UHB INSTRUCTIONS FOR USE. 12/12 revised 5/13 FORM NO Dansk (2-9) Norsk (10-17) Svenska (18-25) Suomi (26-33)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UHB51-1500 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/12 revised 5/13 FORM NO. 56091086. Dansk (2-9) Norsk (10-17) Svenska (18-25) Suomi (26-33)"

Transkriptio

1 12/12 revised 5/13 FORM NO Model: 01610A This manual is only for machines after serial number Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje DK NO SE FI Dansk (2-9) Norsk (10-17) Svenska (18-25) Suomi (26-33) UHB INSTRUCTIONS FOR USE

2 DANSK DKEN INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger... 3 Kend din maskine...4 Indledning... 5 Reservedele og service... 5 Mærkeplade... 5 Udpakning af maskinen... 5 Klargøring af maskinen før brug... 5 Service på batterierne... 5 Installation af batteri... 7 Installation af rondel... 7 Installation af støvsugerpose... 7 Justering af rondeltryk... 7 Vedligeholdelse... 8 Vedligeholdelsesplan... 8 Vedligeholdelse af batteri... 8 Specifi kationer... 8 Fejlfi nding... 8 Maskinvibration... 8 Hvirvelmærker... 8 Nedsat køretid (DK) Formularnummer UHB

3 DANSK DK VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Denne maskine er kun egnet til kommercielt brug, for eksempel på hoteller, skoler, hospitaler, fabrikker, butikker og kontorer, der ikke omfatter normale beboelsesrengøringsformål. Ved anvendelse af dette apparat skal de grundlæggende forholdsregler altid overholdes, herunder: ADVARSEL! For at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød, legemsbeskadigelse eller materielle skader, skal alle anvisninger læses før brug. * Denne maskinen er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden. * Undgå pludselige stop på ramper eller skråninger. Undgå pludselige, skarpe sving. Kør ved lav hastighed ned ad bakke. * Maskinen bør ikke tages i brug, før den er helt samlet. Eftertjek maskinen grundigt før drift. * Maskiner kan forårsage eksplosioner ved anvendelse i nærheden af brændbare materialer og dampe. Anvend ikke denne maskine med eller nær brændstoffer, opløsningsmidler, fortynder eller andre brændbare materialer. * Blybatterier afgiver gasser, som udgør eksplosionsfare. Batterier bør ikke komme I nærheden af gnister eller flammer. Ryg ikke i nærheden af maskinen. Oplad kun batterierne i områder med god ventilation. Kontrollér at vekselstrømsopladerens stikprop er taget ud af kontakten på væggen, og lagt væk, inden maskinen betjenes.. * Bortskaffelsesmetode: Bortskaffes som farligt affald. Alle føderale, statslige og lokale miljøregulativer for syre- eller blyholdigt affald skal overholdes. Send batterier til genvinding i henhold til gældende føderale, statslige og lokale regulativer. * Arbejde med batterier kan være farligt. Benyt altid beskyttelsesbriller og arbejdstøj ved arbejde med batterier. Brug ingen smykker. Læg ikke værktøj eller andre metalgenstande hen over batteriklemmerne eller oven på batterierne. * Brug af ladeaggregat med beskadiget ledning kan medføre elektrisk stød med døden til følge. Brug derfor ikke ladeaggregatet, hvis ledningen er beskadiget. * Denne maskine bør kun betjenes bagfra, da der ellers kan opstå personeller materielskade. * Maskinen er tung. Der kræves to stærke personer til at flytte maskinen på rampe eller nedkørsel. Arbejd i langsomt tempo. Vend ikke maskinen på rampe eller nedkørsel. Hvis maskinen betjenes på en hældning på over 2 %, må der ikke standses, drejes eller parkeres. * Maskiner kan vælte, hvis de køres over trappekanter eller pålæsningsramper, og forårsage kvæstelser eller beskadigelse. Slå nøgleafbryderen fra (OFF) på L-modeller, og fjern nøglen. * Ændringer eller modificeringer, der ikke er godkendt af fabrikanten, ophæver alle garantier og ethvert ansvar, og det kan resultere i skader på maskinen eller personskade på operatøren eller folk i nærheden. * Vedligeholdelse og reparationer som udføres af uautoriseret personale kan medføre beskadigelse eller personskade. Vedligeholdelse og reparationer må kun udføres af autoriseret personale. * Sørg for at de elektriske dele er tørre. Aftør altid maskinen efter endt brug. * Læs derfor alle påskrifter før drift. Sørg for at alle påskrifter og vejledninger er fastgjort til maskinen. * Brug kun kommercielt tilgængelige gulvvaskemiddel og -voks, der er beregnet til maskiner. Brug ikke brændbare materialer. * Når der udføres rengøring, service- eller vedligeholdelsesarbejde, udskiftning af dele eller omskiftning til en anden funktion, skal strømkilden være slået fra. * Anvendelse af maskinen som flytte- eller stigeredskab kan medføre materiale- eller personskade. Anvend ikke maskinen som stige eller møbel. * Garantien på maskinen bortfalder, hvis der anvendes andre end originale NIlfisk-reservedele. * Vær opmærksom på køretøjets bruttovægt, når du læsser, kører, løfter eller understøtter maskinen. GEM DENNE VEJLEDNING revised 5/13 (DK) Formularnummer UHB

4 DANSK DKEN KEND DIN MASKINE 1 Tænd/Sluk-nøgleafbryder 2 Kontakt til rondel 3 Kontakt til rondel / kørsel 4 Batterimåler 5 Timetæller 6 Batteriladerindikator 7 Baglænskørsel 8 Kørehastighedskontrol (DK) Formularnummer UHB

5 DANSK DK INDLEDNING Denne vejledning vil hjælpe dig til at få størst muligt udbytte af Deres Nilfiskgulvmaskine. Læs vejledningen grundigt igennem, før du tager maskinen i brug. Dette produkt er kun beregnet til kommercielt brug. RESERVEDELE OG SERVICE Nødvendige reparationer skal udføres af et autoriseret Nilfisk-servicecenter, der beskæftiger fabriksuddannet servicepersonale og har et lager af originale Nilfisk-reservedele og tilbehør. Kontakt den Nilfisk-forhandler, der er anført nedenfor, vedrørende reservedele og service. Oplys venligst model- og serienummer ved alle henvendelser. ÆNDRINGER Ændringer og tilføjelser på rengøringsmaskinen, der påvirker kapacitet og sikker betjening, må ikke udføres af kunden eller brugeren uden forudgående skriftlig godkendelse fra Nilfi sk-advance Inc. Ikke godkendte ændringer vil fritage producenten for ethvert ansvar og gøre kunden ansvarlig for alle deraf følgende uheld. MÆRKEPLADE Maskinens model- og serienummer fremgår af mærkepladen i bunden af maskinen. Disse oplysninger er nødvendige, når du bestiller reservedele til maskinen. Brug pladsen nedenfor til at notere maskinens model- og serienummer til senere brug. MODELNUMMER SERIENUMMER UDPAKNING AF MASKINEN Når maskinen leveres, skal du efterse forsendelseskassen og maskinen grundigt for tegn på beskadigelse. Hvis der er tegn på beskadigelse, skal du gemme forsendelseskassen, så den kan blive undersøgt. Underret straks Nilfisk kundeserviceafdeling om transportskaden (telefonnummeret er angivet på bagsideomslaget af denne vejledning). KLARGØRING AF MASKINEN FØR BRUG ADVARSEL! Vær yderst forsigtig ved arbejde med batterier. Svovlsyren i batterierne kan medføre alvorlig personskade, hvis den kommer i kontakt med hud eller øjne. Eksplosiv brint udluftes fra batterierne gennem åbninger i batterihætterne. Denne gasart kan antændes af en lysbue, gnist eller fl amme. NÅR DER UDFØRES SERVICE PÅ BATTERI- ERNE... Tag alle smykker af Undlad at ryge Bær sikkerhedsbriller Sørg for, at arbejdsområdet har god udluftning Lad ikke værktøjet berøre mere end én batteripol ad gangen. FORSIGTIG! Denne maskines elektriske komponenter kan blive alvorligt beskadigede, hvis batterierne ikke monteres og tilsluttes korrekt. Batterierne skal monteres af din lokale Nilfiskforhandler eller en uddannet elektriker. UHB kan bruges med tre 12 Volts 200 Ah-batterier eller tre 12 Volts 234 Ah-AGM-batterier. FORSIGTIG! Batteriopladeren skal omprogrammeres, når der skiftes fra blysyre- til AGM-batterier. Se Opladervejledning for anvisninger. revised 5/13 (DK) Formularnummer UHB

6 DANSK DKEN C D E Fjern dækpladen Udskift støvsugerpose A B 6 - (DK) Formularnummer UHB

7 DANSK DK KLARGØRING AF MASKINEN FØR BRUG (B) INSTALLATION AF BATTERIERNE 1 Løft forsigtigt batterierne ned i batteribakken. Placér dem som vist på fi gur B. (C) INSTALLATION AF RONDEL Din lokale Nilfi sk-forhandler kan levere de korrekte rondeller og gulvmidler til brug med denne maskine. FORSIGTIG! Hvis der anvendes en forkert type rondel på denne maskine, kan det beskadige gulvet. Rondellen skal være korrekt centreret på rondelholderen for at forhindre maskinvibration. B BATTERITILSLUTNINGER Følg nedenstående trin (se trin 1-6 på fi gur C) for installation af rondellen: 1 Slå nøgleafbryderen fra. 2 Sæt maskinen i den viste position, så du får adgang til rondelholderen. 3 Gå hen foran maskinen. Mens du holder rondelholderen med den ene hånd, skal du dreje rondellen og rondeldrevet mod uret for at løsne rondelholderen. 4 Fjern den gamle rondel, og sæt en ny en på, og husk på at centrere den på rondel- drevet. 5 Stram rondelholderen så meget som muligt. 6 Hæv bagenden af maskinen, så rondelhuset sænkes, ved at løfte som vist. 2 Kontrollér, at nøgleafbryderen står på OFF (slukket). 3 Montér batterikablerne som vist på fi gur B med klemmerne mærket P på de positive batteripoler og klemmerne mærket N på de negative poler. Placér kablerne således, at hætterne let kan fjernes, hvis det bliver nødvendigt at hælde mere vand på batterierne. 4 Stram møtrikken på hver batteripol lige nok til, at batteripolen ikke drejer på klemmen. Stram så møtrikken endnu en hel omgang. 5 Kom fedt, petroleumsgelé eller batterismørespray på alle poler og klemmer (fås i de fl este biludstyrsforretninger). 6 Sæt de sorte gummihætter på hver af polerne, og hold dem fast med plastik-strips. 7 Forbind konnektoren fra batteripakken til konnektoren på kontrolpanelet. 8 Saml maskinen igen. AFSTANDSKLODS FRONT PÅ MASKINEN (D) INSTALLATION AF STØVSUGERPOSE VIGTIGT! Installér støvsugerposen oven på kontrolkabinettet (se fi gur D). Støvsugersystemet kan ikke køre korrekt, hvis støvsugerposen er fuld eller i stykker. (E) JUSTERE RONDELTRYK Rondeltrykket indstilles fra fabrikken for optimal polering for de fl este rondel- og fi nish-kombinationer. Hvis unikke rondel- eller fi nish-forhold kræver justering af rondeltrykket, justeres dette ved at følge nedenstående fremgangsmåde: BEMÆRK: Justering af rondeltrykket skal udføres af en kvalifi ceret servicetekniker. 1 Drej nøgleafbryderen til OFF (O). 2 Neden under poleringsenheden løsnes låsemøtrikken (A). 3 For at øge rondeltrykket, drejes bolten (B) med uret. 4 For at sænke rondeltrykket, drejes bolten (B) mod uret. 5 Spænd derefter låsemøtrikken (A) igen. BEMÆRK: Oplad batterierne, før du tager maskinen i brug. (DK) Formularnummer UHB

8 DANSK DKEN VEDLIGEHOLDELSE VEDLIGEHOLDELSESPLAN Vedligeholdelse Dagligt Månedligt Årligt Oplad batterierne Kontrollér/udskift støvsugerpose Kontrollér/udskift skørt Rengør rondel Smøring Kontrollér/udfør service på rondelmotorbørster Udfør service på drevmotorbørster VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERIET Oplad batterierne hver gang, maskinen bruges i 1 time eller mere, eller når batterimåleren står i det røde felt. Sådan oplades batterierne... 1 Fjern dækpladen. 2 Tilslut opladeren. 3 Tjek væskestanden i alle battericeller efter opladning af batterierne. Påfyld om nødvendigt destilleret vand for at bringe væskestanden op til påfyldningsrørenes nederste del. FORSIGTIG! For at undgå beskadigelse af gulvfladerne skal vand og syre tørres af batteriernes overside efter opladning. FEJLFINDING MASKINVIBRATION 1 Rondellen er ikke korrekt centreret. 2 Defekt rondel. Udskift den. HVIRVELMÆRKER 1 Rondellen er for aggressiv for gulvmidlet. 2 Rondellen er snavset. Kontrollér og udskift. NEDSAT KØRETID 1 Batteriet skal oplades. 2 Batterierne mangler vand. Fyld netop nok vand på til at dække pladerne i hver celle. Oplad derefter batterierne og kontrollér vandstanden igen. FORSIGTIG! Der kan komme syre på gulvet, hvis batterierne overfyldes. VIGTIGT! Beskadigelse af motoren på grund af manglende service på kulbørster er ikke omfattet af garantien. Se erklæringen vedrørende den begrænsede garanti. SPECIFIKATIONER Model UHB Strømforsyning 36 V Motor, rondel 1,5 kw 55 A Trækmotor 0,37 kw Drivsystem Direkte drev Rondel 51 cm Rondelhastighed 1500 omdr./min Rondeltryk Automatisk Hastighed, fremad 0-73 m/min. Hastighed, baglæns 0-52 m/min. Vibration <7,6 mm/s Lydniveau db(a) 68 Drivhjul 4 cm 20 cm Indbygget oplader Standard 36 V, 21 A Længde 127 cm Bredde 58 cm Højde 105 cm Poleringsenhed 51 cm Poleringshastighed 2230 m 2 /t. Vægt (u/batterier) 79 kg 8 - (DK) Formularnummer UHB

9 DANSK DK (DK) Formularnummer UHB

10 NORSK NO INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsveiledning Gjør deg kjent med maskinen Innledning Reservedeler og service Merkeplate Pakke ut maskinen Klargjøre maskinen for bruk Ettersyn av batteriene Montering av batterier Montere skive Montere støvpose Justere skivetrykk Vedlikehold Vedlikeholdsplan Vedlikehold av batteriene Spesifi kasjoner Feilsøking Vibrasjon i maskinen Rotasjonsmerker Redusert kjøretid (NO) Skjema nr UHB

11 NORSK NO VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Dette produktet er bare ment for kommersiell bruk, for eksempel i hoteller, skoler, sykehus, fabrikker, butikker, kontorer og andre lokaler som ikke er vanlige husholdninger og bomiljøer. Ved bruk av denne maskinen skal visse grunnleggende forholdsregler alltid følges, inkludert følgende: ADVARSEL! For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt, personskade eller skade på eiendom må alle reglene leses før bruk. * Denne maskinen er ikke beregnet til bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sansemessige eller mentale evner, eller personer uten erfaring og kunnskap. * Ved kjøring på ramper eller skrå flater må bråstans unngås. Unngå skarpe og brå svinger. Kjør med lav hastighet ned ramper. * Maskinen bør ikke tas i bruk, før den er helt montert. Ettersjekk maskinen grundig før drift. * Maskiner kan forårsake eksplosjoner ved anvendelse i nærheten av brennbare materialer og damp. Anvend ikke denne maskinen med eller nær brennstoffer, oppløsningsmidler, fortynner eller andre brennbare materialer. * Blybatterier avgir gasser, som utgjør eksplosjonsfare. Batterier bør ikke komme I nærheten av gnister eller flammer. Røyk ikke i nærheten av maskinen. Opplad kun batteriene i områder med god ventilasjon. Sørg for at ladeaggregatets nettstøpsel er tatt ut av veggkontakten og lagt bort før maskinen settes i drift. * Avhendingsmetode for avfall: Avhendes som farlig avfall. Ta hensyn til alle nasjonale og lokale miljøforskrifter for syreog blyavfall. Send batteriene til gjenvinning i samsvar med gjeldende nasjonale og lokale forskrifter. * Arbeid med batterier kan være farlig. Benytt alltid beskyttelsesbriller og arbeidstøy ved arbeid med batterier. Bruk ingen smykker. Legg ikke verktøy eller andre metallgjenstander over batteriklemmene eller oppå batteriene. * Bruk av ladeaggregat med skadet ledning kan medføre elektrisk støt med døden til følge. Bruk derfor ikke ladeaggregatet, hvis ledningen er skadet. * Denne maskinen bør kun betjenes bakfra, da det ellers kan oppstå person-eller materielskade. * Maskinen er tung. Det kreves to sterke personer til å flytte maskinen på rampe eller nedkjørsel. Arbeid i langsomt tempo. Vend ikke maskinen på rampe eller nedkjørsel. Dersom man betjener maskinen i en helling på mer enn 2 grader må man ikke stoppe, svinge eller parkere. * Maskinen kan velte og forårsake person- eller materiell skade hvis den styres ut over kanten av en trapp eller lesserampe. På settes nøkkelbryteren til stilling OFF og nøkkelen tas ut. * Endringer eller modifisering som ikke er godkjent av produsenten vil oppheve alle garantier og alt ansvar, og det kan resultere i skade på maskinen eller personskade på operatøren eller tilskuere. * Vedlikehold og reparasjoner utført av ikke-autoriserte personer, kan føre til skader eller personskader. Vedlikehold og reparasjoner må bare overlates til autoriserte serviceteknikere. * Sørg for at de elektriske delene er tørre. Tørk alltid av maskinen etter endt bruk. Maskinen bør lagres i tørre omgivelser. * Les derfor alle påskrifter før drift. Sørg for at alle påskrifter og veiledninger er fastgjort til maskinen. * Bruk kun kommersielt tilgjengelig rengjøringsmiddel og voks som er beregnet for maskindrift. Bruk ikke lett antennelige materialer. * Når man rengjør eller utfører service eller vedlikehold på maskinen, skifter ut deler eller veksler til en annen funksjon må strømkilden slås av. * Anvendelse av maskinen som flytte- eller stigeredskap kan medføre person- eller materielskade. Anvend ikke maskinen som stige eller møbel. * Garantien på maskinen bortfaller, hvis det anvendes andre enn originale Nilfisk reservedeler. Anvend derfor alltid Nilfisk-produkter ved utskiftning av reservedeler. * Overhold kjøretøyets bruttovekt for maskinen ved lasting, kjøring, løfting eller støtte av maskinen. TA GODT VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE revised 5/13 (NO) Skjema nr UHB

12 NORSK NO GJØR DEG KJENT MED MASKINEN 1 Av/på nøkkelbryter 2 Strømbryter for skive 3 Skive- / Rotasjonsbrytere 4 Batterimåler 5 Timeteller 6 Batteriladerindikator. 7 Omvendt rotasjon 8 Hastighetskontroll for rotasjon (NO) Skjema nr UHB

13 NORSK NO INNLEDNING Denne brukerhåndboken vil gi deg maksimalt utbytte av din Nilfisk gulvmaskin. Les den grundig før du tar i bruk maskinen. Dette produktet er bare ment for kommersiell bruk. RESERVEDELER OG SERVICE Eventuelle reparasjoner skal utføres av et autorisert Nilfisk Servicesenter, som har fabrikkutdannet servicepersonell og lagerfører et utvalg av originale Nilfisk reservedeler og tilbehør. Ta kontakt med Nilfisk-forhandleren som er oppgitt nedenfor, hvis du trenger service eller reservedeler. Vennligst oppgi modell- og serienummer ved henvendelse. MODIFISERINGER Modifiseringer og tillegg til rengjøringsmaskinen som påvirker kapasiteten og sikker drift skal ikke utføres av kunden eller brukeren uten skriftlig tillatelse fra Nilfisk-Advance Inc. på forhånd. Ikke-godkjente modifiseringer vil gjøre maskinens garanti ugyldig og gjøre kunden ansvarlig for alle ulykker som følger derav. MERKEPLATE Modellnummeret og serienummeret til maskinen finner du på merkeplaten, som sitter under maskinen. Du trenger denne informasjonen for å bestille reservedeler til maskinen. Bruk feltene nedenfor til å notere maskinens modell- og serienummer for senere bruk. MODELLNUMMER SERIENUMMER PAKKE UT MASKINEN Når maskinen leveres, bør transportkassen og maskinen straks kontrolleres i tilfelle skader. I tilfelle synlige skader må transportkassen tas vare på slik at den kan kontrolleres. Ta straks kontakt med Nilfisk Kundeservice hvis du vil kreve erstatning for transportskade (du finner telefonnummeret på baksiden av denne manualen). KLARGJØRE MASKINEN FOR BRUK ADVARSEL! Vær ytterst forsiktig under arbeid med batterier. Svovelsyren i batterivæsken kan gjøre stor skade hvis den kommer i kontakt med hud eller øyne. Eksplosiv hydrogengass utskilles fra innsiden av batteriene gjennom åpninger i batteridekslene. Denne gassen kan antennes av gnister, lysbuer eller flammer. NÅR MAN UTFØRER SERVICE PÅ BATTERIENE MÅ MAN... Fjerne alle smykker Ikke røyke Bruke vernebriller Arbeide på et sted med god ventilasjon Ikke la verktøy berøre mer enn en batteriklemme av gangen FORSIKTIG! Elektriske komponenter i denne maskinen kan påføres stor skade hvis ikke batteriene installeres og tilkoples korrekt. Batteriene bør monteres av din lokale Nilfisk-forhandler eller av en godkjent elektriker. UHB kan brukes med tre 12-volts 200 amperetimers batterier eller tre 12-volts 234 amperetimers AGM-batterier. FORSIKTIG! Batteriladeren må programmeres når man veksler fra blybatteri til AGM-batteri. Se lademanualen for veiledning. revised 5/13 (NO) Skjema nr UHB

14 NORSK NO C D E Fjern dekselet Skift ut støvposen A B 14 - (NO) Skjema nr UHB

15 NORSK NO KLARGJØRE MASKINEN FOR BRUK (B) MONTERE BATTERIENE 1 Løft batteriene forsiktig inn på batteriholderen. Koble dem slik det er vist i Figur B. B 0 (C) MONTERE SKIVE Din lokale Nilfi sk-forhandler kan levere korrekte skiver og gulvfi nish som skal brukes med denne maskinen. FORSIKTIG! Bruk av feil type skiver på maskinen kan skade gulvet. Skiven må sentreres korrekt på skiveholderen for å hindre vibrasjon i maskinen. Følg trinnene nedenfor (trinn 1-6 i Figur C) når du skal montere skiven: 1 Slå av hovednøkkelbryteren. 2 Sett maskinen i anvist posisjon for å komme til skiveholderen. 3 Gå foran maskinen. Hold fast skiveholderen med en hånd, og roter skiven og skivens drivhjul mot klokken for å løsne skiveholderen. 4 Fjern den gamle skiven og sett inn en ny. Vær nøye med å sentrere den på skivens drivhjul. 5 Stram skiveholderen så fast som mulig. 6 Bakre del av maskinen heves ved å løfte som vist, da senkes skiverammen. AVSTANDSSTYKKE FORAN PÅ MASKINEN (D) MONTERE STØVPOSE VIKTIG! Støvposen monteres oppå styrerammen (se Figur D). Støvsamlersystemet vil ikke fungere korrekt dersom støvposen er full eller ødelagt. 2 Forsikre deg om at nøkkelbryteren står i stilling av (OFF). 3 Monter batterikablene som vist i fi gur, med klemmene merket P på de positive batteripolene og klemmene merket N på de negative polene. Plasser kablene slik at hettene enkelt kan fjernes når det er nødvendig å fylle vann på batteriene. 4 Stram mutterne på alle batteriklemmene nok til å unngå at den kan dreies på batteripolen. Trekk deretter til mutteren en omgang til. (E) JUSTERE SKIVETRYKK Skivetrykket stilles inn fra fabrikk, for optimal polering med best mulig kombinasjon av skive og fi nish. Dersom andre skive- eller fi nishvilkår krever justering av skivetrykket bør man følge prosedyren nedenfor. MERK: Justering av skivetrykket bør utføres av en godkjent servicetekniker. 1 Slå av nøkkelbryteren (O). 5 Påfør batteriklemmer og poler et lag fett, vaselin eller beskyttende spray (fi nnes på bensinstasjoner og bilutstyrsforretninger). 6 Sett de svarte gummihettene over hver batteriklemme og bruk plastbåndene til å holde dem på plass. 7 Koble sammen koblingsstykket fra batteripakken og koblingsstykket på kontrollpanelet. 2 Løsne kontramutteren (A) fra undersiden av poleringsverktøyet. 3 For å minske skivetrykket dreies bolt (B) med klokken. 4 For å øke skivetrykket dreies bolt (B) mot klokken. 5 Stram kontramutter (A). 8 Sett sammen maskinen igjen. MERK: Batteriene må lades før maskinen tas i bruk. (NO) Skjema nr UHB

16 NORSK NO VEDLIKEHOLD VEDLIKEHOLDSPLAN Vedlikeholdspunkt Daglig Månedlig Årlig Lade opp batteriene Kontrollere/skifte støvposer Kontrollere/skifte skjørt Rengjøre skive Smøring Kontroll/service på skivemotorens børster Service på drivmotorens børster VEDLIKEHOLD AV BATTERIENE Lad batteriene hver gang maskinen har vært brukt i 1 time eller mer, eller når batterimåleren er på rødt område. Lade batteriene... 1 Fjern dekselet 2 Koble til laderen. 3 Kontroller væskenivået i hver battericelle etter at batteriene er ladet opp. Etterfyll om nødvendig med destillert vann, til væsken når opp til bunnen av påfyllingsrørene. FORSIKTIG! For å unngå skade på gulvoverflaten, bør vann og batterisyre tørkes bort fra toppen av batteriene etter lading. FEILSØKING VIBRASJON I MASKINEN 1 Skiven er ikke korrekt sentrert. 2 Skiven er skadet. Skift ut. ROTASJONSMERKER 1 Skiven er for kraftig for gulvets overflate. 2 Skiven er skitten. Kontroller og skift ut. REDUSERT KJØRETID 1 Batteriet må lades. 2 Batteriene trenger vann. Fyll på akkurat så mye vann at platene i hver celle dekkes. Lad batteriene og kontroller vannivået igjen. FORSIKTIG! Det kan renne batterisyre på gulvet hvis batteriene overfylles. VIKTIG Motorskade som følge av mangel på kontroll og vedlikehold av karbonbørstene dekkes ikke av garantien. Se erklæring om begrenset garanti. SPESIFIKASJONER Modell UHB Strømforsyning 36 volt Motor, skive 1,5 kw, 55 amp Trekkevne, motor,37 kw (5 hk PM) Kjøresystem Direkte drift Skive 51 cm Skivehastighet 1500 rpm Skivetrykk Automatisk Hastighet, forover 0-73 m/min. Hastighet, bakover 0-52 m/min. Vibrasjon <7.6 mm/s Lydnivå (dba) 68 Drivhjul 4 cm 20 cm Lader i maskinen Standard 36 V, 21 A Lengde 127 cm Bredde 58 cm Høyde 105 cm Poleringsrunde 51 cm Poleringsytelse 2230 m 2 t. Vekt (uten batterier) 79 kg 16 - (NO) Skjema nr UHB

17 NORSK NO (NO) Skjema nr UHB

18 SVENSKA SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Säkerhetsinstruktioner Lär känna din maskin Inledning Delar och service Namnplåt Packa upp maskinen Förbered maskinen för användning Serva batterier Batteriinstallation Montering av dynan Montering av dammpåsen Ställa in dynans tryck Underhåll Underhållsschema Batteriunderhåll Specifi kationer Felsökning Maskinvibration Virvelmärken Minskad körtid (SE) Formnummer UHB

19 SVENSKA SE VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Denna maskin lämpar sig bara för kommersiell användning, t.e. på hotell, skolor, sjukhus, industrier, butiker och kontor men inte för normala hushållsändamål i bostad. När apparaten används, måste alltid grundläggande försiktighetsåtgärder följas, däribland följande: VARNING! För att minska risken för brand, elektriska stötar, skada på person eller egendom, ska instruktionerna läsas före användning. * Denna maskin är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt psykisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap. * Undvik plötsliga stopp under körning på ramper eller i lutningar. Undvik plötsliga skarpa svängar. Kör långsamt nedför ramper. * Maskinen bör inte tas i bruk förrän den är helt ihopsatt. Kontrollera maskinen omsorgsfullt innan den används. * Maskinen kan förorsaka eplosioner om den används i närheten av antändbara material eller ångor. Använd inte denna maskin med eller nära antändbart material, lösningsmedel, förtunningsmedel eller andra antändbara material. * Blybatterier avger gaser som kan utgöra en eplosionsrisk. Batterier får inte komma I närheten av gnistor eller öppen eld. Rök inte vid maskinen. Ladda batterier endast i lokaler med god ventilation. Se till att batteriladdarens kontakt är urkopplad från vägguttaget och att sladden är undanstoppad före du använder maskinen.. * Avyttringsmetod: Avyttra som farligt avfall. Iakttag alla statliga och kommunala miljöföreskrifter för hantering av syraeller blyavfall. Skicka batterier till blyåtervinning i enlighet med gällande statliga och kommunala föreskrifter. * Arbete med batterier kan vara farligt. Använd alltid skyddsglasögon och skyddskläder vid arbete med batterier. Bär inte smycken. Placera aldrig verktyg eller andra metallföremål over batterikontakterna eller ovanpå batterierna. * Användning av ett laddningsaggregat med skadade ledningar kan ge upphov till livsfarliga, elektriska stötar. Använd därför aldrig ett laddningsaggregat med skadade ledningar. * Denna maskin bör endast betjänas från baksidan, eftersom det annars finns risk för person- eller materialskador. * Maskinen är tung. Det krävs två starka personer för att hantera maskinen på en ramp eller nedfartsväg. Arbeta i långsamt tempo. Vänd inte maskinen på rampen eller nedfartsvägen. Stanna, sväng och parkera inte om maskinen används på en lutningsgrad som är större än 2 %. * Maskinen kan tippa och orsaka skador på person eller egendom, om den körs over trappkanter eller lastramper. Skall nyckeln vridas till OFF-läge och tas ur. * Ändringar eller modifieringar som inte tillåtits av tillverkaren ogiltiggör alla och envar av garantierna och skyldigheterna och kan resultera i skador på maskinen eller skador på användaren eller personer i närheten. * Underhåll och reparationer utförda av obehörig personal kan leda till sak- eller personskador. Underhåll och reparation får endast utföras av behörig personal. * Se därför till att de elektriska delarna är torra. Torka alltid av maskinen när den har använts. Maskinen ska förvaras i en torr byggnad. * Läs därför igenom alla påskrifter före drift. Se till att alla påskrifter och instruktioner sitter fast ordentligt på maskinen. * Använd bara kommersiellt tillgängliga golvrengöringsmedel och va som är avsedda för maskindrift. Använd inte brandfarliga material. * Vid rengöring, service eller underhåll av maskinen, byte av delar eller ändring till en annan funktion, måste strömmen stängas av. * Användning av maskinen för att flytta andra föremål, eller att klättra på maskinen, kan leda till person- eller materialskador. * Garantin på maskinen ogiltigförklaras vid användning av andra reservdelar än Nilfisk originalprodukter. Använd därför alltid Nilfisk-produkter vid byte av reservdelar. * Observera den maimalt tillåtna vikten för fordonet, GVW, när du lastar, kör eller stöttar maskinen. SPARA DESSA INSTRUKTIONER revised 5/13 (SE) Formnummer UHB

20 SVENSKA SE LÄR KÄNNA DIN MASKIN 1 På / Av nyckelbrytare 2 Strömbytare dyna 3 Dyna / traversbrytare 4 Batterimätare 5 Tidmätare 6 Batteriladdningsindikator 7 Travers Back 8 Travers hastighetskontroll (SE) Formnummer UHB

21 SVENSKA SE INLEDNING Denna bruksanvisning ska hjälpa dig att få ut mesta möjliga från din Nilfisk golvmaskin. Läs den noga innan du använder maskinen. Produkten är enbart avsedd för kommersiell användning. DELAR OCH SERVICE När reparationer behövs, ska de utföras av ditt auktoriserade Nilfisk servicecenter, som använder specialutbildad servicepersonal och upprätthåller ett lager av Nilfisk originalreservdelar och tillbehör. Kontakta försäljaren av Nilfisk nedan för reparationer eller service. Var vänlig ange modell och serienummer när du diskuterar maskinen. MODIFIERINGAR Modifieringar och tillsatser på rengöringsmaskinen som påverkar kapacitet och säker användning får inte utföras av kunden eller användaren utan föregående skriftligt tillstånd från Nilfisk-Advance Inc. Otillåtna modifieringar gör maskinens garanti ogiltig och gör kunden ansvarig för alla olycksfall som blir resultatet. NAMNPLÅT Din maskins modellnummer och serienummer ses på namnplåten i botten på maskinen. Denna information krävs när du beställer reservdelar till maskinen. Använd utrymmet nedan för att anteckna maskinens modellnummer och serienummer för framtida referens. MODELLNUMMER SERIENUMMER PACKA UPP MASKINEN När maskinen levereras, ska transportförpackningen och maskinen undersökas noga, så att de inte fått några skador. Om skadan är uppenbar, ska förpackningen sparas så att den kan inspekteras. Kontakta genast Nilfisk kundtjänstavdelning, för att reklamera en fraktskada (telefonnummer finns på bruksanvisningens baksida). FÖRBERED MASKINEN FÖR AN- VÄNDNING VARNING! Var mycket försiktig när du arbetar med batterier. Svavelsyra i batterier kan orsaka allvarliga skador om det kommer i kontakt med hud eller ögon. Eplosiv vätgas ventileras släpps ut från batteriets insida genom öppningarna i batterilocken. Gasen kan antändas av ljusbåge, gnista eller låga. NÄR BATTERIER SERVAS Ta av alla smycken Rök inte Använd skyddsglasögon Arbeta i ett väl ventilerat utrymme Låt inte verktyg komma i kontakt med mer än en batteriklämma åt gången. VARNING! Elektriska komponenter i maskinen kan skadas allvarligt, om inte batterierna installeras och kopplas rätt. Batterier ska installeras av din lokala försäljare av Nilfi sk eller av en kvalificerad elektriker. UHB kan användas med tre batterier på 12 volt, 200 amp/tim eller tre AGM-batterier på 12 volt, 234 amp/tim. VARNING! Batteriladdaren måste omprogrammeras vid byte från blysyra- till AGM-batterier. För instruktioner, se manualen för laddaren. revised 5/13 (SE) Formnummer UHB

RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER RS 502 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER Nilfisk 502 33019741 Edition 2 2009-12

Lisätiedot

RS 1301 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

RS 1301 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER RS 1301 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER Nilfisk RS 1301 by Nilfisk Advance

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køleskab Jääkaappi Kjøleskap Kylskåp ERC37208W ERC37255W ERC37255X 2 electrolux Indhold Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi tænker

Lisätiedot

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 ERF3703AOW...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 EN3449AFX EN3449AFW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 EUF2903AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 EUF2906AOW EUF2906AOX...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler på maskinen: Förklaring av varningsnivåer VARNING! VIKTIGT! OBS!

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler på maskinen: Förklaring av varningsnivåer VARNING! VIKTIGT! OBS! Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje WC 48 Se Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

MICROWAVE OVEN GMI 1030 X

MICROWAVE OVEN GMI 1030 X MICROWAVE OVEN GMI 1030 X DA FL NO SV INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Vigtige anvisninger

Lisätiedot

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi)

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) Tack för ditt val av Opranic! Med detta köp, har du valt en modern, högkvalitativ värmare.

Lisätiedot

alarm clock // radio controlled //

alarm clock // radio controlled // Electronics alarm clock // radio controlled // Radio controlled (100% accurate) // Alarm function with snooze // Indoor thermometer // Calendar with day of week // Type 4943 4943_UL_UVN_100214.indd 1 2/13/2014

Lisätiedot

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT MK 8V Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Sladdlöst Maskinset MK 8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2.

Lisätiedot

Kompressor/Kompressori

Kompressor/Kompressori Bruksanvisning/Käyttöohje Kompressor/Kompressori Art. 17-620 Art. 17-625 Art. 17-630 Art. 17-635 Art. 17-640 Art. 17-645 Art. 17-6030 Art. 17-6033 Art. 17-6040 Art. 17-6043 S N Fin S FUNKTION Kompressorn

Lisätiedot

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 ESF6510LOW ESF6510LOX...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

MANUAL TJEP ST15/50 Concrete bradgun

MANUAL TJEP ST15/50 Concrete bradgun MANUAL TJEP ST15/50 Concrete bradgun ESSVE art no: 711057 Model: TJEP ST15/50 Length: 270 mm Width: 70 mm Height: 255 mm Weight: 1,5 kg Magazine capacity: 50 brads Air pressure: 4,9 7,8 bar Brad type:

Lisätiedot

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 EUF2748AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

FRAMTID DK NO FI SE OV10

FRAMTID DK NO FI SE OV10 FRAMTID DK NO FI SE OV10 DANSK 4 NORSK 20 SUOMI 35 SVENSKA 51 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Før ibrugtagning 6 Daglig brug 7 Tilberedningstabeller 11 Vedligeholdelse og rengøring

Lisätiedot

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 EUF2944AOW EUF2944AOX EUF2944AOK EUF2944AEX EUF2944AEW EUF2944ACX EUF2944ACW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com

Lisätiedot

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 20 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 20 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57 A8900GNW A8900GNB A8900GNX DA Brugsanvisning FI Käyttöohje 0 NOBruksanvisning 39 SV Bruksanvisning 57 www.aeg.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3. BETJENINGSPANEL.........................................................

Lisätiedot

BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE

BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Lisätiedot

3110080 RSHT EU DK SE NO FI 280114

3110080 RSHT EU DK SE NO FI 280114 DK SE RSHT NO FI DK Læs og gem denne vejledning! SE Läs och spara dessa instruktioner! NO Lese og lagre disse instruksjonene! FI Lue ja säilytä nämä käyttöohjeet! 2 3110080 RSHT EU DK SE NO FI 280114 Contents

Lisätiedot

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A 17-381_manual_120507.indd 2012-05-7, 13.17.02 Art. 17-381 PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB PUMPAUTOMAT

Lisätiedot

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI Bruksanvisning og installasjonsinstrukser Bruksanvisning och monteringsinstruktioner Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI 25 kgf ø 110 mm Copyright 2003, 2004 Vetus den Ouden n.v. Schiedam Holland

Lisätiedot

Bruksanvisning Interaktiv plasmaskärm TH-65PB1E. Svenska. Norsk. Suomi. Se bruksanvisningen på DVD-ROM-skivan för mer detaljerade anvisningar.

Bruksanvisning Interaktiv plasmaskärm TH-65PB1E. Svenska. Norsk. Suomi. Se bruksanvisningen på DVD-ROM-skivan för mer detaljerade anvisningar. Svenska Norsk Modellnummer TH-65PB1E Suomi Bruksanvisning Interaktiv plasmaskärm Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...10 Anslutningar...12 Att slå strömmen på

Lisätiedot

ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 99080 ATV 110 CC DK ATV 110 CC FI VIGTIGT FØR BRUG!!! - CHECK KORREKT DÆKTRYK. - EFTERSPÆND SKRUER

ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION MANUAL MODEL 99080 ATV 110 CC DK ATV 110 CC FI VIGTIGT FØR BRUG!!! - CHECK KORREKT DÆKTRYK. - EFTERSPÆND SKRUER MODEL 99080 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Valmistettu Kiinan kansantasavallassa Yhteisön tuoja H.P. Værktøj A/S DK-7080 Børkop Tanska ALL-TERRAIN VEHICLE INSTRUCTION

Lisätiedot

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna SENA RS7* RS54H* RS57H* Kylskåp Bruksanvisning tänk dig möjligheterna Tack för att du köpt en produkt från Samsung. Registrera produkten på www.samsung. se för att få en mer komplett service. www.samsung.com/register

Lisätiedot

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA HUOMIO!!! MUISTA LUKEA TÄMÄ KÄYTTÖ- OHJEKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖ- KERTAA. VAROMATON KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAARATILAN- TEEN! MUISTA VARUSTEET!

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning fryseboks Säiliöpakastin Congélateur coffre Fryseboks Frysbox ECO22212W ECO29912W ECO38212W 2 electrolux INDHOLD Electrolux.

Lisätiedot

(FN65DA/FN65RHA/FN55AX) Cordless Finish Nailers OPERATING INSTRUCTIONS (ORIGINAL INSTRUCTIONS)

(FN65DA/FN65RHA/FN55AX) Cordless Finish Nailers OPERATING INSTRUCTIONS (ORIGINAL INSTRUCTIONS) F-15/F-16A/F-18 (FN65DA/FN65RHA/FN55AX) Cordless Finish Nailers OPERATING INSTRUCTIONS (ORIGINAL INSTRUCTIONS) BETRIEBSANLEITUNG (ÜBERSETZUNG DER URSPRÜNGLICHEN ANWEISUNGEN ) GEBRUIKSAANWIJZING (VERTALING

Lisätiedot

CEILING FAN INSTRUCTION MANUAL. DK Loftventilator 2 Brugsanvisning. NO Takvifte 4 Bruksanvisning. SE Takfläkt 6 Bruksanvisning

CEILING FAN INSTRUCTION MANUAL. DK Loftventilator 2 Brugsanvisning. NO Takvifte 4 Bruksanvisning. SE Takfläkt 6 Bruksanvisning MODEL L 11876 CEILING FAN CEILING FAN 1 INSTRUCTION MANUAL DK Loftventilator 2 Brugsanvisning NO Takvifte 4 Bruksanvisning SE Takfläkt 6 Bruksanvisning SF Kattotuuletin 8 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C.

Lisätiedot