Päihdeohjelma Sivu 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelma 2. Päihdeohjelman kohde 3. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päihdeohjelma Sivu 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelma 2. Päihdeohjelman kohde 3. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4"

Transkriptio

1 Päihdehjelma Sivu 1 Sisällysluettel Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymän päihdehjelma 2 Periaatteet 2 Päihdehjelman khde 3 Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4 Timintamallit 8 Tavitteellisen puheeksittkeskustelun hje 10 Tavitteellinen puheeksitt ja hitnhjaus 13 Vastuullisen alkhlitarjilun hje 14 Päihdehjelman lmakkeet 15 Lmake 1: Muisti puheeksitttilanteesta 16 Lmake 2: Hitsitumus 17 Lmake 3: Kuntutussuunnitelma 18 Lmake 4: Varitus päihteiden käytöstä 19 Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

2 Päihdehjelma Sivu 2 Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymän päihdehjelma Periaatteet Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymässä (LPKKY) lemme situtuneet varmistamaan turvallisen, terveellisen ja tuttavan työpaikan jkaiselle työntekijällemme. Tätä tarkitusta varten kulutuskuntayhtymässämme n vimassa tämä päihdehjelma. Työterveyshultlain 11 :n mukaan työnantajan n yhteistyössä henkilöstön kanssa laadittava kirjallinen päihdehjelma, jnka tulee sisältää työpaikan yhteiset tavitteet ja nudatettavat käytännöt päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdengelmaisen henkilön hitn hjaamiseksi. Päihdehjelmamme tavitteena n tukea työntekijöiden työkykyä ja ehkäistä päihdehaittja sekä hjata tarkituksenmukaiseen timintaan päihdehaittatilanteissa. Päihdehjelmaa tteutetaan tiedtuksella, kulutuksella, valmennuksella sekä henkilöstön ja työterveyshulln timenpiteillä samin kuin suunnitelmallisella seurannalla ja arviinnilla. Päihdehjelma tulee saattaa jkaisen työntekijän tiedksi. Päihteillä tässä tarkitetaan kaikkia päihtymistarkituksessa käytettyjä aineita. LPKKY:ssä ei työaikana ja työtehtävissä saa käyttää, pitää hallussa, jakaa tai myydä alkhlia. LPKKY:ssä ei myöskään saa työskennellä eikä työpaikalla saa lla päihtyneenä. Huumeiden, lääkkeiden päihdekäytön, anablisten steridien sekä muiden laissa kiellettyjen päihdyttävien aineiden ja lääkeaineiden laittman käytön kielt kskee myös työpaikkaamme. Tupakinnin suhteen nudatetaan tupakkalakia, jka kieltää tupakinnin peruspetusta, ammatillista kulutusta ja luki-petusta antavien ppilaitsten sisätilissa ja ppilasasuntlissa sekä niiden käytössä levilla ulkalueilla. Päihdehaittatilanteella tarkitetaan tilanteita, jissa alkhlin tai muun päihteen vaikutus uhkaa tai haittaa yksilön maa tai tisen työntekijän työtä, työkykyä, työturvallisuutta, työpaikan ilmapiiriä, työn tulksia tai työnantajan mainetta. Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

3 Päihdehjelma Sivu 3 Päihdehaittjen ennaltaehkäisyn timenpiteet eli tiedtus, kulutus, valmennus ja seuranta, kuvataan alempana. Js ennaltaehkäisystä hulimatta vapaa-ajan päihdekäytön seurauksena työssä ilmenee ngelmia tai js työpaikallamme n henkilö päihtyneenä, timitaan alempana kuvattujen hjeiden mukaisesti. Jkainen työntekijä n ensisijaisesti itse vastuussa työkyvystään, mutta esimiehellä n vastuu ja velvllisuus määritellä työntekijöiden työkunt työturvallisuuden näkökulmasta. Päihdehjelmassa kuvataan kunkin timijan vastuut ja tehtävät päihdehaittjen ehkäisyssä sekä seurantamenetelmät ja seuraukset nudattamatta jättämisestä. LPKKY:n periaate n, että päihdehaittatilanteissa asia käsitellään viipymättä, rakentavasti ja tasapulisesti. Tämä edellyttää, että henkilöstölle ja esimiehille järjestetään tiedtusta ja kulutusta alkhliriskeistä työhyvinvinnille sekä valmennusta, jtta kukin saa timia hjeiden mukaan. Päihdehjelman khde LPKKY:ssa lemme tietisia siitä, että alkhlin käyttö ja sen aiheuttamat haitat riskeeraavat työkykyä, työturvallisuutta ja työn tulksia. Alkhlihaitat vivat vaikuttaa kenen tahansa työhön missä tahansa työtehtävässä. Muiden päihteiden suhteen nudatetaan Sumen lakia ja tätä päihdehjelmaa. Päihdehjelma kskee jkaista LPKKY:n työntekijää sekä sveltuvin sin alihankkijita samin kuin LPKKY:n alueella vierailevia henkilöitä. Päihdehjelma kskee myös etä- ja matkatöissä levia kaikkialla, missä työnantajan työsujeluvastuu n vimassa. Työpaikan järjestämissä juhlatilaisuuksissa nudatetaan vastuullisen alkhlitarjilun hjeita. Työpaikan ulkpulisissa työtehtävissä ja työmatkilla lemme työpaikkamme edustajia, mikä edellyttää asiallista ja vastuullista käyttäytymistä myös alkhlin suhteen. Päihdehjelman nudattaminen tarkittaa tehtäviä ja vastuita, jiden tteutumista seurataan vusittain kehityskeskusteluissa. Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

4 Päihdehjelma Sivu 4 Päämäärä ja tavitteet Päihdehjelman päämääränä n päihdehaitatn työpaikka. Tähän päästään seuraavien satavitteiden avulla: Ehkäisemme päihdehaittja eli päihteistä aiheutuvia kielteisiä seurauksia työpaikalle ja yksilölle. Tuemme henkilöstöä välttämään alkhlin riskikäyttöä ja pysymään khtuukäytössä tai raittiina sekä välttämään muiden päihteiden käyttöä. Ohjeistamme päihdehaittjen ehkäisyn ja päihdengelmiin puuttumisen käytännöt. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat Kullekin työntekijäryhmälle n listattu mat vastuunsa ja tehtävänsä. Päihdehjelman tteutumista ja siihen tehtäviä tarvittavia krjaustimia tarkastellaan esimiehen kanssa kehityskeskustelussa. Työnantajan edustajan vastuulla n Nimittää päihdehaitattmasta työpaikasta vastaavat henkilöt (päihdetyöryhmä/ esimiehet) timimaan päihdehjelman timeenpanssa Hulehtia, että päihdehjelma tetaan käyttöön ja juurrutetaan työpaikan käytäntöihin päihdehaittatilanteisiin puututaan välittömästi päihdehaittatilanteita käsitellään luttamuksellisesti, kannustavasti ja tasapulisesti Varmistaa, että henkilöstö tuntee taln päihdehjelman ja mat tehtävänsä siinä päihtyneen työntekijän tai päihdengelmaisen työntekijän kanssa timitaan hjeiden mukaan työpaikan tilaisuuksissa nudatetaan vastuullisen alkhlitarjilun hjetta Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

5 Päihdehjelma Sivu 5 Järjestää henkilöstölle kulutusta ja tiedtusta päihteettömyyden ja alkhlin khtuukäytön eduista työkyvyn ja hyvinvinnin kannalta alkhlin riskikäytön haitista terveydelle, työkyvylle ja työturvallisuudelle päihdehjelman vastuiden edellyttämiin taitihin Tarjta työterveyshulln kautta apua päihdengelmiin Seurata ja arviida työlja ja varmistaa, että ne eivät edesauta alkhlihaittja työpaikalla tämän hjelman tteutumista vähintään kahden vuden välein yhteistyössä henkilöstön ja heidän edustajiensa kanssa. Jkaisen työntekijän vastuulla n Tulla töihin työkuntisena Tehdä työnsä turvallisuushjeita nudattaen Timia työyhteisössään rakentavasti ja asiallisesti muita khtaan Nudattaa svittuja, päihteitä kskevia sääntöjä Hakea apua päihdengelmiinsa Ilmittaa työyhteisössään havaitsemistaan päihdehaitista svitulle tahlle. Esimiesten vastuulla n Tukea ja valva työn sujuvuutta ja henkilöstön työhyvinvintia ja työturvallisuutta Saattaa henkilöstö yhteisten sääntöjen taakse päihdeasiissa esim. A-Stepin avulla Rhkaista henkilöstöä pitämään hulta työkunnstaan Perehdyttää kaikki päihdehjelmaan Ottaa päihteet puheeksi työhön perehdytyksessä ja kehityskeskusteluissa sekä säännöllisesti henkilöstötilaisuuksissa Puuttua viipymättä työkyvyn heikkenemiseen ja päihdehaittatilanteesiin Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

6 Päihdehjelma Sivu 6 Estää päihtyneenä/krapulaisena työskentely Ohjata työntekijä työterveyshultn saamaan tarvittavaa hita työkykynsä parantamiseksi Selvittää hitnhjauskkuksessa päihdehaittatilanne työyhteisön näkökulmasta Tehdä hitsitumus hitnhjattavan kanssa Spia tiednkulusta hitsitumuksen vimassaln aikana Tukea työyhteisöä kriisitilanteiden jälkeen ja hjata keskustelua piksi ttamisen näkökulmaan Varmistaa, että työpaikan tilaisuuksissa alkhlitarjilu n vastuullista ja nudattaa svittuja rajja. Työsujeluhenkilöstön ja päihdetyöryhmän vastuulla n Timia yhteistyössä esimiesten ja työterveyshulln kanssa päihdehaittjen ehkäisemiseksi ja pistamiseksi Suunnitella työpaikan päihdehaittjen ehkäisytimia sana Työsujelun timintasuunnitelmaa, esimerkiksi: tteuttaa kulutuksia, valmennuksia, tiedtustilaisuuksia järjestää esimiesten ja päihdetyöryhmän yhteistyökkuksia hyödyntää henkilöstön tiedtuskanavia järjestää tempauksia, kampanjita ja timintapäiviä esim. työsujeluviikn ja Tipattman tammikuun merkeissä ehdttaa keinja työhyvinvinnin ja työilmapiirin tukemiseen Jakaa esimiehille ja henkilöstölle tieta työpaikan päihdehjelmasta Tunnistaa päihdengelmista viestittävät ireet ja riskit työpaikalla Tukea esimiehiä päihdeasiiden keskustelun käynnistämisessä työyhteisön kanssa Tehdä esimiehille timenpide-ehdtuksia päihdehaittja havaitessaan Valmentaa tarvittaessa esimiehiä päihdengelman puheeksi ttamiseen Tukea hitnhjausprsessin tteutumista Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

7 Päihdehjelma Sivu 7 Kkntua 4 6 kertaa vudessa Työsujelun timintasuunnitelman mukaisesti Tehdä kkuksista muistit tiedksi työsujeluryhmälle ja henkilöstölle Seurata päihdehaittjen ehkäisytimien tteutumista ja raprtida siitä työsujeluryhmälle ja työnantajalle. Työterveyshulln vastuulla n Tukea henkilöstömme päihteiden riskikäytön ennalta ehkäisyä ja hita Antaa jkaiselle työntekijälle terveystarkastuksien yhteydessä tieta alkhlinkäytön vaikutuksista terveyteen ja työkykyyn Kysyä sairaanhitvastaantilla myös alkhlinkäytöstä vähintään kerran vudessa ja aina tiettyihin ireisiin liittyen Käydä svituin välein henkilöstötilaisuuksissa puhumassa terveyttä edistävistä aiheista (tarkemmin TTH:n vusisuunnitelmassa) Seula alkhlin riskikäyttöä AUDIT-testillä sekä tarjta hjausta ja neuvntaa riskikäyttäjille Kerätä tieta työpaikan alkhlitilanteesta (esim. haittakartitus, AUDIT) ja antaa siitä palautetta vusittain Osallistua työpaikan päihdetyöryhmän/päihdeyhdyshenkilöiden kkuksiin ja päihdehaittja ehkäisevän kulutuksen tteutukseen (tietiskut, luennt) Timia hitnhjaustilanteissa asiantuntijana (hitsitumus ja kuntutussuunnitelma) ja tukea kuntutujan paluuta työhön Timia päihdekriisitilanteissa muun työyhteisön tukena. Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

8 Päihdehjelma Sivu 8 Timintamallit Päihdehaittatilanteissa n timittava alla levien hjeiden mukaan ja työpaikan tilaisuuksissa vastuullisen alkhlitarjilun hjeen (s.14) mukaan. Näitä timintamalleja nudatetaan ja ne vat vimassa LPKKY:ssa: a) Työntekijä n hulissaan masta päihteiden käytöstään Js työntekijä n hulissaan masta alkhlin tai muiden päihteiden käytöstään ja sen aiheuttamasta uhkasta tai haitasta työkyvylleen, n ma-alitteinen hakeutuminen työterveyshultn mahdllista ja susiteltavaa. Kun työntekijä hakeutuu itse työterveyshultn, hänen käyntinsä syy ei tule työpaikan tietn. Oma-alitteiset käynnit kuuluvat työterveyshulln vaitilvelvllisuuden piiriin. Työntekijä vi hakeutua maehtisesti myös muihin yksityisiin tai kunnallisiin palveluihin työajan ulkpulella. b) Työntekijä n hulissaan työtverin työkunnsta Työtverin työkunnsta hulestunut ttaa tässä tapauksessa asian puheeksi asianmaisen henkilön kanssa tai vie asian hänen esimiehelleen. Js esimerkiksi työturvallisuus tai työn laatu n uhattuna tai js päihdehaittatilanne jatkuu, hänen n kerrttava asiasta asianmaisen henkilön esimiehelle tai päihdetyötyhmän jäsenelle. Päihdetyöryhmän jäsen vie asian kyseisen henkilön esimiehelle, jnka vastuulla n tteuttaa tavitteellinen puheeksitt, jka n kuvattu tässä hjeessa alempana. c) Alaiset vat hulissaan esimiehen työkunnsta Esimiehen työkunnsta hulestunut tai työpaikalla päihtyneenä esiintyneen esimiehen havainnut työntekijä ttaa yhteyttä esimiehen esimieheen tai päihdetyöryhmän jäseneen. Päihdetyöryhmän jäsen vie asian kyseisen henkilön esimiehelle, jnka vastuulla n tteuttaa tavitteellinen puheeksitt. d) Esimies n hulissaan alaisen työkunnsta Esimies tteuttaa tavitteellisen puheeksitn (hje s. 10 ). Tarvittaessa päihdetyöryhmä tukee ja neuv puheeksitttilanteen ja hitnhjauksen tteuttamisessa. Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

9 Päihdehjelma Sivu 9 e) Työntekijä n päihtyneenä töissä Tdetaan päihtymystila ja timitaan alla levan hjeen mukaisesti. Esimies keskustelee asianmaisen kanssa. Tilanteeseen mukaan pyydettävän tdistajan tehtävänä n varmistaa, että keskustelu sujuu asiallisesti. Mikäli päihtymistilasta epäilty haluaa sittaa päihtymysepäilyn vääräksi, hän vi tehdä sen alkmetrin avulla. Puhalluskkeen vi tehdä terveydenhulln ammattihenkilö tai muu tehtävään kulutettu henkilö. Alkmetri ilmaisee hengitysilman alkhlipitisuuden. Mikäli henkilö vaikuttaa päihtyneeltä, mutta alkmetrilukema n 0, tutkitaan työterveyshullssa muiden päihdeaineiden vaikutus. Työterveyshultlain mukaan päihtymyksestä epäillyn n sustuttava terveydentilan selvittämiseen työterveyshullssa tai muussa hityksikössä. Esimies vi ulkisten merkkien perusteella päättää, nk henkilö työkykyinen vai ei, ja pistaa hänet työpaikalta, mikäli terveys tai työturvallisuus n uhattuna. Tumitsevaa asennetta, nimittelyä tms. n vältettävä ja samalla varmistettava, että a. henkilö pääsee ktiin turvallisesti. Js päihtynyt henkilö ei sustu pistumaan työpaikalta, n ratkaisu tilanteessa tehtävä työturvallisuuden näkökulmasta. Hänen lähiympäristöstään n pistettava mahdlliset turvallisuusriskin aiheuttajat ja työsujeluhenkilölle n ilmitettava tilanteesta. Tarvittaessa pyydetään virka-apua paikalle. Tilannetta jhtanut työntekijä tekee tapahtuneesta muistin, jnka tdistajana n tilanteeseen kutsuttu tinen työntekijä. Tärkeää ttaa humin ja muistaa: kaikkien sapulten turvallisuus päihtyneen henkilön asiallinen ja tasapulinen khtelu seuranta ja päihtyneen henkilön hjaaminen jatkkeskusteluun työterveyshulln asiantuntemusta hyödyntäen Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

10 Päihdehjelma Sivu 10 Kun henkilö palaa töihin selvin päin, käydään hänen kanssaan keskustelu tapahtuneesta. Mukana keskustelussa vat kyseisen henkilön ma esimies, henkilö itse sekä tilanteessa tdistajana llut työntekijä. Keskustelun tavitteena n estää vastaavan tilanteen tistuminen. Keskustelussa annetaan päihtyneenä lleelle työntekijälle kirjallinen varitus, sillä kyseessä n työsuhderikkmus. Kun henkilö n päihtyneenä työpaikalla, n usein kysymyksessä j pitkälle edennyt päihdengelma. Tästä syystä hänet hjataan työterveyshultn työkyvyn arviintiin ja hänen kanssaan tehdään hitsitumus sekä kuntutussuunnitelma. Varitus ja hitnhjaus sekä siihen liittyvä työkyvyn arviinti eivät sulje pis tisiaan. Mikäli työntekijä ei le halukas hitnhjaukseen, hänelle annetaan varitus. Js hänelle n annettu varitus j aiemmin, työsuhde päätetään. Tavitteellisen puheeksittkeskustelun hje Päihdengelman puheeksitt, työkyvyn palauttamiseen vastuuttaminen ja työkyvyn tukeminen n esimiestyötä. Päihdengelmaan liittyy usein päihteen käyttäjän heikentynyt kyky arviida maa tilannettaan kknaisvaltaisesti. Tästä syystä päihdengelmaisen havahtuminen tiedstamaan ma tilanteensa vi viedä aikaa. Tavitteellinen puheeksitt n prsessimaisesti etenevä timintatapa, jnka tarkituksena n tukea työntekijää tunnistamaan alkhlin käyttönsä haitallisuus ja ttamaan vastuu työkykynsä palauttamisesta. Keskusteluiden välillä n tilanteen mukaan svittava seuranta-aika, jnka pituus n 1 3 kk. Mikäli keskusteluprsessi judutaan uusimaan saman työntekijän kanssa työkyvyn heikkenemisen vuksi, n tarkituksenmukaisinta mennä suraan khtaan 3. ja tehdä hitsitumus. Tavitteena n palauttaa työkyky mahdllisimman npeasti. Keskusteluista kirjataan muistit (Lmake 1). Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

11 Päihdehjelma Sivu Keskustelu Mukana: Työntekijä, jnka työkyvyn heikkeneminen mahdllisen päihdengelman vuksi hulestuttaa Esimies Käsitellään ja kirjataan muistin seuraavat asiat: työkäyttäytymisen ngelmat yksityiskhtaisesti tivttu työkäyttäytymisen kuvaus ja muutksen taviteaika työntekijän näkemys tilanteesta sapulet tarkistavat ja hyväksyvät allekirjituksellaan muistin Työntekijälle tarjtaan mahdllisuutta käyttää työterveyshulta avuksi tilanteessaan. Svitaan, mihin ajankhtaan mennessä hänen työkäyttäytymisensä krjaantuu. Mikäli näin tapahtuu, se tdetaan seurantakeskustelussa eikä jatkkeskusteluja tarvita. 2. Keskustelu Mukana samat henkilöt kuin keskustelu 1:ssä sekä päihderyhmän jäsen, työterveyshitaja ja/tai työsujeluvaltuutettu tai muu työntekijän tivma henkilö. Käsitellään ja kirjataan muistin seuraavat asiat: lisää ei-tivtun työkäyttäytymisen merkkejä tivtun työkäyttäytymisen kuvaus ja muutksen taviteaika työntekijän näkemys tilanteesta kurinpitmenettelyn kuvaus ja seuraamukset, mikäli henkilö ei saavuta tivttua työkäyttäytymistä tistetaan mahdllisuus ammattiapuun työterveyshulln kautta sapulet tarkistavat ja hyväksyvät allekirjituksellaan muistin Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

12 Päihdehjelma Sivu 12 Mikäli henkilö saavuttaa tivtun työkäyttäytymisen svittuun ajankhtaan mennessä, se tdetaan seurantakeskustelussa eikä jatkkeskusteluja tarvita. Nämä keskustelut vat myös työspimuslain mukaisia työntekijän kuulemisia, jita ennen ei työsuhdetta vida ryhtyä päättämään. On tärkeää, että kuulemisen mutkhdat täyttyvät. Keskustelut merkitsevät myös varitusta, tarvittaessa vi käyttää erillistä varituslmaketta (Lmake 4). 3. Keskustelu Mukana samat henkilöt kuin aiemmissa keskusteluissa. Käsitellään seuraavat asiat: kaikki yksityiskhdat ei-tivtusta työkäyttäytymisestä tdetaan tähänastiset krjausyritykset esimies kert työntekijälle, että js hän ei saavuta tivttua työkäyttäytymistä, ryhdytään kurinpittimiin ja mahdllisesti irtisanmiseen esimies tekee hitsitumuksen työntekijän kanssa (Lmake 2) kuntutussuunnitelma tehdään työterveyshullssa (Lmake 3) Esimies havainni työntekijän työkäyttäytymistä edelleen ja kutsuu klle seurantakkukset hitsitumuksen mukaisesti. 4. Keskustelu Mikäli edellä mainitut keskustelut eivät tuta tulsta tai mikäli päihdengelmainen työntekijä ei halua tehdä hitsitumusta ja kuntutussuunnitelmaa tai hän n rikknut hitsitumusta, käydään neljäs keskustelu, jssa vat mukana: Työntekijä Luttamushenkilö tai vastaava Esimies Asia käsitellään työpaikan nrmaalina työsuhdeasiana. Työntekijälle annetaan varitus päihteiden käytöstä, ellei sitä le j aiemmin annettu. Mikäli hänen päihteiden käyttönsä aiheuttaa varituksen jälkeen haittja tai työkyky n pitkäkestisesti heikentynyt, työsuhde päätetään. Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

13 Päihdehjelma Sivu 13 Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

14 Päihdehjelma Sivu 14 Vastuullisen alkhlitarjilun hje Alkhlin käyttö LPKKY:ssä työajalla ja työpaikalla ei le sallittua. Kuitenkin jissakin työpaikan tilaisuuksissa esimiehen luvalla vidaan tarjilla alkhlia. On tärkeää hulehtia, että näistä tilanteista ei aiheudu haittaa kenellekään liiallisen alkhlin käytön vuksi. Työnantajan ja esimiesten vastuulla n hulehtia turvallisuudesta myös sillin, kun työpaikan tilaisuudessa tarjtaan alkhlia. Mikäli näissä tilaisuuksissa tapahtuu työkäyttäytymisen sääntöjen rikkmista, n esimiehen tehtävänä käydä tavitteellinen puheeksittkeskustelu vastaisuuden varalle viimeistään viikn sisällä tapahtuneesta. Esimies kirjittaa keskustelusta muistin (Lmake 1). Seuraavat hjeet auttavat ehkäisemään haittja, mikäli työpaikan tilaisuudessa tarjtaan alkhlia: Tilaisuuden alku- ja lppuajankhta ilmitetaan selvästi Hulehditaan, että tarjlla n mnipulinen ja runsas valikima alkhlittmia jumia ja vain mietja alkhlijumia Susitellaan, että ihmiset nauttivat vaihdellen em. jumia Tilaisuuden aikana n rukaa ja vähäsulaista napsteltavaa riittävästi tarjlla Varmistetaan, että alkhlia tarjtaan selkeinä annksina, jtta sallistujat vivat lla tietisia jumistaan määristä Rajitetaan tarjttavien alkhliannsten määrä, esimerkiksi 2 annsta/henkilö Tilaisuuden järjestäjillä ja tarjiluhenkilökunnalla tulee lla anniskelupassi tai alkhlitarjilun kulutus Opastetaan nuria/uusia työntekijöitä etukäteen Hulehditaan työntekijöiden ktimatkasta, mikäli he tivvat sitä Kieltäydytään tarjilemasta alkhlia päihtyneelle henkilölle Pidetään tämä hjeist sana päihdehjelmaa. Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

15 Päihdehjelma Sivu 15 Päihdehjelman lmakkeet: 1. Muisti puheeksitttilanteesta 2. Hitsitumus 3. Kuntutussuunnitelma 4. Varitus päihteiden käytöstä Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

16 Päihdehjelma Sivu 16 Lmake 1. Muisti puheeksitttilanteesta Keskustelu vaihe 1 Keskustelu 2 Keskustelu 3 Osanttajat Esimies Työntekijä Muut Keskustelun sisältö: Esimiehen havainnt päihdengelman ilmenemisestä työssä: Työntekijän käsitys tilanteesta: Svitut timenpiteet: Svittu seuraava keskusteluaika: / 20 Päiväys / 20 Allekirjitukset Esimies Työntekijä Jakelu: Tiedksi: työntekijä, esimies työterveyshult Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

17 Päihdehjelma Sivu 17 Lmake 2. Hitsitumus Spijasapulet: Henkilön nimi ja syntymäaika Työtehtävä ja yksikkö Esimies Käsitelty = X Lupaudun sallistumaan minulle työterveyshulln kautta järjestettyyn kuntutukseen suunnitelman mukaisesti ja nudattamaan hitpaikan hjeita. Ilmitan levani tietinen siitä, että mikäli en hyväksy hitsitumusta tai en nudata kuntutussuunnitelmaa tai päihteiden käyttöni jatkuu, käynnistetään työspimuslain mukaiset seuraamukset (kirjallinen varitus, työsuhteen päättäminen). Työterveyshulllla n ikeus saada hitpaikasta tiedt hidn tteutumisesta ja kuntutussuunnitelman nudattamisesta. Hitpaikalla n ikeus ttaa yhteyttä työterveyshultn hidn tteutumisesta. Esimiehellä n ikeus saada tietää, timink kuntutussuunnitelman mukaisesti. Työnantajalla n ikeus työpaikan vaihtamisen yhteydessä timittaa tämä hitsitumus sekä kuntutussuunnitelma niiden vimassalaikana seuraavaan saman työnantajan työpaikkaan/yksikköön. Spimuksen päättyessä järjestetään arviintineuvttelu esimiehen ja työterveyshulln kanssa. Annan luvan timittaa tämän spimuksen tässä asiakirjassa mainituille jakelun saajille. Olemme spineet, miten tilanteestani tiedtetaan lähimmille työtvereille: (menettelytapa kirjitetaan tähän) Kieltäydyn hitnhjauksesta. Seurantakkusten ajankhdat: Spimuksen vimassal: Hitsitumus n vimassa kuukautta allekirjittamispäivämäärästä. Päiväys / 20 Allekirjitukset Esimies Työntekijä Luttamusmies / tdistaja Jakelu: asianmainen, esimies, esimiehen esimies, työterveyshult, hitpaikka Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

18 Päihdehjelma Sivu 18 Lmake 3. Kuntutussuunnitelma Henkilön nimi ja syntymäaika Työtehtävä ja yksikkö Esimies Kuntutussuunnitelma perustuu työkyvyn arviintiin. Kuntutussuunnitelman sisältö: Käynnit avhidssa Laitshit Käynnit vertaistukiryhmissä Käynnit tukihenkilön luna Käynnit työterveyshullssa Muu tukitiminta Hitpaikka Hitaika Käyntien tiheys Hitpaikka Hitaika Hitaika Käyntien tiheys Kest Käyntien tiheys Kest Käyntien tiheys Mitä Kest Tiheys Seuranta- ja tukihenkilöt: Työterveyslääkäri Työterveyshitaja Tukihenkilö Muu Puh. Puh. Puh. Puh. Päiväys / 20 Allekirjitukset Henkilö Työterveyshulln edustaja, nimen selvennys ja virka-asema Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

19 Päihdehjelma Sivu 19 Lmake 4. Varitus päihteiden käytöstä Henkilön nimi ja syntymäaika Työtehtävä ja yksikkö Esimies Työnantajan edustaja Työntekijä saa varituksen päihteiden käytöstä. Työntekijälle n selvitetty, mihin hallinnllisiin timenpiteisiin päihteiden käytöstä jhtuvat ngelmat työpaikalla jatkssa tdennäköisesti jhtavat. Samalla n tehty hitsitumus tai selvitetty spimuksen tekemisen edellytykset. Varitukseen jhtaneet seikat: Päiväys / 20 Allekirjitus Esimies Työnantajan edustaja Olen vastaanttanut tämän varituksen ja saanut kaksiskappaleen siitä. Päiväys / 20 Allekirjitus Työntekijä Tiedksi: työterveyshult, henkilöstöhallint Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

Päihdeohjelman malliteksti

Päihdeohjelman malliteksti Päihdeohjelman malliteksti Päihdeohjelman voi muokata seuraavaa mallitekstiä käyttäen kunkin työpaikan tarpeiden mukaan. Tekstissä voi käyttää tässä oppaassa esitettyjä asioita. Malli on tarkoitettu rungoksi

Lisätiedot

Ylitornion kunnan päihdeohjelma

Ylitornion kunnan päihdeohjelma Periaatteet Ylitornion kunnassa olemme sitoutuneet varmistamaan turvallisen, terveellisen ja tuottavan työpaikan jokaiselle työntekijällemme. Tätä tarkoitusta varten Ylitornion kunnassa on voimassa tämä

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Päihdeohjelman lomakkeet. 1. Muistio puheeksiottotilanteesta 2. Hoitositoumus 3. Kuntoutussuunnitelma 4. Varoitus päihteiden käytöstä

Päihdeohjelman lomakkeet. 1. Muistio puheeksiottotilanteesta 2. Hoitositoumus 3. Kuntoutussuunnitelma 4. Varoitus päihteiden käytöstä Päihdeohjelman lomakkeet 1. Muistio puheeksiottotilanteesta 2. Hoitositoumus 3. Kuntoutussuunnitelma 4. Varoitus päihteiden käytöstä Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki, puh. 030 4741,

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työyhteisöt ehkäisevän päihdetyön areenana Leena Hirvonen, TtM, erityisasiantuntija Työryhmä: Anne Kujasalo, Katrimaija Luurila, Marketta Kivistö Ehkäisevän päihdetyön toteutuminen

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa?

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa? Tarjuspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin 1. Vik avkuntutuksessa rakentaa palvelun niin, että siinä n sekä ktiin annettavaa kuntutusta että erillisessä tilissa tteutettavaa ryhmämutista

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA OMAISHOIDON TUKI SOITESSA Omaishidn tuen määritelmä Laissa (Laki maishidn tuesta 2.12.2005/937) n määritelty seuraavasti; Omaishit n iäkkään, vammaisen tai sairaan henkilön hidn järjestämistä

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Työsuhdeasiat ja työntekijän ohjaaminen palkkatuella työllistettäessä. Lieksa 23.1.2014

Työsuhdeasiat ja työntekijän ohjaaminen palkkatuella työllistettäessä. Lieksa 23.1.2014 Työsuhdeasiat ja työntekijän hjaaminen palkkatuella työllistettäessä Lieksa 23.1.2014 Ohjelma - Tervetula - Lakisääteiset työnantajavelvitteet Piia Heikkinen, Kristiina Turunen - Miten työnantaja vi tukea

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA PÄIHDEOHJELMA

TAMMELAN KUNTA PÄIHDEOHJELMA TAMMELAN KUNTA PÄIHDEOHJELMA SISÄLLYS 1 Esipuhe 4 2 Sitoumus 4 3 Tavoite ja toteutus 4 4 Päihteiden määritelmä 4 5 Päihteiden riskikäytön seurauksia työpaikalle 4 5 6 Päihdehaittatilanne 5 7 Vastuut 5

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012 Terveyssast Kuntutusryhmä MS-kurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Avmutinen kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi Khderyhmä MS-tautia sairastavat,

Lisätiedot

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu 2012 Tulitöitä vat kaikki työt, jssa n syttymän aiheuttaja (esim. kipinöinti, hitsaus, avtuli, kuuma ilma) sekä ympäristössä leva palvaara Tulityökrtti ei le lakisääteinen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

UINTIJAOSTON! TOIMINTAOHJE

UINTIJAOSTON! TOIMINTAOHJE UINTIJAOSTON TOIMINTAOHJE 1 Sisältö SEURAN JA UINTIJAOSTON ESITTELY... 3 TOIMINTAOHJEET... 4 UINTIKAUSI... 4 VAKUUTUKSET... 5 BLUE CARD LISENSSI... 5 KAUSIMAKSUT... 5 VALMENTAJIEN JA HUOLTAJIEN VUOROVAIKUTUS...

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA Valtineuvstn asetuksessa 351/2011 tarkitettu syventävä käytännön harjittelu (30 p) sisältyen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintn (330 p) Opiskelija hetu

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012-

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012- Ystävän apuri Palveluihin hjaamisen pasvihk ikäihmisen ystävälle Ystävätiminnan alueellisen tuen kehittämisprjekti 2012- TAVALLISEN IHMISEN TAIDOIN Oppaan sisällöstä: Opas n tarkitettu Punaisen Ristin

Lisätiedot

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014 SAK ry Ohje 1 (3) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks 2.12.2014 PAIKALLISJÄRJESTÖN PURKAMINEN TOIMENPITEET 1. Ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen välittömästi, kun paikallisjärjestön

Lisätiedot

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN KOULU: Espn kristillinen kulu KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN Espn kaupungissa n käytössä yhteinen phja ppilashultsuunnitelmalle, jta Espn kristillinen kulu n täydentänyt kulun

Lisätiedot

Sivistysvirasto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012

Sivistysvirasto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012 1 Naantalin kaupunki Sivistysvirast REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS PERHEKESKUS PERHEKESKUKSESSA ON TARJOLLA SEURAAVANLAISIA PALVELUJA: 1. PERHENEUVOLA 2. PERHEOIKEUDELLISET PALVELUT 3. PERHETYÖ 4. PUHETERAPIA

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN PKS-SEHYK Esp Helsinki Kauniainen Kirkknummi Vantaa Suun erikishidn yksikkö (09) 310 47475, Mannerheimintie 172, 00300 Helsinki POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikkeilu -sahankkeen laajennus Sitra 13.10.2017 Vukk Lehtimäki, hankepäällikkö, STM 1 Palvelusetelikkeilujen mahdllisuus laajentua Kärkihankkeen

Lisätiedot

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin:

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin: Opiskeluikeushje Ohje piskeluikeudesta perustuu allaleviin säädöksiin ja sen tarkituksena n sveltaa säädöksiä Metrplia Ammattikrkeakulun pintasiissa, tukea Metrplian yhtenäisiä timintatapja ja piskeluun

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Kymenlaakson alueellinen ravitsemussuunnitelma vuodelle 2013. Alueellinen ravitsemustyöryhmä 2012

Kymenlaakson alueellinen ravitsemussuunnitelma vuodelle 2013. Alueellinen ravitsemustyöryhmä 2012 Kymenlaaksn alueellinen ravitsemussuunnitelma vudelle 2013 Alueellinen ravitsemustyöryhmä 2012 2 Väestön terveellisten rukatttumusten edistäminen ja ravitsemushidn kehittäminen Kymenlaaksssa Kymenlaaksssa

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA 1.10.2014 ALKAEN 1. YLEISTÄ

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA 1.10.2014 ALKAEN 1. YLEISTÄ SUONENJOEN KAUPUNKI VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA 1.10.2014 ALKAEN 1. YLEISTÄ Kuljetuspalveluja myönnetään hakemuksesta sellaiselle vaikeavammaiselle henkilölle,

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

Kielistrategia. 1. Periaatelinjaukset. 1.1 Johdanto. 1.2 Nykytilanne ylioppilaskunnassa ja Aallossa

Kielistrategia. 1. Periaatelinjaukset. 1.1 Johdanto. 1.2 Nykytilanne ylioppilaskunnassa ja Aallossa Kielistrategia 1. Periaatelinjaukset 1.1 Jhdant Ylipistlain 46 :n mukaan Aalt-ylipistn ylippilaskunnan kielet vat sumi ja rutsi. Lisäksi ylippilaskunnan jäsenistä merkittävä suus, vunna 2010 nin 10 prsenttia,

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 3/ (5)

Ohje viranomaisille 3/ (5) Ohje viranmaisille 3/2010 1 (5) Dnr 7043/11.02.04.00.05/2010 Jakelussa mainituille Ulkalueilla järjestettäviä yleisiä tilaisuuksia kskeva tupakintikielt Taustaa Yleiset tilaisuudet Ssiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

kriisiviestintäohjeistus esimiehille

kriisiviestintäohjeistus esimiehille . Espn kaupungin 11.2.2009 kriisiviestintähjeistus esimiehille 1 (5) Espn kriisiviestintähje esimiehille Kun ikävää sattuu Pelasta ja varita välittömässä vaarassa levia. Estä lisävahinkjen syntyminen.

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

Lasten mielenterveystyön hoitoketju

Lasten mielenterveystyön hoitoketju Lasten mielenterveystyön hitketju Ylöjärven timintamalli Työryhmä: Merja Hietanen, lastenlääkäri Marj Huvinen, kulupsyklgi Niina Immnen, psyk sh, nuristiimi Tuija Landström, kuraattrityön krdinaattri Sinikka

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

Työnantajan koulutusvähennys. Työnantajan lisävähennys henkilöstön kouluttamisesta

Työnantajan koulutusvähennys. Työnantajan lisävähennys henkilöstön kouluttamisesta Työnantajan kulutusvähennys Työnantajan lisävähennys henkilöstön kuluttamisesta Elinkeintimintaa ja maatalutta harjittavalla työnantajalla n mahdllisuus tehdä massa vertuksessaan ylimääräinen vähennys

Lisätiedot