, joka on vaikuttanut mielikuvaanne siitä? (LUETTELE 1-7) Tiedotusvälineistä ei mainittu mainittu

31 K6_8 [K6_7] Mistä kaikista seuraavista lähteistä olette saanut sellaista tietoa kehittämissäätiöstä, joka on vaikuttanut mielikuvaanne siitä? Jostain muualta Mistä kaikista seuraavista lähteistä olette saanut sellaista tietoa kehittämissäätiöstä, joka on vaikuttanut mielikuvaanne siitä? (LUETTELE 1-7) Jostain muualta ei mainittu mainittu [K6_8] Mistä kaikista seuraavista lähteistä olette saanut sellaista tietoa kehittämissäätiöstä, joka on vaikuttanut mielikuvaanne siitä? Ei osaa sanoa Mistä kaikista seuraavista lähteistä olette saanut sellaista tietoa kehittämissäätiöstä, joka on vaikuttanut mielikuvaanne siitä? (LUETTELE 1-7) Ei osaa sanoa ei mainittu 0 mainittu

32 2. Muuttujat [K7] Millainen on yleinen mielikuvanne säätiöstä; onko se Millainen on yleinen mielikuvanne säätiöstä; onko se Erittäin myönteinen Melko myönteinen Ei myönteinen eikä kielteinen Melko kielteinen Erittäin kielteinen Ei osaa sanoa [K8] Jos ajatellaan säätiön tuottamia julkaisuja, niin kuinka Te tavallisesti tutustutte niihin? Jos ajatellaan säätiön tuottamia julkaisuja, niin kuinka Te tavallisesti tutustutte niihin? Ohjeet haastattelijalle (LUETTELE) Te ette ole saanut koskaan yhtään säätiön julkaisua Olette joskus saanut niitä mutta ette ole tutustunut Olette tutustunut joihinkin pintapuolisesti Olette tutustunut joihinkin melko tarkkaan, ts. olette lukeneet niitä Olette tutustuneet useimpiin melko tarkkaan, ts. olette lukeneet niitä Ei osaa sanoa

33 K10 [K9] Kuinka hyödylliseksi arvioitte kehittämissäätiön toiminnan yleensä kuntien kehittämisen kannalta pitkällä tähtäimellä? Kuinka hyödylliseksi arvioitte kehittämissäätiön toiminnan yleensä kuntien kehittämisen kannalta pitkällä tähtäimellä? Ohjeet haastattelijalle (LUETTELE) Erittäin hyödyllistä Melko hyödyllistä Ei kovinkaan hyödyllistä Ei lainkaan hyödyllistä Ei osaa sanoa [K10] Kuinka hyödylliseksi arvioitte kehittämissäätiön toiminnan oman kuntanne kehittämisen kannalta? Kuinka hyödylliseksi arvioitte kehittämissäätiön toiminnan oman kuntanne kehittämisen kannalta? Ohjeet haastattelijalle (LUETTELE) Erittäin hyödyllistä Melko hyödyllistä Ei kovinkaan hyödyllistä Ei lainkaan hyödyllistä Ei osaa sanoa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 27

34 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [K11] Kuinka hyödylliseksi arvioitte kehittämissäätiön toiminnan kuntatutkimuksen edistämisen kannalta? Kuinka hyödylliseksi arvioitte kehittämissäätiön toiminnan kuntatutkimuksen edistämisen kannalta? Ohjeet haastattelijalle (LUETTELE) Erittäin hyödyllistä Melko hyödyllistä Ei kovinkaan hyödyllistä Ei lainkaan hyödyllistä Ei osaa sanoa [K12] Millaisen arvosanan annatte kunnallisalan kehittämissäätiölle oman toimintansa tunnetuksi tekemisessä kunnanjohtajien keskuudessa? Millaisen arvosanan annatte kunnallisalan kehittämissäätiölle oman toimintansa tunnetuksi tekemisessä kunnanjohtajien keskuudessa? Onko arvosana erittäin hyvä, melko hyvä, ei hyvä eikä huono, melko huono vai erittäin huono? Erittäin hyvä Melko hyvä Ei hyvä eikä huono (taulukko jatkuu seur. sivulla) 28

35 K14 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Melko huono Erittäin huono Ei osaa sanoa [K13] Millaisen arvosanan annatte kunnallisalan kehittämissäätiölle julkisuudessa näkymisessä? Millaisen arvosanan annatte kunnallisalan kehittämissäätiölle julkisuudessa näkymisessä? Onko arvosana erittäin hyvä, melko hyvä, ei hyvä eikä huono, melko huono vai erittäin huono? Erittäin hyvä Melko hyvä Ei hyvä eikä huono Melko huono Erittäin huono Ei osaa sanoa [K14] Millaisen arvosanan annatte kunnallisalan kehittämissäätiölle sen julkaisujen sisällön osuvuudesta ja ajankohtaisuudesta? Millaisen arvosanan annatte kunnallisalan kehittämissäätiölle sen julkaisujen sisällön osuvuudesta ja ajankohtaisuudesta? Onko arvosana erittäin hyvä, melko hyvä, ei hyvä eikä huono, melko huono vai erittäin huono? Erittäin hyvä Melko hyvä Ei hyvä eikä huono (taulukko jatkuu seur. sivulla) 29

36 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Melko huono Erittäin huono Ei osaa sanoa [K15] Millaisen arvosanan annatte kunnallisalan kehittämissäätiölle sen julkaisujen tasosta yleensä? Millaisen arvosanan annatte kunnallisalan kehittämissäätiölle sen julkaisujen tasosta yleensä? Onko arvosana erittäin hyvä, melko hyvä, ei hyvä eikä huono, melko huono vai erittäin huono? Erittäin hyvä Melko hyvä Ei hyvä eikä huono Melko huono Erittäin huono Ei osaa sanoa [K16A] Sopivatko ominaisuudet ja luonnehdinnat kuvaamaan Kunnallisalan kehittämissäätiötä vai ei? Toiminnassaan tehokas ja aikaansaava Seuraavaksi Teidän tulisi vielä lopuksia arvioida, sopivatko luettelemani ominaisuudet ja luonnehdinnat kuvaamaan Kunnallisalan kehittämissäätiötä vai ei? Toiminnassaan tehokas ja aikaansaava 30

37 K16C Sopii Ei sovi Ei osaa sanoa [K16B] Sopivatko ominaisuudet ja luonnehdinnat kuvaamaan Kunnallisalan kehittämissäätiötä vai ei? Jäänyt ajastaan jälkeen Seuraavaksi Teidän tulisi vielä lopuksia arvioida, sopivatko luettelemani ominaisuudet ja luonnehdinnat kuvaamaan Kunnallisalan kehittämissäätiötä vai ei? Jäänyt ajastaan jälkeen Sopii Ei sovi Ei osaa sanoa [K16C] Sopivatko ominaisuudet ja luonnehdinnat kuvaamaan Kunnallisalan kehittämissäätiötä vai ei? Tarjoaa kunnille hyödyllistä tietoa Seuraavaksi Teidän tulisi vielä lopuksia arvioida, sopivatko luettelemani ominaisuudet ja luonnehdinnat kuvaamaan Kunnallisalan kehittämissäätiötä vai ei? Tarjoaa kunnille hyödyllistä tietoa 31

38 2. Muuttujat Sopii Ei sovi Ei osaa sanoa [K16D] Sopivatko ominaisuudet ja luonnehdinnat kuvaamaan Kunnallisalan kehittämissäätiötä vai ei? Toiminta tuntematonta, tunnettuus huono Seuraavaksi Teidän tulisi vielä lopuksia arvioida, sopivatko luettelemani ominaisuudet ja luonnehdinnat kuvaamaan Kunnallisalan kehittämissäätiötä vai ei? Toiminta tuntematonta, tunnettuus huono Sopii Ei sovi Ei osaa sanoa [K16E] Sopivatko ominaisuudet ja luonnehdinnat kuvaamaan Kunnallisalan kehittämissäätiötä vai ei? Palvelee hyvin kuntien tarpeita Seuraavaksi Teidän tulisi vielä lopuksia arvioida, sopivatko luettelemani ominaisuudet ja luonnehdinnat kuvaamaan Kunnallisalan kehittämissäätiötä vai ei? Palvelee hyvin kuntien tarpeita 32

39 K16G Sopii Ei sovi Ei osaa sanoa [K16F] Sopivatko ominaisuudet ja luonnehdinnat kuvaamaan Kunnallisalan kehittämissäätiötä vai ei? Toiminta paikallaanpolkevaa, pysähtynyttä Seuraavaksi Teidän tulisi vielä lopuksia arvioida, sopivatko luettelemani ominaisuudet ja luonnehdinnat kuvaamaan Kunnallisalan kehittämissäätiötä vai ei? Toiminta paikallaanpolkevaa, pysähtynyttä Sopii Ei sovi Ei osaa sanoa [K16G] Sopivatko ominaisuudet ja luonnehdinnat kuvaamaan Kunnallisalan kehittämissäätiötä vai ei? Ottaa erilaiset kunnat tasapuolisesti huomioon toiminnassaan Seuraavaksi Teidän tulisi vielä lopuksia arvioida, sopivatko luettelemani ominaisuudet ja luonnehdinnat kuvaamaan Kunnallisalan kehittämissäätiötä vai ei? Ottaa erilaiset kunnat tasapuolisesti huomioon toiminnassaan 33

40 2. Muuttujat Sopii Ei sovi Ei osaa sanoa [K16H] Sopivatko ominaisuudet ja luonnehdinnat kuvaamaan Kunnallisalan kehittämissäätiötä vai ei? Toimii liiaksi pienten kuntien ehdoilla Seuraavaksi Teidän tulisi vielä lopuksia arvioida, sopivatko luettelemani ominaisuudet ja luonnehdinnat kuvaamaan Kunnallisalan kehittämissäätiötä vai ei? Toimii liiaksi pienten kuntien ehdoilla Sopii Ei sovi Ei osaa sanoa [K16I] Sopivatko ominaisuudet ja luonnehdinnat kuvaamaan Kunnallisalan kehittämissäätiötä vai ei? Yhteiskunnallisesti vastuuntuntoinen Seuraavaksi Teidän tulisi vielä lopuksia arvioida, sopivatko luettelemani ominaisuudet ja luonnehdinnat kuvaamaan Kunnallisalan kehittämissäätiötä vai ei? Yhteiskunnallisesti vastuuntuntoinen 34

41 K16K Sopii Ei sovi Ei osaa sanoa [K16J] Sopivatko ominaisuudet ja luonnehdinnat kuvaamaan Kunnallisalan kehittämissäätiötä vai ei? Poliittisesti johonkin tiettyyn puolueeseen suuntautunut Seuraavaksi Teidän tulisi vielä lopuksia arvioida, sopivatko luettelemani ominaisuudet ja luonnehdinnat kuvaamaan Kunnallisalan kehittämissäätiötä vai ei? Poliittisesti johonkin tiettyyn puolueeseen suuntautunut? Sopii Ei sovi Ei osaa sanoa [K16K] (Jos K16J=kyllä) Mihin puolueeseen kehittämissäätiö on mielestänne liiaksi suuntautunut? Kysymyksen esiteksti JOS KYLLÄ KOHDASSA j. Mihin puolueeseen kehittämissäätiö on mielestänne liiaksi suuntautunut? Ohjeet haastattelijalle (AVOIN KYSYMYS - ÄLÄ LUETTELE) 35

42 2. Muuttujat SDP (Sosialidemokraattinen Puolue) Suomen Keskusta Kokoomus Vasemmistoliitto Joku muu Ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [K17_1] Mitä toiveita ja odotuksia Teillä on säätiön toiminnan suuntaamiseksi vastaisuudessa: Enemmän ajankohtaisia tutkimuksia ja julkaisuja Lopuksi vielä kysyisin, mitä toiveita ja odotuksia Teillä on säätiön toiminnan suuntaamiseksi vastaisuudessa (AVOIN KYSYMYS) Enemmän ajankohtaisia tutkimuksia ja julkaisuja ei mainittu mainittu [K17_2] Mitä toiveita ja odotuksia Teillä on säätiön toiminnan suuntaamiseksi vastaisuudessa: Nykyisen linjan jatkaminen Lopuksi vielä kysyisin, mitä toiveita ja odotuksia Teillä on säätiön toiminnan suuntaamiseksi vastaisuudessa (AVOIN KYSYMYS) Nykyisen linjan jatkaminen 36

43 K17_4 ei mainittu mainittu [K17_3] Mitä toiveita ja odotuksia Teillä on säätiön toiminnan suuntaamiseksi vastaisuudessa: Käytännönläheisempiä selvityksiä Lopuksi vielä kysyisin, mitä toiveita ja odotuksia Teillä on säätiön toiminnan suuntaamiseksi vastaisuudessa (AVOIN KYSYMYS) Käytännönläheisempiä selvityksiä ei mainittu mainittu [K17_4] Mitä toiveita ja odotuksia Teillä on säätiön toiminnan suuntaamiseksi vastaisuudessa: Tunnettuutta lisää Lopuksi vielä kysyisin, mitä toiveita ja odotuksia Teillä on säätiön toiminnan suuntaamiseksi vastaisuudessa (AVOIN KYSYMYS) Tunnettuutta lisää ei mainittu mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 37

44 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [K17_5] Mitä toiveita ja odotuksia Teillä on säätiön toiminnan suuntaamiseksi vastaisuudessa: Seminaareja Lopuksi vielä kysyisin, mitä toiveita ja odotuksia Teillä on säätiön toiminnan suuntaamiseksi vastaisuudessa (AVOIN KYSYMYS) Seminaareja ei mainittu mainittu [K17_6] Mitä toiveita ja odotuksia Teillä on säätiön toiminnan suuntaamiseksi vastaisuudessa: Katse tulevaisuuteen enemmän Lopuksi vielä kysyisin, mitä toiveita ja odotuksia Teillä on säätiön toiminnan suuntaamiseksi vastaisuudessa (AVOIN KYSYMYS) Katse tulevaisuuteen enemmän ei mainittu mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 38

45 K17_8 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [K17_7] Mitä toiveita ja odotuksia Teillä on säätiön toiminnan suuntaamiseksi vastaisuudessa: Laadukkaampia tutkimuksia Lopuksi vielä kysyisin, mitä toiveita ja odotuksia Teillä on säätiön toiminnan suuntaamiseksi vastaisuudessa (AVOIN KYSYMYS) Laadukkaampia tutkimuksia ei mainittu mainittu [K17_8] Mitä toiveita ja odotuksia Teillä on säätiön toiminnan suuntaamiseksi vastaisuudessa: Muuta Lopuksi vielä kysyisin, mitä toiveita ja odotuksia Teillä on säätiön toiminnan suuntaamiseksi vastaisuudessa (AVOIN KYSYMYS) Muuta ei mainittu mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 39

46 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [K17_9] Mitä toiveita ja odotuksia Teillä on säätiön toiminnan suuntaamiseksi vastaisuudessa: Ei ole toiveita Lopuksi vielä kysyisin, mitä toiveita ja odotuksia Teillä on säätiön toiminnan suuntaamiseksi vastaisuudessa (AVOIN KYSYMYS) Ei ole toiveita ei mainittu mainittu [BV1] Sukupuoli Vastaaja on? Mies Nainen [BV2] Mikä on edustamanne kunnan koko Mikä on edustamanne kunnan koko? 40

47 BV3 Ohjeet haastattelijalle (LUETTELE) Alle asukasta Yli asukasta Ei osaa sanoa [BV3] Alue Alue Etelä-Suomi Keski-Suomi Pohjois-Suomi

48

49 Luku 3 Hakemistot 3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Aineiston käsittelyn taso (lisätty FSD:ssä) [FSD_PRO] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Mikä on käsityksenne mukaan säätiön tarkoitus, mitkä ovat sen tehtäväalueet? Kuntien edunvalvonta yleensä [K1_1] Mikä on käsityksenne mukaan säätiön tarkoitus, mitkä ovat sen tehtäväalueet? Pienten kuntien edunvalvonta [K1_2] Mikä on käsityksenne mukaan säätiön tarkoitus, mitkä ovat sen tehtäväalueet? Tiedon välittäminen kunnille [K1_3] Mikä on käsityksenne mukaan säätiön tarkoitus, mitkä ovat sen tehtäväalueet? Tutkimusten tekeminen [K1_4] Mikä on käsityksenne mukaan säätiön tarkoitus, mitkä ovat sen tehtäväalueet? Tutkijoiden rahoittaminen ja tukeminen [K1_5] Mikä on käsityksenne mukaan säätiön tarkoitus, mitkä ovat sen tehtäväalueet? Julkaisujen tuottaminen [K1_6] Mikä on käsityksenne mukaan säätiön tarkoitus, mitkä ovat sen tehtäväalueet? Aluepoliittisten tukien käsittely ja myöntäminen [K1_7] Mikä on käsityksenne mukaan säätiön tarkoitus, mitkä ovat sen tehtäväalueet? Kunnallisalan kehittäminen [K1_8] Mikä on käsityksenne mukaan säätiön tarkoitus, mitkä ovat sen tehtäväalueet? Jotain muuta, mitä [K1_9] Mikä on käsityksenne mukaan säätiön tarkoitus, mitkä ovat sen tehtäväalueet? Ei osaa sanoa [K1_10] Mistä lähteistä Kunnallisalan kehittämissäätiön toiminta Teidän arvionne mukaan rahoitetaan? Omat pääomasijoitukset [K2_1]

50 3. Hakemistot Mistä lähteistä Kunnallisalan kehittämissäätiön toiminta Teidän arvionne mukaan rahoitetaan? Verovarat [K2_2] Mistä lähteistä Kunnallisalan kehittämissäätiön toiminta Teidän arvionne mukaan rahoitetaan? Valtion rahoitus [K2_3] Mistä lähteistä Kunnallisalan kehittämissäätiön toiminta Teidän arvionne mukaan rahoitetaan? Kuntien rahoitus [K2_4] Mistä lähteistä Kunnallisalan kehittämissäätiön toiminta Teidän arvionne mukaan rahoitetaan? Kuntaliiton rahoitus [K2_5] Mistä lähteistä Kunnallisalan kehittämissäätiön toiminta Teidän arvionne mukaan rahoitetaan? Jäsenmaksut [K2_6] Mistä lähteistä Kunnallisalan kehittämissäätiön toiminta Teidän arvionne mukaan rahoitetaan? Lahjoitukset [K2_7] Mistä lähteistä Kunnallisalan kehittämissäätiön toiminta Teidän arvionne mukaan rahoitetaan? Joku muu [K2_8] Mistä lähteistä Kunnallisalan kehittämissäätiön toiminta Teidän arvionne mukaan rahoitetaan? En osaa sanoa [K2_9] Mikä on arvionne mukaan kunnallisalan kehittämissäätiön henkilökunnan lukumäärä? [K3] 16 Mitä julkaisuja tai tutkimuksia tulee mieleenne jos ajattelette Kunnallisalan kehittämissäätiötä? Polemia - julkaisut yleensä [K4_1] Mitä julkaisuja tai tutkimuksia tulee mieleenne jos ajattelette Kunnallisalan kehittämissäätiötä? Tutkimustiedotteet yleensä [K4_2] Mitä julkaisuja tai tutkimuksia tulee mieleenne jos ajattelette Kunnallisalan kehittämissäätiötä? Tutkimusjulkaisut (tutkimusraportit) yleensä [K4_3] Mitä julkaisuja tai tutkimuksia tulee mieleenne jos ajattelette Kunnallisalan kehittämissäätiötä? Mainitsee jonkin tietyn julkaisun, minkä [K4_4] Mitä julkaisuja tai tutkimuksia tulee mieleenne jos ajattelette Kunnallisalan kehittämissäätiötä? Ilmapuntari [K4_5] Mitä julkaisuja tai tutkimuksia tulee mieleenne jos ajattelette Kunnallisalan kehittämissäätiötä? Pursiaisen julkaisu [K4_6] Mitä julkaisuja tai tutkimuksia tulee mieleenne jos ajattelette Kunnallisalan kehittämissäätiötä? Haaviston julkaisu [K4_7] Mitä julkaisuja tai tutkimuksia tulee mieleenne jos ajattelette Kunnallisalan kehittämissäätiötä? Kosken julkaisu [K4_8] Mitä julkaisuja tai tutkimuksia tulee mieleenne jos ajattelette Kunnallisalan kehittämissäätiötä? Maaseutu / kaupunkitutkimus [K4_9] Mitä julkaisuja tai tutkimuksia tulee mieleenne jos ajattelette Kunnallisalan kehittämissäätiötä? Pystysen julkaisu [K4_10] Mitä julkaisuja tai tutkimuksia tulee mieleenne jos ajattelette Kunnallisalan kehittämissäätiötä? Ei mitään [K4_11] Kuka henkilö johtaa säätiötä? [K5]

51 3.1. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Mistä kaikista seuraavista lähteistä olette saanut sellaista tietoa kehittämissäätiöstä, joka on vaikuttanut mielikuvaanne siitä? Säätiön julkaisuista [K6_1] Mistä kaikista seuraavista lähteistä olette saanut sellaista tietoa kehittämissäätiöstä, joka on vaikuttanut mielikuvaanne siitä? Säätiön hallituksen jäseniltä [K6_2] Mistä kaikista seuraavista lähteistä olette saanut sellaista tietoa kehittämissäätiöstä, joka on vaikuttanut mielikuvaanne siitä? Muilta kunnanjohtajilta [K6_3] Mistä kaikista seuraavista lähteistä olette saanut sellaista tietoa kehittämissäätiöstä, joka on vaikuttanut mielikuvaanne siitä? Kuntaliitosta ja sen toimihenkilöiltä [K6_4] Mistä kaikista seuraavista lähteistä olette saanut sellaista tietoa kehittämissäätiöstä, joka on vaikuttanut mielikuvaanne siitä? Tutkijoilta [K6_5] Mistä kaikista seuraavista lähteistä olette saanut sellaista tietoa kehittämissäätiöstä, joka on vaikuttanut mielikuvaanne siitä? Tiedotusvälineistä [K6_6] Mistä kaikista seuraavista lähteistä olette saanut sellaista tietoa kehittämissäätiöstä, joka on vaikuttanut mielikuvaanne siitä? Jostain muualta [K6_7] Mistä kaikista seuraavista lähteistä olette saanut sellaista tietoa kehittämissäätiöstä, joka on vaikuttanut mielikuvaanne siitä? Ei osaa sanoa [K6_8] Millainen on yleinen mielikuvanne säätiöstä; onko se [K7] Jos ajatellaan säätiön tuottamia julkaisuja, niin kuinka Te tavallisesti tutustutte niihin? [K8] 26 Kuinka hyödylliseksi arvioitte kehittämissäätiön toiminnan yleensä kuntien kehittämisen kannalta pitkällä tähtäimellä? [K9] Kuinka hyödylliseksi arvioitte kehittämissäätiön toiminnan oman kuntanne kehittämisen kannalta? [K10] Kuinka hyödylliseksi arvioitte kehittämissäätiön toiminnan kuntatutkimuksen edistämisen kannalta? [K11] Millaisen arvosanan annatte kunnallisalan kehittämissäätiölle oman toimintansa tunnetuksi tekemisessä kunnanjohtajien keskuudessa? [K12] Millaisen arvosanan annatte kunnallisalan kehittämissäätiölle julkisuudessa näkymisessä? [K13] 29 Millaisen arvosanan annatte kunnallisalan kehittämissäätiölle sen julkaisujen sisällön osuvuudesta ja ajankohtaisuudesta? [K14] Millaisen arvosanan annatte kunnallisalan kehittämissäätiölle sen julkaisujen tasosta yleensä? [K15] Sopivatko ominaisuudet ja luonnehdinnat kuvaamaan Kunnallisalan kehittämissäätiötä vai ei? Toiminnassaan tehokas ja aikaansaava [K16A] Sopivatko ominaisuudet ja luonnehdinnat kuvaamaan Kunnallisalan kehittämissäätiötä vai ei? Jäänyt ajastaan jälkeen [K16B] Sopivatko ominaisuudet ja luonnehdinnat kuvaamaan Kunnallisalan kehittämissäätiötä vai ei? Tarjoaa kunnille hyödyllistä tietoa [K16C] Sopivatko ominaisuudet ja luonnehdinnat kuvaamaan Kunnallisalan kehittämissäätiötä vai ei? Toiminta tuntematonta, tunnettuus huono [K16D]

52 3. Hakemistot Sopivatko ominaisuudet ja luonnehdinnat kuvaamaan Kunnallisalan kehittämissäätiötä vai ei? Palvelee hyvin kuntien tarpeita [K16E] Sopivatko ominaisuudet ja luonnehdinnat kuvaamaan Kunnallisalan kehittämissäätiötä vai ei? Toiminta paikallaanpolkevaa, pysähtynyttä [K16F] Sopivatko ominaisuudet ja luonnehdinnat kuvaamaan Kunnallisalan kehittämissäätiötä vai ei? Ottaa erilaiset kunnat tasapuolisesti huomioon toiminnassaan [K16G] Sopivatko ominaisuudet ja luonnehdinnat kuvaamaan Kunnallisalan kehittämissäätiötä vai ei? Toimii liiaksi pienten kuntien ehdoilla [K16H] Sopivatko ominaisuudet ja luonnehdinnat kuvaamaan Kunnallisalan kehittämissäätiötä vai ei? Yhteiskunnallisesti vastuuntuntoinen [K16I] Sopivatko ominaisuudet ja luonnehdinnat kuvaamaan Kunnallisalan kehittämissäätiötä vai ei? Poliittisesti johonkin tiettyyn puolueeseen suuntautunut [K16J] (Jos K16J=kyllä) Mihin puolueeseen kehittämissäätiö on mielestänne liiaksi suuntautunut? [K16K] 35 Mitä toiveita ja odotuksia Teillä on säätiön toiminnan suuntaamiseksi vastaisuudessa: Enemmän ajankohtaisia tutkimuksia ja julkaisuja [K17_1] Mitä toiveita ja odotuksia Teillä on säätiön toiminnan suuntaamiseksi vastaisuudessa: Nykyisen linjan jatkaminen [K17_2] Mitä toiveita ja odotuksia Teillä on säätiön toiminnan suuntaamiseksi vastaisuudessa: Käytännönläheisempiä selvityksiä [K17_3] Mitä toiveita ja odotuksia Teillä on säätiön toiminnan suuntaamiseksi vastaisuudessa: Tunnettuutta lisää [K17_4] Mitä toiveita ja odotuksia Teillä on säätiön toiminnan suuntaamiseksi vastaisuudessa: Seminaareja [K17_5] Mitä toiveita ja odotuksia Teillä on säätiön toiminnan suuntaamiseksi vastaisuudessa: Katse tulevaisuuteen enemmän [K17_6] Mitä toiveita ja odotuksia Teillä on säätiön toiminnan suuntaamiseksi vastaisuudessa: Laadukkaampia tutkimuksia [K17_7] Mitä toiveita ja odotuksia Teillä on säätiön toiminnan suuntaamiseksi vastaisuudessa: Muuta [K17_8] Mitä toiveita ja odotuksia Teillä on säätiön toiminnan suuntaamiseksi vastaisuudessa: Ei ole toiveita [K17_9] Sukupuoli [BV1] Mikä on edustamanne kunnan koko [BV2] Alue [BV3]

53 3.2. Muuttujat aakkosjärjestyksessä 3.2 Muuttujat aakkosjärjestyksessä Aineiston käsittelyn taso (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Alue Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Jos ajatellaan säätiön tuottamia julkaisuja, niin kuinka Te tavallisesti tutustutte niihin? (Jos K16J=kyllä) Mihin puolueeseen kehittämissäätiö on mielestänne liiaksi suuntautunut? 35 Kuinka hyödylliseksi arvioitte kehittämissäätiön toiminnan kuntatutkimuksen edistämisen kannalta? Kuinka hyödylliseksi arvioitte kehittämissäätiön toiminnan oman kuntanne kehittämisen kannalta? Kuinka hyödylliseksi arvioitte kehittämissäätiön toiminnan yleensä kuntien kehittämisen kannalta pitkällä tähtäimellä? Kuka henkilö johtaa säätiötä? Mikä on arvionne mukaan kunnallisalan kehittämissäätiön henkilökunnan lukumäärä? Mikä on edustamanne kunnan koko Mikä on käsityksenne mukaan säätiön tarkoitus, mitkä ovat sen tehtäväalueet? Aluepoliittisten tukien käsittely ja myöntäminen Mikä on käsityksenne mukaan säätiön tarkoitus, mitkä ovat sen tehtäväalueet? Ei osaa sanoa 11 Mikä on käsityksenne mukaan säätiön tarkoitus, mitkä ovat sen tehtäväalueet? Jotain muuta, mitä Mikä on käsityksenne mukaan säätiön tarkoitus, mitkä ovat sen tehtäväalueet? Julkaisujen tuottaminen Mikä on käsityksenne mukaan säätiön tarkoitus, mitkä ovat sen tehtäväalueet? Kunnallisalan kehittäminen Mikä on käsityksenne mukaan säätiön tarkoitus, mitkä ovat sen tehtäväalueet? Kuntien edunvalvonta yleensä Mikä on käsityksenne mukaan säätiön tarkoitus, mitkä ovat sen tehtäväalueet? Pienten kuntien edunvalvonta Mikä on käsityksenne mukaan säätiön tarkoitus, mitkä ovat sen tehtäväalueet? Tiedon välittäminen kunnille Mikä on käsityksenne mukaan säätiön tarkoitus, mitkä ovat sen tehtäväalueet? Tutkijoiden rahoittaminen ja tukeminen Mikä on käsityksenne mukaan säätiön tarkoitus, mitkä ovat sen tehtäväalueet? Tutkimusten tekeminen Millainen on yleinen mielikuvanne säätiöstä; onko se

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 QUESTIONNAIRE: FSD1122 MUNICIPAL MANAGERS VIEWS ON THE FOUNDATION FOR MUNICIPAL DEVELOPMENT 1996 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja

FSD3063. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely Koodikirja FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2087. Kunnallisalan ilmapuntari 2001: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD2087. Kunnallisalan ilmapuntari 2001: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD2087 Kunnallisalan ilmapuntari 2001: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 2001: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja

FSD3221. Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely Koodikirja FSD3221 Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston avoin tiede -kysely 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1048. Nuoret ja presidentinvaalit Koodikirja

FSD1048. Nuoret ja presidentinvaalit Koodikirja FSD1048 Nuoret ja presidentinvaalit 2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuoret ja presidentinvaalit 2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3032. Pieksämäkeläisten kaupunkikuva Koodikirja

FSD3032. Pieksämäkeläisten kaupunkikuva Koodikirja FSD3032 Pieksämäkeläisten kaupunkikuva 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Pieksämäkeläisten kaupunkikuva 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1215. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja

FSD3134. Lapsibarometri Koodikirja FSD3134 Lapsibarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lapsibarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja

FSD2130. Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella. Koodikirja FSD2130 Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 2003: parisuhde koetuksella [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2382. Nuorisobarometri Koodikirja

FSD2382. Nuorisobarometri Koodikirja FSD2382 Nuorisobarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2627 Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja

FSD3316. Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa Koodikirja FSD3316 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2017-2018 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2026. YLE, yleisradiotoiminta ja -ohjelmistot: asennetutkimus Koodikirja

FSD2026. YLE, yleisradiotoiminta ja -ohjelmistot: asennetutkimus Koodikirja FSD2026 YLE, yleisradiotoiminta ja -ohjelmistot: asennetutkimus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: YLE, yleisradiotoiminta ja -ohjelmistot: asennetutkimus 2003 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD1147. Kunnallisalan ilmapuntari 1992: kuntalaiset. Koodikirja

FSD1147. Kunnallisalan ilmapuntari 1992: kuntalaiset. Koodikirja FSD1147 Kunnallisalan ilmapuntari 1992: kuntalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1992: kuntalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja FSD2136 Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja

FSD2180. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat. Koodikirja FSD2180 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: itsenäisen

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen

Lisätiedot

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3097 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD3043. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD3043 Sosiaalibarometri 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2992 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2673. Eduskuntavaalitutkimus 2011: suomenkieliset puhelinhaastattelut. Koodikirja

FSD2673. Eduskuntavaalitutkimus 2011: suomenkieliset puhelinhaastattelut. Koodikirja FSD2673 Eduskuntavaalitutkimus 2011: suomenkieliset puhelinhaastattelut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalitutkimus 2011: suomenkieliset puhelinhaastattelut [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja FSD2083 Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suhtautuminen

Lisätiedot

FSD3216. Eläkebarometri Koodikirja

FSD3216. Eläkebarometri Koodikirja FSD3216 Eläkebarometri 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eläkebarometri 2017 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja

FSD2169. KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito. Koodikirja FSD2169 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: perhepäivähoito [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2847. Suomalaisten alkoholiasenteet Koodikirja

FSD2847. Suomalaisten alkoholiasenteet Koodikirja FSD2847 Suomalaisten alkoholiasenteet 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholiasenteet 2012 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja FSD1153 Verkostokartoitus 1994: järjestöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: järjestöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja

FSD3014. Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä Koodikirja FSD3014 Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD2105. Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2105. Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2850. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2850 Sosiaalibarometri 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2013 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja

Lisätiedot