ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie"

Transkriptio

1 Kaavatunnus Asianumero ASRA.ltk: ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Asemakaavan muutos koskee korttelin 3772 tonttia 4 Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 3772 tontti 4 Asemakaavan muutoksen selostus koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Liitteet: - kaavoitettava alue - osallistumis- ja arviointisuunnitelma - tilastolomake - asemakaavakartta ja -määräykset Vireilletulosta on ilmoitettu Nurmijärven Uutisissa xx.x Nurmijärven kunta Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu PL Nurmijärvi Asemakaava-arkkitehti Timo Lehtinen kaavan laatija p

2 2 1 Tiivistelmä Asemakaavan muutoksella kaavamerkintää muutetaan siten, että tontille on mahdollista rakentaa kaksiasuntoinen omakotitalo (AO2) voimassa olevan kaavan salliman yksiasuntoisen (AO1) sijaan. Asemakaavan muutos käynnistettiin kunnan aloitteesta. Hanke tuli vireille Asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä xx.x.-xx.x.2016 ehdotus xx.xx.-xx.xx Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksyi kaavanmuutoksen xx.xx Asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan vähäinen ja sen hyväksyy asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta. Kaavamuutoksen valmistelu on tehty Nurmijärven kunnan omana työnä. 2 Kaavoituksen lähtökohdat 2.1 Selvitys suunnittelualueesta Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven Klaukkalan asemakaava-alueella, Vanha Myllytien ja Tornimäentien (rakentamaton) välisellä alueella. Suunnittelualue sisältää korttelin 3772 tontin 4 Alueen on laajuudeltaan n. 1680m2 ja se on kunnan omistuksessa. Suunnittelualueen sijainti 2.2 Suunnittelutilanne Maakuntavaltuuston hyväksymässä Uudenmaan maakuntakaavojen epävirallisessa yhdistelmässä alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Ympäristöministeriön vahvistamassa 2. vaihemaakuntakaavassa alue sijaitsee taajamatoimintojen alueella.

3 3 Oikeusvaikutuksettomassa Nurmijärven yleiskaavassa (hyväksytty kunnanvaltuustossa 1989) alue on pientalovaltaista aluetta (AP2). Klaukkalan osayleiskaavassa, jonka valtuusto on hyväksynyt (ei ole vielä lainvoimainen). Alue on merkitty pientalovaltaiseksi asuinalueeksi (AP-1) Ote Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmästä ja Klaukkalan osayleiskaavasta Alueella on voimassa asemakaava, joka on vahvistettu (3-292). Aluetta koskevat kaavamääräykset ovat: AO1 erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden asunnon. Tontin tehokkuusluku e=0.25 ja suurin sallittu kerrosluku I. Voimassa oleva asemakaava

4 4 Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet Valtakunnallisista alueiden käyttötavoitteista (2009) suunnittelualuetta koskee osittain kolme ensimmäistä: 1. Toimiva aluerakenne 2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 5. Helsingin seudun erityiskysymykset 6. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet 2.3 Aluetta ja sen lähiympäristöä koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 3 Kaavoituksen vaiheet 3.1 Suunnittelun käynnistäminen 3.2 Kaava-asian vireilletulo asemakaavan muutoksen vireilletulosta Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin Nurmijärven Uutisissa xx.x.2016 julkaistulla kuulutuksella. Osallisille lähetettiin kirje, jossa ilmoitettiin kaavamuutoksen vireilletulosta ja luonnoksen nähtävilläolosta. 3.3 Osallistuminen ja yhteistyö Tässä kaavamuutoksessa osallisia ovat: alueen ja lähialueiden maanomistajat Nurmijärven Sähkö Oy, Nurmijärven Vesi, Sonera Oyj ja alueella toimivat yritykset Nurmijärven kunnan hallinto- ja luottamuselimet Osallistumis- ja arviointisuunnitelma annettiin tiedoksi asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle ja se oli nähtävillä kunnanvirastossa, Klaukkalan yhteispalvelupisteessä ja asemakaavoituksen internetsivuilla xx.x alkaen. Asemakaavan muutosluonnos käsiteltiin asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnassa , minkä jälkeen se oli alustavasti nähtävillä x.x.-x.x Asemakaavan muutosluonnoksesta saatiin nähtävilläoloaikana X kirjallista mielipidettä. Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä xx.x.-xx.x Siitä saatiin X lausuntoja ja muistutuksia. 3.4 Päätöksentekovaiheet asemakaavan muutoksen vireilletulosta. hyväksyä asemakaavan muutosluonnoksen ja suorittaa MRA 30 :n mukaisen kuulemisen.

5 5 hyväksyä asemakaavan muutosehdotuksen ja asettaa sen nähtäville MRA 27 :n mukaisesti 30 vrk:n ajaksi. hyväksyä asemakaavan muutoksen. 4 Asemakaavan muutoksen kuvaus 4.1 Asemakaavan muutoksen sisältö perusteluineen Asemakaavan muutoksella kaavamerkintää muutetaan siten, että tontille on mahdollista rakentaa kaksiasuntoinen omakotitalo (AO2) voimassa olevan kaavan salliman yksiasuntoisen (AO1) sijaan. Kerrosluku muutetaan muotoon II ympäristön rakennuskannan mulkaisesti. Lisäksi kaavamääräyksiin on lisätty mm. hulevesi- ja melumäärätyksiä. 4.2 Asemakaavan muutoksen vaikutukset Tällä pienellä teknisluonteisella kaavamuutoksella ei ole mainittavia vaikutuksia ympäristöön. Asemakaavamuutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden kanssa. Kaavamuutos tukee yhdyskuntarakenteen eheytymistä, taajamarakenteen toimivuutta sekä toimintojen keskittämistä. Ranta-alueen virkistystarpeet on turvattu. Kaavamuutos on Klaukkalan osayleiskaavan mukainen ja kaavan laatimisessa on huomioitu yleiskaavan sisältövaatimukset. 5 Asemakaavan muutoksen toteutus (selvitetään kaavoituksen edetessä) Nurmijärvellä Juha Oksanen suunnittelupäällikkö Timo Lehtinen asemakaava-arkkitehti kaavan laatija