Valtion konsernijohtamisen ja ohjauksen kansainvälinen benchmarking-vierailu Tanskaan ja Ranskaan VIERAILURAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtion konsernijohtamisen ja ohjauksen kansainvälinen benchmarking-vierailu Tanskaan ja Ranskaan 27.6. 1.7.2010 VIERAILURAPORTTI"

Transkriptio

1 Valtin knsernijhtamisen ja hjauksen kansainvälinen benchmarking-vierailu Tanskaan ja Ranskaan VIERAILURAPORTTI

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Jhdant 3 2. Vierailumatkan taustaa 3 3. Vierailumatkan hjelma 5 4. Keskeiset havainnt Tanska Ranska 9 5. Yhteenvet 12 2

3 VALTION KONSERNIJOHTAMISEN JA OHJAUKSEN BENCHMARKING, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Vierailumatka Tanskaan ja Ranskaan Jhdant Sumen itsenäisyyden juhlarahast Sitra järjesti valtin knsernihjauksen kansainvälisen benchmarking-vierailun Tanskaan ja Ranskaan Vierailumatkan käytännön tteutuksesta vastasi HAUS kehittämiskeskus Oy. Vierailumatkalle sallistuivat seuraavat henkilöt: Ylijhtaja Silja Hiirnniemi, valtivarainministeriö Hallint- ja kehitysjhtaja Päivi Nerg, valtivarainministeriö Budjettineuvs Helena Tarkka, valtivarainministeriö Ylijhtaja Pekka Nurmi, ikeusministeriö Neuvtteleva virkamies Maija Sal, ikeusministeriö Jhtava asiantuntija Sari Heinnen-Lindqvist, Sitra Jhtava asiantuntija Jnna Stenman, Sitra Kulutuspäällikkö Anna Saharinen, HAUS (matkanjhtaja) Osanttajilta kerättiin vierailumatkan aikana keskeisiä havaintja valtin knsernihjauksen vahvistamiseen liittyvistä timintamalleista, käytänteistä ja tulksista. Lisäksi matkan aikana keskusteltiin keskeisistä käytännöistä, jtka visivat lla relevantteja Sumen kannalta. Tässä raprtissa esitetään tiivistetysti vierailumatkan aikana tehtyjä keskeisiä havaintja. 2. Vierailumatkan taustaa Benchmarking-vierailu järjestettiin sana Sitran Julkishallinnn jhtamishjelmaa ( ). Ohjelman lähtökhtana n uudistaa julkishallinta siten, että se vastaa paremmin kansalaisten hyvinvinnin tarpeisiin ja edistää yhteiskunnan kestävää kehitystä sekä mahdllistaa Sumen kansainvälisen menestymisen tulevaisuudessakin. Nelivutinen hjelma kehittää ja kkeilee kuntien ja valtinhallinnn kanssa uusia tapja ja knsepteja, jiden avulla asiakkaat, julkishallinnssa työskentelevät ja erilaiset palvelutarjajat vivat tuda man saamisensa ja näkemyksensä palvelujen kehittämiseen. Kkeiluhankkeiden keskeinen sa n jhtamisen kehittäminen. Ohjelma tarkastelee julkista hallinta neljän tisiaan täydentävän näkökulman avulla (asiakkaat, uudistuminen, timintamallit ja jhtaminen). Sumessa n j usean vuden ajan pyritty kehittämään julkisen sektrin knsernihjausta sekä valtinhallinnssa että kunnissa. Julkisen taluden haasteet, esim. demgrafinen kehitys, lisääntyvä kilpailu työvimasta sekä tuttavuuden kehitys vat luneet paineita valtin knsernihjauksen vahvistamiselle. Keskeinen ngelma Sumessa n llut, ettei knsernihjaukselle le llut yhteisesti kirjattuja periaatteita eikä strategiaa. Valtin knsernihjaus ei mudstunut yhtenäiseksi kknaisuudeksi. 3

4 Valtin knsernijhtamisella ja -hjauksella tarkitetaan sellaisia valtineuvsttasisia tai kaikki ministeriöt, virastt ja laitkset kattavia hjaus- ja jhtamismenettelyjä ja yhtenäisiä periaatteita, jilla pyritään edistämään kknaisuuksien hallintaa, pikkihallinnllisuutta, tulksellisuuden varmistamista sekä tuttavuutta ja kustannustehkkuutta hallinnn päätöksentessa ja päätösten timeenpanssa. Knsernihjauksen vahvistaminen n perusteltua sillin, kun päätöksenten keskittämisellä, timintatapjen yhtenäistämisellä, yhteistyöllä ja timintjen yhdistämisellä saavutetaan lisäarva verrattuna tilanteeseen, jssa päätöksentek ja timinta vat hajautuneempia. Valtivarainministeriö asetti kehittämishankkeen, jnka tehtävänä li valmistella ehdtus knsernihjauksen periaatteiksi. Knsernihjauksen periaatteilla pyritään parantamaan knsernihjauksen vaikuttavuutta, tehkkuutta ja synergiaa, estää päällekkäisyyksiä, vahvistaa asiakasnäkökulmaa, selkeyttää knsernitimijiden rleja ja parantaa yhteistyötä. Hankkeen työryhmäraprtti Knsernihjauksen menetelmällinen kehittäminen julkaistiin ( Sitran Julkishallinnn jhtamishjelman Timintamallit avainalueella valmistui valtin knsernijhtamisen ja hjauksen kehittäminen tehtäväalueeseen liittyen kansainvälinen selvitys ( knsernihjauksen kehittämisestä seitsemän eri maan valtinhallinnssa Eurpassa (Tanska, Vir, Nrja, Is-Britannia, Ranka, Tshekki, Hllanti). Selvityksessä havaittiin, että eurppalaisessa tarkastelussa valtinhallinnn knsernihjauksen vahvistaminen n tistaiseksi vähäistä ja löyhää, eikä valmista knsernihallinnn mallia le löydettävissä. Selvityksen khteena lleista maista Tanskaa lukuun ttamatta hallinnn kehittäminen ei kulje khti kkavaa päätöksenteka ja yhtenäisiä timintatapja, vaan pikemminkin päinvastin. Valtinhallinnn erilainen kulttuurinen kehitystausta vaikeuttaa kuitenkin surien jhtpäätösten mudstamista Sumen mallin kehittämisen kannalta. Selvityksen keskeinen jhtpäätös n, että jihinkin knsernihjauksen alueisiin vidaan löytää kehittämistukea muista Eurpan maista, mutta knsernihallinnn laajempi käyttööntt edellyttää selvästi Sumelta ssiaalisia innvaatiita ja edelläkävijyyttä. HAUS kehittämiskeskus Oy tteutti Sitran timeksiantspimuksen phjalta kansainvälisen benchmarking-vierailumatkan Tanskaan ja Ranskaan Vierailumatkan tavitteena li tutustua ja kerätä tieta valittujen khdemaiden Tanskan ja Ranskan valtin knsernihjauksen vahvistamiseen liittyvistä timintamalleista, käytänteistä ja tulksista sekä syventää tätä kautta näkemystä valtin knsernijhtamisen ja hjauksen vahvistamisesta Sumessa. Vierailulla keskityttiin erityisesti seuraaviin teemihin: 1) Yhteiset plitiikat (plicyt) eli kkavien vastuiden määrittely valtinhallinnssa ja hallinnnaljen välisen yhteistiminnan vahvistaminen 2) Yhteiset prsessit eli hallinnn prsessien yhtenäistäminen 3) Yhteiset palvelut eli palvelujen kkaminen suuremmiksi kknaisuuksiksi 4

5 3. Vierailumatkan hjelma Vierailumatka suuntautui edellä mainitun mukaisesti Tanskaan ja Ranskaan Vierailukhteiksi li valittu k. maiden keskushallinnn rganisaatita, jtka vat knsernihjauksen kannalta kiinnstavia. Tanskassa keskeisinä teemina li mm.: valtivarainministeriön rli knsernihjauksen krdinijana valtinhallinnn yhteiset plicyt kuten IT-plitiikka Business Reference Mdel FORM lainsäädäntöprsessi, parempi sääntely valtin henkilöstöplitiikka Khderganisaatiina li: valtivarainministeriö (Ministry f Finance) valtin IT-palvelukeskus (Statens IT) Hallinnn kehittämisvirast (Danish Agency fr Gvernmental Management) Valtin työmarkkinalaits (State s Emplyer Authrity) Ranskassa keskeisinä teemina li mm.: valtinhallinnn rakenteellisia uudistuksia kskeva uudistusplitiikka tuttavuuden parantaminen valtin henkilöstöjhtamisen uudistaminen (kannustinjärjestelmät, työsuhteiden justavuuden ja työntekijöiden liikkuvuuden parantaminen) lainsäädäntöprsessi Khderganisaatina li: hallinnn uudistusplitiikasta vastaava budjetti- ja refrmiministeriö (Ministry fr the Budget, Public Accunts and State Refrm) uudistusplitiikan timeenpansta vastaava hjausryhmä (Natinal Cunsil fr RGPP) Oikeusministeriö (Ministry f Justice) valtin mistajahjauksesta vastaava talus- ja tellisuusministeriö (Ministry f the Ecnmy, Industry and Emplyment) 4. Keskeiset havainnt 4.1. Tanska Vierailuhjelma li valmisteltu yhteistyössä Tanskan valtivarainministeriön kanssa. Knsernihjauksen kannalta keskeiset hyvät kkemukset sekä kehittämiskhteet esitettiin sangen kattavasti. Tanskan keskushallinnssa valmistelun, hjauksen ja timinnan yhtenäisyyttä lisääviä timijita vat erityisesti valtivarainministeriö ja sen alainen Hallinnn kehittämisvirast. 5

6 Valtivarainministeriön yksi keskeisistä tehtävistä n edistää valtinhallinnn rganisaatiiden tehkkuutta knsernihjauksen avulla. Pikkihallinnlliset mekanismit Tanskassa knsernihjausta ja pikkihallinnllisuutta n pyritty edistämään sangen systemaattisesti. Sektrirajat ylittävien kehittämishankkeiden valmistelu ja päätöksentek tehdään krkealla taslla, millä pyritään varmistamaan pliittinen situtuminen uudistuksiin. Tanskan keskushallinnssa ministeriöt vat Sumen järjestelmän tavin sangen itsenäisiä. Tanskassa pikkihallinnllisuutta edistää kuitenkin ilmeisen timiva krdinaatijärjestelmä. Knsernihjauksen kannalta keskeisenä timijana ja krdinijana timii valtivarainministeriö. Ministeriö n rganisitu matriisirganisaatiksi, mikä mahdllistaa resurssien justavan käytön ministeriön eri sien välillä kullinkin tärkeiden asiiden mukaisesti. Lisäksi erilaiset ministeriöiden väliset hrisntaaliset kmiteat (pysyvät ja ad hc lunteiset) kannustavat hallinnn rajja ylittävään yhteistyöhön. Knsernihjauksen kannalta keskeisiä kmiteita vat mm. Cabinet Cmmittee fr Ecnmic Affairs - kstuu kansliapäälliköistä, jiden tulee löytää yhteisiä ratkaisuja - kkntuu viikittain - agendalla levat asiat valmistellaan ministeriöiden ja valtivarainministeriön yhteistyönä Crdinatin Cmmittee - kkntuu kerran kuussa - vastaa laajemmista strategisista linjauksista ja uusista alitteista Cmmittee fr Crss Gvernmental Operatins Valtivarainministeriö krdini näiden kmiteiden timintaa. Sumessa ministeriöiden välinen ait hrisntaalinen yhteistyö ei tteudu aina ptimaalisesti, mikä n nstettu esille mm. OECD:n maa-arvissa. Vaikka Sumessa n pikkihallinnllisia päätöksentek- ja valmistelufrumeita (mm. Halke, taluspliittinen valikunta), asiiden keskeinen krdininti- ja valmisteluvastuu ei le niin vahvasti yksilöity yhdelle timijalle kuten Tanskassa valtivarainministeriölle. Valti-kunta-suhde Tanskassa knsernihjaukseen liittyy tiiviisti myös valtin, alueiden ja kuntien välinen yhteistyö, jlla n pitkä traditi. Valti käy alueiden ja kuntien kanssa vusittaiset neuvttelut mm. budjetista. Spimusjärjestelmä n institutinalisitu ja spimukset mlempia sapulia velvittavia. Neuvtteluja käydään myös esim. e-hallintn liittyvistä asiista. Alueita ja kuntia edustavat 1970-luvulla perustetut kattjärjestöt Danish Regins ja Lcal Gverment f Denmark, jista erityisesti jälkimmäisellä n vahva institutinaalinen asema. Neuvttelumallille n tyypillistä kllektiivisen päätöksenten kulttuuri ja jatkuva dialgi. 6

7 Valtin ja kuntien välisessä yhteistyössä nudatettavia keskeisiä periaatteita vat mm. Selkeä vastuunjak Perfrmance management yhteistyön perustana Selkeät tavitteet ja tulspaintteisuus Timenpiteiden ja tulsten dkumentinti Jhdn vastuu Paremman sääntelyn edistäminen ja de-regulaati Palvelututannn järjestelmällinen kehittäminen ja seuranta Bechmarking ja hyvien käytäntöjen vertaulu Lainsäädäntöprsessi ja parempi sääntely Tanskan hallituksen tavitteena n, että maassa n vunna 2020 tuttavin julkinen sektri. Tämä tarkittaa mm. parempaa julkista palvelututanta sekä hallinnn ja palvelujen de-byrkratisintia. Tanskassa paremman sääntelyn (better regulatin) vastuuministeriönä timii valtivarainministeriö yhteistyössä ikeusministeriön ja talusministeriön kanssa. Tanskassa n valmistumassa paremman säätelyn strategia syksyllä Strategian n tarkitus kattaa sekä lemassa levan sääntelyn yksinkertaistamisen (yritys-, kansalaisja hallinnn sisäinen näkökulma) sekä suunniteltujen lakihankkeiden järjestelmällisen tarkastukset. Hallituksen vusittainen lainsäädäntösuunnitelma mudstetaan ministeriöiden välisen krdinaatin ja laadunvarmistusmenettelyn kautta. Lainsäädäntösuunnitelman khteena n aina lkakuussa alkavan parlamenttikauden esitykset ja sillä n selkeä liittymä keväiseen budjettiprsessiin. Suunnitelma ei le täysin sitva mutta timii phjana pääministerin puheelle parlamentin avajaisissa lkakuussa. Prsessissa keskeisessä rlissa n pririsinti lakiehdtusten kesken ns. etukäteislistjen perusteella. Lisäksi arviidaan mm. lakien business-vaikutuksia. Keskeisiä timijita prsessissa vat Crdinatin Cmmittee ja Ecnmic Cmmittee. Tanskan lainvalmisteluprsessista vitaisiin mahdllisesti sveltaa hyviä käytäntöjä myös Sumeen. Erityisesti lainvalmistelun alkuvaiheeseen liittyviä ngelmia vitaisiin ratkaista pririsintiprsessin avulla. Lisäksi säännönmukainen krdinaatijärjestelmä lisi timiva ratkaisu. Valtiknsernin yhteiset plicyt ja palvelut Tanskassa valtivarainministeriön alainen Hallinnn kehittämisvirast (Danish Agency fr Gvernmental Management) timeenpanee ministeriön knsernihjaukseen liittyviä alitteita. Virast tteuttaa myös hallinnnrajat ylittäviä IT-hankkeita. Tanskassa knsernipalvelujen ja erityisesti IT-palvelujen kehittämisessä keskeisessä asemassa n liiketimintamallien ja kustannussäästöajattelun krstaminen, ns. Business case ajattelu. Julkisten palvelujen kehittämisessä krstetaan vimakkaasti yritysmaailman esimerkkien hyödyntämistä. OECD:n susitteleman ns. Business Reference Mdel FORM:in tavitteena 7

8 n luda kknaiskuva Tanskan julkisen sektrin prsesseista. Ohjelmassa kartitetaan ja ktaan yhteen kaikki julkisen sektrin lemassa levien prsessien kuvaukset. Prsesseja tarkastellaan sähköisen asiinnin näkökulmasta (mitkä manuaalisista prsesseista vitaisiin sähköistää). Business Reference Mdel käsittää eräänlaisen katalgin kaikista julkisista palveluista. Tarkituksena n verrata parhaita käytäntöjä. Palvelujen benchmarking tapahtuu sekä valti- että kuntataslla. Prsessi sisältää myös lainsäädännön kartituksen. Tässäkin yhteydessä valti, alueet ja kunnat timivat läheisessä yhteistyössä. Prsessien harmnisinti ja yhteensvitus yli valti- ja kunta sekä virastrajjen n haasteellista ja vaatii jatkuvaa yhteistyötä eri timijiden kesken. Hallinnn kehittämisvirastn yhteydessä timii palvelukeskus Danish Gvernmental Centre fr Financial Shared Services, jnka avulla pyritään keskittämään valtin talusja henkilöstöhallinta. Palvelukeskuksella n tiivis yhteistyö valtivarainministeriön kanssa (mm. viikittaiset yhteistyökkukset käytäntönä). Tanskassa n pyritty keskittämään myös valtin hankinnat ja hankintaprsessi. Keskitetty hankintahjelma (Central Prcurement Prgram) alki vunna Keskitetyt hankintaspimukset tekee valtin virast (vrt. Hansel Sumessa). Ohjelmalla n saavutettu % säästöjä. Kuntapulella hankinnat kilpailutetaan vapaaehtiselta phjalta SKI-yhtiössä, jnka mistaa valtivarainministeriö yhdessä kuntien kanssa. Ryhmä vieraana Tanskan IT-palvelukeskuksessa IT-palvelukeskus Tanskan e-hallint-hanke alki vunna E-hallinnn edistämisplitiikkaa n leimannut vimakkaasti knsensushakuinen pikkihallinnllinen yhteistyö. Valtivarainministeriön alainen IT-palvelukeskus tarjaa IT-palveluja ja tukea ministeriöille ja niiden hallinnnaljen timijille. Palvelukeskus n vastuussa e- strategiasta, jka kskee sekä valtita että kuntia. Sähköisten palvelujen käytön lisäämisen tavitteena n vastata tanskalaisen yhteiskunnan nykyisiin ja tuleviin haasteisiin (mm. taludellinen tilanne, demgrafinen muuts) ja löytää uusien käytäntöjen kautta säästöjä. Tanskassa n paljn hallinnn rekistereitä, jiden julkinen käytettävyys n laajalti hyväksytty kansalaisten ja yritysten keskuudessa. Keskeistä n menettelyn läpinäkyvyys ja luttamuksellisuus. Tanskan e-hallinnssa keskeisiä ajankhtaisia hankkeita n mm: - Sähköisen allekirjituksen käyttööntt julkisia palveluja varten. Tunnuksena käytetään pankkitunnusta, jka saadaan yksityiseltä palveluntuttajalta. 8

9 - Täysin digitaalisen kanssakäymisen saavuttaminen kansalaisten ja yritysten kanssa. Jitakin e-palveluja llaan tekemässä pakllisesti digitaalisesti hidettaviksi (mm. pintssiaaliset etuudet, työttömien palvelut). - IT-palvelukeskuksien perustaminen kunnille. Tavitteena n siirtää kunnallisia työntekijöitä kansallisiin palvelukeskuksiin vuteen 2012 mennessä. Tietjärjestelmien yhteenspivuus n usein IT-hankkeiden nnistumisen kulmakivi. Valtin ja kunnalliset prtaalit timivat yhteisen taxnmian avulla, jka timii klmella taslla (yrityspalvelut, IT-palvelut, infrapalvelut). Hallituksen hrisntaalinen IT-yksikkö timii asiantuntijakeskuksena, jsta vidaan siirtää asiantuntijita eri prjekteihin tarpeen mukaan. Tällä pyritään parantamaan ITprjektinhallinnan saamista. Keskeisiä tavitteita asiantuntijakeskuksen timinnassa n mm. - keskitetty prjektitimist - yksi pakllinen prjektijhtamisen malli - ammattitaitisten prjektijhtajien pli - yksi yhtenäinen malli saamisen kehittämiselle - pikkihallinnllinen prjektijhtajien ja IT-asiantuntijiden yksikkö - pikkihallinnllisen business case mallin päivittäinen - pikkihallinnllinen työryhmä IT-prjekteille (kstuu virkamiehiä ja yksityisen sektrin edustajia) Vastaavaa rganisintitapaa vitaisiin mahdllisesti ajatella myös Sumessa esimerkiksi lainvalmistelun yhteisen plin malliksi. Tämä edistäisi asiantuntija-avun saamisen keskeisiin hankkeisiin ja mahdllistaisi myös resurssien tehkkaamman allkinnin. Valtin henkilöstöplitiikka Tanskassa valtin henkilöstöplitiikasta vastaa valtivarainministeriön alainen valtin työmarkkinalaits (State s Emplyer Authrity), jka timii mana virastnaan. Virast vastaa neuvtteluista henkilöstöjärjestöjen kanssa sekä linjaa valtin henkilöstöplitiikan periaatteita ja antaa siihen liittyvää hjeistusta valtinhallinnn rganisaatiille. Henkilöstöplitiikan keskeisiä painpisteitä / tavitteita vat mm. - strategisen saamisen kehittäminen pitkäjänteisesti - mninaisuuden ja justavuuden krstaminen - ammattimainen jhtaminen - julkisen sektrin hukuttelevuus työnantajana - E-learning-hjelman edistäminen - Cmpetence fund palkitsemisjärjestelmän edistäminen Tanskassa valtin henkilöstöplitiikkaa n pyritty kehittämään systemaattisesti knsernihjauksen näkökulmasta vudesta 1994 asti. Henkilöstöplitiikkaa n uudistettu vusina 1998 ja Valtin henkilöstöplitiikassa n kkeiltu sekä tarkkaa hjeistusta että periaatetasn hjeistusta virastille, mutta kummankaan vaikutuksia ei le pystytty mittaamaan riittävästi. Vidaankin sana, että Tanskassa ei le vahvaa valtin yhteistä henkilöstöstrategiaa knsernihjauksen näkökulmasta. 9

10 4.2. Ranska Vierailumatkan Ranskan suuden tavite ei kaikilta sin tteutunut ptimaalisesti. Esimerkiksi ikeusministeriössä knsernihjauksen kannalta kiinnstavan paremman sääntelyn esittely jäi kuulematta keskeisen henkilön pissaln jhdsta. Keskustelu painttuikin lähinnä lainsäädäntöprsessin kuvaamisen. Lisäksi talus- ja tellisuusministeriössä (Ministry f the Ecnmy, Industry and Emplyment) mistajahjausta knsernihjauksen näkökulmasta ei esitelty tavitteiden mukaisesti. Valtinhallinnn uudistusplitiikan kattava esittely uudistusplitiikasta vastaavassa ministeriössä (Ministry fr the Budget, Public Accunts and State Refrm) tarjsi kuitenkin hyvin mielenkiintisia näkökulmia knsernihjauksen kannalta. Ministry fr the Budget, Public Accunts and State Refrm ja ryhmä Mr. Daniel Aunayn kanssa. Valtinhallinnn uudistusplitiikka (RGPP) Ranskan hallinnn uudistusplitiikkaa n tteutettu nykymudssa systemaattisesti vudesta 2007 asti. Uudistusplitiikan pntimena n llut Presidentti Sarkzyn henkilökhtainen pans ja kiinnstus sen etenemiseen. Presidentti, pääministeri ja budjettiministeri tekevät uudistusplitiikkaa kskevat laajat päätökset. Pliittisen tuen lisäksi uudistusplitiikalle n lutu institutinaalinen knteksti. Vunna 2007 sillisesta valtivarainministeriöstä mudstettiin kaksi eri ministeriötä, jista tinen (Ministry fr the Budget, Public Accunts and State Refrm) vastaa systemaattisesti hallinnn uudistusplitiikan tteuttamisesta ja seurannasta. Keskeisenä timijana ministeriössä n General Directrate fr State Mdernisatin (DGME). Uudistusplitiikan keskeisimmät tavitteet vat: Valtin tehtävien ja palvelujen speuttaminen haasteisiin mm. Ulkistaminen (utsurcing) Julkisten rakennusten ylläpit ja mistaminen (ma hjelma tätä varten) Julkisten palvelujen laadun parantaminen, mm. E-hallinnn edistäminen kansalaisten ja yritysten näkökulmasta Valtin hallinnn rakenteiden ja prsessien mdernisinti ja yksinkertaistaminen, mm. Siiljen yhdistäminen Resurssien yhdistäminen ja jakaminen 10

11 HR- ja IT-ratkaisut Virkamiesten uran arvstaminen, mm. Henkilömäärän vähentäminen kmpensidaan palkissa Vastuullisen (accuntability) timinnan krstaminen tulksiin perustuvan kulttuurin kautta Bnukset ja muut kannustimet Vanhempien virkamiesten määräaikaiset työspimukset Julkisen taluden tasapainn saavuttaminen Knsernihjauksen ja pikkihallinnllisuuden kannalta keskeisessä asemassa n myös budjettiplitiikka. Vunna 2006 tehdyn lakiuudistuksen (Organic Law n Budget Acts) myötä budjetti n jaettu 140 hjelmaan (mm. security prgramme, public finance prgramme). Ohjelmat n pulestaan jaettu edelleen timenpiteisiin, jilla n ma prjektitiimi (prjektinjhtaja ministeriöstä, DGME:n edustaja sekä budjettiministeriön edustaja). Timenpiteitä n yhteensä 374. Tähän mennessä kknaan timeenpantuja timenpiteitä n 59. DGME seuraa timenpiteiden timintasuunnitelman (rad map) tteutumista ja krdini tteutumisen mnitrintiprsessia. Mnitrinnista vastaa käytännössä vunna 2007 lanseeratut ns. audit tiimit, jtka kstuvat 300 valtin virkamiehestä ja yksityisen sektrin edustajista. Uudistusplitiikkaan liittyy keskeisesti tuttavuusajattelu. Plitiikan yhtenä tavitteena n laskea virkamiesten määrää (kahden eläköityvän tilalle rekrytidaan yksi uusi). Vunna 2010 hyväksytyn lain (Law n Mbility f Civil Servants) tavitteena n myös helpttaa virkamiesten sisäistä liikkuvuutta hallinnssa. Uusi budjettimalli ja hjelma-ajattelu n saltaan edistänyt ministeriöiden yhdessä tekemisen kulttuuria sekä edistänyt hrisntaalista asiiden käsittelyä. Ranskassa valtin mistajahjauksesta vastaavana ministeriönä timii Ministry f the Ecnmy, Industry and Emplyment. Knserninäkökulmasta valtin mistajahjaus n keskitetty yhteen virastn. Tämä kskee sekä pörssiyhtiöiden että valtinyhtiöiden mistusta. Valtin mistajahjauksen tavitteena n sijitusten tutt pitkällä aikavälillä sekä strategisen tasn yhteistyö yritysten kanssa. Yhteiskunnalliset näkökhdat vaikuttavat vain yksittäistapauksissa mistajahjuksen linjauksiin. Valti n Ranskassa aktiivinen yritysten hallitusten jäsen, jka timii mistajan edunvalvjana. Lainsäädäntöprsessi Kuten edellä mainittiin, vierailumatkan yhtenä tavitteena li tutustua paremman sääntelyn käytäntöihin Ranskassa. Paremman sääntelyn käytännöistä ei kuitenkaan saatu kattavaa kuvaa teeman kannalta keskeisen henkilön pissaln jhdsta. Vierailu ikeusministeriöön painttuikin lähinnä lainsäädäntöprsessin kuvaukseen. Oikeusministeriön rli Ranskassa n lähinnä timia lakien ikeudellisen laadun varmistajana. Paremman sääntelyn pliittinen jht, n pääministerin kansliassa ja sihteeristössä. Paremman sääntelyn salta selkeää krdinivaa taha ei esimerkiksi Tanskan valtivarainministeriön tavin le. Budjetti- ja refrmiministeriö visi tässäkin lla keskeinen krdinaattri ja vimakeskus. 11

12 Sumen järjestelmästä piketen lakiesitysten valmisteluvaiheessa sidsryhmien kuuleminen n epämudllista ja valmisteluasiakirjat eivät le julkisia ennen hallituksen käsittelyä. Merkittävissä ja pliittisesti näkyvissä asiissa järjestetään kuitenkin julkisia kuulemisia, jista tiedtetaan laajasti. Eduskunnan täysistunt vi hylätä sellaisen lakiesityksen, jka lisää julkisia menja tai vähentää tulja. Lakiesitysten valmisteluprsessissa yksi säännönmukainen vaihe n lausunt krkeimmalta hallint-ikeudelta (Cnseil d État). Myös Sumessa vitaisiin mahdllisesti harkita pakllista lausuntmenettelyä valmistelun laatua kskien. Sumessa ei le tällä hetkellä yhtä taha, jka visi antaa lausunnn useista eri laatutekijöistä. Velvllisuus liittää hallituksen lakiesitykseen vaikutustenarviinti perustuu perustuslakiin. Velvitteen nudattamista valv parlamentti, mutta tästä ei le vielä käytännön kkemusta. 5. Yhteenvet Vierailumatkan aikana kuultiin mnia hyviä käytäntöjä valtin knsernihjauksen ja jhtamisen kannalta. Tanskan salta keskeisimpiä havaintja li mm. - knsernihjauksen ja hrisntaalisen kulttuurin systemaattinen edistäminen - knsernihjauksen ja hrisntaalisen yhteistyön edistäminen institutinaalisin järjestelyin mm. valtivarainministeriön vimakas krdiniva rli erilaiset pikkihallinnlliset kmiteat yhteistyön frumeina (viralliset ja epäviralliset) - valtiknsernin yhteisten palvelujen kehittäminen ja keskittäminen palvelukeskuksiin (mm. IT-pliitikka, hankintaplitiikka, valtin talus- ja henkilöstöhallint) - lainsäädäntöprsessin hrisntaali lunne, lainvalmisteluprsessi ja paremman sääntelyn käytännöt sekä valtivarainministeriön krdiniva rli myös tässä yhteydessä - valti-kuntasuhde knsernihjauksen näkökulmasta Ranskan salta keskeisimpiä havaintja li mm. - ylimmän pliittisen jhdn vimakas situtuminen uudistusplitiikan tteutukseen ja seurantaan - uudistusplitiikan institutinaalinen knteksti sekä systemaattinen mnitrinti- ja raprtintijärjestelmä - budjetin jakaantuminen pikkihallinnllisiin hjelmiin ja edelleen yksittäisiin timenpiteisiin (hjelmajhtaminen) - yksittäisten uudistustimenpiteiden vastuuttaminen identifiitaville henkilöille 12

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1(12) Dnr 114/010/12 SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS Kumaa jhtkunnan 16.11.2010 vahvistaman työjärjestyksen 2(12) Sumenlinnan hitkunnan jhtkunta n Sumenlinnan hitkunnasta 17. helmikuuta 1989 annetun

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikkeilu -sahankkeen laajennus Sitra 13.10.2017 Vukk Lehtimäki, hankepäällikkö, STM 1 Palvelusetelikkeilujen mahdllisuus laajentua Kärkihankkeen

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen neuvoston alustavat, julkista kuulemista varten tuotetut teema-aloitteet (2014)

Strategisen tutkimuksen neuvoston alustavat, julkista kuulemista varten tuotetut teema-aloitteet (2014) 1 (5) Strategisen tutkimuksen neuvstn alustavat, julkista kuulemista varten tutetut teema-alitteet (2014) Jhdant Maailmassa tapahtuu rajuja mullistuksia, jtka vaikuttavat Sumeen, sumalaisiin ja Sumessa

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta Sumen vetvimaisin piskelijakunta Strategia 2013-2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MISSIO JA VISIO... 3 2.1.Missi... 3 2.2.Visi... 4 3. PAINOPISTEET... 4 3.1. Erinmaiset palvelut... 4 3.2. Osaavat ja

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv) 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 74 Vuden 2015 talusarvi ja talussuunnitelma vusille 2015-2017, ssiaali- ja terveystimi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedt: Aulis Majuri, puh. 09 816 23000 Maija

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5 KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nr 5/2010 KOKO-RUSSIA MUKANA TAPAHTUMISSA KOKO-RUSSIA li mukana Sumi-päivillä Rstv na Dnussa, Etelä-Venäjällä, 17. 19.5. KOKO-RUSSIA verkst kartittaa Venäjän ptentiaalisia yhteistyöalueita.

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

No. 1/2013. Käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan toimintamallien analysointi (Moodi 2a) Millaiset toimintamallit tukevat yritysten käytäntölähtöistä

No. 1/2013. Käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan toimintamallien analysointi (Moodi 2a) Millaiset toimintamallit tukevat yritysten käytäntölähtöistä N. 1/2013 Käytäntölähtöisen innvaatitiminnan timintamallien analysinti (Mdi 2a) Millaiset timintamallit tukevat yritysten käytäntölähtöistä ja tulevaisuussignaaleja hyödyntävää innvaati-timintaa? Kaksi

Lisätiedot

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku Liikkujan plku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPlku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiinti Kestävä kehitys vapaan sivistystyön petukseen ja arkeen -seminaari Tampere 8.11.2012 Oulu 15.11.2011 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

Alueellisten aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tilanne kysely

Alueellisten aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tilanne kysely Alueellisten aikuiskulutuksen tiet-, neuvnta- ja hjauspalvelujen tilanne 2009 -kysely Helmikuu 2009 (versi 23.2.2009) Aikuishjauksen krdinaatiprjekti 1. Lmakkeen täyttämiseen sallistuneen ryhmän tiedt

Lisätiedot

Odotukset ja tavoitteet tutkimuksen tuki- ja innovaatiopalveluille: yliopiston johdon näkökulma

Odotukset ja tavoitteet tutkimuksen tuki- ja innovaatiopalveluille: yliopiston johdon näkökulma Odtukset ja tavitteet tutkimuksen tuki- ja innvaatipalveluille: ylipistn jhdn näkökulma Tutkimuspalvelupäivät 21.8.2014 Ilkka Niemelä Prvsti Aalt-ylipist Tutkimuksen tuki- ja innvaatipalvelut ylipistssa

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Jyväskylä Suomen INKA cyber-koordinaattori

Jyväskylä Suomen INKA cyber-koordinaattori Keski-Sumen IC 2 timialapäivä 16.9.2013 Digitaalinen tulevaisuus Palvelut timimaan Business kasvamaan Jyväskylä Sumen INKA cyber-krdinaattri Veli-Pekka Saarnivaara VPSluti VPSluti/V-P Saarnivaara/www.vpsluti.cm

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Kv 3/15. Kn 6/15 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? 37 Liite 1. 98 Liite 1

Kv 3/15. Kn 6/15 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? 37 Liite 1. 98 Liite 1 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? Kn 6/15 98 Liite 1 Kv 3/15 37 Liite 1 1. Edellinen strategia Lähimmäisen yhteisö päättyy vuteen 2015. 2. Seurakunta tarvitsee strategiaa, kska se hjaa kaikkea seurakunnan timintaa

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

Alueiden kehittämistä ja rakennerahastoja koskeva EU- ja kansallisen lainsäädännön tarkastelu

Alueiden kehittämistä ja rakennerahastoja koskeva EU- ja kansallisen lainsäädännön tarkastelu 1 (6) 12.8.2015 Alueiden kehittämistä ja rakennerahastja kskeva EU- ja kansallisen lainsäädännön tarkastelu Keski-Phjanmaan Yrittäjät vastaa Työ- ja elinkeinministeriön kyselyyn seuraavasti: Yleistä: De

Lisätiedot

L 3. 9. 01. 2015 KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO

L 3. 9. 01. 2015 KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR Saapunut/lnkmmit Hankkeen vastuullinen ia yhteystiedt Vastuutah/Yrityksen

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille

Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille Mnialaisella palveluyhteistyöllä jatkplkuja työpajjen asiakkaille Orivesi 25.4. 2014 Tekemällä ppii -hanke Ism Phjantammi Tmi Phjantammi ism@phjantammi.fi 050 5613426 Hankkeista ppia Tausta tälle esitykselle

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Sisällys Omaishitajat ja Läheiset -Liitn timinnan tarkitus ja strategiset painpisteet... 2 Painpistealueiden keskeiset timenpiteet vunna 2014... 2 Yhteistyökumppanit ja verkstt...

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle Raprtin tiivistelmä Julkaisuvapaa 17.9.2012 Eurpan mutiluinnvaatialite - Asiantuntijaryhmän 21 susitusta Eurpan kmissille Design fr Grwth and Prsperity -raprtin tiivistelmä Kmissin varapuheenjhtaja, yritys-

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hyväksytty liittkkuksessa 1. Edunvalvnta 1.1 Valtakunnallinen edunvalvnta 1 Lukilaisten Liitn kannat edustavat lukilaisten näkemyksiä. 2 Sumen Lukilaisten Liitn edunvalvnta n ennakivaa

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennemuutosten

Kunta- ja palvelurakennemuutosten Kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT -tukihjelma Timintamallin kuvaus Versi 0.9 27.12.2013 2 (42) Sisällys Sisällys... 2 Dkumentin versihistria... 3 1. Kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT -tukihjelma...

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän soveltaminen kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Tietojen kuvaaminen selvitysvaiheessa

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän soveltaminen kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Tietojen kuvaaminen selvitysvaiheessa Kknaisarkkitehtuurimenetelmän sveltaminen kunta- ja palvelurakennemuutksessa Tietjen kuvaaminen selvitysvaiheessa Versi 0.3 30.4.2013 Valtivarainministeriö 2 (15) Sisältö 1 Jhdant... 3 2 Kknaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 2012] [Luonnos 18.6.2009]

OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 2012] [Luonnos 18.6.2009] 2009 OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 ] [Lunns 18.6.2009] Sisältö 1. Spimuksen taustaa ja tarkitus... 3 2. Spijasapulet... 3 3. Maankäytön ja liikenteen yhteensvittaminen... 4 4.

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän. ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita

Yhdessä vielä enemmän. ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhdessä vielä enemmän ihmisen kkisia ja elämänmakuisia hankkeita Mitä Leader n? Leader-rahitusta myönnetään yhteisöjen ja mikryritysten hyville ideille. Päätökset tehdään paikallisesti: Leader-ryhmien

Lisätiedot

Asiakkaan asialla. Järvenpään kaupungin muutoshanke 2010 2013

Asiakkaan asialla. Järvenpään kaupungin muutoshanke 2010 2013 Asiakkaan asialla Järvenpään kaupungin muutshanke 2010 2013 Lppuraprtti 4.2.2014 Asiakkaan asialla Järvenpään kaupungin muutshanke 2010 2013 Lppuraprtti 4.2.2014 Sisältö 1. Asiakkaan asialla -muutshanke

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa Avin tiet ja avin hallint kunnissa Turku 19.11.2013 Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Tietyhteiskuntayksikkö elisa.kettunen(at)kuntaliitt.fi Avin hallint & tiet Kuntaliitssa Kansainvälinen Avimen hallinnn

Lisätiedot

LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston istunto (TALOUS- ja RAHOITUSASIAT) Luxemburg, 7.

LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston istunto (TALOUS- ja RAHOITUSASIAT) Luxemburg, 7. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. kesäkuuta 2006 (01.08) (OR. fr) 10225/06 ADD 1 PV/CONS 32 ECON 205 LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Eurpan uninin neuvstn 2734. istunt (TALOUS- ja RAHOITUSASIAT)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 31.5.2010. Työsuhde- ja lakiasiain johtaja Jouni Valjakka

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 31.5.2010. Työsuhde- ja lakiasiain johtaja Jouni Valjakka 31.5.2010 Työsuhde- ja lakiasiain jhtaja Juni Valjakka Infrmaatiteknlgian tiedekunnan kehittämisehdtukset rehtrin delegintipäätökseen 14.12.2009 sekä hallintkeskuksen antamiin hjeisiin tuntipettajien ttamisesta

Lisätiedot

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nr 18 Sivu 1 / 18 Liittkkus 20.-21.11.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Npeammin, krkeammalle,

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014

Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014 Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014 Viestinnän tavite ja perusviesti Hanke ja tavite Kestävät hankinnat -saamisen edistäminen julkisissa rukapalveluissa -hanke edistää kansallisen Rukaketjun timenpidehjelman,

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

Hanke päättyy aikanaan kuinka saan tulokset elämään? Koordinointipäällikkö Leena Kuusisto Perusterveydenhuollon yksikkö/ Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Hanke päättyy aikanaan kuinka saan tulokset elämään? Koordinointipäällikkö Leena Kuusisto Perusterveydenhuollon yksikkö/ Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Hanke päättyy aikanaan kuinka saan tulkset elämään? Krdinintipäällikkö Leena Kuusist Perusterveydenhulln yksikkö/ Pirkanmaan sairaanhitpiiri Kurkiaura-hanke 2011-2015 Kurkiaurassa kehitettiin asiakaslähtöistä

Lisätiedot

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA V0.1 Tämä määrittely n sa petusministeriön Kansallinen digitaalinen kirjast hanketta (hankenumer OPM039:00/2008) SISÄLTÖ 1 Jhdant... 3

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Lapuan kaupungin strategia. Luonnos 29.11.2013. Säännöt ja ohjeet nro. Hyväksytty: Voimaantulo:

Lapuan kaupunki. Lapuan kaupungin strategia. Luonnos 29.11.2013. Säännöt ja ohjeet nro. Hyväksytty: Voimaantulo: Lapuan kaupunki Säännöt ja hjeet nr Lapuan kaupungin strategia Lunns 29.11.2013 Hyväksytty: Vimaantul: 29.11.2013 DEMOKRATIA JA OSALLISUUS Otsikk: Osallistuva demkratia - rhkeus, reiluus ja vastuullisuus

Lisätiedot

OrSi yhdistää. hyvät ideat ja toteuttajat. Organisaatioidenvälinen sidosryhmäviestintä. Algoplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki

OrSi yhdistää. hyvät ideat ja toteuttajat. Organisaatioidenvälinen sidosryhmäviestintä. Algoplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki OrSi yhdistää hyvät ideat ja tteuttajat Organisaatiidenvälinen sidsryhmäviestintä Algplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki Hyvät ideat ja tteuttajat khtaavat tisensa Intranet/extranet vi sisältää

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Välkky-hanke. Työvalmennus ja työnetsinta. 8.6. Päätösseminaari. Työvalmennuksen ja työnetsinnän hyvät käytännöt sekä niiden jalkauttaminen

Välkky-hanke. Työvalmennus ja työnetsinta. 8.6. Päätösseminaari. Työvalmennuksen ja työnetsinnän hyvät käytännöt sekä niiden jalkauttaminen Välkky-hanke Työvalmennus ja työnetsinta 8.6. Päätösseminaari Työvalmennuksen ja työnetsinnän hyvät käytännöt sekä niiden jalkauttaminen Sari Puurtinen Net Effect Oy Ajatuksia hyvistä käytännöistä Hyvät

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Tutustumme Kokoomukseen

Tutustumme Kokoomukseen Tutustumme Kkmukseen Opiskelevan pienryhmän aineist Kansallisen Sivistysliitn Opintkeskus KANSIO www.kkmus.fi/kansi/aineistt/tutustumme_kkmukseen Tutustumme Kkmukseen Kkmuksen paikallisyhdistyksiin liittyy

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA Valtineuvstn asetuksessa 351/2011 tarkitettu syventävä käytännön harjittelu (30 p) sisältyen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintn (330 p) Opiskelija hetu

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: OSOITTEET

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: OSOITTEET INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: OSOITTEET Suunnitelma Otsikk Päivämäärä Aihe/alue Julkaisija Tyyppi Kuvailu Tekijät Mut Julkisuus Oikeudet Tunniste Kieli Viitteet

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot