Naantalin Hovin / Kaivokatu 11 asemakaavamuutos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Naantalin Hovin / Kaivokatu 11 asemakaavamuutos"

Transkriptio

1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Naantalin Hovin / Kaivokatu 11 asemakaavamuutos 171/ /2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila : Vireilletulo Naantalin Hovin (Kaivokatu 11) asemakaavan muutos on tullut vireille maanomistajan aloitteesta. Vi reilletulosta on kuulutettu kaavoituskatsauksessa Suunnittelualue ja tavoitteet Asemakaavamuutos koskee Naantalin kaupungin 2. kaupunginosan kortte lin 24 tonttia 11 (nk. Naanta lin Hovin tontti). Kaavatyön tavoitteena on muuttaa tontin käyttötarkoitus asumiseen sekä nostaa rakennus oikeutta. Tu levan rakentamisen tulee soveltua kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön. Suunnittelun lähtökohdat Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa Maankäyttö- ja rakennuslain mukaista aluei denkäytön suunnittelujärjestelmää. Niiden tehtävänä on varmistaa valta kunnallisesti merkittävien seik kojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoi tuksessa sekä valtion viranomaisten toimin nassa. Koska suunnittelualue sijoittuu Naanta lin Vanhankaupungin RKY-alueelle, VAT-tavoitteiden kokonaisuuksista tässä kaavatyös sä erityi-

2 sesti huomioitavia ovat eheytyvää yhdyskuntarakennetta ja kulttuuriperintöä kos kevat tavoitteet. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriym päristöt RKY Valtioneuvosto vahvisti Museoviraston laatiman tarkistetun inventoinnin val takunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä. Inventointi on osa val takunnallisia alueidenkäyttöta voitteita ja se tulee huomioida alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtana. Kaikilla kaavatasoilla on tärkeää huolehtia siitä, että ratkaisut eivät ole ristiriidassa valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen ominaisluonteen ja erityispiirteiden kanssa. Maakuntakaava Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa (vahvistettu ) suunnittelualue on osoitettu keskus tatoimintojen alueeksi (C). Keskustatoimintojen alue on merkitty valta kunnallisesti merkittävän raken netun kulttuuriympäristön alueeksi. Punainen viivamer kintä rajaa maakunnallisen tason kaupunkikehit tämisen kohdealueen, johon Naantalin keskusta-alue kuuluu. Alueella yhdyskuntarakennetta tulee tii vistää ja rakentamistehok kuutta lisätä. Tiivistämisen pitää olla ympäristön laatua kehittävää. Yleiskaava Kaavamuutosalue sijaitsee Naantalin yleiskaavan (mantereen osalta vahvistamaton) alu eella. Yleiskaa vassa suunnittelualue on osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP). Asemakaava Suunnittelualueella on voimassa Ak-155, jossa tontti 11 on osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi (KL). Muutettavassa asemakaavassa tontilla on rakennusoikeutta 700 k-m², kerrosten enimmäismäärä on kaksi. Maanomistus Asemakaavamuutosalue on yksityisessä omistuksessa. Kaupungin ja maanomistajan vä lille tehdään maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maankäyttösopimus. Rakennettu ympäristö Alue sijoittuu Naantalin vanhaan kaupunkiin Kaivokadun ja Raatihuoneenkadun kul maukseen. Kaa voitettava tontti on tällä hetkellä rakentamaton ja kaupunkikuvallisesti vaatimaton. Tonttia sivuava Kaivokatu on yksi kanta-

3 kaupungin vilkkaimmista kaduista: se on vanhasta kaupungista ulos suuntautu van ajoneuvoliikenteen pääreitti. Kaavaluonnoksen valmistelu Alue soveltuu erinomaisesti asumiseen. Myös jonkin verran liiketilaa on tarpeen varata Kaivokadun puoleiselle tontin osalle ensimmäiseen kerrokseen. Kaavaluonnoksesta tuo daan seuraavaan lautakun taan kaksi vaihtoehtoista ratkaisua. Osallistumis- ja arviointi suunnitelma on liitteenä. LIITE A10, KAAVYMP (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila : Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi päi vätyn Hovin kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin. Kaavaluonnosta varten on teetetty vaihtoehtoisia luonnoksia sekä maanomistajan että kaupungin toi mesta. Luonnoksissa on haettu erityyppisiä ratkaisuja asumisen sijoittami seksi vaativaan ympäristöön. Tontin pinta-ala on 1164 m² ja rakennusoikeus nykyisessä kaavassa 700 k-m², tonttitehokkuus on e= 0.6. Käyttötarkoitus on liikerakennusten kort telialue (KL), kerrosluku on II. Maanomistajan teettämä vaihtoehto Sigge Oy on laatinut tontille kerrostaloratkaisun, joka on tonttitehokkuudeltaan e = Kerrosalal taan vaihtoehto vastaa vuosittain Naantalissa rakennettavaa n k-m² han ketta ja asuminen sijoit tuu kolmeen kerrokseen. Autopaikat on sijoitettu osittain maan al le, osittain pihaan avautuviin autotal leihin. Rakennuksen ala vie tontista 68 %. Jäljelle jäävästä, kannelle sijoittuvasta piha-alueesta kaksi kolmasosaa menee rungon autotallien ajouriin. Rakennusoikeus on k-m² ja asuntoja on arvioitu olevan kpl, auto paikkoja 29 kpl. Rakennuksen runkosyvyys on 20 m. Vertailukohteena voi tode ta, että Lappalaistenmäen kahden kerrostalon runkosyvyys on 15 m ja Tullikadun nk. vanhan ve rotoi miston runkosyvyys on 13 m. Autopaikkojen sijoittaminen maanalaiseen tilaan ei ole Kaivokadulla ongel-

4 matonta. Katu sijaitsee enti sen merenlahden kohdalla, maaston korkeus on Raatihuoneenkadun ja Alikadun risteyksessä ja Kaivokadun ja Raatihuoneenkadun risteyksessä (Korkeudet ovat N järjestelmässä). Kai van non te ke mi nen vaa tii jä reän tu ke mi sen ja rat kai su vaa tii ve si tii viit rakenteet. Ym pä ris tössä on puu paalu jen va rassa oleva ker ros talo ja pai naumariskit ympä ris tön ra ken nuksil le on olemassa. Maanomistajan teettämä vaihtoehto on liitteenä. LIITE A2, KAAVYMP (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) Kaupungin teettämät alustavat tarkasteluvaihtoehdot Maanomistajan suunnittelijalta ei ollut mahdollista saada toista versiota, joten kaupunki teetti vaihtoehtoiset tarkastelut arkkitehtitoimisto Tarmo Mustosella. Mustosen toimisto on laatinut viereisen III:nen kaupunginosan asemakaavan. Vaihtoehdoissa on lähtökohdaksi otettu ympäröivän Vanhankaupungin rakentamisen mit takaava. Ym päristön tehokkuuslukuja on esitetty liitteessä antamaan tuntumaa rakeisuu desta. Kaikki kolme havain nekuvaa noudatta vat ympäröivän Vanhankaupungin asema kaavan rakeisuutta ja tehokkuutta. Vaihto ehto 2 on upotettu Kaivokadun katuprofiiliin. Tonttitehokkuus vaihtelee e=0,76-1,08, asuntojen luku määrä 8-9, autopaikkojen luku määrä 8-9 ap. Kerrosala vaihtelee km². Pihatilat vastaavat Vanhankaupungin kortteleiden tontin käyttöä. Kaupungin teettämät päivitetyt alustavat tarkasteluvaihtoehdot ovat liitteenä. LIITE A3, KAAVYMP (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) Maanomistajan esityksen mukainen katusilhuetti on liitteenä. LIITE A4, KAAVYMP (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) KAUPUNGINARKKITEHTI: KOKOUSKÄSITTELY: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää jatkaa Hovin kaavamuutoksen suunnittelua alustavan vaih toehdon vaihtoehto 3 / Mustonen mukaan. Lau takunta tekee maastokäyn nin paikalle elokuun lautakun nan kokouksen yhteydessä. Esittelijä esitteli kokouksessa päivitetyt versiot tarkasteluvaihtoehdoista se kä maanomistajan esityksen mukaisen katusil-

5 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Vs. kaupunginjohtaja Martti Sipponen : huetin, jotka liitetään pöytä kirjan liitteiksi. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin. Ari Vienonen on lähettänyt kaupunginhallitukselle seuraavan kirjeen: "Naantalin kaupunginhallituksen hyväksymässä kaavoituskatsauksissa 2013 ja 2014 asemakaava on aikataulutettu käsiteltäväksi valtuustossa Kaavoitus- ja ympäristölautakunta käsitteli asiaa ensimmäisen kerran tou kokuussa Kesäkuun kokouksessaan 2014 lautakunta päätti jatkaa kaa van valmistelua arkkitehti Mustosen valmisteleman vaihtoehto 3 pohjalta. Lautakunnan pöytäkirjassa ei ole varsinaisesti arvosteltu maanomistajan esittämää suunnitelmaa, jonka on laatinut Sigge Oy/Antti Mäki. On esitetty huolta maanalaisen pysäköintitilan rakentamisen mahdollisesti aiheuttamas ta haitasta jollekin kerrostalolle. jota ei ole yksilöity. Maanomistajan vas tuulla on huolehtia, ettei rakentaminen aiheuta vahinkoja. Asiantuntijoiden näkemyksen mukaan Naantalin kaupungin toimenpiteet, sinänsä oikeat ja välttämättömät, Kaivokadun tulvimisen estämiseksi, ovat varmasti merki tyksellisemmät. Tontin pinta-alasta on joillakin tonteilla käytetty enemmän rakentamiseen kuin Hovin kohdalla tehdyssä esityksessä. Mustosen esitys noin ne liön rakennusoikeuden kaavoittamisesta ei mahdollista asuinrakentamista, vaan pakottaa maanomistajan miettimään paluuta liiketoimintaan, lähinnä ravintolatoimintaan uudisrakennuksessa, jos rakentaminen yleensä on kan nattavaa. Maanomistajaan ei ole oltu yhteydessä kaavoittajan toimesta kaa voitustyön aikana. Toivon Naantalin kaupungin taholta myötämielistä suhtautumista asema kaavoitukseen ja olemme valmiit yhteistyöhön asemakaavan laatimisessa ja varsinaisen talosuunnitelman aikana, jotta myös varmistetaan suunnitelmien sopivuus Kaivokadun kokonaisuuteen." Maanomistajan teettämä vaihtoehto, maanomistajan esityksen mukainen katusilhuetti sekä kaupungin teet tä mät päi vi te tyt alus ta vat tarkasteluvaihtoeh-

6 dot ovat esityslistan (KSJ ) liitteinä. Kimmo Suonpää ja Kirsti Junttila ovat läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunkisuunnittelujaosto käy keskustelun mahdollisesta ohjeen antamisesta kaavoitus- ja ympäristölautakunnalle Naantalin Hovi / Kaivokatu 11 asemakaavamuutoksesta. Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila esitteli asiaa kokouksessa. Tekninen johtaja Kimmo Suonpää ja maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen olivat läsnä kokouksessa. KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Erityisasiantuntija Martti Sipponen: Jan Lindströmin ehdotuksesta kaupunkisuunnittelujaosto päät ti jättää asian pöydälle. Maanomistaja Ari Vienosen ja kaupungin edustajien kesken on pidetty ensimmäinen tapaaminen Lopuksi muistiossa on todettu seuraavaa: KAUPUNGINJOHTAJA: "4. Asian eteenpäin vieminen Sovittiin, että maanomistaja selvittää vielä kevyempää vaihtoehtoa tontille. Tarvittaessa pidetään lyhyellä varoitusajalla suunnittelupalaveri. Seuraava palaveri pidetään klo 13." Todetaan, että kaupunkisuunnittelujaosto palaa asiaan seuraavassa kokouksessa, kun maaomistajan ja kaupungin edusta jien välinen suunnittelupalaveri on pidetty. KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

7 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Erityisasiantuntija Martti Sipponen: Maanomistajan ja kaupungin maankäyttöosaston edustajien Elise Lehikoisen ja Kirsti Junttilan välillä on pidetty neuvottelu kello 13. Liitteenä on muistio neuvottelusta. LIITE A5, KSJ (säilytetäään erillisessä kaavakansiossa). Mustio on lähetetty maanomistajalle postitse Esitystä tehtäessä maanomistaja ei ole kommentoinut vielä muistiota. Maanomistajan esittämät kolme vaihtoehtoista luonnosta oheistetaan. Oheismateriaali vaihtoehtoiset luonnokset Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila esittelee kokouksessa vaihtoehtoisia luonnoksia. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Merkitään kaupunginarkkitehdin esittely tiedoksi ja päätetään jatkaa asian käsittelyä kaupunkisuunnittelujaoston seuraavassa kokouksessa. Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila esitteli asiaa kokouksessa. Tekninen johtaja Kimo Suonpää oli läsnä kokouksessa. KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila : Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Hovin kaavamuutoksen luonnoksia käsiteltiin kaupunkisuunnittelujaostossa Hovin kaava muutoksesta pidettiin maakuntamuseon edustajan kanssa viranomaisen työ neuvottelu Muistio on oheistettu.

8 LIITE A2, KAAVYMP (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) Maanomistajalta saatiin allekirjoitettu kaavoituksen käynnistämissopimus Samassa pala verissa maanomistajalle annettiin jatkotyöhön seuraava ohjeistus: avataan korttelia asuntomassojen osalta Alikadulle siten, että piha-alueelle syntyy aurin koista oleskelualuetta pihan viihtyisyys edellyttää autopaikkojen ja asuntojen määrän rajoittamista noin kahdek saan; autopaikkavaatimus 1 ap / as kerrosluku on I-II, harjakorkeus ja räystäslinja korkeintaan Kaivokadun vas takkaisella puolella sijaitsevan rivitalon harjakorkeus ja räystäskor keus ylin harjakorkeus ja ylin räystäskorkeus sovitetaan julkisivu kuvalla alin lattiataso mahdollisesti alempi kuin rakennusjärjestykses sä, neuvoteltu rakennusval vonnan kanssa (esim ) rakennuksen julkisivun materiaali / puuverhous katemateriaalin määritys / konesaumattu, maalattu peltikate (tai kolmiori mahuopakate) asuinrakennukset sijoittuvat tontin rajoihin kiinni rakennusten sijoittuminen yhteen tai useampaan massaan tut kitaan rakennuksen runkosyvyyteen kiinnitetään huomiota tontin aitaaminen Vanhankaupungin rakennustapaohjeiden mukaan noudatetaan Vanhankaupungin rakennustapaohjeita Maanomistaja on toimittanut viimeisimmät luonnokset, jotka noudattavat pää osin edellä ku vattuja suuntaviivoja. Aineistossa on kaksi vaihtoehtoa, jotka eroavat toi sistaan asuntojen lukumäärän sekä autopaikkojen määrän ja sijainnin suhteen. VE 1 a ja b: II krs / 7 asuntoa ja 1 liikehuoneisto / 9 autopaik kaa / 1000 k-m² + kuistit 75 k-m² + tekn. 25 k-m². VE 2 a ja b: II krs / asuntoa ja 1 liikehuoneisto / 9 autopaikkaa / 1000 k-m² + kuistit 45 k-m² + luhtikäytävä 55 k-m² + tekn. 25 k-m². Liitteenä on Sigge Arkkitehtien päivätyt asemapiirrosluonnokset VE 1 a ja b se kä 2 a ja b ja julkisivusovitus. LIITE A3, KAAVYMP (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) KOKOUSKÄSITTELY: Hovin tontin maanomistaja on lähettänyt kaavoitusja ympäristö lautakunnalle osoitetun sähköpostin, jossa hän esittää kaavaluonnokseen mm k-m² lisärakennusoikeutta ja rakennuksen korottamista Kai vokadun ja Raatihuo-

9 neenkadun kulmauksessa. Muutokset hän esittää otetta van huomioon jo kokouksessa. Maanomistajan, suunnittelijan ja kaupungin edustajien palaverissa sovittiin lautakunnan listalle menevästä aineistosta, jonka maan omistajan suunnittelija toimitti sovitusti ennen listan lähtöä. Maanomistajan uudet esitykset on tuotu lautakunnalle tiedoksi kokoukseen ja ne liitetään nähtävilläolon yhteydessä annettuun palautteeseen. KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila : Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää varata osallisille Hovin asema kaavamuutoksen päivätystä vaihtoehdosta 1 maankäyt tö- ja ra kennusasetuksen 30 :n mukaises ti osal lisille tilaisuuden mielipiteen esittä miseen. Val misteluaineistoon liitetään myös osallistumis- ja arviointisuun nitelma. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin. Hovin kaavamuutoksen luonnoksia käsiteltiin kaupunkisuunnittelujaostossa Hovin kaava muutoksesta pidettiin maakuntamuseon edustajan kans sa viranomaisen työ neuvottelu Muistio on oheistettu. LIITE A2, KAAVYMP (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) Maanomistajalta saatiin allekirjoitettu kaavoituksen käynnistämissopimus Samassa pala verissa maanomistajalle annettiin jatkotyöhön seuraa va ohjeistus: avataan korttelia asuntomassojen osalta Alikadulle siten, että piha-alueelle syntyy aurin koista oleskelualuetta pihan viihtyisyys edellyttää autopaikkojen ja asuntojen määrän rajoittamista noin kahdek saan; autopaikkavaatimus 1 ap / as kerrosluku on I-II, harjakorkeus ja räystäslinja korkeintaan Kaivokadun vas takkaisella puolella sijaitsevan rivitalon harjakorkeus ja räystäskor keus ylin harjakorkeus ja ylin räystäskorkeus sovitetaan julkisivu kuvalla alin lattiataso mahdollisesti alempi kuin rakennusjärjestykses sä, neu-

10 voteltu rakennusval vonnan kanssa (esim ) rakennuksen julkisivun materiaali / puuverhous katemateriaalin määritys / konesaumattu, maalattu peltikate (tai kolmiori mahuopakate) asuinrakennukset sijoittuvat tontin rajoihin kiinni rakennusten sijoittuminen yhteen tai useampaan massaan tut kitaan rakennuksen runkosyvyyteen kiinnitetään huomiota tontin aitaaminen Vanhankaupungin rakennustapaohjeiden mukaan noudatetaan Vanhankaupungin rakennustapaohjeita Maanomistaja on toimittanut viimeisimmät luonnokset, jotka nou dat ta vat pää osin edellä ku vattuja suuntaviivoja. Aineistossa on kaksi vaih to eh toa, jotka eroavat toi sistaan asuntojen lukumäärän sekä autopaikkojen määrän ja sijainnin suhteen. VE 1 a ja b: II krs / 7 asuntoa ja 1 liikehuoneisto / 9 autopaik kaa / 1000 k-m² + kuistit 75 k-m² + tekn. 25 k-m². VE 2 a ja b: II krs / asuntoa ja 1 liikehuoneisto / 9 autopaikkaa / 1000 k-m² + kuistit 45 k-m² + luhtikäytävä 55 k-m² + tekn. 25 k-m². Liitteenä on Sigge Arkkitehtien päivätyt asemapiirrosluonnokset VE 1 a ja b se kä 2 a ja b ja julkisivusovitus. LIITE A3, KAAVYMP (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) KOKOUSKÄSITTELY: Hovin tontin maanomistaja on lähettänyt kaavoitusja ympäristö lautakunnalle osoitetun sähköpostin, jossa hän esit tää kaavaluonnokseen mm k-m² lisärakennusoikeutta ja rakennuksen korottamista Kai vokadun ja Raatihuoneenkadun kulmauksessa. Muutokset hän esittää otetta van huo mi oon jo kokouksessa. Maanomistajan, suunnittelijan ja kaupungin edustajien palaverissa sovittiin lautakunnan listalle menevästä aineistosta, jonka maan omistajan suunnittelija toimitti sovitusti ennen listan lähtöä. Maanomistajan uudet esitykset on tuotu lautakunnalle tiedoksi kokoukseen ja ne liitetään nähtävilläolon yhteydessä annettuun palautteeseen. KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää varata osallisille Ho vin asema kaavamuutoksen päivätystä vaihtoehdosta 1 maankäyt tö- ja ra kennusasetuksen 30 :n mukaises ti osal li sil le tilaisuuden mielipiteen esittä miseen. Val misteluai-

11 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila : neistoon liitetään myös osallistumis- ja arviointisuun nitelma. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin. Hovin asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto on pidetty osallisten arvioi ta va na Palautteena saatiin ELY:n, Varsinais-Suomen maa kun ta mu seon ja Vanhankaupungin toimikunnan lausunnot. Palautteen jät ti vät myös Naantalin Vanhankaupungin asukasyhdistys ry ja Antti Pa junen+vii si muuta nimeä. Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksella ei ollut huo mau tet ta vaa Hovin kaavamuutokseen. Lisäksi palautteena on otettu mukaan maanomistajan lautakunnalle jättämä kirje. 1. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: "Naantalin kaupunki on varannut ELY-keskukselle mahdollisuuden antaa lau sun to asemakaavan muutokseen, joka koskee Naantalin kaupungin 2. kau pun gin osan korttelin 24 tonttia 11 Kaivokadun ja Raatihuoneenkadun kul mauk ses sa. Tontti on tällä hetkellä rakentamaton. Kaavamuutoksen tavoit tee na on suunnitella alue asumiseen. Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, joten asemakaavoitusta ohjaa Tu run kaupunkiseudun maakuntakaava. Alue kuuluu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kult tuu ri ym pä ristök si (RKY) nimettyyn alueeseen Naantalin vanhakaupunki, joka on val takun nal lis ten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan otettava huomioon alueiden käy tön suunnittelun lähtökohtana. Näillä alueilla alueidenkäytön on sovel lut ta va niiden historialliseen kehitykseen. Alue kuuluu maakuntakaavassa Suojeltavaan rakennetun ympäristön ko konai suu teen SR , jota koskevan maakuntakaavamääräyksen mukaan Suun nit te lun ja rakennustoimenpiteiden tulee olla kokonaisuuden säi ly mis tä turvaavia ja edistäviä. Lisäksi alue on maakuntakaavassa kes kus ta toi min tojen aluetta sekä kaupunkikehittämisen kohdealuetta. Asemakaavan valmistelussa on käsitelty tontin käytön ja tehokkuuden vaihto eh to ja. Kaavoituksen jatkotyöhön on annettu periaatteet (lautakunnan ptk 111). ELY-keskus pitää tontin käyttöä asumiseen sopivana. Käyttötarkoitus antaa hy vät lähtökohdat sopeuttaa uudisrakentaminen alueen merkittävään kult-

12 tuu ri ym pä ris töön em. periaatteiden mukaisesti. Oleellista on huolehtia raken ta mi sen sovittamisesta vanhan kaupungin miljööseen mm. korkeutensa ja massoittelunsa osalta. Valmisteluaineistossa on esitetty vaihtoehdot 1a, 1b, 2a ja 2b. ELY-keskus pi tää vaihtoehtojen mukaista rakentamista korkeana ympäröivään ra ken nuskan taan nähden. Esitetyn julkisivupiirroksen mukaan I tai I½ kerroksinen raken ta mi nen on paremmin sopeutettavissa ympäristöön ja erityisesti naa pu ritont tien rakentamiseen. ELY-keskus katsoo, että kaavoituksessa tulee löytää vielä kevennetympi ratkai su, jossa rakentamisen korkeus ja määrä on oikeassa suhteessa vanhan kau pun gin rakentamisessa noudatettuihin rakennusoikeuksiin ja mit ta kaavaan." Vastine: ELY:n lausunnon mukaisesti kaavamuutokselle pyritään löytämään ke vyempi ratkaisu, jossa rakentamisen korkeus, kerrosluku ja ra ken nus oi keu den määrä sekä massoittelu soveltuvat paremmin Vanhankaupungin mil jöö seen. 2. Varsinais-Suomen maakuntamuseo: "Naantalin kaupunki on pyytänyt Varsinais-Suomen maakuntamuseolta lausun toa Naantalin Hovin tontille suunnitellusta asemakaavamuutoksesta. Suunnittelualue sijoittuu Naantalin Vanhankaupungin RKY-alueelle, eli Val ta kun nal li ses ti merkittävälle rakennetut kulttuuriympäristön alueelle. Ton til la on voimassa olevassa kaavassa, jonka vahvistusajankohta ei kaava-ai neis tos ta käynyt ilmi, merkintä KL ja 700 neliötä rakennusoikeutta. Raken nus oi keus perustuu paikalla olleeseen Naantalin Hovin ra vin to la ra kennuk seen, joka tuhoutui tulipalossa tammikuun lopussa Koska kyseinen rakennus on poistunut, on tilanne asemakaavan muut ta misek si täysin uusi. Suunnittelualueen nykyinen kaava ja sen mukainen kak siker rok si nen liikerakennus ei parhaalla tavalla soveltunut Naantalin van hankau pun gin ympäristöön eikä siitä ole lähtökohdaksi kaavamuutokselle. Nyt luon nos tel lun kaavan mukaan tontille on tulossa asuinrakennuksia. RKY-alueelle rakentamisen lähtökohtana tulee olla rakentaminen alueen arvon mukaisesti. Koska nyt on tavoitteena asuinrakentaminen, yksinkertaisin rat kai su on alueen perinteinen ratkaisu: kaksi yksikerroksista asuin ra ken nusta katusivuille ja pihalle ulkorakennus. Lausunnolle tulleissa kahdessa vaihtoehdossa on Raatihuoneenkadun ja Kaivo ka dun kulmaan esitetty kaksikerroksinen, yhtenäinen kerrostalo, jossa katu jul ki si vus sa on ranskalaisia parvekkeita ja korkeita ikkunoita. Pihalla on

13 kum mas sa kin vaihtoehdossa autokatos, joka toisessa vaihtoehdossa on lähem pä nä naapurirakennuksia ja toisessa kauempana. Rakennusoikeutta on ny kyi ses tä kaavasta lisätty 400 k-m². Rakennusoikeuden määrästä johtuen pi ha-alue jää huomattavasti pienemmäksi kuin mitä alueen tonteilla pe rin teises ti on ollut. Muinaisjäännösten kannalta tarkasteltuna alue on sijoittunut keskiaikaisen kau pun gin ja luostarin välisen lahden eteläpuolelle ja se on todennäköisesti ol lut veden alla 1600-luvun lopulle saakka. Tontti on asutettu aikaisintaan 1700-lu vul la, tonttijako on todennäköisesti peräisin lukujen taittees ta. On mahdollista, että tontilla on myös keskiajan ja uudenajan alun ran ta lai tu ri ra ken tei den jäännöksiä tai kaupunkiasutusalueelta ran ta vyö hykkeel le kulkeutunutta vanhempaa löytömateriaalia. Koska tontilla voi olla säilynyt muinaismuistolain tarkoittamia ja suo je le mia kulttuurikerroksia, tulee tontti merkitä asemakaavakarttaan suo je lu mer kinnäl lä sm. Kaavamääräykseen tulee kirjata: Alueen osa, jolla saattaa si jai ta muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueella on va raudut ta va muinaismuistolain mukaisiin arkeologisiin tutkimuksiin. Alu eel la suoritettavista maaperään kohdistuvista rakennustöistä on ilmoitettava museo vi ran omai sel le hyvissä ajoin ennen niihin ryhtymistä tutkimusten suo ritta mis ta varten. Varsinais-Suomen maakuntamuseo toteaa lausuntonaan, että se ei pidä mahdol li se na tontin rakennusoikeuden lisäämistä. Nykyisen kaavan ra ken nus oikeus perustuu tontin aiempaan käyttöön ja tontin nyt palautuessa asuin käyttöön, on loogista, että rakennusoikeus noudattaa alueen muiden asuin tonttien rakennusoikeutta. Kaksikerroksinen massiivinen kerrostalo ei so vel lu Naantalin valtakunnallisesti merkittävällä puukaupunkialueelle. Asemakaavamuutoksessa on huomioitava muinaisjäännöstä koskeva sm-mer kin tä ja kaavamääräys." Vastine: Maakuntamuseon lausunnon mukaisesti kaavamuutokselle pyritään löy tämään kevyempi ratkaisu, jossa rakentamisen korkeus, kerrosluku ja ra kennus oi keu den määrä sekä massoittelu soveltuvat paremmin Van han kau pungin miljööseen. Piha-alue pyritään jäsentämään viihtyisämmäksi. Kaavan määräyksiin lisätään sm-merkintä, Alueen osa, jolla saattaa si jai ta muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueella on varauduttava mui nais muis to lain mukaisiin arkeologisiin tutkimuksiin. 3. Naantalin Vanhankaupungin toimikunta: "Vanhankaupungin toimikunta päättää antaa lausuntonaan Hovin ase ma kaava muu tos luon nok ses ta seuraavaa:

14 Kaavan eteenpäin viemisessä on varmistettava kiinteistönomistajien ta sa puo li nen kohtelu. Ratkaisu ei saa vaarantaa alueen ominaispiirteitä ja kaava tulee laatia nou dat taen annettuja viranomaislausuntoja. Asuntojen lukumäärä saa olla enintään kahdeksan asuntoa. Asuinrakennus Kaivokadun ja Raatihuoneenkadun kulmassa tulee jakaa kahdeksi massaksi. Ajoneuvoliittymän paikkaa tutkitaan myös Raatihuoneenkadun ja Kai vo ka dun puolelta." Vastine: Kaavamuutoksessa otetaan huomioon viranomaislausunnot ja pyritään huomioi maan paremmin maanomistajien tasapuolinen kohtelu. Asuntojen lu kumää rä rajataan enintään kahdeksaan asuntoon. Asuinrakennus Kaivokadun ja Raatihuoneenkadun kulmassa jaetaan kahdeksi massaksi. Ajo neu vo liit tymän paikkaa tutkitaan myös Raatihuoneenkadun ja Kaivokadun puolelta. 4. Naantalin Vanhankaupungin asukasyhdistys ry: "Naantalin Vanhankaupungin asukasyhdistys ry. on käsitellyt Hovin kaa vamuu tos ta hallituksen kokouksessa Suunnittelualue sijoittuu Naantalin Vanhankaupungin alueelle, joka on varus tet tu RKY-merkinnällä = valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuu ri koh teet. Alueella on tärkeää noudattaa Vanhankaupungin ra ken nus ta paoh jei ta, myös tontin aitaamisesta on oma ohjeistus, jota toivomme nou da tetta van. Ehdotetuista vaihtoehdoista suosikkimme on ehdottomasti ve 01a. Kul ku yhteys tontille on nyt esitellyissä vaihtoehdoissa tuotu Alikadun kautta. Ali katu soveltuu varsin huonosti liikennöintiin, se on ahdas ja kapea, erityisesti tal vel la ongelmat korostuvat. Ehdotetut liikennejärjestelyt tarkoittavat liiken teen kulkevan joko Kaivokatu Raatihuoneenkatu - Alikatu kautta, tai kes kus tas ta päin tultaessa ajoreittinä toimii useimmiten Tullikatu Hamppu keh ruun ka tu Torikatu Alikatu. Erityisesti jälkimmäinen ajoreitti on han ka la ja vaarallinen. Ajoreitillä on hyvin kapeita risteyksiä, joissa jo nykyi sel lään näkyy talojen kulmissa ja ränneissä jälkiä kun autot ovat kol hineet niitä. Esitetyissä vaihtoehdoissa myös kiinteistön talvikunnossapito on kovin hanka laa lumen ajon ja aurauksen suhteen. Esitämme harkittavaksi vaih to ehdok si tontille ajoa Kaivokadun kautta. Kaivokadulla on toki kesäaikaan omat liikenneongelmansa kahtena kesäkuukautena. Kulkuyhteyksien ollessa Kai vo ka dun kautta, olisivat kiinteistölle ajo sekä lumesta aiheutuvat on gelmat huomattavasti helpommin järjestettävissä."

15 Vastine: Asukasyhdistyksen lausunnon mukaisesti kaavaan merkitään vaatimus tontin aitaamisesta. Ajoneuvoliittymän paikkaa tutkitaan myös Raa ti huo neenka dun ja Kaivokadun puolelta. 5. Antti Pajunen ja viisi nimeä Kyseessä olevan korttelin jo rakennetulla osalla on yhteensä 630 m² ra kennus oi keut ta. ( e = 0,42) Hovin tontin asemakaavassa tulee noudattaa samaa tehokkuutta, joten raken nus oi keus ei sovi vanhan Naantalin luonteeseen eikä Kaivokadun jul kisi vu ku vaan. Kun vanhasta Hovista päästiin eroon, pitää välttää uutta massiivista ra ken tamis ta. Ajoneuvoliittymä ei sovi kapealle Alikadulle, vaan se tulee tehdä lähes samaan paikkaan, missä se oli Hovin toiminnan aikana. Liitteenä on luonnos, miten rakentamisen voi toteuttaa siten, että tontille jää va paa ta aurinkoista tilaa aikuisten ja lasten oleskeluun sekä myös is tu tuk sille. Vastine: Asukkaiden mielipiteen mukaisesti kaavamuutokselle pyritään löytämään ke vyem pi ratkaisu, jossa rakentamisen korkeus, kerrosluku ja ra ken nus oikeu den määrä sekä massoittelu soveltuvat paremmin Vanhankaupungin miljöö seen. Piha-alue pyritään jäsentämään viihtyisämmäksi. Ajo neu vo liit tymän paikkaa tutkitaan myös Raatihuoneenkadun ja Kaivokadun puolelta. 6. Ari Vienonen, maanomistaja Naantalin kaupunginhallituksen vuonna 2013 hyväksymässä kaa voi tus katsauk ses sa 2014 on Hovin kaava päätetty olevan valtuuston käsittelyssä 2014 aikana; asia oli jo vuoden 2013 kaavoituskatsauksessa. Tontin omis ta jan kannalta on erittäin valitettavaa ja taloudellisesti raskasta, että kau pun ginhal li tuk sen päättämässä aikataulussa ei pysytä. Ensimmäisen kerran asiaa käsiteltiin vasta Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa on kä si tel tä vänä ehdotus, josta varataan osallisille mahdollisuus mielipiteen esit tä mi seen. Olen kokonaisuuteen esittämässä vähäisiä muutoksia ja esitän va ka vas ti, että nämä otettaisiin jo nyt huomioon:

16 Rakennusoikeutta tulisi lisätä k-m² ja mahdollistaa Kaivokadun ja Raa ti huo neen ka dun kulmaan yhden huoneiston osalta korkeampi rakennus. Eh do tuk sen mukaisen rakennuksen korkeutta tulisi verrata vastapäiseen raken nuk seen eikä nyt verrattuun rakennukseen, joka ei ole Hovin tontin kohdal la. Ehdotetut muutokset varmistaisivat mahdollisesti hankkeen nopean to teut ta mi sen. Vastine: Maanomistajalta saatiin allekirjoitus kaavan käyn nis tä mis so pimuk seen. Nähtävilläolon palautteen perusteella rakennusoikeuden määrää ja ra ken tami sen korkeutta tulee laskea luonnoksiin verrattuna. Kaavamuutoksen jatkosuunnittelu Valmisteluvaiheen nähtävilläolosta saadun palautteen perusteella kaa va ehdo tuk sen laatimista jatketaan seuraavien muutosten mukaisesti: 1. Tontin kerrosluku lasketaan II:sta. 2. Rakennusoikeutta lasketaan. 3. Asuinrakennus Kaivokadun ja Raatihuoneenkadun kulmassa jaetaan kahdek si massaksi. 4. Piha-alue jäsennetään viihtyisämmäksi oleskelu- ja istutusosaa laa jen tamal la. 5. Asuntojen lukumäärä on enintään kahdeksan. 6. Ajoneuvoliittymän paikkaa tutkitaan myös Raatihuoneenkadun ja Kai voka dun puolelta. 7. Kaavaan tulee vastaava merkintä tontin aitaamisesta kuten muuallakin Van han kau pun gin alueella. 8. Muinaismuistoa koskeva kaavamääräys lisätään kaavaehdotukseen. Maanomistajan kanssa on sovittu pidettäväksi seuraava palaveri Hovin asemakaavanmuutosehdotuksesta saadut palautteet ovat liitteenä. LIITE A4, KAAVYMP (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila esitteli asiaa kokouksessa. MAANKÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää, että Hovin kaavamuutoksen valmistelua jatketaan edellä esitettyjen kahdeksan muutoksen kautta.

17 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Maankäyttöpäällikön ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila : Hovin kaavamuutoksesta on neuvoteltu maanomistajan edustajien kanssa , ja Kaupunkisuunnittelujaosto on käsitellyt Ho vin maan käyt tö so pi mus luon nos ta kokouksessaan Kaavaehdotukseen on tehty seuraavat tarkistukset: Tontin kerrosluku lasketaan II:sta I 3/4:aan. Tontin rakennusoikeus on kaikkiaan1100 k-m², johon sisältyy kuistien 75 km² sekä teknisten tilojen ja varastojen 25 km². Piha-alue on jäsennetty viihtyisämmäksi osoittamalla oleskelu- ja is tutus osaa Alikadun puoleiselle pihalle. Ajoneuvoliittymän paikka on osoitettu Kaivokadun puolelta. Ajo neuvo liit ty män ottaminen Alikadun puolelta on osittain mahdollista. Kaavassa on vastaava merkintä tontin aitaamisesta kuten muuallakin Van han kau pun gin alueella. Muinaismuistoa koskeva kaavamääräys on lisätty kaavaehdotukseen. Hovin tontilla rakennusalat on rajattu siten, että viereisen asuintontin ra ken nus alo jen toteuttaminen on mahdollista siten, että uuden ra kennuk sen pää ik ku nan eteen jää vaadittava 8 m:n avoin tila. Kaavassa on määritetty ylin rakentamiskorkeus, nk. räystäskorkeus ja alin mah dol li nen rakentamiskorkeus alimman valmiin lattiapinnan taso na. Lautakunnassa aiemmin määritetyistä tavoitteista eivät ole kaavassa to teu tumas sa vaatimus asuinrakennuksen jakamisesta kahdeksi massaksi ja asun tojen suurin lukumäärä 8. Asuinrakennus on mahdollista rakentaa tontille yhtenä massana. Asuntojen suurin lukumäärä on 12. Tonttijaonmuutos tehdään asemakaavamuutoksen yhteydessä. Liitteenä on päivätty asemakaavakartta, ase ma kaa va muu tok sen selostus sekä suunnitelmaluonnokset. LIITE A1, KAAVYMP (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) LIITE A2, KAAVYMP (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) LIITE A3, KAAVYMP (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) MAANKÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ:

18 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää esittää kau pun ginhal li tuk sel le, että päivätty Hovin asemakaavan muutos eh do tus ja tonttijaon muutosehdotus asetetaan maan käyt töja rakennuslain 65 :n sekä maankäyttö- ja ra ken nus ase tuk sen 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville. Julkisen nähtävilläolon yhteydessä kaavamuutoksesta pyy detään lausunnot Var si nais-suo men liitolta ja Varsinais-Suomen ELY- keskukselta / Ym pä ris tö ja luonnonvarat ja sekä Var sinais-suo men maakuntamuseolta ja Van han kau pun gin toi mikun nal ta sekä Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Maankäyttöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

Naantalin Hovin / Kaivokatu 11 asemakaavamuutos

Naantalin Hovin / Kaivokatu 11 asemakaavamuutos Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 49 15.05.2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 58 12.06.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 56 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 64 08.09.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto

Lisätiedot

Naantalin kaupunki THO:n lähete , 1421/15; Dnro 00087/16/4103; lausuntopyyntö.

Naantalin kaupunki THO:n lähete , 1421/15; Dnro 00087/16/4103; lausuntopyyntö. Naantalin kaupunki 1 Turun hallinto-oikeus Viite: Asia: Lausunnon antaja: THO:n lähete 22.1.2016, 1421/15; Dnro 00087/16/4103; lausuntopyyntö. Lausunto valituksesta, joka koskee Naantalin Hovin asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

N A A N T A L I NAANTALIN HOVIN (KAIVOKATU 11) ASEMAKAAVAMUUTOS Asemakaavamuutoksen selostus koskee päivättyä asemakaavakarttaa.

N A A N T A L I NAANTALIN HOVIN (KAIVOKATU 11) ASEMAKAAVAMUUTOS Asemakaavamuutoksen selostus koskee päivättyä asemakaavakarttaa. N A A N T A L I Ak 340 NAANTALIN HOVIN (KAIVOKATU 11) ASEMAKAAVAMUUTOS 23.11.2015 Asemakaavamuutoksen selostus koskee 10.8.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Kaavamuutos on kuulutettu vireille 16.12.2013.

Lisätiedot

N A A N T A L I NAANTALIN HOVIN (KAIVOKATU 11) ASEMAKAAVAMUUTOS 10.8.2015. Asemakaavamuutoksen selostus koskee 10.8.2015 päivättyä asemakaavakarttaa.

N A A N T A L I NAANTALIN HOVIN (KAIVOKATU 11) ASEMAKAAVAMUUTOS 10.8.2015. Asemakaavamuutoksen selostus koskee 10.8.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. N A A N T A L I Ak 340 NAANTALIN HOVIN (KAIVOKATU 11) ASEMAKAAVAMUUTOS 10.8.2015 Asemakaavamuutoksen selostus koskee 10.8.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Kaavamuutos on kuulutettu vireille 16.12.2013.

Lisätiedot

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b Kaupunginhallitus 214 25.05.2015 Kaavoitus- ja 65 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 77 20.08.2015 Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b 376/10.03.01/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Naantalin Hovin / Kaivokatu 11 asemakaavamuutos

Naantalin Hovin / Kaivokatu 11 asemakaavamuutos Kaupunginhallitus 436 07.12.2015 Kaupunginvaltuusto 86 14.12.2015 Naantalin Hovin / Kaivokatu 11 asemakaavamuutos 171/10.03.01/2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 15.05.2014 49 Kaupunginarkkitehti Kirsti

Lisätiedot

N A A N T A L I NAANTALIN HOVIN (KAIVOKATU 11) ASEMAKAAVAMUUTOS 23.11.2015. Asemakaavamuutoksen selostus koskee 10.8.2015 päivättyä asemakaavakarttaa.

N A A N T A L I NAANTALIN HOVIN (KAIVOKATU 11) ASEMAKAAVAMUUTOS 23.11.2015. Asemakaavamuutoksen selostus koskee 10.8.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. N A A N T A L I Ak 340 NAANTALIN HOVIN (KAIVOKATU 11) ASEMAKAAVAMUUTOS 23.11.2015 Asemakaavamuutoksen selostus koskee 10.8.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Kaavamuutos on kuulutettu vireille 16.12.2013.

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Palvelutilojen vuokraaminen Naantalin Aurinkosäätiöltä 3. 2 Maankäyttösopimus Naantalin kaupungin ja Ari Vienosen välillä 6

Sisällysluettelo. 1 Palvelutilojen vuokraaminen Naantalin Aurinkosäätiöltä 3. 2 Maankäyttösopimus Naantalin kaupungin ja Ari Vienosen välillä 6 Naantalin kaupunki Esityslista 8/2015 1 Sisällysluettelo Sivu 1 Palvelutilojen vuokraaminen Naantalin Aurinkosäätiöltä 3 2 Maankäyttösopimus Naantalin kaupungin ja Ari Vienosen välillä 6 3 Naantalin Hovin

Lisätiedot

Maankäyttösopimus tontilla (Naantalin Hovi)

Maankäyttösopimus tontilla (Naantalin Hovi) KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 10 04.02.2013 Kaupunginhallitus 99 18.02.2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 92 15.12.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 42 15.06.2015 Kaupunginhallitus 305 31.08.2015 Maankäyttösopimus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Taajama-alueiden osayleiskaavan muutos 270/10.02.03/2014

Taajama-alueiden osayleiskaavan muutos 270/10.02.03/2014 Tekninen lautakunta 39 02.09.2014 Tekninen lautakunta 2 18.02.2015 Tekninen lautakunta 15 16.04.2015 Tekninen lautakunta 23 03.06.2015 Kaupunginhallitus 114 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 23 15.06.2015

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteli 27 tontit 6 ja 7, kortteli 20 tontti 1, kortteli 21 sekä katu ja VL -alueet Ylikyläntie - Pihkaporintie OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto :

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 192 08.05.2017 Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun 222/10.1003.100300/2017 KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 3.5.2017: Lausunnonantaja

Lisätiedot

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 310 07.11.2011 Ympäristölautakunta 116 15.12.2011 Ympäristölautakunta 18 07.03.2012 Ympäristölautakunta 53 07.06.2012 Kaupunginhallitus 151 18.06.2012 Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen Tekninen lautakunta 289 04.09.2013 Kaupunginhallitus 423 09.09.2013 Kaupunginhallitus 373 15.09.2014 Kaupunginvaltuusto 84 29.09.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako, 64 Skinnarila, kortteli 81, virkistys-

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 98 TONTILLA 1, EVAKKOTIE - PIISIVALKEANTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelu- ja vaikutusalue Suunnittelualue käsittää

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II: KORTTELIT 214 JA 215

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II: KORTTELIT 214 JA 215 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II: KORTTELIT 214 JA 215 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014, 17.5.2017 Osallistumis-

Lisätiedot

Kaavamuutosalueelta laaditaan ennen ehdotusvaihetta luon to sel vitys.

Kaavamuutosalueelta laaditaan ennen ehdotusvaihetta luon to sel vitys. Korttelin 308 asemakaavan muutos 877/10.02.03/2015 KH 23.11.2015 300 Kaupunki on saattamassa vireille asemakaavan muutosta ns. Kunta lan puis ton alueella, jolla sijaitsee kaupunginmuseo. Kaupunki on myy

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 4 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3.KAUPUNGINOSA KORTTELI 126 TONTTIT 1 JA 2, KOSKIKATU 40 JA 42 Suunnittelualue sijaitsee 3. kaupunginosan korttelin 126 tontilla

Lisätiedot

Kankaanpään kaupungin Karhoismajan kylän tilaa Kalliola koskeva ranta-asemakaavaehdotus (Pikku-Mateen ranta-asemakaava 3)

Kankaanpään kaupungin Karhoismajan kylän tilaa Kalliola koskeva ranta-asemakaavaehdotus (Pikku-Mateen ranta-asemakaava 3) Ympäristölautakunta 37 31.03.2015 Ympäristölautakunta 67 18.08.2015 Kaupunginhallitus 252 24.08.2015 Kaupunginhallitus 340 16.11.2015 Kaupunginvaltuusto 75 07.12.2015 Kankaanpään kaupungin Karhoismajan

Lisätiedot

KH 7 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto :

KH 7 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 7 09.01.2017 Poikkeamislupa/As Oy Raahen Alaska 1399/10.1003.100300/2016 KH 7 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 29.11.2016: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 Ak 5171 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 20.11.2012 RUOKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466

Lisätiedot

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien Venesjärven osayleiskaavamuutosta

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien Venesjärven osayleiskaavamuutosta Ympäristölautakunta 105 17.12.2015 Ympäristölautakunta 9 26.01.2016 Kaupunginhallitus 47 01.02.2016 Kaupunginhallitus 109 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 33 21.03.2016 Kaupunginhallitus 184 23.05.2016 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilan rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu

Tilan rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu Kuntasuunnittelulautakunta 98 20.09.2016 Kuntasuunnittelulautakunta 109 22.09.2016 Tilan 543-402-1-473 rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu 584/10.03.00.02/2016

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS. Kuva: Blom Kartta Oy

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS. Kuva: Blom Kartta Oy Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva: Blom Kartta Oy ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2.2.2015 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2017 Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa, kortteli 130 tontti 11, Koskikatu OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ilmakuva suunnittelualueesta, suunnittelualue rajattu punaisella viivalla. Pictometry,

Lisätiedot

Kirkonseudun ja Saarenalueen asemakaavan muutos Niskan alueella / OAS / Päivitetty OAS Pyhäjokitalo hankekaava / Luonnos / Ehdotus

Kirkonseudun ja Saarenalueen asemakaavan muutos Niskan alueella / OAS / Päivitetty OAS Pyhäjokitalo hankekaava / Luonnos / Ehdotus 124 14.04.2014 10 16.01.2017 36 30.01.2017 285 10.07.2017 Kirkonseudun ja Saarenalueen asemakaavan muutos Niskan alueella / OAS / Päivitetty OAS Pyhäjokitalo hankekaava / Luonnos / Ehdotus 7/10.02.03/2017

Lisätiedot

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kunnanhallitus Kaavoitus- ja rakennuslautakunta

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kunnanhallitus Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja 11 25.01.2017 rakennuslautakunta Kunnanhallitus 4 30.01.2017 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 43 29.03.2017 Kirkonkylän asemakaavan muutos; Kortteli 58 40/10.02.03/2017 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavan 49/ROYK Ala-Rääveli-Keskinen mitoitusperiaatteet sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Rantaosayleiskaavan 49/ROYK Ala-Rääveli-Keskinen mitoitusperiaatteet sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma Elinvoimalautakunta 27 13.09.2017 Rantaosayleiskaavan 49/ROYK Ala-Rääveli-Keskinen mitoitusperiaatteet sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma 228/10.02.04/2017 Elvoltk 13.09.2017 27 Asian aiemmat käsittelyt:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

MANSIKKANIEMENRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS 204/ /2014

MANSIKKANIEMENRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS 204/ /2014 Kunnanhallitus 209 10.08.2015 Ympäristölautakunta 127 16.12.2015 Tekninen lautakunta 16 10.02.2016 Kunnanhallitus 116 18.04.2016 Tekninen lautakunta 47 17.08.2016 Ympäristölautakunta 74 31.08.2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti

RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti Kaupunkisuunnittelujaosto pyysi lausuntoa seuraavilta rakennusliikkeiltä, jotka kaikki jättivät lausuntonsa. Lausunnot

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 133 20.12.2006 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 32 18.04.2007 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 43 09.05.2007 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 61 13.06.2007 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

Kemmolan asemakaava ja asemakaavamuutos

Kemmolan asemakaava ja asemakaavamuutos Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 45 21.03.2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 63 15.05.2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 54 17.06.2013 Kaupunginhallitus 365 02.09.2013 Kemmolan asemakaava ja asemakaavamuutos

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa kaavatyön aikana tarpeen mukaan. TORPANTIE 33 Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan pöytäkirjassa on asiasta seu raa vaa:

Teknisen lautakunnan pöytäkirjassa on asiasta seu raa vaa: Tekninen lautakunta 2 17.01.2017 Asemakaavan muutos 690/Akm Tori 81/10.02.03/2017 Tekla 17.01.2017 2 69/10.02.03/2016 Tekla 07.06.2016 76 Tekla 104 Teknisen lautakunnan pöytäkirjassa 22.9.2015 104 on asiasta

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET (OSAT KORTTELEITA 32 JA 51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.8.2014

LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET (OSAT KORTTELEITA 32 JA 51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.8.2014 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0932 LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELI 13, tontti 6 Rovakatu 31

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELI 13, tontti 6 Rovakatu 31 ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELI 13, tontti 6 Rovakatu 31 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVEUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2008 2 Suunnittelualue:

Lisätiedot

A-2619 Asemakaavamuutos Rautatienkatu 19

A-2619 Asemakaavamuutos Rautatienkatu 19 A-2619 Asemakaavamuutos Rautatienkatu 19 Keskustan kaavoituskohteiden k id yleisötilaisuus i 4.6.2014 kaavoitusarkkitehti Marja Mustakallio gsm 050 387 8708 marja.mustakallio@lahti.fimustakallio@lahti

Lisätiedot

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Kuva 1: Ilmakuva suunnittelualueesta Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen 30 mukainen

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

Asemakaavan muutos Brahenkadun katualueelle Motonetin kiinteistön itäpuolella

Asemakaavan muutos Brahenkadun katualueelle Motonetin kiinteistön itäpuolella Tekninen lautakunta 261 01.09.2015 Tekninen lautakunta 298 15.09.2015 Asemakaavan muutos Brahenkadun katualueelle Motonetin kiinteistön itäpuolella 475/51/512/2015 TL 261 BG-liikekiinteistöt Oy on lähettänyt

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen Kaavatoimikunta 11 24.08.2015 Kaavatoimikunta 1 08.02.2016 Valtuusto 46 23.05.2016 Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen 101/10.02.02/2015, 421/10.02.02/2012 Kaavatmk 24.08.2015 11 Kaavatoimikunta

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

127 Soukansalmi, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue , 33. kaupunginosa Soukka

127 Soukansalmi, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue , 33. kaupunginosa Soukka 4331/10.02.03/2013 127 Soukansalmi, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 412008, 33. kaupunginosa Soukka Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Aalto, puh. 050 553 2886 etunimi.o.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 UUSIKYKÄ III A ASEMAKAAVAN MUUTOS Kohde Asemakaavamuutok-sen tarkoitus Kaavoitus tilanne Asemakaava ja asemakaavan muutos: Uusikylä III A:

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Oulunrinteen asemakaavamuutos

Oulunrinteen asemakaavamuutos Kunnanhallitus 130 16.06.2008 Kunnanhallitus 17 13.01.2009 Kunnanhallitus 27 25.01.2011 Kunnanhallitus 90 12.04.2011 Oulunrinteen asemakaavamuutos 113//2008 KH 130 Valmistelija: aluearkkitehti Sirpa Lyytinen,

Lisätiedot

KYLPYLÄRAKENNUKSEN JA -LAIVAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (303)

KYLPYLÄRAKENNUKSEN JA -LAIVAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (303) 21.01.2009 Naantalin kaupunki Ympäristövirasto / kaavoitus sivu OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KYLPYLÄRAKENNUKSEN JA -LAIVAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (303) SUUNNITTELUALUE JA -TILANNE Kylpylärakennuksen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS hyväksytty 13.10.2016 LIITE 2. päivitetty 6.3.2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SISÄLTÖ 1. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN

Lisätiedot

Hämeen ja Uudenmaan ELY keskukset eivät anna lausuntoa asemakaavan muutosluonnoksesta.

Hämeen ja Uudenmaan ELY keskukset eivät anna lausuntoa asemakaavan muutosluonnoksesta. Lähettäjä: Nieminen Kirsti (ELY) [mailto:kirsti.nieminen@ely keskus.fi] Lähetetty: torstai 17. elokuuta 2017 9.02 Vastaanottaja: Teky_Diaari Kopio: Puusaari Riina

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 Tekninen lautakunta 100 01.04.2015 Kaupunginhallitus 154 07.04.2015 Kaupunginhallitus 284 06.07.2015 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 588/10.02.03.00/2014 TEKLA 100

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

O A S. Ak 347. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Naavakuja asemakaavamuutos SISÄLLYSLUETTELO:

O A S. Ak 347. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Naavakuja asemakaavamuutos SISÄLLYSLUETTELO: Ympäristövirasto maankäyttöosasto kaavoitus 5.3.2015 sivu 1/7 O A S Ak 347 Naavakuja asemakaavamuutos eli OAS on kooste kaavoitushankkeen keskeisistä tiedoista, josta käy ilmi kaavoitushankkeen peruslähtökohdat

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot