MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA Elinkeino- ja kuntakehityskeskus Kuntasuunnittelulautakunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA Elinkeino- ja kuntakehityskeskus Kuntasuunnittelulautakunta"

Transkriptio

1 MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA Elinkeino- ja kuntakehityskeskus Kuntasuunnittelulautakunta

2 SISÄLTÖ 1. MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMAN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET 3 2. NURMIJÄRVEN ASUNTOPOLIITTISET TAVOITTEET 8 3. TONTTITUOTANTOKETJUN YHTEENSOVITTAMINEN 9 4. TONTTIVARANTO JA TONTTITUOTANTO UUDET ASUNTOTUOTANTOALUEET UUDET YRITYSTONTTIALUEET YHTEENVETO 27

3 1. MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMAN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET Maankäytön toteutusohjelman (MATO) tarkoituksena on: - varmistaa tavoitteiden mukainen asunto- ja työpaikkatonttituotanto, - edistää kunnan hallittua kasvua, - sovittaa yhteen tonttituotantoketjun eri vaiheet sekä - tarjota palvelutoimialoille tietoa asuntorakentamisesta ja alueiden väestönkasvusta. Maankäytön toteutusohjelma toimii myös Nurmijärven asuntopoliittisena ohjelmana. Maankäytön toteutusohjelmassa huomioidaan asuntorakentaminen sekä kunnan omistamille alueille että yksityisten omistuksessa oleville alueille, jotka toteutetaan maankäyttösopimuksilla. Yksityiselle maalle rakennettavien kohteiden aikataulu perustuu rakennusliikkeiltä saatuihin tietoihin. 3

4 1. MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMAN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET MATO:n avulla viedään käytännön suunnitteluun asuntotuotantotavoitteet, joita seuraa: - keväällä 2014 hyväksytystä uudesta kuntastrategiasta, - MAL-sopimus :sta (valtion ja Helsingin seudun 14 kunnan tekemä aiesopimus koskien maankäyttöä, liikennettä ja asumista), - Helsingin seudun maankäyttösuunnitelmasta (MASU) ja asuntostrategiasta sekä - keväällä 2011 hyväksytystä maankäytön kehityskuva 2040:stä. KUNTASTRATEGIA Kunnallis tekniikan rakentamis ohjelma Kaavoitus ohjelmat Maankäytön kehityskuva 2040 Osa alueittaiset väestö i t tö ja asuntorakentamistavoitteet Maankäytön toteuttamisohjelma kokonaisuuden yhteensovittaminen maankäytön toteuttamisen seuranta t t tt t Väestösuunnite osa alueittainalueittain Palvelutuotanto ohjelma Mitä palveluja tuotetaan? l t t t Miten palvelut tuotetaan? Palveluverkkosuunnitelma Missä palveluja tarjotaan? Milloin palveluverkko muuttuu? 4

5 1. MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMAN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET Nurmijärven kuntastrategian yksi neljästä päälinjauksesta on kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Strategian mukaisesti kunnan on tulevina vuosina: - huolehdittava monipuolisesta ja riittävästä tontti- ja asuntotuotannosta myös vuokra-asuntojen tarve huomioon ottaen, - tehostettava kunnan maapolitiikkaa kunnan kasvunhallinnan, palvelutuotannon suunnittelun sekä tonttimaan kilpailukykyisen kustannustason turvaamiseksi sekä - luoda kuntaan kestävää ja eheää yhdyskuntarakennetta. MAL-sopimuksessa Nurmijärvelle on asetettu koko kaudelle yhteensä asunnon tuotantotavoite, joista 317 tulee olla ARA-tuettuja vuokra- tai asumisoikeusasuntoja. Edelleen näistä 158 tulee olla 40-vuotista vuokra-asuntotuotantoa. Kunnassa tulee siis valmistua keskimäärin 396 asuntoa vuodessa, joista keskimäärin 80 on ARA-tuotantoa. Asemakaavoituksen osalta aiesopimuksessa on asetettu tavoitteeksi k-m 2 /vuosi uutta asuinkerrosalaa. 5

6 1. MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMAN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET Maankäytön kehityskuva 2040:ssä asetetaan kunnan tavoitteellinen kasvu vuoteen 2040 asti. Sen mukaan kasvun tulee olla vuosittain keskimäärin 670 asukasta ollen prosentuaalisesti alkuun 1,7 % ja pienentyen vuoteen 2040 mennessä noin 1,1 %:iin. Toteutunut väestönkasvu 2010-luvulla on jäänyt selvästi jälkeen kehityskuvassa asetetusta tavoitteesta. Kunnanhallituksen hyväksymän kunnan tavoitteellisen väestösuunnitteen ( asukasta vuonna 2040) toteutumiseksi täytyy asuntotuotannon määrä nousta selvästi nykyisestä ja ylittää myös kehityskuvan tämänhetkiset asuntotuotantotavoitteet. Taulukko 1 Maankäytön kehityskuvaan perustuvat asuntotuotantotavoitteet Taajama Kehityskuvan Kerrostaloasuntoja/ Pientaloasuntoja/ vuosi tavoite vuosi Klaukkala* (48 AO / 68 AP) Kirkonkylä* (19 AO / 23 AP) Rajamäki* (28 AO / 14 AP) Röykkä* (13 AO / 3 AP) Haja-asutusalue Yhteensä * asemakaavoitetuilla alueilla 6

7 1. MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMAN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET Hlöä Nurmijärven väestö ja väestön kasvuennusteet vuoteen Väestönkasvu Nurmijärven väestösuunnite 2016, realistinen Maankäytön kehityskuva 2040 Nurmijärven väestösuunnite 2016, hidas Nurmijärven väestösuunnite 2016, tavoite 7

8 2. NURMIJÄRVEN ASUNTOPOLIITTISET TAVOITTEET Helsingin seudun asuntostrategia 2025:ssa on asetettu asuntopoliittisia tavoitteita koko Helsingin seudulle. Nurmijärven kunnanhallitus hyväksyi asuntostrategian Nurmijärven asuntopoliittiset tavoitteet perustuvat edellä mainittuihin strategisiin linjauksiin (kuntastrategia, maankäytön kehityskuva, MAL-aiesopimus, Helsingin seudun asuntostrategia). NURMIJÄRVEN ASUNTOPOLIITTISET TAVOITTEET Kehityskuvan ja MAL-aiesopimuksen mukainen vuosittainen asuntotuotanto ensisijaisesti tiivistämällä ja laajentamalla olemassa olevaa taajamarakennetta. 2. Hallintamuotorakenteeltaan sekä huoneistotyypeiltään monipuolinen asuntotuotanto. Vuokra-asuntotuotannon varmistaminen MAL-aiesopimuksen mukaisesti (20 % vuosittain) hyvien joukkoliikenneyhteyksien tuntumaan. 3. Vuokra-asuntotuotannossa tuetaan ikäihmisten asumisen järjestämistä siten, että se antaa mahdollisuuden kotona asumiseen kotipalvelun tukemana mahdollisimman pitkään. 4. Olemassa olevien asuinalueiden aktiivinen kehittäminen täydentävällä rakentamisella ja kiinteistökehittämisellä. 5. Päämäärätietoinen maapolitiikka ja raakamaan hankinta tonttituotantoketjun hallitsemiseksi ja kunnan maanmyyntitulojen lisäämiseksi. 8

9 3. TONTTITUOTANTOKETJUN YHTEENSOVITTAMINEN Tonttituotantoketjun yhteensovittamiseksi maankäytön toteuttamisohjelman laadinnassa on käyty samanaikaisesti läpi - maanomistus- ja kaavoitustilanne taajamakohtaisesti, - kunnallistekniikan rakentamisohjelma, - uudisrakentamisen ja täydennysrakentamisen kohteeksi suunnitellut alueet, ja - toteutuksen ajoitus sovitettuna suunniteltuun maanluovutukseen. 9

10 3. TONTTITUOTANTOKETJUN YHTEENSOVITTAMINEN Yleiskaavoitus Yleiskaavoituksen tavoitteet vuosille on linjattu yleiskaavaohjelmassa vuosille Maanhankinta Nurmijärven maapoliittisessa ohjelmassa on linjattu, että kunta harjoittaa aktiivista maanhankintaa asemakaavoitettavilla alueilla ja pyrkii hankkimaan keskeisten kasvualueiden maan omistukseensa ennen alueen kaavoittamista. Näin turvataan alueen maanomistajien yhdenvertainen kohtelu. Aktiivisella maanhankinnalla pyritään turvaamaan, että kunnalla on riittävästi raakamaata strategisten ohjelmien mukaista kaavoittamista varten. Vuosina maata pyritään hankkimaan Klaukkalassa osayleiskaavan osoittamilta asuinalueilta sekä Kirkonkylässä erityisesti Heinojan alueelta. Asemakaavoitus Asemakaavoituksen tavoitteet vuosille on linjattu asemakaavoitusohjelmassa vuosille

11 4. TONTTIVARANTO JA TONTTITUOTANTO Kaavavaranto on asemakaavoitettua maata, jolle ei ole rakennettu kaavassa osoitetun käyttötarkoituksen mukaisia rakennuksia. Nurmijärven kunnan kaavavarantotilanne näkyy tämän ja seuraavan sivun taulukoissa. Kaavavarantotilanne päivittyy lähes päivittäin. Kunnalla on kaavavarantoa lähinnä tärkeimmillä asuntotuotantoalueilla, joita tässä maankäytön toteuttamisohjelmassa on ohjelmoitu, ja joita ei ole vielä luovutettu rakentamiskäyttöön. Taulukko 2 Nurmijärven rakentamattomat asuntotontit, tilanne Alue Tontin käyttötarkoitus Tonttien lukumäärä, kpl Tonttien rakennusoikeus yhteensä, k-m2 Keskimääräinen pinta-ala, m2 Rajamäki Erillispientalot Pari- ja rivitalot Kerrostalot Röykkä Erillispientalot Pari- ja rivitalot Kerrostalot Kirkonkylä Erillispientalot Pari- ja rivitalot Kerrostalot Klaukkala Erillispientalot Pari- ja rivitalot Kerrostalot

12 4. TONTTIVARANTO JA TONTTITUOTANTO Yksityisillä maanomistajilla on merkittävä määrä tontteja omistuksessaan kaikissa taajamissa. Kunnalla on Ilvesvuoressa merkittävä määrä tonttivarantoa, joka on tavoitteena luovuttaa yritysten toimitilarakentamiseen lähivuosina. Yleisten rakennusten tontit on tarkoitettu kunnan palvelutuotantoa, kuten päiväkoteja varten. Niiden varantoa on suhteellisen vähän päätaajamissa. Taulukko 3 Nurmijärven rakentamattomat yleisten rakennusten tontit sekä työpaikkatontit, tilanne Alue Tontin käyttötarkoitus Tonttien lukumäärä, kpl Tonttien keskimääräinen rakennusoikeus, k-m2 Rajamäki Yleiset rakennukset Työpaikat (K- ja T-tontit) Röykkä Yleiset rakennukset Työpaikat (K- ja T-tontit) Kirkonkylä Yleiset rakennukset Työpaikat (K- ja T-tontit) Klaukkala Yleiset rakennukset Työpaikat (K- ja T-tontit)

13 4. TONTTIVARANTO JA TONTTITUOTANTO Tonttien luovuttaminen Kunnan tavoitteena on, että asumiseen kyetään luovuttamaan vuosittain noin 30 omakotitonttia sekä 3 5 yhtiömuotoista pien- tai kerrostalotonttia. Seuraavien sivujen kaavioista näkyy, että taloudellinen tilanne on vähentänyt sekä toteutuneita tonttien luovutuksia että luovutusennustetta. Samasta syystä tonttien luovuttaminen vuokralle on lisääntynyt: tänä vuonna arviolta yli puolet tonteista luovutetaan vuokralle. Tontinluovutusmäärien lasku on näkynyt myös kunnan maanmyyntituottojen laskuna. Lisäksi maanmyyntivoittoja vähentää lyhyellä aikavälillä se, että tontteja luovutetaan aiempaa enemmän vuokralle. 13

14 4. TONTTIVARANTO JA TONTTITUOTANTO 70 Kunnan myymät ja vuokraamat asuintontit AK vuokrattu AK myyty AP/AR vuokrattu AP/AR myyty AO vuokrattu AO myyty 0 tilanne arvio arvio arvio arvio

15 4. TONTTIVARANTO JA TONTTITUOTANTO M ,7 03 0,3 8 1, ,1 5 3,1 1,0 0,8 0,9 1, ,6 1,2 0,8 1,0 3,2 1,4 1,9 3,2 0,6 2,8 2,8 2,5 0,9 3 2,5 2,5 2,5 2,5 1,0 2 3,0 3,1 3,2 0,8 2,4 1,8 2,1 2,4 1, Myyntivoitot, toteutuneet Maankäyttökorvaukset, toteutuneet Omaisuuden vuokratuotot, toteutuneet Myyntivoitot, ennuste Maankäyttökorvaukset, ennuste Omaisuuden vuokratuotot, ennuste hankinta, toteutuneet hankinta, ennuste 15

16 4. TONTTIVARANTO JA TONTTITUOTANTO Tonttituotanto 2016 MAL-sopimuksessa Nurmijärven asuntotuotantotavoitteeksi on asetettu yhteensä 392 asuntoa. Kappaleessa 5 on listattu ja merkitty kartoille Nurmijärven vuosina asuntotuotanto-ohjelma. Ohjelman mukaan MAL-sopimuksen valmistuvien asuntojen tuotantotavoitteesta jäädään vuosina 2016 ja 2017, mutta vuodesta 2018 eteenpäin tavoite ylitetään selvästi. Ohjelma pitää kuitenkin sisällään ison riskin, sillä asuntotuotanto riippuu vahvasti maan taloudellisesta tilanteesta. Vuonna 2016 on tähän mennessä (tilanne ) valmistunut 172 asuntoa. Tämän vuoden aikana on aloitettu 261 uuden asunnon rakentaminen, ja rakennuslupa on myönnetty 296 uuden asunnon rakentamiselle. ARA-asuntoja on rakennettu vuoden 2016 kuluessa yhteensä 20 kpl. Tämän MATO:n asuntotuotanto-ohjelmassa ARA-tuotantoa on kuitenkin rakentumassa varsin hyvin MAL-sopimuksen 20 % tuotantotavoitetta ajatellen. Yritystonttien kysyntä on hidastunut ja vuosina arvioidaan luovutettavan 2 3 uutta tonttia vuosittain. 16

17 4. TONTTIVARANTO JA TONTTITUOTANTO Kpl 800 Valmistuneet asunnot * Erilliset pientalot Rivi ja ketjutalot Kerrostalot *Tilanne

18 5. UUDET ASUNTOTUOTANTOALUEET

19 5. UUDET ASUNTOTUOTANTOALUEET v. 10 v. Kehitys Talotyyppi Maanomistus kohde kohde tavoite ARA- ARA- kuvan Kunnallistekniikan rakentaminen nro Klaukkala Kaavatilanne 1 Pikimetsä AO Kunta 1 Valmis Lainvoimainen 2 3 Jäkälätie/yksityinen Lintumetsä/kunta AO AO Yksityinen Kunta Valmis Lainvoimainen Lainvoimainen Jäkälätie/kunta Lintumetsä/yksityinen AO AO Kunta Yksityinen Valmis Lainvoimainen Lainvoimainen 4 Nysäkuja Velhonkaari AO Kunta Lainvoimainen 5 Korsipolku AO Kunta Lainvoimainen 6 7 Ali-Tilkka/kunta Järvimaa/kunta AO AO Kunta Kunta Lainvoimainen Valituskäsittelyssä Ali-Tilkka/yksityinen Järvimaa/yksityinen AO AO Yksityinen Yksityinen Lainvoimainen Valituskäsittelyssä 8 Vanha-Klaukka AO Kunta & yksit Luonnos 9 Jokimetsä AO Kunta Kaavoitusohjelmassa 10 Jokiranta AO Yksityinen Lainvoimainen/ tarkistettava Yksityinen varanto AO Yksityinen Valmis Lainvoimainen AO yhteensä Ratsutila/YIT AR Yksityinen 22 Valmis Lainvoimainen Pikimetsä/NUVA AP Kunta X 20 Valmis Lainvoimainen Pikimetsä, tontti AP Kunta 2 2 Valmis Lainvoimainen 12 Pikimetsä / YIT, tontti AP Yksityinen X 26 Pikimetsä / YIT & muut yksityiset AP Yksityinen Valmis Lainvoimainen Pikimetsä, eteläosa/sisco AP Yksityinen Valmis Lainvoimainen Pikimetsä, eteläosa/sisco, ARA AP Yksityinen X Valmis Lainvoimainen 13 Järvimaa/kunta (ARA) AP Kunta X Valituskäsittelyssä Järvimaa/yksityinen AP Yksityinen Valituskäsittelyssä 14 Korsipolku AR Yksityinen Lainvoimainen 15 Ali-Tilkka/NUVA AP Kunta X Lainvoimainen Ali-Tilkka AP Yksityinen Lainvoimainen 16 Vanha-Klaukka AP/AR Kunta & yksit Luonnos 17 Kirkkotie / Haikalan mutka AR Kunta 10 Valmis Kaavamuutos tarvitaan AP, AR, AKR yhteensä AO, AP, AR, AKR yhteensä

20 5. UUDET ASUNTOTUOTANTOALUEET v. 10 v. Kehitys Talotyyppi Maanomistus kohde kohde tavoite ARA- ARA- kuvan Kunnallistekniikan rakentaminen nro Klaukkala Kaavatilanne 18 Tilankuja/Lemminkäinen AK Yksityinen 40 Valmis Lainvoimainen 19 Pikimetsä / Avain asunnot (ASO) AK Kunta X Valmis Lainvoimainen 20 Ratsutila/YIT AK Yksityinen 35 Valmis Lainvoimainen Viirinlaakso/Klaukkalantie AK Kunta Lainvoimainen 21 Viirinlaakso/NUVA AK Kunta X Lainvoimainen Viirinlaakso/Luhtajoentie AK Kunta Lainvoimainen Ali-Tilkka/NUVA AK Kunta X Lainvoimainen Ali-Tilkka AK Yksityinen Lainvoimainen Kisakuja/NUVA (ikäihmisille) AK Yksityinen 40 valmis Ehdotus Kisakuja AK Yksityinen valmis Ehdotus 24 Korsipolku AK Yksityinen Valituskäsittelyssä 25 Viirinlaakso II AK Kunta Vireillä 26 Vanha-Klaukka/NUVA AK Kunta X Luonnos Vanha-Klaukka AK Yksityinen Luonnos AK yhteensä Erityisasumiskohteet 27 Ali-Tilkka AK Yksityinen Lainvoimainen Erityisasuminen yhteensä Klaukkala yhteensä

21 5. UUDET ASUNTOTUOTANTOALUEET

22 5. UUDET ASUNTOTUOTANTOALUEET nro 28 Talo tyyppi 40 v. ARA kohde 10 v. ARA kohde Kehitys kuvan tavoite Kunnallistekniikan rakentaminen Kaavatilanne Kirkonkylä Maanomistus Krannila/kunta AO Kunta Valmis Lainvoimainen Krannila/yksityinen AO Yksityinen Valmis Lainvoimainen Heinoja I/kunta AO Kunta Ehdotus 29 Heinoja I/yksityinen AO Yksityinen Ehdotus 30 Puontilanmäki AO SRK Lainvoimainen Yksityinen varanto AO Yksityinen Valmis Lainvoimainen AO yhteensä Alisorva/Ahola AR Kunta 12 Valmis hyväksyttävänä Krannila/kunta AP Kunta Valmis Lainvoimainen 32 Krannila/NUVA AKR Kunta X 15 Valmis Lainvoimainen Krannila/kunta k 2108/2109 AKR Kunta 20 Valmis Lainvoimainen Krannila/yksityinen AKR Yksityinen 15 Valmis Lainvoimainen 33 Aspinniityntie/kunta AR Kunta Valmis Lainvoimainen 34 Heinoja I/kunta AR Kunta Luonnos Heinoja I/NUVA AR Kunta X Luonnos AP, AR, AKR yhteensä AO, AP, AR, AKR yhteensä Venlantie AK Yksityinen 25 Krannila sopimusalue AK Yksityinen Valmis Lainvoimainen Krannila/kunta, vuokra AK Kunta X 45 Valmis Lainvoimainen 36 Krannila/NUVA AK Kunta X 30 Valmis Lainvoimainen Krannila/YIT, k AK Kunta Valmis Lainvoimainen Krannila/Rogel AK Kunta Valmis Lainvoimainen 37 Toreeninmäki AK Kunta 25 Valmis Lainvoimainen 38 Vanhan sähkölaitoksen ympäristö AK Kunta Valmis Kaavamuutos vireillä Vanha sähkölaitos / NUVA AK Kunta X Valmis Kaavamuutos vireillä 39 Mahlamäentie AK Yksityinen Valmis Valituskäsittelyssä 40 Toreenintie AK Kunta 2022 Kaavoitusohjelmassa 41 Ahjola AK SRK Valmis Kaavamuutos tarvitaan AK yhteensä Erityisasumiskohteet 42 Krannila/OT kodit PL Kunta Lainvoimainen Krannila/PL tontti PL Kunta Lainvoimainen 43 Keskusta/Toimela AK Kunta X 30 Valmis Lainvoimainen Erityisasuminen yhteensä Kirkonkylä yhteensä

23 5. UUDET ASUNTOTUOTANTOALUEET

24 5. UUDET ASUNTOTUOTANTOALUEET v. 10 v. Kehitys Talo ARA ARA kuvan Kunnallistekniikan rakentaminen nro Rajamäki tyyppi Maanomistus kohde kohde tavoite Kaavatilanne 44 Saunatie AO Kunta Valmis Lainvoimainen 45 Tykkitorninmäki AO Kunta 6 4 Valmis Lainvoimainen 46 Uudenniityntien alue/kunta AO Kunta Lainvoimainen Uudenniityntien alue/yksityinen AO Yksityinen Lainvoimainen 47 Kylänpää AO Kunta Lainvoimainen Kylänpää/yksityinen AO Yksityinen Lainvoimainen Yksityinen varanto Valmis Lainvoimainen AO yhteensä AR Kunta 15 Valmis Lainvoimainen 48 Mäenpää/Tornitie, Sisco Mäenpää/Tornitie, Sisco (ARA) AR Kunta X 35 Valmis Lainvoimainen 49 Kylänpää AR/AKR Kunta Lainvoimainen 50 Saunatie/NUVA AR Kunta X 24 Valmis Lainvoimainen Saunatie, kaavamuutos AKR Kunta X 16 Valmis Vireillä 51 Talmontie, Puistokuja/NUVA AR Kunta X 20 Valmis Kaavamuutos tarvitaan AP, AR, AKR yhteensä AO, AP, AR, AKR yhteensä Kylänpää/Nuva AK Kunta X Kaavamuutos tarvitaan Kylänpää AK Kunta Lainvoimainen AK yhteensä Erityisasumiskohteet Patruunantie AK Kunta 35 Valmis Lainvoimainen Erityisasuminen yhteensä Rajamäki yhteensä

25 5. UUDET ASUNTOTUOTANTOALUEET Kehitys Talotyyppi Maanomistus kohde kohde tavoite ARA- ARA- kuvan Kunnallistekniikan rakentaminen nro Röykkä Kaavatilanne 56 Säveltie AO Yksityinen 1 1 Valmis Lainvoimainen 57 Porttipellontie AR Yksityinen Valmis Lainvoimainen Yksityinen varanto Valmis Lainvoimainen AO, AP, AR, AKR yhteensä AK yhteensä Röykkä yhteensä

26 6. UUDET YRITYSTONTTIALUEET nro Työpaikkatontit Alueen pinta ala Kunnallistekniikan rakentaminen Kaavatilanne Maanomistus Klaukkala 68 Lintumäki ~21 ha 2020 mennessä vireillä pääosin kunta 69 Mäyränkallio itäinen ~34 ha 2020 rauennut kunta hankkii maata 70 Kirkonkylä Laidunalueen yritysalue ~3 ha valmis lainvoimainen pääosin kunta 71 Ilvesvuori eteläinen ~47 ha lainvoimainen kunta 72 Ilvesvuori pohjoinen ~60 ha luonnos pääosin kunta Rajamäki 73 Ketunpesä ~6 ha valmis lainvoimainen kunta 74 Altia ~33 ha lainvoimainen yksityinen 26

27 7. YHTEENVETO Talouden laskusuhdanteista huolimatta Nurmijärvelle on rakentunut asuntoja lähivuosina kohtuullisesti. Uuden MAL-sopimuksen tuotantotavoite on kahtena tulevana vuonna vielä haasteellinen, mutta vuosikymmenen loppua kohden uusien kerrostaloalueiden avaaminen mahdollistaa tavoitteellisen kasvun saavuttamisen. Valtion osoitettua sitoutumista Klaukkalan ohikulkutien rakentamiseen näyttää siltä, että kunnan rakentamismäärän kasvulle on edellytyksiä myös 2020-luvulla. Tässä ohjelman rakentamisennusteeseen tulee kuitenkin suhtautua varauksellisesti, sillä talouden suhdanteet vaikuttavat merkittävästi kaikenlaisten omistusasuntojen kysyntään. Vuokra-asuntojen kysynnän kasvuun kunta on varautunut MAL-sopimuksen mukaisesti: ARA-tuettu rakentaminen on lähivuosina toteutumassa MAL-sopimukseen kirjoitetun 20 % osuuden mukaisesti. Taajamat yhteensä Haja asutusalue Koko kunta yhteensä Vuokra asuntotuotanto yhteensä Vuokra asuntojen osuus kokonaismäärästä Kehityskuvan tavoite % 29 % 19 % 20 % 17 % 17 % 27

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2016 2020

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2016 2020 MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2016 2020 Elinkeino- ja kuntakehityskeskus 8.10.2015 Kuntasuunnittelulautakunta 13.10.2015 Kunnanhallitus 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 11.11.2015 SISÄLTÖ 1. MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2019

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2019 Kunla 30.9.2014 112 Liite nro 3 MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2019 Elinkeino- ja kuntakehityskeskus 25.9.2014 KUNLA 30.9.2014 1. MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMAN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET Maankäytön toteuttamisohjelman

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA Elinvoimalautakunta

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA Elinvoimalautakunta MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA - Elinvoimalautakunta 6.9. SISÄLTÖ. Maankäytön toteutusohjelman tehtävä ja tavoitteet. Nurmijärven asuntopoliittiset tavoitteet. Tonttituotannon eri vaiheiden yhteensovittaminen.

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007 Kaupunginhallituksen iltakoulu Maapoliittinen ohjelma Liittyy asuntopoliittisiin linjauksiin Kaupungin strategia kv 28.5.2007 Linjaukset 2007 08 Kunnallistekninen valmius > 1,5 v jo rakennettu 0,5 v suunniteltu

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2011-2015

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2011-2015 MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2011-2015 Elinkeino- ja kuntakehityskeskus 29.09.2010 Kuntakehitystoimikunta 5.10.2010 Valtuusto 16.11.2010 1 OHJELMAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 3 2 LÄHTÖKOHTIA... 4 2.1 Päätöksiä

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA Asra 6.9.2016 64 ASEMAKAAVOITUSOHJELMA vuosille 2017-2021 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu 1 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2013 2017

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2013 2017 MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 13 17 Elinkeino- ja kuntakehityskeskus 18.9.12 kehitystoimikunta 25.9.12 Kunnanhallitus..12 Kunnanvaltuusto 14.11.12 SISÄLTÖ 1 OHJELMAN TKOITUS JA SISÄLTÖ 4 2 LÄHTÖKOHTIA

Lisätiedot

Elinkeino- ja kuntakehityskeskus

Elinkeino- ja kuntakehityskeskus TP TA+muutokset TA TS TS Tuloslaskelma 2015 2016 2017 2018 2019 Toimintatuotot 32 347 41 900 31 900 31 900 31 900 Myyntituotot 6 379 15 900 7 400 7 400 7 400 Maksutuotot 19 611 20 000 20 000 20 000 20

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapolitiikan pääperiaatteet Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapoliittinen ohjelma Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Sipoon kunnan

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA ASEMAKAAVOITUSOHJELMA vuosille 2016-2020 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu 1 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten.

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUS. Kuva: havainnekuva Kylänpään alueesta (Arkkitehtitoimisto Harris & Kjisik Oy)

ASEMAKAAVOITUS. Kuva: havainnekuva Kylänpään alueesta (Arkkitehtitoimisto Harris & Kjisik Oy) 1 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavan tarkoituksen on osoittaa tarpeelliset alueet eri käyttötarkoituksia

Lisätiedot

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008 Hausjärven kunta ohjelma 2008 Ehdotus 2.12.2008, hyväksyminen: Kvalt 16.12.2008 104 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 1.1 MAAPOLITIIKAN YLEISET MÄÄRITELMÄT... 2 1.1.1 Maapolitiikka... 2 1.1.2 Maankäyttöpolitiikka...

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA ASEMAKAAVOITUSOHJELMA vuosille 2016-2020 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu 1 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten.

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma Valtuusto

Maapoliittinen ohjelma Valtuusto Maapoliittinen ohjelma 2016 Valtuusto 22.6.2016 60 www.nurmijarvi.fi 2 Sisällysluettelo Maapoliittinen ohjelma 2016 Nurmijärven kunta... 1 1 Johdanto... 1 1.1 Maapolitiikka lainsäädännössä... 1 2 Lähtökohdat...

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Kymppi-Moni hankkeen työpaja 15.2.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Ari Jaakola tietopalvelupäällikkö,

Lisätiedot

Klaukkalantien alue 9

Klaukkalantien alue 9 1 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavan tarkoituksen on osoittaa tarpeelliset alueet eri käyttötarkoituksia

Lisätiedot

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto Maapolitiikan linjat ja yleiskaava KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa, tonttien luovutusta, hinnoittelua sekä omistus- ja hallintasuhteiden

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki KAUPUNKIKEHITYSOHJELMA 1 Kaupunkikehitysohjelman lähtökohdat Strateginen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE Kontiolahden kunta tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE Kontiolahden kunta tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2018-2021 Kontiolahden kunta tekninen lautakunta lokakuu 2017 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MAANHANKINTA, KAAVOITUS JA TONTTIEN LUOVUTUS... 3 2.1 Maanhankinta... 3 2.2 Kaavoitus...

Lisätiedot

Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset. 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta

Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset. 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa,

Lisätiedot

Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen 12.2.2013

Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen 12.2.2013 Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen Esityksen sisältö Hieman asuntotuotannon ja kaavoituksen volyymeistä Espoossa Asuntotuotannon kriittiset tekijät maankäytön

Lisätiedot

Asuntotuotanto Vantaalla

Asuntotuotanto Vantaalla Asuntotuotanto Vantaalla Vantaan kaupunkirakenteen kehitys 1960-2014 Asuntopolitiikan päätavoitteita Täydennysrakentamisen edistäminen Vantaan asuntorakentamisennuste 2015-2024 ARY:n vierailu Vantaalla

Lisätiedot

Klaukkalan asemakaavoitettujen asuinalueiden täydennysrakentamismahdollisuudet

Klaukkalan asemakaavoitettujen asuinalueiden täydennysrakentamismahdollisuudet Klaukkalan asemakaavoitettujen asuinalueiden täydennysrakentamismahdollisuudet Tässä selvityksessä on tarkasteltu Klaukkalan asemakaavoitettujen asuinalueiden täydentämismahdollisuuksia. Selvityksen tavoitteena

Lisätiedot

Iin kunta PL Ii KAAVOITUSKATSAUS

Iin kunta PL Ii KAAVOITUSKATSAUS Iin kunta PL 24 90 Ii 6.2.2008 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Iin

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö

Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimen

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE ASEMAKAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE 213-217 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavan tarkoituksen on osoittaa tarpeelliset

Lisätiedot

Mikä asuntostrategia?

Mikä asuntostrategia? Asuntostrategialuonnos Mari Randell Mikä asuntostrategia? Seudun yhteinen maankäyttösuunnitelma, asuntostrategia ja liikennejärjestelmäsuunnitelma on valmisteltu samaan aikaan ja tiiviissä yhteistyössä

Lisätiedot

Maankäytön toteuttamisen ajoitus ja kunnallisteknisten investointien ennakointi Jyväskylässä

Maankäytön toteuttamisen ajoitus ja kunnallisteknisten investointien ennakointi Jyväskylässä Maankäytön toteuttamisen ajoitus ja kunnallisteknisten investointien ennakointi Jyväskylässä Kymppi Moni työpaja 16.2.2012 Anna Isopoussu ja Mika Koliseva Maankäytön toteuttamisen ajoitus Lähtötietoina

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma 2013-2016

Maapoliittinen ohjelma 2013-2016 Maankäyttö Sisältö 1 Kaupungin maanomistus... 3 2 Kaupungin maapoliittiset tavoitteet... 3 3 Kaupungin maapolitiikka... 3 3.1 Maanhankinta... 4 3.2 Maan luovutus... 4 3.3 Verolait... 5 3.4 Rakentamiskehotusmenettely...

Lisätiedot

Talous- ja suunnittelukeskus

Talous- ja suunnittelukeskus Helsingin kaupunki Talous- ja suunnittelukeskus Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja maankäytön suunnittelun päämäärät ja tavoitteet Asumisen ja maankäytön suunnittelun lähtökohtia Uutta kaupunkia Vuosina

Lisätiedot

Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä. Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL

Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä. Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL Valmistuneet/ valmistuvat asunnot 70 % asunnoista sijoittui alueille,

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma

Maapoliittinen ohjelma kaupunginhallitus 23.11.2015, 433 Sisältö 1 Kaupungin maanomistus... 3 2 Kaupungin maapoliittiset tavoitteet... 3 3 Kaupungin maapolitiikka... 3 3.1 Maanhankinta... 4 3.2 Maan luovutus... 4 3.3 Verolait...

Lisätiedot

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Mari Randell, Helsingin kaupunki, asunto-ohjelmapäällikkö 3.10.2014 1 Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma, MASU 2050 Helsingin seudun asuntostrategia 2025 Helsingin

Lisätiedot

SELVITYS SYISTÄ, MIKSI ARA- JA VÄLIMUODON TAVOITTEITA EI OLE SAAVUTETTU SEKÄ TOI- MENPITEITÄ TAVOITTEISIIN PÄÄSEMISEKSI

SELVITYS SYISTÄ, MIKSI ARA- JA VÄLIMUODON TAVOITTEITA EI OLE SAAVUTETTU SEKÄ TOI- MENPITEITÄ TAVOITTEISIIN PÄÄSEMISEKSI HELSINGIN KAUPUNKI SELVITYS SYISTÄ, MIKSI ARA- JA VÄLIMUODON TAVOITTEITA EI OLE SAAVUTETTU SEKÄ TOI- MENPITEITÄ TAVOITTEISIIN PÄÄSEMISEKSI AM-ohjelman täytäntöönpanopäätöksen (27.6.2016) mukainen selvitys

Lisätiedot

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Iin kunta PL 24 90 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Iin

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia Asukastyöpaja III: Nurmijärven vetovoima ja kilpailukyky. Rajamäen yläaste ja lukio 13.2.

Nurmijärven kuntastrategia Asukastyöpaja III: Nurmijärven vetovoima ja kilpailukyky. Rajamäen yläaste ja lukio 13.2. Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja III: Nurmijärven vetovoima ja kilpailukyky y Rajamäen yläaste ja lukio 13.2.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, mitä ovat Nurmijärven kilpailukykytekijät

Lisätiedot

18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi

18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi 18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi Toimielin Tilivelvolliset Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta ja kaavoitusjohtaja Toiminta-ajatus ja tehtävät Rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Helsingin seudun uusi asuinkerrosala käyttötarkoituksittain ja asemakaavavaiheittain 2016

Helsingin seudun uusi asuinkerrosala käyttötarkoituksittain ja asemakaavavaiheittain 2016 Helsingin seudun uusi asuinkerrosala käyttötarkoituksittain ja asemakaavavaiheittain 2016 Voimaan tullut asumisen kerrosala 2016 (NETTO) kem² Kerrostalot Rivi- ja ketjutalot Erillispientalot Yhteensä keskim.

Lisätiedot

Helsingin seudun yhteistyökokous apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä

Helsingin seudun yhteistyökokous apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä Helsingin seudun yhteistyökokous 19.3.2009 apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä Helsingin seudun MAL-visio 2050 -taustaa Kansainvälinen Greater Helsinki Vision 2050 - ideakilpailu vuonna 2007 Kilpailutulosten

Lisätiedot

Toimenpide- ja kaavoitusohjelma rakennemallin toteuttamiseksi

Toimenpide- ja kaavoitusohjelma rakennemallin toteuttamiseksi RAISION KAUPUNKI Toimenpide- ja kaavoitusohjelma rakennemallin toteuttamiseksi 28.1.2014 Sisällys Lähtökohta... 3 MAL-aiesopimus... 3 Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035... 3 Aineisto... 4 Kaavoitusohjelma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 196. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 196. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 14.11.2016 Sivu 1 / 1 3939/2016 02.07.00 Kaupunginhallitus 297 3.10.2016 Valtuusto 169 31.10.2016 196 Valtuustokysymys omatoimiseen rakentamiseen luovutettavista omakotitonteista (Pöydälle 31.10.2016)

Lisätiedot

HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA

HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA Kymppi-Moni Työpaja 15.2-16.2.2012 Marko Kankare kaupungingeodeetti HYVINKÄÄ KARTALLA HYVINKÄÄ (31.12.2011) Asukkaita 45 500 Pinta-ala 337 km2 Asemakaava-alue 3 100 ha osuus väestöstä

Lisätiedot

Maanomistajien maksama korvaus yhdyskuntarakentamisesta

Maanomistajien maksama korvaus yhdyskuntarakentamisesta Kunnanhallitus 342 31.10.2016 Kunnanhallitus 3 09.01.2017 Vesitorninmäen asemakaavan maankäyttösopimus (kv) 465/10.00.00/2012 Kunnanhallitus 31.10.2016 342 Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti 21.04.2016

Lisätiedot

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Miksi on rakennettava? Oulun kaupunki on Pohjois-Suomen kasvava keskuskaupunki. Oulun kaupungin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Pekka Hinkkanen 20.4.2010 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 91 000

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018 Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta Joulukuukuu 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. MAANHANKINTA JA KAAVOITUS - Maanhankinta - Kaavoitus 3. ASUNTOTUOTANTO - Uusi tuotanto

Lisätiedot

Suuntaviivat maa- ja asuntopolitiikan sekä tilastrategian valmisteluun

Suuntaviivat maa- ja asuntopolitiikan sekä tilastrategian valmisteluun Suuntaviivat maa- ja asuntopolitiikan sekä tilastrategian valmisteluun KHSUKO 22.5.2017 Kaupungin jory 9.5.2017 EKI jory 24.4.2017 22.5.2017 1 Aiemmat linjaukset ja sitoumukset Maapolitiikan linjaukset

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA SELVITYS YHTIÖMUOTOISEN ASUNTORAKENTAMISEN KOHDENTUMISESTA 2014-2030

MAANKÄYTTÖ- JA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA SELVITYS YHTIÖMUOTOISEN ASUNTORAKENTAMISEN KOHDENTUMISESTA 2014-2030 MAANKÄYTTÖ- JA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 SELVITYS YHTIÖMUOTOISEN ASUNTORAKENTAMISEN KOHDENTUMISESTA 2014-2030 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus MAANKÄYTTÖ- JA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA SELVITYS

Lisätiedot

Kohtuuhintaisen asuminen turvaaminen maapoliittisilla linjauksilla

Kohtuuhintaisen asuminen turvaaminen maapoliittisilla linjauksilla 1/6 Kohtuuhintaisen asuminen turvaaminen maapoliittisilla linjauksilla Yleistä Kaupungin maapolitiikalla ymmärretään kaupungin maanhankintaan ja - luovutukseen, yksityisen maan kaavoittamiseen sekä yksityisessä

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN ASUNTOTUOTANTO- OHJELMA 2013-2017 JA TONTINLUOVUTUSOHJELMA 2013-2022

JÄRVENPÄÄN ASUNTOTUOTANTO- OHJELMA 2013-2017 JA TONTINLUOVUTUSOHJELMA 2013-2022 1 JÄRVENPÄÄN ASUNTOTUOTANTO- OHJELMA 2013-2017 JA TONTINLUOVUTUSOHJELMA 2013-2022 SISÄLTÖ 1. Ohjelmoinnin tausta, tarkoitus sekä lähtökohdat Tausta ja lähtökohdat Helsingin seudun näkymät Järvenpään asuntomarkkinatilanne

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUT Päätehtävät

YMPÄRISTÖPALVELUT Päätehtävät YMPÄRISTÖPALVELUT Päätehtävät OMAISUUDEN HALLINTA ja YLLÄPITO RAKENTAMISEN EDELLYTYKSET Palvelualuepäällikkö Petri Joro YMPÄRISTÖPALVELUT MAA- OMAISUUS KADUT JA VIHERALUEET KUNNAN RAKENNUKSET Maankäyttöpäällikkö

Lisätiedot

AK-asunt.(ei kesk.) 7000 AR-asunt.

AK-asunt.(ei kesk.) 7000 AR-asunt. TH 9.5.97 AK AR AOr ~700 ~220 ~180(~230) 196 Kk KAUPUNGIN RAKENTAMISKUSTANNUKSET / ASUNTO KERROSTALOT RIVITALOT OMAKOTITALOT TÄYDENNYS- ALUE UUSI ALUE (N-S-A) TÄYDENNYS- ALUE UUSI ALUE (N-S-A) TÄYDENNYS-

Lisätiedot

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin?

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Kuntamarkkinat 11.9.2013. Marko Kankare kaupungingeodeetti KAUPUNKI PÄHKINÄNKUORESSA Asukasluku 46 000, kasvu alle 1 % / vuosi,

Lisätiedot

Maapolitiikka talouden tasapainottajana

Maapolitiikka talouden tasapainottajana Maapolitiikka talouden tasapainottajana Nykyinen toimintaympäristö Taustaa maapoliittisille linjauksille ja keinoille Maapolitiikan toimintaympäristö 1 Pääosalla Vantaata on voimassa KV:n 17.12.2007 hyväksymä

Lisätiedot

Alueelle kohdistuvat suunnittelukaudella 2014-2018 seuraavat kaavoitushankkeet: Hanke Toteutusaika Toteutustapa Kustannusarvio

Alueelle kohdistuvat suunnittelukaudella 2014-2018 seuraavat kaavoitushankkeet: Hanke Toteutusaika Toteutustapa Kustannusarvio Asuntila Asuntilasta on rakentunut 1990-luvun loppupuolesta alkaen vajaan 3 000 asukkaan pientaloalue. Alue on laaja, yhtenäinen ja monipuolinen pientaloalue, jossa on lähipalvelut. Asuntila ei kasva enää

Lisätiedot

Esikaupunkialueiden ajankohtaisia hankkeita

Esikaupunkialueiden ajankohtaisia hankkeita Esikaupunkialueiden ajankohtaisia hankkeita ASUNTOINFO 7.2.2014 projektinjohtaja Outi Säntti Tässä esityksessä hankkeita lännestä itään. Uusien asuinalueiden lisäksi Helsingin vanhoilla alueilla rakennetaan

Lisätiedot

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Tiivistelmä Helsingin seudun MAL-seurannasta, 25.11.2014 Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Lisätiedot

Talousaerviossa 2012 ennätyssuuret investoinnit, investointimenot 15,7 milj. Josta kunnallistekniikan osa on n. 6 milj.. (Kunnallistekninen panostus)

Talousaerviossa 2012 ennätyssuuret investoinnit, investointimenot 15,7 milj. Josta kunnallistekniikan osa on n. 6 milj.. (Kunnallistekninen panostus) Pirkkala kasvaa voimakkaasti, väestön kasvun taitekohta v.2000 jonka jälkeen kasvu järjestelmällisesti yli 3%. Hallitsematon asukasmääränkasvu (yli 3%) tuo erityisiä haasteita mm. kunnallistekniikan, terveys,

Lisätiedot

Turun Kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma (Yt)

Turun Kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma (Yt) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 5579-2014 (641) Turun Kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma (Yt) Tiivistelmä: Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen

Lisätiedot

MAL-seurantaraportin 19.4.2013 liitteet

MAL-seurantaraportin 19.4.2013 liitteet MAL-seurantaraportin 19.4.2013 liitteet Liite 1. Valmistunut asuntotuotanto Helsingin seudulla 2012 Liite 2. Aloitettu asuntotuotanto Helsingin seudulla 2012 Liite 3. Arvio vuonna 2013 alkavasta ja valmistuvasta

Lisätiedot

ks. http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;60;498;75030;87898;88248

ks. http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;60;498;75030;87898;88248 Taulukko1. Tyytyväin en Ei osaa sanoa Tyytymätön Asunnon koko ja varusteet 84 8 8 5. Rauhallisuus ja yleinen järjestys 81 10 9 6. Asuinalueen arvostus 74 15 12 8. Liikenneturvallisuus 73 14 13 1. Melutaso

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE 2011-2015

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE 2011-2015 ASEMAKAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE 2011-2015 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavan tarkoituksen on osoittaa tarpeelliset

Lisätiedot

Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja -haasteet

Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja -haasteet Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja -haasteet Yhteinen kuuleminen, Eduskunta 29.11.2017 Hannu Penttilä Apulaiskaupunginjohtaja Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialue Vantaan kaupunki Valtion

Lisätiedot

JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20

JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20 JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20 MATO-20-OHJELMAN TARKOITUS Vuosittain laadittavan ohjelman tarkoituksena on: sovittaa yhteen ja ennakoida maankäytön toteuttamista, palveluverkkoja, kunnallistekniikkaa,

Lisätiedot

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen.

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen. 1 TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö Marjo Nieminen Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa

Lisätiedot

Kuntakohtainen toimenpide- ja kaavoitusohjelma rakennemallin toteuttamiseksi sekä Seudullinen rakennemallin toteuttamisohjelma

Kuntakohtainen toimenpide- ja kaavoitusohjelma rakennemallin toteuttamiseksi sekä Seudullinen rakennemallin toteuttamisohjelma Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 541/00.04.01/2014 60 Kuntakohtainen toimenpide- ja kaavoitusohjelma rakennemallin toteuttamiseksi sekä Seudullinen rakennemallin toteuttamisohjelma 2013-2017 Päätöshistoria

Lisätiedot

Seudun tonttipäivä 21.5.2015 Lempäälän tonttitarjonnasta, tulevaisuuden tarpeista ja ratkaisumalleista

Seudun tonttipäivä 21.5.2015 Lempäälän tonttitarjonnasta, tulevaisuuden tarpeista ja ratkaisumalleista Seudun tonttipäivä 21.5.2015 Lempäälän tonttitarjonnasta, tulevaisuuden tarpeista ja ratkaisumalleista Jaakko Hupanen Ilari Rasimus Harri Järvenpää tekninen johtaja kaavoituspäällikkö kiinteistöinsinööri

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2017

Kaavoituskatsaus 2017 Kaavoituskatsaus 2017 asemakaavoitus 21.3.2017 Näkymäkuva Klaukkala, Järvimaan alue 2/11 Asemakaavaprosessi ja kaavan käsittelyvaiheet Asemakaavoituksen tärkein tehtävä on luoda edellytykset toimivalle,

Lisätiedot

Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU 2050 ja Asuntostrategia

Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU 2050 ja Asuntostrategia Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU 2050 ja Asuntostrategia 2025 21.10.2014 1 Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman, asuntostrategian ja liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelun eteneminen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päättää tonttien varaamisesta

Kaupunginhallitus päättää tonttien varaamisesta 1 ASUNTOTONTTIEN VARAAMINEN Valtaosa uusista asuntotonteista on kaupungin maalla Helsingin kaupunki omistaa noin 63 % maapinta-alastaan, joten valtaosa tulevasta asuntorakentamisesta sijoittuu kaupungin

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tuomisto

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tuomisto MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Tilan Tuomisto 418 425 3 159 omistaja: Kaarina Kyllikki Salonen (xxxxxx xxxx) Lindforsinkatu

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 3.1.2017 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2017-2021 MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2017-2021 Ohjaa asuntotuotantoa ja myös työpaikkarakentamista mahdollistavaa

Lisätiedot

Hyvinkää pientalot

Hyvinkää pientalot Päiväys 21.06.2017 Dnro 22635/681/16 Jakelussa mainituille VALTION TUKEMASSA ASUNTOTUOTANNOSSA SOVELLETTAVAT ENIMMÄISTONTTIHINNAT HYVINKÄÄN, JÄRVENPÄÄN, KARKKILAN, KERAVAN, LOHJAN JA PORVOON KAUPUNGEISSA

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013 Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013 Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen seuranta Aiesopimuskauden ensimmäinen seurantaraportti on koottu Seurattavat

Lisätiedot

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen.

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen. 1 TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: vs. hallintopäällikkö Janne Myntti Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa

Lisätiedot

Katsaus Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan alueelta luovutettavien tonttien rahoitus- ja hallintamuotoihin

Katsaus Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan alueelta luovutettavien tonttien rahoitus- ja hallintamuotoihin Katsaus Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan alueelta luovutettavien tonttien rahoitus- ja hallintamuotoihin 1. Yleistä Kaupungilla on varattuna vuoden 2012 lopulla tontteja noin 10 000 asunnon rakentamista

Lisätiedot

Paikkatiedot Helsingin seudun MAL-seurannassa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Kansallismuseon auditorio Arja Salmi, erityisasiantuntija HSY

Paikkatiedot Helsingin seudun MAL-seurannassa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Kansallismuseon auditorio Arja Salmi, erityisasiantuntija HSY Paikkatiedot Helsingin seudun MAL-seurannassa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Kansallismuseon auditorio Arja Salmi, erityisasiantuntija HSY Helsingin seudun MAL-aiesopimus Valtion ja Helsingin seudun

Lisätiedot

Hakunilan asuntotuotanto

Hakunilan asuntotuotanto Hakunilan asuntotuotanto Kormuniityn suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu 15.8.2017 Tomi Henriksson asumisasioiden päällikkö Hakunilan suuralueen väestö 1.1.1971-1.1.2014 ja ennuste vuoteen 2024 35 000

Lisätiedot

ALUEITTAISET SUUNNITTELUOHJEET

ALUEITTAISET SUUNNITTELUOHJEET 1 ALUEITTAISET SUUNNITTELUOHJEET A1 Haikala AP-2 Alueella on vähäisessä määrin A2 Mäntysalo AP-2 Alueella on vähäisessä määrin A3 AP-1 Alueen erillispientalojen tonteilla noin puolella on Alueen asemakaavan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 16/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Esityslista 16/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Esityslista 16/2017 1 (7) 3 Valtuutettu Kaarin Taipaleen toivomusponsi ARA- ja välimuodon tavoitteiden toteutumisesta HEL 2016-007921 T 00 00 03 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus. Asunto- ja kiinteistölautakunta

Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus. Asunto- ja kiinteistölautakunta Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus Asunto- ja kiinteistölautakunta Tammi-huhtikuu 2017 1 Strategisen johtamisjärjestelmän asiakirjat KAUPUNKISTRATEGIA VISIO JA TOIMINTATAVAT STRATEGINEN OHJAUS

Lisätiedot

SAUNANIITYN ALUEEN VAPAARAHOITTEISEEN SEKÄ VALTION TUKEMAAN ASUNTOTUOTANTOON LUOVUTETTAVIEN TONTTIEN HINNOITTE- LU JA MYYNTIVALTUUTUS

SAUNANIITYN ALUEEN VAPAARAHOITTEISEEN SEKÄ VALTION TUKEMAAN ASUNTOTUOTANTOON LUOVUTETTAVIEN TONTTIEN HINNOITTE- LU JA MYYNTIVALTUUTUS SAUNANIITYN ALUEEN VAPAARAHOITTEISEEN SEKÄ VALTION TUKEMAAN ASUNTOTUOTANTOON LUOVUTETTAVIEN TONTTIEN HINNOITTE- LU JA MYYNTIVALTUUTUS Kaavoitus ja mittaus Kaupunginvaltuuston 13.12.2010 93 hyväksymässä

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 12.10.2012 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Lahden seudun rakennusvalvonnan mukaan Lahteen rakennettiin vuoden 2011 aikana uutta kerrosalaa yhteensä

Lisätiedot

Kotikaupunkina Helsinki 2016

Kotikaupunkina Helsinki 2016 Kotikaupunkina Helsinki 2016 Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma (AM-ohjelma) Kvsto 22.6.2016 Kaupunginkanslia 20.10.2016 Ohjelman sisältö Ohjelmassa linjataan kaupungin asunto- ja

Lisätiedot

Ylöjärven maapoliittinen ohjelma 2017

Ylöjärven maapoliittinen ohjelma 2017 Ylöjärven maapoliittinen ohjelma 2017 Kaupunginhallitus 15.5.2017 Kaupunginvaltuusto 22.5.2017 www.ylojarvi.fi Sisällys Johdanto... 1 Maapolitiikan ja maapoliittisen ohjelman määrittely... 1 Maapolitiikka

Lisätiedot

Rakennusvalvonta. Muutosesitys määrärahoihin Ei määrärahamuutosesitystä. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Tot.

Rakennusvalvonta. Muutosesitys määrärahoihin Ei määrärahamuutosesitystä. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Tot. Rakennusvalvonta Tuloslaskelma Tot. Toimintatuotot 151 431 41 % 371 500 381 500 157 632 440 134 Myyntituotot 488 33 % 1 500 1 500 639 2 117 Maksutuotot 150 944 41 % 370 000 380 000 156 993 438 017 Tuet

Lisätiedot

Valtion ja Helsingin seudun kuntien maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus

Valtion ja Helsingin seudun kuntien maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus Kunnanhallitus 240 15.09.2014 Kunnanvaltuusto 80 06.10.2014 Kunnanhallitus 150 06.06.2016 Valtion ja Helsingin seudun kuntien maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus 2016-2019 539/00.04/2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Maankäyttösopimusten soveltamisohjeet

Maankäyttösopimusten soveltamisohjeet Maankäyttösopimusten soveltamisohjeet 1 Maankäyttösopimuksen tarpeellisuus Mikäli ensimmäinen asemakaava tai kaavamuutos laaditaan alueelle, jolla sijaitsee yksityisen omistamaa maata, tulee aina selvittää

Lisätiedot

Kaavoituksen tulevaisuus Boostaaja vai feidaaja?

Kaavoituksen tulevaisuus Boostaaja vai feidaaja? RAKLIN ALUETOIMIKUNTA Ajankohtaisseminaari, Jyväskylä 8.10.2014 Kaavoituksen tulevaisuus Boostaaja vai feidaaja? Leena Rossi Yleiskaavapäällikkö Jyväskylän kaupunki Jyväskylän kaupungin aktiivisen palautteen

Lisätiedot

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040 Nettikyselyn tuloksia Kysymykset 1. Miten ajattelet oman / lastesi elämän / Nurmijärven muuttuvan vuoteen 2040 mennessä? 2. Mitkä ovat mielestäsi Nurmijärven mahdollisuudet

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma Maakuntakaava

Kaavoituskatsaus Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma Maakuntakaava Kaavoituskatsaus 2015 Kaavoituskatsaus Kaavoituskatsauksessa esitellään vireillä olevat tai lähiaikoina käynnistyvät tärkeimmät kaava asiat. Esiteltyjen kaavatöiden lisäksi voi käynnistyä myös muita hankkeita,

Lisätiedot

Sisällys KÄSITTELY... 4 KAAVAVARANTO JA

Sisällys KÄSITTELY... 4 KAAVAVARANTO JA Sisällys LÄHTÖKOHDAT... 3 MATO-OHJELMAN PAINOPISTEET JA KÄSITTELY... 4 MATO-OHJELMAN YLEISTAVOITTEETT... 5 MATO-OHJELMAN TOIMINNALLISET TAVOITTEET... 6 LÄHTÖTIETOJA... 7 VÄESTÖN KEHITYS...... 7 KAAVAVARANTO

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Nilsiässä sijaitsevien rakennuspaikkojen luovutusehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupungin

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNGIN MAAPOLIITTISET LINJAUKSET 2011. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

PORVOON KAUPUNGIN MAAPOLIITTISET LINJAUKSET 2011. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TIEDOTUSTILAISUUS 30.8.2011 Maarit Ståhlberg 2 Maapolitiikka Maapolitiikka käsittää kaupungin toimenpiteet, jotka liittyvät maa-alueiden hankintaan maa-alueiden

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA vv

KAAVOITUSOHJELMA vv LAIHIAN KUNTA KAAVOITUSOHJELMA vv. 2017 2019 1. ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSET JA LAAJENNUKSET Asemakaavojen muutoksia ja laajennuksia laaditaan tarpeiden, osayleiskaavan, raakamaan hankinnan ja määrärahojen

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2002

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN v e r k k o j u l k a i s u j a Rakentaminen Helsingissä vuonna 22 verkkojulkaisu ISSN 1458-577 painettu ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA: Tutkija Maija Vihavainen puh. 169

Lisätiedot

Asunto-, yritys- ja erityisryhmien tonttien luovutusperusteet, -tavat ja -ehdot

Asunto-, yritys- ja erityisryhmien tonttien luovutusperusteet, -tavat ja -ehdot Asunto-, yritys- ja erityisryhmien tonttien luovutusperusteet, -tavat ja -ehdot D/466/10.00.02.03/2015 Asian valmistelija Ora Nuutinen, puh. 014 266 5073 Asunto-, yritys- ja erityisryhmien tonttien luovutuksessa

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma 2008-2012

Maapoliittinen ohjelma 2008-2012 Maankäyttö Sisältö 1 Kaupungin maanomistus... 3 2 Kaupungin maapoliittiset tavoitteet... 4 3 Kaupungin maapolitiikka... 6 3.1 Maanhankinta...6 3.1.1 Vapaaehtoiset kiinteistökaupat...7 3.1.2 Lunastaminen...7

Lisätiedot

Toimenpide- ja kaavoitusohjelma rakennemallin toteuttamiseksi

Toimenpide- ja kaavoitusohjelma rakennemallin toteuttamiseksi MYNÄMÄEN KUNTA Toimenpide- ja kaavoitusohjelma rakennemallin toteuttamiseksi 28.1.2014 Sisällys Lähtökohta... 3 MAL-aiesopimus... 3 Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035... 3 Aineisto... 4 Kaavoitusohjelma

Lisätiedot