Porin perusturvakeskus Omavalvontasuunnitelma Neurologinen kuntoutusosasto T2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porin perusturvakeskus Omavalvontasuunnitelma Neurologinen kuntoutusosasto T2"

Transkriptio

1 Prin perusturvakeskus Omavalvntasuunnitelma Neurlginen kuntutussast T

2 Sisällys 1. Jhdant Lainsäädäntö Omavalvntasuunnitelman laatiminen Omavalvnnan suunnittelusta vastaavat jhdn edustajat Yksikön mavalvnnan vastuuhenkilöt Omavalvntasuunnitelman päivittäminen ja seuranta Omavalvntasuunnitelman julkisuus Timinta-ajatus, arvt ja timintaperiaatteet Palvelualueen tavitteet Riskinhallinta Riskienhallinnan järjestelmät ja menettelytavat sekä riskien tunnistaminen Riskinhallinta ja työturvallisuus Riskien käsitteleminen ja krjaavat timenpiteet Ptilastyön sisällön mavalvnta Ptilaan asema ja ikeudet Hit-ja kuntutussuunnitelma Ptilaan khtelu ja itsemääräämisikeus Ptilaan sallisuus ja palautteen kerääminen Ptilaan ikeusturva Hidn sisällön mavalvnta Hyvinvintia ja kuntutumista tukeva timinta Ravitsemus Hygieniakäytännöt Terveyden- ja sairaanhit Lääkehit Yhteistyö eri timijiden kanssa Alihankintana tutetut palvelut Turvallisuus Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranmaisten ja timijiden kanssa Henkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön suunnitelma Henkilöstön rekrytinnin periaatteet ja sijaisten käyttö Henkilöstön perehdyttäminen ja täydennyskulutus Osastn timitila

3 8.6 Teknlgiset ratkaisut Terveydenhulln laitteet ja tarvikkeet Asiakas- ja ptilastietjen käsittely Ssiaali- ja terveydenhulln tietjärjestelmien mavalvnta Omavalvntasuunnitelman seuranta ja kehittäminen Omavalvntasuunnitelman hyväksyminen Omavalvntasuunnitelman liitteet

4 OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuttaja Prin Perusturvakeskus PL 102, PORI puh. (02) fax (02) Palveluntuttajan Y-tunnus: Timintayksikön nimi Neurlginen kuntutussast T2 Palvelumut; asiakasryhmä, jlle palvelua tutetaan; asiakaspaikkamäärä Kuntutus- ja sairaalapalvelut; Neurlgiset kuntutusptilaat, pääasiassa AVH-ptilaat, ptilaspaikkja 28 Timintayksikön yhteystiedt Osite Maantiekatu 31 Puhelin Sähköpsti kunsait Pstinumer Timintayksikön vastaava Osastnhitaja Jhanna Rantanen Pstitimipaikka Pri Yhteystiedt puh Alihankintana stetut palvelut ja niiden tuttajat Ateria-, siivus- ja puhtauspalvelut Prin palveluliikelaits Tekninen - ja kiinteistöhult Prin palveluliikelaits ja Prin tekninen palvelukeskus Hitajakutsujärjestelmän hult Vivag Oy Jätehult Astalan kiinteistöpalvelu Tietsujajätehult Paperinkeräys Oy Hyllytyspalvelu Lgistiikkakeskus Labratri, rtg ja välinehult SataDiag Lääkehult Satadiag Lääkejäte Ekkem Oy Tekstiilihult Ravanin pesula Atk-palvelut Medbit Oy Henkilöstön rekrytinti Henkilöstöpalvelut Henkilökunnan terveydenhult Satakunnan työterveyspalvelut Palkka- ja talushallint KuntaPr Oy Vartijapalvelut ISS Palvelut Oy 3

5 1. Jhdant Omavalvnnalla tarkitetaan palvelujen tuttajan matimista laadun varmistamista siten, että timinnassa tteutuvat lainsäädännön, valvntahjelmien ja laatususitusten sekä palvelujen tuttajan itse malle timinnalleen asettamat laatuvaatimukset. Omavalvntasuunnitelmalla tarkitetaan laadun ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi suunniteltujen menettelyjen kirjallista kuvaamista ja siinä käytettäviä asiakirjja. Omavalvntasuunnitelma n laadittava yhteistyössä jhdn ja työntekijöiden kanssa. Henkilökunnalta vaaditaan situtumista, kykyä ppia virheistä sekä taita elää muutksessa, jtta turvallisten ja laadukkaiden palveluiden tarjaminen n mahdllista. Omavalvntasuunnitelman hulelliseen laadintaan n syytä panstaa ja hyödyntää siinä henkilöstön ammattitaita laajasti. Onnistunut mavalvnta: varmistaa timinnan laadun ja asiakasturvallisuuden varmistaa henkilöstön hyvinvinnin vahvistaa rganisaatin myönteistä julkisuuskuvaa turvallisten ja laadukkaiden palveluiden tarjajana. Omavalvnta n työkalu, jnka avulla vidaan kehittää ja seurata palvelujen laatua timintayksiköiden päivittäisessä työssä. Omavalvnnan perusidea n siinä, että timintayksikölle n laadittu kirjallinen suunnitelma, jnka avulla asiakkaan palveluissa esiintyvät epäkhdat ja palvelun nnistumisen kannalta epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet pystytään tunnistamaan, ehkäisemään ja krjaamaan npeasti. Omavalvnta perustuu yksikössä tteutettavaan riskinhallintaan, jssa palveluprsesseja arviidaan laadun ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Tarkituksena n ennaltaehkäistä riskien tteutuminen ja reagida havaittuihin kriittisiin työvaiheisiin tai kehittämistä vaativiin asiihin suunnitelmallisesti ja npeasti. Omavalvnnan tavitteet: laadukkaat ja asiakasturvalliset palvelut avin, ppiva timintakulttuuri edistää asiakkaiden valinnan mahdllisuuksia asiakkaan sallisuuden parantaminen yhtenäiset palveluprsessit palveluprsessien seurannan ja arviinnin kehittäminen valvnnan painpiste ennaklliseen valvntaan Riskienhallinnan ja mavalvnnan perusidea n, että asiakkaan arjessa näkyvät epäkhdat ja palvelun nnistumisen kannalta epävarmat riskit ja kriittiset työvaiheet kyetään tunnistamaan, ehkäisemään ja krjaamaan npeasti. Ssiaali- ja terveydenhulln palvelujen valvnnassa krstuu palveluntuttajien ma vastuu timinnan asianmukaisuudesta ja tuttamiensa palvelujen laadusta sekä asiakas- ja 4

6 ptilasturvallisuudesta. Vanhuspalvelulaissa säädettiin julkisille palvelujen tuttajille velvllisuus ttaa käyttöön mavalvnta vuden 2015 alussa. Timintayksikkökhtainen mavalvntasuunnitelma n pidettävä julkisesti nähtävänä ja se kert lukijalle, miten yksikössä varmistetaan, että palvelu tteutetaan laadukkaasti ja asiakasturvallisesti. Omavalvntasuunnitelma kert myös sen, miten yksikössä timitaan, kun tdetaan, että palvelu ei syystä tai tisesta tteudu sille asetettujen tavitteiden mukaisesti tai asiakasturvallisuus uhkaa vaarantua. Omavalvnnan tavitteena n, että henkilökunta arvii kk ajan maa timintaansa, kuulee asiakkaita ja maisia laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asiissa sekä ttaa asiakaspalautteen humin timinnan kehittämisessä. Valviralle n annettu valtuutus antaa määräyksiä mavalvntasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta. Omavalvntasuunnitelma n pidettävä timintayksikössä julkisesti esillä, ja palvelujen tuttajan n seurattava sen tteutumista. (valvira.fi) 2. Lainsäädäntö Yksityinen terveydenhult Laki yksityisestä terveydenhullsta (152/1990, 6 ): Palveluntuttajan n, timiessaan useammassa kuin yhdessä timipaikassa, laadittava mavalvntasuunnitelma, jnka sisällöstä Valvira anti määräykset Julkinen terveydenhult Terveydenhultlaki (1326/2010) 8 ja STM:n asetus 341/2011: Terveydenhulln timintayksikön n laadittava suunnitelma laadunhallinnasta ja ptilasturvallisuuden täytäntöönpansta. 8 :n 4 mmentin njalla: suunnitelmassa n svittava ainakin seuraavat asiat: laadunhallinnan ja ptilasturvallisuuden täytäntöönpann vastuuhenkilöt ja timijat sekä miten jht vastaa edellytyksistä ja vimavarista tteuttaa laadukasta ja ptilasturvallista timintaa; laadukasta ja turvallista timintaa tukevat henkilöstöjhtamisen periaatteet ja käytännöt sekä avinta turvallisuuskulttuuria tukevat arvt ja menettelytavat; menettelytavat, jilla henkilökunta sallistuu mniammatilliseen laadunhallinnan ja ptilasturvallisuuden kehittämiseen ja saa palautetta ppimista ja man timintansa kehittämistä varten; laadukkaan ja turvallisen timinnan edellyttämä henkilöstön perehdyttäminen sekä timintayksiköissä tapahtuva piskelijiden kulutus ja hjaaminen; menettelytavat, jilla ptilas ja hänen läheisensä vivat antaa palautetta laadunhallinnan ja ptilasturvallisuuden puutteista, sekä menettelytavat, jilla ptilaalle ja hänen läheiselleen annetaan tieta ja tukea ptilasta khdanneen haittatapahtuman jälkeen; timinnassa käytettävät laadunhallinta-asiakirjat; 5

7 turvallisuus- ja laatungelmien ennakiminen sekä turvallisuusriskien tunnistaminen ja hallinta; vaara- ja haittatapahtumien tunnistaminen ja raprtinti, haittatapahtumien ilmittaminen hitilmitusjärjestelmään ja muiden säädösten edellyttämä raprtinti ja krjaavia timenpiteitä kskevat menettelytavat; laadunhallinnassa ja ptilasturvallisuuden täytäntöönpanssa tarvittava yhteistyö sairaanhitpiirin kuntayhtymän alueella muiden ssiaali- ja terveydenhulln timintayksiköiden kanssa. Suunnitelmassa n käsiteltävä ainakin palvelujen tarpeenmukainen saatavuus, hitketjut, timintayksikön fyysinen ympäristö, terveydenhultn liittyvät infektit, lääkehit ja lääkehulln järjestäminen, terveydenhulln laitteet ja tarvikkeet, henkilöstö, sen työnjak ja saaminen, tietjärjestelmät ja ptilasasiakirjamerkintöjen tekeminen sekä tiednkulku timintayksikön sisällä ja timintayksikköjen välillä. Suunnitelmassa n svittava tavista, jilla suunnitelman täytäntöönpann tteuttamiseksi henkilöstölle annetaan tieta ja kulutusta laadunhallinnan ja ptilasturvallisuuden periaatteista ja timintakäytännöistä sekä suunnitelman sisällöstä. Suunnitelmassa n svittava tavista, jilla ptilaille ja heidän läheisilleen tiedtetaan suunnitelmasta sekä ptilaiden ja heidän läheistensä mahdllisuudesta edistää ja vaikuttaa laadunhallinnan ja ptilasturvallisuuden tteutumiseen. Ssiaali- ja terveysministeriön asetus laadunhallinnasta ja ptilasturvallisuuden täytäntöönpansta laadittavasta suunnitelmasta (341/2011). Yksityinen ssiaalihult Laki yksityisistä ssiaalipalveluista (922/2011) 6 : Yksityisten palveluntuttajan n laadittava timinnan asianmukaisuuden varmistamiseksi mavalvntasuunnitelma, jka kattaa kaikki palvelujen tuttajan ssiaalipalvelut ja palvelukknaisuudet. Valvira n päivittänyt yksityisten ssiaalipalvelujen mavalvntaa kskevan määräyksen, jka krvaa aiemman vunna 2012 annetun määräyksen. Määräys tuli vimaan vuden 2015 alussa (THL:n määräys Dnr 3344/ /2014). Julkinen ssiaalihult Laki ikääntyneen väestön timintakyvyn sekä iäkkäiden ssiaali- ja terveyspalveluista 23 mavalvnnasta vimaan (THL:n määräys Dnr 3344/ /2014). Vanhuspalvelulaissa säädettiin julkisille palvelujen tuttajille velvllisuus ttaa käyttöön mavalvnta vuden 2015 alussa. Vastaava velvllisuus tuli yksityisille ssiaalipalveluille j vunna Uusi ssiaalihultlaki - tulee vimaan asteittain alkaen : Ssiaalihulln timintayksikön tai muun timintakknaisuudesta vastaavan tahn n laadittava mavalvntasuunnitelma ssiaalihulln laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden 6

8 varmistamiseksi. Suunnitelma n pidettävä julkisesti nähtävänä, sen tteutumista n seurattava säännöllisesti ja timintaa n kehitettävä asiakkailta sekä timintayksikön henkilöstöltä säännöllisesti kerättävän palautteen perusteella. Omavalvntasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta vidaan säätää tarkemmin ssiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Tietjärjestelmien mavalvnta Määräys ssiaali- ja terveydenhulln tietjärjestelmien lennaisista vaatimuksista (THL/1305/ /2014). Määräys kskee ssiaali- ja terveydenhulln asiakastietjen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa (159/2007) säädettyjä tietjärjestelmien lennaisten vaatimusten sisältöä. Määräys tulee vimaan Omavalvntasuunnitelman laatiminen 3.1 Omavalvnnan suunnittelusta vastaavat jhdn edustajat Omavalvntasuunnitelmien tteutumista valv ja suunnitelmat hyväksyy perusturvan jhtryhmä. Käytännön suunnittelutyötä krdini perusturvajhtajan asettama laatu- ja turvallisuustyöryhmä. Suunnittelutyön käytännön tteutuksesta vastaavat kuntutus- ja sairaalapalveluiden jhtaja Anna-Liisa Kivist ja ylilääkäri Margarita Tynni. 3.2 Yksikön mavalvnnan vastuuhenkilöt Yksikön esimies sastnhitaja Jhanna Rantanen vastaa man yksikkönsä mavalvntasuunnitelman laatimisesta ja sen valmistumisesta aikataulun mukaisesti sekä jatkssa myös sen päivittämisestä. Omavalvntasuunnitelma laaditaan yhdessä yksikön henkilökunnan kanssa. Työyksikön henkilökunta n saanut sähköisesti tutustua mavalvntasuunnitelmaan ja kmmentida haluamiaan alueita jk sähköisesti tai henkilökhtaisesti. Lisäksi suunnitteluvaiheessa n llut pienryhmätyöskentelyä eri aihealueilla. Omavalvnnan suunnitteluun n sallistunut kk henkilökunta. 3.3 Omavalvntasuunnitelman päivittäminen ja seuranta Omavalvntasuunnitelma päivitetään vähintään kerran vudessa ja aina muutstarpeen ilmaantuessa. Päivityksestä vastaa yksikön esimies, sastnhitaja Jhanna Rantanen Omavalvnnassa havaitut puutteet timinnassa krjataan välittömästi. Puutteiden raprtinti n jkaisen työntekijän vastuulla, krjausten tteutumisesta/krjaustarpeen eteenpäin tiedttamisesta vastaa viimekädessä yksikön esimies. Havaitut puutteet ja niiden jhdsta tteutetut timenpiteet raprtidaan kirjallisesti. 7

9 3.4 Omavalvntasuunnitelman julkisuus Ptilaat, maiset ja yksikön mavalvnnasta kiinnstuneet vivat tutustua mavalvntasuunnitelmaan ilman erillistä pyyntöä. Yksikön mavalvntasuunnitelma n julkisesti nähtävillä Prin perusturvakeskuksen internetsivuilla sekä yksikön aktiivitiljen ilmitusseinillä. 4 Timinta-ajatus, arvt ja timintaperiaatteet Timinta-ajatus Prin perusturvakeskus edistää yhteistiminta-alueen asukkaiden hyvinvintia, terveyttä ja turvallisuutta yhteistyössä suunniteltujen ikea-aikaisten ja asiakasta lähellä tutettujen peruspalvelujen avulla. Perustehtävän tteuttamisen mahdllistavat asiakkaita kunniittava, saava ja määrätietinen jhtaminen sekä asiantunteva, mtivitunut ja hyvinviva henkilöstö. Kaikki timinta phjautuu sekä alueelliseen että mniammatilliseen yhteistyöhön ja kumppanuuteen. Prin perusturvakeskuksen yhteistiminta-alueelle n laadittu PERUSTURVA 2016 yhteistiminta-alueen strategia _ dc Arvt Perusturvakeskuksessa n situduttu seuraaviin ydinarvihin Luttamus Kumppanuus Ihmisistä välittäminen Osaaminen Osastn timinta-ajatuksena n ptilaiden hyvä hit, ptilaiden matimisuuden ylläpitäminen, edistäminen ja kuntutus. Vastuuhitajamallin mukaisesti ptilaat tetaan humin kknaisvaltaisesti ja krstetaan ptilaan yksilöllistä matimisuutta tukevaa, inhimillistä ja ystävällistä khtelua sekä turvallisuutta ja lutettavuutta. Hidn tavitteena n ptilaan hyvä timintakyky ja hyvä l. Hidamme ptilaita vimavaralähtöisesti ja aktivivasti. Hitmme n mniammattillista, tavitteellista ja mitattavaa. Eri-ikäisten ptilaiden ja heidän perheidensä ja läheistensä huminttaminen n merkittävä sa hitmme sisältöä ja laatua. Osastn ptilaat vat yhteistiminta alueen (YTA) nuria, aikuisia, vanhuksia, vammaisia ja pitkäaikaissairaita, jilla n akuutti sairaalahidn tarve, ei kuitenkaan erikissairaanhita 8

10 vaativa. YTA alueeseen kuuluvat Pri, Ulvila ja Merikarvia. Osastlla hidetaan akuutisti sairastuneita neurlgisia ptilaita, sisätautiptilaita ja kuntutusptilaita sekä syöpäsairauksia sairastavia ptilaita. Ptilaat tulevat sastlle lääkärin lähetteellä päivystyksenä tai sairaalan tisilta sastilta kuntutukseen sekä mbiilitiminnan kautta. Osast timii myös jatkhit-sastna Satakunnan Keskussairaalasta/ Turun ylipistn keskussairaalasta/tampereen ylipistllisesta sairaalasta tuleville neurlgisille ptilaille. Osastlla n 28 ptilaspaikkaa. Tavitteellinen hitaika n 14 päivää. Ptilasvaihtuvuus n 2-3 ptilasta /vrk ja sastn kurmitusprsentti n yli 100 %. Osastlla hidetaan pääasiassa kuntutusptilaita, painttuen aivinfarktin ja aivverenvudn jälkeiseen kuntutukseen. Henkilökunta n mtivitunutta, kehittämismyönteistä ja ammattitaitista. Ammatillista saamista ylläpidetään sallistumalla aktiivisesti alueellisiin ja valtakunnallisiin kulutuksiin. 4.1 Palvelualueen tavitteet Sairaalapalveluissa järjestetään äkillisen sairauden vaatima vudesasthit ja siihen liittyvä kuntuttava jatkhit. Vudesastista neljä n kuntutussastja ja kaksi akuutteja lyhytaikaissastja. Plikliininen saamiskeskus järjestää perusturvan asiakkaille eri erikisaljen pliklinikkapalveluita, ktisairaala- ja arviintiyksikköpalveluita klmessa eri yksikössä, kuntutuspalveluita ja eri aljen asiantuntijapalveluita. Kuntutus- ja sairaalapalveluita jhtaa jhtaja Anna-Liisa Kivist, jnka sijaisen nimeää määräajaksi perusturvajhtaja. Sairaalapalveluissa ja plikliinisessa saamiskeskuksessa timivat ylilääkärit, jtka vastaavat palveluiden tteuttamisesta. Ylilääkärien esimiehenä timii kuntutus- ja sairaalapalveluiden jhtaja. Tavitteemme n hitaa kuntutusptilaat kknaisvaltaisesti. Otamme humin ptilaan vimavarat hidssa ja kuntutuksessa siten, että ktiutuminen/jatkhitn siirtyminen n turvallista ja ikea-aikaista. Ktiutussuunnitelma kirjataan mniammatillisesti hit/kuntutussuunnitelmaan hitjaksn alussa. 5 Riskinhallinta 9

11 5.1 Riskienhallinnan järjestelmät ja menettelytavat sekä riskien tunnistaminen Riskinhallinta n jatkuvaa arviintia ja kehittämistä. Riskinhallinnan lunteeseen kuuluu, ettei työ le kskaan valmista. Jatkuva arviinti ja kehittäminen tarkittavat, että yksikön timinnassa humiidaan jatkuva muuts ja sen aiheuttamat mahdlliset uudet turvallisuusriskit. Timivan mavalvnnan avain n rganisaatin avin ilmapiiri, jka mahdllistaa virheiden esille ttamisen ja siten timinnan kehittämisen. Turvallisuuden edistäminen ja riskinhallinta kuuluvat jkaisen työntekijän työnkuvaan. Haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden käsittelyyn kuuluvat niiden kirjaaminen, analysinti ja raprtinti. Perusturvakeskuksen laadunhallinnan ja ptilasturvallisuuden suunnitelmassa kuvataan perusturvakeskuksen laatu- ja ptilasturvallisuusplitiikka, laatu- ja ptilasturvallisuusjärjestelmä sekä laadun ja ptilasturvallisuuden timintahjeita. asiakirjat/ptilasturvallisuus/ptilasturvallisuustyöryhmä/laadunhallinnan ja ptilasturvallisuuden suunnitelma_petultk dcx Haittatapaukset kirjataan käytössä levaan HaiPr-hjelmaan. Käytössä n sähköinen ilmituslmake, jsta tiedt kirjautuvat suraan tietkantaan jatkkäsittelyä varten. ajan_hje.pdf 5.2 Riskinhallinta ja työturvallisuus vimaan tullut työturvallisuuslaki (738/2002) velvittaa työnantajaa selvittämään ja arviimaan työn vaarat eli tteuttamaan työpaikillaan riskien arviinnin. Vaarjen tunnistaminen n riskien arviinnin tärkein vaihe. Tavitteena n tunnistaa kaikki merkittävät turvallisuuspuutteet, jtka saattavat aiheuttaa haittaa työntekijän terveydelle tai turvallisuudelle. Työssä esiintyvät vaara- ja haittatekijät n tunnistettava ja arviitava kaikilla työpaikilla kiinnittäen erityisesti humita lain 5. luvussa esitettyihin työssä mahdllisesti esiintyviin vaaratekijöihin, jita vat fysikaaliset vaaratekijät, tapaturman vaarat, ergnmia, kemialliset ja bilgiset vaara-tekijät ja henkinen kurmittaminen. Tunnistamisen työkaluna käytetään vaarjen tunnistamisen tarkastuslistja. Vaarjen selvittäminen n suunnitelmallista ja säännöllistä timintaa ja tteutetaan vusittain. Riskien arviinti n käynnistetty Prin kaupungin työpaikilla 5/2004 annetulla hjeistuksella. Ilmitus vaara / läheltäpiti -tilanteesta tehdään vaaratilanteesta, jka ei aiheuttanut tapaturmaa. 10

12 Sisäinen ilmitus työtapaturmasta / ammattitaudista tehdään aina tapaturman satuttua. Lmakkeet löytyvät Patarummusta. Lisäksi Perusturvakeskuksella n käytössään ilmituslmakkeet väkivaltatilanteesta ja veritapaturmasta. s_vakivaltatapauksesta_taytt.dcx asiakirjat/tartuntataudit/verialtistukset/4_2014 Perusturvan timintahje työperäisiin verialtistuksiin.rtf 5.3 Riskien käsitteleminen ja krjaavat timenpiteet HaiPr ilmitukset, läheltäpiti- tilanteet ja työtapaturmat käydään läpi yksikössä yhdessä henkilökunnan kanssa. HaiPrn käsittelystä n hje Patarummussa. elijan_hje.pdf Lääkevastaavat, sairaanhitaja Minna Kivist ja sairaanhitaja Pia Jalnen käsittelevät HaiPr-ilmitukset lääkehidn salta ja infrmivat niistä sasttunneilla henkilökuntaa. Muut haittatapahtumailmitukset käsittelee sastnhitaja ja apulaissastnhitaja tuden samin ne esille sasttunneille. Ilmitusten phjalta tarvittaessa muutamme timintatapaa ja tamme ilmitukset ppimisen välineenä. Tarvittaessa ilmitus vidaan siirtää käsiteltäväksi ylemmälle tahlle. Yhteistyötahihin llaan tarvittaessa yhteydessä. Vastuu riskinhallinnassa saadun tiedn hyödyntämisestä kehitystyössä n palvelun tuttajalla, mutta työntekijöiden vastuulla n tiedn saattaminen jhdn käyttöön. Haittatapahtumien käsittelyyn kuuluu myös niistä keskustelu työntekijöiden, asiakkaan ja tarvittaessa maisen kanssa. Js tapahtuu vakava, krvattavia seurauksia aiheuttanut haittatapahtuma, ptilasta tai maista infrmidaan krvausten hakemisesta. Ptilasturvallisuus n keskeinen sa hidn laatua. Henkilökunta perehdytetään ptilasturvallisuuden menettelytapihin ja - käytäntöihin kulutuksella. Henkilökunnan työturvallisuudesta hulehditaan ja tällöin varmistetaan saltaan ptilasturvallisuuden tteutuminen. Kk henkilökunta n vastuussa laitteiden/työympäristön valvnnasta ja epäkhtiin puututaan välittömästi. Uusille työntekijöille ja piskelijille järjestetään perehdytystilaisuuksia sastn esimiesten ja vastuualueiden hitajien timesta. Uudelle työntekijälle annetaan kirjallinen perehdytysmateriaali, jka sisältää asiakknaisuuksia ptilas- ja työturvallisuudesta. Osastlla tehdään viikittain, perjantaisin turvallisuuskävely yhdessä esimiehet ja henkilökunta. Tällä saavutamme välittömän psitiivisen tai kehitettävän palautteen. 11

13 6 Ptilastyön sisällön mavalvnta 6.1 Ptilaan asema ja ikeudet Hidn ja palvelun tarvetta arviidaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen maisensa, läheisensä tai laillisen edustajansa kanssa. Arviinnin lähtökhtana n henkilön ma näkemys vimavaristaan ja niiden vahvistamisesta. Palvelutarpeen selvittämisessä humin khteena vat timintakyvyn palauttaminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä kuntutumisen mahdllisuudet. Palvelutarpeen arviinti kattaa kaikki timintakyvyn ulttuvuudet, jita vat fyysinen, psyykkinen, ssiaalinen ja kgnitiivinen timintakyky. Kuntutushjaaja tekee yhdessä ptilaan ja hänen maisen kanssa mniammatillisesti hitja kuntutussuunnitelman. Sairaanhitaja tekee ptilaan kanssa hitsuunnitelman hittyöprsessin mukaisesti. Vastuuhitajat tteuttavat hitsuunnitelman mukaista hita ja kuntutusta mniammatillisessa tiimissä. Ptilaan hita ja kuntutumista arviidaan viikittain mniammatillisessa tiimipalavereissa. Tiimipalaveriin sallistuvat lääkäri, kuntutushjaaja, puheterapeutti, timintaterapeutti, ssiaalityöntekijä, kuntutus- ja hithenkilökunta. Ptilaan tullessa sastlle tehdään ravitsemustesti (MNA, NRS2002), itsenäisen timintakyvyn mittari (FIM), painehaavariskimittaus (Braden) ja tarvittaessa MiniMental, Cedar, depressitestit ja RAVA. Mittaustulsten perusteella suunnitellaan ja analysidaan ptilaan tarvitsemaa hita, kuntutusta ja jatkhita. Ptilailla ja maisilla n mahdllisuus antaa palautetta palautelmakkeen välityksellä. Palautelmake annetaan ktiutuvalle ptilaalle ktiutusta edeltävänä päivänä. Palautelmakkeita n vapaasti saatavilla aktiivitiljen ilmitusseinällä, jten palautteen vi antaa halutessaan nimettömästi palautuslaatikkn. Myös suulliset ja välittömät palautteet, niin psitiiviset kuin negatiivisetkin, vat mahdllisia antaa kenelle tahansa hithenkilökunnasta. Haastavissa tilanteissa henkilökunta hjaa ptilaat ja maiset lemaan yhteydessä sastnhitajaan. 6.2 Hit-ja kuntutussuunnitelma Hit- ja kuntutussuunnitelma n tehtävä ilman aiheetnta viivytystä. Yksikön esimies seuraa ja hjaa hittyön tteutumista massa yksikössään. Vastuuhitaja vastaa ptilaan hidn suunnittelusta ja tteutumisesta yhdessä mniammatillisen tiimin kanssa. Hit- ja kuntutussuunnitelma Hitsuunnitelma 12

14 laaditaan vurkauden sisällä ptilaan saapumisesta sastlle, kuitenkin mahdllisimman npeasti kirjataan Effican HOIYHT-lehdelle, jka luettavissa myös OmaKanta -sivustlla tavitteena tehdä yhteistyössä ptilaan/maisen kanssa siltä sin kuin se n mahdllista sisältää tultilanne, väliarvi, lppuarvi tultilanne: tulhaastattelu, tivmukset ptilaalta ja maiselta hitsuunnitelman tullessa laatii sairaanhitaja arviidaan hidn ja kuntutuksen tarve, siltä phjalta suunnitellaan hidn ja kuntutuksen tavitteet ja hittyön timinnt, arviidaan ptilaan hitn kuuluvien mittarien tarve sairaanhitaja laatii hidn tarpeen, tavitteet ja timinnt, tarvittaessa mahdllisuuksien mukaan mniammatillisen keskustelun phjalta Väliarvi vastuuhitaja tekee viikn välein tai tilanteen muuttuessa hakien tieta Efficasta ja kkaa siitä väliarvin HOIYHT-lehdelle, jka luettavissa OmaKanta-sivustlla. kuvataan kknaistilannetta yleisesti, mitä tapahtunut edellisestä väliarvista tai tultilanteesta lähtien väliarvissa kuvataan ptilaan sen hetkinen tilanne ja timintakyky, missä edistynyt tai nk hitlinjausta muutettu. Arviidaan lääkemuutsten vaste, apuvälineiden tarve ja mitä tutkimuksia n llut ja mitä n tulssa. ptilaalle tehtyjen mittareiden tulkset avattuna esim. FIM, MMSE, MNA / nrs2002 Braden, gds Lppuarvi vastuuhitaja tekee ptilaan ktiutuessa tai siirtyessä jatkhitpaikkaan sisältää tulsyyn, timintakyvyn, mitä hidettu ja miten n kuntutunut. kirjataan ktiutusjärjestelyt, mahdlliset apuvälineet, yhteydentt jatkhitpaikkaan, maisiin ja ktihitn sekä jatkhit-hjeet. kirjataan ptilaan näkemys hidn, kuntutuksen, jatkhidn ja khtelun suhteen Kuntutussuunnitelma kuntutussuunnitelma laaditaan sastlla sastjaksn lpulla kuntutussuunnitelmahahmtelmana, jka kirjataan KUNPA-lehdelle Efficaan. Osastnlääkäri laatii hahmtelmaa hyödyntäen B-lausunnn, jka timii kuntutussuunnitelmana Kelassa. Lain ja Kelan hjeiden mukaan lääkäri laatii kuntutussuunnitelman. niissä tapauksissa, jissa Kelan kuntutukseen hakeminen n mahdllista vasta myöhemmässä vaiheessa, kuntutussuunnitelma laaditaan avpulella, jtta ptilaan timintakyky ja tavitteet vat 13

15 kuntutussuunnitelmassa sen hetken tilanteen mukaiset haettaessa Kelan kustantamaa kuntutusta. kuntutussuunnitelmahahmtelma laaditaan sastlla mniammatillisessa palaverissa, jhn sallistuvat ptilas, mainen, sastn kuntutushjaaja, avpulen kuntutushjaaja ja fysiterapeutti, timintaterapeutti ja puheterapeutti sen mukaan, mitä terapiita ptilas n saanut. Avpulen kuntutushjaaja tutustuu ptilaaseen j sastlla, ja hän avustaa ptilasta jatkssa tämän ktiuduttua Kelan kuntutukseen hakemisessa. kuntutussuunnitelmahahmtelmaan kirjataan ptilaan timintakyky eri terapiiden näkökulmasta, saadut pisteet eri mittareista ja kuntutuksen tavitteet. ptilas ja mainen kuulevat terapeuttien näkemykset masta timintakyvystään, ja ptilas ja mainen kertvat man näkemyksensä. Kuntutuksen knkreettiset tavitteet asetetaan yhteistyössä mniammatillisen tiimin, ptilaan ja maisen kanssa kukin terapia-alue humiiden. Ptilas asettaa man knkreettisen tavitteensa. ptilas ja mainen ilmaisevat, nk ptilaalla jatkssa halukkuutta sallistua Kelan kustantamaan kuntutukseen. Js ei le halukkuutta, kuntutussuunnitelmahahmtelmaa ei laadita. Js ptilas saa kuntutusta perusturvan mana timintana avpulella, kuntutussuunnitelma n kirjattu terapia-lehdille. kuntutussuunnitelman tteutumista arvii ja uudelleen suunnittelee avpulen kuntutushjaaja, jlle ptilas tarvittaessa siirtyy ktiutumisen jälkeen. Miten tarvittaessa kuullaan ptilaan laillista edustajaa, maista tai muuta läheistä hidn ja kuntutuksen suunnittelussa ja seurannassa? lemalla yhteydessä maiseen, läheisiin tivttavaa lisi, että ptilaalla lisi yksi nimetty yhteyshenkilö, jka lisi yhteydessä hitpaikkaan vastuuhitaja ttaa tarvittaessa yhteyttä edellä mainittuihin keskustelut hitkkukset puhelinyhteydet tetaan tarvittaessa yhteyttä edunvalvjaan suraan tai ssiaalityöntekijän kautta. Miten varmistetaan, että henkilökunta timii hitsuunnitelman mukaisesti? vastuuhitaja pitää hulta mien ptilaidensa khdalla, että hitsuunnitelma tteutuu kirjaaminen, hiljainen raprtti, suullinen raprtti, tiimipalaverit, väliarviiden tekeminen ja lppuarviinti. 14

16 Miten suunnitelmien tteutumista ja päivittämistä seurataan? kirjaaminen ptilastietjärjestelmään, Efficaan ja jiltakin sin ptilaan papereihin tiimipalaverit mniammatilliset keskustelut yövurssa hitajat varmistavat seuraavan päivän tutkimukset ja varmistavat hitsuunnitelman tteutumista sastnsihteeri saltaan seuraa suunnitelmien tteutumista ja päivittää tarvittaessa, esim ptilaskuljetukset röntgeniin, tiseen hitlaitkseen. lääkäri, sastnhitaja ja apulaissastnhitaja seuraavat malta saltaan hitsuunnitelmien tteutumista 6.3 Ptilaan khtelu ja itsemääräämisikeus Ptilaan hit ja hulenpit perustuu ensisijaisesti vapaaehtisuuteen, ja hita tteutetaan lähtökhtaisesti rajittamatta henkilön itsemääräämisikeutta. Hitsuunnitelmaan kirjataan ptilaan tiveet ja tttumukset, jtka humiidaan kaikissa elämisen timintihin liittyvissä asiissa. Rajitustimenpiteille n aina ltava laissa säädetty peruste ja itsemääräämisikeutta vidaan rajittaa ainastaan sillin, kun ptilaan tai muiden henkilöiden terveys tai turvallisuus uhkaa vaarantua. Itsemääräämisikeutta rajittavista timenpiteistä tehdään asianmukaiset kirjalliset päätökset. Rajitustimenpiteet n tteutettava lievimmän rajittamisen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti henkilön ihmisarva kunniittaen. Suuri sa ssiaalipalveluista tehdyistä kanteluista kskee asiakkaan kkemaa epäasiallista khtelua tai epännistunutta vurvaikutustilannetta työntekijän kanssa. Ptilaille infrmidaan mahdllisuudesta tehdä hittaht. Kirjallisella hittahdlla ptilas vi ilmaista man tahtnsa tulevasta hidstaan tilanteissa, jissa ei itse esimerkiksi muistisairauden tai tajunnantasn laskun vuksi sitä pysty lutettavasti kertmaan. Myös lääkäri keskustelee erilaisista lääketieteellisistä hitpäätöksistä ptilaan ja maisen tai läheisen kanssa. Perusturvakeskukseen n laadittu ma lmake hittahdn ilmaisemiseksi. asiakirjat/vanhuspalvelut/hittaht.dc Perusturvakeskuksessa n laadittu hittahtn liittyvistä asiista maisen pas. teet%20ja%20ppaat/hittaht_a4.pdf 15

17 Ptilaalle vidaan nimetä edunvalvja, mikäli hän ei sairauden tai muun syyn vuksi kykene hulehtimaan asiistaan. Maistraatti selvittää hakemuksen tai ilmituksen perusteella, tarvitseek ptilas edunvalvntaa. Pääsääntöisesti ptilailla n käytössään yhden hengen hune, jllin ptilaan yksityisyyttä kskevat asiat vidaan käsitellä niin, etteivät ne tule ulkpulisten tietn. Ptilaalla n mahdllisuus tavata sastnlääkäri klme kertaa viikssa lääkärinkierrlla, mutta tarvittaessa arkisin myös muullin. Iltaisin ja viiknlppuisin n tarvittaessa päivystävä lääkäri tavattavissa. Osastlla n käytössä vastuuhitajamalli. Vastuuhitaja keskustelee ptilaan kanssa päivän hjelmasta ja tällöin ptilaalla n mahdllisuus päättää mm. suihkuun menemisestään. Sairaalassa n käytössä vierailuaika kl välisenä aikana. Vieraiden aikana vältetään timenpiteitä huneissa, mikäli se n mahdllista. Mikäli timenpide n välttämätön, pyydetään vieraita hetkeksi pistumaan huneesta. Ktilmat vat mahdllisia ja ne vat susiteltavia, kska ktilman aikana virkistäytymisen lisäksi vidaan arviida ktna selviytymistä. OmaKanta- arkistn kautta ptilas vi seurata maa ptilaskertmustaan, jskin se n aina käytettävissä sastlla laikanakin. Ptilaan itsemääräämisikeutta vidaan jutua rajittamaan, js ptilaan ma tai muiden turvallisuutta ei vida taata. Tämänlaisia tilanteita saattavat aiheuttaa esim muistin aleneminen ja levttmuus/sekavuus. Osastlla timii mniammatillinen tiimi, jka käyttäytyy asiallisesti ja tasa-arvisesti kaikkia ptilaita khtaan. Ptilailla ja hänen maisillaan n aina mahdllisuus antaa palautetta ja tarvittaessa palaute myös suraan esimiehelle n mahdllista. Palaute vidaan antaa jk suullisesti tai kirjallisesti esim palautelmakkeella, jita saa aktiivitilan ilmitussermistä. Epäasiallinen käytös ei kuulu sastn timintaan, jten siihen puututaan välittömästi. 6.4 Ptilaan sallisuus ja palautteen kerääminen Eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän perheidensä ja läheistensä humin ttaminen n lennainen sa hidn sisällön, laadun, asiakasturvallisuuden ja mavalvnnan kehittämistä. Kska laatu ja hyvä hit vivat tarkittaa eri asiita henkilöstölle ja asiakkaalle, n systemaattisesti eri tavin kerätty palaute tärkeää saada käyttöön yksikön kehittämisessä. Osastnhitaja kerää palautteet listaan ja kirjaa ne kiitkset ja valitukset -lmakkeelle kuukausittain. Palautteet käsitellään kerran kuukaudessa ja vuden lpussa tehdään yhteenvet. Timintakäytäntöjä muutetaan palautteiden perusteella tarpeen mukaan. Ptilaspalautteet, muistutukset sekä itse havaitut epäkhdat välitetään asiasta vastaavalle henkilölle mahdllisimman pian. Ptilaiden palautteisiin vastataan viivytyksestä, esimies 16

18 käsittelee palautteet henkilökunnan kanssa. Muistutukset ja kantelut käsitellään viivytyksettä Prin yhteistiminta-alueen perusturvalautakunnan yksilöjastssa. 6.5 Ptilaan ikeusturva Seuraavat lait sisältävät määräyksiä asiakkaan ikeuksista: Laki ssiaalihulln asiakkaan asemasta ja ikeuksista (812/2000) Laki ptilaan asemasta ja ikeuksista (785/1992) Laki ikääntyneen väestön timintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden ssiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) mukaiset ikeudet. Oikeuksia vat esimerkiksi asiakkaan mielipiteen, itsemääräämisikeuden ja sallistumisen humiiminen, asiakkaan hyvä khtelu, palvelu ja hit, palvelu- ja hitsuunnitelmien laadinta ja tietjen asianmukainen käsittely sekä asiakkaan ikeusturvakeinjen käyttö. Asiakkaalla n ikeus tehdä muistutus saamastaan khtelusta ssiaalihulln timintayksikön vastuuhenkilölle tai ssiaalihulln jhtavalle viranhaltijalle, siten kuin ssiaalihultlaissa säädetään. Asiakas vi myös lla yhteydessä palveluun liittyvistä epäkhdista ptilas- tai ssiaaliasiamieheen ja/tai tehdä kantelun valvntaviranmaisille, kuten aluehallintvirastlle (AVI). Muistutukset ja kantelut käsitellään viivytyksettä Prin perusturvalautakunnan yksilöjastssa. Perusturvakeskuksessa asiakkaiden ja ptilaiden ikeuksista hulehtivat ssiaaliasiamies ja ptilasasiamies. Ssiaaliasiamies Jari Mäkinen Puh , Gsm Pstisite n: Ravanintie 359, Vanha-Ulvila Käyntisite n: Liisankatu 18B 1 krs PORI Ptilasasiamies Päivi Apajasal Puh. (02) tai Tapaaminen ajanvarauksella. Prin perusturvakeskus Maantiekatu 31 PL 33, Pri Muistutuslmake/ptilasasiamies _ptilaan_hidsta.dcx 7 Hidn sisällön mavalvnta 7.1 Hyvinvintia ja kuntutumista tukeva timinta Ptilaan hit tteutetaan yksilölähtöisesti ptilaan vimavarja tukevalla työllä. Ptilaiden hit- ja kuntutussuunnitelmiin kirjataan tavitteita, jtka liittyvät päivittäisiin timintihin, kuten liikkumiseen ja ssiaaliseen kanssakäymiseen. 17

19 Ssiaali- ja terveysministeriön susitusten mukaisesti työyhteisössä svitaan yhdessä kuntutumista edistävän timinnan vahvistamisesta ja sisällöstä kuntutusalan ammattilaiset hjaavat timintakykyä tukevan työtavan käyttöä kuntutumista edistävä työtapa sisällytetään hittyöntekijöiden perus- ja täydennyskulutukseen sekä perehdytyshjelmiin Osastlla nudatetaan kuntuttavaa työtetta, jssa ptilaan käytössä levia vimavarja hyödynnetään edistämään hänen timintakykyään. Tavitteena n pitää ptilaat matimisina ja liikkuvina mahdllisimman pitkään. Heitä mtividaan rukailemaan aktiivitilassa, jllin tulee myös liikuntaa ja ssiaalista kanssakäymistä muiden ptilaiden kanssa. Hitajat seuraavat tavitteiden tteutumista ja kirjaavat sekä raprtivat niistä. Kirjastpalvelu; neljä kertaa vudessa vaihdetaan kirjahyllyn kirjat (harraste- ja tieteiskirjat, kaunkirjallisuus). FIM-mittauksen tulksista nusee esiin ptilaan tarpeet, jihin aktiivisesti pyritään päivittäisellä timinnalla vaikuttamaan. Viikittaisessa timinnassa n mahdllisuus sallistua jumppaan ja kuukausittain sastlla n musiikillinen tuki. Juhlapyhät humiidaan sisustamalla sasta juhlan teeman mukaan ja viettämällä kyseistä juhlaa sen vaatimalla arvkkuudella. Osastlla käy vierailijita esiintymässä erilaisiin teemihin liittyen. Hartaus n kuukausittain, ehtllinen juhlapyhiin liittyen tai tarvittaessa. Näiden tapahtumien järjestämisessä hyödynnetään yhteistyötä muiden palvelualjen kanssa. Psykiatrisen sairaanhitajan ja syöpäsairaanhitajan kanssa tehtävällä yhteistyöllä sastn ptilaat saavat heille khdennettua tukea ja hita. 7.2 Ravitsemus Perusturvakeskukseen n laadittu hjeita ikääntyneiden ravitsemuksen tteuttamiseen. ntahje%2fjaetut%20asiakirjat%2fravitsemusneuvnta&flderctid=0x012000c33c9a03a6b1df4d8 12D3FD980D33884&View={503CC9EE-F51E-4490-BC57-4C74E82A0598} Yksikön ravitsemuspalvelut tutetaan stpalveluna Prin palveluliikelaitkselta. Päivittäinen ateriakknaisuus n suunniteltu vastaamaan kuntutusptilaan ravitsemuksellisia tarpeita. Ravitsemuspalveluiden tteutuksessa nudatetaan siihen laadittua mavalvntasuunnitelmaa. Vastuuhitaja tulvaiheessa punnitsee ptilaan, arvii ptilaan liikumisen ja tekee MNA /NRS2002 mittauksen. Edellä mainittujen mukaan arviidaan kalritarve ja annskk. 18

20 Ptilaan hittyön suunnitelmaan kirjataan tavitteet ja keint ravitsemuksesta, sekä siihen liittyvistä asiista kuten erityisrukavalit ja makutttumukset. Dieetit ja rajitteet humiidaan j rukaa tilatessa. Lisäksi ptilailla n mahdllisuus valita rukajumat, leivät yms. Myös annskkn ptilaalla n mahdllisuus vaikuttaa sekä ruan rakenteeseen. Tarvittaessa ptilaan rukavalita vidaan täydentää tehstetulla rukavalilla tai täydennysravintvalmisteilla. Ptilaan ravitsemustilaa arviidaan säännöllisesti kahden viikn välein tai ptilaan tilan leellisesti muuttuessa käyttäen nestelistaa ja ruuanseurantalmaketta. Ptilaan päivittäin nauttima rukamäärä jakautuu ravitsemussusitusten mukaan tasaisesti aamupalan, lunaan, välipalan, päivällisen sekä iltapalan kesken. Päivittäiset ateriat nautitaan säännöllisen, päivittäisen ateriarytmin mukaisesti ja sillin energia jakaantuu tasaisesti päivän aikana. Säännöllinen, ikea ateriarytmi pitää verenskerin tasaisena, kun ravintaineet imeytyvät tasaisesti päivän aikana. Sairaalassa tarjttava ruka-annkset vivat timia myös ptilaan hjauksessa ktna tteutettavaan rukailuun. Osastlla ateria-ajat vat: aamiainen lunas päiväkahvi/välipala päivällinen iltapala kl 7.45 alkaen kl alkaen kl alkaen kl alkaen kl alkaen Pääsääntöisesti rukailu tapahtuu aktiivitilassa pöydän ääressä muiden ptilaiden seurassa. Tarvittaessa rukahetki vidaan järjestää ptilaan massa huneessa, js hän tarvitsee rauhallisen rukailuympäristön. Js ptilas rukailee vuteessa, vudepöytä asetetaan hyvin hänen eteensä ja varmistetaan turvallinen istuma-asent. Tarvittaessa ptilaalla n mahdllisuus saada pienapuvälineitä, kuten paksuvartisen lusikan käyttöönsä. Rukailussa avustetaan, js ptilas ei siihen itsenäisesti kykene, kuitenkin tukien hänen pientäkin matimisuutta. Ruka-annkset tulevat sastlle lämpökärryssä. Kärryssä n sekä lämmin että kylmempi puli eri rukalajeille, jllin tarjttavissa rukalajeissa n ikea tarjilulämpötila. Ravitsemusasiista vastaavat: sairaanhitaja Minna Kivist ja lähihitaja Hannele Kskinen. Haastavissa tilanteissa knsultidaan ravitsemusterapeutti Tanja Pihlajamäkeä. 7.3 Hygieniakäytännöt Henkilökunta nudattaa hygieniaan liittyviä hjeita. %2Ftimintahje%2FJaetut%20asiakirjat%2FHygienia&FlderCTID=0x012000C33C9A03A6B1 DF4D812D3FD980D33884&View={503CC9EE-F51E-4490-BC57-4C74E82A0598} 19

21 Osastlla käytetään Satakunnan sairaanhitpiirin infektiyksikön jatkuvasti päivitettävää hjeistusta. Perusturvan puhtauspalvelut tutetaan stpalveluna Prin palveluliikelaitkselta. Yksiköiden n mahdllista knsultida Prin perusturvakeskuksen hygieniahitajia. Yksikössä n nimetty hygieniavastaavat, jka vastaa henkilökuntaa kskevasta ajantasaisesta hygieniahjeistuksesta. Hygieniahitajalta saadaan vusittain sastkhtainen käsidesinfektiaineidenkulutus xlitraa/1000 hitpäivää ja käytettyjen käsineiden määrä. Näiden lukujen tulee lla tasapainssa ja näiden lukujen mukaan suunnitellaan hygieniakäytäntöjen sastkhtaiset kulutukset henkilökunnalle. Uusien työntekijöiden ja piskelijiden perehdytyksessä n varattuna aseptiikalle ma sinsa, jllin selvitetään sastkhtaiset aseptiset hjeet, mm käsidesinfektin ja käsineiden ikea käyttö. Osastlla työskenteleville järjestetään säännöllisesti kertausta hyvästä käsihygieniasta. Käsihygienian tteutusta n lisätty j pidempään ptilaiden lisäksi maisiin/vierailijihin. Yhden hengen huneet mahdllistavat entistä paremmin hyvän hygieniakäytäntöjen tteutumisen. Yksikön hygieniavastaavat: apulaissastnhitaja Sirpa Urpilainen ja lähihitaja Kati Jutsenlahti Hygieniavastaavat sallistuvat hygieniahitajan järjestämiin säännöllisiin tapaamisiin ja tuvat sieltä uudet ja/tai kerrattavat asiat henkilökunnan käyttöön. Sairaanhitaja Marketta Bärlingin vastuualueena n ptilaiden jalkjenhit, jta hänellä n mahdllisuus tteuttaa kerran kuukaudessa. 7.4 Terveyden- ja sairaanhit Pitkäaikaissairaiden asiakkaiden seuranta ja terveyden edistäminen kuuluu kaikkien hittyötä tekevien perustehtävään. Perusturvakeskukseen n laadittu yhtenäiset hjeet pitkäaikaissairauksien seurantaan. %2Ftimintahje%2FJaetut%20asiakirjat%2FHitajan%20timintahjeet&FlderCTID=0x C33C9A03A6B1DF4D812D3FD980D33884&View={503CC9EE-F51E-4490-BC57-4C74E82A0598} Äkillisten kulemantapausten salta nudatetaan Perusturvakeskuksen hjetta. asiakirjat/kulemantapaus/kuleman tteamisen hjeet 2015.pdf 20

22 Osastlla mniammatilliseen hittiimiin kuuluu sastnlääkäri, sastnhitaja, apulaissastnhitaja, kuntutushjaaja, sairaanhitajia, lähihitajia, puheterapeutti, timintaterapeutti, ssiaalityöntekijä, fysiterapeutteja, kunthitajia ja sastnsihteeri. Osastnlääkäri n paikalla virka-aikana, lääkärin kiert n 3x/vk (ma, ti, pe). Keskiviikkisin ja trstaisin n mniammatilliset tiimipalaverit. Muutkset vat mahdllisia. Suunnitteilla 2016 alusta hammashitajan käynti 1x/kk sastlla. Ptilas saa akuutit suun terveydenhulln palvelut lähipalvelualueen suun terveyden hulln yksiköstä. Suun hidsta sastlla vastaavat: lähihitaja Mervi Lammi ja sairaanhitaja Saila Niiniviita 7.5 Lääkehit Yksiköllä tulee lla Turvallinen lääkehit -ppaan (2005:32) mukainen lääkehitsuunnitelma, jssa n määritelty ja svittu lääkehidn henkilöstön vastuut, velvllisuudet, työnjak, lupakäytäntö, lääkehidn vaikutusten arviinti ja kirjaaminen sekä seuranta. Lääkehidsta vastaavat hitajat päivittävät sastn lääkehitsuunnitelman x1/vusi ja tarpeen mukaan, js timintatavat muuttuvat. Osastnhitaja tarkistaa ja vastaa siitä. Lääkehitsuunnitelma n M-asemalla kk henkilökunnan luettavissa. Osastlle timitetaan lääkkeitä kaksi kertaa viikssa. Tilauspäivät vat sunnuntai ja keskiviikk ja timituspäivät vat maanantai ja trstai. Tilaus tehdään sähköisesti ja lääkekeskus timittaa sastlle tilatut tutteet suraan suljetussa laatikssa. Vastaanttava sairaanhitaja kuittaa vastaanttamansa laatikt kuljetusmiehelle, lisäksi hän tarkistaa tilatut/tulleet tutteet. Tilauspäivien lisäksi n mahdllisuus tilata lääkkeitä lisä- ja pikatilauksena muina ajankhtina. Tulvaiheessa sairaanhitaja tarkistaa ptilaan lääkityksen ja päivittää sen ajantasalle. Lääkäri vastaa lääkehidn kknaisuudesta kk hitjaksn ajan. Lääkkeenttaikjen humiinti ptilaskhtaisesti n erityisen tärkeää esim. Parkinsn-ptilailla, jten se hulehditaan erityisellä hulellisuudella. Ktilmalle ptilas saa mukaansa tarvitsemansa lääkkeet. Ktiutuessa ajan tasalla leva lääkelista annetaan ptilaan mukaan. Lääkehit käydään suullisesti läpi ptilaan/ maisen kanssa ja tarvittaessa vielä hjeistetaan lääkityksen tteuttamisessa ktilissa. Ktiutuessa ptilaalla n mahdllisuus saada mukaansa päivän lääkkeet, jtta lääkehit jatkuu keskeytyksettä ktiin mentäessä. Omaisten n mahdllista keskustella lääkärin /hitajan kanssa ptilaan lääkityksestä. Kaikki lääkehitn sallistuvat hitajat surittavat Lääkehidn saaminen verkssa - kulutuksen (LVe). Sairaanhitajat surittavat LOP, Psyk, IV- ja ABO- sit. Lähihitajat surittavat LOP ja Psyk -sit. Timintayksiköissä n nimetyt tenttien vastaanttajat, jtka vat sairaanhitajat Pia Jalnen ja Minna Kivist. Kaikki lääkehidn saamisen varmistamisen vaiheet kirjataan Lki- kirjaan. Lääkehidn saaminen päivitetään viiden 21

23 vuden välein. Osastnhitaja hulehtii siitä, että kaikki sairaan- ja lähihitajat sallistuvat LOVe kulutukseen. 7.6 Yhteistyö eri timijiden kanssa Osast tekee yhteistyötä eri tahjen kanssa, mm. seurakunnat, syöpäyhdistys, yksityinen parturi, lähialueen päiväkdit, Nurten paja, muut palvelualueet, Aivliitt ja Satakunnan keskussairaala. Tiivistä yhteistyötä tehdään ktihidn, apuvälinelainaamn ja ktisairaalan kanssa suunniteltaessa ptilaan jatkhita. Yhteistyötä tehdään ptilaan asiissa sekä timinnan sisällöstä ja työstä nusevissa asiissa ja tilanteissa eri timijiden kanssa. Tiednkulku yhteistyökumppaneiden kanssa tteutetaan timintahjeilla, yhteisillä kkuksilla ja/tai kulutuksilla sekä surilla kntakteilla. Sairaalapalveluiden ssiaalihitaja ja sastn kuntutushjaaja antavat ptilaalle ja hänen läheisilleen hjausta ja neuvntaa ssiaaliturvaan, ssiaali-, terveys- ja kuntutuspalveluihin, jatkhitn ja ikeusturvaan liittyvissä asiissa sekä avustaa tarvittaessa etuuksien vireillepanssa. Ssiaalihitaja sallistuu sairaalassa mniammatillisiin työryhmiin, jissa arviidaan ptilaan hit- ja kuntutussuunnitelmaa ja jatkhitn liittyviä asiita. Oppilaitksista tulee hittyön piskelijita, jiden hjaaminen mielletään tulevan henkilökunnan rekrytimisenakin. Osastlla vat piskelijavastaavina sairaanhitaja Pia Jalnen, sairaanhitaja Sirkka Tähtinen, lähihitaja Marj Arvnen ja lähihitaja Helvi Aaltnen. Vapaaehtisilta timijilta edellytetään salassapitsitumuksen allekirjittamista. asiakirjat/tietsuja/vapaaehtisen salassapitsitumus.dcx 7.7 Alihankintana tutetut palvelut Prin perusturvakeskus tekee alihankintana tutettujen palvelujen tuttajien kanssa spimukset. Palveluntuttajat situtuvat kaupungin edellyttämiin vaatimuksiin. Palvelujen laatua seurataan yksikössä ja havaittuihin puutteisiin puututaan välittömästi. Alihankintana tutettujen palvelujen laatu-, sisältö- ja turvallisuusvaatimuksista henkilökunta tu palautetta esimiehelle havaitsemistaan epäkhdista. Tarvittaessa esimies antaa palautetta palvelun tuttajalle svittua reklamaati-hjeita käyttäen Palveluliikelaitksella n käytössä reklamaatilmake 22

24 Osastlla käytössä levat palveluntuttajat: Ravanin pesula timittaa liinavaatteet/ ptilasvaatteet sähköisen tilauksen phjalta Lgistiikkakeskus timittaa varasttavarat hyllytyspalveluna. Välinehult timii Satakunnan keskussairaalassa, mistä tarvittavat välineet tilataan ja hulletaan. Prin Palveluliikelaitkselta stetaan siivus-, kiinteistö- ja rukahult. SataDiagilta stetaan röntgen- ja labratritiminta. ISS-vartiinti käy sastlla säännöllisesti vartiintikäynneillä ja vastaa päällekarkaushälytyksiin. Satakunnan työterveyshult tekee terveystarkastuksia ja hitaa henkilökunnan terveyden ja sairaanhita. 8 Turvallisuus Työyhteisön kulutus ja työyhteisölle laadittavat turvahjeet sekä tekniset turvajärjestelmät vat ensisijaisia keinja vaara- ja uhkatilanteisiin varautumisessa. Uusien työntekijöiden perehdyttäminen timipisteen turvallisuusjärjestelyihin, turvallisuussuunnitelmiin ja turvahjeisiin n välttämätöntä. Turvallisuus-ngelmien tunnustaminen ja avin käsittely lu phjan turvallisuuskulttuurille. Yksikön turvallisuuden edistäminen edellyttää yhteistyötä muiden turvallisuudesta vastaavien viranmaisten ja timijiden kanssa. Perusturvakeskuksessa n timintahjeet häiriötilanteiden varalle. asiakirjat/turvallisuus/timintahjeet häiriötilanteiden varalle 12_2014.dc Pelastussuunnitelma n laadittu ja se päivitetään vähintään vusittain. Sisäiset paltarkastukset suritetaan perusturvakeskuksen hjeiden mukaisesti vähintään kaksi kertaa vudessa. Sisäisen paltarkastuksen dkumentinnissa käytetään siihen tarkitettua lmaketta. paltarkastuslmake.pdf Pistumisturvallisuusselvitys n laadittu ja sen päivittämisestä hulehditaan asianmukaisesti. asiakirjat/turvallisuus/pistumisturvallisuusselvitys.pdf Osastlla tarkastetaan viikittain kulkureitit ja niiden merkinnät, sekä sastn siisteys ja järjestys. Pelastussuunnitelmaa pidetään ajan tasalla ja muutksista ilmitetaan sasttunnilla ja sähköpstitse. piskelijat ja uudet työntekijät perehdytetään 23

25 palturvallisuuteen. Perehdytyksessä selvitetään sastlla käytössä leva alkusammutuskalust ja miten timitaan palhälytystä tehdessä. Asiakasturvallisuutta varmistaa malta saltaan myös hlhustimilain mukainen ilmitusvelvllisuus maistraatille edunvalvnnan tarpeessa levasta henkilöstä sekä vanhuspalvelulain mukaisesta velvllisuudesta ilmittaa iäkkäästä henkilöstä, jka n ilmeisen kykenemätön hulehtimaan itsestään. 8.1 Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranmaisten ja timijiden kanssa Prin Perusturvakeskus tuttaa turvallisuuspalvelut alihankintana ja palvelusta vastaa ISS Turvallisuuspalvelut Oy. Käytössä vat murthälytykset, puhelinturva, turvaamispalvelu, päällekarkauspainike ja piirivartiinti. Yhteistyötä tehdään pal- ja pelastuslaitksen kanssa paltarkastuksin, pal ja pelastumiskulutuksin sekä pistumisharjituksin. Viikittaisissa turvallisuus kävelyissä humiidaan myös palturvallisuus. Turvallisuuden parantamiseksi turvallisuutta kskevista asiista keskustellaan aina tarvittaessa. Esille tulleet kehittämisehdtukset viedään eteenpäin tteutettaviksi. Osastn palvastaavina timivat sairaanhitaja Sirkka Tähtinen ja lähihitaja Kati Jutsenlahti. Osastlla n mahdllisuus knsultida pal-ja pelastusasiissa elvytys-ja palvastaava Virpi Lindströmiä. 8.2 Henkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön suunnitelma Terveydenhulln ammattien harjittamisen vaatimukset n säädetty terveydenhulln ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994). Terveydenhulln ammateissa timiminen edellyttää kulutuksen ja Valviran laillistuksen tai rekisteröinnin lisäksi riittäviä ammattitaitja -tietja, sekä sitä, että henkilö kykenee terveydentilansa ja timintakykynsä pulesta timimaan ammatissaan. Tarvittava henkilöstömäärä riippuu asiakkaiden avun tarpeesta, määrästä ja timintaympäristöstä. Henkilöstöjhtamisella varmistetaan turvallisen timinnan edellyttämä henkilöstömäärä ja henkilöstörakenne. Perustuvan henkilöstösuunnitelmassa n määritelty henkilöstön kelpisuusvaatimukset. Laaditut tehtäväkuvaukset määrittävät kunkin ammattiryhmän keskeiset tehtävät. 24

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012 Terveyssast Kuntutusryhmä MS-kurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Avmutinen kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi Khderyhmä MS-tautia sairastavat,

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA OMAISHOIDON TUKI SOITESSA Omaishidn tuen määritelmä Laissa (Laki maishidn tuesta 2.12.2005/937) n määritelty seuraavasti; Omaishit n iäkkään, vammaisen tai sairaan henkilön hidn järjestämistä

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Liikehäiriökurssit

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Liikehäiriökurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Liikehäiriökurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi, parikurssi Khderyhmä Liikehäiriösairautta sairastavat, jilla n kurssimutisen

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa?

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa? Tarjuspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin 1. Vik avkuntutuksessa rakentaa palvelun niin, että siinä n sekä ktiin annettavaa kuntutusta että erillisessä tilissa tteutettavaa ryhmämutista

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Ylöjärven terveys- ja sosiaalitoimi

Ylöjärven terveys- ja sosiaalitoimi 1. AVH- ptilaan/kuntutujan hit- ja kuntutusketju Ptilas, läheiset Tunnistaa ireet Ensihit Hätäkeskus TK:n päivystys TAYS ACUTA AVH-yksikkö sastt 10 b ja 6 a Ylöjärven terveys- ja ssiaalitimi Terveyskeskus

Lisätiedot

TUTKIMUSSUUNNITELMA: RAKENTEISEN KIRJAAMISEN KEHITTÄMINEN

TUTKIMUSSUUNNITELMA: RAKENTEISEN KIRJAAMISEN KEHITTÄMINEN Metrplia Ammattikrkeakulu..0 YAMK, Kliininen asiantuntija YAMK-piskelija Heli Hyrsylä Helsingin kaupunki, ssiaali- ja ter/eysvirast Kaupunginsairaalanjhtajalääkäri Kristina Backlund TUTKIMUSSUUNNITELMA:

Lisätiedot

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikkeilu -sahankkeen laajennus Sitra 13.10.2017 Vukk Lehtimäki, hankepäällikkö, STM 1 Palvelusetelikkeilujen mahdllisuus laajentua Kärkihankkeen

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Määrätietoisesti kehittäen, aktiivisesti ja yhdessä

Määrätietoisesti kehittäen, aktiivisesti ja yhdessä Määrätietisesti kehittäen, aktiivisesti ja yhdessä Humisen laadukkaat ja timivat kuntutuspalvelut Kuntutuspäivät 2014 Hannu Rnkainen 1 Kuntutuksen timialayhdistys Perustettu maaliskuussa 2011 15 jäsentä,

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA Valtineuvstn asetuksessa 351/2011 tarkitettu syventävä käytännön harjittelu (30 p) sisältyen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintn (330 p) Opiskelija hetu

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiinti Kestävä kehitys vapaan sivistystyön petukseen ja arkeen -seminaari Tampere 8.11.2012 Oulu 15.11.2011 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit.

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit. TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELU- TERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄI- SEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja n tutkintkhtainen sa Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2015 Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdetyön Sairaanhidn ja hulenpidn saamisalat Lähihitaja Oph määräys 79/011/2014 Luksian

Lisätiedot

Sisällysluettelo Potilasturvallisuustyön lähtökohdat Potilasturvallisuustyön johtaminen ja vastuuhenkilöt... 3

Sisällysluettelo Potilasturvallisuustyön lähtökohdat Potilasturvallisuustyön johtaminen ja vastuuhenkilöt... 3 Ptilasturvallisuussuunnitelma v. 2016-2018 0 Sisällysluettel Sisällysluettel... 1 1. Ptilasturvallisuustyön lähtökhdat... 1 2. Ptilasturvallisuustyön jhtaminen ja vastuuhenkilöt... 3 3. Ptilasturvallisuusstrategian

Lisätiedot

palveluasumisen ja myontamisperusteet Kemiönsaaren kunnan tehostetun laitoshoidon Vanhustenhuolto, Kemiönsaaren kunta

palveluasumisen ja myontamisperusteet Kemiönsaaren kunnan tehostetun laitoshoidon Vanhustenhuolto, Kemiönsaaren kunta Kemiönsaaren kunnan tehstetun palveluasumisen ja laitshidn myntamisperusteet Peruspalvelulautakunnan hyvaksyma20 12 2016 Vanhustenhult, Kemiönsaaren kunta Vanhustenhult, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettel

Lisätiedot

Vastaus Perussuomalaisten edustaja Leila Myllyojan kysymykseen sotaveteraanien kuntoutuksesta

Vastaus Perussuomalaisten edustaja Leila Myllyojan kysymykseen sotaveteraanien kuntoutuksesta Raisin kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Ssiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 14.12.2016 Ssiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 175 4.10.2016 Asianr 713/00.02.02/2015 221 Vastaus Perussumalaisten edustaja

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

Kuntakohtaiset palvelut

Kuntakohtaiset palvelut Liite 4 Kuntakhtaiset palvelut Kuntakhtaiset palvelut Ktiin annettavat palvelut Ikäihmisten ktna selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja ktiin. Ktiin annettavia palveluita n ktihit, ktihidn

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

3) Kehitetään omaishoidontukea

3) Kehitetään omaishoidontukea IKÄIHMISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISOHJELMA VEHMAAN KUNNASSA Liite 2 1) Tuetaan ikääntyneen terveyden edistämistä ja timintakykyä TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHOT Ikäihmisillä n terveyttä Ikäihmisten neuvntatiminta

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA Aulis Laaksnen Länsi-Sumen Ste 2020-luvulle 2 900 000 000 36 600 3 Y 3.11.2014 Aulis Laaksnen 2 Sairaanhidn erityisvastuualueet ja sairaanhitpiirit, väestö 31.12.2013

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

Kymenlaakson alueellinen ravitsemussuunnitelma vuodelle 2013. Alueellinen ravitsemustyöryhmä 2012

Kymenlaakson alueellinen ravitsemussuunnitelma vuodelle 2013. Alueellinen ravitsemustyöryhmä 2012 Kymenlaaksn alueellinen ravitsemussuunnitelma vudelle 2013 Alueellinen ravitsemustyöryhmä 2012 2 Väestön terveellisten rukatttumusten edistäminen ja ravitsemushidn kehittäminen Kymenlaaksssa Kymenlaaksssa

Lisätiedot

Lasten mielenterveystyön hoitoketju

Lasten mielenterveystyön hoitoketju Lasten mielenterveystyön hitketju Ylöjärven timintamalli Työryhmä: Merja Hietanen, lastenlääkäri Marj Huvinen, kulupsyklgi Niina Immnen, psyk sh, nuristiimi Tuija Landström, kuraattrityön krdinaattri Sinikka

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

Sivistysvirasto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012

Sivistysvirasto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012 1 Naantalin kaupunki Sivistysvirast REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Henkilötietolaki (523/99) 10 ja PL 7, NURMIJÄRVI. Vs. sosiaalityön johtaja Päivi Vuoriheimo puh.

Tietosuojaseloste. Henkilötietolaki (523/99) 10 ja PL 7, NURMIJÄRVI. Vs. sosiaalityön johtaja Päivi Vuoriheimo puh. Tietsujaselste -yhdistetty rekisteriselste ja infrmaatiasiakirja Henkilötietlaki (523/99) 10 ja 24 30.12.2015 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven ssiaali- ja terveyslautakunta PL 7, 01901 NURMIJÄRVI (käyntisite

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Kulutimi REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

kriisiviestintäohjeistus esimiehille

kriisiviestintäohjeistus esimiehille . Espn kaupungin 11.2.2009 kriisiviestintähjeistus esimiehille 1 (5) Espn kriisiviestintähje esimiehille Kun ikävää sattuu Pelasta ja varita välittömässä vaarassa levia. Estä lisävahinkjen syntyminen.

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

Mitä kuuluu Kansalliselle omaishoidon kehittämisohjelmalle (KOHO) KUINKA LAKIA LUETAAN 6.10.2015 Aluehallintoviraston auditorio, Pasila Yrjö Mattila

Mitä kuuluu Kansalliselle omaishoidon kehittämisohjelmalle (KOHO) KUINKA LAKIA LUETAAN 6.10.2015 Aluehallintoviraston auditorio, Pasila Yrjö Mattila Mitä kuuluu Kansalliselle maishidn kehittämishjelmalle (KOHO) KUINKA LAKIA LUETAAN 6.10.2015 Aluehallintvirastn auditri, Pasila Yrjö Mattila Omaishidn tukemisen haasteita ja tavitteita Omaishidn tuen myöntämisen

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

PERHON KUNNAN APIP-TOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011

PERHON KUNNAN APIP-TOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 PERHON KUNNAN APIP-TOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1. Timinnan järjestämisen periaatteet Timintasuunnitelma n laadittu petushalitukseen hjeiden mukaisesti. (Määräykset ja hjeet 2011:1 ) Aamu- ja iltapäivätiminnalla

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN

VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN Kirje 1 (5) VM/1346/02.02.03.09/2017 10.7.2017 VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN Valtinavustuksen maksimisumma Sumi.fi-viestit n palvelu, jka timii julkishallinnn rganisaatiiden

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Etunoja lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa edellyttää monialaista yhteistyötä ja johtamista. - Mihin se voi kaatua?

Etunoja lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa edellyttää monialaista yhteistyötä ja johtamista. - Mihin se voi kaatua? Etunja lasten, nurten ja perheiden tukemisessa edellyttää mnialaista yhteistyötä ja jhtamista. - Mihin se vi kaatua? FT, ssiaalijhtaja Arja Heikkinen, Oulun kaupunki 29.9.2014 Oulun kaupungin tavitteet

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja L4 Tmmi Pekanja Ensihidn kenttäjhtaja Mikä L4? Timintaa käynnistellään Erilaisia timintamalleja käytössä valtakunnassa Ensihitasetus Hätäkeskusuudistus Kentän kulutus- ja pätevyysvaatimusten muuttuminen

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN KOULU: Espn kristillinen kulu KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN Espn kaupungissa n käytössä yhteinen phja ppilashultsuunnitelmalle, jta Espn kristillinen kulu n täydentänyt kulun

Lisätiedot