TUTKIMUSSUUNNITELMA: RAKENTEISEN KIRJAAMISEN KEHITTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUTKIMUSSUUNNITELMA: RAKENTEISEN KIRJAAMISEN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 Metrplia Ammattikrkeakulu..0 YAMK, Kliininen asiantuntija YAMK-piskelija Heli Hyrsylä Helsingin kaupunki, ssiaali- ja ter/eysvirast Kaupunginsairaalanjhtajalääkäri Kristina Backlund TUTKIMUSSUUNNITELMA: RAKENTEISEN KIRJAAMISEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyön tausta Hittyön kirjaamisen tavitteena n hidn jatkuvuuden turvaaminen tarkilla, riittävillä, virheettömillä ja kuvaavilla dkumenteilla. Kirjaamisen periaatteita vat ptilaslähtöisyys, yksilöllisyys, hidn jatkuvuus, turvallisuus, virheettömyys, ajantasaisuus, tdistettavuus ja lutettavuus. Kirjaamisessa näkyvät myös mniammatillinen timintatapa ja kirjaamista hjaava lainsäädäntö. Kirjaamisella sitetaan näyttöön perustuva hittyö ja sen vaikuttavuus. (Rantalainen 009.) Hitkertmuksen rakenne kstuu ptilaan hidn tarpeen arviinnista, hidn suunnittelusta ja tteutuksesta sekä hidn vaikuttavuuden arviinnista (Rantalainen 009). Ptilaan hitisuuden arviiminen edellyttää, että hidn tarve ja interventit dkumentidaan hulellisesti. Hitisuuden perusteella vidaan esimerkiksi khdentaa resursseja ikeudenmukaisemmin ja taludellisemmin. (Kiviniemi -Junttila 007: 7-87.) Hitprsessin kirjaaminen tekee myös hitajan työstä näkyvää (Kantalainen 009). Hittyön kirjaaminen n sa ptilaan virallista hitkertmusta. Se n myös juridinen tdiste ja näyttö tehdyistä hittyön päätöksistä, timinnista ja niihin käytetyistä vimavarista, ja jatkssa kirjaaminen vaikuttaa yhä enemmän terveyspliittisiin päätöksiin. (Rantalainen 009; Kiviniemi - Junttila 007: 7-87.) Yhtenäisen kirjaamistavan puuttuminen jhtaa asiiden turhaan tistamiseen, kirjaamisen päällekkäisyyteen ja tiedn hajamiseen (Rantalainen 009). Hittyön kirjaaminen edellyttää tietjärjestelmien teknistä saamista sekä kirjaamiseen liittyvän lainsäädännön tuntemista (Rantalainen 009). Terveydenhulln timinnan n perustuttava näyttöön ja hyviin hit- ja timintakäytäntöihin. Terveydenhulln timinnan n ltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti tteutettua. (Terveydenhultlaki 6/00 8.) Ptilaalla n ikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhitn. Terveyden- ja sairaanhita tteutettaessa n tarvittaessa laadittava tutkimusta, hita, lääkinnällistä kuntutusta kskeva tai muu vastaava suunnitelma. Suunnitelmasta tulee ilmetä ptilaan hidn järjestäminen ja tteuttamisaikataulu. Suunnitelma n laadittava yhteisymmärryksessä ptilaan, hänen maisensa tai läheisensä taikka hänen laillisen edustajansa kanssa. (Laki ptilaan asemasta ja ikeuksista 857/00 a.)

2 Terveydenhulln ammattihenkilön tulee merkitä ptilasasiakirjihin ptilaan hidn järjestämisen, suunnittelun, tteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedt. (Laki ptilaan asemasta ja ikeuksista 65/000.) Terveydenhultlain täydennyskulutuspykälä velvittaa kuntaa tai sairaanhitpiiriä hulehtimaan henkilöstön riittävästä kuluttautumisesta. Tämä kskee myös rakenteisen kirjaamisen kulutuksia ja sen kehittämistä. (Terveydenhultlaki 6/00 5.) Rakenteisuus hittyön kirjaamisessa tarkittaa sitä, että n svittu mitä kirjataan (sisältö) Ja miten kirjataan (rakenne). Näiden yhteisten spimuksien tavitteena n kirjaamiskäytäntöjen vakiinti. Ennalta svittujen kirjaamisrakenteiden käyttö yhtenäistää hittyön kirjaamista, vähentää hitajien välisiä kirjaamiserja ja helpttaa tiedn löytymistä (Sarant - Ensi 007: ; Rantalainen 009.) Rakenteisen kirjaamisen merkitys krstuu, kun käytetään sähköisiä ptilasasiakirjja. Sähköistä ptitasasiakirjaa eli ptilaan hita kuvaavaa asiakknaisuutta käyttävät useat ammattiryhmät, jllin tärkeää n lennaisen tiedn löytyminen runsaasta tietmäärästä. Hittyön jhtamisessa päätöksenten apuna vat käyttökelpisia hierarkkiset lukitukset, jiden avulta vidaan kta yksittäisiä tietja ylemmän hierakian taslle. Mikäli lukituksia käytetään samalla tavalla laajasti ja systemaattisesti esimerkiksi valtakunnallisesti kaikissa terveydenhulln yksiköissä, vidaan jhtamisessa vertailla timintaa eri yksikköjen välillä. Yhteisellä spimuksella siitä, mitä tietja kerätään, saadaan tieta hittyön käytännöistä justavasti (Sarant - Ensi 007: -5.) Selkeästi ja lgisesti kirjattu hittyö mahdllistaa timinnan arviinnin ja laadun parantamisen (Rantalainen 009). Sumessa n kehitetty kansallinen hittyön kirjaamismalli sekä erikissairaanhidn että perusterveydenhulln käyttöön, tavitteena mahdllistaa ptilaan hidn kirjausten yhtenäinen käyttö hidn suunnittelussa, tteutuksessa ja arviinnissa hithenkilökunnan salta sekä kirjatun tiedn mniammatillinen käyttö ja jakaminen hitn sallistuvien ammattiryhmien kesken. Kirjaamismallissa n kyse rakenteisesta, kansallisia ydintietrakenteita hyödyntävästä kirjaamisesta ja se sisältää hittyön ydintiedt: hidn tarve, hittyön timinnt, hidn tulkset, hittyön yhteenvet ja hitisuus. Kirjaamismallissa hittyötä kirjataan sähköisesti hidllisen päätöksenten prsessimallin mukaisesti ja FinCC (Finnish Care Classificatin)- lukituskknaisuutta käyttäen. Kirjaamismalli n kehitetty STM:n ja sairaanhitpiirien rahittamissa kansallisissa kehittämisprjekteissa vusina (HiDk-hanke, 008; HiData-hanke, 009) ja se perustuu useiden tutkimus- ja kehittämishankkeiden, piltintien ja käyttäjäpalautteiden sekä asiantuntijatyön tulksiin. Kirjaamismallin sisältämän hidllisen päätöksenten vaiheet vat hidn tarpeen määrittäminen, hidn suunnittelu, hidn tteutus ja hidn arviinti. (Nykänen - Junttila 0: 5-6.) Hittyön rakenteista ja sähköistä kirjaamista n tutkittu laajasti. On tutkittu hittyön prsessin tteutumista, selvitetty kirjaamisen tasa ja arviitu sähköisen ptilaskertmusjärjestelmän tumia muutksia hittyöhön. Lähes kaikissa tutkimustulksissa tulee esille, että hittyön kirjaamisessa n puutteita. Rakenteinen kirjaamistapa n yhdenmukaistanut kirjaamista, mutta hithenkilöstö tiv lisää kulutusta sähköisten ptilastietjärjestelmien käyttöön. Kulutusinterventiilla n tdettu levan psitiivinen vaikutus kirjaamisen kehittymiseen. (Danielssn-Ojala 0; Kinnunen 0; Kivelä -Anttila - Kukkla 0; Vltinen 008; Kuusi 008; Laine 008; Hartikainen 008; Tumikski 008; Asamani -Amenrpe - Babanaw -Ansah Ofei 0; Wang- Hailey - Yu 0; Blair-Smith 0;Annersten Gershater- Pilhammer-Alm Rijer0.) Helsingin kaupungin ten/eyskeskuksessa siirryttiin rakenteiseen kirjaamismalliin 008. Kansallisesti yhtenäisen hittyön kirjaamismallin kehittämistyössä n krstettu yhteisiä spimuksia keskeisistä rakenteista, jtka vat yhteneväisiä kaikissa ptilastietjärjestelmissä. Sillin ptilastietja vidaan hyödyntää alueellisesti tai kansallisesti eri rganisaatiissa järjestelmästä riippuen. Malli sisältää kansallisesti svitut hittyön ydintiedt, jtka vat hidn tarve, hittyön timinnt, hidn tulkset, yhteenvet ja hitisuus. Helsingin kaupungin

3 terveyskeskuksen jhtryhmän päätöksen (..008) mukaan hittyön kirjaamismallin käyttööntt ja kulutus rajattiin kskemaan vain hittyön lukituksia, ei hitisuuslukituksia (Jkinen 009: 6). Lisäksi Helsingin kaupunginsairaalan kirjaamistyöryhmä n laatinut yhteiset spimukset, jiden mukaan kirjaaminen tulisi tteutua. Helsingin kaupungin rakenteisen kirjaamisen Kansallisesti yhtenäiset hittyön tiedt-sahankkeen (Jkinen 009) lppuraprtista nusee esille, että hitajat tivvat knkreettisempaa hitsuunnitelmien laadintaharjittelua ja rakenteisen kirjaamisen käyttöpetusta Pegass-ptilastietjärjestelmässä. Siksi pinnäytetyöni aiheena n "Rakenteisen kirjaamisen kehittäminen Helsingin kaupunginsairaalan akuuttisastlla". Opinnäytetyön tarkitus ja tavite Opinnäytetyön tarkituksena n kartittaa, kuinka tärkeänä hitajat pitävät rakenteista kirjaamista. Tisena tarkituksena n selvittää hitajien rakenteisen kirjaamisen saamista. Tavitteena n yhtenäistää sastlla tteutettavaa rakenteista kirjaamista vastaamaan kaupunginsairaalan kirjaamishjeita ja parantaa kirjaamisen tasa sastlla. Tutkimuskysymykset. Miten tärkeänä hitajat pitävät rakenteista kirjaamista?. Miten rakenteisen kirjaamisen kriteerit tteutuvat? Timintaympäristön kuvaus ja pinnäytetyön tteutus Opinnäytetyö tteutetaan Helsingin kaupunginsairaalan Laaksn sairaalan akuuttisastlla 5. Osastlla hidetaan perustasn akuuttihita ja kuntutusta vaativia ptilaita. Ptilaat tulevat jatkhitn päivystyksestä, erikissairaanhidsta tai suraan kta ktisairaalan lähettäminä. Kysely khdistetaan sastn vakituisille hitajille ja yli puli vutta kyseisellä sastlla työssä lleille sijaisille (n=9). Kyselyllä kartitetaan, miten tärkeänä hitajat pitävät rakenteista kirjaamista ja sitä, miten rakenteisen kirjaamisen kriteerit tteutuvat. Sen jälkeen järjestetään kulutustilanne rakenteisesta kirjaamisesta sastn hitajille. Kulutus perustuu kyselyn tulksiin rakenteisen kirjaamisen tärkeydestä ja kriteerien tteutumisesta. Kulutuksen jälkeen arviidaan uudelleen, miten tärkeänä hitajat pitävät rakenteisen kirjaamisen kriteerejä sekä sitä, miten ne tteutuvat. Aineist kerätään tätä pinnäytetyötä varten kehitetyllä kyselylmakkeella (liite), jka perustuu kaupunginsairaalan yhteisiin spimuksiin FinCC-lukitusten sisällöstä. Aiemmat tutkimukset rakenteisesta kirjaamisesta n kerätty syksyllä 0. Mlemmat kyselyt ja kulutustilanne n tarkitus järjestää keväällä 0. Tulkset analysidaan ja raprtidaan syksyllä 0. Opinnäytetyö valmistuu viinestään julukuussa 0.

4 Eettisyys ja lutettavuus Tässä pinnäytetyössä nudatetaan Tutkimuseettisen neuvttelukunnan (TENK 0) ja Valtakunnallisen ssiaali-ja terveysalan eettisen neuvttelukunnan (ETENE 0) eettisiä hjeita. Tutkimuksen lutettavuutta vidaan tarkastella tisaalta mittaamisen ja aineistjen keruun suhteen, tisaalta tulsten lutettavuutena. Mittarin lutettavuus n kvantitatiivisen tutkimuksen tärkeimpiä asiita. Tutkimuksen tulkset vat juuri niin lutettavia kuin siinä käytetyt mittarit. Mittarin tulee lla niin tarkka, että se rajaa tutkittavan käsitteen, ja sen tulee lla herkkä eli ertella käsitteistä eri tasja. Sen tulee lla myös täsmällinen eli sen pitäisi kuvata tutkittavaa käsitettä ikein. On tärkeää saada tieta juuri tutkittavasta asiasta. (Vehviläinen-Julkunen - Paunnen 997: 06-.) Nämä tutkimuksen lutettavuuteen liittyvät asiat humiidaan myös tässä pinnäytetyössä.

5 Lähteet Annersten Gershater, Magdalena - Pilhammer, Eva - Alm Rijer, Karin 0. Dcumentatin f diabetes care in hme nursing service in a Swedish municipality: a crss-sectinal study n nurses' dcumentatin. Scandinavian Jurnal fcaring Sciences. Jun; 5 (): 0-6. Asamani, James Avka - Amenrpe, Frank Delasi - Babanaw, Felicia - Ansah Ofei, Adelaide Maria 0. Nursing dcumentatin f inpatient care in eastem Ghana. British Jurnal fnursing. Jan 9; (l): 8-5. Blau-, Wendy - Smith, Barbara 0. Nursing dcumentatin: Framewrks and barriers. Cntemprary Nurse: A Jurnal fr the Australian Nursing Prfessin. (): Danielssn-Ojala, Riitta 0. Hittyön haavakirjaukset tehhitptilaalla. Pr gradu-työ. Turun ylipist, hittiede, Hartikainen, Tuija 008. Sairaanhitajien kkemuksia sähköisen ptilaskertmusjärjestelmän tumista muutksista työtimintaan. Pr-gradu-työ. Kupin ylipist, terveyshallinnn ja -taluden laits. Jkinen, Taina 009. Kansallisesti yhteinäiset hittyön tiedt - hankkeen (HiData) sahanke Helsingin terveyskeskuksessa. Lppuraprtti. Kinnunen, Ulla-Mari 0. Haavanhidn kirjaamismalli - innvaati kliiniseen hittyöhön. Väitöskirja. Itä-Sumen ylipist, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Kivelä, Niina - Anttila, Salme - Kukkla, Sirkka 0. Hittyön rakenteinen kirjaaminen ja sen hyödyntäminen hittyön henkilöstösuunnittelussa. Premissi: terveys-ja ssiaalialan erikisjulkaisu vi. 6 n. l. 6-. Kiviniemi, Kirsi - Junttila, Kristiina 007. Periperatiivisen hittyön kirjaaminen haasteiden edessä. Teksessa Hpia, Hanna - Kpnen Leena (tim.): Hittyön kirjaaminen. Hittyön vusikirja. Gummerrus kirjapain Oy. Jyväskylä Kuusia, Kristiina 008. Hittyön elektrninen kirjaaminen ja päätöksentek: retrspektiivinen asiakirja-analyysi perusterveydenhulln näkökulmasta. Pr gradu-työ. Tumn ylipist, hittiede. Laine, Eeva-Kaisa 008. Rakenteinen hittyön sähköinen kirjaaminen hithenkilöstön kkemana. Pr-gradu-työ. Kupin ylipist, hittieteen laits. Laki ptilaan asemasta ja ikeuksista 65/000. Laki ptilaan asemasta ja ikeuksista 857/00 a. Nykänen, Pirkk - Junttila, Kristiina (tim.) 0. Hittyön mniammatillisen kirjaamisen asiantuntijatyöryhmän lppuraprtti, n.. THL. Helsinki. Kantalainen, Terhi 009. Hittyön kirjaamisen lähtökhdat. Teh-ja valvntatyön pas. Kustannus

6 Oy Dudecim 0. Verkkdkumentti. Terveysprtti. Sarant, Kaija - Ensi, Anneli - Tanttu, Kaarina - Siminen, Anna Liisa 008. Hittietjen systemaattinen kirjaaminen. WSOY. Helsinki..uudistettu pains. Terveydenhultlaki 6/00 5. Terveydenhultlaki 6/00 8. Tumikski, Anna-Maria 008. Hittyön kirjaamisen kehittäminen kulutusinterventin avulla, Pr gradu-työ. Oulun ylipist, terveystieteiden laits, hittiede ja terveyshallinttiede. Tutkimuseettinen neuvttelukunta. 0. Verkkdkumentti. hup:// II K hic_(u,lk[l' Luettu Valtakunnallinen ssiaali- ja terveysalan eettinen neuvttelukunta. 0. Verkkdkumentti. librarvajct litc'?f()ldcrltl y7&namcDU-'f';-0.pdf Luettu Vehviläinen-Julkunen, Katri - Paunnen, Marita 997. Hittieteen tutkimusmetdiikka. WSOY, Juva. Vltinen, Lea 008. Hittyön sähköisen kirjaamisen kehittäminen vertaisarviinnin avulla. Pr gradu-työ. Kupin ylipist, hittieteen laits. Wang, Ning - Hailey, David - Yu, Ping 0. Quality fnursing dcumentatin and appraches t its evaluatin: a mixed-methd systematic review. Jurnal f Advanced Nursing. Sep; 67 (9):

7 Metrplia Ammattikrkeakulu..0 YAMK, Kliininen asiantuntija YAMK-piskelija Heli Hyrsylä SAATEKIRJE Hyvä vastaaja, Opiskelen ylempää ammattikrkeakulututkinta kliinisen asiantuntijan kulutushjelmassa Metrplia Ammattikrkeakulussa. Opinnäytetyön tarkituksena n kartittaa, kuinka tärkeänä hitajat pitävät rakenteisesta kirjaamista. Tisena tarkituksena n selvittää, miten rakenteisen kirjaamisen kriteerit tteutuvat. Pyydän Sinua vastaamaan heisen kyselyn kysymyksiin hulella. Vastaaminen n vapaaehtista ja vit keskeyttää vastaamisen millein haluat. Kysymyksiin vastataan nimettömästi. Kaikki vastaukset käsitellään luttamuksellisesti, eikä yksittäistä vastaajaa vida tunnistaa tulsten perusteella. On tärkeää, että vastaisit kyselyyn, sillä tulsten perusteella pyritään yhtenäistämään sastlla tteutettavaa rakenteista kirjaamista vastaamaan kaupunginsairaatan kirjaamishjeita ja parantamaan kirjaamisen tasa sastlla. Opinnäytetyöni hjaavana pettajana timii lehtri, TtT lira Lankinen ja työelämähjaajana sastnhitaja Tina Istal. Aikaa kyselylmakkeen vastaamiseen n varattu kaksi viikka. Vit palauttaa täytetyn kyselylmakkeen kirjekuressa sille varattuu sisäpstikureen. Kyselyn tulkset raprtidaan pinnäytetyössä, jka valmistuu vuden 0 lppuun mennessä. Kiits vastauksestasi! YAMK-piskelija Heli Hyrsylä heli.hvrsvla(a)metrplia.fi p

8 . Kuinka pitkä työkkemuksesi n terveydenhultalalta? Js alle vusi, niin _vutta kuukautta. Kuinka kauan let llut työssä nykyisessä työyksikössäsi? js alle vusi, niin vutta kuukautta. Oletk saanut nykyisessä työyksikössä rakenteisen kirjaamisen kulutusta? Kyllä D En. Oletk sallistunut muualla rakenteiseen kirjaamiseen liittyvään kulutukseen? Kyllä En 5. Miten arviit maa rakenteisen kirjaamisen tasasi? Ympyröi itseäsi parhaiten kuvaava vaihteht. Erittäin hyvä Hyvä 5 Khtalainen Heikk Erittäin heikk En saa sana O Seuraavat väittämät liittyvät siihen, miten tärkeänä pidät hittyön rakenteista kirjaamista. YmpyT^iteeasipariiaitenJ<yyaaya^vaihteht. Erittäin tärkeänä liikuntaan liittyvä avuntarve kirjataan hitsuunnitelmaan. ravitsemukseen liittyvä tarve kirjataan hitsuunnitelmaan. Tärkeänä Vähemman tärkeänä Ei lainkaan tärkeänä Ei mielipidettä js ptilaalla n muistihäiriö, se kirjataan hitsuunnitelmaan. js ptilaalla n haavja, ne kirjataan hitsuunnitetmaan.

9 syöpäptilaan kipuun liittyvä tarve kirjataan hitsuunnitelmaan. js ptilaalla n hengenahdistusta, se kirjataan tarpeena hitsuunnitelmaan. hidn jatkuvuuden tarve kirjataan hitsuunnitelmaan. päivittäisiin timintihin liittyvä avuntarve kirjataan hitsuunnitelmaan. js ptilas n aggressiivinen, se kirjataan tarpeena hitsuunnitelmaan. js ptilaalla n pahinvintia, se kirjataan tarpeena hitsuunnitelmaan. ptilaan päivittäiskirjaukset tehdään pääsääntöisesti hitsuunnitelman kautta. liikuntasuunnitelman timinnt vat ajantasalla hitsuunnitelmassa. ravitsemuskartitus n ajantasalla hitsuunnitetmassa. kuntutuskkuksessa päätetyt asiat kirjataan hitsuunnitelmaan. lääkärin määräämät kntrllit kirjataan hitsuunnitelmaan. ptilaan tiseen hitpaikkaan varatut lääkärikäynnit, tutkimusajat kirjataan hitsuunnitelmaan. painehaavan riskipisteytystä (Braden) kirjattaessa humiidaan myös seuraavan mittauksen ajankhta. keskustelut maisten kanssa kirjataan päivittäisiin kirjauksiin. tulvaiheessa ptilaan mukana levat arvesineet ja apuvälineet kirjataan hitsuunnitelmaan. kirjataan se, mikä ptilaan vinnissa tai timinnissa muuttuu, ei kirjata nrmaalia tilaa tai timinta.

10 0 ptilaan ktiuttamista suunniteltaessa kirjataan jatkhittahjen kanssa svitut asiat. ptilaan haavan seurannasta kirjataan, kun haava n hidettu. ptilaalle tarvittavista annettujen lääkkeiden vaikutus kirjataan ptilastietihin. ptilaan ravitsemuskartitus päivitetään hitsuunnitelmaan vinnin muuttuessa. ptilaan timintakyvyn muutkset kirjataan. syöpäptilaan kivun seurannasta kirjataan säännöllisesti. ptilaan tultilanne kirjataan sastlle saapumispäivänä. ptilaan ma taht n kirjattuna ptilaan tietihin. hitjaksn päättyessä ptilaasta n kirjattu lppuarvi. hitsuunnitelma päivitetään ptilaan vinnin muuttuessa. päivitetty hitsuunnitelma tulstetaan ptilaan mukaan hitjaksn päättyessä. hittyön yhteenvedssa kuvataan ptilaan timintakyvyn muutkset hitjaksn aikana.

11 Seuraavat kysymykset kartittavat, miten rakenteisen kirjaamisen kriteerit tteutuvat. Valitse mielestästäsi ikea vaihteht. Oikein Väärin. Js ptilas tarvitsee apua rukailussa, mutta ravitsemuksessa ei le erityistä ngelmaa käytetään Rukailuun liittyvä avuntarve-päälukkaa.. Murtumaptilaille avataan tarve Aktiviteetti-kmpnentin alta.. Erittäminen-kmpnettia käytetään vain sillin, kun ptilaalla n selviä ngelmia k. alueelta.. Liikkumiseen liittyvää avuntarvetta ei kirjata ptilaalle, jka liikkuu ilman apuvälinettä. 5. Ptilaan ma taht hitjaksn ja kuntutumisen suhteen tulee kirjata hitsuunnitelmaan Hidn jatkuvuuden tarpeen tavitteeksi. 6. Js ptilas n ksketuseristyksessä, se kirjataan hitsuunnitelmaan. 7. Js ptilas n aggressiivinen, sitä ei kirjata. 8. Hidn jatkuvuuden tarvetta ei tarvitse avata kaikille ptilaille hitsuunnitelmaan. 9.. Lääkkeiden ja i.v-nesteiden kauppanimet saa lla kirjattuna hitsuunnitelmaan. 0. Lääkärin määräämät kntrllit (esim. RR, p, pain, lämpö, Sp0) pyritään liittämään siihen tarpeeseen, jnka vuksi ne n määrätty.. Kuntutuskkuksessa päätetyt asiat kirjataan hitsuunnitelmaan Mniammatillinen työryhmä-kmpnetin khtaan pyyhkimällä pis edellinen kirjaus.. lltavurssa kirjauksia ei saa tehdä arviinnin (vihreä A) kautta.

12 . Keskustelut maisten kanssa vidaan kirjata Perheen selviytymisen tukeminentiminnn alle.. Jkaiselle ptilaalle kirjataan ravitsemuskartitus hitsuunnitelmaan. 5. Js ptilaalla n käytössä kipupumppu, sitä ei tarvitse kirjata hitsuunnitelmaan. 6. Lääkärin määräämä kknaisnestetavite vurkaudelle kirjataan spivan tarpeen timinnksi. 7. Pukeutumisessa avustaminenkmpnentin vi avata Peseytymiseen ja hygieniaan liittyvän avuntarpeen timinnksi. 8. Lääkärin määräämä verenpaineseuranta kirjataan hitsuunnitelmaan. 9. Ptilaasta tettavaksi pyydetyt näytteet (esim. PLV, clstridium-näytteet) kirjataan hitsuunnitelmaan. 0. Ptilaalle tehty DNR-päätös kirjataan Lupa-kenttään.. Js ptilaalla ei le haavja, Bradenriskipisteytystä ei tarvitse kirjata.. Ptilaan tajunnantasn muutksia ei tarvitse kirjata.. Ptilaasta pitää tehdä kirjauksia vähintää kerran vurkaudessa.. Ptilaalle alitettujen uusien lääkkeiden vaikutusta ei tarvitse kirjata. 5. Ptilaan liikkumiskyvyn muutsta ei tarvitse kirjata hitsuunnitelmaan. 6. Jkaiselle ptilaalle pitää kirjata hitsuunnitelma. 7. Ptilaan perussairaudet kirjataan Tultilanne-välilehden Hidn syy-kenttään. 8. Alituspalaverissa päätettyjä asiita ei tarvitse kirjata hitsuunnitelmaan. 9. Hittyön lppuarvin ei tarvitse kirjata ptilaan vintia tulvaiheessa. 0. Ptilaan ktiutuessa jatkhittahn kanssa svittuja asiita ei tarvitse kirjata.

13 . Hitjaksn päättyessä ptilaan hitsuunnitelma tulee päivittää.. Kulleelle ptilaalle kirjataan hittyön lppuarvi.

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa?

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa? Tarjuspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin 1. Vik avkuntutuksessa rakentaa palvelun niin, että siinä n sekä ktiin annettavaa kuntutusta että erillisessä tilissa tteutettavaa ryhmämutista

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012 Terveyssast Kuntutusryhmä MS-kurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Avmutinen kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi Khderyhmä MS-tautia sairastavat,

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA Valtineuvstn asetuksessa 351/2011 tarkitettu syventävä käytännön harjittelu (30 p) sisältyen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintn (330 p) Opiskelija hetu

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit Hittieteen laits VALINTAKOE 15.5.2013, Kysymykset ja arviintikriteerit Kysymys 1. Nimeä tieteellisen tiedn kriteerit ja määrittele niiden sisältö (5 pistettä) (sivut 24-29) Erikssn K, Isla A, Kyngäs H,

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELU SOPIMUS 2014

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELU SOPIMUS 2014 KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELU SOPIMUS 014 (SAVONLINNAN KAUPUNKI/ ITÄ-SAVON SAIRAAN HOITOPllRIN KY) ~ Perusterveydenhulln jast 18.1.013 3_6 Ssiaalijast 18.1.013 45

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012-

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012- Ystävän apuri Palveluihin hjaamisen pasvihk ikäihmisen ystävälle Ystävätiminnan alueellisen tuen kehittämisprjekti 2012- TAVALLISEN IHMISEN TAIDOIN Oppaan sisällöstä: Opas n tarkitettu Punaisen Ristin

Lisätiedot

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere Timialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) HOITOEETTISEN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika 5.5.2015 kl 9.07 12.00 Paikka Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Bikatu 8, Tampere Osallistujat Piispa Juha Pihkala puheenjhtaja

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET

LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET LUK -TUTKIELMAN KIRJOITUSOHJEET Tekijän nimi LuK -tutkielma Ympäristötiede Kupin ylipist, ympäristötieteen laits Helmikuu 2007 2 Kupin ylipist ympäristötieteen laits LuK -tutkielma KUOPION YLIOPISTO, Lunnntieteiden

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA OMAISHOIDON TUKI SOITESSA Omaishidn tuen määritelmä Laissa (Laki maishidn tuesta 2.12.2005/937) n määritelty seuraavasti; Omaishit n iäkkään, vammaisen tai sairaan henkilön hidn järjestämistä

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja n tutkintkhtainen sa Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2015 Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdetyön Sairaanhidn ja hulenpidn saamisalat Lähihitaja Oph määräys 79/011/2014 Luksian

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin tietotuotanto apunasi Pohjanmaan hyvinvoinnin ja tiedolla johtamisen kehittämisessä

Hyvinvoinnin tietotuotanto apunasi Pohjanmaan hyvinvoinnin ja tiedolla johtamisen kehittämisessä 29.4.2014 Hyvinvinnin tiettutant apunasi Phjanmaan hyvinvinnin ja tiedlla jhtamisen kehittämisessä Hyvinvintia ja terveyttä kskevan päätöksenten, jhtamisen ja kehittämisen tueksi n Phjanmaalla käynnistetty

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

3) Kehitetään omaishoidontukea

3) Kehitetään omaishoidontukea IKÄIHMISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISOHJELMA VEHMAAN KUNNASSA Liite 2 1) Tuetaan ikääntyneen terveyden edistämistä ja timintakykyä TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHOT Ikäihmisillä n terveyttä Ikäihmisten neuvntatiminta

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

6.5.2014 Dnro 1896/60.02.01/2014 UUSIEN SAIRAALALÄÄKKEIDEN NOPEA ARVIOINTI ERVA-YHTEISTYÖNÄ

6.5.2014 Dnro 1896/60.02.01/2014 UUSIEN SAIRAALALÄÄKKEIDEN NOPEA ARVIOINTI ERVA-YHTEISTYÖNÄ 1 (10) 6.5.2014 Dnr 1896/60.02.01/2014 UUSIEN SAIRAALALÄÄKKEIDEN NOPEA ARVIOINTI ERVA-YHTEISTYÖNÄ Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ja arviintiylilääkäreiden verkstn ehdtus timintatavaksi.

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 5/2010 1(13) Kdistpalvelun jhtryhmän kkus Aika Maanantai 7.6.2010 kl 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvinnin laits (THL), Kkushune Tiira, 8. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjhtaja

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin:

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin: Opiskeluikeushje Ohje piskeluikeudesta perustuu allaleviin säädöksiin ja sen tarkituksena n sveltaa säädöksiä Metrplia Ammattikrkeakulun pintasiissa, tukea Metrplian yhtenäisiä timintatapja ja piskeluun

Lisätiedot

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit.

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit. TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELU- TERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄI- SEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN POTKU VÄLIRAPORTTI. Hämeenlinna / Häme POTKU osahanke 1.11.2012 31.10.2014

VÄLI-SUOMEN POTKU VÄLIRAPORTTI. Hämeenlinna / Häme POTKU osahanke 1.11.2012 31.10.2014 VÄLI-SUOMEN POTKU VÄLIRAPORTTI Hämeenlinna / Häme POTKU sahanke 1.11.2012 31.10.2014 Lilli Väisänen Hämeenlinna/ Häme POTKU2- prjektipäällikkö Elkuu 2014 1. Osahankkeen rganisituminen 1. Hankkeen rganisituminen

Lisätiedot

Siikalatvan kotihoidon palvelujen myöntämisperusteet Kunnanhallitus

Siikalatvan kotihoidon palvelujen myöntämisperusteet Kunnanhallitus Siikalatvan ktihidn palvelujen myöntämisperusteet Kunnanhallitus 10.06.2019 Sisällys Ktihit n ssiaalihultlain 20 mukaista palvelua... 3 Palvelutarpeen arviinti... 4 Ktihidn palvelujen myöntäminen... 4

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

LUUNTIHEYSMITTAUS. www.pkssk.fi

LUUNTIHEYSMITTAUS. www.pkssk.fi 1 (5) LUUNTIHEYSMITTAUS Hakusanat/synnyymit: fysilgia, steprsi, luukat, DEXA, DXA, luuntiheys, murtuma, lnkkamurtuma, T-scre, Z-scre, murtumariski, seulnta, D-vitamiini. 1. YLEISTÄ Osteprsi eli luukat

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Kuntien vammaisneuvostojen työpaja

Kuntien vammaisneuvostojen työpaja Kuntien vammaisneuvstjen työpaja 31.10.2018 Yhteenvet: 1. Maakunnan vammaisneuvstn asettaminen Mitä näkökulmia maakunnan vammaisneuvstn kknpanssa tulisi humiida? (esim. eri vammaisryhmien sallisuus, kielijakauma,

Lisätiedot

HOITOVÄLINEITTEN JA TARVIKKEIDEN JAKOPERUSTEET. 1.4.2010 alkaen

HOITOVÄLINEITTEN JA TARVIKKEIDEN JAKOPERUSTEET. 1.4.2010 alkaen 4.3.2010 HOITOVÄLINEITTEN JA TARVIKKEIDEN JAKOPERUSTEET 1.4.2010 alkaen Mäntsälä Prnainen yhteistiminta alueella jaetaan pitkäaikaista ja/tai vaikeaa sairautta sairastaville terveyskeskuksen hidssa leville

Lisätiedot

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN PKS-SEHYK Esp Helsinki Kauniainen Kirkknummi Vantaa Suun erikishidn yksikkö (09) 310 47475, Mannerheimintie 172, 00300 Helsinki POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Palvelualan yleinen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Palvelualan yleinen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Palvelualan yleinen timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys PALVELUALAN YLEINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2017 Jhdant Liittymistilanne Liittyneiden määrä Liittyneiden

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Kulutimi REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

Fenomenografia laadullisena tutkimussuuntauksena

Fenomenografia laadullisena tutkimussuuntauksena Fenmengrafia laadullisena tutkimussuuntauksena 02/14/2012 MK 8.12.2012 Maarit Kallimäki Fenmengrafian peruslähtökhdat Fenmengrafia tutkii ihmisten käsitysten eravuuksia. Lähestymistavan perustajan Ference

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

Pirkanmaan AluePegasoksen ohjausryhmän kokous

Pirkanmaan AluePegasoksen ohjausryhmän kokous Muisti 1 (5) Pirkanmaan AluePegasksen hjausryhmän kkus Aika: 26.10.2018 kl 9-12 Paikka: Pirkanmaan liitt, Kellprtinkatu 1 C, neuvtteluhune Veturi Osallistujat: Erillinen liite Muisti 2 (5) Asia Esittely,

Lisätiedot

kriisiviestintäohjeistus esimiehille

kriisiviestintäohjeistus esimiehille . Espn kaupungin 11.2.2009 kriisiviestintähjeistus esimiehille 1 (5) Espn kriisiviestintähje esimiehille Kun ikävää sattuu Pelasta ja varita välittömässä vaarassa levia. Estä lisävahinkjen syntyminen.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 31.5.2010. Työsuhde- ja lakiasiain johtaja Jouni Valjakka

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 31.5.2010. Työsuhde- ja lakiasiain johtaja Jouni Valjakka 31.5.2010 Työsuhde- ja lakiasiain jhtaja Juni Valjakka Infrmaatiteknlgian tiedekunnan kehittämisehdtukset rehtrin delegintipäätökseen 14.12.2009 sekä hallintkeskuksen antamiin hjeisiin tuntipettajien ttamisesta

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö Lausuntpyyntö 18.05.2018 OKM/93/040/2017 Kuntien kulttuuritiminnasta annetun lain uudistaminen Jhdant Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausunta liitteenä levasta muistista

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Korkeakouluhakujen uudistus 2014 - infotilaisuus korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen virkailijoille. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH

Korkeakouluhakujen uudistus 2014 - infotilaisuus korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen virkailijoille. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Krkeakuluhakujen uudistus 2014 - inftilaisuus krkeakulujen vieraskielisen kulutuksen virkailijille Verkkpäätimittaja Satu Merilut, OPH Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Opintplku Oppijan verkkpalvelu

Lisätiedot