Ajankohtaiskatsaus oikeuskäytäntöön. Talvi 2012 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaiskatsaus oikeuskäytäntöön. Talvi 2012 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry"

Transkriptio

1 Ajankohtaiskatsaus oikeuskäytäntöön Talvi 2012 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1

2 KHO 2011/ 2698 Palkkatulosta myönnettävä moottorisahavähennys koski myös moottorisahakorvauksen nimellä maksettua suoritusta A oli saanut työnantajaltaan metsätöistä yhteensä ,77 euron veronalaisen korvauksen, johon sisältyi ,61 euron rahapalkka metsänraivaus- ja hakkuutyöstä ja moottorisahakorvauksen nimellä maksettu 3 630,16 euron suoritus. Palkkatulosta tehtävä 40 %:n moottorisahavähennys laskettiin koko ,77 euron korvauksessa. 2

3 KHO 2011/2729 Väestötietojärjestelmään merkittyjen tietojen mukainen asuminen liikehuoneistossa ei oikeuttanut oman asunnon luovutusvoiton verovapauteen Verovelvollinen oli asunut 156 neliömetrin liikehuoneistossa väestötietojärjestelmän mukaan välisen ajan käyttäen huoneistoa tuona aikana vakituisena asuntonaan. Verovelvollinen ei ollut väittänytkään muuttaneensa huoneistoa asuinhuoneistoksi. Muun huoneiston kuin asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden luovutus ei voinut sisältyä oman asunnon luovutusvoiton verovapauden piiriin sillä perusteella, että verovelvollinen ilmoitti väestötietojärjestelmään merkittyjen tietojen mukaisesti asuneensa tällaisessa muuhun kuin asumiseen tarkoitetussa huoneistossa säädetyn kahden vuoden määräajan. 3

4 KHO 2011/1324 Perintö- ja lahjaverotuksessa lahjansaajaksi katsottu osakeyhtiö oli velvollinen suorittamaan lahjasta veron II veroluokan mukaan Asiassa oli kysymys siitä, katsottiinko B:n omistama osakeyhtiö vai B sukupolvenvaihdosta koskevassa lahjaverotuksessa lahjansaajaksi ja oliko vero määrättävä osakeyhtiölle II veroluokan vai B:lle I veroluokan mukaan. Perintö- ja lahjaverolain 55 :ssä ei ollut säädetty, että lahjoituksen tulisi tapahtua luonnolliselle henkilölle. Siitä, että lahjoitus tapahtui osakeyhtiölle, ei niin ollen sinänsä seurannut, että säännöksen piiriin kuuluvaksi katsotun luovutuksen lahjansaajaksi olisi katsottava osakkeet omistava luonnollinen henkilö. Lahjoittaja tuli ennakkoratkaisuhakemuksen mukaan nimenomaan lahjoittamaan varat osakeyhtiölle, mikä sinänsä oli mahdollista, vaikkakin osakeyhtiön kirjanpidon näkökulmasta vastikkeettomasti saadut varat kasvattivat sijoitettua vapaata omaa pääomaa ja koituivat osakkaiden hyväksi. Pelkästään viimeksi mainitun seikan perusteella lahjoitusta osakeyhtiölle ei voitu pitää vastoin siviilioikeudellista muotoa lahjoituksena B:lle, eikä myöskään sen seikan perusteella, että ulkopuolisen tehdessä nimenomaisesti pääomansijoituksen osakeyhtiöön lahjaverotusta ei välttämättä kohdistettaisi yhtiöön. Osakeyhtiö oli velvollinen suorittamaan lahjasta veron PerVL 11.1 :n nojalla II veroluokan mukaan. 4

5 KHO 2011/1711 Konkurssin vuoksi lopullisena pidetty osakkeiden arvonmenetys rinnastettiin luovutustappioon, joka voitiin vähentää verovelvollisen samana vuonna saamasta kiinteistön luovutusvoitosta Asiassa esitetyn selvityksen perusteella KHO katsoi olleen jo vuonna 2005 selvää, että konkurssipesästä ei jää jako-osuutta osakkeenomistajille ja että yhtiön osakkeiden arvonmenetystä konkurssin vuoksi voitiin näin ollen pitää lopullisena jo vuonna Osakkeiden arvonmenetys rinnastettiin luovutustappioon, joka voitiin vähentää verovelvollisen vuonna 2005 saamasta kiinteistön luovutusvoitosta. 5

6 KHO 2011/1793 PerVL 55 :n mukaista maatalouden tai maa- ja metsätalouden jatkajan huojennusta voitiin soveltaa maatilan asuinrakennukseen, johon myyjät pidättivät henkilökohtaisen elinikäisen hallintaoikeuden A:n ja B:n tarkoituksena oli myydä lahjanluonteisella kaupalla pojalleen C:lle ja hänen puolisolleen D:lle ennakkoratkaisuhakemuksessa mainitut neljä maatalouskiinteistöä asuin- ja tuotantorakennuksineen sekä maatalousirtaimistoineen ja tukioikeuksineen. Kiinteistöllä X sijaitsi kokonaispinta-alaltaan noin 370 neliömetrin päärakennus, kaksi muuta asuinrakennusta pinta-alaltaan noin 160 ja noin 50 neliömetriä sekä ulkorakennus, jossa oli mm sauna. Kiinteistöllä X sijaitsivat myös tilan tuotantorakennukset. Päärakennus (noin 370 neliömetriä) siirtyy heti omistus- ja hallintaoikeuksineen C:lle ja D:lle. A ja B pidättävät henkilökohtaisen elinikäisen hallintaoikeuden em toiseen noin 160 neliömetrin asuinrakennukseen ja sitä ympäröivään noin neliömetrin tonttiin. Samalla myyjät pidättävät myös oikeuden vapaaseen lämpöön ja sähköön, jonka vakuudeksi heillä on oikeus hakea kiinnitys kiinteistöön X. Kolmas noin 50 neliömetrin asuinrakennus, jossa myyjätaho asuu kaupantekohetkellä, on tarkoitus mahdollisuuksien mukaan vuokrata ulkopuoliselle sukupolvenvaihdoksen toteuttamisen jälkeen. 6

7 Verotoimisto soveltaa C:lle ja D:lle heti omistus- ja hallintaoikeuksineen siirtyvän päärakennuksen lahjaverotukseen PerVL 55 :n lahjaveron huojennusta. Kahden muun asuinrakennuksen osalta C ja D joutuvat valittamaan aina KHO:een, joka soveltaa myös näihin kahteen asuinrakennukseen PerVL 55 :n huojennussäännöstä. KHO toteaa, ettei myyjien noin 160 neliömetrin asuinrakennukseen pidättämä hallintaoikeus eikä noin 50 neliömetrin asuinrakennuksen vuokralle antaminen estä luovutuksensaajia jatkamasta maataloutta tai maa- ja metsätaloutta heille luovutetuilla varoilla luovutetuilla kiinteistöillä. Mahdollinen vuokra noin 50 neliömetrin asuinrakennuksesta on maatalouden tulolähteen vuokratuloa. Näin ollen ja ottaen huomioon, että maatilalla olevat asuinrakennukset jo luonteeltaan kuuluvat toimintaa jatkavien C:n ja D:n maatilan varoihin riippumatta siitä, kuka niissä asuu, PerVL 55 :ää voidaan soveltaa 160 neliömetrin asuinrakennukseen, vaikka myyjät pidättävät siihen hallintaoikeuden, sekä samalla tilalla sijaitsevaan 50 neliömetrin asuinrakennukseen, vaikka se annetaan vuokralle. 7

8 KHO 2011/2043 Yhtiö oli omistajan veroisena haltijana kiinteistöverovelvollinen, koska sillä oli kauppakirjan mukaan kalenterivuoden alkaessa pysyvä hallintaoikeus kiinteistöön Yhtiö oli KiVL 5.1 :ssä tarkoitetulla tavalla kiinteistön omistajan asemassa , koska sille oli allekirjoitetun kauppakirjan ehtojen mukaan siirtynyt pysyvä hallintaoikeus tonttiin kaupantekopäivänä. Näin ollen yhtiölle tuli määrätä tontista kiinteistövero verovuodelta 2007 kauppakirjaan otetusta omistusoikeuden siirtymistä lykkäävästä ehdosta huolimatta. 8

9 KHO 2011/2095 Palautuskelpoiset liittymismaksut eivät olleet myyjän veronalaista tuloa eivätkä arvonlisäverollista myyntiä A Oy, joka tarjosi kuitupohjaisia tietoliikennepalveluita asiakkailleen, aikoi muuttaa liittymissopimuksen ehtoja niin, että liittymismaksullisen liittymän liittymismaksusta tulisi palautuskelpoinen, mutta liittymä pysyisi lisäksi siirtokelpoisena. Palautuskelpoiset liittymismaksut eivät KHO:n päätöksen mukaan olleet A:n veronalaista tuloa, koska EVL 6.1 :n 3 kohdan palautuskelpoisten liittymismaksujen verovapautta koskeva säännös ei sisällä rajoitusta, jonka mukaan palautuskelpoisten liittymismaksujen verovapaus ei soveltuisi liittymän ollessa myös siirtokelpoinen. Sen sijaan ne liittymismaksut, jotka ovat siirtokelpoisia, mutta eivät palautettavia, voidaan katsoa lopulliseksi korvaukseksi maksun suorittajan liittymisestä jakeluverkkoon. Tällöin kyseessä on liittyjän osalta asiakassuhteeseen perustuva suoritus eikä omistussuhteeseen liittyvä pääomasuoritus. Palautettavaa liittymismaksua on myös arvonlisäverotuksessa pidettävä pääomasijoituksen luonteisena eränä. Arvonlisäverotuksen yleisten periaatteiden sekä arvonlisäverolain mukaan pääomasijoitukset eivät ole arvonlisäverollista myyntiä. 9

10 KHO 2011/509 Sukupolvenvaihdosluovutuksessa pidätetyn osinkooikeuden luovutus ei rinnastunut osakkeiden verovapaaseen sukupolvenvaihdosluovutukseen A oli lahjoittanut omistamansa osakeyhtiön osakkeet pojalleen B:lle pidättäen kuitenkin osinko-oikeuden. Myöhemmässä osinko-oikeuden myynnissä ei ollut kysymys sellaisesta osakkeiden luovutuksesta, jota tarkoitetaan verovapaita sukupolvenvaihdosluovutuksia koskevassa TVL 48.1 :n 3 kohdassa. 10

11 KHO 2011/766 Sairaanhoitovakuutuksen kautta työntekijöille tarjolla olevaa, yleislääkäritasoista työterveyshuoltoa täydentävää palvelutarjontaa ei tapauksen olosuhteissa pidetty epätavanomaisena tai kohtuuttomana henkilökuntaetuna Osakeyhtiö A suunnitteli ottavansa koko yli kuusi kuukautta työsuhteessa olleelle henkilöstölleen sairaanhoitovakuutuksen, joka täydentäisi yhtiön yleislääkäritasoista työterveyshuoltoa. Vakuutuksesta korvattaisiin sairauden tai tapaturman aiheuttamia hoitokuluja sairaus-/tapaturmakohtaiseen euron ylärajaan saakka ja ilman omavastuuta. Korvattaviksi hoitokuluiksi katsottaisiin vakuutusehtojen mukaan sairauden tai vamman tutkimuksesta ja hoidosta aiheutuvat kustannukset, mukaan luettuna mm leikkauskustannukset sekä sairaalan hoitopäivämaksut vakuutuskirjan enimmäiskorvausmäärään saakka. Erikoislääkärin antaman hoidon ja määräämien tutkimusten korvattavuuden edellytyksenä olisi työterveyslääkärin lähete. Vain poikkeuksellisissa akuuttitapauksissa työntekijä voisi hakeutua suoraan hoitoon. Vakuutuksesta, jonka keskimääräinen vuosimaksu olisi 273 euroa työntekijää kohden, korvattaisiin myös lääkekustannuksia. 11

12 Vakuutusmaksujen ei katsottu muodostavan A Oy:n työntekijöille veronalaista tuloa. Kyseessä oli siis tavanomainen ja kohtuullinen henkilökuntaetu, kun otettiin huomioon sekä palvelujen käyttöä koskevat vakuutusehdot että työnantajan vakuutuksesta maksama määrä. A Oy ei ollut velvollinen toimittamaan ennakonpidätystä. 12

MAATALOUDEN YLEISTILANTEESTA VUONNA 2011... 4 ESITETTYJÄ VEROMUUTOKSIA VUODELLE 2012... 4 OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ

MAATALOUDEN YLEISTILANTEESTA VUONNA 2011... 4 ESITETTYJÄ VEROMUUTOKSIA VUODELLE 2012... 4 OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ 1 Markku Kovalainen johtava veroasiantuntija, OTL Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto 4.1.2012 Ajankohtaista maatilan verotuksesta 2011 Oikeuskäytäntöä, ohjeita ja ohjauksia on seurattu 31.12.2011 saakka.

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja 3 Keskusverolautakunnan ratkaisuja 4 Hallinto-oikeuden ratkaisuja 6 KVL:n ennakkoratkaisut 7

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja 3 Keskusverolautakunnan ratkaisuja 4 Hallinto-oikeuden ratkaisuja 6 KVL:n ennakkoratkaisut 7 Sisällysluettelo Hallitusohjelman verolinjaukset 2 Oikeuskäytäntö 3 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja 3 Keskusverolautakunnan ratkaisuja 4 Hallinto-oikeuden ratkaisuja 6 KVL:n ennakkoratkaisut 7

Lisätiedot

Eräitä yksityishenkilön ansiotulojen verotuksen kysymyksiä

Eräitä yksityishenkilön ansiotulojen verotuksen kysymyksiä Eräitä yksityishenkilön ansiotulojen verotuksen kysymyksiä Dosentti, KTT, OTL, VTM Timo Räbinä Itä-Suomen yliopisto 4.-11.12.2012 lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö seurattu 25.11.2012 saakka 1 Eräitä veronalaisia

Lisätiedot

Yrittäjän muuttuva verotus

Yrittäjän muuttuva verotus Yrittäjän muuttuva verotus Kevät 2011 Johtaja Timo Sipilä 1 Veropolitiikan haaste Valtiovarainministeriö asetti työryhmän pohtimaan verotuksen rakenteen uudistamista. Julkisen talouden kestävyys aiheuttaa

Lisätiedot

Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista

Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista Yksityishenkilön tuloverotuksesta, erityisesti pääomatuloista Dosentti, KTT, OTL, VTM Timo Räbinä Itä-Suomen yliopisto 4.-11.12.2012 lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö seurattu 25.11.2012 saakka 1 Käsiteltävät

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdos verotuksen kannalta ja sen verohuojennukset

Sukupolvenvaihdos verotuksen kannalta ja sen verohuojennukset Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu 2004 Sukupolvenvaihdos verotuksen kannalta ja sen verohuojennukset Andersson Edward Julkaisija: Helsinki: Suomen asiainajajaliitto, 1920 Julkaisu: Defensor Legis: Suomen

Lisätiedot

Perintö- ja lahjaverotus KL 2012. Antti Kolehmainen

Perintö- ja lahjaverotus KL 2012. Antti Kolehmainen Perintö- ja lahjaverotus KL 2012 Antti Kolehmainen Kurssin sisältö I OSA: Perintö ja lahjaverotus II OSA Jäämistösuunnittelu TAVOITTEET: I OSA Perintö ja lahjaverotus - Tavoitteena ymmärtää järjestelmän

Lisätiedot

Sisällysluettelo... 1. Pääkirjoitus... 2. Asiantuntijakirjoituksia... 3. Hallituksen esitykset... 15

Sisällysluettelo... 1. Pääkirjoitus... 2. Asiantuntijakirjoituksia... 3. Hallituksen esitykset... 15 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Pääkirjoitus... 2 Asiantuntijakirjoituksia... 3 Yritysten uudet sukupolvenvaihdoksen huojennussäännöt... 3 Keskusverolautakunnan kannanotto työntekijöiden osakeomistukseen...

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus

Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus Polvelta Toiselle Seinäjoki 8.11.2014 Marjaana Mokkilan edellisen vuoden messujen aineisto päivitettynä Kalle Isotalo Pohjois-Savon verotoimisto NIMIPERIAATE Lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt

Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt Asiantuntijan rooli omistajanvaihdoksessa 15.04.2013 / Kokkola Risto Walden, kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Esi-isien temppeleissä

Lisätiedot

Yksityishenkilön tulovero-ongelmista erityisesti pääomatulojen osalta

Yksityishenkilön tulovero-ongelmista erityisesti pääomatulojen osalta Yksityishenkilön tulovero-ongelmista erityisesti pääomatulojen osalta Dosentti, KTT, OTL, VTM Timo Räbinä Itä-Suomen yliopisto 7.-13.12.2011 lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö seurattu 25.11.2011 saakka 1

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja Päivitetty 3.7.2013 Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2. Asiasanat ja otsikot 3. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja aikajärjestyksessä

Lisätiedot

Jaana Kujansuu OMAN VAKITUISEN ASUNNON LUOVUTUSVOITON VEROTUS. Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2009

Jaana Kujansuu OMAN VAKITUISEN ASUNNON LUOVUTUSVOITON VEROTUS. Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2009 Jaana Kujansuu OMAN VAKITUISEN ASUNNON LUOVUTUSVOITON VEROTUS Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2009 OMAN VAKITUISEN ASUNNON LUOVUTUSVOITON VEROTUS Kujansuu, Jaana Satakunnan

Lisätiedot

VEROTIEDOTE 2/2004 SISÄLTÖ. Tämä tiedote on myös Internetissä www.vero.fi /julkaisut. Yritys- ja pääomaverouudistus 2005... 5

VEROTIEDOTE 2/2004 SISÄLTÖ. Tämä tiedote on myös Internetissä www.vero.fi /julkaisut. Yritys- ja pääomaverouudistus 2005... 5 VEROTIEDOTE 2/2004 SISÄLTÖ Yritys- ja pääomaverouudistus 2005... 5 Muita lainmuutoksia... 14 Arvonlisäverolain muutokset (HE:t)... 19 Verotusmenettelyn muutoksia... 20 Vuosi-ilmoitukset vuodelta 2004...

Lisätiedot

Sisällysluettelo TUOKKOTAX 3/09

Sisällysluettelo TUOKKOTAX 3/09 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 jakautumista koskevista KVL:n ratkaisuista 4 Luottamuksensuoja verotuksessa 5 Oikeuskäytäntö 7 Elinkeinotulon verotus 7 Arvonlisäverotus 11 Kiinteistöverotus

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA VEROTUS OSAKEYHTIÖSSÄ

SUKUPOLVENVAIHDOS JA VEROTUS OSAKEYHTIÖSSÄ Salla Hänninen SUKUPOLVENVAIHDOS JA VEROTUS OSAKEYHTIÖSSÄ Case: Yritys X Oy SUKUPOLVENVAIHDOS JA VEROTUS OSAKEYHTIÖSSÄ Case: Yritys X Oy Salla Hänninen Opinnäytetyö Kevät 2013 Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu. Marjo Elo OSAKEYHTIÖN SUKUPOLVENVAIHDOSHUOJENNUS PERINTÖ- JA LAHJAVEROTUKSESSA PERVL 55 :N SOVELTAMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu. Marjo Elo OSAKEYHTIÖN SUKUPOLVENVAIHDOSHUOJENNUS PERINTÖ- JA LAHJAVEROTUKSESSA PERVL 55 :N SOVELTAMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Marjo Elo OSAKEYHTIÖN SUKUPOLVENVAIHDOSHUOJENNUS PERINTÖ- JA LAHJAVEROTUKSESSA PERVL 55 :N SOVELTAMINEN Pro gradu tutkielma Vero-oikeus Tampere 2012 Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Ajankohtaista maatilan verotuksesta 1_2013

Ajankohtaista maatilan verotuksesta 1_2013 1 Markku Kovalainen johtava veroasiantuntija, OTL Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto 11.12.2013 PI-Johtamiskoulu Veropäivät 11.-12.12.2013 Helsinki Ajankohtaista maatilan verotuksesta 1_2013 Oikeuskäytäntöä,

Lisätiedot

Perhe, perintö ja verotus

Perhe, perintö ja verotus Perhe, perintö ja verotus varallisuuden siirto sukupolvelta toiselle Helsingin yliopisto, 12.-21.1.2015 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä 1 Luentojen sisältö 1. Eräitä perintöverotuksen perusteita 2.

Lisätiedot

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yhteismetsän verotuksesta Oulu 2 2011 Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yleistä Erillinen verovelvollinen Yhteisetuus (Tuloverolaki

Lisätiedot

Pääkirjoitus 2 Asiantuntijakirjoituksia 2 Rakennusalan käänteinen arvonlisävero 2

Pääkirjoitus 2 Asiantuntijakirjoituksia 2 Rakennusalan käänteinen arvonlisävero 2 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 2 Asiantuntijakirjoituksia 2 Rakennusalan käänteinen arvonlisävero 2 Oikeuskäytäntö 4 KHO vuosikirja-ratkaisuja 4 KHO lyhyet ratkaisuselosteet 6 Arvonlisäverotus 7 KVL:n ennakkoratkaisut

Lisätiedot

VÄLITTÄJÄKOE SYKSY 2007 VASTAUS 1

VÄLITTÄJÄKOE SYKSY 2007 VASTAUS 1 VASTAUS 1 a) Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto eikä kaavaa enää alisteta valtion viranomaisen vahvistettavaksi. Valtuuston asemakaavan hyväksymispäätöksestä kuulutetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset

Lisätiedot

Työpanososinkoa koskevat säännökset ovat TVL 33 b :n 3 mom., EVL 8 :n 1 mom. 4 b) kohta ja EPL 13 a.

Työpanososinkoa koskevat säännökset ovat TVL 33 b :n 3 mom., EVL 8 :n 1 mom. 4 b) kohta ja EPL 13 a. Työpanokseen perustuvan osingon verotus Varatuomari Joachim Reimers Yleistä Työpanososinkoa koskevien säännösten mukaan muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatu osinko katsotaan koko määrältään

Lisätiedot

PERHEYRITYKSEN JATKAMINEN SUKUPOLVENVAIHDOKSESSA AVOIN- JA KOMMANDIITTIYHTIÖ GENERATIONAL CHANGE IN FAMILY BUSINESSES LIMITED AND GENERAL PARTNERSHIP

PERHEYRITYKSEN JATKAMINEN SUKUPOLVENVAIHDOKSESSA AVOIN- JA KOMMANDIITTIYHTIÖ GENERATIONAL CHANGE IN FAMILY BUSINESSES LIMITED AND GENERAL PARTNERSHIP Lappeenranta School of Business Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka PERHEYRITYKSEN JATKAMINEN SUKUPOLVENVAIHDOKSESSA AVOIN- JA KOMMANDIITTIYHTIÖ GENERATIONAL CHANGE IN FAMILY BUSINESSES LIMITED

Lisätiedot

YRITYSJÄRJESTELYT SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VEROSUUNNITTELUSSA

YRITYSJÄRJESTELYT SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VEROSUUNNITTELUSSA Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Yritysjuridiikka YRITYSJÄRJESTELYT SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VEROSUUNNITTELUSSA Tekijä: Finell,

Lisätiedot

Esillä oleva artikkeli käsittelee yksinomaan sukupolvenvaihdoksen kohtelua perintö- ja lahjaverotuksessa.

Esillä oleva artikkeli käsittelee yksinomaan sukupolvenvaihdoksen kohtelua perintö- ja lahjaverotuksessa. Sukupolvenvaihdos perintö- ja lahjaverotuksessa Varatuomari Joachim Reimers Yleistä Sukupolvenvaihdos on moniulotteinen prosessi, joka edellyttää eri osa-alueiden asiantuntemusta. Sukupolvenvaihdoksessa

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maatilan sukupolvenvaihdospäivä Kälviä 29.10.2010 Maisa Mattjus Esityksen sisältö Keskeisimmät käsitteet ja sovellettavat lainkohdat Maatilavarallisuuden käyvän

Lisätiedot

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvollisiksi hakeutuminen (erityisesti kiinteistöyhtiöiden kannalta)

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvollisiksi hakeutuminen (erityisesti kiinteistöyhtiöiden kannalta) Muistio 1 (11) 5.6.2008 Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvollisiksi hakeutuminen (erityisesti kiinteistöyhtiöiden kannalta) 1. Kiinteistöyhtiöiden käsitteestä yhtiölainsäädännössä

Lisätiedot

Vuokratulojen verotus

Vuokratulojen verotus Vuokratulojen verotus 9.4.2015 Eija Häkkilä johtava veroasiantuntija Jokilaaksojen verotoimisto 1 Vuokratulon tulolähde Vuokratulo korvausta esineen käyttöoikeuden luovuttamisesta Henkilökohtainen tulolähde

Lisätiedot

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juho Annola YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS Pro gradu Marraskuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen yksikkö Tekijä

Lisätiedot