TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Sisällys Omaishitajat ja Läheiset -Liitn timinnan tarkitus ja strategiset painpisteet... 2 Painpistealueiden keskeiset timenpiteet vunna Yhteistyökumppanit ja verkstt... 5 Jäsenistö ja paikallisyhdistykset... 7 Hallint... 7 Henkilöstö... 8 Tiedtus ja julkaisutiminta... 8 Kansainvälinen timinta... 9 Jäsenyydet... 9 Timistt... 9 Seuranta ja arviinti... 9 Talus LIITTEET Liite 1 Omaishitajat ja Läheiset Liitn aluetyö Liite 2 Tukea maishidn erityistilanteisiin Liite 3 Sumen maishidn verkst Liite 4 Ovet-maishitajavalmennustiminta Liite 5 Opastava Omaishitajat palveluiden asiantuntijina, suunnittelijina ja tasavertaisina vaikuttajina hanke Liite 6 OmaisOiva -timinta Liite 7 Talusarvi

2 Omaishitajat ja Läheiset -Liitn timinnan tarkitus ja strategiset painpisteet Omaishitajat ja Läheiset -Liitt ry:n tarkituksena n timia maishitajien, vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden aseman parantamiseksi ja tukemiseksi sekä kehittää tukitimia ja palveluita. Liitn timinta perustuu vimassa levan strategian ( ) linjauksiin ja painpistealueisiin. Uuden strategian suunnittelutyö käynnistyy vuden 2014 keväällä ja jatkuu kk seuraavan timintavuden ajan. Tavitteena n saada strategian suunnitteluun mukaan liitn henkilöstön lisäksi sekä paikallisyhdistykset että eri yhteistyötahja. Strategiatyöhön nimetään työryhmä. Liitn hallituksella tulee lemaan keskeinen rli strategian valmistelutyössä. Vunna 2014 liitlle laaditaan vaikuttamis- ja viestintäsuunnitelma, kansainvälisen timinnan suunnitelma ja päivitetään henkilöstöhjelma ja varainhankinnan suunnitelma. Liitn timintaa hjaavan strategian painpistealueet vat 1. Omaishitajuuteen liittyvän tietisuuden lisääminen Tavitteena n, että maishit ja maishitajuus tunnistetaan ja tunnustetaan. Liitn ja paikallisyhdistysten timinta n yleisesti tunnettua. 2. Vaikuttamistiminta etujen valvnta Tavitteena n maishitperheiden aseman parantaminen. 3. Paikallisyhdistysten timijuuden vahvistaminen Tavitteena n tehdä yhteistyötä paikallisyhdistysten kanssa, jtta ne pystyvät timimaan maishitperheiden tukena ja vaikuttamaan paikallistaslla päätöksentekn. 4. Omaishitajien ja maishitperheiden timijuuden vahvistaminen Tavitteena n tukea maishitajien jaksamista ja sallisuutta, jtta maishitperheiden elämä lisi mahdllisimman hyvää. Painpistealueiden keskeiset timenpiteet vunna Omaishitajuuteen liittyvän tietisuuden lisääminen Omaishitajuuteen liittyvää tieta jaetaan eri kanavien kautta ja eri khderyhmille suunnattuna. Vunna 2012 alitettu brändityö jatkuu liitn uuden brändin jalkauttamiseksi ja tunnetuksi tekemiseksi. Sekä sisäistä että ulkista viestintää ja tiedttamista kehitetään edelleen. Timintavunna liitlle laaditaan uusi viestintäsuunnitelma ja -hjeistus. Liitt sallistuu erilaisiin messu- ja asiantuntijatapahtumiin, jissa esitellään liitn timintaa (esim. Ssiaalialan asiantuntijapäivät, Apuvälinemessut, Hyvä Ikä -messut, Sumi Areena). Tieta maishitajuudesta jaetaan sana kaikkea liitn timintaa eli: aluetyö (liite 1), maishitajien erityisryhmien tukeminen (liite 2), Sumen maishidn verkst (liite 3), khdennetuilla timintaavustuksilla tteutettavat timintamudt: OVET -valmennustiminta (liite 4), OPASTAVA prjekti (liite 5) ja OmaisOiva -timinta (liite 6). 2

3 2. Vaikuttamistiminta etujen valvnta Vaikuttamistiminta ja etujen valvnta vat liitn perustehtäviä. Vuden 2014 aikana laaditaan vaikuttamissuunnitelma, jnka yhtenä tärkeänä sana vat viestintä ja tiedttaminen. Vaikuttamistimintaa tarkastellaan laajana kknaisuutena, jka läpileikkaa kk liitn timintaa ja n sa kaikkien työntekijöiden työtä. Tavitteena n mudstaa yhteinen näky ja ymmärrys vaikuttamistyöstä ja sen merkityksestä liitn timinnalle. Vaikuttamistyötä tehdään liitn kaikilla timinnan tasilla: paikallisella, alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä. Liitt antaa lausuntja ja julkilausumia sekä esittää vaatimuksia maishitajien aseman parantamiseksi. Vaikuttamistiminnasta vastaa timinnanjhtaja. Yksi vuden 2014 keskeisistä tavitteista n vaikuttaa ja lla kiinteästi mukana kansallisen maishidn kehittämishjelman (KOHO) tteuttamisessa, tiedttaa eri yhteyksissä lppuraprtin susituksista sekä vaikuttaa siihen, että tarvittavat lisäykset tetaan humin laadittaessa vuden 2015 budjettia. Vaikuttamistyön tavitteita vat mm. lainsäädäntöön vaikuttaminen, maishidn saaminen tunnustetuksi hitmudksi ja maishidn tukeen varattujen määrärahjen kasvattaminen siten, että tukea lisätään sekä määrällisesti että maishitajaryhmittäin sekä työn ja maishidn yhteensvittamisen kysymykset. Vaikuttamistyötä jatketaan eri frumeilla mm. työ- ja elinkeinministeriön kanssa yritysyhteistyön kehittämiseksi maishidn kysymyksissä ja ssiaali- ja terveysministeriön vanhus- ja eläkeläisasiiden neuvttelukunnassa. Vunna 2013 käynnistynyt yhteistyö ammattijärjestöjen (Ssiaalialan krkeakulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Sumen lähi- ja perushitajaliitt SuPer, Ssiaalialan Työnantajat ry Työnantajat ry) kanssa jatkuu OMA - työryhmän puitteissa. Työryhmä n asettanut tavitteekseen saada maishit saksi ssiaali- ja terveydenhulln ammattipintjen peruskulutuksen pintkknaisuuksia. Liitt välittää tieta Sumen maishidn tilasta Eurpan parlamentin Interest grup n carers - ryhmässä leville sumalaisille eurparlamentaarikille (Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki, Sirpa Pietikäinen). Liitt valmistelee kesän 2014 eurvaaleihin tietpaketin maishidsta eurvaaliehdkkaille. Käynnistetään maishidsta kiinnstuneiden kansanedustajien verkst. Liitt seuraa aktiivisesti kunta- ja palvelurakenneuudistuksen etenemistä ja sen vaikutuksia. Liitt välittää tieta maishitn ja maishidn tilanteeseen liittyvistä kysymyksistä mm. kunnanvaltuutetuille, kansanedustajille, ministeriöiden työryhmille sekä muille maishidn kehittämisen päätöksentekn sallistuville. Timintavunna liitt järjestää yhteensä nin 100 alueellista tai valtakunnallista kulutustapahtumaa, maishitajalmaa tai kuntutuskurssia. Osa tapahtumista tteutetaan yhteistyötapahtumina tisten järjestöjen ja timijiden mm. seurakuntien kanssa. Ssiaalisten lmajärjestöjen kanssa tteutettavia maishitajalmia n kahdeksantista. Liitn kulutus- ja kehittämistiminta sisältää Omaishitajien erityisryhmien tukemisen, kaksi pitkäkestista hankekknaisuutta OVET maishitajavalmennustiminnan ja OPASTAVA -hankkeen sekä uuden OmaisOiva -timinnan, jlle haetaan rahitusta v alkaen (liite 6). Lisäksi liitlla n vudesta 2003 llut khdennettu timinta-avustus Omaishitajien erityisryhmien tukemiseen (liite 2). Liitn työntekijät timivat kuluttajina yhdistysten tilaisuuksissa tarpeen mukaan. Kulutus- ja kehittämistiminta n tärkeä tiedn välittämisen ja vaikuttamisen väline paikallistaslla. 3

4 3. Paikallisyhdistysten timijuuden vahvistaminen Liitn aluetyön tavite n tukea maishidn tteuttamista (liite 1). Aluetyö lu edellytyksiä ja tukee yhdistyskentän timintaa, tekee maishitajien tukitimintaa näkyväksi sekä kehittää maishitperheiden tukimutja yhteistyössä paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten timijiden kanssa. Aluetyö kattaa kk maan. Liitlla n viisi aluetyöntekijää: aluevastaavat Salssa, Raahessa, Rvaniemellä ja Kupissa sekä aluekrdinaattri Prissa. Aluetyön kehittämiskhteena vat myös maisten tukitiminnan katvealueet, jilla yhdistysten timinta n vähäistä tai sitä ei le. Liitn aluetyössä keskeisimmät tehtävät vat: Omaishitajayhdistysten tukeminen (kulutus, tiedtus, hjaus ja maishitajien tukitiminnan kehittäminen) sekä Paikallinen ja alueellinen vaikuttamistiminta Liitn tteuttamissa hankkeissa kehitetään ja testaan uusia työmenetelmiä ja -tapja aluksi pilttialueilla, jnka jälkeen tulksista tiedtetaan laajasti ja hyviksi tdettuja käytäntöjä levitetään yhdistysten käyttöön. Esimerkiksi OPASTAVA -hankkeessa testaus tteutetaan Turussa, Tampereella ja Prissa vusien aikana, jnka jälkeen alkaa tulsten levittäminen. Myös OVET -timinnassa tavitteena n paikallisyhdistysten timijuuden vahvistaminen, samin OmaisOivassa n tämä elementti mukana. Alue ja -paikallistimintaa tuetaan sekä kulutusten että ilman prjekteja levien paikallisyhdistysten khdennetulla timinta-avustuksella. Timinta-avustuksista laaditaan yhteistyöspimukset ja niiden tteumaa seurataan. Aluetyön esimies n järjestöpäällikkö, jka vastaa järjestötyön kehittämisestä ja aluetyön suunnittelusta. 4. Omaishitajien ja maishitperheiden timijuuden vahvistaminen Liitn timinnan keskiössä vat maishitajat ja heidän asemansa parantaminen sekä maishitperheet ja heidän hyvinvintinsa turvaaminen. Liitt tarjaa maishitajille yhteistyössä eri timijiden kanssa vertaistukea, kulutus-, kuntutus- ja lmatimintaa. Omaishitajalmia tteutetaan yhteistyössä ssiaalisten lmajärjestöjen kanssa (Maaseudun Terveys- ja lmahult ry, Hyvinvintilmat ry ja Slaris-lmat ry). Kuntutuskursseja tteutetaan yhteistyössä Kelan ja kuntutuksen palveluntuttajien kanssa (yhteistyöspimukset Maskun neurlgisen kuntutuskeskuksen ja Kalevalan kuntutuskdin kanssa). Omaishitajien lma- ja kuntutustimintaa tteutetaan myös yhteistyössä Tradekan ja Avainapteekkien kanssa. Kuntutuskursseihin sallistutaan tehtyjen yhteistyöspimusten mukaisesti. Khdennettuna timintana tuetaan myös maishitajien erityisryhmiä. Timinnan tavitteena n lisätä maishitajien tietutta ja antaa tieta saatavilla levasta tuesta. Erityistilanteessa levan maishitajan tukeminen: Omaishitajalla n mahdllisuus saada vertaistukea. Omaishitaja löytää välineitä ja keinja man jaksamisensa tueksi. Omaishitaja saa tieta erityistilanteista ja niihin liittyvistä tukimahdllisuuksista. 4

5 Omaishitperheitä khtaavien timijiden tukeminen Timijat saavat välineitä erityistilanteissa levien maishitajien khtaamisen tueksi. Timijiden ymmärrys erilaisiin maishittilanteisiin liittyviin asiihin lisääntyy. Timijat saavat käyttöönsä hyviä timintamalleja erityistilanteissa levien maishitajien tueksi. Asiakas- ja kuluttajalähtöisyyden lisäämiseen tähtäävää OPASTAVA- hanketta tteutetaan yhteistyössä Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitn kanssa. Tavitteena n tuda maishitperheen ja maisjärjestöt julkisten palveluiden kehittämisen kumppaneiksi ja laadun varmistajiksi. Uusi OmaisOiva-timinta n Omaishitajat ja Läheiset -Liitt ry:n ja sen paikallisyhdistysten yhteinen, maishitajille suunnattu ja jaksamista tukevia timintja kehittävä ja juurruttava timintamut. Timinnan tavitteena n tukea liitn paikallisyhdistysten maishitajien jaksamista tukevaa, syrjäytymistä ja uupumista ennaltaehkäisevää järjestölähtöistä lähialuetimintaa. Hankkeen satavitteet (paikallisyhdistykset) Paikallisyhdistykset pystyvät tarjamaan sallistumismahdllisuuksia entistä useammalle maishitperheelle timinta-alueellaan. Paikallisyhdistysten timinta maishitperheille suunnattujen, jaksamista tukevien ja ylläpitävien timintamutjen tteuttajana ja kehittäjänä n suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Osatavitteet (maishitajat) Järjestölähtöinen jaksamista tukeva timinta n entistä paremmin maishitperheiden saavutettavissa. Järjestölähtöiseen, jaksamista tukevaan timintaan sallistuminen vahvistaa maishitajien timijuutta: vähemmän täytymistä, enemmän saamista, mtivaatita, tunteiden käsittelyä, kykenemistä ennen kaikkea vaihtehtja. Ohjaus ja neuvnta Liitt tarjaa maishidn hjausta ja neuvntaa neljänä päivänä viikssa (ma-t) kl Liitn puhelinneuvntajärjestelmä jakaa hjaus- ja neuvntapuhelut liitn kaikkiin seitsemään timistn ja takaa sen, että neuvntapuhelut kurmittavat tasaisemmin liitn eri timistja ja että palvelua n kk ajan laadukkaasti saatavilla. Ohjauksen ja neuvnnan kasvavat sisällölliset haasteet vaativat henkilöstöltä jatkuvaa tietjen päivittämistä ja asiantuntijuuden ylläpita. Neuvntapuhelujen sisältöjen seurantakäytäntöä sekä tiedn jakamista esiin tulleista kysymyksistä kehitetään timintavuden aikana. Liitt timii myös mm. saamiskeskuksen verkkknsulttina maishidn asiissa Phjis-Sumessa. Yhteistyökumppanit ja verkstt Liitt tekee yhteistyötä eri sidsryhmien ja maishidn asiissa timivien kanssa. Järjestöyhteistyö n laajaa ja kattaa useita ssiaali- ja terveysalan järjestöjä kuten eläkeläis- ja veteraanijärjestöjä, ptilas- ja vammaisjärjestöjä ja lastensujelujärjestöjä. Liitlla n yhteishankkeita mm. seuraavien järjestöjen kanssa: Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitt: OPASTAVA- hanke, Ikäinstituutti: Läheisestä maishitajaksi -hanke, Miina Sillanpään säätiö: Yhteinen sävel -hanke ja Muistiluuri -hanke Muistiliitt: Kansallinen muistihjelma Autismi- ja aspergerliitt: Aktiivinen ikääntyminen autismin kirjlla UKK-instituutti: KaatumisSeula ( ). (Uusi yhteistyöhanke) 5

6 Muita yhteistyötahja vat mm.: Flkhälsan (rutsinkielinen maistiminta kulutus, materiaalit) Invalidiliitt Kehitysvammaisten palvelusäätiö Kehitysvammaliitt ry (Selkkeskuksen neuvttelukunta, Selkkirjatyöryhmä)) Kuntutuksen edistämisyhdistys ry (hallitus) Lmajärjestöt (maishitajalmat) Maaseudun Terveys- ja Lmahult ry, Slaris-lmat ry, Hyvinvintilmat ry Neurlgiset vammaisjärjestöt (kulutusyhteistyö, timitilayhteistyö, Sumen Omaishidn verkst) OK -Opintkeskus, Opinttiminnan keskusliitt ry (kulutusyhteistyö, kulttuuriyhteistyö, hallitus) Perhehitliitt ry (erityisryhmien perhehit, sijaishit, hankeyhteistyö) Setlementtilitt ry Sumen Punainen Risti (kulutusyhteistyö, Sumen Omaishidn verkst) Sumen Reumaliitt (kkemuskuluttajaverkst) Valtaa vanhuus verkst Vamlas YTRY-verkst Tämä lisäksi yhteistyötä tehdään erilaisten keskusjärjestöjen, valtakunnallisten verkstjen ja ppilaitsten kanssa: SOSTE Sumen ssiaali ja terveys ry (jäsenjärjestö) ja sen työryhmät Sumen maishidn verkst (krdinaatijärjestö) Kuluttajaliitn kuluttajaparlamentti Kirkkhallitus THL- asiantuntijatyöryhmät Oppilaitkset: harjittelija- ja kulutusyhteistyötä mm. Diak, Metrplia, Arcada, Omnia, Samk. Ylipistjen kanssa harjittelijayhteistyö (telginen tdk vudesta 2007, lisäksi pinnäyteyhteistyötä) Sumen maishidn verkst Omaishitajat ja Läheiset -Liitt krdini valtakunnallisen Sumen maishidn verkstn timintaa (liite 3). Verkstlla n ma erillinen timintasuunnitelma. Verkstn kuuluu tällä hetkellä 12 ssiaalija terveysalan järjestöä: Aivliitt ry, Flkhälsans Förbund rf, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Kehitysvammaisten tukiliitt ry, Muistiliitt, Munuais- ja maksaliitt ry, Omaisena edelleen ry, Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitt, Omaishitajat ja Läheiset -Liitt ry, Sumen Parkinsn-liitt, Sumen Punainen Risti ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitt ry. Kansainvälisten asiiden yhteysjärjestönä verkstssa timii Flkhälsans Förbund rf. Omaishitajat ja Läheiset -Liitt ja verkst järjestävät kansainvälisen knferenssin Helsingissä Ensimmäisenä päivänä n EurCarersin hallituksen kkus ja vusikkus sekä miniseminaari. Tisena päivänä järjestetään kansainvälinen maishitknferenssi. Knferenssin teemana n maishidn nykytila ja tulevaisuus Eurpassa, jta tarkastellaan maishidn kansallisten strategiiden kautta. Alustajiksi kutsutaan sekä sumalaisia että kansainvälisiä asiantuntijita ja pliittisia päättäjiä. Liitn hallitus n nimennyt tilaisuutta valmistelemaan työryhmän. Knferenssille n haettu erillistä Ak avustusta. 6

7 Jäsenistö ja paikallisyhdistykset Liittn kuuluu 71 paikallisyhdistystä, jissa n henkilöjäsentä (tilanne ). Paikallisyhdistysten lisäksi liitlla ja sen paikallisyhdistyksillä n 266 kannattajayhteisöä. Jäsenille tarjtaan jäsenetuna mm. Lähellä-lehti, kulutuksia jäsenhinnin, hjausta ja neuvntaa). Liitt ylläpitää yhdistysten jäsenrekisteriä (yhteistyössä Avine Oy:n kanssa) ja sitteistja. Vunna 2013 liitn paikallisyhdistyksistä 25 sai tukea (vunna 2012/25, 2010/28, 2009/ 37) Raha-autmaattiyhdistykseltä yhteensä 33 kehittämishankkeeseen (2012/29, 2010/35,2009/49). Liitn jäsenillä n mahdllisuus saada jäsenpalveluna juridista knsultaatita. Yhteydentt lakimieheen tapahtuu aina liitn kautta. Lakimiespalvelua käytetään ensisijaisesti valitusprsesseissa ylempiin ikeusasteisiin. Kuntaliitkset ja kuntien tiivistynyt yhteistyö muuttavat jidenkin paikallisyhdistysten rajja. Tätä seurataan palvelurakenneuudistuksen edetessä. Omaishitajien erilaiset tarpeet luvat tarvetta sekä uusille yhdistyksille sin alueellisesti päällekkäisille timinta-alueille että yhdistysten timintjen yhdistämiselle suuremmiksi kknaisuuksiksi. Timintavunna suunnitellaan ja käynnistetään jäsenhankintakampanja. Pyrkimyksenä n tavittaa erityisesti niitä maishitajia, jtka eivät saa maishidn tukea, liittn kuulumattmia maishitajia sekä ei-maishitajia, mutta jita maishitajuus ja siihen liittyvät kysymykset kiinnstavat. Jäsenhankintakampanja suunnitellaan yhdessä paikallisyhdistysten kanssa. Hallint Liitn päätösvaltaa käyttää liitn vusikkukset. Sääntömääräiset kkukset pidetään huhtikuussa ja lkakuussa. Liitta edustaa ja sen asiita hitaa hallitus, jka kkntuu timintavuden aikana 9 kertaa. Hallituksen kkuksiin sallistuu henkilöstön edustaja ja kkusten sihteerinä timii timinnanjhtaja. Liitn hallituksen ja paikallisyhdistysten hallitusten kaksipäiväiset neuvttelupäivät järjestetään elkuussa 2014 Seinäjella. Päiville dtetaan nin liitn ja yhdistysten hallituksen jäsentä tai timihenkilöä. Timintavunna pidetään yksi hallituksen ja henkilökunnan yhteinen kaksipäiväinen suunnittelukkus sekä syksyllä yksi hallituksen ja jhtryhmän yhteinen seurantakkus. Uusi hallitus nimeää ensimmäisessä kkuksessaan timintavudelle tarvittavat työryhmät (työvalikunta, Lähellä -lehden timitusneuvst, vaikuttamis-, talus-, ja jäsenasiiden työryhmät sekä OVET- valmennuksen ja OmaisOiva -timinnan taustaryhmät, OPASTAVA -hankkeen hjausryhmän, strategiatyöryhmän ja vaikuttamistiminnan suunnitteluryhmän). Hallitus nimeää myös liitn edustajan Sumen maishidn verkstn ja OMA -ryhmään (ammattijärjestöyhteistyöhön). 7

8 Henkilöstö Liitn timinnanjhtaja vastaa timenkuvansa mukaisesti järjestön timinnasta, jhtaa henkilöstöä ja talutta ja timii Lähellä -lehden päätimittajana. Liitn timintjen vastuualueet n jaettu klmeen sektriin: hallint, alue- ja järjestötyö, kulutus- ja kehittäminen. Jhtsäännön mukaan liitn jhtryhmän mudstavat sektreiden esimiehet yhdessä timinnanjhtajan kanssa. Hallinttiimin vastuuhenkilö n taluspäällikkö, jnka tiimiin kuuluvat palvelu- ja talussihteeri sekä timistsihteeri. Aluetyön esimies n järjestöpäällikkö. Hän vastaa järjestötyön kehittämisestä, aluetyön suunnittelusta sekä timii aluevastaavien (4) ja aluekrdinaattrin lähiesimiehenä. Kulutus- ja kehittämistiminnan lähiesimies n kulutus- ja kehittämispäällikkö. Tiimiin kuuluu kulutussihteeri (erityislmakurssit ja lmajärjestelyt), kaksi suunnittelijaa ( OVET valmennustiminta prjektikrdinaattri ja prjektisuunnittelija (OPASTAVA hanke). Tiedttaja ja verkst- ja tiedtuskrdinaattri timivat timinnanjhtajan alaisuudessa siten, että tiedttaja timii verkst- ja tiedtuskrdinaattrin lähiesimiehenä. Verkst- ja tiedtuskrdinaattrin työajasta 50 % käytetään Sumen maishidn verkstn sihteerin tehtäviin. Kaikkiaan liitn henkilökunnan vahvuus n 19 henkilöä vunna Yhden työntekijän tehtäväkuva mudstuu 2 x 50 % timenkuvista. Tämän lisäksi stetaan lakimiesknsultintia ja tehdään tarvittaessa lyhytaikaisia rekrytinteja. Tiedtus ja julkaisutiminta Omaishitajat ja Läheiset -Liitt ry:n keskeisin media n Lähellä -lehti, jka ilmestyy neljä kertaa vudessa. Lehden pains n kpl, sivumäärä 52 sivua. Lähellä -lehti pstitetaan jäsenistölle jäsenpalveluna, ja yhdistykset saavat lehteä käyttöönsä nippupstituksina. Timintavunna lehti pyritään saamaan liitn nettisivuille myös selailtavana versina. Omaishitajien palvelupasta ja lma- ja kuntutuskurssipas n julkaistu vusittain. Syksyllä 2013 arviidaan nk palvelupasta tarpeen julkaista vusittain vai esimerkiksi jka tinen vusi. Oppaasta tehdään myös internet -versi. Liitn ktisivujen uudistaminen jatkuu timintavuden aikana. Sivujen sisältöjä kehitetään interaktiivisemmiksi. Yhdistyksillä n mahdllisuus laatia ma ktisivu liitn ktisivujen yhteyteen. Ssiaalisten mediiden käyttöä tehstetaan. Intranetin kehittämistä jatketaan. Liitt pitää säännöllistä yhteyttä paikallisyhdistyksiin yhdistyskirjeillä ja tuttamalla erilaisia aineistja ja materiaaleja yhdistysten käyttöön. Lisäksi pstitetaan kuntien ja seurakuntien yhteyshenkilöille uutiskirje kaksi kertaa vudessa. Liitlla n laajamittainen tiedtusspimus STT:n kanssa. Tätä hyödynnetään kaikessa yleisviestinnässä. 8

9 Kansainvälinen timinta Omaishitajat ja Läheiset -Liitt n llut maishitajien eurppalaisen yhteistyöjärjestö, Eurcarers (EuCa), jäsen vudesta 2007 alkaen. EuCa rekisteröitiin virallisesti Luxemburgissa vunna 2006 ja siihen kuuluu tällä hetkellä yhteensä 65 jäsentä kaikista EU:n 27 jäsenvaltista. Jäseninä n sekä maishitajajärjestöjä että tutkimus- ja kehittämislaitksia. EuCa seuraa ja tiedttaa aktiivisesti maishidsta tehtävästä kansainvälisestä tutkimuksesta sekä antaa lausuntja ja knsulti Eurpan Uninin timielimiä maishidn kysymyksissä. Eurpan parlamentissa timii erityinen euredustajien maishidn intressiryhmä, jssa n mukana klme sumalaista jäsentä. Liitn timinnanjhtaja n EuCan hallituksen jäsen timintavunna Seurataan uuden maishidn maailmanjärjestön syntymistä ja tarvittaessa sallistutaan sen timintaan. Lisääntyvä kiinnstus maishitn eri pulilla maailmaa lisää asiantuntijavierailuja liittn. Phjismaista (mm. Rutsi ja Phjis-Kaltti) yhteistyötä jatketaan ja kulutuksellista lähialueyhteistyötä tehdään yhdistysten hjauksen sekä timintamutjen kehittämiseksi Virssa ja mahdllisesti muissa Baltian maissa. Jäsenyydet Omaishitajat ja Läheiset -Liitt ry n SOSTE Sumen Ssiaali- ja terveys ry:n, Kuntutumisen edistämisyhdistys KEY, OK-pintkeskuksen, Raha-autmaattiyhdistyksen sekä Eurcarersin (Eurpean Assciatin wrking fr carers) jäsenjärjestö. Lähellä -lehti kuuluu Aikakauslehtien Liittn. Työnantajana liitt kuuluu Ssiaalialan Työnantajat ry:en. Timistt Omaishitajat ja Läheiset -Liitt ry:n keskustimist sijaitsee sitteessa Hämeentie 105 A, Helsinki. Aluetimistja n viisi sekä Tampereen timist: Etelä-Sumen aluetimist, Annankatu 8, Sal Itä-Sumen aluetimist, Tulliprtinkatu 25 B, Kupi Länsi-Sumen aluetimist, Antinkatu 15 C, Pri Lapin ja Killismaan aluetimist, Ainnkatu 1, Rvaniemi Phjis- ja Keski-Phjanmaan sekä Kainuun aluetimist, Svinkatu 4-6, Raahe Tampereen timist, Hämeenkatu 13 B, Tampere Seuranta ja arviinti Timinnan tteutumista seurataan ja arviidaan säännöllisesti sekä sisällön että taluden näkökulmasta. Liitn järjestämistä tapahtumista kerätään palautetta, jnka avulla timintaa kehitetään. Timinnanjhtaja raprti hallitukselle timintasuunnitelman tteutumisesta sekä siinä mahdllisesti ilmenneistä pikkeamista säännöllisesti hallituksen kkuksissa. Timinnan seuranta- ja arviintimenetelmiin sekä -käytäntöihin laaditaan suunnitelma ja hjeistus timintavuden aikana. 9

10 Talus Liitn timinnan rahitus tulee pääsin Raha-autmaattiyhdistykseltä. Liitt n saanut timintaansa sekä yleis- että khdennettua avustusta (OVET, OPASTAVA). Uutena avustuskhteena liitt hakee khdennettua avustusta OmaisOiva -timintaan. Vunna 2014 käynnistetään varainhankinnan ja muun rahituksen kartitus ja mahdllinen haku. Vunna 2007 perustetulle Omaistait Oy:lle ei le suunniteltu timintaa vudelle Talusarvi vudelle 2014 Timinta-avustusta varsinaiseen timintaan ja aluetyöhön yleisavustuksena Varainhankinta Muut ak- ja hanketutt Omaishidn erityistilanteiden tukemiseen Sumen maishidn verkst Jäsenjärjestöjen tukeminen OmaisOiva timinta OVET-maishitajamalli Ak avustuksen yhteensä OPASTAVA OPASTAVA siirtyvä vudelta Kansainvälinen knferenssi 6/ Hankeavustukset yhteensä Talusarviin lppusumma Yhteistyö mm. Ragnar Ekbergin säätiön, Avainapteekkien ja Tradeka Oy:n kanssa jatkuu. Liitt mistaa Kiinteistö Oy Hämeentie 105 kaksi timisthuneista ja kaksi autpaikkaa. Liitn aluetimistt sijaitsevat vukratilissa. 10

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Vanhustyön Keskusliitt Ry / Elisa ikä hjelman krdinaati Iäkkäiden ihmisten psykssiaalisen hyvinvinnin edistäminen Yhteenvet järjestöille suunnatusta kyselystä Reija Heinla & Katja Hel 20.2.2012 Sisältö

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti LUONNOS 04.04.2014 2.4.2014 Palveluverkktyöryhmä 7.4.2014 jhtryhmä SALPAUSSELÄN UUSI KUNTA 2017 Hllla, Hämeenkski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastla Pintaala 2191 km2 Väkiluku 154 139 as Ikäjakauma 014v 15,55

Lisätiedot

5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAPAMME - JOHTAMINEN - OPPIMINEN - INNOSTAMINEN

5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAPAMME - JOHTAMINEN - OPPIMINEN - INNOSTAMINEN KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 2. KAVIOURAN SYNTY 3. TAVOITTEEMME 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME - YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ Viestintä

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015 Phjis-Karjalan ste -hanke Väliraprtti 19.1.2015 Sisällys 1 Jhdant... 2 2 Väliraprtin rakenne ja sisältö yleisesti... 3 3 Hankesuunnitelmassa kirjatut tavitteet... 3 4 Asukaslähtöistä tutantmallia kskevat

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Etelä-ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Etelä-ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Sumen rakennerahast-hjelma Etelä-ja Länsi-Sumen alueellinen suunnitelma 25.5. 2014 Sisällys 1 Jhdant... 3 2 Etelä- ja Länsi-Sumi Eurppa 2020 strategian tteuttajana...

Lisätiedot

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti Strategia 2014-2020 Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja sallistavasti SISÄLLYSLUETTELO 1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUEEN KUVAUS... 1 1.1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUE 2014 2020... 1

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Levi Snw Sprts Academy kehitta mishanke HANKESUUNNITELMA 16.6.2014 Kittilän kunta 1 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Sisältö 1. Tausta ja tarve hankkeelle...

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYS 1. Timintakertmus 3 1.1. Jhdn katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 6 1.2.1 Timinnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus... 6 1.2.2 Siirt- ja sijitusmenjen vaikuttavuus...

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 Sisällys 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet..3 2. Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna 2014.4

Lisätiedot

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

PIIRIJOHTOKUNNAN OHJEVIHKO HIIHTOPIIRI SUOMEN HIIHDON KENTÄSSÄ

PIIRIJOHTOKUNNAN OHJEVIHKO HIIHTOPIIRI SUOMEN HIIHDON KENTÄSSÄ PIIRIJOHTOKUNNAN OHJEVIHKO HIIHTOPIIRI SUOMEN HIIHDON KENTÄSSÄ 1 PIIRIJAKO ALUEJAKO PIIRI-id PIIRI Suluissa lyhenne 10342305 Etelä-Karjalan Hiiht ry (E-K) 10342318 Etelä-Phjanmaan Hiiht ry (E-P) 10342486

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä.

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä. 25.4.2012 MUISTIO 1 Tutkimusmatkalla päivähidn uusiin liikuntakäytäntöihin Verkstn pääsuunnitteluryhmän ensimmäinen tapaaminen Aika 25.4.2012 kl 9.00-16.00 Paikka: ravintla Vltavan Havel- kabinetti, Helsinki

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjitustaidn kulutus Opetussuunnitelma 2012 Lunns Opetussuunnitelma 2012 2012 Tekijät vastuualueineen Hallinthenkilökunta rehtri Sini Luhivuri (luku 2.1) tiedttaja

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio vuodelle 2015

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio vuodelle 2015 Oulun seudun kulutuskuntayhtymä Timinta- ja talussuunnitelma 2015 2017 ja talusarvi vudelle 2015 Yhtymähallitus 27.10.2014 104 Yhtymäkkus 25.11.2014 27 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 2 2 OSEKKIN ORGANISAATIO...

Lisätiedot

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010 TRITONIA LIITE 2 Jhtkunta 30.5.2011 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLLYS Tritnian vusi 2010 Kirjastn kkelmapalvelut Painetut kkelmat ja niiden käyttö Verkkkkelmat ja niiden käyttö Kulutus ja hjaus Tietaineistn

Lisätiedot

pätevöitynyt rakennusalan työntekijä

pätevöitynyt rakennusalan työntekijä Zertifizierungsges.m.b.H. TODISTUS PÄTEVÖITYMISESTÄ Sertifiintihjelma: pätevöitynyt rakennusalan työntekijä Eurppalaisen tutkintjen viitekehyksen (Eurpean Qualificatin Framewrk, EQF) tas 2 LOPULLINEN VERSIO

Lisätiedot

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri... 1 Yleistä... 3 1.1 Laskennallinen tiede ja

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Päivitetty 4.11.2014 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.ulu.fi/ltk/piskelu/jatkkulutus/yek

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot