SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2020 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2020 1"

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Aika klo 17:00-20:58 Paikka Sylvään koulun auditorio / sähköinen kokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 241 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Asiantuntijat tässä kokouksessa Sastamalan kaupungin talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille Hallintosäännön perusteella tehdyt delegointipäätökset Lempäälän lomituspalveluyksiköstä siirtyvät vakanssit ja lomituspalvelujen hallinnon tehtäväjärjestelyt 247 Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokousajankohdat alkuvuonna A_068 Vammalantien jatkeen asemakaavan muutos Keskustaajaman rakenneosayleiskaavan muuttaminen Kaukolan alueella 250 Sastamalan kaupungin ja Kuntien Tiera Oy:n välisen projektisopimuksen ja palvelusopimuksen hyväksyminen 251 Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien yhteistyötä uimahallin käytöstä naapurikuntien kanssa 252 Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien frisbeegolfradan rakentamista Karkun Riihipuistoon 253 Hallintokuntien pöytäkirjat Ilmoitusasiat

2 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Aika klo 17:00-20:58 Paikka Sylvään koulun auditorio / sähköinen kokous Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Jokinen Jenni puheenjohtaja Teams-yhteys Pelttari Päivi I varapuheenjohtaja Hakanen Pertti II varapuheenjohtaja Teams-yhteys, klo 17:53-, saapui 244 käsittelyn aikana Haapahuhta Pentti jäsen Mattila Antti-Matti jäsen Peasley Ashton jäsen Teams-yhteys Raunio Pirjo jäsen Teams-yhteys Rauva Mikko jäsen Teams-yhteys Niemi Pirkko varajäsen Mäkipää Jarkko varajäsen Teams-yhteys Vuorinen Pirjo jäsen Uotila Mats nuorisovaltuutettu Yli-Hongisto Ulla kvalt puheenjohtaja Andersson Jari kvalt I varapuheenjohtaja Teams-yhteys, -20:48, poistui 252 käsittelyn aikana Lepistö Antti kvalt II varapuheenjohtaja Teams-yhteys Malmberg Jarkko kaupunginjohtaja Rautava Tapio hallintojohtaja Alajoki Elina talousjohtaja Arve-Salonen Katja konsernilakimies Teams-yhteys Poissa Saarela Leena jäsen Sivonen Reino jäsen Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Jenni Jokinen puheenjohtaja :t Sastamala 7. joulukuuta 2020 Pirkko Niemi Tapio Rautava pöytäkirjanpitäjä ks. liite sähköpostihyväksyntä Jarkko Mäkipää

3 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Sastamalan kaupungin tietoverkossa ( alkaen sekä Sastamalan kaupungintalossa 3 krs, kello 9-15

4 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL Hallintosäännön 140 :n mukaan avattuaan kokouksen pu heen joh ta ja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätös val tai nen. Kuntalain 103 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on pää tös valtai nen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta KHALL Kaupunginhallitus on päättänyt , että kau pun gin hal li tuksen kokousten pöytäkirjat tarkastetaan pääsääntöisesti heti ko kouk sen jälkeen kahden pöytäkirjantarkastajan toimesta. Pöy tä kir jan tar kas ta jat valitaan aakkosjärjestyksessä. Ehdotus kj: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Lee na Saarela ja Reino Sivonen. Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Niemi ja Jarkko Mäkipää.

6 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Asiantuntijat tässä kokouksessa KHALL Hallintosäännön 137 :n mukaan jäsenten ja esittelijän lisäksi läs nä oloja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksessa on valtuuston puheen joh ta jal la ja varapuheenjohtajalla sekä nuorisovaltuuston edus tajal la. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää kau pungin hal li tus. Kaupunginhallitus on päättänyt , että pysyvä läs nä oloja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksissa on esittelijän (kaupun gin joh ta ja) ja pöytäkirjanpitäjän (konsernilakimies) lisäksi hal lin tojoh ta jal la ja talousjohtajalla. Lisäksi kaupunginhallitus voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yk sittäi ses sä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytä vän keskustelun päättymiseen asti. Valmisteluvastuu: hallintojohtaja Tapio Rautava Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää, että tässä kokouksessa ovat kau pun gin joh ta jan, hallintojohtajan, konserni la ki mie hen ja ta lous joh tajan lisäksi läsnä seuraavat asiantun tijat: - ei muita asiantuntijoita. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: hallintojohtaja Tapio Rautava, puh

7 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Sastamalan kaupungin talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille / /2020 KHALL Kuntalain (410/2015) 110 :n mukaan valtuuston on vuoden lop puun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi ka len te ri vuo dek si talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoit teet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hy väksyt tä vä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuo dek si (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman en simmäi nen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kunta stra te giaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen tur va taan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kun ta konser nin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kun nan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuo den kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lu kien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toi men pi teistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edel lyt tä mät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten ra hoi tus tar ve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai net to mää räise nä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tu los laskel ma osa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava ta lous ar viota. Sastamalassa taloussuunnitelma laaditaan kolmivuotisena vuosille Talousarvion tavoitteet perustuvat valtuuston hyväksymään ja päivittämään strategiaan. Vuoden 2021 talousarvio on vastuualueittain nettositova. In ves toin timää rä ra hat sitovat toimialatasolla. Poikkeuksena on Tilakeskus, jol la on oma sitova investointimäärärahansa. Talousarviossa on lisäksi eritte ly isoista investointihankkeista, jotka tulee toteuttaa tai käyn nis tää vuoden 2021 aikana. Vuosien 2022 ja 2023 osalta taloussuunnitelma on ohjeellinen ja tarken tuu kyseisten vuosien talousarviokäsittelyn yhteydessä. Sastamalan Vesi liikelaitoksen talousarvioesitys yhdistetään kau pun gin

8 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus tulos- ja rahoituslaskelmiin. Liikelaitoksen talousarviosta päät tää liikelaitoksen johtokunta valtuuston asettamien sitovien erien ja kehystavoitteiden mukaisesti. Talouden tasapainon saavuttaminen edellyttää suunnitelmallista ta louden ja toiminnan sopeuttamista kaikilla toimialoilla. Kau pun gin val tuus to on hyväksynyt ja talouden so peu tus oh jel man vuosille Ohjelman mukainen sopeutustavoite on vuo den 2023 tasossa noin 5 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2019 tilinpäätökseen, joka oli 5,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Osa so peutus toi men pi teis tä on käynnistetty ja ne tasapainottavat taloutta jo vuonna Lisäksi osana sopeutuskokonaisuutta tu lo ve ro pro sent tia on päätetty korottaa 0,75 prosenttiyksiköllä vuodelle 2021 eli 21,50 pro sent tiin. Veroprosenttimuutoksen kautta saatava ve ro tu lo jen li säys on noin 2,55 miljoonaa euroa. Kaupunginjohtajan vuoden 2021 talousarvioesityksen mukainen vuo sika te on 8,3 miljoonaa euroa ja tulos -0,2 miljoonaa euroa. Tu lok sen käsit te ly erien jälkeinen ylijäämä on euroa. Suunnitelmavuosien talouden tasapainon saavuttaminen on vahvasti riippuvainen yleisestä talouskehityksestä ja edellyttää kustan nus ke hi tyk sen rajaamista verorahoituksen muutosta pie nem mäk si. Taloussuunnitelman suurimpana riskitekijänä on Covid-19 -pan de miatilan teen heikentyminen ja vaikutukset tulevien vuosien ta lous ke hi tykseen ja sitä kautta verotulopohjaan. Vuosien painelaskelmassa talouden ennakoidaan toipuvan hi taas ti pandemian vaikutuksista. Suunnitelmakauden investointien omahankintameno on noin 34 mil joonaa euroa. Suurimpina vuoden 2021 investointikohteena käyn nis tyy Mouhijärven yhteiskoulun saneerausta ja uudisrakentamista kos ke va hanke. Suunnitelmavuosille 2022 ja 2023 on tehty viiden mil joo nan euron varaus Palveluverkko 2030 mukaisiin ra ken nus hank kei siin. Kaupungin lainamäärä pysyy ennallaan vuonna Lainamäärä on vuoden 2021 lo pus sa noin 64,2 miljoonaa euroa eli noin euroa/asu kas. Suun ni tel ma kau den aikana lainamäärä kasvaa 71,3 miljoo naan eu roon. Sosiaali- ja terveyslautakunta on valmistellut yh teis toi min ta so pi muk sen mukaiset palvelusopimukset ja -suunnitelman. Kunnat hy väk sy vät omalta osaltaan palvelusopimuksen ja Sastamalan kau pun gin val tuus to päättää talousarviosta. Talousarviossa asetetaan tavoitteet ja hyväksytään tulo- ja menoarviot (nettomääräraha sitova) pal ve lu jen järjestämiseksi. Yhteistoiminta-alueen talousarvio hyväksytään so si aali- ja terveystoimelle vahvistettavan talousarvíon mukaisena. Pal ve lusuun ni tel ma tulee tarvittaessa päivittää sisällöllisesti ta lous ar vion mukaiseksi käyttösuunnitelman käsittelyn yhteydessä.

9 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioehdotusta kahdessa vai hees sa: toimialajohtajien kuuleminen ja taloussuunnitelman yleis lin jauk set valtuustolle annettavan talousarvioesityksen viimeistely ja hyväksyminen. Oheismateriaalina seuraa vuoden 2021 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Yhteistyötoimikunta käsittelee talousarvioesitystä kokouksessaan Valmisteluvastuu: kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg, talousjohtaja Elina Alajoki, konsernin johtoryhmä Ehdotus kj: Kaupunginhallitus aloittaa vuoden 2021 talousarvion ja vuo sien taloussuunnitelman käsittelyn. Käsittelyä jatketaan kaupunginhallituksen kokouksessa Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että kaupunginhallituksen kokous keskeytettiin taukojen ajaksi klo 14:50-15:05 ja 17:35-18:00. KHALL Kiikan Nuorisoseura ry (1499 nimeä) on jättänyt ve too muksen Äetsän koulun säilymisestä. Asia on sivistyslautakunnan val mis telta va na. Oheismateriaalina seuraa vuoden 2021 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Valmisteluvastuu: kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg ja ta lous joh ta ja Elina Alajoki Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää esittää vuoden 2021 ta lous arvion ja vuosien taloussuunnitelman kaupungin val tuus ton hyväksyttäväksi oheisen ehdotuksen mukaisena. Yhteistoiminta-alueen talousarvio hyväksytään sosiaali- ja ter veys toimel le vahvistettavan talousarvion mukaisena. Palvelusuunnitelma tu lee tarvittaessa sisällöllisesti päivittää talousarvion mukaiseksi käyt tö suunni tel man käsittelyn yhteydessä. Samalla kaupunginvaltuusto antaa kaupunginhallitukselle tehtäväksi val mis tel la Sastamalan hallinnosta ja taloudesta vastaaville ohjeet talous ar vion täytäntöönpanosta ja käyttösuunnitelmien laatimisesta.

10 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus antaa konsernihallinnolle oikeuden tehdä ta lous arvio kir jaan julkaisuteknisiä korjauksia ennen kaupunginvaltuuston kä sitte lyä. Päätös: Keskustelun kuluessa kaupunginhallituksen jäsen Pirjo Raunio eh dot ti jäsenten Antti-Matti Mattila ja Pirjo Vuorinen kan nat ta ma na, et tä kohdassa Perusopetus viimeinen kappale ennen tu los kort tia muu te taan seuraavasti: "Yläkoulun säilymisellä on Sas ta ma lan län ti sen alueen veto- ja pitovoimalle suuri merkitys. Hen ki lös tö suun nit te lua jatketaan Palveluverkko 2030 suunnitelman mu kai ses ti, mutta Äet sän koulun ja Sylvään koulun yhdistyminen ar vioi daan uudelleen ei kä yhdistymistä päätetä toteuttaa vuonna Sel vi te tään käy tös tä poistetun koulutilan todellinen kunto uudelleen se kä varataan riit tä vä määräraha korjaustarpeiden arvioimiseen." Kun kaikki puheenvuorot oli käytetty, puheenjohtaja päätti tätä asia koh taa koskevan keskustelun. Kun oli tehty kaupunginjohtajan eh do tuk ses ta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja teki ää nes tys eh do tuk sen, jonka kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi. Suo ri te tus sa nimenhuutoäänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai kah dek san (8) ääntä (Pelttari, Hakanen, Haapahuhta, Peasley, Rau va, Niemi, Mäkipää ja Jokinen) ja jäsen Raunion ehdotus kolme (3) ään tä (Mattila, Raunio ja Vuorinen). Puheenjohtaja totesi kau pun gin hal li tuk sen päättäneen äänestyksen jäl keen äänin 8-3 hyväksyä kau pun gin joh tajan ehdotuksen kau pun gin hal li tuk sen päätökseksi asias sa. Keskustelun jatkuessa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jenni Jo kinen ehdotti varajäsen Jarkko Mäkipään kannattamana, että koh taan "Perusopetus" tekstiin "Palveluverkkopäätöksen ja so peu tus toi mien toimeenpano osana lukuvuosisuunnittelua (esim. tuntijaon leik kaus, tuntikehyksen leikkaukset, hallinnon muutokset, hen ki lös tö suun nit te lu, leikkausten vaikutus opetukseen)" tehdään seuraava li säys "kuitenkin siten, että Marttilan koulussa alkaa 1. luokka myös syk syl lä 2021". Kun oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poik kea va kannatettu eh dotus, puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen, jon ka kau pun gin hal li tus yksimielisesti hyväksyi. Suoritetussa ni men huu to ää nes tyk ses sä kaupunginjohtajan ehdotus sai kahdeksan (8) ään tä (Pelttari, Hakanen, Haapahuhta, Mattila, Raunio, Rauva, Nie mi ja Vuorinen) ja pu heen johta ja Jokisen ehdotus kolme (3) ääntä (Peas ley, Mäkipää ja Jokinen). Puheenjohtaja totesi kau pun gin hal li tuk sen päättäneen äänestyksen jälkeen äänin 8-3 hy väk syä kau pun gin joh ta jan ehdotuksen kaupunginhallituksen pää tök sek si asiassa. Keskustelun edelleen jatkuessa kaupunginhallituksen jäsen Pirjo Vuo rinen esitti, että kohdassa "Lu kio kou lu tus" täsmennetään "ur hei lu valmen nus lin ja" "len to pal lon val men nus lin jak si" ja kohtaan lisätään teks ti "Lu kio kou lu tuk ses sa edis te tään eri la jien tavoitteellisten ur heili joi den ke hit ty mis tä erityisellä opin to suun ni tel mal la" ja edel leen tu los kort tia tavoit teen "Pa lau tu mis tai to jen ja stres sin hal lin nan kei no jen li sää mi nen" osal ta täy den ne tään toimenpidetekstillä "Edis te tään opis ke li joi den ta-

11 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus voit teel lis ta ur hei lua". Keskustelun perusteella pu heen joh ta ja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen yksimielisesti Vuo ri sen esityksen asiassa. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan eh dotuk sen tulleen ko ko nai suu des saan hyväksytyksi kau pun gin hal li tuk sen päätökseksi täydennettynä jäsen Vuorisen em. lisäyksillä. Merkittiin, että konsernilakimies Katja Arve-Salonen ilmoitti yhtiön hal lituk sen puheenjohtajana olevansa esteellinen Sastamalan Tu ki pal ve lu Oy:lle asetettavien tavoitteiden osalta ja hän ei ottanut osaa asian käsittelyyn. Lisätietoja: kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg, puh:

12 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Hallintosäännön perusteella tehdyt delegointipäätökset KHALL Sastamalan kaupungin hallintosäännön 37 :n mukaan toimielin ja viran hal ti ja voi siirtää sille hallintosäännössä määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siir retty, ei voi siirtää toimivaltaa edelleen. Toimivallan siirtämistä koskevat päätökset tulee viipymättä toimittaa kau pun gin kirjaamoon ja antaa valtuustolle tiedoksi vuosittain. Oheismateriaalina seuraa toimivallan siirtoa koskevat päätökset eli dele goin ti pää tök set, jotka ovat olleet voimassa vuonna Valmisteluvastuu: hallintojohtaja Tapio Rautava Ehdotus kj: Kaupunginhallitus saattaa hallintosäännön perusteella teh dyt delegointipäätökset kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: hallintojohtaja Tapio Rautava, puh:

13 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Lempäälän lomituspalveluyksiköstä siirtyvät vakanssit ja lomituspalvelujen hallinnon tehtäväjärjestelyt 542/ /2020 KHALL Sastamalan kaupunki ja Mela ovat uudistaneet toi mek si an to so pi mus ta lähtien siten, että nykyinen Lempäälän lo mi tus pal ve lu yk sik kö yhdistyy Sastamalan lomituspalveluyksikköön. Lempäälän kunnan lomituspalveluyksikön lomittajahenkilöstö ja hal linto hen ki lös tö siirtyvät Sas ta ma lan kaupungin palvelukseen liik keen luovu tuk sen säännöksillä ns. vanhoina työntekijöinä So pi muksen mukaan Sas ta ma lan kaupungille siirtyy 4 vakituista hal lin to hen kilös töä ja 46 va ki tuis ta maatalouslomittajaa. Lisäksi siir to so pi muk sen perusteella siir tyy 6 määräaikaista maatalouslomittajaa mää rä ajan päättymiseen as ti. Esityslistan liitteessä on vakituiset siir ty vät virat ja toimet. Hallintosäännön 45 :n mukaan kaupunginhallitus päättää va ki nais ten virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä vir ka suhteen muuttamisesta työsuhteeksi. Kuntalain mukaan virat perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käy te tään julkista valtaa. Mikäli viranhaltijan tehtäviä muutetaan niin ett ei siihen enää sisälly julkisen vallan käyttämistä, tulee virka muut taa työsopimussuhteiseksi. Lomituspalveluiden hallinnon tehtäväjärjestelyjä on tehty siten, että toimis ton hoi ta jan virkaan ei enää sisälly julkisen vallan käyttämistä alkaen. Viran muuttamisesta työsopimussuhteiseksi on käy ty yhteistoimintaneuvottelu. Valmisteluvastuu: henkilöstöjohtaja Riitta Hietala Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää 1. perustaa lomituspalvelujen virat ja toi met alkaen liitteen mu kai ses ti ja 2. muuttaa lomituspalvelujen toimistonhoitajan viran toi mis ton hoi ta jan toimeksi alkaen. Kaikki perustettavat virat ja toimet ovat Sastamalan kaupungin vir ko ja ja toimia. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: henkilöstöjohtaja Riitta Hietala, puh

14 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokousajankohdat alkuvuonna /00.02/2020 KHALL Kuntalain (410/2015) 94 :n mukaan valtuusto kokoontuu päät tä minään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kau pun gin hal li tuksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä il moit ta mansa asian käsittelyä varten. Valtuuston kutsuu koolle pu heen joh ta ja. Hallintosäännön 131 :n mukaan toimielin (muu kuin valtuusto) päät tää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin pu heen johta ja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toi mi eli men jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä il moit taman sa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää ko kousajan. Valmisteluvastuu: hallintojohtaja Tapio Rautava Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginhallituksen kokouk set pidetään alkuvuonna 2021 seuraavasti: Ma klo Ma 1.2. klo Ma klo käyttösuunnitelmat Ma 8.3. klo Ma klo tilinpäätös Ma klo Ma klo Ma klo Ma klo sekä tarvittaessa muulloinkin. Kaupunginvaltuuston kokouksessa valittavan uuden kau pungin hal li tuk sen ensimmäinen kokous on suunniteltu pidettäväksi maanan tai na Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuuston al kuvuo den 2021 kokoukset pidetään Sylvään koulun auditoriossa seu raavas ti: Ma klo Ma klo Lisäksi kokouksia ja seminaareja voidaan tarvittaessa pitää muul loin kin erikseen sovittavina ajankohtina. Kesäkuun 2021 alusta aloittavan valtuuston ensimmäinen kokous on

15 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus suunniteltu pidettäväksi maanantaina Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: hallintojohtaja Tapio Rautava, puh:

16 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus A_068 Vammalantien jatkeen asemakaavan muutos / /2019 YMPLTK Asemakaavan muutos sisältyy Sastamalan kaupungin kaa voi tus oh jelman vuoden 2020 alussa käynnistettäviin ase ma kaa vahank kei siin. Pirkanmaan osuuskaupan kanssa ollaan solmimassa maan käyt tö so pi mus ta, jolla kaupunki sitoutuu kaavoittamaan suun nitte lu alu eel le vähittäiskaupan suuryksikön sopimuksessa esitetyllä ta valla. Sopimus tulee kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi Kaavaluonnos tuodaan lautakunnan käsittelyyn sen jäl keen kun maankäyttösopimus on hyväksytty ja allekirjoitettu. Kaavamuutos koskee Marttilan kortteleita 4 ja 52 sekä lä hi vir kis tysaluet ta ja katualuetta, Ojansuun kortteleita 7, 11 ja osaa korttelista 8 se kä puistoa, katu- ja tiealuetta sekä Hopun kaupunginosassa lä hi virkis tys aluet ta ja katualuetta. Kaavamuutoksen suunnittelualueen ko konais pin ta-ala on n. 10,9 ha. Kumottavaa asemakaavaa on n. 1,7 ha ja muutettavaa asemakaava-aluetta n. 9,2 ha ja se koostuu asuin ker rosta lo jen korttelialueesta, yleisten rakennusten kort te li alu ees ta, teollisuusrakennusten ja -laitosten korttelialueesta, pien teol li suus ra kennus ten korttelialueesta, erillispientalojen korttelialueesta, lä hi vir kis tysalu ees ta, puistosta katu- ja tiealueesta. Ohitustielle asemakaavassa varattua aluetta kumotaan to teu tu mat toma na, sillä kaavan valmistumisen jälkeen ei voi olla tilannetta, mis sä yleisen tien aluetta (LT) on jäänyt asemakaavaan käyt tö kel vo ton palanen. Kumottava alue kaavoitetaan myöhemmin yleis suun ni tel massa esitetyssä vaiheessa. Sylvään alueesta on laadittu Sylvään yleis- ja ke hit tä mis suun ni tel ma, jonka tarkoitus on toimia strategisena suunnitelmana alueen ke hit tä misek si. Yleissuunnitelman pohjalta on tarkoitus laatia ase ma kaa van muutokset alueelle vaiheittain. Vammalan tien jatkeen ase ma kaa van muutos on ensimmäinen yleissuunnitelma-alueelta laa dit ta va asemakaavan muutos. Valmis yleissuunnitelma liitetään ase ma kaa van muutoksen luonnosaineistoon. Maakuntakaavassa asemakaavan muutoksen suunnittelualue si joit tuu osin keskustatoimintojen alueelle ja osin taajamatoimintojen alu eel le. Alueiden väliin on osoitettu yhteystarve Tuomiston kier to liit ty mäs tä Tampereentielle ja siitä edelleen kohti Kilpinokkaa. Yleis kaa vas sa suunnittelualue sijoittuu keskustatoimintojen alueelle, pien ta lo val tai selle alueelle, julkisten palvelujen ja hallinnon alueelle sekä uu del le ja

17 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus olennaisesti muuttuvalle kerrostalovaltaiselle alueelle. Li säk si kaavassa on osoitettu ohjeellinen katuyhteys (Vammalantien jat ke) Asemakaavan tavoitteena on osoittaa uuden kadun varrelle yleis suunni tel man mukaiselle paikalle vähittäiskaupan suuryksikkö maan käyt töso pi muk sen mukaisesti. Kaavan tavoitteena on myös uu den katuyhteyden mahdollistaminen Tuomiston kiertoliittymästä Tam pereen tiel le ja sitä ympäröivän alueen tiivistäminen luontevaksi osak si kaupunkirakennetta. Yhdyskuntasuunnittelussa on laadittu Vammalantien jatkeen ase makaa van muu tok sen 2020 osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on oheismateriaalina. Valmisteluvastuu: maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila ja kaa va suun nit te li ja Pinja Ahola Ehdotus mj: Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi Vammalantien jat keen asemakaavan muutoksen 2020 osallistumis- ja ar vioin ti suun nitel man ja antaa kaavan vireilletulon tiedottamisen yh dys kun ta suun nitte lun tehtäväksi. Lisäksi lautakunta lähettää osallistumis- ja ar vioin tisuun ni tel man tiedoksi kaupunginhallitukselle, Pirkanmaan ELY-kes kuksel le ja Pirkanmaan maakuntamuseolle Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. YMPLTK Lisätietoja: kaavasuunnittelija Pinja Ahola puh Vammalantien jatkeen asemakaavan muutos on kuulutettu vireille viikolla 25 vuonna Suunnittelualue sijoittuu Tuomiston kiertoliittymän ja Tampereentien väliselle alueelle. Sastamalan keskusta-alueelle sijoittuvan suunnittelualueen asemakaavat ovat olleet toteutumattomia vuosikymmenet. Alue on siten jäänyt rakentamatta ja siitä on muodostunut eräänlainen joutoalue keskeiselle paikalle kaupungin keskusta-alueella. Alue on harvaan rakennettua suurten tievarausten vuoksi, epäsiisti ja sekava. Kaavan toteuduttua tilanne alueella paranee, alueesta tulee jäsennelty ja se liittyy olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Vähittäiskaupan suuryksikön sijoittuminen alueelle luo edellytykset alueen liittymiselle osaksi aktiivista kaupunkirakennetta. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa uuden kadun rakentaminen,

18 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus osoittaa vähittäiskaupan suuryksikölle paikka ja mahdollistaa alueen tiivistyminen luontevaksi osaksi keskustan yhdyskuntarakennetta. Asemakaavan muutos pohjaa alueelta laadittuun Sylvään alueen yleisja kehittämissuunnitelmaan, joka on kaavaselostuksen liitteenä. Pirkanmaan osuuskauppa ja Sastamalan kaupunki ovat solmineet maankäyttösopimuksen, jolla kaupunki sitoutuu laatimaan asemakaavan muutoksen, jonka tavoitteena on osoittaa suunnittelualueelle vähittäiskaupan suuryksikkö, Prisma. Kaavaluonnoksessa vähittäiskaupan suuryksikölle on osoitettu paikka Tuomiston kiertoliittymän välittömästä läheisyydestä. Rakennusoikeutta korttelialueelle on määritelty yhteensä k-m2, josta kaupan osuus on k-m2 ja autopesulan 180 k-m2. Päivittäistavaran myyntiin rakennusoikeudesta saa käyttää enintään m2. Sastamalan kaupungin omana työnä on laadittu kaupallisten palvelujen palveluverkkoselvitys 2019, jonka perusteella on lisäystä päivittäistavaran myyntipinta-alaan voisi osoittaa enintään m2. Kaavassa esitetty määrä ylittää maksimilisäyksen. Tarkoitus on solmia sopimus Pirkanmaan osuuskaupan kanssa, jonka perusteella nykyisen S-marketin kaavaa muutetaan ja sen päivittäistavaran osuutta pienennetään. S-marketilta vapautuva päivittäistavaran myyntiosuus voidaan osoittaa Prismalle. Selostuksessa on avattu laskentaperusteita ja kaavan vaikutuksia koskien vähittäiskaupan suuryksikköä. Uuden kadun linjausta on tutkittu jo Sylvään alueen yleis- ja kehittämissuunnitelmassa, jotta alueesta saataisiin tarkoituksenmukainen. Kadun yleissuunnitelmaa on päivitetty ja sen suunnittelun on tarkoitus edetä kaavoituksen rinnalla. Katua ja kauppaa on tarkoitus päästä rakentamaan vuoden 2021 alussa. Vastapuolelle katua on määritelty asuin-, liike- ja kerrostalojen korttelialue, mikä mahdollistaa kolmen kerrostalon rakentamisen Prisman välittömään läheisyyteen. Kerrostalot olisivat neli ja viisikerroksisia ja niiden väleihin sijoitettaisiin autosuojat, jotta uuden kadun melu ei ylitä raja-arvoja piha-alueilla. Kerrostalot suojaavat massallaan myös muuta aluetta liikennemelulta ja rajaavat katunäkymää, jolloin alueesta tulee kaupunkimainen. Tuomiston kiertoliittymän päähän osalle korttelia 4 on osoitettu asuinpientalojen korttelialue. Nykyisessä kaavassa korttelialue on erillispientalojen korttelialuetta. Muutoksella mahdollistetaan alueen tiivistyminen. Samalla on muutettu korttelialueen rajausta katualueen puolella siten, että edistetään kaupunkimaisemman rakentamisen syntyä alueelle.

19 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Asemakaavaluonnos sekä selostus liitteineen ovat oheismateriaalina. Valmisteluvastuu: maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila ja kaa va suun nit te li ja Pinja Ahola YMPLTK Ehdotus mj: Ympäristölautakunta päättää asettaa päivätyn Vammalantien jatkeen asemakaavan muutos luonnoksen ja selostuksen liitteineen nähtäville osallisten kuulemista varten ja lähettää ne tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten Pirkanmaan ELY-kes kuk sel le, Pirkanmaan maakuntamuseolle, Pirkanmaan liitolle, aluepelastuslaitokselle, Sastamalan vedelle, Sastamalan Lämpö Oy:lle ja alueen sähkö- ja puhelinlaitoksille Päätös: Tarkistetaan nähtäville asetettavaan kaavakarttaan liikerakennusten korttelialuetta koskeva määräys. Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: kaavasuunnittelija Pinja Ahola puh , säh köpos ti: Vammalantien jatkeen asemakaavan muutosluonnos hyväksyttiin nähtäville ympäristölautakunnan kokouksessa Luonnos oli nähtävillä Kaavaluonnoksesta saatiin lausunnot Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Caruna Oy:lta sekä aluepelastuslaitokselta. Lisäksi saatiin sähköpostikommentti Pirkanmaan ELY-keskukselta koskien Vammalantietä ja hulevesien käsittelyä. Luonnoksesta ei jätetty mielipiteitä. Pirkanmaan liitto esitti, että selostukseen tulee tarkentaa maankäyttösopimuksen luonnetta ja lisätä olemassa olevien kaupallisten palveluiden kerrosalatiedot, jotta voidaan varmistua, että nyt kaavoitettava vähittäiskaupan suuryksikkö ei ole ristiriidassa maakuntakaavan Vammalan keskusta-alueelle osoitetun kaupan k-m2 enimmäismitoituksen kanssa. Selostusta on täydennetty näiltä osin ja laskelmin on osoitettu, ettei maakuntakaavan mukaista enimmäismitoitusta ylitetä. Pirkanmaan maakuntamuseo lausui, että vaikka itse suunnittelualueella ei ole arvokkaita rakennetun kulttuuriperinnön kohteita, tulee selostusta täydentää suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan kaupungintalon kokonaisuuden osalta ja arvioida kaavan vaikutuksia mm. kokonaisuuteen kuuluviin viljavarastoon ja varastorakennukseen Tampereentien pohjoispuolella

20 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Sylvään pellon reunalla. Maakuntamuseo esitti arkeologian osalta, että Tuomiston kiertoliittymän päässä sijaitsevat historialliset kohteet voitaisiin tulkita kulttuuriperintökohteiksi ja AP-korttelialueelle sijoittuvat kohteet suojella kaavalla. AP-korttelialue on yksityisomistuksessa, joten historiallisia kohteita ei merkitä kaavakarttaan. Caruna Oy lausui sähkön tarpeen lisääntymisestä ja aluepelastuslaitoksella ei ollut suunnitelmaan huomautettavaa. Pirkanmaan ELY-keskuksen kommentissa esitettiin mm. että polttoaineen jakelun sallimisen vuoksi tulee hulevesien imeytys varustaa öljynerotuskaivolla. KM-6 korttelialueen kaavamerkintään on lisätty määräys öljynerotuskaivosta. Tiivistetyt lausunnot sekä kaavoittajan vastineet on koottu liitteenä olevaan vastineraporttiin. Yhdyskuntasuunnittelu järjesti kaavakävelyn suunnittelu- sekä lähialueen asukkaille Osallistujia oli 16 maankäyttöjohtajan ja kaavasuunnittelijan lisäksi. Kävelyllä tutustuttiin suunnitelmiin ja kuunneltiin asukkaiden mielipiteitä. Esiin nousi mm. huoli Prisman parkkipaikan käytöstä mopoilla rälläämiseen. KM-6 korttelialueen kaavamääräyksellä määrätään, että alueen sisäiset jalkakäytävät tulee korottaa. Tällä pyritään vähentämään yhtenäisen, kiihdyttelyyn soveltuvan parkkialueen määrää. Lisäksi ehdotukseen on lisätty istutettava puurivi KM-6 alueelle lähivirkistysalueen kylkeen, jotta voidaan varmistua riittävän suojakasvillisuuden järjestymisestä parkkipaikan ja pientalokorttelin välille. Lähialueen asukkaille on tärkeää, että kaupan toiminnat eivät häiritse ja viheralueita tai istutettavia alueíta on riittävästi. Suunnitelmiin suhtauduttiin yleisesti ottaen myönteisesti. Ehdotukseen on tehty pieniä tarkistuksia ja muutoksia kuten muun muassa rakennusalojen tarkistusta, kasvatettu auton pesuhallin rakennusoikeutta sekä tarkistettu pylonin sijaintia. Suunnittelualueen tonttijaon muutos sisältyy asemakaavaprosessiin. Tonttijako tehdään ja hyväksytään asemakaavan yhteydessä. Kaava-asiakirjoihin on liitetty tonttijakokartat (LIITE 11). Kaavan liitteisiin on lisätty vastineraportti ja seurantalomake sekä mallinnetut havainnekuvat (LIITE 14) Asemakaavaehdotus sekä selostus liitteineen ovat oheismateriaalina. Valmisteluvastuu: maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila ja kaa va suun nit te li ja Pinja Ahola

21 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ehdotus mj: Ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se päättää asettaa päivätyn Vammalantien jatkeen asemakaavan muutos 2020 ehdotuksen ja selostuksen liitteineen nähtäville osallisten kuulemista varten ja lähettää ne tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten Pirkanmaan Ely-kes kuk sel le, Pirkanmaan maakuntamuseolle, Pirkanmaan liitolle, aluepelastuslaitokselle, Sastamalan vedelle, Sastamalan Lämpö Oy:lle ja alueen sähkö- ja puhelinlaitoksille. KHALL Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: kaavasuunnittelija Pinja Ahola puh Asemakaavaehdotus sekä selostus liitteineen ovat oheis ma te ri aa li na. Valmisteluvastuu: maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila, kaa va suun nit te li ja Pinja Ahola, hallintojohtaja Tapio Rautava Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää asettaa päivätyn Vam ma lan tien jatkeen asemakaavan muutos 2020 ehdotuksen ja selos tuk sen liitteineen nähtäville osallisten kuulemista varten ja lä het tää ne tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten Pirkanmaan Ely-kes kuk selle, Pirkanmaan maakuntamuseolle, Pirkanmaan lii tol le, Pirkanmaan pelastuslaitokselle, Sastamalan vedelle, Sastamalan Läm pö Oy:lle ja alueen sähkö- ja puhelinlaitoksille. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: kaavasuunnittelija Pinja Ahola, puh KHALL Vammalantien jatkeen asemakaavan muutosehdotus hyväksyttiin nähtä vil le kaupunginhallituksen kokouksessa ja ehdotus oli nähtävillä Kaavaehdotuksesta saatiin lau sun not Pirkanmaan maakuntamuseolta ja Caruna Oy:lta. Lisäksi saatiin sähkö pos ti kom ment ti Pirkanmaan ELY-keskukselta. Ehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Caruna Oy totesi, ettei sillä ole huomautettavaa ja ELY-keskuksen sähkö pos ti kom men tis sa muistutettiin, ettei Vammalantien jatkeesta eli Vammalantiestä tule osa maantieverkkoa vaan katu. Pirkanmaan maa-

22 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus kun ta mu seon lausunnon perusteella kaava-aineistoon on liitetty va loku va lii te, johon on kuvattu Ojasen torppaan/mäkitupaan liittyvät kohteet, kivilouhos ja kiviaita sekä vielä kuva kivisistä aidantolpista. Tiivistetyt lausunnot sekä kaavoittajan vastineet on koottu liitteenä olevaan vastineraporttiin. Hyväksyttävään asemakaavaan on tehty pieniä tarkistuksia ja muu toksia kuten lisätty liittymäkieltoviivaa sekä tarkistettu KM-6 kort te li alu een kaavamääräyksiä koskien hulevettä, jalankulkureittejä ja huol to alu een merkintää. Pienet tarkistukset koskevat vain tulevan Pris man korttelialuetta ja niistä on neuvoteltu. Korjaukset ovat pie niä, teknisiä tarkistuksia ja niin vähäisiä, että ne eivät edellytä eh do tuk sen asettamista uudelleen nähtäville. Suunnittelualueen tonttijaon muutos sisältyy asemakaavaprosessiin. Tont ti ja ko tehdään ja hyväksytään asemakaavan yhteydessä. Kaava-asia kir joi hin on liitetty tonttijakokartat (LIITE 11). Tonttijaon muu tos oli nähtävillä yhtä aikaa asemakaavan muutoksen kanssa, eikä sii tä annettu palautetta tai huomautusta. Liitteenä on päivätty ja tarkistettu Vam ma lan tien jatkeen asemakaavan muutos 2020:n kaavakartta sekä ase ma kaa vase los tus liitteineen. Valmisteluvastuu: maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila ja kaa va suun nit te li ja Pinja Ahola Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää esittää kau pun gin val tuus tol le, että valtuusto hyväksyy päivätyn ja tar kis te tun Vammalantien jatkeen asemakaavan muutos 2020:n sekä sii hen liittyvät päivätyn vastineraportin ja tonttijaon muu tok sen sekä tiedottaa asemakaavan hyväksymisestä MRL 67 :n mu kai ses ti niitä muistutuksen jättäjiä, jotka ovat erikseen muis tu tuk sen yhteydessä tietoa hyväksymisestä pyytäneet sekä samalla il moit ta neet osoitteensa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: kaavasuunnittelija Pinja Ahola puh

23 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Keskustaajaman rakenneosayleiskaavan muuttaminen Kaukolan alueella 471/ /2014 KHALL Tampere-Pori -radan liikenneturvallisuutta parannetaan Väy lä vi ras ton toimesta tulevina vuosina merkittävästi. Tampere-Pori -ra ta osuu den tasoristeysten korvaamiseen eritasoristeyksillä ja/tai tie jär jes te lyil lä sekä tasoristeysten parantamiselle on kohdennettu pe rus väy län pi don rahoitusta 40 milj. euroa. Sastamalan alueelle ollaan to teut ta mas sa kah ta eritasoristeyshanketta. Toinen eritasoristeys on tar koi tus to teuttaa Karkkuun kirkon läheisyyteen korvaamaan Rii ppi län tien ja Vuok konie men tien tasoristeykset ja toinen on tarkoitus to teut taa Kau ko lan alueelle korvaamaan Kaukolantien ja Vinkiläntien ta so ris teyk set. Näillä hankkeilla parannetaan merkittävästi rataan liit ty vää tur val li suut ta. Kaukolan alueen osalta liikennejärjestelyjen muutos edellyttää uu den tielinjauksen toteuttamista. Alueella on voimassa oi keus vai kut tei nen keskustaajaman rakenneosayleiskaava, jota on syytä tar kis taa eritasoliittymän edellyttämien tiejärjestelyjen osalta. Maankäytön vastuu alue esittää kaupunginhallitukselle ra ken ne osa yleis kaa van muu toksen käynnistämistä eritasoliittymäratkaisun edel lyt tä mäl tä osal ta. Valmisteluvastuu: maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää käynnistää keskustaajaman raken ne osa yleis kaa van muutoksen Kaukolan alueella. Kaavaan teh dään eritasoliittymän edellyttämät muutokset. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila, puh

24 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Konserni- ja elinvoimajaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Sastamalan kaupungin ja Kuntien Tiera Oy:n välisen projektisopimuksen ja palvelusopimuksen hyväksyminen 331/ /2019 KONSJAOS Sastamalan Tukipalvelu Oy (SaTu Oy) on perustettu tuottamaan omakus tan nus hin taan henkilöstö-, talous- ja tietohallinnon palveluja omis tajil leen sekä niiden vaikutuspiiriinsä kuuluville organisaatioille. Li säk si yhtiö toimii hankintalain mukaisena yhteishankintayksikkönä se kä tuottaa ulkoistettuna palveluna puhelinvaihdepalveluja. SaTu Oy:n perustajaosakkaita olivat Kiikoisten kunta, Kiikoisten, La vian ja Suodenniemen terveystoimen ja vanhushuollon kun ta yh ty mä, Lavian kunta, Mouhijärven kunta, Punkalaitumen kunta, Suo den niemen kunta, Vammalan ja Äetsän kansanterveystyön kun ta yh ty mä, Vammalan kaupunki ja Vammalan seudun ammatillisen kou lu tuk sen kuntayhtymä. Yhtiön varsinainen toiminta alkoi vuonna Usei den kuntaliitosten ja organisaatiomuutosten seurauksena yhtiön ai noat palveluja käyttävät osakkaat tällä hetkellä ovat Sastamalan kau pun ki ja Punkalaitumen kunta. Lisäksi palveluja tuotetaan yh dek säl le omistajien intressipiiriin kuuluville organisaatioille. SaTu Oy:n toimintaympäristön muutosten, osakkaiden ja palveluja käyt tä vien organisaatioiden vähentymisen sekä näköpiirissä olevien yh tiön toiminnallisten ja taloudellisten haas tei den vuoksi yhtiön tu le vaisuu den toimintaa on ennakoitu ja toi min ta vaih to ehtoja on ak tii vi ses ti tar kas tel tu viime vuosina osakkaiden ja yhtiön yhteistyönä. Eri tyi ses ti lähivuosina todennäköisesti kui ten kin tapahtuva so te-uu dis tus ja yh tiön henkilöstön eläköitymisten aiheuttamat rek ry toin ti haas teet tu le vat vaikuttamaan merkittävästi yhtiön toi min taan ja hen ki lös tö ris kei hin. Yhtiön toimintavaihtoehtoja on kartoitettu erikseen talous- ja hen ki löstö hal lin non (TaHe) ja tietohallinnon (ICT) osalta. Kun ta or ga ni saa tioi den ulkoistetut TaHe-palvelut tuotetaan lähes yksinomaan näihin pal ve luihin erikoistuneiden kuntaomisteisten yhtiöiden kautta. Kun ta ken tän kirjanpitoon ja palkanlaskentaan liittyvät tehtävät edellyttävät nii hin erikseen suunniteltuja ja toteutettuja ohjelmistoja. ICT-pal ve luis sa sen sijaan on useampia erilaisia toimintamalleja. Sastamalan kaupunki, Punkalaitumen kunta ja SaTu Oy ovat yh teistyös sä neuvotelleet muutaman varteenotettavan TaHe-palveluja tuot tavan yhtiön ja ICT-palveluja tuottavan yhtiön kanssa ja pyy tä neet palvelukokonaisuuksista tarjouksia. Vaihtoehtoja tarkastelleen ulkopuolisen asiantuntijan Perlacon Oy:n eh do tuk sen mukaisesti SaTu Oy:n tuottamat TaHe-palvelut ja niiden

25 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Konserni- ja elinvoimajaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus hen ki lös tö on siirretty liikkeenluovutusta koskevien periaatteiden mukai ses ti kaupungin ja yhtiön päätöksenteon perusteella Monetra Pirkan maa Oy:lle lukien. ICT:n osalta SaTu Oy jatkanut toi mintaan sa toistaiseksi. Liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä on uu distet tu kaupungin ja yhtiön väliset sopimukset ja vas tuun ja ko tau lu kot vas taa maan muuttunutta tilannetta. ICT:n osalta yhteistyömahdollisuuksien ja toimintavaihtoehtojen sel vitte lyä on jatkettu Perlacon Oy:n ehdotuksen mukaisesti. Vaih to eh to jen pohjalta on viime syksystä lähtien selvitelty ja valmisteltu ICT-pal ve lujen uudistamista Kuntien Tiera Oy:n kanssa. Kuntien Tie ra Oy on kuntien omistama tietotekniikan palveluyhtiö, joka toimii omis ta jien sa kumppanina ICT-palvelujen ja digitalisaation osalta. Sel vi tys työ hön ovat osallistuneet kaupungin ja SaTun edustajien li säk si Punkalaitumen kunnan edustajat. Selvitystyö on sisältänyt selvityksen ICT-palvelujen nykytilasta, ke hi tyskoh teis ta, hyödyistä, keskeisistä riskeistä IT:n näkökulmasta kat sot tu na sekä hahmotelman tulevaisuudesta ja toimenpiteistä, joita kump panuus Tieran kanssa edellyttäisi. Tietohallintoa voidaan uudistaa kaupungin ja SaTun oman toi min nan kehittämisellä tai ulkoistamisella ja kumppanuudella liik keen luo vu tuksen muodossa. Selvitystyön myötä SaTun omistajakuntien vi ran hal ti jat ja SaTun johto ovat todenneet, että tietohallintopalvelujen uu dis ta misja kehittämistarpeeseen, riskienhallintaan sekä pal ve lu jen käyttövarmuuteen voidaan parhaiten vastata hankkimalla pe rus tie totek nii kan palvelut kokonaispalveluna SaTua merkittävästi isom mal ta ulkopuoliselta, siihen erikoistuneelta palveluntuottajalta. Kau pun gin ja Tieran kumppanuus tukee entistä enemmän toiminnan ja tie to hal lin non kehittämistä ja vastaamista tulevaisuuden tarpeisiin. Kokonaisarvioinnin perusteella on päädytty esittämään, että pe rus tie totek nii kan palvelut hankitaan Kuntien Tiera Oy:ltä ko ko nais pal ve lu na. Tämä tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä SaTu Oy:n tuottamat tie to hal linnon palvelut siirretään liikkeenluovutuksen mukaisilla pe ri aat teil la Kuntien Tiera Oy:lle. Järjestelyssä Sastamalan kaupunki hank ki si yhden (1) Kuntien Tiera Oy:n osakkeen kymmentä (10) kun ta lais ta kohden eli noin osaketta kahden (2) euron kap pa le hin nal la eli yhteensä noin eurolla. Osakehankinnan myötä kau pun gin ja yhtiön välille syntyisi in house -asema. ICT-palvelujen kokonaiskustannus Tieralta hankittuna tulisi olemaan ny kyi siin vertailukelpoisiin kustannuksiin verrattuna suunnilleen sa mal la tasolla. Tieran kokonaispalveluun siirtymisestä tulee ker ta kus tan nuksia, jotka kohdentuvat arviolta puoliksi vuosille 2020 ja Kau pun ki saa kuitenkin merkittävää hyötyä palvelujen toi min ta var muu den lisääntyessä sekä palvelujen laadun ja laajuuden kasvun myö tä.

26 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Konserni- ja elinvoimajaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ICT-palveluja koskeva ratkaisu tarkoittaisi sitä, että SaTu Oy:n lii ke toimin ta siirrettäisiin yhtiön päätöksenteolla tietohallinnon osal ta Kun tien Tiera Oy:lle ja SaTu Oy:n tietohal lin non palvelut nykyisin tuot ta va henkilöstö siirtyisi Tieran pal ve luk seen ns. vanhoina työn te ki jöi nä. Tieran hallinnoitavaksi siirrettäisiin SaTu Oy:n tieto hal lin non jär jes telmät sekä niihin liittyvät sopimukset. Kaupunki sitoutuisi hank ki maan yritysjärjestelyssä siirtyvien sopimusten mukaisia pal ve lu ja Tieralta vähintään nykyisessä laajuudessaan vähintään viiden vuo den ajan (ei kuitenkaan mahdollisesti maakunnalle siirtyviä pal ve lu ja). Samalla Tiera sitoutuisi säilyttämään erillisen palvelupisteen Sas ta ma las sa vähintään palvelusopimuksen voimassaolon ajan. Oheismateriaalina seuraa: Kuntien Tiera Oy:n tarjous liitteineen ICT-palveluista (ei-julkisia asia kir jo ja, koska ne sisältävät liikesalaisuuksiksi katsottavia tie to ja, laki vi ran omai sen toiminnan julkisuudesta 621/1999, 24 ) Sopimus 4638/2020 Kuntien Tiera Oy:n ja Sastamalan Tu ki pal ve lu Oy:n välillä koskien ICT-palvelutuotannon siirtoa Sopimus 4639/2020 Kuntien Tiera Oy Ulkoistuspalvelut Pui te so pimus Sastamalan kaupunki Sopimus 4640/2020 Palvelusopimus Sastamalan kaupungin ja Kun tien Tiera Oy:n välillä koskien Tiera infrapalveluita Kuntien Tiera Oy: Kunnille, kuntayhtymille ja kuntaomisteisille yhtiöil le suunnattavan osakeannin ehdot Kuntien Tiera Oy: Osakasedellytyksiin liittyvä osakkeenomistajan sitou mus, Osakkeiden merkintäsitoumus, Yhteisösäännöt (yh tiö järjes tys) Tarjous sisältää kaupungin ja yhtiön välisen pal ve lu so pimusluonnoksen, jolla so vi taan kumppanuusmallilla mm. ICT-pal ve lu jen palvelutasosta ja teh tä vien vas tuun jaos ta kaupungin ja yhtiön vä lil lä. Hallintosäännön 23 :n mukaan konserni- ja elinvoimajaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman ke hitys tä ja tekee niiden perusteella esityksiä kaupunginhallitukselle se kä antaa kaupungin ennakkokannan konserniohjeen edel lyt tä mis sä asioissa. Konserniohjeen mukaan konsernijohdolta on haettava en nakko kä si tys tai suostumus tietyissä merkittävissä tytäryhtiöitä kos ke vis sa asioissa. Tällaisia asioita ovat mm. periaatteellisesti laa ja kan toi set tai taloudellisesti merkittävät toiminnan muutokset, mer kit tä vä henkilöstöpoliittinen asia, sekä periaatteellisesti ja ta lou del li ses ti merkittävät sopimukset merkittävät liiketoimintakaupat ja muut toi minnan laajakantaiset muutokset. Hallintosäännön 26 :n mukaan kaupunginhallitus päättää kau pun gin jäsenyydestä yhteisöissä, ellei muualla ole toisin määrätty, ja hal lin to-

27 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Konserni- ja elinvoimajaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus sään nön 35 :n perusteella päättää tässä tapauksessa osa kas so pimuk seen liittymisestä. Valmisteluvastuu: kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg, hallintojohtaja Ta pio Rautava Ehdotus kj: Konserni- ja elin voi ma jaos to päättää Sastamalan kau pungin omistajaohjaukseen liittyvänä en nak ko kä si tyk se nä ja suos tu muk sena linjata Sastamalan Tu ki pal ve lu Oy:n toimintaa seuraavasti: SaTu Oy siirtää liikkeenluovutusta koskevien periaatteiden mu kaises ti tietohallintopalvelunsa (liiketoiminnan luovutus) Kuntien Tie ra Oy:lle lu kien. SaTu Oy puretaan sen jälkeen, kun edellä mainittu liik keen luo vu tus on toteutettu. Konserni- ja elinvoimajaosto saattaa edellä mainitun tiedoksi kau pungin hal li tuk sel le ja esittää kaupunginhallitukselle, että Sastamalan kaupun ki hankkii noin kappaletta Kuntien Tiera Oy:n osak kei ta ja liittyy Kuntien Tiera Oy:n osakassopimukseen liit ty mis so pi muk sel la. Osakehankintaa koskeva investointi otetaan huomioon tam mi-elokuun osa vuo si kat saus kä sit te lyn yhteydessä ja palvelusopimus saa te taan myöhemmin erikseen kaupunginhallituksen hy väk syt tä väk si. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että tämä pykälä käsiteltiin ennen 53 :ää ja että Sas ta malan Tukipalvelu Oy:n tj. Matti Turunen osal lis tui kokoukseen asian tun tija na tämän pykälän asian esittelyn ajaksi ja hän pois tui ko kouk ses ta ennen varsinaista päätöksentekoa. Lisätietoja: kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg, puh KHALL Valmisteluvastuu: kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg, hallintojohtaja Ta pio Rautava Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää merkitä konserni- ja elin voi majaok sen edellä mainitun päätöksen tiedoksi ja päättää, että Sas ta ma lan kaupunki hankkii noin kappaletta Kuntien Tiera Oy:n osak kei ta ja liittyy Kuntien Tiera Oy:n osakassopimukseen liit ty mis so pi muk sel la. Osakehankintaa koskeva investointi otetaan huo mi oon tammi-elokuun

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus 4 20.11.2018 Kaupunginhallitus 5 03.12.2018 Vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma 2020-2021 295/02.02.00/2018 Kh 20.11.2018 4 Valmistelija: Talousjohtaja Tuula Kuisti, puh. 06

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2018 1 Tarkastuslautakunta Aika 06.04.2018 klo 08:30-12:00 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen

Lisätiedot

Yksityisteiden hoidon järjestäminen

Yksityisteiden hoidon järjestäminen Tekninen lautakunta 68 04.12.2018 Kaupunginhallitus 8 14.01.2019 Kaupunginvaltuusto 3 04.02.2019 Tekninen lautakunta 16 26.03.2019 Kaupunginhallitus 64 15.04.2019 Kaupunginvaltuusto 22 27.05.2019 Yksityisteiden

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 22.08.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 33 Teknisen toimen johtajan

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.01.2018 klo 08:30-11:03 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kurjenrauman ranta-asemakaavan muutos

Kurjenrauman ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 275 13.08.2018 Kaupunginhallitus 346 22.10.2018 Kaupunginvaltuusto 90 12.11.2018 Kurjenrauman ranta-asemakaavan muutos 1059/10.03.06/2017 Kaupunginhallitus 19.02.2018 67 Maanomistaja

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille

Sastamalan kaupungin talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille Kaupunginhallitus 221 05.11.2018 Kaupunginvaltuusto 51 12.11.2018 Sastamalan kaupungin talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021 401/02.02.00/2018 KHALL 05.11.2018 221 Kuntalain

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.03.2019 klo 08:30-11:37 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.11.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen 3 46 Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4 47 Vuoden

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille

Sastamalan kaupungin talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille Kaupunginhallitus 334 27.11.2017 Kaupunginvaltuusto 102 11.12.2017 Sastamalan kaupungin talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020 606/02.02.00/2017 KHALL 27.11.2017 334 Kuntalain

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että: 1) hallintojohtajan virka täytetään julkisella hakumenettelyllä,

Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että: 1) hallintojohtajan virka täytetään julkisella hakumenettelyllä, Kaupunginhallitus 8 09.01.2017 Kaupunginhallitus 54 13.02.2017 Kaupunginhallitus 95 13.03.2017 Kaupunginhallitus 122 10.04.2017 Kaupunginhallitus 153 08.05.2017 Kaupunginhallitus 189 30.05.2017 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2018 590 Aika 17.09.2018 klo 16:00-17:20 Paikka Marttinen, Paunu- sali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 592 pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 12/ Otsikko Sivu 52 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 12/ Otsikko Sivu 52 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 12/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 16.12.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 53 Hoito- ja vanhuspalvelujohtajan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Mouhijärven rinnakkaisväylän asemakaava ja asemakaavan muutos, ehdotus

Mouhijärven rinnakkaisväylän asemakaava ja asemakaavan muutos, ehdotus Tekninen lautakunta 50 08.05.2014 Ympäristölautakunta 27 19.09.2017 Kaupunginhallitus 268 25.09.2017 Kaupunginhallitus 33 12.02.2018 Mouhijärven rinnakkaisväylän asemakaava ja asemakaavan muutos, ehdotus

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 17.11.2017 klo 08:30-11:34 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Tekninen palvelukeskus on saanut valmiiksi päivitetyn Pattasten päiväkodin hankesuunnitelman Hankesuunnitelma esitellään kokouksessa.

Tekninen palvelukeskus on saanut valmiiksi päivitetyn Pattasten päiväkodin hankesuunnitelman Hankesuunnitelma esitellään kokouksessa. TULEVAISUUSLAUTAKUNTA 45 10.04.2018 RAKENNETUN 49 17.04.2018 YMPÄRISTÖN LAUTAKUNTA KAUPUNGINHALLITUS 163 07.05.2018 KAUPUNGINHALLITUS 192 14.05.2018 Pattasten päiväkodin hankesuunnitelma 217/10.1003.100302/2018

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari. Kaupunginhallitus 68 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 21 17.05.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 26 13.06.2016 Tilinpäätös 2015 288/02.05.01.08/2016 KH 29.03.2016 68 Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2018 1 Konserni- ja elinvoimajaosto Aika 19.06.2018 klo 17:00-18:25 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen

Lisätiedot

Yhtymäkokous Pöytäkirja 3/ Orimattilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Karinen Jussi

Yhtymäkokous Pöytäkirja 3/ Orimattilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Karinen Jussi Yhtymäkokous Pöytäkirja 3/2017 1 Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymä Aika 29.12.2017 klo 17:10-17:42 Paikka Orimattilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016

Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 Kaupunginhallitus 84 27.03.2017 Sastamalan 40 19.05.2017 tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 57 26.06.2017 Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 786/02.02.00/2015 KHALL

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Kokousaika Torstai klo 14:00-15:26

Kokousaika Torstai klo 14:00-15:26 Suonenjoen kaupunki Kokouspöytäkirja 2/2019 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokousaika Torstai 28.03.2019 klo 14:00-15:26 Kokouspaikka Kaupungin tekninen toimisto, Sairaalapolku 3, neuvotteluhuone Luettelo käsitellyistä

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän tarkastuslautakunta

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän tarkastuslautakunta ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Aika 01.02.2018 klo 09:00-11:10 Paikka Orimattilan kaupungintalo, 2. krs. kokoushuone Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Saarikko Eino pj. Laatunen Kirsti j.

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2019 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2019 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2019 1 Kaavatoimikunta AIKA 07.03.2019 kello 18:00-19:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) toria ja Torikadun osaa koskeva asemakaavamuutos

Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) toria ja Torikadun osaa koskeva asemakaavamuutos Kaupunkisuunnittelulautakunta 42 29.05.2018 Kaupunkisuunnittelulautakunta 61 28.08.2018 Kaupunginhallitus 264 03.09.2018 Kaupunkisuunnittelulautakunta 90 06.11.2018 Kaupunginhallitus 352 12.11.2018 Kankaanpään

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Strategian hyväksyminen 573/ /2017 KHALL

Strategian hyväksyminen 573/ /2017 KHALL 220 03.07.2017 234 14.08.2017 245 28.08.2017 259 11.09.2017 275 09.10.2017 333 27.11.2017 Strategian hyväksyminen 573/00.01.02/2017 KHALL 03.07.2017 220 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Sastamalan kaupungin

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto KUUMA-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus KH 117 KUUMA-komissio 1.3.

Kunnanhallitus Valtuusto KUUMA-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus KH 117 KUUMA-komissio 1.3. Kunnanhallitus 117 07.05.2018 Valtuusto 55 30.05.2018 KUUMA-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2017 KH 117 KUUMA-komissio 1.3.2018 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi on

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) tai sähköposti

Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) tai sähköposti Ympäristölautakunta 105 16.11.2011 Ympäristölautakunta 6 09.02.2012 Kaupunginhallitus 45 27.02.2012 Ympäristölautakunta 22 07.03.2012 Kaupunginhallitus 58 12.03.2012 Ympäristölautakunta 54 07.06.2012 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Kaavatoimikunta AIKA 01.02.2018 kello 16:15-17:15 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Pyhtilänkankaan asemakaava-alueen osa-alueen (Pyhtilänkangas IV) tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pyhtilänkankaan asemakaava-alueen osa-alueen (Pyhtilänkangas IV) tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen RAKENNETUN 34 15.03.2018 YMPÄRISTÖN LAUTAKUNTA KAUPUNGINHALLITUS 114 09.04.2018 KAUPUNGINVALTUUSTO 47 23.04.2018 Pyhtilänkankaan asemakaava-alueen osa-alueen (Pyhtilänkangas IV) tonttien hinnoittelun ja

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2019 19 astuslautakunta AIKA 07.06.2019 klo 15:00-15:25 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154)

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kunnanvaltuusto 48 18.06.2014 Kunnanhallitus 314 15.12.2014 Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kvalt 18.06.2014 48 Kvalt 18.06.2014 48 18.6.2014 16.6.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus päättää ostoneuvotteluihin osallistumisesta.

Kunnanhallitus päättää ostoneuvotteluihin osallistumisesta. Kunnanhallitus 322 18.09.2017 Kunnanhallitus 336 02.10.2017 Kunnanhallitus 19 08.01.2018 Kunnanhallitus 22 17.01.2018 Valtuusto 10 25.01.2018 Siikajoen vanhustenkotiyhdistyksen ostotarjous 286/44.441/2017

Lisätiedot

Kankaanpään kaupungin Karhoismajan kylän tilaa Kalliola koskeva ranta-asemakaavaehdotus (Pikku-Mateen ranta-asemakaava 3)

Kankaanpään kaupungin Karhoismajan kylän tilaa Kalliola koskeva ranta-asemakaavaehdotus (Pikku-Mateen ranta-asemakaava 3) Ympäristölautakunta 37 31.03.2015 Ympäristölautakunta 67 18.08.2015 Kaupunginhallitus 252 24.08.2015 Kaupunginhallitus 340 16.11.2015 Kaupunginvaltuusto 75 07.12.2015 Kankaanpään kaupungin Karhoismajan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 Laatimispvm Tarkastuslautakunta 5.12.2017 Aika 14.12.2017 klo 09:00 Paikka Osanottajat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Lapuan kaupungin lausunto terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta vuosille

Lapuan kaupungin lausunto terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta vuosille Perusturvalautakunta 4 24.04.2018 Kaupunginhallitus 4 07.05.2018 Perusturvalautakunta 5 16.10.2018 Kaupunginhallitus 11 22.10.2018 Lapuan kaupungin lausunto terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta vuosille

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Asemakaavan muutos hyvinvointikeskuksen alueella korttelissa 46

Asemakaavan muutos hyvinvointikeskuksen alueella korttelissa 46 Kunnanhallitus 81 15.04.2019 Kunnanhallitus 95 13.05.2019 Kaava- ja maapoliittinen 6 22.05.2019 työryhmä Kunnanhallitus 123 03.06.2019 Asemakaavan muutos hyvinvointikeskuksen alueella korttelissa 46 2004/55.551/2019

Lisätiedot