Jyväskylän kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen asiakaskyselyn tulokset 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylän kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen asiakaskyselyn tulokset 2013"

Transkriptio

1 Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut Jyväskylän kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen asiakaskyselyn tulokset Johdanto Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen asiakaskysely kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen asiakkaille toteutettiin Perheitä pyydettiin arvioimaan päivähoitoon, esiopetukseen ja kerhoihin hakemista, tiedottamista sekä kotien ja päivähoidon välistä yhteistyötä. Vanhemmat arvioivat myös, miten lapsi on viihtynyt hoitopaikassa, miten lapsen yksilölliset tarpeet huomioidaan ja millaiset toimintamahdollisuudet vanhemmat kokevat lapsella olevan varhaiskasvatusympäristössä. Asiakaskyselyn tuloksia hyödynnetään varhaiskasvatuspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kehittämisessä sekä toimintakauden suunnittelussa. Kysely toteutettiin verkkokyselynä. Lasten vanhemmat saivat kutsun kyselyyn sähköpostitse. Kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen vastauslinkit löytyivät myös varhaiskasvatuspalvelujen nettisivulta Tulosraportteihin on koottu tuotokset kaikilla pyydetyillä taustamuuttujilla, joita olivat päivähoidon tuottamistapa (yksityinen, kunnallinen), kyselyyn vastaajan rooli (lapsen äiti, isä, muu perheen jäsen), lapsen ikä vuosina, nykyisen asiakassuhteen kesto (alle puoli vuotta, yli puoli vuotta), hoitomuoto (päivähoito, esiopetus, kerho) ja vuorohoidon tarve. Tämä yhteenvetoraportti pohjautuu päiväkodin johtaja Tuula Dahlblomin tekemään yhteenvetoon asiakaskyselyn tuloksista. 2. Kyselyn kohderyhmä Kyselyn kohderyhmä oli Jyväskylän kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen n asiakasta. Kunnallisissa varhaiskasvatuspalveluissa on n asiakasta ja yksityisissä palveluissa n asiakasta. 3. Saadut vastaukset Kysely sisälsi taustakysymysten lisäksi neljä väittämää asteikolla 0-4 (4 = erinomainen, 3 = hyvä, 2 = kohtalainen, 1 = huono, 0 = ei kokemusta/tietoa asiasta) arvioitavaksi sekä kuusi monivalintakysymystä - mistä vastaaja sai tietoa päivähoito-, esiopetus- tai kerhopaikkojen erilaisista vaihtoehdoista - millaista palvelua on saanut hakiessaan päivähoito-, esiopetus- tai kerhopaikkaa - miten aloittaminen päivähoidossa/esiopetuksessa/kerhossa sujui - miten lasta huomioidaan yksilöllisesti ja miten varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelmaan kirjatut asiat toteutuvat - miten vanhempien ja työntekijöiden välinen yhteistyö ja viestintä ovat toteutuneet - sopivin tiedottamisen ja viestinnän tapa - varahoitojärjestelyistä - tärkeistä kehittämistyön kohteista

2 Edellisten lisäksi yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen asiakkailta kysyttiin - onko palveluntuottaja selvittänyt hoitomaksun määräytymisen selkeästi - onko palveluntuottaja selvittänyt hoitopaikan irtisanomisajan pituuden ja irtisanomisaikaan liittyvät velvoitteet Kyselyyn sai vastata anonyymisti Vastausmäärät ja vastausprosentit Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä kappaletta. Kunnallisten varhaiskasvatuspalvelujen vastauksia näistä oli ja yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen vastauksia oli 730 kappaletta. Kyselyn kokonaisvastausprosentti oli 33 %. Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen asiakkaista kyselyyn vastasi peräti 53 % ja kunnallisten varhaiskasvatuspalvelujen asiakkaista 26 %. Vastausprosentit vaihtelivat hieman palvelumuodoittain. Lapsia yhteensä tässä palvelumuodossa Määrä kaikista varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevista lapsista (7401) Vastaajien määrä Vastaajien määrä tässä palvelumuodossa olevien lasten määrästä Vastaajien määrä kaikista vastaajista (2309) Kunnalliset päiväkodit ,2% ,2% 52,2% 16,3% Vastaajien määrä kaikista varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten määrästä (7401) Yksityiset päiväkodit ,1% ,8% 25,1% 7,8% Kunnallinen perhepäivähoito Yksityinen perhepäivähoito Avoimet varhaiskasvatuspalvelut (kunn.) 600 8,1% ,3% 7,8% 2,5% 405 5,5% ,1% 5,3% 1,6% ,3% ,8% 7,9% 2,46% Kaikista kyselyyn vastaajista kaksi kolmesta (77 %) oli äiti ja vajaa joka neljäs (23 %) oli isä. Vastaushetkellä 82 % yksityisissä varhaiskasvatuspalveluissa olleista lapsista oli ollut päivähoito- tai esiopetuspaikassaan yli puoli vuotta ja 18 % alle puoli vuotta. Kunnallisissa varhaiskasvatuspalveluissa yli puoli vuotta päivähoito-, esiopetus tai kerhopaikassa oli ollut 88 % lapsista ja 12 % alle puoli vuotta. Suurin osa eli 53 % kyselyyn vastanneista oli hoidossa kokopäiväisesti yli viisi tuntia päivässä ja seuraavaksi eniten eli 17 % vastanneista oli hoidossa kokopäiväisesti enintään 10 tai 15 päivää kuukaudessa. 10 % vastanneista oli esiopetuksen lisäksi päivähoidossa ja loput palveluntarpeet jakaantuivat osapäiväiseen/-aikaiseen hoitoon, pelkkään esiopetukseen ja kerhoihin.

3 4. Tulosten yhteenveto pääkohdittain 4.1. Päivähoito-, esiopetus- tai kerhopaikan hakeminen Perustelut ensisijaiselle paikkatoiveelle Avoimeen kysymykseen perusteluista ensisijaisen päivähoito-, esiopetus- tai kerhopaikan valinnalle hakutilanteessa tuli 2059 vastausta. Tärkeimmät ensisijaisen hoitopaikan valintaan vaikuttavat tekijät ovat hoitopaikan sijainti, palvelumuoto ja toiminnan laatuun liittyvät tekijät. Myös sisarusten pääseminen samaan hoitopaikkaan, henkilökunta, tuttuus, maine, suositukset, lapsiryhmän koko, yksikön koko, kaverit, puhdas sisäilma, uudehko rakennus, miljöö, aukioloaika, suuntautuneisuus, arvot, erityisopetus, tukiviittomat, kieli, jatkuvuus esiopetukseen tai kouluun, varahoito sekä lapsen henkilökohtaisiin ominaisuuksiin tai tarpeisiin liittyvät asiat koettiin tärkeinä. Yksityisten päiväkotien vastaajat ilmoittivat muita useammin perusteluiksi tuttavien suositukset ja päiväkodin toimintaideologian tai suuntautuneisuuden. Kerhopaikan valintaan vaikuttivat lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvät tarpeet sekä mahdollisuus kotona olevalle vanhemmalle kahdenkeskiseen aikaan nuoremman sisaruksen kanssa. Perhepäivähoidon valintaan vaikutti pieni lapsiryhmä, rauhallinen ja kodinomainen toiminta sekä hoitajan mahdollisuus huomioida lapset yksilöllisesti, esimerkiksi hoitajalla on aikaa kuunnella lasta ja olla hänen kanssaan. Ensisijainen toive ei aina täyttynyt, mutta vastaajat kuvasivat kuitenkin tyytyväisyyttään saamaansa vaihtoehtoon tutustuttuaan paikkaan.

4 Tietoa eri vaihtoehdoista Varhaiskasvatuksen eri palvelumuodoista, mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista vastaajat saivat eniten tietoa internet-sivuilta, ystäviltä, tuttavilta ja muilta vanhemmilta sekä soittamalla päiväkotiin tai päiväkodin työntekijältä. Lisäksi tietoa haetaan ja saadaan varhaiskasvatuksen palvelukeskuksesta, Klemmari-sivuilta (yksityiset palvelut) sekä suoraan esim. perhepäivähoitajalta. Palvelu päivähoito-, esiopetus- tai kerhopaikkaa hakiessa sekä tiedotus ja viestintä Jyväskylän kaupungin internet-sivuja käytetään vastausten mukaan eniten tiedonhakuun päivähoito- esiopetus- tai kerhopaikkaa haettaessa. Tiedonhakuun internet-sivuilta sekä vuorovaikutuksen mahdollistamiseen hakuprosessin aikana kohdistuu vastaajien taholta kehittämistoiveita. Sähköiseen päivähoitopaikan hakuun toivottiin lisätoimintoja mm. automaattinen vastaus hakemuksen vastaanottamisesta sekä tarvittaessa väliaikatietojen tarkistamisen mahdollisuutta. Osa vastaajista kokee, että heillä ei ole todellista valinnan mahdollisuutta päivähoito- tai esiopetuspaikan suhteen. Perheelle on tärkeää saada sisarukset samaan hoitopaikkaan, mutta se ei ole vastaajien mielestä aina onnistunut kunnallisessa päivähoidossa. Kerrottaessa perheelle vaihtoehtona yksityisistä palveluista toivottiin myös kerrottavan siihen liittyvät eroavaisuudet verrattuna kunnalliseen hoitoon. Parhaat arviot tiedonsaannista ja palvelusta paikkaa haettaessa antoivat avointen varhaiskasvatuspalveluiden vanhemmat. He mainitsevat, että erityisesti tänä keväänä on hyvin informoitu kerhojen muuttumisesta maksuttomaksi. Huonoimmat arviot tähän kysymykseen antavat puolestaan yksityisen perhepäivähoidon vastaajat.

5 4.2. Hyvä alku Päivähoidon hyvä alku -avoimeen kysymykseen vastasi yli1000 vanhempaa. Päivähoidon, esiopetuksen ja kerhon aloittaminen koetaan kodeissa tärkeäksi vaiheeksi. Hyvä alku toteutui vastaajien mukaan parhaiten perhepäivähoidossa ja yksityisissä päiväkodeissa. Kunnallisille päiväkodeille ja kerhoille vastaajat puolestaan antoivat parannusehdotuksia niihin liittyen. Avoimissa vastauksissa perheet kertoivat arvostavansa yhteydenpitoa hyvissä ajoin ennen päivähoidon aloitusta, ystävällistä ja rauhallista kohtaamista, lapsen ja perheen huomioimista. Vanhemmat toivoivat saavansa mahdollisuuden olla lapsen mukana tutustumistilanteessa, joita voisi olla useampia. Yksiköstä annettava Hyvä alku -esite tukee käytännön tutustumista ja kiinteän kodin ja päiväkodin välisen yhteistyön aloitusta. Perheet toivovat, että etenkin ensimmäistä lastaan päivähoitoon, esiopetukseen tai kerhoon tuoville vanhemmille asiat kerrotaan seikkaperäisesti ja arkikielellä. Kotikäynti ennen päivähoidon, esiopetuksen tai kerhon aloitusta saa kiitosta niiden vanhempien taholta, jotka sen ovat kokeneet. Kotikäyntiä tulisi vanhempien mukaan muistaa tarjota vanhemmille enemmän Varhaiskasvatussuunnitelmaan pohjautuva hoito, kasvatus ja opetus Jyväskylän varhaiskasvatussuunnitelmassa kuvataan, kuinka lapsikohtainen varhaiskasvatussuunnitelma (lapsen vasu) tukee lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä ja oppimista eli lapsen hyvinvointia. Asiakaskyselyssä kysyttiin vanhemmilta arvioita lapsen yksilöllisen varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen toteutumisesta. Lisäksi pyydettiin vanhempia kirjoittamaan ja perustelemaan havaitsemistaan asioista, jotka lapsen henkilökohtaiseen suunnitelmaan liittyen ovat toteutuneet tai eivät ole toteutuneet. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyviin kysymyksiin saatiin yli 1800 vastausta. Suuri osa vastaajista pitää vasua ja sen parissa tehtävää työtä tärkeänä. Vanhemmat ovat tyytyväisiä siihen, että ovat saaneet suunnitelman myötä konkreettisen tavan olla enemmän osallisina lapsensa kasvun ja kehityksen suunnittelussa ja arvioinnissa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa olevista, toteutuneista asioista vastaajat mainitsivat eniten leikkimiseen, kaverisuhteisiin, ryhmässä toimimiseen, lapsen henkilökohtaisiin tarpeisiin sekä ruokailuun ja WC-asioihin tai hygieniaan liittyviä asioita. Henkilöstöllä oli vastaajien näkemyksen mukaan suurin merkitys yhdessä keskusteltujen ja kirjattujen asioiden toteutumiseen. Toteutumattomia asioita olivat, ettei kaverisuhteita ei ole tuettu riittävästi, lapsen henkilökohtaisia tarpeita ei ole huomioitu ja esimerkiksi monipuolista toimintaa ei ole toteutettu toivotulla tavalla. Päiväuniin liittyviä toiveet, liian vähäinen henkilöstömäärä, liian suuri lapsiryhmä sekä aikuisten kiire, pienet tilat ja yhteisen keskustelun puute koettiin toteutumattomiksi asioiksi. Useissa vastauksissa ilmaistiin huoli aikuisten riittävyydestä ja heidän toimintatavoistaan lasten toimien valvonnassa sekä lasten välisiin ristiriitatilanteisiin puuttumisessa. Leikki on lapselle tärkein tapa toimia ja oppia. Vastauksista käy ilmi, että vanhemmat ovat huomanneet lapsensa saavan leikkiä hoitopaikassa. Leikkimahdollisuuksien järjestäminen sai runsaasti positiivisia arvioita kaikissa varhaiskasvatuspalveluiden muodoissa. Vanhemmat painottivat vastauksissaan, kuinka tärkeää olisi toimia lapsen kanssa niin, että lapsi saa kasvaa ja oppia omaan tahtiinsa ilman, että sitä kiirehdittäisiin.

6 Vastauksista käy ilmi, että turvallisuudesta pidetään vanhempien näkemyksen mukaan melko hyvää huolta. Rakennuksen ja pihapiirin kunto huolettaa vastausten perusteella osaa vanhempia. Aidat ja portit eivät ole riittävän hyvässä kunnossa ja aidat ovat osittain liian matalia ja lumet on aurattu talvella vaarallisiksi kasoiksi. Lääkehoitoon liittyvistä asioista asiakaskyselyssä tuotiin esiin huomio, että kaikki työntekijät eivät hallitse riittävästi lääkehoidon vaatimia taitoja ja tietoja Tiedotus ja viestintä hoidon aikana Päivittäinen keskustelu on vanhempien mielestä kaikista tärkein tapa vaihtaa ajatuksia ja tietoa. Tiedotteet, myös kuukausikirjeet halutaan toimitettavan sähköpostitse. Sopivimmiksi tiedottamisen ja viestinnän tavoiksi vastaajat arvioivat eri tiedottamisen tapojen sopivuutta omalla kohdallaan seuraavasti: Päivittäinen keskustelu 30 % Sähköposti 23 % Viikkotiedote 10 % Reissuvihko tai kirjelappu 9 % Kuukausikirje 9 % Tekstiviesti 8 % Ilmoitustaulu 7 % Hoitopaikan/kerhon omat internet-sivut 2 % Sosiaalisen median väline 2% Työntekijöiden motivaatio työhön, esittäytyminen, taito kuunnella ja keskustella sekä ammattitaito sai eniten erinomaisia arvosanoja. Opiskelijoiden esittäytymiseen ei olla tyytyväisiä. Toimintaa koskevaan tiedottamiseen tulisi vanhempien mukaan edelleen kiinnittää huomiota. Kaavio: Arvio viestintään ja yhteistyöhön liittyvistä asioista (kaikki 2039 vastaajaa)

7 4.5. Varahoitojärjestelyjen toteutuminen perhepäivähoidossa ja päiväkodeissa Kunnallisten varhaiskasvatuspalveluiden vastaajia pyydettiin arvioimaan varahoitojärjestelyjä. Yksityisten päiväkotien vastaajilta arviota ei pyydetty, koska varahoitoa ei välttämättä ole järjestetty. Heitä pyydettiin vastaamaan erilliskysymykseen, onko palveluntuottaja järjestänyt varahoidon vai ei. Varahoitojärjestelyt saivat vastaajilta runsaasti kriittistä palautetta. Varahoitojärjestelyihin toivottiin enemmän valinnanvaraa ja perheen toiveiden huomioonottamista. Vastaajat moittivat eniten tutustumista varahoitopaikkaan ja tiedonsaantia varahoitopaikan toiminnasta. Työntekijöiden motivaatio ja ammattitaito sekä varahoidon järjestelyistä tiedottaminen sai varahoitoon liittyvistä asioista parhaat arviot. Noin puolella vastaajista ei ollut kokemusta varahoidosta tai siihen liittyvistä asioista. Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen asiakkailta kysyttiin, onko palveluntuottaja järjestänyt varahoitopaikan? Varahoitopaikalla tarkoitetaan hoitojärjestelyjä silloin, kun päiväkoti on suljettu tai perhepäivähoitaja on estynyt hoitamasta lapsia. Kysymykseen vastasi 730 asiakasta, joista 73 % (533 vastausta) ilmoitti, että varahoitopaikka on järjestetty ja 27 % ilmoitti, että varahoitopaikkaa ei ole järjestetty Yksityisen päivähoidon erityiskysymykset Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen asiakkailta kysyttiin yksityiseen palveluun liittyen kaksi erityiskysymystä, joista ensimmäinen koski hoitomaksun määräytymisen selvittämistä ja toinen hoitopaikan irtisanomiseen liittyviä asioita. 83 % yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen asiakkaista ilmoitti, että palveluntuottaja on selvittänyt hoitomaksun määräytymisen selkeästi. 67 % asiakkaista ilmoitti, että palveluntuottaja on selvittänyt hoitopaikan irtisanomisajan pituuden ja irtisanomisaikaan liittyvät velvoitteet. 5. Tärkeimmät kehittämiskohteet Sekä kunnallisten että yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen asiakkaita pyydettiin valitsemaan annetusta listasta kolme mielestään tärkeintä asiaa, joita pitäisi kehittää. Sekä kunnallisten että yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen asiakkaat pitivät tärkeimpänä kehitettävänä asiana lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen liittyviä asioita. Kunnallisten palvelujen asiakkaat pitivät seuraavaksi tärkeimpinä kehittämisasioina varhaiskasvatuksen toteuttamiseen liittyviä asioita (mm. lapsiryhmien muodostaminen, toimintaympäristö), tiedottamiseen ja viestintään liittyviä asioita sekä erilaisten päivähoito-, esiopetus- ja kerhopalvelujen vaihtoehtojen tarjontaa. Yksityisten palvelujen asiakkaiden mielestä seuraaviksi tärkeimpinä kehittämisasioina pidettiin erilaisten päivähoito-, esiopetus- ja kerhopalvelujen vaihtoehtojen tarjontaa, hakemiseen liittyviä käytäntöjä sekä varhaiskasvatuksen toteuttamiseen liittyviä asioita (mm. lapsiryhmien muodostaminen, toimintaympäristö).

8 Kehitettäväksi esitetyt asiat Kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut Yksityiset varhaiskasvatuspalvelut Lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen Lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen liittyvät asiat (752 mainintaa) liittyvät asiat (296 mainintaa) Varhaiskasvatuksen toteuttamiseen liittyvät Erilaisten päivähoito-, esiopetus- ja kerhopalvelujen vaihtoehtojen tarjonta (264) asiat (540) Tiedottamiseen ja viestintään liittyvät asiat Hakemiseen liittyvät käytännöt (239) (446) Erilaisten päivähoito-, esiopetus- ja kerhopalvelujen vaihtoehtojen tarjonta (405) (191) Varhaiskasvatuksen toteuttamiseen liittyvät asiat Aloitukseen liittyvät asiat ja käytännöt (401) Tiedottamiseen ja viestintään liittyvät asiat (182) Vanhempien ja työntekijöiden yhteistyöhön Aloitukseen liittyvät asiat ja käytännöt (143) liittyvät asiat (322) Varahoitojärjestelyihin liittyvät asiat (303) Varahoitojärjestelyihin liittyvät asiat (131) Hakemiseen liittyvät käytännöt (300) Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan/esiopetuksen oppimissuunnitelmaan ja sen toteuttamiseen liittyvät asiat (130) Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan/esiopetuksen oppimissuunnitelmaan ja Vanhempien osallisuuteen liittyvät asiat (119) sen toteuttamiseen liittyvät asiat (285) Vanhempien osallisuuteen liittyvät asiat (260) Vanhempien ja työntekijöiden yhteistyöhön liittyvät asiat (114) Esiopetuksen toteuttamiseen liittyvät asiat Johonkin muuhun asiaan liittyvä kehittäminen (90) (140) Johonkin muuhun asiaan liittyvä kehittäminen Esiopetuksen toteuttamiseen liittyvät asiat (68) (136) 6. Tulosten hyödyntäminen ja jatkotoimet Kyselystä saatiin paljon arvokasta asiakaspalautetta sekä kunnallisten että yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen toimivuudesta ja kehittämistarpeista. Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään varhaiskasvatuspalvelujen toimintakauden suunnittelussa sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kehittämistyössä. Myös varhaiskasvatuspalvelujen hakemisen sekä viestinnän ja tiedottamisen kehittämisessä asiakaskyselyn tuloksia ja vastaajien esiin nostamia asioita tullaan hyödyntämään. Merkityksellinen yhteistyö lapsen parhaaksi "Kun päiväkodin henkilöstö aidosti kohtaa vanhemmat, haluaa oppia tuntemaan heidät ja heidän ajatusmaailmansa, niin vanhemmat kokevat keskustelun päiväkodin kanssa merkitykselliseksi (ei: turhaksi) ja varaavat siihen aikaa, koska silloin keskustelusta seuraa jotain, sillä on merkitystä, siitä oppii molemmat, se helpottaa lapsen kasvattamista.

Varhaiskasvatuspalvelujen asiakaskysely

Varhaiskasvatuspalvelujen asiakaskysely Varhaiskasvatuspalvelujen asiakaskysely Tuusulan kunnassa toteutetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadunarviointikyselyt pääsääntöisesti kerran vuodessa. Kyselyt ajoittuivat 2013 viikoille 13

Lisätiedot

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakastyytyväisyyskysely Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely FCG Efeko Oy Sisällys sivu Johdanto Kyselyyn vastanneet

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Helsinki 12.12.2014 Aki Miettinen Kehitysjohtaja Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa

Lisätiedot

Pääkaupunkiseutu. Varhaiskasvatuksen asiakaskysely 2017 TULOSTEN YHTEENVETO

Pääkaupunkiseutu. Varhaiskasvatuksen asiakaskysely 2017 TULOSTEN YHTEENVETO Pääkaupunkiseutu Varhaiskasvatuksen asiakaskysely 2017 TULOSTEN YHTEENVETO 20.12.2017 Taustaa ja menetelmiä AJANKOHTA Loka-Marraskuu 2017 - kysely oli avoinna 20.10.-12.11.2017 - kyselykielet: suomi, ruotsi,

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely Yhteenvetoraportti

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely Yhteenvetoraportti Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2011 Yhteenvetoraportti 12.1.2012 Sisältö: 1. Johdanto 2. Kyselyn kohderyhmä 3. Saadut vastaukset 3.1. Vastausmäärät 3.2. Vastausprosentit 4. Tulosyhteenveto

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa päivähoidosta pääkaupunkiseudun neljässä

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely päivähoidossa tai kerhossa aloittaneiden lasten vanhemmille 2013

Asiakastyytyväisyyskysely päivähoidossa tai kerhossa aloittaneiden lasten vanhemmille 2013 Aloittaneiden kyselyn ja kaikille vanhemmille suunnatun asiakastyytyväisyyskyselyn raportit 2013 Asiakastyytyväisyyskysely päivähoidossa tai kerhossa aloittaneiden lasten vanhemmille 2013 Keskiarvotaulukko

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=319. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,64. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=319. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,64. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2013 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2013. Osalle vanhemmista päiväkodin johtaja lähetti kyselylinkin sähköpostilla. Kyselyyn

Lisätiedot

Päivähoidon asiakaskysely 2017 Joensuun kaupunki

Päivähoidon asiakaskysely 2017 Joensuun kaupunki Päivähoidon asiakaskysely 2017 Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 3,59 Heikko taso 3,6 3,99 Hyvä taso

Lisätiedot

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Päivähoidon aloittaminen Päivähoidon aloittamisvaihe on tarkoitus suunnitella yksilökohtaisesti lapsen ja vanhempien tarpeet huomioiden. Tutustumiskäynnillä

Lisätiedot

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 2011-2012

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 2011-2012 Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 2011-2012 Kyselyn koonti ja tulokset L.H. 22.2.2013 Vastaajat ja vastausprosentit Vastauksia kunnallisista yksiköistä 110 / 76,4

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, enintään neljän kokopäiväisen ja yhden osapäiväisen hoitolapsen turvallisessa pienryhmässä.

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

Päivähoidon palvelukykykysely syksyllä Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen Ahonen Vs. suunnittelija 9.12.

Päivähoidon palvelukykykysely syksyllä Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen Ahonen Vs. suunnittelija 9.12. Päivähoidon palvelukykykysely syksyllä 2008 Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen Ahonen Vs. suunnittelija 9.12.2008 Päivähoidon laadunhallinta Päivähoidon laadunarviointi perustuu

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon OHOI Osaamista vuorohoitoon Henkilöstökoulutus 7.3.2016 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon tuula.dahlblom@jamk.fi Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

HELSINGIN VARAHAISKASVATUKSEN ASIAKASKYSELY 2015

HELSINGIN VARAHAISKASVATUKSEN ASIAKASKYSELY 2015 15.12.2015 HELSINGIN VARAHAISKASVATUKSEN ASIAKASKYSELY 2015 Helsingin varhaiskasvatusvirastossa kysyttiin lasten vanhempien tyytyväisyyttä loka-marraskuun vaihteessa (Opetusviraston ruotsinkielinen varhaiskasvatus

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. 1 PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2014 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2014. Kyselyyn vastasi 317 vanhempaa. Vastausprosentti on 23,83%. Päivähoidon asiakkaina

Lisätiedot

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelumme tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa toimivat

Lisätiedot

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 09/2010 01/2011

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 09/2010 01/2011 Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 09/2010 01/2011 Palvelualuetyöryhmän yhteenveto ja ehdotukset Riitta Heinonen, Liisa Hynninen, Ritva Mutanen, Maisa Rantanen, Kirsi

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi 29.9.2014 Varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimi Yksityisen pph:n ohjaajat (2½ hlöä) (5 hlöä) Palvelupäällikkö

Lisätiedot

Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2010

Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2010 Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2010 Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen-Ahonen ja Mirella Korhonen Taustatietoja kyselyyn» Kysely toteutettiin lasten

Lisätiedot

Yksityisen perhepäivähoidon valvonta (ja ohjaus)

Yksityisen perhepäivähoidon valvonta (ja ohjaus) Yksityisen perhepäivähoidon valvonta (ja ohjaus) Oulussa Omassa kodissaan työskenteleviä yksityisiä perhepäivähoitajia 95 (kunnallisia hoitajia 120) Työsopimussuhteisia (yksityisen hoidon tuella palkattuja)

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma LAPSEN NIMI: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön

Lisätiedot

Päiväkotien ja ryhmäperhepäivähoidon asiakaskysely - Perusraportti. Vastaajien määrä: 39

Päiväkotien ja ryhmäperhepäivähoidon asiakaskysely - Perusraportti. Vastaajien määrä: 39 Päivähoidon asiakaskysely toteutettiin 17.3.2015 30.4.2015 välisenä aikana. Vastaajia oli yhteensä 60. Kyselyn tuloksia käytetään päivähoidon toiminnan kehittämiseen. Kyselyn aikana lapsia oli päivähoidossa

Lisätiedot

Feelback Oy Sisällys

Feelback Oy Sisällys Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2 Sisällys Sisällys 2 Mittari 3 Vastausmäärät Yhteensä Päiväkoti Perhepäivähoito Ryhmäperhepäivähoito 2 Kunnallinen 2 Ostopalvelu 3 Yksityinen 3 Kunnallinen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakaskysely 2014

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakaskysely 2014 Varhaiskasvatuspalveluiden asiakaskysely 2014 Tuusulan kunnan varhaiskasvatuksen asiakaskysely toteutettiin maaliskuussa 2014. Sähköiseen kyselyyn vastasivat päiväkotien, perhepäivähoidon ja kerhotoiminnan

Lisätiedot

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k.

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k. LAPSEN KUVA Jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma. Tämä lomake on suunnitelman toinen osa. Suunnitelma tukee lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä

Lisätiedot

Kehittämiskohteiksi nostetaan väittämät, joiden kohdalla arvo on < 4,3. Vahvuuksia muodostavat väittämät, joiden arvo on vähintään = 4,3.

Kehittämiskohteiksi nostetaan väittämät, joiden kohdalla arvo on < 4,3. Vahvuuksia muodostavat väittämät, joiden arvo on vähintään = 4,3. 1 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASKYSELY 2017 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä lomakkeella keväällä 2017. Kyselyyn vastasi 152 huoltajaa, mikä on 33 vastausta vähemmän kuin viime vuonna. Vastausprosentti

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

erittäin tyytyväinen tyytyväinen parantamisen varaa tyytymätön

erittäin tyytyväinen tyytyväinen parantamisen varaa tyytymätön ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2015: TULOKSET. Kysely suoritettiin 16.3.-17.4.2015 niiden hoitolasten vanhemmille, joiden lapset ovat kunnallisessa päivä- ja vuorohoidossa Kuhmoisten kunnassa. Kyselyyn eivät

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Helsingissä

Varhaiskasvatus Helsingissä Varhaiskasvatus Helsingissä Lasten varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta, jotka nivoutuvat toisiinsa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyvinvoiva lapsi, jolla on hyvät kasvun, oppimisen ja

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukysely 2014

Varhaiskasvatuksen laatukysely 2014 Varhaiskasvatuksen laatukysely 2014 1. Lapseni ikä (129 vastaajaa) (ei osaa sanoa: 0) keskiarvo: 4.5 pienin: 1 suurin: 10 LAPSENI HOITOPAIKKA 2. Lapseni on (138 vastaajaa) (ei osaa sanoa: 0) LAPSENI HOITOPAIKKA

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 4 3 PÄIVÄHOITOPAIKAN HAKU... 5 4 ALAVUDEN VARHAISKASVATUKSESTA YLEISESTI... 6

1 JOHDANTO... 3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 4 3 PÄIVÄHOITOPAIKAN HAKU... 5 4 ALAVUDEN VARHAISKASVATUKSESTA YLEISESTI... 6 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskysely 2013 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 4 3 PÄIVÄHOITOPAIKAN HAKU... 5 4 ALAVUDEN VARHAISKASVATUKSESTA YLEISESTI... 6 5 OMASTA PÄIVÄHOITOPAIKASTANNE...

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen nimi: syntymäaika Päivähoitopaikka: HELAPUISTON PÄIVÄKOTI PÄÄSKYSEN PÄIVÄKOTI PPH KESKUSTELUN päivämäärä: osallistujat: Lapsen ja vanhemman aiemmat kokemukset päivähoidosta:

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Kyselyyn vastaajia 3217 henkilöä Englanninkieliseen kyselyyn vastaajia 22 henkilöä Vastaajia yhteensä 3239 henkilöä Generated on 22.03.2013 07:50 Taustatiedot

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, turvallisessa ryhmässä, eri-ikäisten lasten kanssa omana itsenään ja omista tarpeistaan

Lisätiedot

LAATUKYSELY Varhaiskasvatuspalvelut Raportti

LAATUKYSELY Varhaiskasvatuspalvelut Raportti LAATUKYSELY 2016 Varhaiskasvatuspalvelut Raportti Sisältö 1 Taustaa... 4 2 Vastaajien taustatiedot... 5 3 Varhaiskasvatuksen laatua koskevat kysymykset... 5 3.1 Tutustuminen... 6 3.2 Lapsen hyvinvointi

Lisätiedot

Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa alkaen SIVISTYSPALVELUT

Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa alkaen SIVISTYSPALVELUT Sodankylä Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa 1.8.2017 alkaen Varhaiskasvatuksen uusi organisaatio 1.8.2017 Kylälaakson päiväkodin toiminta loppuu 31.7.2017 Vuorohoidon järjestäminen

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen esiopetussuunnitelma (esiops) on esiopetuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia

Lisätiedot

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito on hoitajan kodissa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaisen ja yksilöllisen kasvuympäristön, jossa lapsella on

Lisätiedot

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

CHILDCARE / VARHAISKASVATUSKYSELY 2016 ( )

CHILDCARE / VARHAISKASVATUSKYSELY 2016 ( ) CHILDCARE / VARHAISKASVATUSKYSELY 2016 (16.12.2016) Ulvila on mukana Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamassa CHILDCAREhankkeessa yhdeksän muun kunnan kanssa. Hanke toteutti

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52 VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET Kyselyyn vastanneita 52 Varhaiskasvatuksen vasukysely huoltajille Mitkä arvot ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen

CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen 21.4.2016 2 21.4.2016 Palvelutuotannon periaatteet Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely

Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2008 Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen Ahonen vs. suunnittelija 27.1.2009 Varhaiskasvatuksen laadunhallinnan kokonaisuus

Lisätiedot

ERITYISVARHAISKASVATUKSEN ASIAKASKYSELY 2015

ERITYISVARHAISKASVATUKSEN ASIAKASKYSELY 2015 VARHAISKASVATUSPALVELUT ERITYISVARHAISKASVATUKSEN ASIAKASKYSELY 2015 Kyselyjä lähetettiin 68, vastauksia palautui 27, vastausprosentti 39,7 Asteikko: 5 = erittäin hyvin, 4 = hyvin, 3 = ei hyvin eikä huonosti,

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö Näin meidän yksikössä/ryhmässä : Pienryhmätoimintaan on mahdollisuus päivittäin.

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskysely

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskysely Päivähoidon asiakastyytyväisyyskysely 2008 Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen Ahonen vs. suunnittelija 27.1.2009 Tässä esityksessä tarkastellaan asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 20 Lapset ja nuorisotyö - Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Puijolan nuorisotyö 2 Päätavoite PUIJOLA EDISTÄÄ SOSIAALISTA NUORISOTYÖTÄ jakautuu 4 osatavoitteeseen

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 1 nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 2 Hyvä kotiväki Lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö ovat koti ja perhe. Varhaiskasvatus vastaa osaltaan lapsen hyvinvoinnista,

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA (päivitetty 16.3.2016) KUNNALLISEN VARHAISKASVATUKSEN VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita

Lisätiedot

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

Porvoon varhaiskasvatuksen kotihoidontuen kuntalisäselvitys. Vertikal Oy Hanne Koskiniemi Simo Pokki. Esitys lautakunnalle 25.1.

Porvoon varhaiskasvatuksen kotihoidontuen kuntalisäselvitys. Vertikal Oy Hanne Koskiniemi Simo Pokki. Esitys lautakunnalle 25.1. Porvoon varhaiskasvatuksen kotihoidontuen kuntalisäselvitys Vertikal Oy Hanne Koskiniemi Simo Pokki Esitys lautakunnalle 25.1.2018 Varhaiskasvatuksen kustannusrakenne 2017 Vaka-palvelut yhteensä 33 564

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

Päivähoidon palvelukykykysely keväällä Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen Ahonen Vs. suunnittelija 5.5.

Päivähoidon palvelukykykysely keväällä Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen Ahonen Vs. suunnittelija 5.5. Päivähoidon palvelukykykysely keväällä 2009 Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen Ahonen Vs. suunnittelija 5.5.2009 Päivähoidon laadunhallinta Keväällä 2009 kysely toteutettiin

Lisätiedot

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät 10.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät SOS-lapsikylän toimintakäsikirjan mukaisesti lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen lasten asioista vastaaville

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 / 11 Lapsen nimi: JOENSUUN KAUPUNKI LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka

Lisätiedot

Raportti Saarijärven kaupungin varhaiskasvatuksen laadusta laatukyselyt vuosilta 2009 2011

Raportti Saarijärven kaupungin varhaiskasvatuksen laadusta laatukyselyt vuosilta 2009 2011 Raportti Saarijärven kaupungin varhaiskasvatuksen laadusta laatukyselyt vuosilta 2009 2011 Saarijärven kaupunki Soila Heinonen & Anna Kovanen 21.3.2012 Sisällys 1 JOHDANTO...1 1.1 TAK-arviointijärjestelmä

Lisätiedot

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS-

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- VASU LAPSEN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Hyvä Kotiväki, Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta huolehditaan

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.5.2017 Liite 2 44 Varhaiskasvatuspalvelut Luottamuksellinen Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsi: Päiväkoti/perhepäivähoito: 2 Perustiedot perheestä Perheeseen kuuluvat

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

PERHO hanke 2004-2006

PERHO hanke 2004-2006 PERHO hanke 2004-2006 Matka kohti yhteistä päivähoitoa Merja Sillanpää ja Virpi Mikkonen, Kiiminki Matka alkaa Kiimingissä 50 omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa päivähoidossa siirryttiin

Lisätiedot

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut Asiakasraati Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut 21.9.2016 Asiakasraati aloittanut toimintansa maaliskuussa 2008 on kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen asiakkaiden osallisuus-

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

Raportti Saarijärven kaupungin varhaiskasvatuksen laadusta laatukyselyt vuodelta 2012

Raportti Saarijärven kaupungin varhaiskasvatuksen laadusta laatukyselyt vuodelta 2012 Raportti Saarijärven kaupungin varhaiskasvatuksen laadusta laatukyselyt vuodelta 12 Lasten piirustuksia kivasta hoitopäivästä Saarijärven kaupunki Soila Heinonen & Anna Kovanen 15.5.12 2 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI. Aika to 1.11.2012 klo 18.00 20.00. Paikka Pappilanvuoren päiväkoti, Koppelonpolku 2

LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI. Aika to 1.11.2012 klo 18.00 20.00. Paikka Pappilanvuoren päiväkoti, Koppelonpolku 2 1 (5) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika to 1.11.2012 klo 18.00 20.00 Paikka Pappilanvuoren päiväkoti, Koppelonpolku 2 Läsnä Katko Soili Lampinen Taru Lehtinen Elina

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen esiopetussuunnitelma on esiopetuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä,

Lisätiedot

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Nivalan varhaiskasvatuspalvelut Hyväksytty Nivalan kaupungin sivistyslautakunnassa 21.6.2016, 58 Tiedote päivähoitomaksuista 1.8.2016 31.7.2018 Välttyäksenne takautuvilta

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Tenavat ryhmäperhepäiväkoti. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle

MUHOKSEN KUNTA. Tenavat ryhmäperhepäiväkoti. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle MUHOKSEN KUNTA Tenavat ryhmäperhepäiväkoti TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle 2017 2018 Hyvinvointilautakunnan 31.10.2017 hyväksymä Tenavien ryhmäperhepäivähoidon toimintasuunnitelma toimikaudelle 2017-2018

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Perhepäivähoito. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle

MUHOKSEN KUNTA. Perhepäivähoito. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle MUHOKSEN KUNTA Perhepäivähoito TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle 2017 2018 Hyvinvointilautakunnan 31.10.2017 hyväksymä Perhepäivähoidon toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2017-2018 Perhepäivähoitoa voidaan

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUS JA KIINTYMYSSUHDE

VUOROVAIKUTUS JA KIINTYMYSSUHDE Varhaiskasvatus VUOROVAIKUTUS JA KIINTYMYSSUHDE Lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus ja kiintymyssuhde vahvistuvat parhaiten, kun perhe viettää aikaa yhdessä. Pienelle lapselle riittävät kotona saadut

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf. Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf. Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Graafinen ohjeisto Päiväkotihoito Kemin päiväkodit tarjoavat lapsiperheille yksilöllistä, korkeatasoista ja monipuolista varhaiskasvatusta. Toiminta on sekä tavoitteellista, että

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12 10.02.2016 Sivu 1 / 1 521/2016 05.10.00 12 Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen järjestämisen periaatteita Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Barbro

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna Sivistyslautakunta 81 26.10.2016 Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2017-2018 625/12.00.01/2016 Sivistyslautakunta 26.10.2016 81 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10. Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.2013 28.10.2013 Tietoja pähkinänkuoressa 0-6 - vuo(aita n. 11 300

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN STRATEGIA

HYVÄN KASVUN STRATEGIA HYVÄN KASVUN STRATEGIA 2010-2014 Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu ARVIOINTI 2013 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla toukokuun 2013 aikana Vastauksia: Varhaiskasvatuksen huoltajat 120 kpl

Lisätiedot

Mitä perhepäivähoidossa todella tapahtuu?

Mitä perhepäivähoidossa todella tapahtuu? Mitä perhepäivähoidossa todella tapahtuu? Jyrki Reunamo Helsingin yliopisto Orientaatioprojektin kotisivut: http://blogs.helsinki.fi/reunamo/ Orientaation lähteillä - varhaiskasvatuksen kehittämisprojekti

Lisätiedot