FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 0. Koodikirja on luotu aineiston versiosta.0 (..0). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 0 TAMPEREEN YLIOPISTO puh fax URI: Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :9: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD80. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 [elektroninen aineisto]. FSD80, versio.0 (0-0-). Helsinki: Kansalliskirjasto. Kansalliset kirjastoverkkopalvelut [tuottaja], 00. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], 0. Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö Aineiston kuvailu. Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat Hakemistot. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi 6 i

6

7 Luku Aineiston kuvailu. Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Aineiston nimi englanniksi: National User Survey of Finnish Public Libraries 00 Koodikirja on luotu aineiston versiosta.0 (..0). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu.. Sisällön kuvaus Tiedostot Data: suomenkielinen SPSS portable -tiedosto. Data saatavilla myös muissa tiedostoformaateissa. Muu materiaali Kyselylomake: pdf-tiedosto suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi Tekijät Kansalliskirjasto. Kansalliset kirjastoverkkopalvelut Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

8 . Aineiston kuvailu Aineiston luovuttaja Hormia-Poutanen, Kristiina (Kansalliskirjasto. Kansalliset kirjastoverkkopalvelut) Aineisto luovutettu arkistoon 6..0 Asiasanat aineistot; asiakaskyselyt; asiakaspalvelu; asiakastyytyväisyys; kirjastoaineistot; kirjastonkäyttö; kirjastopalvelut; kirjastot; kirjastovirkailijat; kokoelmat; lainaustoiminta; vaikuttavuus; verkkopalvelut; www-sivut; yleiset kirjastot Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: informaatiotutkimus; sosiologia CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: lähteet; tietoyhteiskunta (myös internetin käyttö) Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely Kirjastosektoreiden yhteinen, kansallinen käyttäjäkysely kerää tietoa kirjastopalvelujen käytöstä, asiakastyytyväisyydestä ja vaikuttavuudesta. Kysely on suunnattu yleisten kirjastojen sekä korkeakoulu- ja erikoiskirjastojen loppukäyttäjille. Kysely toteutettiin verkkokyselynä ja sen rakenne ja sisältö suunniteltiin yhteistyössä kirjastoverkon edustajien kanssa. Keskitetty kysely tarjoaa kirjastoille mahdollisuuden saada käyttöönsä kohtuullinen määrä asiakaspalautetta ilman suuria panostuksia. Yhteinen kyselylomake mahdollistaa vertailun sekä kirjastosektorien sisällä että välillä. Vertailemalla tuloksia aiempiin kyselyihin saadaan tietoa asiakastyytyväisyyden ja kirjastojen käyttötapojen kehitystrendeistä. Yhteisen kyselyn puitteissa kirjastot voivat myös jakaa ja vahvistaa kyselydatan tulkintaan ja hyödyntämiseen liittyvää osaamistaan. Sisällönkuvaus Yleisten kirjastojen käyttäjäkysely keräsi tietoa kirjastopalvelujen käytöstä sekä asiakastyytyväisyydestä. Kyselyllä kartoitettiin kirjastojen käyttöä yleensä, kirjaston verkkopalveluita, kirjastoja asiointiympäristöinä, aineistoja ja asiakaspalvelua. Kirjaston käyttöä tutkittiin kysymällä kuinka usein ja miksi kirjastossa asioidaan. Tiedusteltiin myös syytä, jos vastaaja ei käy ollenkaan kirjastossa. Haluttiin myös tietää, mitä kirjaston verkkopalveluita vastaajat käyttivät. Mikäli verkkopalveluja ei käytetty, tiedusteltiin syytä tähän.

9 .. Aineiston rakenne ja keruu Kirjastoa asiointiympäristönä, kirjaston kokoelmia ja aineistoja sekä asiakaspalvelua kartoitettiin esittämällä näitä palveluja koskevia väittämiä. Vastaajia pyydettiin arvioimaan palveluja niiden tärkeyden ja toimivuuden suhteen. Pyydettiin myös kokonaisarviota kirjastopalvelujen tärkeydestä ja onnistumisesta. Lopuksi kysyttiin, miten arvioidut palvelut ovat vaikuttaneet vastaajan elämään. Taustamuuttujina olivat sukupuoli, ikä, koulutus ja elämäntilanne.. Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkö: Henkilö Perusjoukko/otos: Kirjastojen käyttäjät Aineistonkeruun ajankohta: Aineiston kerääjät: Kansalliskirjasto. Kansalliset kirjastoverkkopalvelut Keruumenetelmä: Internet-kysely Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 00 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: kohortti/tapahtuma-aineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 87 muuttujaa ja 8 havaintoa. Otantamenetelmä: Itsevalikoitunut näyte. Aineiston käyttö Julkaisut Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 00. Saatavissa: [viitattu..0]. Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

10 . Aineiston kuvailu Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttörajoitukset Aineistoa luovutetaan tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön; FSD:n lupamenettely.

11 Luku Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 8 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 8 minimi.00 maksimi.00 keskiarvo.00 keskihajonta 0.00

12 . Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 8 minimi.00 maksimi 8.00 keskiarvo 67.0 keskihajonta 89.6 [ID] Havaintotunnus Havaintotunnus Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 8 minimi 6.00 maksimi keskiarvo 8.09 keskihajonta [Q.] Minkä maakuntakirjastoalueen palveluja arvioit? Minkä maakuntakirjastoalueen palveluja arvioit? Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 Q. (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kanta-Häme.. Pirkanmaa Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala 9.. Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa 6.. Keski-Pohjanmaa 6.. Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Itä-Uusimaa Ahvenanmaa Uusimaa (Helsinki) [Q.B] Arvioin seuraavan kunnan-/kaupunginkirjaston palveluja Arvioin seuraavan kunnan-/kaupunginkirjaston palveluja Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 8 minimi.00 maksimi.00 keskiarvo 0.8 keskihajonta 9.9 [Q.] Sukupuoli Sukupuoli 7

14 . Muuttujat Mies Nainen tieto puuttuu (SYSMIS) [Q.] Ikä Ikä Alle Yli tieto puuttuu (SYSMIS) [Q.] Koulutus Koulutus Koulussa (peruskoulussa, lukiossa, tai ammatillisessa oppilaitoksessa) Kansakoulu.. Peruskoulu 0.0. Ammattikoulu tai kurssi lukio tai ylioppilas Opistotason ammatillinen koulutus (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 Q. (taulukko jatkuu ed. sivulta) Alempi korkeakoulututkinto Ylempi korkeakoulututkinto Muu koulutus tieto puuttuu (SYSMIS) [Q.] Elämäntilanne Elämäntilanne Työssä Opiskelija Työtön Eläkeläinen Kotiäiti tai isä 7.0. Muu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q.] Käyn arvioimassani kirjastossa Käyn arvioimassani kirjastossa Päivittäin 76.. Viikoittain Muutaman kerran kuukaudessa Kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin En lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS). 8.6 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 9

16 . Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q.B] Jos et käy kirjastossa lainkaan, miksi et? (avokysymys) Jos et käy kirjastossa lainkaan, miksi et? [Q._] Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa: Lainaan, palautan, varaan tai uusin aineistoa? Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Voit valita useamman vaihtoehdon Lainaan, palautan, varaan tai uusin aineistoa Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa: Tutustun aineistoihin? Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Voit valita useamman vaihtoehdon Tutustun aineistoihin 0

17 Q._ Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa: Haen tietoa tietystä aiheesta? Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Voit valita useamman vaihtoehdon Haen tietoa tietystä aiheesta Ei mainittu Mainittu 97.. tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa: Luen lehtiä? Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Voit valita useamman vaihtoehdon Luen lehtiä Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla)

18 . Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa: Kuuntelen musiikkia? Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Voit valita useamman vaihtoehdon Kuuntelen musiikkia Ei mainittu Mainittu 08.. tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._6] Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa: Käytän neuvonta- tai tietopalveluja? Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Voit valita useamman vaihtoehdon Käytän neuvonta- tai tietopalveluja (taulukko jatkuu seur. sivulla)

19 Q._8 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._7] Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa: Käytän kaukopalvelua (pyydän tilaamaan aineistoa muista kirjastoista)? Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Voit valita useamman vaihtoehdon Käytän kaukopalvelua (pyydän tilaamaan aineistoa muista kirjastoista) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._8] Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa: Opiskelen tai työskentelen itsenäisesti? Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Voit valita useamman vaihtoehdon Opiskelen tai työskentelen itsenäisesti

20 . Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._9] Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa: Opiskelen tai työskentelen ryhmässä? Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Voit valita useamman vaihtoehdon Opiskelen tai työskentelen ryhmässä Ei mainittu Mainittu 76.. tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._0] Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa: Käytän tietokoneita (esim. tekstinkäsittelyyn, sähköpostin lukemiseen, internetin käyttämiseen)? Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Voit valita useamman vaihtoehdon Käytän tietokoneita (esim. tekstinkäsittelyyn, sähköpostin lukemiseen, internetin käyttämiseen)

21 Q._ Ei mainittu Mainittu.8 6. tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa: Kopioin tai tulostan? Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Voit valita useamman vaihtoehdon Kopioin tai tulostan Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa: Osallistun kirjaston järjestämiin koulutuksiin (esim. tiedonhaun opastus, tietokoneen käytön opastus)? Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Voit valita useamman vaihtoehdon Osallistun kirjaston järjestämiin koulutuksiin (esim. tiedonhaun opastus, tietokoneen käytön opastus)

22 . Muuttujat Ei mainittu Mainittu.8.9 tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa: Osallistun kirjaston järjestämiin kulttuuri- yms. tilaisuuksiin (esim. näyttelyt, kirjailijavierailut tai lukupiirit)? Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Voit valita useamman vaihtoehdon Osallistun kirjaston järjestämiin kulttuuri- yms. tilaisuuksiin (esim. näyttelyt, kirjailijavierailut tai lukupiirit) Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa: Vietän aikaa kirjastossa? Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Voit valita useamman vaihtoehdon Vietän aikaa kirjastossa 6

23 Q._6 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa: Tapaan ystäviä? Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Voit valita useamman vaihtoehdon Tapaan ystäviä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._6] Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa: Muuta? Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Voit valita useamman vaihtoehdon Muuta Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS).. (taulukko jatkuu seur. sivulla) 7

24 . Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q._6B] Mitä muuta? (avokysymys) Jos asioit kirjastossa: Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa? Voit valita useamman vaihtoehdon Mitä muuta? [Q._] Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät: Kirjaston aineistotietokantaa / verkkokirjastoa (kirjaston aineistojen haku, varaaminen ja uusiminen)? Jos käytät kirjaston verkkopalveluita: Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät? Kirjaston aineistotietokantaa / verkkokirjastoa (kirjaston aineistojen haku, varaaminen ja uusiminen) Päivittäin 0.0. Viikoittain..0 Muutaman kerran kuukaudessa.9.0 Kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin En lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS)

25 Q._ [Q._] Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät: Kirjaston verkkosivuja? Jos käytät kirjaston verkkopalveluita: Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät? Kirjaston verkkosivuja Päivittäin Viikoittain Muutaman kerran kuukaudessa Kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin En lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät: Nelli-portaalia (eri alueilla eri nimiset Nelli-portaalit, esim. Keski-Suomen Nelli-portaali, Pohjanportti, Varsinais-Suomen Nelli)? Jos käytät kirjaston verkkopalveluita: Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät? Nelli-portaalia (eri alueilla eri nimiset Nelli-portaalit, esim. Keski-Suomen Nelli-portaali, Pohjanportti, Varsinais-Suomen Nelli) Päivittäin Viikoittain 7.0. (taulukko jatkuu seur. sivulla) 9

26 . Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Muutaman kerran kuukaudessa. 6.7 Kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin En lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät: Verkkotietopalveluita (esim. Kysy kirjastonhoitajalta)? Jos käytät kirjaston verkkopalveluita: Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät? Verkkotietopalveluita (esim. Kysy kirjastonhoitajalta) Päivittäin Viikoittain 0.. Muutaman kerran kuukaudessa Kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin En lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät: Linkkikirjastoja ja - kokoelmia (esim. Kirjastot.fi-linkkikirjasto)? Jos käytät kirjaston verkkopalveluita: Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät? Linkkikirjastoja ja -kokoelmia (esim. Kirjastot.fi-linkkikirjasto) 0

27 Q._7 Päivittäin Viikoittain.8.7 Muutaman kerran kuukaudessa. 6. Kerran kuukaudessa 79.. Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin En lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._6] Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät: Verkkolehtiä (esim. PressDisplay)? Jos käytät kirjaston verkkopalveluita: Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät? Verkkolehtiä (esim. PressDisplay) Päivittäin Viikoittain.. Muutaman kerran kuukaudessa Kerran kuukaudessa 9.. Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin En lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._7] Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät: E-kirjoja (esim. Ellibsin sähköiset kirjat)? Jos käytät kirjaston verkkopalveluita: Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät?

28 . Muuttujat E-kirjoja (esim. Ellibsin sähköiset kirjat) Päivittäin Viikoittain Muutaman kerran kuukaudessa Kerran kuukaudessa Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin En lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._8] Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät: Tietokantoja (esim. viitetietokannat kuten Aleksi)? Jos käytät kirjaston verkkopalveluita: Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät? Tietokantoja (esim. viitetietokannat kuten Aleksi) Päivittäin Viikoittain Muutaman kerran kuukaudessa..0 Kerran kuukaudessa 6.9. Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin En lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS)

29 Q._0 [Q._9] Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät: Naxos Music Library -musiikinkuuntelupalvelua? Jos käytät kirjaston verkkopalveluita: Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät? Naxos Music Library -musiikinkuuntelupalvelua Päivittäin Viikoittain Muutaman kerran kuukaudessa Kerran kuukaudessa.0. Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin. 7. En lainkaan tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._0] Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät: Muuta, mitä? (avokysymys) Jos käytät kirjaston verkkopalveluita: Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät? Muuta, mitä? [Q.] Jos et käytä verkkopalveluja, miksi et? (avokysymys) Jos et käytä verkkopalveluja, miksi et?

30 . Muuttujat [Q._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto on luonteva osa elämääni? Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston palveluista. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto on luonteva osa elämääni Ei lainkaan tärkeä.. Ei kovin tärkeä 7.0. Ei merkitystä minulle Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto on luonteva osa elämääni? Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston palveluista. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto on luonteva osa elämääni Erittäin heikko Heikko Tyydyttävä Hyvä. 8. (taulukko jatkuu seur. sivulla)

31 Q._ (taulukko jatkuu ed. sivulta) Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston sijainti on sopiva? Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston palveluista. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston sijainti on sopiva Ei lainkaan tärkeä 6.. Ei kovin tärkeä Ei merkitystä minulle Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston sijainti on sopiva? Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston palveluista. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston sijainti on sopiva

32 . Muuttujat Erittäin heikko Heikko 9.. Tyydyttävä Hyvä. 8.9 Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston aukioloajat ovat sopivat? Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston palveluista. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston aukioloajat ovat sopivat Ei lainkaan tärkeä 78.. Ei kovin tärkeä 97.. Ei merkitystä minulle Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston aukioloajat ovat sopivat? Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston palveluista. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston aukioloajat ovat sopivat 6

33 Q._ Erittäin heikko 0..7 Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tilat vastaavat tarpeitani? Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston palveluista. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tilat vastaavat tarpeitani Ei lainkaan tärkeä 69.. Ei kovin tärkeä 0..8 Ei merkitystä minulle 9..7 Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tilat vastaavat tarpeitani? Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston palveluista. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjasto asiointiympäristönä 7

34 . Muuttujat Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tilat vastaavat tarpeitani Erittäin heikko 8.. Heikko..9 Tyydyttävä 6..0 Hyvä. 7. Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tietokoneet vastaavat tarpeitani? Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston palveluista. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tietokoneet vastaavat tarpeitani Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei merkitystä minulle Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

35 Q.6_ [Q._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tietokoneet vastaavat tarpeitani? Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston palveluista. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tietokoneet vastaavat tarpeitani Erittäin heikko 6.9. Heikko.8. Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä 90.. En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q.6_] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto tiedottaa palveluistaan riittävästi? Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston palveluista. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto tiedottaa palveluistaan riittävästi Ei lainkaan tärkeä.8.0 Ei kovin tärkeä Ei merkitystä minulle (taulukko jatkuu seur. sivulla) 9

36 . Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q.6_] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto tiedottaa palveluistaan riittävästi? Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston palveluista. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjasto asiointiympäristönä Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto tiedottaa palveluistaan riittävästi Erittäin heikko 9.. Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tarjoamat painetut aineistot vastaavat tarpeitani? Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston palveluista. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjaston aineistot Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tarjoamat painetut aineistot vastaavat tarpeitani 0

37 Q._ Ei lainkaan tärkeä.0. Ei kovin tärkeä Ei merkitystä minulle Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa 6..8 tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tarjoamat painetut aineistot vastaavat tarpeitani? Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston palveluista. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjaston aineistot Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tarjoamat painetut aineistot vastaavat tarpeitani Erittäin heikko Heikko 6.7. Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa 6..8 tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tarjoamat verkkoaineistot (elektroniset lehdet, elektroniset kirjat, verkkosivut) vastaavat tarpeitani? Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston palveluista. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjaston aineistot

38 . Muuttujat Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tarjoamat verkkoaineistot (elektroniset lehdet, elektroniset kirjat, verkkosivut) vastaavat tarpeitani Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei merkitystä minulle Melko tärkeä 8.. Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tarjoamat verkkoaineistot (elektroniset lehdet, elektroniset kirjat, verkkosivut) vastaavat tarpeitani? Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston palveluista. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjaston aineistot Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tarjoamat verkkoaineistot (elektroniset lehdet, elektroniset kirjat, verkkosivut) vastaavat tarpeitani Erittäin heikko 67.. Heikko.6. Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

39 Q._ [Q._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston aineistot ovat ajantasaisia? Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston palveluista. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjaston aineistot Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston aineistot ovat ajantasaisia Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei merkitystä minulle Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston aineistot ovat ajantasaisia? Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston palveluista. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjaston aineistot Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston aineistot ovat ajantasaisia Erittäin heikko Heikko..9 Tyydyttävä Hyvä (taulukko jatkuu seur. sivulla)

40 . Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjastossa on riittävästi lainattavaa aineistoa? Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston palveluista. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjaston aineistot Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjastossa on riittävästi lainattavaa aineistoa Ei lainkaan tärkeä 8.. Ei kovin tärkeä 0..7 Ei merkitystä minulle Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjastossa on riittävästi lainattavaa aineistoa? Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston palveluista. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Kirjaston aineistot Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjastossa on riittävästi lainattavaa aineistoa

41 Q._ Erittäin heikko Heikko 6.7. Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston henkilökunta osaa neuvoa minua kysymyksissäni? Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston palveluista. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Asiakaspalvelu Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston henkilökunta osaa neuvoa minua kysymyksissäni Ei lainkaan tärkeä 9.. Ei kovin tärkeä 9..6 Ei merkitystä minulle Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston henkilökunta osaa neuvoa minua kysymyksissäni? Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston palveluista. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Asiakaspalvelu

42 . Muuttujat Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston henkilökunta osaa neuvoa minua kysymyksissäni Erittäin heikko 0.0. Heikko 8.. Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa 6..6 tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston henkilökunta osaa opastaa tietokoneiden ja laitteiden käytössä (esim. internetin käyttö)? Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston palveluista. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Asiakaspalvelu Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston henkilökunta osaa opastaa tietokoneiden ja laitteiden käytössä (esim. internetin käyttö) Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei merkitystä minulle Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

43 Q._ [Q._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston henkilökunta osaa opastaa tietokoneiden ja laitteiden käytössä (esim. internetin käyttö)? Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston palveluista. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Asiakaspalvelu Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston henkilökunta osaa opastaa tietokoneiden ja laitteiden käytössä (esim. internetin käyttö) Erittäin heikko.0. Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston henkilökunta on tarvittaessa helposti tavoitettavissa? Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston palveluista. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Asiakaspalvelu Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston henkilökunta on tarvittaessa helposti tavoitettavissa Ei lainkaan tärkeä 8.0. Ei kovin tärkeä.6.8 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 7

44 . Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei merkitystä minulle Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston henkilökunta on tarvittaessa helposti tavoitettavissa? Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston palveluista. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Asiakaspalvelu Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston henkilökunta on tarvittaessa helposti tavoitettavissa Erittäin heikko 9.0. Heikko Tyydyttävä Hyvä. 0.0 Erittäin hyvä En osaa sanoa 6..7 tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston henkilökunta on palveluhaluista? Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston palveluista. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Asiakaspalvelu 8

45 Q._ Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston henkilökunta on palveluhaluista Ei lainkaan tärkeä 9.. Ei kovin tärkeä 0.9. Ei merkitystä minulle 6..0 Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston henkilökunta on palveluhaluista? Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston palveluista. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Asiakaspalvelu Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston henkilökunta on palveluhaluista Erittäin heikko 8..6 Heikko 6.0. Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

46 . Muuttujat [Q6._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tarjoamat verkkopalvelut vastaavat tarpeitani? Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston palveluista. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Verkkopalvelut (Jos käytät kirjaston verkkopalveluita) Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tarjoamat verkkopalvelut vastaavat tarpeitani Ei lainkaan tärkeä.6. Ei kovin tärkeä Ei merkitystä minulle Melko tärkeä 9..7 Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tarjoamat verkkopalvelut vastaavat tarpeitani? Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston palveluista. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Verkkopalvelut (Jos käytät kirjaston verkkopalveluita) Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tarjoamat verkkopalvelut vastaavat tarpeitani Erittäin heikko (taulukko jatkuu seur. sivulla) 0

47 Q6._ (taulukko jatkuu ed. sivulta) Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä 6.7. En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Asiointi kirjaston verkkopalvelujen avulla on toimivaa? Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston palveluista. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Verkkopalvelut (Jos käytät kirjaston verkkopalveluita) Arvioi palvelujen tärkeyttä: Asiointi kirjaston verkkopalvelujen avulla on toimivaa Ei lainkaan tärkeä 7..7 Ei kovin tärkeä 9..9 Ei merkitystä minulle Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Asiointi kirjaston verkkopalvelujen avulla on toimivaa? Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston palveluista. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Verkkopalvelut (Jos käytät kirjaston verkkopalveluita)

48 . Muuttujat Arvioi palvelujen toimivuutta: Asiointi kirjaston verkkopalvelujen avulla on toimivaa Erittäin heikko Heikko.6. Tyydyttävä Hyvä..9 Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston verkkosivuilta löydän helposti etsimäni? Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston palveluista. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Verkkopalvelut (Jos käytät kirjaston verkkopalveluita) Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston verkkosivuilta löydän helposti etsimäni Ei lainkaan tärkeä 6..6 Ei kovin tärkeä.6. Ei merkitystä minulle Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

49 Q6._ [Q6._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston verkkosivuilta löydän helposti etsimäni? Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston palveluista. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Verkkopalvelut (Jos käytät kirjaston verkkopalveluita) Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston verkkosivuilta löydän helposti etsimäni Erittäin heikko 0.0. Heikko.6. Tyydyttävä 8.6. Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Verkkopalvelujen käyttöohjeet ovat selkeitä? Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston palveluista. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Verkkopalvelut (Jos käytät kirjaston verkkopalveluita) Arvioi palvelujen tärkeyttä: Verkkopalvelujen käyttöohjeet ovat selkeitä Ei lainkaan tärkeä.6. (taulukko jatkuu seur. sivulla)

50 . Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei kovin tärkeä Ei merkitystä minulle Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Verkkopalvelujen käyttöohjeet ovat selkeitä? Seuraavassa esitetään väittämiä kirjaston palveluista. Miten tärkeänä pidät kirjaston palveluja ja miten hyvin kirjasto on onnistunut niiden tarjoamisessa? Verkkopalvelut (Jos käytät kirjaston verkkopalveluita) Arvioi palvelujen toimivuutta: Verkkopalvelujen käyttöohjeet ovat selkeitä Erittäin heikko Heikko 8.. Tyydyttävä Hyvä 0..9 Erittäin hyvä 8.8. En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston palvelut kokonaisuutena ovat toimivia? Kirjaston palvelut kokonaisuutena ovat toimivia

51 Q7._ Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston palvelut kokonaisuutena ovat toimivia Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Ei merkitystä minulle Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston palvelut kokonaisuutena ovat toimivia? Kirjaston palvelut kokonaisuutena ovat toimivia Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston palvelut kokonaisuutena ovat toimivia Erittäin heikko Heikko 6.. Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä En osaa sanoa 6.. tieto puuttuu (SYSMIS)

52 . Muuttujat [Q8.] Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet elämääsi: Auttaneet löytämään tarvitsemaani tietoa (esim. työhön tai opiskeluun)? Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet elämääsi? Auttaneet löytämään tarvitsemaani tietoa (esim. työhön tai opiskeluun)? Ei lainkaan Jonkin verran Huomattavasti En osaa sanoa 6..9 tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8.] Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet elämääsi: Kehittäneet tietoteknisiä taitojani (esim. internetin käyttö, verkkoasiointi)? Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet elämääsi? Kehittäneet tietoteknisiä taitojani (esim. internetin käyttö, verkkoasiointi)? Ei lainkaan Jonkin verran Huomattavasti En osaa sanoa 7.9. tieto puuttuu (SYSMIS)

53 Q8. [Q8.] Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet elämääsi: Tukeneet lukemis- tai kulttuuriharrastuksia? Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet elämääsi? Tukeneet lukemis- tai kulttuuriharrastuksia? Ei lainkaan.6.0 Jonkin verran Huomattavasti En osaa sanoa 8.. tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8.] Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet elämääsi: Tarjonneet virikkeitä vapaa-aikaan ja harrastuksiin? Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet elämääsi? Tarjonneet virikkeitä vapaa-aikaan ja harrastuksiin? Ei lainkaan Jonkin verran Huomattavasti En osaa sanoa 7..8 tieto puuttuu (SYSMIS)

54 . Muuttujat [Q8.] Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet elämääsi: Lisänneet sosiaalisia kontakteja? Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet elämääsi? Lisänneet sosiaalisia kontakteja? Ei lainkaan Jonkin verran Huomattavasti En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8.6] Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet elämääsi: Parantaneet elämänlaatuani? Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet elämääsi? Parantaneet elämänlaatuani? Ei lainkaan Jonkin verran Huomattavasti En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

55 Q8.7 [Q8.7] Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet elämääsi: Muuta, mitä? (avokysymys) Miten arvioimasi kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet elämääsi? Muuta, mitä? [Q9.] Kommentteja ja kehittämisehdotuksia kirjaston palveluihin yleensä (avokysymys) Kommentteja ja kehittämisehdotuksia kirjaston palveluihin yleensä [Q9.] Kommentteja ja kehittämisehdotuksia tähän asiakaskyselyyn (avokysymys) Kommentteja ja kehittämisehdotuksia tähän asiakaskyselyyn 9

56

57 Luku Hakemistot. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus [ID] Minkä maakuntakirjastoalueen palveluja arvioit? [Q.] Arvioin seuraavan kunnan-/kaupunginkirjaston palveluja [Q.B] Sukupuoli [Q.] Ikä [Q.] Koulutus [Q.] Elämäntilanne [Q.] Käyn arvioimassani kirjastossa [Q.] Jos et käy kirjastossa lainkaan, miksi et? (avokysymys) [Q.B] Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa: Lainaan, palautan, varaan tai uusin aineistoa? [Q._] 0 Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa: Tutustun aineistoihin? [Q._] Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa: Haen tietoa tietystä aiheesta? [Q._] Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa: Luen lehtiä? [Q._] Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa: Kuuntelen musiikkia? [Q._] Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa: Käytän neuvonta- tai tietopalveluja? [Q._6].... Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa: Käytän kaukopalvelua (pyydän tilaamaan aineistoa muista kirjastoista)? [Q._7] Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa: Opiskelen tai työskentelen itsenäisesti? [Q._8]. Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa: Opiskelen tai työskentelen ryhmässä? [Q._9]...

58 . Hakemistot Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa: Käytän tietokoneita (esim. tekstinkäsittelyyn, sähköpostin lukemiseen, internetin käyttämiseen)? [Q._0] Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa: Kopioin tai tulostan? [Q._] Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa: Osallistun kirjaston järjestämiin koulutuksiin (esim. tiedonhaun opastus, tietokoneen käytön opastus)? [Q._] Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa: Osallistun kirjaston järjestämiin kulttuuri- yms. tilaisuuksiin (esim. näyttelyt, kirjailijavierailut tai lukupiirit)? [Q._] Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa: Vietän aikaa kirjastossa? [Q._] Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa: Tapaan ystäviä? [Q._] Mitä yleensä teet käydessäsi kirjastossa: Muuta? [Q._6] Mitä muuta? (avokysymys) [Q._6B] Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät: Kirjaston aineistotietokantaa / verkkokirjastoa (kirjaston aineistojen haku, varaaminen ja uusiminen)? [Q._] Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät: Kirjaston verkkosivuja? [Q._] Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät: Nelli-portaalia (eri alueilla eri nimiset Nelli-portaalit, esim. Keski-Suomen Nelli-portaali, Pohjanportti, Varsinais-Suomen Nelli)? [Q._] Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät: Verkkotietopalveluita (esim. Kysy kirjastonhoitajalta)? [Q._] Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät: Linkkikirjastoja ja -kokoelmia (esim. Kirjastot.filinkkikirjasto)? [Q._] Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät: Verkkolehtiä (esim. PressDisplay)? [Q._6]... Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät: E-kirjoja (esim. Ellibsin sähköiset kirjat)? [Q._7] Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät: Tietokantoja (esim. viitetietokannat kuten Aleksi)? [Q._8] Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät: Naxos Music Library -musiikinkuuntelupalvelua? [Q._9] Mitä seuraavista verkkopalveluista käytät: Muuta, mitä? (avokysymys) [Q._0] Jos et käytä verkkopalveluja, miksi et? (avokysymys) [Q.] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto on luonteva osa elämääni? [Q._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto on luonteva osa elämääni? [Q._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston sijainti on sopiva? [Q._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston sijainti on sopiva? [Q._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston aukioloajat ovat sopivat? [Q._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston aukioloajat ovat sopivat? [Q._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tilat vastaavat tarpeitani? [Q._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tilat vastaavat tarpeitani? [Q._]

59 .. Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tietokoneet vastaavat tarpeitani? [Q._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tietokoneet vastaavat tarpeitani? [Q._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjasto tiedottaa palveluistaan riittävästi? [Q.6_] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjasto tiedottaa palveluistaan riittävästi? [Q.6_] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tarjoamat painetut aineistot vastaavat tarpeitani? [Q._] 0 Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tarjoamat painetut aineistot vastaavat tarpeitani? [Q._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tarjoamat verkkoaineistot (elektroniset lehdet, elektroniset kirjat, verkkosivut) vastaavat tarpeitani? [Q._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tarjoamat verkkoaineistot (elektroniset lehdet, elektroniset kirjat, verkkosivut) vastaavat tarpeitani? [Q._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston aineistot ovat ajantasaisia? [Q._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston aineistot ovat ajantasaisia? [Q._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjastossa on riittävästi lainattavaa aineistoa? [Q._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjastossa on riittävästi lainattavaa aineistoa? [Q._].... Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston henkilökunta osaa neuvoa minua kysymyksissäni? [Q._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston henkilökunta osaa neuvoa minua kysymyksissäni? [Q._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston henkilökunta osaa opastaa tietokoneiden ja laitteiden käytössä (esim. internetin käyttö)? [Q._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston henkilökunta osaa opastaa tietokoneiden ja laitteiden käytössä (esim. internetin käyttö)? [Q._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston henkilökunta on tarvittaessa helposti tavoitettavissa? [Q._] 7 Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston henkilökunta on tarvittaessa helposti tavoitettavissa? [Q._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston henkilökunta on palveluhaluista? [Q._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston henkilökunta on palveluhaluista? [Q._] Arvioi palvelujen tärkeyttä: Kirjaston tarjoamat verkkopalvelut vastaavat tarpeitani? [Q6._] 0 Arvioi palvelujen toimivuutta: Kirjaston tarjoamat verkkopalvelut vastaavat tarpeitani? [Q6._] 0 Arvioi palvelujen tärkeyttä: Asiointi kirjaston verkkopalvelujen avulla on toimivaa? [Q6._] Arvioi palvelujen toimivuutta: Asiointi kirjaston verkkopalvelujen avulla on toimivaa? [Q6._]

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Vastauksia kielen mukaan Svar enligt språk Kieli - Språk swe fin 0 50 100 150 Vastaustapa - Svarsmetod Paperivastaus - papperssvar Sähköinen vastaus - elektroniskt

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek TÄRKEYS = Palvelujen tärkeys minulle TOIMIVUUS = Miten kirjasto on onnistunut Kirjaston käyttäjäkysely 2013

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2873 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH PUBLIC LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2801. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2008. Koodikirja

FSD2801. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2008. Koodikirja FSD2801 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

Jokioisten kunnankirjasto 27.5.2013

Jokioisten kunnankirjasto 27.5.2013 Jokioisten kunnankirjasto 27.5.2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 1. ARVIOITAVA KIRJASTO - 1.1 Arvioin seuraavan toimipisteen palveluja Jokioisten pääkirjasto 10 2 4 6 8 10 Jokioinen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja FSD2083 Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suhtautuminen

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja

FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja FSD2522 Nuorisobarometri kevät 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri kevät 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2145. KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996. Koodikirja

FSD2145. KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996. Koodikirja FSD2145 KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sopimuspalokuntatutkimus

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2534. Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat. Koodikirja

FSD2534. Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat. Koodikirja FSD2534 Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2458. Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002. Koodikirja

FSD2458. Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002. Koodikirja FSD2458 Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perheyritysten

Lisätiedot

FSD2052. Poliisin turvallisuusbarometri 1999. Koodikirja

FSD2052. Poliisin turvallisuusbarometri 1999. Koodikirja FSD2052 Poliisin turvallisuusbarometri 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Poliisin turvallisuusbarometri

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD1266. Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990. Koodikirja

FSD1266. Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990. Koodikirja FSD1266 Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2866 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: ERIKOISKIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2866 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: ERIKOISKIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2866 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: ERIKOISKIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2866 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH SPECIAL LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD1323. Hyvinvointi 2000. Koodikirja

FSD1323. Hyvinvointi 2000. Koodikirja FSD1323 Hyvinvointi 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi 2000 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2869. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yleiset kirjastot. Koodikirja

FSD2869. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yleiset kirjastot. Koodikirja FSD2869 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2007: yleiset kirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Elektronisten

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja

FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2916. Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011. Koodikirja

FSD2916. Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011. Koodikirja FSD2916 Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2015 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

Päivi Jokitalo. Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut. Kirjastojen käyttäjäkysely

Päivi Jokitalo. Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut. Kirjastojen käyttäjäkysely Päivi Jokitalo. Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen käyttäjäkysely Tämän päivän sisällöt : Kirjastojen käyttäjäkysely erikoiskirjastojen vastaukset 2010 kyselyn kehittäminen jatkossa

Lisätiedot

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja FSD2879 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2469. Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD2469. Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset. Koodikirja FSD2469 Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja

FSD3120. E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat Koodikirja FSD3120 E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opinnoissa: korkeakouluopiskelijat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2804. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2010. Koodikirja

FSD2804. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot