Janakkalan Tanttalan pohjavesialueen rakenneselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Janakkalan Tanttalan pohjavesialueen rakenneselvitys"

Transkriptio

1 Maankäyttö ja ympäristö E/16/42/ Espoo Hämeen ympäristökeskus Janakkalan Vesi Janakkalan Tanttalan pohjavesialueen rakenneselvitys Lisätutkimukset Matinvuoren, Pukurinsuon ja Helvetinvuoren alueella

2 Pohjavesialueen rakenneselvitys, lisätutkimukset Janakkala, Tanttala Geologian tutkimuskeskus PL 96, ESPOO Etelä-Suomen yksikkö/maankäyttö ja ympäristö Työn tilaaja Hämeen ympäristökeskus Janakkalan Vesi Euroopan aluekehitysrahasto Tekijöiden yhteystiedot: Anu Eskelinen Tuire Valjus Geologian tutkimuskeskus PL ESPOO Puh Fax sähköposti:

3 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tekijät Eskelinen, Anu Valjus, Tuire KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro Raportin laji Tilaustutkimus Toimeksiantaja Hämeen ympäristökeskus, Janakkalan Vesi Raportin nimi Janakkalan Tanttalan pohjavesialueen rakenneselvitys Lisätutkimukset Matinvuoren, Pukurinsuon ja Helvetinvuoren alueella Tiivistelmä GTK on tehnyt geologisen rakenneselvityksen Tanttalan I luokan pohjavesialueella ( ) sekä Turengin I luokan pohjavesaialueen ( ) kaakkoisosalla. Tutkimuksessa selvitettiin kallionpinnan korkokuvaa, pohjavedenpinnan tasoa ja virtaussuuntia sekä harjumuodostuman syntyvaiheita. Tutkimusalue on osa I ja II Salpausselän välistä harjujaksoa. Tutkimusalueella tehtiin lisätutkimuksina painovoimamittausta Matinvuoren-Pukurinsuon-Helvetinvuoren välisellä alueella kallionpinnan korkokuvan tarkentamiseksi. Lisätutkimusalueella kallionpinta on korkeimmillaan Pukurinsuon luoteispuoleisella kalliopaljastumalla tasolla m mpy. Alimmillaan kallionpinta on Helvetinvuorella, havaintopisteen SHH koillispuolella tasolla 0 m mpy. Pukurinsuo sijaitsee kallioperän painanteessa tasolla m mpy. Pohjaveden virtausta rajoittava kalliokynnys paikannettiin painovoimamittausten perusteella Helvetinvuoren harjualueen luoteiskärkeen. Asiasanat (kohde, menetelmät jne.) Pohjavesialue, geologinen rakenneselvitys, lisätutkimukset Maantieteellinen alue (maa, lääni, kunta, kylä, esiintymä) Etelä-Suomi, Kanta-Häme, Janakkala, Tanttala Karttalehdet Muut tiedot Pohjavesialue Arkistosarjan nimi - Arkistotunnus 8/2012 Kokonaissivumäärä 10 s., 7 liites. Kieli Suomi Hinta - Julkisuus Julkinen Yksikkö ja vastuualue GTK ESY, VA 212 Hanketunnus

4 Pohjavesialueen rakenneselvitys, lisätutkimukset Janakkala, Tanttala Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Yleistä Aikaisemmat tutkimukset 2 2 MAASTOTUTKIMUKSET Painovoimamittaukset 2 MALLINNUKSET JA VISUALISOINTI 4 TULOKSET 4.1 Kallionpinnan korkokuva 4.2 Pohjaveden virtaussuunnat ja pohjavesivyöhykkeen paksuus 5 YHTEENVETO 4 6 KIRJALLISUUS 6 LIITTEET Liite 1 Mittauslinjat 1: Liite 2 Kallionpinnan taso 1: Liite Pohjavesivyöhykkeen paksuus 1: Liite 4 Irtomaakerroksen paksuus 1: Liite 5 Painovoimamittausten tulkintalinjat Kansi: Tutkimusalueen vinovalaistu kallionpintamalli

5 Pohjavesialueen rakenneselvitys, lisätutkimukset 1 Janakkala, Tanttala 1 JOHDANTO 1.1 Yleistä Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tehnyt Hämeen ympäristökeskuksen ja Janakkalan Veden toimeksiannosta geologisen rakenneselvityksen Janakkalan kunnassa sijaitseville Turengin ( , I lk) ja Tanttalan ( , I lk) pohjavesialueille. Tutkimukset on raportoitu päivätyssä tutkimusraportissa. Alueelle tilattiin täydentäviä painovoimamittauksia Matinvuoren, Pukurinsuon ja Helvetinvuoren alueelle. Tälle alueelle suunnitellaan tehtäväksi vedenottoon liittyviä pohjavesitutkimuksia, joiden lähtöaineistoksi nyt tehtyjä lisätutkimuksia on tarkoitus hyödyntää. GTK:ssa tutkimusten organisoinnista ja toteutuksesta vastasi geologi Anu Eskelinen. Painovoimamittauksista ja niiden tulkinnasta vastasi geofyysikko Tuire Valjus. Kuva 1. Lisätutkimusalueen sijainti. Tässä tutkimusraportissa on yhdistetty aiemmin tehtyjen painovoimamittausten ja mallinnusten tulokset nyt tehtyjen lisätutkimusten tuloksiin. Aiemmin laaditussa tutkimusraportissa on selvitetty koko tutkimusalueen harjujakson syntyvaiheita sekä alueen kallioperän koostumusta ja rakennetta. Tässä raportissa on keskitytty kuvaamaan lisätutkimuksilla saatuja tutkimustuloksia.

6 Pohjavesialueen rakenneselvitys, lisätutkimukset 2 Janakkala, Tanttala 1.2 Aikaisemmat tutkimukset Tutkimuksen tausta-aineistona on käytetty seuraavia geologisia perusselvityksiä sekä pohjaveden hankintaan ja suojeluun liittyviä hydrogeologisia ja teknisiä erillisselvityksiä: Eskelinen, A. & Valjus, T. (2007). Janakkalan Tanttalan pohjavesialueen rakenneselvitys. Tutkimusraportti Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy Helvetinvuori-Someronvuori pohjavesitutkimus Janakkalan kunta. Janakkalan kunta, Hämeen liitto, Hämeen ympäristökeskus Janakkalan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. Lehijärvi, M Kallioperäkartan selitys. Suomen geologinen kartta 1: Lehti 21, Kärkölä. Geologinen tutkimuslaitos, Otaniemi. Pöyry Environment Oy Pohjaveden turvaaminen. Tutkimusraportti. Janakkalan Vesi, Valio Oyj, Nestle Finland Oyj. Simonen, A Kallioperäkartan selitys. Suomen geologinen kartta 1: Lehti 211, Hämeenlinna. Geologinen tutkimuslaitos, Otaniemi. Virkkala, K., Hyyppä, J. & Valovirta, V Maaperäkartan selitys. Suomen geologinen kartta 1: Lehti 211, Hämeenlinna. Geologinen tutkimuslaitos, Otaniemi. Lisäksi käytettävissä olivat Someronlähteen virtaamamittaukset vuodelta 2004 (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy ). Pohjavesialueiden perustiedot ja vesipintahavainnot saatiin Ympäristöhallinnon POVET tietojärjestelmästä. Kartta-aineistoista käytössä olivat GTK:n kallioperäkartat (mittakaava 1: ) ja maaperäkartat (mittakaava 1: ja 1:50 000) selityksineen sekä maastokartat (mittakaava 1:20 000). 2 MAASTOTUTKIMUKSET 2.1 Painovoimamittaukset Lisätutkimusten yhteydessä tehtiin kolme mittauslinjaa (linjat 17-19), joiden yhteispituus oli 2,6 km. Mittauslinjojen sijainti on estetty liitekartassa 1. Linjojen päät on sidottu kolmeen kairauspisteeseen sekä Pukurinsuon länsipuoleiseen kalliopaljastumaan. Tulkitut painovoimaprofiilit on esitetty liitteessä 5. Liitekuvissa vaaka-akselin mittakaava 1: ja pystyakseli on vaaka-akseliin nähden viisikertainen. Tulosteissa vaakaviivana näkyvä pohjaveden pinnan tason arviointiin käytettiin kairaustuloksista saatua tietoa. Pohjaveden yläpuoliselle maa-ainekselle on tulkinnassa käytetty tiheyttä n. 1,6 g/cm ja pohjaveden kyllästämälle maa-ainekselle n. 1,9 g/cm. Mittaukset suoritettiin Worden gravimetrilla käyttäen 20 m pisteväliä. Linjat vaaittiin LEVAletkuvaa alla. Tuloksista laskettiin ns. Bouguer-anomalia keskitiheydellä 2,67 kg/m. Topografiaeroista johtuva painovoimatulosten vääristymä korjattiin käyttäen D-topografiakorjausta, johon poimitaan mittauslinjan lähistöltä maanpinnan tasot Maanmittauslaitoksen 25 x 25 m resoluutioisesta digitaalisesta korkeusmallista. Tulkinnassa käytettiin Interpexin Magix-XL - tulkintaohjelmaa. Paikallisesta painovoima-anomalian vaihtelusta tulkittiin maapeitteen paksuus. Tulkinnassa koetetaan löytää annetun mallin parametreja muuttamalla sellainen laskennallinen käyrä, joka vastaa parhaiten mittauspisteistä muodostuvaa painovoimakäyrää.

7 Pohjavesialueen rakenneselvitys, lisätutkimukset Janakkala, Tanttala Painovoimamittauksen menetelmäperusteet on kuvattu tarkemmin päivätyssä tutkimusraportissa. MALLINNUKSET JA VISUALISOINTI Painovoimamittauksista saadut tulkitut kallionpinnan tasotiedot yhdistettiin aiemmin laadittuun kallionpintamalliin. Yhdistetystä aineistoista laskettiin ArcGIS -ohjelmiston Topogrid interpolointimenetelmällä malli tutkimusalueen kallionpinnan korkokuvasta. Pohjavedenpinnan korkokuvaan ei nyt tehdyillä lisätutkimuksilla tullut täydennystä. Sen sijaan pohjavedellä kyllästyneen maapeitteen paksuus ja kuivan irtomaakerroksen paksuus laskettiin uudestaan. Laskentamenetelmä on selitetty aiemmassa tutkimusraportissa. Kallionpintamallin interpoloinnin ulottuvuutena tunnetuilta tasopisteilta käytettiin 200 metriä. Kallionpintamalli sekä pohjavesivyöhykkeen ja irtomaakerroksen paksuus on visualisoitu Arc- GIS ohjelmistolla 1: mittakaavaisille karttapohjille (liitteet 2-4). Pintamalleja tarkasteltaessa on aina huomioitava mittaus- ja mallinnusmenetelmien rajoitukset. Kallionpinnan korkeustaso on selvillä ehdottoman tarkasti vain kairauspisteissä ja avokallioilla. Sen sijaan painovoimalinjojen mittauspisteille tulkitut syvyydet antavat ainoastaan yleiskuvan kallionpinnan korkeustasosta. Mallinnusohjelmisto tasoittaa interpoloimalla näiden tunnettujen ja tulkittujen kallionpintapisteiden välit. Näin ollen interpoloidussa mallissa käytettyjen tasopisteiden välialueilla voi olla laajojakin kalliokohoumia tai painanteita, joita ei voida pintamallissa havaita. Kallionpintamallin reuna-alueilla myös painovoimalinjojen ja kairauspisteiden puutteesta johtuva kalliopaljastumien korkeustasojen ylikorostuminen saattaa aiheuttaa mallin vääristymisiä. Mallien tarkkuus pohjavesialuerajojen sisäpuolella on pääsääntöisesti kuitenkin hyvä. 4 TULOKSET 4.1 Kallionpinnan korkokuva Matinvuoren, Pukurinsuon ja Helvetinvuoren lisätutkimusalueella kallionpinta on korkeimmillaan Pukurinsuon luoteispuoleisella kalliopaljastumalla tasolla m mpy. Em. kalliopaljastuman koillispuolella, Helvetinvuoren harjualueella, kallio nousee Pukurinsuon painanteen jälkeen tasolle m mpy. Kallionpinta on Matinvuoren kaakkoispuolella tasolla 50 m mpy ja Pukurinsuolla yleisesti tasolla m mpy. Pukurinsuo sijaitsee kallioperän painanteessa. Alimmillaan kallionpinta on Helvetinvuorella, havaintopisteen SHH luoteispuolella, painovoimamittausten mukaan lähes tasolla 0 m mpy. Tutkimusalueen kallionpinnan interpoloitu korkokuva on esitetty liitteen 2 väripintakartassa. 4.2 Pohjavesivyöhykkeen ja irtomaakerroksen paksuus Pohjavedenpinnanpinnan tasosta nyt tehdyt tarkentavat tutkimukset eivät antaneet lisätietoa. Uudet mallilaskelmat tehtiin kuitenkin pohjavesivyöhykkeen (liite ) ja irtomaapeitteen (liite 4) osalta. Pohjavesivyöhykkeen paksuutta kuvaavaan karttaan on merkitty myös pohjaveden virtausta kuvaavat nuolet sekä pohjaveden virtausta rajoittavien kalliokynnysten sijainnit. Tutkimusalueen pohjavesiolosuhteet on kuvattu päivätyssä tutkimusraportissa.

8 Pohjavesialueen rakenneselvitys, lisätutkimukset 4 Janakkala, Tanttala Tehtyjen uusien painovoimamittausten perusteella paikannettiin pohjaveden virtausta rajoittava kalliokynnys Helvetinvuoren harjualueen luoteiskärkeen. Tältä alueelta olevien pohjavesihavaintojen perusteella (havaintoputket SHH2 ja HP1) pohjavesivirtaus suuntautuu pääasiassa kaakkoon harjujakson suuntaisesti. Pohjavesivyöhyke on Matinvuoren eteläpuoleisella harjualueella 20-0 metriä paksu. Harjun kaakkois-eteläpuoleisella suoalueella pohjavesivyöhyke on paksuimmillaan 40 metriä. Helvetinvuorella, havaintoputken SHH luoteispuoleisen kalliopainanteen ympäristössä, pohjavedellä kyllästyneiden maakerrosten paksuus on jopa 50 metriä. Tällä alueella pohjavesivyöhykkeen paksuus on yleisesti yli 0 metriä. Matinvuoren eteläosassa irtomaakerroksen paksuus on 5-10 metriä. Harjujakson katkaisevalla Pukurinsuolla pohjaveden yläpuolisen irtomaakerroksen paksuus on alle viisi metriä. Helvetinvuorella kuivan irtomaakerroksen paksuus on suurimmillaan harjun ydinalueella yli 50 metriä. Yleisesti harjun alueella irtomaakerroksen paksuus on yli 20 metriä. 5 YHTEENVETO Geologian tutkimuskeskuksen Etelä-Suomen yksikkö on tehnyt geologisen rakenneselvityksen Janakkalan kunnassa sijaitseville Turengin ja Tanttalan pohjavesialueille. Tutkimusalueeseen kuuluivat Tanttalan pohjavesialue ja Turengin pohjavesialueen kaakkoisosan. Tutkimuksissa selvitettiin alueen kallionpinnan korkokuvaa, pohjavedenpinnan tasoa ja virtaussuuntia sekä virtausta rajoittavien kalliokynnysten sijaintia. Lisäksi selvitettiin harjumuodostuman syntyvaiheita sekä maaperäkerrostumien rakenteen ja aineksen vaihtelua. Tutkimusmenetelminä käytettiin maastokartoitusta, painovoimamittausta ja maaperäkairauksia. Kallio- ja pohjavesipintamallit yhdessä maaperämuodostumien syntyvaiheiden tulkinnan kanssa luovat perustan tutkimusalueiden vedenjohtavuuksien ja pohjaveden virtauskuvan määrittelylle. Tutkimusalueella tehtiin lisätutkimuksina painovoimamittausta Matinvuoren-Pukurinsuon-Helvetinvuoren välisellä alueella kallionpinnan korkokuvan tarkentamiseksi. Tutkimusten perusteella Tanttalan alueen kallionpinnan korkokuvasta ja maapeitteen paksuudesta sekä maa-aineksen vaihtelusta on saatu hyvä yleiskuva. Pohjavesipinnan tasosta ja siten myös pohjavesivyöhykkeen paksuudesta saatiin hyvä yleiskuva lukuun ottamatta Helvetinvuoren ja Heinälukkojen aluetta. Tanttalan tutkimusalueella kallionpinnan vaikutus maanpinnan korkokuvaan on vähäinen. Kallionpinnan korkeuserot ovat enimmillään metrin luokkaa. Kallio on ylimmillään yksittäisissä kalliopaljastumissa tutkimusalueen länsireunalla Kiipulassa tasolla m mpy, Pukurinsuon länsipuolella tasolla m mpy sekä itäosassa Tanttalassa tasolla 115 m mpy. Käpälämäen länsipuolella kallio on painovoimamittausten mukaan tasolla 10 m mpy, missä sijainnee pohjavesivirtausta rajoittava kalliokynnys. Alimmillaan kallionpinta on tutkimusalueen keskiosassa Heinälukkojen suppa-alueella tasolla 7-0 m mpy. Painovoimamittausten perusteella tutkimusalueen eteläosassa sijaitseva Suppilonharju on muodostunut lähes pohjois-eteläsuuntaiseen kalliopainanteeseen, jossa kallionpinta on tasolla m mpy. Tutkimusalueella pohjavesi on ylimmillään alueen keskiosassa Käpälämäeltä Matinvuorelle tasolla m mpy. Alimmillaan pohjavesi on pohjoisosassa Lystivuorella tasolla m mpy. Tutkimusalueen eteläosassa pohjavesi on Helvetinvuorella tasolla m mpy ja Suppilonharjulla ja Someronlähteiden alueella tasolla m mpy. Pohjavesi virtaa Käpälämäen länsipuoleiselta vedenjakaja-alueelta luoteeseen ja kaakkoon. Tanttalan pohjavesialueella päävirtaussuunta on harjun suuntaisesti kaakkoon. Pohjavettä purkautuu harjua reunustavalle

9 Pohjavesialueen rakenneselvitys, lisätutkimukset 5 Janakkala, Tanttala Pirttisuolle sekä harjun peittävälle Pukurinsuolle. Merkittäviä määriä Tanttalan alueen pohjavesiä purkautuu tutkimusalueen eteläosassa sijaitsevasta Someronlähteestä. Helvetinvuoren luoteisosassa sijaitsee kalliokynnys, joka ohjaa pohjavesivirtauksen suuntautumaan harjun suuntaisesti kaakkoon. Pohjavesivyöhykkeen paksuus on koko tutkimusalueella varsin suuri. Merkittävimmät pohjavesivarastot sijaitsevat tutkimusalueen eteläosassa Helvetinvuorelta Someronlähteelle. Tällä alueella pohjavesivyöhykkeen paksuus on 0-60 metriä. Tutkimusalueen pohjoisosassa, Turengin pohjavesialueella ja Käpälämäen ympäristössä pohjavedellä kyllästyneen irtomaakerroksen paksuus on metriä. Pohjavettä suojaavan kuivan irtomaakerroksen paksuus on yleisesti harjun ydinosalla 0-40 metriä. Paksuimmat irtomaakerrokset ovat pohjoisosassa Lystivuorella metriä sekä keskiosassa Helvetinvuorella ja Tienhaaranvuorella metriä. Harjun liepeillä, suppien kohdalla sekä maa-ainestenottoalueella irtomaakerroksen paksuus on vähäisempi noin 5-15 metriä. Espoossa Anu Eskelinen geologi Tuire Valjus geofyysikko

10 Pohjavesialueen rakenneselvitys, lisätutkimukset 6 Janakkala, Tanttala 6 KIRJALLISUUS Kukkonen, M., Mäkilä, M., Grundström, A. & Herola, E Maaperäkartta 1 : selitys (Karttalehtiselitys painettu kartan kääntöpuolelle). Karttalehdet ja 02. Geologian tutkimuskeskus. Lehijärvi, M Kallioperäkartan selitys. Suomen geologinen kartta 1: Lehti 21, Kärkölä. Geologinen tutkimuslaitos, Otaniemi. Siitonen, M. & Ranta, P Janakkalan luonto. 160 s. Simonen, A Kallioperäkartan selitys. Suomen geologinen kartta 1: Lehti 211, Hämeenlinna. Geologinen tutkimuslaitos, Otaniemi. Virkkala, K. Hyyppä, J. & Valovirta, V Maaperäkartan selitys. Suomen geologinen kartta 1: Lehti 211, Hämeenlinna. Geologinen tutkimuslaitos, Otaniemi.

11 D MV1 16 MV MV4 1 MV5 MV HP1 MV6 10 SHH1 9 8 MV7 7 SHH2 HP SHH 5 SHH Putki Putki 2 Putki HP6 SHH Janakkala Tanttala - lisätutkimukset Mittauslinjat. Pohjaveden havaintoputki (kalliovarmistus) Kairauspiste (kalliovarmistus) Painovoimamittauslinja, kesä 2007 Painovoimamittauslinja, syksy 2007 Avokallio Pohjavesialueraja Painovoimamittaukset on tehty nuolenkärkien suuntaisesti. 0 0,5 1 km Karttatuloste Geologian tutkimuskeskus 06/2007 Pohjavesialuerajat Suomen ympäristökeskus Pohjakartta Maanmittauslaitos, lupanro 1/MYY/07³ LIITE

12 MV1. MV MV8 MV4 MV5 MV MV6 MV7 SHH1 SHH Janakkala Tanttala - lisätutkimukset Kallionpinnan korkokuva. Pohjaveden havaintoputki (kalliovarmistus) Kairauspiste (kalliovarmistus) Painovoimamittauspiste, kesä 2007 Painovoimamittauspiste, syksy 2007 Avokallio Pohjavesialueraja Kallionpinnan taso (m mpy) Alle SHH SHH4 SHH Yli ,5 1 km Karttatuloste Geologian tutkimuskeskus 06/2007 Pohjavesialuerajat Suomen ympäristökeskus Pohjakartta Maanmittauslaitos, lupanro 1/MYY/07³ LIITE

13 Janakkala Tanttala - lisätutkimukset Pohjavesivyöhykkeen paksuus Havainoputki Kuilukaivo Pohjaveden päävirtaussuunta Pohjaveden virtausta rajoittava kalliokynnys Pohjavesialue Avokallio Pohjavesivyöhykkeen paksuus (m) Kallionpinta pohjavesipinnan yläpuolella Yli ,5 1 km Karttatuloste Geologian tutkimuskeskus 06/2007 Pohjavesialuerajat Suomen ympäristökeskus Pohjakartta Maanmittauslaitos, lupanro 1/MYY/07³ LIITE

14 Janakkala Tanttala - lisätutkimukset Pohjaveden yläpuolisen irtomaapeitteen paksuus Havaintoputki Kuilukaivo Pohjavesialue Avokallio Pohjaveden syvyys maanpinnasta (m) Alle Yli ,5 1 km Karttatuloste Geologian tutkimuskeskus 06/2007 Pohjavesialuerajat Suomen ympäristökeskus Pohjakartta Maanmittauslaitos, lupanro 1/MYY/07³ LIITE

15 LIITE 5

16 LIITE 5

17 LIITE 5

POHJAVESIALUEEN GEOLOGISEN RAKENTEEN SELVITYS HAUSJÄRVELLÄ LISÄTUTKIMUKSET PÄSSINLUKKOJEN ALUEELLA

POHJAVESIALUEEN GEOLOGISEN RAKENTEEN SELVITYS HAUSJÄRVELLÄ LISÄTUTKIMUKSET PÄSSINLUKKOJEN ALUEELLA Etelä-Suomen yksikkö Espoo 30.3.2006 Arkistoraportti 3/2017 Hausjärven kunta Hyvinkään Vesi Hämeen ympäristökeskus Riihimäen Vesihuoltolaitos POHJAVESIALUEEN GEOLOGISEN RAKENTEEN SELVITYS HAUSJÄRVELLÄ

Lisätiedot

Janakkalan Tanttalan pohjavesialueen rakenneselvitys

Janakkalan Tanttalan pohjavesialueen rakenneselvitys Maankäyttö ja ympäristö E/16/42/2007 29.6.2007 Espoo Hämeen ympäristökeskus Janakkalan Vesi Janakkalan Tanttalan pohjavesialueen rakenneselvitys Pohjavesialueen rakenneselvitys Janakkala, Tanttala Geologian

Lisätiedot

PAINOVOIMAMITTAUKSET JA KALLIONPINNAN SYVYYSTULKINNAT

PAINOVOIMAMITTAUKSET JA KALLIONPINNAN SYVYYSTULKINNAT 1 (24) PAINOVOIMAMITTAUKSET JA KALLIONPINNAN SYVYYSTULKINNAT Tuire Valjus Menetelmän perusteista Painovoimamittausten avulla voidaan tutkia tiheydeltään ympäristöstä poikkeavien muodostumien paksuutta

Lisätiedot

Pohjavesialueen geologisen rakenteen selvitys Harvialan pohjavesialueella Janakkalassa

Pohjavesialueen geologisen rakenteen selvitys Harvialan pohjavesialueella Janakkalassa GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjavesiyksikkö Espoo Arkistoraportti 10/2016 Pohjavesialueen geologisen rakenteen selvitys Harvialan pohjavesialueella Janakkalassa Janakkalan Vesi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS POHJAVESIYKSIKKÖ

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus 35/2017 Pohjavesiyksikkö Espoo Tuire Valjus

Geologian tutkimuskeskus 35/2017 Pohjavesiyksikkö Espoo Tuire Valjus Geologian tutkimuskeskus 35/2017 Pohjavesiyksikkö Espoo 2.5.2017 Geofysiikan mittaukset Velkuan Aumineralisaation alueella Naantalissa Tuire Valjus GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro

Lisätiedot

(Valintakohdissa oikea vaihtoehto kehystetty)

(Valintakohdissa oikea vaihtoehto kehystetty) Liite 1 HAVAINTOPISTEKORTTI (Valintakohdissa oikea vaihtoehto kehystetty) Tutkimuspaikka Renkomäki 8.3.2011 Tilaaja Rudus Oy PEIP Projektinumero 82132620 Piste P1 Havaintoputki Kairaus x koord 6758843,9

Lisätiedot

POHJAVESIALUEIDEN GEOLOGISEN RAKENTEEN SELVITYS PORVOOSSA ILOLAN JA NORIKEN TUTKIMUSALUEILLA

POHJAVESIALUEIDEN GEOLOGISEN RAKENTEEN SELVITYS PORVOOSSA ILOLAN JA NORIKEN TUTKIMUSALUEILLA ARKISTORAPORTTI 133/2013 Etelä-Suomen yksikkö Maankäyttö ja ympäristö 16.10.2007 Porvoon vesi Uudenmaan ympäristökeskus POHJAVESIALUEIEN GEOLOGISEN RAKENTEEN SELVITYS PORVOOSSA ILOLAN JA NORIKEN TUTKIMUSALUEILLA

Lisätiedot

IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella

IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella Etelä-Suomen yksikkö 12.12.2006 Q18.4/2006/1 Espoo IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella Heikki Vanhala (Pohjakartta Maanmittauslaitos, lupa nro 13/MYY/06) 1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

POHJAVESIALUEIDEN GEOLOGISEN RAKENTEEN SELVITYS

POHJAVESIALUEIDEN GEOLOGISEN RAKENTEEN SELVITYS Maankäyttö ja ympäristö Etelä-Suomen yksikkö 31.1.2008 Arkistoraportti 6/2017 Hausjärven kunta Hämeen ympäristökeskus Mäntsälän Vesi Pornaisten kunta Porvoon vesi Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä

Lisätiedot

POHJAVESIALUEEN GEOLOGISEN RAKENTEEN SELVITYS FORSSAN VIEREMÄN POHJAVESIALUEELLA

POHJAVESIALUEEN GEOLOGISEN RAKENTEEN SELVITYS FORSSAN VIEREMÄN POHJAVESIALUEELLA ARKISTORAPORTTI 92/2013 POHJAVESIALUEIEN RAKENNE JA POHJAVESISELVITYS ORSSA, JOKIOINEN JA HUMPPILA TUTKIMUSRAPORTTI POHJAVESIALUEEN GEOLOGISEN RAKENTEEN SELVITYS ORSSAN VIEREMÄN POHJAVESIALUEELLA GEOLOGIAN

Lisätiedot

YHTEENVETORAPORTTI HERAJOEN VEDENOTTAMON VALUMA-ALUEEN GEOLOGISEN RAKENTEEN SELVITYK- SISTÄ

YHTEENVETORAPORTTI HERAJOEN VEDENOTTAMON VALUMA-ALUEEN GEOLOGISEN RAKENTEEN SELVITYK- SISTÄ GTK, Etelä-Suomen yksikkö Maankäyttö ja ympäristö 22.1.2009 Riihimäen vesihuoltolaitos YHTEENVETORAPORTTI HERAJOEN VEENOTTAMON VALUMA-ALUEEN GEOLOGISEN RAKENTEEN SELVITYK- SISTÄ GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Hanhikankaan rakennetutkimus ja virtausmallinnus

Hanhikankaan rakennetutkimus ja virtausmallinnus Hanhikankaan rakennetutkimus ja virtausmallinnus Geologi Tapio Väänänen, Geologian tutkimuskeskus, Kuopio Projektin tulosten esittely 25.4.2016 Kohde: Mikkelin pohjavesien suojelun yhteistyöryhmä Paikka:

Lisätiedot

Geologisen rakenteen selvitys Hirvenojan vedenottamon ympäristössä

Geologisen rakenteen selvitys Hirvenojan vedenottamon ympäristössä GTK, Etelä-Suomen yksikkö Maankäyttö ja ympäristö 31.8.2009 Espoo Riihimäen vesihuoltoliikelaitos Geologisen rakenteen selvitys Hirvenojan vedenottamon ympäristössä GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tekijät Ahonen,

Lisätiedot

POHJAVESIALUEEN GEOLOGISEN RAKENTEEN SELVITYS HAUHON RUSKEAMULLANHARJUN ALUEELLA

POHJAVESIALUEEN GEOLOGISEN RAKENTEEN SELVITYS HAUHON RUSKEAMULLANHARJUN ALUEELLA GTK, Etelä-Suomen yksikkö Maankäyttö ja ympäristö 25.6.2008 Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy Hämeen ympäristökeskus POHJAVESIALUEEN GEOLOGISEN RAKENTEEN SELVITYS HAUHON RUSKEAMULLANHARJUN ALUEELLA Pohjavesialueen

Lisätiedot

Aurinkovuoren pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys - hanke TUTKIMUSRAPORTTI

Aurinkovuoren pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys - hanke TUTKIMUSRAPORTTI Aurinkovuoren pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys hanke TUTKIMUSRAPORTTI POHJAVESIALUEEN GEOLOGISEN RAKENTEEN SELVITYS ASIKKALAN AU RINKOVUOREN POHJAVESIALUEELLA Geologian tutkimuskeskus EteläSuomen

Lisätiedot

POHJAVESIALUEEN GEOLOGISEN RAKENTEEN SELVITYS ILOLA-KUKK OLANHARJUN ALUEELLA

POHJAVESIALUEEN GEOLOGISEN RAKENTEEN SELVITYS ILOLA-KUKK OLANHARJUN ALUEELLA RAAKAVEDENSAANNIN TURVAAMINEN STRATEGISESTI MERKITTÄVILLÄ POHJAVESIALUEILLA (RASTAS) -HANKE TUTKIMUSRAPORTTI POHJAVESIALUEEN GEOLOGISEN RAKENTEEN SELVITYS ILOLA-KUKK OLANHARJUN ALUEELLA Geologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

POHJAVESIALUEEN GEOLOGISEN RAKENTEEN SELVITYS ORIMATTILAN VIISKIVENHARJUN ALUEELLA

POHJAVESIALUEEN GEOLOGISEN RAKENTEEN SELVITYS ORIMATTILAN VIISKIVENHARJUN ALUEELLA RAAKAVEENSAANNIN TURVAAMINEN STRATEGISESTI MERKITTÄVILLÄ POHJAVESIALUEILLA (RASTAS) -HANKE TUTKIMUSRAPORTTI 10.08.2009 POHJAVESIALUEEN GEOLOGISEN RAKENTEEN SELVITYS ORIMATTILAN VIISKIVENHARJUN ALUEELLA

Lisätiedot

KARKKILAN HONGISTON POHJAVESIALUEEN GEOLOGISEN RAKENTEEN SELVITYS JA VAIKUTUS POHJAVESIOLOSUHTEISIIN

KARKKILAN HONGISTON POHJAVESIALUEEN GEOLOGISEN RAKENTEEN SELVITYS JA VAIKUTUS POHJAVESIOLOSUHTEISIIN GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGISKA FORSKNINGSCENTRALEN GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND ARKISTORAPORTTI 22/2014 Raportti 07.05.2002 UUDENMAAN YMPARISTOKESKUS: KARKKILAN HONGISTON POHJAVESIALUEEN GEOLOGISEN

Lisätiedot

MAATUTKALUOTAUS JÄMIJÄRVEN LAUTTAKANKAALLA 17.9.2009

MAATUTKALUOTAUS JÄMIJÄRVEN LAUTTAKANKAALLA 17.9.2009 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LÄNSI-SUOMEN YKSIKKÖ TYÖRAPORTTI 28.10.2009 Miikka Paalijärvi Lounais-Suomen ympäristökeskus MAATUTKALUOTAUS JÄMIJÄRVEN LAUTTAKANKAALLA 17.9.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1

Lisätiedot

Kiviaineksen määrä Kokkovaaran tilan itäosassa Kontiolahdessa. Akseli Torppa Geologian Tutkimuskeskus (GTK)

Kiviaineksen määrä Kokkovaaran tilan itäosassa Kontiolahdessa. Akseli Torppa Geologian Tutkimuskeskus (GTK) GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio M173K2015 Kiviaineksen määrä Kokkovaaran tilan itäosassa Kontiolahdessa Akseli Torppa Geologian Tutkimuskeskus (GTK) Kokkovaran tilan pintamalli. Korkeusulottuvuutta

Lisätiedot

Hämeen alueen kallioperän topografiamalli

Hämeen alueen kallioperän topografiamalli GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kalliorakentaminen ja sijoituspaikat Espoo 98/2016 Hämeen alueen kallioperän topografiamalli Mira Markovaara-Koivisto GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ylätunnisteen lisäteksti Sisällysluettelo

Lisätiedot

Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueiden geologinen rakenneselvitys

Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueiden geologinen rakenneselvitys GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Geologinen rakenneselvitys Nummenkylä ja Kellokoski 07122016 Arkistoraportti 82/2016 Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueiden geologinen rakenneselvitys GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Nähtävänä pito ja mielipiteiden esittäminen

Nähtävänä pito ja mielipiteiden esittäminen KUULUTUS VARELY/3982/2016 18.1.2018 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien Motellin pohjavesialueen kartoitusta ja luokitusta Mynämäen kunnan alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

PAINOVOIMAMITTAUKSET & KALLIO JA p ohja VESIPINNAN MALLINNUS Hakkila- Hiekkaharju- Koivukyla, Vantaa

PAINOVOIMAMITTAUKSET & KALLIO JA p ohja VESIPINNAN MALLINNUS Hakkila- Hiekkaharju- Koivukyla, Vantaa ARKISTORAPORTTI 37/214 GOLOGIAN TUTKIMUSKSKUS Betonimiehenkuja 4 tehi-suomen aluetoimisto 215 SPOO puh. 25 5 11 fax. 25 5 2197 V ANTAAN KA UPUNKI/ UUDNMAAN YM.P ARISTOKSKUS: PAINOVOIMAMITTAUKST & KALLIO

Lisätiedot

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Tilaaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.7.2014 Viite 1510013222 VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Päivämäärä 2.7.2014 Laatija

Lisätiedot

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset.

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset. GEOLOGIAN TUTKIMCJSKESKUS Tekij at Rosenberg Petri KUVAILULEHTI Päivämäärä 13.1.2000 Raportin laji Ml 911 14312000/ 711 0 tutkimusraportti 1 Raportin nimi Toimeksiantaja Geologian tutkimuskeskus Kullaan

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 79 Mikkelin seutu

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 79 Mikkelin seutu Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 79 2.3 Hirvensalmi Hirvensalmen kunnan alueella tehtiin tutkimuksia kahdessa kohteessa, joista Iso-Lautharjulla suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko 1 ja karttakuva

Lisätiedot

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla Anton Boman ja Jaakko Auri GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

POHJAVESIALUEEN GEOLOGISEN RAKENTEEN SELVITYS HÄMEENKANGAS- NIINISALON POHJAVESIALUEELLA KANKAANPÄÄSSÄ

POHJAVESIALUEEN GEOLOGISEN RAKENTEEN SELVITYS HÄMEENKANGAS- NIINISALON POHJAVESIALUEELLA KANKAANPÄÄSSÄ ARKISTORAPORTTI 107/2014 GTK, Etelä-Suomen yksikkö Maankäyttö ja ympäristö 12.5.2014 Kankaanpään kaupunki Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus POHJAVESIALUEEN GEOLOGISEN RAKENTEEN

Lisätiedot

Lemminkäinen Infra Oy SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ

Lemminkäinen Infra Oy SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ 16UEC0035 1 Lemminkäinen Infra Oy 29.10.2012 Maa-ainesten ottaminen pohjavedenpinnan ala- ja yläpuolelta Alhonmäen alueella, Siikajoki SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ 1.

Lisätiedot

Geologisen rakenteen selvitys Tenholan, Kerälänharjun ja Parolan pohjavesialueilla

Geologisen rakenteen selvitys Tenholan, Kerälänharjun ja Parolan pohjavesialueilla GTK, Etelä-Suomen yksikkö Maankäyttö ja ympäristö 31.03.2011 Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy, Hattulan kunta, Puolustusvoimat, Hämeen ELY-keskus Geologisen rakenteen selvitys Tenholan, Kerälänharjun ja Parolan

Lisätiedot

POHJAVESIALUEEN GEOLOGISEN RAKENTEEN SELVITYS ASIKKALASSA ANIANPELLON ALUEELLA

POHJAVESIALUEEN GEOLOGISEN RAKENTEEN SELVITYS ASIKKALASSA ANIANPELLON ALUEELLA GTK, Etelä-Suomen yksikkö Maankäyttö ja ympäristö 21.01.2010 Asikkalan kunta Hämeen ympäristökeskus POHJAVESIALUEEN GEOLOGISEN RAKENTEEN SELVITYS ASIKKALASSA ANIANPELLON ALUEELLA Pohjavesialueen geologinen

Lisätiedot

ASROCKS -hankkeen kysely sidosryhmille

ASROCKS -hankkeen kysely sidosryhmille GTK / Etelä-Suomen yksikkö LIFE10 ENV/FI/000062 ASROCKS 30.10.2012 Espoo ASROCKS -hankkeen kysely sidosryhmille Paavo Härmä ja Jouko Vuokko With the contribution of the LIFE financial instrument of the

Lisätiedot

Pohjois-Savon PaMa -hanke

Pohjois-Savon PaMa -hanke GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio 2.5.2015 Pohjois-Savon PaMa -hanke Pohjavedenpinnan alaisten maa-ainesten tutkimus kahdeksalla harjukohteella Pohjois-Savon alueella Arto Hyvönen Anu

Lisätiedot

Hydrogeologisten aineistojen visualisoinnin hyödyntäminen pohjavesiselvityksissä ja tarkkailujen suunnittelussa

Hydrogeologisten aineistojen visualisoinnin hyödyntäminen pohjavesiselvityksissä ja tarkkailujen suunnittelussa Hydrogeologisten aineistojen visualisoinnin hyödyntäminen pohjavesiselvityksissä ja tarkkailujen suunnittelussa Birgitta Backman Jussi Ahonen Samrit Luoma GTK 27.10.2016 Visualisointi Visualisointi tarkoittaa

Lisätiedot

Hydrogeologisten aineistojen visualisoinnin hyödyntäminen pohjavesiselvityksissä ja tarkkailujen suunnittelussa

Hydrogeologisten aineistojen visualisoinnin hyödyntäminen pohjavesiselvityksissä ja tarkkailujen suunnittelussa Hydrogeologisten aineistojen visualisoinnin hyödyntäminen pohjavesiselvityksissä ja tarkkailujen suunnittelussa Birgitta Backman Jussi Ahonen Samrit Luoma GTK 11.10.2016 Visualisointi Visualisointi tarkoittaa

Lisätiedot

Etelä-Savon ELY keskus Pertunmaan kunta Kuortin pohjavesialueen rakennetutkimus

Etelä-Savon ELY keskus Pertunmaan kunta Kuortin pohjavesialueen rakennetutkimus GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio 16.3.2015 75/2014 Etelä-Savon ELY keskus Pertunmaan kunta Kuortin pohjavesialueen rakennetutkimus GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Geologinen rakenneselvitys

Lisätiedot

Lisätutkimukset Kulennoisharjun pohjavesialueella

Lisätutkimukset Kulennoisharjun pohjavesialueella S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SAVONLINNAN VESI Lisätutkimukset Kulennoisharjun pohjavesialueella VARMA-VESI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 152 P23708 Tutkimusraportti 1 (6) J.Arjas Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Pyhärannan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/4298/2016 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Pyhärannan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

PALKANEEN ISOKANKAAN JA KANGASALAN VEHONIEMENHARJUN GRA VIMETRISET TUTKIMUKSET

PALKANEEN ISOKANKAAN JA KANGASALAN VEHONIEMENHARJUN GRA VIMETRISET TUTKIMUKSET GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS ARKISTORAPORTTI 32/2014 Etela-Suomen aluetoimisto Betonimiehenkuja 4 02150 ESPOO puh. 90-46931 fax. 90-462 205 PALKANEEN ISOKANKAAN JA KANGASALAN VEHONIEMENHARJUN GRA VIMETRISET

Lisätiedot

POHJAVESIALUEEN GEOLOGISEN RAKENTEEN SELVITYS HAUSJÄRVEN OITISSA

POHJAVESIALUEEN GEOLOGISEN RAKENTEEN SELVITYS HAUSJÄRVEN OITISSA ARKISTORAPORTTI 50/2014 TUTKIMUSRAPORTTI 30.9.2005 Hilkka Kallio Tuire Valjus Olli Breilin Hämeen ympäristökeskus Hausjärven kunta Pääkaupunkiseudun Vesi Oy POHJAVESIALUEEN GEOLOGISEN RAKENTEEN SELVITYS

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006.

Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006. Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006 Seppo Elo - 2 - GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tekijät Seppo Elo KUVAILULEHTI

Lisätiedot

LAHELANPELTO II ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LAHELAN VEDENOTTAMON VEDENOTON VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LAHELANPELTO II ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LAHELAN VEDENOTTAMON VEDENOTON VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Tilaaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 21.3.2014 Viite 1510011399 LAHELANPELTO II ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LAHELAN VEDENOTTAMON VEDENOTON VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LAHELANPELTO

Lisätiedot

Maa-aines- ja pohjavesitutkimukset Repomäellä

Maa-aines- ja pohjavesitutkimukset Repomäellä Maankäyttö ja ympäristö Dnro K594/42/2004 31.12.2009 Kuopio Maa-aines- ja pohjavesitutkimukset Repomäellä Rudus Oy, Siilinjärven kunta Tutkimusraportti no 13/2009 Maa-aines- ja pohjavesitutkimukset Repomäellä

Lisätiedot

Maskun kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Maskun kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/3793/2016 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Maskun kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/3648/216 13.2.217 Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Euran kunnan pohjavesialueiden

Lisätiedot

POHJAVESIALUEEN GEOLOGISEN RAKENTEEN SELVITYS LAHELAN POHJAVESIALUEELLA TUUSULASSA

POHJAVESIALUEEN GEOLOGISEN RAKENTEEN SELVITYS LAHELAN POHJAVESIALUEELLA TUUSULASSA ARKISTORAPORTTI 61/2016 POHJAVESIALUEIEN RAKENNE- JA POHJAVESISELVITYS LAHELAN POHJAVESIALUE, TUUSULA TUTKIMUSRAPORTTI POHJAVESIALUEEN GEOLOGISEN RAKENTEEN SELVITYS LAHELAN POHJAVESIALUEELLA TUUSULASSA

Lisätiedot

Hydrogeologinen tarkastelu. Koverhar, Hanko

Hydrogeologinen tarkastelu. Koverhar, Hanko Hydrogeologinen tarkastelu Koverhar, Hanko Maiju Juntunen 2.1.2017 Hydrogeologinen tarkastelu 2.1.2017 1 (14) Hydrogeologinen tarkastelu 2.1.2017 2 (14) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 AIEMMAT SELVITYKSET JA

Lisätiedot

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/3648/2016 13.2.2017 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Euran kunnan pohjavesialueiden luokitukset vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KÄRÄNGÄNMÄEN POHJAVESIALUEEN GEOLOGINEN RAKENNETUTKIMUS

SIILINJÄRVEN KÄRÄNGÄNMÄEN POHJAVESIALUEEN GEOLOGINEN RAKENNETUTKIMUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio 30.11.2012 8/2014 Pohjois-von elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/liikenne- ja infrastruktuurit sekä ympäristö ja luonnonvarat Siilinjärven kunta Geologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

Geologiset rakenneselvitykset ja haavoittuvuusanalyysit pohjavesiyhteistarkkailun suunnittelun työkaluna

Geologiset rakenneselvitykset ja haavoittuvuusanalyysit pohjavesiyhteistarkkailun suunnittelun työkaluna Geologiset rakenneselvitykset ja haavoittuvuusanalyysit pohjavesiyhteistarkkailun suunnittelun työkaluna GTK /Jussi Ahonen, Birgitta Backman, Samrit Luoma, Tiina Kaipainen ja Arto Pullinen POVEYTKE-loppuseminaari,

Lisätiedot

!. GM200-kairaus. !. GM50-kairaus. Tutkimuspistekartta RYÖNÄNKANGAS. Maa-ainesmuodostuma LIITE

!. GM200-kairaus. !. GM50-kairaus. Tutkimuspistekartta RYÖNÄNKANGAS. Maa-ainesmuodostuma LIITE 10!. Ry2!. Ry 7!. Ry1!. KP6!. KP1!. KP2!. KP5 KP3!. KP4!. KP7!.!. KP10!.!.!.!. KP8 KP9 Ry 5 KP11 KP12!.!. Ry 4 KP13 KP14!.!.!. KP22!. Ry3 KP15!. KP16!.!. Ry 6 KP18 KP19 KP17!.!.!. KP21 KP20!.!. Ry 8!.

Lisätiedot

Nousiaisten kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Nousiaisten kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/4159/2016 10.8.2017 Liitteet 1 kpl Nousiaisten kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Naantalin kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Naantalin kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/4158/2016 14.6.2017 Liitteet 1 kpl Naantalin pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Naantalin

Lisätiedot

Konsernipalvelut/Tekniset palvelut

Konsernipalvelut/Tekniset palvelut GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Konsernipalvelut/Tekniset palvelut TILAUS JA NÄYTTEENOTTOSELVITYS TILAUS No (KP täyttää) Tilaaja Päiväys 05.11.2015 Hanke Geologinen rakenneselvitys Aakkulanharjun pohjavesialueella

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/4522/-89/1/10 Kuusamo Ollinsuo Heikki Pankka 17.8.1989 1 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET.

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET. RAPORTTITIEDOSTO N:O 4403 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2021/2000/1/10 PAIMIO Korvenala Petri Rosenberg 20.1.2000 PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA

Lisätiedot

Rovaniemen Kolpeneenharjun rakenneselvitys Juho Kupila, Hannu Panttila, Ulpu Väisänen, Irmeli Huovinen, Peter Johansson, Tuire Valjus

Rovaniemen Kolpeneenharjun rakenneselvitys Juho Kupila, Hannu Panttila, Ulpu Väisänen, Irmeli Huovinen, Peter Johansson, Tuire Valjus GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen yksikkö Rovaniemi 30.06.2015 R/350/42/2013 Rovaniemen Kolpeneenharjun rakenneselvitys Juho Kupila, Hannu Panttila, Ulpu Väisänen, Irmeli Huovinen, Peter Johansson,

Lisätiedot

Maaperän rakennettavuusselvitys - Östersundom

Maaperän rakennettavuusselvitys - Östersundom telä-suomen yksikkö spoo 28.11.2011 Maaperän rakennettavuusselvitys - Östersundom Hilkka Kallio & Ossi Ikävalko telä-suomen yksikkö spoo Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 TOIMKSIANTO 1 2 JOHDANTO 1 3 TUTKIMUSMNTLMÄT

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi 26.6.2012

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi 26.6.2012 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi Selvitys Sodankylän ympäristön maankäyttöä ja kaivostoimintaa tukevasta maaperätiedonkeruusta ja toimintamallista - maaperätiedonkeruu

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio K/263/42/ /2014. Juvan Harjakankaan pohjavesialueen tutkimukset

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio K/263/42/ /2014. Juvan Harjakankaan pohjavesialueen tutkimukset GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio 4.12.2014 K/263/42/2014 112/2014 Juvan Harjakankaan pohjavesialueen tutkimukset GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Harjakankaan pohjavesitutkimus 4.12.2014 GEOLOGIAN

Lisätiedot

Rauman kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Rauman kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY 43012016 10.8.2017 Liitteet 1 kpl Rauman kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialueet A ja B KEMIJÄRVI

Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialueet A ja B KEMIJÄRVI Dnro LAPELY/4210/2015 Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys pohjavesialueet 12320109 A ja 12320109 B KEMIJÄRVI 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295

Lisätiedot

PYHÄJOEN PARHALAHDEN TUULIPUISTO- HANKEALUEEN SULFAATTIMAAESISELVITYS

PYHÄJOEN PARHALAHDEN TUULIPUISTO- HANKEALUEEN SULFAATTIMAAESISELVITYS Geologian tutkimuskeskus Länsi-Suomen yksikkö Kokkola 21.3.2013 PYHÄJOEN PARHALAHDEN TUULIPUISTO- HANKEALUEEN SULFAATTIMAAESISELVITYS Jaakko Auri GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI 21.03.2013 / M29L2013

Lisätiedot

Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialue , SODANKYLÄ

Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialue , SODANKYLÄ Dnro LAPELY/423/2017 Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys pohjavesialue 12758209, SODANKYLÄ 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295 037 000 PL 8060

Lisätiedot

Suomen geoenergiavarannot. Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi

Suomen geoenergiavarannot. Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi Suomen geoenergiavarannot Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi 1 Mitä geoenergia on? Geoenergialla tarkoitetaan yleisellä tasolla kaikkea maaja kallioperästä sekä vesistöistä saatavaa

Lisätiedot

Hausjärven Kurun pohjavesiselvitykset. Timo Kinnunen, hydrogeologi Uudenmaan ympäristökeskus

Hausjärven Kurun pohjavesiselvitykset. Timo Kinnunen, hydrogeologi Uudenmaan ympäristökeskus Hausjärven Kurun pohjavesiselvitykset Timo Kinnunen, hydrogeologi Uudenmaan ympäristökeskus Lähtökohtia Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan 31 kunnasta 21 vedenhankinta perustuu pohjaveden tai tekopohjaveden käyttöön

Lisätiedot

Antti Pasanen, Anu Eskelinen, Jouni Lerssi, Juha Mursu Geologian tutkimuskeskus, Kuopio

Antti Pasanen, Anu Eskelinen, Jouni Lerssi, Juha Mursu Geologian tutkimuskeskus, Kuopio Pohjaveden kulkeutuminen Kaakkolammen kaatopaikalla Antti Pasanen, Anu Eskelinen, Jouni Lerssi, Juha Mursu Geologian tutkimuskeskus, Kuopio Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tavoitteena on selvittää reitit,

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Ruskon kunnan alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Ruskon kunnan alueella KUULUTUS VARELY/4299/2016 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Ruskon kunnan alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Kulennoisharjun ja Kuikonniemen pohjavesitutkimukset

Kulennoisharjun ja Kuikonniemen pohjavesitutkimukset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SAVONLINNAN VESI Kulennoisharjun ja Kuikonniemen pohjavesitutkimukset VARMA-VESI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 152 P21051 Tutkimusraportti 1 (15) J.Arjas Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hausjärven pohjavesialueen luoteisosan tutkimus-projekti POHJAVESIALUEEN GEOLOGISEN RAKENTEEN SELVITYS HAUSJÄRVEN JA SOMERVUOREN POHJAVESIALUEILLA

Hausjärven pohjavesialueen luoteisosan tutkimus-projekti POHJAVESIALUEEN GEOLOGISEN RAKENTEEN SELVITYS HAUSJÄRVEN JA SOMERVUOREN POHJAVESIALUEILLA ARKISTORAPORTTI 106/2014 Hausjärven pohjavesialueen luoteisosan tutkimus-projekti POHJAVESIALUEEN GEOLOGISEN RAKENTEEN SELVITYS HAUSJÄRVEN JA SOMERVUOREN POHJAVESIALUEILLA 0.06.2010 Geologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

SEVERI HANKE YHTEENVETO POHJA- VESITUTKIMUKSISTA

SEVERI HANKE YHTEENVETO POHJA- VESITUTKIMUKSISTA Tilaaja Mikkelin vesilaitos Asiakirjatyyppi Selvitysraportti Päivämäärä 10.11.2015 Viite 1510014760 SEVERI HANKE YHTEENVETO POHJA- VESITUTKIMUKSISTA 1 Päivämäärä 10.11.2015 Laatija Tarkastaja Jarmo Koljonen

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 19 Savonlinnan seutu

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 19 Savonlinnan seutu Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 19 2.3 Rantasalmi Rantasalmen kunnan alueelta valittiin kaksi potentiaalista kohdetta, joista Varpasharjun alueella suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko 1 ja

Lisätiedot

Maa-ainesmuodostuma. !. GM200 -kairaus. !. GM50 -kairaus !. KP2 LIITE

Maa-ainesmuodostuma. !. GM200 -kairaus. !. GM50 -kairaus !. KP2 LIITE 526000 527000 528000 LIITE 529000!. AP9 ALAPITKÄ Tutkimuspistekartta!. GM200 -kairaus 7009000!. AP8!. KP_10!. GM50 -kairaus Pohjaveden havaintoputki Maatutkaluotauslinja 7009000 Painovoimamittauslinja

Lisätiedot

Petri Rosenberg 17.3.2000

Petri Rosenberg 17.3.2000 RAPORTTITIEDOSTO N:O 4405 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2123/2000/ 2 /10 LEMPÄÄLÄ Kalliojärvi Petri Rosenberg 17.3.2000 KULTATUTKIMUKSET LEMPÄÄLÄN KALLIOJÄRVEN

Lisätiedot

KULTATUTKIMUKSET SUODENNIEMEN PAISKALLION ALUEELLA VUOSINA 1997-1999.

KULTATUTKIMUKSET SUODENNIEMEN PAISKALLION ALUEELLA VUOSINA 1997-1999. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2121/2000/ 1 /10 SUODENNIEMI Paiskallio RAPORTTITIEDOSTO N:O 4404 Petri Rosenberg 18.2.2000 KULTATUTKIMUKSET SUODENNIEMEN

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Uudenkaupungin alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Uudenkaupungin alueella KUULUTUS VARELY/4302/2016 30.10.2017 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Uudenkaupungin alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Sampomuunnos, kallistuneen lähettimen vaikutuksen poistaminen Matti Oksama

Sampomuunnos, kallistuneen lähettimen vaikutuksen poistaminen Matti Oksama ESY Q16.2/2006/4 28.11.2006 Espoo Sampomuunnos, kallistuneen lähettimen vaikutuksen poistaminen Matti Oksama GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI 28.11.2006 Tekijät Matti Oksama Raportin laji Tutkimusraportti

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 30.11.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteutti tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Sauvon pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Sauvon pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/767/2017 8.5.2017 Sauvon pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Sauvon kunnan pohjavesialueiden

Lisätiedot

Kultataskun löytyminen Kiistalassa keväällä 1986 johti Suurikuusikon esiintymän jäljille Jorma Valkama

Kultataskun löytyminen Kiistalassa keväällä 1986 johti Suurikuusikon esiintymän jäljille Jorma Valkama Pohjois-Suomen yksikkö M19/2743/2006/1/10 19.10.2006 Rovaniemi Kultataskun löytyminen Kiistalassa keväällä 1986 johti Suurikuusikon esiintymän jäljille Jorma Valkama GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Konsernipalvelut/Tekniset palvelut

Konsernipalvelut/Tekniset palvelut TILAUS JA TILAUS No 15167 Tilaaja 10.8.2015 Hanke Geologinen rakenneselvitys Mätäkiven pohjavesialueella, ( Geologinen rakenneselvitys Lahelan pohjavesialueella) Työkohde Työmaa Mätäkivi, Lahela Kunta

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus M06/3821/-97/1/10 Inari, Angeli. Antero Karvinen Rovaniemi

Geologian tutkimuskeskus M06/3821/-97/1/10 Inari, Angeli. Antero Karvinen Rovaniemi Geologian tutkimuskeskus Inari, Angeli Rovaniemi 17.12.1997 Kaoliinitutkimukset Inarin kunnassa Angelin ympäristössä Jalkavaara 1 ja 2 nimisillä valtausalueilla kaivosrekisterinumero 5622/1 ja 2 Tutkimukset

Lisätiedot

Pohjavesialueen geologisen rakenteen selvitys Laikon pohjavesialueella Rautjärvellä

Pohjavesialueen geologisen rakenteen selvitys Laikon pohjavesialueella Rautjärvellä GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Geologinen rakenneselvitys 2822017 Pohjavesialueen geologisen rakenteen selvitys Laikon pohjavesialueella Rautjärvellä GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Geologinen rakenneselvitys 2822017

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 18.1.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

GEOENERGIAKARTTA GEOENERGIAKARTTA. Prosessikuvaus. Jussi Lehtinen 1.1 15.8.2012

GEOENERGIAKARTTA GEOENERGIAKARTTA. Prosessikuvaus. Jussi Lehtinen 1.1 15.8.2012 1 (6) Prosessikuvaus Jussi Lehtinen Reijo Pitkäranta 1.1 2 (6) 1 Lähtökohdat 1.1 Kartan sisällön määrittely 1.2 Lähtötiedot Projektin aloituskokouksessa 16.4.2012 sovittiin kartan ulkoasusta ja luokittelusta

Lisätiedot

LAUSUNTO. Pohjavesilausunto Siikalatvan Kestilän Kokkonevan tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotuksesta

LAUSUNTO. Pohjavesilausunto Siikalatvan Kestilän Kokkonevan tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotuksesta Pöyry Finland Oy LAUSUNTO Viite Sivu 1 (5) Pohjavesilausunto Siikalatvan Kestilän Kokkonevan tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotuksesta 1 POHJAVESIOLOSUHTEET Kaava-alueen lounaisosa sijoittuu Palokankaan

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Paimion kaupungin alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Paimion kaupungin alueella KUULUTUS VARELY/4160/2016 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Paimion kaupungin alueella Paimion pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Pieksämäen Lohkolinjakankaan kairaukset vuonna 2016

Pieksämäen Lohkolinjakankaan kairaukset vuonna 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Mineraalivarat Kuopio Arkistoraportti 84/16 Pieksämäen Lohkolinjakankaan kairaukset vuonna 16 Perttu Mikkola & Sami Niemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Arkistoraportti 84/16 GEOLOGIAN

Lisätiedot

Hämeenlinnan pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Hämeenlinnan pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS HAMELY/32/07.02/2010 Häme Luonnonvarayksikkö Hämeenlinnan pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä

Lisätiedot

Alajärven Saukonkylän pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys 2015 Niko Putkinen, Elina Lindsberg, Satu Putkinen, Tuire Valjus ja Juha Davidila

Alajärven Saukonkylän pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys 2015 Niko Putkinen, Elina Lindsberg, Satu Putkinen, Tuire Valjus ja Juha Davidila GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola 23.6.2 L267/42/214 Alajärven Saukonkylän pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys 2 Niko Putkinen, Elina Lindsberg, Satu Putkinen, Tuire Valjus ja

Lisätiedot

Geoenergia ja pohjavesi. Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi

Geoenergia ja pohjavesi. Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi Geoenergia ja pohjavesi Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi 1 Geoenergiaa voidaan hyödyntää eri lähteistä Maaperästä (irtaimet maalajit), jolloin energia on peräisin auringosta

Lisätiedot

Työraportti Etelä-Suomen aluetoimisto Q 18/23.0/95/1 Erityistoiminnot Seppo Koho

Työraportti Etelä-Suomen aluetoimisto Q 18/23.0/95/1 Erityistoiminnot Seppo Koho ARKISTOKAPPALE GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Työraportti Etelä-Suomen aluetoimisto Q 18/23.0/95/1 Erityistoiminnot Seppo Koho MAAPERÄKARTOITUKSIIN JA POHJAVEDEN SEURANTAAN LIITTYVÄT SEISPIISET REFRAKTIOLUOTAUKSET

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Turun kaupungin alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Turun kaupungin alueella KUULUTUS VARELY/536/2017 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Turun kaupungin alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

GEOENERGIAKARTTA (6) GEOENERGIAKARTTA. Prosessikuvaus. Jussi Lehtinen 1.0

GEOENERGIAKARTTA (6) GEOENERGIAKARTTA. Prosessikuvaus. Jussi Lehtinen 1.0 5.7.2012 1 (6) GEOENERGIAKARTTA Prosessikuvaus Jussi Lehtinen 1.0 5.7.2012 5.7.2012 2 (6) 1 Lähtökohdat 1.1 Kartan sisällön määrittely 1.2 Lähtötiedot Projektin aloituskokouksessa 16.4.2012 sovittiin kartan

Lisätiedot

Geologisten 3D-mallien tallentaminen 3Dmallinnusohjelmien

Geologisten 3D-mallien tallentaminen 3Dmallinnusohjelmien GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS ESY Espoo 70/2014 Geologisten 3D-mallien tallentaminen 3Dmallinnusohjelmien projekteina Laine, Eevaliisa GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Geologisten 3D-mallien tallentaminen 15.11.2012

Lisätiedot

Koivukumpu A, B ja C sekä Näätämö A ja B pohjavesialueiden luokitteluun liittyvä selvitys INARI

Koivukumpu A, B ja C sekä Näätämö A ja B pohjavesialueiden luokitteluun liittyvä selvitys INARI Dnro LAPELY/3146/2015 Koivukumpu A, B ja C sekä Näätämö A ja B pohjavesialueiden luokitteluun liittyvä selvitys INARI 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295 037 000 PL

Lisätiedot

Kompleksilukujen käyttö sähkömagneettisia kaavoja johdettaessa Matti Oksama

Kompleksilukujen käyttö sähkömagneettisia kaavoja johdettaessa Matti Oksama ESY Q16.2/2006/5 16.11.2006 Espoo Kompleksilukujen käyttö sähkömagneettisia kaavoja johdettaessa Matti Oksama GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI 16.11.2006 Tekijät Matti Oksama Raportin laji Tutkimusraportti

Lisätiedot

Selvitys, pääsijaintikunnaltaan Kihniön pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkistamisesta

Selvitys, pääsijaintikunnaltaan Kihniön pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkistamisesta Selvitys 1 (8) Selvitys, pääsijaintikunnaltaan Kihniön pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkistamisesta Tausta Pohjavesialueen määritelmä sisällytettiin ympäristönsuojelulakiin (YSL 5 ) ja pohjavesialueiden

Lisätiedot