Yrittäjän muuttuva verotus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittäjän muuttuva verotus"

Transkriptio

1 Yrittäjän muuttuva verotus Kevät 2011 Johtaja Timo Sipilä 1

2 Veropolitiikan haaste Valtiovarainministeriö asetti työryhmän pohtimaan verotuksen rakenteen uudistamista. Julkisen talouden kestävyys aiheuttaa suuren haasteen myös verotukselle. 2

3 Verotuksen rakennetta kehitettäessä huomioitava: Neutraalisuus. Laajat veropohjat - kohtuulliset verokannat. Verotuksen painopistettä maltillisesti työn verotuksesta kulutuksen verotukseen. 3

4 1. Työn verotus Työryhmä katsoo, että verotuksen mahdollinen kevennysvara olisi kohdistettava työn verotukseen. Työn verotuksen kehittämisen yhtenä tavoitteena tulisi olla työntekoon kannustaminen. Työn verotuksessa tulisi säilyttää progressiivisuus eikä siirtyä tasaveroon. 4

5 Työn verotus Kevennys kohdennettaisiin siten, että rajaveroasteet alenevat kaikilla tulotasoilla. Kevennys toteutettaisiin niin, että matalimmilla ja ylemmillä tulotasoilla keskimääräinen veroaste laskisi keskimääräistä enemmän. Ylemmillä tulotasoilla rajaveroaste laskettaisiin noin 50 prosenttiin. 5

6 2. Yritysverotus Kansainvälinen verokilpailu kova ja siihen tulisi vastata yritysverotuksessa. 6

7 Verokannat Yhteisöverokanta 26 %:sta 22 %:iin Pääomatuloverokanta ja korkotulon lähdevero 28 %:sta 30 %:iin 7

8 Julkisesti noteerattu oy Julkisesti noteeratusta osakeyhtiöstä (pörssiyhtiöstä) saadut osingot 100- prosenttisesti veronalaiseksi pääomatuloksi tällä hetkellä 70-prosenttisesti veronalaista pääomatuloa ja 30-prosenttisesti verovapaata tuloa Pörssiyhtiön osingosta maksettava vero nousisi 19,6 %:sta 30 %:iin Osakeyhtiön tuloveron ja pörssiyhtiön osingosta menevän tuloveron yhteismäärä nousisi (yhteisöverokannan alennus huomioon ottaen) 40,5 %:sta 45,4 %:iin 8

9 Listaamaton oy Työryhmä ehdottaa, että julkisesti noteeraamattomasta osakeyhtiöstä saadun osingon ns. normaalituottoa vastaavasta osasta 35 % luettaisiin veronalaiseksi pääomatuloksi ja 65 % olisi verovapaata tuloa Normaalituoton ylittävä osinko olisi 100- prosenttisesti veronalaista pääomatuloa Ansiotulo-osingon käsite poistuisi verolainsäädännöstä 9

10 Listaamaton oy Yhtiön ja osingonsaajan yhteenlaskettu vero olisi normaalituoton osalta 30,2 prosenttia eli vastaisi melko tarkasti ehdotettua pääomatulon veroprosenttia Normaalituoton ylittävästä osingosta yhtiön ja osingonsaajan yhteenlaskettu vero olisi sama kuin pörssiyhtiössä eli 45,4 % 10

11 Normaalituoton määrittely Normaalituotto laskettaisiin yhtiön osakekohtaisen nettovarallisuuden perusteella Normaalituottokorko määräytyisi keskipitkänä valtionlainakorkona yhteisöveron vähentämisen jälkeen Normaalituottomallin tavoitteena on, että investoinnin normaalituotto verotetaan samalla veroasteella kuin vaihtoehtoisen sijoituskohteen tuottama tulo riippumatta investoinnin rahoitusmuodosta 11

12 Nykyinen listaamattoman oy:n osinkoverotus Nykyinen julkisesti noteeraamattoman osakeyhtiön (ns. listaamattoman yhtiön) osingon verotus: osingot yhtiön nettovarallisuudelle (osakekohtaisesti) laskettuun 9 %:n tuottoon asti pääomatuloa em. pääomatulo osakkeenomistajakohtaisesti verovapaata euron määrään asti (tätäkin osinkoa tietenkin koskee 26 %:n yhteisövero) 12

13 Ko euron rajan ylittävästä osingosta 70 % luetaan veronalaiseksi pääomatuloksi 9 % tuottokynnykseen asti; 30 % on verovapaata tuloa 9 %:n tuottokynnyksen ylittävästä osingosta 70 % on veronalaista ansiotuloa ja 30 % verovapaata tuloa 13

14 3. Välilliset verot alv Työryhmä esittää, että tässä vaiheessa painopisteen siirtäminen kulutusverotuksen suuntaan toteutetaan niin, että molempia alennettuja verokantoja ja vakioverokantaa nostetaan kahdella prosenttiyksiköllä. Tämän arvioidaan lisäävän staattisesti verotuloja noin 1,4 mrd. eurolla. 14

15 Energia- ja ympäristöverotus Työryhmän mukaan ilmasto- ja energiapolitiikassa verotusta voitaisiin käyttää ohjauskeinona. Kuitenkin lähtökohtaisesti päästökauppasektorilla tulisi välttää kaksinkertaisia toimenpiteitä. Tälläkin alueella pitäisi ottaa huomioon veropohjan laajuuden tavoite. Valmisteverotuksen osalta sekä energia- ja ympäristöverotusta että terveyden kannalta haitallisten tuotteiden verotusta (terveysverot) kiristetään noin 1 mrd. eurolla. Työryhmä esittää, että veronkorotukset kohdistettaisiin energia- ja ympäristöveroista ajoneuvoveron perusveroon, kuluttajasähkön veroon (sähköveroluokka I), sekä liikenne- ja lämmityspolttoaineiden polttoaineveroihin. 15

16 Kiinteistöverotus Työryhmän mukaan kiinteistöverotuksen osuutta kuntien rahoituksessa tulisi nostaa. Työryhmä ei nähnyt lähtökohtaisesti hyviä perusteluja jättää maa- ja metsätalousmaata kiinteistöverotuksen ulkopuolelle, vaan kiinteistöveron tulee kohdistua kaikkeen maapohjaan poikkeuksetta. Työryhmä ei kuitenkaan tee tältä osin esitystä, vaan katsoo, ettämaa- ja metsätalousmaan lisääminen kiinteistöveropohjaan vaatii lisäselvityksiä. 16

17 Perintöverotus Työryhmän lähtökohta perintö- ja lahjaverotus on myös tulevaisuudessa tarpeellinen osa verojärjestelmää. 17

18 Perintö- ja lahjaverotus Työryhmä esittää, että perintö- ja lahjaverotusta uudistetaan seuraavasti: Veroasteikkoa säädetään vastaamaan nykyisiä varallisuusolosuhteitanostamalla rajoja, joilla 10 ja 13 prosentin verokantoja aletaan soveltaai veroluokassa, esimerkiksi ja euroon. Tämän lisäksi voitaisiin ottaa käyttöön uusi 16 prosentin verokanta, joka kohdistettaisiin vain hyvin suuriin perintöihin ja lahjoihin. Ylimmän verokannanalaraja voisi olla esimerkiksi euroa. Perintöveron II veroluokan asteikkoon ja lahjaveroasteikkoihin tehtäisiin vastaavat muutokset. 18

19 Perintö- ja lahjaverotus Säästöhenkivakuutusten muodossa tapahtuva sijoitusten verosuosinta poistettaisiin, jolloin veropohja tiivistyy ja sijoitusmarkkinoiden neutraliteetti vahvistuu. Yritysvarallisuutta edelleen luovutettaessa luovutusvoittoverotuksessa hankintamenona tulee pitää sitä määrää, josta perintö- ja lahjavero on aikanaan suoritettu. Osakkeen vertailuarvon ns. leikurisääntöä ei tulisi soveltaa perintö- ja lahjaverotuksessa. 19

20 Asumiseen kohdistuvaa verotus Asumiseen kohdistuvaa verotusta esitetään muutettavan niin, että vuokra ja omistusasumisen verokohtelua tuodaan lähemmäksi toisiaan. Työryhmä arvioi, että toteuttamiskelpoisin tapa yhtenäistää omistus- ja vuokra-asumisen verokohtelua on asuntolainojen korkovähennysoikeuden supistaminen. Työryhmä esittää, että vähennyskelpoisten korkomenojen osuutta alennetaan asteittain viidellä prosenttiyksiköllä vuosittain. Neljän vuoden kuluttua asuntolainojen korkomenoista 80 prosenttia olisi vähennyskelpoista. Työryhmä pitää perusteltuna, että pitkällä aikavälillä asuntolainojen korkovähennysoikeudesta luovutaan. 20

21 Kotitalousvähennys Lisäksi vähennysjärjestelmää uudistettaisiin kotitalousvähennyksen osalta siten, että verovähennyksen osuutta työkustannuksista laskettaisiin nykyisestä 60 prosentista 50 prosenttiin. Myös vähennyksen enimmäismäärä laskettaisiin nykyisestä eurosta euroon. 21

22 KHO 2011:1 Alaikäiselle oli maistraatin päätöksellä määrätty edunvalvojan sijainen, joka tulisi toimimaan yhtiön hallituksessa alaikäisen täysi-ikäiseksi tuloon saakka, minkä jälkeen alaikäinen tultaisiin valitsemaan yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. Koska osakeyhtiölain mukaan vajaavaltainen ei voi toimia yhtiön hallituksen jäsenenä, eikä yhtiön hallituksen jäsenenä voi toimia jonkun osakkaan lukuun, kysymys ei ollut tilanteesta, jossa lahjansaaja tulisi jatkamaan yritystoimintaa perintöja lahjaverolain 55 :ssä tarkoitetulla tavalla lahjaksi saaduilla varoilla. Se, että säännöksen soveltamisen edellytyksiä arvioitiin eri tavoin alaikäisen ja täysi-ikäisen osalta, ei ollut Suomen perustuslain 6 :n vastaista. Ennakkoratkaisu. 22

23 KHO 2010/928 Verovelvollisen kuolinpesän osakkaana harjoittama metsätalous katsottiin luovutusvoiton verovapaussäännöksen tarkoittamaksi metsätalouden harjoittamiseksi Kuolinpesään kuuluvalla metsätilalla oli harjoitettu metsätaloutta kuolinpesän lukuun lähtien saakka, jolloin tehtiin perinnönjako. Kuolinpesän osakas A myi perinnönjakopäivänä jaossa saamansa metsätilan puoliosuuden veljelleen. KHO katsoi, että kun A oli kuolinpesän osakkaana harjoittanut metsätaloutta TVL 48.1 :n 3 k:n edellyttämällä tavalla, ei metsätilan luovutuksesta saatu voitto ollut hänen veronalaista tuloaan. KHO totesi nimenomaisesti asettuvansa eri kannalle kuin KHO aikaisemmassa päätöksessään 1999/2081. Tuossa päätöksessään KHO oli katsonut, ettei kuolinpesän osakkaalla ollut oikeutta TVL 48.1 :n 3 k:n mukaiseen luovutusvoiton verovapauteen, koska hän ei itse ollut harjoittanut maatilalla maataloutta, vaan maataloutta oli harjoittanut kuolinpesä. Perusteettomasti luovutusvoittoverotuksen kohteeksi joutuneilla on mahdollisuus hakea veronoikaisua verovuoden 2004 verotuksesta alkaen. 23

24 KHO 2010/929 Luovutusvoiton verovapauden edellytyksenä ei ollut, että luovuttajan olisi ollut harjoitettava aktiivisesti maataloutta juuri ennen luovutusta A:n puolisot, jotka olivat yli 10 vuoden ajan viljelleet omistamaansa maatilaa, olivat lopettaneet oman maatalouden harjoittamisen vuonna 1995 ja vuokranneet pellot ulkopuoliselle viljelijälle. Vuonna 2004 A:n puolisot olivat luovuttaneet tilan sukupolvenvaihdosluovutuksella tyttärelleen ja hänen aviopuolisolleen. KHO katsoi, että TVL 48.1 :n 3 k:n mukaista luovutusvoiton verovapautta voitiin soveltaa maatilan luovutukseen myös pellon osalta, koska säännös ei edellyttänyt, että luovuttajan on harjoitettava aktiivisesti maataloutta juuri ennen luovutusta. 24

25 KHO 2009/1741 Lahjoitettavat 11 tilaa sijaitsivat viiden eri kunnan alueella. Lahjoitettavista tiloista kaksi, joista toinen oli päätila, sijaitsi A:n kunnasssa, viisi tilaa B:n kunnassa sekä neljä tilaa kolmen muun eri kunnan alueella. A:n kunnassa sijaitsevaan kahteen tilaan ja kahteen B:n kunnassa sijaitsevaan tilaan oli katsottu voitavan soveltaa perintö- ja lahjaverolain 55 :ää mutta ei B:n kunnassa kilometrin päässä A:n kunnassa olevasta päätilasta sijaitsevaan kolmeen erillään olevaan metsätilaan eikä myöskään kilometrin etäisyydellä mainitusta päätilasta erillään oleviin kolmen muun eri kunnan alueella sijaitsevaan neljään metsätilaan. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että perintö- ja lahjaverolain 55 :ssä ei edellytetä, että kullakin samaan taloudelliseen maatilakokonaisuuteen kuuluvalla ja yhdysviljelyksessä olevalla, mutta toisen kunnan alueella sijaitsevalla, erillisen rekisteriyksikön muodostavalla tilalla harjoitetaan maatai maa- ja metsätaloutta, vaan myös erillään oleva metsätila voi kuulua useamman kunnan alueella sijaitsevista tiloista muodostettuun maatilakokonaisuuteen. Tämän vuoksi ja kun perintö- ja lahjaverolain 55 :ää oli katsottu voitavan soveltaa A:n kunnasssa sijaitseviin kahteen tilaan sekä B:n kunnassa sijaitsevaan tilaan ja tilaosuuteen niin ja kun edellä selostettuja metsätilojen välimatkoja A:n kunnassa sijaitsevaan päätilaan, kun otettiin huomioon nykyaikainen metsänhoito, ei voitu sinänsä pitää esteenä kysymyksessä olevien metsätilojen lukemiseksi lahjoitettavaan maatilakokonaisuuteen, myös B:n kunnassa sekä kolmen muun eri kunnan alueella sijaitsevat metsätilat liittyivät A:n ja B:n kunnassa sijaitsevilla tiloilla harjoitettuun maatalouteen siten, että lahjansaajien voitiin katsoa perintö- ja lahjaverolain 55 :ssä tarkoitetuin tavoin jatkavan lahjaksi saaduilla varoilla maa- ja metsätalouden harjoittamista lahjaksi saaduilla tiloilla. Ennakkoratkaisu. 25

26 KHO 2010/2486 Perintö- ja lahjaverolain huojennussäännöksiä sovellettiin 150 hehtaarin metsään, vaikka maataloutta jatkettiin vain suhteellisen pienellä, noin 3,7 hehtaarin peltoalalla Lahjansaajan katsottiin jatkavan maa- ja metsätaloutta ja perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoksen huojennussäännöksiä näin ollen sovellettiin, kun lahjoitettavilla kiinteistöillä oli peltoa yhteensä 3,7 hehtaaria ja metsää 150 hehtaaria. 26

27 Aikaisemmin julkaisemattomia ennakkopäätöksiä KHO:n päätöksessä taltionumero 1554 luovutettavien tilojen yhteispinta-ala oli noin 164 hehtaaria, josta peltoa oli noin 7 hehtaaria. Huojennussäännöstä sovellettiin. KHO:n päätöksessä taltionumero 1100 luovutettavien tilojen 332,59 hehtaarin kokonaispinta-alasta oli peltoa 6 hehtaaria ja metsää 305,3 hehtaaria. Myös tässä tapauksessa huojennussäännöstä sovellettiin. 27

28 KHO 2010/1639 Hankintamenona luovutusvoiton verotuksessa pidettiin arpajaisvoiton käypää arvoa voiton saantihetkellä Verovelvollinen oli voittanut arpajaisissa henkilöauton, jonka hän myi heti voiton luovutuspäivänä. Auton hankintamenona luovutusvoiton verotuksessa pidettiin sen käypää arvoa voiton saantihetkellä. Luovutuksesta ei näin ollen syntynyt verotettavaa luovutusvoittoa. 28

29 KHO 2010 /1727 Rakentamattoman rakennuspaikan korotettua kiinteistöveroa ei voitu määrätä, kun ko. rakennuspaikalla asemakaava-alueella oli vapaa-ajan asunto Rakentamattoman rakennuspaikan korotetun kiinteistöveron määräämisen edellytyksenä on mm. se, että rakennuspaikalla ei ole asuinkäytössä olevaa asuinrakennusta. KHO:n tulkinnan mukaan asuinkäytössä olevalla asuinrakennuksella tarkoitetaan vakituisen asuinrakennuksen lisäksi myös asuinkäytössä olevaa vapaa-ajan asuinrakennusta. 29

30 KHO 2010/19 Edunvalvojan vuosipalkkio ei ollut pääomatulon hankkimismeno Edunvalvojan vuosipalkkioiden ei katsottu osaksikaan kohdistuvan pysyvässä laitoshoidossa olleen A:n saamien pääomatulojen hankkimiseen tai säilyttämiseen, koska edunvalvojan määräys oli perustunut A:n kykenemättömyyteen hoitaa asioitaan ja kun omaisuuden hoito oli käsittänyt pääasiallisesti passiivista omaisuuden arvon säilyttämistä. 30

31 KHO 2010/191 Yleishyödylliseksi yhteisöksi katsotun yhdistyksen oli suoritettava arvonlisäveroa kehittämishankkeen yhteydessä tapahtuvasta asiantuntijapalvelujen myynnistä Yhdistys toteutti kehittämisvalmennushankkeen vuosina Yhdistys vastasi hankkeen kokonaishallinnoinnista ja talousseurannasta. Hankkeen toimialueena oli maakunta ja kohderyhmänä erilaiset maatilat. Hankehakemuksen mukaisesta arvonlisäverottomasta kokonaisbudjetista euroa oli julkisen rahoituksen (EU ja valtio) osuus 90 % ja yksityisen rahoituksen (hankkeeseen osallistujat) osuus 10 %. Hankesuunnitelman mukaan hankkeella mm tarjottiin yrittäjille kehittämistä tukevaa asiantuntijapalvelua. Yksityinen rahoitusosuus kerättiin palveluja käyttäviltä maatilayrityksiltä. Yhdistys tuli myöhemmin myymään näitä palveluja myös ulkopuolisille. KHO katsoi, että näissä olosuhteissa yhdistys toteutti kehittämishankkeen AVL 1.1 :n 1 k:ssa tarkoitetulla tavalla liiketoiminnan muodossa osana taloudellista toimintaansa. Yhdistyksen oli suoritettava arvonlisäveroa ko hankkeen yhteydessä tapahtuvasta asiantuntijapalvelujen myynnistä ja sillä oli vähennysoikeus hankkeeseen liittyvien hankintojen osalta. 31

32 KHO 2010/413 Veroilmoituksen pyytämättä jättäminen ei antanut verovelvolliselle luottamuksensuojaa Yhdistyksellä ei ollut perustetta luottaa siihen, ettei sen tarvitse suorittaa veroa tuloistaan, jos siltä ei pyydetä veroilmoitusta. Yhdistys ei tällä perusteella voinut saada säännönmukaisessa verotuksessa luottamuksensuojaa. 32

33 KVL 2010/17 Rahoitusyhtiölle siirtyvää kauppahintasaamista ei pidetty maanviljelijän verotuksessa maatalouden nettovarallisuutta laskettaessa vähennettävänä velkana. Maataloutta harjoittava A osti kasvatettavakseen porsaita teuraseläinten hankintaa, myyntiä ja markkinointia harjoittavalta X Oy:ltä, joka myönsi porsaiden kauppahinnalle maksuaikaa viiden prosentin korolla laskun eräpäivään asti. Porsaat oli toimitettu jo X Oy:llä oli omistusoikeus porsaisiin siihen saakka, kunnes kauppahinta oli kokonaan maksettu. X Oy aikoi siirtää A:n kanssa tehdyn sopimuksen saman konsernin rahoitusyhtiö Y Oy:lle. Koska X Oy:n ja A:n välisessä maksujärjestelyssä oli kysymys A:lle myönnetystä maksuajan pidennyksestä, ei X Oy:ltä Y Oy:lle siirtyvää saamista pidetty A:n verotuksessa VAL 19.1 :ssä tarkoitettuna velkana, joka olisi vähennettävä varoista A:n maatalouden nettovarallisuutta laskettaessa. 33

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maatilan sukupolvenvaihdospäivä Kälviä 29.10.2010 Maisa Mattjus Esityksen sisältö Keskeisimmät käsitteet ja sovellettavat lainkohdat Maatilavarallisuuden käyvän

Lisätiedot

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Muutokset kansainvälisen palvelukaupan myyntimaasäännöksiin 4 Varojenjaon verotus muuttumassa 6 Bonusten verotus 8 Oikeuskäytäntö 9 Elinkeinotulon

Lisätiedot

Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt

Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt Asiantuntijan rooli omistajanvaihdoksessa 15.04.2013 / Kokkola Risto Walden, kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Esi-isien temppeleissä

Lisätiedot

Verotuksen kehittämistyöryhmän. loppuraportti 51/2010. Verotus

Verotuksen kehittämistyöryhmän. loppuraportti 51/2010. Verotus Verotuksen kehittämistyöryhmän loppuraportti 51/2010 Verotus Verotuksen kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtiovarainministeriön julkaisuja 51/2010 Verotus VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja Päivitetty 3.7.2013 Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2. Asiasanat ja otsikot 3. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja aikajärjestyksessä

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2012

Sijoittajan vero-opas 2012 Sijoittajan vero-opas 2012 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta. Sisällys Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 4 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi KOLMANNEN SEKTORIN HYVINVOINTIPALVELUIDEN TUOTTAMISEN JURIDISIA JA

Lisätiedot

VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta

VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta PTT raportteja 246 PTT Reports 246 VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Pasi Holm Leena Kerkelä Helsinki 2014 Pellervon taloustutkimus

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2013

Sijoittajan vero-opas 2013 Sijoittajan vero-opas 2013 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Sisällys Lukijalle...3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet...4 Veroilmoituksen täydentäminen...6

Lisätiedot

Verovirastot. Verohallitus Postiosoite: Käyntiosoite: Puhelin: (09) 7311 36

Verovirastot. Verohallitus Postiosoite: Käyntiosoite: Puhelin: (09) 7311 36 Helsinki 28.11.2000 Nro 3311/345/2000 Viite Verovirastot Asia YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUSKÄYTÄNNÖSSÄ Tämän yritysverotustiedotteen on tarkoitus selventää yritysjärjestelyihin liittyviä verokysymyksiä oikeuskäytännön

Lisätiedot

Ajankohtaista sijoittajan verotuksesta ja verosuunnittelusta. Arvopaperin Rahapäivä, 20.9.2011 Yliopistonlehtori Timo Räbinä Tampereen yliopisto

Ajankohtaista sijoittajan verotuksesta ja verosuunnittelusta. Arvopaperin Rahapäivä, 20.9.2011 Yliopistonlehtori Timo Räbinä Tampereen yliopisto Ajankohtaista sijoittajan verotuksesta ja verosuunnittelusta Arvopaperin Rahapäivä, 20.9.2011 Yliopistonlehtori Timo Räbinä Tampereen yliopisto 1 Yksityishenkilön sijoitustoiminta ja verolainsäädännön

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4 Suomen Eläinlääkäriliiton opas Eläinlääkärin veroilmoitus vuodelta 2013 MINNA TANSKA, OTK, VEROASIANTUNTIJA Sisältö A. YLEISTÄ VEROILMOITUSMENETTELYSTÄ... 3 Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3 Jäännösverojen

Lisätiedot

Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät

Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät Maa- ja elintarviketalous 32 Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät Sami Ovaska Talous Maa- ja elintarviketalous 32 79 s., 2 liitettä Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät Sami Ovaska Maa-

Lisätiedot

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta www.porssisaatio.fi Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy

Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Petriina Avelin-Liiri Pienen osakeyhtiön verosuunnittelukeinot Case: Lappeenrannan Laaturakennus Oy Opinnäytetyö

Lisätiedot

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yhteismetsän verotuksesta Oulu 2 2011 Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yleistä Erillinen verovelvollinen Yhteisetuus (Tuloverolaki

Lisätiedot

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 veroasiantuntija, OTK Minna Tanska Suomen lääkärilehti Finlands Läkartidning Finnish Medical Journal www.laakarilehti.fi Liite 10/2015 MAINOS TYÖSUHTEEN VAKAUS +YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

Uusi suunta verouudistukselle

Uusi suunta verouudistukselle Uusi suunta verouudistukselle 4 3 2,9 2 1,8 1 0,7 0-1 -2-3 -0,5-0,9-1,2-1,9-1,9-2,2-4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-3,9 30 20 10 0 10,5 11,0 11,4 11,8 12,1 12,5 13,2 14,2 15,1 15,1 6,9 6,5 6,5 6,4 6,6 6,8 6,5

Lisätiedot

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa Hidden divident

Lisätiedot

Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi

Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi Yrittäjäpolvenvaihdos hanke Katja Ehrola Konsultti, KTM Talenom Kompassi Yrityskauppojen neuvonantaja Omistusjärjestelyt, sukupolvenvaihdokset Rahoitusjärjestelyt, lainaneuvotteluista

Lisätiedot

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Eeva-Liisa Väisänen METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 4.4.2007 Tekijä Eeva-Liisa

Lisätiedot

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juho Annola YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS Pro gradu Marraskuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen yksikkö Tekijä

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Finanssipolitiikan tarkastuskertomus Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 15/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Maaliskuu 2014 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 148. Osakkeiden normaalituoton verovapaus: Norjan osakeverotuksen malli

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 148. Osakkeiden normaalituoton verovapaus: Norjan osakeverotuksen malli Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 148 Osakkeiden normaalituoton verovapaus: Norjan osakeverotuksen malli Seppo Kari Outi Kröger VATT Tutkimukset 148 toukokuu 2009 VATT TUTKIMUKSET 148 Osakkeiden

Lisätiedot

VATT MUISTIOT 17 VEROTUET SUOMESSA 2009 2012. Timo Rauhanen

VATT MUISTIOT 17 VEROTUET SUOMESSA 2009 2012. Timo Rauhanen VATT MUISTIOT 17 VEROTUET SUOMESSA 2009 2012 Timo Rauhanen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 2011 Rauhanen Timo, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

LAUSUNTO: Verotuksen kehittämistyöryhmän väliraportti, VM 35/2010

LAUSUNTO: Verotuksen kehittämistyöryhmän väliraportti, VM 35/2010 Raimo Immonen Professori Turun yliopisto/turun kauppakorkeakoulu raimo.immonen@tse.fi 0400 785 341 Valtiovarainministeriölle LAUSUNTO: Verotuksen kehittämistyöryhmän väliraportti, VM 35/2010 1. Yleistä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varainsiirtoverolakia siten, että asuntoosakeyhtiön ja keskinäisen

Lisätiedot

VERONKOHTAISTA 2015. Aineisto on tarkoitettu suuntaa-antavaksi ja esitystä tukevaksi aineistoksi eikä sitä tule käyttää päätöksenteon pohjana

VERONKOHTAISTA 2015. Aineisto on tarkoitettu suuntaa-antavaksi ja esitystä tukevaksi aineistoksi eikä sitä tule käyttää päätöksenteon pohjana VERONKOHTAISTA 2015 Aineisto on tarkoitettu suuntaa-antavaksi ja esitystä tukevaksi aineistoksi eikä sitä tule käyttää päätöksenteon pohjana AGENDA Yleistä yritysverotuksesta ja veroilmoituksella huomioitavaa

Lisätiedot