MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2016 2020"

Transkriptio

1 MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA Elinkeino- ja kuntakehityskeskus Kuntasuunnittelulautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 SISÄLTÖ 1. MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMAN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET 3 2. NURMIJÄRVEN ASUNTOPOLIITTISET TAVOITTEET 7 3. TONTTITUOTANTOKETJUN YHTEENSOVITTAMINEN TONTTIVARANTO JA TONTTITUOTANTO UUDET ASUNTOTUOTANTOALUEET UUDET YRITYSTONTTIALUEET VÄESTÖNKEHITYS YHTEENVETO JA POHDINTAA 32

3 1. MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMAN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET Maankäytön toteutusohjelman (MATO) tarkoituksena on: - varmistaa tavoitteiden mukainen asunto- ja työpaikkatonttituotanto, - edistää kunnan hallittua kasvua, - sovittaa yhteen tonttituotantoketjun eri vaiheet sekä - tarjota palvelutoimialoille tietoa asuntorakentamisesta ja alueiden väestönkasvusta. Maankäytön toteutusohjelma toimii myös Nurmijärven asuntopoliittisena ohjelmana. Maankäytön toteutusohjelmassa huomioidaan asuntorakentaminen sekä kunnan omistamille alueille että yksityisten omistuksessa oleville alueille, jotka toteutetaan maankäyttösopimuksilla. Yksityiselle maalle rakennettavien kohteiden aikataulu perustuu rakennusliikkeiltä saatuihin tietoihin. Lisäksi ohjelmassa arvioidaan jonkin verran toteutuvan myös aikaisemmin voimaan tulleiden kaavojen mukaista yksityistä tonttivarantoa. Yksityisen varannon toteutuksen osalta voidaan esittää vain suuntaa antava arvio, joka erityisesti huonon taloussuhdanteen aikana sisältää huomattavan virheriskin.

4 1. MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMAN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET MATO:n avulla viedään käytännön suunnitteluun asuntotuotantotavoitteet, joita seuraa: - keväällä 2014 hyväksytystä uudesta kuntastrategiasta, - MAL-aiesopimus :sta (valtion ja Helsingin seudun 14 kunnan tekemä aiesopimus koskien maankäyttöä, liikennettä ja asumista), - Helsingin seudun maankäyttösuunnitelmasta (MASU) ja asuntostrategiasta, joiden pohjalta edetään seuraavaan MAL-aiesopimukseen sekä - keväällä 2011 hyväksytystä maankäytön kehityskuva 2040:stä. KUNTASTRATEGIA Kunnallis tekniikan rakentamis ohjelma Kaavoitus ohjelmat Maankäytön kehityskuva 2040 Osa alueittaiset väestö i t tö ja asuntorakentamistavoitteet Maankäytön toteuttamisohjelma kokonaisuuden yhteensovittaminen maankäytön toteuttamisen seuranta t t tt t Väestösuunnite osa alueittainalueittain Palvelutuotanto ohjelma Mitä palveluja tuotetaan? l t t t Miten palvelut tuotetaan? Palveluverkkosuunnitelma Missä palveluja tarjotaan? Milloin palveluverkko muuttuu?

5 1. MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMAN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET Nurmijärven kuntastrategian yksi neljästä päälinjauksesta on kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Strategian mukaisesti kunnan on tulevina vuosina: - huolehdittava monipuolisesta ja riittävästä tontti- ja asuntotuotannosta myös vuokra-asuntojen tarve huomioon ottaen, - tehostettava kunnan maapolitiikkaa kunnan kasvunhallinnan, palvelutuotannon suunnittelun sekä tonttimaan kilpailukykyisen kustannustason turvaamiseksi sekä - luoda kuntaan kestävää ja eheää yhdyskuntarakennetta. MAL-aiesopimuksessa on Nurmijärvelle asetettu kunnan kolmea päätaajamaa koskeva asuntotuotantotavoite: kaudella keskimäärin 330 asuntoa vuodessa ja kaudella keskimäärin 354 asuntoa vuodessa. Näistä 20 %:n tulee olla ARA-vuokraasuntoja, ensisijaisesti normaaleja vuokra-asuntoja. Vuokra-asuntotarve Nurmijärvellä on siis asuntoa vuodessa. Aiesopimuksen uudiskaavoitustavoite on k-m 2 /v. Uutta MAL-aiesopimusta vuosille valmistellaan parhaillaan yhdessä Helsingin seudun kuntien ja valtion kesken. Nurmijärvi pyrkii säilyttämään asuntotuotantotavoitteenaan 330 asuntoa vuodessa, ja ARA-vuokra-asunnoissa varaudutaan 20 %:n osuuteen kokonaistuotannossa, sisältäen asumisoikeusasunnot. Lisäksi Helsingin seudun asuntostrategiasta vuoteen 2025, joka on hyväksytty Helsingin seudun yhteistyökokouksessa ja Nurmijärven kunnanhallituksessa , tulee Nurmijärvelle useita asuntotuotantoon ja asuntopolitiikkaan liittyviä tavoitteita.

6 1. MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMAN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET Maankäytön kehityskuva 2040:ssä asetetaan kunnan tavoitteellinen kasvu vuoteen 2040 asti. Sen mukaan kasvun tulee olla vuosittain keskimäärin 670 asukasta ollen prosentuaalisesti alkuun 1,7 % ja pienentyen vuoteen 2040 mennessä noin 1,1 %:iin. Maankäytön kehityskuvan kasvutavoitteista on jääty 2010-luvun kuluessa jälkeen noin asukkaan verran. Kunnanhallituksen hyväksymässä väestösuunnitteessa vuosille kunnan väkiluku kasvaa ensi vuosikymmenen vaihteeseen asti suhteellisen maltillisesti, alle 1,2 % vuosikasvulla luvulla kunnan väkiluvun suunnitellaan kuitenkin kasvavan voimakkaasti erityisesti Klaukkalan ohikulkutien ja siihen liittyvän tieverkon rakentamisen takia. Väestön suunnitellaan kasvavan voimakkaasti myös 2030-luvulla, jotta maankäytön kehityskuvan tavoite, asukasta vuonna 2040, voidaan saavuttaa. Taulukko 1 Maankäytön kehityskuvaan perustuvat asuntotuotantotavoitteet Taajama Kehityskuvan Kerrostaloasuntoja/ Pientaloasuntoja/ vuosi tavoite vuosi Klaukkala* (48 AO / 68 AP) Kirkonkylä* (19 AO / 23 AP) Rajamäki* (28 AO / 14 AP) Röykkä* (13 AO / 3 AP) Haja-asutusalue Yhteensä * asemakaavoitetuilla alueilla

7 2. NURMIJÄRVEN ASUNTOPOLIITTISET TAVOITTEET Helsingin seudun asuntostrategiassa (ks. on esitetty asuntopoliittisia tavoitteita koko Helsingin seudulle. Keskeisimmät Nurmijärveen vaikuttavat tavoitteet ovat: Asuntotuotannon rakenne Kunnat huolehtivat kaavoituksen, maapolitiikan ja tontinluovutuksen keinoin, että - asuinalueet ovat hallintamuotorakenteeltaan sekä huoneistotyypeiltään monipuolisia sekä elinympäristöltään viihtyisiä ja sosiaalisesti kestäviä, - täydennysrakentamisalueille rakennettava uustuotanto tasapainottaa ja monipuolistaa alueen nykyistä hallintamuotorakennetta, - vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotantoa kohdentuu erityisesti seudun ensisijaisesti kehitettäville vyöhykkeille hyvien joukkoliikenneyhteyksien tuntumaan, - asuntorakentamisen edellytyksiä parannetaan kuntien keskustoissa sekä muissa merkittävissä asumisen keskittymissä, - kasvukeskusten asuntotuotanto suunnitellaan ja toteutetaan siten, että pienten kotitalouksien asuntokysyntään vastataan sekä vuokra-, asumisoikeus- että omistusasuntotuotannossa, - pientaloasumisen mahdollisuudesta huolehditaan myös tiiviisti rakennetuilla alueilla, ja - omakotirakentamista ohjataan aktiivisesti yhdyskuntarakennetta täydentävällä ja tiivistävällä tavalla myös seudun väljemmin rakennetuilla alueilla.

8 2. NURMIJÄRVEN ASUNTOPOLIITTISET TAVOITTEET Täydentävä asuntorakentaminen Kunnat tukevat aktiivisesti yhdyskuntarakenteen tiivistymistä ja laadukkaan elinympäristön kehittämistä siten, että - asemakaavoituksella varmistetaan täydennysrakentamisen mahdollisuudet, - uusi asuntotuotanto toteutetaan ensisijaisesti olemassa olevan kaupunkirakenteen tiivistämisellä ja laajentamisella, - keskusten asuntotarjontaa lisätään kaavoittamalla lisää asuntotontteja, toteuttamalla kaavamuutoksia jo kaavoitetuille tai rakennetuille tonteille sekä rakentamalla korkeammin ja tiiviimmin, - vanhojen teollisuus- ja toimistotilojen ja -alueiden muuttamista asuntotuotantoon edistetään, mikäli niiden alkuperäisestä käytöstä on tarkoituksenmukaista luopua ja - maankäyttökorvauksin ja pysäköintinormein tuetaan täydennysrakentamista. Vanhojen asuinalueiden kehittäminen ja uudistaminen Kunnat huolehtivat siitä, että - olemassa olevien asuinalueiden kehittäminen on aktiivista ja eriytymiskehitykseen puututaan, - lisärakentamisen mahdollisuudet kartoitetaan aluekokonaisuuksina - vanhojen asuinalueiden täydentävä rakentaminen on keskeinen osa kuntasuunnittelua ja kaavoitusta, - aktiivinen kiinteistökehittäminen (ml purkaminen) huomioidaan erityisesti ja 1970 lukujen rakennuskannan arvioinnissa.

9 2. NURMIJÄRVEN ASUNTOPOLIITTISET TAVOITTEET Maaseutumaiset alueet ja hajarakentaminen Kunnat huolehtivat toiminnassaan, että - hajarakentaminen ohjataan kyläkeskuksiin hyvin saavutettaville alueille yleiskaavoituksen, suunnittelutarvealueiden ja tavoitteellisen lupahallinnon keinoin ja että - asemakaavan ulkopuolisten alueiden asuntorakentamisen suhteellinen osuus pienenee. Päämäärätietoinen maapolitiikka Kunnat - hankkivat etenkin seudun ensisijaisesti kehitettävillä vyöhykkeillä aktiivisesti maata asemakaavoitettavaksi, - edistävät täydennysrakentamista asemakaavamuutoksissa maankäyttösopimuksilla, joihin sisällytetään mahdollisuuksien mukaan myös valtion tukemaa asuntotuotantoa ja - varmistavat maapolitiikan keinoin tonttien rakentumisen sekä kunnan luovuttaessa tontteja että maankäyttösopimuksissa. Erityisryhmien asuminen Kunnat huolehtivat siitä, että asunto-ohjelmoinnin ja asuntopoliittisen koordinoinnin yhteydessä ne - ennakoivat riittävästi eri asukasryhmien asunnontarvetta, - sijoittavat erityisryhmien asumista tavallisen asuntokannan yhteyteen aina kun se on tarkoituksenmukaista ja mahdollista, - sijoittavat erityisryhmien asumisen kohteet ensisijaisesti seudun ensisijaisesti kehitettäville vyöhykkeille ja kunnan harkinnan mukaan myös kuntien muille kehittämisalueille ja - huolehtivat yleisesti kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen saatavuudesta.

10 2. NURMIJÄRVEN ASUNTOPOLIITTISET TAVOITTEET Nurmijärven asuntopoliittiset tavoitteet pohjaavat ja täydentävät osittain Helsingin seudun asuntostrategiaa. Tavoitteet ovat linjassa myös muiden edellä mainittujen strategisten asiakirjojen (kuntastrategia, maankäytön kehityskuva, MAL-aiesopimus) kanssa. Tavoitteet ovat seuraavat: NURMIJÄRVEN ASUNTOPOLIITTISET TAVOITTEET Kehityskuvan ja MAL-aiesopimuksen mukainen vuosittainen asuntotuotanto ensisijaisesti tiivistämällä ja laajentamalla olemassa olevaa taajamarakennetta. 2. Hallintamuotorakenteeltaan sekä huoneistotyypeiltään monipuolinen asuntotuotanto. Vuokra-asuntotuotannon varmistaminen MAL-aiesopimuksen mukaisesti (20 % vuosittain) hyvien joukkoliikenneyhteyksien tuntumaan. 3. Olemassa olevien asuinalueiden aktiivinen kehittäminen täydentävällä rakentamisella ja kiinteistökehittämisellä. 4. Päämäärätietoinen maapolitiikka ja raakamaan hankinta tonttituotantoketjun hallitsemiseksi ja kunnan maanmyyntitulojen lisäämiseksi. 5. Erityisryhmien asuntotarpeiden ennakoiminen ja asuntotuotannon turvaaminen.

11 3. TONTTITUOTANTOKETJUN YHTEENSOVITTAMINEN Tonttituotantoketjun yhteensovittamiseksi maankäytön toteuttamisohjelman laadinnassa on käyty samanaikaisesti läpi - maanomistus- ja kaavoitustilanne taajamakohtaisesti, - kunnallistekniikan rakentamisohjelma, - uudisrakentamisen ja täydennysrakentamisen kohteeksi suunnitellut alueet, ja - toteutuksen ajoitus sovitettuna suunniteltuun maanluovutukseen.

12 3. TONTTITUOTANTOKETJUN YHTEENSOVITTAMINEN Yleiskaavaohjelma Vuosien asunto- ja työpaikkarakentamisen kannalta tärkeimmät yleiskaavoitettavat kohteet ovat: Klaukkalan osayleiskaava 2011 Klaukkalan osayleiskaava ohjaa taajaman kehittämistä ja asemakaavoitusta. Valmistellaan hyväksyttäväksi vuonna Kirkonkylän osayleiskaava (taajama), 2013 Kirkonkylän osayleiskaava ohjaa taajaman kehittämistä ja asemakaavoitusta. Osayleiskaavaluonnos valmistellaan käsittelyyn vuonna Rajamäen osayleiskaava (taajama), 2014 Rajamäen osayleiskaava ohjaa taajaman kehittämistä ja asemakaavoitusta. Osayleiskaavaluonnos on tavoitteena saada käsittelyyn Kirkonkylän osayleiskaavan jälkeen. Osayleiskaavan edellyttämiä selvityksien laadintaa jatketaan vuoden 2016 aikana.

13 3. TONTTITUOTANTOKETJUN YHTEENSOVITTAMINEN Maanhankinta Maanhankinnan (raakamaakaupat ja maankäyttösopimukset) olisi hyvä olla pääpiirteissään ratkaistu vähintään viisi vuotta ennen alueen luovuttamista rakentajille, jotta asemakaavan laatimiseen, kiinteistöjen muodostamiseen ja kunnallistekniikan suunnitteluun ja rakentamiseen jää riittävästi aikaa. Kunnan maanhankinnassa tulee painottaa raakamaan hankintaa paitsi taloudellisuuden, myös kunnan kasvun hallinnan ja asuntotuotannon ajoituksen hallinnan vuoksi. Hankkimalla ja kaavoittamalla raakamaata kunnalla on paremmat mahdollisuudet varmistaa kaavan toteutuminen ja yhdyskuntatekniikan ja julkisten palvelujen investointien tehokas suuntaaminen. Nurmijärven maapoliittista ohjelmaa vuodelta 2004 on tarkoitus uudistaa vuosien 2015 ja 2016 aikana. Ohjelman uudistamisessa huomioidaan yllä mainittujen asioiden lisäksi kiristyvä kuntatalous. Nurmijärven kunnalla on kohtuullisen hyvin maata lähivuosien asuntotuotanto- ja työpaikkatonttialueilla, mutta maanhankintaa tulisi suunnata jo pidemmän aikavälin alueille, kuten Klaukkalan ohikulkutien eteläpuolelle. Vuosina maata pyritään hankkimaan Klaukkalassa osayleiskaavan osoittamilta asuinalueilta, erityisesti Luhtajoentien varrelta, ja Kirkonkylässä erityisesti Heinojan alueelta.

14 3. TONTTITUOTANTOKETJUN YHTEENSOVITTAMINEN Asemakaavaohjelma Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavan tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri käyttötarkoituksia varten. Vuosien asunto- ja työpaikkarakentamisen kannalta tärkeimmät asemakaavoituskohteet ovat: 1. Vanha-Klaukan alueen (Lepsämäntien eteläpuoli) kaavoitus 2. Kisakujan asemakaavan muutos 3. Viirinlaakson kaavamuutos, vaihe II ja Luhtajoentien jatko Klaukkalan ohikulkutielle 4. Lintumäen teollisuusalueen asemakaava 5. Mäyränkallion työpaikka-alueen asemakaava 6. Ilvesvuori pohjoinen (Kuusimäen laajennus) 7. Heinojan alue 8. Kirkonkylän keskustan kehittäminen vanhan sähkölaitoksen ympäristössä 9. Saunatien alueen asemakaavan muutos

15 3. TONTTITUOTANTOKETJUN YHTEENSOVITTAMINEN Vuosien tonttituotannon kannalta tärkeimmät kunnallistekniikan rakentamiskohteet näkyvät taulukossa 2. Luvut ovat teknisen lautakunnan käsittelemästä rakentamisohjelmasta. Lopulliset summat tarkentuvat vuoden 2016 alussa, kun talousarvio on hyväksytty; kunnallistekniikan rakentamiseen on tulossa talousarvion tasapainotuksesta johtuvia muutoksia vuosille , ja nämä muutokset voivat vaikuttaa myös tonttituotantoon. Taulukko 2. Kunnallistekniikan rakentaminen, asuntoalueiden kadut ( ) Kirkonkylä Heinoja Krannilan alue Puontilan alue Klaukkala Järvimaa Vanhan Klaukan alue Viirinlaakso Ali-Tilkka Lintumetsän laaj. alue Rajamäki Uudenniityntien alue Kylänpään alue Röykkä Säveltie

16 4. TONTTIVARANTO JA TONTTITUOTANTO Kaavavaranto on asemakaavoitettua maata, jolle ei ole rakennettu kaavassa osoitetun käyttötarkoituksen mukaisia rakennuksia. Nurmijärven kunnan kaavavarantotilanne näkyy tämän ja seuraavan sivun taulukoissa. Kaavavarantotilanne päivittyy lähes päivittäin. Kunnalla on kaavavarantoa lähinnä tärkeimmillä asuntotuotantoalueilla, joita tässä maankäytön toteuttamisohjelmassa on ohjelmoitu, ja joita ei ole vielä luovutettu rakentamiskäyttöön. Taulukko 2 Nurmijärven rakentamattomat asuntotontit, tilanne Alue Tontin käyttötarkoitus Tonttien lukumäärä, kpl Tonttien rakennusoikeus yhteensä, k-m2 Keskimääräinen pinta-ala, m2 Rajamäki Erillispientalot Pari- ja rivitalot Kerrostalot Röykkä Erillispientalot Pari- ja rivitalot Kerrostalot Kirkonkylä Erillispientalot Pari- ja rivitalot Kerrostalot Klaukkala Erillispientalot Pari- ja rivitalot Kerrostalot

17 4. TONTTIVARANTO JA TONTTITUOTANTO Yksityisillä maanomistajilla on merkittävä määrä tontteja omistuksessaan kaikissa taajamissa. Kunnalla on Ilvesvuoressa merkittävä määrä tonttivarantoa, joka on tavoitteena luovuttaa yritysten toimitilarakentamiseen lähivuosina. Yleisten rakennusten tontit on tarkoitettu kunnan palvelutuotantoa, kuten päiväkoteja varten. Niiden varantoa on suhteellisen vähän päätaajamissa. Taulukko 3 Nurmijärven rakentamattomat yleisten rakennusten tontit sekä työpaikkatontit, tilanne Alue Tontin käyttötarkoitus Tonttien lukumäärä, kpl Tonttien keskimääräinen rakennusoikeus, k-m2 Rajamäki Yleiset rakennukset Työpaikat (K- ja T-tontit) Röykkä Yleiset rakennukset Työpaikat (K- ja T-tontit) Kirkonkylä Yleiset rakennukset Työpaikat (K- ja T-tontit) Klaukkala Yleiset rakennukset Työpaikat (K- ja T-tontit)

18 4. TONTTIVARANTO JA TONTTITUOTANTO Tonttien luovuttaminen Kunnan tavoitteena on, että asumiseen kyetään luovuttamaan vuosittain noin 30 omakotitonttia sekä 3 5 pien- ja kerrostalotonttia. Oheisesta tonttien luovutuskaaviosta näkyy, että taloudellinen tilanne on vähentänyt sekä toteutuneita tonttien luovutuksia että luovutusennustetta. Samasta syystä tonttien luovuttaminen Kunnan myymät ja vuokraamat asuintontit vuokralle on lisään- AK yhteensä tynyt: tänä vuonna 60 arviolta noin puolet AK vuokrattu tonteista luovutetaan vuokralle. Tontinluovutusmäärien lasku on näkynyt myös AK myyty AP/AR yhteensä kunnan maanmyyntituottojen laskuna (ks. seuraavan sivun kuva) AP/AR vuokrattu AP/AR myyty 10 0 tilanne arvio arvio arvio arvio AO yhteensä AO vuokrattu AO myyty

19 4. TONTTIVARANTO JA TONTTITUOTANTO 9 Maanhankintamenot ja maanmyyntituotot ,6 8 7 M ,1 5,2 5,2 4,6 4,7 3,8 32 3,2 2,8 2,8 2,5 5,0 50 5,0 2,5 2,5 2,5 4,5 1 0, hankinta, toteutuneet hankinta, ennuste tuotot, toteutuneet tuotot, ennuste

20 4. TONTTIVARANTO JA TONTTITUOTANTO MAL-aiesopimuksessa Nurmijärven asuntotuotantotavoitteeksi on asetettu 330 asuntoa päätaajamissa. Tavoite ylittyi Nurmijärvellä vuonna 2013 ensimmäisen kerran 2000-luvun puolen välin jälkeen (ks. seuraavan sivun kuva). Vuonna 2014 ylittyi jälleen 330 asunnon tavoite, kun kuntaan valmistui yhteensä 352 asuntoa. Näistä valmistui kerrostaloihin peräti 216 kpl. Vuonna 2015 on tähän mennessä (tilanne ) valmistunut 231 asuntoa, mutta viime vuoden MATO:n ja rakennuslupatilanteen perusteella näyttää siltä, että tänä vuonna asuntojoa valmistuu alle 300 kpl. Myös ensi vuoden asuntotuotanto näyttää tavoitteita heikommalta: kokonaislukumäärä jää tämänhetkisten arvioiden mukaan noin 300 asuntoon. Tämän jälkeen asuntotuotannon ennustetaan lisääntyvän tavoitteiden mukaiseksi, mutta ennuste pitää sisällään ison riskin, sillä asuntotuotanto riippuu vahvasti maan taloudellisesta tilanteesta. Tällä hetkellä vallitseva heikko rahoitusmarkkinatilanne näkyy selvästi omakotitonttien kysynnässä, eikä talouden elpyminen näytä nopealta. Kerrostalo- ja rivitalotonttien kysyntä muuhun kuin ARA-säädeltyyn vuokra-asuntotuotantoon on hidastunut eikä sen arvoida vilkastuvan suunnitteluvuosina. Sekä Klaukkalaan että Rajamäelle on valmistumassa kaavavarantoa, jonka määrä ylittää kysynnän lähivuosina. ARA-tuotantoa Nurmijärvelle on rakentumassa varsin hyvin MAL-aiesopimusta ajatellen. Yritystonttien kysyntä on myös hidastunut ja vuosina arvioidaan luovutettavan 2 3 uutta tonttia vuosittain.

21 4. TONTTIVARANTO JA TONTTITUOTANTO 800 Valmistuneet asunnot * Omakotitalot Rivi ja ketjutalot Kerrostalot * Tilanne

22 5. UUDET ASUNTOTUOTANTOALUEET

23 5. UUDET ASUNTOTUOTANTOALUEET Talo ARA Kehityskuvan Kunnallistekniikan nro Klaukkala tyyppi Maanomistus kohde tavoite rakentaminen Kaavatilanne 1 Pikimetsä AO Kunta 4 Valmis Lainvoimainen 2 3 Jäkälätie/yksityinen AO Yksityinen Valmis Lainvoimainen Jäkälätie/kunta AO Kunta 3 3 Valmis Lainvoimainen Lintumetsä/kunta AO Kunta Lainvoimainen Lintumetsä/yksityinen AO Yksityinen Lainvoimainen 4 Korsipolku AO Kunta Valituskäsittelyssä 5 Vanha Klaukka AO Kunta & yksit Luonnos 6 7 Ali Tilkka/kunta Järvimaa/kunta AO AO Kunta Kunta Lainvoimainen Valituskäsittelyssä Ali Tilkka/yksityinen Järvimaa/yksityinen AO AO Yksityinen Yksityinen Lainvoimainen Valituskäsittelyssä 8 Haikala/Mäntysalo AO Kunta Kaavoitusohjelmaan Yksityinen varanto AO Yksityinen Valmis Lainvoimainen AO yhteensä Ratsutila/YIT AR Yksityinen 22 Valmis Lainvoimainen Pikimetsä/NUVA AP Kunta X 20 Valmis Lainvoimainen 10 Pikimetsä, tontti AP Kunta Valmis Lainvoimainen Pikimetsä / YIT & muut yksityiset AP Yksityinen Valmis Lainvoimainen Pikimetsä, eteläosa AP Yksityinen Valmis Lainvoimainen 11 Järvimaa/kunta AP Kunta Valituskäsittelyssä Järvimaa/yksityinen AP Yksityinen Valituskäsittelyssä 12 Korsipolku AR Yksityinen Valituskäsittelyssä 13 Ali Tilkka/NUVA AP Kunta X Lainvoimainen Ali Tilkka AP Yksityinen Lainvoimainen 14 Vanha Klaukka AP/AR Kunta & yksit Luonnos 15 Kirkkotie / Haikalan mutka AR Kunta 10 Valmis Kaavamuutos tarvitaan AP, AR, AKR yhteensä AO, AP, AR, AKR yhteensä Tilankuja/Lemminkäinen AK Yksityinen Valmis Lainvoimainen 17 Pikimetsä / Avain asunnot (ASO) AK Kunta X 28 Valmis Lainvoimainen 18 Kiikkaistenkuja 7 AK Yksityinen 24 Valmis 19 Ratsutila/YIT AK Yksityinen 35 Valmis Lainvoimainen Viirinlaakso/SRV varaus AK Kunta Valituskäsittelyssä 20 Viirinlaakso/NUVA AK Kunta X Valituskäsittelyssä Viirinlaakso / muut ARA kohteet AK Kunta X Valituskäsittelyssä Viirinlaakso/kunta AK Kunta Valituskäsittelyssä 21 Ali Tilkka/NUVA AK Kunta X Lainvoimainen Ali Tilkka AK Yksityinen Lainvoimainen 22 NUVA/ikäihmisille suunnattu AK Kunta Lainvoimainen 23 Kisakuja AK Yksityinen Valmis Luonnos 24 Korsipolku AK Yksityinen Valituskäsittelyssä 25 Viirinlaakso II AK Kunta & yksit kaavoitusohjelmassa Vanha Klaukka/NUVA AK Kunta X Luonnos 26 Vanha Klaukka AKR Kunta Luonnos Vanha Klaukka AK Kunta & yksit Luonnos AK yhteensä Erityisasumiskohteet 27 NUVA Suopolku Y/AK Kunta X 46 Valmis Lainvoimainen 28 Ali Tilkka AK Yksityinen Valmis Lainvoimainen Erityisasuminen yhteensä Klaukkala yhteensä

24 5. UUDET ASUNTOTUOTANTOALUEET

25 5. UUDET ASUNTOTUOTANTOALUEET Talo ARA Kehityskuvan Kunnallistekniikan nro Kirkonkylä tyyppi Maanomistus kohde tavoite rakentaminen Kaavatilanne 29 Krannila/kunta AO Kunta Lainvoimainen Krannila/yksityinen AO Yksityinen Lainvoimainen 30 Heinoja I/kunta AO Kunta Vireillä Heinoja I/yksityinen AO Yksityinen Vireillä 31 Puontilanmäki AO SRK Lainvoimainen Yksityinen varanto AO Yksityinen Valmis Lainvoimainen AO yhteensä Alisorva/Ahola AR Kunta 12 Valmis hyväksyttävänä 33 Krannila/kunta AP Kunta Lainvoimainen 34 Heinoja I/kunta AR Kunta Vireillä AP, AR, AKR yhteensä AO, AP, AR, AKR yhteensä Krannila sopimusalue AK Yksityinen Lainvoimainen Krannila/kunta, vuokra AK Kunta X Lainvoimainen 35 Krannila/NUVA AK Kunta X Lainvoimainen Krannila/kunta AK Kunta Lainvoimainen Krannila/kunta k 2108/2109 AKR Kunta Lainvoimainen 36 Toreeninmäki AK Kunta 25 Valmis Lainvoimainen 37 Vanhan sähkölaitoksen ympäristö AK Kunta Valmis Kaavamuutos 38 Mahlamäentie AK Yksityinen 30 Valmis Valituskäsittelyssä AK yhteensä Erityisasumiskohteet 39 Krannila sopimusalue/ot kodit AK Yksityinen Lainvoimainen 40 Krannila/PL tontti PL Kunta Lainvoimainen 41 Keskusta/Toimela AK Kunta X 30 Valmis Luonnos Erityisasuminen yhteensä Kirkonkylä yhteensä

26 5. UUDET ASUNTOTUOTANTOALUEET

27 5. UUDET ASUNTOTUOTANTOALUEET Talo ARA Kehityskuvan Kunnallistekniikan nro Rajamäki tyyppi Maanomistus kohde tavoite rakentaminen Kaavatilanne 42 Saunatie AO Kunta Valmis Lainvoimainen 43 Tykkitorninmäki AO Kunta 6 4 Valmis Lainvoimainen 44 Mutkatie AO Kunta 4 Valmis Lainvoimainen 45 Uudenniityntien alue/kunta AO Kunta Lainvoimainen Uudenniityntien alue/yksityinen AO Yksityinen Lainvoimainen 46 Kylänpää AO Kunta Luonnos Kylänpää/yksityinen AO Yksityinen Luonnos Yksityinen varanto Valmis Lainvoimainen AO yhteensä Mäenpää/Tornitie AR Kunta Valmis Lainvoimainen 48 Kylänpää AR/AKR Kunta Luonnos Saunatie/NUVA AR Kunta X 24 Valmis Lainvoimainen 49 Saunatie, kaavamuutos AR Kunta 12 Valmis Kaavoitusohjelmassa Saunatie, radanvarsi AKR Kunta Valmis Kaavamuutos tarvitaan 50 Talmontie, Puistokuja/NUVA AR Kunta X Valmis Kaavamuutos tarvitaan AP, AR, AKR yhteensä AO, AP, AR, AKR yhteensä Urttilantie/Nuva AK Kunta X 40 Valmis Kaavamuutos tarvitaan 52 Kylänpää AK Kunta Luonnos AK yhteensä Erityisasumiskohteet Patruunantie AK Kunta 40 Valmis Lainvoimainen Erityisasuminen yhteensä Rajamäki yhteensä

28 5. UUDET ASUNTOTUOTANTOALUEET Talo ARA Kehityskuvan Kunnallistekniikan nro Röykkä tyyppi Maanomistus kohde tavoite rakentaminen Kaavatilanne 54 Säveltie AO Yksityinen 1 1 Valmis Lainvoimainen 55 Porttipellontie AR Yksityinen Valmis Lainvoimainen Yksityinen varanto Valmis Lainvoimainen AO, AP, AR, AKR yhteensä AK yhteensä Röykkä yhteensä

29 6. UUDET YRITYSTONTTIALUEET nro Työpaikkatontit Alueen pinta ala Kunnallistekniikan rakentaminen Kaavatilanne Maanomistus Klaukkala 68 Lintumäki ~21 ha 2020 mennessä vireillä pääosin kunta 69 Mäyränkallio itäinen ~34 ha 2020 rauennut kunta hankkii maata 70 Kirkonkylä Laidunalueen yritysalue ~3 ha valmis lainvoimainen pääosin kunta 71 Ilvesvuori eteläinen ~47 ha lainvoimainen kunta 72 Ilvesvuori pohjoinen ~60 ha luonnos pääosin kunta Rajamäki 73 Ketunpesä ~6 ha valmis lainvoimainen kunta 74 Altia ~33 ha lainvoimainen yksityinen

30 7. VÄESTÖNKEHITYS Nurmijärven väestö kasvoi 399 henkilön verran eli 1,0 % vuonna Väestönkasvu on hidastunut selvästi vuosituhannen alkuvuosista, jolloin muuttovoitto muualta Suomesta oli todella voimakasta. Kunnanhallituksen hyväksymässä väestösuunnite vuosille pohjautuu tässä maankäytön toteuttamisohjelmassa tehtyihin asuntorakentamisennusteisiin. Seuraavalla sivulla on esitetty kunnan osaalueittainen väestönkehitys vuosina asukasta Nurmijärven väestö ja väestön kasvuennusteet vuoteen 2039 Väestöennusteista nähdään, mikä vaikutus omakotirakentamisen vähenemisellä ja kerrostalorakentamisen suhteellisella lisääntymisellä on väestönkehitykseen: Väestönkasvu myös 0 6-vuotiaiden väestönlisäys kohdistuu taajamien keskustoihin Tilastokeskuksen ennuste Nurmijärven väestösuunnite, odote Väestönkasvu Nurmijärven väestösuunnite, tavoite

31 7. VÄESTÖNKEHITYS

32 8. YHTEENVETO JA POHDINTAA Maankäytön toteutusohjelmalla (MATO) on tärkeä rooli kunnan tonttituotannon koordinoinnissa. Se kytkee yhteen tonttituotantoketjun eri osat, ja sen avulla saadaan tärkeää tietoa kunnan asunto- ja toimitilarakentamisesta. MATO:lla on suora yhteys ja vaikutus kunnan väestösuunnitteeseen, joka taas on keskeinen kunnan palvelutuotannon suunnittelussa. Maankäytön toteutusohjelmaa tarvitaan tällä hetkellä paitsi toimialojen suunnittelutyössä, myös kunnan palveluverkon suunnittelussa, jota tehdään syksyllä 2015 kunnanhallituksen nimeämässä palveluverkkotoimikunnassa. Jatkossa MATO:n rooli kasvaa entisestään: Elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen sitova tavoite vuoden 2016 talousarviossa on maankäytön toteutusohjelman kehittäminen siten, että asunto- ja yritystonttituotannossa vahvistuu asiakaslähtöinen toimintamalli. Asiakaslähtöisesti toimimalla voidaan lisätä Nurmijärven houkuttelevuutta potentiaalisten uusien asukkaiden ja yritysten silmissä, ja turvata näin kunnan maanmyyntitulot.

33 8. YHTEENVETO JA PÄÄTELMÄT Talouden laskusuhdanteista huolimatta Nurmijärvelle on rakentunut asuntoja lähivuosina kohtuullisesti, eikä MAL-aiesopimuksen tuotantotavoitteesta tulla näillä näkymin jäämään paljoa tulevinakaan vuosina. Kunta ei voi sitoutua MALaiesopimuksen mukaisiin asuntotuotantomääriin, mikäli valtio ei edistä tarpeellisia liikenneväylähankkeita Nurmijärvellä erityisesti Klaukkalan ohikulkutietä. Tässä ohjelmassa tehtyyn rakentamisennusteeseen tulee kuitenkin suhtautua varauksellisesti, sillä talouden suhdanteet vaikuttavat merkittävästi kaikenlaisten omistusasuntojen kysyntään. Kunta on varautunut ja varautumassa hyvin vuokra-asuntojen kysynnän kasvuun: ARA-tuettu rakentaminen on lähivuosina nousemassa yli MAL-aiesopimukseen kirjoitetun 20 % osuuden yli. Taajamat yhteensä Haja asutusalue Koko kunta yhteensä Vuokra asuntotuotanto yhteensä Vuokra asuntojen osuus kokonaismäärästä % 25 % 21 % 23 % 14 % 10 %

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2019

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2019 Kunla 30.9.2014 112 Liite nro 3 MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2019 Elinkeino- ja kuntakehityskeskus 25.9.2014 KUNLA 30.9.2014 1. MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMAN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET Maankäytön toteuttamisohjelman

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA Elinkeino- ja kuntakehityskeskus Kuntasuunnittelulautakunta

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA Elinkeino- ja kuntakehityskeskus Kuntasuunnittelulautakunta MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2017 2021 Elinkeino- ja kuntakehityskeskus 16.9.2016 Kuntasuunnittelulautakunta 20.9.2016 SISÄLTÖ 1. MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMAN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET 3 2. NURMIJÄRVEN ASUNTOPOLIITTISET

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA Elinvoimalautakunta

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA Elinvoimalautakunta MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA - Elinvoimalautakunta 6.9. SISÄLTÖ. Maankäytön toteutusohjelman tehtävä ja tavoitteet. Nurmijärven asuntopoliittiset tavoitteet. Tonttituotannon eri vaiheiden yhteensovittaminen.

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007 Kaupunginhallituksen iltakoulu Maapoliittinen ohjelma Liittyy asuntopoliittisiin linjauksiin Kaupungin strategia kv 28.5.2007 Linjaukset 2007 08 Kunnallistekninen valmius > 1,5 v jo rakennettu 0,5 v suunniteltu

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Kymppi-Moni hankkeen työpaja 15.2.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Ari Jaakola tietopalvelupäällikkö,

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2011-2015

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2011-2015 MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2011-2015 Elinkeino- ja kuntakehityskeskus 29.09.2010 Kuntakehitystoimikunta 5.10.2010 Valtuusto 16.11.2010 1 OHJELMAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 3 2 LÄHTÖKOHTIA... 4 2.1 Päätöksiä

Lisätiedot

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Iin kunta PL 24 90 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Iin

Lisätiedot

Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä. Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL

Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä. Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL Valmistuneet/ valmistuvat asunnot 70 % asunnoista sijoittui alueille,

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018 Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta Joulukuukuu 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. MAANHANKINTA JA KAAVOITUS - Maanhankinta - Kaavoitus 3. ASUNTOTUOTANTO - Uusi tuotanto

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2013 2017

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2013 2017 MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 13 17 Elinkeino- ja kuntakehityskeskus 18.9.12 kehitystoimikunta 25.9.12 Kunnanhallitus..12 Kunnanvaltuusto 14.11.12 SISÄLTÖ 1 OHJELMAN TKOITUS JA SISÄLTÖ 4 2 LÄHTÖKOHTIA

Lisätiedot

Talous- ja suunnittelukeskus

Talous- ja suunnittelukeskus Helsingin kaupunki Talous- ja suunnittelukeskus Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja maankäytön suunnittelun päämäärät ja tavoitteet Asumisen ja maankäytön suunnittelun lähtökohtia Uutta kaupunkia Vuosina

Lisätiedot

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto Maapolitiikan linjat ja yleiskaava KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa, tonttien luovutusta, hinnoittelua sekä omistus- ja hallintasuhteiden

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA Asra 6.9.2016 64 ASEMAKAAVOITUSOHJELMA vuosille 2017-2021 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu 1 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapolitiikan pääperiaatteet Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapoliittinen ohjelma Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Sipoon kunnan

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma 2013-2016

Maapoliittinen ohjelma 2013-2016 Maankäyttö Sisältö 1 Kaupungin maanomistus... 3 2 Kaupungin maapoliittiset tavoitteet... 3 3 Kaupungin maapolitiikka... 3 3.1 Maanhankinta... 4 3.2 Maan luovutus... 4 3.3 Verolait... 5 3.4 Rakentamiskehotusmenettely...

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA ASEMAKAAVOITUSOHJELMA vuosille 2016-2020 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu 1 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten.

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUS. Kuva: havainnekuva Kylänpään alueesta (Arkkitehtitoimisto Harris & Kjisik Oy)

ASEMAKAAVOITUS. Kuva: havainnekuva Kylänpään alueesta (Arkkitehtitoimisto Harris & Kjisik Oy) 1 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavan tarkoituksen on osoittaa tarpeelliset alueet eri käyttötarkoituksia

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma

Maapoliittinen ohjelma kaupunginhallitus 23.11.2015, 433 Sisältö 1 Kaupungin maanomistus... 3 2 Kaupungin maapoliittiset tavoitteet... 3 3 Kaupungin maapolitiikka... 3 3.1 Maanhankinta... 4 3.2 Maan luovutus... 4 3.3 Verolait...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE Kontiolahden kunta tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE Kontiolahden kunta tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2018-2021 Kontiolahden kunta tekninen lautakunta lokakuu 2017 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MAANHANKINTA, KAAVOITUS JA TONTTIEN LUOVUTUS... 3 2.1 Maanhankinta... 3 2.2 Kaavoitus...

Lisätiedot

Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset. 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta

Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset. 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa,

Lisätiedot

Mikä asuntostrategia?

Mikä asuntostrategia? Asuntostrategialuonnos Mari Randell Mikä asuntostrategia? Seudun yhteinen maankäyttösuunnitelma, asuntostrategia ja liikennejärjestelmäsuunnitelma on valmisteltu samaan aikaan ja tiiviissä yhteistyössä

Lisätiedot

Elinkeino- ja kuntakehityskeskus

Elinkeino- ja kuntakehityskeskus TP TA+muutokset TA TS TS Tuloslaskelma 2015 2016 2017 2018 2019 Toimintatuotot 32 347 41 900 31 900 31 900 31 900 Myyntituotot 6 379 15 900 7 400 7 400 7 400 Maksutuotot 19 611 20 000 20 000 20 000 20

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN ASUNTOTUOTANTO- OHJELMA 2013-2017 JA TONTINLUOVUTUSOHJELMA 2013-2022

JÄRVENPÄÄN ASUNTOTUOTANTO- OHJELMA 2013-2017 JA TONTINLUOVUTUSOHJELMA 2013-2022 1 JÄRVENPÄÄN ASUNTOTUOTANTO- OHJELMA 2013-2017 JA TONTINLUOVUTUSOHJELMA 2013-2022 SISÄLTÖ 1. Ohjelmoinnin tausta, tarkoitus sekä lähtökohdat Tausta ja lähtökohdat Helsingin seudun näkymät Järvenpään asuntomarkkinatilanne

Lisätiedot

Valtion tukema asuntotuotanto. 23.9.2015 Tommi Laanti Pääsuunnittelija Ympäristöministeriö tommi.laanti@ymparisto.fi

Valtion tukema asuntotuotanto. 23.9.2015 Tommi Laanti Pääsuunnittelija Ympäristöministeriö tommi.laanti@ymparisto.fi Valtion tukema asuntotuotanto 23.9.2015 Tommi Laanti Pääsuunnittelija Ympäristöministeriö tommi.laanti@ymparisto.fi Valtion tukema asuntotuotanto o Sosiaalinen asuntotuotanto (EU, SGEI) o Vuokra-asuntoja

Lisätiedot

18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi

18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi 18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi Toimielin Tilivelvolliset Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta ja kaavoitusjohtaja Toiminta-ajatus ja tehtävät Rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Turun Kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma (Yt)

Turun Kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma (Yt) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 5579-2014 (641) Turun Kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma (Yt) Tiivistelmä: Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen

Lisätiedot

Kohtuuhintaisen asuminen turvaaminen maapoliittisilla linjauksilla

Kohtuuhintaisen asuminen turvaaminen maapoliittisilla linjauksilla 1/6 Kohtuuhintaisen asuminen turvaaminen maapoliittisilla linjauksilla Yleistä Kaupungin maapolitiikalla ymmärretään kaupungin maanhankintaan ja - luovutukseen, yksityisen maan kaavoittamiseen sekä yksityisessä

Lisätiedot

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008 Hausjärven kunta ohjelma 2008 Ehdotus 2.12.2008, hyväksyminen: Kvalt 16.12.2008 104 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 1.1 MAAPOLITIIKAN YLEISET MÄÄRITELMÄT... 2 1.1.1 Maapolitiikka... 2 1.1.2 Maankäyttöpolitiikka...

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki KAUPUNKIKEHITYSOHJELMA 1 Kaupunkikehitysohjelman lähtökohdat Strateginen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 Hallituksen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA

HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA Kymppi-Moni Työpaja 15.2-16.2.2012 Marko Kankare kaupungingeodeetti HYVINKÄÄ KARTALLA HYVINKÄÄ (31.12.2011) Asukkaita 45 500 Pinta-ala 337 km2 Asemakaava-alue 3 100 ha osuus väestöstä

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA ASEMAKAAVOITUSOHJELMA vuosille 2016-2020 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu 1 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten.

Lisätiedot

Talousaerviossa 2012 ennätyssuuret investoinnit, investointimenot 15,7 milj. Josta kunnallistekniikan osa on n. 6 milj.. (Kunnallistekninen panostus)

Talousaerviossa 2012 ennätyssuuret investoinnit, investointimenot 15,7 milj. Josta kunnallistekniikan osa on n. 6 milj.. (Kunnallistekninen panostus) Pirkkala kasvaa voimakkaasti, väestön kasvun taitekohta v.2000 jonka jälkeen kasvu järjestelmällisesti yli 3%. Hallitsematon asukasmääränkasvu (yli 3%) tuo erityisiä haasteita mm. kunnallistekniikan, terveys,

Lisätiedot

Asuntotuotanto Vantaalla

Asuntotuotanto Vantaalla Asuntotuotanto Vantaalla Vantaan kaupunkirakenteen kehitys 1960-2014 Asuntopolitiikan päätavoitteita Täydennysrakentamisen edistäminen Vantaan asuntorakentamisennuste 2015-2024 ARY:n vierailu Vantaalla

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKIRAKENNE (KARA) 2030-LUVULLE. Tiivistelmä

KUOPION KAUPUNKIRAKENNE (KARA) 2030-LUVULLE. Tiivistelmä KUOPION KAUPUNKIRAKENNE (KARA) 2030-LUVULLE Tiivistelmä Strategisen maankäytön palvelut 8.6.2015 Kuopion strategia vuoteen 2020 Kuopion kasvusopimus Kuopion väestöennuste vuoteen 2030 Kaupunkirakennesuunnitelma

Lisätiedot

Sisällys KÄSITTELY... 4 KAAVAVARANTO JA

Sisällys KÄSITTELY... 4 KAAVAVARANTO JA Sisällys LÄHTÖKOHDAT... 3 MATO-OHJELMAN PAINOPISTEET JA KÄSITTELY... 4 MATO-OHJELMAN YLEISTAVOITTEETT... 5 MATO-OHJELMAN TOIMINNALLISET TAVOITTEET... 6 LÄHTÖTIETOJA... 7 VÄESTÖN KEHITYS...... 7 KAAVAVARANTO

Lisätiedot

Iin kunta PL Ii KAAVOITUSKATSAUS

Iin kunta PL Ii KAAVOITUSKATSAUS Iin kunta PL 24 90 Ii 6.2.2008 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Iin

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2016-2025 Uuden asuinalueet

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2016-2025 Uuden asuinalueet MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2016-2025 Uuden asuinalueet 1. OHJELMAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ Ajankohtaisia maankäyttöön liittyviä asioita käsittelevä tekniikan- ja ympäristön toimialan sisäinen työryhmä

Lisätiedot

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Tiivistelmä Helsingin seudun MAL-seurannasta, 25.11.2014 Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Lisätiedot

VUODEN 2015 RAKENTAMISEEN LUOVUTETTAVAT UUDET TONTIT

VUODEN 2015 RAKENTAMISEEN LUOVUTETTAVAT UUDET TONTIT MATO-0 VUODEN 0 RAKENTAMSEEN LUOVUTTAVAT UUD TONTT MATO-0 on itkän aikavälin rakentamis- ja tontinluovutusohjelma. Ohjelma on tarkentunut niin, että enää ei ole tarkoituksenmukaista tehdä erillistä kolmivuotista

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Asuntotuotannon haasteet Helsingille Valtakunnallinan asunto- ja yhdyskuntapäivä 8.5.2008 Helsinki

Asuntotuotannon haasteet Helsingille Valtakunnallinan asunto- ja yhdyskuntapäivä 8.5.2008 Helsinki Asuntotuotannon haasteet Helsingille Valtakunnallinan asunto- ja yhdyskuntapäivä 8.5.2008 Helsinki Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä Helsingin kaupunki Asumisen uhkakuva on kasvanut Vuokra-asuntotuotanto

Lisätiedot

Klaukkalantien alue 9

Klaukkalantien alue 9 1 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavan tarkoituksen on osoittaa tarpeelliset alueet eri käyttötarkoituksia

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma Valtuusto

Maapoliittinen ohjelma Valtuusto Maapoliittinen ohjelma 2016 Valtuusto 22.6.2016 60 www.nurmijarvi.fi 2 Sisällysluettelo Maapoliittinen ohjelma 2016 Nurmijärven kunta... 1 1 Johdanto... 1 1.1 Maapolitiikka lainsäädännössä... 1 2 Lähtökohdat...

Lisätiedot

SELVITYS SYISTÄ, MIKSI ARA- JA VÄLIMUODON TAVOITTEITA EI OLE SAAVUTETTU SEKÄ TOI- MENPITEITÄ TAVOITTEISIIN PÄÄSEMISEKSI

SELVITYS SYISTÄ, MIKSI ARA- JA VÄLIMUODON TAVOITTEITA EI OLE SAAVUTETTU SEKÄ TOI- MENPITEITÄ TAVOITTEISIIN PÄÄSEMISEKSI HELSINGIN KAUPUNKI SELVITYS SYISTÄ, MIKSI ARA- JA VÄLIMUODON TAVOITTEITA EI OLE SAAVUTETTU SEKÄ TOI- MENPITEITÄ TAVOITTEISIIN PÄÄSEMISEKSI AM-ohjelman täytäntöönpanopäätöksen (27.6.2016) mukainen selvitys

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 90 000 asukkaan väestönkasvuun;

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA SELVITYS YHTIÖMUOTOISEN ASUNTORAKENTAMISEN KOHDENTUMISESTA 2014-2030

MAANKÄYTTÖ- JA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA SELVITYS YHTIÖMUOTOISEN ASUNTORAKENTAMISEN KOHDENTUMISESTA 2014-2030 MAANKÄYTTÖ- JA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 SELVITYS YHTIÖMUOTOISEN ASUNTORAKENTAMISEN KOHDENTUMISESTA 2014-2030 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus MAANKÄYTTÖ- JA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA SELVITYS

Lisätiedot

OHJELMAKAUDEN 2004 2008 ASUNTOPOLIITTISET TOIMENPITEET

OHJELMAKAUDEN 2004 2008 ASUNTOPOLIITTISET TOIMENPITEET OHJELMAKAUDEN 2004 2008 ASUNTOPOLIITTISET TOIMENPITEET 1 Asuntotuotannon määrä, hallintasuhde, rahoitusmuoto ja rakennuttaminen Asemakaavoittamalla, kaupungin maan luovutusehdoilla sekä valtion lainoituksella

Lisätiedot

Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen 12.2.2013

Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen 12.2.2013 Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen Esityksen sisältö Hieman asuntotuotannon ja kaavoituksen volyymeistä Espoossa Asuntotuotannon kriittiset tekijät maankäytön

Lisätiedot

Kaavoituksen tulevaisuus Boostaaja vai feidaaja?

Kaavoituksen tulevaisuus Boostaaja vai feidaaja? RAKLIN ALUETOIMIKUNTA Ajankohtaisseminaari, Jyväskylä 8.10.2014 Kaavoituksen tulevaisuus Boostaaja vai feidaaja? Leena Rossi Yleiskaavapäällikkö Jyväskylän kaupunki Jyväskylän kaupungin aktiivisen palautteen

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma Kunnanvaltuusto 31.1.2011

Maapoliittinen ohjelma Kunnanvaltuusto 31.1.2011 Kunnanvaltuuston hyväksymä 31.1.2011 5 Dnro: 99/10.00.00/2011 Maapoliittinen ohjelma - Kunnanvaltuusto 31.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO - 1. JOHDANTO 3-2. MAANHANKINTA 4 Kunnan maanomistus... 4 Maanhankinnan

Lisätiedot

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Miksi on rakennettava? Oulun kaupunki on Pohjois-Suomen kasvava keskuskaupunki. Oulun kaupungin

Lisätiedot

Maanomistajien maksama korvaus yhdyskuntarakentamisesta

Maanomistajien maksama korvaus yhdyskuntarakentamisesta Kunnanhallitus 342 31.10.2016 Kunnanhallitus 3 09.01.2017 Vesitorninmäen asemakaavan maankäyttösopimus (kv) 465/10.00.00/2012 Kunnanhallitus 31.10.2016 342 Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti 21.04.2016

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Pekka Hinkkanen 20.4.2010 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 91 000

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö

Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimen

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (jäljempänä kunta) 2. Alue, jota sopimus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUT Päätehtävät

YMPÄRISTÖPALVELUT Päätehtävät YMPÄRISTÖPALVELUT Päätehtävät OMAISUUDEN HALLINTA ja YLLÄPITO RAKENTAMISEN EDELLYTYKSET Palvelualuepäällikkö Petri Joro YMPÄRISTÖPALVELUT MAA- OMAISUUS KADUT JA VIHERALUEET KUNNAN RAKENNUKSET Maankäyttöpäällikkö

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Nilsiässä sijaitsevien rakennuspaikkojen luovutusehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupungin

Lisätiedot

ks. http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;60;498;75030;87898;88248

ks. http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;60;498;75030;87898;88248 Taulukko1. Tyytyväin en Ei osaa sanoa Tyytymätön Asunnon koko ja varusteet 84 8 8 5. Rauhallisuus ja yleinen järjestys 81 10 9 6. Asuinalueen arvostus 74 15 12 8. Liikenneturvallisuus 73 14 13 1. Melutaso

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

Paikkatiedot Helsingin seudun MAL-seurannassa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Kansallismuseon auditorio Arja Salmi, erityisasiantuntija HSY

Paikkatiedot Helsingin seudun MAL-seurannassa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Kansallismuseon auditorio Arja Salmi, erityisasiantuntija HSY Paikkatiedot Helsingin seudun MAL-seurannassa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Kansallismuseon auditorio Arja Salmi, erityisasiantuntija HSY Helsingin seudun MAL-aiesopimus Valtion ja Helsingin seudun

Lisätiedot

KYMPPI R 2015 OHJELMA

KYMPPI R 2015 OHJELMA 2013 2014 2015 2016 2017 201720182018 2019 2019 2020 2020 2021 2022 2021 2023 20222024 202320252024 2026 2025 2027 2026 2027 2028 2029 KYMPPI R 2015 OHJELMA Maankäytön toteuttaminen vuoteen 2025 JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA vv. 2015 2017

KAAVOITUSOHJELMA vv. 2015 2017 LAIHIAN KUNTA 1 KAAVOITUSOHJELMA vv. 2015 2017 1. ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSET JA LAAJENNUKSET Asemakaavojen muutoksia ja laajennuksia laaditaan tarpeiden, osayleiskaavan, raakamaan hankinnan ja määrärahojen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhdyskuntalautakunta 26.03.2013 201 Vuokrattavien ammattirakentajien asunto- ja päiväkotitonttihaku kevät 2013

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhdyskuntalautakunta 26.03.2013 201 Vuokrattavien ammattirakentajien asunto- ja päiväkotitonttihaku kevät 2013 SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhdyskuntalautakunta 26.03.2013 201 Vuokrattavien ammattirakentajien asunto- ja päiväkotitonttihaku kevät 2013 201 Vuokrattavien ammattirakentajien asunto- ja päiväkotitonttihaku

Lisätiedot

Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä

Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä Kymppi Moni työpaja 22.3.2012 Leena Rossi ja Anna Isopoussu Jyväskylän väestöarvio Koko kaupungin väestöarvio Käsitteistö: väestöennuste,

Lisätiedot

Maankäytön toteuttamisen ajoitus ja kunnallisteknisten investointien ennakointi Jyväskylässä

Maankäytön toteuttamisen ajoitus ja kunnallisteknisten investointien ennakointi Jyväskylässä Maankäytön toteuttamisen ajoitus ja kunnallisteknisten investointien ennakointi Jyväskylässä Kymppi Moni työpaja 16.2.2012 Anna Isopoussu ja Mika Koliseva Maankäytön toteuttamisen ajoitus Lähtötietoina

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA vv

KAAVOITUSOHJELMA vv LAIHIAN KUNTA 1 KAAVOITUSOHJELMA vv. 2013-2015 1. ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSET JA LAAJENNUKSET. Asemakaavojen muutoksia ja laajennuksia laaditaan tarpeiden, osayleiskaavan, raakamaan hankinnan ja määrärahojen

Lisätiedot

Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet:

Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet: ASUINTONTTIEN PYSÄKÖINTIPAIKKAMÄÄRIEN LASKENTAOHJEET Laskentaohjeen tavoitteet Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet:

Lisätiedot

PEDERSÖREN KUNTA Maankäyttöpoliittinen ohjelma 2014. Pedersören kunta Maankäyttöpoliittinen ohjelma 2014 1

PEDERSÖREN KUNTA Maankäyttöpoliittinen ohjelma 2014. Pedersören kunta Maankäyttöpoliittinen ohjelma 2014 1 PEDERSÖREN KUNTA Maankäyttöpoliittinen ohjelma 2014 Pedersören kunta Maankäyttöpoliittinen ohjelma 2014 1 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat... 4 2.1 Maankäyttöpoliittinen ohjelma... 4 2.2 Väestö...

Lisätiedot

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelujen vastaus valtuustoaloitteeseen (8/2013), joka koskee siirtolapuutarha-alueita kaavoitusohjelmaan (KH, KV)

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelujen vastaus valtuustoaloitteeseen (8/2013), joka koskee siirtolapuutarha-alueita kaavoitusohjelmaan (KH, KV) Yhdyskuntatekniikan lautakunta 50 12.06.2014 Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelujen vastaus valtuustoaloitteeseen (8/2013), joka koskee siirtolapuutarha-alueita kaavoitusohjelmaan (KH, KV) 691/10.03.01.02/2013

Lisätiedot

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Mari Randell, Helsingin kaupunki, asunto-ohjelmapäällikkö 3.10.2014 1 Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma, MASU 2050 Helsingin seudun asuntostrategia 2025 Helsingin

Lisätiedot

YM19/5511/2015 VALTION JA HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN VÄLINEN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN SOPIMUS 2016 2019

YM19/5511/2015 VALTION JA HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN VÄLINEN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN SOPIMUS 2016 2019 YM19/5511/2015 VALTION JA HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN VÄLINEN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN SOPIMUS 2016 2019 Neuvottelutulos 6.4.2016 Tarkistettu 10.5.2016 2 VALTION JA HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN VÄLINEN

Lisätiedot

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se sisältää selostuksen Kauniaisten kaupungissa sekä

Lisätiedot

Alueelle kohdistuvat suunnittelukaudella 2014-2018 seuraavat kaavoitushankkeet: Hanke Toteutusaika Toteutustapa Kustannusarvio

Alueelle kohdistuvat suunnittelukaudella 2014-2018 seuraavat kaavoitushankkeet: Hanke Toteutusaika Toteutustapa Kustannusarvio Asuntila Asuntilasta on rakentunut 1990-luvun loppupuolesta alkaen vajaan 3 000 asukkaan pientaloalue. Alue on laaja, yhtenäinen ja monipuolinen pientaloalue, jossa on lähipalvelut. Asuntila ei kasva enää

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNGIN MAAPOLIITTISET LINJAUKSET 2011. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

PORVOON KAUPUNGIN MAAPOLIITTISET LINJAUKSET 2011. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TIEDOTUSTILAISUUS 30.8.2011 Maarit Ståhlberg 2 Maapolitiikka Maapolitiikka käsittää kaupungin toimenpiteet, jotka liittyvät maa-alueiden hankintaan maa-alueiden

Lisätiedot

Toimenpide- ja kaavoitusohjelma rakennemallin toteuttamiseksi

Toimenpide- ja kaavoitusohjelma rakennemallin toteuttamiseksi RAISION KAUPUNKI Toimenpide- ja kaavoitusohjelma rakennemallin toteuttamiseksi 28.1.2014 Sisällys Lähtökohta... 3 MAL-aiesopimus... 3 Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035... 3 Aineisto... 4 Kaavoitusohjelma

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2012-2015. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2012-2015. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta Helmikuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. MAANHANKINTA JA KAAVOITUS - Maanhankinta - Kaavoitus 3. ASUNTOTUOTANTO - Korjausrakentaminen

Lisätiedot

Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa

Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa Kehittämisjohtaja Olli Isotalo RAKLI: Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen Finlandiatalo 5.3.2015 Espoo toteuttaa Helsingin seudun MAL-sopimusta

Lisätiedot

Mäntsälä kaavoitus syksy 2015

Mäntsälä kaavoitus syksy 2015 Mäntsälä kaavoitus syksy 2015 1) ASUMINEN 1a) Valmiit toteutettavat asumisen kaavat 174_Tiimari_asemakaava / AK 200 asukasta INFRA VALMIS 206_Taruma_asemakaava / AO 200 asukasta INFRA PUUTTUU 209_Mannikko_pohjoinen_asemakaava

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 02.06.2014 Sivu 1 / 1 4766/02.07.00/2012 122 3.12.2012 122 2.12.2013 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh.

Lisätiedot

Vantaan kokemuksia täydennysrakentamisesta

Vantaan kokemuksia täydennysrakentamisesta Vantaan kokemuksia täydennysrakentamisesta Esikaupungit 20X0 -seminaari, Helsinki Heikki Virkkunen, projektijohtaja Tomi Henriksson, asumisen erityisasiantuntija Esityksen rakenne 1. Täydennysrakentamisen

Lisätiedot

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvik pysyy väljästi rakennettuna ja viihtyisänä asuinalueena 3.5.2012 1 Långvikin kehittäminen kunnan päätöksenteossa 1(5) Joulukuu

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASUNTOPOLIITTISEKSI TOIMENPIDEOHJELMAKSI VUOSILLE 2012-2015 14.2.2012

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASUNTOPOLIITTISEKSI TOIMENPIDEOHJELMAKSI VUOSILLE 2012-2015 14.2.2012 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASUNTOPOLIITTISEKSI TOIMENPIDEOHJELMAKSI VUOSILLE 2012-2015 14.2.2012 HALLITUSOHJELMAN PÄÄTAVOITTEET: 1. Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen 2. Julkisen talouden

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE ASEMAKAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE 213-217 ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavan tarkoituksen on osoittaa tarpeelliset

Lisätiedot

Järvenpään Asuntotuotanto-ohjelma 2012-2016. Kaupunginhallitus hyväksynyt 13.2.2012 26

Järvenpään Asuntotuotanto-ohjelma 2012-2016. Kaupunginhallitus hyväksynyt 13.2.2012 26 Järvenpään Asuntotuotanto-ohjelma 2012-2016 Kaupunginhallitus hyväksynyt 13.2.2012 26 Sisällys JÄRVENPÄÄN ASUNTOTUOTANTO-OHJELMA 2012-2016 3 1. Ohjelmoinnin tausta, tarkoitus ja lähtökohdat 3 Väestösuunnite

Lisätiedot

KORTTELI 27 UTAJÄRVI

KORTTELI 27 UTAJÄRVI KORTTELI 27 UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 23.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 UTAJÄRVEN KUNTA Laitilantie 5 PL 18 91600 UTAJÄRVI Vireilletulosta

Lisätiedot

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan laadinnan yhteydessä

Lisätiedot

JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20

JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20 JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20 MATO-20-OHJELMAN TARKOITUS Vuosittain laadittavan ohjelman tarkoituksena on: sovittaa yhteen ja ennakoida maankäytön toteuttamista, palveluverkkoja, kunnallistekniikkaa,

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin?

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Kuntamarkkinat 11.9.2013. Marko Kankare kaupungingeodeetti KAUPUNKI PÄHKINÄNKUORESSA Asukasluku 46 000, kasvu alle 1 % / vuosi,

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA vv

KAAVOITUSOHJELMA vv LAIHIAN KUNTA KAAVOITUSOHJELMA vv. 2017 2019 1. ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSET JA LAAJENNUKSET Asemakaavojen muutoksia ja laajennuksia laaditaan tarpeiden, osayleiskaavan, raakamaan hankinnan ja määrärahojen

Lisätiedot

Ylöjärven maapoliittinen ohjelma 2017

Ylöjärven maapoliittinen ohjelma 2017 Ylöjärven maapoliittinen ohjelma 2017 Kaupunginhallitus 15.5.2017 Kaupunginvaltuusto 22.5.2017 www.ylojarvi.fi Sisällys Johdanto... 1 Maapolitiikan ja maapoliittisen ohjelman määrittely... 1 Maapolitiikka

Lisätiedot

1. Keskusurheilukenttä

1. Keskusurheilukenttä Lainvoimaiset kaavat 1. Keskusurheilukenttä Vastuuhenkilö: Kaisu Kuusela Urheilu- ja virkistystoimintojen korttelialue. Pinta-ala (%) 24 600 m² (100%) Rakennusoikeutta 4470 k-m² Kadut Vesiputket 2013 Aikataulu:

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 98 11.06.2014

Ympäristölautakunta 98 11.06.2014 Ympäristölautakunta 98 11.06.2014 Paraisten kaupungin lausunto Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittisesta ohjelmasta 2014-2017 sekä kuntakohtaisen toimenpide- ja kaavoitusohjelman hyväksyminen 1338/10.00.00.00/2014

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark.

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Selostus Työ: 26024 Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.scewo.fi Toimistot:

Lisätiedot

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen.

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen. 1 TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö Marjo Nieminen Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa

Lisätiedot

Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja -haasteet

Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja -haasteet Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja -haasteet Yhteinen kuuleminen, Eduskunta 29.11.2017 Hannu Penttilä Apulaiskaupunginjohtaja Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialue Vantaan kaupunki Valtion

Lisätiedot