TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Sisällys Omaishitajat ja Läheiset -Liitn timinnan tarkitus ja strategiset painpisteet... 2 Painpistealueiden keskeiset timenpiteet vunna Yhteistyökumppanit ja verkstt... 5 Jäsenistö ja paikallisyhdistykset... 7 Hallint... 7 Henkilöstö... 8 Tiedtus ja julkaisutiminta... 8 Kansainvälinen timinta... 9 Jäsenyydet... 9 Timistt... 9 Seuranta ja arviinti... 9 Talus LIITTEET Liite 1 Omaishitajat ja Läheiset Liitn aluetyö Liite 2 Tukea maishidn erityistilanteisiin Liite 3 Sumen maishidn verkst Liite 4 Ovet-maishitajavalmennustiminta Liite 5 Opastava Omaishitajat palveluiden asiantuntijina, suunnittelijina ja tasavertaisina vaikuttajina hanke Liite 6 OmaisOiva -timinta Liite 7 Talusarvi

2 Omaishitajat ja Läheiset -Liitn timinnan tarkitus ja strategiset painpisteet Omaishitajat ja Läheiset -Liitt ry:n tarkituksena n timia maishitajien, vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden aseman parantamiseksi ja tukemiseksi sekä kehittää tukitimia ja palveluita. Liitn timinta perustuu vimassa levan strategian ( ) linjauksiin ja painpistealueisiin. Uuden strategian suunnittelutyö käynnistyy vuden 2014 keväällä ja jatkuu kk seuraavan timintavuden ajan. Tavitteena n saada strategian suunnitteluun mukaan liitn henkilöstön lisäksi sekä paikallisyhdistykset että eri yhteistyötahja. Strategiatyöhön nimetään työryhmä. Liitn hallituksella tulee lemaan keskeinen rli strategian valmistelutyössä. Vunna 2014 liitlle laaditaan vaikuttamis- ja viestintäsuunnitelma, kansainvälisen timinnan suunnitelma ja päivitetään henkilöstöhjelma ja varainhankinnan suunnitelma. Liitn timintaa hjaavan strategian painpistealueet vat 1. Omaishitajuuteen liittyvän tietisuuden lisääminen Tavitteena n, että maishit ja maishitajuus tunnistetaan ja tunnustetaan. Liitn ja paikallisyhdistysten timinta n yleisesti tunnettua. 2. Vaikuttamistiminta etujen valvnta Tavitteena n maishitperheiden aseman parantaminen. 3. Paikallisyhdistysten timijuuden vahvistaminen Tavitteena n tehdä yhteistyötä paikallisyhdistysten kanssa, jtta ne pystyvät timimaan maishitperheiden tukena ja vaikuttamaan paikallistaslla päätöksentekn. 4. Omaishitajien ja maishitperheiden timijuuden vahvistaminen Tavitteena n tukea maishitajien jaksamista ja sallisuutta, jtta maishitperheiden elämä lisi mahdllisimman hyvää. Painpistealueiden keskeiset timenpiteet vunna Omaishitajuuteen liittyvän tietisuuden lisääminen Omaishitajuuteen liittyvää tieta jaetaan eri kanavien kautta ja eri khderyhmille suunnattuna. Vunna 2012 alitettu brändityö jatkuu liitn uuden brändin jalkauttamiseksi ja tunnetuksi tekemiseksi. Sekä sisäistä että ulkista viestintää ja tiedttamista kehitetään edelleen. Timintavunna liitlle laaditaan uusi viestintäsuunnitelma ja -hjeistus. Liitt sallistuu erilaisiin messu- ja asiantuntijatapahtumiin, jissa esitellään liitn timintaa (esim. Ssiaalialan asiantuntijapäivät, Apuvälinemessut, Hyvä Ikä -messut, Sumi Areena). Tieta maishitajuudesta jaetaan sana kaikkea liitn timintaa eli: aluetyö (liite 1), maishitajien erityisryhmien tukeminen (liite 2), Sumen maishidn verkst (liite 3), khdennetuilla timintaavustuksilla tteutettavat timintamudt: OVET -valmennustiminta (liite 4), OPASTAVA prjekti (liite 5) ja OmaisOiva -timinta (liite 6). 2

3 2. Vaikuttamistiminta etujen valvnta Vaikuttamistiminta ja etujen valvnta vat liitn perustehtäviä. Vuden 2014 aikana laaditaan vaikuttamissuunnitelma, jnka yhtenä tärkeänä sana vat viestintä ja tiedttaminen. Vaikuttamistimintaa tarkastellaan laajana kknaisuutena, jka läpileikkaa kk liitn timintaa ja n sa kaikkien työntekijöiden työtä. Tavitteena n mudstaa yhteinen näky ja ymmärrys vaikuttamistyöstä ja sen merkityksestä liitn timinnalle. Vaikuttamistyötä tehdään liitn kaikilla timinnan tasilla: paikallisella, alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä. Liitt antaa lausuntja ja julkilausumia sekä esittää vaatimuksia maishitajien aseman parantamiseksi. Vaikuttamistiminnasta vastaa timinnanjhtaja. Yksi vuden 2014 keskeisistä tavitteista n vaikuttaa ja lla kiinteästi mukana kansallisen maishidn kehittämishjelman (KOHO) tteuttamisessa, tiedttaa eri yhteyksissä lppuraprtin susituksista sekä vaikuttaa siihen, että tarvittavat lisäykset tetaan humin laadittaessa vuden 2015 budjettia. Vaikuttamistyön tavitteita vat mm. lainsäädäntöön vaikuttaminen, maishidn saaminen tunnustetuksi hitmudksi ja maishidn tukeen varattujen määrärahjen kasvattaminen siten, että tukea lisätään sekä määrällisesti että maishitajaryhmittäin sekä työn ja maishidn yhteensvittamisen kysymykset. Vaikuttamistyötä jatketaan eri frumeilla mm. työ- ja elinkeinministeriön kanssa yritysyhteistyön kehittämiseksi maishidn kysymyksissä ja ssiaali- ja terveysministeriön vanhus- ja eläkeläisasiiden neuvttelukunnassa. Vunna 2013 käynnistynyt yhteistyö ammattijärjestöjen (Ssiaalialan krkeakulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Sumen lähi- ja perushitajaliitt SuPer, Ssiaalialan Työnantajat ry Työnantajat ry) kanssa jatkuu OMA - työryhmän puitteissa. Työryhmä n asettanut tavitteekseen saada maishit saksi ssiaali- ja terveydenhulln ammattipintjen peruskulutuksen pintkknaisuuksia. Liitt välittää tieta Sumen maishidn tilasta Eurpan parlamentin Interest grup n carers - ryhmässä leville sumalaisille eurparlamentaarikille (Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki, Sirpa Pietikäinen). Liitt valmistelee kesän 2014 eurvaaleihin tietpaketin maishidsta eurvaaliehdkkaille. Käynnistetään maishidsta kiinnstuneiden kansanedustajien verkst. Liitt seuraa aktiivisesti kunta- ja palvelurakenneuudistuksen etenemistä ja sen vaikutuksia. Liitt välittää tieta maishitn ja maishidn tilanteeseen liittyvistä kysymyksistä mm. kunnanvaltuutetuille, kansanedustajille, ministeriöiden työryhmille sekä muille maishidn kehittämisen päätöksentekn sallistuville. Timintavunna liitt järjestää yhteensä nin 100 alueellista tai valtakunnallista kulutustapahtumaa, maishitajalmaa tai kuntutuskurssia. Osa tapahtumista tteutetaan yhteistyötapahtumina tisten järjestöjen ja timijiden mm. seurakuntien kanssa. Ssiaalisten lmajärjestöjen kanssa tteutettavia maishitajalmia n kahdeksantista. Liitn kulutus- ja kehittämistiminta sisältää Omaishitajien erityisryhmien tukemisen, kaksi pitkäkestista hankekknaisuutta OVET maishitajavalmennustiminnan ja OPASTAVA -hankkeen sekä uuden OmaisOiva -timinnan, jlle haetaan rahitusta v alkaen (liite 6). Lisäksi liitlla n vudesta 2003 llut khdennettu timinta-avustus Omaishitajien erityisryhmien tukemiseen (liite 2). Liitn työntekijät timivat kuluttajina yhdistysten tilaisuuksissa tarpeen mukaan. Kulutus- ja kehittämistiminta n tärkeä tiedn välittämisen ja vaikuttamisen väline paikallistaslla. 3

4 3. Paikallisyhdistysten timijuuden vahvistaminen Liitn aluetyön tavite n tukea maishidn tteuttamista (liite 1). Aluetyö lu edellytyksiä ja tukee yhdistyskentän timintaa, tekee maishitajien tukitimintaa näkyväksi sekä kehittää maishitperheiden tukimutja yhteistyössä paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten timijiden kanssa. Aluetyö kattaa kk maan. Liitlla n viisi aluetyöntekijää: aluevastaavat Salssa, Raahessa, Rvaniemellä ja Kupissa sekä aluekrdinaattri Prissa. Aluetyön kehittämiskhteena vat myös maisten tukitiminnan katvealueet, jilla yhdistysten timinta n vähäistä tai sitä ei le. Liitn aluetyössä keskeisimmät tehtävät vat: Omaishitajayhdistysten tukeminen (kulutus, tiedtus, hjaus ja maishitajien tukitiminnan kehittäminen) sekä Paikallinen ja alueellinen vaikuttamistiminta Liitn tteuttamissa hankkeissa kehitetään ja testaan uusia työmenetelmiä ja -tapja aluksi pilttialueilla, jnka jälkeen tulksista tiedtetaan laajasti ja hyviksi tdettuja käytäntöjä levitetään yhdistysten käyttöön. Esimerkiksi OPASTAVA -hankkeessa testaus tteutetaan Turussa, Tampereella ja Prissa vusien aikana, jnka jälkeen alkaa tulsten levittäminen. Myös OVET -timinnassa tavitteena n paikallisyhdistysten timijuuden vahvistaminen, samin OmaisOivassa n tämä elementti mukana. Alue ja -paikallistimintaa tuetaan sekä kulutusten että ilman prjekteja levien paikallisyhdistysten khdennetulla timinta-avustuksella. Timinta-avustuksista laaditaan yhteistyöspimukset ja niiden tteumaa seurataan. Aluetyön esimies n järjestöpäällikkö, jka vastaa järjestötyön kehittämisestä ja aluetyön suunnittelusta. 4. Omaishitajien ja maishitperheiden timijuuden vahvistaminen Liitn timinnan keskiössä vat maishitajat ja heidän asemansa parantaminen sekä maishitperheet ja heidän hyvinvintinsa turvaaminen. Liitt tarjaa maishitajille yhteistyössä eri timijiden kanssa vertaistukea, kulutus-, kuntutus- ja lmatimintaa. Omaishitajalmia tteutetaan yhteistyössä ssiaalisten lmajärjestöjen kanssa (Maaseudun Terveys- ja lmahult ry, Hyvinvintilmat ry ja Slaris-lmat ry). Kuntutuskursseja tteutetaan yhteistyössä Kelan ja kuntutuksen palveluntuttajien kanssa (yhteistyöspimukset Maskun neurlgisen kuntutuskeskuksen ja Kalevalan kuntutuskdin kanssa). Omaishitajien lma- ja kuntutustimintaa tteutetaan myös yhteistyössä Tradekan ja Avainapteekkien kanssa. Kuntutuskursseihin sallistutaan tehtyjen yhteistyöspimusten mukaisesti. Khdennettuna timintana tuetaan myös maishitajien erityisryhmiä. Timinnan tavitteena n lisätä maishitajien tietutta ja antaa tieta saatavilla levasta tuesta. Erityistilanteessa levan maishitajan tukeminen: Omaishitajalla n mahdllisuus saada vertaistukea. Omaishitaja löytää välineitä ja keinja man jaksamisensa tueksi. Omaishitaja saa tieta erityistilanteista ja niihin liittyvistä tukimahdllisuuksista. 4

5 Omaishitperheitä khtaavien timijiden tukeminen Timijat saavat välineitä erityistilanteissa levien maishitajien khtaamisen tueksi. Timijiden ymmärrys erilaisiin maishittilanteisiin liittyviin asiihin lisääntyy. Timijat saavat käyttöönsä hyviä timintamalleja erityistilanteissa levien maishitajien tueksi. Asiakas- ja kuluttajalähtöisyyden lisäämiseen tähtäävää OPASTAVA- hanketta tteutetaan yhteistyössä Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitn kanssa. Tavitteena n tuda maishitperheen ja maisjärjestöt julkisten palveluiden kehittämisen kumppaneiksi ja laadun varmistajiksi. Uusi OmaisOiva-timinta n Omaishitajat ja Läheiset -Liitt ry:n ja sen paikallisyhdistysten yhteinen, maishitajille suunnattu ja jaksamista tukevia timintja kehittävä ja juurruttava timintamut. Timinnan tavitteena n tukea liitn paikallisyhdistysten maishitajien jaksamista tukevaa, syrjäytymistä ja uupumista ennaltaehkäisevää järjestölähtöistä lähialuetimintaa. Hankkeen satavitteet (paikallisyhdistykset) Paikallisyhdistykset pystyvät tarjamaan sallistumismahdllisuuksia entistä useammalle maishitperheelle timinta-alueellaan. Paikallisyhdistysten timinta maishitperheille suunnattujen, jaksamista tukevien ja ylläpitävien timintamutjen tteuttajana ja kehittäjänä n suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Osatavitteet (maishitajat) Järjestölähtöinen jaksamista tukeva timinta n entistä paremmin maishitperheiden saavutettavissa. Järjestölähtöiseen, jaksamista tukevaan timintaan sallistuminen vahvistaa maishitajien timijuutta: vähemmän täytymistä, enemmän saamista, mtivaatita, tunteiden käsittelyä, kykenemistä ennen kaikkea vaihtehtja. Ohjaus ja neuvnta Liitt tarjaa maishidn hjausta ja neuvntaa neljänä päivänä viikssa (ma-t) kl Liitn puhelinneuvntajärjestelmä jakaa hjaus- ja neuvntapuhelut liitn kaikkiin seitsemään timistn ja takaa sen, että neuvntapuhelut kurmittavat tasaisemmin liitn eri timistja ja että palvelua n kk ajan laadukkaasti saatavilla. Ohjauksen ja neuvnnan kasvavat sisällölliset haasteet vaativat henkilöstöltä jatkuvaa tietjen päivittämistä ja asiantuntijuuden ylläpita. Neuvntapuhelujen sisältöjen seurantakäytäntöä sekä tiedn jakamista esiin tulleista kysymyksistä kehitetään timintavuden aikana. Liitt timii myös mm. saamiskeskuksen verkkknsulttina maishidn asiissa Phjis-Sumessa. Yhteistyökumppanit ja verkstt Liitt tekee yhteistyötä eri sidsryhmien ja maishidn asiissa timivien kanssa. Järjestöyhteistyö n laajaa ja kattaa useita ssiaali- ja terveysalan järjestöjä kuten eläkeläis- ja veteraanijärjestöjä, ptilas- ja vammaisjärjestöjä ja lastensujelujärjestöjä. Liitlla n yhteishankkeita mm. seuraavien järjestöjen kanssa: Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitt: OPASTAVA- hanke, Ikäinstituutti: Läheisestä maishitajaksi -hanke, Miina Sillanpään säätiö: Yhteinen sävel -hanke ja Muistiluuri -hanke Muistiliitt: Kansallinen muistihjelma Autismi- ja aspergerliitt: Aktiivinen ikääntyminen autismin kirjlla UKK-instituutti: KaatumisSeula ( ). (Uusi yhteistyöhanke) 5

6 Muita yhteistyötahja vat mm.: Flkhälsan (rutsinkielinen maistiminta kulutus, materiaalit) Invalidiliitt Kehitysvammaisten palvelusäätiö Kehitysvammaliitt ry (Selkkeskuksen neuvttelukunta, Selkkirjatyöryhmä)) Kuntutuksen edistämisyhdistys ry (hallitus) Lmajärjestöt (maishitajalmat) Maaseudun Terveys- ja Lmahult ry, Slaris-lmat ry, Hyvinvintilmat ry Neurlgiset vammaisjärjestöt (kulutusyhteistyö, timitilayhteistyö, Sumen Omaishidn verkst) OK -Opintkeskus, Opinttiminnan keskusliitt ry (kulutusyhteistyö, kulttuuriyhteistyö, hallitus) Perhehitliitt ry (erityisryhmien perhehit, sijaishit, hankeyhteistyö) Setlementtilitt ry Sumen Punainen Risti (kulutusyhteistyö, Sumen Omaishidn verkst) Sumen Reumaliitt (kkemuskuluttajaverkst) Valtaa vanhuus verkst Vamlas YTRY-verkst Tämä lisäksi yhteistyötä tehdään erilaisten keskusjärjestöjen, valtakunnallisten verkstjen ja ppilaitsten kanssa: SOSTE Sumen ssiaali ja terveys ry (jäsenjärjestö) ja sen työryhmät Sumen maishidn verkst (krdinaatijärjestö) Kuluttajaliitn kuluttajaparlamentti Kirkkhallitus THL- asiantuntijatyöryhmät Oppilaitkset: harjittelija- ja kulutusyhteistyötä mm. Diak, Metrplia, Arcada, Omnia, Samk. Ylipistjen kanssa harjittelijayhteistyö (telginen tdk vudesta 2007, lisäksi pinnäyteyhteistyötä) Sumen maishidn verkst Omaishitajat ja Läheiset -Liitt krdini valtakunnallisen Sumen maishidn verkstn timintaa (liite 3). Verkstlla n ma erillinen timintasuunnitelma. Verkstn kuuluu tällä hetkellä 12 ssiaalija terveysalan järjestöä: Aivliitt ry, Flkhälsans Förbund rf, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Kehitysvammaisten tukiliitt ry, Muistiliitt, Munuais- ja maksaliitt ry, Omaisena edelleen ry, Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitt, Omaishitajat ja Läheiset -Liitt ry, Sumen Parkinsn-liitt, Sumen Punainen Risti ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitt ry. Kansainvälisten asiiden yhteysjärjestönä verkstssa timii Flkhälsans Förbund rf. Omaishitajat ja Läheiset -Liitt ja verkst järjestävät kansainvälisen knferenssin Helsingissä Ensimmäisenä päivänä n EurCarersin hallituksen kkus ja vusikkus sekä miniseminaari. Tisena päivänä järjestetään kansainvälinen maishitknferenssi. Knferenssin teemana n maishidn nykytila ja tulevaisuus Eurpassa, jta tarkastellaan maishidn kansallisten strategiiden kautta. Alustajiksi kutsutaan sekä sumalaisia että kansainvälisiä asiantuntijita ja pliittisia päättäjiä. Liitn hallitus n nimennyt tilaisuutta valmistelemaan työryhmän. Knferenssille n haettu erillistä Ak avustusta. 6

7 Jäsenistö ja paikallisyhdistykset Liittn kuuluu 71 paikallisyhdistystä, jissa n henkilöjäsentä (tilanne ). Paikallisyhdistysten lisäksi liitlla ja sen paikallisyhdistyksillä n 266 kannattajayhteisöä. Jäsenille tarjtaan jäsenetuna mm. Lähellä-lehti, kulutuksia jäsenhinnin, hjausta ja neuvntaa). Liitt ylläpitää yhdistysten jäsenrekisteriä (yhteistyössä Avine Oy:n kanssa) ja sitteistja. Vunna 2013 liitn paikallisyhdistyksistä 25 sai tukea (vunna 2012/25, 2010/28, 2009/ 37) Raha-autmaattiyhdistykseltä yhteensä 33 kehittämishankkeeseen (2012/29, 2010/35,2009/49). Liitn jäsenillä n mahdllisuus saada jäsenpalveluna juridista knsultaatita. Yhteydentt lakimieheen tapahtuu aina liitn kautta. Lakimiespalvelua käytetään ensisijaisesti valitusprsesseissa ylempiin ikeusasteisiin. Kuntaliitkset ja kuntien tiivistynyt yhteistyö muuttavat jidenkin paikallisyhdistysten rajja. Tätä seurataan palvelurakenneuudistuksen edetessä. Omaishitajien erilaiset tarpeet luvat tarvetta sekä uusille yhdistyksille sin alueellisesti päällekkäisille timinta-alueille että yhdistysten timintjen yhdistämiselle suuremmiksi kknaisuuksiksi. Timintavunna suunnitellaan ja käynnistetään jäsenhankintakampanja. Pyrkimyksenä n tavittaa erityisesti niitä maishitajia, jtka eivät saa maishidn tukea, liittn kuulumattmia maishitajia sekä ei-maishitajia, mutta jita maishitajuus ja siihen liittyvät kysymykset kiinnstavat. Jäsenhankintakampanja suunnitellaan yhdessä paikallisyhdistysten kanssa. Hallint Liitn päätösvaltaa käyttää liitn vusikkukset. Sääntömääräiset kkukset pidetään huhtikuussa ja lkakuussa. Liitta edustaa ja sen asiita hitaa hallitus, jka kkntuu timintavuden aikana 9 kertaa. Hallituksen kkuksiin sallistuu henkilöstön edustaja ja kkusten sihteerinä timii timinnanjhtaja. Liitn hallituksen ja paikallisyhdistysten hallitusten kaksipäiväiset neuvttelupäivät järjestetään elkuussa 2014 Seinäjella. Päiville dtetaan nin liitn ja yhdistysten hallituksen jäsentä tai timihenkilöä. Timintavunna pidetään yksi hallituksen ja henkilökunnan yhteinen kaksipäiväinen suunnittelukkus sekä syksyllä yksi hallituksen ja jhtryhmän yhteinen seurantakkus. Uusi hallitus nimeää ensimmäisessä kkuksessaan timintavudelle tarvittavat työryhmät (työvalikunta, Lähellä -lehden timitusneuvst, vaikuttamis-, talus-, ja jäsenasiiden työryhmät sekä OVET- valmennuksen ja OmaisOiva -timinnan taustaryhmät, OPASTAVA -hankkeen hjausryhmän, strategiatyöryhmän ja vaikuttamistiminnan suunnitteluryhmän). Hallitus nimeää myös liitn edustajan Sumen maishidn verkstn ja OMA -ryhmään (ammattijärjestöyhteistyöhön). 7

8 Henkilöstö Liitn timinnanjhtaja vastaa timenkuvansa mukaisesti järjestön timinnasta, jhtaa henkilöstöä ja talutta ja timii Lähellä -lehden päätimittajana. Liitn timintjen vastuualueet n jaettu klmeen sektriin: hallint, alue- ja järjestötyö, kulutus- ja kehittäminen. Jhtsäännön mukaan liitn jhtryhmän mudstavat sektreiden esimiehet yhdessä timinnanjhtajan kanssa. Hallinttiimin vastuuhenkilö n taluspäällikkö, jnka tiimiin kuuluvat palvelu- ja talussihteeri sekä timistsihteeri. Aluetyön esimies n järjestöpäällikkö. Hän vastaa järjestötyön kehittämisestä, aluetyön suunnittelusta sekä timii aluevastaavien (4) ja aluekrdinaattrin lähiesimiehenä. Kulutus- ja kehittämistiminnan lähiesimies n kulutus- ja kehittämispäällikkö. Tiimiin kuuluu kulutussihteeri (erityislmakurssit ja lmajärjestelyt), kaksi suunnittelijaa ( OVET valmennustiminta prjektikrdinaattri ja prjektisuunnittelija (OPASTAVA hanke). Tiedttaja ja verkst- ja tiedtuskrdinaattri timivat timinnanjhtajan alaisuudessa siten, että tiedttaja timii verkst- ja tiedtuskrdinaattrin lähiesimiehenä. Verkst- ja tiedtuskrdinaattrin työajasta 50 % käytetään Sumen maishidn verkstn sihteerin tehtäviin. Kaikkiaan liitn henkilökunnan vahvuus n 19 henkilöä vunna Yhden työntekijän tehtäväkuva mudstuu 2 x 50 % timenkuvista. Tämän lisäksi stetaan lakimiesknsultintia ja tehdään tarvittaessa lyhytaikaisia rekrytinteja. Tiedtus ja julkaisutiminta Omaishitajat ja Läheiset -Liitt ry:n keskeisin media n Lähellä -lehti, jka ilmestyy neljä kertaa vudessa. Lehden pains n kpl, sivumäärä 52 sivua. Lähellä -lehti pstitetaan jäsenistölle jäsenpalveluna, ja yhdistykset saavat lehteä käyttöönsä nippupstituksina. Timintavunna lehti pyritään saamaan liitn nettisivuille myös selailtavana versina. Omaishitajien palvelupasta ja lma- ja kuntutuskurssipas n julkaistu vusittain. Syksyllä 2013 arviidaan nk palvelupasta tarpeen julkaista vusittain vai esimerkiksi jka tinen vusi. Oppaasta tehdään myös internet -versi. Liitn ktisivujen uudistaminen jatkuu timintavuden aikana. Sivujen sisältöjä kehitetään interaktiivisemmiksi. Yhdistyksillä n mahdllisuus laatia ma ktisivu liitn ktisivujen yhteyteen. Ssiaalisten mediiden käyttöä tehstetaan. Intranetin kehittämistä jatketaan. Liitt pitää säännöllistä yhteyttä paikallisyhdistyksiin yhdistyskirjeillä ja tuttamalla erilaisia aineistja ja materiaaleja yhdistysten käyttöön. Lisäksi pstitetaan kuntien ja seurakuntien yhteyshenkilöille uutiskirje kaksi kertaa vudessa. Liitlla n laajamittainen tiedtusspimus STT:n kanssa. Tätä hyödynnetään kaikessa yleisviestinnässä. 8

9 Kansainvälinen timinta Omaishitajat ja Läheiset -Liitt n llut maishitajien eurppalaisen yhteistyöjärjestö, Eurcarers (EuCa), jäsen vudesta 2007 alkaen. EuCa rekisteröitiin virallisesti Luxemburgissa vunna 2006 ja siihen kuuluu tällä hetkellä yhteensä 65 jäsentä kaikista EU:n 27 jäsenvaltista. Jäseninä n sekä maishitajajärjestöjä että tutkimus- ja kehittämislaitksia. EuCa seuraa ja tiedttaa aktiivisesti maishidsta tehtävästä kansainvälisestä tutkimuksesta sekä antaa lausuntja ja knsulti Eurpan Uninin timielimiä maishidn kysymyksissä. Eurpan parlamentissa timii erityinen euredustajien maishidn intressiryhmä, jssa n mukana klme sumalaista jäsentä. Liitn timinnanjhtaja n EuCan hallituksen jäsen timintavunna Seurataan uuden maishidn maailmanjärjestön syntymistä ja tarvittaessa sallistutaan sen timintaan. Lisääntyvä kiinnstus maishitn eri pulilla maailmaa lisää asiantuntijavierailuja liittn. Phjismaista (mm. Rutsi ja Phjis-Kaltti) yhteistyötä jatketaan ja kulutuksellista lähialueyhteistyötä tehdään yhdistysten hjauksen sekä timintamutjen kehittämiseksi Virssa ja mahdllisesti muissa Baltian maissa. Jäsenyydet Omaishitajat ja Läheiset -Liitt ry n SOSTE Sumen Ssiaali- ja terveys ry:n, Kuntutumisen edistämisyhdistys KEY, OK-pintkeskuksen, Raha-autmaattiyhdistyksen sekä Eurcarersin (Eurpean Assciatin wrking fr carers) jäsenjärjestö. Lähellä -lehti kuuluu Aikakauslehtien Liittn. Työnantajana liitt kuuluu Ssiaalialan Työnantajat ry:en. Timistt Omaishitajat ja Läheiset -Liitt ry:n keskustimist sijaitsee sitteessa Hämeentie 105 A, Helsinki. Aluetimistja n viisi sekä Tampereen timist: Etelä-Sumen aluetimist, Annankatu 8, Sal Itä-Sumen aluetimist, Tulliprtinkatu 25 B, Kupi Länsi-Sumen aluetimist, Antinkatu 15 C, Pri Lapin ja Killismaan aluetimist, Ainnkatu 1, Rvaniemi Phjis- ja Keski-Phjanmaan sekä Kainuun aluetimist, Svinkatu 4-6, Raahe Tampereen timist, Hämeenkatu 13 B, Tampere Seuranta ja arviinti Timinnan tteutumista seurataan ja arviidaan säännöllisesti sekä sisällön että taluden näkökulmasta. Liitn järjestämistä tapahtumista kerätään palautetta, jnka avulla timintaa kehitetään. Timinnanjhtaja raprti hallitukselle timintasuunnitelman tteutumisesta sekä siinä mahdllisesti ilmenneistä pikkeamista säännöllisesti hallituksen kkuksissa. Timinnan seuranta- ja arviintimenetelmiin sekä -käytäntöihin laaditaan suunnitelma ja hjeistus timintavuden aikana. 9

10 Talus Liitn timinnan rahitus tulee pääsin Raha-autmaattiyhdistykseltä. Liitt n saanut timintaansa sekä yleis- että khdennettua avustusta (OVET, OPASTAVA). Uutena avustuskhteena liitt hakee khdennettua avustusta OmaisOiva -timintaan. Vunna 2014 käynnistetään varainhankinnan ja muun rahituksen kartitus ja mahdllinen haku. Vunna 2007 perustetulle Omaistait Oy:lle ei le suunniteltu timintaa vudelle Talusarvi vudelle 2014 Timinta-avustusta varsinaiseen timintaan ja aluetyöhön yleisavustuksena Varainhankinta Muut ak- ja hanketutt Omaishidn erityistilanteiden tukemiseen Sumen maishidn verkst Jäsenjärjestöjen tukeminen OmaisOiva timinta OVET-maishitajamalli Ak avustuksen yhteensä OPASTAVA OPASTAVA siirtyvä vudelta Kansainvälinen knferenssi 6/ Hankeavustukset yhteensä Talusarviin lppusumma Yhteistyö mm. Ragnar Ekbergin säätiön, Avainapteekkien ja Tradeka Oy:n kanssa jatkuu. Liitt mistaa Kiinteistö Oy Hämeentie 105 kaksi timisthuneista ja kaksi autpaikkaa. Liitn aluetimistt sijaitsevat vukratilissa. 10

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3 MUISTIO Etelä-Savn OHJAAMO asiiden keskustelu Nr #3 Mikkeli, Etelä-Savn ELY-keskus, Ruuma - kkushune + Skype -yhteys Ajankhta 5.4.2016 kl 13:00-14:15 Läsnä: Tuija Tivakainen (ELY-keskus) Heikki Kantnen

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 HL7 Finland ry. Bard 2015: c/ Juha Mykkänen, THL, P.O.B. 95, FI-70701 Kupi, Finland tel: +358295248038 Tim Kistinen, FiHTA Juha Mykkänen, THL (chair) Jaakk Lähteenmäki, VTT Jani Kariniemi, Medi-IT Jyrki

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO

8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO 8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO Alkusanat Raprtti STM:n Harvinaiset sairaudet työryhmän (2014 2015) timinnasta

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja L4 Tmmi Pekanja Ensihidn kenttäjhtaja Mikä L4? Timintaa käynnistellään Erilaisia timintamalleja käytössä valtakunnassa Ensihitasetus Hätäkeskusuudistus Kentän kulutus- ja pätevyysvaatimusten muuttuminen

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Haapajärvenkaupunki LIITE A HAAPAJÄRVENKESKUSTANOSAYLEISKAAVA2035 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2011,päivitetty15.11.2011,5.3.2012 Nähtävillä4.7. 31.8.2011

Lisätiedot

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nr 18 Sivu 1 / 18 Liittkkus 20.-21.11.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Npeammin, krkeammalle,

Lisätiedot

Liikkuva koulu Ruosniemessä

Liikkuva koulu Ruosniemessä Liikkuva kulu Rusniemessä Rusniemen kulu Kulu sijaitsee Prin phjissassa, nin 7 km Prin keskustasta. Oppilaita n 337 vusilukilla 1-6. Opettajia n 19. Liikunta n keskeisessä asemassa kulun timintakulttuurissa.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA Aulis Laaksnen Länsi-Sumen Ste 2020-luvulle 2 900 000 000 36 600 3 Y 3.11.2014 Aulis Laaksnen 2 Sairaanhidn erityisvastuualueet ja sairaanhitpiirit, väestö 31.12.2013

Lisätiedot

Aiesopimuksen liikenneosuus

Aiesopimuksen liikenneosuus Lunns 27.5.2015 Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtin välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiespimus 2016 2019 Aiespimuksen liikennesuus Mustalla tekstillä hyödynnettävä aiespimusteksti spimuskaudelta

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta Meikäläiset Me Itse ry:n jäsentiedte 2. 2015 Kuvaaja Laura Vesa Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Me Itse ry Liike itsenäisen elämän pulesta Raha-autmaattiyhdistys tukee timintaamme Sisältö Vaikuttaminen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta listasta kaksi lähdettä/kirjaa, jtka sinua eniten

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 8/2015 18.11.2015 Pis syrjästä hankkeen kehittämispäivä Aika: 29.10.2015 kl 9.00 15.00 Paikka: Rauman kaupungintal s. Kanalinranta 3, Rauma Osallistujat: Anu-Elina Halnen, Satakunnan sairaanhitpiiri,

Lisätiedot

OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 2012] [Luonnos 18.6.2009]

OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 2012] [Luonnos 18.6.2009] 2009 OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 ] [Lunns 18.6.2009] Sisältö 1. Spimuksen taustaa ja tarkitus... 3 2. Spijasapulet... 3 3. Maankäytön ja liikenteen yhteensvittaminen... 4 4.

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen

Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen Sisäinen turvallisuus Kntilahti 6.5.2013 Phjis-Karjalan Ssiaaliturvayhdistys Ville Elnheim Phjis-Karjalan Ssiaaliturvayhdistys Maakunnallinen ssiaali- ja terveyspliittinen

Lisätiedot

Ministerineuvoston selonteko opetusministerien (MR-U) vuosia 2008 2010 koskevan koulutus- ja tutkimusalan strategian tilasta ja etenemisestä

Ministerineuvoston selonteko opetusministerien (MR-U) vuosia 2008 2010 koskevan koulutus- ja tutkimusalan strategian tilasta ja etenemisestä DOKUMENT 11 Ministerineuvstn selntek petusministerien (MR-U) vusia 2008 2010 kskevan kulutus- ja tutkimusalan strategian tilasta ja etenemisestä Jhdant Opetus- ja tutkimusministerineuvstn (MR-U) kulutus-

Lisätiedot

AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN TIEKARTTA 2014-2017. Tutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja luovaa oivaltamista. (v 0.7 2.10.

AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN TIEKARTTA 2014-2017. Tutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja luovaa oivaltamista. (v 0.7 2.10. 15.10.2014 AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN TIEKARTTA 2014-2017 Tutkimuksen avimuudella yllättäviä löytöjä ja luvaa ivaltamista (v 0.7 2.10.2014) Hum! Oikeuksien hallinnan työryhmän kmmentit lisätään asiantuntijaryhmän/strategiaryhmän

Lisätiedot

Yhteiskunnan turvallisuusstrategian uudistaminen. Pääsihteeri Vesa Valtonen

Yhteiskunnan turvallisuusstrategian uudistaminen. Pääsihteeri Vesa Valtonen Yhteiskunnan turvallisuusstrategian uudistaminen Pääsihteeri Vesa Valtnen 23.11.2016 www.turvallisuuskmitea.fi 1 Kknaismaanpulustuksesta kknaisturvallisuuteen www.turvallisuuskmitea.fi 2003 2006 2010 YTS2010

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN POTKU VÄLIRAPORTTI. Hämeenlinna / Häme POTKU osahanke 1.11.2012 31.10.2014

VÄLI-SUOMEN POTKU VÄLIRAPORTTI. Hämeenlinna / Häme POTKU osahanke 1.11.2012 31.10.2014 VÄLI-SUOMEN POTKU VÄLIRAPORTTI Hämeenlinna / Häme POTKU sahanke 1.11.2012 31.10.2014 Lilli Väisänen Hämeenlinna/ Häme POTKU2- prjektipäällikkö Elkuu 2014 1. Osahankkeen rganisituminen 1. Hankkeen rganisituminen

Lisätiedot

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ-hanke)

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ-hanke) Järviruk energiaksi, vesien tila paremmaksi Phjis-Karjalassa (JÄREÄ-hanke) Kuva Eemil Tlvanen 13.6.2013 Jensuun Tiedepuist, Jensuu Ilna Jensuu Sumen ympäristökeskus, Jensuun timipaikka Järviruk energiaksi,

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN KOULU: Espn kristillinen kulu KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN Espn kaupungissa n käytössä yhteinen phja ppilashultsuunnitelmalle, jta Espn kristillinen kulu n täydentänyt kulun

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA (15.12.2011)

PALVELUSUUNNITELMA (15.12.2011) 1 Nykytila kuvaus kuntaliitksen jälkeen Keskushallint Hallintpalvelut, Keskitetyt hallintpalvelut Kerimäki, Punkaharju, Puumala ja Savnlinna hitavat alla mainitut keskitetyt hallintpalvelut jkainen itsenäisesti.

Lisätiedot

Liikkujan polku. Matleena Livson

Liikkujan polku. Matleena Livson Liikkujan plku Matleena Livsn 21.11.2015 Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Miten harrasteliikunta

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit.

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit. TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELU- TERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄI- SEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Sisällysluettel YLEISTÄ... 2 Strategian painpistealueet 2011-2015... 2 Strategian timenpiteet painpistealueittain vunna 2013... 2 Jäsenistö ja paikallisyhdistykset... 6 Hallint...

Lisätiedot

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Talussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nurisplitiikan tiettarpeisiin Armi Tauriainen Talusarvipäällikkö 17.11.2010 2

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE 1 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA / Kaupunginhallitus hyväksynyt 16.11.1981 1358 Päivitetty 7.3.2016, 16.1.2017 LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE Lieksan kaupungin avustukset yhteisöille... 2 1. Yleistä... 2 2.

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA

LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA Ssiaali- ja terveysministerid n valmistellut esityksen laiksi Paras-lain velvitteiden jatkamisesta. Kunta-ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa

Lisätiedot