TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Sisällys Omaishitajat ja Läheiset -Liitn timinnan tarkitus ja strategiset painpisteet... 2 Painpistealueiden keskeiset timenpiteet vunna Yhteistyökumppanit ja verkstt... 5 Jäsenistö ja paikallisyhdistykset... 7 Hallint... 7 Henkilöstö... 8 Tiedtus ja julkaisutiminta... 8 Kansainvälinen timinta... 9 Jäsenyydet... 9 Timistt... 9 Seuranta ja arviinti... 9 Talus LIITTEET Liite 1 Omaishitajat ja Läheiset Liitn aluetyö Liite 2 Tukea maishidn erityistilanteisiin Liite 3 Sumen maishidn verkst Liite 4 Ovet-maishitajavalmennustiminta Liite 5 Opastava Omaishitajat palveluiden asiantuntijina, suunnittelijina ja tasavertaisina vaikuttajina hanke Liite 6 OmaisOiva -timinta Liite 7 Talusarvi

2 Omaishitajat ja Läheiset -Liitn timinnan tarkitus ja strategiset painpisteet Omaishitajat ja Läheiset -Liitt ry:n tarkituksena n timia maishitajien, vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden aseman parantamiseksi ja tukemiseksi sekä kehittää tukitimia ja palveluita. Liitn timinta perustuu vimassa levan strategian ( ) linjauksiin ja painpistealueisiin. Uuden strategian suunnittelutyö käynnistyy vuden 2014 keväällä ja jatkuu kk seuraavan timintavuden ajan. Tavitteena n saada strategian suunnitteluun mukaan liitn henkilöstön lisäksi sekä paikallisyhdistykset että eri yhteistyötahja. Strategiatyöhön nimetään työryhmä. Liitn hallituksella tulee lemaan keskeinen rli strategian valmistelutyössä. Vunna 2014 liitlle laaditaan vaikuttamis- ja viestintäsuunnitelma, kansainvälisen timinnan suunnitelma ja päivitetään henkilöstöhjelma ja varainhankinnan suunnitelma. Liitn timintaa hjaavan strategian painpistealueet vat 1. Omaishitajuuteen liittyvän tietisuuden lisääminen Tavitteena n, että maishit ja maishitajuus tunnistetaan ja tunnustetaan. Liitn ja paikallisyhdistysten timinta n yleisesti tunnettua. 2. Vaikuttamistiminta etujen valvnta Tavitteena n maishitperheiden aseman parantaminen. 3. Paikallisyhdistysten timijuuden vahvistaminen Tavitteena n tehdä yhteistyötä paikallisyhdistysten kanssa, jtta ne pystyvät timimaan maishitperheiden tukena ja vaikuttamaan paikallistaslla päätöksentekn. 4. Omaishitajien ja maishitperheiden timijuuden vahvistaminen Tavitteena n tukea maishitajien jaksamista ja sallisuutta, jtta maishitperheiden elämä lisi mahdllisimman hyvää. Painpistealueiden keskeiset timenpiteet vunna Omaishitajuuteen liittyvän tietisuuden lisääminen Omaishitajuuteen liittyvää tieta jaetaan eri kanavien kautta ja eri khderyhmille suunnattuna. Vunna 2012 alitettu brändityö jatkuu liitn uuden brändin jalkauttamiseksi ja tunnetuksi tekemiseksi. Sekä sisäistä että ulkista viestintää ja tiedttamista kehitetään edelleen. Timintavunna liitlle laaditaan uusi viestintäsuunnitelma ja -hjeistus. Liitt sallistuu erilaisiin messu- ja asiantuntijatapahtumiin, jissa esitellään liitn timintaa (esim. Ssiaalialan asiantuntijapäivät, Apuvälinemessut, Hyvä Ikä -messut, Sumi Areena). Tieta maishitajuudesta jaetaan sana kaikkea liitn timintaa eli: aluetyö (liite 1), maishitajien erityisryhmien tukeminen (liite 2), Sumen maishidn verkst (liite 3), khdennetuilla timintaavustuksilla tteutettavat timintamudt: OVET -valmennustiminta (liite 4), OPASTAVA prjekti (liite 5) ja OmaisOiva -timinta (liite 6). 2

3 2. Vaikuttamistiminta etujen valvnta Vaikuttamistiminta ja etujen valvnta vat liitn perustehtäviä. Vuden 2014 aikana laaditaan vaikuttamissuunnitelma, jnka yhtenä tärkeänä sana vat viestintä ja tiedttaminen. Vaikuttamistimintaa tarkastellaan laajana kknaisuutena, jka läpileikkaa kk liitn timintaa ja n sa kaikkien työntekijöiden työtä. Tavitteena n mudstaa yhteinen näky ja ymmärrys vaikuttamistyöstä ja sen merkityksestä liitn timinnalle. Vaikuttamistyötä tehdään liitn kaikilla timinnan tasilla: paikallisella, alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä. Liitt antaa lausuntja ja julkilausumia sekä esittää vaatimuksia maishitajien aseman parantamiseksi. Vaikuttamistiminnasta vastaa timinnanjhtaja. Yksi vuden 2014 keskeisistä tavitteista n vaikuttaa ja lla kiinteästi mukana kansallisen maishidn kehittämishjelman (KOHO) tteuttamisessa, tiedttaa eri yhteyksissä lppuraprtin susituksista sekä vaikuttaa siihen, että tarvittavat lisäykset tetaan humin laadittaessa vuden 2015 budjettia. Vaikuttamistyön tavitteita vat mm. lainsäädäntöön vaikuttaminen, maishidn saaminen tunnustetuksi hitmudksi ja maishidn tukeen varattujen määrärahjen kasvattaminen siten, että tukea lisätään sekä määrällisesti että maishitajaryhmittäin sekä työn ja maishidn yhteensvittamisen kysymykset. Vaikuttamistyötä jatketaan eri frumeilla mm. työ- ja elinkeinministeriön kanssa yritysyhteistyön kehittämiseksi maishidn kysymyksissä ja ssiaali- ja terveysministeriön vanhus- ja eläkeläisasiiden neuvttelukunnassa. Vunna 2013 käynnistynyt yhteistyö ammattijärjestöjen (Ssiaalialan krkeakulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Sumen lähi- ja perushitajaliitt SuPer, Ssiaalialan Työnantajat ry Työnantajat ry) kanssa jatkuu OMA - työryhmän puitteissa. Työryhmä n asettanut tavitteekseen saada maishit saksi ssiaali- ja terveydenhulln ammattipintjen peruskulutuksen pintkknaisuuksia. Liitt välittää tieta Sumen maishidn tilasta Eurpan parlamentin Interest grup n carers - ryhmässä leville sumalaisille eurparlamentaarikille (Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki, Sirpa Pietikäinen). Liitt valmistelee kesän 2014 eurvaaleihin tietpaketin maishidsta eurvaaliehdkkaille. Käynnistetään maishidsta kiinnstuneiden kansanedustajien verkst. Liitt seuraa aktiivisesti kunta- ja palvelurakenneuudistuksen etenemistä ja sen vaikutuksia. Liitt välittää tieta maishitn ja maishidn tilanteeseen liittyvistä kysymyksistä mm. kunnanvaltuutetuille, kansanedustajille, ministeriöiden työryhmille sekä muille maishidn kehittämisen päätöksentekn sallistuville. Timintavunna liitt järjestää yhteensä nin 100 alueellista tai valtakunnallista kulutustapahtumaa, maishitajalmaa tai kuntutuskurssia. Osa tapahtumista tteutetaan yhteistyötapahtumina tisten järjestöjen ja timijiden mm. seurakuntien kanssa. Ssiaalisten lmajärjestöjen kanssa tteutettavia maishitajalmia n kahdeksantista. Liitn kulutus- ja kehittämistiminta sisältää Omaishitajien erityisryhmien tukemisen, kaksi pitkäkestista hankekknaisuutta OVET maishitajavalmennustiminnan ja OPASTAVA -hankkeen sekä uuden OmaisOiva -timinnan, jlle haetaan rahitusta v alkaen (liite 6). Lisäksi liitlla n vudesta 2003 llut khdennettu timinta-avustus Omaishitajien erityisryhmien tukemiseen (liite 2). Liitn työntekijät timivat kuluttajina yhdistysten tilaisuuksissa tarpeen mukaan. Kulutus- ja kehittämistiminta n tärkeä tiedn välittämisen ja vaikuttamisen väline paikallistaslla. 3

4 3. Paikallisyhdistysten timijuuden vahvistaminen Liitn aluetyön tavite n tukea maishidn tteuttamista (liite 1). Aluetyö lu edellytyksiä ja tukee yhdistyskentän timintaa, tekee maishitajien tukitimintaa näkyväksi sekä kehittää maishitperheiden tukimutja yhteistyössä paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten timijiden kanssa. Aluetyö kattaa kk maan. Liitlla n viisi aluetyöntekijää: aluevastaavat Salssa, Raahessa, Rvaniemellä ja Kupissa sekä aluekrdinaattri Prissa. Aluetyön kehittämiskhteena vat myös maisten tukitiminnan katvealueet, jilla yhdistysten timinta n vähäistä tai sitä ei le. Liitn aluetyössä keskeisimmät tehtävät vat: Omaishitajayhdistysten tukeminen (kulutus, tiedtus, hjaus ja maishitajien tukitiminnan kehittäminen) sekä Paikallinen ja alueellinen vaikuttamistiminta Liitn tteuttamissa hankkeissa kehitetään ja testaan uusia työmenetelmiä ja -tapja aluksi pilttialueilla, jnka jälkeen tulksista tiedtetaan laajasti ja hyviksi tdettuja käytäntöjä levitetään yhdistysten käyttöön. Esimerkiksi OPASTAVA -hankkeessa testaus tteutetaan Turussa, Tampereella ja Prissa vusien aikana, jnka jälkeen alkaa tulsten levittäminen. Myös OVET -timinnassa tavitteena n paikallisyhdistysten timijuuden vahvistaminen, samin OmaisOivassa n tämä elementti mukana. Alue ja -paikallistimintaa tuetaan sekä kulutusten että ilman prjekteja levien paikallisyhdistysten khdennetulla timinta-avustuksella. Timinta-avustuksista laaditaan yhteistyöspimukset ja niiden tteumaa seurataan. Aluetyön esimies n järjestöpäällikkö, jka vastaa järjestötyön kehittämisestä ja aluetyön suunnittelusta. 4. Omaishitajien ja maishitperheiden timijuuden vahvistaminen Liitn timinnan keskiössä vat maishitajat ja heidän asemansa parantaminen sekä maishitperheet ja heidän hyvinvintinsa turvaaminen. Liitt tarjaa maishitajille yhteistyössä eri timijiden kanssa vertaistukea, kulutus-, kuntutus- ja lmatimintaa. Omaishitajalmia tteutetaan yhteistyössä ssiaalisten lmajärjestöjen kanssa (Maaseudun Terveys- ja lmahult ry, Hyvinvintilmat ry ja Slaris-lmat ry). Kuntutuskursseja tteutetaan yhteistyössä Kelan ja kuntutuksen palveluntuttajien kanssa (yhteistyöspimukset Maskun neurlgisen kuntutuskeskuksen ja Kalevalan kuntutuskdin kanssa). Omaishitajien lma- ja kuntutustimintaa tteutetaan myös yhteistyössä Tradekan ja Avainapteekkien kanssa. Kuntutuskursseihin sallistutaan tehtyjen yhteistyöspimusten mukaisesti. Khdennettuna timintana tuetaan myös maishitajien erityisryhmiä. Timinnan tavitteena n lisätä maishitajien tietutta ja antaa tieta saatavilla levasta tuesta. Erityistilanteessa levan maishitajan tukeminen: Omaishitajalla n mahdllisuus saada vertaistukea. Omaishitaja löytää välineitä ja keinja man jaksamisensa tueksi. Omaishitaja saa tieta erityistilanteista ja niihin liittyvistä tukimahdllisuuksista. 4

5 Omaishitperheitä khtaavien timijiden tukeminen Timijat saavat välineitä erityistilanteissa levien maishitajien khtaamisen tueksi. Timijiden ymmärrys erilaisiin maishittilanteisiin liittyviin asiihin lisääntyy. Timijat saavat käyttöönsä hyviä timintamalleja erityistilanteissa levien maishitajien tueksi. Asiakas- ja kuluttajalähtöisyyden lisäämiseen tähtäävää OPASTAVA- hanketta tteutetaan yhteistyössä Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitn kanssa. Tavitteena n tuda maishitperheen ja maisjärjestöt julkisten palveluiden kehittämisen kumppaneiksi ja laadun varmistajiksi. Uusi OmaisOiva-timinta n Omaishitajat ja Läheiset -Liitt ry:n ja sen paikallisyhdistysten yhteinen, maishitajille suunnattu ja jaksamista tukevia timintja kehittävä ja juurruttava timintamut. Timinnan tavitteena n tukea liitn paikallisyhdistysten maishitajien jaksamista tukevaa, syrjäytymistä ja uupumista ennaltaehkäisevää järjestölähtöistä lähialuetimintaa. Hankkeen satavitteet (paikallisyhdistykset) Paikallisyhdistykset pystyvät tarjamaan sallistumismahdllisuuksia entistä useammalle maishitperheelle timinta-alueellaan. Paikallisyhdistysten timinta maishitperheille suunnattujen, jaksamista tukevien ja ylläpitävien timintamutjen tteuttajana ja kehittäjänä n suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Osatavitteet (maishitajat) Järjestölähtöinen jaksamista tukeva timinta n entistä paremmin maishitperheiden saavutettavissa. Järjestölähtöiseen, jaksamista tukevaan timintaan sallistuminen vahvistaa maishitajien timijuutta: vähemmän täytymistä, enemmän saamista, mtivaatita, tunteiden käsittelyä, kykenemistä ennen kaikkea vaihtehtja. Ohjaus ja neuvnta Liitt tarjaa maishidn hjausta ja neuvntaa neljänä päivänä viikssa (ma-t) kl Liitn puhelinneuvntajärjestelmä jakaa hjaus- ja neuvntapuhelut liitn kaikkiin seitsemään timistn ja takaa sen, että neuvntapuhelut kurmittavat tasaisemmin liitn eri timistja ja että palvelua n kk ajan laadukkaasti saatavilla. Ohjauksen ja neuvnnan kasvavat sisällölliset haasteet vaativat henkilöstöltä jatkuvaa tietjen päivittämistä ja asiantuntijuuden ylläpita. Neuvntapuhelujen sisältöjen seurantakäytäntöä sekä tiedn jakamista esiin tulleista kysymyksistä kehitetään timintavuden aikana. Liitt timii myös mm. saamiskeskuksen verkkknsulttina maishidn asiissa Phjis-Sumessa. Yhteistyökumppanit ja verkstt Liitt tekee yhteistyötä eri sidsryhmien ja maishidn asiissa timivien kanssa. Järjestöyhteistyö n laajaa ja kattaa useita ssiaali- ja terveysalan järjestöjä kuten eläkeläis- ja veteraanijärjestöjä, ptilas- ja vammaisjärjestöjä ja lastensujelujärjestöjä. Liitlla n yhteishankkeita mm. seuraavien järjestöjen kanssa: Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitt: OPASTAVA- hanke, Ikäinstituutti: Läheisestä maishitajaksi -hanke, Miina Sillanpään säätiö: Yhteinen sävel -hanke ja Muistiluuri -hanke Muistiliitt: Kansallinen muistihjelma Autismi- ja aspergerliitt: Aktiivinen ikääntyminen autismin kirjlla UKK-instituutti: KaatumisSeula ( ). (Uusi yhteistyöhanke) 5

6 Muita yhteistyötahja vat mm.: Flkhälsan (rutsinkielinen maistiminta kulutus, materiaalit) Invalidiliitt Kehitysvammaisten palvelusäätiö Kehitysvammaliitt ry (Selkkeskuksen neuvttelukunta, Selkkirjatyöryhmä)) Kuntutuksen edistämisyhdistys ry (hallitus) Lmajärjestöt (maishitajalmat) Maaseudun Terveys- ja Lmahult ry, Slaris-lmat ry, Hyvinvintilmat ry Neurlgiset vammaisjärjestöt (kulutusyhteistyö, timitilayhteistyö, Sumen Omaishidn verkst) OK -Opintkeskus, Opinttiminnan keskusliitt ry (kulutusyhteistyö, kulttuuriyhteistyö, hallitus) Perhehitliitt ry (erityisryhmien perhehit, sijaishit, hankeyhteistyö) Setlementtilitt ry Sumen Punainen Risti (kulutusyhteistyö, Sumen Omaishidn verkst) Sumen Reumaliitt (kkemuskuluttajaverkst) Valtaa vanhuus verkst Vamlas YTRY-verkst Tämä lisäksi yhteistyötä tehdään erilaisten keskusjärjestöjen, valtakunnallisten verkstjen ja ppilaitsten kanssa: SOSTE Sumen ssiaali ja terveys ry (jäsenjärjestö) ja sen työryhmät Sumen maishidn verkst (krdinaatijärjestö) Kuluttajaliitn kuluttajaparlamentti Kirkkhallitus THL- asiantuntijatyöryhmät Oppilaitkset: harjittelija- ja kulutusyhteistyötä mm. Diak, Metrplia, Arcada, Omnia, Samk. Ylipistjen kanssa harjittelijayhteistyö (telginen tdk vudesta 2007, lisäksi pinnäyteyhteistyötä) Sumen maishidn verkst Omaishitajat ja Läheiset -Liitt krdini valtakunnallisen Sumen maishidn verkstn timintaa (liite 3). Verkstlla n ma erillinen timintasuunnitelma. Verkstn kuuluu tällä hetkellä 12 ssiaalija terveysalan järjestöä: Aivliitt ry, Flkhälsans Förbund rf, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Kehitysvammaisten tukiliitt ry, Muistiliitt, Munuais- ja maksaliitt ry, Omaisena edelleen ry, Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitt, Omaishitajat ja Läheiset -Liitt ry, Sumen Parkinsn-liitt, Sumen Punainen Risti ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitt ry. Kansainvälisten asiiden yhteysjärjestönä verkstssa timii Flkhälsans Förbund rf. Omaishitajat ja Läheiset -Liitt ja verkst järjestävät kansainvälisen knferenssin Helsingissä Ensimmäisenä päivänä n EurCarersin hallituksen kkus ja vusikkus sekä miniseminaari. Tisena päivänä järjestetään kansainvälinen maishitknferenssi. Knferenssin teemana n maishidn nykytila ja tulevaisuus Eurpassa, jta tarkastellaan maishidn kansallisten strategiiden kautta. Alustajiksi kutsutaan sekä sumalaisia että kansainvälisiä asiantuntijita ja pliittisia päättäjiä. Liitn hallitus n nimennyt tilaisuutta valmistelemaan työryhmän. Knferenssille n haettu erillistä Ak avustusta. 6

7 Jäsenistö ja paikallisyhdistykset Liittn kuuluu 71 paikallisyhdistystä, jissa n henkilöjäsentä (tilanne ). Paikallisyhdistysten lisäksi liitlla ja sen paikallisyhdistyksillä n 266 kannattajayhteisöä. Jäsenille tarjtaan jäsenetuna mm. Lähellä-lehti, kulutuksia jäsenhinnin, hjausta ja neuvntaa). Liitt ylläpitää yhdistysten jäsenrekisteriä (yhteistyössä Avine Oy:n kanssa) ja sitteistja. Vunna 2013 liitn paikallisyhdistyksistä 25 sai tukea (vunna 2012/25, 2010/28, 2009/ 37) Raha-autmaattiyhdistykseltä yhteensä 33 kehittämishankkeeseen (2012/29, 2010/35,2009/49). Liitn jäsenillä n mahdllisuus saada jäsenpalveluna juridista knsultaatita. Yhteydentt lakimieheen tapahtuu aina liitn kautta. Lakimiespalvelua käytetään ensisijaisesti valitusprsesseissa ylempiin ikeusasteisiin. Kuntaliitkset ja kuntien tiivistynyt yhteistyö muuttavat jidenkin paikallisyhdistysten rajja. Tätä seurataan palvelurakenneuudistuksen edetessä. Omaishitajien erilaiset tarpeet luvat tarvetta sekä uusille yhdistyksille sin alueellisesti päällekkäisille timinta-alueille että yhdistysten timintjen yhdistämiselle suuremmiksi kknaisuuksiksi. Timintavunna suunnitellaan ja käynnistetään jäsenhankintakampanja. Pyrkimyksenä n tavittaa erityisesti niitä maishitajia, jtka eivät saa maishidn tukea, liittn kuulumattmia maishitajia sekä ei-maishitajia, mutta jita maishitajuus ja siihen liittyvät kysymykset kiinnstavat. Jäsenhankintakampanja suunnitellaan yhdessä paikallisyhdistysten kanssa. Hallint Liitn päätösvaltaa käyttää liitn vusikkukset. Sääntömääräiset kkukset pidetään huhtikuussa ja lkakuussa. Liitta edustaa ja sen asiita hitaa hallitus, jka kkntuu timintavuden aikana 9 kertaa. Hallituksen kkuksiin sallistuu henkilöstön edustaja ja kkusten sihteerinä timii timinnanjhtaja. Liitn hallituksen ja paikallisyhdistysten hallitusten kaksipäiväiset neuvttelupäivät järjestetään elkuussa 2014 Seinäjella. Päiville dtetaan nin liitn ja yhdistysten hallituksen jäsentä tai timihenkilöä. Timintavunna pidetään yksi hallituksen ja henkilökunnan yhteinen kaksipäiväinen suunnittelukkus sekä syksyllä yksi hallituksen ja jhtryhmän yhteinen seurantakkus. Uusi hallitus nimeää ensimmäisessä kkuksessaan timintavudelle tarvittavat työryhmät (työvalikunta, Lähellä -lehden timitusneuvst, vaikuttamis-, talus-, ja jäsenasiiden työryhmät sekä OVET- valmennuksen ja OmaisOiva -timinnan taustaryhmät, OPASTAVA -hankkeen hjausryhmän, strategiatyöryhmän ja vaikuttamistiminnan suunnitteluryhmän). Hallitus nimeää myös liitn edustajan Sumen maishidn verkstn ja OMA -ryhmään (ammattijärjestöyhteistyöhön). 7

8 Henkilöstö Liitn timinnanjhtaja vastaa timenkuvansa mukaisesti järjestön timinnasta, jhtaa henkilöstöä ja talutta ja timii Lähellä -lehden päätimittajana. Liitn timintjen vastuualueet n jaettu klmeen sektriin: hallint, alue- ja järjestötyö, kulutus- ja kehittäminen. Jhtsäännön mukaan liitn jhtryhmän mudstavat sektreiden esimiehet yhdessä timinnanjhtajan kanssa. Hallinttiimin vastuuhenkilö n taluspäällikkö, jnka tiimiin kuuluvat palvelu- ja talussihteeri sekä timistsihteeri. Aluetyön esimies n järjestöpäällikkö. Hän vastaa järjestötyön kehittämisestä, aluetyön suunnittelusta sekä timii aluevastaavien (4) ja aluekrdinaattrin lähiesimiehenä. Kulutus- ja kehittämistiminnan lähiesimies n kulutus- ja kehittämispäällikkö. Tiimiin kuuluu kulutussihteeri (erityislmakurssit ja lmajärjestelyt), kaksi suunnittelijaa ( OVET valmennustiminta prjektikrdinaattri ja prjektisuunnittelija (OPASTAVA hanke). Tiedttaja ja verkst- ja tiedtuskrdinaattri timivat timinnanjhtajan alaisuudessa siten, että tiedttaja timii verkst- ja tiedtuskrdinaattrin lähiesimiehenä. Verkst- ja tiedtuskrdinaattrin työajasta 50 % käytetään Sumen maishidn verkstn sihteerin tehtäviin. Kaikkiaan liitn henkilökunnan vahvuus n 19 henkilöä vunna Yhden työntekijän tehtäväkuva mudstuu 2 x 50 % timenkuvista. Tämän lisäksi stetaan lakimiesknsultintia ja tehdään tarvittaessa lyhytaikaisia rekrytinteja. Tiedtus ja julkaisutiminta Omaishitajat ja Läheiset -Liitt ry:n keskeisin media n Lähellä -lehti, jka ilmestyy neljä kertaa vudessa. Lehden pains n kpl, sivumäärä 52 sivua. Lähellä -lehti pstitetaan jäsenistölle jäsenpalveluna, ja yhdistykset saavat lehteä käyttöönsä nippupstituksina. Timintavunna lehti pyritään saamaan liitn nettisivuille myös selailtavana versina. Omaishitajien palvelupasta ja lma- ja kuntutuskurssipas n julkaistu vusittain. Syksyllä 2013 arviidaan nk palvelupasta tarpeen julkaista vusittain vai esimerkiksi jka tinen vusi. Oppaasta tehdään myös internet -versi. Liitn ktisivujen uudistaminen jatkuu timintavuden aikana. Sivujen sisältöjä kehitetään interaktiivisemmiksi. Yhdistyksillä n mahdllisuus laatia ma ktisivu liitn ktisivujen yhteyteen. Ssiaalisten mediiden käyttöä tehstetaan. Intranetin kehittämistä jatketaan. Liitt pitää säännöllistä yhteyttä paikallisyhdistyksiin yhdistyskirjeillä ja tuttamalla erilaisia aineistja ja materiaaleja yhdistysten käyttöön. Lisäksi pstitetaan kuntien ja seurakuntien yhteyshenkilöille uutiskirje kaksi kertaa vudessa. Liitlla n laajamittainen tiedtusspimus STT:n kanssa. Tätä hyödynnetään kaikessa yleisviestinnässä. 8

9 Kansainvälinen timinta Omaishitajat ja Läheiset -Liitt n llut maishitajien eurppalaisen yhteistyöjärjestö, Eurcarers (EuCa), jäsen vudesta 2007 alkaen. EuCa rekisteröitiin virallisesti Luxemburgissa vunna 2006 ja siihen kuuluu tällä hetkellä yhteensä 65 jäsentä kaikista EU:n 27 jäsenvaltista. Jäseninä n sekä maishitajajärjestöjä että tutkimus- ja kehittämislaitksia. EuCa seuraa ja tiedttaa aktiivisesti maishidsta tehtävästä kansainvälisestä tutkimuksesta sekä antaa lausuntja ja knsulti Eurpan Uninin timielimiä maishidn kysymyksissä. Eurpan parlamentissa timii erityinen euredustajien maishidn intressiryhmä, jssa n mukana klme sumalaista jäsentä. Liitn timinnanjhtaja n EuCan hallituksen jäsen timintavunna Seurataan uuden maishidn maailmanjärjestön syntymistä ja tarvittaessa sallistutaan sen timintaan. Lisääntyvä kiinnstus maishitn eri pulilla maailmaa lisää asiantuntijavierailuja liittn. Phjismaista (mm. Rutsi ja Phjis-Kaltti) yhteistyötä jatketaan ja kulutuksellista lähialueyhteistyötä tehdään yhdistysten hjauksen sekä timintamutjen kehittämiseksi Virssa ja mahdllisesti muissa Baltian maissa. Jäsenyydet Omaishitajat ja Läheiset -Liitt ry n SOSTE Sumen Ssiaali- ja terveys ry:n, Kuntutumisen edistämisyhdistys KEY, OK-pintkeskuksen, Raha-autmaattiyhdistyksen sekä Eurcarersin (Eurpean Assciatin wrking fr carers) jäsenjärjestö. Lähellä -lehti kuuluu Aikakauslehtien Liittn. Työnantajana liitt kuuluu Ssiaalialan Työnantajat ry:en. Timistt Omaishitajat ja Läheiset -Liitt ry:n keskustimist sijaitsee sitteessa Hämeentie 105 A, Helsinki. Aluetimistja n viisi sekä Tampereen timist: Etelä-Sumen aluetimist, Annankatu 8, Sal Itä-Sumen aluetimist, Tulliprtinkatu 25 B, Kupi Länsi-Sumen aluetimist, Antinkatu 15 C, Pri Lapin ja Killismaan aluetimist, Ainnkatu 1, Rvaniemi Phjis- ja Keski-Phjanmaan sekä Kainuun aluetimist, Svinkatu 4-6, Raahe Tampereen timist, Hämeenkatu 13 B, Tampere Seuranta ja arviinti Timinnan tteutumista seurataan ja arviidaan säännöllisesti sekä sisällön että taluden näkökulmasta. Liitn järjestämistä tapahtumista kerätään palautetta, jnka avulla timintaa kehitetään. Timinnanjhtaja raprti hallitukselle timintasuunnitelman tteutumisesta sekä siinä mahdllisesti ilmenneistä pikkeamista säännöllisesti hallituksen kkuksissa. Timinnan seuranta- ja arviintimenetelmiin sekä -käytäntöihin laaditaan suunnitelma ja hjeistus timintavuden aikana. 9

10 Talus Liitn timinnan rahitus tulee pääsin Raha-autmaattiyhdistykseltä. Liitt n saanut timintaansa sekä yleis- että khdennettua avustusta (OVET, OPASTAVA). Uutena avustuskhteena liitt hakee khdennettua avustusta OmaisOiva -timintaan. Vunna 2014 käynnistetään varainhankinnan ja muun rahituksen kartitus ja mahdllinen haku. Vunna 2007 perustetulle Omaistait Oy:lle ei le suunniteltu timintaa vudelle Talusarvi vudelle 2014 Timinta-avustusta varsinaiseen timintaan ja aluetyöhön yleisavustuksena Varainhankinta Muut ak- ja hanketutt Omaishidn erityistilanteiden tukemiseen Sumen maishidn verkst Jäsenjärjestöjen tukeminen OmaisOiva timinta OVET-maishitajamalli Ak avustuksen yhteensä OPASTAVA OPASTAVA siirtyvä vudelta Kansainvälinen knferenssi 6/ Hankeavustukset yhteensä Talusarviin lppusumma Yhteistyö mm. Ragnar Ekbergin säätiön, Avainapteekkien ja Tradeka Oy:n kanssa jatkuu. Liitt mistaa Kiinteistö Oy Hämeentie 105 kaksi timisthuneista ja kaksi autpaikkaa. Liitn aluetimistt sijaitsevat vukratilissa. 10

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Kurikan Invalidit ry Timintasuunnitelma vudelle 2017 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 JOHDANTO... 3 VARSINAINEN TOIMINTA... 3 JÄSENPALVELUT... 3 Alue- ja paikallisjärjestöjen neuvntapalvelutiminta...

Lisätiedot

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta Sumen vetvimaisin piskelijakunta Strategia 2013-2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MISSIO JA VISIO... 3 2.1.Missi... 3 2.2.Visi... 4 3. PAINOPISTEET... 4 3.1. Erinmaiset palvelut... 4 3.2. Osaavat ja

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014

Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014 Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014 Viestinnän tavite ja perusviesti Hanke ja tavite Kestävät hankinnat -saamisen edistäminen julkisissa rukapalveluissa -hanke edistää kansallisen Rukaketjun timenpidehjelman,

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

ti 16.6.2015 klo 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuisto, Joensuu

ti 16.6.2015 klo 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuisto, Joensuu JIPPO-junirit ry JOHTOKUNNAN KOKOUS 4/2015 MUISTIO Aika ja paikka: Läsnä: ti 16.6.2015 kl 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuist, Jensuu Jari Laurnen (puheenjhtaja), Juni Turunen, Matti Karttunen, Jaakk Hnka-Hallila,

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

3) Kehitetään omaishoidontukea

3) Kehitetään omaishoidontukea IKÄIHMISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISOHJELMA VEHMAAN KUNNASSA Liite 2 1) Tuetaan ikääntyneen terveyden edistämistä ja timintakykyä TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHOT Ikäihmisillä n terveyttä Ikäihmisten neuvntatiminta

Lisätiedot

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku Liikkujan plku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPlku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus DM 450969 02-2009 Cpyright Tekes Tekes teknlgian ja innvaatiiden kehittämiskeskus Innvaatitiminnan edistämisen edelläkävijä Tekes verkstja innvaatiille Palvelut Asiakkaat Resurssit rahitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3 MUISTIO Etelä-Savn OHJAAMO asiiden keskustelu Nr #3 Mikkeli, Etelä-Savn ELY-keskus, Ruuma - kkushune + Skype -yhteys Ajankhta 5.4.2016 kl 13:00-14:15 Läsnä: Tuija Tivakainen (ELY-keskus) Heikki Kantnen

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 HL7 Finland ry. Bard 2015: c/ Juha Mykkänen, THL, P.O.B. 95, FI-70701 Kupi, Finland tel: +358295248038 Tim Kistinen, FiHTA Juha Mykkänen, THL (chair) Jaakk Lähteenmäki, VTT Jani Kariniemi, Medi-IT Jyrki

Lisätiedot

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5 KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nr 5/2010 KOKO-RUSSIA MUKANA TAPAHTUMISSA KOKO-RUSSIA li mukana Sumi-päivillä Rstv na Dnussa, Etelä-Venäjällä, 17. 19.5. KOKO-RUSSIA verkst kartittaa Venäjän ptentiaalisia yhteistyöalueita.

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Alueellisten aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tilanne kysely

Alueellisten aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tilanne kysely Alueellisten aikuiskulutuksen tiet-, neuvnta- ja hjauspalvelujen tilanne 2009 -kysely Helmikuu 2009 (versi 23.2.2009) Aikuishjauksen krdinaatiprjekti 1. Lmakkeen täyttämiseen sallistuneen ryhmän tiedt

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hyväksytty liittkkuksessa 1. Edunvalvnta 1.1 Valtakunnallinen edunvalvnta 1 Lukilaisten Liitn kannat edustavat lukilaisten näkemyksiä. 2 Sumen Lukilaisten Liitn edunvalvnta n ennakivaa

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

PORSCHE GT3 CUP CHALLENGE FINLAND STRATEGIA 2016 2018, VS 2016

PORSCHE GT3 CUP CHALLENGE FINLAND STRATEGIA 2016 2018, VS 2016 Tekijät: PRCF:n Challenge sarjatyöryhmä, sekä Kristian Trnivaara, Sami Klsi ja Raim Niemi 28.10.2015, Mäntsälä 1 TOIMINTA-AJATUS Prsche GT3 Cup Challenge Finland n Sumen rata-autilun lippulaivana sekä

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA Valtineuvstn asetuksessa 351/2011 tarkitettu syventävä käytännön harjittelu (30 p) sisältyen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintn (330 p) Opiskelija hetu

Lisätiedot

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista 3.9.2014 Elinkeinelämän keskusliitt Sisällys 1 Mikä n Team Finland?... 1 2 Mitä Team Finlandissa n saatu aikaan? Miten muuts näkyy yrityksille?...

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikkeilu -sahankkeen laajennus Sitra 13.10.2017 Vukk Lehtimäki, hankepäällikkö, STM 1 Palvelusetelikkeilujen mahdllisuus laajentua Kärkihankkeen

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

4event on perustettu vuonna 2001 tuomaan hyödyllistä ja innostavaa sisältöä työikäiselle väestölle.

4event on perustettu vuonna 2001 tuomaan hyödyllistä ja innostavaa sisältöä työikäiselle väestölle. 4event Matkapas 4event n perustettu vunna 2001 tumaan hyödyllistä ja innstavaa sisältöä työikäiselle väestölle. Tapaamme vusittain yli 40 000 ihmistä palveluissamme. Jkainen khtaaminen n meille mahdllisuus

Lisätiedot

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018 Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018 Perustiedt: Hakuaika: 31.10.2017 päätös pyritään tekemään maaliskuun alkuun mennessä Haun tarkituksena n tukea Muutsta liikkeellä linjausten,

Lisätiedot

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN Maapörssi Maapörssi n alittanut nettiphjaisen tiedn välittämisen ylijäämä maa-ainesten kierrätyksen edistämiseksi

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

FISU (Finnish Sustainable Communities) edelläkävijäkuntien verkoston jäsenyydestä

FISU (Finnish Sustainable Communities) edelläkävijäkuntien verkoston jäsenyydestä HAKEMUS FISU (Finnish Sustainable Cmmunities) edelläkävijäkuntien verkstn jäsenyydestä Kunta Kunnan tiedt / site Puh. www-sivut hakee FISU-verkstn jäsenyyttä situtuen seuraaviin liitteessä 1 esitettyihin

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO

8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO 8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO Alkusanat Raprtti STM:n Harvinaiset sairaudet työryhmän (2014 2015) timinnasta

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1(12) Dnr 114/010/12 SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS Kumaa jhtkunnan 16.11.2010 vahvistaman työjärjestyksen 2(12) Sumenlinnan hitkunnan jhtkunta n Sumenlinnan hitkunnasta 17. helmikuuta 1989 annetun

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiinti Kestävä kehitys vapaan sivistystyön petukseen ja arkeen -seminaari Tampere 8.11.2012 Oulu 15.11.2011 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu

Lisätiedot

Sääntömuutos esitykset

Sääntömuutos esitykset Sääntömuuts esitykset Asiakirja 8 Sisältää myös muutksen taustan sekä partineuvstn lausunnn Hallituksen 11.10.2012 päättämät sääntöjen muutsesitykset jäsenkkukselle - Jäsenkkukselle 2012 ehdtettavat lisäykset

Lisätiedot

L 3. 9. 01. 2015 KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO

L 3. 9. 01. 2015 KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR Saapunut/lnkmmit Hankkeen vastuullinen ia yhteystiedt Vastuutah/Yrityksen

Lisätiedot

Alueiden kehittämistä ja rakennerahastoja koskeva EU- ja kansallisen lainsäädännön tarkastelu

Alueiden kehittämistä ja rakennerahastoja koskeva EU- ja kansallisen lainsäädännön tarkastelu 1 (6) 12.8.2015 Alueiden kehittämistä ja rakennerahastja kskeva EU- ja kansallisen lainsäädännön tarkastelu Keski-Phjanmaan Yrittäjät vastaa Työ- ja elinkeinministeriön kyselyyn seuraavasti: Yleistä: De

Lisätiedot

TORNIONJOEN VESIPARLAMENTTI Vesienhoidon yhteistyöfoorumi Tornionjoen kansainvälisellä vesienhoitoalueella. 22.5.2008 Hotelli Pellonhovi, Pello

TORNIONJOEN VESIPARLAMENTTI Vesienhoidon yhteistyöfoorumi Tornionjoen kansainvälisellä vesienhoitoalueella. 22.5.2008 Hotelli Pellonhovi, Pello TORNIONJOEN VESIPARLAMENTTI Vesienhidn yhteistyöfrumi Trninjen kansainvälisellä vesienhitalueella. 22.5.2008 Htelli Pellnhvi, Pell Osallistujat: Kts. erillinen lista Puheenjhtaja: Jari Pasanen, vesistöpäällikkö,

Lisätiedot

Hyvinvoinnin tietotuotanto apunasi Pohjanmaan hyvinvoinnin ja tiedolla johtamisen kehittämisessä

Hyvinvoinnin tietotuotanto apunasi Pohjanmaan hyvinvoinnin ja tiedolla johtamisen kehittämisessä 29.4.2014 Hyvinvinnin tiettutant apunasi Phjanmaan hyvinvinnin ja tiedlla jhtamisen kehittämisessä Hyvinvintia ja terveyttä kskevan päätöksenten, jhtamisen ja kehittämisen tueksi n Phjanmaalla käynnistetty

Lisätiedot

Välkky-hanke. Työvalmennus ja työnetsinta. 8.6. Päätösseminaari. Työvalmennuksen ja työnetsinnän hyvät käytännöt sekä niiden jalkauttaminen

Välkky-hanke. Työvalmennus ja työnetsinta. 8.6. Päätösseminaari. Työvalmennuksen ja työnetsinnän hyvät käytännöt sekä niiden jalkauttaminen Välkky-hanke Työvalmennus ja työnetsinta 8.6. Päätösseminaari Työvalmennuksen ja työnetsinnän hyvät käytännöt sekä niiden jalkauttaminen Sari Puurtinen Net Effect Oy Ajatuksia hyvistä käytännöistä Hyvät

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

työllisyystoimikunnan jäsen, Janakkalan yrittäjät ry:n edustaja

työllisyystoimikunnan jäsen, Janakkalan yrittäjät ry:n edustaja MUISTIO 5/2017 1 (2) Janakkalan kunnan työllisyystimikunta Aika: Keskiviikk kl 12.05 13:05 Paikka: Janakkalan kunnantal, kkustila Hamppula Läsnä: Ari-Pekka Jaatinen työllisyystimikunnan jäsen (saapui 12:09)

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000 1 (7) 22.9.2014/tl Varsinainen toiminta Tarkennettu Talousarvio Ay avustus Ray avustukset 754 000 839 000 Palkat 414 500 467 500 Palkkiot 12 500 8 000 Eläkekulut 91 000 88 750 Lakisääteiset sos.kulut 27

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen neuvoston alustavat, julkista kuulemista varten tuotetut teema-aloitteet (2014)

Strategisen tutkimuksen neuvoston alustavat, julkista kuulemista varten tuotetut teema-aloitteet (2014) 1 (5) Strategisen tutkimuksen neuvstn alustavat, julkista kuulemista varten tutetut teema-alitteet (2014) Jhdant Maailmassa tapahtuu rajuja mullistuksia, jtka vaikuttavat Sumeen, sumalaisiin ja Sumessa

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 22.10.2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 22.10.2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 22.10.2014 2 Sisällys 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Timinnan tarkitus... 3 1.2 Timinnan tavitteet... 3 1.3 Timinnan painpistealueet... 3 2 ORGANISAATIO... 4 2.1 Hallint... 4 2.2 Ohjaustiminta...4

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

STRATEGISET TAVOITTEET 2014 2016

STRATEGISET TAVOITTEET 2014 2016 STRATEGISET TAVOITTEET 2014 2016 Vusisuunnitelma 2014 PRCF:n Trphy jast 17.10.2013, Hämeenlinna 2 TOIMINTA-AJATUS Kilpailemisesta ja rata-ajsta kiinnstuneita Prsche harrastajia varten perustettiin vunna

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Lapuan kaupungin strategia. Luonnos 29.11.2013. Säännöt ja ohjeet nro. Hyväksytty: Voimaantulo:

Lapuan kaupunki. Lapuan kaupungin strategia. Luonnos 29.11.2013. Säännöt ja ohjeet nro. Hyväksytty: Voimaantulo: Lapuan kaupunki Säännöt ja hjeet nr Lapuan kaupungin strategia Lunns 29.11.2013 Hyväksytty: Vimaantul: 29.11.2013 DEMOKRATIA JA OSALLISUUS Otsikk: Osallistuva demkratia - rhkeus, reiluus ja vastuullisuus

Lisätiedot

Etunoja lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa edellyttää monialaista yhteistyötä ja johtamista. - Mihin se voi kaatua?

Etunoja lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa edellyttää monialaista yhteistyötä ja johtamista. - Mihin se voi kaatua? Etunja lasten, nurten ja perheiden tukemisessa edellyttää mnialaista yhteistyötä ja jhtamista. - Mihin se vi kaatua? FT, ssiaalijhtaja Arja Heikkinen, Oulun kaupunki 29.9.2014 Oulun kaupungin tavitteet

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän. ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita

Yhdessä vielä enemmän. ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhdessä vielä enemmän ihmisen kkisia ja elämänmakuisia hankkeita Mitä Leader n? Leader-rahitusta myönnetään yhteisöjen ja mikryritysten hyville ideille. Päätökset tehdään paikallisesti: Leader-ryhmien

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja L4 Tmmi Pekanja Ensihidn kenttäjhtaja Mikä L4? Timintaa käynnistellään Erilaisia timintamalleja käytössä valtakunnassa Ensihitasetus Hätäkeskusuudistus Kentän kulutus- ja pätevyysvaatimusten muuttuminen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata UNICEFIN LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA TOIMINTAMALLI LAPPEENRANNAN SUUNNITELMA Rakennuspalikka ja tarkistuslista tämän hetken tilanne kehittämistimi kehittämisestä vastaava tah 1. Lapsen ikeudet tunnetaan Näkyykö

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus 1 (7) 16.9.2015/tl Talousarvio 2016 Varsinainen toiminta Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava Ay avustus Ray avustukset 795 000 860 000 Palkat 440 000 479 000 Palkkiot, hallitus 6 000 6 000 Eläkekulut

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot