ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650"

Transkriptio

1 ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance MODELS , Nilfisk MODELS , Dansk Norsk Svenska Suomi 9/99 revised 1/01 Form Number

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning... 4 Reservedele og service... 4 Mærkeplade... 4 Udpakning af maskinen... 4 Sikkerhedsvejledning... 6 Lær maskinen at kende Klargøring af maskinen til brug Montering af batterierne Montering af børster og rondelholdere Påfyldning af tanken Anvendelse af maskinen Vådskrubning Vådsugning Efter brug Vedligeholdelsesplan Vedligeholdelse Opladning af batterierne Kontrol af væskestanden i batterierne Smøring af maskinen Service på sugemotor Service på sugefod Justering af sugefod Fejlsøgning Effektafbryderne slår fra Dårlig opsamling af vand Striber fra sugefoden Hvirvelmærker Tekniske specifikationer Side Innledning... 4 Reservedeler og service... 4 Merkeplate... 4 Pakke ut maskinen... 4 Forsiktighetsregler og advarsler... 7 Bli kjent med maskinen Klargjøring av maskinen for bruk Installere batteriene Installere børstene eller padholderne Fylle oppløsningstanken Betjening av maskinen Våt skuring Våt oppsamling Etter bruk av maskinen Vedlikeholdsplan Vedlikehold Lade opp batteriene Kontrollere elektrolyttnivået i batteriene Smøring av maskinen Vedlikehold av sugemotoren Vedlikehold av nalen Justering av nalen Feilsøking Utløsing av kretsbrytere Dårlig vannoppsamling Streker etter nalen Rotasjonsmerker Tekniske spesifikasjoner FORM NO ConvertaMAX 20, 26 / BA 550, BA 650

3 INNEHÂLLSFÖRTECKNING SISÄLLYSLUETTELO Sida Introduktion... 5 Delar och service... 5 Namnplåt... 5 Uppackning av maskinen... 5 Försiktighetsuppmaningar och varningar... 8 Känn din maskin Förberedelse av maskinen före användning Installation av batterier Installation av borstar eller polerskivhållare Fyllning av lösningsmedelstanken Att använda maskinen Våtskurning Våtdammsugning Efter användning av maskinen Underhållsschema Underhåll Laddning av batterierna Kontroll av vattennivå i batteriet Smörjning av maskinen Service av sugmotorn Service av skrapan Justering av skrapan Felsökning Överströmsbrytarna löser ut Dålig vattenupptagning Ränder efter skrapan Virvelmärken Tekniska specifikationer Sivu Johdanto... 4 Varaosat ja huolto... 4 Tyyppikilpi... 4 Koneen purkaminen pakkauksesta... 4 Huomautukset ja varoitukset... 7 Koneen osat Koneen valmistelu käyttöönottoa varten Akkujen asennus Harjojen tai laikanpidikkeiden asennus Pesunestesäiliön täyttö Koneen käyttö Märkäharjapesu Märkäimurointi Käytön jälkeen Huoltokaavio Huolto Akkujen lataus Akkunesteen määrän tarkistus Koneen voitelu Imumoottorin huolto Imusuulakkeen huolto Imusuulakkeen säätö Vianmääritys Virrankatkaisimen laukeaminen Vesi kerääntyy huonosti Imusuulake jättää raitoja Pyörrejälkiä Tekniset tiedot FORM NO ConvertaMAX 20, 26 / BA 550, BA 650-3

4 INDLEDNING Denne manual vil hjælpe Dem til at få det bedste ud af Deres Nilfisk-Advance ConvertaMAX 20, 26 / BA 550, BA 650 automatiske skrubbe-/tørremaskine. Læs den grundigt, før De anvender maskinen. Bemærk: Fremhævede tal i parentes angiver en genstand, der er vist på side 10. Dette produkt er kun beregnet til erhvervsmæssig anvendelse. RESERVEDELE OG SERVICE Nødvendige reparationer skal udføres af Deres autoriserede Nilfisk-Advance Servicecenter, der beskæftiger fabriksuddannet servicepersonale og har et lager af originale Nilfisk-Advance reservedele og tilbehør. Kontakt Nilfisk-Advance vedrørende reservedele og service. Opgiv venligst model og serienummer, når De omtaler Deres maskine. INNLEDNING Denne håndboken vil gi deg maksimalt utbytte av din Nilfisk-Advance ConvertaMAX 20, 26 / BA 550, BA 650 automatiske skure/tørkemaskin. Les den grundig før du tar maskinen i bruk. Merk: Merk: tall i fet skrift og parentes henviser til et element som illustreres på side 10. Dette produktet er bare ment for kommersiell bruk. RESERVEDELER OG SERVICE Reparasjoner som måtte bli nødvendig, skal utføres hos ditt autoriserte Nilfisk- Advance Servicesenter, som disponerer fabrikksutdannet servicepersonell og lagerfører et utvalg av originale Nilfisk-Advance reservedeler og tilbehør. Ta kontakt med Nilfisk-Advance hvis du trenger service eller reservedeler. Vennligst oppgi modell- og serienummer for identifikasjon av maskin og type. (Forhandler påsæt servicelabel her.) (Forhandler fester serviceetikett her.) MÆRKEPLADE Maskinens model og serienummer fremgår af mærkepladen bag på maskinen. Disse oplysninger er nødvendige, når De bestiller reservedele til maskinen. Brug pladsen nedenfor til at notere maskinens model og serienummer til senere brug. Model Serienummer UDPAKNING AF MASKINEN Når maskinen leveres, skal De efterse forsendelseskassen og maskinen omhyggeligt for skader. Hvis der er tegn på beskadigelse, skal De gemme forsendelseskassen, så den kan blive undersøgt. Kontakt straks Nilfisk-Advance kundeserviceafdeling for at indgive krav vedrørende transportskade. Efter at kartonen er fjernet, skæres plastremmene over og træblokkene ved siden af hjulene fjernes. Tril maskinen fra pallen og ned på gulvet via en rampe. MERKEPLATE Modellnummeret og serienummeret til maskinen finner du på merkeplaten, som sitter på baksiden av maskinen. Denne informasjonen vil du trenge når du skal bestille reservedeler til maskinen. Bruk feltene nedenfor til å notere maskinens modell- og serienummer for senere behov. Modell Serienummer PAKKE UT MASKINEN Når maskinen leveres, bør transportkassen og maskinen straks inspiseres med tanke på skader. I tilfelle synlige skader må transportkassen tas vare på slik at den kan kontrolleres av transportøren som leverte den. Ta straks kontakt med Nilfisk-Advance Kundeservice hvis du vil kreve erstatning for transportskade. Når du har fjernet kartongen, kutter du plaststroppene og fjerner treklossene ved hjulene. Bruk en rampe når du skal ha maskinen ned fra pallen. 4 - FORM NO ConvertaMAX 20, 26 / BA 550, BA 650

5 INTRODUKTION Med hjälp av den här handboken kommer du att få ut mesta möjliga av din automatiska skur-/torkmaskin, Nilfisk-Advance ConvertaMAX 20, 26 / BA 550, BA 650. Läs handboken noggrant innan du använder maskinen. Obs: Siffror i fetstil inom parenteser avser en artikel som illustreras på sidan 12. Den här produkten är bara avsedd för kommersiell användning. DELAR OCH SERVICE Alla reparationer som eventuellt behöver göras ska utföras av ett auktoriserat Nilfisk-Advance Servicecenter, som har fabriksutbildad servicepersonal, och som använder Nilfisk-Advance originaldelar och tillbehör. Kontakta Nilfisk-Advance för reservdelar eller service. Ange alltid modell och serienummer när du har frågor om din maskin. (Återförsäljare, fäst etikett här). NAMNPLÅT Modellnummer och serienummer för din maskin visas på namnplåten baktill på maskinen. Denna information krävs vid beställning av reservdelar till maskinen. Notera modellnummer och serienummer för din maskin i utrymmet nedan för framtida referens. Modell Serienummer UPPACKNING AV MASKINEN Kontrollera noggrant om förpackningen eller maskinen har skador vid leveransen. Om det finns tecken på skador, spara förpackningen så att den kan kontrolleras. Kontakta Nilfisk-Advance kundservice omedelbart i händelse av skada. Ta först bort kartongen, skär sedan av plastbanden och ta bort träblocken bredvid hjulen. Använd en ramp för att rulla ner maskinen från lastpallen till golvet. JOHDANTO Tämän käyttöohjeen avulla automaattisen Nilfisk-Advance ConvertaMAX 20, 26 / BA 550, BA 650 yhdistelmäkoneen käyttö onnistuu parhaiten. Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöä. Huom. Suluissa ilmoitetut numerot viittaavat sivulla 10 olevaan kuvaan. Tämä tuote on tarkoitettu vain kaupalliseen käyttöön. VARAOSAT JA HUOLTO Mahdolliset korjaukset saa suorittaa Nilfisk-Advancen valtuutettu huoltokeskus, jossa työskentelee tehtaan kouluttamaa huoltohenkilökuntaa ja jolla on varastossaan alkuperäisiä Nilfisk-Advance-varaosia ja lisävarusteita. Ota yhteys Nilfisk-Advanceen varaosien tai huoltopalvelun hankkimiseksi. Mainitse aina koneesi malli ja sarjanumero. (Myyjä, kiinnitä huoltotarra tähän.) TYYPPIKILPI Koneen malli ja sarjanumero on merkitty koneen takana olevaan tyyppikilpeen. Tietoja tarvitaan tilattaessa koneen osia. Merkitse koneesi malli ja sarjanumero tähän, jotta ne löytyvät tarvittaessa. Malli Sarjanumero KONEEN PURKAMINEN PAKKAUKSESTA Kun kone on toimitettu perille, tarkista kuljetuspakkaus ja kone mahdollisten vaurioiden varalta. Jos vaurioita on havaittavissa, säilytä pakkausmateriaali tutkimuksia varten. Ota välittömästi yhteys Nilfisk-Advancen asiakaspalveluosastoon vaatiaksesi korvauksia kuljetusvaurioista. Kun olet poistanut kuljetuspakkauksen, leikkaa muovihihnat ja poista pyörien vierestä puukappaleet. Käytä ramppia koneen siirtämiseen lavalta lattialle. FORM NO ConvertaMAX 20, 26 / BA 550, BA 650-5

6 SIKKERHEDSVEJLEDNING SYMBOLER Nilfisk-Advance anvender følgende symboler til at angive potentielt farlige tilstande. Læs disse oplysninger omhyggeligt og tag de nødvendige skridt til at beskytte personale og ejendom. FARE! Anvendes til at advare om umiddelbare farer, der vil medføre alvorlig personskade eller død. ADVARSEL! Anvendes til at gøre opmærksom på en situation, der kan medføre alvorlig personskade. FORSIGTIG! Anvendes til at gøre opmærksom på en situation, der kan medføre mindre alvorlig personskade eller beskadigelse af maskinen eller anden ejendom. GENEREL SIKKERHEDSVEJLEDNING Særlige advarsler er anført for at advare mod potentiel fare for beskadigelse af maskinen eller personskade. ADVARSEL! * Denne maskine må kun anvendes af behørigt uddannede og autoriserede personer. * Hold gnister, flammer og rygende materialer på afstand af batterierne. Der sker udluftning af eksplosive luftarter under normal anvendelse. * Opladning af batterierne fremkalder yderst eksplosiv brint. Oplad kun batterierne i godt ventilerede områder og ikke i nærheden af åben ild. Ryg ikke under opladning af batterierne. * Tag alle smykker af ved arbejde i nærheden af elektriske komponenter. * Sæt hovedafbryderen på Off (O) og frakobl batterierne, før der udføres servicearbejde på elektriske komponenter. * Arbejd aldrig under en maskine uden sikkerhedsblokke eller stativer til at støtte maskinen. * Anvend ikke brændbare rengøringsmidler og anvend ikke maskinen på eller i nærheden af sådanne midler. Anvend ikke maskinen i områder, hvor der er brændbare væsker. * Rengør ikke denne maskine med højtryksrenser. * Anvend ikke denne maskine på ramper eller skråninger med en hældning på mere end 2%. FORSIGTIG! * Denne maskine er ikke godkendt til brug på offentlige stier eller veje. * Denne maskine egner sig ikke til opsugning af farligt støv. * Vær forsigtig ved brug af skrubbe- og slibesten. Nilfisk-Advance påtager sig intet ansvar for beskadigelse af gulve på grund af skrubbe- og slibesten. * Ved brug af denne maskine skal De sikre, at tredjemand, især børn, ikke udsættes for fare. * Før der udføres nogen form for service, skal De omhyggeligt læse alle instruktioner vedrørende denne funktion. * Lad ikke maskinen stå uden opsyn uden først at sætte hovedafbryderen på Off (O), tage nøglen ud og fastgøre maskinen. * Sæt hovedafbryderen på Off (O), før De udskifter børsterne, og før tilgangspanelerne åbnes. * Sørg for at forhindre, at hår, smykker eller løstsiddende tøj kommer i klemme i de bevægelige dele. * Vær forsigtig, når maskinen flyttes i frostvejr. Eventuelt vand i opløsnings- eller brugtvandstankene eller i slangerne kan fryse. GEM DENNE VEJLEDNING 6 - FORM NO ConvertaMAX 20, 26 / BA 550, BA 650

7 FORSIKTIGHETSREGLER OG ADVARSLER SYMBOLER Nilfisk-Advance bruker symbolene nedenfor til å varsle om potensielt farlige situasjoner. Les denne informasjonen nøye, og ta nødvendige forholdsregler for å beskytte personer og eiendom. FARE! Brukes til å varsle om overhengende fare som kan føre til alvorlig personskade eller livstruende situasjoner. ADVARSEL! Brukes til å varsle om situasjoner som kan føre til alvorlig personskade. FORSIKTIG! Brukes til å varsle om situasjoner som kan føre til lettere personskade eller skade på maskinen eller annen eiendom. GENERELLE SIKKERHETSANVISNINGER Bestemte forsiktighetsregler og advarsler er inkludert for å varsle deg om potensiell fare for skade på maskinen eller mulighet for personskade. ADVARSEL! * Denne maskinen skal bare betjenes av personer med nødvendig opplæring og tillatelse. * Sørg for at gnister, åpen framme og rykende materialer ikke kommer i kontakt med batteriene. Eksplosive gasser utskilles under normal drift. * Ved opplading av batteriene, dannes høyeksplosiv hydrogengass. Lad bare opp batteriene på steder med god ventilasjon, og unna åpen flamme. Ikke røyk under lading av batteriene. * Fjern alle løse smykker når du arbeider med elektriske komponenter. * Slå nøkkelbryteren av (O) og kople fra batteriene før du utfører noen form for arbeide på elektriske komponenter. * Arbeid aldri under en maskin uten at den er trygt understøttet av sikkerhetsblokker eller stativer. * Bruk ikke brennbare rengjøringsmidler, og bruk ikke maskinen i nærheten av slike midler, og bruk ikke maskinen i områder hvor det finnes antennbare væsker. * Ikke vask denne maskinen med høytrykksspyler. * Ikke bruk denne maskinen på ramper eller i skråninger med mer enn 2 graders helling. FORSIKTIG! * Denne maskinen er ikke godkjent for bruk på offentlig vei eller gangstier. * Denne maskinen er ikke egnet for oppsamling av helsefarlig støv. * Utvis forsiktighet ved bruk av skrapeskiver eller slipestein. Nilfisk-Advance kan ikke holdes ansvarlig for skade på gulv som skyldes bruk av skrapeskiver eller slipestein. * Når maskinen brukes, skal operatøren passe på at tredjepart, og især barn, ikke utsettes for fare. * Før noen servicefunksjon foretas, skal all informasjon som gjelder funksjonen være grundig lest og forstått. * Ikke etterlat maskinen uten tilsyn uten at du først har slått nøkkelbryteren av (O), fjernet nøkkelen og sikret maskinen. * Slå nøkkelbryteren av (O) før skifte av børster, og før du åpner noen tilgangspaneler. * Vær forsiktig slik at hår, smykker eller løse bekledningsartikler ikke setter seg fast i bevegelige deler. * Vær forsiktig ved flytting av maskinen ved temperaturer under frysepunktet. Vann som befinner seg i oppløsnings- eller oppsamlingstanken eller i slangene kan fryse, og føre til skader på ventiler og rørdeler. TA GODT VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE FORM NO ConvertaMAX 20, 26 / BA 550, BA 650-7

8 FÖRSIKTIGHETSUPPMANINGAR OCH VARNINGAR SYMBOLER Nilfisk-Advance använder symbolerna nedan för att visa på situationer som kan innebära fara. Läs alltid denna information noggrant, och utför nödvändiga säkerhetsåtgärder. Skydda personal och egendom. FARA! Varnar för omedelbara faror som kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall. VARNING! Varnar för situationer som kan orsaka allvarliga personskador. SE UPP! Varnar för situationer som kan orsaka lindriga personskador, maskinskador eller skador på annan egendom. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR Försiktighetsuppmaningar och varningar finns med för att varna dig för situationer som kan orsaka maskinskador eller personskador. VARNING! * Maskinen ska bara användas av personer som har behörighet och som genomgått korrekt utbildning. * Håll gnistor, flammor och rökutvecklande material borta från batterierna. Explosiva gaser ventileras ut under normal drift. * Laddning av batterierna gör att högexplosiv vätgas produceras. Ladda bara batterierna i väl ventilerade utrymmen, på behörigt avstånd från öppen flamma. Rök inte under batteriladdningen. * Ta av alla smycken när du arbetar i närheten av elektriska komponenter. * Stäng av maskinen med nyckelbrytaren (0-läge) och koppla från batterierna innan service utförs på elektriska komponenter. * Arbeta aldrig under en maskin utan säkerhetsblock eller stöd under maskinen. * Häll aldrig ut brandfarliga rengöringsmedel. Använd aldrig maskinen på eller i närheten av sådana rengöringsmedel. Använd inte maskinen i områden där brandfarliga rengöringsmedel förvaras. * Rengör inte maskinen med högtryckstvätt. * Använd inte maskinen på ramper eller ytor som lutar mer än 2 grader. SE UPP! * Den här maskinen är inte godkänd för användning på allmän väg eller cykelbana. * Den här maskinen är inte lämplig för upptagning av hälsovådligt damm. * Var försiktig vid användning av slipskivor och slipstenar. Nilfisk-Advance ska inte hållas ansvarigt för några skador på golvytor som orsakats av slipskivor eller slipstenar. * Se alltid till att tredje part, särskilt barn, inte utsätts för fara när du använder maskinen. * Innan du utför någon servicefunktion, läs noggrant alla anvisningar för den aktuella funktionen. * Lämna inte maskinen utan tillsyn. Stäng först av med nyckelbrytaren (läge O), ta ur nyckeln och säkra maskinen. * Stäng av nyckelbrytaren (O) innan du byter borstar och innan du öppnar några luckor. * Utför de åtgärder som krävs för att förhindra att hår, smycken eller lösa kläder fastnar i rörliga delar. * Iakttag försiktighet vid körning i temperaturer under fryspunkten. Vatten i lösningsmedelstankar eller returtankar eller i slangar kan frysa. SPARA DESSA ANVISNINGAR 8 - FORM NO ConvertaMAX 20, 26 / BA 550, BA 650

9 HUOMAUTUKSET JA VAROITUKSET SYMBOLIT Nilfisk-Advance käyttää alla olevia symboleja osoittamaan mahdollisia vaaratilanteita. Lue ohjeet huolellisesti ja ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin henkilöstön ja omaisuuden suojaamiseksi. VAARA! Varoittaa välittömästi uhkaavista vaaroista, jotka voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman. VAROITUS! Varoittaa tilanteista, joissa voi syntyä vakavia henkilövahinkoja. HUOMIO! Varoittaa tilanteista, joissa voi syntyä lieviä henkilövahinkoja tai joissa kone tai muu omaisuus voi vahingoittua. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET Erityisvaroitukset varoittavat mahdollisista vaaratilanteista, jotka voivat vahingoittaa konetta tai aiheuttaa henkilövahinkoja. VAROITUS! * Tätä konetta saa käyttää vain asianmukaisesti koulutettu ja valtuutettu henkilökunta. * Varo kipinöiden, liekkien ja savuavien materiaalien joutumista akkujen läheisyyteen. Akusta tuulettuu räjähtäviä kaasuja normaalin käytön aikana. * Akkujen lataaminen synnyttää erittäin räjähdysaltista vetykaasua. Lataa akut aina vain hyvin tuuletetuissa tiloissa, kaukana avotulesta. Älä tupakoi akkuja ladatessasi. * Älä käytä koruja työskennellessäsi sähkölaitteiden läheisyydessä. * Käännä päävirtakytkin pois päältä (O) ja kytke akut irti ennen sähkölaitteiden huoltoa. * Älä koskaan työskentele koneen alla, ellei konetta ole tuettu tukijalkojen varaan. * Älä käytä syttyviä puhdistusaineita, äläkä käytä konetta tällaisten aineiden läheisyydessä tai alueilla, joilla on tulenarkoja aineita. * Älä puhdista konetta painepesurilla. * Älä käytä konetta alustoilla, joiden kaltevuusaste on yli 2 prosenttia. HUOMIO! * Tätä konetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi yleisillä kaduilla ja teillä. * Konetta ei ole tarkoitettu terveydelle vaarallisen pölyn keräämiseen. * Ole varovainen käyttäessäsi hiontalevyjä ja kiillotuskiviä. Nilfisk-Advance ei vastaa niiden lattiapinnoille aiheuttamista vahingoista. * Varmista konetta käyttäessäsi, ettei muille, erityisesti lapsille, aiheudu vaaraa koneen käytöstä. * Lue huolellisesti kaikki ohjeet ennen huoltotöiden aloittamista. * Älä jätä konetta vartioimatta ennen kuin virtakytkin on kytketty pois päältä (O), avain poistettu paikaltaan ja koneen pysyminen paikallaan varmistettu. * Kytke virtakytkin pois päältä (O) ennen pesuharjojen vaihtoa ja ennen käyttöpaneelien avaamista. * Varo hiuksien, korujen tai vaatteiden tarttumista liikkuviin osiin. * Ole varovainen liikuttaessasi konetta pakkasella. Pesunesteessä, paluusäiliössä tai putkissa oleva vesi saattaa jäätyä. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET FORM NO ConvertaMAX 20, 26 / BA 550, BA 650-9

10 LÆR MASKINEN AT KENDE Når De læser denne manual, vil De nu og da møde et fremhævet tal i parentes f.eks.: (2). Disse tal refererer til en genstand, er vist på denne side. Se denne side, når De har behov for det, for at finde ud af hvor en genstand, der er nævnt i teksten, er placeret. 1 Påfyldning af opløsningstanken 2 Låg til brugtvandstank 3 Suge- / sugefodsarm 4 Pedal til hævning/sænkning af børste 5 Startstangen 6 Afløbsslange til opløsning / niveauindikator 7 Afløbsslange til brugtvand 8 Justeringsgreb til sugefod 9 Sugelæbeholder 10 Sugefod 11 Konnektor til batterilader 12 Batterimåler 13 Timemåler 14 Kontakt til opløsning, ON-Momentvis ON-OFF 15 Kontakt til afmontering af børste 16 Betjeningsgreb til opløsning 17 Betjeningsgreb til hastighedsbegrænsning 18 Hovedafbryder 19 Ekstra effektafbryder 20 Sugemotorens effektafbryder 21 Børstemotorens effektafbryder 22 Hjuldrevets effektafbryder 23 Arm til skrubbetryk 24 Børstedæk 25 Operatørens betjeningshåndtag FORM NO ConvertaMAX 20, 26 / BA 550, BA 650

11 BLI KJENT MED MASKINEN Når du leser i denne håndboken, vil du fra tid til annen komme over et tall i parentes med fet skrift for eksempel: (2). Disse tallene henviser til et element som vises på denne siden. Slå opp igjen på disse sidene når som helst du har behov for å finne den nøyaktige plasseringen til en komponent eller en kontroll som er nevnt i teksten. 1 Påfylling av oppløsningstank 2 Deksel for oppsamlingstank 3 Suge-/nalhendel 4 Heve/senkepedal for børstene 5 Kjørespak 6 Dreneringsslange/nivåindikator for oppløsningstank 7 Dreneringsslange for oppsamlingstank 8 Knott for naljustering 9 Sperrehake for nalblad 10 Nal 11 Batteriladekontakt 12 Batterinivåmåler 13 Timeteller 14 Oppløsningsbryter, PÅ-MOMENTANT PÅ-AV 15 Bryter for børstefjerning 16 Kontrollknott for oppløsningsflyt 17 Kontrollknott for fartsbegrensning 18 Hovednøkkelbryter 19 Kretsbryter for tilbehør 20 Kretsbryter for sugemotor 21 Kretsbryter for børstemotor 22 Kretsbryter for hjuldrift 23 Skuretrykkshendel 24 Børsteplate 25 Kontrollhåndtak FORM NO ConvertaMAX 20, 26 / BA 550, BA

12 KÄNN DIN MASKIN När du läser den här bruksanvisningen kommer du ibland att stöta på siffror i fetstil inom parentes exempelvis: (2). Dessa siffror avser en artikel som visas på den här sidan. Bläddra tillbaka till den här sidan när någon del nämns i texten, och du behöver ta reda på exakt var den sitter. 1 Fyllning av lösningsmedelstank 2 Returtankens lock 3 Spak för sugning / skrapa 4 Pedal för höjning / sänkning av borste 5 Drivpaddel 6 Tömningsslang för lösningsmedel / Nivåindikator 7 Tömningsslang för returtank 8 Inställningsratt för skrapa 9 Lås för skrapblad 10 Skrapa 11 Anslutning för batteriladdare 12 Batterimätare 13 Tidmätare 14 Omkopplare för lösning, TILL-momentant TILL-FRÅN 15 Omkopplare för borttagning av borste 16 Reglerratt för lösningsflöde 17 Reglerratt för hastighetsgräns 18 Huvudnyckelbrytare 19 Extra kretsbrytare 20 Kretsbrytare för sugmotor 21 Kretsbrytare för borstmotor 22 Kretsbrytare för hjuldrivning 23 Spak för skurtryck 24 Borstdäck 25 Manöverhandtag FORM NO ConvertaMAX 20, 26 / BA 550, BA 650

13 KONEEN OSAT Tätä käyttöohjetta lukiessasi tulet silloin tällöin näkemään sulkeissa olevan lihavoidun numeron esimerkki: (2). Numerot viittaavat tällä sivulla olevaan kuvaan. Voit aina tarvittaessa palata tälle sivulle tarkistamaan tekstissä mainitun osan sijainnin. 1 Pesunestesäiliön täyttöaukko 2 Likavesisäiliön kansi 3 Imun/imusuulakkeen vipu 4 Harjan nosto-/laskupoljin 5 Käyttöohjain 6 Pesunesteen tyhjennysletku / määrän mittari 7 Paluusäiliön tyhjennysletku 8 Imusuulakkeen säätönuppi 9 Imusuulakkeen lavan lukko 10 Imusuulake 11 Akkulaturin liitin 12 Akkujen tilan ilmaisin 13 Käyttötuntimittari 14 Pesunestekytkin, PÄÄLLÄ hetkellisesti PÄÄLLÄ POIS PÄÄLTÄ 15 Harjojen irrotuskytkin 16 Pesunestevirtauksen säätönuppi 17 Nopeudenrajoittimen säätönuppi 18 Päävirtakytkin 19 Varavirrankatkaisin 20 Imumoottorin virrankatkaisin 21 Harjamoottorin virrankatkaisin 22 Käyttömoottorin virrankatkaisin 23 Harjauspaineen säätövipu 24 Harjakansi 25 Käyttäjän säätökahva FORM NO ConvertaMAX 20, 26 / BA 550, BA

14 BESKRIVELSE AF BETJENINGSGREBENE: Påfyldning af opløsningstank (1) Åbnes for fyldning af opløsningstanken. Brug kun ikke-skummende kemikalier (kapacitet 75 liter) Låg til brugtvandstank (2) Her kommer spildevandet ind i tanken. Indeholder også en svømmerkugle, der lukker for sugeåbningen til sugemotoren, når tanken er fyldt. Sugefodsarm (3) Denne arm styrer både sugefod og sugemotor. Der er tre positioner: OFF, sugemotor ON og sugemotor ON med sugefoden mod gulvet. * Off * Vacuum ON I denne position løftes sugefoden let, medens sugemotoren stadig er aktiveret. Denne position kan bruges til støtte under skrubning eller giver sugekraft ved rengøring af fjerntliggende områder ved hjælp af tilbehør. * Vacuum ON med sugefoden mod gulvet Denne position er beregnet til opsamling af opløsning under skrubning. Pedal til hævning / sænkning af børste (4) Placeret i det bageste, højre hjørne tæt på gulvet. Denne pedal bruges til at hæve eller sænke børstehovedet. Startstangen (5) Er placeret foroven bag på maskinen. Operatøren kan få maskinen til at køre fremad ved at skubbe den fremad eller til at bakke ved at trække den bagud. Hastigheden kan varieres afhængig af hvor langt frem eller tilbage stangen flyttes. Når børstehovedet er i positionen DOWN, virker børster og opløsning, når drevet er aktiveret i en af retningerne, men de standser, når maskinen har stået stille i 1 sekund. Afløbsslange til opløsning / niveauindikator (6) Bruges til at tømme opløsningstanken og vise den aktuelle væskestand i tanken. Inddelingerne er markeret på siden af opløsningstanken ved siden af slangen. Afløbsslange til brugtvand (7) Anvendes til at tømme brugtvandstanken. Justeringsgreb til sugefod (8) Bruges til justering af sugefodens hældning. Drej grebet med uret for at vippe sugefoden bagud og mod uret for at vippe den fremad. Sugelæbeholder (9) Holder bageste sugelæbe på plads. Udløses for at udskifte bageste læbe. Sugefod (10) Opsamler opløsning efter skrubning. Konnektor til batterilader (11) Sæt batteriladeren i denne åbning for at oplade batterierne. Batterimåler (12) Viser batteriets aktuelle opladningsstand.. Timemåler (13) Viser hvor mange timer, maskinen har været i brug. Opløsningskontakt (14) Anvendes til at vælge driftsform for opløsningssystemet. Der er 3 forskellige funktionsmåder, nemlig: OFF, ON, MOMENTVIS ON. Det følgende indeholder en beskrivelse af hver funktion, og hvordan de vælges. OFF: I denne funktion er der lukket for væsketilførslen. ON: I denne funktion aktiveres væsketilførslen, når startstangen (5) er sat til at køre frem eller tilbage. Opløsningstilførslen er ellers afbrudt. MOMENTVIS ON: Opløsning kan udledes ved at trykke på opløsningsknappen og holde den nede. Opløsning spredes så længe knappen holdes nede. Funktionen anvendes til at gøre gulvet vådt forud for skrubning. Kontakt for afmontering af børste (15) Når børsten/børsterne skal afmonteres, skal maskinen være stationær og børstedækket (24) i positionen RAISED. Tryk kontakten til positionen REMOVE og slip den. Kontakten vil skifte til positionen OFF, og børsten/børsterne vil falde ned på gulvet. Betjeningsgreb til væsketilførsel (16) Drej dette greb til højre for at øge væsketilførslen til gulvet. Drej grebet til venstre for at nedsætte væsketilførslen til gulvet. Når startstangen (5) slippes fra enten fremadkørsel eller bakning, vil væsketilførslen standse automatisk. Den genoptages, når startstangen aktiveres. Betjeningsgreb til hastighedskontrol (17) Betjeningsgrebet til hastighedskontrol anvendes til at justere den maksimale hastighed ved både fremadkørsel og bakning. Hovedafbryder (18) Hovedkontakten. Ekstra effektafbryder (19) Sørger for beskyttelse mod overbelastning. Hvis den udløses, springer den ud. Nulstilles ved at vente ét minut og så trykke knappen ind igen. Hvis en effektafbryder udløses jævnligt, skal maskinen til service. Sugemotorens effektafbryder (20) Beskyttelse mod overbelastning af maskinens sugemotor. Hvis den udløses, springer den ud. Nulstilles ved at vente ét minut og trykke knappen ind igen. Hvis en effektafbryder udløses jævnligt, skal maskinen til service. Børstemotorens effektafbryder (21) Beskyttelse mod overbelastning af maskinens børstemotor. Hvis den udløses, springer den ud. Nulstilles ved at vente ét minut og så trykke knappen ind igen. Hvis en effektafbryder udløses jævnligt, skal maskinen til service. Hjuldrevets effektafbryder (22) Beskyttelse mod overbelastning af maskinens hjuldrevsmotor. Hvis den udløses, springer den ud. Nulstilles ved at vente ét minut og så trykke knappen ind igen. Hvis en effektafbryder udløses jævnligt, skal maskinen til service. Arm til skrubbetryk (23) Arm med to positioner, der giver to forskellige skrubbetryk. ØVERSTE STILLING: I denne position hviler skrubbedækkets fulde tryk mod gulvet. NEDERSTE STILLING: I denne position er skrubbetrykket ca. 30 pund lavere. Børstedæk (24) Indeholder børstedrevsmotor(er) og børste(r). Betjeningshåndtag (25) Operatøren holder fat her for at styre maskinen FORM NO ConvertaMAX 20, 26 / BA 550, BA 650

15 FUNKSJONELL BESKRIVELSE AV KONTROLLER: Påfylling for oppløsningstank (1) Åpne for å fylle oppløsningstanken; bruk bare ikke-skummende kjemikalier (kapasitet 20 gal. / 75 liter) Deksel for oppsamlingstank (2) Inngangspunkt for avfallsvann inn i tanken. Inneholder også flottørbryter som slår av strømmen til sugemotoren når tanken er full. Nalhendel (3) Denne hendelen kontrollerer både nalen og sugemotoren. Den har tre stillinger: AV, oppsuging PÅ og oppsuging PÅ med nalen på gulvet. * Av * Oppsuging PÅ Denne stillingen løfter nalen noe mens sugeeffekten fortsatt er slått på. Dette er nyttig for rygging under skuring, eller for å levere sugekraft for rengjøring på vanskelig tilgjengelige steder med tilbehørsverktøy. * Oppsuging PÅ med nalen på gulvet Denne stillingen er for oppsamling av oppløsning under skuring. Heve/senkepedal for børstene (4) Denne pedalen er plassert i høyre bakre hjørne nær gulvet, og brukes til å heve eller senke børstehodet. Kjørespaken (5) Denne spaken sitter øverst bak på maskinen, og brukes av operatøren til å sette maskinen i bevegelse forover ved å skyve spaken forover, eller bakover ved å trekke spaken bakover. Hastigheten varierer med hvor langt forover eller bakover spaken beveges. Når børstehodet er i stilling NED, vil børstene og oppløsningen aktiviseres når drift er valgt i en av retningene, men vil stoppe etter at maskinen har stått i ro i ett sekund. Dreneringsslange/nivåindikator for oppløsningstank (6) Brukes til å tømme oppløsningstanken og vise aktuelt oppløsningsnivå i tanken. Graderinger er merket på siden av oppløsningstanken ved siden av slangen. Dreneringsslange for oppsamlingstank (7) Brukes til å tømme oppsamlingstanken. Knott for naljustering (8) Brukes til å justere nalens hellingsvinkel. Drei knotten med urviserne for å helle nalen bakover, og mot urviserne for å helle den forover. Sperrehake for nalblad (9) Holder det bakre nalbladet og stroppene på plass; løsne for utskifting av nalbladet. Nal (10) Samler opp oppløsning under/etter skuring. Batteriladekontakt (11) Plugg batteriladeren inn i dennekontakten for å lade opp batteriene. Batterinivåmåler (12) Viser den aktuelle ladtetilstanden for batteriene. Timeteller (13) viser det akkumulerte antall timer maskinen har vært i drift. Oppløsningsbryter (14) Denne bryteren brukes til å velge driftsmodus for oppløsningssystemet. Det finnes 3 driftmoduser for dette systemet. Disse er AV, MOMENTANT PÅ og PÅ. Det følgende er en beskrivelse av hver modus og hvordan de brukes. AV: I denne modusen er strømmen av oppløsning slått av. PÅ: I denne modusen er strømmen av oppløsning slått på så lenge kjørespaken (5) står i stilling forover eller bakover. Strømmen av oppløsning er ellers slått av. MOMENTANT PÅ: Oppløsning kan sprøytes ut ved å trykke inn oppløsningsknappen og holde den inne. Oppløsning blir sprøytet ut så lenge knappen holdes inne. Dette brukes til å forhåndsfukte gulvet før skuring. Bryter for børstefjerning (15) Når du vil fjerne børsten(e) fra maskinen, skal maskinen stå i ro og børsteplaten (24) være i HEVET stilling. Trykk bryteren til stilling FJERN og slipp den. Bryteren vil sprette til AV-stilling, og børsten(e) vil droppes til gulvet. Kontrollknott for oppløsningsflyt (16) Drei denne kontrollen til høyre for å øke mengden av oppløsningsflyt til gulvet. Drei den til venstre for å redusere mengden av oppløsningsflyt til gulvet. Når kjørespaken (5) returneres fra stilling forover eller bakover, vil strømmen av oppløsning stoppe automatisk, og gjenopptas når driften settes i gang igjen. Kontrollknott for fartsbegrensning (17) Kontrollknotten for fartsbegrensning brukes til å regulere den maksimale kjørehastigheten både for- og bakover. Hovednøkkelbryter (18) Den sentrale strømbrytere. Kretsbryter for tilbehør (19) Gir beskyttelse mot overbelastning. Hvis kretsbryteren blir utløst, spretter den ut. For tilbakestilling: vent ett minutt og trykk knappen inn igjen. Hvis noen av kretsbryterne utløses gjentatte ganger, trenger maskinen ettersyn. Kretsbryter for sugemotor (20) Gir beskyttelse mot overbelastning av maskinens sugemotor. Hvis kretsbryteren blir utløst, spretter den ut. For tilbakestilling: vent ett minutt og trykk knappen inn igjen. Hvis noen av kretsbryterne utløses gjentatte ganger, trenger maskinen ettersyn. Kretsbryter for børstemotor (21) Gir beskyttelse mot overbelastning av maskinens børstemotor. Hvis kretsbryteren blir utløst, spretter den ut. For tilbakestilling: vent ett minutt og trykk knappen inn igjen. Hvis noen av kretsbryterne utløses gjentatte ganger, trenger maskinen ettersyn. Kretsbryter for hjuldrift (22) Gir beskyttelse mot overbelastning av maskinens fremdriftsmotor. Hvis kretsbryteren blir utløst, spretter den ut. For tilbakestilling: vent ett minutt og trykk knappen inn igjen. Hvis noen av kretsbryterne utløses gjentatte ganger, trenger maskinen ettersyn. Skuretrykkshendel (23) Hendelen har to stillinger, for to ulike skuretrykk. Øverste stilling: I denne stillingen hviler hele vekten av skureplaten på gulvet. Nedre stilling: I denne stillingen er skuretrykket ca. 15 kg mindre. Børsteplate (24) Omfatter børstemotor(er) og børste(r). Kontrollhåndtak (25) Operatøren holder fast i denne for å styre/kontrollere maskinen. FORM NO ConvertaMAX 20, 26 / BA 550, BA

16 REGLAGE FUNKTIONSBESKRIVNING: Fyllning av lösningsmedelstank (1) Öppna för att fylla lösningsmedelstanken. Använd endast icke-löddrande kemikalier (kapacitet 75 liters) Returtankens lock (2) Spillvattnets inlopp till tanken. Innehåller också en flottörkula som stänger av insugningsporten till sugmotorn när tanken är full. Spak för skrapa (3) Spaken styr både skrapan och sugmotorn. Det finns tre lägen: FRÅN, sugning TILL och sugning TILL med skrapan på golvet. * Från * Sugning TILL I detta läget lyfts skrapan något medan sugningen fortfarande är tillslagen. Detta kan användas för förbättring under skurningen, eller sugning av avlägset belägna områden med ett tillbehör. * Sugning TILL med skrapan på golvet Detta läge är för upptagning av lösningen under skurning. Pedal för höjning / sänkning av borste (4) Placerad i bakre högra hörnet nära golvet. Pedalen används för att höja eller sänka borsthuvudet. Drivpaddel (5) Placerad baktill på maskinens ovansida. Användaren kan köra maskinen framåt genom att skjuta den framåt, eller backa den genom att dra den bakåt. Hastigheten kan varieras beroende på hur långt framåt eller bakåt paddeln flyttas. När borsten är i läget NED startar borstarna och lösningsmatningen när drivningen startas i valfri riktning, men stannar när maskinen har stått stilla under 1 sekund. Tömningsslang för lösningsmedel / Nivåindikator (6) Används för att tömma lösningstanken och visar lösningsnivån i tanken. Tanken är graderad på sidan bredvid slangen. Tömningsslang för returtank (7) Används för att tömma returtanken. Inställningsratt för skrapa (8) Används för att ställa in skrapans lutning. Vrid ratten medurs för att luta skrapan bakåt, och moturs för att luta skrapan framåt. Lås för skrapblad (9) Håller fast det bakre skrapbladet och fästbanden. Lossa låset vid byte av det bakre bladet. Skrapa (10) Tar upp lösningen efter skurningen. Anslutning för batterilagare (11) Anslut batteriladdaren till detta uttag för att ladda batterierna. Batterimätare (12) Visar batteriernas laddning. Tidmätare (13) Visar det antal timmar som maskinen använts. Omkopplare för lösning (14) Den här omkopplaren används för att välja arbetsläge för lösningssystemet. Systemet har 3 arbetslägen. De är FRÅN, TILL samt MOMENTANT TILL. Här följer en beskrivning av varje arbetsläge, och hur man väljer arbetsläge. FRÅN: I detta läge är lösningsflödet avstängt. TILL: I detta läge slås lösningsflödet till varje gång drivpaddeln (5) är i fram- eller backläge. I annat fall är lösningsflödet avstängt. MOMENTANT TILL: Lösningen kan spridas genom att trycka och hålla in lösningsknappen. Lösningen sprids så länge som knappen hålls in. Detta används vid förvätning av golvet före skurning. Omkopplare för borttagning av borste (15) För att ta bort borsten/borstarna från maskinen, låt maskinen stå stilla och ha borstdäcket (24) i UPPHÖJT läge. Tryck omkopplaren till läget REMOVE (Ta bort) och släpp. Omkopplaren slår om till OFF-läget (FRÅN) och borstarna faller ner på golvet. Reglerratt för lösningsflöde (16) Vrid den här skivan åt höger för att öka lösningsflödet till golvet. Vrid åt vänster för att minska mängden lösning till golvet. När drivpaddeln (5) släpps, antingen från fram- eller backläget, stoppar lösningsflödet automatiskt, och fortsätter när drivningen aktiveras igen. Reglerratt för hastighetsgräns (17) Reglerratten för hastighetsbegränsaren används för att ställa in högsta hastighet både framåt och bakåt. Huvudnyckelbrytare (18) Maskinens huvudbrytare. Extra kretsbrytare (19) Skyddar mot överbelastning. Om den löser ut kommer knappen att tryckas ut. För att återställa måste du vänta en minut och sedan trycka in knappen igen. Om någon kretsbrytare löser ut upprepade gånger behöver maskinen service. Kretsbrytare för sugmotor (20) Skyddar mot överbelastning av maskinens sugmotor. Om den löser ut kommer knappen att tryckas ut. För att återställa måste du vänta en minut och sedan trycka in knappen igen. Om någon kretsbrytare löser ut upprepade gånger behöver maskinen service. Kretsbrytare för borstmotor (21) Skyddar mot överbelastning av maskinens borstmotor. Om den löser ut kommer knappen att tryckas ut. För att återställa måste du vänta en minut och sedan trycka in knappen igen. Om någon kretsbrytare löser ut upprepade gånger behöver maskinen service. Kretsbrytare för hjuldrivning (22) Skyddar mot överbelastning av maskinens hjuldrivmotor. Om den löser ut kommer knappen att tryckas ut. För att återställa måste du vänta en minut och sedan trycka in knappen igen. Om någon kretsbrytare löser ut upprepade gånger behöver maskinen service. Spak för skurtryck (23) Tvålägesspaken ger två olika skurtryck. ÖVRE LÄGE: I detta läge ligger skurdäckets hela vikt mot golvet. NEDRE LÄGE: I detta läge är skurtrycket cirka 30 kp lägre. Borstdäck (24) Innehåller borstdrivmotorn (motorerna) och borsten (borstarna). Manöverhandtag (25) Användaren håller i denna för att manövrera maskinen FORM NO ConvertaMAX 20, 26 / BA 550, BA 650

17 OHJAIMIEN TOIMINTOJEN KUVAUS: Pesunestesäiliön täyttöaukko (1) Avaa aukon kansi ja täytä pesunestesäiliö käytä vain vaahtoamattomia kemikaaleja (vetoisuus 75 litraa). Paluusäiliön kansi (2) Kohta, josta jätevesi valuu säiliöön. Säiliössä on myös uimuri, joka sulkee imumoottorin imuaukon, kun säiliö on täynnä. Imusuulakkeen vipu (3) Ohjaa sekä imusuulaketta että imumoottoria. Vivulla on kolme asentoa: POIS PÄÄLTÄ, imu PÄÄLLÄ sekä imu PÄÄLLÄ ja imusuulake lattialla. * Pois päältä * Imu PÄÄLLÄ Tämä asento nostaa imusuulaketta hieman ja jättää imun päälle. Sitä voidaan käyttää peruutettaessa harjapesun aikana tai puhdistettaessa kaukaisia alueita lisälaitteella. * Imu PÄÄLLÄ ja imusuulake lattialla Tässä asennossa pesuneste kerätään harjapesun aikana. Harjan nosto-/laskupoljin (4) Tämä poljin sijaitsee oikeassa takakulmassa lähellä lattiaa, ja sillä nostetaan tai lasketaan harjapäätä. Käyttöohjain (5) Sijaitsee koneen päällä sen takaosassa. Käyttäjä voi liikuttaa konetta eteenpäin työntämällä ohjainta eteenpäin tai peruuttaa vetämällä sitä taaksepäin. Nopeus vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon ohjainta siirretään eteen tai taakse. Kun harjan pää on ALHAALLA -asennossa, harjat ja pesuneste ovat käytössä kun kone liikkuu jompaankumpaan suuntaan, mutta ne pysähtyvät kun kone on pysähdyksissä 1 sekunnin ajan. Pesunesteen tyhjennysletku / määrän mittari (6) Letkua käytetään pesunestesäiliön tyhjentämiseen, ja mittari näyttää säiliössä olevan pesunesteen määrän asteikko on pesunestesäiliön kyljessä, letkun vieressä. Paluusäiliön tyhjennysletku (7) Käytetään paluusäiliön tyhjentämiseen. Imusuulakkeen säätönuppi (8) Käytetään imusuulakkeen kallistuksen säätöön. Imusuulake kallistuu taaksepäin, kun käännät nuppia myötäpäivään, ja eteenpäin, kun käännät nuppia vastapäivään. Imusuulakkeen lavan lukko (9) Pitää imusuulakkeen taaemman lavan ja hihnat paikallaan vapauta, jos haluat vaihtaa taaemman lavan. Imusuulake (10) Kerää pesunesteen harjapesun jälkeen. Akkulaturin liitin (11) Lataa akut kytkemällä akkulaturi tähän. Akkujen tilan ilmaisin (12) Näyttää akkujen senhetkisen lataustilan. Käyttötuntimittari (13) Näyttää, montako tuntia konetta on käytetty. Pesunestekytkin (14) Tällä kytkimellä valitaan pesunestejärjestelmän toimintatila. Järjestelmällä on kolme tilaa: POIS PÄÄLTÄ, PÄÄLLÄ, HETKELLISESTI PÄÄLLÄ. Seuraavassa on kuvaus kustakin tiimusuulake ja niiden valinnasta. POIS PÄÄLTÄ: Tässä tilassa pesunesteen virtaus on pois päältä. PÄÄLLÄ: Tässä tilassa pesunesteen virtaus kytkeytyy päälle aina kun käyttöohjainta (5) on siirretty eteen tai taakse. Muina aikoina pesunesteen virtaus on pois päältä. HETKELLISESTI PÄÄLLÄ: Pesunestettä voidaan päästää painamalla pesunestepainiketta ja pitämällä sitä pohjassa. Pesunestettä päästetään niin kauan kuin painiketta pidetään pohjassa. Tämä mahdollistaa lattian esikastelun ennen harjapesua. Harjojen irrotuskytkin (15) Kun irrotat harjaa/harjoja koneesta, pidä kone paikallaan ja harjakansi (24) NOSTETTU -asennossa. Paina kytkin IRROTUS - asentoon ja vapauta se. Kytkin napsahtaa POIS-asentoon, ja harjat putoavat lattialle. Pesunestevirtauksen säätönuppi (16) Jos haluat lisätä pesunesteen virtausta lattialle, käännä tätä valitsinta oikealle. Jos haluat vähentää virtausta, käännä valitsinta vasemmalle. Kun käyttöohjain (5) vapautetaan ajettaessa joko eteen- tai taaksepäin, pesunesteen virtaus loppuu automaattisesti ja jatkuu, kun ajoa jatketaan. Nopeudenrajoittimen säätönuppi (17) Nopeudenrajoittimen säätönupilla säädetään sekä eteenpäin ajon että peruutuksen maksiminopeus. Päävirtakytkin (18) Kytkee ja katkaisee virran. Varavirrankatkaisin (19) Suojaa ylikuormitukselta. Katkaisin ponnahtaa ulos lauetessaan. Saat sen palautetuksi alkuasentoon odottamalla minuutin ja painamalla sen sitten takaisin sisään. Jos katkaisin laukeaa toistuvasti, vie kone huoltoon. Imumoottorin virrankatkaisin (20) Suojaa koneen imumoottoria ylikuormitukselta. Katkaisin ponnahtaa ulos lauetessaan. Saat sen palautetuksi alkuasentoon odottamalla minuutin ja painamalla sen sitten takaisin sisään. Jos katkaisin laukeaa toistuvasti, vie kone huoltoon. Harjamoottorin virrankatkaisin (21) Suojaa koneen harjamoottoria ylikuormitukselta. Katkaisin ponnahtaa ulos lauetessaan. Saat sen palautetuksi alkuasentoon odottamalla minuutin ja painamalla sen sitten takaisin sisään. Jos katkaisin laukeaa toistuvasti, vie kone huoltoon. Käyttömoottorin virrankatkaisin (22) Suojaa koneen käyttömoottoria ylikuormitukselta. Katkaisin ponnahtaa ulos lauetessaan. Saat sen palautetuksi alkuasentoon odottamalla minuutin ja painamalla sen sitten takaisin sisään. Jos katkaisin laukeaa toistuvasti, vie kone huoltoon. Harjauspaineen säätövipu (23) Kahden asennon vivulla voidaan säätää kaksi eri harjauspainetta. YLÄASENTO: Tässä asennossa harjakannen koko paino kohdistuu lattiaan. ALA-ASENTO: Tässä asennossa harjauspaine on noin 14 kg vähäisempi. Harjakansi (24) Sisältää harjamoottorin/-moottorit ja harjan/harjat. Käyttäjän säätökahva (25) Käyttäjä ohjaa konetta tällä kahvalla. FORM NO ConvertaMAX 20, 26 / BA 550, BA

18 BESKRIVELSE AF KONTROLMODULET Nilfisk-Advance skrubbemaskiner har et elektronisk modul, der styrer aktiveringen af skrubbebørstemotorerne ved skrubning og afmontering af børster/ rondeller, samt lavspændingsafbryderfunktionen. Ved normal skrubning aktiveres børstemotoren/-motorerne kun, hvis børsterne er nede og gasreguleringen er i positionen fremad eller bak. Når børster/rondeller skal afmonteres, skal skrubbedækket være i øverste stilling. Børster/rondeller afmonteres ved et enkelt tryk på kontakten. Modulet lader børstemotoren køre et øjeblik og stopper den så hurtigt. Lavspændingsafbryderen kan justeres til to forskellige tærskler. Den normale indstilling afbryder ved 1,75 volt pr. celle og den anden indstilling afbryder ved 1,83 volt pr. celle. Niveauet vælges ved kortvarigt at trykke den trykknapkontakt ned, der er placeret på modulets kredsløbsplade. Der er en LED indikator på kredsløbspladen, der giver følgende indikationer: OFF ingen batterieffekt, kontakten er på off, eller modulet virker ikke LANGSOM BLINKEN alternativ lavspændingstærskel valgt HURTIG BLINKEN standard lavspændingstærskel valgt ON modulet er i lavspændings afbryderfunktion skrubbemotoren virker ikke, før batterierne genoplades. Det er vigtigt at bemærke, at dette modul ikke er tilsluttet Curtis batterimåleren. Derfor kan det ske men det sker ikke nødvendigvis at måleren blinker, når modulet hindrer børstemotoren i at arbejde, afhængig af den valgte tærskel for lavspændingsafbryderen. BESKRIVELSE AV KONTROLLMODULER De 20 og 26 tommers Nilfisk-Advance skuremaskinene har en elektronisk modul som styrer aktiveringen av skurebørstemotorene for skuring, for fjerning av børster/pads, og for funksjonen for utkopling ved lav spenning. For normal skuring vil børstemotoren(e) bare aktiveres hvis børstene er nede og kjørehendelen er i stilling forover eller bakover. For fjerning av børster/pads må skureplaten være i hevet stilling. Da kan børster/pads ganske enkelt fjernes ved å trykke på bryteren for børstefjerning (15). Modulen vil kjøre børstemotoren et øyeblikk, og stoppe den hurtig. Utkopling ved lav spenning er justerbar for to forskjellige terskelgrenser. Den normale innstillingen kutter ut ved 1,75 volt per celle, og den alternative innstillingen kutter ut ved 1,83 volt per celle. Utkoplingsnivået velges ved å trykke kort på trykkbryteren på modulens kretskort. På kretskortet finnes en lysdiode som gir følgende indikasjoner: AV ingen batteristrøm, nøkkelbryteren er av, eller modulen fungerer ikke SAKTE BLINK - alternativ terskelgrense for lav spenning er valgt HURTIG BLINK - standard terskelgrense for lav spenning er valgt PÅ - modulen er i utkoplet modus grunnet lav spenning skuremotoren vil ikke fungere før batteriene lades opp Det er viktig å merke seg at denne modulen ikke er tilkoplet Curtis-batterinivåmåleren. Derfor kan måleren blinke eller ikke blinke når modulen kutter ut driften av børstemotorene, avhengig av hvilken terskelgrense som er valgt FORM NO ConvertaMAX 20, 26 / BA 550, BA 650

19 BESKRIVNING AV MANÖVERMODULEN 21- och 26-tumsskurmaskinerna från Nilfisk-Advance har en elektronikmodul som styr aktiveringen av skurborstmotorerna för skurning och borttagning av borstar/polerskivor och funktionen för avstängning vid låg spänning. Vid normal skurning aktiveras borstmotorn (motorerna) bara om borstarna är nere och om gasreglaget är i fram- eller backläget. Vid borttagning av borstar/polerskivor måste skurdäcket vara i läge Upp. Om du behöver ta bort borstar/skivor trycker du bara på borttagningsomkopplaren. Modulen kör borstmotorn helt kort och stannar sedan snabbt. Funktionen för avstängning vid låg spänning kan ställas in för två olika tröskelvärden. I normalläget sker avstängningen vid 1,75 volt per cell, och i alternativläget sker avstängningen vid 1,83 volt per cell. Avstängningsnivån väljs genom att man kort trycker på knappen på modulkretskortet. På kretskortet finns en lysdiod som visar följande information: SLÄCKT ingen batterispänning, nyckeln är urtagen, eller så fungerar inte modulen BLINKAR LÅNGSAMT alternativ tröskelspänning är vald BLINKAR SNABBT standardtröskelspänning är vald LYSER modulen är i läge för avstängning vid låg spänning skurmotorn startar inte förrän batterierna laddats upp Det är viktigt att notera att den här modulen inte är ansluten till Curtis batterimätare. Därför kan bränslemätaren blinka, eller inte blinka, när modulen stoppar borstmotorn, beroende på vilken tröskelspänning som valts. OHJAUSMODUULIN KUVAUS 20 ja 26 tuuman Nilfisk-Advance-harjauskoneissa on sähkömoduuli, joka säätelee pesuharjamoottorien aktivointia harjapesua ja harjojen/laikkojen irrotusta varten sekä matalan jännitteen katkaisinta. Normaalissa harjapesussa harjamoottori(t) aktivoituu vain jos harjat ovat alhaalla ja kaasuläppä eteen- tai peruutusasennossa. Harjoja/laikkaa irrotettaessa harjapesukannen on oltava yläasennossa. Irrota harjat/laikkat painamalla irrotuskytkintä. Moduuli käyttää harjamoottoria hetken ja pysäyttää sen sitten nopeasti. Matalan jännitteen katkaisimelle voidaan säätää kaksi eri kynnysarvoa. Normaali asetus katkaisee virran, kun jännite on 1,75 volttia/pari, ja vaihtoehtoinen asetus katkaisee virran, kun jännite on 1,83 volttia/pari. Katkaisukynnys valitaan pitämällä moduulin piirilevyn painiketta hetken pohjassa. Piirilevyssä on LED-ilmaisin, jolla on seuraavat merkitykset: EI PALA - akuissa ei virtaa, avain on poissa paikaltaan tai moduuli ei toimi HIDAS VÄLÄHTELY - vaihtoehtoinen matalan jännitteen katkaisu valittu NOPEA VÄLÄHTELY - normaali matalan jännitteen katkaisu valittu PALAA - moduuli on matalan jännitteen katkaisutilassa harjapesumoottori ei toimi ennen kuin akut ladataan uudelleen Huomaa, että moduulia ei ole liitetty Curtis-akkutilanilmaisimeen. Tämän vuoksi tilanilmaisin saattaa joko välkkyä tai olla välkkymättä, kun moduuli estää harjamoottorin käytön valitun matalan jännitteen katkaisukynnyksen perusteella. FORM NO ConvertaMAX 20, 26 / BA 550, BA

20 MONTERING AF BATTERIERNE ADVARSEL! Vær særdeles forsigtig ved arbejde med batterierne. Svovlsyre i batterierne kan medføre alvorlig personskade, hvis den kommer i kontakt med hud eller øjne. Brint udluftes fra batterierne gennem åbninger i batterihætterne. Denne luft kan antændes af lysbuer, gnister eller åben ild. Under servicearbejde på batterierne * Tag alle smykker af * Rygning forbudt * Bær sikkerhedsbriller, gummihandsker og gummiforklæde * Arbejd i et område med god udluftning * Lad ikke værktøj komme i berøring med mere end én batteripol ad gangen FORSIGTIG! De elektriske komponenter i denne maskine kan blive alvorligt beskadigede, hvis batterierne ikke monteres og tilsluttes korrekt. Batterierne skal monteres af Nilfisk-Advance, en faglært elektriker eller batterifabrikanten. 1 Tag batterierne ud af deres forsendelseskasse og efterse dem omhyggeligt for revner eller anden beskadigelse. Hvis der er tegn på beskadigelse, kontaktes fragtføreren eller batterifabrikanten for at indgive krav vedrørende beskadigelsen. 2 Sæt hovedafbryderen (18) på OFF og tag nøglen ud. 3 Tip brugtvandstanken til siden, til den låste position. Tag batterikablerne ud af batterirummet. 4 Maskinen leveres fra fabrikken med tilstrækkelige batterikabler til at montere 6 volt, 244 amp timers batterier. Løft forsigtigt batterierne ind i batterirummet og placer dem nøjagtigt som vist. Fastgør batterierne så tæt til maskinens bagside som muligt. 5 Klemmerne på batterikablerne er mærket + for positiv og for negativ. Monter batterikablerne som vist med klemmerne mærket + på de positive batteripoler og klemmerne mærket på de negative poler. Anbring kablerne, så batterihætterne let kan afmonteres, når der skal udføres service. 6 Stram forsigtigt møtrikken i hver batteripol, indtil klemmen ikke drejer på batteriet. Stram så møtrikken endnu en omgang. Polklemmerne må ikke overstrammes, så vil de være meget vanskelige at afmontere ved fremtidige serviceopgaver. 7 Kom batterismørelse på polklemmer og poler (fås i de fleste biludstyrsforretninger). 8 Sæt en af de sorte gummihætter på hver af polerne. MONTERING AF BØRSTER ELLER RONDEL- HOLDERE 1 Kontroller at børstedækket er i den hævede position, og drej så hovedafbryderen (18) på OFF. ADVARSEL! Bevægelige dele sæt hovedafbryderen (18) på OFF og tag nøglen ud, før der udføres service. 2 Hvis der anvendes rondeller, sættes rondellen/rondellerne på rondelholderen/ -holderne. 3 Anbring børste-/rondelholder under det hævede børstedæk (24). BE- MÆRK: børsten/børsterne skal centreres på børstedrevsmotoren/-motorerne. 4 Sænk pedalen til hævning/sænkning af børsten (4). 5 Sæt hovedafbryderen (18) på ON og berør hurtigt startstangen for at aktivere børste-/rondelholder. BEMÆRK: Børsten/børsterne kan også monteres og afmonteres ved at dreje dem af eller på børstedrevene manuelt. OPFYLDNING AF OPLØSNINGSTANKEN Fyld opløsningstanken med maksimalt 75 liter rengøringsopløsning. Fyld højst opløsningstanken til 7,5 cm fra tankens top. Opløsningen skal være en blanding af vand og det korrekte rengøringsmiddel til opgaven. Følg altid fortyndingsvejledningen på den label, der er på kemikaliets emballage. FORSIGTIG! Brug kun lavtskummende, ikke brændbare, flydende rengøringsmidler, der er beregnet til maskinbrug FORM NO ConvertaMAX 20, 26 / BA 550, BA 650

acette Luxaflex Facette Monteringsvejledning

acette Luxaflex Facette Monteringsvejledning acette Monteringsvejledning Indhold Forberedelse Montering Betjening Afmontering ADVARSEL Små børn kan blive kvalt i løkken af kæder, bånd og snore, der bruges til betjening af gardinprodukter. De kan

Lisätiedot

ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650

ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650 ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance MODELS 56397580, 56397581 Nilfisk MODELS 56397582, 56397583 ConvertaMAX 20 after SN1573666 / ConvertaMAX 26 after SN1573671

Lisätiedot

Adphibian AX 651 Combi EDS

Adphibian AX 651 Combi EDS Adphibian AX 651 Combi EDS Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance Models: 56317000 Nilfisk Models: 56317003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi 12/07 Form No. 56041678 A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

BA 755, BA 855 INSTRUCTIONS FOR USE. 4/05 revised 9/08 FORM NO. 56041614 REV A. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

BA 755, BA 855 INSTRUCTIONS FOR USE. 4/05 revised 9/08 FORM NO. 56041614 REV A. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 4/05 FORM NO. 56041614 REV A A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Nilfisk Models: 56315042(755), 56315043(755C), 56315044(855) 56315045(755 EDS), 56315046(755C EDS), 56315047(855 EDS) Brugsanvisning Bruksanvisning

Lisätiedot

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO.

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO. SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) Dansk Brugsanvisning... A-2 - A-20 Norsk Bruksanvisning... B-2 - B-20 Svenska Bruksanvisning... C-2 - C-20

Lisätiedot

AX 651 Multi EDS. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678. Printed in USA

AX 651 Multi EDS. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678. Printed in USA AX 651 Multi EDS Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk Model: 56317003 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Printed in USA A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE 2/13 FORM NO. 56091048. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Models: 56104002 (51D)

SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE 2/13 FORM NO. 56091048. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Models: 56104002 (51D) 2/13 FORM NO. 56091048 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56104002 (51D) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE A - DANSK BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Lisätiedot

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 LCD-näytöllä varustettu langaton anturi Malli: THGR810 Langaton anturi Malli THGN810 KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Kiitos, että valitsit langattoman Oregon ScientificTM -lämpö-/kosteusmittarianturin

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 DK NO SE FI Dansk (2-33) Norsk (34-65) Svenska (66-97) Suomi (98-129) LÆS DENNE MANUAL LES

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Viarelli Agrezza 90cc

Viarelli Agrezza 90cc SE / FI Viarelli Agrezza 90cc Monteringsanvisning V.18 02 SE Monteringsanvisning STEG 1 - PACKA UPP Lyft bort skyddskartongen och lossa bultarna som håller ihop burens ovandel med underdelen. Avsluta med

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Nilfisk BA 500. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Model 66324400. Dansk Norsk Svenska Suomi. revised 6/96 Form Number 041281

Nilfisk BA 500. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Model 66324400. Dansk Norsk Svenska Suomi. revised 6/96 Form Number 041281 Nilfisk BA 500 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Model 66324400 Dansk Norsk Svenska Suomi revised 6/96 Form Number 041281 Inhold Innholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Reservedele og service...

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

CR 1000, CR 1000 XL. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721. Printed in USA

CR 1000, CR 1000 XL. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721. Printed in USA CR 1000, CR 1000 XL Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk Models: 56515850, 56515852 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Printed in USA A-2 /

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041661. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041661. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041661 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56507009 (4 cyl LPG), 56507010 (4 cyl Petrol), 56507011 (4 cyl Diesel) 56508769 (4 cyl LPG / cab), 56508770 (4 cyl Petrol /

Lisätiedot

BA 451/451 D BA 531/531 D

BA 451/451 D BA 531/531 D BA 451/451 D BA 531/531 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6748 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 451/451 D BA 531/531

Lisätiedot

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI MEG95 TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan Meganex-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

AELN/ATEN/KLN. Bruksanvisning (SV) Käyttöohje (FI)

AELN/ATEN/KLN. Bruksanvisning (SV) Käyttöohje (FI) AELN/ATEN/KLN Bruksanvisning (SV) Käyttöohje (FI) 380169-2 A B C Svenska Suomi A Display Näyttö B Knappar Painikkeet C Personskyddsbrytare (vissa modeller) Henkilösuojakytkin (tietyt mallit) 2 3 BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING B D 2 3 4 1 5 6 S311225 C S311223 E 4 3 31 6 19 2 1 30 2 32 18 3 21 27 26 1 5a

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

FOKUS. grammatik. Konjunktiot ja sanajärjestys

FOKUS. grammatik. Konjunktiot ja sanajärjestys FOKUS grammatik Konjunktiot yhdistävät sanoja, lauseenosia ja lauseita. Konjunktiot jaetaan rinnastus- ja alistuskonjunktioihin. Jag och min kompis ska resa till Köpenhamn. Minä ja kaverini matkustamme

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

UHB51-1500 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/12 revised 5/13 FORM NO. 56091086. Dansk (2-9) Norsk (10-17) Svenska (18-25) Suomi (26-33)

UHB51-1500 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/12 revised 5/13 FORM NO. 56091086. Dansk (2-9) Norsk (10-17) Svenska (18-25) Suomi (26-33) 12/12 revised 5/13 FORM NO. 56091086 Model: 01610A This manual is only for machines after serial number 3000117136. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje DK NO SE FI Dansk (2-9) Norsk

Lisätiedot

4/2014 FORM NO. 56091067

4/2014 FORM NO. 56091067 4/2014 FORM NO. 56091067 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56107512 (4 cyl LPG), 56107513 (4 cyl Diesel), 56107514 (4 cyl LPG / cab), 56107515 (4 cyl Diesel / cab) 56107517 (4 cyl Gasoline/Petrol

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

UHB51-1500 INSTRUCTIONS FOR USE 12/12 FORM NO. 56091086. Dansk (2-9) Norsk (10-17) Svenska (18-25) Suomi (26-33)

UHB51-1500 INSTRUCTIONS FOR USE 12/12 FORM NO. 56091086. Dansk (2-9) Norsk (10-17) Svenska (18-25) Suomi (26-33) 12/12 FORM NO. 56091086 Model: 01610A This manual is only for machines after serial number 3000117136. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje DK NO SE FI Dansk (2-9) Norsk (10-17) Svenska

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas DK NO SE FI Dansk (2-27) Norsk (28-53) Svenska (54-79) Suomi (80-105) LÆS

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

BR 601 / 651 / 751 / 751C

BR 601 / 651 / 751 / 751C BR 601 / 651 / 751 / 751C BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6160 000(2)2006-10 B A Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BR 601/BR 651/BR 751/BR

Lisätiedot

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación JACOBSEN Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number: 69116 - Engine type: Kubota V2203

Lisätiedot

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO.

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO. Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Models: 05370F(BOOST 8), 05370G(BOOST 8), 05390F(866), 05400F(871), 05400G(871), 05410F(886),

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

SC800 INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 11/12 FORM NO Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

SC800 INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 11/12 FORM NO Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 7/10 revised 11/12 FORM NO. 56041995 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56112034(SC800-71), 56112035(SC800-86), 56112036(SC800-71C) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SC800

Lisätiedot

Dishwasher. Oppvaskmaskin. Opvaskemaskine. Astianpesukone

Dishwasher. Oppvaskmaskin. Opvaskemaskine. Astianpesukone Dishwasher Installation and use Oppvaskmaskin Instruksjoner forinstallasjon og bruk Diskmaskin Instruktioner för installation och användning Opvaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug

Lisätiedot

CR Hydro-Retriever Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance MODELS , Nilfisk MODELS ,

CR Hydro-Retriever Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance MODELS , Nilfisk MODELS , Hydro-Retriever 2052 CR 1300 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance MODELS 56459504, 56459505 Nilfisk MODELS 56459992, 56459994 Dansk Norsk Svenska Suomi 4/99 revised 3/02 Form Number 56041425

Lisätiedot

Tunika i Mayflower Easy Care Classic

Tunika i Mayflower Easy Care Classic 128-5 Tunika i Mayflower Easy Care Classic Str. 4 6 8 10 12 år. Brystvidde: 65 70 76 81 87 cm. Hel længde: 55 59 63 67 71 cm. Garnforbrug: 8 8 9 9 10 ngl fv. 283. = ret på retten og vrang på vrangen Pinde:

Lisätiedot

CS7000 INSTRUCTIONS FOR USE. 6/11 revised 8/2013 REV A FORM NO. 56041981. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

CS7000 INSTRUCTIONS FOR USE. 6/11 revised 8/2013 REV A FORM NO. 56041981. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 6/11 revised 8/2013 REV A FORM NO. 56041981 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56509003(LPG), 56509004(Diesel), 56509005(Battery) 56511002(Petrol) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE 6/12 V, 4 A BATTERILADER 6/12 V, 4 A AKKULATURI 6/12 V, 4 A BATTERIOPLADER 6/12 V, 4 A Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original

Lisätiedot

Viktig: Ikke koble USB-kabelen før programvareinstallasjonen i trinn 15. tulostuskasetit. blekkpatroner. verkkolaite ja virtajohto

Viktig: Ikke koble USB-kabelen før programvareinstallasjonen i trinn 15. tulostuskasetit. blekkpatroner. verkkolaite ja virtajohto Aloita tästä Start her 1 2 Tärkeää: Älä liitä USB-kaapelia ennen ohjelmiston asentamista (kohta 15). Poista pakkausmateriaalit Fjern emballasjen Viktig: Ikke koble USB-kabelen før programvareinstallasjonen

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

UHR Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 3/06 revised 5/09 FORM NO Printed in USA MODEL:

UHR Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 3/06 revised 5/09 FORM NO Printed in USA MODEL: UHR 70-1700 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje MODEL: 56422001 3/06 revised 5/09 FORM NO. 56041635 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Printed in USA A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Nedan visas inkoppling av VDM6A i ett rundpumpningssystem där fl öde krävs till ytterligare komponenter efter lastarventilen. Ventilen anpassas för

Lisätiedot

BORRMASKINSTATIV BOREMASKINSTATIV PORAKONEEN JALUSTA BOREMASKINESTATIV

BORRMASKINSTATIV BOREMASKINSTATIV PORAKONEEN JALUSTA BOREMASKINESTATIV BORRMASKINSTATIV Passar borrmaskiner med 43 mm halsdiameter BOREMASKINSTATIV Passer boremaskiner med 43 mm halsdiameter PORAKONEEN JALUSTA Sopii porakoneille, joiden kaulan halkaisija on 43 mm BOREMASKINESTATIV

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan kuntalaiskysely / Kyrkslätts kommuns kommuninvånarenkät

Kirkkonummen kunnan kuntalaiskysely / Kyrkslätts kommuns kommuninvånarenkät Kirkkonummen kunnan kuntalaiskysely / Kyrkslätts kommuns kommuninvånarenkät Raportti ajalta 02.03.2017-30.06.2017. Vastauksia annettu yhteensä 580 kpl. Minkä ikäinen olet? / Hur gammal är du? Alle 18 /

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Swegon CASA Smart Sensor package

Swegon CASA Smart Sensor package Swegon CASA Smart Sensor package Asennusohje Installationsanvisning 1. Yleistä Swegon CASA Sensor package on yhdistelmäanturi, josta on saatavana kolme varianttia: kosteusanturi (SRH) kosteusanturi ja

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine CC 14SF Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 8 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Lisätiedot

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome

Register your product and get support at www.saeco.com/welcome DANSK SUOMI Type HD8911 Register your product and get support at www.saeco.com/welcome 4219.460.2545.2 HD8911 INCANTO CMF FI, DA COVER A5 BW.indd 1 24-03-16 15:07 ESPRESSO 1 2 3 ESPRESSO LUNGO STEAM HOT

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 2725 000(2)2007-02 B

www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 2725 000(2)2007-02 B www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 146 2725 000(2)2007-02 B BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION...

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Jeg er faret vild. Et tiedä missä olet. Kan du vise mig hvor det er på kortet? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Hvor kan jeg finde? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu Olen eksyksissä.

Lisätiedot

BA 551/551 D/551 CD BA 611 D

BA 551/551 D/551 CD BA 611 D BA 551/551 D/551 CD BA 611 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6752 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 551/551 D/551 CD

Lisätiedot

Electronic Service Manuals

Electronic Service Manuals Electronic Service Manuals This electronic document is provided as a service to our customers. We do not create the contents of the information contained in this document. Should you have detailed questions

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com 36-1390 Headset Headset Headset Kuulokkeet ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: Lunar 600 Ver. 200802 www.clasohlson.com Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.

Lisätiedot

BA 750 / BA 850. Nilfisk MODELS , Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Dansk Norsk Svenska Suomi

BA 750 / BA 850. Nilfisk MODELS , Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Dansk Norsk Svenska Suomi BA 750 / BA 850 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk MODELS 56396002, 56396003 Dansk Norsk Svenska Suomi 1/00 revised 5/00 Form Number 56041463 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion... 4 Reservedele

Lisätiedot

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Huomioi erityisesti seuraavaa: 1. Kaikki puuosat on säilytettävä kuivassa tilassa ja niiden on oltava kuivia myös asennettaessa. Älä koskaan asenna sateessa

Lisätiedot

INSTRUCTION BOOK GCC 570NB. Condenser Tumble Dryer. English. Dansk. Norsk. Svenska. Suomi. Italiano. Français. Slovensko

INSTRUCTION BOOK GCC 570NB. Condenser Tumble Dryer. English. Dansk. Norsk. Svenska. Suomi. Italiano. Français. Slovensko INSTRUCTION BOOK Condenser Tumble Dryer GCC 570NB English Dansk Norsk Svenska Suomi Italiano Español Français Slovensko 2 13 24 35 46 57 68 79 90 INDEKS Introduktion Leveringsoplysninger Udpakning af produktet

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0

Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0 Modell/Malli: USB-NL2 Nr/Nro: 32-8825 Vers: 002-200312 SE Beskrivning Nätverkskabel för enkel filöverföring mellan datorer med USB

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Lisätiedot

ARM-422M Flat panel wall mount

ARM-422M Flat panel wall mount ARM-422M Flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display up to 55kg. For mounting on concrete

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

BA 430. Nilfisk MODEL Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Dansk Norsk Svenska Suomi 1/97 revised 3/00 Form Number

BA 430. Nilfisk MODEL Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Dansk Norsk Svenska Suomi 1/97 revised 3/00 Form Number BA 430 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk MODEL 56302200 Dansk Norsk Svenska Suomi 1/97 revised 3/00 Form Number 56041372 A 13 10 11 19 14 15 12 1 2 3 4 5 16 6 20 9 22 21 18 7 8 17 Dansk...

Lisätiedot

Sval Topp. Aircondition. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual AC-W12

Sval Topp. Aircondition. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual AC-W12 Sval Topp Aircondition Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. AC-W12

Lisätiedot

Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr 170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 1 Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Kayttoohje Bruksanvisning Bruksanvisning VC20A 1 Varenr. 170202 170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 2 Støvsuger

Lisätiedot

BR 755, BR 755C, BR 855

BR 755, BR 755C, BR 855 BR 755, BR 755C, BR 855 Hurtig opstartsvejledning Hurtigstartveiledning Snabbstartsguide Pika-aloitusopas Nilfisk Models: 56601014, 56601015, 56601016 12/08 FORM NO. 56041737 A-Dansk B-Norsk C-Svenska

Lisätiedot

CR 1300 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk MODELS ,

CR 1300 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk MODELS , CR 1300 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk MODELS 56455972, 56455971 Dansk Norsk Svenska Suomi 4/99 revised 1/01 Form Number 56041428 INDHOLDSFORTEGNELSE Side INNHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion...

Lisätiedot