UHB INSTRUCTIONS FOR USE 12/12 FORM NO Dansk (2-9) Norsk (10-17) Svenska (18-25) Suomi (26-33)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UHB51-1500 INSTRUCTIONS FOR USE 12/12 FORM NO. 56091086. Dansk (2-9) Norsk (10-17) Svenska (18-25) Suomi (26-33)"

Transkriptio

1 12/12 FORM NO Model: 01610A This manual is only for machines after serial number Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje DK NO SE FI Dansk (2-9) Norsk (10-17) Svenska (18-25) Suomi (26-33) UHB INSTRUCTIONS FOR USE

2 DANSK DKEN INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger... 3 Kend din maskine...4 Indledning... 5 Reservedele og service... 5 Mærkeplade... 5 Udpakning af maskinen... 5 Klargøring af maskinen før brug... 5 Service på batterierne... 5 Installation af batteri... 7 Installation af rondel... 7 Installation af støvsugerpose... 7 Justering af rondeltryk... 7 Vedligeholdelse... 8 Vedligeholdelsesplan... 8 Vedligeholdelse af batteri... 8 Specifi kationer... 8 Fejlfi nding... 8 Maskinvibration... 8 Hvirvelmærker... 8 Nedsat køretid (DK) Formularnummer UHB

3 DANSK DK VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Denne maskine er kun egnet til kommercielt brug, for eksempel på hoteller, skoler, hospitaler, fabrikker, butikker og kontorer, der ikke omfatter normale beboelsesrengøringsformål. Ved anvendelse af dette apparat skal de grundlæggende forholdsregler altid overholdes, herunder: ADVARSEL! For at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød, legemsbeskadigelse eller materielle skader, skal alle anvisninger læses før brug. * Maskinen bør ikke tages i brug, før den er helt samlet. Eftertjek maskinen grundigt før drift. * Maskiner kan forårsage eksplosioner ved anvendelse i nærheden af brændbare materialer og dampe. Anvend ikke denne maskine med eller nær brændstoffer, opløsningsmidler, fortynder eller andre brændbare materialer. * Blybatterier afgiver gasser, som udgør eksplosionsfare. Batterier bør ikke komme I nærheden af gnister eller fl ammer. Ryg ikke i nærheden af maskinen. Oplad kun batterierne i områder med god ventilation. Kontrollér at vekselstrømsopladerens stikprop er taget ud af kontakten på væggen, og lagt væk, inden maskinen betjenes.. * Bortskaffelsesmetode: Bortskaffes som farligt affald. Alle føderale, statslige og lokale miljøregulativer for syre- eller blyholdigt affald skal overholdes. Send batterier til genvinding i henhold til gældende føderale, statslige og lokale regulativer. * Arbejde med batterier kan være farligt. Benyt altid beskyttelsesbriller og arbejdstøj ved arbejde med batterier. Brug ingen smykker. Læg ikke værktøj eller andre metalgenstande hen over batteriklemmerne eller oven på batterierne. * Brug af ladeaggregat med beskadiget ledning kan medføre elektrisk stød med døden til følge. Brug derfor ikke ladeaggregatet, hvis ledningen er beskadiget. * Denne maskine bør kun betjenes bagfra, da der ellers kan opstå personeller materielskade. * Maskinen er tung. Der kræves to stærke personer til at fl ytte maskinen på rampe eller nedkørsel. Arbejd i langsomt tempo. Vend ikke maskinen på rampe eller nedkørsel. Hvis maskinen betjenes på en hældning på over 2 %, må der ikke standses, drejes eller parkeres. * Maskiner kan vælte, hvis de køres over trappekanter eller pålæsningsramper, og forårsage kvæstelser eller beskadigelse. Slå nøgleafbryderen fra (OFF) på L-modeller, og fjern nøglen. * Ændringer eller modifi ceringer, der ikke er godkendt af fabrikanten, ophæver alle garantier og ethvert ansvar, og det kan resultere i skader på maskinen eller personskade på operatøren eller folk i nærheden. * Vedligeholdelse og reparationer som udføres af uautoriseret personale kan medføre beskadigelse eller personskade. Vedligeholdelse og reparationer må kun udføres af autoriseret personale. * Sørg for at de elektriske dele er tørre. Aftør altid maskinen efter endt brug. * Læs derfor alle påskrifter før drift. Sørg for at alle påskrifter og vejledninger er fastgjort til maskinen. * Brug kun kommercielt tilgængelige gulvvaskemiddel og -voks, der er beregnet til maskiner. Brug ikke brændbare materialer. * Når der udføres rengøring, service- eller vedligeholdelsesarbejde, udskiftning af dele eller omskiftning til en anden funktion, skal strømkilden være slået fra. * Anvendelse af maskinen som fl ytte- eller stigeredskab kan medføre materiale- eller personskade. Anvend ikke maskinen som stige eller møbel. * Garantien på maskinen bortfalder, hvis der anvendes andre end originale NIlfi sk-reservedele. (DK) Formularnummer UHB

4 DANSK DKEN KEND DIN MASKINE 1 Tænd/Sluk-nøgleafbryder 2 Kontakt til rondel 3 Kontakt til rondel / kørsel 4 Batterimåler 5 Timetæller 6 Batteriladerindikator 7 Baglænskørsel 8 Kørehastighedskontrol (DK) Formularnummer UHB

5 DANSK DK INDLEDNING Denne vejledning vil hjælpe dig til at få størst muligt udbytte af Deres Nilfiskgulvmaskine. Læs vejledningen grundigt igennem, før du tager maskinen i brug. Dette produkt er kun beregnet til kommercielt brug. RESERVEDELE OG SERVICE Nødvendige reparationer skal udføres af et autoriseret Nilfisk-servicecenter, der beskæftiger fabriksuddannet servicepersonale og har et lager af originale Nilfisk-reservedele og tilbehør. Kontakt den Nilfisk-forhandler, der er anført nedenfor, vedrørende reservedele og service. Oplys venligst model- og serienummer ved alle henvendelser. ÆNDRINGER Ændringer og tilføjelser på rengøringsmaskinen, der påvirker kapacitet og sikker betjening, må ikke udføres af kunden eller brugeren uden forudgående skriftlig godkendelse fra Nilfi sk-advance Inc. Ikke godkendte ændringer vil fritage producenten for ethvert ansvar og gøre kunden ansvarlig for alle deraf følgende uheld. MÆRKEPLADE Maskinens model- og serienummer fremgår af mærkepladen i bunden af maskinen. Disse oplysninger er nødvendige, når du bestiller reservedele til maskinen. Brug pladsen nedenfor til at notere maskinens model- og serienummer til senere brug. MODELNUMMER SERIENUMMER UDPAKNING AF MASKINEN Når maskinen leveres, skal du efterse forsendelseskassen og maskinen grundigt for tegn på beskadigelse. Hvis der er tegn på beskadigelse, skal du gemme forsendelseskassen, så den kan blive undersøgt. Underret straks Nilfisk kundeserviceafdeling om transportskaden (telefonnummeret er angivet på bagsideomslaget af denne vejledning). KLARGØRING AF MASKINEN FØR BRUG ADVARSEL! Vær yderst forsigtig ved arbejde med batterier. Svovlsyren i batterierne kan medføre alvorlig personskade, hvis den kommer i kontakt med hud eller øjne. Eksplosiv brint udluftes fra batterierne gennem åbninger i batterihætterne. Denne gasart kan antændes af en lysbue, gnist eller flamme. NÅR DER UDFØRES SERVICE PÅ BATTERI- ERNE... Tag alle smykker af Undlad at ryge Bær sikkerhedsbriller Sørg for, at arbejdsområdet har god udluftning Lad ikke værktøjet berøre mere end én batteripol ad gangen. FORSIGTIG! Denne maskines elektriske komponenter kan blive alvorligt beskadigede, hvis batterierne ikke monteres og tilsluttes korrekt. Batterierne skal monteres af din lokale Nilfiskforhandler eller en uddannet elektriker. UHB kan bruges med tre 12 Volts 185 Ah-batterier eller tre 12 Volts 234 Ah-AGM-batterier. FORSIGTIG! Batteriopladeren skal omprogrammeres, når der skiftes fra blysyre- til AGM-batterier. Se Opladervejledning for anvisninger. (DK) Formularnummer UHB

6 DANSK DKEN C D E Fjern dækpladen Udskift støvsugerpose A B 6 - (DK) Formularnummer UHB

7 DANSK DK KLARGØRING AF MASKINEN FØR BRUG (B) INSTALLATION AF BATTERIERNE 1 Løft forsigtigt batterierne ned i batteribakken. Placér dem som vist på fi gur B. (C) INSTALLATION AF RONDEL Din lokale Nilfi sk-forhandler kan levere de korrekte rondeller og gulvmidler til brug med denne maskine. FORSIGTIG! Hvis der anvendes en forkert type rondel på denne maskine, kan det beskadige gulvet. Rondellen skal være korrekt centreret på rondelholderen for at forhindre maskinvibration. B BATTERITILSLUTNINGER Følg nedenstående trin (se trin 1-6 på fi gur C) for installation af rondellen: 1 Slå nøgleafbryderen fra. 2 Sæt maskinen i den viste position, så du får adgang til rondelholderen. 3 Gå hen foran maskinen. Mens du holder rondelholderen med den ene hånd, skal du dreje rondellen og rondeldrevet mod uret for at løsne rondelholderen. 4 Fjern den gamle rondel, og sæt en ny en på, og husk på at centrere den på rondel- drevet. 5 Stram rondelholderen så meget som muligt. 6 Hæv bagenden af maskinen, så rondelhuset sænkes, ved at løfte som vist. 2 Kontrollér, at nøgleafbryderen står på OFF (slukket). 3 Montér batterikablerne som vist på fi gur B med klemmerne mærket P på de positive batteripoler og klemmerne mærket N på de negative poler. Placér kablerne således, at hætterne let kan fjernes, hvis det bliver nødvendigt at hælde mere vand på batterierne. 4 Stram møtrikken på hver batteripol lige nok til, at batteripolen ikke drejer på klemmen. Stram så møtrikken endnu en hel omgang. 5 Kom fedt, petroleumsgelé eller batterismørespray på alle poler og klemmer (fås i de fl este biludstyrsforretninger). 6 Sæt de sorte gummihætter på hver af polerne, og hold dem fast med plastik-strips. 8 Saml maskinen igen. 7 Forbind konnektoren fra batteripakken til konnektoren på kontrolpanelet. AFSTANDSK- FRONT PÅ MASKINEN (D) INSTALLATION AF STØVSUGERPOSE VIGTIGT! Installér støvsugerposen oven på kontrolkabinettet (se fi gur D). Støvsugersystemet kan ikke køre korrekt, hvis støvsugerposen er fuld eller i stykker. (E) JUSTERE RONDELTRYK Rondeltrykket indstilles fra fabrikken for optimal polering for de fl este rondel- og fi nish-kombinationer. Hvis unikke rondel- eller fi nish-forhold kræver justering af rondeltrykket, justeres dette ved at følge nedenstående fremgangsmåde: BEMÆRK: Justering af rondeltrykket skal udføres af en kvalifi ceret servicetekniker. 1 Drej nøgleafbryderen til OFF (O). 2 Neden under poleringsenheden løsnes låsemøtrikken (A). 3 For at øge rondeltrykket, drejes bolten (B) med uret. 4 For at sænke rondeltrykket, drejes bolten (B) mod uret. 5 Spænd derefter låsemøtrikken (A) igen. BEMÆRK: Oplad batterierne, før du tager maskinen i brug. (DK) Formularnummer UHB

8 DANSK DKEN VEDLIGEHOLDELSE VEDLIGEHOLDELSESPLAN Vedligeholdelse Dagligt Månedligt Årligt Oplad batterierne Kontrollér/udskift støvsugerpose Kontrollér/udskift skørt Rengør rondel Smøring Kontrollér/udfør service på rondelmotorbørster Udfør service på drevmotorbørster VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERIET Oplad batterierne hver gang, maskinen bruges i 1 time eller mere, eller når batterimåleren står i det røde felt. Sådan oplades batterierne... 1 Fjern dækpladen. 2 Tilslut opladeren. 3 Tjek væskestanden i alle battericeller efter opladning af batterierne. Påfyld om nødvendigt destilleret vand for at bringe væskestanden op til påfyldningsrørenes nederste del. FORSIGTIG! For at undgå beskadigelse af gulvfladerne skal vand og syre tørres af batteriernes overside efter opladning. FEJLFINDING MASKINVIBRATION 1 Rondellen er ikke korrekt centreret. 2 Defekt rondel. Udskift den. HVIRVELMÆRKER 1 Rondellen er for aggressiv for gulvmidlet. 2 Rondellen er snavset. Kontrollér og udskift. NEDSAT KØRETID 1 Batteriet skal oplades. 2 Batterierne mangler vand. Fyld netop nok vand på til at dække pladerne i hver celle. Oplad derefter batterierne og kontrollér vandstanden igen. FORSIGTIG! Der kan komme syre på gulvet, hvis batterierne overfyldes. VIGTIGT! Beskadigelse af motoren på grund af manglende service på kulbørster er ikke omfattet af garantien. Se erklæringen vedrørende den begrænsede garanti. SPECIFIKATIONER Model UHB Strømforsyning 36 V Motor, rondel 1,5 kw 55 A Trækmotor 0,37 kw Drivsystem Direkte drev Rondel 51 cm Rondelhastighed 1500 omdr./min Rondeltryk Automatisk Hastighed, fremad 0-73 m/min. Hastighed, baglæns 0-52 m/min. Vibration <7,6 mm/s Lydniveau db(a) 68 Drivhjul 4 cm 20 cm Indbygget oplader Standard 36 V, 21 A Længde 127 cm Bredde 58 cm Højde 105 cm Poleringsenhed 51 cm Poleringshastighed 2230 m 2 /t. Vægt (u/batterier) 79 kg 8 - (DK) Formularnummer UHB

9 DANSK DK (DK) Formularnummer UHB

10 NORSK NO INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsveiledning Gjør deg kjent med maskinen Innledning Reservedeler og service Merkeplate Pakke ut maskinen Klargjøre maskinen for bruk Ettersyn av batteriene Montering av batterier Montere skive Montere støvpose Justere skivetrykk Vedlikehold Vedlikeholdsplan Vedlikehold av batteriene Spesifi kasjoner Feilsøking Vibrasjon i maskinen Rotasjonsmerker Redusert kjøretid (NO) Skjema nr UHB

11 NORSK NO VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Dette produktet er bare ment for kommersiell bruk, for eksempel i hoteller, skoler, sykehus, fabrikker, butikker, kontorer og andre lokaler som ikke er vanlige husholdninger og bomiljøer. Ved bruk av denne maskinen skal visse grunnleggende forholdsregler alltid følges, inkludert følgende: ADVARSEL! For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt, personskade eller skade på eiendom må alle reglene leses før bruk. * Maskinen bør ikke tas i bruk, før den er helt montert. Ettersjekk maskinen grundig før drift. * Maskiner kan forårsake eksplosjoner ved anvendelse i nærheten av brennbare materialer og damp. Anvend ikke denne maskinen med eller nær brennstoffer, oppløsningsmidler, fortynner eller andre brennbare materialer. * Blybatterier avgir gasser, som utgjør eksplosjonsfare. Batterier bør ikke komme I nærheten av gnister eller fl ammer. Røyk ikke i nærheten av maskinen. Opplad kun batteriene i områder med god ventilasjon. Sørg for at ladeaggregatets nettstøpsel er tatt ut av veggkontakten og lagt bort før maskinen settes i drift. * Avhendingsmetode for avfall: Avhendes som farlig avfall. Ta hensyn til alle nasjonale og lokale miljøforskrifter for syre- og blyavfall. Send batteriene til gjenvinning i samsvar med gjeldende nasjonale og lokale forskrifter. * Arbeid med batterier kan være farlig. Benytt alltid beskyttelsesbriller og arbeidstøy ved arbeid med batterier. Bruk ingen smykker. Legg ikke verktøy eller andre metallgjenstander over batteriklemmene eller oppå batteriene. * Bruk av ladeaggregat med skadet ledning kan medføre elektrisk støt med døden til følge. Bruk derfor ikke ladeaggregatet, hvis ledningen er skadet. * Denne maskinen bør kun betjenes bakfra, da det ellers kan oppstå person-eller materielskade. * Maskinen er tung. Det kreves to sterke personer til å fl ytte maskinen på rampe eller nedkjørsel. Arbeid i langsomt tempo. Vend ikke maskinen på rampe eller nedkjørsel. Dersom man betjener maskinen i en helling på mer enn 2 grader må man ikke stoppe, svinge eller parkere. * Maskinen kan velte og forårsake person- eller materiell skade hvis den styres ut over kanten av en trapp eller lesserampe. På settes nøkkelbryteren til stilling OFF og nøkkelen tas ut. * Endringer eller modifi sering som ikke er godkjent av produsenten vil oppheve alle garantier og alt ansvar, og det kan resultere i skade på maskinen eller personskade på operatøren eller tilskuere. * Vedlikehold og reparasjoner utført av ikke-autoriserte personer, kan føre til skader eller personskader. Vedlikehold og reparasjoner må bare overlates til autoriserte serviceteknikere. * Sørg for at de elektriske delene er tørre. Tørk alltid av maskinen etter endt bruk. Maskinen bør lagres i tørre omgivelser. * Les derfor alle påskrifter før drift. Sørg for at alle påskrifter og veiledninger er fastgjort til maskinen. * Bruk kun kommersielt tilgjengelig rengjøringsmiddel og voks som er beregnet for maskindrift. Bruk ikke lett antennelige materialer. * Når man rengjør eller utfører service eller vedlikehold på maskinen, skifter ut deler eller veksler til en annen funksjon må strømkilden slås av. * Anvendelse av maskinen som fl ytte- eller stigeredskap kan medføre person- eller materielskade. Anvend ikke maskinen som stige eller møbel. * Garantien på maskinen bortfaller, hvis det anvendes andre enn originale Nilfi sk reservedeler. Anvend derfor alltid Nilfi sk-produkter ved utskiftning av reservedeler. (NO) Skjema nr UHB

12 NORSK NO GJØR DEG KJENT MED MASKINEN 1 Av/på nøkkelbryter 2 Strømbryter for skive 3 Skive- / Rotasjonsbrytere 4 Batterimåler 5 Timeteller 6 Batteriladerindikator. 7 Omvendt rotasjon 8 Hastighetskontroll for rotasjon (NO) Skjema nr UHB

13 NORSK NO INNLEDNING Denne brukerhåndboken vil gi deg maksimalt utbytte av din Nilfisk gulvmaskin. Les den grundig før du tar i bruk maskinen. Dette produktet er bare ment for kommersiell bruk. RESERVEDELER OG SERVICE Eventuelle reparasjoner skal utføres av et autorisert Nilfisk Servicesenter, som har fabrikkutdannet servicepersonell og lagerfører et utvalg av originale Nilfisk reservedeler og tilbehør. Ta kontakt med Nilfisk-forhandleren som er oppgitt nedenfor, hvis du trenger service eller reservedeler. Vennligst oppgi modell- og serienummer ved henvendelse. MODIFISERINGER Modifiseringer og tillegg til rengjøringsmaskinen som påvirker kapasiteten og sikker drift skal ikke utføres av kunden eller brukeren uten skriftlig tillatelse fra Nilfisk-Advance Inc. på forhånd. Ikke-godkjente modifiseringer vil gjøre maskinens garanti ugyldig og gjøre kunden ansvarlig for alle ulykker som følger derav. MERKEPLATE Modellnummeret og serienummeret til maskinen finner du på merkeplaten, som sitter under maskinen. Du trenger denne informasjonen for å bestille reservedeler til maskinen. Bruk feltene nedenfor til å notere maskinens modell- og serienummer for senere bruk. MODELLNUMMER SERIENUMMER PAKKE UT MASKINEN Når maskinen leveres, bør transportkassen og maskinen straks kontrolleres i tilfelle skader. I tilfelle synlige skader må transportkassen tas vare på slik at den kan kontrolleres. Ta straks kontakt med Nilfisk Kundeservice hvis du vil kreve erstatning for transportskade (du finner telefonnummeret på baksiden av denne manualen). KLARGJØRE MASKINEN FOR BRUK ADVARSEL! Vær ytterst forsiktig under arbeid med batterier. Svovelsyren i batterivæsken kan gjøre stor skade hvis den kommer i kontakt med hud eller øyne. Eksplosiv hydrogengass utskilles fra innsiden av batteriene gjennom åpninger i batteridekslene. Denne gassen kan antennes av gnister, lysbuer eller flammer. NÅR MAN UTFØRER SERVICE PÅ BATTERIENE MÅ MAN... Fjerne alle smykker Ikke røyke Bruke vernebriller Arbeide på et sted med god ventilasjon Ikke la verktøy berøre mer enn en batteriklemme av gangen FORSIKTIG! Elektriske komponenter i denne maskinen kan påføres stor skade hvis ikke batteriene installeres og tilkoples korrekt. Batteriene bør monteres av din lokale Nilfisk-forhandler eller av en godkjent elektriker. UHB kan brukes med tre 12-volts 185 amperetimers batterier eller tre 12-volts 234 amperetimers AGM-batterier. FORSIKTIG! Batteriladeren må programmeres når man veksler fra blybatteri til AGM-batteri. Se lademanualen for veiledning. (NO) Skjema nr UHB

14 NORSK NO C D E Fjern dekselet Skift ut støvposen A B 14 - (NO) Skjema nr UHB

15 NORSK NO KLARGJØRE MASKINEN FOR BRUK (B) MONTERE BATTERIENE 1 Løft batteriene forsiktig inn på batteriholderen. Koble dem slik det er vist i Figur B. B 0 (C) MONTERE SKIVE Din lokale Nilfi sk-forhandler kan levere korrekte skiver og gulvfi nish som skal brukes med denne maskinen. FORSIKTIG! Bruk av feil type skiver på maskinen kan skade gulvet. Skiven må sentreres korrekt på skiveholderen for å hindre vibrasjon i maskinen. Følg trinnene nedenfor (trinn 1-6 i Figur C) når du skal montere skiven: 1 Slå av hovednøkkelbryteren. 2 Sett maskinen i anvist posisjon for å komme til skiveholderen. 3 Gå foran maskinen. Hold fast skiveholderen med en hånd, og roter skiven og skivens drivhjul mot klokken for å løsne skiveholderen. 4 Fjern den gamle skiven og sett inn en ny. Vær nøye med å sentrere den på skivens drivhjul. 5 Stram skiveholderen så fast som mulig. 6 Bakre del av maskinen heves ved å løfte som vist, da senkes skiverammen. 2 Forsikre deg om at nøkkelbryteren står i stilling av (OFF). 3 Monter batterikablene som vist i fi gur, med klemmene merket P på de positive batteripolene og klemmene merket N på de negative polene. Plasser kablene slik at hettene enkelt kan fjernes når det er nødvendig å fylle vann på batteriene. 4 Stram mutterne på alle batteriklemmene nok til å unngå at den kan dreies på batteripolen. Trekk deretter til mutteren en omgang til. 5 Påfør batteriklemmer og poler et lag fett, vaselin eller beskyttende spray (fi nnes på bensinstasjoner og bilutstyrsforretninger). 6 Sett de svarte gummihettene over hver batteriklemme og bruk plastbåndene til å holde dem på plass. 7 Koble sammen koblingsstykket fra batteripakken og koblingsstykket på kontrollpanelet. 8 Sett sammen maskinen igjen. (E) JUSTERE SKIVETRYKK Skivetrykket stilles inn fra fabrikk, for optimal polering med best mulig kombinasjon av skive og fi nish. Dersom andre skive- eller fi nishvilkår krever justering av skivetrykket bør man følge prosedyren nedenfor. MERK: Justering av skivetrykket bør utføres av en godkjent servicetekniker. AVSTANDSSTYK- FORAN PÅ MASKINEN (D) MONTERE STØVPOSE VIKTIG! Støvposen monteres oppå styrerammen (se Figur D). Støvsamlersystemet vil ikke fungere korrekt dersom støvposen er full eller ødelagt. 1 Slå av nøkkelbryteren (O). 2 Løsne kontramutteren (A) fra undersiden av poleringsverktøyet. 3 For å minske skivetrykket dreies bolt (B) med klokken. 4 For å øke skivetrykket dreies bolt (B) mot klokken. 5 Stram kontramutter (A). MERK: Batteriene må lades før maskinen tas i bruk. (NO) Skjema nr UHB

16 NORSK NO VEDLIKEHOLD VEDLIKEHOLDSPLAN Vedlikeholdspunkt Daglig Månedlig Årlig Lade opp batteriene Kontrollere/skifte støvposer Kontrollere/skifte skjørt Rengjøre skive Smøring Kontroll/service på skivemotorens børster Service på drivmotorens børster VEDLIKEHOLD AV BATTERIENE Lad batteriene hver gang maskinen har vært brukt i 1 time eller mer, eller når batterimåleren er på rødt område. Lade batteriene... 1 Fjern dekselet 2 Koble til laderen. 3 Kontroller væskenivået i hver battericelle etter at batteriene er ladet opp. Etterfyll om nødvendig med destillert vann, til væsken når opp til bunnen av påfyllingsrørene. FORSIKTIG! For å unngå skade på gulvoverflaten, bør vann og batterisyre tørkes bort fra toppen av batteriene etter lading. FEILSØKING VIBRASJON I MASKINEN 1 Skiven er ikke korrekt sentrert. 2 Skiven er skadet. Skift ut. ROTASJONSMERKER 1 Skiven er for kraftig for gulvets overflate. 2 Skiven er skitten. Kontroller og skift ut. REDUSERT KJØRETID 1 Batteriet må lades. 2 Batteriene trenger vann. Fyll på akkurat så mye vann at platene i hver celle dekkes. Lad batteriene og kontroller vannivået igjen. FORSIKTIG! Det kan renne batterisyre på gulvet hvis batteriene overfylles. VIKTIG Motorskade som følge av mangel på kontroll og vedlikehold av karbonbørstene dekkes ikke av garantien. Se erklæring om begrenset garanti. SPESIFIKASJONER Modell UHB Strømforsyning 36 volt Motor, skive 1,5 kw, 55 amp Trekkevne, motor,37 kw (5 hk PM) Kjøresystem Direkte drift Skive 51 cm Skivehastighet 1500 rpm Skivetrykk Automatisk Hastighet, forover 0-73 m/min. Hastighet, bakover 0-52 m/min. Vibrasjon <7.6 mm/s Lydnivå (dba) 68 Drivhjul 4 cm 20 cm Lader i maskinen Standard 36 V, 21 A Lengde 127 cm Bredde 58 cm Høyde 105 cm Poleringsrunde 51 cm Poleringsytelse 2230 m 2 t. Vekt (uten batterier) 79 kg 16 - (NO) Skjema nr UHB

17 NORSK NO (NO) Skjema nr UHB

18 SVENSKA SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Säkerhetsinstruktioner Lär känna din maskin Inledning Delar och service Namnplåt Packa upp maskinen Förbered maskinen för användning Serva batterier Batteriinstallation Montering av dynan Montering av dammpåsen Ställa in dynans tryck Underhåll Underhållsschema Batteriunderhåll Specifi kationer Felsökning Maskinvibration Virvelmärken Minskad körtid (SE) Formnummer UHB

19 SVENSKA SE VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Denna maskin lämpar sig bara för kommersiell användning, t.e. på hotell, skolor, sjukhus, industrier, butiker och kontor men inte för normala hushållsändamål i bostad. När apparaten används, måste alltid grundläggande försiktighetsåtgärder följas, däribland följande: VARNING! För att minska risken för brand, elektriska stötar, skada på person eller egendom, ska instruktionerna läsas före användning. * Maskinen bör inte tas i bruk förrän den är helt ihopsatt. Kontrollera maskinen omsorgsfullt innan den används. * Maskinen kan förorsaka eplosioner om den används i närheten av antändbara material eller ångor. Använd inte denna maskin med eller nära antändbart material, lösningsmedel, förtunningsmedel eller andra antändbara material. * Blybatterier avger gaser som kan utgöra en eplosionsrisk. Batterier får inte komma I närheten av gnistor eller öppen eld. Rök inte vid maskinen. Ladda batterier endast i lokaler med god ventilation. Se till att batteriladdarens kontakt är urkopplad från vägguttaget och att sladden är undanstoppad före du använder maskinen.. * Avyttringsmetod: Avyttra som farligt avfall. Iakttag alla statliga och kommunala miljöföreskrifter för hantering av syra- eller blyavfall. Skicka batterier till blyåtervinning i enlighet med gällande statliga och kommunala föreskrifter. * Arbete med batterier kan vara farligt. Använd alltid skyddsglasögon och skyddskläder vid arbete med batterier. Bär inte smycken. Placera aldrig verktyg eller andra metallföremål over batterikontakterna eller ovanpå batterierna. * Användning av ett laddningsaggregat med skadade ledningar kan ge upphov till livsfarliga, elektriska stötar. Använd därför aldrig ett laddningsaggregat med skadade ledningar. * Denna maskin bör endast betjänas från baksidan, eftersom det annars fi nns risk för person- eller materialskador. * Maskinen är tung. Det krävs två starka personer för att hantera maskinen på en ramp eller nedfartsväg. Arbeta i långsamt tempo. Vänd inte maskinen på rampen eller nedfartsvägen. Stanna, sväng och parkera inte om maskinen används på en lutningsgrad som är större än 2 %. * Maskinen kan tippa och orsaka skador på person eller egendom, om den körs over trappkanter eller lastramper. Skall nyckeln vridas till OFF-läge och tas ur. * Ändringar eller modifi eringar som inte tillåtits av tillverkaren ogiltiggör alla och envar av garantierna och skyldigheterna och kan resultera i skador på maskinen eller skador på användaren eller personer i närheten. * Underhåll och reparationer utförda av obehörig personal kan leda till sak- eller personskador. Underhåll och reparation får endast utföras av behörig personal. * Se därför till att de elektriska delarna är torra. Torka alltid av maskinen när den har använts. Maskinen ska förvaras i en torr byggnad. * Läs därför igenom alla påskrifter före drift. Se till att alla påskrifter och instruktioner sitter fast ordentligt på maskinen. * Använd bara kommersiellt tillgängliga golvrengöringsmedel och va som är avsedda för maskindrift. Använd inte brandfarliga material. * Vid rengöring, service eller underhåll av maskinen, byte av delar eller ändring till en annan funktion, måste strömmen stängas av. * Användning av maskinen för att fl ytta andra föremål, eller att klättra på maskinen, kan leda till person- eller materialskador. * Garantin på maskinen ogiltigförklaras vid användning av andra reservdelar än Nilfi sk originalprodukter. Använd därför alltid Nilfi sk-produkter vid byte av reservdelar. (SE) Formnummer UHB

20 SVENSKA SE LÄR KÄNNA DIN MASKIN 1 På / Av nyckelbrytare 2 Strömbytare dyna 3 Dyna / traversbrytare 4 Batterimätare 5 Tidmätare 6 Batteriladdningsindikator 7 Travers Back 8 Travers hastighetskontroll (SE) Formnummer UHB

21 SVENSKA SE INLEDNING Denna bruksanvisning ska hjälpa dig att få ut mesta möjliga från din Nilfisk golvmaskin. Läs den noga innan du använder maskinen. Produkten är enbart avsedd för kommersiell användning. DELAR OCH SERVICE När reparationer behövs, ska de utföras av ditt auktoriserade Nilfisk servicecenter, som använder specialutbildad servicepersonal och upprätthåller ett lager av Nilfisk originalreservdelar och tillbehör. Kontakta försäljaren av Nilfisk nedan för reparationer eller service. Var vänlig ange modell och serienummer när du diskuterar maskinen. MODIFIERINGAR Modifieringar och tillsatser på rengöringsmaskinen som påverkar kapacitet och säker användning får inte utföras av kunden eller användaren utan föregående skriftligt tillstånd från Nilfisk-Advance Inc. Otillåtna modifieringar gör maskinens garanti ogiltig och gör kunden ansvarig för alla olycksfall som blir resultatet. NAMNPLÅT Din maskins modellnummer och serienummer ses på namnplåten i botten på maskinen. Denna information krävs när du beställer reservdelar till maskinen. Använd utrymmet nedan för att anteckna maskinens modellnummer och serienummer för framtida referens. MODELLNUMMER SERIENUMMER PACKA UPP MASKINEN När maskinen levereras, ska transportförpackningen och maskinen undersökas noga, så att de inte fått några skador. Om skadan är uppenbar, ska förpackningen sparas så att den kan inspekteras. Kontakta genast Nilfisk kundtjänstavdelning, för att reklamera en fraktskada (telefonnummer finns på bruksanvisningens baksida). FÖRBERED MASKINEN FÖR AN- VÄNDNING VARNING! Var mycket försiktig när du arbetar med batterier. Svavelsyra i batterier kan orsaka allvarliga skador om det kommer i kontakt med hud eller ögon. Eplosiv vätgas ventileras släpps ut från batteriets insida genom öppningarna i batterilocken. Gasen kan antändas av ljusbåge, gnista eller låga. NÄR BATTERIER SERVAS Ta av alla smycken Rök inte Använd skyddsglasögon Arbeta i ett väl ventilerat utrymme Låt inte verktyg komma i kontakt med mer än en batteriklämma åt gången. VARNING! Elektriska komponenter i maskinen kan skadas allvarligt, om inte batterierna installeras och kopplas rätt. Batterier ska installeras av din lokala försäljare av Nilfisk eller av en kvalificerad elektriker. UHB kan användas med tre batterier på 12 volt, 185 amp/tim eller tre AGM-batterier på 12 volt, 234 amp/tim. VARNING! Batteriladdaren måste omprogrammeras vid byte från blysyra- till AGM-batterier. För instruktioner, se manualen för laddaren. (SE) Formnummer UHB

22 SVENSKA SE C D E Ta bort höljet Byta dammpåse A B 22 - (SE) Formnummer UHB

23 SVENSKA SE FÖRBERED MASKINEN FÖR AN- VÄNDNING (B)-INSTALLERA BATTERIERNA 1 Lyft försiktigt in batterierna på batteribrickan. Placera som på bild B. (C)-MONTERING AV DYNA Din lokala distributör av Nilfi sk kan tillhandahålla rätt dynor och golvbehandlingsmaterial för att använda med denna maskin. VARNING! Används fel typ av dyna på maskinen kan det skada golvet. Dynan måste vara riktigt centrerad på dynhållaren, för att förhindra att maskinen vibrerar. B BATTERIANSLUTNINGAR Följ stegen nedan för montering av dynan (se steg 1-6 på bild C): 1 Vrid nyckelbrytaren till av. 2 Ställ maskinen som på bilden, för att komma åt dynans låspinne. 3 Gå till maskinens framsida. När du håller dynans låspinne med ena handen snurrar du dynan och dyndrevet moturs för att lossa dynhållarens låspinne. 4 Ta bort den gamla dynan och montera en ny och var noga med att den centreras på dyndrevet. 5 Dra åt dynhållarens låspinne så hårt det går igen. 6 Höj maskinens bakdel för att sänka dynkåpan genom att lyfta som på bilden. DISTANS- MASKINENS FRAMSIDA (D)-MONTERING AV DAMMPÅSEN VIKTIGT! Montera dammsamlingspåsen ovanpå kontrollhöljet (se bild D). Dammsamlingssystemet fungerar inte riktigt om påsen är full eller trasig. 2 Se till att nyckelbrytaren är i läget OFF. 3 Sätt i batterikablarna som på bild B, sätt kabelfästena markerade med P på de positive polerna och kabelfästena markerade med N på de negativa polerna. Placera kablarna så att locken lätt kan tas bort när det är nödvändigt att fylla på vatten i batterierna. 4 Dra åt muttern på vardera batteriklämman precis så mycket som behövs för att batteriklämman inte ska vridas på batteripolen. Dra därefter åt muttern ytterligare ett helt varv. 5 Smörj batteriklämmor och poler med fett, petroleumgelé eller spraya på batterilack (fi nns i de fl esta butiker för bilreservdelar). 6 Sätt på de svarta gummi- strumporna över vardera terminalen och använd lås-/fastspänningsbygel/-band av plast för att hålla dem på plats. 7 Sätt ihop kontakterna från batteriförpackningen med kontakten på kontrollpanelen. (E)-STÄLLA IN DYNANS TRYCK Dynans tryck ställs in på fabriken för optimala polerings- och ytbehandlingskombinationer. Om unika dyn- eller ytbehandlingsförhållanden kräver justeringar av dynans tryck, ska de justeras enligt proceduren nedan. OBS: Justeringar av dynans tryck ska utföras av en kvalifi cerad servicetekniker. 1 Vrid nyckelbrytaren till av (O). 2 Från polerarens undersida lossas låsmuttern (A). 3 För att minska dynans tryck vrids muttern (B) medurs. 4 För att öka dynans tryck vrids muttern (B) moturs. 5 Dra åt låsmuttern igen (A). 8 Sätt ihop maskinen. OBS: Ladda batterierna innan du använder maskinen. (SE) Formnummer UHB

24 SVENSKA SE UNDERHÅLL UNDERHÅLLSSCHEMA Underhållsdel Dagligen En gång i månaden En gång om året Charge Batteries Check/Replace Dust Bags Check/Replace Skirt Clean Pad Lubrication Check/Service Pad Motor Brushes Service Drive Motor Brushes BATTERIUNDERHÅLL Ladda batterierna varje gång som maskinen använts i 1 timma eller längre eller när batterimätaren står på rött. För att ladda batterierna 1 Ta bort höljet. 2 Sätt i laddaren. 3 Kontrollera vätskenivån i alla battericellerna när batterierna laddats. Tillsätt vid behov destillerat vatten för att få vätskenivån upp till påfyllningsrörens nederdel. VARNING! För att undvika skada på golvytor, ska vatten och syra torkas bort från batteriernas översida efter laddningen. FELSÖKNING MASKINVIBRATION 1 Dynan är inte riktigt centrerad. 2 Dynan är skadad. Byt ut. VIRVELMÄRKEN 1 Dynan är för aggressiv för golvytan. 2 Dynan är smutsig, kontrollera och byt ut. MINSKAD KÖRTID 1 Batteriet måste laddas. 2 Batteriet behöver vatten. Tillsätt bara så mycket att det täcker plattorna i varje cell. Ladda därefter batterierna och kontrollera vattennivån igen. VARNING! Syra kan spillas på golvet om batterierna överfylls. VIKTIGT Motorskada till följd av utebliven service på kolborstarna täcks inte av garantin. Se Begränsad garanti. SPECIFIKATIONER Modell UHB Nätanslutning 36 volt Motor, Dyna 1,5 kw, 55 amp Motorns dragkraft,37 kw (5 hk PM) Drivsystem Direktdrev Dyna 51cm Dynans hastighet 1500 vpm Dynans tryck Automatisk Hastighet, framåt 0-73 m/min Hastighet, back 0-52 m/min Vibration <7,6 mm/s Bullernivå (dba) 68 Drivhjul 4cm 20cm Laddare ombord Standard 36V, 21A Längd 127 cm Bredd 58 cm Höjd 105 cm Poleringssträng 51 cm Poleringshastighet 2230 m²/tim Vikt (utan batterier) 79 kg 24 - (SE) Formnummer UHB

25 SVENSKA SE (SE) Formnummer UHB

26 SUOMI FIEN Sisältö Turvallisuusohjeet...27 Koneen osat Johdanto Varaosat ja huolto Tyyppikilpi...29 Koneen purkaminen pakkauksesta Koneen valmistelu käyttöä varten Akkujen huoltaminen Akun asentaminen Laikan asentaminen Pölypussin asentaminen Laikkapaineen säätäminen Huolto Huoltokaavio Akun huoltaminen Tekniset tiedot Vianmääritys Koneen tärinä Pyörrejäljet Lyhentynyt käyttöaika (FI) Lomakenumero UHB

27 SUOMI FIEN TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Tämä kone on tarkoitettu ainoastaan kaupalliseen käyttöön esimerkiksi hotelleissa, kouluissa, sairaaloissa, tehtaissa, kaupoissa ja toimistoissa; eli muuhun kuin tavalliseen kotitalouskäyttöön. Tätä laitetta käytettäessä on aina suoritettava yleiset varotoimet, joita ovat: VAROITUS! Lue kaikki ohjeet ennen käyttöä tulipalo-, sähköisku- ja loukkaantumisriskin vähentämiseksi. * Älä käytä laitetta ennen kuin se on koottu kokonaan. Tarkista laite huolellisesti ennen käyttöä. * Laitteet voivat aiheuttaa räjähdyksen, jos niitä käytetään lähellä tulenarkoja aineita ja höyryjä. Älä käytä tätä laitetta lähellä polttoaineita, jauhopölyä, liuottimia, ohentimia tai muita tulenarkoja aineita. * Lyijyhappoakut kehittävät kaasuja, joista voi aiheutua räjähdys. Pidä akut loitolla kipinöistä ja liekeistä. Älä tupakoi laitteen läheisyydessä. Lataa akut vain hyvin tuuletetussa paikassa. Varmista, että latauspistoke on irrotettu seinäpistokkeesta ja asetettu laitteeseen, ennen kuin käytät laitetta. * Hävittämistapa: hävitä ongelmajätteenä. Noudata kaikkia happo- ja lyijyjätteitä koskevia asetuksia ja määräyksiä. Kierrätä akut paikallisten lakien ja säädösten mukaiseen keräyspisteeseen. * Akkujen käsittely voi olla vaarallista! Käytä aina silmäsuojaimia ja suojavaatteita, kun käsittelet akkuja. Älä käytä koruja. Älä aseta työkaluja tai muita metalliesineitä akun napojen poikki tai akkujen päälle. * Latauslaitteen viallinen sähköjohto voi aiheuttaa sähköiskun. Älä käytä latauslaitetta, jos johto on viallinen. * Tämän laitteen käyttö muualta kuin sen takaa voi aiheuttaa tapaturman tai muun vahingon. Käytä tätä laitetta vain sen takaa. * Tämä laite on painava. Pyydä apua sen kuljettamiseen tai siirtämiseen. Laitteen siirtämiseen luiskalle tai kaltevalle pinnalle tarvitaan kaksi henkilöä. Tee liikkeet aina hitaasti. Älä käännä laitetta luiskalla. Jos konetta käytetään yli 2 % kaltevassa paikassa, älä pysäytä, käänny tai pysäköi. * Laitteet voivat kaatua aiheuttaen vahinkoja ja loukkaantumisia, jos niitä ohjataan portaiden tai lastauslaitureiden reunoja pitkin. Pysäytä kone ja jätä se ainoastaan tasaiseen kohtaan. Käännä avainkytkin POIS PÄÄLTÄ -asentoon ja poista avain. * Ilman valmistajan valtuutusta tehdyt muutokset ja muunnokset johtavat kaikkien takuiden ja vastuiden raukeamiseen kokonaan ja voivat aiheuttaa koneen vaurioitumisen ja käyttäjän tai ulkopuolisten loukkaantumisen. * Valtuuttamattoman henkilöstön tekemät huollot ja korjaukset voivat aiheuttaa tapaturmia tai vahinkoja. Vain valtuutettu henkilökunta saa suorittaa huoltoja ja korjauksia. * Pidä laitteen sähkövarusteet kuivina. Pyyhi laite kuivaksi jokaisen käytön jälkeen. Pidä konetta säilytyksessä kuivassa rakennuksessa. * Lue kaikki laitteeseen kiinnitetyt varoitukset ennen käyttöä. Varmista, että kaikki tarvittavat tarrat ja muut ohjetiedot ovat kiinni laitteessa. * Käytä ainoastaan myynnissä olevia konekäyttöön tarkoitettuja lattianpuhdistusaineita ja -vahoja. Älä käytä helposti syttyviä materiaaleja. * Kun puhdistat, korjaat tai huollat konetta, vaihdat koneeseen osia tai muutat sitä toista käyttöä varten, on virran tulo koneeseen katkaistava. * Tämän laitteen käyttö muiden esineiden siirtämiseen tai kiipeäminen laitteen päälle voi aiheuttaa tapaturmia tai vahinkoja. Älä käytä tätä laitetta astimena tai huonekaluna. Älä aja laitteella. * Laitteen takuu mitätöityy, jos siinä käytetään muita kuin Nilfi sk alkuperäisiä varaosia. Käytä aina Nilfi sk varaosia. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET (FI) Lomakenumero UHB

28 SUOMI FIEN KONEEN OSAT 1 Virta-avain päälle/pois 2 Laikan virtakytkin 3 Laikka-/ajokytkimet 4 Akkumittari 5 Käyttötuntimittari 6 Akkulaturin merkkivalo 7 Taaksepäinajo 8 Ajonopeuden säädin (FI) Lomakenumero UHB

29 SUOMI FIEN JOHDANTO Tämän käyttöohjeen avulla Nilfisk-lattianhoitokoneen käyttö onnistuu parhaiten. Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöä. Tämä tuote on tarkoitettu vain kaupalliseen käyttöön. VARAOSAT JA HUOLTO Mahdolliset korjaukset saa suorittaa Nilfisk valtuutettu huoltokeskus, jossa työskentelee tehtaan kouluttamaa huoltohenkilökuntaa ja jolla on varastossaan alkuperäisiä Nilfisk-varaosia ja lisävarusteita. Ota yhteys alla mainittuun Nilfisk-jälleenmyyjään varaosien tai huoltopalvelun hankkimiseksi. Mainitse aina koneesi malli ja sarjanumero. MUUTOKSET Asiakas tai käyttäjä ei saa tehdä siivouskoneeseen muutoksia ja lisäyksiä, jotka vaikuttavat sen suorituskykyyn ja turvalliseen toimintaan, ellei Nilfisk-Advance Inc.:lta saada sitä varten ensin kirjallista lupaa. Ei-hyväksytyt muutokset mitätöivät koneen takuun ja asettavat asiakkaan vastuuvelvolliseksi niistä aiheutuvista onnettomuuksista. TYYPPIKILPI Koneen malli- ja sarjanumero on merkitty koneen pohjassa olevaan tyyppikilpeen. Tietoja tarvitaan tilattaessa koneen varaosia. Merkitse koneesi malli- ja sarjanumero alla oleviin kohtiin tulevaa tarvetta varten. MALLINUMERO SARJANUMERO KONEEN PURKAMINEN PAKKAUKSESTA Kun kone on toimitettu perille, tarkista kuljetuspakkaus ja kone huolellisesti mahdollisten vaurioiden varalta. Jos vaurioita on havaittavissa, säilytä pakkausmateriaali tutkimuksia varten. Ota välittömästi yhteyttä Nilfisk asiakaspalveluosoitteeseen kuljetusvaurioilmoituksen jättämiseksi (puhelinnumero on tämän oppaan takakannessa). KONEEN VALMISTELU KÄYTTÖÄ VARTEN VAROITUS! Noudata äärimmäistä varovaisuutta työskennellessäsi akkujen parissa. Akkujen rikkihappo saattaa aiheuttaa vakavia vammoja, jos se pääsee kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Räjähdysaltis vetykaasu tuulettuu akuista akkukorkkien aukkojen kautta. Kaasu saattaa syttyä valokaaren, kipinän tai liekkien vaikutuksesta. AKKUJEN HUOLLON AIKANA... Älä käytä koruja. Älä tupakoi. Käytä suojalaseja. Tee työ hyvin tuuletetulla alueella. Varmista, että työkalut koskettavat vain yhtä akun kaapelikenkää kerrallaan. HUOMIO! Koneen sähköosat saattavat vaurioitua vakavasti, jos akkuja ei asenneta ja liitetä oikein. Akut tulisi antaa paikallisen Nilfisk-jälleenmyyjän tai pätevän sähköteknikon asennettavaksi. UHB mallia saadaan käyttää kolmen 12 voltin 185 ampeeritunnin akun tai kolmen 12 voltin 234 ampeeritunnin AGM-akun kanssa. HUOMIO! akkulaturi on ohjelmoitava uudelleen, kun vaihdat lyijyhappoakuista AGM-akkuihin. Katso ohjeet Akkuvaraajan käsikirjasta. (FI) Lomakenumero UHB

30 SUOMI FIEN C D E Poista kansi Vaihda pölypussi A B 30 - (FI) Lomakenumero UHB

31 SUOMI FIEN KONEEN VALMISTELU KÄYTTÖÄ VARTEN (B)-AKKUJEN ASENNUS 1 Nosta akut varoen akkutelineeseen. Asenna ne kuvassa B osoitetulla tavalla. (C)-LAIKAN ASENTAMINEN Voit hankkia omalta Nilfi sk-jälleenmyyjältäsi kunnolliset laikat ja lattianhoitoaineet käyttöön tämän koneen kanssa. HUOMIO! Vääränlaisen laikan käyttö tässä koneessa saattaa vahingoittaa lattiaa. Laikka on asennettava keskisesti laikan pidikkeeseen, jotta vältetään koneen tärinä. B AKKULIITÄNNÄT ALUSLEVY KONEEN ETUPUOLI Suorita laikan asennuksessa seuraavat vaiheet (katso vaiheet 1-6, kuva C): 1 Kytke avainkytkin pois päältä. 2 Aseta kone kuvan osoittamaan asentoon, jotta laikan pidäkkeeseen päästään käsiksi. 3 Mene koneen eteen. Samalla kun pidät laikan pidäkkeestä kiinni yhdellä kädellä kierrä laikkaa ja vetoalustaa vastapäivään laikan pidäkkeen irrottamiseksi. 4 Poista vanha laikka ja asenna tilalle uusi. Kiinnitä se huolellisesti vetoalustan keskelle. 5 Kiristä laikan pidäke mahdollisimman tiukalle. 6 Kohota koneen takaosaa, jotta laikkakoteloa voidaan laskea nostamalla kuvan osoittamalla tavalla. (D)-PÖLYPUSSIN ASENTAMINEN 2 Varmista, että virta-avain on OFF -asennossa. 3 Asenna akkukaapelit kuvan B mukaisesti: P -merkkiset kaapelikengät akkujen positiivisiin napoihin ja N -merkkiset akkujen negatiivisiin napoihin. Asemoi kaapelit siten, että korkit on helppo irrottaa, kun akkuihin täytyy lisätä vettä. 4 Kiristä kussakin kaapelikengässä olevaa mutteria juuri sen verran, että kaapelikenkä ei kierry akun navan päälle. Kiristä sitten mutteria vielä yksi kokonainen kierros. 5 Peitä kaikki kaapelikengät ja navat rasvalla, vaseliinilla tai suihkutettavalla akkuosien päällysteellä (saatavana useimmista autovaraosaliikkeistä). 6 Laita kunkin kaapelikengän päälle musta kumisuojus ja kiinnitä suojukset paikalleen muovisilla nippusiteillä. 7 Kiinnitä liitin akun navasta kojelaudan liittimeen. 8 Kokoa kone uudelleen. HUOMAUTUS: Lataa akut ennen koneen käyttöä. TÄRKEÄÄ! Asenna pölynkeruupussi ohjausrungon yläpuolelle (katso kuvaa D). Pölynkeräysjärjestelmä ei toimi kunnolla, jos keruupussi on täynnä tai revennyt. (E)-LAIKKAPAINEEN SÄÄTÄMINEN Laikkapaine on asennettu tehtaalla optimaaliseksi kiillotusta varten useimmilla laikkojen ja lattianhoitoaineiden yhdistelmillä. Jos ainutkertaiset olosuhteet laikkojen tai lattianhoitoaineiden suhteen vaativat laikkapaineen säätöä, suorita säätäminen seuraavien toimenpiteiden mukaisesti. HUOMAUTUS: Pätevän huoltoteknikon tulisi suorittaa laikkapaineen säädöt. 1 Käännä avain pois-asentoon (O). 2 Avaa kiillottimen alta vastamutteri (A). 3 Laikkapainetta vähennetään kiertämällä pulttia (B) myötäpäivään. 4 Laikkapainetta lisätään kiertämällä pulttia (B) vastapäivään. 5 Kiristä vastamutteria (A) uudelleen. (FI) Lomakenumero UHB

32 SUOMI FIEN HUOLTO HUOLTOKAAVIO Huollettava osa Päivittäin Kuukausittain Vuosittain Akkujen lataus Pölypussien tarkistus/vaihto Ohjaimen tarkistus/vaihto Laikan puhdistus Voitelu Laikkamoottorin harjojen tarkistus/huolto Käyttömoottorin harjojen huolto AKKUJEN HUOLTO Lataa akku aina kun konetta on käytetty 1 tunnin ajan tai pidempään tai kun akkumittarin lukema on punaisella alueella. Akkujen lataus 1 Irrota kansi. 2 Kytke laturi paikalleen. 3 Tarkista latauksen jälkeen jokaisen akkukennon nestemäärä. Lisää tarvittaessa tislattua vettä, kunnes nesteen pinta on täyttöputkien alareunan tasalla. HUOMIO! Vältä lattiapintojen vaurioitumista pyyhkimällä vesi ja happo pois akkujen päältä latauksen jälkeen. VIANMÄÄRITYS KONEEN TÄRINÄ 1 Laikkaa ei ole asennettu täysin keskisesti. 2 Viallinen laikka. Vaihda. PYÖRREJÄLJET 1 Laikka on liian voimakas lattianhoitoainetta varten. 2 Laikka on likainen. Tarkista ja vaihda. LYHENTYNYT KÄYTTÖAIKA 1 Akku on ladattava. 2 Akku tarvitsee vettä. Lisää juuri sen verran vettä, että kussakin kennossa olevat levyt peittyvät. Lataa sitten akut ja tarkista veden pinnan taso uudelleen. HUOMIO! Jos akkuja täytetään liikaa, lattialle saattaa valua happoa. TÄRKEÄÄ Takuu ei kata hiiliharjojen huollon laiminlyönnistä aiheutuvia moottorivaurioita. Katso rajoitetun takuun ehdot. TEKNISET TIEDOT Malli UHB Virransyöttö 36 volttia Moottori, laikka 1,5 kw, 55 ampeeria Moottorin vetovoima 0,37 kw Ajojärjestelmä Suora ajo Laikka 51 cm Laikkanopeus 1500 rpm Laikkapaine Automaattinen Nopeus, eteenpäin 0-73 m/min Nopeus, taaksepäin 0-52 m/min Tärinä <7,6 mm/s Äänitaso (dba) 68 Vetopyörä 4 cm 20 cm Kiinteä laturi Vakio 36 V, 21 A Pituus 127 cm Leveys 58 cm Korkeus 105 cm Kiillotusura 51 cm Kiillotusteho 2230 m2/tunti Paino (ilman akkuja) 79 kg 32 - (FI) Lomakenumero UHB

33

34

35 Overenstemmelseserklaering Declaration de conformité Samsvarserklaering Declaration of conformity Verklaring van overeenstemming Vaatimustenmukaisuusvakuutus Konformitätserklärung Dichiarazione di conformità Atitikties deklaracija Declaración de conformidad Vastavussertifikaat Osvědčení o shodě Atbilstības deklarācija Deklaracja zgodności Certifikát súladu Megfelelősségi nyilatkozat Försäkran om överensstämmelse Certifikat o ustreznosti Modell/ Modèle/ Model/ Malli/ Modelo/ Μοντέλο/ Modelo/ Modelis/Модель: Floor Machine Type/ Tyyppi/ Tipo/ Τύπος/ Tüüp/ Tipas/ Tips/ Typ/ Típus/ Тип/ Tip: UHB D Der Unterzeichner bestätigt hiermit dass die oben erwähnten Modelle gemäß den folgenden Richtlinien und Normen hergestellt wurden. GB The undersigned certify that the above mentioned model is produced in accordance with the following directives and standards. DK Undertegnede attesterer herved, at ovennævnte model er produceret i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder. N Undertegnede attesterer att ovennevnte modell är produsert I overensstemmelse med fölgende direktiv og standarder. E El abajo firmante certifica que los modelos arriba mencionados han sido producidos de acuerdo con las siguientes directivas y estandares. I Il sottoscritto dichiara che i modelli sopra menzionati sono prodotti in accordo con le seguenti direttive e standard. EST Allakirjutanu kinnitab, et ülalnimetatud mudel on valmistatud kooskõlas järgmiste direktiivide ja normidega. LV Ar šo tiek apliecināts, ka augstākminētais modelis ir izgatavots atbilstoši šādām direktīvām un standartiem. CZ Níže podepsaný stvrzuje, že výše uvedený model byl vyroben v souladu s následujícími směrnicemi a normami. SLO Spodaj podpisani potrjujem, da je zgoraj omenjeni model izdelan v skladu z naslednjimi smernicami in standardi. F Je soussigné certifie que les modèles ci-dessus sont fabriqués conformément au directives et normes suivantes. NL Ondergetekende verzekert dat de bovengenoemde modellen geproduceerd zijn in overeenstemming met de volgende richtlijnen en standaards. FIN Allekirjoittaia vakuuttaa että yllämainittu malli on tuotettu seuraavien direktiivien ja standardien mukaan. S Undertecknad intygar att ovannämnda modell är producerad i överensstämmelse med följande direktiv och standarder. GR Ο κάτωθι υπογεγραμμένος πιστοποιεί ότι η παραγωγή του προαναφερθέντος μοντέλου γίνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες και πρότυπα. P A presente assinatura serve para declarar que os modelos supramencionados são produtos em conformidade com as seguintes directivas e normas. LT Toliau pateiktu dokumentu patvirtinama, kad minėtas modelis yra pagamintas laikantis nurodytų direktyvų bei standartų. PL Niżej podpisany zaświadcza, że wymieniony powyżej model produkowany jest zgodnie z następującymi dyrektywami I normami. H Alulírottak igazoljuk, hogy a fent említett modellt a következő irányelvek és szabványok alapján hoztuk létre. SK Dolu podpísaný osvedčuje, že hore uvedený model sa vyrába v súlade s nasledujúcimi smernicami a normami. EC Machinery Directive 98/37/EC EN , EN , EN 294, EN 349 EC Low Voltage Directive 73/23/EEC, 93/68/EEC, 06/95/EEC EN , EN EC EMC Directive 89/336/EEC EN 61000, EN EC Outdoor Noise Directive 2000/14/EC Year of Affiing the CE marking 2010 Don Legatt, Engineering Director Nilfisk-Advance, Inc. Nilfisk-Advance A/S st Avenue North Sognevej 25 Plymouth, MN USA DK-2605 Brøndby, Denmark Nilfisk-Advance Incorporated, 2010.pas

UHB51-1500 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/12 revised 5/13 FORM NO. 56091086. Dansk (2-9) Norsk (10-17) Svenska (18-25) Suomi (26-33)

UHB51-1500 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/12 revised 5/13 FORM NO. 56091086. Dansk (2-9) Norsk (10-17) Svenska (18-25) Suomi (26-33) 12/12 revised 5/13 FORM NO. 56091086 Model: 01610A This manual is only for machines after serial number 3000117136. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje DK NO SE FI Dansk (2-9) Norsk

Lisätiedot

Brugsvejledning og reservedelsliste Brukerveiledning og deleliste Bruksanvisning och Stycklista Käyttöohjeet ja osaluettelo

Brugsvejledning og reservedelsliste Brukerveiledning og deleliste Bruksanvisning och Stycklista Käyttöohjeet ja osaluettelo UHB 51-1500 Brugsvejledning og reservedelsliste Brukerveiledning og deleliste Bruksanvisning och Stycklista Käyttöohjeet ja osaluettelo Nilfisk Model: 01610A (UHB 51-5100) DK NO SE FI Dansk (2-9), Reservedelsliste

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

UHB INSTRUCTIONS FOR USE DK NO. Norsk (10-17) Svenska (18-25) Suomi (26-33) 4/08 revised 7/11 FORM NO A-G1. Dansk (2-9) Model: 01610A

UHB INSTRUCTIONS FOR USE DK NO. Norsk (10-17) Svenska (18-25) Suomi (26-33) 4/08 revised 7/11 FORM NO A-G1. Dansk (2-9) Model: 01610A 4/08 revised 7/11 FORM NO. 71456A-G1 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Model: 01610A DK NO SE FI Dansk (2-9) Norsk (10-17) Svenska (18-25) Suomi (26-33) UHB51-1500 INSTRUCTIONS FOR

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

BA 755, BA 855 INSTRUCTIONS FOR USE. 4/05 revised 9/08 FORM NO. 56041614 REV A. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

BA 755, BA 855 INSTRUCTIONS FOR USE. 4/05 revised 9/08 FORM NO. 56041614 REV A. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 4/05 FORM NO. 56041614 REV A A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Nilfisk Models: 56315042(755), 56315043(755C), 56315044(855) 56315045(755 EDS), 56315046(755C EDS), 56315047(855 EDS) Brugsanvisning Bruksanvisning

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning

DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning MODEL 66235 RECIPROCATING 1 SAW INSTRUCTION MANUAL DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør

Lisätiedot

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 0740959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VC300 SERIES USER MANUAL - Basic operations. - Suction regulation 3 - Cordlock (HEPA) 3. 4 - Wind up the

Lisätiedot

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO.

SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) 5/12 revised 10/12 FORM NO. SCRUBTEC R 6 MODEL: 56114004 (R 6 71), 56114005 (R 6 71C) 56114006 (R 6 86), 56114008 (R 6 100) Dansk Brugsanvisning... A-2 - A-20 Norsk Bruksanvisning... B-2 - B-20 Svenska Bruksanvisning... C-2 - C-20

Lisätiedot

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO.

Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886. 10/08 revised 8/12 FORM NO. Instructions for Use-Original Instructions SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Models: 05370F(BOOST 8), 05370G(BOOST 8), 05390F(866), 05400F(871), 05400G(871), 05410F(886),

Lisätiedot

SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE 2/13 FORM NO. 56091048. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Models: 56104002 (51D)

SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE 2/13 FORM NO. 56091048. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. Models: 56104002 (51D) 2/13 FORM NO. 56091048 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56104002 (51D) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SC1500 INSTRUCTIONS FOR USE A - DANSK BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T

Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T Käyttöohje Varoitukset Lue käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää käsitrukkia. Säilytä ohje vastaisen varalle. Käytä trukkia vain sille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK

www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK www.nilfisk-alto.com SRUBTEC 343 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING B D 2 3 4 1 5 6 S311225 C S311223 E 4 3 31 6 19 2 1 30 2 32 18 3 21 27 26 1 5a

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 SCRUBTEC 8 SCRUBTEC 866 SCRUBTEC 871 SCRUBTEC 871C SCRUBTEC 886 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas DK NO SE FI Dansk (2-27) Norsk (28-53) Svenska (54-79) Suomi (80-105) LÆS

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 DK NO SE FI Dansk (2-33) Norsk (34-65) Svenska (66-97) Suomi (98-129) LÆS DENNE MANUAL LES

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

BA 451/451 D BA 531/531 D

BA 451/451 D BA 531/531 D BA 451/451 D BA 531/531 D BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6748 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BA 451/451 D BA 531/531

Lisätiedot

Adphibian AX 651 Combi EDS

Adphibian AX 651 Combi EDS Adphibian AX 651 Combi EDS Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance Models: 56317000 Nilfisk Models: 56317003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi 12/07 Form No. 56041678 A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

AX 651 Multi EDS. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678. Printed in USA

AX 651 Multi EDS. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678. Printed in USA AX 651 Multi EDS Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk Model: 56317003 12/07 revised 10/08 FORM NO. 56041678 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Printed in USA A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Huomioi erityisesti seuraavaa: 1. Kaikki puuosat on säilytettävä kuivassa tilassa ja niiden on oltava kuivia myös asennettaessa. Älä koskaan asenna sateessa

Lisätiedot

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE 6/12 V, 4 A BATTERILADER 6/12 V, 4 A AKKULATURI 6/12 V, 4 A BATTERIOPLADER 6/12 V, 4 A Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER CA 551 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 909 6754 000 Edition 3 2010-03 Printed

Lisätiedot

BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING. 909 5683 000 Edition 3 2008-11. setting standards.

BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING. 909 5683 000 Edition 3 2008-11. setting standards. BA 410 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5683 000 Edition 3 2008-11 Printed in Italy setting standards Osv d ení o shod Konformitätserklärung Overensstemmelsescerti kat

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 2725 000(2)2007-02 B

www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK 146 2725 000(2)2007-02 B www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 570 B DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 146 2725 000(2)2007-02 B BRUGERMANUAL DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION...

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER

SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER SC350 BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 9098868000 Edition 1 2010-11 Printed

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

STEF STOF CE... 9!, 2-.,. Version Fläkt Woods Oy

STEF STOF CE... 9!, 2-.,. Version Fläkt Woods Oy STEF STOF STEF STOF... 3.... 4... 5... 6... 7... 8 CE... 9!, 2-.,. Version 22.02.2002 Fläkt Woods Oy 2 STEF STOF STEF STOF. BOGA MORA.,,,.. 2 We reserve the right to make changes.. 1 BOGA 1.,,. 1. 2. STEF

Lisätiedot

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 8 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

SCRUBBER-DRYER CA 410

SCRUBBER-DRYER CA 410 SCRUBBER-DRYER CA 410 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 5685 000(2)2007-06 B / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modèle / Malli / Model

Lisätiedot

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001)

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Produktet har haft 3 godkendelsesnummre: The product has had 3 approval numbers: Frem til maj 2012 var

Lisätiedot

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

CR 1000, CR 1000 XL. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721. Printed in USA

CR 1000, CR 1000 XL. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721. Printed in USA CR 1000, CR 1000 XL Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk Models: 56515850, 56515852 2/08 revised 4/08 FORM NO. 56041721 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Printed in USA A-2 /

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine CC 14SF Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig

Lisätiedot

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

ER1300, ER1600 INSTRUCTIONS FOR USE. 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091003 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600)

Lisätiedot

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-744 Manual.indd 2012-08-9, 09.46.10 Art. 37-744 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 6/12 V / 4 A GEL, WET & AGM Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BATTERILADDARE 6/12

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

BR 601 / 651 / 751 / 751C

BR 601 / 651 / 751 / 751C BR 601 / 651 / 751 / 751C BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6160 000(2)2006-10 B A Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : BR 601/BR 651/BR 751/BR

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI MEG95 TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan Meganex-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

SC351 INSTRUCTIONS FOR USE. 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 - 9087346020

SC351 INSTRUCTIONS FOR USE. 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 - 9087346020 03/2013 - Revised 11/2013 (2) 9099864000 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGSVEJLEDNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINALE INSTRUKTIONER OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS BRUKSANVISNING OVERSETTELSE

Lisätiedot

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041661. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041661. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041661 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56507009 (4 cyl LPG), 56507010 (4 cyl Petrol), 56507011 (4 cyl Diesel) 56508769 (4 cyl LPG / cab), 56508770 (4 cyl Petrol /

Lisätiedot

VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN IFH-20A IFH-33A BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. 450128 manual 07-09-06 14:03 Side 1

VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN IFH-20A IFH-33A BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. 450128 manual 07-09-06 14:03 Side 1 4508 manual 07-09-06 4:0 Side IFH-0A IFH-A VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Art. no. 4508 4500 4508 manual 07-09-06 4:0 Side S VIKTIGT! Läs denna

Lisätiedot

INNHOLD / INNEHÅLL / SISÄLLYS

INNHOLD / INNEHÅLL / SISÄLLYS XF Cage 940 1 INNHOLD / INNEHÅLL / SISÄLLYS 3 Deleliste / Dellista / Osaluettelo 4 Montering / Asentaminen 5 Viktig informasjon 6 Kontaktinformasjon 7 Viktig information 8 Kontaktinformation 9 Tärkeitä

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr 170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 1 Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Kayttoohje Bruksanvisning Bruksanvisning VC20A 1 Varenr. 170202 170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 2 Støvsuger

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Manuell framdrift/ Käsisyöttö

Manuell framdrift/ Käsisyöttö Käyttöohje bruksanvisning i original. käännös ALKUPERÄISTÄ KÄYTTÖOHJEKIRJASTA. artikelnr./tuote nro: 0458-395-0595 Manuell framdrift/ Käsisyöttö LOGOSOL M8 : Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå

Lisätiedot

4/2014 FORM NO. 56091067

4/2014 FORM NO. 56091067 4/2014 FORM NO. 56091067 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56107512 (4 cyl LPG), 56107513 (4 cyl Diesel), 56107514 (4 cyl LPG / cab), 56107515 (4 cyl Diesel / cab) 56107517 (4 cyl Gasoline/Petrol

Lisätiedot

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación

JACOBSEN. Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación JACOBSEN Sikkerheds og Instruktionsbog Handbok för säkerhet och drift Turva ja käyttö opas Manual de Seguridad y Operación HR 5111 Turf Mower With ROPS Product Number: 69116 - Engine type: Kubota V2203

Lisätiedot

UHR Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 3/06 revised 5/09 FORM NO Printed in USA MODEL:

UHR Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 3/06 revised 5/09 FORM NO Printed in USA MODEL: UHR 70-1700 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje MODEL: 56422001 3/06 revised 5/09 FORM NO. 56041635 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Printed in USA A-2 / DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Huippunopea radio-ohjattava pikavene RC FT009

Käyttöohjeet. Huippunopea radio-ohjattava pikavene RC FT009 Huippunopea radio-ohjattava pikavene RC FT009 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolella. Huippunopea RC FT009 pikavene on peli jonka kanssa ei tarvitse pidätellä! Jopa 30 km/h nopeuteen kiihtyvä

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Radio-ohjattava vene RC FT008

Käyttöohjeet. Radio-ohjattava vene RC FT008 Radio-ohjattava vene RC FT008 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolella. Lähde ottamaan ulapasta mittaa tämän heti käyttövalmiin, huippuhauskan radioohjattavan veneen kanssa! RC FT008 on täydellinen

Lisätiedot

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning MODEL L 106 0610 RECHARGEABLE 1 SCREWDRIVER DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning SF Ladattava ruuvinväännin

Lisätiedot

Gasdrivet spikverktyg för betong Gassømpistol til beton Gassdrevet betongspikerpistol Kaasunaulain betoniin kiinnitys Gas Concrete Nailer

Gasdrivet spikverktyg för betong Gassømpistol til beton Gassdrevet betongspikerpistol Kaasunaulain betoniin kiinnitys Gas Concrete Nailer Gasdrivet spikverktyg för betong Gassømpistol til beton Gassdrevet betongspikerpistol Kaasunaulain betoniin kiinnitys Gas Concrete Nailer NC 40G Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning.

Lisätiedot

Multi-function Handy gym

Multi-function Handy gym Multi-function Handy gym Art.nr. 210 136 Model 4058BS-61 INNHOLD / INNEHÅLL / CONTENTS 2 Advarsel / Varning / Varoitus / Warning 3 Deletegning / Sprängskiss / Räjäytyskuva / Parts drawing 3 Deleliste /

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023. Art.-Nr.: 34.130.63 I.-Nr.: 11013. GE-CM 36 Li. GE-CM 36 Li M. Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare

Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023. Art.-Nr.: 34.130.63 I.-Nr.: 11013. GE-CM 36 Li. GE-CM 36 Li M. Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare S DK/N FIN Original-bruksanvisning Batteridriven gräsklippare Original betjeningsvejledning Akku-græsslåmaskine Alkuperäinen käyttöohje Akkuruohonleikkuri Art.-Nr.: 34.130.60 I.-Nr.: 11023 Art.-Nr.: 34.130.63

Lisätiedot

SVENSKA. Batteriladdare. Batterilader Akkulaturi NORSK SUOMI. Art.nr Modell 36-3938 MCH6A. Ver. 200906. www.clasohlson.com

SVENSKA. Batteriladdare. Batterilader Akkulaturi NORSK SUOMI. Art.nr Modell 36-3938 MCH6A. Ver. 200906. www.clasohlson.com Batteriladdare Batterilader Akkulaturi SUOMI SVENSKA NORSK Art.nr Modell 36-3938 MCH6A Ver. 200906 www.clasohlson.com SVENSKA Batteriladdare Art.nr 36-3938 Modell MCH6A Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

T7963. www.fisher-price.fi

T7963. www.fisher-price.fi T7963 Säilytä käyttöohje, sillä se sisältää tärkeää tietoa. Käyttöön tarvitaan 3 AA-paristoa (mukana pakkauksessa). Paristojen vaihtoon tarvitaan aikuista. Paristojen vaihtoon tarvitaan ristipääruuvimeisseli

Lisätiedot

Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro

Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro Skruvautomat, 14,4 V Pro Skruautomat, 14,4 V Pro Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro Skrueautomat, 14,4 V Pro SE 2 SE Skruvautomat 14,4V Pro INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av maskinen och de

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-745 Manual.indd 2012-08-9, 09.47.05 Art. 37-745 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V / 8 A GEL, WET & AGM Original manual 2012-01-05 Biltema Nordic Services AB BATTERILADDARE 12

Lisätiedot

EB193 monteringsanvisning

EB193 monteringsanvisning monteringsanvisning SE 2017-09-26 1.1 A. Innehåll: Extraljuskabelsats EB193-2A / EB193-3A Två eller tre lampkablar Innehåll: 1A EB191-A-1 PowerSwitch-elektronik 2A 65KA 093-2A/ Extraljuskablage 65KA 093-3A

Lisätiedot

BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C

BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C BA 651 - BA 751 BA 851 - BA 751C BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONER 9097293000

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radiostyrd racerbåt med dubbla elmotorer

RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radiostyrd racerbåt med dubbla elmotorer RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radiostyrd racerbåt med dubbla elmotorer RADIOSTYRT OFFSHORE RACERBÅT RED BULLET Radiostyrt offshore racerbåt med to elmotorer RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radio-ohjattava

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Campinglampa Campinglykt Retkivalaisin Ver. 001-200703 Modell/Malli: CC-2782 Nr/Nro: 36-2744 SVENSKA Campinglampa Artikelnummer: 36-2744 Modell: CC-2782 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

SCRUBTEC 337. www.nilfisk-alto.com BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI

SCRUBTEC 337. www.nilfisk-alto.com BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER DANSK KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET SUOMI www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC 337 DANSK SUOMI NORSK SVENSK BRUGERMANUAL ORIGINALE VEJLEDNINGER KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ALKUPERÄISET OHJEET BRUKERHÅNDBOK OPPRINNELIGE INSTRUKSJONER BRUKSANVISNING URSPRUNGLIGA

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Samlevejledning Centrifugalspreder CS 2400

Samlevejledning Centrifugalspreder CS 2400 Samlevejledning Centrifugalspreder CS 2400 1 Vær opmærksom på at alle dele medfølger. 2 x håndtag (nr. 1) 1 x justering (nr. 2) 6 x bolt 55 mm (nr. 3) 4 x møtrik (nr. 4) 2 x afstandsbøs (nr.5) 4 x spændeskive

Lisätiedot

BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV

BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV Original manual 1 2011-11-17 Biltema Nordic Services AB 2011-11-17 Biltema Nordic Services AB 2 6 2 3 9 8 1 10 14 3 12 13 5 4 9 11 13 15 16 7 8 21 14 20 17 20 17 18 19

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NILFISK GD 911 BATTERY http://fi.yourpdfguides.com/dref/4251388

Käyttöoppaasi. NILFISK GD 911 BATTERY http://fi.yourpdfguides.com/dref/4251388 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle NILFISK GD 911 BATTERY. Löydät kysymyksiisi vastaukset NILFISK GD 911 BATTERY käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Renkaan urituskone ST-010S

Renkaan urituskone ST-010S Renkaan urituskone ST-010S Käyttöohje Varoitukset Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten. Käytä laitetta vain sille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.

Lisätiedot