Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015"

Transkriptio

1 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201

2 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan. Kysely tuottaa seutu-, kaupunki- sekä koulukohtaista tietoa koulutuspalveluiden laadusta sisältäen pääkaupunkiseudun kaupungeille yhteisen osuuden ja kaupunkikohtaiset osuudet. Kysely suunnattiin perusopetuksen. luokan oppilaiden huoltajille. Tarkoituksen oli, että oppilas vastaa tutkimukseen yhdessä huoltajan kanssa. Vastaaminen kyselyyn tapahtui internetlinkistä, josta tiedotettiin oppilashallinnon Wilma - liittymän kautta. Koulut lähettivät tiedon kyselystä huoltajille ja vastaaminen oli mahdollista suomen-, ruotsin-, englannin-, viron-, venäjän- tai somalinkielisenä. Ensimmäinen tutkimuskutsu lähetettiin huoltajille Koulut lähettivät huoltajille sekä oppilaille muistutuksen kyselystä kahdesti marras- ja joulukuun aikana. Heikon vastausaktiivisuuden takia kyselyn vastausaikaa jatkettiin aina saakka. Tulokset raportoidaan koko pääkaupunkiseutu yhteensä raportissa sekä kaupungeittain. Näissä raporteissa tuloksia tarkastellaan kokonaistasolla sekä myös oppilaan sukupuolen ja äidinkielen mukaan (suomi ja ruotsi). Koulukohtaiset raportit toimitetaan, mikäli koulusta on saatu vastauksia vähintään oppilaalta. Tuloksia verrataan soveltuvin osin vuonna 20 toteutetun. luokkalaisten sekä vuonna 2011 toteutetun 2. luokkalaisten vastaaviin tuloksiin. Koulukohtaisissa raporteissa tuloksia verrataan pääkaupunkiseudun ja kaupungin tulosten lisäksi koulun omiin vuoden 20 tuloksiin, mikäli tulokset ovat saatavilla.

3 Tulosten esittämisestä Tuloksia esitetään väittämien jakaumina sekä keskiarvoina. Osa-alueiden indeksitulokset on laskettu kyseenomaisen osa-alueen väittämien keskiarvojen keskiarvona. Väittämien koulukohtaisina minimi- ja maksimituloksina on esitetty tuloksia vain niiden koulujen osalta, joissa vastaajia on ollut vähintään. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on %-jakaumatuloksille sekä keskiarvotuloksille alla olevan taulukossa esitettyjen lukuarvojen mukainen. %-jakaumatuloksille tuloksille V. 201 tuloksien osalta Vuosivertailu 20 vs. 201 V. 201 tuloksien osalta Vuosivertailu 20 vs. 201 %-yksikköä %-yksikköä Asteikkoarvoa Asteikkoarvoa Kokonaisaineisto + 2,0 + 2, + 0,0 + 0,0 Kauniainen + 11,9 + 1, + 0,20 + 0,28

4 Vastaajamäärät Tutkimukseen vastattiin varsin heikosti. Koko pääkaupunkiseudun vastausprosentti jää 22, prosenttiin. Kauniaisen osalta vastausprosentiksi muodostuu, %. Molemmista kouluista saatiin erittäin hyvin vastauksia. Vastausaktiivisuudessa on koko pääkaupunkiseudulla huomattavia koulukohtaisia eroja ja mm. ruotsinkieliset oppilaat ja huoltaja ovat vastanneet suomenkielisiä innokkaammin kyselyyn. Alla taulukossa on esitetty vastaajamäärät kyselyyn vastanneiden äidinkielen ja sukupuolen mukaan. Vastauksia koko PK-seutu Vastuksia Kauniainen Kaikki Vastauskieli Suomi Ruotsi 18 Englanti + muut 0 Sukupuoli Tyttö Poika 118 9

5 Väittämät / Kauniainen vs. koko pk-seutu

6 Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen=8: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Kauniainen vs. kaikki: 1- / väittämä KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN 1. Lapsellamme on ollut mahdollisuus päästä kouluun, joka sijaitsee turvallisen matkan päästä kotoa 2. Mahdollisuudet hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun ovat riittävät 1 1 9,9,,,12 OPPIMISKÄSITYS. Lastamme tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan. Lapsemme kykyihin koulussa luotetaan. Lastamme rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen ,9,28,,,, OPPIMISYMPÄRISTÖ. Koulutilat ovat toimivat. Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin 8. Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen 9. Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti. Lapsemme kokee olonsa turvalliseksi koulussa 11. Koulumme tilat ovat hyvässä kunnossa % 0 Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä,,99,8,00,19,,2,8,8,2,21,0 Kauniainen, n=8. luokat 201, n=211

7 Toimintakulttuuri ja työtavat TOIMINTAKULTTUURI Kauniainen=8: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Kauniainen vs. kaikki: 1- / väittämä 12. Lapsemme kokee, että häntä kohdellaan koulussa oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti 1. Koulun toimintakulttuuria (esim. säännöt, toimintamallit, perinteet) luodaan yhd. lasten kanssa ,0,2,0,92 1. Lapsemme koulussa ei suvaita kiusaamista 1,2, TYÖTAVAT 1. Lapsemme opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja 1,0,1 1. Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia 1 1,,09 1. Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin 1 9,18, Lapsemme selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa,,0 19. Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan 2 11,, Lapsemme saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla 19 11,9, Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon ,8, 0 0 % 0 Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä Kauniainen, n=8. luokat 201, n=211

8 Yhteistyö ja ohjaus Kauniainen=8: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Kauniainen vs. kaikki: 1- / väittämä KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 22. Meillä on ollut mahdollisuus osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista 9 1 1,1,0 2. Koulu kannustaa huoltajia osallistumaan koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön ,,8 2. Koululla on toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteuttamiseen,1,2 2. Vuorovaikutus luokanopettajan / luokanvalvojan ja kodin välillä toimii hyvin 9 1 1,2, 2. Olemme saaneet riitt. tietoa lapsemme oppiainevalintoihin (esim. kielet, valinnais-/katsomusaineet) 21,,29 OHJAUKSEN JÄRJESTÄMINEN 2. Lapsellamme on mahdollisuus tutustua eri ammatteihin osana koulutyötä , 2,2 28. Lapsellemme opetetaan riitt. oppimista edistäviä taitoja (kokeisiin valmistaut., tuntityöskentely jne.) 1 1,1, Lapsellamme on ollut mahd. saada tarvittaessa tukea koulunkäyntiinsä (tuki-, erityisopetus jne.) 81 1,2,9 0 0 % 0 Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 8 Kauniainen, n=8. luokat 201, n=211

9 Oppilashuolto, arviointi ja muut asiat Kauniainen=8: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Kauniainen vs. kaikki: 1- / väittämä OPPILASHUOLTO 0. Lapsellani on koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen hänen on helppo kääntyä 1. Lapsellamme on mahdollisuus saada tarvittaessa kouluterveydenhuollon palveluja 2. Lapsellamme on mahdollisuus saada koulussa tarvittaessa koulukuraattori- ja/tai psykologiapua ,,2,9,2,1,9. Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri 9 1,9,89. Olemme saaneet tarpeeksi tietoa oppilashuollon palveluista 2,28,0 OPPILAAN ARVIOINTI OPINTOJEN AIKANA. Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme osaamisesta ja edistymisestä 9 2 1,,2. Opettajan lapsellemme antama palaute koulutyöstä on kannustavaa ,,29 MUUT ASIAT. Lapsemme pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä 0,1,1 8. Lapsemme saa koulussa riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatko-opintoihin 2 1,1, % 0 Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä Kauniainen, n=8. luokat 201, n=211

10 Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Vuosivertailu Kauniainen: 1- / väittämä Tulos heikentynyt vs v. 20 Tulos parantunut vs v. 20 KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN 1. Lapsellamme on ollut mahdollisuus päästä kouluun, joka sijaitsee turvallisen matkan päästä kotoa 2. Mahdollisuudet hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun ovat riittävät OPPIMISKÄSITYS. Lastamme tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan. Lapsemme kykyihin koulussa luotetaan. Lastamme rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen OPPIMISYMPÄRISTÖ. Koulutilat ovat toimivat. Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin 8. Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen 9. Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti. Lapsemme kokee olonsa turvalliseksi koulussa 11. Koulumme tilat ovat hyvässä kunnossa *) Ei mukana 2011 ja 20,9,82,,,98,9,9,2,28,,,,,2,,,20,11,8,,1,19,02,00,2,,8,8,,0, luokat 201, n=8. luokat 20, n= 2. luokat 2011, n=91

11 Toimintakulttuuri ja työtavat TOIMINTAKULTTUURI 12. Lapsemme kokee, että häntä kohdellaan koulussa oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti 1. Koulun toimintakulttuuria (esim. säännöt, toimintamallit, perinteet) luodaan yhd. lasten kanssa 1. Lapsemme koulussa ei suvaita kiusaamista TYÖTAVAT Vuosivertailu Kauniainen: 1- / väittämä,1,0,98 Tulos heikentynyt vs v. 20 Tulos parantunut vs v. 20,20,0,8,2,, 1. Lapsemme opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja 1. Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia 1. Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin 18. Lapsemme selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa 19. Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan 20. Lapsemme saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla 21. Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon,0,1,9,,1,0,18,,9,,2,,,2,11,9,,,8,82, luokat 201, n=8. luokat 20, n= 2. luokat 2011, n=91 11

12 Yhteistyö ja ohjaus Vuosivertailu Kauniainen: 1- / väittämä Tulos heikentynyt vs v. 20 Tulos parantunut vs v. 20 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 22. Meillä on ollut mahdollisuus osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista 2. Koulu kannustaa huoltajia osallistumaan koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön 2. Koululla on toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteuttamiseen 2. Vuorovaikutus luokanopettajan / luokanvalvojan ja kodin välillä toimii hyvin 2. Olemme saaneet riitt. tietoa lapsemme oppiainevalintoihin (esim. kielet, valinnais-/katsomusaineet) OHJAUKSEN JÄRJESTÄMINEN,1,1,8,,0,0,1,2,11,2,,8,,1,8 2. Lapsellamme on mahdollisuus tutustua eri ammatteihin osana koulutyötä 28. Lapsellemme opetetaan riitt. oppimista edistäviä taitoja (kokeisiin valmistaut., tuntityöskentely jne.) 29. Lapsellamme on ollut mahd. saada tarvittaessa tukea koulunkäyntiinsä (tuki-, erityisopetus jne.) *) Ei mukana 2011 ja 20 2,,1,0,12,9,9, 1 2. luokat 201, n=8. luokat 20, n= 2. luokat 2011, n=91 12

13 Oppilashuolto, arviointi ja muut asiat OPPILASHUOLTO Vuosivertailu Kauniainen: 1- / väittämä Tulos heikentynyt vs v. 20 Tulos parantunut vs v Lapsellani on koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen hänen on helppo kääntyä 1. Lapsellamme on mahdollisuus saada tarvittaessa kouluterveydenhuollon palveluja 2. Lapsellamme on mahdollisuus saada koulussa tarvittaessa koulukuraattori- ja/tai psykologiapua. Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri. Olemme saaneet tarpeeksi tietoa oppilashuollon palveluista OPPILAAN ARVIOINTI OPINTOJEN AIKANA. Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme osaamisesta ja edistymisestä. Opettajan lapsellemme antama palaute koulutyöstä on kannustavaa MUUT ASIAT *) Ei mukana 2011 ja 20,,,,9,,,1,,1,9,98,9,28,18,22,2,,,. Lapsemme pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä 8. Lapsemme saa koulussa riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatko-opintoihin *) Ei mukana 2011,1,29,1,1, 1 2. luokat 201, n=8. luokat 20, n= 2. luokat 2011, n=91 1

14 Väittämät taustaryhmittäin

15 Koulupaikan määräytyminen 1. Lapsellamme on ollut mahdollisuus päästä kouluun, joka sijaitsee turvallisen matkan päässä kotoa KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= , Kauniainen yhteensä, n=8 9,9 90,90 Poika, n=9 9,9 Suomenkielinen, n=1 90,90 Ruotsinkielinen, n= 9, Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 1 % 1 2

16 Koulupaikan määräytyminen 2. Mahdollisuudet hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun ovat riittävät Ruotsinkieliset oppilaat tyytyväisempiä KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,12 Kauniainen yhteensä, n=8 1 1, ,1 Poika, n= , Suomenkielinen, n= ,1 Ruotsinkielinen, n= 8 8 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 1 1 2

17 Oppimiskäsitys. Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=211 1,28 Kauniainen yhteensä, n= ,9 2 1, Poika, n=9 1,1 Suomenkielinen, n=1, Ruotsinkielinen, n= , % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 1 1 2

18 Oppimiskäsitys. Lapsemme kykyihin koulussa luotetaan KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= , Kauniainen yhteensä, n=8 8,,1 Poika, n=9 1,1 Suomenkielinen, n=1 8 2,8 Ruotsinkielinen, n=, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä

19 Oppimiskäsitys. Lastamme rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= , Kauniainen yhteensä, n=8 2 2, 28,2 Poika, n=9 21,2 Suomenkielinen, n=1 8 2,8 Ruotsinkielinen, n= 1 8, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä

20 Oppimisympäristö. Koulutilat ovat toimivat Ruotsinkieliset oppilaat tyytyväisempiä KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=211 8,99 Kauniainen yhteensä, n=8 29 1, 2 1,28 Poika, n=9 2 28,1 Suomenkielinen, n= ,9 Ruotsinkielinen, n= 81 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä

21 Oppimisympäristö. Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=211 2,00 Kauniainen yhteensä, n=8 0,8 8 1,1 Poika, n=9 1, Suomenkielinen, n=1 8,2 Ruotsinkielinen, n= 2 0, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä

22 Oppimisympäristö 8. Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= , Kauniainen yhteensä, n=8 8 1,19 1 8,00 Poika, n= , Suomenkielinen, n=1 9, Ruotsinkielinen, n= 9 8, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä

23 Oppimisympäristö 9. Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,8 Kauniainen yhteensä, n=8 1 1,2 1 1,0 Poika, n=9 2 1,8 Suomenkielinen, n=1 2 9,2 Ruotsinkielinen, n= 2 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 2 1 2

24 Oppimisympäristö. Lapsemme kokee olonsa turvalliseksi koulussa KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,2 Kauniainen yhteensä, n=8 8 1,8 8, Poika, n=9 8 1,9 Suomenkielinen, n=1 8, Ruotsinkielinen, n= 8 11, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 2 1 2

25 Oppimisympäristö 11. Koulumme tilat ovat hyvässä kunnossa Ruotsinkieliset oppilaat tyytyväisempiä KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,0 Kauniainen yhteensä, n=8 9, ,0 Poika, n=9 9, Suomenkielinen, n=1 1 1,1 Ruotsinkielinen, n= 22, Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 2 % 1 2

26 Toimintakulttuuri 12. Lapsemme kokee, että häntä kohdellaan koulussa oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=211 1,2 Kauniainen yhteensä, n= ,0 1,28 Poika, n=9 2 2, Suomenkielinen, n=1 8 2,8 Ruotsinkielinen, n= 0 1 8, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 2 1 2

27 Toimintakulttuuri 1. Koulun toimintakulttuuria (esim. säännöt, toimintamallit ja perinteet) luodaan yhdessä lasten kanssa KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,92 Kauniainen yhteensä, n= ,0 8 1,9 Poika, n=9 1 8, Suomenkielinen, n=1,1 Ruotsinkielinen, n= 8 8, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 2 1 2

28 Toimintakulttuuri 1. Lapsemme koulussa ei suvaita kiusaamista KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= , Kauniainen yhteensä, n=8 1,2 8,0 Poika, n=9 2, Suomenkielinen, n=1 1 2, Ruotsinkielinen, n= 1 0 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä

29 Työtavat 1. Lapsemme opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,1 Kauniainen yhteensä, n=8 1,0 8 8, Poika, n=9 9 8, Suomenkielinen, n=1 2,2 Ruotsinkielinen, n=, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä

30 Työtavat 1. Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia Ruotsinkieliset oppilaat tyytyväisempiä KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n=211 1,09 Kauniainen yhteensä, n=8 1 1, 8 1, Poika, n=9, Suomenkielinen, n=1 9,2 Ruotsinkielinen, n= 2, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 0 1 2

31 Työtavat 1. Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin Ruotsinkieliset oppilaat tyytyväisempiä KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,11 Kauniainen yhteensä, n=8 1 9, ,0 Poika, n=9 9 8,28 Suomenkielinen, n= ,9 Ruotsinkielinen, n= 9, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 1 1 2

32 Työtavat 18. Lapsemme selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa Suomenkieliset oppilaat tyytyväisempiä KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,0 Kauniainen yhteensä, n=8, 1,2 Poika, n=9 8, Suomenkielinen, n=1 1 9,1 Ruotsinkielinen, n= , % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 2 1 2

33 Työtavat 19. Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan Tytöt tyytyväisempiä kuin pojat KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,09 Kauniainen yhteensä, n= , 2, Poika, n=9 9 8,29 Suomenkielinen, n=1 2, Ruotsinkielinen, n= , % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 1 2

34 Työtavat 20. Lapsemme saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,29 Kauniainen yhteensä, n= ,9 2 28,1 Poika, n=9 82 1,2 Suomenkielinen, n=1 8 2,8 Ruotsinkielinen, n= 8 1, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 1 2

35 Työtavat 21. Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= , Kauniainen yhteensä, n= , ,91 Poika, n= ,8 Suomenkielinen, n= ,00 Ruotsinkielinen, n= , % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 1 2

36 Pojat tyytyväisempiä kuin tytöt Kodin ja koulun välinen yhteistyö 22. Meillä on ollut mahdollisuus osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,0 Kauniainen yhteensä, n= , ,8 Poika, n=9,9 Suomenkielinen, n=1 2 9,0 Ruotsinkielinen, n=, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 1 2

37 Kodin ja koulun välinen yhteistyö 2. Koulu kannustaa huoltajia osallistumaan koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,8 Kauniainen yhteensä, n= , 2, Poika, n=9 9 28, Suomenkielinen, n=1 1,2 Ruotsinkielinen, n= 19, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 1 2

38 Kodin ja koulun välinen yhteistyö 2. Koululla on toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteuttamiseen Ruotsinkieliset oppilaat tyytyväisempiä KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,2 Kauniainen yhteensä, n=8,1 8 1,2 Poika, n=9 2, Suomenkielinen, n= ,2 Ruotsinkielinen, n= 0, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 8 1 2

39 Kodin ja koulun välinen yhteistyö 2. Vuorovaikutus luokanopettajan / luokanvalvojan ja kodin välillä toimii hyvin KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= , Kauniainen yhteensä, n= ,2 9 21, Poika, n=9 8,82 Suomenkielinen, n=1 81 1,8 Ruotsinkielinen, n= 8 1 8, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 9 1 2

40 Kodin ja koulun välinen yhteistyö 2. Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin (esim. kielet, valinnaisaineet ja katsomusaineet) KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,29 Kauniainen yhteensä, n=8 21, 21, Poika, n=9 21 8, Suomenkielinen, n=1 2, Ruotsinkielinen, n= 1 8, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 0 1 2

41 Ohjauksen järjestäminen 2. Lapsellamme on mahdollisuus tutustua eri ammatteihin osana koulutyötä KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,2 Kauniainen yhteensä, n= , , Poika, n= ,8 Suomenkielinen, n= , Ruotsinkielinen, n= , Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 1 % 1 2

42 Pojat tyytyväisempiä kuin tytöt Ohjauksen järjestäminen 28. Lapsellemme opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja (kokeisiin valmistautuminen, tuntityöskentely, läksyjen teko, tiedon hankkiminen, käsittely ja arviointi jne.) KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,80 Kauniainen yhteensä, n=8 1 1,1 1 1,9 Poika, n=9 9 1,2 Suomenkielinen, n=1 2,0 Ruotsinkielinen, n=, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 2 1 2

43 Ohjauksen järjestäminen 29. Lapsellamme on ollut mahdollisuus saada tarvittaessa tukea koulunkäyntiinsä (esim. tukiopetus, erityisopetus, apuvälineet, lisäaika kokeeseen) KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,2 Kauniainen yhteensä, n=8 81 1,9 2 1,8 Poika, n=9 8 8,8 Suomenkielinen, n=1 1,81 Ruotsinkielinen, n= 8, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 1 2

44 Oppilashuolto 0. Lapsellani on koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen hänen on helppo kääntyä KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,2 Kauniainen yhteensä, n= , 2 2, Poika, n=9 2 18,1 Suomenkielinen, n=1 8 2,9 Ruotsinkielinen, n= 19, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 1 2

45 Oppilashuolto 1. Lapsellamme on mahdollisuus saada tarvittaessa kouluterveydenhuollon palveluja Ruotsinkieliset oppilaat tyytyväisempiä KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,2 Kauniainen yhteensä, n= ,9 21, Poika, n=9 2 2,9 Suomenkielinen, n=1 8 2,1 Ruotsinkielinen, n= 8 22, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 1 2

46 Oppilashuolto 2. Lapsellamme on mahdollisuus saada koulussa tarvittaessa koulukuraattori- ja/tai psykologiapua KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,9 Kauniainen yhteensä, n= , , Poika, n= , Suomenkielinen, n= , Ruotsinkielinen, n= 0 1 8, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 1 2

47 Oppilashuolto. Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,89 Kauniainen yhteensä, n=8 9 1,9 9,90 Poika, n=9 9,9 Suomenkielinen, n=1 9,9 Ruotsinkielinen, n= 9, Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä % 1 2

48 Oppilashuolto. Olemme saaneet tarpeeksi tietoa oppilashuollon palveluista KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,0 Kauniainen yhteensä, n=8 2,28 1 1,11 Poika, n=9 18,9 Suomenkielinen, n= ,11 Ruotsinkielinen, n= 9 0 8, Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 8 % 1 2

49 Oppilaan arviointi opintojen aikana. Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme osaamisesta ja edistymisestä KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,2 Kauniainen yhteensä, n= , 28,8 Poika, n=9 2 2,2 Suomenkielinen, n=1 1 2,2 Ruotsinkielinen, n= 19, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 9 1 2

50 Oppilaan arviointi opintojen aikana. Opettajan lapsellemme antama palaute koulutyöstä on kannustavaa Suomenkieliset oppilaat tyytyväisempiä KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,29 Kauniainen yhteensä, n= , 2 1, Poika, n=9 2 21, Suomenkielinen, n= ,81 Ruotsinkielinen, n= 0, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 0 1 2

51 Muut asiat. Lapsemme pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä Ruotsinkieliset oppilaat tyytyväisempiä KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,1 Kauniainen yhteensä, n=8 0,1 2 1, Poika, n=9 9 8, Suomenkielinen, n=1 8,9 Ruotsinkielinen, n= 2, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 1 1 2

52 Muut asiat 8. Lapsemme saa koulussa riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatko-opintoihin KAIKKI PKS. LUOKAT Kaikki, n= ,28 Kauniainen yhteensä, n=8 2 1,1 8,0 Poika, n=9 18, Suomenkielinen, n=1 2, Ruotsinkielinen, n= 2 2, % Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 2 1 2

53 Väittämien toteutumisjärjestys

54 Väittämien toteutumisjärjestys Täysin+samaa mieltä summaluvun mukaan Kauniainen yhteensä, n=8 1. Lapsellamme on ollut mahdollisuus päästä kouluun, joka sijaitsee turvallisen matkan päässä kotoa. Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri Lapsemme opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja. Lastamme rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen Lapsemme pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä 0. Lapsemme kokee olonsa turvalliseksi koulussa Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia 1 1. Lapsemme kykyihin koulussa luotetaan 8 2. Koulu kannustaa huoltajia osallistumaan koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön 2. Vuorovaikutus luokanopettajan / luokanvalvojan ja kodin välillä toimii hyvin. Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme osaamisesta ja edistymisestä Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin 0 0 % 0 0 Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

55 Väittämien toteutumisjärjestys Täysin+samaa mieltä summaluvun mukaan Kauniainen yhteensä, n=8 20. Lapsemme saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla 0. Lapsellani on koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen hänen on helppo kääntyä. Opettajan lapsellemme antama palaute koulutyöstä on kannustavaa 18. Lapsemme selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa 1. Lapsellamme on mahdollisuus saada tarvittaessa kouluterveydenhuollon palveluja 12. Lapsemme kokee, että häntä kohdellaan koulussa oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti. Lastamme tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan 2. Koululla on toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteuttamiseen 19. Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan 29. Lapsellamme on ollut mahd. saada tarvittaessa tukea koulunkäyntiinsä (tuki-, erityisopetus jne.) 8. Lapsemme saa koulussa riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatko-opintoihin Lapsemme koulussa ei suvaita kiusaamista 1. Koulutilat ovat toimivat % 0 0 Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

56 Väittämien toteutumisjärjestys Täysin+samaa mieltä summaluvun mukaan Kauniainen yhteensä, n=8 11. Koulun tilat ovat hyvässä kunnossa 22. Meillä on ollut mahdollisuus osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista 2. Olemme saaneet riitt. tietoa lapsemme oppiainevalintoihin (esim. kielet, valinnais-/katsomusaineet) 8. Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen 9. Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti 1. Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin 28. Lapsellemme opetetaan riitt. oppimista edistäviä taitoja (kokeisiin valmistaut., tuntityöskentely jne.) 2. Lapsellamme on mahdollisuus saada koulussa tarvittaessa koulukuraattori- ja/tai psykologiapua 1. Koulun toimintakulttuuria (esim. säännöt, toimintamallit, perinteet) luodaan yhd. lasten kanssa. Olemme saaneet tarpeeksi tietoa oppilashuollon palveluista 21. Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon 2. Mahdollisuudet hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun ovat riittävät 2. Lapsellamme on mahdollisuus tutustua eri ammatteihin osana koulutyötä % 0 0 Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 2 Lähes eri mieltä 1 Täysin eri mieltä Ei tunne asiaa

57 indeksit ja keskiarvojen muutokset kysymyksittäin

58 Keskeisimmät muutokset -. luokan oppilaat 201 vs. 20 Tulokset parantuneet eniten Kauniaisissa seuraavissa osa-alueissa: 22. Meillä on ollut mahdollisuus osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista 2. Koululla on toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteuttamiseen 1. Koulun toimintakulttuuria (esim. säännöt, toimintamallit, perinteet) luodaan yhd. lasten kanssa. luokat. luokat 201, n=8 20, n= Ero ,1,1 0,,1,2 0,9,0,1 0,2 9. Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti,2, 0,1 2. Koulu kannustaa huoltajia osallistumaan koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön 2. Mahdollisuudet hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun ovat riittävät,,0 0,1,,98 0, Tulokset heikentyneet eniten Kauniaisissa seuraavissa osa-alueissa (muutos ei til. merkittävä):. luokat. luokat 201, n=8 20, n= Ero Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin,18, -0,1 18. Lapsemme selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa,,2-0,1 1. Lapsemme koulussa ei suvaita kiusaamista,2, -0,19 1. Lapsellamme on mahdollisuus saada tarvittaessa kouluterveydenhuollon palveluja,9, -0,2 8

59 Ominaisuuksien vuosivertailu -. luokan oppilaat 201 vs. 20 asteikolla 1- (=täysin samaa mieltä, 1=täysin eri mieltä) KOULUPAIKAN MÄÄRÄY- TYMINEN OPPIMIS- KÄSITYS OPPIMIS- YMPÄRISTÖ TOIMINTA- KULTTUURI TYÖTAVAT Kauniainen 201, n=8 Kauniainen 20, n= Lapsellamme on ollut mahd. päästä kouluun, joka sijaitsee turvallisen matkan päässä kotoa,9,82 Mahdollisuudet hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun ovat riittävät,,98 Lastamme tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan,9,2 Lapsemme kykyihin koulussa luotetaan,, Lastamme rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseensa,,2 Koulutilat ovat toimivat **,,20 Olemme tyytyv. koulun oppimateriaaleihin,8, Koulun tietotekninen varustus on nykyaik.,19,02 Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti,2, Lapsemme kokee olonsa turvalliseksi koulussa,8, Koulumme tilat ovat hyvässä kunnossa,21 * Lapsemme kokee, että häntä kohdellaan koulussa oikeudenmukaisesti ja yhdenvert.,0,20 Koulun toimintakulttuuria (säännöt, toimintamallit, perinteet) luodaan yhd. lasten kanssa,0,1 Lapsemme koulussa ei suvaita kiusaamista,2, Lapsemme opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja,0,1 Koulun työtavat sop. lapsemme tapaan oppia,,1 Opetuks. edetään lapsellemme sopiv. tahtiin,18, Lapsemme selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa,,2 Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan,,2 Lapsemme saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla,9, Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon,8,82 *) Ei mukana 20 **) 20 Koulutilat ovat toimivat ja viihtyisät asteikolla 1- (=täysin samaa mieltä, 1=täysin eri mieltä) KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OHJAUKSEN JÄRJESTÄ- MINEN OPPILAS- HUOLTO OPPILAAN ARVIOINTI MUUT ASIAT 9 Kauniainen 201, n=8 Kauniainen 20, n= Meillä on ollut mahd. osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista,1,1 Koulu kannustaa huoltajia osallistumaan koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön,,0 Koululla on toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteuttamiseen,1,2 Vuorovaikutus luokanopettajan / luokanvalvojan ja kodin välillä toimii hyvin,2, Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin (esim. kielet, valinnaisaineet ja katsomusaineet),,1 Lapsellamme on mahdollisuus tutustua eri ammatteihin osana koulutyötä 2, * Lapsellemme opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja (kokeisiin valmistautuminen, tuntityöskentely, läksyjen teko jne.) Lapsellamme on ollut mahdollisuus saada tarvittaessa tukea koulunkäyntiinsä (tuki- ja erityisopetus, apuvälineet jne.),1,0,9,9 Lapsellani on koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen hänen on helppo kääntyä,, Lapsellamme on mahdollisuus saada tarvittaessa kouluterveydenhuollon palveluja,9, Lapsellamme on mahd. saada koulussa tarvittaessa koulukuraattori- ja/tai psykologiapua,1, Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri,9,98 Olemme saaneet tarpeeksi tietoa oppilashuollon palveluista,28 * Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme osaamisesta ja edistymisestä,,18 Opettajan lapsellemme antama palaute koulutyöstä on kannustavaa,,2 Lapsemme pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä,1,29 Lapsemme saa koulussa riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatko-opintoihin,1, *) Ei mukana 20

60 Väittämäryhmät taustaryhmittäin 201 Kaikki vastaajat t, missä =täysin samaa mieltä, 1=täysin eri mieltä KAIKKI PKS 8. LUOKAT Kaikki n=211 Kauniainen yhteensä, n=8 Tyttö n=11 Poika n=118 Suomenkielinen n=2082 Ruotsinkielinen n=18 Koulupaikka,,9,,1,,2 Oppimiskäsitys,,0,8,28,,2 Oppimisympäristö,92,,9,90,90,12 Toimintakulttuuri,1,2,2,,1,2 Työtavat,09,,1,0,09,1 Yhteistyö,2,8,1,2,28,2 Ohjaus,1,8,,9,1,9 Oppilashuolto,8,2,1,,8, Arviointi,2,,,20,2, Muut,2,1,1,1,20,9 = Osa-alueen paras tulos = Osa-alueen heikoin tulos 0

61 Väittämäryhmät taustaryhmittäin 201 Kaikki vastaajat t, missä =täysin samaa mieltä, 1=täysin eri mieltä KAUNIAINEN Kaikki n=211 Kauniainen yhteensä, n=8 Tyttö n=29 Poika n=9 Koulupaikka,,9,,1 Oppimiskäsitys,,0,, Oppimisympäristö,92,,2, Toimintakulttuuri,1,2,08,0 Työtavat,09,,29,8 Yhteistyö,2,8,,9 Ohjaus,1,8,,92 Oppilashuolto,8,2,, Arviointi,2,,, Muut,2,1,8,1 1

62 Väittämien keskiarvojen erotukset

63 Väittämäryhmät taustaryhmittäin - erotus vuosivertailu 201 vs. 20. LUOKAT *) vuoden 20 n-luvut Kaikki n=211 *n=2 Kauniainen yhteensä, n=8 *n= Tyttö n=29 *n= Poika n=9 *n=0 Koulupaikka 0,0 0,29 0,18 0,2 Oppimiskäsitys 0,0 0,2 0,22 0,21 Oppimisympäristö -0,09 0,18 0,02 0,0 Toimintakulttuuri 0,0 0,2-0,0 0,1 Työtavat 0,0 0,08 0,0 0,11 Yhteistyö 0, 0,1 0,11 0,90 Ohjaus -0,8-0,9-0, -0, Oppilashuolto 0,00-0,1-0,1-0,18 Arviointi 0,0 0, 0,18 0,0 Muut 0,01 0,18 0,09 0,2 = Parantunut = Pysynyt ennallaan = Heikentynyt

64 Parhaat ja huonoimmat

65 Parhaiten toteutuvat asiat Kauniainen yhteensä, n=8 Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri Täysin+ samaa mieltä TOP-2 Täysin+ eri mieltä, Lapsellamme on ollut mahdollisuus päästä kouluun, joka sijaitsee turvallisen matkan päässä kotoa Lapsellamme on ollut mahd. saada tarvittaessa tukea koulunkäyntiinsä (tuki-, erityisopetus jne.),9, Lapsemme kokee olonsa turvalliseksi koulussa,8 9 Vuorovaikutus luokanopettajan / luokanvalvojan ja kodin välillä toimii hyvin,2 9 Lapsellamme on mahdollisuus saada koulussa tarvittaessa koulukuraattori- ja/tai psykologiapua,1 8 1 Lapsellani on koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen hänen on helppo kääntyä, 9 Lastamme rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen, =Täysin eri mieltä =Lähes eri mieltä =Ei eri/samaa mieltä =Lähes samaa mieltä =Täysin samaa mieltä

66 Heikoiten toteutuvat asiat Kauniainen yhteensä, n=8 Lapsellamme on mahdollisuus tutustua eri ammatteihin osana koulutyötä 2, Täysin+ samaa mieltä TOP-2 20 Täysin+ eri mieltä Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon Koulun toimintakulttuuria (esim. säännöt, toimintamallit, perinteet) luodaan yhd. lasten kanssa Lapsellemme opetetaan riitt. oppimista edistäviä taitoja (kokeisiin valmistaut., tuntityöskentely jne.) Meillä on ollut mahdollisuus osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin,8,0,1,1, Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen,19 8 Koulun tilat ovat hyvässä kunnossa, =Täysin eri mieltä =Lähes eri mieltä =Ei eri/samaa mieltä =Lähes samaa mieltä =Täysin samaa mieltä

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Pääkaupunkiseudun yhteiset tulokset 4.4.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Pääkaupunkiseudun yhteiset tulokset 4.4.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 Pääkaupunkiseudun yhteiset tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki,

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa päivähoidosta pääkaupunkiseudun neljässä

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Perusopetusta ohjaava kokonaisuus Perusopetuslaki1998/628 ja 2010/642 Perusopetusasetus

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA Oulunsalo Opetussuunnitelman perusteet muuttuivat vuoden 2011 alusta, mikä velvoitti kuntia tekemään muutoksia myös kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin. Oulunsalon

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

1. Koulun julkisuuskuva ja toimivuus yleisesti

1. Koulun julkisuuskuva ja toimivuus yleisesti 1 (10) Nurmijärven kunnan 2012 keväällä laatima asiakastyytyväisyyskysely 2., 3. ja 7.luokkalaisten vanhemmille ja huoltajille TULOSTEN ANALYSOINTIA LÄNSIKAAREN KOULU VS. KOKO KUNNAN VASTAAJAT Länsikaaren

Lisätiedot

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA 1. YLEISTÄ OPPILSHUOLLOST Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakastyytyväisyyskysely Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely FCG Efeko Oy Sisällys sivu Johdanto Kyselyyn vastanneet

Lisätiedot

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

Huoli herää heräävätkö tukipalvelut? Saireke seminaari Jyväskylä, 12.10.2005 kirsti.eneberg@lslh.intermin.fi

Huoli herää heräävätkö tukipalvelut? Saireke seminaari Jyväskylä, 12.10.2005 kirsti.eneberg@lslh.intermin.fi Huoli herää heräävätkö tukipalvelut? Saireke seminaari Jyväskylä, 12.10.2005 kirsti.eneberg@lslh.intermin.fi 1 Kenestä suurin huoli? Psyykkisesti oireilevat/sairaat lapset ja nuoret Perhe- ja asumiskoteihin

Lisätiedot

E-oppimateriaalit. Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat

E-oppimateriaalit. Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat Nokian N8 puhelimessa Uutta Toimii netin kautta, ei ohjelmien asennuksia eikä ylläpitoa, koulun lisäksi käytettävissä myös kotona ja muualla 24/7, lisäksi muita opiskelua helpottavia verkko-opetuksen mahdollistavia

Lisätiedot

SIJOITETUJEN LASTEN TUKEMINEN OPPIMISESSA JA KOULUNKÄYNNISSÄ- UNELMIA ONNISTUMISISTA

SIJOITETUJEN LASTEN TUKEMINEN OPPIMISESSA JA KOULUNKÄYNNISSÄ- UNELMIA ONNISTUMISISTA Johanna Juvonen, Oppimis- ja ohjauskeskus Mikael, Mikkeli SIJOITETUJEN LASTEN TUKEMINEN OPPIMISESSA JA KOULUNKÄYNNISSÄ- UNELMIA ONNISTUMISISTA Taustaa: Vuoden 2010 aikana oli huostassa 10 003 lasta 3 432

Lisätiedot

Kolmiportaisen tuen suunnitelma

Kolmiportaisen tuen suunnitelma Kolmiportaisen tuen suunnitelma Utsjoen kunta esi- ja perusopetus Kolmiportaisen tuen suunnitelma Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki 4 Tukimuodot 8 Pedagoginen arvio tehostettua tukea varten 9 Oppimissuunnitelma

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

TULOKSET JA YHTEENVETO KYSELYISTÄ OPPILAAN HUOLTAJILLE SEKÄ YLÄKOULUN OPPILAILLE RAISION PERUSOPETUKSESTA

TULOKSET JA YHTEENVETO KYSELYISTÄ OPPILAAN HUOLTAJILLE SEKÄ YLÄKOULUN OPPILAILLE RAISION PERUSOPETUKSESTA TULOKSET JA YHTEENVETO KYSELYISTÄ OPPILAAN HUOLTAJILLE SEKÄ YLÄKOULUN OPPILAILLE RAISION PERUSOPETUKSESTA Kysely huoltajille toteutettiin Wilmassa helmikuussa 201 viikoilla 6-8. Kyselyyn vastasi 507 huoltajaa.

Lisätiedot

Koulun nimi: Salpausselän koulu

Koulun nimi: Salpausselän koulu Toimintakulttuurin merkitys ja kehittäminen Voidaan kehittää Toimintakulttuuria muovaavat tiedostetut ja tiedostamattomat, joskus tahattomat tekijät Aikuisten tapa toimia välittyy oppilaille (arvot, asenteet,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVA OPETUS HELI LISKI MAARIT PIHLAVA PIA VALONEN MARJAANA YLÖNEN

OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVA OPETUS HELI LISKI MAARIT PIHLAVA PIA VALONEN MARJAANA YLÖNEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVA OPETUS HELI LISKI MAARIT PIHLAVA PIA VALONEN MARJAANA YLÖNEN Turun kaupungin perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Mustalla painetut tekstit ovat Perusopetukseen

Lisätiedot

PIKKOLAN KOULUN RUOKALAAN 19.5.2015

PIKKOLAN KOULUN RUOKALAAN 19.5.2015 PIKKOLAN KOULUN RUOKALAAN 19.5.2015 Kahvittelua Apulaisrehtori Janne Niemi: Yleisiä käytänteitä ja asioita Terveydenhoitaja Anne Rautakorpi: Asioita tulevien seiskojen terveystarkastuksista Uudet luokanvalvojat:

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut - Kotka. Käsikirja kuntalaiselle

Lasten ja nuorten palvelut - Kotka. Käsikirja kuntalaiselle Lasten ja nuorten palvelut - Kotka Käsikirja kuntalaiselle SISÄLLYS: Avustaminen ja tulkkaus Erityinen tuki Erityisopetus Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) Kolmiportainen

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Tavoitteena - vahvistaa esi- ja perusopetuksessa oppilaan oikeutta saada tukea riittävän varhain ja joustavasti

Lisätiedot

1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat ja opetusjärjestelyt

1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat ja opetusjärjestelyt 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat ja opetusjärjestelyt Perusopetuslaissa (628/1998) säädetään maahanmuuttajille järjestettävästä perusopetukseen valmistavasta opetuksesta. Perusopetukseen

Lisätiedot

Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain.

Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain. LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2014 VAASASSA 1. Lisäopetuksen järjestäminen 1.1. Lisäopetuksen järjestäminen ja tehtävä Lisäopetus eli kymppiluokka on tarkoitettu perusopetuksen oppimäärän samana tai

Lisätiedot

Sompion koulun työrauhakäytänteet

Sompion koulun työrauhakäytänteet Sompion koulun työrauhakäytänteet Sisällys 1 Yhtenäisten työrauhakäytänteiden merkitys... 3 2 Mitä ovat työrauharikkomukset?... 3 3 Työrauharikkomuksiin puuttuminen... 4 4 Työrauhapakista yhteinen asia...

Lisätiedot

Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi. Cynde Sadler

Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi. Cynde Sadler Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi Cynde Sadler Maahanmuuttajien äidinkielen arvioinnin lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen suunnitelmat on laadittu seuraaviin kieliin: arabia,

Lisätiedot

PERUSKOULU UUDISTUU. Tietoa vanhemmille

PERUSKOULU UUDISTUU. Tietoa vanhemmille PERUSKOULU UUDISTUU Tietoa vanhemmille Hyvät vanhemmat, miksi lähetämme teille tämän esitteen uudesta opetussuunnitelmasta? Me haluamme lisätä vanhempien tietoisuutta siitä, mitä koulussa tapahtuu. Samalla

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun SYYSKUU Vanhempainilta 7. luokkalaisten huoltajille lokakuun loppuun Alueen vastaava nuoriso-ohjaaja

Lisätiedot

Näkökulmia Kouluterveyskyselystä

Näkökulmia Kouluterveyskyselystä Näkökulmia Kouluterveyskyselystä Yhteiskuntatakuu työryhmän kokous 18.10.2011 18.10.2011 Riikka Puusniekka 1 Kouluterveyskysely 1995 2011 Toteutettu vuosittain, samat kunnat vastausvuorossa aina joka toinen

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

Opiskelu yläasteella Pohjois-Haagan yhteiskoulun opas oppilaalle ja huoltajille

Opiskelu yläasteella Pohjois-Haagan yhteiskoulun opas oppilaalle ja huoltajille Opiskelu yläasteella Pohjois-Haagan yhteiskoulun opas oppilaalle ja huoltajille Koulupäivä ja oppitunnit Pääsääntöisesti koulupäivä kestää 6 8 tuntia. Koulupäivä on lukujärjestyksen mukainen, ellei toisin

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

OPETUKSEEN OSALLISTUMISEN EDELLYTTÄMÄN AVUSTAJAPALVELUN MÄÄRITTELY

OPETUKSEEN OSALLISTUMISEN EDELLYTTÄMÄN AVUSTAJAPALVELUN MÄÄRITTELY Ähtärin kaupunki Koulutoimi 26.9.2007 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPETUS: TUKITOIMET OPETUKSEEN OSALLISTUMISEN EDELLYTTÄMÄN AVUSTAJAPALVELUN MÄÄRITTELY 1. Asiakirjan tarkoitus Tällä asiakirjalla määritellään

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

TUKEA KOULUNKÄYNNIN NIVELVAIHEISIIN. Päivi Kärkkäinen

TUKEA KOULUNKÄYNNIN NIVELVAIHEISIIN. Päivi Kärkkäinen TUKEA KOULUNKÄYNNIN NIVELVAIHEISIIN Päivi Kärkkäinen Koulun perinteisiä nivelvaiheita ovat siirtyminen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen, alkuopetuksesta perusopetuksen 3. 6. luokille ja kuudennelta

Lisätiedot

Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut/Yhteiset palvelut

Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut/Yhteiset palvelut Koulutuksellinen tasa-arvo arvo kehittämishanke 2013-2015 Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut/Yhteiset palvelut Koulutuksellinen tasa-arvo -kehittämishanke 2013-2015 Koulutuksellinen

Lisätiedot

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki käytännössä

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki käytännössä Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki käytännössä 12.10.2011 Pyhäntä 17.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi Muutosprosessin aikataulua Erityisopetuksen

Lisätiedot

Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan

Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan 14.12.2010 Muilta osin aiemmin hyväksytyt opetussuunnitelmat on voimassa 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Koulut toimivat

Lisätiedot

ERKO erityispedagoginen täydennyskoulutus. Osallistava opetus ja eriyttämisen käytännöt alakoulussa

ERKO erityispedagoginen täydennyskoulutus. Osallistava opetus ja eriyttämisen käytännöt alakoulussa ERKO erityispedagoginen täydennyskoulutus Osallistava opetus ja eriyttämisen käytännöt alakoulussa Ohjaavat opettajat Petri Räihä ja Raisa Sieppi 25.2.2014 Haapavesi Perusopetuksen Opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa?

Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Perusopetuksen kehittäminen/ kysely huoltajille ja henkilökunnalle Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt

Lisätiedot

Hyvä tulevaisuus lapsille ja nuorille. Hämeenlinnan perusopetuksen laatukriteerit. Hämeenlinnan kaupunki Lasten ja nuorten palvelut Opetuspalvelut

Hyvä tulevaisuus lapsille ja nuorille. Hämeenlinnan perusopetuksen laatukriteerit. Hämeenlinnan kaupunki Lasten ja nuorten palvelut Opetuspalvelut Hyvä tulevaisuus lapsille ja nuorille Hämeenlinnan perusopetuksen laatukriteerit Hämeenlinnan kaupunki Lasten ja nuorten palvelut Opetuspalvelut HYVÄ TULEVAISUUS HÄMEENLINNALAISILLE LAPSILLE JA NUORILLE

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset Liite 3/Kola 15.6.2011 46 Luku 5.4 ja 8 (s. 47-72): Liite 2/Kola 26.8.2014 60 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset Opetushallitus 2011:20 MÄÄRÄYS 29.10.2010 DNRO 50/011/2010

Lisätiedot

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Aikaisemmilla luokka-asteilla oppilasta arvioidaan sanallisesti ja numeroilla. Lisäksi vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä arviointikeskusteluissa.

Lisätiedot

1. OPETUSSUUNNITELMA...3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN...3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ...3 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...

1. OPETUSSUUNNITELMA...3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN...3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ...3 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 1 1. OPETUSSUUNNITELMA...3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN...3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ...3 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...4 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA...4 2.2 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ...4

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 190. 190 Perusopetuksen lukuvuoden 2015-2016 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset

Espoon kaupunki Pöytäkirja 190. 190 Perusopetuksen lukuvuoden 2015-2016 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4277/12.01.02/2014 190 Perusopetuksen lukuvuoden 2015-2016 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

OPS koulukohtainen osio

OPS koulukohtainen osio OPS koulukohtainen osio 5.2.1.1 Salon kaupunki kodin ja koulun välinen yhteistyö KODIN JA KOULUN VÄLISEN YHTEISTYÖN MUODOT JA TAVOITTEET VASKION KOULUSSA KouluSanomat: Koulusanomat eli KouSa on tiedotuslehtinen,

Lisätiedot

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 212 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata neuvoloiden vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri

Lisätiedot

Opetuskielen vaikutuksesta oppimiseen: Kuvailevaa evidenssiä opiskelijoiden näkemyksistä

Opetuskielen vaikutuksesta oppimiseen: Kuvailevaa evidenssiä opiskelijoiden näkemyksistä Harri J. Seppänen Opetuskielen vaikutuksesta oppimiseen: Kuvailevaa evidenssiä opiskelijoiden näkemyksistä 1. Johdanto Onko opetus kielellä vaikutusta opiskelijoiden oppimiseen? Tämä on tärkeä kysymys

Lisätiedot

PERUSKOULU HELSINGISSÄ 30 VUOTTA

PERUSKOULU HELSINGISSÄ 30 VUOTTA PERUSKOULU HELSINGISSÄ 30 VUOTTA Linjanjohtaja Kansakoulujärjestelmä Ensimmäistä suomenkielistä opetusta annettiin Helsingissä Kasarminkatu 21:n vuoro-opetuskoulussa (1839). Kansakouluasetuksen mukaiset

Lisätiedot

Lukuvuosi 2011 2012. Kuudesluokkalaisen opas. Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lukuvuosi 2011 2012. Kuudesluokkalaisen opas. Helsingin kaupungin opetusvirasto Lukuvuosi 2011 2012 Kuudesluokkalaisen opas Helsingin kaupungin opetusvirasto Tervetuloa seitsemännelle luokalle! Helsingissä peruskoululaisille tarjotaan omalla alueella yhtenäinen koulupolku ensimmäiseltä

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä. TNS Gallup 2006

Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä. TNS Gallup 2006 Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä TNS Gallup 2006 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimus toteutettiin kirjekyselynä lokakuussa 2006 TNS Gallup lähetti maakunnittain kiintiöitynä

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

Hämeenlinnan peruskoulujen opas maahanmuuttajaperheille

Hämeenlinnan peruskoulujen opas maahanmuuttajaperheille Hämeenlinnan peruskoulujen opas maahanmuuttajaperheille HÄMEENLINNAN PERUSKOULUJEN OPAS MAAHANMUUTTAJAPERHEILLE Tervetuloa Hämeenlinnaan! Tässä oppaassa kerrotaan lyhyesti kuinka voit ilmoittaa lapsesi

Lisätiedot

Matka opetuksen uusiin ulottuvuuksiin Päivi Laukkanen ja Leena Pöntynen 24.9.2014

Matka opetuksen uusiin ulottuvuuksiin Päivi Laukkanen ja Leena Pöntynen 24.9.2014 Matka opetuksen uusiin ulottuvuuksiin Päivi Laukkanen ja Leena Pöntynen 24.9.2014 Opetussuunnitelma koulutuksen ohjausjärjestelmässä OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU Koulun opetussuunnitelma ja lukuvuosisuunnitelma,

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013 2014 KOULU: Koivuhaan koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö 2. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Kauhavan kaupungin valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Kauhavan kaupungin valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauhavan kaupungin valmistavan opetuksen opetussuunnitelma KAUHAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAA TÄYDENTÄVÄ SUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 OPETUKSEN PERUSTEET...3 2 VALMISTAVAN OPETUKSEN TAVOITTEET JA OPETUSJÄRJESTELYT...4

Lisätiedot

VESANNON KUNTAKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA

VESANNON KUNTAKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA VESANNON KUNTAKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Pohjautuu Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutoksiin ja täydennyksiin MÄÄRÄYS 29.10.2010 DNRO 50/011/2010 MÄÄRÄYS 16.6.2014 DNRO

Lisätiedot

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? Oppiakseen perustietoja ja -taitoja sekä sosiaalisuutta Oppiakseen erilaisia sosiaalisia taitoja ja sääntöjä

Lisätiedot

Asiakastutkimus 2014. Blue Service Partners. Helsinge skolan (ya lukio) - Yläkoulu - ruoka Vastaajamäärä: 277

Asiakastutkimus 2014. Blue Service Partners. Helsinge skolan (ya lukio) - Yläkoulu - ruoka Vastaajamäärä: 277 Asiakastutkimus 2014 Blue Service Partners Helsinge skolan (ya lukio) - Yläkoulu - ruoka Vastaajamäärä: 277 Johdanto Blue Service Partnersin asiakastutkimus suoritettiin helmikuussa 2014 yhteensä 107 toimipaikassa.

Lisätiedot

MITÄS NYT TEHDÄÄN? Kodin ja koulun yhteistyö & SOME 20.8.2015 Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry

MITÄS NYT TEHDÄÄN? Kodin ja koulun yhteistyö & SOME 20.8.2015 Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry MITÄS NYT TEHDÄÄN? Kodin ja koulun yhteistyö & SOME 20.8.2015 Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry Isä ja äiti - perusasiat riittävät aikuisella menee hyvin aikuisella on aikaa ja kiinnostunut minusta voisi

Lisätiedot

Kouluunkin voi eksyä - vai voiko..?

Kouluunkin voi eksyä - vai voiko..? Kouluunkin voi eksyä - vai voiko..? Valtakunnalliset lastensuojelupäivät Turussa 13.10.2010 Päivi Häkkinen Hyvä koulunkäynti tarjolla aikaa ja aikuisuutta Yhteisöön kuuluminen Toisten ihmisten kunnioittaminen

Lisätiedot

Vaihtoehto luokkaopetukselle. Englanti

Vaihtoehto luokkaopetukselle. Englanti Vaihtoehto luokkaopetukselle Englanti osaa hakea ja soveltaa tietoa monipuolisesti sekä arvioida löytämäänsä tietoa kriittisesti, mm. osaa kertoa itsestään, omasta alastaan ja koulutuksestaan ja tulevasta

Lisätiedot

OHJAUKSEN PALAUTE- JA ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄ. Yläkoulu

OHJAUKSEN PALAUTE- JA ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄ. Yläkoulu 1 OHJAUKSEN PALAUTE- JA ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄ Yläkoulu 2 OPINTOJEN OHJAUKSEN ARVIOINTI- JA PALAUTEJÄRJESTELMÄ SIDOSRYHMÄ- PALAUTE OPISKELIJA- PALAUTE OPPILAAN OHJAUKSEN POLKU HENKILÖSTÖ- PALAUTE MÄÄRÄLLISET

Lisätiedot

KYSELYTULOKSET. Kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille. Kehittämistyöryhmä Kari Kunnari, rehtori SIMON KOULU

KYSELYTULOKSET. Kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille. Kehittämistyöryhmä Kari Kunnari, rehtori SIMON KOULU SIMON KOULU KYSELYTULOKSET Simon koulun vanhemmille lähettiin kysely koulun toiminnasta marraskuussa 2. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 92 henkilöä. Kyselyssä esitettiin kuusi väittämää koulun eri toimialoilta.

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20).

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20). MASKUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Luvut 1,2,3,4,5 ja 8 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA.2 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3 4 OPPIMISEN JA KOULUN TUKI ETENEE PORTAITTAIN...5

Lisätiedot

Hyväksytty 30.12.2013. - lain soveltamisala ja tavoitteet. - yhteisöllinen opiskeluhuolto. Turku 12.3.2014

Hyväksytty 30.12.2013. - lain soveltamisala ja tavoitteet. - yhteisöllinen opiskeluhuolto. Turku 12.3.2014 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 Hyväksytty 30.12.2013 - lain soveltamisala ja tavoitteet - opiskeluhuollon kokonaisuus - yhteisöllinen opiskeluhuolto Turku 12.3.2014 Lain soveltamisala Kokoaa

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 YLEINEN OSA päivitetty 2013 2 Sisällys 1. OPETUSSUUNNITELMA OPETUKSEN PERUSTANA... 6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 6 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö...

Lisätiedot

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain)

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) 20.7.2011 TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) (1) Työn kehittävyys Minulla on mahdollisuus ajatella ja toimia itsenäisesti työssäni Minulla on mahdollisuus kehittää itselleni ominaisia

Lisätiedot

Attitude 2010:n kohderyhmänä toisen asteen, toisen vuosikurssin opiskelijat. Vastaajat 16 lukiosta ja ammatillisesta oppilaitoksesta Pohjanmaalta ja

Attitude 2010:n kohderyhmänä toisen asteen, toisen vuosikurssin opiskelijat. Vastaajat 16 lukiosta ja ammatillisesta oppilaitoksesta Pohjanmaalta ja Attitude 2010 Attitude 2010:n kohderyhmänä toisen asteen, toisen vuosikurssin opiskelijat. Vastaajat 16 lukiosta ja ammatillisesta oppilaitoksesta Pohjanmaalta ja Keski-Pohjanmaalta. Vastaajia yhteensä

Lisätiedot

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 Ammattiosaajan työkykypassilla vahvistat työkykyäsi Lisää ensimmäinen luettelomerkki tähän Lisää toinen luettelomerkki tähän Lisää kolmas luettelomerkki tähän https://vimeo.com/57925261

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan

Aamu- ja iltapäivätoiminnan 1 Sivistyslautakunta 73/2011 Yli-Iin kunnan koululaisten Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1.8.2011 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa ohjaa Opetushallituksen julkaisema Perusopetuksen

Lisätiedot

Lohjan OPS2016- prosessi

Lohjan OPS2016- prosessi Lohjan OPS2016- prosessi Lukuvuosi 2012-2013 lokakuu Sivistysjohtaja asettaa opetussuunnitelman ohjausryhmän, ohjausryhmä aloittaa työnsä Sivistysjohtaja, ohjausryhmän jäsenet Sähköinen Google Drive alusta

Lisätiedot

Laatu perusopetuksessa 3.5.2012

Laatu perusopetuksessa 3.5.2012 Laatu perusopetuksessa 3.5.2012 Laatuprosessin eteneminen Tampereella Perusopetuksen arviointisuunnitelma (2009) Teemat: Oppilaiden turvallisuus ja hyvinvointi 2009-2010 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT OPPILASHUOLTOPALVELUT

OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT OPPILASHUOLTOPALVELUT OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014-2015 Riihikallion koulussa Tuusulan kunnan perusopetukseen on laadittu koko kuntaa koskeva perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014-2016. Kuntakohtaiseen oppilashuoltosuunnitelmaan

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET * Haapaveden kaupungin ops

HAAPAVEDEN KAUPUNKI. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET * Haapaveden kaupungin ops HAAPAVEDEN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET * Haapaveden kaupungin ops 1 2 Sisältö 1. OPETUSSUUNNITELMA... 5 1.1. OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2. PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Terveys, hyvinvointi ja tuen tarve sekä avun saaminen ja palvelut kysely (THL) Ensimmäinen kysely 5. luokkalaisten kysely oppilaille

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. vuosiluokat 1-9

KANNUKSEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. vuosiluokat 1-9 KANNUKSEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA vuosiluokat 1-9 01.08.2012 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2. Opetuksen

Lisätiedot

Lapuan taidekoulu Virvatuli itsearviointiraportti oppilas- ja huoltajakyselystä

Lapuan taidekoulu Virvatuli itsearviointiraportti oppilas- ja huoltajakyselystä Lapuan taidekoulu Virvatuli itsearviointiraportti oppilas- ja huoltajakyselystä Miksi taidekoulussa tarvitaan itsearviointia? Lapuan taidekoulu antaa taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kokemusten Keinu. Huoltajalle. Ohjeita Kokemusten Keinun käyttöön

Kokemusten Keinu. Huoltajalle. Ohjeita Kokemusten Keinun käyttöön Liite 2 Ohjeita n käyttöön Huoltajalle 1. Varaa tarpeeksi kiireetöntä aikaa. 2. Valitse ympäristö, jossa sinä ja lapsesi pystytte keskittymään kysymyksiin. 3. Mukauta kysymysten sanamuodot omalle lapsellesi

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

1. luku Opetussuunnitelma 4. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 5. 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 5

1. luku Opetussuunnitelma 4. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 5. 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 5 PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKKIEN 1-9 OPETUSSUUNNITELMA Vesilahden kunta 1. luku Opetussuunnitelma 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 5 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 01.08.2011 Kuva: Sara Jokela 6.lk Hyväksytty: Sivistyslautakunta 21.06.2011 51 Sisällysluettelo 1. OPETUSSUUNNITELMA...5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...6

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittäminen 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten suunnitelmallista

Lisätiedot

HONKAJOEN KUNTA. Perusopetuksen opetussuunnitelma 3. 9. luokille

HONKAJOEN KUNTA. Perusopetuksen opetussuunnitelma 3. 9. luokille HONKAJOEN KUNTA Perusopetuksen opetussuunnitelma 3. 9. luokille 15.12.2004 22.8.2011 Sisällysluettelo PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 4 Johdanto 4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 4 Perusopetuksen

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Askola + TRENDI N=218, vastausprosentti keskimäärin 72, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Askola + TRENDI N=218, vastausprosentti keskimäärin 72, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Askola + TRENDI N=218, vastausprosentti keskimäärin 72, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:39:29 2014 Kaikki koulutusalat, N=40, vastausprosentti keskimäärin

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA

TAMMELAN KUNTA PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA TAMMELAN KUNTA PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA VERSIO 16.6.2011 Sisällysluettelo 1. OPETUSSUUNNITELMA...3 1.1. Opetussuunnitelman laatiminen...3 1.2. Opetussuunnitelman sisältö...3 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT OPPILAANOHJAUS

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT OPPILAANOHJAUS OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT OPPILAANOHJAUS 2013-2014 7.21 Oppilaanohjaus OPPILAANOHJAUS Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas kykenee

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN RYHMÄKOKO- JA OPPILASVALINTAKRITEERIT NAANTA- LISSA

PERUSOPETUKSEN RYHMÄKOKO- JA OPPILASVALINTAKRITEERIT NAANTA- LISSA Naantalin kaupunki, perusopetus Sivu 1 / 5 PERUSOPETUKSEN RYHMÄKOKO- JA OPPILASVALINTAKRITEERIT NAANTA- LISSA Sisällys 1. Oppilaan lähikoulun määräytyminen ja ryhmäkokosuositus... 1 1.1. Oppilaaksi ottaminen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET MUUTA ELOKUU Edellisenä keväänä päättötodistuksen saaneitten 9.- luokkalaisten

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9 Munkkiniemen yhteiskoulu peruskoulu luokat 7 9 TERVETULOA MUNKAN PERUSKOULUUN! Munkka on moderni yksityiskoulu, jossa toimivat yläkoulu ja lukio. Peruskoulun erityispiirteitä ovat jaksottomuus, laaja kieliohjelma

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot