MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2011-2015"

Transkriptio

1 MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA Elinkeino- ja kuntakehityskeskus Kuntakehitystoimikunta Valtuusto

2 1 OHJELMAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ LÄHTÖKOHTIA Päätöksiä ja ohjelmia Lähiajan näkymiä Toteutuneet tontinluovutukset TAVOITTEET JA SYNTYVÄT RESURSSIT Maanhankinta Kaavoitus Kunnallistekniikka Palvelut TOTEUTTAMINEN Tonttien luovuttaminen Omakotirakentaminen Yhtiömuotoinen tuotanto Vuokra-asuntotuotanto ja tonttien varaaminen erityisryhmien tarpeeseen Maankäyttösopimukset / yksityisten tonttivaranto Asunto-ohjelma Toteutunut tuotanto Arvio toteutuvista asunnoista TOIMENPITEITÄ JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

3 1 OHJELMAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ Maankäytön toteuttamisohjelman (MATO-ohjelma) tarkoitus on ohjata asuntotuotantoon tarkoitetun maankäytön toteuttamista, tonttituotantoketjua. Toteuttamisketju käsittää maanhankinnan, kaavoituksen, kunnallistekniikan suunnittelun ja rakentamisen sekä tonttien luovutuksen. Ohjelmaan on sisällytetty myös asunto-ohjelma, jossa arvioidaan kunnan luovuttamien tonttien lisäksi yksityisten kohteita. Ohjelma tähtää tavoitteiden mukaisen tonttivarannon ylläpitoon ja luovutukseen. Ohjelma on lisäksi tarkoitettu käytettäväksi kasvun hallinnan yhtenä lähtökohtana niin, että eri toimialoilla on ajan tasalla oleva käsitys kunnan lähivuosien rakentamisesta, jolloin toimialat voivat suunnitella palvelutuotannon järjestämisen. Kuntakehitystoimikunta, kunnanhallitus ja valtuusto voivat ohjelman perusteella arvioida taloudelliset edellytykset lähiajan kuntarakenteen täydentämiselle ja laajentamiselle. Maankäytön toteuttamisohjelmassa käsitellään asuntorakentamista (omakoti-, yhtiömuotoista pien- ja kerrostalorakentamista) kunnan omistamilla alueilla sekä maankäyttösopimuksilla toteutettavia asuntotuotantoon osoitettuja yksityisten omistuksessa olevia alueita. Rakennusliikkeiden ilmoittamat kohteet perustuvat heidän ilmoittamiinsa aikatauluihin. Muiden yksityisessä omistuksessa olevien tonttien toteutumisen on katsottu tasaavan kysyntähuippuja rakentamisen ollessa vilkasta. Ohjelma perustuu tällä hetkellä hyväksyttyihin tavoitteisiin. Ohjelma on tarpeen tarkistaa, kun koko kunnan maankäytön kehityskuva on hyväksytty, sillä se saattaa vaikuttaa päätaajamien keskinäisiin painotuksiin. Samoin talotyyppijakaumaa saattaa olla tarpeen tarkistaa. Uusi valtion ja 14 Helsingin seudun kunnan välinen aiesopimus koskien mm. asuntotuotantoa pyritään hyväksymään syksyllä

4 Ohjelma tarkistetaan vuosittain ja se on tarkoitus hyväksyä kunnanvaltuustossa. Alueiden toteutusjärjestys saattaa vaihtua eivätkä alustavassa suunnitteluvaiheessa olevien alueiden tontti- ja asuntomäärät ole täysin oikeita. Myös kunnallistekniikan rakentamiskustannukset saattavat muuttua suunnittelun edetessä. Arviot antavat kuitenkin vertailupohjan kustannusten suuruusluokasta. Maankäytön toteuttamisohjelman valmistelutyöhön on osallistunut työryhmä, johon ovat kuuluneet: kehitysjohtaja Merja Vikman-Kanerva pj, kunnallistekniikan rakentamispäällikkö Jarmo Mattila, kunnallistekniikan suunnitteluinsinööri Juha Oksanen, vesilaitoksen johtaja Ilkka Ojansivu, asemakaavapäällikkö Timo Lehtinen, asemakaava-arkkitehti Nina Välkepinta-Lehtinen, asemakaava-arkkitehti Kaisa Kilpeläinen, maankäyttöpäällikkö Sirkku Haikala, maakäytön asiantuntija Soile Kurvinen ja yleiskaavasuunnittelija Jonna Jääskeläinen, siht. Raportin ovat työstäneet kehitysjohtaja Merja Vikman-Kanerva, yleiskaavapäällikkö Aarno Kononen, maankäytönasiantuntija Soile Kurvinen ja yleiskaavasuunnittelija Jonna Jääskeläinen. 2 LÄHTÖKOHTIA 2.1 PÄÄTÖKSIÄ JA OHJELMIA Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asumisen strategiat Kuntastrategian hyväksymisen yhteydessä valtuusto päätti, että asunto- ja maapoliittinen ohjelma tarkistetaan Se on tarkoitus tuoda käsittelyyn alkuvuodesta Ohjelmat sisältävät asuntopolitiikan yleiset periaatteet ja niiden tavoitteet perustuvat kuntastrategiaan. Kunnanvaltuusto hyväksyi kuntastrategian , missä väestötavoitteena on enintään 2 %:n kasvu sekä kolmeen päätaajamaan ja kyläkeskuksiin suunnattu hallittu kasvu. Kuntastrategia sisältää myös tavoitteet yhdyskuntarakenteen eheyttämisestä, taajamarakenteen tiivistämisestä täydennysraken- 4

5 tamisen keinoin sekä eri tarpeisiin ja elämäntilanteisiin sopivien asumismahdollisuuksien tarjoamisesta ja vuokra-asuntojen lisäämisestä. Kuntastrategia edellyttää myös asuinalueiden käyttöönottamista taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Koko kunnan maankäytön kehityskuva on parhaillaan laadittavana siten, että luonnos tulee käsittelyyn loppuvuodesta Siinä määritellään tarkemmin taajamittain väestötavoitteet ja taajamien luonne. Taajamayleiskaavat, joista Klaukkala tulee luonnoksena käsittelyyn alkuvuodesta 2011, määrittelevät jatkossa tarkemmin tonttituotannon tarpeita. Vuosittain hyväksyttävässä talousarviossa asetetaan tavoitteet vuosittain luovutettavien tonttien määrälle ja tontin luovutuksella saatavalle tulolle. Samoin investointiohjelmassa määritellään maanhankintaan ja kunnallistekniikan rakentamiseen osoitetut määrärahat. Helsingin seudun MA 2017 ohjelmassa on esitetty seudun asuntotuotantotavoitteen nostamista. Valtion ja Helsingin seudun 14 kunnan välillä on allekirjoitettu tähän liittyvä aiesopimus. Sopimuksessa on osoitettu jokaiselle seudun kunnalle kuntakohtainen kaavoitustavoite siten, että yhteensä seudulla valmistuvissa asemakaavoissa osoitetaan vähintään asunnon tuotantoa vastaava vuotuinen uusi rakennusoikeus. Nurmijärvellä tämä laskennallinen nettolisäys tarkoittaa k-m2:ä uutta asuntorakentamiseen oikeuttavaa tonttimaata. Asuntoja tulisi rakentaa 400, joista 80 (20 %) tulisi olla valtion tukemia vuokra-asuntoja. Sopimus on voimassa saakka ja se on tarkoitus uudistaa vuoden 2011 aikana. 2.2 LÄHIAJAN NÄKYMIÄ Kunnan väestötavoitteeksi on kuntastrategiassa asetettu enintään 2 %:n vuosittainen väestönkasvu. Viime vuodet ovat olleet kasvun suhteen erittäin maltillisia, mikä kehitys näyttänee jatkuvan myös lähivuosina. 5

6 Vuoden 2011 keväällä hyväksyttävä koko kunnan maankäytön kehityskuva määrittelee taajamittaiset väestötavoitteet ja taajamien luonteen. Tältä pohjalta voidaan asettaa uudet taajamittaiset tonttituotantotavoitteet. Helsingin seudun 14 kunnan ja valtion välinen aiesopimus on voimassa vuoden 2011 loppuun ja uusi sopimus on tarkoitus valmistella syksyllä Sopimus tultaneen laatimaan laajempana käsittäen aiempien asunto- ja liikenneasioiden lisäksi maankäyttöön liittyviä asioita. Helsingin seudun yhteistyökokouksen hyväksymät maankäytön strategiset linjaukset ja toimenpiteet tulevat olemaan aiesopimuksen sisällön lähtökohtina. Uudenmaan maakuntakaava etenee vuonna 2011 luonnosvaiheeseen ja se omalta osaltaan tulee vaikuttamaan myös Nurmijärven kunnan kehitysnäkymiin. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma tulee hyväksyttäväksi alkuvuodesta TOTEUTUNEET TONTINLUOVUTUKSET Seuraavissa taulukoissa on esitetty vuosittain luovutettujen tonttien määrä ja kuinka paljon niistä on kertynyt tontinmyyntituloja. Viime vuosina on myös vuokrattu tontteja. 6

7 3. TAVOITTEET JA SYNTYVÄT RESURSSIT Koska asuntotonttien luovuttaminen on pitkän tuotantoprosessin tulos, tulee resurssien riittävyydestä huolehtia koko prosessiin osallistuvan ketjun osalta. Luovutustavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi tulee aina olla vaihtoehtoisia alueita suunnittelun kohteena. Maanhankinnan lisäksi tulee varautua niiden aiheuttamiin kustannuksiin. Vuosittain luovutettavien tonttien olisi hyvä olla rakennettavissa keväällä ja varattavissa edellisenä syksynä. Tämän vuoksi koko rakentamisen suunnittelu- ja valmistelutyö tulisi edetä siten, että kunnallistekniikan rakentaminen voitaisiin aloittaa jo tonttien luovutusvuotta edeltävän vuoden puolella. 3.1 MAANHANKINTA Maanhankinnan (raakamaakaupat ja maankäyttösopimukset) tulee olla pääpiirteissään ratkaistu vähintään viisi vuotta ennen alueen luovuttamista rakentajille, jotta mahdolliseen pohjakartan valmistamiseen, asemakaavan laatimiseen, kiinteistöjen muodostamiseen ja kunnallistekniikan suunnitteluun ja rakentamiseen jää riittävästi aikaa. Kunnalla ei ole osoittaa riittävästi rakentamiseen tarvittavia maa-alueita lähivuosiksi. Rajamäellä tilanne on hyvä, samoin Klaukkalassa melko hyvä, mutta Kirkonkylässä ei ole parin vuoden päästä omakotituotantoon soveltuvia alueita. Maanhankintaa tulee jatkaa suunnitelmallisesti, jotta varmistetaan tonttien luovutusmahdollisuudet myös jatkossa. Maanhankinnan turvaaminen tarkoittaa nykyisen 1,2 milj. euron määrärahan kasvattamista vuosittain budjettiin raakamaan hankintaan. Maanhankintamääräraha sisältää kaikki kiinteän maaomaisuuden ostot. Lisäksi maankäyttösopimukset valmisteluineen vaikuttavat tonttituotannon aikatauluihin. 7

8 8

9 3.2 Kaavoitus Yleiskaavoituksen tärkeimmät tavoitteet asuntotuotannon kannalta ovat seuraavat: - koko kunnan maankäytön kehityskuvan hyväksyminen alkuvuodesta Klaukkalan osayleiskaavan hyväksyminen Kirkonkylän osayleiskaavan hyväksyminen Rajamäen osayleiskaavan hyväksyminen 2013 Asemakaavoituksen tärkeimpiä tavoitteita asuntotuotannon kannalta ovat seuraavat määrälliset tonttitavoitteet, jotka mahdollistavat aiesopimuksen mukaisen asuntotuotannon: TAAJAMA ASUNTOJA / VUOSI KERROSTALOASUNTOJA / VUOSI PIENTALOASUNTOJA / VUOSI KLAUKKALA (80 AO / 40 AP) KIRKONKYLÄ (40 AO / 20 AP) RAJAMÄKI (40 AO / 10 AP) RÖYKKÄ HAJA-ASUTUS-ALUE YHTEENSÄ Taulukon luvut on johdettu Helsingin seudun tonttituotantoa koskevasta kuntien ja valtion välisestä aiesopimuksesta (Nurmijärvi 400 asuntoa/v), joka on jaettu taajamittain nykytilanteen väestöjakauman mukaisesti, samoin talotyyppijakauma nykytilanteen mukaisesti. Jatkossa asuntotuotantotavoitteet tullaan tarkistamaan maankäytön kehityskuvassa määriteltävien osa-aluekohtaisten kasvutavoitteiden perusteella ottaen huomioon kulloinkin voimassa oleva aiesopimus. Arvio ohjelmien ja tonttivarannon mahdollistaman asuntotuotannon riittävyydestä Kaavoitusohjelman mukaisten, alustavissa suunnitelmissa olevien sekä voimassa olevien asuntorakentamismahdollisuuksien riittävyyttä on arvioitu Klaukkalan, Kirkonkylän ja Rajamäen osalta. Arvioinnissa on otettu huomioon tavoitteena oleva asuntojen määrä asuntotyypeittäin (AO, AP, AK). Sitä on verrattu asemakaavoitusohjelman mukaan vuoden 2011 aikana valmistuvien kaavojen tuottamaan tonttivarantoon, alustavaan arvioon suunnitelmakaudella valmistuvista kaavoista sekä suunnitelmakauden tuottaman ja nykyisen voimassa olevan realistisen kaavavarannon yhteissummaan. Pientaloasuntojen jakautumisen AOasuntojen ja AP- asuntojen kesken (AO/AP) on arvioitu olevan vuosittain Klaukkalassa 80/40, Kirkonkylässä 40/20 ja Rajamäellä 40/10 Seuraavissa taulukoissa on esitetty taajamittain asuntotuotantotavoitteet kaudelle , sekä arviot asunto-ohjelman, kaavoitusohjelman 2011 tuottamasta, suunnitteilla olevien kaavojen tuottamasta sekä nykyisen kaavavarannon mahdollistamasta asuntotuotannosta. 9

10 Kaavio: Klaukkalan asuntotuotantotavoitteet ja ohjelmien sekä suunnitelmien ja kaavavarannon vertailu AO AP AK Kaavio: Kirkonkylän asuntotuotantotavoitteet ja ohjelmien sekä suunnitelmien ja kaavavarannon vertailu AO AP AK Vertailun perusteella voidaan havaita, että asuntotuotantotavoitteiden mukaista tonttitarjontaa ei saada aikaan omakotitonttien (AO) osalta Klaukkalassa eikä Kirkonkylässä. Vajaus on suhteellisesti tarkasteltuna suurempi Kirkonkylässä. Merkille pantavaa on, että vajaus ei täyty edes pidemmällä tähtäimellä suunnit- 10

11 teilla olevien asemakaavoituskohteiden avulla. Kirkonkylässä vaje ei täyty, vaikka koko yksityistenkin omistuksessa oleva realistinen kaavavaranto oletettaisiin toteutuvaksi 2015 mennessä. Klaukkalassa ja Kirkonkylässä valmisteilla olevissa kaavoissa on asuntojen kokonaistuotantotavoitetta enemmän asuntoja yhteensä, mutta suunnitteilla olevat kaavat tuottavat tavoitetta ja kysyntää enemmän kerrostaloasuntojen ja rivitalojen rakentamismahdollisuuksia. Asuntotuotantotavoitteiden ja tontinluovutuksen kannalta kaavoitusohjelmaa ja suunnitteilla olevaa asemakaavoitusta tulee Klaukkalassa ja erityisesti Kirkonkylässä suunnata enemmän omakotialueiden kaavoitukseen. Myös maanhankinnalla tulee luoda uusien omakotialueiden kaavoitukselle edellytykset. Kaavio: Rajamäen asuntotuotantotavoitteet ja ohjelmien sekä suunnitelmien ja kaavavarannon vertailu AO AP AK Rajamäen osalta tilanne on paremmin tasapainossa. Se, että v kaavoitusohjelma ei tuota AK- asuntoja niin paljon kuin 2015 mennessä tarvitaan, kompensoituu koko suunnittelukauden ja olemassa olevan kaavavarannon avulla. 11

12 3.3. KUNNALLISTEKNIIKKA Kunnallistekniikan rakentaminen edellyttää paitsi kaavoitusprosessiin liittyvää yleissuunnittelua myös katuja vesihuoltosuunnitelmien laatimista sekä hyväksymismenettelyä. Uusien asuntoalueiden katu- ja vesihuoltoverkoston rakentamiseen joudutaan varaamaan vuositasolla 1,8 6,1 milj. Hyvinkäällä on laskettu, että kustannukset ovat noin euroa/omakotitontti ja noin euroa/rivi- tai kerrostaloasunto. Kustannuserojen ja määrärahatarpeen vuosittaiseen vaihteluun vaikuttavat luovutettujen tonttien sijainti ja etäisyys muusta yhdyskuntarakenteesta sekä rakennettavan alueen maaperän soveltuvuus rakentamiseen. Lisäksi kustannuksiin vaikuttavat yksityisten omistuksessa olevien tonttien toteutuminen, mikä on usein myös vaikeammin ennakoitavissa. Alueen liittäminen kunnan infrastruktuuriin edellyttää usein vesihuollon runkolinjojen, kokoojakatujen ja myös siltojen ja liittymäjärjestelyjen rakentamista. Tällaisia kustannuksia ovat esim. Klaukkalan tiejärjestelyt, joihin on varattu yhteensä noin 41,5 milj. 10 vuoden aikana. Uusien tiejärjestelyjen rakentamista edellyttää jo nykyinen Klaukkalan taajamarakenne eli se ei pelkästään aiheudu uudisrakentamisesta. Kunnallistekniikan rakentamistarvetta arvioitaessa on otettava huomioon myös yritysalueiden edellyttämä noin 3-4 milj. euroa vuodessa. Keskustojen kehittäminen vaatii myös kunnallistekniikalta merkittävää panostusta. Lisäksi on huolehdittava vanhojen asuinalueiden kunnallistekniikan saneerauksesta. 3.4 PALVELUT Uusien alueiden rakentamiskustannusten lisäksi tulee varautua kunnallisten palveluiden järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Palveluverkkosuunnitelmassa tullaan tarkemmin miettimään kunnan tulevaa palveluverkkoa ja uudis- sekä laajentamiskohteita. Taajamien osayleiskaavoissa ratkaistaan palvelujen tarkempi sijainti. 4. TOTEUTTAMINEN 4.1 TONTTIEN LUOVUTTAMINEN OMAKOTIRAKENTAMINEN Vuonna 2011 pyritään luovuttamaan Klaukkalan Pikimetsän alueelta 26 tonttia ja Kirkonkylän Laidunalueelta 15 tonttia. Rajamäeltä tulee 8 Vaaratien tonttia luovutukseen. Vuonna 2012 jatketaan Klaukkalan Pikimetsän 17 tontin luovutuksella, Kirkonkylässä Laidunalueella 17 tontin luovutuksella ja Krannilassa mahdollisesti 13 tonttia sekä Rajamäellä Saunatiellä 10 tonttia. Vuonna 2013 Klaukkalassa tulee luovutukseen Lintumetsästä 20 tonttia ja Rajamäeltä Saunatieltä ja Metistön alueelta molemmista 10 tonttia. Kirkonkylässä ei ole luovutettavia kohteita. 12

13 Seuraavassa taulukossa on esitetty kolmivuotisjakson omakotitonttien luovutuskohteet, kunnallistekniikan kustannukset ja arvio myyntituloista: Vuosi Alue Kpl Kunnallistekniikan rak. kust. 1) Myyntitulot 2011 Pikimetsä Laidunalue Vaaratie Pikimetsä Laidunalue Krannila Saunatie Lintumetsä Saunatie Metistö ) sisältää kadun ja vesihuollon rakentamiskustannukset, usein mahdollistaa myös muiden alueella olevien tonttien rakentamisen Tulojen saamiseen vaikuttaa ratkaisevasti talouden yleinen tilanne ja sitä kautta tonttien kysyntä sekä vuokratonttien määrä. Taulukossa tulot on esitetty sen mukaisesti, että kaikki tontit myydään YHTIÖMUOTOINEN TUOTANTO Yhtiömuotoiseen tuotantoon tarkoitettuja tontteja on tällä hetkellä luovutettavana seuraavasti: Kirkonkylässä Laidunalueella on pientalotontteja ja Klaukkalan Pikimetsässä pientalo- ja kerrostalotontteja voidaan luovuttaa kunnallistekniikan valmistumisen myötä. Asemakaavan muutosten voimaantulon jälkeen Klaukkalassa Tilantiellä, Kirkonkylässä Toimelan ja Seppäläntien tonteilla sekä Krannilan alueella ja Rajamäellä Saunatiellä tulee kunnalle lähivuosina lisää yhtiömuotoiseen tuotantoon soveltuvia tontteja. Osiin kaavamuutoksia sisältyy myös maankäyttösopimuksia VUOKRA-ASUNTOTUOTANTO JA TONTTIEN VARAAMINEN ERITYISRYHMIEN TARPEESEEN Kunnan omalle vuokrataloyhtiölle on varattu kaksi kerrostalotonttia Rajamäellä ja yksi Kirkonkylässä. Laidunalueella on varattu yksi pientalotontti kuntayhtymä Etevalle, mihin on mahdollista rakentaa 6-8 hengen asumisyksikkö. Klaukkalassa on Pikimetsässä ja Tilantiellä kunnalla omistuksessa kerrostalotontteja, joita voidaan osoittaa vuokra-asuntotuotantoon. Keskeiset tontit kuten Klaukkalassa Tilantie ja Kirkonkylässä Toimela soveltuvat erinomaisesti ikäihmisten asumiseen joko vapaarahoitteisena tai vuokra-asuntoina. 13

14 Kunnan omalle vuokrataloyhtiölle ollaan tekemässä asemakaavan muutosta Klaukkalan Suotielle, mihin on tarkoitus rakentaa nykyistä tehokkaammin lähinnä ikäihmisten asuntoja. Kunnan oma ikäihmisten tehostettu asumisyksikkö on tarkoitus sijoittaa Terveyskeskuksen tontille MAANKÄYTTÖSOPIMUKSET / YKSITYISTEN TONTTIVARANTO Yksityisillä maanomistajilla on myös merkittävä määrä tontteja omistuksessaan kaikissa taajamissa, Klaukkalassa mm. rakennusliike YIT:llä on omistuksessa tontteja Ratsutilan, Kiikkaistenkujan Ja Pikimetsän alueella. Rakennusliike Palmbergille ollaan maankäyttösopimuksella kaavoittamassa kerrostalotontteja Tilantien alueelle. Kirkonkylässä rakennusliike YIT:llä on kerrostalotontteja Perloksen alueella. Seurakunnalla on myös runsaasti tontteja. Krannilan alueelle maankäyttösopimuksilla tulee yksityisille tontteja. Rajamäellä mm. Altialla ja Työtehoseuralla on tontteja. Kaava-alueella asuntotontteja Tontteja yht. Kunnallistekniikka valmis, ei rakennuskieltoa Niistä kunnan omistuksessa AO AP AR AK AL yhteensä Tonttivaranto = sijaintikatselmusta ei ole pidetty. Varannossa mukana tontteja, jotka on rakennettu, mutta ei kaavan mukaisesti Kunnan omistuksessa olevat Klaukkalan Pikimetsän, Kirkonkylän Laidunalueen ja Rajamäen Saunatien tontit sisältyvät tonttivarantoon (yhteensä n. 95 AO-tonttia sekä AP- ja AK-tontteja). 14

15 4.2 ASUNTO-OHJELMA TOTEUTUNUT TUOTANTO Valmistuneet asunnot: Vuosi Vuokra- Asumisoikeus- Vapaarahoitteiset Yhteensä asunnot asunnot asunnot xx) (31.08.) xx) sis. 12 asumisoikeus-, 17 osaomistus-, ja 26 korkotukiasuntoa Kunnassa on aiesopimuksen voimassaoloaikana jääty runsaasti asuntotuotantotavoitteesta 400 asuntoa vuodessa, josta vähintään 80 valtion tukemaa asuntotuotantoa. Tämä näkyy suoraan myös vähäisempänä väestönkasvuna. Alhaiseen asuntotuotantoon on vaikuttanut taloudelliset suhdanteet, mutta varmaan myös tonttitarjonta. Kunnalla on viime vuosina ollut tarjota vain omakotitontteja ja niitäkin vain rajoitetusti. Kunnalla ei ole ollut omistuksessaan rivi- eikä kerrostalotontteja, mikä on myös vaikuttanut vuokra-asuntotuotantoon. Pääasiassa asuntotuotanto on ollut omakotitaloja. 15

16 4.2.2 Arvio toteutuvista asunnoista Kohteen rakennuttaja Asuntotavoite / vuosi Aloitusvuosi Rajamäki Lujatalo / Aleksinkuja 38 Hartela 47 NUVA / Urttilantie (vuokra) 40 (Keskusta) (30) (30) AK yhteensä Luovutettavat tontit (asuntojen lkm) Vaaratie (AO) 8 Saunatie (AO) Metistö (AO) Urttilantien länsipää (AO) 10 Kylänpää Yksityiset tontit, jotta päästään tavoitteeseen AP yhteensä 50 Rajamäki yhteensä Kirkonkylä TA-asumisoikeus Oy / Perlos (AKR) 32 NUVA / Maaniittu (vuokra) 34 YIT / Perlos (Krannila) (30) (30) (30) Luovutettavat tontit (asuntojen lkm) Seppäläntie (AK) 20 AK yhteensä Luovutettavat tontit (asuntojen lkm) Laidunalue (AO) Laidunalue (AP) 15 Krannila (AO) (13) Einolantie (AKR) 6 Yksityiset tontit, jotta päästään tavoitteeseen AP yhteensä 60 Kirkonkylä yhteensä

17 Kohteen rakennuttaja Asuntotavoite / vuosi Aloitusvuosi Klaukkala YIT / Kiikkaistenkuja YIT / Ratsutila Luovutettavat tontit (asuntojen lkm) Pikimetsä Tilantie 30 AK yhteensä YIT / Ratsutila (AR) YIT / Ratsutila (AR) Luovutettavat tontit (asuntojen lkm) Ropakko (AP) 11 Pikimetsä (AO) Pikimetsä (AP) Lintumetsä (AO) Vanha-Klaukka 20 Yksityiset tontit, jotta päästään tavoitteeseen AP yhteensä 120 Klaukkala yhteensä Röykkä Röykkä yhteensä 20 (20) (20) (20) (20) (20) Haja-asutusalue Haja-asutusalue yhteensä Erityisasumiskohteet Kirkonkylä NUVA (ikäihmisten asumispalveluyksikkö) (AP) 40 ETEVA (AP) 6-8 Yksityinen, ikäihmisten asumisyksikkö (AK) Keskusta (Toimela)(AK) 30 Klaukkala NUVA (Suopolku) 40 Erityisasuminen yhteensä Koko kunta yhteensä ( laskettu yhteen vain "varmat" luvut)

18 18

19 19

20 20

21 Arvio toteutuvista asunnoista perustuu kunnan tonttien luovutukseen ja rakennusliikkeiden ilmoituksiin heidän aloittamista kohteistaan. Loput asunnot on oletettu rakentuvan yksityisten tonteille Rajamäellä on tarkoitus aloittaa kaksi vapaarahoitteista kerrostalokohdetta (yhteensä 85 asuntoa), mikä on paljon kysyntään nähden. Kunnan omakotitontteja on luovutuksessa 8 kappaletta. Kirkonkylässä on yksi vapaarahoitteinen kerrostalo kohde (32 asuntoa) ja vuokrataloyhtiön kohde (34 asuntoa), mikä paikkaa hyvin pitkään ollutta tarvetta. Myös mahdollisesti käynnistyvät ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikkö ja Etevan hanke parantavat erityisryhmien asuntotilannetta. Kunnalla on luovutuksessa Laidunalueelta 15 tonttia. Klaukkalassa on tarkoitus aloittaa yksi kerrostalokohde (25 asuntoa). Pikimetsästä luovutetaan 26 omakotitonttia ja Ropakosta yksi rivitalotontti (12 asuntoa) Yhteenvetona voidaan todeta, että kerrostaloasuntoja tulee varsin runsaasti Rajamäelle ja Kirkonkylään, sen sijaan tuotanto on pienempää Klaukkalassa. Tavoite on juuri toisin päin. Omakotitontteja on kaikissa taajamissa tarjolla liian vähän Rajamäellä ei ole yhtään kerrostalokohdetta. Kunta luovuttaa 10 omakotitonttia. Kirkonkylässä on yksi kerrostalokohde, ja kunta luovuttaa yhtiömuotoisia pientalotontteja (21 asuntoa) ja omakotitontteja 17 kpl. Klaukkalassa kerrostalokohteita useampia (55 60 asuntoa) ja rivitalokohteita (16-19 asuntoa). Kunta luovuttaa 17 omakotitonttia. Kerrostaloasuntoja tulee suurin piirtein tavoitteellinen määrä, mutta omakotitontteja on tarjolla varsin vähän kaikissa taajamissa. Vuokra-asuntotuotantokohteita ei ole ilmoitettu aloitettavan Rajamäellä vuokrataloyhtiön kerrostalo (40 asuntoa) käynnistyy ja kunta luovuttaa 20 omakotitonttia. Kirkonkylässä käynnistyy mahdollisesti kaksi kerrostalokohdetta. Kunnalla ei ole luovuttaa omakotitontteja. Klaukkalassa kunta voi luovuttaa kerros- ja yhtiömuotoisia pientalotontteja (yhteensä 100 asuntoa) ja 20 omakotitonttia. Kerros- ja yhtiömuotoista pientalotuotantoa on riittävästi, mutta omakotitontteja varsin vähän, Kirkonkylässä ei ole lainkaan. 5. TOIMENPITEITÄ JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ - MATO-ohjelma tulee vakiinnuttaa omaksi ohjelmakseen, millä turvataan tonttituotanto ja seurataan sen toteutumista. Jatkossa siihen tulee sisällyttää myös palveluverkon suunnittelua ja ohjelma tulee hyväksyä joka toinen vuosi valtuustossa omana asiakirjanaan. 21

22 - MATO- ohjelman toteutumista tulee seurata vuosittain ja päivittää välivuosina talousarviokäsittelyn yhteydessä. - Seurannalla on varmistettava, että aikataulut pitävät. - Yleiskaavoitusohjelmassa on etusijalle asetettujen taajamien osayleiskaavojen laadinnalla kiire. - Asemakaavavaranto ja asemakaavaohjelma painottuvat liikaa kerrostalotontteihin, puutetta omakotitonteista on erityisesti Kirkonkylässä ja Klaukkalassa. - Em. puutteiden korjaamiseksi asemakaavoitusohjelmaa tulee Kirkonkylän osalta tarkistaa myöhentämällä Helsingintien varren kaavoitusta ja varautumalla uusien omakotialueiden kaavoittamiseen. Klaukkalan osalta tulee Lepsämäntien varren asemakaavoitusta aikaistaa. - Maanhankintaa on painotettava Kirkonkylän tuleviin omakotialueisiin ja Klaukkalan ohikulkutien ympäristöön. - Kunnallistekniikan rahoitus on turvattava tontinluovutusohjelman edellyttämissä rakentamiskohteissa sekä asunto- että työpaikkatonttien osalta. - Asemakaavojen aikatauluissa tulee ottaa huomioon mahdollisten maankäyttösopimusten vaatima aika. - Asemakaavoituksessa tulee aloituskokouksin varmistaa kaavan laadinnan lähtökohdat ja tavoitteet myös asuntotuotantotavoitteiden ja tontinluovutuksen kannalta. Myös pienehköissä kaavamuutoksissa saattaa tulla tarve maankäyttösopimuksiin. - Päätaajamien keskustoihin varataan tontit seniori- ja/tai palvelutalolle. 22

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2013 2017

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2013 2017 MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 13 17 Elinkeino- ja kuntakehityskeskus 18.9.12 kehitystoimikunta 25.9.12 Kunnanhallitus..12 Kunnanvaltuusto 14.11.12 SISÄLTÖ 1 OHJELMAN TKOITUS JA SISÄLTÖ 4 2 LÄHTÖKOHTIA

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2019

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2019 Kunla 30.9.2014 112 Liite nro 3 MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2019 Elinkeino- ja kuntakehityskeskus 25.9.2014 KUNLA 30.9.2014 1. MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMAN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET Maankäytön toteuttamisohjelman

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2016 2020

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2016 2020 MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2016 2020 Elinkeino- ja kuntakehityskeskus 8.10.2015 Kuntasuunnittelulautakunta 13.10.2015 Kunnanhallitus 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 11.11.2015 SISÄLTÖ 1. MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA Elinkeino- ja kuntakehityskeskus Kuntasuunnittelulautakunta

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA Elinkeino- ja kuntakehityskeskus Kuntasuunnittelulautakunta MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2017 2021 Elinkeino- ja kuntakehityskeskus 16.9.2016 Kuntasuunnittelulautakunta 20.9.2016 SISÄLTÖ 1. MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMAN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET 3 2. NURMIJÄRVEN ASUNTOPOLIITTISET

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA Elinvoimalautakunta

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA Elinvoimalautakunta MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA - Elinvoimalautakunta 6.9. SISÄLTÖ. Maankäytön toteutusohjelman tehtävä ja tavoitteet. Nurmijärven asuntopoliittiset tavoitteet. Tonttituotannon eri vaiheiden yhteensovittaminen.

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA Asra 6.9.2016 64 ASEMAKAAVOITUSOHJELMA vuosille 2017-2021 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu 1 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapolitiikan pääperiaatteet Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapoliittinen ohjelma Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Sipoon kunnan

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007 Kaupunginhallituksen iltakoulu Maapoliittinen ohjelma Liittyy asuntopoliittisiin linjauksiin Kaupungin strategia kv 28.5.2007 Linjaukset 2007 08 Kunnallistekninen valmius > 1,5 v jo rakennettu 0,5 v suunniteltu

Lisätiedot

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008 Hausjärven kunta ohjelma 2008 Ehdotus 2.12.2008, hyväksyminen: Kvalt 16.12.2008 104 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 1.1 MAAPOLITIIKAN YLEISET MÄÄRITELMÄT... 2 1.1.1 Maapolitiikka... 2 1.1.2 Maankäyttöpolitiikka...

Lisätiedot

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Iin kunta PL 24 90 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Iin

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUS. Kuva: havainnekuva Kylänpään alueesta (Arkkitehtitoimisto Harris & Kjisik Oy)

ASEMAKAAVOITUS. Kuva: havainnekuva Kylänpään alueesta (Arkkitehtitoimisto Harris & Kjisik Oy) 1 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavan tarkoituksen on osoittaa tarpeelliset alueet eri käyttötarkoituksia

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE Kontiolahden kunta tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE Kontiolahden kunta tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2018-2021 Kontiolahden kunta tekninen lautakunta lokakuu 2017 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MAANHANKINTA, KAAVOITUS JA TONTTIEN LUOVUTUS... 3 2.1 Maanhankinta... 3 2.2 Kaavoitus...

Lisätiedot

Iin kunta PL Ii KAAVOITUSKATSAUS

Iin kunta PL Ii KAAVOITUSKATSAUS Iin kunta PL 24 90 Ii 6.2.2008 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Iin

Lisätiedot

Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset. 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta

Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset. 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa,

Lisätiedot

18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi

18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi 18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi Toimielin Tilivelvolliset Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta ja kaavoitusjohtaja Toiminta-ajatus ja tehtävät Rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Kymppi-Moni hankkeen työpaja 15.2.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Ari Jaakola tietopalvelupäällikkö,

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki KAUPUNKIKEHITYSOHJELMA 1 Kaupunkikehitysohjelman lähtökohdat Strateginen

Lisätiedot

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto Maapolitiikan linjat ja yleiskaava KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa, tonttien luovutusta, hinnoittelua sekä omistus- ja hallintasuhteiden

Lisätiedot

Elinkeino- ja kuntakehityskeskus

Elinkeino- ja kuntakehityskeskus TP TA+muutokset TA TS TS Tuloslaskelma 2015 2016 2017 2018 2019 Toimintatuotot 32 347 41 900 31 900 31 900 31 900 Myyntituotot 6 379 15 900 7 400 7 400 7 400 Maksutuotot 19 611 20 000 20 000 20 000 20

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA ASEMAKAAVOITUSOHJELMA vuosille 2016-2020 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu 1 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten.

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018 Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta Joulukuukuu 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. MAANHANKINTA JA KAAVOITUS - Maanhankinta - Kaavoitus 3. ASUNTOTUOTANTO - Uusi tuotanto

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA ASEMAKAAVOITUSOHJELMA vuosille 2016-2020 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu 1 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten.

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma Valtuusto

Maapoliittinen ohjelma Valtuusto Maapoliittinen ohjelma 2016 Valtuusto 22.6.2016 60 www.nurmijarvi.fi 2 Sisällysluettelo Maapoliittinen ohjelma 2016 Nurmijärven kunta... 1 1 Johdanto... 1 1.1 Maapolitiikka lainsäädännössä... 1 2 Lähtökohdat...

Lisätiedot

Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä. Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL

Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä. Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL Valmistuneet/ valmistuvat asunnot 70 % asunnoista sijoittui alueille,

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2016-2025 Uuden asuinalueet

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2016-2025 Uuden asuinalueet MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2016-2025 Uuden asuinalueet 1. OHJELMAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ Ajankohtaisia maankäyttöön liittyviä asioita käsittelevä tekniikan- ja ympäristön toimialan sisäinen työryhmä

Lisätiedot

Maankäytön toteuttamisen ajoitus ja kunnallisteknisten investointien ennakointi Jyväskylässä

Maankäytön toteuttamisen ajoitus ja kunnallisteknisten investointien ennakointi Jyväskylässä Maankäytön toteuttamisen ajoitus ja kunnallisteknisten investointien ennakointi Jyväskylässä Kymppi Moni työpaja 16.2.2012 Anna Isopoussu ja Mika Koliseva Maankäytön toteuttamisen ajoitus Lähtötietoina

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö

Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimen

Lisätiedot

Kohtuuhintaisen asuminen turvaaminen maapoliittisilla linjauksilla

Kohtuuhintaisen asuminen turvaaminen maapoliittisilla linjauksilla 1/6 Kohtuuhintaisen asuminen turvaaminen maapoliittisilla linjauksilla Yleistä Kaupungin maapolitiikalla ymmärretään kaupungin maanhankintaan ja - luovutukseen, yksityisen maan kaavoittamiseen sekä yksityisessä

Lisätiedot

Talous- ja suunnittelukeskus

Talous- ja suunnittelukeskus Helsingin kaupunki Talous- ja suunnittelukeskus Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja maankäytön suunnittelun päämäärät ja tavoitteet Asumisen ja maankäytön suunnittelun lähtökohtia Uutta kaupunkia Vuosina

Lisätiedot

ks. http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;60;498;75030;87898;88248

ks. http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;60;498;75030;87898;88248 Taulukko1. Tyytyväin en Ei osaa sanoa Tyytymätön Asunnon koko ja varusteet 84 8 8 5. Rauhallisuus ja yleinen järjestys 81 10 9 6. Asuinalueen arvostus 74 15 12 8. Liikenneturvallisuus 73 14 13 1. Melutaso

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013 Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013 Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen seuranta Aiesopimuskauden ensimmäinen seurantaraportti on koottu Seurattavat

Lisätiedot

Hyvinkää pientalot

Hyvinkää pientalot Päiväys 21.06.2017 Dnro 22635/681/16 Jakelussa mainituille VALTION TUKEMASSA ASUNTOTUOTANNOSSA SOVELLETTAVAT ENIMMÄISTONTTIHINNAT HYVINKÄÄN, JÄRVENPÄÄN, KARKKILAN, KERAVAN, LOHJAN JA PORVOON KAUPUNGEISSA

Lisätiedot

VUODEN 2015 RAKENTAMISEEN LUOVUTETTAVAT UUDET TONTIT

VUODEN 2015 RAKENTAMISEEN LUOVUTETTAVAT UUDET TONTIT MATO-0 VUODEN 0 RAKENTAMSEEN LUOVUTTAVAT UUD TONTT MATO-0 on itkän aikavälin rakentamis- ja tontinluovutusohjelma. Ohjelma on tarkentunut niin, että enää ei ole tarkoituksenmukaista tehdä erillistä kolmivuotista

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavatunnus 3-304 Asianro Nurmijärven kunta /Ympäristötoimialue/Asemakaavoitus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.06.2012 Asemakaava, Klaukkala, Vanha-Klaukka 1. Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen 12.2.2013

Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen 12.2.2013 Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen Esityksen sisältö Hieman asuntotuotannon ja kaavoituksen volyymeistä Espoossa Asuntotuotannon kriittiset tekijät maankäytön

Lisätiedot

Seudun tonttipäivä 21.5.2015 Lempäälän tonttitarjonnasta, tulevaisuuden tarpeista ja ratkaisumalleista

Seudun tonttipäivä 21.5.2015 Lempäälän tonttitarjonnasta, tulevaisuuden tarpeista ja ratkaisumalleista Seudun tonttipäivä 21.5.2015 Lempäälän tonttitarjonnasta, tulevaisuuden tarpeista ja ratkaisumalleista Jaakko Hupanen Ilari Rasimus Harri Järvenpää tekninen johtaja kaavoituspäällikkö kiinteistöinsinööri

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA SELVITYS YHTIÖMUOTOISEN ASUNTORAKENTAMISEN KOHDENTUMISESTA 2014-2030

MAANKÄYTTÖ- JA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA SELVITYS YHTIÖMUOTOISEN ASUNTORAKENTAMISEN KOHDENTUMISESTA 2014-2030 MAANKÄYTTÖ- JA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 SELVITYS YHTIÖMUOTOISEN ASUNTORAKENTAMISEN KOHDENTUMISESTA 2014-2030 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus MAANKÄYTTÖ- JA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA SELVITYS

Lisätiedot

Kuntakohtainen toimenpide- ja kaavoitusohjelma rakennemallin toteuttamiseksi sekä Seudullinen rakennemallin toteuttamisohjelma

Kuntakohtainen toimenpide- ja kaavoitusohjelma rakennemallin toteuttamiseksi sekä Seudullinen rakennemallin toteuttamisohjelma Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 541/00.04.01/2014 60 Kuntakohtainen toimenpide- ja kaavoitusohjelma rakennemallin toteuttamiseksi sekä Seudullinen rakennemallin toteuttamisohjelma 2013-2017 Päätöshistoria

Lisätiedot

KLAUKKALA ALI-TILKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 / 11.2.2013 / 4.3.2014

KLAUKKALA ALI-TILKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 / 11.2.2013 / 4.3.2014 KLAUKKALA ALI-TILKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 / 11.2.2013 / 4.3.2014 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Klaukkalassa Ropakkotien eteläpuolella, rajoittuen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhdyskuntalautakunta 26.03.2013 201 Vuokrattavien ammattirakentajien asunto- ja päiväkotitonttihaku kevät 2013

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhdyskuntalautakunta 26.03.2013 201 Vuokrattavien ammattirakentajien asunto- ja päiväkotitonttihaku kevät 2013 SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhdyskuntalautakunta 26.03.2013 201 Vuokrattavien ammattirakentajien asunto- ja päiväkotitonttihaku kevät 2013 201 Vuokrattavien ammattirakentajien asunto- ja päiväkotitonttihaku

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päättää tonttien varaamisesta

Kaupunginhallitus päättää tonttien varaamisesta 1 ASUNTOTONTTIEN VARAAMINEN Valtaosa uusista asuntotonteista on kaupungin maalla Helsingin kaupunki omistaa noin 63 % maapinta-alastaan, joten valtaosa tulevasta asuntorakentamisesta sijoittuu kaupungin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Kaavatunnus 3-337 Asianumero ASRA.ltk: 19.4.2016 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Asemakaavan muutos koskee korttelin 3772 tonttia 4 Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 3772

Lisätiedot

Sisällys KÄSITTELY... 4 KAAVAVARANTO JA

Sisällys KÄSITTELY... 4 KAAVAVARANTO JA Sisällys LÄHTÖKOHDAT... 3 MATO-OHJELMAN PAINOPISTEET JA KÄSITTELY... 4 MATO-OHJELMAN YLEISTAVOITTEETT... 5 MATO-OHJELMAN TOIMINNALLISET TAVOITTEET... 6 LÄHTÖTIETOJA... 7 VÄESTÖN KEHITYS...... 7 KAAVAVARANTO

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 196. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 196. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 14.11.2016 Sivu 1 / 1 3939/2016 02.07.00 Kaupunginhallitus 297 3.10.2016 Valtuusto 169 31.10.2016 196 Valtuustokysymys omatoimiseen rakentamiseen luovutettavista omakotitonteista (Pöydälle 31.10.2016)

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNGIN MAAPOLIITTISET LINJAUKSET 2011. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

PORVOON KAUPUNGIN MAAPOLIITTISET LINJAUKSET 2011. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TIEDOTUSTILAISUUS 30.8.2011 Maarit Ståhlberg 2 Maapolitiikka Maapolitiikka käsittää kaupungin toimenpiteet, jotka liittyvät maa-alueiden hankintaan maa-alueiden

Lisätiedot

Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi. Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen 16.2.

Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi. Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen 16.2. Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen 16.2.2012 Tampere Maankäytön toteutuksen ohjelmointi Joensuussa laaditaan maankäytön

Lisätiedot

Talousaerviossa 2012 ennätyssuuret investoinnit, investointimenot 15,7 milj. Josta kunnallistekniikan osa on n. 6 milj.. (Kunnallistekninen panostus)

Talousaerviossa 2012 ennätyssuuret investoinnit, investointimenot 15,7 milj. Josta kunnallistekniikan osa on n. 6 milj.. (Kunnallistekninen panostus) Pirkkala kasvaa voimakkaasti, väestön kasvun taitekohta v.2000 jonka jälkeen kasvu järjestelmällisesti yli 3%. Hallitsematon asukasmääränkasvu (yli 3%) tuo erityisiä haasteita mm. kunnallistekniikan, terveys,

Lisätiedot

MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015. Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia

MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015. Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015 Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia 3.2.2015 Jyväskylä pähkinänkuoressa Jyväskylä on saanut kaupunkioikeudet 22.3.1837, Jyväskylän kaupunki, maalaiskunta

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA vv

KAAVOITUSOHJELMA vv LAIHIAN KUNTA KAAVOITUSOHJELMA vv. 2017 2019 1. ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSET JA LAAJENNUKSET Asemakaavojen muutoksia ja laajennuksia laaditaan tarpeiden, osayleiskaavan, raakamaan hankinnan ja määrärahojen

Lisätiedot

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Mari Randell, Helsingin kaupunki, asunto-ohjelmapäällikkö 3.10.2014 1 Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma, MASU 2050 Helsingin seudun asuntostrategia 2025 Helsingin

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE 2011-2015

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE 2011-2015 ASEMAKAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE 2011-2015 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavan tarkoituksen on osoittaa tarpeelliset

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2024

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2024 MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2024 Uudet asuntoalueet HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ 01.12.2014 Sisällysluettelo: 1. OHJELMAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ 3 2. LÄHTÖKOHTIA 4 2.1. Päätöksiä ja ohjelmia

Lisätiedot

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Tiivistelmä Helsingin seudun MAL-seurannasta, 25.11.2014 Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Lisätiedot

Klaukkalantien alue 9

Klaukkalantien alue 9 1 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavan tarkoituksen on osoittaa tarpeelliset alueet eri käyttötarkoituksia

Lisätiedot

Itäinen Ylöjärvi MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat.

Itäinen Ylöjärvi MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Itäinen Ylöjärvi Tämä osa-alue koostuu Siivikkalan ja Mettistön asemakaava-alueista sekä läheisestä maaseutualueesta. Siivikkalan asukkaiden palvelujen käyttö on perinteisesti suuntautunut Tampereen suuntaan,

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma 2013-2016

Maapoliittinen ohjelma 2013-2016 Maankäyttö Sisältö 1 Kaupungin maanomistus... 3 2 Kaupungin maapoliittiset tavoitteet... 3 3 Kaupungin maapolitiikka... 3 3.1 Maanhankinta... 4 3.2 Maan luovutus... 4 3.3 Verolait... 5 3.4 Rakentamiskehotusmenettely...

Lisätiedot

JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20

JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20 JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20 MATO-20-OHJELMAN TARKOITUS Vuosittain laadittavan ohjelman tarkoituksena on: sovittaa yhteen ja ennakoida maankäytön toteuttamista, palveluverkkoja, kunnallistekniikkaa,

Lisätiedot

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se sisältää selostuksen Kauniaisten kaupungissa sekä

Lisätiedot

Alueelle kohdistuvat suunnittelukaudella 2014-2018 seuraavat kaavoitushankkeet: Hanke Toteutusaika Toteutustapa Kustannusarvio

Alueelle kohdistuvat suunnittelukaudella 2014-2018 seuraavat kaavoitushankkeet: Hanke Toteutusaika Toteutustapa Kustannusarvio Asuntila Asuntilasta on rakentunut 1990-luvun loppupuolesta alkaen vajaan 3 000 asukkaan pientaloalue. Alue on laaja, yhtenäinen ja monipuolinen pientaloalue, jossa on lähipalvelut. Asuntila ei kasva enää

Lisätiedot

KYMPPI R 2015 OHJELMA

KYMPPI R 2015 OHJELMA 2013 2014 2015 2016 2017 201720182018 2019 2019 2020 2020 2021 2022 2021 2023 20222024 202320252024 2026 2025 2027 2026 2027 2028 2029 KYMPPI R 2015 OHJELMA Maankäytön toteuttaminen vuoteen 2025 JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA vv

KAAVOITUSOHJELMA vv LAIHIAN KUNTA 1 KAAVOITUSOHJELMA vv. 2016 2018 1. ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSET JA LAAJENNUKSET Asemakaavojen muutoksia ja laajennuksia laaditaan tarpeiden, osayleiskaavan, raakamaan hankinnan ja määrärahojen

Lisätiedot

Asuntotuotanto Vantaalla

Asuntotuotanto Vantaalla Asuntotuotanto Vantaalla Vantaan kaupunkirakenteen kehitys 1960-2014 Asuntopolitiikan päätavoitteita Täydennysrakentamisen edistäminen Vantaan asuntorakentamisennuste 2015-2024 ARY:n vierailu Vantaalla

Lisätiedot

Metsäkylän kaavoitushankkeet

Metsäkylän kaavoitushankkeet Metsäkylä Metsäkylä on ollut vanhahko perinteinen pientaloalue. Viimeisen 20 vuoden aikana Metsäkylää on kehitetty merkittävästi asemakaavoittamalla uusia pientaloalueita. Tätä kautta asukasmäärä on noussut

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (jäljempänä kunta) 2. Alue, jota sopimus

Lisätiedot

Toimenpide- ja kaavoitusohjelma rakennemallin toteuttamiseksi

Toimenpide- ja kaavoitusohjelma rakennemallin toteuttamiseksi RAISION KAUPUNKI Toimenpide- ja kaavoitusohjelma rakennemallin toteuttamiseksi 28.1.2014 Sisällys Lähtökohta... 3 MAL-aiesopimus... 3 Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035... 3 Aineisto... 4 Kaavoitusohjelma

Lisätiedot

Liite yt 6 / 10.12.2015. Tähän tarvittaessa

Liite yt 6 / 10.12.2015. Tähän tarvittaessa Liite yt 6 / 10.12.2015 Kaavoitusohjelman Tähän tarvittaessa uudistaminen otsikko ja tiekartta SYKSY 2015 TALVI 2016 Kaavoitusohjelman tiekartta: VALMISTELUTYÖRYHMÄN EHDOTUS - Tiekartta - Konkreettiset

Lisätiedot

AIESOPIMUS ASUINKERROSTALORAKENTAMISEEN TARKOITETUN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOTEUTTAMISESTA. Kempeleen kunta (kunta) alueen kaavoittajana, Y

AIESOPIMUS ASUINKERROSTALORAKENTAMISEEN TARKOITETUN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOTEUTTAMISESTA. Kempeleen kunta (kunta) alueen kaavoittajana, Y AIESOPIMUS ASUINKERROSTALORAKENTAMISEEN TARKOITETUN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOTEUTTAMISESTA 1. Sopimuksen osapuolet Kempeleen kunta (kunta) alueen kaavoittajana, Y 0186002-9 Asunto Oy Lassinpuisto (yhtiö) nykyisenä

Lisätiedot

Valtion tukema asuntotuotanto. 23.9.2015 Tommi Laanti Pääsuunnittelija Ympäristöministeriö tommi.laanti@ymparisto.fi

Valtion tukema asuntotuotanto. 23.9.2015 Tommi Laanti Pääsuunnittelija Ympäristöministeriö tommi.laanti@ymparisto.fi Valtion tukema asuntotuotanto 23.9.2015 Tommi Laanti Pääsuunnittelija Ympäristöministeriö tommi.laanti@ymparisto.fi Valtion tukema asuntotuotanto o Sosiaalinen asuntotuotanto (EU, SGEI) o Vuokra-asuntoja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. 20 Asunto-ohjelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) (Pöydälle 20.1.2014 ja 10.2.2014)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. 20 Asunto-ohjelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) (Pöydälle 20.1.2014 ja 10.2.2014) 24.03.2014 Sivu 1 / 1 4236/10.04.00/2013 8 20.1.2014 12 10.2.2014 20 Asunto-ohjelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) (Pöydälle 20.1.2014 ja 10.2.2014) Valmistelijat / lisätiedot: Anne Savolainen, puh. 040 353

Lisätiedot

Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli

Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri Tallinna 2.4.2014 Rakentamisen määrä Suomessa 2 Helsingin asuntokanta

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tuomisto

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tuomisto MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Tilan Tuomisto 418 425 3 159 omistaja: Kaarina Kyllikki Salonen (xxxxxx xxxx) Lindforsinkatu

Lisätiedot

Toimenpide- ja kaavoitusohjelma rakennemallin toteuttamiseksi

Toimenpide- ja kaavoitusohjelma rakennemallin toteuttamiseksi MYNÄMÄEN KUNTA Toimenpide- ja kaavoitusohjelma rakennemallin toteuttamiseksi 28.1.2014 Sisällys Lähtökohta... 3 MAL-aiesopimus... 3 Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035... 3 Aineisto... 4 Kaavoitusohjelma

Lisätiedot

Maanomistajien maksama korvaus yhdyskuntarakentamisesta

Maanomistajien maksama korvaus yhdyskuntarakentamisesta Kunnanhallitus 342 31.10.2016 Kunnanhallitus 3 09.01.2017 Vesitorninmäen asemakaavan maankäyttösopimus (kv) 465/10.00.00/2012 Kunnanhallitus 31.10.2016 342 Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti 21.04.2016

Lisätiedot

Helsingin maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja. ennakointi

Helsingin maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja. ennakointi Helsingin maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi Kymppi-Moni -työpaja 1 Tampereen teknillinen yliopisto 16.2.2012 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Riikka Henriksson,

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Klaukkalan asemakaavoitettujen asuinalueiden täydennysrakentamismahdollisuudet

Klaukkalan asemakaavoitettujen asuinalueiden täydennysrakentamismahdollisuudet Klaukkalan asemakaavoitettujen asuinalueiden täydennysrakentamismahdollisuudet Tässä selvityksessä on tarkasteltu Klaukkalan asemakaavoitettujen asuinalueiden täydentämismahdollisuuksia. Selvityksen tavoitteena

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma

Maapoliittinen ohjelma kaupunginhallitus 23.11.2015, 433 Sisältö 1 Kaupungin maanomistus... 3 2 Kaupungin maapoliittiset tavoitteet... 3 3 Kaupungin maapolitiikka... 3 3.1 Maanhankinta... 4 3.2 Maan luovutus... 4 3.3 Verolait...

Lisätiedot

Asuntorakentamisen vauhdittamista koskevan kunnanvaltuuston periaatepäätöksen voimassaolo

Asuntorakentamisen vauhdittamista koskevan kunnanvaltuuston periaatepäätöksen voimassaolo Kunnanvaltuusto 20 15.01.2013 Asuntorakentamisen vauhdittamista koskevan kunnanvaltuuston periaatepäätöksen voimassaolo 22/14.01/2013 Kunnanvaltuusto 20 Asuntorakentamisen vauhdittamista koskevan kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

TONTTIEN YLEISET LUOVUTUSEHDOT JA -HINNAT

TONTTIEN YLEISET LUOVUTUSEHDOT JA -HINNAT Kaupunkikehityslautakunta 90 23.05.2017 Kaupunginhallitus 214 19.06.2017 TONTTIEN YLEISET LUOVUTUSEHDOT JA -HINNAT 1.9.2017-31.8.2018 626/13.139/2017 KaKeL 90 Valmistelu ja lisätiedot: kiinteistöpäällikkö

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2012-2015. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2012-2015. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta Helmikuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. MAANHANKINTA JA KAAVOITUS - Maanhankinta - Kaavoitus 3. ASUNTOTUOTANTO - Korjausrakentaminen

Lisätiedot

Maankäytön suuntaviivat 2025

Maankäytön suuntaviivat 2025 Maankäytön suuntaviivat 2025 1. Yleiset määräykset ja toteutus Haapajärvellä 1.1. Yleiskaava Yleiskaava sovittaa yhteen ja ohjaa asemakaavojen laatimista. Yleiskaava on luonteeltaan yleispiirteinen ja

Lisätiedot

Kirkonseudun, Asuntilan ja Metsäkylän alueilta luovutettavat pari- ja rivitalotontit

Kirkonseudun, Asuntilan ja Metsäkylän alueilta luovutettavat pari- ja rivitalotontit Kaupunginhallitus 66 8.08.07 Kaupunginvaltuusto 0 04.09.07 Kirkonseudun, Asuntilan ja Metsäkylän alueilta luovutettavat pari- ja rivitalotontit 478/0.00.00/07 KAUPHALL 8.08.07 66 8.8.07 66 Ylöjärven alueen

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

ASEMAKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS 18.2.2013 7/10.02.03/2013 Kymi Ring Oy:n hallitus 4.3.2013 ASEMAKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS SOPIJAPUOLET SOPIMUSALUE Iitin kunta PL 32 47401 KAUSALA kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi Y-tunnus 0158766-7

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Vuokraoikeudenhaltija

jäljempänä tässä sopimuksessa Vuokraoikeudenhaltija MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta SOPIMUSALUE Kiinteistö Oy Pohjolan Perusyhtiö 40 (2175827 5) Suomen Osatontti II Ky

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun tonttivarantokatsaus 2015. Pääkaupunkiseutua koskevia tunnuslukuja SeutuRAMAVA 1/2015 -aineistosta

Pääkaupunkiseudun tonttivarantokatsaus 2015. Pääkaupunkiseutua koskevia tunnuslukuja SeutuRAMAVA 1/2015 -aineistosta Pääkaupunkiseudun tonttivarantokatsaus 2015 Pääkaupunkiseutua koskevia tunnuslukuja SeutuRAMAVA 1/2015 -aineistosta SeutuRAMAVA-aineisto HSY tuottaa Seudullisen perusrekisterin pohjalta kaksi kertaa vuodessa,

Lisätiedot

Järvenpään Asuntotuotanto-ohjelma 2012-2016. Kaupunginhallitus hyväksynyt 13.2.2012 26

Järvenpään Asuntotuotanto-ohjelma 2012-2016. Kaupunginhallitus hyväksynyt 13.2.2012 26 Järvenpään Asuntotuotanto-ohjelma 2012-2016 Kaupunginhallitus hyväksynyt 13.2.2012 26 Sisällys JÄRVENPÄÄN ASUNTOTUOTANTO-OHJELMA 2012-2016 3 1. Ohjelmoinnin tausta, tarkoitus ja lähtökohdat 3 Väestösuunnite

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA vv. 2015 2017

KAAVOITUSOHJELMA vv. 2015 2017 LAIHIAN KUNTA 1 KAAVOITUSOHJELMA vv. 2015 2017 1. ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSET JA LAAJENNUKSET Asemakaavojen muutoksia ja laajennuksia laaditaan tarpeiden, osayleiskaavan, raakamaan hankinnan ja määrärahojen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93 23.09.2013 Sivu 1 / 1 5655/10.00.02/2011 111 7.11.2011 93 Kerrostalotontin varauksen jatkaminen ja muuttaminen Saunalahdesta NCC Rakennus Oy:lle, korttelin 42213 tontit 2 ja 5 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (y-tunnus: 0189766-5), Markkinatie

Lisätiedot

Katsaus Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan alueelta luovutettavien tonttien rahoitus- ja hallintamuotoihin

Katsaus Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan alueelta luovutettavien tonttien rahoitus- ja hallintamuotoihin Katsaus Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan alueelta luovutettavien tonttien rahoitus- ja hallintamuotoihin 1. Yleistä Kaupungilla on varattuna vuoden 2012 lopulla tontteja noin 10 000 asunnon rakentamista

Lisätiedot

Asunto-, yritys- ja erityisryhmien tonttien luovutusperusteet, -tavat ja -ehdot

Asunto-, yritys- ja erityisryhmien tonttien luovutusperusteet, -tavat ja -ehdot Asunto-, yritys- ja erityisryhmien tonttien luovutusperusteet, -tavat ja -ehdot D/466/10.00.02.03/2015 Asian valmistelija Ora Nuutinen, puh. 014 266 5073 Asunto-, yritys- ja erityisryhmien tonttien luovutuksessa

Lisätiedot

HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA

HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA Kymppi-Moni Työpaja 15.2-16.2.2012 Marko Kankare kaupungingeodeetti HYVINKÄÄ KARTALLA HYVINKÄÄ (31.12.2011) Asukkaita 45 500 Pinta-ala 337 km2 Asemakaava-alue 3 100 ha osuus väestöstä

Lisätiedot

Haapiorinne asemakaava-alueen omakotitonttien myynti- ja vuokrausperusteiden hyväksyminen (kv)

Haapiorinne asemakaava-alueen omakotitonttien myynti- ja vuokrausperusteiden hyväksyminen (kv) Yhdyskuntatekniikan lautakunta 27 20.04.2017 Kunnanhallitus 145 02.05.2017 Haapiorinne asemakaava-alueen omakotitonttien myynti- ja vuokrausperusteiden hyväksyminen (kv) 282/10.00.02/2017 Yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2016 (Yleinen osa ja yleiskaavoitus) Vuonna 2016 vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaavat

KAAVOITUSKATSAUS 2016 (Yleinen osa ja yleiskaavoitus) Vuonna 2016 vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaavat KAAVOITUSKATSAUS 2016 (Yleinen osa ja yleiskaavoitus) Vuonna 2016 vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaavat KAAVOJEN LAATIMINEN ON KUNNAN TEHTÄVÄ Kaavoitus perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin

Lisätiedot

Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat

Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat Asuntopolitiikan kehittäminen Fokusryhmä 10.3.2017 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat Alustavia tuloksia ja johtopäätöksiä pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

SELVITYS SYISTÄ, MIKSI ARA- JA VÄLIMUODON TAVOITTEITA EI OLE SAAVUTETTU SEKÄ TOI- MENPITEITÄ TAVOITTEISIIN PÄÄSEMISEKSI

SELVITYS SYISTÄ, MIKSI ARA- JA VÄLIMUODON TAVOITTEITA EI OLE SAAVUTETTU SEKÄ TOI- MENPITEITÄ TAVOITTEISIIN PÄÄSEMISEKSI HELSINGIN KAUPUNKI SELVITYS SYISTÄ, MIKSI ARA- JA VÄLIMUODON TAVOITTEITA EI OLE SAAVUTETTU SEKÄ TOI- MENPITEITÄ TAVOITTEISIIN PÄÄSEMISEKSI AM-ohjelman täytäntöönpanopäätöksen (27.6.2016) mukainen selvitys

Lisätiedot