Päihdeohjelma Sivu 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelma 2. Päihdeohjelman kohde 3. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päihdeohjelma Sivu 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelma 2. Päihdeohjelman kohde 3. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4"

Transkriptio

1 Päihdehjelma Sivu 1 Sisällysluettel Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymän päihdehjelma 2 Periaatteet 2 Päihdehjelman khde 3 Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4 Timintamallit 8 Tavitteellisen puheeksittkeskustelun hje 10 Tavitteellinen puheeksitt ja hitnhjaus 13 Vastuullisen alkhlitarjilun hje 14 Päihdehjelman lmakkeet 15 Lmake 1: Muisti puheeksitttilanteesta 16 Lmake 2: Hitsitumus 17 Lmake 3: Kuntutussuunnitelma 18 Lmake 4: Varitus päihteiden käytöstä 19 Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

2 Päihdehjelma Sivu 2 Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymän päihdehjelma Periaatteet Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymässä (LPKKY) lemme situtuneet varmistamaan turvallisen, terveellisen ja tuttavan työpaikan jkaiselle työntekijällemme. Tätä tarkitusta varten kulutuskuntayhtymässämme n vimassa tämä päihdehjelma. Työterveyshultlain 11 :n mukaan työnantajan n yhteistyössä henkilöstön kanssa laadittava kirjallinen päihdehjelma, jnka tulee sisältää työpaikan yhteiset tavitteet ja nudatettavat käytännöt päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdengelmaisen henkilön hitn hjaamiseksi. Päihdehjelmamme tavitteena n tukea työntekijöiden työkykyä ja ehkäistä päihdehaittja sekä hjata tarkituksenmukaiseen timintaan päihdehaittatilanteissa. Päihdehjelmaa tteutetaan tiedtuksella, kulutuksella, valmennuksella sekä henkilöstön ja työterveyshulln timenpiteillä samin kuin suunnitelmallisella seurannalla ja arviinnilla. Päihdehjelma tulee saattaa jkaisen työntekijän tiedksi. Päihteillä tässä tarkitetaan kaikkia päihtymistarkituksessa käytettyjä aineita. LPKKY:ssä ei työaikana ja työtehtävissä saa käyttää, pitää hallussa, jakaa tai myydä alkhlia. LPKKY:ssä ei myöskään saa työskennellä eikä työpaikalla saa lla päihtyneenä. Huumeiden, lääkkeiden päihdekäytön, anablisten steridien sekä muiden laissa kiellettyjen päihdyttävien aineiden ja lääkeaineiden laittman käytön kielt kskee myös työpaikkaamme. Tupakinnin suhteen nudatetaan tupakkalakia, jka kieltää tupakinnin peruspetusta, ammatillista kulutusta ja luki-petusta antavien ppilaitsten sisätilissa ja ppilasasuntlissa sekä niiden käytössä levilla ulkalueilla. Päihdehaittatilanteella tarkitetaan tilanteita, jissa alkhlin tai muun päihteen vaikutus uhkaa tai haittaa yksilön maa tai tisen työntekijän työtä, työkykyä, työturvallisuutta, työpaikan ilmapiiriä, työn tulksia tai työnantajan mainetta. Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

3 Päihdehjelma Sivu 3 Päihdehaittjen ennaltaehkäisyn timenpiteet eli tiedtus, kulutus, valmennus ja seuranta, kuvataan alempana. Js ennaltaehkäisystä hulimatta vapaa-ajan päihdekäytön seurauksena työssä ilmenee ngelmia tai js työpaikallamme n henkilö päihtyneenä, timitaan alempana kuvattujen hjeiden mukaisesti. Jkainen työntekijä n ensisijaisesti itse vastuussa työkyvystään, mutta esimiehellä n vastuu ja velvllisuus määritellä työntekijöiden työkunt työturvallisuuden näkökulmasta. Päihdehjelmassa kuvataan kunkin timijan vastuut ja tehtävät päihdehaittjen ehkäisyssä sekä seurantamenetelmät ja seuraukset nudattamatta jättämisestä. LPKKY:n periaate n, että päihdehaittatilanteissa asia käsitellään viipymättä, rakentavasti ja tasapulisesti. Tämä edellyttää, että henkilöstölle ja esimiehille järjestetään tiedtusta ja kulutusta alkhliriskeistä työhyvinvinnille sekä valmennusta, jtta kukin saa timia hjeiden mukaan. Päihdehjelman khde LPKKY:ssa lemme tietisia siitä, että alkhlin käyttö ja sen aiheuttamat haitat riskeeraavat työkykyä, työturvallisuutta ja työn tulksia. Alkhlihaitat vivat vaikuttaa kenen tahansa työhön missä tahansa työtehtävässä. Muiden päihteiden suhteen nudatetaan Sumen lakia ja tätä päihdehjelmaa. Päihdehjelma kskee jkaista LPKKY:n työntekijää sekä sveltuvin sin alihankkijita samin kuin LPKKY:n alueella vierailevia henkilöitä. Päihdehjelma kskee myös etä- ja matkatöissä levia kaikkialla, missä työnantajan työsujeluvastuu n vimassa. Työpaikan järjestämissä juhlatilaisuuksissa nudatetaan vastuullisen alkhlitarjilun hjeita. Työpaikan ulkpulisissa työtehtävissä ja työmatkilla lemme työpaikkamme edustajia, mikä edellyttää asiallista ja vastuullista käyttäytymistä myös alkhlin suhteen. Päihdehjelman nudattaminen tarkittaa tehtäviä ja vastuita, jiden tteutumista seurataan vusittain kehityskeskusteluissa. Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

4 Päihdehjelma Sivu 4 Päämäärä ja tavitteet Päihdehjelman päämääränä n päihdehaitatn työpaikka. Tähän päästään seuraavien satavitteiden avulla: Ehkäisemme päihdehaittja eli päihteistä aiheutuvia kielteisiä seurauksia työpaikalle ja yksilölle. Tuemme henkilöstöä välttämään alkhlin riskikäyttöä ja pysymään khtuukäytössä tai raittiina sekä välttämään muiden päihteiden käyttöä. Ohjeistamme päihdehaittjen ehkäisyn ja päihdengelmiin puuttumisen käytännöt. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat Kullekin työntekijäryhmälle n listattu mat vastuunsa ja tehtävänsä. Päihdehjelman tteutumista ja siihen tehtäviä tarvittavia krjaustimia tarkastellaan esimiehen kanssa kehityskeskustelussa. Työnantajan edustajan vastuulla n Nimittää päihdehaitattmasta työpaikasta vastaavat henkilöt (päihdetyöryhmä/ esimiehet) timimaan päihdehjelman timeenpanssa Hulehtia, että päihdehjelma tetaan käyttöön ja juurrutetaan työpaikan käytäntöihin päihdehaittatilanteisiin puututaan välittömästi päihdehaittatilanteita käsitellään luttamuksellisesti, kannustavasti ja tasapulisesti Varmistaa, että henkilöstö tuntee taln päihdehjelman ja mat tehtävänsä siinä päihtyneen työntekijän tai päihdengelmaisen työntekijän kanssa timitaan hjeiden mukaan työpaikan tilaisuuksissa nudatetaan vastuullisen alkhlitarjilun hjetta Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

5 Päihdehjelma Sivu 5 Järjestää henkilöstölle kulutusta ja tiedtusta päihteettömyyden ja alkhlin khtuukäytön eduista työkyvyn ja hyvinvinnin kannalta alkhlin riskikäytön haitista terveydelle, työkyvylle ja työturvallisuudelle päihdehjelman vastuiden edellyttämiin taitihin Tarjta työterveyshulln kautta apua päihdengelmiin Seurata ja arviida työlja ja varmistaa, että ne eivät edesauta alkhlihaittja työpaikalla tämän hjelman tteutumista vähintään kahden vuden välein yhteistyössä henkilöstön ja heidän edustajiensa kanssa. Jkaisen työntekijän vastuulla n Tulla töihin työkuntisena Tehdä työnsä turvallisuushjeita nudattaen Timia työyhteisössään rakentavasti ja asiallisesti muita khtaan Nudattaa svittuja, päihteitä kskevia sääntöjä Hakea apua päihdengelmiinsa Ilmittaa työyhteisössään havaitsemistaan päihdehaitista svitulle tahlle. Esimiesten vastuulla n Tukea ja valva työn sujuvuutta ja henkilöstön työhyvinvintia ja työturvallisuutta Saattaa henkilöstö yhteisten sääntöjen taakse päihdeasiissa esim. A-Stepin avulla Rhkaista henkilöstöä pitämään hulta työkunnstaan Perehdyttää kaikki päihdehjelmaan Ottaa päihteet puheeksi työhön perehdytyksessä ja kehityskeskusteluissa sekä säännöllisesti henkilöstötilaisuuksissa Puuttua viipymättä työkyvyn heikkenemiseen ja päihdehaittatilanteesiin Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

6 Päihdehjelma Sivu 6 Estää päihtyneenä/krapulaisena työskentely Ohjata työntekijä työterveyshultn saamaan tarvittavaa hita työkykynsä parantamiseksi Selvittää hitnhjauskkuksessa päihdehaittatilanne työyhteisön näkökulmasta Tehdä hitsitumus hitnhjattavan kanssa Spia tiednkulusta hitsitumuksen vimassaln aikana Tukea työyhteisöä kriisitilanteiden jälkeen ja hjata keskustelua piksi ttamisen näkökulmaan Varmistaa, että työpaikan tilaisuuksissa alkhlitarjilu n vastuullista ja nudattaa svittuja rajja. Työsujeluhenkilöstön ja päihdetyöryhmän vastuulla n Timia yhteistyössä esimiesten ja työterveyshulln kanssa päihdehaittjen ehkäisemiseksi ja pistamiseksi Suunnitella työpaikan päihdehaittjen ehkäisytimia sana Työsujelun timintasuunnitelmaa, esimerkiksi: tteuttaa kulutuksia, valmennuksia, tiedtustilaisuuksia järjestää esimiesten ja päihdetyöryhmän yhteistyökkuksia hyödyntää henkilöstön tiedtuskanavia järjestää tempauksia, kampanjita ja timintapäiviä esim. työsujeluviikn ja Tipattman tammikuun merkeissä ehdttaa keinja työhyvinvinnin ja työilmapiirin tukemiseen Jakaa esimiehille ja henkilöstölle tieta työpaikan päihdehjelmasta Tunnistaa päihdengelmista viestittävät ireet ja riskit työpaikalla Tukea esimiehiä päihdeasiiden keskustelun käynnistämisessä työyhteisön kanssa Tehdä esimiehille timenpide-ehdtuksia päihdehaittja havaitessaan Valmentaa tarvittaessa esimiehiä päihdengelman puheeksi ttamiseen Tukea hitnhjausprsessin tteutumista Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

7 Päihdehjelma Sivu 7 Kkntua 4 6 kertaa vudessa Työsujelun timintasuunnitelman mukaisesti Tehdä kkuksista muistit tiedksi työsujeluryhmälle ja henkilöstölle Seurata päihdehaittjen ehkäisytimien tteutumista ja raprtida siitä työsujeluryhmälle ja työnantajalle. Työterveyshulln vastuulla n Tukea henkilöstömme päihteiden riskikäytön ennalta ehkäisyä ja hita Antaa jkaiselle työntekijälle terveystarkastuksien yhteydessä tieta alkhlinkäytön vaikutuksista terveyteen ja työkykyyn Kysyä sairaanhitvastaantilla myös alkhlinkäytöstä vähintään kerran vudessa ja aina tiettyihin ireisiin liittyen Käydä svituin välein henkilöstötilaisuuksissa puhumassa terveyttä edistävistä aiheista (tarkemmin TTH:n vusisuunnitelmassa) Seula alkhlin riskikäyttöä AUDIT-testillä sekä tarjta hjausta ja neuvntaa riskikäyttäjille Kerätä tieta työpaikan alkhlitilanteesta (esim. haittakartitus, AUDIT) ja antaa siitä palautetta vusittain Osallistua työpaikan päihdetyöryhmän/päihdeyhdyshenkilöiden kkuksiin ja päihdehaittja ehkäisevän kulutuksen tteutukseen (tietiskut, luennt) Timia hitnhjaustilanteissa asiantuntijana (hitsitumus ja kuntutussuunnitelma) ja tukea kuntutujan paluuta työhön Timia päihdekriisitilanteissa muun työyhteisön tukena. Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

8 Päihdehjelma Sivu 8 Timintamallit Päihdehaittatilanteissa n timittava alla levien hjeiden mukaan ja työpaikan tilaisuuksissa vastuullisen alkhlitarjilun hjeen (s.14) mukaan. Näitä timintamalleja nudatetaan ja ne vat vimassa LPKKY:ssa: a) Työntekijä n hulissaan masta päihteiden käytöstään Js työntekijä n hulissaan masta alkhlin tai muiden päihteiden käytöstään ja sen aiheuttamasta uhkasta tai haitasta työkyvylleen, n ma-alitteinen hakeutuminen työterveyshultn mahdllista ja susiteltavaa. Kun työntekijä hakeutuu itse työterveyshultn, hänen käyntinsä syy ei tule työpaikan tietn. Oma-alitteiset käynnit kuuluvat työterveyshulln vaitilvelvllisuuden piiriin. Työntekijä vi hakeutua maehtisesti myös muihin yksityisiin tai kunnallisiin palveluihin työajan ulkpulella. b) Työntekijä n hulissaan työtverin työkunnsta Työtverin työkunnsta hulestunut ttaa tässä tapauksessa asian puheeksi asianmaisen henkilön kanssa tai vie asian hänen esimiehelleen. Js esimerkiksi työturvallisuus tai työn laatu n uhattuna tai js päihdehaittatilanne jatkuu, hänen n kerrttava asiasta asianmaisen henkilön esimiehelle tai päihdetyötyhmän jäsenelle. Päihdetyöryhmän jäsen vie asian kyseisen henkilön esimiehelle, jnka vastuulla n tteuttaa tavitteellinen puheeksitt, jka n kuvattu tässä hjeessa alempana. c) Alaiset vat hulissaan esimiehen työkunnsta Esimiehen työkunnsta hulestunut tai työpaikalla päihtyneenä esiintyneen esimiehen havainnut työntekijä ttaa yhteyttä esimiehen esimieheen tai päihdetyöryhmän jäseneen. Päihdetyöryhmän jäsen vie asian kyseisen henkilön esimiehelle, jnka vastuulla n tteuttaa tavitteellinen puheeksitt. d) Esimies n hulissaan alaisen työkunnsta Esimies tteuttaa tavitteellisen puheeksitn (hje s. 10 ). Tarvittaessa päihdetyöryhmä tukee ja neuv puheeksitttilanteen ja hitnhjauksen tteuttamisessa. Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

9 Päihdehjelma Sivu 9 e) Työntekijä n päihtyneenä töissä Tdetaan päihtymystila ja timitaan alla levan hjeen mukaisesti. Esimies keskustelee asianmaisen kanssa. Tilanteeseen mukaan pyydettävän tdistajan tehtävänä n varmistaa, että keskustelu sujuu asiallisesti. Mikäli päihtymistilasta epäilty haluaa sittaa päihtymysepäilyn vääräksi, hän vi tehdä sen alkmetrin avulla. Puhalluskkeen vi tehdä terveydenhulln ammattihenkilö tai muu tehtävään kulutettu henkilö. Alkmetri ilmaisee hengitysilman alkhlipitisuuden. Mikäli henkilö vaikuttaa päihtyneeltä, mutta alkmetrilukema n 0, tutkitaan työterveyshullssa muiden päihdeaineiden vaikutus. Työterveyshultlain mukaan päihtymyksestä epäillyn n sustuttava terveydentilan selvittämiseen työterveyshullssa tai muussa hityksikössä. Esimies vi ulkisten merkkien perusteella päättää, nk henkilö työkykyinen vai ei, ja pistaa hänet työpaikalta, mikäli terveys tai työturvallisuus n uhattuna. Tumitsevaa asennetta, nimittelyä tms. n vältettävä ja samalla varmistettava, että a. henkilö pääsee ktiin turvallisesti. Js päihtynyt henkilö ei sustu pistumaan työpaikalta, n ratkaisu tilanteessa tehtävä työturvallisuuden näkökulmasta. Hänen lähiympäristöstään n pistettava mahdlliset turvallisuusriskin aiheuttajat ja työsujeluhenkilölle n ilmitettava tilanteesta. Tarvittaessa pyydetään virka-apua paikalle. Tilannetta jhtanut työntekijä tekee tapahtuneesta muistin, jnka tdistajana n tilanteeseen kutsuttu tinen työntekijä. Tärkeää ttaa humin ja muistaa: kaikkien sapulten turvallisuus päihtyneen henkilön asiallinen ja tasapulinen khtelu seuranta ja päihtyneen henkilön hjaaminen jatkkeskusteluun työterveyshulln asiantuntemusta hyödyntäen Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

10 Päihdehjelma Sivu 10 Kun henkilö palaa töihin selvin päin, käydään hänen kanssaan keskustelu tapahtuneesta. Mukana keskustelussa vat kyseisen henkilön ma esimies, henkilö itse sekä tilanteessa tdistajana llut työntekijä. Keskustelun tavitteena n estää vastaavan tilanteen tistuminen. Keskustelussa annetaan päihtyneenä lleelle työntekijälle kirjallinen varitus, sillä kyseessä n työsuhderikkmus. Kun henkilö n päihtyneenä työpaikalla, n usein kysymyksessä j pitkälle edennyt päihdengelma. Tästä syystä hänet hjataan työterveyshultn työkyvyn arviintiin ja hänen kanssaan tehdään hitsitumus sekä kuntutussuunnitelma. Varitus ja hitnhjaus sekä siihen liittyvä työkyvyn arviinti eivät sulje pis tisiaan. Mikäli työntekijä ei le halukas hitnhjaukseen, hänelle annetaan varitus. Js hänelle n annettu varitus j aiemmin, työsuhde päätetään. Tavitteellisen puheeksittkeskustelun hje Päihdengelman puheeksitt, työkyvyn palauttamiseen vastuuttaminen ja työkyvyn tukeminen n esimiestyötä. Päihdengelmaan liittyy usein päihteen käyttäjän heikentynyt kyky arviida maa tilannettaan kknaisvaltaisesti. Tästä syystä päihdengelmaisen havahtuminen tiedstamaan ma tilanteensa vi viedä aikaa. Tavitteellinen puheeksitt n prsessimaisesti etenevä timintatapa, jnka tarkituksena n tukea työntekijää tunnistamaan alkhlin käyttönsä haitallisuus ja ttamaan vastuu työkykynsä palauttamisesta. Keskusteluiden välillä n tilanteen mukaan svittava seuranta-aika, jnka pituus n 1 3 kk. Mikäli keskusteluprsessi judutaan uusimaan saman työntekijän kanssa työkyvyn heikkenemisen vuksi, n tarkituksenmukaisinta mennä suraan khtaan 3. ja tehdä hitsitumus. Tavitteena n palauttaa työkyky mahdllisimman npeasti. Keskusteluista kirjataan muistit (Lmake 1). Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

11 Päihdehjelma Sivu Keskustelu Mukana: Työntekijä, jnka työkyvyn heikkeneminen mahdllisen päihdengelman vuksi hulestuttaa Esimies Käsitellään ja kirjataan muistin seuraavat asiat: työkäyttäytymisen ngelmat yksityiskhtaisesti tivttu työkäyttäytymisen kuvaus ja muutksen taviteaika työntekijän näkemys tilanteesta sapulet tarkistavat ja hyväksyvät allekirjituksellaan muistin Työntekijälle tarjtaan mahdllisuutta käyttää työterveyshulta avuksi tilanteessaan. Svitaan, mihin ajankhtaan mennessä hänen työkäyttäytymisensä krjaantuu. Mikäli näin tapahtuu, se tdetaan seurantakeskustelussa eikä jatkkeskusteluja tarvita. 2. Keskustelu Mukana samat henkilöt kuin keskustelu 1:ssä sekä päihderyhmän jäsen, työterveyshitaja ja/tai työsujeluvaltuutettu tai muu työntekijän tivma henkilö. Käsitellään ja kirjataan muistin seuraavat asiat: lisää ei-tivtun työkäyttäytymisen merkkejä tivtun työkäyttäytymisen kuvaus ja muutksen taviteaika työntekijän näkemys tilanteesta kurinpitmenettelyn kuvaus ja seuraamukset, mikäli henkilö ei saavuta tivttua työkäyttäytymistä tistetaan mahdllisuus ammattiapuun työterveyshulln kautta sapulet tarkistavat ja hyväksyvät allekirjituksellaan muistin Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

12 Päihdehjelma Sivu 12 Mikäli henkilö saavuttaa tivtun työkäyttäytymisen svittuun ajankhtaan mennessä, se tdetaan seurantakeskustelussa eikä jatkkeskusteluja tarvita. Nämä keskustelut vat myös työspimuslain mukaisia työntekijän kuulemisia, jita ennen ei työsuhdetta vida ryhtyä päättämään. On tärkeää, että kuulemisen mutkhdat täyttyvät. Keskustelut merkitsevät myös varitusta, tarvittaessa vi käyttää erillistä varituslmaketta (Lmake 4). 3. Keskustelu Mukana samat henkilöt kuin aiemmissa keskusteluissa. Käsitellään seuraavat asiat: kaikki yksityiskhdat ei-tivtusta työkäyttäytymisestä tdetaan tähänastiset krjausyritykset esimies kert työntekijälle, että js hän ei saavuta tivttua työkäyttäytymistä, ryhdytään kurinpittimiin ja mahdllisesti irtisanmiseen esimies tekee hitsitumuksen työntekijän kanssa (Lmake 2) kuntutussuunnitelma tehdään työterveyshullssa (Lmake 3) Esimies havainni työntekijän työkäyttäytymistä edelleen ja kutsuu klle seurantakkukset hitsitumuksen mukaisesti. 4. Keskustelu Mikäli edellä mainitut keskustelut eivät tuta tulsta tai mikäli päihdengelmainen työntekijä ei halua tehdä hitsitumusta ja kuntutussuunnitelmaa tai hän n rikknut hitsitumusta, käydään neljäs keskustelu, jssa vat mukana: Työntekijä Luttamushenkilö tai vastaava Esimies Asia käsitellään työpaikan nrmaalina työsuhdeasiana. Työntekijälle annetaan varitus päihteiden käytöstä, ellei sitä le j aiemmin annettu. Mikäli hänen päihteiden käyttönsä aiheuttaa varituksen jälkeen haittja tai työkyky n pitkäkestisesti heikentynyt, työsuhde päätetään. Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

13 Päihdehjelma Sivu 13 Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

14 Päihdehjelma Sivu 14 Vastuullisen alkhlitarjilun hje Alkhlin käyttö LPKKY:ssä työajalla ja työpaikalla ei le sallittua. Kuitenkin jissakin työpaikan tilaisuuksissa esimiehen luvalla vidaan tarjilla alkhlia. On tärkeää hulehtia, että näistä tilanteista ei aiheudu haittaa kenellekään liiallisen alkhlin käytön vuksi. Työnantajan ja esimiesten vastuulla n hulehtia turvallisuudesta myös sillin, kun työpaikan tilaisuudessa tarjtaan alkhlia. Mikäli näissä tilaisuuksissa tapahtuu työkäyttäytymisen sääntöjen rikkmista, n esimiehen tehtävänä käydä tavitteellinen puheeksittkeskustelu vastaisuuden varalle viimeistään viikn sisällä tapahtuneesta. Esimies kirjittaa keskustelusta muistin (Lmake 1). Seuraavat hjeet auttavat ehkäisemään haittja, mikäli työpaikan tilaisuudessa tarjtaan alkhlia: Tilaisuuden alku- ja lppuajankhta ilmitetaan selvästi Hulehditaan, että tarjlla n mnipulinen ja runsas valikima alkhlittmia jumia ja vain mietja alkhlijumia Susitellaan, että ihmiset nauttivat vaihdellen em. jumia Tilaisuuden aikana n rukaa ja vähäsulaista napsteltavaa riittävästi tarjlla Varmistetaan, että alkhlia tarjtaan selkeinä annksina, jtta sallistujat vivat lla tietisia jumistaan määristä Rajitetaan tarjttavien alkhliannsten määrä, esimerkiksi 2 annsta/henkilö Tilaisuuden järjestäjillä ja tarjiluhenkilökunnalla tulee lla anniskelupassi tai alkhlitarjilun kulutus Opastetaan nuria/uusia työntekijöitä etukäteen Hulehditaan työntekijöiden ktimatkasta, mikäli he tivvat sitä Kieltäydytään tarjilemasta alkhlia päihtyneelle henkilölle Pidetään tämä hjeist sana päihdehjelmaa. Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

15 Päihdehjelma Sivu 15 Päihdehjelman lmakkeet: 1. Muisti puheeksitttilanteesta 2. Hitsitumus 3. Kuntutussuunnitelma 4. Varitus päihteiden käytöstä Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

16 Päihdehjelma Sivu 16 Lmake 1. Muisti puheeksitttilanteesta Keskustelu vaihe 1 Keskustelu 2 Keskustelu 3 Osanttajat Esimies Työntekijä Muut Keskustelun sisältö: Esimiehen havainnt päihdengelman ilmenemisestä työssä: Työntekijän käsitys tilanteesta: Svitut timenpiteet: Svittu seuraava keskusteluaika: / 20 Päiväys / 20 Allekirjitukset Esimies Työntekijä Jakelu: Tiedksi: työntekijä, esimies työterveyshult Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

17 Päihdehjelma Sivu 17 Lmake 2. Hitsitumus Spijasapulet: Henkilön nimi ja syntymäaika Työtehtävä ja yksikkö Esimies Käsitelty = X Lupaudun sallistumaan minulle työterveyshulln kautta järjestettyyn kuntutukseen suunnitelman mukaisesti ja nudattamaan hitpaikan hjeita. Ilmitan levani tietinen siitä, että mikäli en hyväksy hitsitumusta tai en nudata kuntutussuunnitelmaa tai päihteiden käyttöni jatkuu, käynnistetään työspimuslain mukaiset seuraamukset (kirjallinen varitus, työsuhteen päättäminen). Työterveyshulllla n ikeus saada hitpaikasta tiedt hidn tteutumisesta ja kuntutussuunnitelman nudattamisesta. Hitpaikalla n ikeus ttaa yhteyttä työterveyshultn hidn tteutumisesta. Esimiehellä n ikeus saada tietää, timink kuntutussuunnitelman mukaisesti. Työnantajalla n ikeus työpaikan vaihtamisen yhteydessä timittaa tämä hitsitumus sekä kuntutussuunnitelma niiden vimassalaikana seuraavaan saman työnantajan työpaikkaan/yksikköön. Spimuksen päättyessä järjestetään arviintineuvttelu esimiehen ja työterveyshulln kanssa. Annan luvan timittaa tämän spimuksen tässä asiakirjassa mainituille jakelun saajille. Olemme spineet, miten tilanteestani tiedtetaan lähimmille työtvereille: (menettelytapa kirjitetaan tähän) Kieltäydyn hitnhjauksesta. Seurantakkusten ajankhdat: Spimuksen vimassal: Hitsitumus n vimassa kuukautta allekirjittamispäivämäärästä. Päiväys / 20 Allekirjitukset Esimies Työntekijä Luttamusmies / tdistaja Jakelu: asianmainen, esimies, esimiehen esimies, työterveyshult, hitpaikka Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

18 Päihdehjelma Sivu 18 Lmake 3. Kuntutussuunnitelma Henkilön nimi ja syntymäaika Työtehtävä ja yksikkö Esimies Kuntutussuunnitelma perustuu työkyvyn arviintiin. Kuntutussuunnitelman sisältö: Käynnit avhidssa Laitshit Käynnit vertaistukiryhmissä Käynnit tukihenkilön luna Käynnit työterveyshullssa Muu tukitiminta Hitpaikka Hitaika Käyntien tiheys Hitpaikka Hitaika Hitaika Käyntien tiheys Kest Käyntien tiheys Kest Käyntien tiheys Mitä Kest Tiheys Seuranta- ja tukihenkilöt: Työterveyslääkäri Työterveyshitaja Tukihenkilö Muu Puh. Puh. Puh. Puh. Päiväys / 20 Allekirjitukset Henkilö Työterveyshulln edustaja, nimen selvennys ja virka-asema Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

19 Päihdehjelma Sivu 19 Lmake 4. Varitus päihteiden käytöstä Henkilön nimi ja syntymäaika Työtehtävä ja yksikkö Esimies Työnantajan edustaja Työntekijä saa varituksen päihteiden käytöstä. Työntekijälle n selvitetty, mihin hallinnllisiin timenpiteisiin päihteiden käytöstä jhtuvat ngelmat työpaikalla jatkssa tdennäköisesti jhtavat. Samalla n tehty hitsitumus tai selvitetty spimuksen tekemisen edellytykset. Varitukseen jhtaneet seikat: Päiväys / 20 Allekirjitus Esimies Työnantajan edustaja Olen vastaanttanut tämän varituksen ja saanut kaksiskappaleen siitä. Päiväys / 20 Allekirjitus Työntekijä Tiedksi: työterveyshult, henkilöstöhallint Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymä Taitkuja 3, PL 23, Hämeenkyrö puh. (03) fax. (03)

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA PÄIHDEOHJELMA

TAMMELAN KUNTA PÄIHDEOHJELMA TAMMELAN KUNTA PÄIHDEOHJELMA SISÄLLYS 1 Esipuhe 4 2 Sitoumus 4 3 Tavoite ja toteutus 4 4 Päihteiden määritelmä 4 5 Päihteiden riskikäytön seurauksia työpaikalle 4 5 6 Päihdehaittatilanne 5 7 Vastuut 5

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN PKS-SEHYK Esp Helsinki Kauniainen Kirkknummi Vantaa Suun erikishidn yksikkö (09) 310 47475, Mannerheimintie 172, 00300 Helsinki POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN KOULU: Espn kristillinen kulu KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN Espn kaupungissa n käytössä yhteinen phja ppilashultsuunnitelmalle, jta Espn kristillinen kulu n täydentänyt kulun

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 3/ (5)

Ohje viranomaisille 3/ (5) Ohje viranmaisille 3/2010 1 (5) Dnr 7043/11.02.04.00.05/2010 Jakelussa mainituille Ulkalueilla järjestettäviä yleisiä tilaisuuksia kskeva tupakintikielt Taustaa Yleiset tilaisuudet Ssiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja n tutkintkhtainen sa Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2015 Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdetyön Sairaanhidn ja hulenpidn saamisalat Lähihitaja Oph määräys 79/011/2014 Luksian

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit.

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit. TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELU- TERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄI- SEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee.

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee. 5.7.2013 Medtrnic-viite: FA586 Hyvä Paradigm-insuliinipumpun käyttäjä Tällä kirjeellä ilmitamme, että Medtrnic MiniMed pistaa vapaaehtisesti markkinilta Paradigminsuliinipumpuissamme käytettävien MMT-326A-mallin

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Liite III. Muutoksia valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin

Liite III. Muutoksia valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin Hum! Liite III Muutksia valmisteyhteenvedn ja pakkausselsteen tiettyihin khtiin Kyseessä levat valmisteyhteenvedn ja pakkausselsteen khdat vat lausuntpyyntömenettelyn tulksia. Jäsenvaltin timivaltaiset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1. Myllypuro-Vartiokylän tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki)

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1. Myllypuro-Vartiokylän tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) Lastensujelun kehittämisverkst pääkaupunkiseudulla KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lmake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: Lakisääteinen Lapsikeskeinen Laadukas Myllypur-Vartikylän tiimi (Itäinen perhekeskus,

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ www.ylikraka.fi KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 asianajaja Antti Linna Esityksen aiheet Vastapulen kuulemisen periaate Sääntely Oikea ja riittävä kuuleminen Case H vs.

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan sayleiskaavan 2. vaihe arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68789-P21395 arviintisuunnitelma I (I) Salmaa Kristina / Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Liikehäiriökurssit

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Liikehäiriökurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Liikehäiriökurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi, parikurssi Khderyhmä Liikehäiriösairautta sairastavat, jilla n kurssimutisen

Lisätiedot

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta Meikäläiset Me Itse ry:n jäsentiedte 2. 2015 Kuvaaja Laura Vesa Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Me Itse ry Liike itsenäisen elämän pulesta Raha-autmaattiyhdistys tukee timintaamme Sisältö Vaikuttaminen

Lisätiedot

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere Timialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) HOITOEETTISEN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika 5.5.2015 kl 9.07 12.00 Paikka Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Bikatu 8, Tampere Osallistujat Piispa Juha Pihkala puheenjhtaja

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA Aulis Laaksnen Länsi-Sumen Ste 2020-luvulle 2 900 000 000 36 600 3 Y 3.11.2014 Aulis Laaksnen 2 Sairaanhidn erityisvastuualueet ja sairaanhitpiirit, väestö 31.12.2013

Lisätiedot

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja L4 Tmmi Pekanja Ensihidn kenttäjhtaja Mikä L4? Timintaa käynnistellään Erilaisia timintamalleja käytössä valtakunnassa Ensihitasetus Hätäkeskusuudistus Kentän kulutus- ja pätevyysvaatimusten muuttuminen

Lisätiedot

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin Kumttu 9.12.2015 hjeella Valtiknttri Ohje 1 (5) VK/1043/00.01/2015 Hallinnn hjaus 11.2.2011 Dnr 88/03/2011 Valtin virastt ja laitkset Tunnistetietjen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjihin

Lisätiedot

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Valintakkeessa n kaksi saa: Osa 1 sisältää tehtäviä liiketalustieteestä TAI kansantalustieteestä. Osasta 1 vi saada 0 30 pistettä. Osa 2 sisältää englanninkielisen aineistkkeen. Osasta 2 vi saada 0 30

Lisätiedot

yksilökohtaisena opiskeluhuoltona: opiskeluterveydenhuollon palvelut psykologi- ja kuraattoripalvelut monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto

yksilökohtaisena opiskeluhuoltona: opiskeluterveydenhuollon palvelut psykologi- ja kuraattoripalvelut monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto 1287/2013 Opiskeluhulta tteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä kk ppilaitsyhteisöä tukevana yhteisöllisenä piskeluhultna yksilökhtaisena piskeluhultna: piskeluterveydenhulln palvelut psyklgi- ja kuraattripalvelut

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

HYVÄ USL-JÄSEN! 25.7.2008 Jäsentiedote nro 7

HYVÄ USL-JÄSEN! 25.7.2008 Jäsentiedote nro 7 HYVÄ USL-JÄSEN! 25.7.2008 Jäsentiedte nr 7 OSA A YLEISTÄ KUORMA-AUTOLIIKENTEESTÄ - Timenpiteet, jihin kuljetusyrityksillä n ikeus kustannusmuutksissa - Kustannusindeksi - Pikkeuksia aj- ja lepaikamääräyksiin

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO Paalujen kalliokärjet ja paalujen jatkokset

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO Paalujen kalliokärjet ja paalujen jatkokset VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO 8 2.7.2014 Paalujen kallikärjet ja paalujen jatkkset Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 3.1. Paalujatks... 2

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... 4 1. HALLINTO JA TALOUS,

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Henkilöstön työsuhteen tehokas hallinta vt. Toimitusjohtaja Marita Lehikoinen, FCG Kuntarekry Oy Page 1

Henkilöstön työsuhteen tehokas hallinta vt. Toimitusjohtaja Marita Lehikoinen, FCG Kuntarekry Oy Page 1 Henkilöstön työsuhteen tehkas hallinta vt. Timitusjhtaja Marita Lehikinen, FCG Kuntarekry Oy 21.9.2016 Page 1 Tarjamme rganisaatin HR-timinnlle, jhdlle, esimiehille ja henkilöstölle palveluita, jiden avulla

Lisätiedot