ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650"

Transkriptio

1 ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance MODELS , Nilfisk MODELS , Dansk Norsk Svenska Suomi 9/99 revised 1/01 Form Number

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning... 4 Reservedele og service... 4 Mærkeplade... 4 Udpakning af maskinen... 4 Sikkerhedsvejledning... 6 Lær maskinen at kende Klargøring af maskinen til brug Montering af batterierne Montering af børster og rondelholdere Påfyldning af tanken Anvendelse af maskinen Vådskrubning Vådsugning Efter brug Vedligeholdelsesplan Vedligeholdelse Opladning af batterierne Kontrol af væskestanden i batterierne Smøring af maskinen Service på sugemotor Service på sugefod Justering af sugefod Fejlsøgning Effektafbryderne slår fra Dårlig opsamling af vand Striber fra sugefoden Hvirvelmærker Tekniske specifikationer Side Innledning... 4 Reservedeler og service... 4 Merkeplate... 4 Pakke ut maskinen... 4 Forsiktighetsregler og advarsler... 7 Bli kjent med maskinen Klargjøring av maskinen for bruk Installere batteriene Installere børstene eller padholderne Fylle oppløsningstanken Betjening av maskinen Våt skuring Våt oppsamling Etter bruk av maskinen Vedlikeholdsplan Vedlikehold Lade opp batteriene Kontrollere elektrolyttnivået i batteriene Smøring av maskinen Vedlikehold av sugemotoren Vedlikehold av nalen Justering av nalen Feilsøking Utløsing av kretsbrytere Dårlig vannoppsamling Streker etter nalen Rotasjonsmerker Tekniske spesifikasjoner FORM NO ConvertaMAX 20, 26 / BA 550, BA 650

3 INNEHÂLLSFÖRTECKNING SISÄLLYSLUETTELO Sida Introduktion... 5 Delar och service... 5 Namnplåt... 5 Uppackning av maskinen... 5 Försiktighetsuppmaningar och varningar... 8 Känn din maskin Förberedelse av maskinen före användning Installation av batterier Installation av borstar eller polerskivhållare Fyllning av lösningsmedelstanken Att använda maskinen Våtskurning Våtdammsugning Efter användning av maskinen Underhållsschema Underhåll Laddning av batterierna Kontroll av vattennivå i batteriet Smörjning av maskinen Service av sugmotorn Service av skrapan Justering av skrapan Felsökning Överströmsbrytarna löser ut Dålig vattenupptagning Ränder efter skrapan Virvelmärken Tekniska specifikationer Sivu Johdanto... 4 Varaosat ja huolto... 4 Tyyppikilpi... 4 Koneen purkaminen pakkauksesta... 4 Huomautukset ja varoitukset... 7 Koneen osat Koneen valmistelu käyttöönottoa varten Akkujen asennus Harjojen tai laikanpidikkeiden asennus Pesunestesäiliön täyttö Koneen käyttö Märkäharjapesu Märkäimurointi Käytön jälkeen Huoltokaavio Huolto Akkujen lataus Akkunesteen määrän tarkistus Koneen voitelu Imumoottorin huolto Imusuulakkeen huolto Imusuulakkeen säätö Vianmääritys Virrankatkaisimen laukeaminen Vesi kerääntyy huonosti Imusuulake jättää raitoja Pyörrejälkiä Tekniset tiedot FORM NO ConvertaMAX 20, 26 / BA 550, BA 650-3

4 INDLEDNING Denne manual vil hjælpe Dem til at få det bedste ud af Deres Nilfisk-Advance ConvertaMAX 20, 26 / BA 550, BA 650 automatiske skrubbe-/tørremaskine. Læs den grundigt, før De anvender maskinen. Bemærk: Fremhævede tal i parentes angiver en genstand, der er vist på side 10. Dette produkt er kun beregnet til erhvervsmæssig anvendelse. RESERVEDELE OG SERVICE Nødvendige reparationer skal udføres af Deres autoriserede Nilfisk-Advance Servicecenter, der beskæftiger fabriksuddannet servicepersonale og har et lager af originale Nilfisk-Advance reservedele og tilbehør. Kontakt Nilfisk-Advance vedrørende reservedele og service. Opgiv venligst model og serienummer, når De omtaler Deres maskine. INNLEDNING Denne håndboken vil gi deg maksimalt utbytte av din Nilfisk-Advance ConvertaMAX 20, 26 / BA 550, BA 650 automatiske skure/tørkemaskin. Les den grundig før du tar maskinen i bruk. Merk: Merk: tall i fet skrift og parentes henviser til et element som illustreres på side 10. Dette produktet er bare ment for kommersiell bruk. RESERVEDELER OG SERVICE Reparasjoner som måtte bli nødvendig, skal utføres hos ditt autoriserte Nilfisk- Advance Servicesenter, som disponerer fabrikksutdannet servicepersonell og lagerfører et utvalg av originale Nilfisk-Advance reservedeler og tilbehør. Ta kontakt med Nilfisk-Advance hvis du trenger service eller reservedeler. Vennligst oppgi modell- og serienummer for identifikasjon av maskin og type. (Forhandler påsæt servicelabel her.) (Forhandler fester serviceetikett her.) MÆRKEPLADE Maskinens model og serienummer fremgår af mærkepladen bag på maskinen. Disse oplysninger er nødvendige, når De bestiller reservedele til maskinen. Brug pladsen nedenfor til at notere maskinens model og serienummer til senere brug. Model Serienummer UDPAKNING AF MASKINEN Når maskinen leveres, skal De efterse forsendelseskassen og maskinen omhyggeligt for skader. Hvis der er tegn på beskadigelse, skal De gemme forsendelseskassen, så den kan blive undersøgt. Kontakt straks Nilfisk-Advance kundeserviceafdeling for at indgive krav vedrørende transportskade. Efter at kartonen er fjernet, skæres plastremmene over og træblokkene ved siden af hjulene fjernes. Tril maskinen fra pallen og ned på gulvet via en rampe. MERKEPLATE Modellnummeret og serienummeret til maskinen finner du på merkeplaten, som sitter på baksiden av maskinen. Denne informasjonen vil du trenge når du skal bestille reservedeler til maskinen. Bruk feltene nedenfor til å notere maskinens modell- og serienummer for senere behov. Modell Serienummer PAKKE UT MASKINEN Når maskinen leveres, bør transportkassen og maskinen straks inspiseres med tanke på skader. I tilfelle synlige skader må transportkassen tas vare på slik at den kan kontrolleres av transportøren som leverte den. Ta straks kontakt med Nilfisk-Advance Kundeservice hvis du vil kreve erstatning for transportskade. Når du har fjernet kartongen, kutter du plaststroppene og fjerner treklossene ved hjulene. Bruk en rampe når du skal ha maskinen ned fra pallen. 4 - FORM NO ConvertaMAX 20, 26 / BA 550, BA 650

5 INTRODUKTION Med hjälp av den här handboken kommer du att få ut mesta möjliga av din automatiska skur-/torkmaskin, Nilfisk-Advance ConvertaMAX 20, 26 / BA 550, BA 650. Läs handboken noggrant innan du använder maskinen. Obs: Siffror i fetstil inom parenteser avser en artikel som illustreras på sidan 12. Den här produkten är bara avsedd för kommersiell användning. DELAR OCH SERVICE Alla reparationer som eventuellt behöver göras ska utföras av ett auktoriserat Nilfisk-Advance Servicecenter, som har fabriksutbildad servicepersonal, och som använder Nilfisk-Advance originaldelar och tillbehör. Kontakta Nilfisk-Advance för reservdelar eller service. Ange alltid modell och serienummer när du har frågor om din maskin. (Återförsäljare, fäst etikett här). NAMNPLÅT Modellnummer och serienummer för din maskin visas på namnplåten baktill på maskinen. Denna information krävs vid beställning av reservdelar till maskinen. Notera modellnummer och serienummer för din maskin i utrymmet nedan för framtida referens. Modell Serienummer UPPACKNING AV MASKINEN Kontrollera noggrant om förpackningen eller maskinen har skador vid leveransen. Om det finns tecken på skador, spara förpackningen så att den kan kontrolleras. Kontakta Nilfisk-Advance kundservice omedelbart i händelse av skada. Ta först bort kartongen, skär sedan av plastbanden och ta bort träblocken bredvid hjulen. Använd en ramp för att rulla ner maskinen från lastpallen till golvet. JOHDANTO Tämän käyttöohjeen avulla automaattisen Nilfisk-Advance ConvertaMAX 20, 26 / BA 550, BA 650 yhdistelmäkoneen käyttö onnistuu parhaiten. Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöä. Huom. Suluissa ilmoitetut numerot viittaavat sivulla 10 olevaan kuvaan. Tämä tuote on tarkoitettu vain kaupalliseen käyttöön. VARAOSAT JA HUOLTO Mahdolliset korjaukset saa suorittaa Nilfisk-Advancen valtuutettu huoltokeskus, jossa työskentelee tehtaan kouluttamaa huoltohenkilökuntaa ja jolla on varastossaan alkuperäisiä Nilfisk-Advance-varaosia ja lisävarusteita. Ota yhteys Nilfisk-Advanceen varaosien tai huoltopalvelun hankkimiseksi. Mainitse aina koneesi malli ja sarjanumero. (Myyjä, kiinnitä huoltotarra tähän.) TYYPPIKILPI Koneen malli ja sarjanumero on merkitty koneen takana olevaan tyyppikilpeen. Tietoja tarvitaan tilattaessa koneen osia. Merkitse koneesi malli ja sarjanumero tähän, jotta ne löytyvät tarvittaessa. Malli Sarjanumero KONEEN PURKAMINEN PAKKAUKSESTA Kun kone on toimitettu perille, tarkista kuljetuspakkaus ja kone mahdollisten vaurioiden varalta. Jos vaurioita on havaittavissa, säilytä pakkausmateriaali tutkimuksia varten. Ota välittömästi yhteys Nilfisk-Advancen asiakaspalveluosastoon vaatiaksesi korvauksia kuljetusvaurioista. Kun olet poistanut kuljetuspakkauksen, leikkaa muovihihnat ja poista pyörien vierestä puukappaleet. Käytä ramppia koneen siirtämiseen lavalta lattialle. FORM NO ConvertaMAX 20, 26 / BA 550, BA 650-5

6 SIKKERHEDSVEJLEDNING SYMBOLER Nilfisk-Advance anvender følgende symboler til at angive potentielt farlige tilstande. Læs disse oplysninger omhyggeligt og tag de nødvendige skridt til at beskytte personale og ejendom. FARE! Anvendes til at advare om umiddelbare farer, der vil medføre alvorlig personskade eller død. ADVARSEL! Anvendes til at gøre opmærksom på en situation, der kan medføre alvorlig personskade. FORSIGTIG! Anvendes til at gøre opmærksom på en situation, der kan medføre mindre alvorlig personskade eller beskadigelse af maskinen eller anden ejendom. GENEREL SIKKERHEDSVEJLEDNING Særlige advarsler er anført for at advare mod potentiel fare for beskadigelse af maskinen eller personskade. ADVARSEL! * Denne maskine må kun anvendes af behørigt uddannede og autoriserede personer. * Hold gnister, flammer og rygende materialer på afstand af batterierne. Der sker udluftning af eksplosive luftarter under normal anvendelse. * Opladning af batterierne fremkalder yderst eksplosiv brint. Oplad kun batterierne i godt ventilerede områder og ikke i nærheden af åben ild. Ryg ikke under opladning af batterierne. * Tag alle smykker af ved arbejde i nærheden af elektriske komponenter. * Sæt hovedafbryderen på Off (O) og frakobl batterierne, før der udføres servicearbejde på elektriske komponenter. * Arbejd aldrig under en maskine uden sikkerhedsblokke eller stativer til at støtte maskinen. * Anvend ikke brændbare rengøringsmidler og anvend ikke maskinen på eller i nærheden af sådanne midler. Anvend ikke maskinen i områder, hvor der er brændbare væsker. * Rengør ikke denne maskine med højtryksrenser. * Anvend ikke denne maskine på ramper eller skråninger med en hældning på mere end 2%. FORSIGTIG! * Denne maskine er ikke godkendt til brug på offentlige stier eller veje. * Denne maskine egner sig ikke til opsugning af farligt støv. * Vær forsigtig ved brug af skrubbe- og slibesten. Nilfisk-Advance påtager sig intet ansvar for beskadigelse af gulve på grund af skrubbe- og slibesten. * Ved brug af denne maskine skal De sikre, at tredjemand, især børn, ikke udsættes for fare. * Før der udføres nogen form for service, skal De omhyggeligt læse alle instruktioner vedrørende denne funktion. * Lad ikke maskinen stå uden opsyn uden først at sætte hovedafbryderen på Off (O), tage nøglen ud og fastgøre maskinen. * Sæt hovedafbryderen på Off (O), før De udskifter børsterne, og før tilgangspanelerne åbnes. * Sørg for at forhindre, at hår, smykker eller løstsiddende tøj kommer i klemme i de bevægelige dele. * Vær forsigtig, når maskinen flyttes i frostvejr. Eventuelt vand i opløsnings- eller brugtvandstankene eller i slangerne kan fryse. GEM DENNE VEJLEDNING 6 - FORM NO ConvertaMAX 20, 26 / BA 550, BA 650

7 FORSIKTIGHETSREGLER OG ADVARSLER SYMBOLER Nilfisk-Advance bruker symbolene nedenfor til å varsle om potensielt farlige situasjoner. Les denne informasjonen nøye, og ta nødvendige forholdsregler for å beskytte personer og eiendom. FARE! Brukes til å varsle om overhengende fare som kan føre til alvorlig personskade eller livstruende situasjoner. ADVARSEL! Brukes til å varsle om situasjoner som kan føre til alvorlig personskade. FORSIKTIG! Brukes til å varsle om situasjoner som kan føre til lettere personskade eller skade på maskinen eller annen eiendom. GENERELLE SIKKERHETSANVISNINGER Bestemte forsiktighetsregler og advarsler er inkludert for å varsle deg om potensiell fare for skade på maskinen eller mulighet for personskade. ADVARSEL! * Denne maskinen skal bare betjenes av personer med nødvendig opplæring og tillatelse. * Sørg for at gnister, åpen framme og rykende materialer ikke kommer i kontakt med batteriene. Eksplosive gasser utskilles under normal drift. * Ved opplading av batteriene, dannes høyeksplosiv hydrogengass. Lad bare opp batteriene på steder med god ventilasjon, og unna åpen flamme. Ikke røyk under lading av batteriene. * Fjern alle løse smykker når du arbeider med elektriske komponenter. * Slå nøkkelbryteren av (O) og kople fra batteriene før du utfører noen form for arbeide på elektriske komponenter. * Arbeid aldri under en maskin uten at den er trygt understøttet av sikkerhetsblokker eller stativer. * Bruk ikke brennbare rengjøringsmidler, og bruk ikke maskinen i nærheten av slike midler, og bruk ikke maskinen i områder hvor det finnes antennbare væsker. * Ikke vask denne maskinen med høytrykksspyler. * Ikke bruk denne maskinen på ramper eller i skråninger med mer enn 2 graders helling. FORSIKTIG! * Denne maskinen er ikke godkjent for bruk på offentlig vei eller gangstier. * Denne maskinen er ikke egnet for oppsamling av helsefarlig støv. * Utvis forsiktighet ved bruk av skrapeskiver eller slipestein. Nilfisk-Advance kan ikke holdes ansvarlig for skade på gulv som skyldes bruk av skrapeskiver eller slipestein. * Når maskinen brukes, skal operatøren passe på at tredjepart, og især barn, ikke utsettes for fare. * Før noen servicefunksjon foretas, skal all informasjon som gjelder funksjonen være grundig lest og forstått. * Ikke etterlat maskinen uten tilsyn uten at du først har slått nøkkelbryteren av (O), fjernet nøkkelen og sikret maskinen. * Slå nøkkelbryteren av (O) før skifte av børster, og før du åpner noen tilgangspaneler. * Vær forsiktig slik at hår, smykker eller løse bekledningsartikler ikke setter seg fast i bevegelige deler. * Vær forsiktig ved flytting av maskinen ved temperaturer under frysepunktet. Vann som befinner seg i oppløsnings- eller oppsamlingstanken eller i slangene kan fryse, og føre til skader på ventiler og rørdeler. TA GODT VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE FORM NO ConvertaMAX 20, 26 / BA 550, BA 650-7

8 FÖRSIKTIGHETSUPPMANINGAR OCH VARNINGAR SYMBOLER Nilfisk-Advance använder symbolerna nedan för att visa på situationer som kan innebära fara. Läs alltid denna information noggrant, och utför nödvändiga säkerhetsåtgärder. Skydda personal och egendom. FARA! Varnar för omedelbara faror som kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall. VARNING! Varnar för situationer som kan orsaka allvarliga personskador. SE UPP! Varnar för situationer som kan orsaka lindriga personskador, maskinskador eller skador på annan egendom. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR Försiktighetsuppmaningar och varningar finns med för att varna dig för situationer som kan orsaka maskinskador eller personskador. VARNING! * Maskinen ska bara användas av personer som har behörighet och som genomgått korrekt utbildning. * Håll gnistor, flammor och rökutvecklande material borta från batterierna. Explosiva gaser ventileras ut under normal drift. * Laddning av batterierna gör att högexplosiv vätgas produceras. Ladda bara batterierna i väl ventilerade utrymmen, på behörigt avstånd från öppen flamma. Rök inte under batteriladdningen. * Ta av alla smycken när du arbetar i närheten av elektriska komponenter. * Stäng av maskinen med nyckelbrytaren (0-läge) och koppla från batterierna innan service utförs på elektriska komponenter. * Arbeta aldrig under en maskin utan säkerhetsblock eller stöd under maskinen. * Häll aldrig ut brandfarliga rengöringsmedel. Använd aldrig maskinen på eller i närheten av sådana rengöringsmedel. Använd inte maskinen i områden där brandfarliga rengöringsmedel förvaras. * Rengör inte maskinen med högtryckstvätt. * Använd inte maskinen på ramper eller ytor som lutar mer än 2 grader. SE UPP! * Den här maskinen är inte godkänd för användning på allmän väg eller cykelbana. * Den här maskinen är inte lämplig för upptagning av hälsovådligt damm. * Var försiktig vid användning av slipskivor och slipstenar. Nilfisk-Advance ska inte hållas ansvarigt för några skador på golvytor som orsakats av slipskivor eller slipstenar. * Se alltid till att tredje part, särskilt barn, inte utsätts för fara när du använder maskinen. * Innan du utför någon servicefunktion, läs noggrant alla anvisningar för den aktuella funktionen. * Lämna inte maskinen utan tillsyn. Stäng först av med nyckelbrytaren (läge O), ta ur nyckeln och säkra maskinen. * Stäng av nyckelbrytaren (O) innan du byter borstar och innan du öppnar några luckor. * Utför de åtgärder som krävs för att förhindra att hår, smycken eller lösa kläder fastnar i rörliga delar. * Iakttag försiktighet vid körning i temperaturer under fryspunkten. Vatten i lösningsmedelstankar eller returtankar eller i slangar kan frysa. SPARA DESSA ANVISNINGAR 8 - FORM NO ConvertaMAX 20, 26 / BA 550, BA 650

9 HUOMAUTUKSET JA VAROITUKSET SYMBOLIT Nilfisk-Advance käyttää alla olevia symboleja osoittamaan mahdollisia vaaratilanteita. Lue ohjeet huolellisesti ja ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin henkilöstön ja omaisuuden suojaamiseksi. VAARA! Varoittaa välittömästi uhkaavista vaaroista, jotka voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman. VAROITUS! Varoittaa tilanteista, joissa voi syntyä vakavia henkilövahinkoja. HUOMIO! Varoittaa tilanteista, joissa voi syntyä lieviä henkilövahinkoja tai joissa kone tai muu omaisuus voi vahingoittua. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET Erityisvaroitukset varoittavat mahdollisista vaaratilanteista, jotka voivat vahingoittaa konetta tai aiheuttaa henkilövahinkoja. VAROITUS! * Tätä konetta saa käyttää vain asianmukaisesti koulutettu ja valtuutettu henkilökunta. * Varo kipinöiden, liekkien ja savuavien materiaalien joutumista akkujen läheisyyteen. Akusta tuulettuu räjähtäviä kaasuja normaalin käytön aikana. * Akkujen lataaminen synnyttää erittäin räjähdysaltista vetykaasua. Lataa akut aina vain hyvin tuuletetuissa tiloissa, kaukana avotulesta. Älä tupakoi akkuja ladatessasi. * Älä käytä koruja työskennellessäsi sähkölaitteiden läheisyydessä. * Käännä päävirtakytkin pois päältä (O) ja kytke akut irti ennen sähkölaitteiden huoltoa. * Älä koskaan työskentele koneen alla, ellei konetta ole tuettu tukijalkojen varaan. * Älä käytä syttyviä puhdistusaineita, äläkä käytä konetta tällaisten aineiden läheisyydessä tai alueilla, joilla on tulenarkoja aineita. * Älä puhdista konetta painepesurilla. * Älä käytä konetta alustoilla, joiden kaltevuusaste on yli 2 prosenttia. HUOMIO! * Tätä konetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi yleisillä kaduilla ja teillä. * Konetta ei ole tarkoitettu terveydelle vaarallisen pölyn keräämiseen. * Ole varovainen käyttäessäsi hiontalevyjä ja kiillotuskiviä. Nilfisk-Advance ei vastaa niiden lattiapinnoille aiheuttamista vahingoista. * Varmista konetta käyttäessäsi, ettei muille, erityisesti lapsille, aiheudu vaaraa koneen käytöstä. * Lue huolellisesti kaikki ohjeet ennen huoltotöiden aloittamista. * Älä jätä konetta vartioimatta ennen kuin virtakytkin on kytketty pois päältä (O), avain poistettu paikaltaan ja koneen pysyminen paikallaan varmistettu. * Kytke virtakytkin pois päältä (O) ennen pesuharjojen vaihtoa ja ennen käyttöpaneelien avaamista. * Varo hiuksien, korujen tai vaatteiden tarttumista liikkuviin osiin. * Ole varovainen liikuttaessasi konetta pakkasella. Pesunesteessä, paluusäiliössä tai putkissa oleva vesi saattaa jäätyä. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET FORM NO ConvertaMAX 20, 26 / BA 550, BA 650-9

10 LÆR MASKINEN AT KENDE Når De læser denne manual, vil De nu og da møde et fremhævet tal i parentes f.eks.: (2). Disse tal refererer til en genstand, er vist på denne side. Se denne side, når De har behov for det, for at finde ud af hvor en genstand, der er nævnt i teksten, er placeret. 1 Påfyldning af opløsningstanken 2 Låg til brugtvandstank 3 Suge- / sugefodsarm 4 Pedal til hævning/sænkning af børste 5 Startstangen 6 Afløbsslange til opløsning / niveauindikator 7 Afløbsslange til brugtvand 8 Justeringsgreb til sugefod 9 Sugelæbeholder 10 Sugefod 11 Konnektor til batterilader 12 Batterimåler 13 Timemåler 14 Kontakt til opløsning, ON-Momentvis ON-OFF 15 Kontakt til afmontering af børste 16 Betjeningsgreb til opløsning 17 Betjeningsgreb til hastighedsbegrænsning 18 Hovedafbryder 19 Ekstra effektafbryder 20 Sugemotorens effektafbryder 21 Børstemotorens effektafbryder 22 Hjuldrevets effektafbryder 23 Arm til skrubbetryk 24 Børstedæk 25 Operatørens betjeningshåndtag FORM NO ConvertaMAX 20, 26 / BA 550, BA 650

11 BLI KJENT MED MASKINEN Når du leser i denne håndboken, vil du fra tid til annen komme over et tall i parentes med fet skrift for eksempel: (2). Disse tallene henviser til et element som vises på denne siden. Slå opp igjen på disse sidene når som helst du har behov for å finne den nøyaktige plasseringen til en komponent eller en kontroll som er nevnt i teksten. 1 Påfylling av oppløsningstank 2 Deksel for oppsamlingstank 3 Suge-/nalhendel 4 Heve/senkepedal for børstene 5 Kjørespak 6 Dreneringsslange/nivåindikator for oppløsningstank 7 Dreneringsslange for oppsamlingstank 8 Knott for naljustering 9 Sperrehake for nalblad 10 Nal 11 Batteriladekontakt 12 Batterinivåmåler 13 Timeteller 14 Oppløsningsbryter, PÅ-MOMENTANT PÅ-AV 15 Bryter for børstefjerning 16 Kontrollknott for oppløsningsflyt 17 Kontrollknott for fartsbegrensning 18 Hovednøkkelbryter 19 Kretsbryter for tilbehør 20 Kretsbryter for sugemotor 21 Kretsbryter for børstemotor 22 Kretsbryter for hjuldrift 23 Skuretrykkshendel 24 Børsteplate 25 Kontrollhåndtak FORM NO ConvertaMAX 20, 26 / BA 550, BA

12 KÄNN DIN MASKIN När du läser den här bruksanvisningen kommer du ibland att stöta på siffror i fetstil inom parentes exempelvis: (2). Dessa siffror avser en artikel som visas på den här sidan. Bläddra tillbaka till den här sidan när någon del nämns i texten, och du behöver ta reda på exakt var den sitter. 1 Fyllning av lösningsmedelstank 2 Returtankens lock 3 Spak för sugning / skrapa 4 Pedal för höjning / sänkning av borste 5 Drivpaddel 6 Tömningsslang för lösningsmedel / Nivåindikator 7 Tömningsslang för returtank 8 Inställningsratt för skrapa 9 Lås för skrapblad 10 Skrapa 11 Anslutning för batteriladdare 12 Batterimätare 13 Tidmätare 14 Omkopplare för lösning, TILL-momentant TILL-FRÅN 15 Omkopplare för borttagning av borste 16 Reglerratt för lösningsflöde 17 Reglerratt för hastighetsgräns 18 Huvudnyckelbrytare 19 Extra kretsbrytare 20 Kretsbrytare för sugmotor 21 Kretsbrytare för borstmotor 22 Kretsbrytare för hjuldrivning 23 Spak för skurtryck 24 Borstdäck 25 Manöverhandtag FORM NO ConvertaMAX 20, 26 / BA 550, BA 650

13 KONEEN OSAT Tätä käyttöohjetta lukiessasi tulet silloin tällöin näkemään sulkeissa olevan lihavoidun numeron esimerkki: (2). Numerot viittaavat tällä sivulla olevaan kuvaan. Voit aina tarvittaessa palata tälle sivulle tarkistamaan tekstissä mainitun osan sijainnin. 1 Pesunestesäiliön täyttöaukko 2 Likavesisäiliön kansi 3 Imun/imusuulakkeen vipu 4 Harjan nosto-/laskupoljin 5 Käyttöohjain 6 Pesunesteen tyhjennysletku / määrän mittari 7 Paluusäiliön tyhjennysletku 8 Imusuulakkeen säätönuppi 9 Imusuulakkeen lavan lukko 10 Imusuulake 11 Akkulaturin liitin 12 Akkujen tilan ilmaisin 13 Käyttötuntimittari 14 Pesunestekytkin, PÄÄLLÄ hetkellisesti PÄÄLLÄ POIS PÄÄLTÄ 15 Harjojen irrotuskytkin 16 Pesunestevirtauksen säätönuppi 17 Nopeudenrajoittimen säätönuppi 18 Päävirtakytkin 19 Varavirrankatkaisin 20 Imumoottorin virrankatkaisin 21 Harjamoottorin virrankatkaisin 22 Käyttömoottorin virrankatkaisin 23 Harjauspaineen säätövipu 24 Harjakansi 25 Käyttäjän säätökahva FORM NO ConvertaMAX 20, 26 / BA 550, BA

14 BESKRIVELSE AF BETJENINGSGREBENE: Påfyldning af opløsningstank (1) Åbnes for fyldning af opløsningstanken. Brug kun ikke-skummende kemikalier (kapacitet 75 liter) Låg til brugtvandstank (2) Her kommer spildevandet ind i tanken. Indeholder også en svømmerkugle, der lukker for sugeåbningen til sugemotoren, når tanken er fyldt. Sugefodsarm (3) Denne arm styrer både sugefod og sugemotor. Der er tre positioner: OFF, sugemotor ON og sugemotor ON med sugefoden mod gulvet. * Off * Vacuum ON I denne position løftes sugefoden let, medens sugemotoren stadig er aktiveret. Denne position kan bruges til støtte under skrubning eller giver sugekraft ved rengøring af fjerntliggende områder ved hjælp af tilbehør. * Vacuum ON med sugefoden mod gulvet Denne position er beregnet til opsamling af opløsning under skrubning. Pedal til hævning / sænkning af børste (4) Placeret i det bageste, højre hjørne tæt på gulvet. Denne pedal bruges til at hæve eller sænke børstehovedet. Startstangen (5) Er placeret foroven bag på maskinen. Operatøren kan få maskinen til at køre fremad ved at skubbe den fremad eller til at bakke ved at trække den bagud. Hastigheden kan varieres afhængig af hvor langt frem eller tilbage stangen flyttes. Når børstehovedet er i positionen DOWN, virker børster og opløsning, når drevet er aktiveret i en af retningerne, men de standser, når maskinen har stået stille i 1 sekund. Afløbsslange til opløsning / niveauindikator (6) Bruges til at tømme opløsningstanken og vise den aktuelle væskestand i tanken. Inddelingerne er markeret på siden af opløsningstanken ved siden af slangen. Afløbsslange til brugtvand (7) Anvendes til at tømme brugtvandstanken. Justeringsgreb til sugefod (8) Bruges til justering af sugefodens hældning. Drej grebet med uret for at vippe sugefoden bagud og mod uret for at vippe den fremad. Sugelæbeholder (9) Holder bageste sugelæbe på plads. Udløses for at udskifte bageste læbe. Sugefod (10) Opsamler opløsning efter skrubning. Konnektor til batterilader (11) Sæt batteriladeren i denne åbning for at oplade batterierne. Batterimåler (12) Viser batteriets aktuelle opladningsstand.. Timemåler (13) Viser hvor mange timer, maskinen har været i brug. Opløsningskontakt (14) Anvendes til at vælge driftsform for opløsningssystemet. Der er 3 forskellige funktionsmåder, nemlig: OFF, ON, MOMENTVIS ON. Det følgende indeholder en beskrivelse af hver funktion, og hvordan de vælges. OFF: I denne funktion er der lukket for væsketilførslen. ON: I denne funktion aktiveres væsketilførslen, når startstangen (5) er sat til at køre frem eller tilbage. Opløsningstilførslen er ellers afbrudt. MOMENTVIS ON: Opløsning kan udledes ved at trykke på opløsningsknappen og holde den nede. Opløsning spredes så længe knappen holdes nede. Funktionen anvendes til at gøre gulvet vådt forud for skrubning. Kontakt for afmontering af børste (15) Når børsten/børsterne skal afmonteres, skal maskinen være stationær og børstedækket (24) i positionen RAISED. Tryk kontakten til positionen REMOVE og slip den. Kontakten vil skifte til positionen OFF, og børsten/børsterne vil falde ned på gulvet. Betjeningsgreb til væsketilførsel (16) Drej dette greb til højre for at øge væsketilførslen til gulvet. Drej grebet til venstre for at nedsætte væsketilførslen til gulvet. Når startstangen (5) slippes fra enten fremadkørsel eller bakning, vil væsketilførslen standse automatisk. Den genoptages, når startstangen aktiveres. Betjeningsgreb til hastighedskontrol (17) Betjeningsgrebet til hastighedskontrol anvendes til at justere den maksimale hastighed ved både fremadkørsel og bakning. Hovedafbryder (18) Hovedkontakten. Ekstra effektafbryder (19) Sørger for beskyttelse mod overbelastning. Hvis den udløses, springer den ud. Nulstilles ved at vente ét minut og så trykke knappen ind igen. Hvis en effektafbryder udløses jævnligt, skal maskinen til service. Sugemotorens effektafbryder (20) Beskyttelse mod overbelastning af maskinens sugemotor. Hvis den udløses, springer den ud. Nulstilles ved at vente ét minut og trykke knappen ind igen. Hvis en effektafbryder udløses jævnligt, skal maskinen til service. Børstemotorens effektafbryder (21) Beskyttelse mod overbelastning af maskinens børstemotor. Hvis den udløses, springer den ud. Nulstilles ved at vente ét minut og så trykke knappen ind igen. Hvis en effektafbryder udløses jævnligt, skal maskinen til service. Hjuldrevets effektafbryder (22) Beskyttelse mod overbelastning af maskinens hjuldrevsmotor. Hvis den udløses, springer den ud. Nulstilles ved at vente ét minut og så trykke knappen ind igen. Hvis en effektafbryder udløses jævnligt, skal maskinen til service. Arm til skrubbetryk (23) Arm med to positioner, der giver to forskellige skrubbetryk. ØVERSTE STILLING: I denne position hviler skrubbedækkets fulde tryk mod gulvet. NEDERSTE STILLING: I denne position er skrubbetrykket ca. 30 pund lavere. Børstedæk (24) Indeholder børstedrevsmotor(er) og børste(r). Betjeningshåndtag (25) Operatøren holder fat her for at styre maskinen FORM NO ConvertaMAX 20, 26 / BA 550, BA 650

15 FUNKSJONELL BESKRIVELSE AV KONTROLLER: Påfylling for oppløsningstank (1) Åpne for å fylle oppløsningstanken; bruk bare ikke-skummende kjemikalier (kapasitet 20 gal. / 75 liter) Deksel for oppsamlingstank (2) Inngangspunkt for avfallsvann inn i tanken. Inneholder også flottørbryter som slår av strømmen til sugemotoren når tanken er full. Nalhendel (3) Denne hendelen kontrollerer både nalen og sugemotoren. Den har tre stillinger: AV, oppsuging PÅ og oppsuging PÅ med nalen på gulvet. * Av * Oppsuging PÅ Denne stillingen løfter nalen noe mens sugeeffekten fortsatt er slått på. Dette er nyttig for rygging under skuring, eller for å levere sugekraft for rengjøring på vanskelig tilgjengelige steder med tilbehørsverktøy. * Oppsuging PÅ med nalen på gulvet Denne stillingen er for oppsamling av oppløsning under skuring. Heve/senkepedal for børstene (4) Denne pedalen er plassert i høyre bakre hjørne nær gulvet, og brukes til å heve eller senke børstehodet. Kjørespaken (5) Denne spaken sitter øverst bak på maskinen, og brukes av operatøren til å sette maskinen i bevegelse forover ved å skyve spaken forover, eller bakover ved å trekke spaken bakover. Hastigheten varierer med hvor langt forover eller bakover spaken beveges. Når børstehodet er i stilling NED, vil børstene og oppløsningen aktiviseres når drift er valgt i en av retningene, men vil stoppe etter at maskinen har stått i ro i ett sekund. Dreneringsslange/nivåindikator for oppløsningstank (6) Brukes til å tømme oppløsningstanken og vise aktuelt oppløsningsnivå i tanken. Graderinger er merket på siden av oppløsningstanken ved siden av slangen. Dreneringsslange for oppsamlingstank (7) Brukes til å tømme oppsamlingstanken. Knott for naljustering (8) Brukes til å justere nalens hellingsvinkel. Drei knotten med urviserne for å helle nalen bakover, og mot urviserne for å helle den forover. Sperrehake for nalblad (9) Holder det bakre nalbladet og stroppene på plass; løsne for utskifting av nalbladet. Nal (10) Samler opp oppløsning under/etter skuring. Batteriladekontakt (11) Plugg batteriladeren inn i dennekontakten for å lade opp batteriene. Batterinivåmåler (12) Viser den aktuelle ladtetilstanden for batteriene. Timeteller (13) viser det akkumulerte antall timer maskinen har vært i drift. Oppløsningsbryter (14) Denne bryteren brukes til å velge driftsmodus for oppløsningssystemet. Det finnes 3 driftmoduser for dette systemet. Disse er AV, MOMENTANT PÅ og PÅ. Det følgende er en beskrivelse av hver modus og hvordan de brukes. AV: I denne modusen er strømmen av oppløsning slått av. PÅ: I denne modusen er strømmen av oppløsning slått på så lenge kjørespaken (5) står i stilling forover eller bakover. Strømmen av oppløsning er ellers slått av. MOMENTANT PÅ: Oppløsning kan sprøytes ut ved å trykke inn oppløsningsknappen og holde den inne. Oppløsning blir sprøytet ut så lenge knappen holdes inne. Dette brukes til å forhåndsfukte gulvet før skuring. Bryter for børstefjerning (15) Når du vil fjerne børsten(e) fra maskinen, skal maskinen stå i ro og børsteplaten (24) være i HEVET stilling. Trykk bryteren til stilling FJERN og slipp den. Bryteren vil sprette til AV-stilling, og børsten(e) vil droppes til gulvet. Kontrollknott for oppløsningsflyt (16) Drei denne kontrollen til høyre for å øke mengden av oppløsningsflyt til gulvet. Drei den til venstre for å redusere mengden av oppløsningsflyt til gulvet. Når kjørespaken (5) returneres fra stilling forover eller bakover, vil strømmen av oppløsning stoppe automatisk, og gjenopptas når driften settes i gang igjen. Kontrollknott for fartsbegrensning (17) Kontrollknotten for fartsbegrensning brukes til å regulere den maksimale kjørehastigheten både for- og bakover. Hovednøkkelbryter (18) Den sentrale strømbrytere. Kretsbryter for tilbehør (19) Gir beskyttelse mot overbelastning. Hvis kretsbryteren blir utløst, spretter den ut. For tilbakestilling: vent ett minutt og trykk knappen inn igjen. Hvis noen av kretsbryterne utløses gjentatte ganger, trenger maskinen ettersyn. Kretsbryter for sugemotor (20) Gir beskyttelse mot overbelastning av maskinens sugemotor. Hvis kretsbryteren blir utløst, spretter den ut. For tilbakestilling: vent ett minutt og trykk knappen inn igjen. Hvis noen av kretsbryterne utløses gjentatte ganger, trenger maskinen ettersyn. Kretsbryter for børstemotor (21) Gir beskyttelse mot overbelastning av maskinens børstemotor. Hvis kretsbryteren blir utløst, spretter den ut. For tilbakestilling: vent ett minutt og trykk knappen inn igjen. Hvis noen av kretsbryterne utløses gjentatte ganger, trenger maskinen ettersyn. Kretsbryter for hjuldrift (22) Gir beskyttelse mot overbelastning av maskinens fremdriftsmotor. Hvis kretsbryteren blir utløst, spretter den ut. For tilbakestilling: vent ett minutt og trykk knappen inn igjen. Hvis noen av kretsbryterne utløses gjentatte ganger, trenger maskinen ettersyn. Skuretrykkshendel (23) Hendelen har to stillinger, for to ulike skuretrykk. Øverste stilling: I denne stillingen hviler hele vekten av skureplaten på gulvet. Nedre stilling: I denne stillingen er skuretrykket ca. 15 kg mindre. Børsteplate (24) Omfatter børstemotor(er) og børste(r). Kontrollhåndtak (25) Operatøren holder fast i denne for å styre/kontrollere maskinen. FORM NO ConvertaMAX 20, 26 / BA 550, BA

16 REGLAGE FUNKTIONSBESKRIVNING: Fyllning av lösningsmedelstank (1) Öppna för att fylla lösningsmedelstanken. Använd endast icke-löddrande kemikalier (kapacitet 75 liters) Returtankens lock (2) Spillvattnets inlopp till tanken. Innehåller också en flottörkula som stänger av insugningsporten till sugmotorn när tanken är full. Spak för skrapa (3) Spaken styr både skrapan och sugmotorn. Det finns tre lägen: FRÅN, sugning TILL och sugning TILL med skrapan på golvet. * Från * Sugning TILL I detta läget lyfts skrapan något medan sugningen fortfarande är tillslagen. Detta kan användas för förbättring under skurningen, eller sugning av avlägset belägna områden med ett tillbehör. * Sugning TILL med skrapan på golvet Detta läge är för upptagning av lösningen under skurning. Pedal för höjning / sänkning av borste (4) Placerad i bakre högra hörnet nära golvet. Pedalen används för att höja eller sänka borsthuvudet. Drivpaddel (5) Placerad baktill på maskinens ovansida. Användaren kan köra maskinen framåt genom att skjuta den framåt, eller backa den genom att dra den bakåt. Hastigheten kan varieras beroende på hur långt framåt eller bakåt paddeln flyttas. När borsten är i läget NED startar borstarna och lösningsmatningen när drivningen startas i valfri riktning, men stannar när maskinen har stått stilla under 1 sekund. Tömningsslang för lösningsmedel / Nivåindikator (6) Används för att tömma lösningstanken och visar lösningsnivån i tanken. Tanken är graderad på sidan bredvid slangen. Tömningsslang för returtank (7) Används för att tömma returtanken. Inställningsratt för skrapa (8) Används för att ställa in skrapans lutning. Vrid ratten medurs för att luta skrapan bakåt, och moturs för att luta skrapan framåt. Lås för skrapblad (9) Håller fast det bakre skrapbladet och fästbanden. Lossa låset vid byte av det bakre bladet. Skrapa (10) Tar upp lösningen efter skurningen. Anslutning för batterilagare (11) Anslut batteriladdaren till detta uttag för att ladda batterierna. Batterimätare (12) Visar batteriernas laddning. Tidmätare (13) Visar det antal timmar som maskinen använts. Omkopplare för lösning (14) Den här omkopplaren används för att välja arbetsläge för lösningssystemet. Systemet har 3 arbetslägen. De är FRÅN, TILL samt MOMENTANT TILL. Här följer en beskrivning av varje arbetsläge, och hur man väljer arbetsläge. FRÅN: I detta läge är lösningsflödet avstängt. TILL: I detta läge slås lösningsflödet till varje gång drivpaddeln (5) är i fram- eller backläge. I annat fall är lösningsflödet avstängt. MOMENTANT TILL: Lösningen kan spridas genom att trycka och hålla in lösningsknappen. Lösningen sprids så länge som knappen hålls in. Detta används vid förvätning av golvet före skurning. Omkopplare för borttagning av borste (15) För att ta bort borsten/borstarna från maskinen, låt maskinen stå stilla och ha borstdäcket (24) i UPPHÖJT läge. Tryck omkopplaren till läget REMOVE (Ta bort) och släpp. Omkopplaren slår om till OFF-läget (FRÅN) och borstarna faller ner på golvet. Reglerratt för lösningsflöde (16) Vrid den här skivan åt höger för att öka lösningsflödet till golvet. Vrid åt vänster för att minska mängden lösning till golvet. När drivpaddeln (5) släpps, antingen från fram- eller backläget, stoppar lösningsflödet automatiskt, och fortsätter när drivningen aktiveras igen. Reglerratt för hastighetsgräns (17) Reglerratten för hastighetsbegränsaren används för att ställa in högsta hastighet både framåt och bakåt. Huvudnyckelbrytare (18) Maskinens huvudbrytare. Extra kretsbrytare (19) Skyddar mot överbelastning. Om den löser ut kommer knappen att tryckas ut. För att återställa måste du vänta en minut och sedan trycka in knappen igen. Om någon kretsbrytare löser ut upprepade gånger behöver maskinen service. Kretsbrytare för sugmotor (20) Skyddar mot överbelastning av maskinens sugmotor. Om den löser ut kommer knappen att tryckas ut. För att återställa måste du vänta en minut och sedan trycka in knappen igen. Om någon kretsbrytare löser ut upprepade gånger behöver maskinen service. Kretsbrytare för borstmotor (21) Skyddar mot överbelastning av maskinens borstmotor. Om den löser ut kommer knappen att tryckas ut. För att återställa måste du vänta en minut och sedan trycka in knappen igen. Om någon kretsbrytare löser ut upprepade gånger behöver maskinen service. Kretsbrytare för hjuldrivning (22) Skyddar mot överbelastning av maskinens hjuldrivmotor. Om den löser ut kommer knappen att tryckas ut. För att återställa måste du vänta en minut och sedan trycka in knappen igen. Om någon kretsbrytare löser ut upprepade gånger behöver maskinen service. Spak för skurtryck (23) Tvålägesspaken ger två olika skurtryck. ÖVRE LÄGE: I detta läge ligger skurdäckets hela vikt mot golvet. NEDRE LÄGE: I detta läge är skurtrycket cirka 30 kp lägre. Borstdäck (24) Innehåller borstdrivmotorn (motorerna) och borsten (borstarna). Manöverhandtag (25) Användaren håller i denna för att manövrera maskinen FORM NO ConvertaMAX 20, 26 / BA 550, BA 650

17 OHJAIMIEN TOIMINTOJEN KUVAUS: Pesunestesäiliön täyttöaukko (1) Avaa aukon kansi ja täytä pesunestesäiliö käytä vain vaahtoamattomia kemikaaleja (vetoisuus 75 litraa). Paluusäiliön kansi (2) Kohta, josta jätevesi valuu säiliöön. Säiliössä on myös uimuri, joka sulkee imumoottorin imuaukon, kun säiliö on täynnä. Imusuulakkeen vipu (3) Ohjaa sekä imusuulaketta että imumoottoria. Vivulla on kolme asentoa: POIS PÄÄLTÄ, imu PÄÄLLÄ sekä imu PÄÄLLÄ ja imusuulake lattialla. * Pois päältä * Imu PÄÄLLÄ Tämä asento nostaa imusuulaketta hieman ja jättää imun päälle. Sitä voidaan käyttää peruutettaessa harjapesun aikana tai puhdistettaessa kaukaisia alueita lisälaitteella. * Imu PÄÄLLÄ ja imusuulake lattialla Tässä asennossa pesuneste kerätään harjapesun aikana. Harjan nosto-/laskupoljin (4) Tämä poljin sijaitsee oikeassa takakulmassa lähellä lattiaa, ja sillä nostetaan tai lasketaan harjapäätä. Käyttöohjain (5) Sijaitsee koneen päällä sen takaosassa. Käyttäjä voi liikuttaa konetta eteenpäin työntämällä ohjainta eteenpäin tai peruuttaa vetämällä sitä taaksepäin. Nopeus vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon ohjainta siirretään eteen tai taakse. Kun harjan pää on ALHAALLA -asennossa, harjat ja pesuneste ovat käytössä kun kone liikkuu jompaankumpaan suuntaan, mutta ne pysähtyvät kun kone on pysähdyksissä 1 sekunnin ajan. Pesunesteen tyhjennysletku / määrän mittari (6) Letkua käytetään pesunestesäiliön tyhjentämiseen, ja mittari näyttää säiliössä olevan pesunesteen määrän asteikko on pesunestesäiliön kyljessä, letkun vieressä. Paluusäiliön tyhjennysletku (7) Käytetään paluusäiliön tyhjentämiseen. Imusuulakkeen säätönuppi (8) Käytetään imusuulakkeen kallistuksen säätöön. Imusuulake kallistuu taaksepäin, kun käännät nuppia myötäpäivään, ja eteenpäin, kun käännät nuppia vastapäivään. Imusuulakkeen lavan lukko (9) Pitää imusuulakkeen taaemman lavan ja hihnat paikallaan vapauta, jos haluat vaihtaa taaemman lavan. Imusuulake (10) Kerää pesunesteen harjapesun jälkeen. Akkulaturin liitin (11) Lataa akut kytkemällä akkulaturi tähän. Akkujen tilan ilmaisin (12) Näyttää akkujen senhetkisen lataustilan. Käyttötuntimittari (13) Näyttää, montako tuntia konetta on käytetty. Pesunestekytkin (14) Tällä kytkimellä valitaan pesunestejärjestelmän toimintatila. Järjestelmällä on kolme tilaa: POIS PÄÄLTÄ, PÄÄLLÄ, HETKELLISESTI PÄÄLLÄ. Seuraavassa on kuvaus kustakin tiimusuulake ja niiden valinnasta. POIS PÄÄLTÄ: Tässä tilassa pesunesteen virtaus on pois päältä. PÄÄLLÄ: Tässä tilassa pesunesteen virtaus kytkeytyy päälle aina kun käyttöohjainta (5) on siirretty eteen tai taakse. Muina aikoina pesunesteen virtaus on pois päältä. HETKELLISESTI PÄÄLLÄ: Pesunestettä voidaan päästää painamalla pesunestepainiketta ja pitämällä sitä pohjassa. Pesunestettä päästetään niin kauan kuin painiketta pidetään pohjassa. Tämä mahdollistaa lattian esikastelun ennen harjapesua. Harjojen irrotuskytkin (15) Kun irrotat harjaa/harjoja koneesta, pidä kone paikallaan ja harjakansi (24) NOSTETTU -asennossa. Paina kytkin IRROTUS - asentoon ja vapauta se. Kytkin napsahtaa POIS-asentoon, ja harjat putoavat lattialle. Pesunestevirtauksen säätönuppi (16) Jos haluat lisätä pesunesteen virtausta lattialle, käännä tätä valitsinta oikealle. Jos haluat vähentää virtausta, käännä valitsinta vasemmalle. Kun käyttöohjain (5) vapautetaan ajettaessa joko eteen- tai taaksepäin, pesunesteen virtaus loppuu automaattisesti ja jatkuu, kun ajoa jatketaan. Nopeudenrajoittimen säätönuppi (17) Nopeudenrajoittimen säätönupilla säädetään sekä eteenpäin ajon että peruutuksen maksiminopeus. Päävirtakytkin (18) Kytkee ja katkaisee virran. Varavirrankatkaisin (19) Suojaa ylikuormitukselta. Katkaisin ponnahtaa ulos lauetessaan. Saat sen palautetuksi alkuasentoon odottamalla minuutin ja painamalla sen sitten takaisin sisään. Jos katkaisin laukeaa toistuvasti, vie kone huoltoon. Imumoottorin virrankatkaisin (20) Suojaa koneen imumoottoria ylikuormitukselta. Katkaisin ponnahtaa ulos lauetessaan. Saat sen palautetuksi alkuasentoon odottamalla minuutin ja painamalla sen sitten takaisin sisään. Jos katkaisin laukeaa toistuvasti, vie kone huoltoon. Harjamoottorin virrankatkaisin (21) Suojaa koneen harjamoottoria ylikuormitukselta. Katkaisin ponnahtaa ulos lauetessaan. Saat sen palautetuksi alkuasentoon odottamalla minuutin ja painamalla sen sitten takaisin sisään. Jos katkaisin laukeaa toistuvasti, vie kone huoltoon. Käyttömoottorin virrankatkaisin (22) Suojaa koneen käyttömoottoria ylikuormitukselta. Katkaisin ponnahtaa ulos lauetessaan. Saat sen palautetuksi alkuasentoon odottamalla minuutin ja painamalla sen sitten takaisin sisään. Jos katkaisin laukeaa toistuvasti, vie kone huoltoon. Harjauspaineen säätövipu (23) Kahden asennon vivulla voidaan säätää kaksi eri harjauspainetta. YLÄASENTO: Tässä asennossa harjakannen koko paino kohdistuu lattiaan. ALA-ASENTO: Tässä asennossa harjauspaine on noin 14 kg vähäisempi. Harjakansi (24) Sisältää harjamoottorin/-moottorit ja harjan/harjat. Käyttäjän säätökahva (25) Käyttäjä ohjaa konetta tällä kahvalla. FORM NO ConvertaMAX 20, 26 / BA 550, BA

18 BESKRIVELSE AF KONTROLMODULET Nilfisk-Advance skrubbemaskiner har et elektronisk modul, der styrer aktiveringen af skrubbebørstemotorerne ved skrubning og afmontering af børster/ rondeller, samt lavspændingsafbryderfunktionen. Ved normal skrubning aktiveres børstemotoren/-motorerne kun, hvis børsterne er nede og gasreguleringen er i positionen fremad eller bak. Når børster/rondeller skal afmonteres, skal skrubbedækket være i øverste stilling. Børster/rondeller afmonteres ved et enkelt tryk på kontakten. Modulet lader børstemotoren køre et øjeblik og stopper den så hurtigt. Lavspændingsafbryderen kan justeres til to forskellige tærskler. Den normale indstilling afbryder ved 1,75 volt pr. celle og den anden indstilling afbryder ved 1,83 volt pr. celle. Niveauet vælges ved kortvarigt at trykke den trykknapkontakt ned, der er placeret på modulets kredsløbsplade. Der er en LED indikator på kredsløbspladen, der giver følgende indikationer: OFF ingen batterieffekt, kontakten er på off, eller modulet virker ikke LANGSOM BLINKEN alternativ lavspændingstærskel valgt HURTIG BLINKEN standard lavspændingstærskel valgt ON modulet er i lavspændings afbryderfunktion skrubbemotoren virker ikke, før batterierne genoplades. Det er vigtigt at bemærke, at dette modul ikke er tilsluttet Curtis batterimåleren. Derfor kan det ske men det sker ikke nødvendigvis at måleren blinker, når modulet hindrer børstemotoren i at arbejde, afhængig af den valgte tærskel for lavspændingsafbryderen. BESKRIVELSE AV KONTROLLMODULER De 20 og 26 tommers Nilfisk-Advance skuremaskinene har en elektronisk modul som styrer aktiveringen av skurebørstemotorene for skuring, for fjerning av børster/pads, og for funksjonen for utkopling ved lav spenning. For normal skuring vil børstemotoren(e) bare aktiveres hvis børstene er nede og kjørehendelen er i stilling forover eller bakover. For fjerning av børster/pads må skureplaten være i hevet stilling. Da kan børster/pads ganske enkelt fjernes ved å trykke på bryteren for børstefjerning (15). Modulen vil kjøre børstemotoren et øyeblikk, og stoppe den hurtig. Utkopling ved lav spenning er justerbar for to forskjellige terskelgrenser. Den normale innstillingen kutter ut ved 1,75 volt per celle, og den alternative innstillingen kutter ut ved 1,83 volt per celle. Utkoplingsnivået velges ved å trykke kort på trykkbryteren på modulens kretskort. På kretskortet finnes en lysdiode som gir følgende indikasjoner: AV ingen batteristrøm, nøkkelbryteren er av, eller modulen fungerer ikke SAKTE BLINK - alternativ terskelgrense for lav spenning er valgt HURTIG BLINK - standard terskelgrense for lav spenning er valgt PÅ - modulen er i utkoplet modus grunnet lav spenning skuremotoren vil ikke fungere før batteriene lades opp Det er viktig å merke seg at denne modulen ikke er tilkoplet Curtis-batterinivåmåleren. Derfor kan måleren blinke eller ikke blinke når modulen kutter ut driften av børstemotorene, avhengig av hvilken terskelgrense som er valgt FORM NO ConvertaMAX 20, 26 / BA 550, BA 650

19 BESKRIVNING AV MANÖVERMODULEN 21- och 26-tumsskurmaskinerna från Nilfisk-Advance har en elektronikmodul som styr aktiveringen av skurborstmotorerna för skurning och borttagning av borstar/polerskivor och funktionen för avstängning vid låg spänning. Vid normal skurning aktiveras borstmotorn (motorerna) bara om borstarna är nere och om gasreglaget är i fram- eller backläget. Vid borttagning av borstar/polerskivor måste skurdäcket vara i läge Upp. Om du behöver ta bort borstar/skivor trycker du bara på borttagningsomkopplaren. Modulen kör borstmotorn helt kort och stannar sedan snabbt. Funktionen för avstängning vid låg spänning kan ställas in för två olika tröskelvärden. I normalläget sker avstängningen vid 1,75 volt per cell, och i alternativläget sker avstängningen vid 1,83 volt per cell. Avstängningsnivån väljs genom att man kort trycker på knappen på modulkretskortet. På kretskortet finns en lysdiod som visar följande information: SLÄCKT ingen batterispänning, nyckeln är urtagen, eller så fungerar inte modulen BLINKAR LÅNGSAMT alternativ tröskelspänning är vald BLINKAR SNABBT standardtröskelspänning är vald LYSER modulen är i läge för avstängning vid låg spänning skurmotorn startar inte förrän batterierna laddats upp Det är viktigt att notera att den här modulen inte är ansluten till Curtis batterimätare. Därför kan bränslemätaren blinka, eller inte blinka, när modulen stoppar borstmotorn, beroende på vilken tröskelspänning som valts. OHJAUSMODUULIN KUVAUS 20 ja 26 tuuman Nilfisk-Advance-harjauskoneissa on sähkömoduuli, joka säätelee pesuharjamoottorien aktivointia harjapesua ja harjojen/laikkojen irrotusta varten sekä matalan jännitteen katkaisinta. Normaalissa harjapesussa harjamoottori(t) aktivoituu vain jos harjat ovat alhaalla ja kaasuläppä eteen- tai peruutusasennossa. Harjoja/laikkaa irrotettaessa harjapesukannen on oltava yläasennossa. Irrota harjat/laikkat painamalla irrotuskytkintä. Moduuli käyttää harjamoottoria hetken ja pysäyttää sen sitten nopeasti. Matalan jännitteen katkaisimelle voidaan säätää kaksi eri kynnysarvoa. Normaali asetus katkaisee virran, kun jännite on 1,75 volttia/pari, ja vaihtoehtoinen asetus katkaisee virran, kun jännite on 1,83 volttia/pari. Katkaisukynnys valitaan pitämällä moduulin piirilevyn painiketta hetken pohjassa. Piirilevyssä on LED-ilmaisin, jolla on seuraavat merkitykset: EI PALA - akuissa ei virtaa, avain on poissa paikaltaan tai moduuli ei toimi HIDAS VÄLÄHTELY - vaihtoehtoinen matalan jännitteen katkaisu valittu NOPEA VÄLÄHTELY - normaali matalan jännitteen katkaisu valittu PALAA - moduuli on matalan jännitteen katkaisutilassa harjapesumoottori ei toimi ennen kuin akut ladataan uudelleen Huomaa, että moduulia ei ole liitetty Curtis-akkutilanilmaisimeen. Tämän vuoksi tilanilmaisin saattaa joko välkkyä tai olla välkkymättä, kun moduuli estää harjamoottorin käytön valitun matalan jännitteen katkaisukynnyksen perusteella. FORM NO ConvertaMAX 20, 26 / BA 550, BA

20 MONTERING AF BATTERIERNE ADVARSEL! Vær særdeles forsigtig ved arbejde med batterierne. Svovlsyre i batterierne kan medføre alvorlig personskade, hvis den kommer i kontakt med hud eller øjne. Brint udluftes fra batterierne gennem åbninger i batterihætterne. Denne luft kan antændes af lysbuer, gnister eller åben ild. Under servicearbejde på batterierne * Tag alle smykker af * Rygning forbudt * Bær sikkerhedsbriller, gummihandsker og gummiforklæde * Arbejd i et område med god udluftning * Lad ikke værktøj komme i berøring med mere end én batteripol ad gangen FORSIGTIG! De elektriske komponenter i denne maskine kan blive alvorligt beskadigede, hvis batterierne ikke monteres og tilsluttes korrekt. Batterierne skal monteres af Nilfisk-Advance, en faglært elektriker eller batterifabrikanten. 1 Tag batterierne ud af deres forsendelseskasse og efterse dem omhyggeligt for revner eller anden beskadigelse. Hvis der er tegn på beskadigelse, kontaktes fragtføreren eller batterifabrikanten for at indgive krav vedrørende beskadigelsen. 2 Sæt hovedafbryderen (18) på OFF og tag nøglen ud. 3 Tip brugtvandstanken til siden, til den låste position. Tag batterikablerne ud af batterirummet. 4 Maskinen leveres fra fabrikken med tilstrækkelige batterikabler til at montere 6 volt, 244 amp timers batterier. Løft forsigtigt batterierne ind i batterirummet og placer dem nøjagtigt som vist. Fastgør batterierne så tæt til maskinens bagside som muligt. 5 Klemmerne på batterikablerne er mærket + for positiv og for negativ. Monter batterikablerne som vist med klemmerne mærket + på de positive batteripoler og klemmerne mærket på de negative poler. Anbring kablerne, så batterihætterne let kan afmonteres, når der skal udføres service. 6 Stram forsigtigt møtrikken i hver batteripol, indtil klemmen ikke drejer på batteriet. Stram så møtrikken endnu en omgang. Polklemmerne må ikke overstrammes, så vil de være meget vanskelige at afmontere ved fremtidige serviceopgaver. 7 Kom batterismørelse på polklemmer og poler (fås i de fleste biludstyrsforretninger). 8 Sæt en af de sorte gummihætter på hver af polerne. MONTERING AF BØRSTER ELLER RONDEL- HOLDERE 1 Kontroller at børstedækket er i den hævede position, og drej så hovedafbryderen (18) på OFF. ADVARSEL! Bevægelige dele sæt hovedafbryderen (18) på OFF og tag nøglen ud, før der udføres service. 2 Hvis der anvendes rondeller, sættes rondellen/rondellerne på rondelholderen/ -holderne. 3 Anbring børste-/rondelholder under det hævede børstedæk (24). BE- MÆRK: børsten/børsterne skal centreres på børstedrevsmotoren/-motorerne. 4 Sænk pedalen til hævning/sænkning af børsten (4). 5 Sæt hovedafbryderen (18) på ON og berør hurtigt startstangen for at aktivere børste-/rondelholder. BEMÆRK: Børsten/børsterne kan også monteres og afmonteres ved at dreje dem af eller på børstedrevene manuelt. OPFYLDNING AF OPLØSNINGSTANKEN Fyld opløsningstanken med maksimalt 75 liter rengøringsopløsning. Fyld højst opløsningstanken til 7,5 cm fra tankens top. Opløsningen skal være en blanding af vand og det korrekte rengøringsmiddel til opgaven. Følg altid fortyndingsvejledningen på den label, der er på kemikaliets emballage. FORSIGTIG! Brug kun lavtskummende, ikke brændbare, flydende rengøringsmidler, der er beregnet til maskinbrug FORM NO ConvertaMAX 20, 26 / BA 550, BA 650

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køleskab Jääkaappi Kjøleskap Kylskåp ERC37208W ERC37255W ERC37255X 2 electrolux Indhold Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi tænker

Lisätiedot

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 ERF3703AOW...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 EN3449AFX EN3449AFW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A 17-381_manual_120507.indd 2012-05-7, 13.17.02 Art. 17-381 PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB PUMPAUTOMAT

Lisätiedot

BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE

BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Lisätiedot

Kompressor/Kompressori

Kompressor/Kompressori Bruksanvisning/Käyttöohje Kompressor/Kompressori Art. 17-620 Art. 17-625 Art. 17-630 Art. 17-635 Art. 17-640 Art. 17-645 Art. 17-6030 Art. 17-6033 Art. 17-6040 Art. 17-6043 S N Fin S FUNKTION Kompressorn

Lisätiedot

FRAMTID DK NO FI SE OV10

FRAMTID DK NO FI SE OV10 FRAMTID DK NO FI SE OV10 DANSK 4 NORSK 20 SUOMI 35 SVENSKA 51 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Før ibrugtagning 6 Daglig brug 7 Tilberedningstabeller 11 Vedligeholdelse og rengøring

Lisätiedot

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 EUF2903AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 ESF6510LOW ESF6510LOX...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi)

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) Tack för ditt val av Opranic! Med detta köp, har du valt en modern, högkvalitativ värmare.

Lisätiedot

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler på maskinen: Förklaring av varningsnivåer VARNING! VIKTIGT! OBS!

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler på maskinen: Förklaring av varningsnivåer VARNING! VIKTIGT! OBS! Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje WC 48 Se Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT MK 8V Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Sladdlöst Maskinset MK 8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2.

Lisätiedot

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 EUF2906AOW EUF2906AOX...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

alarm clock // radio controlled //

alarm clock // radio controlled // Electronics alarm clock // radio controlled // Radio controlled (100% accurate) // Alarm function with snooze // Indoor thermometer // Calendar with day of week // Type 4943 4943_UL_UVN_100214.indd 1 2/13/2014

Lisätiedot

MANUAL TJEP ST15/50 Concrete bradgun

MANUAL TJEP ST15/50 Concrete bradgun MANUAL TJEP ST15/50 Concrete bradgun ESSVE art no: 711057 Model: TJEP ST15/50 Length: 270 mm Width: 70 mm Height: 255 mm Weight: 1,5 kg Magazine capacity: 50 brads Air pressure: 4,9 7,8 bar Brad type:

Lisätiedot

Motorsåg 14" bensin. Motorsag 14" bensin. Moottorisaha 14" bensiini. Motorsav 14" benzin

Motorsåg 14 bensin. Motorsag 14 bensin. Moottorisaha 14 bensiini. Motorsav 14 benzin Motorsåg 14" bensin Motorsag 14" bensin Moottorisaha 14" bensiini Motorsav 14" benzin 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI 2 SE Motorsåg 14" bensin 2. INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av motorsågen

Lisätiedot

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 20 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 20 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57 A8900GNW A8900GNB A8900GNX DA Brugsanvisning FI Käyttöohje 0 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57 www.aeg.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3. BETJENINGSPANEL.........................................................

Lisätiedot

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI Bruksanvisning og installasjonsinstrukser Bruksanvisning och monteringsinstruktioner Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI 25 kgf ø 110 mm Copyright 2003, 2004 Vetus den Ouden n.v. Schiedam Holland

Lisätiedot

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 EUF2748AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 EUF2944AOW EUF2944AOX EUF2944AOK EUF2944AEX EUF2944AEW EUF2944ACX EUF2944ACW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com

Lisätiedot

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Hygrostatvred Varningslampa Fläktvred Frontgaller Luftfilter Slangkoppling Vattenbehållare Världsledande avfuktare från Wood s WC Wood är en världsledande tillverkare

Lisätiedot

MICROWAVE OVEN GMI 1030 X

MICROWAVE OVEN GMI 1030 X MICROWAVE OVEN GMI 1030 X DA FL NO SV INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Vigtige anvisninger

Lisätiedot

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna SENA RS7* RS54H* RS57H* Kylskåp Bruksanvisning tänk dig möjligheterna Tack för att du köpt en produkt från Samsung. Registrera produkten på www.samsung. se för att få en mer komplett service. www.samsung.com/register

Lisätiedot

MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD

MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD FM/AM(RDS)/CD/USB/MP3/WMA 2011 Biltema Nordic Services AB Marinstereo/CD Denna manual innehåller viktig information om hur produkten

Lisätiedot

1 Sätt in tryckknappen A i ramen B framifrån, se till att den fastnar med ett klickande. Symbolen "+" på batterifacket måste vara uppåt.

1 Sätt in tryckknappen A i ramen B framifrån, se till att den fastnar med ett klickande. Symbolen + på batterifacket måste vara uppåt. CONNECT radiotryckknapp Merten009V0--000/0 sv CONNECT radiotryckknapp Bruksanvisning no fi För din säkerhet CONNECT radiotryckknapp, -kanal Art.nr WDE0090, WDE0090, WDE0090 CONNECT Radiotryckknapp, -kanal

Lisätiedot

Bruksanvisning Interaktiv plasmaskärm TH-65PB1E. Svenska. Norsk. Suomi. Se bruksanvisningen på DVD-ROM-skivan för mer detaljerade anvisningar.

Bruksanvisning Interaktiv plasmaskärm TH-65PB1E. Svenska. Norsk. Suomi. Se bruksanvisningen på DVD-ROM-skivan för mer detaljerade anvisningar. Svenska Norsk Modellnummer TH-65PB1E Suomi Bruksanvisning Interaktiv plasmaskärm Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...10 Anslutningar...12 Att slå strömmen på

Lisätiedot

3110080 RSHT EU DK SE NO FI 280114

3110080 RSHT EU DK SE NO FI 280114 DK SE RSHT NO FI DK Læs og gem denne vejledning! SE Läs och spara dessa instruktioner! NO Lese og lagre disse instruksjonene! FI Lue ja säilytä nämä käyttöohjeet! 2 3110080 RSHT EU DK SE NO FI 280114 Contents

Lisätiedot

ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 99080 ATV 110 CC DK ATV 110 CC FI VIGTIGT FØR BRUG!!! - CHECK KORREKT DÆKTRYK. - EFTERSPÆND SKRUER

ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 99080 ATV 110 CC DK ATV 110 CC FI VIGTIGT FØR BRUG!!! - CHECK KORREKT DÆKTRYK. - EFTERSPÆND SKRUER MODEL 99080 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Valmistettu Kiinan kansantasavallassa Yhteisön tuoja H.P. Værktøj A/S DK-7080 Børkop Tanska ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION

Lisätiedot

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals Favorit 88030 I Käyttöohje Bruksanvisning Astianpesukone Diskmaskin 2 Sisällys Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme. Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi laitteen ongelmattoman

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning fryseboks Säiliöpakastin Congélateur coffre Fryseboks Frysbox ECO22212W ECO29912W ECO38212W 2 electrolux INDHOLD Electrolux.

Lisätiedot