Päihdeohjelma Sivu 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelma 2. Päihdeohjelman kohde 3. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päihdeohjelma Sivu 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelma 2. Päihdeohjelman kohde 3. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4"

Transkriptio

1 Päihdehjelma Sivu 1 Sisällysluettel Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymän päihdehjelma 2 Periaatteet 2 Päihdehjelman khde 3 Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4 Timintamallit 8 Tavitteellisen puheeksittkeskustelun hje 10 Tavitteellinen puheeksitt ja hitnhjaus 13 Vastuullisen alkhlitarjilun hje 14 Päihdehjelman lmakkeet 15 Lmake 1: Muisti puheeksitttilanteesta 16 Lmake 2: Hitsitumus 17 Lmake 3: Kuntutussuunnitelma 18 Lmake 4: Varitus päihteiden käytöstä 19 Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

2 Päihdehjelma Sivu 2 Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymän päihdehjelma Periaatteet Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymässä (LPKKY) lemme situtuneet varmistamaan turvallisen, terveellisen ja tuttavan työpaikan jkaiselle työntekijällemme. Tätä tarkitusta varten kulutuskuntayhtymässämme n vimassa tämä päihdehjelma. Työterveyshultlain 11 :n mukaan työnantajan n yhteistyössä henkilöstön kanssa laadittava kirjallinen päihdehjelma, jnka tulee sisältää työpaikan yhteiset tavitteet ja nudatettavat käytännöt päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdengelmaisen henkilön hitn hjaamiseksi. Päihdehjelmamme tavitteena n tukea työntekijöiden työkykyä ja ehkäistä päihdehaittja sekä hjata tarkituksenmukaiseen timintaan päihdehaittatilanteissa. Päihdehjelmaa tteutetaan tiedtuksella, kulutuksella, valmennuksella sekä henkilöstön ja työterveyshulln timenpiteillä samin kuin suunnitelmallisella seurannalla ja arviinnilla. Päihdehjelma tulee saattaa jkaisen työntekijän tiedksi. Päihteillä tässä tarkitetaan kaikkia päihtymistarkituksessa käytettyjä aineita. LPKKY:ssä ei työaikana ja työtehtävissä saa käyttää, pitää hallussa, jakaa tai myydä alkhlia. LPKKY:ssä ei myöskään saa työskennellä eikä työpaikalla saa lla päihtyneenä. Huumeiden, lääkkeiden päihdekäytön, anablisten steridien sekä muiden laissa kiellettyjen päihdyttävien aineiden ja lääkeaineiden laittman käytön kielt kskee myös työpaikkaamme. Tupakinnin suhteen nudatetaan tupakkalakia, jka kieltää tupakinnin peruspetusta, ammatillista kulutusta ja luki-petusta antavien ppilaitsten sisätilissa ja ppilasasuntlissa sekä niiden käytössä levilla ulkalueilla. Päihdehaittatilanteella tarkitetaan tilanteita, jissa alkhlin tai muun päihteen vaikutus uhkaa tai haittaa yksilön maa tai tisen työntekijän työtä, työkykyä, työturvallisuutta, työpaikan ilmapiiriä, työn tulksia tai työnantajan mainetta. Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

3 Päihdehjelma Sivu 3 Päihdehaittjen ennaltaehkäisyn timenpiteet eli tiedtus, kulutus, valmennus ja seuranta, kuvataan alempana. Js ennaltaehkäisystä hulimatta vapaa-ajan päihdekäytön seurauksena työssä ilmenee ngelmia tai js työpaikallamme n henkilö päihtyneenä, timitaan alempana kuvattujen hjeiden mukaisesti. Jkainen työntekijä n ensisijaisesti itse vastuussa työkyvystään, mutta esimiehellä n vastuu ja velvllisuus määritellä työntekijöiden työkunt työturvallisuuden näkökulmasta. Päihdehjelmassa kuvataan kunkin timijan vastuut ja tehtävät päihdehaittjen ehkäisyssä sekä seurantamenetelmät ja seuraukset nudattamatta jättämisestä. LPKKY:n periaate n, että päihdehaittatilanteissa asia käsitellään viipymättä, rakentavasti ja tasapulisesti. Tämä edellyttää, että henkilöstölle ja esimiehille järjestetään tiedtusta ja kulutusta alkhliriskeistä työhyvinvinnille sekä valmennusta, jtta kukin saa timia hjeiden mukaan. Päihdehjelman khde LPKKY:ssa lemme tietisia siitä, että alkhlin käyttö ja sen aiheuttamat haitat riskeeraavat työkykyä, työturvallisuutta ja työn tulksia. Alkhlihaitat vivat vaikuttaa kenen tahansa työhön missä tahansa työtehtävässä. Muiden päihteiden suhteen nudatetaan Sumen lakia ja tätä päihdehjelmaa. Päihdehjelma kskee jkaista LPKKY:n työntekijää sekä sveltuvin sin alihankkijita samin kuin LPKKY:n alueella vierailevia henkilöitä. Päihdehjelma kskee myös etä- ja matkatöissä levia kaikkialla, missä työnantajan työsujeluvastuu n vimassa. Työpaikan järjestämissä juhlatilaisuuksissa nudatetaan vastuullisen alkhlitarjilun hjeita. Työpaikan ulkpulisissa työtehtävissä ja työmatkilla lemme työpaikkamme edustajia, mikä edellyttää asiallista ja vastuullista käyttäytymistä myös alkhlin suhteen. Päihdehjelman nudattaminen tarkittaa tehtäviä ja vastuita, jiden tteutumista seurataan vusittain kehityskeskusteluissa. Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

4 Päihdehjelma Sivu 4 Päämäärä ja tavitteet Päihdehjelman päämääränä n päihdehaitatn työpaikka. Tähän päästään seuraavien satavitteiden avulla: Ehkäisemme päihdehaittja eli päihteistä aiheutuvia kielteisiä seurauksia työpaikalle ja yksilölle. Tuemme henkilöstöä välttämään alkhlin riskikäyttöä ja pysymään khtuukäytössä tai raittiina sekä välttämään muiden päihteiden käyttöä. Ohjeistamme päihdehaittjen ehkäisyn ja päihdengelmiin puuttumisen käytännöt. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat Kullekin työntekijäryhmälle n listattu mat vastuunsa ja tehtävänsä. Päihdehjelman tteutumista ja siihen tehtäviä tarvittavia krjaustimia tarkastellaan esimiehen kanssa kehityskeskustelussa. Työnantajan edustajan vastuulla n Nimittää päihdehaitattmasta työpaikasta vastaavat henkilöt (päihdetyöryhmä/ esimiehet) timimaan päihdehjelman timeenpanssa Hulehtia, että päihdehjelma tetaan käyttöön ja juurrutetaan työpaikan käytäntöihin päihdehaittatilanteisiin puututaan välittömästi päihdehaittatilanteita käsitellään luttamuksellisesti, kannustavasti ja tasapulisesti Varmistaa, että henkilöstö tuntee taln päihdehjelman ja mat tehtävänsä siinä päihtyneen työntekijän tai päihdengelmaisen työntekijän kanssa timitaan hjeiden mukaan työpaikan tilaisuuksissa nudatetaan vastuullisen alkhlitarjilun hjetta Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

5 Päihdehjelma Sivu 5 Järjestää henkilöstölle kulutusta ja tiedtusta päihteettömyyden ja alkhlin khtuukäytön eduista työkyvyn ja hyvinvinnin kannalta alkhlin riskikäytön haitista terveydelle, työkyvylle ja työturvallisuudelle päihdehjelman vastuiden edellyttämiin taitihin Tarjta työterveyshulln kautta apua päihdengelmiin Seurata ja arviida työlja ja varmistaa, että ne eivät edesauta alkhlihaittja työpaikalla tämän hjelman tteutumista vähintään kahden vuden välein yhteistyössä henkilöstön ja heidän edustajiensa kanssa. Jkaisen työntekijän vastuulla n Tulla töihin työkuntisena Tehdä työnsä turvallisuushjeita nudattaen Timia työyhteisössään rakentavasti ja asiallisesti muita khtaan Nudattaa svittuja, päihteitä kskevia sääntöjä Hakea apua päihdengelmiinsa Ilmittaa työyhteisössään havaitsemistaan päihdehaitista svitulle tahlle. Esimiesten vastuulla n Tukea ja valva työn sujuvuutta ja henkilöstön työhyvinvintia ja työturvallisuutta Saattaa henkilöstö yhteisten sääntöjen taakse päihdeasiissa esim. A-Stepin avulla Rhkaista henkilöstöä pitämään hulta työkunnstaan Perehdyttää kaikki päihdehjelmaan Ottaa päihteet puheeksi työhön perehdytyksessä ja kehityskeskusteluissa sekä säännöllisesti henkilöstötilaisuuksissa Puuttua viipymättä työkyvyn heikkenemiseen ja päihdehaittatilanteesiin Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

6 Päihdehjelma Sivu 6 Estää päihtyneenä/krapulaisena työskentely Ohjata työntekijä työterveyshultn saamaan tarvittavaa hita työkykynsä parantamiseksi Selvittää hitnhjauskkuksessa päihdehaittatilanne työyhteisön näkökulmasta Tehdä hitsitumus hitnhjattavan kanssa Spia tiednkulusta hitsitumuksen vimassaln aikana Tukea työyhteisöä kriisitilanteiden jälkeen ja hjata keskustelua piksi ttamisen näkökulmaan Varmistaa, että työpaikan tilaisuuksissa alkhlitarjilu n vastuullista ja nudattaa svittuja rajja. Työsujeluhenkilöstön ja päihdetyöryhmän vastuulla n Timia yhteistyössä esimiesten ja työterveyshulln kanssa päihdehaittjen ehkäisemiseksi ja pistamiseksi Suunnitella työpaikan päihdehaittjen ehkäisytimia sana Työsujelun timintasuunnitelmaa, esimerkiksi: tteuttaa kulutuksia, valmennuksia, tiedtustilaisuuksia järjestää esimiesten ja päihdetyöryhmän yhteistyökkuksia hyödyntää henkilöstön tiedtuskanavia järjestää tempauksia, kampanjita ja timintapäiviä esim. työsujeluviikn ja Tipattman tammikuun merkeissä ehdttaa keinja työhyvinvinnin ja työilmapiirin tukemiseen Jakaa esimiehille ja henkilöstölle tieta työpaikan päihdehjelmasta Tunnistaa päihdengelmista viestittävät ireet ja riskit työpaikalla Tukea esimiehiä päihdeasiiden keskustelun käynnistämisessä työyhteisön kanssa Tehdä esimiehille timenpide-ehdtuksia päihdehaittja havaitessaan Valmentaa tarvittaessa esimiehiä päihdengelman puheeksi ttamiseen Tukea hitnhjausprsessin tteutumista Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

7 Päihdehjelma Sivu 7 Kkntua 4 6 kertaa vudessa Työsujelun timintasuunnitelman mukaisesti Tehdä kkuksista muistit tiedksi työsujeluryhmälle ja henkilöstölle Seurata päihdehaittjen ehkäisytimien tteutumista ja raprtida siitä työsujeluryhmälle ja työnantajalle. Työterveyshulln vastuulla n Tukea henkilöstömme päihteiden riskikäytön ennalta ehkäisyä ja hita Antaa jkaiselle työntekijälle terveystarkastuksien yhteydessä tieta alkhlinkäytön vaikutuksista terveyteen ja työkykyyn Kysyä sairaanhitvastaantilla myös alkhlinkäytöstä vähintään kerran vudessa ja aina tiettyihin ireisiin liittyen Käydä svituin välein henkilöstötilaisuuksissa puhumassa terveyttä edistävistä aiheista (tarkemmin TTH:n vusisuunnitelmassa) Seula alkhlin riskikäyttöä AUDIT-testillä sekä tarjta hjausta ja neuvntaa riskikäyttäjille Kerätä tieta työpaikan alkhlitilanteesta (esim. haittakartitus, AUDIT) ja antaa siitä palautetta vusittain Osallistua työpaikan päihdetyöryhmän/päihdeyhdyshenkilöiden kkuksiin ja päihdehaittja ehkäisevän kulutuksen tteutukseen (tietiskut, luennt) Timia hitnhjaustilanteissa asiantuntijana (hitsitumus ja kuntutussuunnitelma) ja tukea kuntutujan paluuta työhön Timia päihdekriisitilanteissa muun työyhteisön tukena. Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

8 Päihdehjelma Sivu 8 Timintamallit Päihdehaittatilanteissa n timittava alla levien hjeiden mukaan ja työpaikan tilaisuuksissa vastuullisen alkhlitarjilun hjeen (s.14) mukaan. Näitä timintamalleja nudatetaan ja ne vat vimassa LPKKY:ssa: a) Työntekijä n hulissaan masta päihteiden käytöstään Js työntekijä n hulissaan masta alkhlin tai muiden päihteiden käytöstään ja sen aiheuttamasta uhkasta tai haitasta työkyvylleen, n ma-alitteinen hakeutuminen työterveyshultn mahdllista ja susiteltavaa. Kun työntekijä hakeutuu itse työterveyshultn, hänen käyntinsä syy ei tule työpaikan tietn. Oma-alitteiset käynnit kuuluvat työterveyshulln vaitilvelvllisuuden piiriin. Työntekijä vi hakeutua maehtisesti myös muihin yksityisiin tai kunnallisiin palveluihin työajan ulkpulella. b) Työntekijä n hulissaan työtverin työkunnsta Työtverin työkunnsta hulestunut ttaa tässä tapauksessa asian puheeksi asianmaisen henkilön kanssa tai vie asian hänen esimiehelleen. Js esimerkiksi työturvallisuus tai työn laatu n uhattuna tai js päihdehaittatilanne jatkuu, hänen n kerrttava asiasta asianmaisen henkilön esimiehelle tai päihdetyötyhmän jäsenelle. Päihdetyöryhmän jäsen vie asian kyseisen henkilön esimiehelle, jnka vastuulla n tteuttaa tavitteellinen puheeksitt, jka n kuvattu tässä hjeessa alempana. c) Alaiset vat hulissaan esimiehen työkunnsta Esimiehen työkunnsta hulestunut tai työpaikalla päihtyneenä esiintyneen esimiehen havainnut työntekijä ttaa yhteyttä esimiehen esimieheen tai päihdetyöryhmän jäseneen. Päihdetyöryhmän jäsen vie asian kyseisen henkilön esimiehelle, jnka vastuulla n tteuttaa tavitteellinen puheeksitt. d) Esimies n hulissaan alaisen työkunnsta Esimies tteuttaa tavitteellisen puheeksitn (hje s. 10 ). Tarvittaessa päihdetyöryhmä tukee ja neuv puheeksitttilanteen ja hitnhjauksen tteuttamisessa. Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

9 Päihdehjelma Sivu 9 e) Työntekijä n päihtyneenä töissä Tdetaan päihtymystila ja timitaan alla levan hjeen mukaisesti. Esimies keskustelee asianmaisen kanssa. Tilanteeseen mukaan pyydettävän tdistajan tehtävänä n varmistaa, että keskustelu sujuu asiallisesti. Mikäli päihtymistilasta epäilty haluaa sittaa päihtymysepäilyn vääräksi, hän vi tehdä sen alkmetrin avulla. Puhalluskkeen vi tehdä terveydenhulln ammattihenkilö tai muu tehtävään kulutettu henkilö. Alkmetri ilmaisee hengitysilman alkhlipitisuuden. Mikäli henkilö vaikuttaa päihtyneeltä, mutta alkmetrilukema n 0, tutkitaan työterveyshullssa muiden päihdeaineiden vaikutus. Työterveyshultlain mukaan päihtymyksestä epäillyn n sustuttava terveydentilan selvittämiseen työterveyshullssa tai muussa hityksikössä. Esimies vi ulkisten merkkien perusteella päättää, nk henkilö työkykyinen vai ei, ja pistaa hänet työpaikalta, mikäli terveys tai työturvallisuus n uhattuna. Tumitsevaa asennetta, nimittelyä tms. n vältettävä ja samalla varmistettava, että a. henkilö pääsee ktiin turvallisesti. Js päihtynyt henkilö ei sustu pistumaan työpaikalta, n ratkaisu tilanteessa tehtävä työturvallisuuden näkökulmasta. Hänen lähiympäristöstään n pistettava mahdlliset turvallisuusriskin aiheuttajat ja työsujeluhenkilölle n ilmitettava tilanteesta. Tarvittaessa pyydetään virka-apua paikalle. Tilannetta jhtanut työntekijä tekee tapahtuneesta muistin, jnka tdistajana n tilanteeseen kutsuttu tinen työntekijä. Tärkeää ttaa humin ja muistaa: kaikkien sapulten turvallisuus päihtyneen henkilön asiallinen ja tasapulinen khtelu seuranta ja päihtyneen henkilön hjaaminen jatkkeskusteluun työterveyshulln asiantuntemusta hyödyntäen Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

10 Päihdehjelma Sivu 10 Kun henkilö palaa töihin selvin päin, käydään hänen kanssaan keskustelu tapahtuneesta. Mukana keskustelussa vat kyseisen henkilön ma esimies, henkilö itse sekä tilanteessa tdistajana llut työntekijä. Keskustelun tavitteena n estää vastaavan tilanteen tistuminen. Keskustelussa annetaan päihtyneenä lleelle työntekijälle kirjallinen varitus, sillä kyseessä n työsuhderikkmus. Kun henkilö n päihtyneenä työpaikalla, n usein kysymyksessä j pitkälle edennyt päihdengelma. Tästä syystä hänet hjataan työterveyshultn työkyvyn arviintiin ja hänen kanssaan tehdään hitsitumus sekä kuntutussuunnitelma. Varitus ja hitnhjaus sekä siihen liittyvä työkyvyn arviinti eivät sulje pis tisiaan. Mikäli työntekijä ei le halukas hitnhjaukseen, hänelle annetaan varitus. Js hänelle n annettu varitus j aiemmin, työsuhde päätetään. Tavitteellisen puheeksittkeskustelun hje Päihdengelman puheeksitt, työkyvyn palauttamiseen vastuuttaminen ja työkyvyn tukeminen n esimiestyötä. Päihdengelmaan liittyy usein päihteen käyttäjän heikentynyt kyky arviida maa tilannettaan kknaisvaltaisesti. Tästä syystä päihdengelmaisen havahtuminen tiedstamaan ma tilanteensa vi viedä aikaa. Tavitteellinen puheeksitt n prsessimaisesti etenevä timintatapa, jnka tarkituksena n tukea työntekijää tunnistamaan alkhlin käyttönsä haitallisuus ja ttamaan vastuu työkykynsä palauttamisesta. Keskusteluiden välillä n tilanteen mukaan svittava seuranta-aika, jnka pituus n 1 3 kk. Mikäli keskusteluprsessi judutaan uusimaan saman työntekijän kanssa työkyvyn heikkenemisen vuksi, n tarkituksenmukaisinta mennä suraan khtaan 3. ja tehdä hitsitumus. Tavitteena n palauttaa työkyky mahdllisimman npeasti. Keskusteluista kirjataan muistit (Lmake 1). Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

11 Päihdehjelma Sivu Keskustelu Mukana: Työntekijä, jnka työkyvyn heikkeneminen mahdllisen päihdengelman vuksi hulestuttaa Esimies Käsitellään ja kirjataan muistin seuraavat asiat: työkäyttäytymisen ngelmat yksityiskhtaisesti tivttu työkäyttäytymisen kuvaus ja muutksen taviteaika työntekijän näkemys tilanteesta sapulet tarkistavat ja hyväksyvät allekirjituksellaan muistin Työntekijälle tarjtaan mahdllisuutta käyttää työterveyshulta avuksi tilanteessaan. Svitaan, mihin ajankhtaan mennessä hänen työkäyttäytymisensä krjaantuu. Mikäli näin tapahtuu, se tdetaan seurantakeskustelussa eikä jatkkeskusteluja tarvita. 2. Keskustelu Mukana samat henkilöt kuin keskustelu 1:ssä sekä päihderyhmän jäsen, työterveyshitaja ja/tai työsujeluvaltuutettu tai muu työntekijän tivma henkilö. Käsitellään ja kirjataan muistin seuraavat asiat: lisää ei-tivtun työkäyttäytymisen merkkejä tivtun työkäyttäytymisen kuvaus ja muutksen taviteaika työntekijän näkemys tilanteesta kurinpitmenettelyn kuvaus ja seuraamukset, mikäli henkilö ei saavuta tivttua työkäyttäytymistä tistetaan mahdllisuus ammattiapuun työterveyshulln kautta sapulet tarkistavat ja hyväksyvät allekirjituksellaan muistin Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

12 Päihdehjelma Sivu 12 Mikäli henkilö saavuttaa tivtun työkäyttäytymisen svittuun ajankhtaan mennessä, se tdetaan seurantakeskustelussa eikä jatkkeskusteluja tarvita. Nämä keskustelut vat myös työspimuslain mukaisia työntekijän kuulemisia, jita ennen ei työsuhdetta vida ryhtyä päättämään. On tärkeää, että kuulemisen mutkhdat täyttyvät. Keskustelut merkitsevät myös varitusta, tarvittaessa vi käyttää erillistä varituslmaketta (Lmake 4). 3. Keskustelu Mukana samat henkilöt kuin aiemmissa keskusteluissa. Käsitellään seuraavat asiat: kaikki yksityiskhdat ei-tivtusta työkäyttäytymisestä tdetaan tähänastiset krjausyritykset esimies kert työntekijälle, että js hän ei saavuta tivttua työkäyttäytymistä, ryhdytään kurinpittimiin ja mahdllisesti irtisanmiseen esimies tekee hitsitumuksen työntekijän kanssa (Lmake 2) kuntutussuunnitelma tehdään työterveyshullssa (Lmake 3) Esimies havainni työntekijän työkäyttäytymistä edelleen ja kutsuu klle seurantakkukset hitsitumuksen mukaisesti. 4. Keskustelu Mikäli edellä mainitut keskustelut eivät tuta tulsta tai mikäli päihdengelmainen työntekijä ei halua tehdä hitsitumusta ja kuntutussuunnitelmaa tai hän n rikknut hitsitumusta, käydään neljäs keskustelu, jssa vat mukana: Työntekijä Luttamushenkilö tai vastaava Esimies Asia käsitellään työpaikan nrmaalina työsuhdeasiana. Työntekijälle annetaan varitus päihteiden käytöstä, ellei sitä le j aiemmin annettu. Mikäli hänen päihteiden käyttönsä aiheuttaa varituksen jälkeen haittja tai työkyky n pitkäkestisesti heikentynyt, työsuhde päätetään. Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

13 Päihdehjelma Sivu 13 Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

14 Päihdehjelma Sivu 14 Vastuullisen alkhlitarjilun hje Alkhlin käyttö LPKKY:ssä työajalla ja työpaikalla ei le sallittua. Kuitenkin jissakin työpaikan tilaisuuksissa esimiehen luvalla vidaan tarjilla alkhlia. On tärkeää hulehtia, että näistä tilanteista ei aiheudu haittaa kenellekään liiallisen alkhlin käytön vuksi. Työnantajan ja esimiesten vastuulla n hulehtia turvallisuudesta myös sillin, kun työpaikan tilaisuudessa tarjtaan alkhlia. Mikäli näissä tilaisuuksissa tapahtuu työkäyttäytymisen sääntöjen rikkmista, n esimiehen tehtävänä käydä tavitteellinen puheeksittkeskustelu vastaisuuden varalle viimeistään viikn sisällä tapahtuneesta. Esimies kirjittaa keskustelusta muistin (Lmake 1). Seuraavat hjeet auttavat ehkäisemään haittja, mikäli työpaikan tilaisuudessa tarjtaan alkhlia: Tilaisuuden alku- ja lppuajankhta ilmitetaan selvästi Hulehditaan, että tarjlla n mnipulinen ja runsas valikima alkhlittmia jumia ja vain mietja alkhlijumia Susitellaan, että ihmiset nauttivat vaihdellen em. jumia Tilaisuuden aikana n rukaa ja vähäsulaista napsteltavaa riittävästi tarjlla Varmistetaan, että alkhlia tarjtaan selkeinä annksina, jtta sallistujat vivat lla tietisia jumistaan määristä Rajitetaan tarjttavien alkhliannsten määrä, esimerkiksi 2 annsta/henkilö Tilaisuuden järjestäjillä ja tarjiluhenkilökunnalla tulee lla anniskelupassi tai alkhlitarjilun kulutus Opastetaan nuria/uusia työntekijöitä etukäteen Hulehditaan työntekijöiden ktimatkasta, mikäli he tivvat sitä Kieltäydytään tarjilemasta alkhlia päihtyneelle henkilölle Pidetään tämä hjeist sana päihdehjelmaa. Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

15 Päihdehjelma Sivu 15 Päihdehjelman lmakkeet: 1. Muisti puheeksitttilanteesta 2. Hitsitumus 3. Kuntutussuunnitelma 4. Varitus päihteiden käytöstä Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

16 Päihdehjelma Sivu 16 Lmake 1. Muisti puheeksitttilanteesta Keskustelu vaihe 1 Keskustelu 2 Keskustelu 3 Osanttajat Esimies Työntekijä Muut Keskustelun sisältö: Esimiehen havainnt päihdengelman ilmenemisestä työssä: Työntekijän käsitys tilanteesta: Svitut timenpiteet: Svittu seuraava keskusteluaika: / 20 Päiväys / 20 Allekirjitukset Esimies Työntekijä Jakelu: Tiedksi: työntekijä, esimies työterveyshult Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

17 Päihdehjelma Sivu 17 Lmake 2. Hitsitumus Spijasapulet: Henkilön nimi ja syntymäaika Työtehtävä ja yksikkö Esimies Käsitelty = X Lupaudun sallistumaan minulle työterveyshulln kautta järjestettyyn kuntutukseen suunnitelman mukaisesti ja nudattamaan hitpaikan hjeita. Ilmitan levani tietinen siitä, että mikäli en hyväksy hitsitumusta tai en nudata kuntutussuunnitelmaa tai päihteiden käyttöni jatkuu, käynnistetään työspimuslain mukaiset seuraamukset (kirjallinen varitus, työsuhteen päättäminen). Työterveyshulllla n ikeus saada hitpaikasta tiedt hidn tteutumisesta ja kuntutussuunnitelman nudattamisesta. Hitpaikalla n ikeus ttaa yhteyttä työterveyshultn hidn tteutumisesta. Esimiehellä n ikeus saada tietää, timink kuntutussuunnitelman mukaisesti. Työnantajalla n ikeus työpaikan vaihtamisen yhteydessä timittaa tämä hitsitumus sekä kuntutussuunnitelma niiden vimassalaikana seuraavaan saman työnantajan työpaikkaan/yksikköön. Spimuksen päättyessä järjestetään arviintineuvttelu esimiehen ja työterveyshulln kanssa. Annan luvan timittaa tämän spimuksen tässä asiakirjassa mainituille jakelun saajille. Olemme spineet, miten tilanteestani tiedtetaan lähimmille työtvereille: (menettelytapa kirjitetaan tähän) Kieltäydyn hitnhjauksesta. Seurantakkusten ajankhdat: Spimuksen vimassal: Hitsitumus n vimassa kuukautta allekirjittamispäivämäärästä. Päiväys / 20 Allekirjitukset Esimies Työntekijä Luttamusmies / tdistaja Jakelu: asianmainen, esimies, esimiehen esimies, työterveyshult, hitpaikka Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

18 Päihdehjelma Sivu 18 Lmake 3. Kuntutussuunnitelma Henkilön nimi ja syntymäaika Työtehtävä ja yksikkö Esimies Kuntutussuunnitelma perustuu työkyvyn arviintiin. Kuntutussuunnitelman sisältö: Käynnit avhidssa Laitshit Käynnit vertaistukiryhmissä Käynnit tukihenkilön luna Käynnit työterveyshullssa Muu tukitiminta Hitpaikka Hitaika Käyntien tiheys Hitpaikka Hitaika Hitaika Käyntien tiheys Kest Käyntien tiheys Kest Käyntien tiheys Mitä Kest Tiheys Seuranta- ja tukihenkilöt: Työterveyslääkäri Työterveyshitaja Tukihenkilö Muu Puh. Puh. Puh. Puh. Päiväys / 20 Allekirjitukset Henkilö Työterveyshulln edustaja, nimen selvennys ja virka-asema Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

19 Päihdehjelma Sivu 19 Lmake 4. Varitus päihteiden käytöstä Henkilön nimi ja syntymäaika Työtehtävä ja yksikkö Esimies Työnantajan edustaja Työntekijä saa varituksen päihteiden käytöstä. Työntekijälle n selvitetty, mihin hallinnllisiin timenpiteisiin päihteiden käytöstä jhtuvat ngelmat työpaikalla jatkssa tdennäköisesti jhtavat. Samalla n tehty hitsitumus tai selvitetty spimuksen tekemisen edellytykset. Varitukseen jhtaneet seikat: Päiväys / 20 Allekirjitus Esimies Työnantajan edustaja Olen vastaanttanut tämän varituksen ja saanut kaksiskappaleen siitä. Päiväys / 20 Allekirjitus Työntekijä Tiedksi: työterveyshult, henkilöstöhallint Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

Päihdeohjelman malliteksti

Päihdeohjelman malliteksti Päihdeohjelman malliteksti Päihdeohjelman voi muokata seuraavaa mallitekstiä käyttäen kunkin työpaikan tarpeiden mukaan. Tekstissä voi käyttää tässä oppaassa esitettyjä asioita. Malli on tarkoitettu rungoksi

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Vanhustyön Keskusliitt Ry / Elisa ikä hjelman krdinaati Iäkkäiden ihmisten psykssiaalisen hyvinvinnin edistäminen Yhteenvet järjestöille suunnatusta kyselystä Reija Heinla & Katja Hel 20.2.2012 Sisältö

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO KOSMETOLOGI Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 28.5.2012 Osaamisjhtaja

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Väkivaltainen ekstremismi Suomessa tilannekatsaus 1/2015. Tiivistelmä

Väkivaltainen ekstremismi Suomessa tilannekatsaus 1/2015. Tiivistelmä Raprtti 24.2.2015 Väkivaltainen ekstremismi Sumessa tilannekatsaus 1/2015 Tiivistelmä Väkivaltaista ääriajattelua ja siihen viittaavia merkkejä havaitaan sumalaisissa lukiissa ja ammattikuluissa. Varsinaisia

Lisätiedot

NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvoja. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 2011

NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvoja. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 2011 NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvja Suuphjan peruspalveluliikelaitskuntayhtymä 2011 SISÄLLYS 1 VANHEMPIEN VASTUU 1 VANHEMIPIEN VASTUU 2 MITÄ LAKI SANOAA 3 TUPAKKA, ALHOKOHOLI JA MUUT RIIPPUVUUTTA

Lisätiedot

RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET asumispalvelut kotihoito terveyskeskussairaala

RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET asumispalvelut kotihoito terveyskeskussairaala RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET asumispalvelut ktihit terveyskeskussairaala Sisältö 1 RAVITSEMUSHOITO... 5 1.1 RAVITSEMUSHOITO OSANA KOKONAISHOITOA... 5 1.1.1 Ikääntymisen vaikutus ravinnntarpeeseen...

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti LUONNOS 04.04.2014 2.4.2014 Palveluverkktyöryhmä 7.4.2014 jhtryhmä SALPAUSSELÄN UUSI KUNTA 2017 Hllla, Hämeenkski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastla Pintaala 2191 km2 Väkiluku 154 139 as Ikäjakauma 014v 15,55

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus Vahinkvakuutus sekä vahink- ja varkausvakuutus Vakuutusehdt Yleistä Tämä asiakirja sisältää tieta kahdesta erilaajuisesta vakuutuksesta -vahinkvakuutuksesta (Accidental Damage Prtectin) ja vahink- ja varkausvakuutuksesta

Lisätiedot

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 31.3.2011

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 31.3.2011 Turvallinen Keski-Sumi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 2014 31.3.2011 Sisällysluettel 1 JOHDANTO... 4 2 TAVOITTEET... 5 3 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN ORGANISOINTI... 5 4 ARJEN TURVALLISUUDEN

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi 1 / 21 Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä yrittäjille - valikima internetin lähteitä yritystiminnan tueksi Sisältö Ajantasaisen lakitiedn

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA Valtineuvstn asetuksessa 351/2011 tarkitettu syventävä käytännön harjittelu (30 p) sisältyen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintn (330 p) Opiskelija hetu

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4 Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu Svelluksille tarjtun timinnallisuuden kuvaus versi 3.4 Vetuma Verkktunnistus ja -maksaminen Sisällysluettel 1. Jhdant... 3 1.1 Vetuma-palvelun timinnallisuus...

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Levi Snw Sprts Academy kehitta mishanke HANKESUUNNITELMA 16.6.2014 Kittilän kunta 1 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Sisältö 1. Tausta ja tarve hankkeelle...

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle

TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle 1 Julkaisija Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 aa 00250 Helsinki www.ttl.fi Työterveyslaitos ja kirjoittajat 2013 Alkoholihaitat hallintaan (AHA) -hanke

Lisätiedot