TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2015 KUUKAUSIRAPORTISTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2015 KUUKAUSIRAPORTISTA"

Transkriptio

1 LAUSUNTO Tarkastuslautakunta Espoon kaupunki TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2015 KUUKAUSIRAPORTISTA Tarkastuslautakunta arvioi lokakuun kuukausiraportissa esitettyjen tietojen perusteella talousarvion ja tulostavoitteiden toteutumista sekä talouden ja toimintaympäristön tilaa ja raportoi havainnoistaan valtuustolle. 1 Vuoden 2015 tulostavoitteiden toteutuminen Espoo-tarinassa on asetettu 31 tulostavoitetta. Näistä 19 tavoitetta on toimialojen arvion mukaan toteutumassa vuonna Konserniesikunnan kymmenestä tulostavoitteesta toteutuu tarkastuslautakunnan arvion mukaan viisi. Toteutumatta ovat jäämässä seuraavat viisi tulostavoitetta: Kaupungin lainakanta nousee 501 milj. euroon Tapiolan taseyksikön investointien rahoitukseen otettavan lisälainan seurauksena. Tulostavoite toteutuu sekä vuosikatteen että konsernin lainojen osalta, mutta tavoite kaupungin lainakannan enintään 436 milj. euron tasosta ei toteudu. Terveysperusteisten poissaolojen tulostavoite ei ole toteutumassa. Tammi-syyskuussa 2015 näitä poissaoloja henkilötyövuotta kohden oli 14,3 päivää tavoitteena olleen 13,5 päivän sijasta. Terveysperusteiset poissaolot ovat kuitenkin vähentyneet merkittävästi vuoden 2012 toteutuneesta 16,2 päivästä. Maahanmuuttajien osuus henkilöstöstä on noussut 5,4 prosenttiin, kun se vuotta aiemmin oli 5,3 prosenttia. Väestönosuuden kasvun arvioidaan kuitenkin olevan nopeampaa, joten tulostavoite ei ole toteutumassa. Kaupungin henkilöstömäärän pysyminen edellisen vuoden tasolla on epävarmaa. Lokakuun lopussa kaupungin henkilöstömäärä oli Vuoden takaisesta tilanteesta henkilöstömäärä on kasvanut 71 henkilöllä. Henkilöstömäärä on lisääntynyt turvapaikanhakijoiden tilanteesta, pelastuslaitoksen uusista viroista ja toimista sekä varhaiskasvatuksen asiakasmäärän kasvusta johtuen. Valtio maksaa kunnille korvauksen turvapaikanhakijoiden kotouttamisesta. Työhyvinvointimatriisin kasvua koskevan tulostavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida, koska lukuarvon kehitystä seurataan vuoden lopun tilanteesta. 1

2 Sosiaali- ja terveystoimelle asetetusta viidestä tulostavoitteesta toimialan arvion mukaan toteutuu kaksi ja yksi osittain. Tavoite tuottavuuden paranemisesta vähintään 1,8 prosentilla ei ole toteutumassa. Akuutisti sairastuneiden tehokasta hoitoa, kuntoutusta ja kotiutusta koskeva tavoite ei toteutune. Hoitojaksojen pituudet vuodeosastoilla ovat hieman kasvaneet edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Asiakastyön osuus kotihoidossa on vähentynyt 1,4 prosentilla vuoden 2014 syyskuusta, vaikka kotihoidossa on otettu käyttöön 12 uutta vakanssia vuonna Kotihoidon mobiilikirjaamisen ja sähköisen ovenavauksen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön ottoon on kulunut henkilökunnan työpanosta. Lasten ja nuorten kiireellisiä sijoituksia koskeva arviointikriteeri ei toteutune. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan tulostavoite korkeintaan 14 vuorokauden odotusajasta kiireettömälle vastaanotolle ei ole toteutunut kaikkina kuukausina. Lisäksi terveysasemien välillä on edelleen suurta vaihtelua odotusajoissa, esimerkiksi lokakuussa Leppävaarassa odotusaika on ollut 26 vuorokautta, kun se Kalajärvellä on ollut 5 vuorokautta. Sivistystoimelle asetetuista seitsemästä tulostavoitteesta jäänevät toteutumatta toimintakatetta ja tuottavuuden paranemista koskevat tavoitteet. Tiedot oppilas- ja opiskelijahuoltopalvelujen piiriin pääsystä tavoitteena olevan seitsemän vuorokauden sisällä valmistuvat vuoden lopussa. Teknisessä ja ympäristötoimessa on seitsemän sitovaa tulostavoitetta, joiden arvioidaan toteutuvan. Palveluliiketoimen toimialalla on kaksi tulostavoitetta, joista toimialan tuottavuuden paranemisen vähintään 1,8 prosentilla ei arvioida toteutuvan. Tarkastuslautakunnan arvio vuoden 2015 tulostavoitteiden toteutumisesta lokakuun kuukausiraportissa esitettyjen tietojen perusteella Tulostavoitteet yhteensä Toteutumassa Ei toteutumassa Ei voida vielä arvioida Konserniesikunta Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen ja ympäristötoimi Palveluliiketoimi Yhteensä Tulostavoitteiden tulee olla riittävän haasteellisia, jotta ne ohjaavat kaupungin toimintaa valtuuston päätösten mukaisesti. Tulostavoitteiden ja mittareiden asettamisessa tulee ottaa huomioon palvelutuotannon vaikuttavuuden ja tuottavuuden lisääminen. 2

3 2 Suomen talouden tila Suomen talouskasvu ei ole vuoden 2009 pudotuksen jälkeen noussut vuoteen 2007 saakka jatkuneelle uralle. Kuntatalouden tasapainotavoitteeksi Suomen hallitus on asettanut enintään puolen prosentin alijäämän suhteessa bruttokansantuotteeseen, mikä tarkoittaa kuntasektorille 0,7 miljardin euron lisäsopeutustarvetta. Suomen Pankki on ennustanut Suomen talouskasvuksi keskimäärin vain yhden prosentin vuosina Kuntaliiton arvion mukaan kuntatalouden tila pysyy edelleen kireänä, mikä näkyy myös Espoossa. 2.1 Espoon talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman toteuttaminen etenee Taloudellisen toimintaympäristön asettamien haasteiden lisäksi Espoon kasvavat palvelu- ja investointitarpeet edellyttävät toiminnan tuottavuuden ja tehokkuuden lisäämistä. Kaupungin väestörakenne on muuttunut lasten ja vanhusten sekä vieraskielisten määrän kasvaessa, minkä seurauksena palvelutarpeet ovat kasvaneet asukasmäärän kasvua nopeammin. Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU) toteutusta on jatkettu vuonna Lokakuun kuukausiraportissa on todettu, että talousarvion pitävyys on parantunut ja kustannuskehitystä on saatu hidastettua sekä tulojen perintää tehostettua. TATU-ohjelman 2. version valmistelu on käynnistymässä. Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman toteuttamista ja kustannuskehityksen hillitsemistä tulee jatkaa, jotta kaupungin talousasema voidaan edelleen turvata. 3

4 2.2 Kaupungin vuoden 2015 talous toteutuu talousarviossa arvioitua parempana Kuva: Virpi Pakkala, Espoo Verotuloja arvioidaan kertyvän 1 387,1 milj. euroa. Verotulot kasvavat vuoden 2014 tilinpäätöksestä 4,1 prosenttia. Valtionosuuksia kertyy 29,7 milj. euroa. Tilikauden tulokseksi ennakoidaan 25,3 milj. euroa. Vuosikatearvio on 146,2 milj. euroa, mikä on 22,7 milj. euroa talousarviossa arvioitua enemmän. Tulosta ja vuosikatetta ovat kertaluonteisena eränä parantaneet ennustettua suuremmat rahoitustuotot sekä HSL:lle varatun joukkoliikenteen kuntaosuuden ennusteen pieneneminen. Ulkoisia toimintatuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 291,4 milj. euroa, mikä on 7,1 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän. Suurista tuloeristä maanmyyntitulojen kertymä on jäämässä 12 milj. euroa talousarviota pienemmäksi. Ulkoisia toimintamenoja toteutunee 1 731,2 milj. euroa vuonna Toimintamenot kasvavat 1,7 prosenttia muutettuun talousarvioon nähden, mutta peräti 6,4 prosenttia tilinpäätökseen 2014 nähden. Talousarvioon merkitty lainanottovaltuus 219 milj. euroa käytetään loppuvuoden aikana ja 40 milj. euron rahastonpurku on toteutettu. Investoinneille esitetään lisämäärärahaa 41,2 milj. euroa, joiden rahoittamiseksi esitetään talousarviolainojen 50 milj. euron ottovaltuuden lisäämistä. Tuottavuuden lisäämiseksi tehtyjä toimia on määrätietoisesti jatkettava, koska kaupungin toimintamenot kasvavat toimintatuloja nopeammin. 2.3 Talousarvion toteutuminen toimialoittain sekä määrärahojen muutosesitykset Yleishallinnon tulot ja menot alittuvat Yleishallinnon toimintatulot alittanevat muutetun talousarvion 0,8 milj. eurolla, Palvelujen ostojen säästöksi arvioidaan 1,1 milj. euroa. Loppuvuonna yleishallinnon satunnaisiin kuluihin kirjautunee EVTEK -kuntayhtymän purkautumisesta noin 0,7 milj. euron purkutappio. Valtuustolle esitetään hyväksyttäväksi 0,8 milj. euron tuloarvion vähennys ja 0,8 milj. euron määrärahan vähennys. Yleishallinnon aineettomiin investointeihin on vuodelle 2015 varattu 2,5 milj. euroa kaupungin taloushallinnon ERP -järjestelmän uusimiseen. Kustannuksia kertyy 3,7 milj. euroa, joiden katteeksi palveluliiketoimen tietotekniikkapalveluihin budjetoiduista ja säästyneistä sekä keskitetyistä ict -määrärahoista voidaan siirtää 1,2 milj. euroa. 4

5 Sosiaali- ja terveystoimen tulot ylittävät talousarvion ja menot toteutuvat talousarvion mukaisina Toimialan tulojen arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion 2,3 milj. eurolla. Vanhusten palveluissa tulojen ylitykseksi arvioidaan 0,4 milj. euroa, terveyspalveluissa 0,5 milj. euroa ja perheja sosiaalipalveluissa 1,7 milj. euroa. Toimialan menojen ennakoidaan toteutuvan lähes muutetun talousarvion mukaisesti. Menojen ylitykseksi arvioidaan 0,2 milj. euroa. Vanhusten palveluissa määrärahoja arvioidaan jäävän käyttämättä 3,6 milj. euroa. Henkilöstömenoista jää käyttämättä 1,1 milj. euroa sekä ulkoisista ja sisäisistä palvelujen ostoista 2,6 milj. euroa johtuen Espoon uuden sairaalan päivystysosaston käyttöönoton siirtymisestä ja ympärivuorokautisten pitkäaikaishoitopaikkojen ennakoitua pienemmästä käytöstä sekä uusien paikkojen käyttöönotosta viiveellä. Terveyspalveluissa oman toiminnan menojen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti lukuun ottamatta erikoissairaanhoidon menoja, jotka ylittynevät 5,5 milj. euroa. Perhe- ja sosiaalipalveluissa menojen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Talousarvioon sisältyy 1,3 milj. euroa vammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivähoidon henkilöstömenoihin. Kulut maksetaan sisäisinä menoina sivistystoimelle, joka järjestää hoidon. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut. Lastensuojelumenoissa arvioidaan säästyvän kokonaisuutena 1,9 milj. euroa. Espoon työttömien työnhakijoiden määrä on lisääntynyt syyskuun tarkastelussa 14,5 prosenttia vuoden takaisesta tilanteesta. Pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut 50,9 prosenttia. Yleishallintoon on keskitetysti varattu 2,4 milj. euroa kaupungin toteuttamaan tukityöllistämiseen. Summasta on vuoden kuluessa siirretty 1,4 milj. euroa sosiaali- ja terveystoimeen tuki- ja velvoitetyöllistämiseen. Tarkastuslautakunta on huolissaan erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden kasvusta sekä sen vaikutuksista kuntatalouteen ja -palveluihin. Sivistystoimen toimintatulot ja -menot ylittyvät Sivistystoimen toimintatulot ylittänevät talousarvion 0,6 milj. eurolla. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan toimintatulot ylittävät talousarvion 2,7 milj. eurolla johtuen opetushallitukselta saaduista avustuksista ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksutuloista. Svenska rum -lautakunnan toimintatulotulot ovat jäämässä 0,2 milj. euroa alle talousarvion. Päivähoidon maksutuloja kertyy arvioitua vähemmän lapsimäärän kasvusta huolimatta. Liikunta- ja nuorisolautakunnan toimintatulot ovat ylittämässä talousarvion 0,2 milj. eurolla johtuen Tajua mut! -viranomaisten yhteistyö lapsen ja nuoren tukena - projektille saaduista tuista. Muun sivistystoimen toimintatulot alittanevat talousarvion 2,8 milj. eurolla. Toimintamenojen arvioidaan ylittyvän 3,2 milj. eurolla. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä toimintamenot ylittynevät 2,6 milj. eurolla. Avustusten tarkoituksenmukaisen käytön mahdollistamiseksi sivistystoimi anoi 2,6 milj. euron määrärahaylitystä sekä menoihin että tuloihin. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan toimintamenojen arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion 3,8 milj. eurolla. Toimialan mukaan ylitystä aiheuttavat työvoimavuokrauksen kasvu, 5

6 hallinto, opetus, oppilashuolto ja sijoitetuista lapsista maksettavat korvaukset. Päivähoidossa oli lokakuussa 408 lasta enemmän kuin samaan aikaan edellisvuonna. Svenska rum -lautakunnan toimintamenojen arvioidaan alittavan talousarvion 0,6 milj. eurolla. Oppilasmäärän kasvu ei tule yltämään talousarviossa arvioidulle tasolle. Kulttuurilautakunnan menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Nettobudjetoidun kulttuurin tulosyksikön määrärahojen arvioidaan ylittyvän menojen ja tulojen osalta 0,7 milj. eurolla. Nuoriso- ja liikuntalautakunnan toimintamenojen arvioidaan alittuvan 0,3 milj. eurolla Tapiolan uimahallin peruskorjauksen pitkittymisestä johtuen. Liikuntapalvelujen toimintamenoista siirtyy 0,1 milj. euroa investointeihin Leppävaaran uimahallin kalustamisen ja varustamisen ylityksen katteeksi. Muun sivistystoimen toimintamenojen arvioidaan jäävän 0,5 milj. euroa alle talousarvion. Säästöä syntyy muun muassa henkilöstömenoissa, palvelujen ostoissa ja annetuissa avustuksissa. Teknisen ja ympäristötoimen tulot ja menot alittavat talousarvion Toimialan tuloja arvioidaan toteutuvan ilman nettositovia tulosyksiköitä 89,9 milj. euroa, mikä on 3,4 milj. euroa talousarviossa esitettyä vähemmän. Menoja arvioidaan toteutuvan 144,7 milj. euroa, mikä on 7,5 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa. Toimiala esittää valtuustolle maanmyyntituloarvion vähentämistä 4,3 milj. eurolla ja Tapiolan taseyksikön maanmyyntituloarvion alentamista 7,6 milj. eurolla. Valtuusto on päättänyt vähentää HSL:n joukkoliikenteen kuntaosuuksiin varatusta määrärahasta 3,7 milj. euroa vuoden 2014 kuntaosuuden täsmäyksen vuoksi. Valtuustolle esitetään kuntaosuuteen varatun määrärahan vähentämistä vielä 7,0 milj. eurolla HSL:n suotuisan talouskehityksen ansiosta. Lisäksi valtuustolle esitetään nettobudjetoidun rakennuslautakunnan toimintakatteen korottamista 0,6 milj. eurolla 1,1 milj. euroon. Palveluliiketoimen liikevaihto ylittää talousarvion Toimialan ja liikelaitosten liikevaihdon arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion 0,8 milj. eurolla. Liikevaihdoksi ennakoidaan 290,0 milj. euroa. Toimialan tuloksen arvioidaan toteutuvan 1,7 milj. euroa talousarviota parempana. Kaupunginhallitus hyväksyi 1,22 milj. euron määrärahan siirron palveluliiketoimen toimialan aineettomista investoinneista yleishallinnon aineettomiin investointeihin marraskuussa Lisäksi valtuustolle esitetään Espoo Tietotekniikka -tulosyksikön toimintakatetavoitteen alentamista 0,7 milj. eurolla, Kaupunkitiedon tulosyksikön toimintakatetavoitteen korottamista 0,1 milj. eurolla, Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen tilikauden tuloksen parannusta 1,0 milj. eurolla, Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen tilikauden tuloksen parannusta 0,9 milj. eurolla ja Espoo Catering -liikelaitoksen tilikauden tuloksen parannusta 0,2 milj. eurolla. Omistaja-tilaaja-tuottajamalli puretaan Kaupunginhallitus hyväksyi elokuussa 2015 linjaukset siirryttäessä omistaja-tilaajatuottaja -toimintamallista uuteen toiminta- ja johtamismalliin, jossa kiinteistöpalvelujen ja kaupunkitekniikan jaosta tuotanto- ja tilaajayksiköihin luovutaan alkaen. Nämä toiminnot sijoitetaan teknisen ja ympäristötoimen toimialalle. Lisäksi on päätetty valmistella palveluliiketoimen toimialan ja konserniesikunnan toimintojen yhdistäminen alkaen, jolloin palveluliiketoimen toimiala lakkautetaan. 6

7 Espoo Catering -liikelaitos on päätetty yhtiöittää. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos siirtyy ensi vaiheessa konserniesikuntaan, ja mahdollisesti vuoden 2019 alusta perustettavalle sote-itsehallintoalueelle. Raportoinnissa on esitettävä nykyistä enemmän vertailutietoja sekä itse tuotettujen että ostettujen palvelujen kustannuksista, jotta voidaan kattavammin arvioida eri palveluntuotantotapoja. 2.4 Investointimenot kasvavat Talousarviossa kaupungin investointimenoihin varattiin 325,1 milj. euroa. Määrärahaa on talousarviovuoden kuluessa korotettu 43,2 milj. euroa. Muutetussa talousarviossa investointeihin on varattu 368,3 milj. euroa. Valtuusto on myöntänyt Tilakeskus -liikelaitoksen vuodenvaihteen 2014 yli jatkuneille keskeneräisille rakennuksille 17,1 milj. euron ja teknisen keskuksen keskeneräisille kunnallistekniikan kohteille 6,9 milj. euron määrärahat. Maanhankintaan on myönnetty 2,8 milj. euron ja Tapiolan taseyksikölle 3,3 milj. euron määrärahojen lisäykset. Syyskuussa 2015 valtuusto myönsi maanhankintaa varten 1,0 milj. euroa ja Tapiolan taseyksikölle 12,0 milj. euroa Merituulentien uudistamisaikataulun nopeuduttua. Valtuustolle esitetään maa-alueiden hankintaan 14,1 milj. euron määrärahan lisäystä ja myytävien tonttien tasearvon ylittymistä varten 3,3 milj. euron tuloarvion korotusta. Kuva: Länsimetro Oy Tapiolan taseyksikölle esitetään myönnettäväksi Tapiolan metroaseman kunnallistekniikan kustannuksia varten 30,4 milj. euroa, jotka Länsimetro Oy laskuttaa kaupungilta jälkikäteen. Lisäksi esitetään metron liukuporras- ja hissirakennusta varten 4,0 milj. euron määrärahalisäystä sekä Keilaniemen metroaseman kunnallisteknikan ja Keilaniemen tien rakenteiden uudistamista varten 6,3 milj. euron määrärahaa. Tapiolan taseyksikölle esitetään yhteensä 40,6 milj. euron määrärahalisäystä. Tilakeskus -liikelaitokselle esitetään myönnettäväksi Tapiolan koulu ja lukio - hankkeelle 2,4 milj. euron ja Leppävaaran uimahallille 1,3 milj. euron määrärahaa vuodelle 2015, koska molempien kohteiden rakentaminen on edennyt ennakoitua nopeammin. Vastaavat määrärahat jäävät käyttämättä vuonna Ilman kassavaikutusta olevia määrärahaesityksiä ovat 15,0 milj. euron osuus vanhoille rakennuksille esitetystä 16,5 milj. euron määrärahalisäyksestä sekä osakkeisiin ja osuuksiin esitetty 15,6 milj. euron lisäys. Tapiolan taseyksikölle ei ole vielä kertynyt riittävästi rakentamisen rahoittamiseen tarvittavia maankäyttösopimustuloja, minkä vuoksi taseyksikölle esitetään myönnettäväksi lisämäärärahaa. Tarkastuslautakunta

TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2011 KUUKAUSIRAPORTISTA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2011 KUUKAUSIRAPORTISTA LAUSUNTO 1 Tarkastuslautakunta 1.12.2011 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2011 KUUKAUSIRAPORTISTA Lausunto on laadittu kaupunginhallituksen 28.11.2011 kokouksen esityslistan liitteinä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 171 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816

Lisätiedot

1 Espoon toimintaympäristön ja talouden haasteet

1 Espoon toimintaympäristön ja talouden haasteet LAUSUNTO Tarkastuslautakunta Espoon kaupunki TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2015 TAMMI-HEINÄKUUN SEURANTARAPORTISTA Tarkastuslautakunta arvioi seurantaraportissa esitettyjen tietojen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Lokakuun kuukausiseuranta

Sosiaali- ja terveystoimi Lokakuun kuukausiseuranta Sosiaali- ja terveystoimi Tilinimi TP 2015 Muutettu TA 2016 Ennuste 2016 Poikkeama 2016 Toteuma 10/2015 Toteuma 10/2016 Toteuma- % 2016 Kasvu-% 2015-2016 Myyntituotot, ulkoiset 22 040 27 029 23 946-3 083

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2014 LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTISTA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2014 LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTISTA 1 LAUSUNTO 26.11.2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2014 LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTISTA Tarkastuslautakunta tekee kuntalakiin ja kaupungin tarkastussääntöön perustuvaa kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Kuukausiraportti. Tammi-syyskuu 2016

Kuukausiraportti. Tammi-syyskuu 2016 Kuukausiraportti Tammi-syyskuu Espoon väestö kasvoi tammi-elokuussa 2 840 asukkaalla. Kasvu johtui pääosin syntyneiden enemmyydestä. Espoon vuoden väestönkasvuksi ennakoidaan 4 300 asukasta. 14.10. 2 Elokuussa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 01.06.2017 Sivu 1 / 1 3 Rakennuslautakunnan vuoden 2017 ensimmäinen osavuosikatsaus (huhtikuun seurantaraportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Sirkku

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kuukausiraportti. Tammi-helmikuu 2017

Kuukausiraportti. Tammi-helmikuu 2017 Kuukausiraportti Tammi-helmikuu Asukasta Espoon väestönkasvu kuukausittain 2015-900 800 700 600 500 400 300 2015 2016 200 100 0-100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Vuonna tammikuussa Espoon väestö kasvoi ennakkotietojen

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 324. Kaupunginhallitus 24.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 324. Kaupunginhallitus 24.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 324 Vuoden 2014 lokakuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (osittain Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 10. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 10. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 26.02.2014 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/ 10 Teknisen lautakunnan vuoden ennakkotilinpäätös ja tilinpäätösraportti vuodelta (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050

Lisätiedot

Kuukausiraportti. Tammi-marraskuu 2016

Kuukausiraportti. Tammi-marraskuu 2016 Kuukausiraportti Tammi-marraskuu Espoon väestö kasvoi tammi-lokakuussa 3 800 asukkaalla. Kasvu johtui pääosin syntyneiden enemmyydestä (41 %). Espoon vuoden väestönkasvuksi ennakoidaan 4 500 asukasta.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 27.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 78 Teknisen lautakunnan seurantaraportti I/2014 (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Petri Vainio, puh.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 10.11.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 101 Ympäristölautakunnan vuoden 2016 lokakuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

LAUSUNTO 27.11.2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2013 LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTISTA

LAUSUNTO 27.11.2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2013 LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTISTA LAUSUNTO 1 Tarkastuslautakunta 27.11.2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2013 LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTISTA Tarkastuslautakunnan lausunto on laadittu kaupunginhallituksen 25.11.2013 kokouksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 166. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 166. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 08.12.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Kaupunginhallitus 324 24.11.2014 166 Vuoden 2014 lokakuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä,

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 50. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 50. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 21.05.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 50 Teknisen lautakunnan vuoden 2014 huhtikuun seurantaraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4. 21.05.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 66 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 15.02.2017 Sivu 1 / 1 451/2017 02.02.01.00 13 Teknisen lautakunnan ennakkotilinpäätös 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kim Jarner, puh. 040 738 5830 Petri Vainio, puh. 050 590 8678

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7. 29.09.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 49 nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09 816

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2014 TAMMI-HEINÄKUUN SEURANTARAPORTISTA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2014 TAMMI-HEINÄKUUN SEURANTARAPORTISTA 1 LAUSUNTO 27.8.2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2014 TAMMI-HEINÄKUUN SEURANTARAPORTISTA Tarkastuslautakunta tekee kuntalakiin ja tarkastussääntöön perustuvaa kaupungin ja kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 64 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 29.05.2017 Sivu 1 / 1 1669/2016 02.02.00 3 Vuoden 2017 ensimmäinen osavuosikatsaus ja siitä johtuvat toimenpiteet (osittain Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh. 043 826

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 234. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 234. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 29.08.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 234 Vuoden 2016 Seurantaraportti I ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh. 043 826 9139 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 24.8.2015 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt 1 000 euroa Vuosien 2016-2018 taloussuunnitelman kehys 13.8.2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta 11.06.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 61 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus 30.4.2014 tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Talousarvio toteutuminen

Talousarvio toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen ja lisämäärärahaesitys

Tilausten toteutuminen ja lisämäärärahaesitys Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 409 18.11.2013 Asianro 15/02.02.02/2013 145 Tilausten toteutuminen 30.9.2013 ja lisämäärärahaesitys Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.11.2013 409 Talousjohtaja

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 22. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 22. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh Valtuusto 27.02.2017 Sivu 1 / 1 451/2017 02.02.01.00 Kaupunginhallitus 42 13.2.2017 22 Vuoden 2016 tilinpäätöksen ennakkotieto Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh. 043 826 9139 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 183. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 183. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.11.2015 Sivu 1 / 1 249/2015 02.02.02 183 Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91 17.05.2017 Sivu 1 / 1 943/2017 00.01.03 91 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2017 talousarvion ja strategian huhtikuun seurantaraportti tilanteessa 30.4.2017 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

LIITE 1. Neuvottelutulos, vuoden 2017 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa :45:03 Sivu 1 / 5

LIITE 1. Neuvottelutulos, vuoden 2017 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa :45:03 Sivu 1 / 5 LIITE 1., vuoden 2017 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa 23.11.2016 12:45:03 Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTALOUSOSA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 24 Vanhusten palvelut 24-00 Vanhusten palvelut Asiakasmaksujen korotukset

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan vuoden 2015 talousarvion kuukausiseuranta tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan vuoden 2015 talousarvion kuukausiseuranta tilanteesta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 20 nuorisolautakunnan vuoden 2015 talousarvion kuukausiseuranta tilanteesta 30.4.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tanja Rontu-Hokkanen, puh. 043 824 9100 Kirsti

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 18.08.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 68 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2016

TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2016 LAUSUNTO 31.8.2016 Espoon kaupungin tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2016 TAMMI-HEINÄKUUN SEURANTARAPORTISTA Tarkastuslautakunta arvioi Seurantaraportin tietojen perusteella

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset Kunnanhallitus 336 12.12.2016 Valtuusto 117 21.12.2016 Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset KH 336 Vuoden 2016 taloudellisen toteutuman ennuste on laadittu ta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 97 Ympäristölautakunnan seurantaraportti 10/2013 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini, puh. (09) 816 24830 Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 18.04.2016 Sivu 1 / 1 1989/2015 02.02.00 127 Vuoden 2016 talousarvion muuttaminen ja eräiden määrärahojen siirtäminen (Osittain kvasia) Valmistelijat / lisätiedot: Kim Jarner, puh. 040

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 99 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (osittain Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Katariina Koskela,

Lisätiedot

LIITE 1. Neuvottelutulos, vuoden 2018 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa :27:57 Sivu 1 / 7

LIITE 1. Neuvottelutulos, vuoden 2018 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa :27:57 Sivu 1 / 7 LIITE 1., vuoden 2018 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa 21.11.2017 9:27:57 Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTALOUSOSA YLEISHALLINTO 10 Yleishallinnon yleisperustelut 10-01 Yleishallinnon yleisperustelut Muutos

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Kaupunginvaltuuston seminaari 05.-06.21.2013 Ari Hirvensalo Talousjohtaja Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston

Lisätiedot

Kuukausiraportti lokakuu / / 27

Kuukausiraportti lokakuu / / 27 Kuukausiraportti lokakuu / 1 / 27 1. KOKO KAUPUNKI ESPOON KAUPUNKI -% Kasvu-% Tilinimi TP 2014 Ennuste 10/ 2014- Myyntituotot, ulkoiset 64 545 62 783 63 773 991 45 528 46 254 73,7 % 1,6 % Maksutuotot,

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198 16.11.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 198 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian lokakuun kuukausiraportti tilanteessa 31.10.2016 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 172. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 172. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 07.12.2015 Sivu 1 / 1 249/2015 02.02.02 Kaupunginhallitus 340 23.11.2015 172 Vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh.

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Valtuusto 07.12.2015 Sivu 1 / 41

Valtuusto 07.12.2015 Sivu 1 / 41 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 07.12.2015 Sivu 1 / 41 Kokoustiedot Aika 07.12.2015 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 70. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 70. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 23.05.2016 Sivu 1 / 1 1989/2015 02.02.00 Kaupunginhallitus 127 18.4.2016 70 Vuoden 2016 talousarvion muuttaminen Valmistelijat / lisätiedot: Kim Jarner, puh. 040 738 5830 Pekka Heikkinen, puh.

Lisätiedot

ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP

ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 9/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Syyskuu Syyskuu ennuste / ennuste

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Jyrkkä Maria, puh. (09) 816 83136 Heikkinen

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot