SEVERI HANKE YHTEENVETO POHJA- VESITUTKIMUKSISTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEVERI HANKE YHTEENVETO POHJA- VESITUTKIMUKSISTA"

Transkriptio

1 Tilaaja Mikkelin vesilaitos Asiakirjatyyppi Selvitysraportti Päivämäärä Viite SEVERI HANKE YHTEENVETO POHJA- VESITUTKIMUKSISTA

2 1 Päivämäärä Laatija Tarkastaja Jarmo Koljonen Pekka Onnila Viite

3 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. TUTKIMUSTULOKSET Rehniönniemen pohjavesialue, Hirvensalmi Pohjavesiolosuhteet Tutkimukset Keskeiset tulokset Iso-Lautharjun pohjavesialue, Hirvensalmi Pohjavesiolosuhteet Tutkimukset Keskeiset tulokset Vilkonharjun pohjavesialue, Hirvensalmi Pohjavesiolosuhteet Tutkimukset Keskeiset tulokset Hartikkalan pohjavesialue, Ristiina Pohjavesiolosuhteet Tutkimukset Keskeiset tulokset Pulmionniemen pohjavesialue, Ristiina Pohjavesiolosuhteet Tutkimukset Keskeiset tulokset Kaivannonharjun pohjavesialue, Ristiina Pohjavesiolosuhteet Tutkimukset Keskeiset tulokset Lietniemen pohjavesialue, Puumala Pohjavesiolosuhteet Tutkimukset Keskeiset tulokset Pistohiekankankaan pohjavesialue, Puumala Pohjavesiolosuhteet Tutkimukset Keskeiset tulokset YHTEENVETO 15 PIIRUSTUKSET 1 Yleiskartta 1:

4 3 1. JOHDANTO Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamaan Mikkelin seudun vedenhankinnan varmistaminen SEVERI projektiin ovat osallistuneet Mikkelin kaupunki, Hirvensalmen kunta, Ristiinan kunta (liitetty Mikkelin kaupunkiin 2013) ja Puumalan kunta sekä Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Projektin tarkoituksena on ollut löytää riittävä määrä vesivaroja, jotta alueen vedensaanti voidaan turvata myös ongelmatilanteissa. Hankkeen yhteydessä on tehty vedenhankintaan tähtääviä pohjavesitutkimuksia Hirvensalmella, Ristiinassa ja Puumalassa. Hirvensalmella tutkimuksia tehtiin kolmella pohjavesialueella (Rehniönniemi, Iso-Lautharju ja Vilkonharju). Ristiinassa tutkimuksia tehtiin kolmella pohjavesialueella (Hartikkala, Pulmionniemi ja Kaivannonharju). Puumalassa tutkimuksia tehtiin kahdella pohjavesialueella (Lietniemi ja Pistohiekankangas). Koepumppauksia tehtiin Hirvensalmella Vilkonharjun pohjavesialueella ja Ristiinassa Kaivannonharjun pohjavesialueella. Tässä raportissa esitetään yhteenveto tehdyistä pohjavesitutkimuksista ja niiden keskeiset tulokset. Tutkimuskohteiden sijainti on esitetty yleiskartassa piirustuksessa TUTKIMUSTULOKSET Seuraavassa esitetään kohdekohtaisesti tiivistelmä pohjavesiolosuhteista, tehdyistä pohjavesitutkimuksista sekä keskeiset tutkimustulokset. 2.1 Rehniönniemen pohjavesialue, Hirvensalmi Pohjavesiolosuhteet Rehniönniemen I luokan vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (nro ) on osa luode-kaakko suuntaista pitkittäisharjua. Pohjavesialueella arvioidaan muodostuvan pohjavettä noin 400 m³/d. Pohjavesialue rajoittuu eteläpäässä ja länsireunalla Ryökäsveteen, jonne pohjavesi purkautuu. Muodostuman keskiosassa pohjaveden yläpuolelle nousevan kallio arvioidaan muodostavan vedenjakajan, josta pohjaveden virtaus suuntautuu harjussa kaakkoon ja luoteeseen. Vedenjakajan luoteispuolisella valuma-alueella sijaitsee Hirvensalmen kunnan Rehniönniemen vedenottamo, josta otetaan vettä noin 350 m³/d. Vedenottoluvan mukainen enimmäismäärä on 400 m³/d. Osa Rehniönniemen vedenottamosta käyttöön saatavasta vedestä on Ryökäsvedestä rantaimeytyvää vettä. Vedenottamosta saatava vesi on hyvälaatuista, mutta pohjaveden happipitoisuus on ollut aleneva, joten vedenottamolla on riski rauta- ja mangaanipitoisuuksien kohoamisesta, mikäli vedenottomäärää edelleen lisätään Tutkimukset Ensivaiheen tutkimukset kohdistettiin pohjavesialueen eteläosaan, jossa oli lähtötietojen perusteella parhaat edellytykset vedenoton lisäämiseksi alueelta. Alueella tehtiin maaperäkairauksia kuudessa pisteessä. Vedenantoisuuspumppaukset ja veden laatututkimukset tehtiin kerroksittain yhdessä pisteessä. Lähialueen yksityiskaivot kartoitettiin. Tutkimukset teki Ramboll. Toisessa vaiheessa Rehniönniemen pohjavesialueella tehtiin maatutkaluotauksia ja maaperäkairauksia 11 pisteessä maaperän laadun, kerrospaksuuksien sekä osittain kallioperän aseman selvittämiseksi. Tutkimukset teki Geologian tutkimuskeskus.

5 4 Kuva 1. Rehniönniemen pohjavesialue Keskeiset tulokset Rehniönniemen eteläisellä valuma-alueella muodostuva pohjavesi 150 m³/d on otettavissa käyttöön pisteeltä HP 102, mutta pohjavesi on rautapitoista ja orgaanisen aineksen pitoisuus koholla. Vedenottoa on mahdollista tehostaa Ryökäsvedestä tapahtuvalla rantaimeytyksellä. Rantaimeytyksen avulla käyttöön saatavaksi vesimääräksi on arvioitu alustavasti 500 m³/d. Kohteen soveltuu huonosti pintaimeytyksellä muodostettavan tekopohjaveden tuotantoon. Veden laatusyiden ja vähäisen käyttöön saatavan vesimäärän vuoksi Rehniönniemen eteläosa soveltuu heikosti vedenhankintaan. Mikkelin Vesilaitos. Rehniönniemen pohjavesialue, Hirvensalmi. Pohjavesitutkimus , Ramboll Mikkelin Vesilaitos. Pohjavesitutkimuksia Puumalan Pistohiekan ja Hirvensalmen Rehniönniemen pohjavesialueilla, Geologian tutkimuskeskus Iso-Lautharjun pohjavesialue, Hirvensalmi Pohjavesiolosuhteet Iso-Lautharjun III luokan pohjavesialue (nro ) muodostuu kapeahkosta pohjoiseteläsuuntaisesta pitkittäisharjusta. Pohjavesialueella arvioidaan muodostuvan pohjavettä noin 300 m³/d. Pohjavesi purkautuu pääosin muodostuman länsireunalta Ryökäsveteen. Pohjavesialueella ei ole yhdyskunnan vedenottamoita. Pohjavesialueen keskiosassa on ollut runsasta maaainesten ottoa ja paikoin otto on ulottunut lähelle pohjaveden pintaa Tutkimukset Ryökäsveden rannasta kartoitettiin pohjaveden purkautumispaikat. Maaperäkairauksia tehtiin kuudessa pisteessä. Kahdessa pisteessä tehtiin vedenantoisuuspumppaukset kerroksittain. Veden laatututkimuksia tehtiin kolmessa pisteessä. Havaintoputkien asennuksessa käytettiin raskasta kairauskalustoa.

6 5 Kuva 2. Iso-Lautharjun pohjavesialue Keskeiset tulokset Iso-Lautharjun pohjavesialueella muodostuvan pohjavesimäärän 300 m³/d hyödyntäminen edellyttää vedenottoa sekä harjun eteläosasta että pohjoisosasta. Pohjaveden rauta- ja mangaanipitoisuudet ylittävät kaikissa tutkituissa pisteissä talousveden laatusuositukset. Kohde soveltuu heikosti vedenhankintaan ja tekopohjaveden muodostamiseen. Mikkelin Vesilaitos. Iso-Lautharjun pohjavesialue, Hirvensalmi. Pohjavesitutkimus , Ramboll Vilkonharjun pohjavesialue, Hirvensalmi Pohjavesiolosuhteet Vilkonharjun II luokan vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (nro ) muodostuu koillinen-lounas suuntaisesta kapeasta harjuselänteestä, joka rajautuu itäreunaltaan Puulaveden Kotkatveteen ja länsireunaltaan Vilkonsuohon sekä Puulaveden Vilkonlahteen. Pohjois- ja eteläpäässä harjua reunustavat moreenialueet. Pohjavesialueella arvioidaan muodostuvan pohjavettä yhteensä noin 1100 m³/d. Alueella muodostuva pohjavesi purkautuu harjun itäreunalta Kotkatveteen Tutkimukset Vilkonharjun pohjavesialueella aiemmin tehtyjä tutkimuksia täydennettiin selvittämällä vedenhankintamahdollisuuksia pohjavesialueen koillisosasta. Pohjavesialueen eteläosa ei lähtökohtaisesti sovellu hyvin vedenhankintaan, koska alueella sijaitsee laajahko saha-alue. Pohjavesialueen koillisosassa tehtiin maaperäkairauksia neljässä pisteessä. Vedenantoisuuspumppaukset ja vedenlaatututkimukset tehtiin kerroksittain yhdessä pisteessä. Yksityiskaivot kartoitettiin.

7 6 Pohjaveden laadulle riskejä aiheuttavaa toimintaa kartoitettiin ympäristöteknisen historiaselvityksen sekä pohjaveden haitta-ainetutkimuksen avulla. Pohjavesinäytteitä otettiin kolmesta havaintoputkesta pohjavesialueen koillisosasta. Pohjavesialueen keskivaiheilla Herranimen kohdalla olevaan pisteeseen PE1 rakennettiin koekaivo, josta toteutettiin vajaan kolmen kuukauden mittainen koepumppaus pumppaustehon ollessa suurimmillaan 750 m³/d. Ennen koepumppausta alueen lampiin ja Puulaveteen asennettiin veden korkeuden mittauspisteet vedenkorkeuden seurantaa varten. Koepumppauksen yhteydessä seurattiin pohjaveden laatua ja vedenoton vaikutusta pohjaveden ja lampien pinnankorkeuteen. Puulaveden laatua tutkittiin vesistöstä otetuilla vesinäytteillä. Kuva 3. Vilkonharjun pohjavesialue Keskeiset tulokset Pohjavesialueen koillisosaan löydettiin vedenottoon soveltuva piste HP 1/12. Ympäristöteknisessä tutkimuksessa pohjavedestä löytyi kuitenkin öljyjäämiä. Historiaselvityksen mukaan alueella on ollut öljysora- ja murskausasema sekä korjaamo. Saatujen tietojen perusteella alueella ei jatkettu vedenhankintatutkimuksia. Pohjavesialueen keskiosassa olevalta pisteeltä PE1 arvioidaan koepumppauksen perusteella saatavan hyvälaatuista pohjavettä ja rantaimeytyvää tekopohjavettä noin 400 m³/d. Koepumppausteholla 750 m³/d vesi pysyi koepumppauksessa hyvälaatuisena, mutta happipitoisuus ei täysin ennättänyt vakiintua. Vedenottoa (400 m³/d) pisteeltä PE1 on mahdollista tehostaa, mutta tästä

8 7 voi pitkällä aikavälillä seurata pohjaveden happipitoisuuden laskiessa rauta- ja mangaanipitoisuuksien kasvua. Seuraamalla vedenottamosta pumpattavan veden happipitoisuutta voidaan tarkemmin arvioida raudattomana käyttöön saatavan veden määrää. Vedenoton ympäristövaikutukset ovat vähäiset. Vedenoton seurauksena tapahtuu vähäistä pohjavedenpinnan alenemista vedenottamon vaikutusalueella. Vedenoton vaikutukset on koepumppauksella osoitettu 750 m³/d suuruiselle vedenotolle. Mikkelin Vesilaitos. Vilkonharjun pohjavesialue, Hirvensalmi. Pohjavesitutkimus, Ramboll Mikkelin Vesilaitos. Vilkonharjun ja Koron pohjavesialueet, Hirvensalmi. Ympäristötekninen historiaselvitys, Ramboll Mikkelin Vesilaitos. Pohjaveden haitta-ainetutkimus, Vilkonharjun pohjavesialue Hirvensalmi, Ramboll Mikkelin Vesilaitos. Vilkonharjun pohjavesialue, Hirvensalmi. Koepumppaus, Ramboll Hartikkalan pohjavesialue, Ristiina Pohjavesiolosuhteet Hartikkalan I luokan vedenhankintaan tärkeä pohjavesialue (nro ) on osa kaakkoluodesuuntaista pitkittäisharjujaksoa. Pohjavesialueella arvioidaan muodostuvan pohjavettä noin 900 m³/d. Parjalammen alueella olevalta vedenjakajalta pohjaveden virtaus suuntautuu kaakkoon ja luoteeseen. Harju rajoittuu vesistöjen lisäksi ympäröiviin kallioselänteisiin. Alueella muodostuva pohjavesi purkautuu pohjavesialueen pohjoispäässä Louhiveteen sekä osin Kuonojärven suuntaan ja eteläpäässä Yöveteen. Pohjavesialueen keskiosassa sijaitsee Ristiinan vedenottamo Tutkimukset Tutkimukset keskitettiin pohjavesialueen eteläosaan Ristiinan vedenottamon suhteen eri valumaalueelle. Ensimmäisessä vaiheessa alueella tehtiin maatutkaluotauksia ja maaperäkairaukset raskaalla kairauskalustolla kolmessa pisteessä, joista kahteen asennettiin pohjaveden havaintoputket. Kahdesta havaintoputkesta otetuista vesinäytteet, joista tutkittiin veden laatu. Vedenjohtavuutta mitattiin Slug-testillä kahdessa pisteessä. Alueella olevat yksityiskaivot kartoitettiin. Ensimmäisen vaiheen tutkimukset teki Geologian tutkimuskeskus. Jatkotutkimusvaiheessa alueella tehtiin maaperäkairaukset raskaalla kairauskalustolla kuudessa pisteessä, joista viiteen asennettiin pohjaveden havaintoputket. Kahdessa pisteessä tehtiin vedenantoisuuspumppaukset ja veden laatututkimukset kerroksittain. Osa havaintoputkista asennettiin suunnitellun koepumppauksen seurantaa varten. Jatkotutkimukset teki Ramboll.

9 8 Kuva 4. Hartikkalan pohjavesialueen eteläosa Keskeiset tulokset Hartikkalan pohjavesialueen eteläosasta Ala-Penttilammen ja Yöveden väliseltä alueelta on alustavan arvion mukaan mahdollista saada hyvälaatuista pohjavettä noin 400 m³/d. Vedenottoa on mahdollista tehostaa Yövedestä tapahtuvalla rantaimeytyksellä. Maaperän heikohko vedenjohtavuus rajoittaa tehokasta vedenottoa ja saattaa edellyttää useamman kaivon rakentamista, jotta koko muodostuva pohjavesimäärä voidaan hyödyntää. Rantaimeytyksen avulla käyttöön saatavaksi koko vesimääräksi arvioidaan enintään 1000 m³/d. Käyttöön saatavan veden määrä ja laatu sekä ympäristövaikutukset tulee selvittää koepumppauksen avulla. Mikkelin Vesilaitos. Pohjavesitutkimukset Ristiinan Hartikkalan, Pulmionniemen ja Kaivannonharjun pohjavesialueilla, Geologian tutkimuskeskus Mikkelin Vesilaitos. Hartikkalan pohjavesialue, Ristiina. Pohjavesitutkimus , Ramboll Pulmionniemen pohjavesialue, Ristiina Pohjavesiolosuhteet Pulmionniemen II luokan vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (nro ) on tasainen ja matala pohjoisosaltaan Louhiveteen rajoittuva hiekkakangas. Pohjavesialueella arvioidaan muodostuvan pohjavettä noin 200 m³/d. Alueella muodostuva pohjavesi purkautuu Louhiveteen.

10 Tutkimukset Alueella aiemmin tehtyjä tutkimuksia täydennettiin maatutkaluotauksella sekä kartoittamalla alueen yksityiskaivot pohjavesialueen pohjoisosassa Louhiveteen työntyvällä niemellä. Kuva 5. Pulmionniemen pohjavesialueen pohjoisosa Keskeiset tulokset Pulmionniemi on varsin pienialainen pohjavesimuodostuma, jossa pohjavesikerroksen paksuus on kuitenkin jopa metrin luokkaa. Pohjavesimuodostuma on yhteydessä Louhiveteen mahdollistaen vedenoton rantaimeytyksen avulla. Aiemmissa tutkimuksissa alueen pohjavedessä on todettu kohonneita rauta- ja mangaanipitoisuuksia. Alueelta käyttöön saatavan veden määrä ja laatu tulisi selvittää koepumppauksella. Mikkelin Vesilaitos. Pohjavesitutkimukset Ristiinan Hartikkalan, Pulmionniemen ja Kaivannonharjun pohjavesialueilla, Geologian tutkimuskeskus Kaivannonharjun pohjavesialue, Ristiina Pohjavesiolosuhteet Kaivannonharjun II luokan vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (nro ) muodostuu kapeahkosta kaakko-luodesuuntaisesta pitkittäisharjusta. Pohjavesialueella arvioidaan muodostuvan pohjavettä noin 900 m³/d. Alueella muodostuva pohjavesi purkautuu harjun itäreunalta ja pohjoispäästä Saimaan vesistöön kuuluvaan Pöllänveteen Tutkimukset Ensimmäisessä vaiheessa tutkimuksia tehtiin pohjavesialueen eteläosassa. Tutkimukset käsittivät maatutkaluotauksia ja maaperäkairauksia seitsemässä pisteessä. Tutkimukset teki Geologian tutkimuskeskus. Jatkotutkimusvaiheessa tutkimuksia tehtiin pohjavesialueen keski- ja pohjoisosassa. Alueella tehtiin maaperäkairaukset raskaalla kairauskalustolla viidessä pisteessä. Aiemmin tutkitun pisteen 22 kohdalta otettiin maanäytteet maaperän vedenjohtavuuden selvittämiseksi. Kolmeen pisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputket, joista tehtiin vedenantoisuuspumppaukset ja veden laatututkimukset kerroksittain. Lisäksi pohjaveden laatu tutkittiin kerroksittain aiemmin asenne-

11 10 tusta havaintoputkesta pisteeltä 22. Pisteille 2/13 ja 22 rakennettiin koekaivot, joista tehtiin noin 6,5 kk mittainen koepumppaus. Koepumppausta ennen alueen yksityiskaivot kartoitettiin ja alueelle asennettiin neljä pohjaveden havaintoputkea raskaalla kairauskalustolla ja lampien sekä Pöllänveden vedenkorkeuden mittauspisteet seurantaa varten. Koepumppauksen yhteydessä seurattiin pohjaveden laatua ja vedenoton vaikutusta pohjaveden ja lampien pinnankorkeuteen. Pöllänveden laatua tutkittiin vesistöstä otetuilla vesinäytteillä. Koepumppausteho oli pisteellä HP 2/13 suurimmillaan 500 m³/d ja pisteellä HP 22 suurimmillaan 1500 m³/d. Tutkimukset teki Ramboll. Kuva 6. Kaivannonharjun pohjavesialueen eteläosa. Kuva 7. Kaivannonharjun pohjavesialueen keski- ja pohjoisosa.

12 Keskeiset tulokset Kaivannonharjun eteläosan merkitystä vedenhankinnalle heikentää monin paikoin korkealle nouseva kallio. Tehdyillä tutkimuksilla ei voitu osoittaa vedenottoon soveltuvaa kohdetta. Kaivannonharjun keskivaiheille tutkituista kaivoista HP 2/13 ja HP 22 on saatavissa hyvälaatuista pohjavettä ja Pöllänvedestä rantaimeytyvää tekopohjavettä noin 2000 m³/d. Piste HP 22 on tutkituista paikoista veden laadun ja antoisuuden suhteen parempi ja siitä arvioidaan saatavan hyvälaatuista vettä noin 1500 m³/d. Kaivosta HP 2/13 hyvälaatuisena saatava vesimäärä on enintään 500 m³/d. Pisteen HP 22 tuottoa saattaa olla lisättävissä muodostamalla tekopohjavettä pintaimeytyksellä. Vedenoton vaikutukset ovat vähäiset rajoittuen lähinnä vähäiseen pohjavedenpinnankorkeuden alentumiseen vedenoton vaikutusalueella. Karttatarkastelun perusteella Aholammen pohjoispuolisella harjualueella on mahdollisuuksia alueen vedenhankinnan kehittämiselle. Mikkelin Vesilaitos. Pohjavesitutkimukset Ristiinan Hartikkalan, Pulmionniemen ja Kaivannonharjun pohjavesialueilla, Geologian tutkimuskeskus Mikkelin Vesilaitos. Kaivannonharjun pohjavesialue, Ristiina. Pohjavesitutkimus , Ramboll Mikkelin Vesilaitos. Kaivannonharjun pohjavesialue, Ristiina. Koepumppaus , Ramboll Lietniemen pohjavesialue, Puumala Pohjavesiolosuhteet Lietniemen II luokan vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (nro ) muodostuu kapeasta lähes pohjois-eteläsuuntaisesta pitkittäisharjusta, johon liittyy pienehköjä harjun laajentumia. Pohjavesialueella arvioidaan muodostuvan pohjavettä noin 2100 m³/d. Pohjaveden purkautumista tapahtuu harjua reunustaville soille sekä vesistöihin. Merkittävimmät pohjaveden muodostumisalueet sijaitsevat pohjavesialueen eteläosassa, jossa pohjaveden päävirtaussuunta on etelään Lietveden suuntaan Tutkimukset Ensimmäisessä vaiheessa tutkimuksia tehtiin pohjavesialueen eteläosassa. Alueella tehtiin maaperäkairauksia seitsemässä pisteessä. Yhteen pisteeseen asennettiin pohjaveden havaintoputki, josta tehtiin vedenantoisuuspumppaukset ja veden laatututkimukset kerroksittain. Lähdevirtaamat mitattiin ja Lietniemen länsirannan alueen yksityiskaivot kartoitettiin. Toisessa vaiheessa tutkimukset laajennettiin Suurharjun-Kalattomanharjun alueelle. Lisäksi selvitettiin tekopohjaveden imeytysmahdollisuuksia pohjavesialueen eteläosassa. Maaperäkairauksia tehtiin kahdeksassa pisteessä, joista kaksi raskaalla kairauskalustolla. Maanäytteitä otettiin kahdesta pisteestä, pohjaveden havaintoputket asennettiin seitsemään pisteeseen, vedenantoisuuspumppaukset ja veden laatututkimukset tehtiin kerroksittain kolmessa pisteessä. Lisäksi tehtiin lähteiden virtaamamittaukset.

13 12 Kuva 8. Lietniemen pohjavesialueen eteläosa.

14 13 Kuva 9. Lietniemen pohjavesialueen keskiosa Keskeiset tulokset Pohjavesialueen keskivaiheilla Venelammen alueella arvioidaan olevan vedenjakaja. Vedenjakajan eteläpuolella muodostuu pohjavettä noin 1000 m³/d. Tästä määrästä noin 500 m³/d purkautuu harjun länsireunasta Rautamullan alueelta ja noin 70 m³/d itäreunasta Kärmelammen kohdalta. Loppuosa muodostuvasta pohjavedestä (noin 400 m³/d) purkautuu suoraan Lietveteen. Pohjavesialueen eteläosaan tutkitulta pisteeltä HP 1/12 on alustavan arvion mukaan saatavissa hyvä laatuista pohjavettä noin m³/d. Vedenottoa on mahdollisesti tehostettavissa rantaimeytyksellä Lietvedestä, jolloin käyttöön saatavaksi vesimääräksi arvioidaan alustavasti 800 m³/d. Vedenottoa voitaneen edelleen tehostaa muodostamalla tekopohjavettä pintaimeytyksellä, jolloin kokonaistuotoksi arvioidaan noin m³/d.

15 14 Rautamullan alueella pohjavesi on rautapitoista. Kalattomanharjun alueella pohjaveden virtaus suuntautuu Rahijärven suuntaan. Venelammen kohdalla olevan vedenjakajan pohjoispuolisella harjualueella muodostuu pohjavettä noin 500 m³/d. Pääosa alueella muodostuvasta pohjavedestä on mahdollista ottaa käyttöön pisteeltä HP 8/13, jossa pohjavesi on hyvälaatuista. Vedenottoa on mahdollisesti tehostettavissa Kalattomanharjuun imeytettävällä pintavedellä käyttäen raakavetenä Lietveden vettä. Alustavan arvion mukaan Lietniemen pohjavesialueelta voidaan saada hyvälaatuista pohjavettä rantaimeytystä hyödyntäen kaikkiaan noin 1500 m³/d, josta luontaisesti muodostuvan pohjaveden osuus on noin 1000 m³/d. Koko vesimäärän hyödyntäminen edellyttää vedenottoa useasta kohteesta. Pintaimeytettävän tekopohjaveden avulla käyttöön saatavaksi kokonaisvesimääräksi arvioidaan alustavasti noin 3000 m³/d. Käyttöön saatavan vesimäärän, veden laadun ja vedenoton ympäristövaikutusten selvittäminen edellyttää koepumppausten ja imeytyskokeiden tekemistä alueella. Mikkelin Vesilaitos. Lietniemen pohjavesialue, Puumala. Pohjavesitutkimus , Ramboll Mikkelin Vesilaitos. Lietniemen pohjavesialue, Puumala. Jatkotutkimukset , Ramboll Pistohiekankankaan pohjavesialue, Puumala Pohjavesiolosuhteet Pistohiekankankaan II luokan vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (nro ) on kallioperän ruhjevyöhykkeeseen kerrostunut tasainen hiekkavaltainen muodostuma. Pohjavesialueella arvioidaan muodostuvan pohjavettä noin 1300 m³/d. Pohjavesialueelle muodostuu kaksi merkittävää valuma-aluetta, joista pohjoisemmalla muodostuu pohjavettä noin 550 m³/d ja eteläisemmällä noin 750 m³/d. Pohjavesi purkautuu muodostuman pohjoisreunalla Honkajokeen ja eteläreunalla Saimaaseen Tutkimukset Tutkimuksia tehtiin kolmessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen tutkimukset käsittivät maaperäkairaukset kahdeksassa pisteessä ja vedenantoisuuspumppaukset sekä vedenlaatututkimukset kerroksittain kolmessa pisteessä. Tutkimukset teki Ramboll. Pohjavesialueella tehtiin painovoimamittaus, jolla selvitettiin maakerrosten paksuutta ja kallion topografiaa. Painovoimamittauksen teki Geologian tutkimuskeskus. Painovoimamittauksella todettujen kalliosyvänteiden kohdalle tehtiin maaperäkairaus ja pohjaveden havaintoputkien asennus raskaalla kairauskalustolla kahdessa pisteessä. Tutkimuspisteiltä otettiin maanäytteet ja tutkittiin pohjaveden laatu eri kerrossyvyyksissä. Tutkimukset teki Ramboll.

16 15 Kuva 10. Pistohiekankankaan pohjavesialue Keskeiset tulokset Pohjavesialueella muodostuva pohjavesi noin 1300 m³/d on mahdollista ottaa käyttöön eteläosasta pisteen HP 102 alueelta ja pohjoisosasta pisteiden HP 105 ja PR 7/06 alueelta. Käyttöön saatavan veden määrä ja laatu sekä ympäristövaikutukset tulee selvittää koepumppauksilla. Pisteelle HP 102 on rakennettu koekaivo koepumppausta varten. Parhaiten vettä johtavat maakerrokset esiintyvät muodostuman pintaosissa. Syvemmissä kerroksissa pohjavesi on hapetonta ja rauta- sekä mangaanipitoisuudet korkeita. Pistohiekankankaan geologisesta rakenteesta johtuen alue soveltuu huonosti pintaimeytettävän tekopohjaveden muodostamiseen. Maakerrokset jatkuvat syvälle Saimaan alapuolelle, mutta niiden heikon veden johtavuuden vuoksi sekä pohjaveden laatusyistä johtuen kohde soveltuu huonosti rantaimeytykseen. Mikkelin Vesilaitos. Pistohiekankankaan pohjavesialue, Puumala. Pohjavesitutkimus , Ramboll Mikkelin Vesilaitos. Pistohiekankankaan pohjavesialue, Puumala. Jatkotutkimukset , Ramboll Mikkelin Vesilaitos. Pohjavesitutkimuksia Puumalan Pistohiekan ja Hirvensalmen Rehniönniemen pohjavesialueilla, Geologian tutkimuskeskus YHTEENVETO Tässä esitetään tiivistelmä Severi hankeen yhteydessä esiinnousseista vedenhankinnan kehittämismahdollisuuksista pohjavesialuekohtaisesti. Hirvensalmi Rehniönniemen ja Iso-Lautharjun pohjavesialueilla ei ole merkittäviä vedenhankinnan kehittämismahdollisuuksia. Vilkonharjun pohjavesialueelta pisteestä PE1 on saatavissa hyvälaatuista pohjavettä ja rantaimeytyvää tekopohjavettä 400 m³/d. Raudan poiston avulla vedenottomäärä voidaan ainakin kaksinkertaistaa. Alueella tehtiin koepumppaus teholla 750 m³/d.

17

18 Vilkonharju Rehniönniemi Iso Lautharju Pistohiekankangas Pulmionniemi Hartikkala Lietniemi Kaivannonharju 0 2, Km MIKKELIN VESILAITOS Severihanke Yhteenveto pohjavesitutkimuksista Yleiskartta 1:

Lisätutkimukset Kulennoisharjun pohjavesialueella

Lisätutkimukset Kulennoisharjun pohjavesialueella S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SAVONLINNAN VESI Lisätutkimukset Kulennoisharjun pohjavesialueella VARMA-VESI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 152 P23708 Tutkimusraportti 1 (6) J.Arjas Sisällysluettelo

Lisätiedot

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Tilaaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.7.2014 Viite 1510013222 VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Päivämäärä 2.7.2014 Laatija

Lisätiedot

Yhteenveto VARMA-VESI kohteiden pohjavesitutkimuksista

Yhteenveto VARMA-VESI kohteiden pohjavesitutkimuksista SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SAVONLINNAN VESI Yhteenveto VARMA-VESI kohteiden pohjavesitutkimuksista VARMA-VESI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Yhteenveto 1 (6) E. Kallio, J. Arjas Sisällysluettelo 1 Yleistä...

Lisätiedot

Hanhikankaan rakennetutkimus ja virtausmallinnus

Hanhikankaan rakennetutkimus ja virtausmallinnus Hanhikankaan rakennetutkimus ja virtausmallinnus Geologi Tapio Väänänen, Geologian tutkimuskeskus, Kuopio Projektin tulosten esittely 25.4.2016 Kohde: Mikkelin pohjavesien suojelun yhteistyöryhmä Paikka:

Lisätiedot

Hausjärven Kurun pohjavesiselvitykset. Timo Kinnunen, hydrogeologi Uudenmaan ympäristökeskus

Hausjärven Kurun pohjavesiselvitykset. Timo Kinnunen, hydrogeologi Uudenmaan ympäristökeskus Hausjärven Kurun pohjavesiselvitykset Timo Kinnunen, hydrogeologi Uudenmaan ympäristökeskus Lähtökohtia Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan 31 kunnasta 21 vedenhankinta perustuu pohjaveden tai tekopohjaveden käyttöön

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 79 Mikkelin seutu

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 79 Mikkelin seutu Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 79 2.3 Hirvensalmi Hirvensalmen kunnan alueella tehtiin tutkimuksia kahdessa kohteessa, joista Iso-Lautharjulla suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko 1 ja karttakuva

Lisätiedot

LAHELANPELTO II ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LAHELAN VEDENOTTAMON VEDENOTON VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LAHELANPELTO II ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LAHELAN VEDENOTTAMON VEDENOTON VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Tilaaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 21.3.2014 Viite 1510011399 LAHELANPELTO II ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LAHELAN VEDENOTTAMON VEDENOTON VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LAHELANPELTO

Lisätiedot

Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialue , SODANKYLÄ

Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialue , SODANKYLÄ Dnro LAPELY/423/2017 Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys pohjavesialue 12758209, SODANKYLÄ 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295 037 000 PL 8060

Lisätiedot

Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialueet A ja B KEMIJÄRVI

Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialueet A ja B KEMIJÄRVI Dnro LAPELY/4210/2015 Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys pohjavesialueet 12320109 A ja 12320109 B KEMIJÄRVI 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295

Lisätiedot

Kulennoisharjun ja Kuikonniemen pohjavesitutkimukset

Kulennoisharjun ja Kuikonniemen pohjavesitutkimukset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SAVONLINNAN VESI Kulennoisharjun ja Kuikonniemen pohjavesitutkimukset VARMA-VESI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 152 P21051 Tutkimusraportti 1 (15) J.Arjas Sisällysluettelo

Lisätiedot

TUTKIMUSSUUNNITELMA TYÖNUMERO: E27030 SOTKAMON KUNTA RIMPILÄNNIEMEN POHJAVESIALUEEN TUTKIMUSSUUNNITELMA 16.6.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

TUTKIMUSSUUNNITELMA TYÖNUMERO: E27030 SOTKAMON KUNTA RIMPILÄNNIEMEN POHJAVESIALUEEN TUTKIMUSSUUNNITELMA 16.6.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU TUTKIMUSSUUNNITELMA TYÖNUMERO: E27030 SOTKAMON KUNTA RIMPILÄNNIEMEN POHJAVESIALUEEN TUTKIMUSSUUNNITELMA SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Muutoslista VALMIS ATA ATA TKIV LUONNOS Muutos Päiväys Hyväksynyt Tarkastanut

Lisätiedot

Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Sodankylä

Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Sodankylä LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/423/2017 Etelä-Savo 13.2.2017 Sodankylän kunta Jäämerentie 1 (PL 60) 99601 Sodankylä Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Sodankylä Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta

Lisätiedot

POHJAVESITUTKIMUKSET FORSSAN SEUDUN VARA- VESILÄHTEEN LÖYTÄMI- SEKSI 1993-2012 YHTEENVETO

POHJAVESITUTKIMUKSET FORSSAN SEUDUN VARA- VESILÄHTEEN LÖYTÄMI- SEKSI 1993-2012 YHTEENVETO Tilaaja Forssan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.11.2012 POHJAVESITUTKIMUKSET FORSSAN SEUDUN VARA- VESILÄHTEEN LÖYTÄMI- SEKSI 1993-2012 YHTEENVETO POHJAVESITUTKIMUKSET FORSSAN SEUDUN VARAVESILÄHTEEN

Lisätiedot

Asia: Pohjavesitutkimukset Forssan seudun varavesilähteen löytämiseksi hankkeen yleisötilaisuus

Asia: Pohjavesitutkimukset Forssan seudun varavesilähteen löytämiseksi hankkeen yleisötilaisuus 1(5) YLEISÖTILAISUUDEN MUISTIO Asia: Pohjavesitutkimukset Forssan seudun varavesilähteen löytämiseksi hankkeen yleisötilaisuus Aika: 26.10.2013 klo 11.00 15.00 Paikka: Suomen urheiluilmailuopisto, Räyskälä,

Lisätiedot

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/3648/216 13.2.217 Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Euran kunnan pohjavesialueiden

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS 78, MAAPERÄ- JA POHJAVESITARKASTELU

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS 78, MAAPERÄ- JA POHJAVESITARKASTELU Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.4.2016 Viite 1510026179 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS 78, MAAPERÄ- JA POHJAVESITARKASTELU HÄMEENLINNAN KAUPUNKI KANKAANTAUS

Lisätiedot

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/3648/2016 13.2.2017 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Euran kunnan pohjavesialueiden luokitukset vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki. Kerimäen Hälvän pohjavesitutkimukset P26984P001 VARMA-VESI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.5.2015

Savonlinnan kaupunki. Kerimäen Hälvän pohjavesitutkimukset P26984P001 VARMA-VESI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.5.2015 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Savonlinnan kaupunki Kerimäen Hälvän pohjavesitutkimukset VARMA-VESI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.5.2015 P26984P001 1 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 2 2 TUTKIMUSALUE

Lisätiedot

Nähtävänä pito ja mielipiteiden esittäminen

Nähtävänä pito ja mielipiteiden esittäminen KUULUTUS VARELY/3982/2016 18.1.2018 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien Motellin pohjavesialueen kartoitusta ja luokitusta Mynämäen kunnan alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Selvitys, pääsijaintikunnaltaan Kihniön pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkistamisesta

Selvitys, pääsijaintikunnaltaan Kihniön pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkistamisesta Selvitys 1 (8) Selvitys, pääsijaintikunnaltaan Kihniön pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkistamisesta Tausta Pohjavesialueen määritelmä sisällytettiin ympäristönsuojelulakiin (YSL 5 ) ja pohjavesialueiden

Lisätiedot

Lemminkäinen Infra Oy SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ

Lemminkäinen Infra Oy SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ 16UEC0035 1 Lemminkäinen Infra Oy 29.10.2012 Maa-ainesten ottaminen pohjavedenpinnan ala- ja yläpuolelta Alhonmäen alueella, Siikajoki SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ 1.

Lisätiedot

Rauman kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Rauman kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY 43012016 10.8.2017 Liitteet 1 kpl Rauman kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Maskun kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Maskun kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/3793/2016 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Maskun kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Hausjärven kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 30.6.

HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Hausjärven kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 30.6. Vastaanottaja Hausjärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.6.2016 Viite 1510025613 HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Lisätiedot

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Hämeenlinnan pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Hämeenlinnan pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS HAMELY/32/07.02/2010 Häme Luonnonvarayksikkö Hämeenlinnan pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä

Lisätiedot

Juurikankaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys Pohjavesialue INARI

Juurikankaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys Pohjavesialue INARI Dnro LAPELY/3146/2015 Juurikankaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys Pohjavesialue 12 148 208 INARI 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295 037 000 PL 8060

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 6.7.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 23.5.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Uudenkaupungin alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Uudenkaupungin alueella KUULUTUS VARELY/4302/2016 30.10.2017 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Uudenkaupungin alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

LAUSUNTO. Pohjavesilausunto Siikalatvan Kestilän Kokkonevan tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotuksesta

LAUSUNTO. Pohjavesilausunto Siikalatvan Kestilän Kokkonevan tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotuksesta Pöyry Finland Oy LAUSUNTO Viite Sivu 1 (5) Pohjavesilausunto Siikalatvan Kestilän Kokkonevan tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotuksesta 1 POHJAVESIOLOSUHTEET Kaava-alueen lounaisosa sijoittuu Palokankaan

Lisätiedot

Veluke-tilanne ja tietojen jakaminen ELY-keskuksiin

Veluke-tilanne ja tietojen jakaminen ELY-keskuksiin Veluke-tilanne ja tietojen jakaminen ELY-keskuksiin Vanhempi tutkija Jari Rintala Kulutuksen ja tuotannon keskus /SYKE Vesihuolto- ja pohjavesitapaaminen 4.-5.4 2017 Tampere 1 Veluke? Vedenottamoiden lupaseurannan

Lisätiedot

JANAKKALAN KUNTA OMAKOTITALOTONTTIEN RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS: TERVAKOSKI 601

JANAKKALAN KUNTA OMAKOTITALOTONTTIEN RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS: TERVAKOSKI 601 Vastaanottaja Janakkalan kunta Leena Turkka Junttilantie 1 14200 Turenki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 19.3.2010 Viite 82127816 JANAKKALAN KUNTA OMAKOTITALOTONTTIEN RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS: TERVAKOSKI

Lisätiedot

Koivukumpu A, B ja C sekä Näätämö A ja B pohjavesialueiden luokitteluun liittyvä selvitys INARI

Koivukumpu A, B ja C sekä Näätämö A ja B pohjavesialueiden luokitteluun liittyvä selvitys INARI Dnro LAPELY/3146/2015 Koivukumpu A, B ja C sekä Näätämö A ja B pohjavesialueiden luokitteluun liittyvä selvitys INARI 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295 037 000 PL

Lisätiedot

Etelä-Savon ympäristökeskus Dnro ESA-2004-V-105, ESA-2005-V-8-322, ESA-2006-V-26-322, ESA- 2006-V-49-322, 0500V0073-322 5.12.2006

Etelä-Savon ympäristökeskus Dnro ESA-2004-V-105, ESA-2005-V-8-322, ESA-2006-V-26-322, ESA- 2006-V-49-322, 0500V0073-322 5.12.2006 - Itä-Savon pohjavesitutkimukset 2006 Savonlinnan ja Kerimäen alueella Etelä-Savon ympäristökeskus Dnro ESA-2004-V-105, ESA-2005-V-8-322, ESA-2006-V-26-322, ESA- 2006-V-49-322, 0500V0073-322 5.12.2006

Lisätiedot

PINNOITETTAVIEN ALUEIDEN VAIKUTUS POHJAVEDEN MUODOSTUMISEEN BIOJALOSTAMON HANKEALUEELLA

PINNOITETTAVIEN ALUEIDEN VAIKUTUS POHJAVEDEN MUODOSTUMISEEN BIOJALOSTAMON HANKEALUEELLA SUNSHINE KAIDI NEW ENERGY GROUP, KEMI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FILAHD 21.9.2016 FILAHD Lauri Joronen Lauri Joronen VALMIS LUONNOS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 30.11.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteutti tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Evijärven kunta Viskarinaukio Evijärvi. Evijärven kunnan pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutokset

Evijärven kunta Viskarinaukio Evijärvi. Evijärven kunnan pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutokset Lausuntopyyntö Dnro EPOELY/1288/2017 2962017 Evijärven kunta Viskarinaukio 3 62500 Evijärvi Evijärven kunnan pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutokset Tässä kirjeessä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Naantalin kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Naantalin kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/4158/2016 14.6.2017 Liitteet 1 kpl Naantalin pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Naantalin

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 26.2.2010 Viite 82127893 SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO

Lisätiedot

Pohjavesialueet tarkistetaan ja luokitellaan uudelleen vuoden 2019 loppuun mennessä

Pohjavesialueet tarkistetaan ja luokitellaan uudelleen vuoden 2019 loppuun mennessä Pohjavesialueet tarkistetaan ja luokitellaan uudelleen vuoden 2019 loppuun mennessä Kuntapäivä 30.10.2016 Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Heidi Rautanen 30.11.2016 Pohjavesialueiden määrittäminen ja luokittelu

Lisätiedot

Pelkosenniemen pohjavesialueiden luokitusmuutokset

Pelkosenniemen pohjavesialueiden luokitusmuutokset LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/778/2015 Etelä-Savo 13.2.2017 Pelkosenniemen kunta Sodankyläntie 1 98500 Pelkosenniemi Pelkosenniemen pohjavesialueiden luokitusmuutokset Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Ruskon kunnan alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Ruskon kunnan alueella KUULUTUS VARELY/4299/2016 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Ruskon kunnan alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Vedenottoluvat ja toteutuneet ottomäärät sekä pohjavesialueiden antoisuudet

Vedenottoluvat ja toteutuneet ottomäärät sekä pohjavesialueiden antoisuudet Vedenottoluvat ja toteutuneet ottomäärät sekä pohjavesialueiden antoisuudet vanhempi tutkija Jari Rintala Kulutuksen ja tuotannon keskus /SYKE Valtakunnalliset Vesihuoltopäivät Jyväskylässä 10.-11.5.2017

Lisätiedot

Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Kemijärvi

Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Kemijärvi LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/4210/2015 Etelä-Savo 13.2.2017 Kemijärven kaupunki Hallituskatu 4 98100 Kemijärvi Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Kemijärvi Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta

Lisätiedot

Sauvon pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Sauvon pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/767/2017 8.5.2017 Sauvon pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Sauvon kunnan pohjavesialueiden

Lisätiedot

RAPORTTI HYVINKÄÄN KAUPUNKI

RAPORTTI HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAPORTTI 101005665-001 HYVINKÄÄN KAUPUNKI Sveitsin vedenottamon hyödynnettävyystarkastelu 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 POHJAVESIOLOSUHTEET... 2 3 SVEITSIN VEDENOTTAMO... 2 4 VEDENOTTO JA POHJAVEDENPINNAT...

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Paimion kaupungin alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Paimion kaupungin alueella KUULUTUS VARELY/4160/2016 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Paimion kaupungin alueella Paimion pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Suositukset vedenhankinnan jatkotoimenpiteiksi Forssan seudulla

Suositukset vedenhankinnan jatkotoimenpiteiksi Forssan seudulla RAPORTTEJA 84 2014 Suositukset vedenhankinnan jatkotoimenpiteiksi Forssan seudulla JOHANNA SUOMALAINEN JUSSI LEINO PETRI SIIRO TIMO VIROLA Suositukset vedenhankinnan jatkotoimenpiteiksi Forssan seudulla

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 71/2013/2 Dnro ISAVI/37/04.09/2013

PÄÄTÖS Nro 71/2013/2 Dnro ISAVI/37/04.09/2013 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 71/2013/2 Dnro ISAVI/37/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.11.2013 ASIA Tutkimuslupa koepumppauksiin Hartikkalan pohjavesialueelle Hartikkalan kylän tilalle Rantala 491-512-3-6.

Lisätiedot

Nousiaisten kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Nousiaisten kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/4159/2016 10.8.2017 Liitteet 1 kpl Nousiaisten kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 18.1.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Sotkamon pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutokset

Sotkamon pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutokset LIITE/Kuulutus KAIELY/576/2017 Sotkamon pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutokset Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain

Lisätiedot

Hydrologia. Pohjaveden esiintyminen ja käyttö

Hydrologia. Pohjaveden esiintyminen ja käyttö Hydrologia Timo Huttula L8 Pohjavedet Pohjaveden esiintyminen ja käyttö Pohjavettä n. 60 % mannerten vesistä. 50% matalaa (syvyys < 800 m) ja loput yli 800 m syvyydessä Suomessa pohjavesivarat noin 50

Lisätiedot

Pohjavesialueiden luokitusmuutokset Inarin kunnassa

Pohjavesialueiden luokitusmuutokset Inarin kunnassa LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/3146/2015 Etelä-Savo 13.2.2017 Inarin kunta Piiskuntie 2 99800 Ivalo Pohjavesialueiden luokitusmuutokset Inarin kunnassa Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon

Lisätiedot

KOEPUMPPAUS HP 80, RÄYSKÄLÄ LOPPI

KOEPUMPPAUS HP 80, RÄYSKÄLÄ LOPPI Vastaanottaja Forssan vesihuoltoliikelaitos Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.12.2014 Viite 1510007353 KOEPUMPPAUS HP 80, RÄYSKÄLÄ LOPPI KOEPUMPPAUS HP 80, RÄYSKÄLÄ LOPPI Tarkastus Päivämäärä 30.12.2014

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Turun kaupungin alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Turun kaupungin alueella KUULUTUS VARELY/536/2017 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Turun kaupungin alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Koepumppaus Seppäharjun alueella

Koepumppaus Seppäharjun alueella S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SAVONLINNAN VESI Koepumppaus Seppäharjun alueella VARMA-VESI Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 14.10.2013 152-P21631 Tutkimusraportti 1 (7) J.Arjas

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 17.5.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 25.10.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 3 Savonlinnan seutu

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 3 Savonlinnan seutu Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 3 2.2 Heinävesi Heinäveden kunnan alueella tehtiin tutkimuksia kolmessa kohteessa, joista Konttilanlehdon Hepoharjun alueilla suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 19 Savonlinnan seutu

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 19 Savonlinnan seutu Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 19 2.3 Rantasalmi Rantasalmen kunnan alueelta valittiin kaksi potentiaalista kohdetta, joista Varpasharjun alueella suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko 1 ja

Lisätiedot

LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA

LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA GEOPALVELU OY TYÖ N:O 11113 SKOL jäsen ROUTION ALUETUTKIMUS Ratsutilantie 08350 LOHJA LAUSUNTO ALUEEN PERUSTAMISOLOSUHTEISTA 30.06.2011 Liitteenä 6 kpl pohjatutkimuspiirustuksia - 001 pohjatutkimusasemapiirros

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve

Tuusniemen kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Tuusniemen kunnan alueella sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve Elina Nuortimo 11/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

INKOON POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

INKOON POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INKOON KUNTA, INKOON VESILAITOS JA UUDENMAAN ELY- KESKUS INKOON POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Maija Aittola Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Pohjavedet Närpiön ja Jurvan alueella & pohjavesien toimenpideohjelma

Pohjavedet Närpiön ja Jurvan alueella & pohjavesien toimenpideohjelma Pohjavedet Närpiön ja Jurvan alueella & pohjavesien toimenpideohjelma Närpiönjoki-kokous 23.10.2014 Mari Leminen Suunnittelija Vesihuoltoryhmä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjavesialueet Pohjavesimuodostuma

Lisätiedot

VIIDENTIENRISTEYKSEN VEDENOTTAMO VESITALOUSLUPAHAKEMUS

VIIDENTIENRISTEYKSEN VEDENOTTAMO VESITALOUSLUPAHAKEMUS Vastaanottaja Kankaanpään kaupunki Asiakirjatyyppi Lupahakemusasiakirjat Päivämäärä 7.12.2016 Viite 1510017050 VIIDENTIENRISTEYKSEN VEDENOTTAMO VESITALOUSLUPAHAKEMUS VIIDENTIENRISTEYKSEN VEDENOTTAMO VESITALOUSLUPAHAKEMUS

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 6.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Hyrynsalmen pohjavesialueiden uudelleenluokittelu ja -rajaus

Hyrynsalmen pohjavesialueiden uudelleenluokittelu ja -rajaus LIITE/Kuulutus KAIELY/576/2017 Hyrynsalmen pohjavesialueiden uudelleenluokittelu ja -rajaus Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun

Lisätiedot

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla Yhteenveto hankkeesta Maakuntahallitus 14.9.2015 Pohjavesien suojelun ja MAAKUNTAKAAVA kiviaineshuollon yhteensovittaminen

Lisätiedot

Hämeen alueen kallioperän topografiamalli

Hämeen alueen kallioperän topografiamalli GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kalliorakentaminen ja sijoituspaikat Espoo 98/2016 Hämeen alueen kallioperän topografiamalli Mira Markovaara-Koivisto GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ylätunnisteen lisäteksti Sisällysluettelo

Lisätiedot

Syväpohjavesiesiintymän raakavesi ja sen hyödyntäminen talousveden tuotannossa

Syväpohjavesiesiintymän raakavesi ja sen hyödyntäminen talousveden tuotannossa Syväpohjavesiesiintymän raakavesi ja sen hyödyntäminen talousveden tuotannossa DI Sara Rantamäki, käyttöinsinööri Kurikan Vesihuolto Oy Vesihuoltopäivät 11.5.2017 1 Kurikan syväpohjavesihanke 1/2 Kurikan

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA RYKMENTINPUISTON POHJAVESISELVITYS

TUUSULAN KUNTA RYKMENTINPUISTON POHJAVESISELVITYS Vastaanottaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 1/2013 TUUSULAN KUNTA RYKMENTINPUISTON POHJAVESISELVITYS TUUSULAN KUNTA RYKMENTINPUISTON POHJAVESISELVITYS Tarkastus Päivämäärä 18/01/20133

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Selvitys pohjavesialueiden rajaamismenettelystä

Selvitys pohjavesialueiden rajaamismenettelystä 19.12.2013 www.ymparisto.fi >Vesi ja meri > Vesien- ja merensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet Selvitys pohjavesialueiden rajaamismenettelystä Vuonna 2009 toteutettiin valtakunnallinen hanke,

Lisätiedot

Vastaanottaja. Stora Enso Oyj. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä Viite KEMIJÄRVI JÄLKILAMMIKON VESITASEEN TARKENNUS

Vastaanottaja. Stora Enso Oyj. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä Viite KEMIJÄRVI JÄLKILAMMIKON VESITASEEN TARKENNUS Vastaanottaja Stora Enso Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 4.12.2014 Viite 1510015524 KEMIJÄRVI JÄLKILAMMIKON VESITASEEN TARKENNUS KEMIJÄRVI JÄLKILAMMIKON VESITASEEN TARKENNUS Päivämäärä 4.12.2014

Lisätiedot

28.1.2015 esittely / Tapio Väänänen (GTK)

28.1.2015 esittely / Tapio Väänänen (GTK) 28.1.2015 esittely / Tapio Väänänen (GTK) Projektin taustaa - Etelä-Savossa etenkin hyvälaatuisen harjusoran saatavuus heikentynyt - Ilmeni tarve projektille, jossa tutkitaan aiempaa POSKI selvitystä tarkemmin

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 21.9.2010 Viite 82130365 NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA,

Lisätiedot

Pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset

Pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset Pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset Johtava hydrogeologi Ritva Britschgi Suomen ympäristökeskus/ktk Hämeenlinna 29.9.2016 Öljy- ja biopolttoainealan ympäristö & turvallisuuspäivät Mitä ovat pohjavesialueet?

Lisätiedot

Asia: Pohjavesitutkimukset Forssan seudun varavesilähteen löytämiseksi hankkeen yleisötilaisuus. Osallistujat: n. 85 hlö, osallistujalista liitteenä

Asia: Pohjavesitutkimukset Forssan seudun varavesilähteen löytämiseksi hankkeen yleisötilaisuus. Osallistujat: n. 85 hlö, osallistujalista liitteenä 1(5) YLEISÖTILAISUUDEN MUISTIO Asia: Pohjavesitutkimukset Forssan seudun varavesilähteen löytämiseksi hankkeen yleisötilaisuus Aika: 21.1.2013 klo 18.00 21.20 Paikka: Järjestäjä: Portaan kylätalo, Portaanraitti

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 9.11.2009 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa LIITE 1 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Liite PUTKIKORTTI JA KAIRAUSPÖYTÄKIRJA Havaintoputken asennus pvm 7.4.2015 Putkikortin päivitys pvm 10.4.2015 Tutkimuspaikka Kerimäki, Hälvän alueen pohjavesiselvitys

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset

Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset Kaavoituksen ajankohtaispäivä 14.6.2016 Ylitarkastaja Maria Mäkinen Varsinais-Suomen ELY-keskus 13.6.2016 Kartoituksen vaihe Tärkeät pohjavesialueet

Lisätiedot

Ylitornion kunnan pohjavesialueiden luokitusten muutokset

Ylitornion kunnan pohjavesialueiden luokitusten muutokset LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/460/2017 Etelä-Savo 13.2.2017 Ylitornion kunta Alkkulanraitti 55 95600 Ylitornio Ylitornion kunnan pohjavesialueiden luokitusten muutokset Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta

Lisätiedot

Kemin kaupungin pohjavesialueiden luokitusten ja rajauksen muuttaminen

Kemin kaupungin pohjavesialueiden luokitusten ja rajauksen muuttaminen LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/456/2017 Etelä-Savo 13.2.2017 Kemin kaupunki Valtakatu 26 94100 Kemi Kemin kaupungin pohjavesialueiden luokitusten ja rajauksen muuttaminen Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta

Lisätiedot

Päätös Nro 132/2011/4 Dnro ESAVI/594/04.09/2010. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 132/2011/4 Dnro ESAVI/594/04.09/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 132/2011/4 Dnro ESAVI/594/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Länsi-Suomen vesioikeuden 19.6.1969 myöntämän Herajoen vedenottamon pohjavedenottoluvan

Lisätiedot

Itä-Vantaan linja-autovarikon pohjavesivaikutusten arviointi

Itä-Vantaan linja-autovarikon pohjavesivaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Vantaan kaupunki Itä-Vantaan linja-autovarikon pohjavesivaikutusten arviointi Rusokallio (Brunaberget), Hakkila 82116843 20.8.2007 RAMBOLL FINLAND

Lisätiedot

TUUKKALAN MAA- AINESTENOTTOALUE POHJAVESIOLOSUHTEI- DEN SELVITYS

TUUKKALAN MAA- AINESTENOTTOALUE POHJAVESIOLOSUHTEI- DEN SELVITYS Tilaaja Jyvässeudun Sora Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.9.2015 Viite 1510020981 TUUKKALAN MAA- AINESTENOTTOALUE POHJAVESIOLOSUHTEI- DEN SELVITYS POHJAVESIOLOSUHTEIDEN SELVITYS Päivämäärä 23/09/2015

Lisätiedot

1 JOHDANTO...1 LISÄSELVITYSTARPEET...29 2.8 MUUTOKSET POHJAVESIALUERAJAUKSIIN JA -LUOKKIIN...31 3 POHJAVEDEN SUOJA-ALUEET...33

1 JOHDANTO...1 LISÄSELVITYSTARPEET...29 2.8 MUUTOKSET POHJAVESIALUERAJAUKSIIN JA -LUOKKIIN...31 3 POHJAVEDEN SUOJA-ALUEET...33 Hämeen ympäristökeskus Forssan kaupunki Humppilan kunta Jokioisten kunta Tammelan kunta Ypäjän kunta FORSSAN SEUDUN POHJAVESI- ALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA 15.2.2006 18923 18923 18923 HÄMEEN YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS RAKENNETTAVUUSSEVITYS PAIMIO MEIJERITIEN ÄNSIOSAN ASEMAKAAVA 9.11.2015 1 (5) _Rakennettavuusselvitys1.docx Sisältö 1 Yleistä... 3 2 Tehdyt tutkimukset... 3 2.1 Mittaukset... 3 2.2 Pohjatutkimukset... 3

Lisätiedot

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Nokian kaupunki, Asko Riihimäki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.12.2013 KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS KOHMALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE

Lisätiedot

POHJAVEDEN ALENTAMISTARVE JA SEN VAIKUTUKSET BIOJALOSTAMON HANKEALUEELLA

POHJAVEDEN ALENTAMISTARVE JA SEN VAIKUTUKSET BIOJALOSTAMON HANKEALUEELLA SUNSHINE KAIDI NEW ENERGY GROUP, KEMI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIMIKM FILAHD 10.5.2017 FIMIKM FILAHD Lauri Joronen Lauri Joronen VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

Hydrogeologinen tarkastelu. Koverhar, Hanko

Hydrogeologinen tarkastelu. Koverhar, Hanko Hydrogeologinen tarkastelu Koverhar, Hanko Maiju Juntunen 2.1.2017 Hydrogeologinen tarkastelu 2.1.2017 1 (14) Hydrogeologinen tarkastelu 2.1.2017 2 (14) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 AIEMMAT SELVITYKSET JA

Lisätiedot

Taustaa pohjavedenottamoiden pohjavesitarkkailuista

Taustaa pohjavedenottamoiden pohjavesitarkkailuista 28.4.2017 Pohjavedenottamoiden riskienhallinnan tehostaminen pohjavesiyhteistarkkailuilla Kivimäki, A.-L., Lahti, K., Loikkanen, H., Pönni, J., Ahonen, J., Backman, B., Kaipainen, T. & Luoma, S. Valtakunnalliset

Lisätiedot

Pohjavesialueiden luokitusten muuttaminen, Kolari

Pohjavesialueiden luokitusten muuttaminen, Kolari LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/964/2015 Etelä-Savo 13.2.2017 Kolarin kunta Isopalontie 2 95900 Kolari Pohjavesialueiden luokitusten muuttaminen, Kolari Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon

Lisätiedot

Lisätutkimukset Lähteelän pohjavesialueella

Lisätutkimukset Lähteelän pohjavesialueella S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SAVONLINNAN VESI Lisätutkimukset Lähteelän pohjavesialueella VARMA-VESI Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.11.2012 152-P19621 Tutkimusraportti 1 (2)

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Pyhärannan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/4298/2016 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Pyhärannan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2013/2 Dnro ESAVI/171/04.09/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.3.2013

PÄÄTÖS Nro 66/2013/2 Dnro ESAVI/171/04.09/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.3.2013 Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2013/2 Dnro ESAVI/171/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.3.2013 ASIA Pohjavedenottamon rakentaminen Linturahkan pohjavesialueelle kiinteistölle Vesiperä RN:o 5:74 ja veden

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 28.12.21 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot