MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2013 2017"

Transkriptio

1 MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA Elinkeino- ja kuntakehityskeskus kehitystoimikunta Kunnanhallitus..12 Kunnanvaltuusto

2 SISÄLTÖ 1 OHJELMAN TKOITUS JA SISÄLTÖ 4 2 LÄHTÖKOHTIA PÄÄTÖKSIÄ JA OHJELMIA LÄHIAJAN NÄKYMIÄ TOTEUTUNEET TONTINLUOVUTUKSET 8 3 TAVOITTEET JA SYNTYVÄT RESURSSIT TONTTITUOTANNON AJOITTAMINEN MAANHANKINTA KAAVOITUS KUNNALLISTEKNIIKKA 3.5 PALVELUT 11 4 TOTEUTTAMINEN TONTTIEN LUOVUTTAMINEN OMOTIRENTAMINEN YHTIÖMUOTOINEN PIENTALOTUOTANTO KERROSTALOTUOTANTO VUOKRA-ASUNTOTUOTANTO JA TONTTIEN VAAMINEN ERITYISRYHMIEN TPEESEEN MAANKÄYTTÖSOPIMUKSET / YKSITYISTEN TONTTIVANTO ASUNTO-OHJELMA TOTEUTUNUT TUOTANTO VIO TOTEUTUVISTA ASUNNOISTA ALUEITTAIN JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA TOIMENPITEITÄ 3

3 1 OHJELMAN TKOITUS JA SISÄLTÖ Maankäytön toteuttamisohjelman (MATO-ohjelma) tarkoitus on ohjata asuntotuotantoon tarkoitetun maankäytön toteuttamista, eli tonttituotantetjua. Toteuttamisketju käsittää maanhankinnan, kaavoituksen, kunnallistekniikan suunnittelun ja rakentamisen sekä tonttien luovutuksen. Ohjelmaan on sisällytetty myös asunto-ohjelma, ja sisältää kunnan luovuttamien tonttien lisäksi yksityisten maanomistajien kohteita. Ohjelma tähtää tavoitteiden mukaisen tonttivarannon aikaansaamiseen ja kunnan kasvutavoitteen mukaiseen tontinluovutukseen. Ohjelma on tarkoitettu käytettäväksi kasvun hallinnan yhtenä lähtökohtana niin, että eri toimialoilla on ajan tasalla oleva käsitys kunnan lähivuosien rakentamisesta, jolloin toimialat voivat suunnitella palvelutuotannon järjestämisen. Maankäytön toteuttamisohjelmassa käsitellään asuntorakentamista (omakotitalojen, yhtiömuotoisten pien- ja rivitalojen sekä kerrostalojen rakentamista) kunnan omistamilla alueilla sekä maankäyttösopimuksilla toteutettavia asuntotuotantoon osoitettuja alueita, jotka ovat yksityisten omistuksessa. Rakennusliikkeiden kohteet perustuvat heidän ilmoittamiinsa aikatauluihin. Muut yksityisessä omistuksessa olevat tontit tasaavat kysyntähuippuja rakentamisen ollessa vilkasta. Ohjelma perustuu kunnan tällä hetkellä hyväksyttyihin tavoitteisiin. Keväällä 11 hyväksytyssä maankäytön kehityskuva 4:ssä määritellään ko kunnan kasvutavoite, sen painotus taajamittain sekä taajamakohtaiset talotyyppijakaumat. Kunnanvaltuusto hyväksyi.6.12 uuden valtion ja 14 Helsingin seudun kunnan välisen aiesopimuksen koskien maankäyttöä, asumista ja liikennettä (MAL-aiesopi- MATO-ohjelmaprosessi koaa tonttituotantetjun yhteiseen tavoitteeseen. 4

4 mus) vuosille 12. Alueiden toteutusjärjestys saattaa kunnallistekniikan rakentamisaikatauluista johtuen vaihtua, eivätkä alustavassa suunnitteluvaiheessa olevien alueiden tontti- ja asuntomäärät ole täysin oikeita. Maankäytön toteuttamisohjelma tarkistetaan vuosittain ja se hyväksytään kunnanvaltuustossa talousarviäsittelyn yhteydessä. ristötoimialan yhteistyönä. Ohjelman telemiseen ovat osallistuneet kehitysjohtaja Aarno Kononen, tekninen johtaja Ilkka Ruutu, kunnallistekniikan rakentamispäällikkö Jarmo Mattila, suunnittelupäällikkö Juha Oksanen, vesilaitsen johtaja Ilkka Ojansivu, maankäyttöpäällikkö Sirkku Haikala, maakäyttöinsinöörit Mika Alastalo ja Hannu Kujala sekä erikoissuunnittelija Risto Nikunlaakso. Raportin ovat työstäneet erikoissuunnittelija Risto Nikunlaakso ja kehitysjohtaja Aarno Kononen. Maankäytön toteuttamisohjelma on teltu elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen ja ympä- MATO-ohjelma osana kunnan strategista suunnittelua. 5

5 2 LÄHTÖKOHTIA 2.1 PÄÄTÖKSIÄ JA OHJELMIA Kunnanvaltuusto hyväksyi kuntastrategian, jossa väestötavoitteena on enintään 2 %:n kasvu sekä kolmeen päätaajamaan ja kyläkeskuksiin suunnattu hallittu kasvu. strategia sisältää myös tavoitteet yhdyskuntarakenteen eheyttämisestä, taajamarakenteen tiivistämisestä täydennysrakentamisen keinoin sekä eri tarpeisiin ja elämäntilanteisiin sopivien asumismahdollisuuksien tarjoamisesta ja vura-asuntojen lisäämisestä. strategia edellyttää myös asuinalueiden käyttöönottamista taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Ko kunnan maankäytön kehityskuva hyväksyttiin valtuustossa keväällä 11. Se määrittelee tarkemmin taajamittain väestötavoitteet sekä taajamien ja asuinrakentamisen luonteen. Taajamayleiskaavat määrittelevät jatkossa tarkemmin tonttituotannon tarpeita. Taulukko 1 Vuosittain hyväksyttävässä talousarviossa asetetaan tavoitteet vuosittain luovutettavien tonttien määrälle ja tontin luovutuksella saatavalle tulolle. Samoin investointiohjelmassa määritellään maanhankintaan ja kunnallistekniikan rakentamiseen osoitetut määrärahat. Helsingin seudun 14 kuntaa, valtio (ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus) ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä ovat yhteistyössä telleet valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen (MAL-aiesopimuksen) vuosille 12. Nurmijärven kunnanvaltuusto hyväksyi MAL-aiesopimuksen Taajamien kasvutavoitteet Kunnanvaltuuston hyväksyntään sisältyi seuraava varauma: Hyväksyessään valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen 12- Nurmijärven kunta sitoutuu merkittäviin asuntotuotannon kehittämistoimenpiteisiin Klaukkalassa, jonne noin puolet kunnan asuntotuotannosta on suunniteltu sijoittuvan. Klaukkalan ohikulkutien rakentaminen on edellytys alueen asuntotuotannolle sekä taajaman liikenteen toimivuudelle ja turvallisuudelle. Klaukkalan ohikultien merkitys on otettu huomioon HLJ- 11 liikennejärjestelmäsuunnitelmassa, jonka yksi 13:sta kärkihankkeesta se on. Tästä huolimatta sitä ei ole mainittu aiesopimuksessa. Nurmijärven kunta edellyttää, että aiesopimuksen osapuolet, erityisesti liikenne- ja viestintäministeriö ja Liikennevirasto huolehtivat siitä, että Uudenmaan ELY-keskus voi jatkaa ohikulkutien suunnittelua (tiesuunnitelman laadintaa) aiesopimuskaudella. Mikäli valtio-osapuoli ei jatka Klaukkalan ohikulkutien suunnittelua aiesopimuskaudella, Nurmijärven kunnalla ei ole mahdollisuutta edistää asuntotuotantoa sopimuksen mukaisesti. Aiesopimuksessa seudun yhteinen asuntotuotantotavoite on asuntoa vuodessa, ja tämä konaismäärä on jaettu kuntakohtaisiksi kiintiöiksi. A-vura-asuntotuotannon tulee olla vähintään % (25 asuntoa vuodessa) seudun tuotantotavoitteesta. Allekirjoituspöytäkirjan täsmennyksen mukaan Atuotannosta voi KUUMA- kunnissa enintään puolet olla asumisoikeusasuntoja edellyttäen, että ao. kunnat selvittävät sitovan yhteistyön käynnistämisen tai yhteisen toimijan perustamisen sosiaalisen vura-asuntotuotannon turvaamiseksi sekä sitoutuvat selvityksen pohjalta toimenpiteisiin. Rajamäki Röykkä Kirkonkylä Klaukkala Maaseutu/ kyläkeskukset Väestö 9 * Kasvu / v Väestö Taajamien kasvutavoitteet kehityskuvan mukaisesti. Nurmijärven asuntotuotantotavoite, ja koskee kunnan kolmea päätaajamaa, on kaudella 12 keskimäärin 324 asukasta vuodessa ja kaudella 16 arviolta 354 asukasta vuodessa. Tämä vastaa tasoltaan kunnan omia, vuonna 11 hyväksyttyyn maankäytön kehityskuvaan pohjautuvia asuntotuotantotavoitteita. Uudiskaavoitusta tarvittaisiin edellä mainitulla asuntotuotantotasolla vuosittain 6

6 noin 31 k-m 2. A-vura-asuntotuotannon edellytetään aiesopimuksessa olevan ensisijaisesti normaaleja vura-asuntoja. Vura-asuntotarve Nurmijärvellä on aiesopimuksen mukaisen tuotantotavoitteen pohjalta laskennallisesti keskimäärin 65 asuntoa vuodessa. Aiesopimuksessa esitetään lisäksi, että kunnat tehostavat valmiiden tonttien käyttöön ottoa nostamalla asuntotuotantoon tarkoitetun rakentamattoman rakennusmaan korotetun kiinteistöveron alarajaa. Tämä kohta on suoraan valtioneuvoston hyväk symästä asuntopoliittisesta toimenpideohjelmasta vuosille 12. MAL-sopimuksen yhteydessä hyväksyttiin myös Maankäytön, asumisen ja liikenteen toteuttamisohjelma vuoteen. Toteutusohjelmassa todetaan, että kunnan onnistunut maapolitiikka ja maanomistus ovat tärkeimmät tekijät tasaisen, jatkuvan ja hallitun rakentamisen saavuttamisessa. Kuntien hankkiessa maat itselleen myyjien hintaodotusten hallinta on keskeis- 5 Väkiluku 11 ja ennuste vuosille Väkiluku Kunnan väestösuunnite Tilasteskus, ennuste 9 4 % 3,5 Väkiluvun kasvuprosentit 1 11 ja ennuste vuosille ,3 3, 2,8 2,5 2,2 2,3 2,2 2, 1,5 1, 1,8 1,6 1,6 1, 1,6,8 1,,9 1,7 1,8 1,8 1,6 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 12 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1,5, Väkiluku Kunnan väestösuunnite Tilasteskus, ennuste 9 4 7

7 tä. Tarvittaessa kuntien tulee lunastaa yhdyskuntarakenteen kannalta keskeiset maa-alueet kohtuuhinnalla rakentamista varten. Nostamalla kiinteistöveroa ja käyttämällä muita lain suomia keinoja voidaan asuntorakentamisen varantojen toteutumista edistää. MAL-toteutusohjelmassa todetaan myös, että asemakaava-alueiden ulkopuolinen poikkeusluvin ja suunnittelutarveratkaisuin tapahtuva rakentaminen hajauttaa yhdyskuntarakennetta, ja että kuntien asemakaava-alueilla pitäisi pystyä luomaan tarjontaa, ja kilpailisi hajarakentamisen kanssa. 2.2 LÄHIAJAN NÄKYMIÄ Kunnan väestötavoitteeksi on kuntastrategiassa asetettu enintään 2 %:n vuosittainen väestönkasvu. Maankäytön kehityskuvan mukaan kasvu on vuosittain keskimäärin 67 asukasta ollen prosentuaalisesti alkuun 1,7 % ja pienentyen vuoteen 4 mennessä noin 1,1 %:iin. Viime vuodet ovat olleet kasvun suhteen erittäin maltillisia, ja kehitys näyttänee jatkuvan maltillisena myös lähivuosina. Vuoden 11 keväällä hyväksytty ko kunnan maankäytön kehityskuva määrittelee taajamittaiset väestötavoitteet ja taajamien luonteen. Tältä pohjalta voidaan asettaa uudet taajamittaiset tonttituotantotavoitteet. Uudenmaan toinen vaihemaakuntakaava tulee vaikuttamaan Nurmijärven kunnan kehitykseen. Toinen vaihemaakuntakaava on edennyt kesällä 12 ehdotusvaiheeseen, ja siinä esitetään mm. Mäyränkallion alueelle seudullisesti merkittävää vähittäiskaupan suuryksikköä (enintään 5 kerrosneliömetriä). Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma on hyväksytty alkuvuodesta TOTEUTUNEET TONTINLUOVUTUK- SET Oheisessa kaaviossa on esitetty vuosittain luovutettujen omakotitonttien määrä. Viime vuosina on myös vurattu tontteja Kunnan myymät ja vuraamat rakentamattomat omakotitontit Myydyt 25 Vuratut

8 3 TAVOITTEET JA SYNTYVÄT RESURSSIT 3.1 TONTTITUOTANNON AJOITTAMINEN Asuntotonttien luovuttaminen on pitkän tuotantoprosessin tulos, joten resurssien riittävyydestä tulee huolehtia ko prosessiin osallistuvan ketjun osalta. Luovutustavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi tulee aina olla vaihtoehtoisia alueita suunnittelun kohteena. Vuosittain luovutettavien tonttien olisi hyvä olla rakennettavissa keväällä ja varattavissa edellisenä syksynä. Tämän vusi ko rakentamisen suunnittelu- ja telutyö tulisi edetä siten, että kunnallistekniikan rakentaminen voitaisiin aloittaa jo tonttien luovutusvuotta edeltävän vuoden puolella. Lisäksi tavoitteena olevaa asuntotuotantoa tulee käsitellä kyseessä olevalle alueelle laadittavien asemakaavojen aloituskouksissa. Maanhankinnan (raakamaakaupat ja maankäyttösopimukset) olisi hyvä olla pääpiirteissään ratkaistu vähintään viisi vuotta ennen alueen luovuttamista rakentajille, jotta mahdolliseen pohjakartan tamiseen, asemakaavan laatimiseen, kiinteistöjen muodostamiseen ja kunnallistekniikan suunnitteluun ja rakentamiseen jää riittävästi aikaa. Kunnan maanomistustilanne näyttää lähivuosina haasteelliselta. Rajamäellä maanomistustilanne on hyvä, ja Klaukkalassa kohtalainen, mutta Kirkonkylässä tarvitaan lisää omakotituotantoon soveltuvia alueita, jotta Laidunalueen ja Krannilan alueiden toteuduttua omakotitontteja olisi riittävästi. Maanhankintaa tulee jatkaa suunnitelmallisesti, jotta varmistetaan tonttien luovutusmahdollisuudet myös jatkossa. Kunnan kirjanpitäytäntöä on tarkistettu vuonna 12 maaomaisuuden osalta, mikä vähentää maankäyttösopimusalueilta tulevaa myyntivoittoa. Maanhankinnan turvaamiseksi vuosittaista investointimäärärahaa tulee varata riittävästi. 3.2 MAANHANKINTA 3.3 KAAVOITUS Yleiskaavoituksen tärkeimmät tavoitteet asuntotuotannon kannalta ovat seuraavat: 1. Klaukkalan osayleiskaavan laadinta Kirkonkylän osayleiskaavan laadinta 12 M 9 8 Maanhankintamenot ja maanmyyntitulot 8, , 6,5 5,9 5,3 4,5 4,1 4, 3,5 32 3,2 31 3,1 2,7 2,4 2,2 2,3 2,1 1,3 1,2 1,3 1,3,8,6,6,3,3,4,3,6,6,5,6,7,8,5,1,2,1, Maanhankinta Maanmyyntitulot 9

9 M Kaavoitussopimuksilla kaavoitetut tontit, tilanne syyskuussa , Kirkonkylä Klaukkala Lepsämä Rajamäki yksityiselle kaavoitettu kunnalle kaavoitettu tontteja yhteensä 3. Rajamäen osayleiskaavan laadinta 13 Asuntotuotannon kannalta tärkeitä ovat taulukon 2 määrälliset tavoitteet, jotka perustuvat maankäytön kehityskuvaan. Taulukon luvut ovat peräisin keväällä 11 hyväksytystä maankäytön kehityskuva 4:stä. Kehityskuvan mukaisesti tavoitteena on, että Nurmijärvelle rakennetaan vuosittain 392 asuntoa, ja on jaettu taajamittain kehityskuvan kasvutavoitteiden mukaisesti, samoin talotyyppijakauma noudattelee kehityskuvassa esitettyä tavoitteellista talotyyppijakaumaa. Elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen sitovina tavoitteina vuoden 13 talousarviossa esitetään seuraavaa: Asumiseen kyetään luovuttamaan vuosittain 5 omakotitonttia sekä 3 5 pien- ja kerrostalotonttia Luodaan valmiudet vähintään 5 yritystontin luovuttamiseen. Asemakaavoituksen tavoitteena on kaavoittaa vuosittain 5 k-m 2 asumiseen tarkoitettua kerrosalaa ja k-m 2 työpaikkatoiminnoille varattua kerrosalaa. 3.4 KUNNALLISTEKNIIKKA Kunnallistekniikan rakentaminen edellyttää paitsi kaavoitusprosessiin liittyvää yleissuunnittelua, myös katu- ja vesihuoltosuunnitelmien laatimista ja hyväksymismenettelyä. Uusien asuntoalueiden katu- ja vesihuoltoverkoston rakentamiseen joudutaan varaamaan vuositasolla 5 7 miljoonaa euroa. Hyvinkäällä on laskettu, että kustannukset ovat euroa/omakotitontti ja euroa/rivi- tai kerrostaloasunto. Kustannuserojen ja määrärahatarpeen vuosittaiseen vaihteluun vaikuttavat luovutettujen tonttien sijainti ja Taulukko 2 Maankäytön kehityskuvaan perustuvat asuntotuotantotavoitteet Taajama Kehityskuvan tavoite Kerrostaloasuntoja / vuosi Pientaloasuntoja / vuosi Klaukkala (48 / 68 AP) Kirkonkylä (19 / 23 AP) Rajamäki (28 / 14 AP) Röykkä (13 / 3 AP) Haja-asutusalue 5 5

10 etäisyys muusta yhdyskuntarakenteesta sekä rakennettavan alueen maaperän soveltuvuus rakentamiseen. Lisäksi kustannuksiin vaikuttavat yksityisten omistuksessa olevien tonttien toteutuminen, mikä on usein myös vaikeammin ennakoitavissa. Alueen liittäminen kunnan infrastruktuuriin edellyttää usein vesihuollon runkolinjojen, koojakatujen ja myös siltojen ja liittymäjärjestelyjen rakentamista. Esimerkiksi Klaukkalan tieverkon rakentamiseen on varattava seuraavan vuoden aikana yhteensä noin 5 miljoonaa euroa. Uusien tiejärjestelyjen rakentamista edellyttää jo nykyinen Klaukkalan taajamarakenne eli se ei pelkästään aiheudu uudisrakentamisesta. Kunnallistekniikan rakentamistarvetta arvioitaessa on otettava huomioon myös uusien yritysalueiden kunnallistekniikan rakentaminen, ja edellyttää noin 3-4 milj. euron investointeja vuosittain. Esirakentaminen lisää kustannuksia ja vähentää myyntivoittoja, mutta se lisää yritysten halukkuutta sijoittua alueelle, mikä taas nostaa nopeammin kunnan työpaikkaomavaraisuutta. Keskustojen kehittäminen vaatii myös kunnallistekniikalta merkittävää panostusta. Lisäksi on huolehdittava vanhojen asuinalueiden kunnallistekniikan saneerauksesta. 3.5 PALVELUT Uusien alueiden rakentamiskustannusten lisäksi tulee varautua kunnallisten palveluiden järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Vuosina laadittavassa palveluverkkosuunnitelmassa tullaan tarkemmin miettimään kunnan tulevaa palveluverkkoa ja uudis- sekä laajentamiskohteita. Taajamien osayleiskaavoissa ratkaistaan palvelujen tarkempi sijainti. 11

11 4 TOTEUTTAMINEN 4.1 TONTTIEN LUOVUTTAMINEN OMOTIRENTAMINEN Vuonna 13 pyritään luovuttamaan Klaukkalan alueelta noin tonttia (Pikimetsästä, Lintumetsästä ja Nummitieltä). Kirkonkylässä Krannilasta tavoitteena on luovuttaa tonttia. Rajamäellä ei ole vuonna 13 yhtään uutta luovutettavaa -kohdetta. Saunatien alueella jatketaan palautuneiden ja myymättä jääneiden tonttien markkinoimista. Vuonna 14 Lintumetsän ja Nummitien alueelta pyritään luovuttamaan 18 tonttia ja Krannilasta 6 tonttia. Rajamäellä pyritään luovuttamaan Saunatien ja Tykkitorninmäen alueelta yhteensä 6 tonttia. Vuonna Nummitieltä ja Lintumetsästä tulee luovutukseen yhteensä noin tonttia. Kirkonkylässä on tavoitteena luovuttaa Heinoja I:n alueelta tonttia. Rajamäellä Saunatieltä pyritään luovuttamaan 6 tonttia ja Uudenniitynalueelta / Metistöstä tonttia YHTIÖMUOTOINEN PIENTALOTUOTANTO Klaukkalassa ei lähivuosina tu luovutettavia yhtiömuotoiseen tuotantoon tarkoitettuja tontteja muuten kuin vura-asuntotuotantoon (ks ). Ensimmäiset tontit voidaan näillä näkymin luovuttaa Vanhasta-Klaukasta vuonna 16. Kirkonkylässä kunta pyrkii luovuttamaan Krannilasta yhden tontin 12:ta asuntoa varten vuonna 13 ja yhden tontin 12:ta asuntoa varten vuonna 14. Sorvaankaaresta on tavoitteena luovuttaa yksi tontti 8:aa asuntoa varten vuonna 13 ja Heinoja I:stä yhden tontin :ta asuntoa varten vuonna. Rajamäellä kunta pyrkii luovuttamaan yhtiömuotoiseen tuotantoon tarkoitettuja tontteja Saunatieltä (1 2 tonttia :tä asuntoa varten vuonna 13 sekä 1 2 tonttia yhteensä :tä asuntoa varten vuosina 14 ) ja Mäenpään/Tornitien alueelta (yhteensä 4 tonttia :ta asuntoa varten vuosina 14 16) KERROSTALOTUOTANTO pyrkii luovuttamaan vura-asuntotuotannon lisäksi vuosina 13 tontteja kerrostalotuotantoon Klaukkalan Tilantieltä ja Viirinlaaksosta sekä Kirkonkylän Krannilasta. Myöhemmin, vuodesta 16 alkaen kerrostalotontteja on tavoitteena luvouttaa myös Klaukkalan Vanhan-Klaukan ja Kisakujan alueilta VUOKRA-ASUNTOTUOTANTO JA TONT- TIEN VAAMINEN ERITYISRYHMIEN TPEE- SEEN Nurmijärven vura-asunnot Oy:lle on varattu useita rivitalo-, palvelutalo- ja kerrostalotontteja Klaukkalasta, Kirkonkylästä ja Rajamäeltä. Klaukkalassa Pikimetsästä on varattu 1 kerrostalo- ja 1 rivitalotontti sekä 1 palvelutalotontti Vaskomäestä. Kirkonkylästä on varattu tontit Seppäläntieltä (rivitalo), Heikkiläntieltä (kehitysvammaisten palvelutalo) ja Krannilasta (kerrostalo). Laidunalueella on edelleen varaukset yhdelle tontille kuntayhtymä Etevalle, johon on mah- Taulukko 3 Asemakaava-alueiden kaavavaranto, asuntotontit Kaavayksikön käyttötarkoitus Tontteja yhteensä Kunnallistekniikka, ei rakennuskieltoa Kunnan omistamien tonttien lukumäärä AP Muut (AL, AM, AV) Yhteensä

12 25 Rakentamattomien rakennuspaikkojen kaupat asemakaava-alueilla ja haja-asutusalueilla kaava-alue, kunta myynyt kaava-alue, yksityinen myynyt haja-alue, yksityinen myynyt dollista rakentaa hengen asumisyksikkö sekä yhdelle tontti Esperi Care Oy:lle noin -paikkaisen ikäihmisten palvelutalon rakentamista varten. Keskeiset tontit kuten Klaukkalassa Tilantie ja Kirkonkylässä Toimela soveltuvat erinomaisesti ikäihmisten asumiseen jo vapaarahoitteisena tai vura-asuntoina. Kunnan oman, ikäihmisten tehostetun asumisyksikkön rakennustyöt Terveyskeskuksen tontilla ovat jo alkaneet. 4.2 MAANKÄYTTÖSOPIMUKSET / YKSI- TYISTEN TONTTIVANTO Yksityisillä maanomistajilla on merkittävä määrä tontteja omistuksessaan kaikissa taajamissa. Klaukkalassa mm. rakennusliike YIT:llä on omistuksessa tontteja Ratsutilan, Kiikkaistenkujan Ja Pikimetsän alueella. Rakennusliike Palmbergille on kaavoitettu maankäyttösopimuksella kerrostalotontteja Tilantien alueelle. Kirkonkylässä rakennusliike YIT:llä on kerrostalotontteja Perlsen alueella. Myös seurakunnalla on tontteja Kirkonkylässä (Lumpperi ja Puontilanmäki). Krannilan alueelle maankäyttösopimuksilla tulee yksityisille maanomistajille tontteja. Rajamäellä mm. Altialla ja Työtehoseuralla on tontteja. 4.3 ASUNTO-OHJELMA TOTEUTUNUT TUOTANTO Nurmijärvellä jäätiin edellisen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen (MALaiesopimus 8 11) voimassaoloaikana 8 11 jaisena vuonna sopimukseen kirjatusta asuntotuotantotavoitteesta (ks. taulukko 4), jonka mukaan kunnan vuosittaisen tuotannon tuli olla 4 asuntoa, josta vähintään 8 valtion tukemaa vura-asuntoa. Tavoitteesta jääminen on näkynyt suoraan myös vähäisempänä väestönkasvuna. Alhaiseen asuntotuotantoon ovat vaikuttaneet yleiset taloudelliset suhdanteet (erityisesti vuosina 8 9) ja liian vähäinen tonttitarjonta. Kunnalla on ollut viime vuosina tarjota pääasiassa omakotitontteja ja niitäkin vain rajoitetusti. Yhtiömuotoiseen rakentamiseen tarkoitettujen pien- ja rivitalotonttien sekä kerrostalotonttien puute on johtanut siihen, ettei Nurmijärvi ole päässyt myöskään aiesopimuksessa asetettuun valtion rahoittaman vura-asuntotuotannon tavoitteeseen. Pääasiassa Nurmijärven asuntotuotanto on ollut omistusasuntoja. Uudessa MAL-aiesopimuksessa 12 Nurmijärven asuntotuotantotavoitteeksi on asetettu 392 asuntoa, josta vähintään % pitää olla valtion tukemia vura- tai asumisoikeusasuntoja. 13

13 4.3.2 VIO TOTEUTUVISTA ASUNNOISTA ALUEITTAIN Seuraavilla sivuilla on esitetty alueittain arviot toteutuvista asuntomääristä vuosina Taulukoita lukiessa on syytä huomioida, että niissä on esitetty asuntojen rakentamisen arvioitu aloitusvuosi, ei niiden tumisvuotta. Kunnan rakentamistilastojen mukaan asunnot tuvat noin vuoden kuluttua rakentamisen aloittamisesta. Arviot toteutuvista asunnoista perustuvat kunnan tonttien suunniteltuun luovutukseen sekä rakennusliikkeiden ilmoituksiin heidän aloittamista kohteista. Loppujen asuntojen on oletettu rakentuvan yksityisten tonteille. Asuntotuotantoarvioiden perusteella Nurmijärvellä ylitetään vuosina sekä MAL-aiesopimuksessa esitetty tavoite, 354 asuntoa kolmeen päätaajamaan, että maankäytön kehityskuvassa asetettu 392 asunnon vuosittainen tavoite. Klaukkalassa jäädään pääosin hieman jälkeen kehityskuvan asuntotuotantotavoitteista, mikä johtuu liian vähäisestä omakoti- ja pientalotonttitarjonnasta; kerrostalotontteja Klaukkalaan on tulossa tavoitteisiin nähden riittävästi. Kirkonkylässä jäädään hieman jälkeen omakotitonttitarjonnassa, mutta pien- ja rivitalojen tonttitarjontaa ja varsinkin kerrostalojen tonttitarjontaa Kirkonkylässä tulee olemaan runsaasti. Rajamäellä suunnittelujakson alkuvuosilla on vähemmän tonttitarjontaa, mutta loppuvuosilla tarjontaa on enemmän. Taulukko 4 Valmistuneet asunnot Vuosi Vuraasunnot Asumisoikeusasunnot Vapaarahoitteiset asunnot Yhteensä (tilanne 21.8.)

14 nro Klaukkala Pikimetsä Nummitie/yksityinen Nummitie/kunta Lintumetsä/kunta Lintumetsä/yksityinen VanhaͲKlaukka Järvimaa yhteensä YIT/Ratsutila YIT/Pikimetsä Pikimetsä,eͲosa(AP) Pikimetsä/NUVA VanhaͲKlaukka AliͲTilkka GunnariͲAlitalo AP,,Ryhteensä,AP,,Ryhteensä YIT/Kiikkaistenkuja Pikimetsä,Tikantie/NUVA YIT/Ratsutila Tilantie(kunta4as.) Viirinlaakso AliͲTilkka VanhaͲKlaukka VanhaͲKlaukka/NUVA 22 Kisakuja TaloͲ tyyppi Maanomistus &yksit. &yksit. AͲ Kehityskuvan kohde tavoite 48 AP AP AP AP AP& &yksit. &yksit. &yksit. &yksit Rakentaminenalkaa Rakentaminenalkaa19 yhteensä Klaukkalayhteensä* Erityisasumiskohteet Kaavatilanne Sopimustilanne ehdotus ehdotus KVhyv. KVhyv. KVhyv. KVhyv Ͳ13 13Ͳ14 12Ͳ13 16Ͳ 18Ͳ suunnitteilla sopimustarvitaan neuvotellaan Ͳ16 18Ͳ 16Ͳ 16Ͳ sopimustarvitaan sopimustarvitaan Kunnallistekniikka Kaavatilanne Sopimustilanne 8 55 Kunnallistekniikan rakentaminen 12Ͳ13 13Ͳ14 13Ͳ14 13Ͳ 13Ͳ 16Ͳ 16Ͳ Klaukkala 62 NUVASuopolku NUVA 48

15 nro Kirkonkylä Laidunalue Krannila/kunta Krannila/yksityinen HeinojaI/kunta Härkähaanmäki Puontilanmäki yhteensä Laidunalue Sorvankaari Seppäläntie2/NUVA Sorvankaari Krannila/kunta Krannila/kunta Lumpperi HeinojaI/kunta Härkähaanmäki AP,,Ryhteensä,AP,,Ryhteensä YIT/Perlos Maaniittu Krannila/kunta Krannilasopimusalue Toreeninmäki Krannila/NUVA yhteensä Kirkonkyläyhteensä* TaloͲ tyyppi Maanomistus SRK AP AP R R kunta SRK &yksit. AͲ Kehityskuvan kohde tavoite Erityisasumiskohteet Kunnallistekniikan rakentaminen 13Ͳ 13Ͳ Ͳ Kaavatilanne Sopimustilanne suunnitteilla suunnitteilla 13Ͳ14 Ͳ16 17 suunnitteilla suunnitteilla 13Ͳ14 13Ͳ14 13Ͳ14 Kaavatilanne Sopimustilanne ehdotus sopimustarvitaan Kunnallistekniikka Kirkonkylä Maaniittu NUVA,tehostetunasumisenyksikkö ETEVA Esperi Keskusta(Toimela) 38 16

16 nro Rajamäki Saunatie Tykkitorninmäki Uudenniityntienalue/Metistö Uudenniityntienalue Kylänpää yhteensä Tykkimäentie Saunatie/NUVA Saunatie Mäenpää/Tornitie Tykkitorninmäki/NUVA Kylänpää AP,,Ryhteensä,AP,,Ryhteensä Hartela/Patruunantie Lujatalo/Aleksinkuja(NUVA) Urttilantie yhteensä Rajamäkiyhteensä* TaloͲ tyyppi Maanomistus &yksit. AP AͲ Kehityskuvan kohde tavoite Kunnallistekniikan rakentaminen Ͳ17 Kaavatilanne luonnos luonnos Ͳ17 kaavamuutos Sopimustilanne 5 17

17 TaloͲ tyyppi Maanomistus nro Röykkä 57 Porttipellontie,AP,,Ryhteensä yhteensä Röykkäyhteensä* AͲ Kehityskuvan kohde tavoite Kunnallistekniikan rakentaminen 14 Kaavatilanne Sopimustilanne 18

18 nro Työpaikkatontit Klaukkala Mäyränkallioläntinen Mäyränkalliopohjoinen Kirkonkylä Laidunalueenyritysalue Ilvesvuorieteläinen Ilvesvuoripohjoinen Rajamäki Ketunpesäläntinen Ketunpesäitäinen Ketunpesäpohjoinen AlueenpintaͲala Kunnallistekniikanrakentaminen Kaavatilanne Sopimustilanne ~21ha ~32ha 17Ͳ 17Ͳ kaavoitusohjelma13 kaavoitusohjelma13 ~7ha ~47ha ~6ha liittymä13 11Ͳ14 16Ͳ17 ~6ha ~35ha ~48ha 13 17Ͳ 18 kaavoitusohjelma13 kaavoitusohjelma14ͳ17 kaavoitusohjelma14ͳ17 Sopimustarvitaan 19

19 5 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA TOIMENPITEITÄ on sitoutunut vuosien 12 MAL-aiesopimuksessa tietyn suuruiseen asuntotuotantoon konaisuutena sekä siihen, että tuotannosta prosenttia on kohtuuhintaista vura-asuntotuotantoa. Nämä tavoitteet tulee kyetä täyttämään, jotta kunta voi jatkossa vaatia myös valtiota rahoittamaan alueensa liikennehankkeita. Kunnan tulee vähintään luoda edellytykset sopimuksen mukaiselle asuntorakentamiselle kaavoituksen ja kunnallistekniikan rakentamisen osalta. Vura-asuntotuotannosta Nurmijärvellä on vastannut kunnan oma vurataloyhtiö Nurmijärven vura-asunnot Oy, ja on lisäämässä asuntorakentamistaan tulevina vuosina vastaamaan lähes kunnalle asetettua vura-asuntojen tuotantotavoitetta. NuVan lisäksi tarvitaan myös muita toimijoita tuottamaan kohtuuhintaisia vura-asuntoja. Jatkossa tulee kuntaorganisaation ja vurataloyhtiön yhteistyötä tiivistää, jotta suunniteltujen kohteiden toteutus varmistuu tavoiteaikataulussa ja pitkän tähtäimen tarpeisiin voidaan varautua. MAL-aiesopimus edellyttää KUUMA-kuntia myös selvittämään sitovan yhteistyön mahdollisuudet tai yhteisen toimijan perustamisen kohtuuhintaisen vura-asuntotuotannon turvaamiseksi. Tätä koskeva selvitystyö käynnistyy vuoden 12 syksyllä ja jatkuu vuonna 13. Selvityksen tulset tuodaan luottamuselinkäsittelyyn selvityksen tuttua. Erityisryhmien asuntotuotantoa tulee lisätä vastaamaan mm. ikääntyvän väestön tarpeita. Koska kysyntää ikääntyvälle väestölle tarkoitettujen palve- Klaukkala Kirkonkylä Rajamäki Röykkä yhteensä AP,, R yhteensä, AP,, R yhteensä yhteensä Klaukkala yhteensä* yhteensä AP,, R yhteensä, AP,, R yhteensä yhteensä Kirkonkylä yhteensä* yhteensä AP,, R yhteensä, AP,, R yhteensä yhteensä Rajamäki yhteensä*, AP,, R yhteensä yhteensä Röykkä yhteensä* Taajamat yhteensä* Erityisasumiskohteet Erityisasumiskohteet yhteensä* Haja asutusalue Yksit. kaavavarannon toteutuminen Ko kunta yhteensä* Vura asuntotuotanto yhteensä lutalojen tonteista on, tulee pikaisesti määritellä ne periaatteet, joilla kunnan oman palvelutuotannon tarpeiden lisäksi voidaan luovuttaa tontteja myös yksityisille toimijoille. Periaatteiden määrittelyssä on tarpeen tehdä yhteistyötä KUUMA-kuntien kesken, koska tilanne on sama kaikissa kunnissa. Maapoliittinen ohjelma on tavoitteena uudistaa vuoden 13 aikana. Maanhankinnan painopisteet ovat tulevina vuosina Kirkonkylän ja Klaukkalan alueilla, joissa on akuuttia tarvetta saada lisää kaavoitettavaa maata. Maanhankintaa Klaukkalan ohikulkutien suunnalta tulee kiirehtiä, ja on otettava huomioon, että Klaukkalan tie- ja katuverkon rakentaminen tulee vaatimaan seuraavan -vuotiskauden aikana noin 5 miljoonan euron investoinnit, joiden rahoittamiseksi maanmyyntituloja tulee voida lisätä. Asemakaavojen aloituskouksissa tulee varmistaa kaavan laadinnan lähtökohdat ja kutakin aluetta koskevat asuntotuotantotavoitteet sekä tontinluovutuksen näkökohdat. Asemakaavojen aikatauluissa tulee ottaa huomioon mahdollisten maankäyttösopimusten neuvottelujen vaatima aika. Myös pienissä kaavamuutsissa saattaa tulla tarve maankäyttösopimuksiin. Asemakaavoitusohjelmaan tulee myös voida ottaa mukaan sellaisia kaavoituskohteita, joissa kunnallistekniikka on jo rakennettu, tai se voidaan rakentaa verrattain vähäisillä kustannuksilla, ja joissa voidaan asemakaavamuutsella luoda edellytyksiä tontinluovutukselle. Samalla voidaan tiivistää taajamarakennetta ja hyödyntää lähellä sijaitsevia palveluja. Kehityskuvan tavoite

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2011-2015

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2011-2015 MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2011-2015 Elinkeino- ja kuntakehityskeskus 29.09.2010 Kuntakehitystoimikunta 5.10.2010 Valtuusto 16.11.2010 1 OHJELMAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 3 2 LÄHTÖKOHTIA... 4 2.1 Päätöksiä

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2019

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2019 Kunla 30.9.2014 112 Liite nro 3 MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2019 Elinkeino- ja kuntakehityskeskus 25.9.2014 KUNLA 30.9.2014 1. MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMAN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET Maankäytön toteuttamisohjelman

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2016 2020

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2016 2020 MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2016 2020 Elinkeino- ja kuntakehityskeskus 8.10.2015 Kuntasuunnittelulautakunta 13.10.2015 Kunnanhallitus 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 11.11.2015 SISÄLTÖ 1. MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA Elinkeino- ja kuntakehityskeskus Kuntasuunnittelulautakunta

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA Elinkeino- ja kuntakehityskeskus Kuntasuunnittelulautakunta MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2017 2021 Elinkeino- ja kuntakehityskeskus 16.9.2016 Kuntasuunnittelulautakunta 20.9.2016 SISÄLTÖ 1. MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMAN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET 3 2. NURMIJÄRVEN ASUNTOPOLIITTISET

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA Elinvoimalautakunta

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA Elinvoimalautakunta MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA - Elinvoimalautakunta 6.9. SISÄLTÖ. Maankäytön toteutusohjelman tehtävä ja tavoitteet. Nurmijärven asuntopoliittiset tavoitteet. Tonttituotannon eri vaiheiden yhteensovittaminen.

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013 Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013 Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen seuranta Aiesopimuskauden ensimmäinen seurantaraportti on koottu Seurattavat

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki KAUPUNKIKEHITYSOHJELMA 1 Kaupunkikehitysohjelman lähtökohdat Strateginen

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA Asra 6.9.2016 64 ASEMAKAAVOITUSOHJELMA vuosille 2017-2021 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu 1 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapolitiikan pääperiaatteet Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapoliittinen ohjelma Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Sipoon kunnan

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUS. Kuva: havainnekuva Kylänpään alueesta (Arkkitehtitoimisto Harris & Kjisik Oy)

ASEMAKAAVOITUS. Kuva: havainnekuva Kylänpään alueesta (Arkkitehtitoimisto Harris & Kjisik Oy) 1 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavan tarkoituksen on osoittaa tarpeelliset alueet eri käyttötarkoituksia

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018 Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta Joulukuukuu 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. MAANHANKINTA JA KAAVOITUS - Maanhankinta - Kaavoitus 3. ASUNTOTUOTANTO - Uusi tuotanto

Lisätiedot

Elinkeino- ja kuntakehityskeskus

Elinkeino- ja kuntakehityskeskus TP TA+muutokset TA TS TS Tuloslaskelma 2015 2016 2017 2018 2019 Toimintatuotot 32 347 41 900 31 900 31 900 31 900 Myyntituotot 6 379 15 900 7 400 7 400 7 400 Maksutuotot 19 611 20 000 20 000 20 000 20

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007 Kaupunginhallituksen iltakoulu Maapoliittinen ohjelma Liittyy asuntopoliittisiin linjauksiin Kaupungin strategia kv 28.5.2007 Linjaukset 2007 08 Kunnallistekninen valmius > 1,5 v jo rakennettu 0,5 v suunniteltu

Lisätiedot

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008 Hausjärven kunta ohjelma 2008 Ehdotus 2.12.2008, hyväksyminen: Kvalt 16.12.2008 104 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 1.1 MAAPOLITIIKAN YLEISET MÄÄRITELMÄT... 2 1.1.1 Maapolitiikka... 2 1.1.2 Maankäyttöpolitiikka...

Lisätiedot

HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA

HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA Kymppi-Moni Työpaja 15.2-16.2.2012 Marko Kankare kaupungingeodeetti HYVINKÄÄ KARTALLA HYVINKÄÄ (31.12.2011) Asukkaita 45 500 Pinta-ala 337 km2 Asemakaava-alue 3 100 ha osuus väestöstä

Lisätiedot

18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi

18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi 18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi Toimielin Tilivelvolliset Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta ja kaavoitusjohtaja Toiminta-ajatus ja tehtävät Rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA ASEMAKAAVOITUSOHJELMA vuosille 2016-2020 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu 1 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten.

Lisätiedot

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto Maapolitiikan linjat ja yleiskaava KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa, tonttien luovutusta, hinnoittelua sekä omistus- ja hallintasuhteiden

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA ASEMAKAAVOITUSOHJELMA vuosille 2016-2020 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu 1 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten.

Lisätiedot

Talous- ja suunnittelukeskus

Talous- ja suunnittelukeskus Helsingin kaupunki Talous- ja suunnittelukeskus Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja maankäytön suunnittelun päämäärät ja tavoitteet Asumisen ja maankäytön suunnittelun lähtökohtia Uutta kaupunkia Vuosina

Lisätiedot

Iin kunta PL Ii KAAVOITUSKATSAUS

Iin kunta PL Ii KAAVOITUSKATSAUS Iin kunta PL 24 90 Ii 6.2.2008 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Iin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä. Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL

Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä. Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL Valmistuneet/ valmistuvat asunnot 70 % asunnoista sijoittui alueille,

Lisätiedot

Kuntakohtainen toimenpide- ja kaavoitusohjelma rakennemallin toteuttamiseksi sekä Seudullinen rakennemallin toteuttamisohjelma

Kuntakohtainen toimenpide- ja kaavoitusohjelma rakennemallin toteuttamiseksi sekä Seudullinen rakennemallin toteuttamisohjelma Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 541/00.04.01/2014 60 Kuntakohtainen toimenpide- ja kaavoitusohjelma rakennemallin toteuttamiseksi sekä Seudullinen rakennemallin toteuttamisohjelma 2013-2017 Päätöshistoria

Lisätiedot

Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset. 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta

Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset. 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa,

Lisätiedot

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Tiivistelmä Helsingin seudun MAL-seurannasta, 25.11.2014 Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Lisätiedot

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Iin kunta PL 24 90 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Iin

Lisätiedot

Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa

Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa Kehittämisjohtaja Olli Isotalo RAKLI: Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen Finlandiatalo 5.3.2015 Espoo toteuttaa Helsingin seudun MAL-sopimusta

Lisätiedot

Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen 12.2.2013

Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen 12.2.2013 Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen Esityksen sisältö Hieman asuntotuotannon ja kaavoituksen volyymeistä Espoossa Asuntotuotannon kriittiset tekijät maankäytön

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE Kontiolahden kunta tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE Kontiolahden kunta tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2018-2021 Kontiolahden kunta tekninen lautakunta lokakuu 2017 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MAANHANKINTA, KAAVOITUS JA TONTTIEN LUOVUTUS... 3 2.1 Maanhankinta... 3 2.2 Kaavoitus...

Lisätiedot

Kohtuuhintaisen asuminen turvaaminen maapoliittisilla linjauksilla

Kohtuuhintaisen asuminen turvaaminen maapoliittisilla linjauksilla 1/6 Kohtuuhintaisen asuminen turvaaminen maapoliittisilla linjauksilla Yleistä Kaupungin maapolitiikalla ymmärretään kaupungin maanhankintaan ja - luovutukseen, yksityisen maan kaavoittamiseen sekä yksityisessä

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Kymppi-Moni hankkeen työpaja 15.2.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Ari Jaakola tietopalvelupäällikkö,

Lisätiedot

Valtion ja Helsingin seudun kuntien maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus

Valtion ja Helsingin seudun kuntien maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus Kunnanhallitus 240 15.09.2014 Kunnanvaltuusto 80 06.10.2014 Kunnanhallitus 150 06.06.2016 Valtion ja Helsingin seudun kuntien maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus 2016-2019 539/00.04/2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö

Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimen

Lisätiedot

Valtion tukema asuntotuotanto. 23.9.2015 Tommi Laanti Pääsuunnittelija Ympäristöministeriö tommi.laanti@ymparisto.fi

Valtion tukema asuntotuotanto. 23.9.2015 Tommi Laanti Pääsuunnittelija Ympäristöministeriö tommi.laanti@ymparisto.fi Valtion tukema asuntotuotanto 23.9.2015 Tommi Laanti Pääsuunnittelija Ympäristöministeriö tommi.laanti@ymparisto.fi Valtion tukema asuntotuotanto o Sosiaalinen asuntotuotanto (EU, SGEI) o Vuokra-asuntoja

Lisätiedot

Paikkatiedot Helsingin seudun MAL-seurannassa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Kansallismuseon auditorio Arja Salmi, erityisasiantuntija HSY

Paikkatiedot Helsingin seudun MAL-seurannassa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Kansallismuseon auditorio Arja Salmi, erityisasiantuntija HSY Paikkatiedot Helsingin seudun MAL-seurannassa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Kansallismuseon auditorio Arja Salmi, erityisasiantuntija HSY Helsingin seudun MAL-aiesopimus Valtion ja Helsingin seudun

Lisätiedot

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 Hallituksen

Lisätiedot

Seudun tonttipäivä 21.5.2015 Lempäälän tonttitarjonnasta, tulevaisuuden tarpeista ja ratkaisumalleista

Seudun tonttipäivä 21.5.2015 Lempäälän tonttitarjonnasta, tulevaisuuden tarpeista ja ratkaisumalleista Seudun tonttipäivä 21.5.2015 Lempäälän tonttitarjonnasta, tulevaisuuden tarpeista ja ratkaisumalleista Jaakko Hupanen Ilari Rasimus Harri Järvenpää tekninen johtaja kaavoituspäällikkö kiinteistöinsinööri

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma Valtuusto

Maapoliittinen ohjelma Valtuusto Maapoliittinen ohjelma 2016 Valtuusto 22.6.2016 60 www.nurmijarvi.fi 2 Sisällysluettelo Maapoliittinen ohjelma 2016 Nurmijärven kunta... 1 1 Johdanto... 1 1.1 Maapolitiikka lainsäädännössä... 1 2 Lähtökohdat...

Lisätiedot

Talousaerviossa 2012 ennätyssuuret investoinnit, investointimenot 15,7 milj. Josta kunnallistekniikan osa on n. 6 milj.. (Kunnallistekninen panostus)

Talousaerviossa 2012 ennätyssuuret investoinnit, investointimenot 15,7 milj. Josta kunnallistekniikan osa on n. 6 milj.. (Kunnallistekninen panostus) Pirkkala kasvaa voimakkaasti, väestön kasvun taitekohta v.2000 jonka jälkeen kasvu järjestelmällisesti yli 3%. Hallitsematon asukasmääränkasvu (yli 3%) tuo erityisiä haasteita mm. kunnallistekniikan, terveys,

Lisätiedot

SELVITYS SYISTÄ, MIKSI ARA- JA VÄLIMUODON TAVOITTEITA EI OLE SAAVUTETTU SEKÄ TOI- MENPITEITÄ TAVOITTEISIIN PÄÄSEMISEKSI

SELVITYS SYISTÄ, MIKSI ARA- JA VÄLIMUODON TAVOITTEITA EI OLE SAAVUTETTU SEKÄ TOI- MENPITEITÄ TAVOITTEISIIN PÄÄSEMISEKSI HELSINGIN KAUPUNKI SELVITYS SYISTÄ, MIKSI ARA- JA VÄLIMUODON TAVOITTEITA EI OLE SAAVUTETTU SEKÄ TOI- MENPITEITÄ TAVOITTEISIIN PÄÄSEMISEKSI AM-ohjelman täytäntöönpanopäätöksen (27.6.2016) mukainen selvitys

Lisätiedot

Klaukkalantien alue 9

Klaukkalantien alue 9 1 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavan tarkoituksen on osoittaa tarpeelliset alueet eri käyttötarkoituksia

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUT Päätehtävät

YMPÄRISTÖPALVELUT Päätehtävät YMPÄRISTÖPALVELUT Päätehtävät OMAISUUDEN HALLINTA ja YLLÄPITO RAKENTAMISEN EDELLYTYKSET Palvelualuepäällikkö Petri Joro YMPÄRISTÖPALVELUT MAA- OMAISUUS KADUT JA VIHERALUEET KUNNAN RAKENNUKSET Maankäyttöpäällikkö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. 20 Asunto-ohjelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) (Pöydälle 20.1.2014 ja 10.2.2014)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. 20 Asunto-ohjelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) (Pöydälle 20.1.2014 ja 10.2.2014) 24.03.2014 Sivu 1 / 1 4236/10.04.00/2013 8 20.1.2014 12 10.2.2014 20 Asunto-ohjelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) (Pöydälle 20.1.2014 ja 10.2.2014) Valmistelijat / lisätiedot: Anne Savolainen, puh. 040 353

Lisätiedot

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se sisältää selostuksen Kauniaisten kaupungissa sekä

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma 2013-2016

Maapoliittinen ohjelma 2013-2016 Maankäyttö Sisältö 1 Kaupungin maanomistus... 3 2 Kaupungin maapoliittiset tavoitteet... 3 3 Kaupungin maapolitiikka... 3 3.1 Maanhankinta... 4 3.2 Maan luovutus... 4 3.3 Verolait... 5 3.4 Rakentamiskehotusmenettely...

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Mari Randell, Helsingin kaupunki, asunto-ohjelmapäällikkö 3.10.2014 1 Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma, MASU 2050 Helsingin seudun asuntostrategia 2025 Helsingin

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma

Maapoliittinen ohjelma kaupunginhallitus 23.11.2015, 433 Sisältö 1 Kaupungin maanomistus... 3 2 Kaupungin maapoliittiset tavoitteet... 3 3 Kaupungin maapolitiikka... 3 3.1 Maanhankinta... 4 3.2 Maan luovutus... 4 3.3 Verolait...

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNGIN MAAPOLIITTISET LINJAUKSET 2011. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

PORVOON KAUPUNGIN MAAPOLIITTISET LINJAUKSET 2011. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TIEDOTUSTILAISUUS 30.8.2011 Maarit Ståhlberg 2 Maapolitiikka Maapolitiikka käsittää kaupungin toimenpiteet, jotka liittyvät maa-alueiden hankintaan maa-alueiden

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2012-2015. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2012-2015. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta Helmikuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. MAANHANKINTA JA KAAVOITUS - Maanhankinta - Kaavoitus 3. ASUNTOTUOTANTO - Korjausrakentaminen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun maapolitiikan yhteistyö

Tampereen kaupunkiseudun maapolitiikan yhteistyö Tampereen kaupunkiseudun maapolitiikan yhteistyö Kuntamarkkinat 14.9.2011 Seutujohtaja Päivi Nurminen Lähtökohdat Tampereen kaupunkiseudun alue 8 kuntaa 357 044 asukasta Kasvu 1,2 % Kasvun kärki kehyksellä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 196. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 196. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 14.11.2016 Sivu 1 / 1 3939/2016 02.07.00 Kaupunginhallitus 297 3.10.2016 Valtuusto 169 31.10.2016 196 Valtuustokysymys omatoimiseen rakentamiseen luovutettavista omakotitonteista (Pöydälle 31.10.2016)

Lisätiedot

JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20

JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20 JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20 MATO-20-OHJELMAN TARKOITUS Vuosittain laadittavan ohjelman tarkoituksena on: sovittaa yhteen ja ennakoida maankäytön toteuttamista, palveluverkkoja, kunnallistekniikkaa,

Lisätiedot

Asuntotuotannon haasteet Helsingille Valtakunnallinan asunto- ja yhdyskuntapäivä 8.5.2008 Helsinki

Asuntotuotannon haasteet Helsingille Valtakunnallinan asunto- ja yhdyskuntapäivä 8.5.2008 Helsinki Asuntotuotannon haasteet Helsingille Valtakunnallinan asunto- ja yhdyskuntapäivä 8.5.2008 Helsinki Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä Helsingin kaupunki Asumisen uhkakuva on kasvanut Vuokra-asuntotuotanto

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Kaavatunnus 3-337 Asianumero ASRA.ltk: 19.4.2016 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Asemakaavan muutos koskee korttelin 3772 tonttia 4 Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 3772

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Sisällys KÄSITTELY... 4 KAAVAVARANTO JA

Sisällys KÄSITTELY... 4 KAAVAVARANTO JA Sisällys LÄHTÖKOHDAT... 3 MATO-OHJELMAN PAINOPISTEET JA KÄSITTELY... 4 MATO-OHJELMAN YLEISTAVOITTEETT... 5 MATO-OHJELMAN TOIMINNALLISET TAVOITTEET... 6 LÄHTÖTIETOJA... 7 VÄESTÖN KEHITYS...... 7 KAAVAVARANTO

Lisätiedot

Seudulliset paikkatiedot ja niiden soveltaminen. ja seurannassa. Arja Salmi

Seudulliset paikkatiedot ja niiden soveltaminen. ja seurannassa. Arja Salmi Seudulliset paikkatiedot ja niiden soveltaminen Helsingin seudun MALaiesopimuksen valmistelussa ja seurannassa Arja Salmi MAL-aiesopimus Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen Maankäytön, Asumisen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päättää tonttien varaamisesta

Kaupunginhallitus päättää tonttien varaamisesta 1 ASUNTOTONTTIEN VARAAMINEN Valtaosa uusista asuntotonteista on kaupungin maalla Helsingin kaupunki omistaa noin 63 % maapinta-alastaan, joten valtaosa tulevasta asuntorakentamisesta sijoittuu kaupungin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA

MAAPOLIITTINEN OHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA MAAPOLIITTINEN OHJELMA Kaavoituslautakunta 11.10.2004 202 Kunnanhallitus 08.11.2004 317 Valtuusto 13.12.2004 121 Nurmijärven kunta, kiinteistö- ja mittaustoimi Keskustie 2 B, PL 37, 01901

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE 2011-2015

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE 2011-2015 ASEMAKAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE 2011-2015 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavan tarkoituksen on osoittaa tarpeelliset

Lisätiedot

Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli

Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri Tallinna 2.4.2014 Rakentamisen määrä Suomessa 2 Helsingin asuntokanta

Lisätiedot

Metropolialueen haasteet Asuntoministeri Krista Kiuru

Metropolialueen haasteet Asuntoministeri Krista Kiuru Metropolialueen haasteet Asuntoministeri Krista Kiuru KESKUSTELUTILAISUUS METROPOLIALUEEN KUNTA- JA PALVELURAKENNERATKAISUISTA 17.4.2013 Helsingin seudun väestö- ja työpaikkakehitys Helsingin seudun 14

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1744/ /2014. Kaupunkirakennelautakunta 19.3.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1744/ /2014. Kaupunkirakennelautakunta 19.3. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 125 Asianro 1744/10.00.00/2014 Maanhankinnan määrärahat 2014 Kaupunkirakennelautakunta 19.3.2014 62: Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus

Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus 2016 2019 Neuvottelutulos 6.4.2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sopijaosapuolet Valtio: liikenne- ja viestintäministeriö,

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE ASEMAKAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE 213-217 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavan tarkoituksen on osoittaa tarpeelliset

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

ks. http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;60;498;75030;87898;88248

ks. http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;60;498;75030;87898;88248 Taulukko1. Tyytyväin en Ei osaa sanoa Tyytymätön Asunnon koko ja varusteet 84 8 8 5. Rauhallisuus ja yleinen järjestys 81 10 9 6. Asuinalueen arvostus 74 15 12 8. Liikenneturvallisuus 73 14 13 1. Melutaso

Lisätiedot

Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi

Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi Kymppi-Moni hankkeen työpaja 16.2.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Paula Jääskeläinen kehitysinsinööri

Lisätiedot

Maankäytön suuntaviivat 2025

Maankäytön suuntaviivat 2025 Maankäytön suuntaviivat 2025 1. Yleiset määräykset ja toteutus Haapajärvellä 1.1. Yleiskaava Yleiskaava sovittaa yhteen ja ohjaa asemakaavojen laatimista. Yleiskaava on luonteeltaan yleispiirteinen ja

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun tonttivarantokatsaus 2015. Pääkaupunkiseutua koskevia tunnuslukuja SeutuRAMAVA 1/2015 -aineistosta

Pääkaupunkiseudun tonttivarantokatsaus 2015. Pääkaupunkiseutua koskevia tunnuslukuja SeutuRAMAVA 1/2015 -aineistosta Pääkaupunkiseudun tonttivarantokatsaus 2015 Pääkaupunkiseutua koskevia tunnuslukuja SeutuRAMAVA 1/2015 -aineistosta SeutuRAMAVA-aineisto HSY tuottaa Seudullisen perusrekisterin pohjalta kaksi kertaa vuodessa,

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma Kunnanvaltuusto 31.1.2011

Maapoliittinen ohjelma Kunnanvaltuusto 31.1.2011 Kunnanvaltuuston hyväksymä 31.1.2011 5 Dnro: 99/10.00.00/2011 Maapoliittinen ohjelma - Kunnanvaltuusto 31.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO - 1. JOHDANTO 3-2. MAANHANKINTA 4 Kunnan maanomistus... 4 Maanhankinnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 16/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Esityslista 16/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Esityslista 16/2017 1 (7) 3 Valtuutettu Kaarin Taipaleen toivomusponsi ARA- ja välimuodon tavoitteiden toteutumisesta HEL 2016-007921 T 00 00 03 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Helsingin seudun MALaiesopimuksen. seurannan valmistelusta. Arja Salmi

Helsingin seudun MALaiesopimuksen. seurannan valmistelusta. Arja Salmi Helsingin seudun MALaiesopimuksen ja sen seurannan valmistelusta Arja Salmi Helsingin seudun MAL-valmistelu Kolme valmisteluryhmää: 1. Maankäyttö ja liikenne (Pekka Normo, YM) 2. Asuminen (Tommi Laanti,

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

Asuntotuotanto Vantaalla

Asuntotuotanto Vantaalla Asuntotuotanto Vantaalla Vantaan kaupunkirakenteen kehitys 1960-2014 Asuntopolitiikan päätavoitteita Täydennysrakentamisen edistäminen Vantaan asuntorakentamisennuste 2015-2024 ARY:n vierailu Vantaalla

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 1(5) LUKIONTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 249 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seuranta

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seuranta Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seuranta PÄÄKAUPUNKISEUDUN NEUVOTTELUKUNTA 26.4.2013 HELSINKI Aiesopimuksen seuranta Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (jäljempänä kunta) 2. Alue, jota sopimus

Lisätiedot

Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja -haasteet

Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja -haasteet Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja -haasteet Yhteinen kuuleminen, Eduskunta 29.11.2017 Hannu Penttilä Apulaiskaupunginjohtaja Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialue Vantaan kaupunki Valtion

Lisätiedot

Katsaus Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan alueelta luovutettavien tonttien rahoitus- ja hallintamuotoihin

Katsaus Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan alueelta luovutettavien tonttien rahoitus- ja hallintamuotoihin Katsaus Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan alueelta luovutettavien tonttien rahoitus- ja hallintamuotoihin 1. Yleistä Kaupungilla on varattuna vuoden 2012 lopulla tontteja noin 10 000 asunnon rakentamista

Lisätiedot

Mikä asuntostrategia?

Mikä asuntostrategia? Asuntostrategialuonnos Mari Randell Mikä asuntostrategia? Seudun yhteinen maankäyttösuunnitelma, asuntostrategia ja liikennejärjestelmäsuunnitelma on valmisteltu samaan aikaan ja tiiviissä yhteistyössä

Lisätiedot

Metropolin asunto- ja kaavoituspolitiikan kehittämisen painopisteet

Metropolin asunto- ja kaavoituspolitiikan kehittämisen painopisteet Metropolin asunto- ja kaavoituspolitiikan kehittämisen painopisteet Asuntoministeri Jan Vapaavuori Dipoli 1 METROPOLIPOLITIIKKA HALLITUSOHJELMASSA Pääkaupunkiseudun erityiskysymyksiä varten käynnistetään

Lisätiedot

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvik pysyy väljästi rakennettuna ja viihtyisänä asuinalueena 3.5.2012 1 Långvikin kehittäminen kunnan päätöksenteossa 1(5) Joulukuu

Lisätiedot

KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA

KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA LIITE kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 4 / 1.11.2017 / Asia nro 40 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee: Pirkkalan kylän määräaloja 79-428-2-72-M501

Lisätiedot

Toimenpide- ja kaavoitusohjelma rakennemallin toteuttamiseksi

Toimenpide- ja kaavoitusohjelma rakennemallin toteuttamiseksi RAISION KAUPUNKI Toimenpide- ja kaavoitusohjelma rakennemallin toteuttamiseksi 28.1.2014 Sisällys Lähtökohta... 3 MAL-aiesopimus... 3 Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035... 3 Aineisto... 4 Kaavoitusohjelma

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA SELVITYS YHTIÖMUOTOISEN ASUNTORAKENTAMISEN KOHDENTUMISESTA 2014-2030

MAANKÄYTTÖ- JA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA SELVITYS YHTIÖMUOTOISEN ASUNTORAKENTAMISEN KOHDENTUMISESTA 2014-2030 MAANKÄYTTÖ- JA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 SELVITYS YHTIÖMUOTOISEN ASUNTORAKENTAMISEN KOHDENTUMISESTA 2014-2030 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus MAANKÄYTTÖ- JA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA SELVITYS

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Hyvinkää pientalot

Hyvinkää pientalot Päiväys 21.06.2017 Dnro 22635/681/16 Jakelussa mainituille VALTION TUKEMASSA ASUNTOTUOTANNOSSA SOVELLETTAVAT ENIMMÄISTONTTIHINNAT HYVINKÄÄN, JÄRVENPÄÄN, KARKKILAN, KERAVAN, LOHJAN JA PORVOON KAUPUNGEISSA

Lisätiedot

YM19/5511/2015 VALTION JA HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN VÄLINEN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN SOPIMUS 2016 2019

YM19/5511/2015 VALTION JA HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN VÄLINEN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN SOPIMUS 2016 2019 YM19/5511/2015 VALTION JA HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN VÄLINEN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN SOPIMUS 2016 2019 Neuvottelutulos 6.4.2016 Tarkistettu 10.5.2016 2 VALTION JA HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN VÄLINEN

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 34/2014 1 (6) Kaupunginhallitus Kj/4 29.9.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 34/2014 1 (6) Kaupunginhallitus Kj/4 29.9.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 34/2014 1 (6) 4 Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen sopimus suurten infrahankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi HEL 2014-009794 T 00 01 06 Viite Päätösehdotus

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2016-2025 Uuden asuinalueet

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2016-2025 Uuden asuinalueet MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2016-2025 Uuden asuinalueet 1. OHJELMAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ Ajankohtaisia maankäyttöön liittyviä asioita käsittelevä tekniikan- ja ympäristön toimialan sisäinen työryhmä

Lisätiedot

Nurmijärvi täyttää itsenäisen ja elinvoimaisen kunnan vaatimukset

Nurmijärvi täyttää itsenäisen ja elinvoimaisen kunnan vaatimukset Nurmijärvi täyttää itsenäisen ja elinvoimaisen kunnan vaatimukset Palvelutarpeiden kehitys Nurmijärven väestötavoite vuonna 2040 on 60 000 asukasta, jolloin kunta kasvaa keskimäärin noin 670 asukkaalla

Lisätiedot

Klaukkalan asemakaavoitettujen asuinalueiden täydennysrakentamismahdollisuudet

Klaukkalan asemakaavoitettujen asuinalueiden täydennysrakentamismahdollisuudet Klaukkalan asemakaavoitettujen asuinalueiden täydennysrakentamismahdollisuudet Tässä selvityksessä on tarkasteltu Klaukkalan asemakaavoitettujen asuinalueiden täydentämismahdollisuuksia. Selvityksen tavoitteena

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN ASUNTOTUOTANTO- OHJELMA 2013-2017 JA TONTINLUOVUTUSOHJELMA 2013-2022

JÄRVENPÄÄN ASUNTOTUOTANTO- OHJELMA 2013-2017 JA TONTINLUOVUTUSOHJELMA 2013-2022 1 JÄRVENPÄÄN ASUNTOTUOTANTO- OHJELMA 2013-2017 JA TONTINLUOVUTUSOHJELMA 2013-2022 SISÄLTÖ 1. Ohjelmoinnin tausta, tarkoitus sekä lähtökohdat Tausta ja lähtökohdat Helsingin seudun näkymät Järvenpään asuntomarkkinatilanne

Lisätiedot