Kulennoisharjun ja Kuikonniemen pohjavesitutkimukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kulennoisharjun ja Kuikonniemen pohjavesitutkimukset"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SAVONLINNAN VESI Kulennoisharjun ja Kuikonniemen pohjavesitutkimukset VARMA-VESI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 152 P21051

2 Tutkimusraportti 1 (15) J.Arjas Sisällysluettelo 1 Yleistä Tutkimusalueet ja käytettävissä ollut tutkimusaineisto Kulennoisharjun pohjavesialue Kuikonniemen pohjavesialue TEHDYT TUTKIMUKSET Kulennoisharju Maatutkaluotaukset Kairaukset ja pohjaveden havaintoputkien asentaminen Tutkimusalueen sedimentologinen ja hydrogeologinen tulkinta Pohjavesinäytteiden otto ja analysointi Vedenjohtavuusmittaukset Kuikonniemi Maatutkaluotaukset Kairaukset ja pohjaveden havaintoputkien asentaminen Tutkimusalueen sedimentologinen ja hydrogeoliginen tulkinta Pohjavesinäytteiden otto ja analysointi Vedenjohtavuusmittaukset TUTKIMUSTULOKSET Kulennoisharjun tutkimusalue Maatutkaluotaukset Kairaukset ja pohjaveden havaintoputkista tehdyt havainnot Pohjaveden laatumääritysten tulokset Vedenjohtavuusmittausten tulokset Kuikonniemen tutkimusalue Maatutkaluotaukset Kairaukset ja pohjaveden havaintoputkista tehdyt havainnot Pohjaveden laatumääritysten tulokset Vedenjohtavuusmittausten tulokset JOHTOPÄÄTÖKSET Kulennoisharjun tutkimusalue Kuikonniemen tutkimusalue JATKOTOIMENPITEET Kulennoisharjun tutkimusalue Kuikonniemen tutkimusalue FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

3 Tutkimusraportti 2 (15) J.Arjas Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Tutkimuskohteiden sijaintikartta Maatutkaluotausten tulkintaraportti Havaintoputkien putkikortit Vesinäytteiden analyysitulokset Piirustukset YMP-152 P YMP-152 P Kulennoisharjun tutkimusalue, tutkimuskartat Kuikonniemen tutkimusalue, tutkimuskartta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 3 (16) SAVONLINNAN VESI KULENNOISHARJUN JA KUIKONNIEMEN POHJAVESITUTKIMUKSET 1 Yleistä Savonlinnan Veden toimeksiannosta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on suorittanut pohjavesitutkimuksia Savonlinnan kaupungin itä kaakkoispuolella sijaitsevilla Kulennoisharjun I luokan pohjavesialueella (n:o ) ja Kuikonniemen I luokan pohjavesialueella (n:o ). Tutkimusalueiden sijainti on esitetty liitteenä 1 olevassa kartassa. Työn tavoitteena oli määrittää Kulennoisharjun alueelta riittävän tuottoisa (suuruusluokka 500 m 3 /d) ja veden laadultaan hyvä pohjavedenottamon paikka alueelta aikaisemmin tutkitun vedenottopaikan lisäksi. Kuikonniemen alueelta tavoitteena oli löytää korvaava vedenottokaivon sijoituspaikka alueen pohjoisosaan rakennetulle siiviläputkikaivolle, jonka vedenottokäyttöä rajoittaa pohjaveden korkea rautapitoisuus. Tutkimukset suoritettiin keväällä ja kesällä Tutkimustulosten tarkentamiseksi suoritettiin Kulennoisharjun alueella täydentäviä tutkimuksia loka marraskuussa Tässä päivitetyssä tutkimusraportissa on esitetty myös täydentävien tutkimusten tulokset. Tutkimus on osahanke Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamaa VARMA-VESI projektia, jossa ovat mukana Savonlinnan kaupunki, Enonkosken kunta sekä Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 2 Tutkimusalueet ja käytettävissä ollut tutkimusaineisto 2.1 Kulennoisharjun pohjavesialue Kulennoisharju kuuluu toiselta Salpausselältä alkavaan mittavaan harjujaksoon, jota voidaan seurata Punkaharjulta Kulennoisiin ja edelleen luoteeseen, Rantasalmen kautta aina Joroisille ja Jäppilään saakka. Kulennoisharjun harjumuodostumaan liittyy ydinharjuselänteen (Kulennoisharju - Hattuharju) lisäksi useita harjudeltoja ja laajentumia. Pohjavesien muodostumis- ja virtausolosuhteet ovat hyvät, pohjavesiä purkautuu luoteessa Kulennoisjärveen ja Ruokojärveen, ja kaakossa Pihlajaveden lahtiin. Arvio muodostuvan pohjaveden määrästä on 3500 m³/d. Tutkimusalueen keski- ja luoteisosissa on suoritettu laajamittaista maaainesten ottamista ja toiminnan seurauksena on etenkin alueen keskiosaan muodostunut laaja yhtenäinen kaivualue (ks. kuva 1). Alueella on useita voimassaolevia maa-aineslupia ja nykyisten lupien mukainen kaivutoiminta jatkuu alueella vuoteen 2022 saakka. Laajamittainen maa-ainesten otto vaarantaa alueen vedenhankintamahdollisuuksia. Pohjavesialueen kaakkoisosasta, Tielammen pohjoispuolella sijaitsevalta maaainesten ottoalueelta on Etelä-Savon ympäristökeskuksen toimesta vuosina suoritettujen pohjavesitutkimusten perusteella paikannettu vedenottokohde (ks. kuva 2), josta koepumppauksen yhteydessä pumpattiin hyvälaatuista pohjavettä noin 700 m 3 /d.

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 4 (16) Kuva 1. Tutkimusalueen luoteisosan kaivualuetta Kuva 2. Vuosina tutkittu vedenottopaikka Kulennoisharjun pohjavesialueella suoritettujen pohjavesitutkimusten tulokset on esitetty seuraavissa lähtöaineistona olleissa tutkimusraporteissa: aikaisempien tämän työn Punkaharjun kunta, Punkaharjun haja-asutusalueiden pohjavesitutkimus Mikkelin vesi- ja ympäristöpiiri, työn:o Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesitutkimukset Etelä-Savon ympäristökeskus, Dnro ESA-2004-V

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 5 (16) 2.2 Kuikonniemen pohjavesialue Pohjavesitutkimusaineiston lisäksi työn lähtöaineistona ovat olleet seuraavat suunnitelma-asiakirjat: Kerimäki, Punkaharju. Kulennoisharjun maa-ainesten oton yleissuunnitelma. SITO Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Raportteja 114/2012. Kuikonniemen pohjavesialue koostuu Punkaharjun harjuselänteestä ja sitä reunustavista harjulaajentumista, joista koillispuolinen laajentuma on nimeltään Kuikonniemi ja lounaispuolinen laajentuma Mustaniemi. Kerrospaksuudet ovat harjulaajentumien lakiosissa huomattavan suuret. Maa-aines harjulaajentumissa on pääosin hiekkaa ja hiekkakerrostumista on hydraulinen yhteys Punkaharjun soravaltaiseen keskiselänteeseen. Mustaniemen rantavyöhykkeessä ja myös Kuikonniemessä on tutkimuksissa havaittu myös silttikerroksia. Saimaan pinta säätelee alueen pohjaveden korkeutta. Arvio muodostuvan pohjaveden määrästä on 400 m³/d. Pohjavesialue kokonaisuudessaan kuuluu Punkaharjun luonnonsuojelualueeseen. Alueen pohjoisreunalle, rantavyöhykkeeseen on rakennettu siiviläputkikaivo (ks. kuva 3). Rantaimeytymisestä johtuen kaivosta käyttöön saatava pohjavesi ei pysy hyvälaatuisena. Ensimmäiset pohjavesitutkimukset Kuikonniemen alueella on suoritettu vuosina Tutkimusten tulokset on esitetty seuraavassa, työn lähtöaineistona olleessa tutkimusraportissa: Punkaharjun pohjavesitutkimus, Vesihallitus, Mikkelin vesipiirin vesitoimisto. 243 Miv 4: Pohjavesitutkimusaineiston lisäksi työn lähtöaineistona ovat olleet seuraavat suunnitelma-asiakirjat: Savonlinnan Punkasalmen, Punkaharjun ja Kuikonniemen pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Raportteja 24/2013.

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 6 (16) 3 TEHDYT TUTKIMUKSET 3.1 Kulennoisharju Maatutkaluotaukset Kuva 3 Kuikonniemen nykyinen vedenottokaivo Tutkimusalueella suoritettiin maatutkaluotauksia 12 tutkimuslinjalla, luotauslinjojen kokonaispituuden ollessa noin 8,1 km. Luotaukset suoritti Geo-Work Oy. Luotauksissa käytettiin 100 MHz:n antennia neljällä tutkimuslinjalla (yhteensä 0,91 km) ja 40 MHz:n antennia kahdeksalla tutkimuslinjalla (yhteensä 7,1 km). Mittauksissa 100 Mhz:n antennilla syvyysulottuvuus tutkimusalueella oli noin m ja 40 Mhz:n antennilla noin m. Maatutkalinjojen sijainti on esitetty piirustuksessa YMP-152-P ja liitteessä Kairaukset ja pohjaveden havaintoputkien asentaminen Maatutkaluotausten tulosten perusteella määritetyissä yhdeksässä tutkimuspisteessä (1/13 9/13), tutkimusalueen keski- ja kaakkoisosissa suoritettiin maaputkikairaukset, jotka ulotettiin kallionpintaan saakka ja kallionpinta varmistettiin 3 m kallioporauksella. Tutkimuspisteisiin asennettiin kairauksen yhteydessä Ø 52/60 mm muoviset pohjaveden havaintoputket (HP1/13 HP9/13). Maatutkaluotausten tulosten tulkinnan (kallionpinnan taso) tarkentamiseksi suoritettiin tutkimusalueella 3 kpl lisäkairauksia (tutkimuspisteet 10/13 12/13) marraskuussa Tutkimuspisteisiin asennettiin Ø 52/60 mm muoviset pohjaveden havaintoputket (HP10/13 HP12/13). Kairauspisteiden sijainti on esitetty piirustuksessa YMP-152-P

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 7 (16) Tutkimusalueen sedimentologinen ja hydrogeologinen tulkinta Tutkimusalueelta käytettävissä olevan aikaisemman tutkimusaineiston ja selvitystyön yhteydessä tehtyjen tutkimusten (kappaleet ja 3.1.2) tulosten perusteella tutkimusalueesta laadittiin sedimentologinen ja hydrogeologinen tulkinta. Tulkinta tarkennettiin täydentävien kairausten tulosten perusteella marraskuussa Tulkinnan laati FT Joni Mäkinen Turun yliopiston Maantieteen ja Geologian laitokselta. Tulkintaraportti, joka sisältää tulkitut maatutkaluotaustulokset on liitteenä Pohjavesinäytteiden otto ja analysointi Vedenjohtavuusmittaukset 3.2 Kuikonniemi Maatutkaluotaukset Tutkimuksen yhteydessä asennetuista pohjavesiputkista (HP1/13 HP3/13) ja HP5/13 HP9/13 otettiin pumppaamalla pohjavesinäytteet heinäkuussa Pohjavesinäytteistä analysoitiin ph, alkaliniteetti, ammonium, happi, hapenkyllästysaste, rauta, mangaani, kemiallinen hapenkulutus, nitraatti, sameus, väriluku ja kloridi. Pohjavesiputkesta HP9/13 otettiin uusintanäyte lokakuussa Uusintanäytteestä analysoitiin sameus, happi, rauta, mangaani ja kemiallinen hapenkulutus (KHT Mn ). Vesinäytteiden analyysitulokset ovat liitteenä 4. Tutkimustulosten perusteella valituissa tutkimuspisteissä HP1/13, HP8/13 ja HP9/13 suoritettiin vedenjohtavuusmittaukset Tutkimusalueella suoritettiin maatutkaluotauksia 7 tutkimuslinjalla, luotauslinjojen kokonaispituuden ollessa noin 2,5 km. Luotaukset suoritti Geo- Work Oy. Luotauksissa käytettiin 40 MHz antennia, jonka syvyysulottuvuus tutkimusalueella oli noin m. Maatutkalinjojen sijainti on esitetty piirustuksessa YMP-152-P sekä liitteessä Kairaukset ja pohjaveden havaintoputkien asentaminen Maatutkaluotausten tulosten perusteella määritetyissä kahdessa tutkimuspisteessä (1/13 ja 2/13) suoritettiin maaputkikairaukset. Tutkimuspisteisiin asennettiin kairauksen yhteydessä Ø 52/60 mm muoviset pohjaveden havaintoputket (HP1/13 ja HP2/13). Tutkimuspisteiden sijainti on esitetty piirustuksessa YMP-152-P Tutkimusalueen sedimentologinen ja hydrogeoliginen tulkinta Selvitystyön yhteydessä tehtyjen tutkimusten (kappaleet ja 3.2.2) tulosten perusteella tutkimusalueesta laadittiin sedimentologinen ja

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 8 (16) hydrogeologinen tulkinta. Tulkinnan laati FT Joni Mäkinen Turun yliopiston Maantieteen ja Geologian laitokselta. Tulkintaraportti, joka sisältää tulkitut maatutkaluotaustulokset on liitteenä Pohjavesinäytteiden otto ja analysointi Vedenjohtavuusmittaukset 4 TUTKIMUSTULOKSET 4.1 Kulennoisharjun tutkimusalue Maatutkaluotaukset Pohjaveden havaintoputkesta HP2/13 otettiin pumppaamalla pohjavesinäyte heinäkuussa Pohjavesinäytteestä analysoitiin ph, alkaliniteetti, ammonium, happi, hapenkyllästysaste, rauta, mangaani, kemiallinen hapenkulutus, nitraatti, sameus, väriluku ja kloridi. Vesinäytteen analyysitulokset ovat liitteenä 4. Tutkimustulosten perusteella valitussa tutkimuspisteessä HP2/13 suoritettiin vedenjohtavuusmittaukset Luotaustulosten tulkinnan perusteella lajittuneiden maakerrosten paksuus tutkimusalueella vaihtelee noin 3 metristä noin 30 metriin. Maakerrokset ovat ohuimmillaan tutkimusalueen luoteisosassa, tutkimuslinjan 10 keski- ja koillisosissa sekä tutkimuslinjalla 11. Myös muodostuman suuntaisen tutkimuslinjan 1 luoteispäässä kallionpinta kohoaa lähelle maanpinnan tasoa. Paksuimmat maakerrokset todettiin luotauksissa tutkimusalueen kaakkoisosassa, tutkimuslinjan 1 kaakkoispäässä. Kallionpinta kohoaa ylimmilleen tutkimusalueen luoteis- ja keskiosissa (noin ) sijaiten lähellä pohjavedenpinnan tasoa. Alimmillaan kallionpinta sijaitsee tutkimusalueen kaakkoispäässä tason +55 alapuolella. Pohjavesiesiintymän tarkennetun rakennetulkinnan mukaan kallionpinta nousee harjulaajentumien alueella (linjan 1 keskiosa sekä linjat 2, 3, 6 ja 7) huomattavasti tutkaraportissa (Geo-Work Oy 2013) tulkittua tasoa korkeammalle. Moreenipeitteinen kallionpinta kohoaa alueilla yleisesti tasolle ja pohjavesikerroksen paksuus ko. alueilla on yleisesti 5 10 m. Maakerrokset tutkimusalueella koostuvat luotaustulosten perusteella pääosin lajittuneesta hiekkavaltaisesta aineksesta. Kapea, karkearakeinen harjun ydinosa on luotauksissa paikannettu soranottoalueen eteläosassa tutkimuslinjalla 9, Suuri-Lepikkolammen lounaispuolisella tutkimuslinjalla 8 sekä tutkimusalueen kaakkoispäässä, Kerimäentien kohdalla. Laajimmat karkearakeiset kerrostumat sijoittuvat Tielammen sekä tutkimuslinjan 2 loppuosan väliselle alueelle. Pohjavedenpinta sijaitsee tutkimuslinjoilla noin 2 20 metrin syvyydellä maanpinnasta. Pohjavedenpinnan alapuolisten maakerrosten paksuus vaihtelee huomattavasti ja on rakennetulkinnan mukaan suurimmillaan tutkimusalueen kaakkoisosassa noin 20 metriä. Tutkalinjastolla ei havaittu yhtenäisiä, pohjavesiesiintymän katkaisevia kalliokynnyksiä. Suuri Lepikkolammen ja harjuselänteen välissä on

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 9 (16) rakennetulkinnan mukaan pitkä kapea moreenipeitteinen kallioselänne / drumliinimainen moreeniselänne, jotka muodostavat Suuri-Lepikkolammen ja harjumuodostuman väliin luode kaakko suuntaisen kynnyksen. Tutkimusleikkaus harjumuodostuman poikki alueen kaakkoisosassa johtavalta tutkimuslinjalta 6 on esitetty kuvassa 4. Kuva 4. Tutkimusleikkaus maatutkalinjalta 6 Maatutkaluotausten tulkintaraportti tutkimustuloksineen on liitteenä Kairaukset ja pohjaveden havaintoputkista tehdyt havainnot Maastotarkastelun sekä maatutkaluotausten tulosten perusteella kairaukset keskitettiin Suuri Lepikkolammen lounaispuoliselle, vedenhankinnan kannalta keskeiselle tutkimusalueen osalle sekä tutkimusalueen kaakkoisosaan, missä tutkimuksilla tarkennettiin tietoja kallionpinnan korkeusasemasta ja pohjaveden virtausyhteyksistä aiemmin tutkitun vedenottopaikan luoteis- ja kaakkoispuolilla. Harjukerrostumien paksuudet tutkimuspisteissä vaihtelevat välillä 15,0 29,6 m. Maakerrosten koostumus vaihtelee hienosta hiekasta kiviseen soraan. Soravaltaisia maakerroksia tavattiin kapeaan harjuytimeen sijoittuneissa tutkimuspisteissä 1/13, 2/13, 3/13, 7/13, 8/13, 9/13 sekä myöhemmin marraskuussa kairatussa tutkimuspisteessä 10/13. Kallionpinta sijaitsee tutkimuspisteissä 15,0 29,6 m syvyydellä, tasovälillä +63,60 +75,65. Kallionpinta on alimmillaan Suuri Lepikkolammen lounaispuolella, tutkimuspisteissä 5/13 ja 10/13 sekä ylimmillään lammen eteläpuolella, tutkimuspisteessä 4/13. Pohjaveden havaintoputkista tehtyjen mittaushavaintojen perusteella pohjavedenpinta sijaitsee tutkimuspisteissä noin 1-18 m syvyydellä maanpinnasta tasovälillä + 77,71 +79,11 (mittaukset ). Pohjavedenpinta on alimmillaan tutkimusalueen kaakkoispäässä tutkimuspisteessä 1/13 ja ylimmillään luoteisosassa sijaitsevassa tutkimuspisteessä 6/13.

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 10 (16) Tielammen pohjoispuolisella tutkimusalueella tutkimuspisteissä 2/13 ja 3/13 pohjavedenpinnan alapuoliset harjukerrostumat ovat heikosti lajittuneita ja moreenimaisia. Pohjavesipinnan alapuolisten lajittuneiden maakerrosten paksuus tutkimuspisteissä vaihtelee välillä noin 3 15 m. Maakerrosten koostumus vaihtelee hienosta hiekasta kiviseen soraan. Paksuimmat pohjavedenpinnan alapuoliset karkearakeiset maakerrokset tavattiin tutkimuspisteissä 1/13 (9 metriä hiekkaista soraa soraista hiekkaa) ja 7/13 (13 m hiekkaista soraa soraista hiekkaa) sekä myöhemmin kairatussa pisteessä 10/13 (15 m hiekkaa kivistä soraa). Pohjavedenpinnan alapuolisia soravaltaisia lajittuneita maakerroksia todettiin myös tutkimuspisteissä 8/13 (4 m hiekkaista soraa) ja 9/13 (4 m soraa). Kaikkiin tutkimuspisteisiin asennettiin pohjaveden havaintoputket (52/60 mm HDPE). Asennettujen havaintoputkien putkikortit kairaustuloksineen ovat liitteenä Pohjaveden laatumääritysten tulokset Vesinäytteet otettiin pumppaamalla pohjaveden havaintoputkista HP1/13 HP3/13 ja HP5/13-HP9/13. Tarkentava vesinäyte otettiin havaintoputkesta HP9/ Näytteenottoa edeltäneestä pumppauksesta huolimatta kaikkien tutkittujen vesinäytteiden sameusarvot olivat melko korkeat. Havaintoputkista HP1/13 ja HP2/13 otettujen näytteiden väriluvut olivat myös korkeat. Tutkimusalueen luoteisosassa, soranottoalueella sijaitsevasta havaintoputkesta HP7/13 pumpattu vesi on lähes hapetonta (happipitoisuus <0,2 mg/l). Pohjaveden rautapitoisuus (liukoinen rauta 7,1 mg/l) ja mangaanipitoisuus (liukoinen mangaani 0,11 mg/l) ovat korkeat, ylittäen selvästi talousvedelle asetetut laatusuositukset. Myös pohjaveden kloridipitoisuus (59 mg/l) on korkea. Myös lähimpänä kaakkoissuunnassa, soranottoalueen reunalla sijaitsevasta havaintoputkesta HP6/13 pumpatun veden rautapitoisuus (7,0 mg/l) ja mangaanipitoisuus (0,11 mg/l) ovat korkeat, ylittäen selvästi talousvedelle asetetut laatusuositukset. Tutkimusalueen keskiosassa, pääharjuselänteen reunalla sijaitsevasta havaintoputkesta HP9/12 pumpatun veden rautapitoisuus (0,35 mg/l) ja mangaanipitoisuus (0,17 mg/l) ovat myös lievästi koholla, ylittäen talousvedelle asetetut laatusuositukset. Myös tarkentavassa näytteenotossa (lokakuu 2013) veden rauta- ja mangaanipitoisuudet osoittautuivat korkeiksi. Havaintoputkista HP1/13, HP2/13, HP3/13, HP5/13 ja HP8/13 pumpattu vesi on hapekasta (happipitoisuudet 5,6 11,9 mg/l). Pohjaveden mangaanipitoisuus on näytetulosten perusteella koholla havaintoputken HP3/12 (liukoinen mangaani 0,12 mg/l) vesinäytteessä ja lievästi koholla myös havaintoputkien HP2/13 (liukoinen mangaani 0,04 mg/l) ja HP5/13 (liukoinen mangaani 0,04 mg/l) vesinäytteissä. Korkeaa sameusarvoa ja värilukua (HP1/13) sekä koholla olevaa mangaanipitoisuutta (HP3/13) lukuun ottamatta tutkitut vesinäytteet täyttävät tutkituilta osin talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja suositukset. Vesinäytteiden analyysitulokset ovat liitteenä 5.

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 11 (16) Vedenjohtavuusmittausten tulokset 4.2 Kuikonniemen tutkimusalue Maatutkaluotaukset Vedenjohtavuusmittausten tulosten perusteella kaikki tutkitut pisteet (HP1/13, HP8/13 ja HP9/13) soveltuvat vedenottokaivojen rakentamiseen. Yksityiskohtaiset tutkimustulokset on esitetty erillisessä tutkimusraportissa: Savonlinna Vesi. Kaivonpaikkatutkimukset Kulennoisharjun ja Kuikonniemen pohjavesialueilla. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 152-P Luotaustulosten perusteella lajittuneiden maakerrosten paksuus tutkimusalueella vaihtelee noin 15 metristä yli 40 metriin. Maakerrokset ovat ohuimmillaan tutkimusalueen pohjois-koillisosassa, tutkimuslinjan 1 koillispäässä. Paksuimmat maakerrokset todettiin luotauksissa Mustaniemessä, tutkimusalueen eteläosassa, tutkimuslinjalla 1. Maakerrokset tutkimusalueella koostuvat luotaustulosten perusteella pääosin lajittuneesta hiekkavaltaisesta aineksesta. Kapea, karkearakeinen harjun ydinosa johtaa tutkimusalueen poikki tutkimuslinjan 4 kohdalla. Pohjavedenpinta sijaitsee rantavyöhykkeillä lähellä maanpinnan tasoa ja on syvimmillään Mustaniemen lakiosissa, noin 20 metrin syvyydellä maanpinnasta. Pohjavedenpinnan alapuolisten maakerrosten paksuus vaihtelee huomattavasti ja on suurimmillaan noin 30 metriä. Kallionpinta kohoaa ylimmilleen Kuikonniemen koillisreunalla, tutkimuslinjan 1 koillispäässä sekä Mustaniemessä, tutkimuslinjan 2 keskiosissa (noin +60). Alimmillaan kallionpinta sijaitsee tutkimusalueen keskiosissa, harjuytimen kohdalla, tutkimuslinjalla 4 (tason +45 alapuolella). Pohjavesiesiintymän poikki johtava tutkimusleikkaus (linja 1) on esitetty kuvassa 5. Kuva 5 Tutkimusleikkaus Kuikonniemen tutkimusalueelta Maatutkaluotausten tulkintaraportti tutkimustuloksineen on liitteenä 2.

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 12 (16) Kairaukset ja pohjaveden havaintoputkista tehdyt havainnot Maastotarkastelun sekä maatutkaluotausten tulosten perusteella kairaukset sijoitettiin Kuikonniemeen, maatutkalinjan 6 länsipäähän (tutkimuspiste 1/13) sekä ydinharjun eteläpuolelle, maatutkalinjan 3 keskiosaan (tutkimuspiste 2/13). Tutkimuspisteessä 1/13 hiekkavaltaisten maakerrosten paksuudeksi todettiin 35,7 m. Maakerrokset koostuvat hienosta hiekasta sekä tutkimuspisteen pohjaosissa silttisestä hienosta hiekasta. Pohjavedenpinta todettiin noin 10,9 m syvyydellä maanpinnasta tasolla +76,28 (mittaus ). Kallionpinta tutkimuspisteessä sijaitsee tasolla + 51,49. Tutkimuspisteessä 2/13 hiekka soravaltaisten lajittuneiden maakerrosten kokonaispaksuudeksi todettiin 30,7 m. Maakerrokset koostuvat 20,2 m syvyyteen hienosta hiekasta, sen alapuolella 28,3 m syvyyteen keskirakeisesta hiekasta sekä alimpana, 30,7 m syvyyteen saakka hiekkaisesta sorasta. Lajittuneiden harjukerrostumien alapuolella tavataan kivistä soramoreenia, joka ulottuu 34,0 m:n kairaussyvyyteen saakka. Pohjavedenpinta todettiin 6,42 m syvyydellä, tasolla + 76,23 (mittaus ). Kallionpintaa tutkimuspisteessä ei varmistettu kairaamalla, mutta kairaustulosten perusteella se sijaitsee tason +48,65 alapuolella. Tutkimuspisteisiin asennettiin pohjaveden havaintoputket (52-60 mm HDPE). Asennettujen havaintoputkien putkikortit kairaustuloksineen ovat liitteenä Pohjaveden laatumääritysten tulokset Vedenjohtavuusmittausten tulokset Vesinäyte otettiin pumppaamalla havaintoputkesta HP2/13. Näytteenottoa edeltäneestä pumppauksesta huolimatta vesinäytteen sameusarvo oli huomattavan korkea. Pumpattu vesi on hapekasta (happipitoisuus 11,9 mg/l). Pohjaveden mangaanipitoisuus on näytetulosten perusteella lievästi koholla (liukoinen mangaani 0,04 mg/l), alittaen kuitenkin talousvedelle asetetut laatusuositukset. Korkeaa sameusarvoa lukuun ottamatta tutkittu vesinäyte täyttää tutkituilta osin talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja suositukset. Vesinäytteen analyysitulokset ovat liitteenä 4. Vedenjohtavuusmittausten tulosten perusteella tutkittu piste HP2/13 soveltuu vedenottokaivon rakentamiseen. Yksityiskohtaiset tutkimustulokset on esitetty erillisessä tutkimusraportissa: Savonlinna Vesi. Kaivonpaikkatutkimukset Kulennoisharjun ja Kuikonniemen pohjavesialueilla. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 152-P

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 13 (16) 5 JOHTOPÄÄTÖKSET 5.1 Kulennoisharjun tutkimusalue Tutkimustulosten perusteella tutkimusalueen luoteisosassa kallionpinta kohoaa lähelle pohjavedenpinnan tasoa, pohjavesikerroksen paksuuden ollessa enimmäkseen 5-10 m. Maa-aines on pääosin hienoa hiekkaa. Vähäinen kerrospaksuus ja maa-aineksen koostumus heikentävät tutkimusalueen luoteisosan soveltuvuutta vedenhankintaan. Tutkimusalueen keski- ja kaakkoisosissa (ks. kuva 6) harjumuodostuman kapean ydinosan kulku on selvästi paikannettavissa. Maatutka-aineiston perusteella kallio ei muodosta selviä pohjaveden virtausta estäviä kynnyksiä. Kallionpinta kohoaa ylimmilleen tutkimusalueen luoteis- ja keskiosissa (noin ) sijaiten lähellä pohjavedenpinnan tasoa. Alimmillaan kallionpinta sijaitsee tutkimusalueen kaakkoispäässä tason +55 alapuolella. Pohjavesiesiintymän tarkennetun rakennetulkinnan mukaan kallionpinta nousee ydinosaa reunustavien harjulaajentumien alueella sekä alueen keskiosassa yleisesti tasolle ja pohjavesikerroksen paksuus ko. alueilla on noin 5 10 m. Pohjavedenpinta on alimmillaan tutkimusalueen kaakkoispäässä ja ylimmillään laajan maa-ainestenottoalueen kaakkoispäässä. Tutkimuspisteen HP6/13 sijoittuvalta pohjavedenjakajalta pohjaveden virtaus suuntautuu luoteis- ja kaakkoissuuntiin. Pohjavedenpinnan alapuolisten maakerrosten paksuus vaihtelee huomattavasti ja on rakennetulkinnan mukaan suurimmillaan tutkimusalueen kaakkoisosassa noin 20 metriä. Laajimmat karkearakeiset kerrostumat sijoittuvat Tielammen sekä tutkimuslinjan 2 loppuosan väliselle alueelle sekä Suuri Lepikkolammen lounaispuolisella harjualueen osalla (ks. kuva 6). Kairaustulosten ja maanäytehavaintojen perusteella tutkimusalueella tavataan tutkimuspisteissä 1/13, 5/13, 7/13, 8/13 ja 9/13 pohjavesitason alapuolella lajittuneita hiekka soravaltaisia maakerroksia, jotka rakeisuuden perusteella arvioituna soveltuvat vedenottoon. Tutkimusalueen luoteisosassa (tutkimuspiste 7/13) vedenottomahdollisuuksia heikentävät pohjaveden laatuominaisuudet (korkea rauta- ja mangaanipitoisuus). Pohjavesiesiintymän rakennetulkinnan mukaan tutkimuspiste sijoittuu kalliokohoumaan rajoittuvaan supparakenteeseen (ks. kuva 6), mikä saattaa osaltaan vaikuttaa todettuihin vedenlaatuominaisuuksiin. Myös tutkimusalueen keskiosassa sijaitsevassa pisteessä HP9/13 pohjaveden rauta- ja mangaanipitoisuudet ovat koholla.

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 14 (16) 5.2 Kuikonniemen tutkimusalue Kuva 6. Kulennoisharjun rakennetulkintakartta Pohjaveden laatuominaisuudet, pohjavedenpinnan alapuolisten maakerrosten koostumus ja paksuus sekä vedenjohtavuusmittausten tulokset huomioiden parhaiten vedenottoon soveltuvat tutkimuspisteet 8/13 (pohjavesitason alapuolella noin 4 m hiekkaista soraa) ja 1/13 (pohjavesitason alapuolella noin 9 metriä soraista hiekkaa hiekkaista soraa). Molemmissa tutkimuspisteissä pohjavesi täyttää tutkituilta laatuominaisuuksiltaan talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja suositukset. Tarkentavien tutkimusten yhteydessä kairatussa tutkimuspisteessä 10/13 todettiin pohjavesitason alapuolella paksut karkearakeiset maakerrokset. Kairaushavaintojen perusteella arvioituna myös piste 10/13 saattaa tulla kyseeseen vedenottokohteena, korvaten tällöin tutkimuspisteen 8/13. Tutkimusalueen rakennetulkinnan (liite 2) mukaan harjulaajentumat (Kuikonniemi ja Mustaniemi) koostuvat jään reuna-aseman railoihin kerrostuneista sedimenteistä, joiden koostumus on syntyolosuhteista johtuen vaihtelevaa. Kallionpinta on alueella huomattavan alhaalla, eikä kallionpinnan tasoilla ole vaikutusta pohjaveden virtausyhteyksiin. Pohjavesikerroksen paksuus on yleisesti m. Karkein aines sijoittuu pääharjuselänteeseen ja sen lähiympäristöön, erityisesti sivulle suuntautuviin, harjulaajentumien syöttökohtiin (ks. kuva 7).

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 15 (16) 6 JATKOTOIMENPITEET 6.1 Kulennoisharjun tutkimusalue Kuva 7 Kuikonniemen rakennetulkintakartta Kairaustulosten ja maanäytehavaintojen perusteella tutkimuspisteessä 2/13 tavataan pohjavesitason alapuolella lajittuneita hiekka soravaltaisia maakerroksia (noin 10 m hiekkaa hiekkaista soraa), jotka rakeisuuden perusteella arvioituna soveltuvat hyvin vedenottoon. Vedenlaatumääritysten perusteella pohjavesi täyttää tutkituilta laatuominaisuuksiltaan talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja suositukset. Pohjavesialueelta jatkuvasti käyttöön saatavan pohjaveden määrän, pohjaveden laadun pysyvyyden sekä vedenoton ympäristövaikutusten selvittämiseksi ehdotetaan tutkimuspisteissä HP1/13 ja HP8/13 suoritettavaksi koepumppaukset. Molemmissa tutkimuspisteissä koepumppaus edellyttää koekaivon rakentamista ja pumppauksen suorittamista kaivosta uppopumpulla. Kulennoisharjulla parhaat vedenjohtavuudet on todettu aiemmin tutkitussa, Tielammen pohjoispuolisessa tutkimuspisteessä HP16/04. Vesipintahavaintojen perusteella alueelta käyttöön saatava pohjavesi muodostuu tutkimuspisteen luoteispuolisella valuma-alueella. Koko pohjavesiesiintymästä (myös esiintymän kaakkoisosasta) käyttöön saatavan kokonaisvesimäärän selvittämiseksi koepumppaus tulisi suorittaa samanaikaisesti sekä tutkimuspisteistä HP1/13 ja HP8/13 että tutkimuspisteestä HP16/04. Tutkimuspisteen 10/13 soveltuvuus vedenottoon voidaan tarvittaessa selvittää havaintoputkesta otettavan ja analysoitavan vesinäytteen sekä putkessa suoritettavan vedenjohtavuusmittauksen avulla.

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 16 (16) 6.2 Kuikonniemen tutkimusalue Pohjavesialueelta jatkuvasti käyttöön saatavan pohjaveden määrän, pohjaveden laadun pysyvyyden sekä vedenoton ympäristövaikutusten selvittämiseksi ehdotetaan tutkimuspisteessä HP2/13 suoritettavaksi koepumppaus. Pumppaus edellyttää koekaivon rakentamista ja pumppauksen suorittamista kaivosta uppopumpulla. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Hyväksynyt: Timo Lempinen Toimialajohtaja, DI Laatinut: Jussi Arjas Suunnittelupäällikkö, FM

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Liite 1 Tutkimuskohteiden sijaintikartta

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Liite 2 Maatutkaluotausten tulkintaraportti

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Liite 3 Havaintoputkien putkikortit

21 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Liite 4 Vesinäytteiden analyysitulokset

Lisätutkimukset Kulennoisharjun pohjavesialueella

Lisätutkimukset Kulennoisharjun pohjavesialueella S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SAVONLINNAN VESI Lisätutkimukset Kulennoisharjun pohjavesialueella VARMA-VESI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 152 P23708 Tutkimusraportti 1 (6) J.Arjas Sisällysluettelo

Lisätiedot

Povenkankaiden pohjavesitutkimukset

Povenkankaiden pohjavesitutkimukset S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SAVONLINNAN VESI Povenkankaiden pohjavesitutkimukset VARMA-VESI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 152 P21435 Tutkimusraportti 1 (9) J.Arjas Sisällysluettelo 1 Yleistä...

Lisätiedot

Yhteenveto VARMA-VESI kohteiden pohjavesitutkimuksista

Yhteenveto VARMA-VESI kohteiden pohjavesitutkimuksista SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SAVONLINNAN VESI Yhteenveto VARMA-VESI kohteiden pohjavesitutkimuksista VARMA-VESI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Yhteenveto 1 (6) E. Kallio, J. Arjas Sisällysluettelo 1 Yleistä...

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki. Kerimäen Hälvän pohjavesitutkimukset P26984P001 VARMA-VESI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.5.2015

Savonlinnan kaupunki. Kerimäen Hälvän pohjavesitutkimukset P26984P001 VARMA-VESI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.5.2015 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Savonlinnan kaupunki Kerimäen Hälvän pohjavesitutkimukset VARMA-VESI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.5.2015 P26984P001 1 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 2 2 TUTKIMUSALUE

Lisätiedot

Lisätutkimukset Lähteelän pohjavesialueella

Lisätutkimukset Lähteelän pohjavesialueella S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SAVONLINNAN VESI Lisätutkimukset Lähteelän pohjavesialueella VARMA-VESI Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.11.2012 152-P19621 Tutkimusraportti 1 (2)

Lisätiedot

TUTKIMUSSUUNNITELMA TYÖNUMERO: E27030 SOTKAMON KUNTA RIMPILÄNNIEMEN POHJAVESIALUEEN TUTKIMUSSUUNNITELMA 16.6.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

TUTKIMUSSUUNNITELMA TYÖNUMERO: E27030 SOTKAMON KUNTA RIMPILÄNNIEMEN POHJAVESIALUEEN TUTKIMUSSUUNNITELMA 16.6.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU TUTKIMUSSUUNNITELMA TYÖNUMERO: E27030 SOTKAMON KUNTA RIMPILÄNNIEMEN POHJAVESIALUEEN TUTKIMUSSUUNNITELMA SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Muutoslista VALMIS ATA ATA TKIV LUONNOS Muutos Päiväys Hyväksynyt Tarkastanut

Lisätiedot

SEVERI HANKE YHTEENVETO POHJA- VESITUTKIMUKSISTA

SEVERI HANKE YHTEENVETO POHJA- VESITUTKIMUKSISTA Tilaaja Mikkelin vesilaitos Asiakirjatyyppi Selvitysraportti Päivämäärä 10.11.2015 Viite 1510014760 SEVERI HANKE YHTEENVETO POHJA- VESITUTKIMUKSISTA 1 Päivämäärä 10.11.2015 Laatija Tarkastaja Jarmo Koljonen

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 19 Savonlinnan seutu

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 19 Savonlinnan seutu Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 19 2.3 Rantasalmi Rantasalmen kunnan alueelta valittiin kaksi potentiaalista kohdetta, joista Varpasharjun alueella suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko 1 ja

Lisätiedot

Koepumppaus Seppäharjun alueella

Koepumppaus Seppäharjun alueella S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SAVONLINNAN VESI Koepumppaus Seppäharjun alueella VARMA-VESI Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 14.10.2013 152-P21631 Tutkimusraportti 1 (7) J.Arjas

Lisätiedot

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa LIITE 1 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Liite PUTKIKORTTI JA KAIRAUSPÖYTÄKIRJA Havaintoputken asennus pvm 7.4.2015 Putkikortin päivitys pvm 10.4.2015 Tutkimuspaikka Kerimäki, Hälvän alueen pohjavesiselvitys

Lisätiedot

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Tilaaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.7.2014 Viite 1510013222 VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Päivämäärä 2.7.2014 Laatija

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

MAATUTKALUOTAUS JÄMIJÄRVEN LAUTTAKANKAALLA 17.9.2009

MAATUTKALUOTAUS JÄMIJÄRVEN LAUTTAKANKAALLA 17.9.2009 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LÄNSI-SUOMEN YKSIKKÖ TYÖRAPORTTI 28.10.2009 Miikka Paalijärvi Lounais-Suomen ympäristökeskus MAATUTKALUOTAUS JÄMIJÄRVEN LAUTTAKANKAALLA 17.9.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 79 Mikkelin seutu

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 79 Mikkelin seutu Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 79 2.3 Hirvensalmi Hirvensalmen kunnan alueella tehtiin tutkimuksia kahdessa kohteessa, joista Iso-Lautharjulla suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko 1 ja karttakuva

Lisätiedot

Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialueet A ja B KEMIJÄRVI

Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialueet A ja B KEMIJÄRVI Dnro LAPELY/4210/2015 Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys pohjavesialueet 12320109 A ja 12320109 B KEMIJÄRVI 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295

Lisätiedot

Etelä-Savon ympäristökeskus Dnro ESA-2004-V-105, ESA-2005-V-8-322, ESA-2006-V-26-322, ESA- 2006-V-49-322, 0500V0073-322 5.12.2006

Etelä-Savon ympäristökeskus Dnro ESA-2004-V-105, ESA-2005-V-8-322, ESA-2006-V-26-322, ESA- 2006-V-49-322, 0500V0073-322 5.12.2006 - Itä-Savon pohjavesitutkimukset 2006 Savonlinnan ja Kerimäen alueella Etelä-Savon ympäristökeskus Dnro ESA-2004-V-105, ESA-2005-V-8-322, ESA-2006-V-26-322, ESA- 2006-V-49-322, 0500V0073-322 5.12.2006

Lisätiedot

INKOON POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

INKOON POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INKOON KUNTA, INKOON VESILAITOS JA UUDENMAAN ELY- KESKUS INKOON POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Maija Aittola Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialue , SODANKYLÄ

Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialue , SODANKYLÄ Dnro LAPELY/423/2017 Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys pohjavesialue 12758209, SODANKYLÄ 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295 037 000 PL 8060

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 3697 SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET 1 2. TUTKIMUSTULOKSET 1 2.1 Rakennuspaikka

Lisätiedot

Hanhikankaan rakennetutkimus ja virtausmallinnus

Hanhikankaan rakennetutkimus ja virtausmallinnus Hanhikankaan rakennetutkimus ja virtausmallinnus Geologi Tapio Väänänen, Geologian tutkimuskeskus, Kuopio Projektin tulosten esittely 25.4.2016 Kohde: Mikkelin pohjavesien suojelun yhteistyöryhmä Paikka:

Lisätiedot

LAHELANPELTO II ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LAHELAN VEDENOTTAMON VEDENOTON VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LAHELANPELTO II ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LAHELAN VEDENOTTAMON VEDENOTON VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Tilaaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 21.3.2014 Viite 1510011399 LAHELANPELTO II ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LAHELAN VEDENOTTAMON VEDENOTON VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LAHELANPELTO

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 3 Savonlinnan seutu

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 3 Savonlinnan seutu Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 3 2.2 Heinävesi Heinäveden kunnan alueella tehtiin tutkimuksia kolmessa kohteessa, joista Konttilanlehdon Hepoharjun alueilla suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko

Lisätiedot

Nähtävänä pito ja mielipiteiden esittäminen

Nähtävänä pito ja mielipiteiden esittäminen KUULUTUS VARELY/3982/2016 18.1.2018 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien Motellin pohjavesialueen kartoitusta ja luokitusta Mynämäen kunnan alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Koivukumpu A, B ja C sekä Näätämö A ja B pohjavesialueiden luokitteluun liittyvä selvitys INARI

Koivukumpu A, B ja C sekä Näätämö A ja B pohjavesialueiden luokitteluun liittyvä selvitys INARI Dnro LAPELY/3146/2015 Koivukumpu A, B ja C sekä Näätämö A ja B pohjavesialueiden luokitteluun liittyvä selvitys INARI 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295 037 000 PL

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 146 Savonlinnan seutu

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 146 Savonlinnan seutu Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 146 2.7 Savonlinna Savonlinnan kaupungin alueelta valittiin kymmenen potentiaalista kohdetta, joista Tetrikankaan ja Ryöpänharjun alueilla suoritettiin jatkotutkimuksia

Lisätiedot

Juurikankaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys Pohjavesialue INARI

Juurikankaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys Pohjavesialue INARI Dnro LAPELY/3146/2015 Juurikankaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys Pohjavesialue 12 148 208 INARI 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295 037 000 PL 8060

Lisätiedot

Maa-aines- ja pohjavesitutkimukset Repomäellä

Maa-aines- ja pohjavesitutkimukset Repomäellä Maankäyttö ja ympäristö Dnro K594/42/2004 31.12.2009 Kuopio Maa-aines- ja pohjavesitutkimukset Repomäellä Rudus Oy, Siilinjärven kunta Tutkimusraportti no 13/2009 Maa-aines- ja pohjavesitutkimukset Repomäellä

Lisätiedot

Ylitornion kunnan pohjavesialueiden luokitusten muutokset

Ylitornion kunnan pohjavesialueiden luokitusten muutokset LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/460/2017 Etelä-Savo 13.2.2017 Ylitornion kunta Alkkulanraitti 55 95600 Ylitornio Ylitornion kunnan pohjavesialueiden luokitusten muutokset Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta

Lisätiedot

Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo. Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen rakennettavuusselvitys

Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo. Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen rakennettavuusselvitys Knowledge taking people further --- MIKKELIN VESILAITOS Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen rakennettavuusselvitys Yhteenveto 16.2.2009 Viite 82122478 Versio 1 Pvm 16.2.2009

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 28.12.21 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 3 Mikkelin seutu

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 3 Mikkelin seutu Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 3 2.1 Kangasniemi Kangasniemen kunnan alueella tehtiin tutkimuksia viidessä kohteessa, joista Kylmäkorvessa ja Haarajoella suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Hausjärven kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 30.6.

HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Hausjärven kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 30.6. Vastaanottaja Hausjärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.6.2016 Viite 1510025613 HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Lisätiedot

LAUSUNTO. Pohjavesilausunto Siikalatvan Kestilän Kokkonevan tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotuksesta

LAUSUNTO. Pohjavesilausunto Siikalatvan Kestilän Kokkonevan tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotuksesta Pöyry Finland Oy LAUSUNTO Viite Sivu 1 (5) Pohjavesilausunto Siikalatvan Kestilän Kokkonevan tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotuksesta 1 POHJAVESIOLOSUHTEET Kaava-alueen lounaisosa sijoittuu Palokankaan

Lisätiedot

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA RAPORTTI 1 (5) Rovaniemen kaupunki Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Hallituskatu 7, PL 8216 96100 ROVANIEMI ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA YLEISTÄ

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

Maskun kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Maskun kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/3793/2016 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Maskun kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS

LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11294 SKOL jäsen LINTUMETSÄN ALUETUTKIMUS Lepsämäntie 01800 KLAUKKALA POHJATUTKIMUSRAPORTTI 15.12.2011 Liitteenä 4 kpl pohjatutkimuspiirustuksia: - 001 pohjatutkimusasemapiirros 1:1000-002

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

RAKENTAMISEN AIKAINEN POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA

RAKENTAMISEN AIKAINEN POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA RAKENTAMISEN AIKAINEN POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA SUNSHINE KAIDI NEW ENERGY GROUP, KEMI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIMIKM FILAHD 11.5.2017 FIMIKM FILAHD 21.9.2016 FIMIKM FILAHD Lauri Joronen

Lisätiedot

Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.04.2014 Laatija Tarkastaja Iikka Hyvönen Jari Hirvonen SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 18.1.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

KUIVAKOLUN KAATOPAIKKA

KUIVAKOLUN KAATOPAIKKA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TOIVAKAN KUNTA KUIVAKOLUN KAATOPAIKKA Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.8.2017 P25062P004 Tutkimusraportti 1 (3) Pitkänen Alisa 17.8.2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lemminkäinen Infra Oy SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ

Lemminkäinen Infra Oy SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ 16UEC0035 1 Lemminkäinen Infra Oy 29.10.2012 Maa-ainesten ottaminen pohjavedenpinnan ala- ja yläpuolelta Alhonmäen alueella, Siikajoki SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ 1.

Lisätiedot

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 2 5 6 5 7 7 1. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si 3 3.a Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 1. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö paaluperustus 5-12m kadut, pihat mahd. kalkkipilarointi

Lisätiedot

POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA

POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA POHJAVEDEN TARKKAILUSUUNNITELMA SUNSHINE KAIDI NEW ENERGY GROUP, KEMI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIMIKM FILAHD Lauri VALMIS Joronen 11.5.2017 FIMIKM FILAHD Lauri VALMIS Joronen 21.9.2016 FIMIKM

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 10 Pieksämäen seutu

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 10 Pieksämäen seutu Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 10 2.2 Juva Juvan kunnan alueelta tutkittiin seitsemän kohdetta, joissa oli yhdeksän osa-aluetta (taulukko 1 ja karttakuva 1). Kohteiden pinta-ala oli yhteensä

Lisätiedot

Tarvaalan tilan rakennettavuusselvitys

Tarvaalan tilan rakennettavuusselvitys SAARIJÄRVEN KAUPUNKI P17623 21.8.2012 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO: 1 YEISTÄ... 3 2 TUTKIMUKSET... 3 3 POHJASUHTEET... 3 4 ALUEEN RAKENNETTAVUUS... 4 4.1 Yleistä... 4 4.2 Rakennukset... 4 4.3 Kunnallistekniikka...

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 9.11.2009 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 11.12.2009 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936 Työnro 150056 Tammelan stadion Rakennettavuusselvitys 24.6.2015 2 (6) Tammelan stadion Työnro 150056 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 3 Tutkimuskohde... 3 Tehdyt tutkimukset...

Lisätiedot

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS INSINÖÖRITOIMISTO e-mail: severi.anttonen@kolumbus.fi Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 2017 TALMAN OSAYLEISKAAVA-ALUE SIPOO KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN

Lisätiedot

Selvitys, pääsijaintikunnaltaan Kihniön pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkistamisesta

Selvitys, pääsijaintikunnaltaan Kihniön pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkistamisesta Selvitys 1 (8) Selvitys, pääsijaintikunnaltaan Kihniön pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkistamisesta Tausta Pohjavesialueen määritelmä sisällytettiin ympäristönsuojelulakiin (YSL 5 ) ja pohjavesialueiden

Lisätiedot

GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS

GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS Vastaanottaja Kangasalan kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä Rev A 27.10.2015 GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS TARASTENJÄRVEN ASEMA- KAAVA-ALUE 740 KANGASALA TÄMÄ RAPORTTI KORVAA

Lisätiedot

Sauvon pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Sauvon pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/767/2017 8.5.2017 Sauvon pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Sauvon kunnan pohjavesialueiden

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 30.11.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteutti tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Pohjois-Savon PaMa -hanke

Pohjois-Savon PaMa -hanke GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio 2.5.2015 Pohjois-Savon PaMa -hanke Pohjavedenpinnan alaisten maa-ainesten tutkimus kahdeksalla harjukohteella Pohjois-Savon alueella Arto Hyvönen Anu

Lisätiedot

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS 7330 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS 4.11.2013 PARIKKALA 4.11.2013 7330 mh/pkm/po 2 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS 1 YLEISTÄ Parikkalan kunnan toimeksiannosta

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 17.5.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/3648/2016 13.2.2017 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Euran kunnan pohjavesialueiden luokitukset vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä

Lisätiedot

Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus)

Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus) Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus) Myrskylä, Hyövinkylä Kiinteistöt:Tyskas, Sportplanen, Sorala Omistaja: SISÄLLYS 1 Hankkeen taustatiedot... 3 2 Pohjaveden tarkkailupaikka... 3 3 Tarkkailuohjelma...

Lisätiedot

Rauman kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Rauman kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY 43012016 10.8.2017 Liitteet 1 kpl Rauman kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Sotkamon pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutokset

Sotkamon pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutokset LIITE/Kuulutus KAIELY/576/2017 Sotkamon pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutokset Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain

Lisätiedot

Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Sodankylä

Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Sodankylä LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/423/2017 Etelä-Savo 13.2.2017 Sodankylän kunta Jäämerentie 1 (PL 60) 99601 Sodankylä Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Sodankylä Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta

Lisätiedot

TURPEENSALMEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN POHJAVESI- JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS

TURPEENSALMEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN POHJAVESI- JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy NASTOLAN KUNTA TURPEENSALMEN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN POHJAVESI- JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS Raportti 0521-P10495001 2.11.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Turpeensalmen osayleiskaava-alueen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS 78, MAAPERÄ- JA POHJAVESITARKASTELU

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS 78, MAAPERÄ- JA POHJAVESITARKASTELU Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.4.2016 Viite 1510026179 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS 78, MAAPERÄ- JA POHJAVESITARKASTELU HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS RAKENNETTAVUUSSEVITYS PAIMIO MEIJERITIEN ÄNSIOSAN ASEMAKAAVA 9.11.2015 1 (5) _Rakennettavuusselvitys1.docx Sisältö 1 Yleistä... 3 2 Tehdyt tutkimukset... 3 2.1 Mittaukset... 3 2.2 Pohjatutkimukset... 3

Lisätiedot

ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS, UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS BRINKINMÄEN POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA

ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS, UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS BRINKINMÄEN POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA FCG Planeko Oy ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS, UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS BRINKINMÄEN POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA 0101-D1345 19.11.2008 I Brinkinmäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 9 03.02.2015

Rakennus- ja ympäristölautakunta 9 03.02.2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 9 03.02.2015 RUDUS OY, POHJAVEDENPINNAN ALAPUOLELLE ULOTTUVAA MAA-AINEKSEN OTTAMISTA KOSKEVA HAKEMUS DNRO ESAVI/8241/2014, SONDBY, LAUSUNTO ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOLLE

Lisätiedot

PINNOITETTAVIEN ALUEIDEN VAIKUTUS POHJAVEDEN MUODOSTUMISEEN BIOJALOSTAMON HANKEALUEELLA

PINNOITETTAVIEN ALUEIDEN VAIKUTUS POHJAVEDEN MUODOSTUMISEEN BIOJALOSTAMON HANKEALUEELLA SUNSHINE KAIDI NEW ENERGY GROUP, KEMI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FILAHD 21.9.2016 FILAHD Lauri Joronen Lauri Joronen VALMIS LUONNOS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS

Lisätiedot

VALTATIEN 6 KOHDALLA

VALTATIEN 6 KOHDALLA NAPAN POHJAVESIALUEEN SUOJAUSTARVE VALTATIEN 6 KOHDALLA Pekka Vallius GeoPex Oy Kouvola 30.12.2010 16.3T-1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. JOHDANTO... 1 2. POHJAVESIALUEEN GEOLOGIA.. 1 3. POHJAVESIALUEEN HYDROGEOLOGIA...

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Pyhärannan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/4298/2016 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Pyhärannan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

GEOLOGIA. Evon luonto-opas

GEOLOGIA. Evon luonto-opas Evon luonto-oppaan tekemiseen on saatu EU:n Life Luonto -rahoitustukea GEOLOGIA Korkokuva Evon Natura 2000 -alueen pohjois-, itä- ja länsireunoilla maasto kohoaa aina 180 m meren pinnan yläpuolelle asti.

Lisätiedot

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY TEBOIL AB ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI Pohjaveden laadun tarkkailu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2013 1160-P20618 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 26.2.2010 Viite 82127893 SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 6.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 23.5.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere RAKENNETTAVUUSSELVITYS ASEMAKAAVAN MUUTOSTA VARTEN 1. YLEISTÄ Selvityksen kohde on asemakaava-alue Tampereen keskustan

Lisätiedot

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/3648/216 13.2.217 Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Euran kunnan pohjavesialueiden

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Ruskon kunnan alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Ruskon kunnan alueella KUULUTUS VARELY/4299/2016 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Ruskon kunnan alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Multimäki II rakennettavuusselvitys

Multimäki II rakennettavuusselvitys Multimäki II rakennettavuusselvitys ERILLISLIITE 2 1 / 27 12.8.2014 1 (8) Multimäki II rakennettavuusselvitys TIE21218 Joensuun kaupunki SUUNNITTELUKOHDE Teemu Tapaninen 12.8.2014 Multimäki II rakennettavuusselvitys

Lisätiedot

Pieksämäen Metsäpalstan maa-ainesalueen maa-ainesluvan muutoshakemus

Pieksämäen Metsäpalstan maa-ainesalueen maa-ainesluvan muutoshakemus Hakemus 29.11.2017 Sivu 1/3 Keski-Savon ympäristötoimi Ympäristösihteeri Hanna Kakriainen Pieksämäen Metsäpalstan maa-ainesalueen maa-ainesluvan muutoshakemus Metsäpalstan maa-ainesalue sijaitsee Pieksämäen

Lisätiedot

Evijärven kunta Viskarinaukio Evijärvi. Evijärven kunnan pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutokset

Evijärven kunta Viskarinaukio Evijärvi. Evijärven kunnan pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutokset Lausuntopyyntö Dnro EPOELY/1288/2017 2962017 Evijärven kunta Viskarinaukio 3 62500 Evijärvi Evijärven kunnan pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutokset Tässä kirjeessä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KÄRÄNGÄNMÄEN POHJAVESIALUEEN GEOLOGINEN RAKENNETUTKIMUS

SIILINJÄRVEN KÄRÄNGÄNMÄEN POHJAVESIALUEEN GEOLOGINEN RAKENNETUTKIMUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio 30.11.2012 8/2014 Pohjois-von elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/liikenne- ja infrastruktuurit sekä ympäristö ja luonnonvarat Siilinjärven kunta Geologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

Selvitys kunnostusojituksen vaikutuksista pohjaveteen välikatsaus Kokkolan Patamäen pohjavesialueen kunnostusojitushankkeeseen

Selvitys kunnostusojituksen vaikutuksista pohjaveteen välikatsaus Kokkolan Patamäen pohjavesialueen kunnostusojitushankkeeseen Selvitys kunnostusojituksen vaikutuksista pohjaveteen välikatsaus Kokkolan Patamäen pohjavesialueen kunnostusojitushankkeeseen Maiju Ikonen EPO ELY, AKV-yksikkö, vesihuoltoryhmä Patamäen pohjavesialueen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA VEIKKOLAN KOULU II-VAIHE KORTTELI 123, VEIKKOLA KIRKKONUMMI KARTOITUS JA POHJATUTKIMUS

KIRKKONUMMEN KUNTA VEIKKOLAN KOULU II-VAIHE KORTTELI 123, VEIKKOLA KIRKKONUMMI KARTOITUS JA POHJATUTKIMUS 9757 KIRKKONUMMEN KUNTA VEIKKOLAN KOULU II-VAIHE KORTTELI 123, VEIKKOLA KIRKKONUMMI KARTOITUS JA POHJATUTKIMUS 31.3.2003 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09)

Lisätiedot

KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013

KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013 KIRKKORANTA KERIMÄKI ALUEEN MAAPERÄKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 15.2.2013 Viite 8214459921 Versio 1 Pvm 15.2.2013 Hyväksynyt Tarkistanut Ari Könönen Kirjoittanut Jari Hirvonen 1 1. YLEISTÄ Tilaajan toimeksiannosta

Lisätiedot

16.3T-1. Tutkimusselostus: Vt 6, Taavetti Lappeenranta, Rantsilanmäen pohjavesialueen maatutkaluotaus

16.3T-1. Tutkimusselostus: Vt 6, Taavetti Lappeenranta, Rantsilanmäen pohjavesialueen maatutkaluotaus 16.3T-1 Tutkimusselostus: Vt 6, Taavetti Lappeenranta, Rantsilanmäen pohjavesialueen maatutkaluotaus 2 (5) Vt 6, Taavetti Lappeenranta, Rantsilanmäen pohjavesialueen maatutkaluotaus Yleistä Tämä tutkimus

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Turun kaupungin alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Turun kaupungin alueella KUULUTUS VARELY/536/2017 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Turun kaupungin alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

1 Rakennettavuusselvitys

1 Rakennettavuusselvitys 1 Rakennettavuusselvitys 1.1 Toimeksianto Rakennettavuusselvityksen tavoitteena on ollut selvittää kaavarunko-/asemakaava-alueen pohjaolosuhteet ja alueen soveltuvuus rakentamiseen sekä antaa yleispiirteiset

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 6.7.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

ALAVUDEN KAUPUNKI HIMANEN 3 MAAPERÄ- JA POHJAVESITUTKI- MUS

ALAVUDEN KAUPUNKI HIMANEN 3 MAAPERÄ- JA POHJAVESITUTKI- MUS ALAVUDEN KAUPUNKI HIMANEN 3 MAAPERÄ- JA POHJAVESITUTKI- MUS MAAPERÄ- JA POHJAVESITUTKIMUS Tarkastus Päivämäärä 8.3.2011 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Pekka Grims Ville Yli-Teevahainen Timo Ojanperä Työnumero

Lisätiedot

KOEPUMPPAUS HP 80, RÄYSKÄLÄ LOPPI

KOEPUMPPAUS HP 80, RÄYSKÄLÄ LOPPI Vastaanottaja Forssan vesihuoltoliikelaitos Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.12.2014 Viite 1510007353 KOEPUMPPAUS HP 80, RÄYSKÄLÄ LOPPI KOEPUMPPAUS HP 80, RÄYSKÄLÄ LOPPI Tarkastus Päivämäärä 30.12.2014

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 103 Savonlinnan seutu

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 103 Savonlinnan seutu Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 103 2.6 Sulkava Sulkavan kunnan alueelta valittiin kahdeksan potentiaalista kohdetta, joista Siikakosken, Iijärvenkankaan, Musta-Olhavinharjun ja Remesmäen alueilla

Lisätiedot

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla Anton Boman ja Jaakko Auri GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA

LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11113 SKOL jäsen ROUTION ALUETUTKIMUS Ratsutilantie 08350 LOHJA LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA 30.06.2011 Liitteenä 6 kpl pohjatutkimuspiirustuksia - 001 pohjatutkimusasemapiirros

Lisätiedot

Pohjavesialueiden luokitusmuutokset Inarin kunnassa

Pohjavesialueiden luokitusmuutokset Inarin kunnassa LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/3146/2015 Etelä-Savo 13.2.2017 Inarin kunta Piiskuntie 2 99800 Ivalo Pohjavesialueiden luokitusmuutokset Inarin kunnassa Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 25.10.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Selvitys pohjavesialueiden rajaamismenettelystä

Selvitys pohjavesialueiden rajaamismenettelystä 19.12.2013 www.ymparisto.fi >Vesi ja meri > Vesien- ja merensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet Selvitys pohjavesialueiden rajaamismenettelystä Vuonna 2009 toteutettiin valtakunnallinen hanke,

Lisätiedot