Verenpainelääkkeet lääkeyhdistelmien käytön perusteet. Heikki Ruskoaho

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verenpainelääkkeet lääkeyhdistelmien käytön perusteet. Heikki Ruskoaho"

Transkriptio

1 Lääkehoito Verenpainelääkkeet lääkeyhdistelmien käytön perusteet Heikki Ruskoaho Kohonnutta verenpainetta alentavan lääkehoidon tavoitteena on sekä systolisen että diastolisen verenpaineen mahdollisimman hyvä hallinta. Yli puolella potilaista hyvän hoitotuloksen saavuttamiseksi tarvitaan kahden tai useamman lääkkeen yhdistelmää. Hyödylliset yhdistelmät tehostavat lääkityksen antihypertensiivistä vaikutusta. Lisäksi niiden ansiosta tullaan usein toimeen pienemmillä annoksilla, joten annoksesta riippuvien haittavaikutusten ilmaantuvuus vähenee ja hoitomyöntyvyys paranee. Useimpia eri ryhmien lääkkeitä voidaan yhdistää esteettä toisiinsa. Erityisesti pienet diureettiannokset, joilla vältetään näiden lääkkeiden haittavaikutuksia verenpainetta alentavan tehon oleellisesti heikentymättä, tehostavat lähes kaikkien muiden verenpainelääkkeiden vaikutusta. Kohonneen verenpaineen hoidon tavoitteena on verenpaineen tehokas alentaminen, kohde-elimien (sydän, aivot, munuaiset, verisuonisto) suojaus sekä sairastavuuden ja kuolleisuuden vähentäminen mahdollisimman vähin haittavaikutuksin. Kontrolloiduissa hoitokokeiluissa on osoitettu, että kohonnutta verenpainetta alentava lääkitys vähentää sydän- ja verisuonisairauksien ilmaantuvuutta ja niiden aiheuttamaa kuolleisuutta. Keskimäärin 5 6 mmhg:n lasku diastolisessa verenpaineessa (ja 10 mmhg:n lasku systolisessa) vähentää aivoverisuonikomplikaatioiden ilmaantuvuutta kolmanneksen ja sepelvaltimotautitapahtumia noin kuudenneksen (MacMahon ym. 1990). Myös sydämen vajaatoiminnan ilmaantuvuus vähenee ja munuaisten vajaatoiminnan eteneminen hidastuu. Koska kohonnutta verenpainetta alentavan hoidon hyödyllinen vaikutus näyttää liittyvän ensisijaisesti saavutettuun verenpainetasoon, lääkityksen tavoitteena on systolisen ja diastolisen verenpaineen mahdollisimman hyvä hallinta (WHO/ISH Guidelines 1999). Huolimatta kohonneen verenpaineen hoidon tehostumisesta Kumpusalon ym. (1997) tutkimuksessa vain noin 14 % lääkehoitoa saavista suomalaisista miehistä ja 12 % naisista oli hyvässä hoitotasapainossa, kun kriteerinä käytettiin verenpainearvoa < 140/90 mmhg. Tuoreemmassa FINN- RISKI-tutkimuksessa (Kastarinen ym. 1998) noin %:lla lääkehoidossa olevista verenpaine oli alentunut tavoitetasolle (< 140/90 mmhg). Kohonneen verenpaineen lääkehoidon tuloksissa on saavutettu myös suurta edistystä. Äskettäin julkaistussa lähes potilaan Hypertension Optimal Treatment -tutkimuksessa (HOT) (Hansson ym. 1998) diastolinen verenpaine aleni jopa 24 mmhg lähtötasoon verrattuna ja 91.5 %:lla hoidetuista diastolinen ve Duodecim 2000; 116: H. Ruskoaho

2 renpaine oli tutkimuksen lopussa 90 mmhg tai sitä pienempi. Tähän päästiin tehokkaalla yhdistelmähoidolla; tutkimuksen lopussa vain 33 % potilaista käytti yhtä lääkettä, 45 %:lla oli käytössä kaksi lääkettä ja 22 %:lla kolme tai useampia. Kohonneen verenpaineen lääkehoito Aloituslääke on valittava yksilöllisesti. Valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat mm. potilaan ikä ja sukupuoli, kohonneen verenpaineen vaikeusaste, siihen liittyvät elinvauriot, muut vaaratekijät, muut samanaikaiset sairaudet ja lääkehoidot sekä lääkekustannukset (Suomen sydäntautiliiton verenpainetyöryhmän suositus 1994). Vaihtoehtoja ovat tiatsidityyppiset diureetit, beetasalpaajat, ACE:n estäjät, kalsiumkanavan salpaajat ja uusimpana ryhmänä angiotensiinireseptorien (AT 1 -reseptorien) salpaajat. Haittavaikutusten vähäisyyden vuoksi hoitomyöntyvyys on viimeksi mainittujen käyttäjillä hyvä. Angiotensiinireseptorien salpaajat soveltuvat kaikenasteisen kohonneen verenpaineen hoitoon varsinkin sellaisille potilaille, joille ACE:n estäjät eivät sovi haittavaikutusten (esim. yskä) vuoksi. Kaikkien edellä mainittujen lääkkeiden verenpainetta alentava teho on keskimäärin samansuuruinen ja niitä voidaan ottaa kerran vuorokaudessa (Ruskoaho 1998). Yksilöllisessä vasteessa saattaa kuitenkin esiintyä huomattavia eroja. Muiden verenpainelääkkeiden (esim. klonidiini, moksonidiini, pratsosiini) käyttö tulee kyseeseen lähinnä yhdistelmähoidossa ja erityistilanteissa (Nikkilä 1999). Lääkitys aloitetaan pienellä annoksella (taulukko 1), ja sitä suurennetaan vasteen mukaan. Verenpaine saadaan alenemaan riittävästi yhdellä lääkkeellä yli 50 %:lla potilaista. Jos ilmenee haittavaikutuksia tai valittu lääke ei ole riittävän tehokas, vaihdetaan tilalle toinen lääke tai lisätään hoitoon pieni annos toiseen ryhmään kuuluvaa lääkettä. Yhdistämällä järkevästi kaksi eri tavoin vaikuttavaa lääkettä saadaan verenpaine alenemaan riittävästi noin 80 %:lla potilaista, kolmen lääkkeen yhdistämisellä vielä jonkin verran useammilla. Yhdistelmäkäytön edellytys on, että lääkkeiden yhteisvaikutus on Verenpainelääkkeet lääkeyhdistelmien käytön perusteet Taulukko 1. Kohonneen verenpaineen lääkehoidon periaatteita. Aloitus pienellä annoksella Lääkkeen otto vain kerran vuorokaudessa parantaa hoitomyöntyvyyttä Jos aloituslääkkeellä saavutetaan hyvä mutta riittämätön vaste, suurenna annosta Jos vaste aloituslääkkeeseen tai siedettävyys on huono, vaihda toisen ryhmän lääkkeeseen Usein on edullisempaa lisätä pieni annos toisen ryhmän lääkettä kuin suurentaa aloituslääkkeen annosta (yhdistelmähoito) additiivinen tai synergistinen ja että yhdistelmän lääkkeet ovat vaikutustavaltaan erilaisia (Kantola 1995, Ruskoaho 1996). Yhdistelmäkäytössä tehon lisääntyminen perustuu osin verenpaineen alenemista rajoittavien homeostaattisten tekijöiden vähentämiseen (Ruskoaho 1998). Esimerkiksi diureettilääkitykseen liittyy yleensä natriumin menetyksen seurauksena reniini-angiotensiinijärjestelmän aktivaatio, jota voidaan hillitä tehokkaasti ACE:n estäjällä tai angiotensiinireseptorien salpaajalla. Yhdistelmässä lääkkeiden verenpainetta alentavan vaikutuksen keston tulisi olla yhtä pitkä, mieluimmin 24 tuntia, eivätkä ne saa vaikuttaa haitallisesti toistensa farmakokinetiikkaan. Antihypertensiivistä vaikutusta tehostavat yhdistelmät Useimpia eri ryhmiin kuuluvia lääkkeitä voidaan yhdistää esteettä toisiinsa (kuva) (Kantola 1995, Ruskoaho 1996). Erityisesti pienet diureettiannokset (esim mg hydroklooritiatsidia vuorokaudessa) tehostavat selvästi lähes kaikkien muiden verenpainelääkkeiden vaikutusta. Esimerkiksi diureetin ja beetasalpaajan, diureetin ja ACE:n estäjän sekä diureetin ja angiotensiinireseptorien salpaajan yhdistelmien verenpainetta alentava vaikutus on ollut hyvä pienilläkin annoksilla (Moser ja Black 1998, Opie 1998). Niinpä jos ensin valittu lääke ei ole ollut diureetti, se lisätään tavallisimmin hoitoon toisena lääkkeenä. Päinvastoin kuin muut diureettiyhdistelmät diureetin ja kalsiumkanavan salpaajan yhdistelmä ei ole osoittautunut kovin tehokkaaksi (Ruskoaho 1998). Tämä saattaa liittyä kalsiumkanavan salpaajien lievään natriureettiseen vaikutukseen. Toisaalta kalsiumkana- 2827

3 Hyödylliset lääkeyhdistelmät ACE:n estäjä tai angiotensiinireseptorien salpaaja Kalsiumkanavan salpaaja (dihydropyridiini) Diureetti Beetasalpaaja Kuva. Tehokkaat kahden lääkkeen yhdistelmät on kuvattu yhtenäisellä viivalla ja katkoviivalla ne yhdistelmät, joiden verenpainetta alentava teho on vähäisempi. Jos beetasalpaajat eivät sovi haittavaikutusten vuoksi, voidaan käyttää muita sympaattisen hermoston toiminnan estäjiä. Kalsiumkanavan salpaajista verapamiilin ja myös dialtiatseemin yhdistämistä beetasalpaajan on vältettävä vahvistuvan sydäntä lamaavan ja AV-johtumista hidastavan vaikutuksen vuoksi. van salpaajan ja ACE:n estäjän yhdistäminen on perustelua ja alentaa tehokkaasti verenpainetta (Messerli ja Chander 2000). Beetasalpaajat voidaan puolestaan yhdistää dihydropyridiinityyppisiin kalsiumkanavan salpaajiin, mutta niiden samanaikainen käyttö verapamiilin tai diltiatseemin kanssa saattaa johtaa vaikeaan bradykardiaan. Beetasalpaajan ja ACE:n estäjän yhdistelmällä ei useimmiten saada aikaan additiivista antihypertensiivistä vaikutusta, koska beetasalpaajatkin estävät reniini-angiotensiinijärjestelmää vähentämällä reniinin eritystä. Beetasalpaajan ja ACE:n estäjä yhdistelmä on kuitenkin aiheellinen esimerkiksi sairastetun sydäninfarktin jälkeen ja soveltuu lääkitykseksi silloin, kun kohonneeseen verenpaineeseen liittyy hyperkineettinen verenkierto (sympaattinen yliaktiivisuus, takykardia)(ruskoaho 1998). Haittavaikutusten väheneminen yhdistelmähoidossa Verenpainetta alentavan tehon lisäyksen ohella yhdistelmälääkityksellä voidaan vähentää haittavaikutusten ilmaantumista (taulukko 2). Tuttuja esimerkkejä ovat kaliumia säästävän diureetin yhdistäminen tiatsidiin tai loop-diureettiin hypokalemian vaaran pienentämiseksi ja sympaattista aktiivisuutta vähentävän lääkkeen ja diureetin yhdistäminen verisuonia laajentavaan lääkkeeseen sydämen syketaajuuden reflektorisen kasvun ja nesteretention vähentämiseksi. Samoin verisuoniselektiivinen kalsiumkanavan salpaaja on usein järkevää yhdistää beetasalpaajan kanssa reflektorisen takykardian välttämiseksi. Kalsiumkanavan salpaajiin liittyvää nilkkaturvotusta ja diureettien aiheuttamia elektrolyyttimuutoksia voidaan vähentää merkittävästi liittämällä hoitoon ACE:n estäjä (Moser ja Black 1998, Opie 1998). Diureetin ja beetasalpaajan yhdistelmässä jälkimmäisen lääkkeen 1 -selektiivisyys säilyy paremmin annoksen pienuuden ansiosta ja 2 -salpauksesta aiheutuvat verisuonten supistuminen ja bronkokonstriktio ovat vähäisempiä. Pieniannoksista diureetin ja beetasalpaajan yhdistelmää käytettäessä mahdolliset epäsuotuisat vaikutukset muihin sepelvaltimotaudin riskitekijöihin (mm. hiilihydraatti- ja rasva-aineenvaihdunta) saattavat myös olla pienemmät. Taulukko 2. Yhdistelmäkäytön edut. Suurempi verenpainetta alentava vaikutus Vaste useammalla potilaalla Vähemmän haittavaikutuksia pienemmillä annoksilla Kohde-elinvauroiden tehokkaampi esto Parempi hoitomyöntyvyys Mahdollisesti pienemmät hoitokustannukset 2828 H. Ruskoaho

4 Yhdistelmäkäytön muita etuja Oleellinen seikka kohonneen verenpaineen hoitotarvetta arvioitaessa on kohde-elinvaurioiden etsintä (Tikkanen ja Tikkanen 1999). Mikäli todetaan merkkejä vasemman kammion hypertrofiasta, sepelvaltimotaudista, munuaissairaudesta tai yleisestä ateroskleroosista, verenpaineen tehokas hoitaminen parantaa ennustetta oleellisesti. Yhdistelmähoito saattaa estää paremmin kuin yksi lääke kohde-elinvaurioita, esimerkiksi sydämen ja verisuonten rakenteellisia muutoksia (Messerli ja Chander 2000). Sekä beetasalpaajat että ACE:n estäjät vähentävät sydäninfarktin ja äkkikuoleman vaaraa potilailla, joilla on sepelvaltimotauti tai sydämen systolinen vajaatoiminta. Kalsiumkanavan salpaajat ja ACE:n estäjät ovat metabolisesti neutraaleja ja ovat tämän vuoksi suositeltavia mm. dyslipidemian yhteydessä. Yhdistelmähoidon etuja ovat myös hoitomyöntyvyyden paraneminen (tablettien pienempi määrä, lääkkeen harvempi otto) ja mahdollisesti kustannusten pieneminen (Kantola 1995, Ruskoaho 1996). Yhdistelmän valinta on kuitenkin vaikeaa, kun potilaalla on muita samanaikaisia sairauksia, kuten diabetes tai astma (Nikkilä 1999). Kiinteät yhdistelmät Vuosikymmeniä käytössä olleiden kahden diureetin kiinteiden yhdistelmien lisäksi viime vuosina on tullut käyttöön useita muita kiinteitä yhdistelmävalmisteita (Ruskoaho 1998). Kiinteässä yhdistelmässä samassa tabletissa tai kapselissa on kahta tai useampaa lääkeainetta. Kiinteä yhdistelmä tarjoaa kaikki yhdistelmähoidon edut. Sen lisäetuina ovat pienempi tablettimäärä ja usein myös halvempi hinta osien tavalliseen yhdistämiseen verrattuna. Ongelmana on kuitenkin osien annosten joustamattomuus. Kiinteä yhdistelmä ei siten yleensä kuulu kohonneen verenpaineen aloitushoitoon, mutta sen järkevä käyttö parantaa riittävän hoitotuloksen aikaansaamista yhdellä tabletilla tai kapselilla. Esimerkiksi Yhdysvaltojen kansallisissa kohonneen verenpaineen hoitosuosituksissa (JNC-VI) pieniannoksiset diureetin ja beetasalpaajan sekä diureetin ja ACE:n estäjän kiinteät yhdistelmät mainitaan tarkoituksenmukaisina aloitusvaihtoehtoina (taulukko 3). Kiinteiden yhdistelmien ohella uusi mielenkiintoinen, kasvava lääkeryhmä ovat aineet, joissa samaan molekyyliin on liitetty kaksi tai useampia farmakologisia ominaisuuksia (Ruskoaho 1998). Käytössä on jo mm. samanaikaisesti sekä beeta- että alfa-reseptoreita salpaavia aineita (labetaloli, karvediloli) ja sekä 1 -reseptoreita salpaavia että 2 -reseptoreita stimuloivia aineita (seliprololi). Muita kehitteillä olevia ns. hybridilääkkeitä ovat vasopeptidaasin estäjät (mm. omapatrilaatti), jotka inhiboivat samanaikaisesti neutraaliendopeptidaasia ja ACE:tä (Burnett 1999). Taulukko 3. Verenpainepotilaan aloituslääkkeen valinta eräiden tuoreiden kohonneen verenpaineen hoitosuosituksien mukaan. JNC VI 1997 ESC/ESH 1998 WHO/ISH 1999 BHS 1999 Diureetti Diureetti Diureetti Diureetti Beetasalpaaja Beetasalpaaja Beetasalpaaja Beetasalpaaja Yhdistelmähoito Kalsiumkanavan salpaaja Alfasalpaaja ACE:n estäjä Alfasalpaaja Kalsiumkanavan salpaaja ACE:n estäjä Angiotensiinireseptorien salpaaja Yhdistelmähoito, ellei monoterapia tehoa JNC = Joint National Committee, ESC = European Society of Cardiology, ESH = European Society of Hypertension, ISH = International Society of Hypertension, BHS = British Hypertension Society. Verenpainelääkkeet lääkeyhdistelmien käytön perusteet 2829

5 Lopuksi Verenpainelääkkeiden nykyinen laaja valikoima antaa mahdollisuuden entistä yksilöllisempään hoitoon. Yli puolella potilaista tarvitaan kahden tai useamman lääkkeen yhdistelmää hyvän hoitotuloksen saavuttamiseksi. Hyödylliset yhdistelmät tehostavat antihypertensiivistä vaikutusta, niiden ansiosta tullaan usein toimeen pienemmillä annoksilla, jolloin haittavaikutusten ilmaantuvuus vähenee ja hoitomyöntyvyys paranee. Keskivaikeassa ja vaikeassa hypertensiossa on usein tarkoituksenmukaista aloittaa suoraan yhdistelmähoidolla, jotta vaste saavutetaan nopeammin. Kun kohonneen verenpaineen geeneistä tiedetään enemmän ja löydetään uusia merkittäviä verenpaineen säätelyjärjestelmiä, sopiva lääkehoito voidaan ehkä valita kohdennetummin sen perusteella, mikä on verenpainetaudin pääasiallisin aiheuttaja kullakin potilaalla. Samalla voitaisiin todeta paremmin ne tapaukset, joissa potilas hyötyy erityisesti tietystä verenpainelääkkeiden yhdistelmästä. Kirjallisuutta BHS 1999 Guidelines. Guidelines for management of hypertension: report of the third working party of the British Hypertension Society. LE Ramsay, B Williams, GD Johnston, GA MacGregor, L Poston, JF Potter, NR Poulter, G Russell. J Human Hypertens 1999;13: Burnett JC Jr. Vasopeptidase inhibition: a new concept in blood pressure management. J Hypertens 1999;17:S37 S43. ESC/ESH Guidelines. Prevention of Coronary Heart Disease in Clinical Practice. Recommendations of the Second Joint Task Force of European and other Societies on Coronary Prevention. Wood D, De Backer G, Faergeman O, Graham I, Mancia G, Pyörälä K. Eur Heart J 1998;19: Hansson L, Zanchetti A, Carruthers S G, ym. Effects of intensive bloodpressure lowering and low-dose aspirin in patients with hypertension: principal results of the Hypertension Optimal Treatment (HOT) randomised trial. Lancet 1998;351: JNC-VI 1997 Guidelines. The Sixth Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. NIH Publication No , Arch Intern Med 1997;157: Kantola I. Kohonneen verenpaineen yhdistelmähoito. Suom Lääkäril 1995;50: Kastarinen MJ, Salomaa VV, Vartiainen EA, ym. Trends in blood pressure levels and control of hypertension in Finland from 1982 to J Hypertens 1998;16: Kumpusalo E, Pärnänen H, Takala J, ym. Verenpainepotilas terveyskeskuksessa. Suom Lääkäril 1997;52: MacMahon S, Peto R, Cutker J, ym. Blood pressure, stroke and coronary heart disease. Part I. Prolonged differences in blood pressure: prospective observational studies corrected for the regression of dilution bias. Lancet 1990;335: Messerli FH, Chander K. Cardiac effects of combination therapy in hypertension. J Cardiovasc Pharmacol 2000;35;S17 S22. Moser MM, Black HR. The role of combination therapy in the treatment of hypertension. Am J Hypertens 1998;11:73S 78S. Nikkilä M. Kohonneen verenpaineen lääkehoito. Duodecim 1999;115: Opie LH. Principles of combination therapy for hypertension: what we learn from the HOT and other studies a personal point of view. Cardiovasc Drug Ther 1998:12: Ruskoaho H. Mitkä ovat hyödyllisiä lääkeyhdistelmiä kohonneen verenpaineen hoidossa? Duodecim 1996; 112: Ruskoaho H. Verenpainelääkkeet. Kirjassa: Pelkonen O, Ruskoaho H, toim. Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. 2. Painos. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki, s Suomen sydäntautiliiton verenpainetyöryhmän suositus. Kohonneen verenpaineen toteaminen ja hoito. A Aromaa, H Karppanen, M Katila, MS Nieminen, J Olkinuora, P Pentikäinen, K Pyörälä, V Salomaa, P Siltanen, I Torstila, S Tuominen. Suom Lääkäril 1994; 94: Tikkanen I, Tikkanen T. Milloin verenpainetta pitää hoitaa? Duodecim 1999;115: WHO/ISH 1999 Guidelines World Health Organization-International Society of Hypertension Guidelines for the management of hypertension. Guidelines Subcommittee. J Hypertens 1999;17: HEIKKI RUSKOAHO, LKT, professori Oulun yliopiston farmakologian ja toksikologian laitos PL 5000, Oulun yliopisto 2830 H. Ruskoaho

Kohonnut verenpaine on kiistatta sydän- ja

Kohonnut verenpaine on kiistatta sydän- ja Kohonnut verenpaine Ilkka Tikkanen ja Tuula Tikkanen Kiistatta on osoitettu, että jo lievästi kohonnutta verenpainetta kannattaa hoitaa. Uusimmissa suosituksissa ollaan kuitenkin luopumassa kategorisista

Lisätiedot

Iäkkään verenpaineen hoito. Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku

Iäkkään verenpaineen hoito. Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku Iäkkään verenpaineen hoito Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku Verenpaine ja aivohalvauskuolleisuus Prospective Studies Collaboration, Lancet 2002;360:1903-13 Verenpaine ja sepelvaltimotautikuolleisuus

Lisätiedot

Minkä valitsen ensimmäiseksi verenpainelääkkeeksi?

Minkä valitsen ensimmäiseksi verenpainelääkkeeksi? Ilkka Tikkanen NÄIN HOIDAN Minkä valitsen ensimmäiseksi verenpainelääkkeeksi? Kaikki keskeiset verenpainelääkeryhmät parantavat hypertensiopotilaiden ennustetta. Reniini-angiotensiinijärjestelmän estäjien

Lisätiedot

Lääkehoidon tavoitteet. Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lääkehoidon aloitusrajat. Verenpaineen hoidon tavoitetasot

Lääkehoidon tavoitteet. Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lääkehoidon aloitusrajat. Verenpaineen hoidon tavoitetasot Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä Ilkka Tikkanen Dosentti, osastonylilääkäri sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri HYKS, Vatsakeskus, Nefrologia, ja Helsinki Hypertension Centre

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ORION OYJ

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ORION OYJ RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ORION 8 MG/12,5 MG, 16 MG/12,5 MG, 32 MG/12,5 MG, 32 MG/25 MG ORION OYJ PÄIVÄYS: 17.4.2015, versio 2 Sivu 1/6 VI.2 Julkisen

Lisätiedot

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa?

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Dosentti, kardiologi Erkki Ilveskoski Yleislääkäripäivät 27.11.2015 1 Sidonnaisuudet Luennoitsija ja/tai muut asiantuntijatehtävät St. Jude Medical, Novartis,

Lisätiedot

Verenpaine valtimotautien riskitekijänä-mihin hoidossa tulee kiinnittää huomiota

Verenpaine valtimotautien riskitekijänä-mihin hoidossa tulee kiinnittää huomiota Verenpaine valtimotautien riskitekijänä-mihin hoidossa tulee kiinnittää huomiota Ilkka Kantola Hoyl, dosentti. Sisätautien el TYKS sisätautien klinikka Hypertension and Target-Organ Sequelae Eyes Retinopathy

Lisätiedot

Hypertension lääkehoito Suomessa

Hypertension lääkehoito Suomessa SILY ry:n ja Trafin valtuuttamien ilmailulääkäreiden kevätkokous 4.4.2014 Helsinki Hypertension lääkehoito Suomessa Teemu Ahola LT kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri TYKS Sydänkeskus Ilmailulääkäri

Lisätiedot

Komplisoitumattoman hypertension lääkehoito ei vastaa hoitosuosituksia

Komplisoitumattoman hypertension lääkehoito ei vastaa hoitosuosituksia Tieteessä alkuperäistutkimus Teemu L. Ahola LT, kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri TYKS Sydänkeskus THL, Terveysosasto teemu.ahola@tyks.fi Jouni K. Johansson LT, terveydenhuollon erikoislääkäri,

Lisätiedot

Verenpaine,sen säätely ja käyttäytyminen levossa ja rasituksessa. Jyrki Taurio Sisätautilääkäri TAYS/PSS 25.10.2012

Verenpaine,sen säätely ja käyttäytyminen levossa ja rasituksessa. Jyrki Taurio Sisätautilääkäri TAYS/PSS 25.10.2012 Verenpaine,sen säätely ja käyttäytyminen levossa ja rasituksessa Jyrki Taurio Sisätautilääkäri TAYS/PSS 25.10.2012 Kohonnut verenpaine Yleisin yleislääkärille tehtävän vastaanottokäynnin aihe Lääkitys

Lisätiedot

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä?

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Yleislääkäreiden kevätkokous, 13.05.2016 Veikko Salomaa, tutkimusprofessori Sidonnaisuudet: ei ole 14.5.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Korkea riski Sydäninfarktin

Lisätiedot

Kohonneen verenpaineen seulonnan yleistyessä

Kohonneen verenpaineen seulonnan yleistyessä Kohonnut verenpaine Matti Nikkilä Kohonnut verenpaine on todettu hyvin yleiseksi ja merkitseväksi sydän- ja verisuonitautien vaaratekijäksi. Lääkehoidon aloituksen kynnys on alentunut parin viime vuosikymmenen

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Huomautus: Seuraavat muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin tehdään sovittelumenettelyn

Lisätiedot

Suolan terveyshaitat ja kustannukset

Suolan terveyshaitat ja kustannukset Suolan terveyshaitat ja kustannukset Antti Jula, ylilääkäri, sisätautiopin dosentti, THL Seminaari Suola Näkymätön vaara 8.2.2011 Verenpaine ja aivohalvauskuolleisuus Prospective Studies Collaboration,

Lisätiedot

Vaikean verenpainetaudin hoito

Vaikean verenpainetaudin hoito Näin hoidan Matti Nikkilä Vaikean verenpainetaudin hoito Uusista verenpainelääkkeistä huolimatta hypertension hoitotulokset jäävät usein epätyydyttäviksi. Lähes puolella verenpainepotilaista todetaan lääkityksen

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Telmisartan/ ratiopharm 4.12.2014, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Telmisartan/ ratiopharm on angiotensiini

Lisätiedot

Mitä tehdä, kun kaikki verenpainelääkkeet ovat jo käytössä? Ilkka Kantola

Mitä tehdä, kun kaikki verenpainelääkkeet ovat jo käytössä? Ilkka Kantola Näin hoidan Mitä tehdä, kun kaikki verenpainelääkkeet ovat jo käytössä? Ilkka Kantola Vaste hoitoon on huono noin joka kymmenennellä verenpainepotilaalla. Tärkeimmät syyt ovat mittaamiseen liittyvät ongelmat,

Lisätiedot

KELPOISUUSVAATIMUKSET VERENPAINE

KELPOISUUSVAATIMUKSET VERENPAINE KELPOISUUSVAATIMUKSET VERENPAINE Juha Hartikainen KYS-SYDÄNKESKUS AME 2003 1 ILMAILUMÄÄRÄYKSET EASA Part Med HYPERTENSIO ILMAILUMÄÄRÄYKSET EASA Part Med B.010 Sydän ja verisuonisto (c) ILMAILUMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine Vaitelias vaaratekijä. Kimmo Kontula Sisätautiopin professori, ylilääkäri HY ja HYKS Labquality Days 11.02.

Kohonnut verenpaine Vaitelias vaaratekijä. Kimmo Kontula Sisätautiopin professori, ylilääkäri HY ja HYKS Labquality Days 11.02. Kohonnut verenpaine Vaitelias vaaratekijä Kimmo Kontula Sisätautiopin professori, ylilääkäri HY ja HYKS Labquality Days 11.02.2016 Ihmiskunnan kriittisen tärkeät sairaudet ja riskitekijät Global Burden

Lisätiedot

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Tanja Laitinen, LL Wiitaunioni, Viitasaaren terveyskeskus 27.10.2016 Sidonnaisuudet Tampereen lääketiedepäivien osallistumismaksu,

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Hyötyosuus. ANNOS ja sen merkitys lääkehoidossa? Farmakokinetiikan perusteita. Solukalvon läpäisy. Alkureitin metabolia

Hyötyosuus. ANNOS ja sen merkitys lääkehoidossa? Farmakokinetiikan perusteita. Solukalvon läpäisy. Alkureitin metabolia Neurofarmakologia Farmakologian perusteiden kertausta Pekka Rauhala Syksy 2012 Koulu, Mervaala & Tuomisto, 8. painos, 2012 Kappaleet 11-30 (pois kappale 18) tai vastaavat asiat muista oppikirjoista n.

Lisätiedot

Julkisen yhteenvedon osiot. Lerkanidipiinin käyttöä ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille, koska tiedot turvallisuudesta ja tehosta puuttuvat.

Julkisen yhteenvedon osiot. Lerkanidipiinin käyttöä ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille, koska tiedot turvallisuudesta ja tehosta puuttuvat. RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ORIDIP 10 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT ORIDIP 20 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT ORION CORPORATION PÄIVÄMÄÄRÄ: 22.3.2016, VERSIO 1.1 VI.2 Julkisen yhteenvedon

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO LOSATRIX 12,5 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT Päivämäärä: 8.9.2015, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Hypertensiosta,

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti)

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Verenpaine on koholla, kun yläarvo on 140 tai ala-arvo yli 90 tai kumpikin luku on korkeampi. Kohonnut

Lisätiedot

Tieteelliset johtopäätökset

Tieteelliset johtopäätökset LIITE II EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVEDON, MYYNTIPÄÄLLYSMERKINTÖJEN JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTTAMISELLE 13 Tieteelliset johtopäätökset Tiivistelmä tieteellisestä

Lisätiedot

Verenpainetaudin uudet hoitomahdollisuudet?

Verenpainetaudin uudet hoitomahdollisuudet? Verenpainetaudin uudet hoitomahdollisuudet? 23.05.08 Helsinki Tuula Tikkanen Dosentti, apulaisylilääkäri Laakson sairaalan konsultaatiopkl ja Helsinki Hypertension Centre of Excellence, HYKS Kohonnut verenpaine,

Lisätiedot

Sepelvaltimotaudin ja muiden ateroskleroosin

Sepelvaltimotaudin ja muiden ateroskleroosin Aikuistyypin diabetes on valtimotauti Valtimotaudin vaaran yksilöllinen arvioiminen Kalevi Pyörälä Viimeaikaisissa sepelvaltimotaudin ja muiden ateroskleroosin aiheuttamien valtimotautien ehkäisyä koskevissa

Lisätiedot

Verenpaineen hoito valtimotautien komplikaatioiden ehkäisyssä uudet verenpaineen hoitosuositukset

Verenpaineen hoito valtimotautien komplikaatioiden ehkäisyssä uudet verenpaineen hoitosuositukset Verenpaineen hoito valtimotautien komplikaatioiden ehkäisyssä uudet verenpaineen hoitosuositukset Antti Jula Ylilääkäri, dosentti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tärkeimmät kuolemaan johtaneet riskitekijät

Lisätiedot

3914 VERENPAINE, pitkäaikaisrekisteröinti

3914 VERENPAINE, pitkäaikaisrekisteröinti MENETELMÄOHJE 1 (5) 3914 VERENPAINE, pitkäaikaisrekisteröinti 1. YLEISTÄ Verenpaineen pitkäaikaisrekisteröinti antaa kertamittauksia ja kotimittauksia paremman ja luotettavamman kuvan verenpaineesta. Lisäksi

Lisätiedot

Hypertonian lääkehoito Seminaari 2015, L4k Kliininen farmakologia/ Kliininen opettaja Aleksi Tornio

Hypertonian lääkehoito Seminaari 2015, L4k Kliininen farmakologia/ Kliininen opettaja Aleksi Tornio Hypertonian lääkehoito Seminaari 2015, L4k 5.5.2014 Kliininen farmakologia/ Kliininen opettaja Aleksi Tornio Kliinisen farmakologian seminaarit Ilmoittautuminen ja palaute Weboodissa (300013) Hypertonian

Lisätiedot

3i Innova*ve Induc*on Ini*a*ve Fixing the broken heart Heikki Ruskoaho Farmakologian ja lääkehoidon osasto Farmasian *edekunta

3i Innova*ve Induc*on Ini*a*ve Fixing the broken heart Heikki Ruskoaho Farmakologian ja lääkehoidon osasto Farmasian *edekunta 3i Innova*ve Induc*on Ini*a*ve Fixing the broken heart Heikki Ruskoaho Farmakologian ja lääkehoidon osasto Farmasian *edekunta www.helsinki.fi/yliopisto 1 Sydänlihasvaurion yleisin syy on sydäninfark*

Lisätiedot

Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia

Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia Erkki Vartiainen, LKT, professori, ylijohtaja 7.10.2013 1 Jyrkkä lasku sepelvaltimotautikuolleisuudessa Pohjois-Karjala ja koko Suomi 35 64-vuotiaat

Lisätiedot

Sydänliiton terveysneuvonta perustuu riskinarvioon

Sydänliiton terveysneuvonta perustuu riskinarvioon Mikko Syvänne Ylilääkäri Suomen Sydänliitto ry Sydänliiton terveysneuvonta perustuu riskinarvioon 1 Yleiset tavoitteet 2 Prospective Studies Collaboration, Lancet 2007 3 Prospective Studies Collaboration,

Lisätiedot

Liite II. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite II. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite II Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin 6 Angiotensiinikonvertaasin estäjiä (ACE:n estäjiä) benatsepriilia, kaptopriilia, silatsapriilia, delapriilia, enalapriilia,

Lisätiedot

Sydämen vajaatoiminnan lääkkeet. Professori Eero Mervaala Farmakologian osasto Lääketieteellinen tdk Helsingin yliopisto

Sydämen vajaatoiminnan lääkkeet. Professori Eero Mervaala Farmakologian osasto Lääketieteellinen tdk Helsingin yliopisto Sydämen vajaatoiminnan lääkkeet Professori Eero Mervaala Farmakologian osasto Lääketieteellinen tdk Helsingin yliopisto CARDIOVASCULAR CONTINUUM Ravinto Elintavat Perimä Dyslipidemia Hypertensio Lihavuus/

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine on yleisin lääkärissä

Kohonnut verenpaine on yleisin lääkärissä Kohonnut verenpaine Jorma K. Takala ja Esko A. Kumpusalo Verenpainepotilaan hoito on vaativa ja haasteellinen tehtävä, jossa pitkäaikaistavoitteena on potilaan hyvinvoinnin edistämisen lisäksi ehkäistä

Lisätiedot

Onko testosteronihoito turvallista?

Onko testosteronihoito turvallista? Onko testosteronihoito turvallista? Antti Saraste kardiologi, apulaisprofessori Sydänkeskus ja Valtakunnallinen PET keskus, TYKS ja Turun yliopisto, Turku Reproduktioendokrinologia 12.2.2016 J Am Coll

Lisätiedot

Farmakologian perusteet ja neurofarmakologia (Farmis) Pekka Rauhala 2017

Farmakologian perusteet ja neurofarmakologia (Farmis) Pekka Rauhala 2017 Farmakologian perusteet ja neurofarmakologia (Farmis) Pekka Rauhala 2017 5 op 6 PBL tapausta Farmis Farmakodynamiikka ja Farmakokinetiikka Autonomisen hermoston farmakologia Neurologisten sairauksien hoidossa

Lisätiedot

Sydämen vajaatoiminta. VEDOS TPA Tampere: sydämen vajaatoiminta

Sydämen vajaatoiminta. VEDOS TPA Tampere: sydämen vajaatoiminta Sydämen vajaatoiminta Perustieto Määritelmä Ennuste Iäkkäiden vajaatoiminta Seuranta Palliatiivisen hoidon kriteerit vajaatoiminnassa Syventävä tieto Diagnostiikka Akuuttien oireiden hoito Lääkehoidon

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes sairautena

Tyypin 2 diabetes sairautena Tyypin 2 diabetes sairautena Liisa Hiltunen / PPSHP Diabetes Sokeriaineenvaihduntahäiriö, jossa häiriö insuliinihormonin erityksessä ja/tai toiminnassa, mistä johtuen verensokeri kohoaa usein häiriöitä

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Joonatan Palmu KOHONNEEN VERENPAINEEN HOIDONOHJAUSJÄRJESTELMÄ

Joonatan Palmu KOHONNEEN VERENPAINEEN HOIDONOHJAUSJÄRJESTELMÄ Joonatan Palmu KOHONNEEN VERENPAINEEN HOIDONOHJAUSJÄRJESTELMÄ Syventävien opintojen kirjallinen työ Syyslukukausi 2015 Joonatan Palmu KOHONNEEN VERENPAINEEN HOIDONOHJAUSJÄRJESTELMÄ Kliininen laitos Lääketieteellinen

Lisätiedot

Jopa %:lla aikuistyypin diabeetikoista

Jopa %:lla aikuistyypin diabeetikoista Aikuistyypin diabetes on valtimotauti Verenpainetaudin hoito aikuistyypin diabeetikoilla Leena Mykkänen Jopa 40 60 %:lla aikuistyypin diabeetikoista on kohonnut verenpaine, joka lisää jo muutenkin suurta

Lisätiedot

DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ MPU UEF

DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ MPU UEF DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ 11.5.2017 MPU UEF 1 SIDONNAISUUDET UEF kardiologian kliininen opettaja KYS konsultoiva kardiologi, Medisiininen keskus Osallistunut

Lisätiedot

Tieto ja terveysteknologiat

Tieto ja terveysteknologiat Tieto ja terveysteknologiat Ilkka Kunnamo, dosentti Päätoimittaja, EBM Guidelines & EBMeDS Kustannus Oy Duodecim Helsinki 20.5.2013 Sidonnaisuudet: Saan palkkaa Kustannus Oy Duodecimilta, joka on Terveysportin,

Lisätiedot

Kohonneen verenpaineen hoito

Kohonneen verenpaineen hoito Käypä hoito -suositus Kohonneen verenpaineen hoito Suomen Verenpaineyhdistys ry:n asettama työryhmä Tavoitteet Suosituksen tavoitteena on tehostaa ja yhdenmukaistaa kohonneen verenpaineen ehkäisyä, diagnostiikkaa

Lisätiedot

Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet

Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet Tunne pulssisi -ammattilaisten koulutus 1.10.2013 Mikko Syvänne Dosentti, kardiologian erikoislääkäri Ylilääkäri, Suomen Sydänliitto Mikä on eteisvärinä? Tunnetaan

Lisätiedot

Vaikuttava ja yksilöllinen liikuntahoito työterveydenhuollossa

Vaikuttava ja yksilöllinen liikuntahoito työterveydenhuollossa Vaikuttava ja yksilöllinen liikuntahoito työterveydenhuollossa LL Sergei Iljukov Liikuntalääketieteeseen erikoistuva lääkäri Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos Terveys on täydellinen fyysisen,

Lisätiedot

Sydänlääkkeet ja liikunta

Sydänlääkkeet ja liikunta Sydänlääkkeet ja liikunta Beetasalpaajat S = selektiivinen (beeta-1-selektiivinen eli etupäässä sydämeen vaikuttava) V = vasodilatoiva eli verisuonia laajentava I = ISA (intrinsic sympathomimetic action)

Lisätiedot

Hoidon aloitus ja seuranta 1

Hoidon aloitus ja seuranta 1 Hoidon aloitus ja seuranta 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. ENTRESTO on tarkoitettu aikuispotilaiden oireisen kroonisen sydämen vajaatoiminnan hoitoon, kun sairauteen liittyy alentunut ejektiofraktio.

Lisätiedot

Tieto ja terveysteknologiat

Tieto ja terveysteknologiat Tieto ja terveysteknologiat Ilkka Kunnamo, dosentti Päätoimittaja, EBM Guidelines & EBMeDS Kustannus Oy Duodecim Helsinki 19.5.2014 Sidonnaisuudet: Saan palkkaa Kustannus Oy Duodecimilta, joka on Terveysportin,

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO DUTASTERIDE RATIOPHARM 0,5 MG PEHMEÄT KAPSELIT Päivämäärä: 16.3.2016, Versio: 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

Verenpainetaudin, angina pectoriksen ja sydämen vajaatoiminnan lääkehoito

Verenpainetaudin, angina pectoriksen ja sydämen vajaatoiminnan lääkehoito 36. Verenpainetaudin, angina pectoriksen ja sydämen vajaatoiminnan lääkehoito Verenpainetaudin, angina pectoriksen ja sydämen vajaatoiminnan lääkehoito Verenpainetaudin lääkehoito Yleistä Valtimoverenpaine

Lisätiedot

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle Anne Levaste, Clinical Nurse Educator 860703.0118/15FI 1 I24.0 Sydäninfarktiin johtamaton äkillinen sepelvaltimotukos

Lisätiedot

Vaihdevuosien jälkeinen verenpainetauti. Risto J. Kaaja ja Matti J. Tikkanen

Vaihdevuosien jälkeinen verenpainetauti. Risto J. Kaaja ja Matti J. Tikkanen Katsaus Vaihdevuosien jälkeinen verenpainetauti Risto J. Kaaja ja Matti J. Tikkanen Vaihdevuosien jälkeiseen kohonneeseen verenpaineeseen on viime vuosikymmenien aikana suhtauduttu pidättyvämmin kuin miehen

Lisätiedot

Feokromosytoomapotilaan anestesia

Feokromosytoomapotilaan anestesia Feokromosytoomapotilaan anestesia Leila Niemi-Murola dosentti, MME, lääkärikouluttajan erityispätevyys, AFAMEE kliininen opettaja Clinicum, HY ja TutKA, HYKS Feokromosytooma Insidenssi 1/400 000 - verenpainetautia

Lisätiedot

Iäkkään hypertensio. Katsaus. Potilasesimerkki. Hypertension merkitys

Iäkkään hypertensio. Katsaus. Potilasesimerkki. Hypertension merkitys Katsaus TIMO STRANDBERG Iäkkään hypertensio Kohonnut verenpaine on erityisesti iäkkäillä vakavien sydän- ja verisuonisairauksien varsinkin aivohalvauksen ja sydämen vajaatoiminnan taustatekijä. Kohonneen

Lisätiedot

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ORION 80 MG/12,5 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ORION 160 MG/12,5 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT

Lisätiedot

RESISTENTTI HYPERTENSIO ILKKA KANTOLA

RESISTENTTI HYPERTENSIO ILKKA KANTOLA RESISTENTTI HYPERTENSIO ILKKA KANTOLA Dosentti, sisätautien el Toimialuejohtaja Tyks, Turku SIDONNAISUUDET Advisor/Consultant/Speaker s Bureau Bayer, Boehringer-Ingelheim, Genzyme-Sanofi, Medtronic, Menarini,

Lisätiedot

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse?

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Kenelle kehittyy tyypin 2 diabetes? Perimällä on iso osuus: jos lähisukulaisella on tyypin 2 diabetes, sairastumisriski on 50-70% Perinnöllinen taipumus vaikuttaa

Lisätiedot

Verenpainepotilaan lääkehoidon toteutuminen ja siihen liittyvät vaikeudet potilaiden kokemana

Verenpainepotilaan lääkehoidon toteutuminen ja siihen liittyvät vaikeudet potilaiden kokemana Verenpainepotilaan lääkehoidon toteutuminen ja siihen liittyvät vaikeudet potilaiden kokemana Ikonen, Sanna 2013 Laurea Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Verenpainepotilaiden lääkehoidon toteutuminen

Lisätiedot

Suomalaisten verenpaine FINRISKI 2012 tutkimuksen mukaan

Suomalaisten verenpaine FINRISKI 2012 tutkimuksen mukaan Suomalaisten verenpaine FINRISKI 2012 tutkimuksen mukaan Tiina Laatikainen, LT, tutkimusprofessori 24.11.2012 1 Kohonnut verenpaine Lisää riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin Sepelvaltimotaudin

Lisätiedot

Munuaispotilaan kohonneen verenpaineen hoito. Suomen verenpaineyhdistyksen syyskokous 5.9.2015 Karri Helin

Munuaispotilaan kohonneen verenpaineen hoito. Suomen verenpaineyhdistyksen syyskokous 5.9.2015 Karri Helin Munuaispotilaan kohonneen verenpaineen hoito Suomen verenpaineyhdistyksen syyskokous 5.9.2015 Karri Helin LT, tutkimustyö hypertensiosta ja nefrologiasta sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri European

Lisätiedot

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Yksilöllisesti sopiva annos jokaiselle syövän läpilyöntikivuista kärsivälle potilaalle: Viisi Effentora - vahvuutta mahdollistavat yksilöllisen läpilyöntikipujen hoidon Ohjeet

Lisätiedot

Sekundaarinen hypertensio = kohonneen verenpaineen syynä on elimistön oma vika

Sekundaarinen hypertensio = kohonneen verenpaineen syynä on elimistön oma vika Tuula Tikkanen Sisätautien ja yleislääketieteen erikoislääkäri, diabetologi Hypertension hoidon erityispätevyys (ESH) 04.04.2014 Helsinki Eksogeeninen hypertensio =verenpaineen nousun aiheuttajana on jokin

Lisätiedot

Keskustan ja Eteläinen Lähiklinikka 16. ja 17.11.2015 Lahden terveyskeskus Kari Korhonen lääkintöneuvos LKT, yleislääketieteen erikoislääkäri

Keskustan ja Eteläinen Lähiklinikka 16. ja 17.11.2015 Lahden terveyskeskus Kari Korhonen lääkintöneuvos LKT, yleislääketieteen erikoislääkäri Eteisvärinän verenohennushoidon uusia näkökulmia Keskustan ja Eteläinen Lähiklinikka 16. ja 17.11.2015 Lahden terveyskeskus Kari Korhonen lääkintöneuvos LKT, yleislääketieteen erikoislääkäri Mitä tarkoittaa

Lisätiedot

Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana

Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen hyväksytyt sanoitukset, PhVWP

Lisätiedot

Julkisen yhteenvedon osiot

Julkisen yhteenvedon osiot Olmestad Comp 20 mg/12,5 mg kalvopäällysteinen tabletti Olmestad Comp 20 mg/25 mg kalvopäällysteinen tabletti 17.12.2015, versio V1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon

Lisätiedot

Kenelle täsmähoitoja ja millä hinnalla?

Kenelle täsmähoitoja ja millä hinnalla? Kenelle täsmähoitoja ja millä hinnalla? Heikki Joensuu ylilääkäri, Syöpätautien klinikka, HYKS, ja professori, Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto EUROCARE-4 tutkimus Syöpäpotilaiden eloonjääminen

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito. Suomen Sydänliitto 2016

Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito. Suomen Sydänliitto 2016 Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito Mikä on verenpaine? Ellei painetta, ei virtausta Sydän supistuu sykkivä paineaalto Paineaallon kohdalla systolinen (yläpaine) Lepovaiheen aikana diastolinen (alapaine)

Lisätiedot

Mitä ylipaino ja metabolinen oireyhtymä tekevät verenkiertoelimistön säätelylle? SVPY:n syyskokous 5.9.2015 Pauliina Kangas, EL Tampereen yliopisto

Mitä ylipaino ja metabolinen oireyhtymä tekevät verenkiertoelimistön säätelylle? SVPY:n syyskokous 5.9.2015 Pauliina Kangas, EL Tampereen yliopisto Mitä ylipaino ja metabolinen oireyhtymä tekevät verenkiertoelimistön säätelylle? SVPY:n syyskokous 5.9.2015 Pauliina Kangas, EL Tampereen yliopisto Taustaa q Metabolinen oireyhtymä (MBO, MetS) on etenkin

Lisätiedot

Sydänlääkkeet. Sydänlääkkeet. Sepelvaltimotauti riski- ja syytekijöitä. Kuolemansyyt Suomessa 2008 CARDIOVASCULAR CONTINUUM

Sydänlääkkeet. Sydänlääkkeet. Sepelvaltimotauti riski- ja syytekijöitä. Kuolemansyyt Suomessa 2008 CARDIOVASCULAR CONTINUUM Kuolemansyyt Suomessa 2008 Sydänlääkkeet Kuolemansyy Yhteensä Miehet Naiset Verenkiertoelinten sairaudet 20 144 9 495 10 649 Kasvaimet 11 214 5 782 5 432 Dementia, Alzheimerin tauti 4 964 1 521 3 443 Professori

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Ifirmasta 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen Irbesartaani

PAKKAUSSELOSTE. Ifirmasta 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen Irbesartaani PAKKAUSSELOSTE Ifirmasta 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen Irbesartaani Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos

Lisätiedot

MIGREENIN UUSI KÄYPÄ HOITO SUOSITUS 4.9.2015

MIGREENIN UUSI KÄYPÄ HOITO SUOSITUS 4.9.2015 MIGREENIN UUSI KÄYPÄ HOITO SUOSITUS 4.9.2015 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen yhdistys ry:n asettama työryhmä Puheenjohtaja: Markus Färkkilä, LKT, professori Jäsenet: Hannele

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriöt ja verenpaine- mitä uutta?

Aivoverenkiertohäiriöt ja verenpaine- mitä uutta? Aivoverenkiertohäiriöt ja verenpaine- mitä uutta? Kirsi Rantanen Neurologi, vs oyl Mei neu ppkl, HUS SVPY sihteeri 10.9.2015 1 SVPY syysristeily 4.-6.9.2015 Verenpaine ja AVH-sairaudet 70%:lla AVH-potilaista

Lisätiedot

RASITUSKOKEEN TULKINTA Kliinikon näkökulma. Kai Kiilavuori LKT, kardiologi HYKS, Jorvin sairaala

RASITUSKOKEEN TULKINTA Kliinikon näkökulma. Kai Kiilavuori LKT, kardiologi HYKS, Jorvin sairaala RASITUSKOKEEN TULKINTA Kliinikon näkökulma Kai Kiilavuori LKT, kardiologi HYKS, Jorvin sairaala Sidonnaisuudet Ei aiheeseen liittyviä sidonnaisuuksia Tutkimusrahoitus Novartis Luennoitsija Sanofi-Aventis,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Carvedilol ratiopharm 6,25 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 12,5 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 25 mg tabletti.

PAKKAUSSELOSTE. Carvedilol ratiopharm 6,25 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 12,5 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 25 mg tabletti. PAKKAUSSELOSTE Carvedilol ratiopharm 6,25 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 12,5 mg tabletti Carvedilol ratiopharm 25 mg tabletti Karvediloli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. ALBETOL 100 mg -tabletti, kalvopäällysteinen ALBETOL 200 mg -tabletti, kalvopäällysteinen

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. ALBETOL 100 mg -tabletti, kalvopäällysteinen ALBETOL 200 mg -tabletti, kalvopäällysteinen VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI ALBETOL 100 mg -tabletti, kalvopäällysteinen ALBETOL 200 mg -tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Albetol 100 mg -tabletti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Beige tai vaaleanruskea, soikea tabletti, jossa molemmilla puolilla jakouurre, 11 x 5,5 mm. Tabletti voidaan puolittaa.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Beige tai vaaleanruskea, soikea tabletti, jossa molemmilla puolilla jakouurre, 11 x 5,5 mm. Tabletti voidaan puolittaa. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Fortekor vet. 5 mg, tabletti kissoille ja koirille VALMISTEYHTEENVETO 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: benatsepriilihydrokloridi 5 mg Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Kohonneen verenpaineen hoito

Kohonneen verenpaineen hoito KUOPION YLIOPISTON JULKAISUJA D. LÄÄKETIEDE 471 KUOPIO UNIVERSITY PUBLICATIONS D. MEDICAL SCIENCES 471 PÄIVI MERIRANTA Kohonneen verenpaineen hoito Hyvää hoitoa etsimässä Treatment of Hypertension Looking

Lisätiedot

Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät

Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät Vanhusten lääkehoidon ongelmakohtia Pekka Rauhala 2012 Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät Perimä Potilaan ikä Munuaisten ja maksan toimintahäiriöt Tupakointi Alkoholin käyttö Lääkeinteraktiot Elimistön

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02 Liite.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02 Liite. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 ADD 1 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Sydän- ja verisuoni sairaudet. Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni,

Sydän- ja verisuoni sairaudet. Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni, Sydän- ja verisuoni sairaudet Tehnyt:Juhana, Sampsa, Unna, Sanni, - Yli miljoona suomalaista sairastaa sydän-ja verisuoni sairauksia tai diabetesta. - Näissä sairauksissa on kyse rasva- tai sokeriaineenvaihdunnan

Lisätiedot

Tupakointi, liiallinen alkoholinkäyttö, huumeet.

Tupakointi, liiallinen alkoholinkäyttö, huumeet. Yleinen luulo on, että syy erektiohäiriöön löytyisi korvien välistä. Tosiasiassa suurin osa erektiohäiriöistä liittyy sairauksiin tai lääkitykseen. Jatkuessaan erektiohäiriö voi toki vaikuttaa mielialaankin.

Lisätiedot

EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVEDON, MYYNTIPÄÄLLYSMERKINTÖJEN JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTTAMISELLE

EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVEDON, MYYNTIPÄÄLLYSMERKINTÖJEN JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTTAMISELLE LIITE II EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVEDON, MYYNTIPÄÄLLYSMERKINTÖJEN JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTTAMISELLE Tieteelliset johtopäätökset Tiivistelmä tieteellisestä

Lisätiedot

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Jyrki Kettunen Dosentti, ft Arcada Nykytila Liikunta on jäänyt riittämättömäksi keinoksi vaikuttaa terveyden ylläpitämiseen ja monien sairauksien

Lisätiedot

Iäkkäiden lääkehoidon ongelmakohdat

Iäkkäiden lääkehoidon ongelmakohdat Iäkkäiden lääkehoidon ongelmakohdat Pori 18.5.2015 Alli Puirava, Lääkehuollon lehtori www.proedu.fi Iäkkäillä paljon lääkkeitä ja suuret vaihtelut Vain n. 1% 75-vuotta täyttäneistä ei käytä mitään lääkettä

Lisätiedot

Verisuonen toiminnan säätely ja siihen vaikuttavat lääkeaineet

Verisuonen toiminnan säätely ja siihen vaikuttavat lääkeaineet venytysanturi Suonen pala Verisuonen toiminnan säätely ja siihen vaikuttavat lääkeaineet Farmakologian kurssityö Sydän, verenkierto ja munuainen Syksy 2012 Valtimo- ja laskimosuonen rakenne Verisuonen

Lisätiedot

Mitä tyypin 2 diabeteksessa kannattaa hoitaa ja miksi?

Mitä tyypin 2 diabeteksessa kannattaa hoitaa ja miksi? Aikuisten diabetes Mikko Syvänne Mitä tyypin 2 diabeteksessa kannattaa hoitaa ja miksi? Diabetes määritellään plasman glukoosipitoisuuden mukaan, mutta glykemian tehokas hoito ehkäisee lähinnä diabeteksen

Lisätiedot

Hypertonian lääkehoito Seminaari 2014, L4k Kliininen farmakologia/ Kliininen opettaja Aleksi Tornio

Hypertonian lääkehoito Seminaari 2014, L4k Kliininen farmakologia/ Kliininen opettaja Aleksi Tornio Hypertonian lääkehoito Seminaari 2014, L4k 6.5.2014 Kliininen farmakologia/ Kliininen opettaja Aleksi Tornio Kliinisen farmakologian seminaarit Ilmoittautuminen Weboodissa (300013) Hypertonian lääkehoito

Lisätiedot

kalvopäällysteiset tabletit Titrausopas Uptravi-hoidon aloitus Lue oheinen pakkausseloste ennen hoidon aloittamista.

kalvopäällysteiset tabletit Titrausopas Uptravi-hoidon aloitus Lue oheinen pakkausseloste ennen hoidon aloittamista. 1 kalvopäällysteiset tabletit Titrausopas Uptravi-hoidon aloitus Lue oheinen pakkausseloste ennen hoidon aloittamista. 2 3 Sisältö Miten Uptravi otetaan?............................................ 4 Miten

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 2,5 mg: Keltainen, pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen depottabletti.

VALMISTEYHTEENVETO. 2,5 mg: Keltainen, pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen depottabletti. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Felodipin ratiopharm 2,5 mg depottabletti Felodipin ratiopharm 5 mg depottabletti Felodipin ratiopharm 10 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Lisätiedot

Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy

Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy Tunne pulssisi -ammattilaisten koulutus 1.10.2013 / 9.12.2013 Kirsi Rantanen Neurologian erikoislääkäri, neurologian klinikka, HUS Aivoinfarkti Verisuonitukoksesta

Lisätiedot

Inspiolto Respimat 2,5 mikrog/2,5 mikrog inhalaationeste Yanimo Respimat 2,5 mikrog/2,5 mikrog inhalaationeste

Inspiolto Respimat 2,5 mikrog/2,5 mikrog inhalaationeste Yanimo Respimat 2,5 mikrog/2,5 mikrog inhalaationeste Sivu 1 / 6 Inspiolto Respimat 2,5 mikrog/2,5 mikrog inhalaationeste Yanimo Respimat 2,5 mikrog/2,5 mikrog inhalaationeste RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO OSA VI.2 Osa VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON

Lisätiedot

Tieteelliset johtopäätökset ja yksityiskohtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean suositukseen liittyvistä eroista

Tieteelliset johtopäätökset ja yksityiskohtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean suositukseen liittyvistä eroista Liite I Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle sekä yksityiskohtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean (PRAC) suositukseen liittyvistä eroista 1

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot