LAUSUNTO TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2013 LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTISTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNTO 27.11.2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2013 LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTISTA"

Transkriptio

1 LAUSUNTO 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2013 LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTISTA Tarkastuslautakunnan lausunto on laadittu kaupunginhallituksen kokouksen esityslistan liitteenä olleen lokakuun kuukausiraportin pohjalta. Lausunnossa arvioidaan talousarvion ja tulostavoitteiden toteutumista sekä kaupungin talouden tilaa. Tarkastuslautakunta tulee arvioimaan tulostavoitteiden toteutumisen tavoitekohtaisesti arviointikertomuksessaan vuodelta Talousarvion toteutuminen vuonna 2013 Valtuustolle esitetyn Seurantaraportti I:n jälkeen toimialat ovat tarkentaneet talouden toteutumisarvioitaan sekä tehneet toimenpiteitä kaupungin tuloksen parantamiseksi. Kaupungin vuosikatteeksi arvioidaan 92,7 milj. euroa, mikä jää merkittävästi alle vuoden 2012 tilinpäätöksen 145,5 milj. euron vuosikatteen. Vuosikatteen pitkän aikavälin tavoitetasoksi on määritelty 180 milj. euroa. Tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 12,2 milj. euroa alijäämäinen. Tulosennuste on 19,5 milj. euroa Seuranta I -raportissa esitettyä parempi, mutta huomattavasti tasapainoista talouden tasoa alempi. Lähde: Strategia- ja talousyksikkö 2013 Kaupungin ulkoisten tuottojen kasvuarvio edellisvuodesta on 18,0 milj. euroa. Ulkoisten kulujen kasvuksi ennakoidaan 80,0 milj. euroa, mikä alittaa muutetun talousarvion 5,4 milj. eurolla. Ulkoisten kulujen 5,3 prosentin kasvu on menojen hillinnästä huolimatta edelleen liian korkeaa suhteessa kaupungin ulkoisten tuottojen ja verorahoituksen kehitykseen. Verotuloja on lokakuun loppuun mennessä tilitetty 31,7 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Verotulojen kasvuprosentti on 2,8. Verotulojen ennustetaan jäävän 15,3 milj. euroa alle muutetun talousarvion. Vuoden aikana tehdyt oikaisut ja tilitysaikataulujen muutokset ovat vaikeuttaneet verotulojen kertymän vertailua aiempiin vuosiin. Kaupungin palveluksessa on henkilöä. Henkilöstön määrän on raportoitu kasvaneen 220 henkilöllä. Merkittävintä henkilöstömäärän kasvu on ollut sosiaali- ja terveystoimessa, jossa lisäys on kohdistunut pääosin vanhus- sekä perhe- ja sosiaali-

2 palveluihin. Sivistystoimessa on lisätty opettajien ja lastentarhanopettajien vakansseja. Vakinaisten määrä on kasvanut 140 ja määräaikaisten 80 henkilöllä. Vuokratyövoimakustannukset ovat vuoden aikana kasvaneet 2,3 prosenttia, mikä on merkittävästi edellisvuoden 24 prosentin kasvua maltillisempaa. 2 Kaupungin mittava investointitaso huomioiden nykyinen vuosikatteen taso ei riitä talouden pitkän aikavälin tasapainon ylläpitämiseen, vaan johtaa kaupungin ja kaupunkikonsernin lisävelkaantumiseen. Toimialat ovat pystyneet vastaamaan talousarviovuoden kuluessa annettuihin säästövelvoitteisiin. Menokuria ja tuottavuustoimenpiteitä on jatkettava myös tulevina vuosina yleisten talouden näkymien jatkuessa haastavina. Kuukausiraportin tietojen perusteella talousarviovuoden aikana tehdyt säästötoimet ovat kohdistuneet muun muassa tarvikehankintoihin ja henkilöstökuluihin. Kaupungin talousaseman turvaamiseksi on pikaisesti ryhdyttävä rakenteellisiin muutoksiin ja toimintatapojen uudistuksiin. Kaupungin on jatkossa keskityttävä lakisääteisten perustehtäviensä hoitamiseen ja tarkasteltava sekä henkilöstömäärän että palvelujen ostojen kasvua kriittisesti. 1.1 Talousarvion toteutuminen toimialoittain Lokakuun lopun seurantatilanteen pohjalta talousarvion sitoviin määrärahoihin, tuloarvioihin sekä liikelaitosten tuloksiin esitetyt muutokset nostavat kokonaisuutena peruskaupungin tuloarviota 8 milj. eurolla ja alentavat määrärahoja 9 milj. eurolla, mikä parantaa peruskaupungin toimintakatetta. Peruskaupungilla tarkoitetaan kaupunkia ilman liikelaitoksia ja erillisiä taseyksiköitä. Peruskaupungin talousarvio sisältää ulkoisten menojen ja tulojen lisäksi kaupungin sisäiset menot ja tulot. Koko kaupungilla tarkoitetaan peruskaupungin sekä liikelaitosten ja erillisten taseyksiköiden sekä rahastojen muodostamaa kokonaisuutta. Kaupunkikonsernilla tarkoitetaan kaupunkia ja tytäryhteisöjä, kuntayhtymiä sekä osakkuusyhteisöjä. Yleishallinto Yleishallinnon vuoden 2013 tulojen arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion 0,1 milj. eurolla. Menot toteutunevat 0,6 milj. euroa muutettua talousarviota alhaisempina. Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveystoimen muutetun talousarvion tulojen arvioidaan ylittyvän 1,2 milj. eurolla. Käyttötalouden tuloarviota korotettiin valtuuston päätöksellä syyskuussa ,8 milj. euroa. Perhe- ja sosiaalipalveluissa arvioituun 1,0 milj. euron tulojen lisäykseen vaikuttavat pakolaisten ja paluumuuttajien valtionkorvaukset sekä vammaisten palvelujen liikennevakuutuskorvaukset. Vanhusten palveluissa pitkäaikaishoidon tulot ylittynevät 0,3 milj. eurolla johtuen kotikuntakorvauksista ja vakuutuskorvauksista. Muutetun talousarvion menoista arvioidaan jäävän käyttämättä 1,0 milj. euroa. Syyskuussa valtuusto myönsi toimialan talousarvioon yhteensä 19 milj. euron määrärahanlisäykset. Terveyspalvelujen määrärahaa korotettiin 11,5 milj. eurolla, mutta menojen ylitykseksi arvioidaan vieläkin 1,3 milj. euroa. Väestön ikääntymisestä ja hoitomenetelmien kehityksestä johtuen erikoissairaanhoidon käyttö kasvaa väestönkasvua nopeammin. Erikoissairaanhoidon kustannusten ylityksen lopulliseen määrään vaikut-

3 taa HUS:in 0,7 milj. euron säästövelvoitteen toteutuminen. HUS on käynnistänyt syksyllä 2013 säästö- ja tasapainottamisohjelman kuntien menojen hillitsemiseksi. Vanhusten palveluissa menojen arvioidaan alittavan talousarvion noin 1 milj. eurolla. Säästö muodostuu omaishoidon tuen ja asumispalveluiden palveluseteleiden arvioitua vähäisemmästä käytöstä. Kotiutukseen päättyvien hoitojaksojen määrä Espoon sairaalassa kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajasta kuusi prosenttia. Vanhuspalvelujen siirtoviivehoitopäivien määrä väheni noin päivää edellisvuodesta. HUS:in siirtoviivehoitopäivän hinta nousi 33 prosentilla 600 euroon. Perhe- ja sosiaalipalveluissa toimintamenoja säästynee 0,5 milj. euroa. Työllisyystilanteen vaikeutuminen rajaa kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa toimeentulotuen ja työmarkkinatuen avustusten määrään ja kehitykseen. 3 Siirtoviivehoitopäivien määrää on saatu vähennettyä potilaiden kotiutukseen päättyvien hoitojaksojen määrän kasvettua ja Espoon sairaalan tehostettua potilaiden kuntoutusta. Sivistystoimi Sivistystoimen tulojen arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion 2,5 milj. eurolla. Menojen alitukseksi arvioidaan 5,7 milj. euroa. Alitukseen ovat osittain vaikuttaneet raportoidut toimialan säästötoimet. Toimintatulojen ilman nettobudjetoituja yksiköitä arvioidaan ylittyvän 0,8 milj. eurolla ja toimintamenojen alittuvan 7,3 milj. eurolla. Suomenkielisen opetuksen tulot ylittynevät 1,0 milj. eurolla johtuen opetusministeriöltä ja -hallitukselta saaduista avustuksista perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen, tasa-arvoon ja kerhotoimintaan. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulot alittunevat 1,0 milj. eurolla johtuen päivähoitopaikkojen määrän ja lasten määrän ja ikärakenteen vaihteluista vuoden aikana. Suomenkielisen opetuksen menot alittanevat talousarvion 2,8 milj. eurolla ja varhaiskasvatuksen menot 3,7 milj. eurolla. Alituksiin ovat vaikuttaneet muun muassa hankkeiden viivästymiset sekä varhaiskasvatuksessa alle 3-vuotiaiden lasten määrän vaihtelu. Svenska rumin menot alittunevat 0,7 milj. eurolla, koska henkilöstökulut sekä yksityisen hoidon tuet ja koululaisten iltapäivätoiminnan avustukset ovat alittumassa. Tekninen ja ympäristötoimi Toimialan tulotavoite, 89 milj. euroa ilman nettositovia tehtäväalueita, ylittynee 5,2 milj. eurolla. Maanmyyntivoitoista ylitystä tulee 3,2 milj. euroa ja maanvuokrista 0,9 milj. euroa sekä pienempiä ylityksiä kertyy asuntojen vuokrista, rakennusvalvonnan maksutuotoista sekä teknisen keskuksen sekalaisista tuotoista. Menojen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Toimialan käyttötaloudessa on kaksi nettositovaa tehtäväaluetta, ulkopuolisille tehtävät työt ja rakentamisen sisäiset palvelut, joiden sitovien toimintakatteiden arvioidaan toteutuvan. Suurpellon ja Tapiolan taseyksiköt Suurpellon taseyksikön liikevaihto muodostuu investointien toteutuman mukaan tuloutettavista maankäyttömaksuista. Liikevaihto- ja investointiennusteita on muutetusta talousarviosta katurakennustöiden valmistumisen ja valmisteilla olevien kaavamuutosten vuoksi alennettu 1,0 milj. euroa.

4 Tapiolan taseyksikön liikevaihto muodostuu tuloutettavista maankäyttömaksuista sekä pitkäaikaisista vuokratuotoista. Alkuperäisessä talousarviossa liikevaihtoennuste oli 4,2 milj. euroa. Liikevaihtoennustetta on lokakuun kuukausiraportissa edelleen alennettu 0,5 milj. euroon, koska kaavatilanteen vuoksi tuloja ei kerry vuonna 2013 ennakoidusti. Investointiennustetta on alennettu 1,5 milj. euroa hankkeiden toteutumisaikataulujen vuoksi. Tilakeskus -liikelaitos Tilakeskus -liikelaitoksen liikevaihto on muutetussa talousarviossa 181,3 milj. euroa ja toteumaksi arvioidaan 181,6 milj. euroa. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittyvän 4,3 milj. eurolla johtuen kattolumen pudotuskuluista, purkukuluista ja myytävien hankkeiden rakennusinvestointimenoista. Henkilöstökulut alittunevat 0,8 milj. eurolla. Tilakeskuksen ylijäämäksi arvioidaan 11 milj. euroa, mikä ylittää 8,2 milj. eurolla liikelaitokselle asetetun sitovan tulostavoitteen 2,8 milj. euroa. Tilakeskuksen vuokra- ja vastikekuluja on vähennetty yhteensä 7,6 milj. euroa, koska kuluja maksetaan 3,8 milj. euroa vähemmän ja rahoitusvastikkeiden menoja siirretään valtuuston päätöksellä 3,8 milj. euroa käyttötaloudesta investointeihin. Poistoja on vähennetty 2,3 milj. euroa investointihankkeiden viivästymisistä johtuen. Liikelaitokselle on sitovaksi tulostavoitteeksi asetettu viiden prosentin tuottovaatimus peruspääomasta, minkä arvioidaan toteutuvan. Talonrakennusinvestointien sitova kokonaismäärä, enintään 46,5 milj. euroa, toteutuu. Palveluliiketoimi ja liikelaitokset Palveluliiketoimessa on seitsemän liikelaitosta. Peruskaupunkiin palveluliiketoimesta kuuluvat hallinto- ja kehittämisyksikkö sekä tietotekniikkapalvelujen ja kaupunkitiedon tulosyksiköt. Toimialan ja sen liikelaitosten yhteenlasketun liikevaihdon arvioidaan ylittävän talousarvion 7,2 milj. eurolla. Toimialan tilikauden ylijäämäksi ennakoidaan 4,0 milj. euroa, joka ylittää talousarvion 2,9 milj. eurolla. Liikelaitoksista Kiinteistöpalvelujen liikevaihdon ylitykseksi arvioidaan 6,3 milj. euroa ja tilikauden ylijäämäksi 1,3 milj. euroa. Kaupunkitekniikan liikevaihto ylittynee 2,7 milj. eurolla. Logistiikan liikevaihto jäänee 1 milj. euroa arvioidusta. Logistiikan tilikauden ylijäämäksi arvioidaan 0,6 milj. euroa, mikä on 0,4 milj. euroa talousarviossa arvioitua parempi. Liikelaitosten sitovien tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan Investoinnit Peruskaupungin investointimenojen toteutumaksi on arvioitu 147,7 milj. euroa. Investointimenot ovat toteutumassa 23,1 milj. euroa muutettua talousarviota alhaisempina. Peruskaupungin investointimenojen alkuperäinen talousarvio oli 142,7 milj. euroa. Vuoden 2013 alkuperäisessä talousarviossa koko kaupungin investointeihin varattiin 243,6 milj. euroa. Muutetussa talousarviossa investointien tarpeeksi arvioitiin 293,1 milj. euroa. Lokakuun 2013 loppuun mennessä koko kaupungin investointeihin on käytetty 131 milj. euroa. Vuoden 2013 käytöksi arvioidaan 232 milj. euroa. Käyttämättä jäänee 61,1 milj. euroa. Vuoden vaihteen yli jatkuvista keskeneräisistä tai viivästyneistä kunnallistekniikan hankkeista siirtynee 11,5 milj. euroa vuodelle Koko kaupungin investointeihin sisältyvän Tilakeskus -liikelaitoksen uudisrakennuksiin on muutetussa talousarviossa varattu 62,1 milj. euroa. Investointiosan tuloslaskelman mukaan vuoden 2013 toteumaksi arvioidaan 27,7 milj. eroa, joten varatusta määrärahasta siirtynee keskeneräisille tai viivästyneille uudisrakennushankkeille 34,4 milj. euroa uudelleen budjetoitavaksi vuodelle Aineettomista hyödykkeistä jää ennusteen mukaan käyttämättä 9,5 milj. euroa.

5 Kaupunkikonsernin investointimenojen toteutumaennustetta ei ole esitetty lokakuun kuukausiraportissa. Länsimetron valtionavut ja menot ovat kaupungin kirjanpidossa samansuuruisina läpivientierinä aineettomissa hyödykkeissä. Länsimetron valtionosuuksien arvioidaan toteutuvan 7,1 milj. euroa talousarviota pienempänä. Kirjaukset tehdään vuoden lopulla, johon mennessä myös kuukausiraportin 46 milj. euron arvio tarkentuu. 5 Vuodenvaihteen yli jatkuvien kunnallistekniikan- ja talonrakennushankkeiden myötä osa hankkeille varatuista määrärahoista ehdotetaan siirrettäväksi vuodelle Uudisrakennusten toteuman ero verrattuna tavoitteeseen on suuri, kun yli puolet varatusta määrärahasta on siirtymässä seuraavalle vuodelle. 2 Espoo-strategian tulostavoitteet Vuoden 2013 tulostavoitteiden näkökulmina ovat talous, henkilöstö, palvelujen järjestäminen, asiakas ja kaupunkilainen sekä elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki. Tulostavoitteet ovat kuntalain tarkoittamia valtuustoon nähden sitovia vuosittain asetettavia toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita, joilla on tarkoitus konkretisoida valtuustokauden tavoite. Vuodelle 2013 on asetettu 78 tulostavoitetta. Erilaisia tulostavoitteita on 44, joista 12 kaupunkiyhteistä toistuu osittain toimialojen korteissa. Tulostavoitteista arvioidaan lokakuun kuukausiraportissa esitettyjen tietojen perusteella toteutuvan 79 prosenttia. 2.1 Tulostavoitteiden poikkeamat Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle hyväksyttäväksi 16 tulostavoitteen poikkeamat. Näistä erisisältöisiä tulostavoitteita on 14. Poikkeamaa on haettu 11 tulostavoitteelle, joiden ei arvioida toteutuvan, ja 5 tulostavoitteelle, joiden arvioidaan toteutuvan osittain. Puolet tulostavoitteiden poikkeamista koskee talouden näkökulmaa. Yleishallinnon tuloskortissa olevista tulostavoitteista toteutumatta ovat jäämässä koko kaupungin toimintakatetta, tuottavuuden parantamista, vuosikatteen määrää, palveluprosessien uudistamista sekä sähköisten palvelujen toteuttamista ja yhtenäisiä mittaustapoja koskevat tulostavoitteet. Lisäksi toteutumatta ovat jäämässä kaupungin omistuksien ja jäsenyyksien arviointia, johtamisen kehittämistä, monikulttuurisuusohjelmaa sekä korkeakoulujen kanssa tehtävää yhteistyötä koskevat tulostavoitteet. Sosiaali- ja terveystoimessa jää toteutumatta toimintakatetta, keskeisten palvelujen tuotanto-/yksikkökustannusten alenemista sekä HUSin tuottavuden kasvua ja asukaskohtaisten kustannusten laskua koskevat tulostavoitteet. Sivistystoimessa ei pääkaupunkiseudun yhteisöjen sekä merkittävimpien konserni- ja osakkuusyhteisöjen kesken ole sovittu tuottavuustavoitteista. Toteutumatta on jäämässä tulostavoite palveluprosessien uudistamisesta ja sähköisten palvelujen toteuttamisesta. Teknisessä ja ympäristötoimessa maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus henkilöstöstä ei ole kasvanut eikä päästöjen vähentyminen ilmastostrategian mukaisesti toteudu. Tulostavoitteita ja niiden toteuttamistoimia on arvioitava kriittisesti, koska monet merkittävät taloudelliset ja toimintaa uudistavat tavoitteet ovat jäämässä toteutumatta.

6 2.2 Tarkastuslautakunnan arvio tulostavoitteiden toteutumisesta 6 Tarkastuslautakunnan lokakuun kuukausiraportin perusteella tekemän arvion mukaan toimialoille asetetuista sitovista tulostavoitteista on toteutumassa 60 prosenttia. Talousarviossa asetetut tulostavoitteet TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIO TILANTEESSA Toteutumassa Ei toteutumassa Ei voida arvioida Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen ja ympäristötoimi Palveluliiketoimi YHTEENSÄ Valtuustolle raportoitujen poikkeamien lisäksi usean tulostavoitteen toteutuminen on epävarmaa tai toteutumista ei voida arvioida lokakuun kuukausiraportissa esitettyjen tietojen perusteella. Esimerkiksi seuraavissa kappaleissa esitettyjen tulostavoitteiden toteutumisesta ei voitu kuukausiraportissa annettujen tietojen perusteella varmistua. Kaikkien toimialojen tuloskorteissa olevan asukastyytyväisyyttä koskevan tulostavoitteen toteutuminen arvioidaan vasta tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä tulosten analysoinnin jälkeen. Sosiaali- ja terveystoimen yhtenä tulostavoitteena on, että pääkaupunkiseudun yhteisöjen sekä merkittävimpien konserni- ja osakkuusyhteisöjen kanssa on sovittu tuottavuustavoitteista. Tuloskortissa on todettu, että kaupungin HUS:ille asettaman tuottavuustavoitteen mukaan asukaskohtaiset kustannukset alenevat. Tuottavuustavoitteesta on neuvoteltu HUS:in kanssa. Tavoitesisällön on raportoitu poikkeavan. Asukaskohtaisten kustannusten on raportoitu kasvavan vuonna Sivistystoimessa yhtenäiset mittaustavat -tulostavoitteen toteutumiseen liittyy epävarmuutta, sillä tulostavoite on sivistystoimen kanssa yhteistyötä tekevässä konserniesikunnassa raportoitu osittain toteutuvaksi. Konserniyhteisöille asetetuista tulostavoitteista Espoon Asunnot Oy:n asuntojen vähintään 98 prosentin käyttöasteen arvioidaan toteutuvan. Sen sijaan asukastyytyväisyyttä ei voida vielä arvioida, koska kyselyn tulokset valmistuvat vasta joulukuussa. Espoon Asunnot Oy aloittaa valtuustokaudella vuosittain keskimäärin 300 asuntoa - tulostavoitteen toteutuminen voidaan kokonaisuudessaan arvioida vasta valtuustokauden päätyttyä. Vuoden 2013 tuotanto-ohjelmassa on 198 asuntoa, joista lokakuun loppuun mennessä aloitettuja asuntoja on 63. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuuden kasvamista koskevan tulostavoitteen toteutumista pidetään palveluliiketoimessa epävarmana. Toimialalla ei voida arvioida sähköiset palvelut -ohjelman eikä esteettömyysohjelma -tavoitteiden toteutumista, koska toimialalla ei ole tulostavoitteisiin liittyviä suoranaisia tehtäviä. Valtuustolle raportoitujen poikkeamien lisäksi useiden tulostavoitteiden toteutumiseen liittyy epävarmuutta. Toimialojen on käytettävissään olevin keinoin edistettävä valtuuston asettamien sitovien tulostavoitteiden toteutumista. Tilinpäätösraportoinnissa tuloskorttien toteutumateksteihin on lisättävä informaatiota tulostavoitteen toteutumisen arvioinnin mahdollistamiseksi. Tarkastuslautakunta

TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2011 KUUKAUSIRAPORTISTA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2011 KUUKAUSIRAPORTISTA LAUSUNTO 1 Tarkastuslautakunta 1.12.2011 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2011 KUUKAUSIRAPORTISTA Lausunto on laadittu kaupunginhallituksen 28.11.2011 kokouksen esityslistan liitteinä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 171 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 324. Kaupunginhallitus 24.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 324. Kaupunginhallitus 24.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 324 Vuoden 2014 lokakuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (osittain Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 Kaupunginhallitus 345 25.11.2013 176 Vuoden 2013 lokakuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Lokakuun kuukausiseuranta

Sosiaali- ja terveystoimi Lokakuun kuukausiseuranta Sosiaali- ja terveystoimi Tilinimi TP 2015 Muutettu TA 2016 Ennuste 2016 Poikkeama 2016 Toteuma 10/2015 Toteuma 10/2016 Toteuma- % 2016 Kasvu-% 2015-2016 Myyntituotot, ulkoiset 22 040 27 029 23 946-3 083

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu on ollut väestönkasvua nopeampaa, joten kaupungin HUS:lle asettama tulostavoite ei toteudu.

Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu on ollut väestönkasvua nopeampaa, joten kaupungin HUS:lle asettama tulostavoite ei toteudu. 8.11. 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LOKAKUUN SEURANTARAPORTTI (KH/KV) TOIMINTAKATSAUS VUODEN ESPOO-STRATEGIAN TOTEUTUMINEN Valtuuston asettamat sitovat tulostavoitteet ja sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 15.02.2017 Sivu 1 / 1 451/2017 02.02.01.00 13 Teknisen lautakunnan ennakkotilinpäätös 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kim Jarner, puh. 040 738 5830 Petri Vainio, puh. 050 590 8678

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 166. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 166. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 08.12.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Kaupunginhallitus 324 24.11.2014 166 Vuoden 2014 lokakuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 97 Ympäristölautakunnan seurantaraportti 10/2013 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini, puh. (09) 816 24830 Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 10. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 10. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 26.02.2014 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/ 10 Teknisen lautakunnan vuoden ennakkotilinpäätös ja tilinpäätösraportti vuodelta (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2014 LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTISTA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2014 LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTISTA 1 LAUSUNTO 26.11.2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2014 LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTISTA Tarkastuslautakunta tekee kuntalakiin ja kaupungin tarkastussääntöön perustuvaa kaupunkikonsernin

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2014 TAMMI-HEINÄKUUN SEURANTARAPORTISTA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2014 TAMMI-HEINÄKUUN SEURANTARAPORTISTA 1 LAUSUNTO 27.8.2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2014 TAMMI-HEINÄKUUN SEURANTARAPORTISTA Tarkastuslautakunta tekee kuntalakiin ja tarkastussääntöön perustuvaa kaupungin ja kaupunkikonsernin

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Kuukausiraportti. Tammi-syyskuu 2016

Kuukausiraportti. Tammi-syyskuu 2016 Kuukausiraportti Tammi-syyskuu Espoon väestö kasvoi tammi-elokuussa 2 840 asukkaalla. Kasvu johtui pääosin syntyneiden enemmyydestä. Espoon vuoden väestönkasvuksi ennakoidaan 4 300 asukasta. 14.10. 2 Elokuussa

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 50. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 50. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 21.05.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 50 Teknisen lautakunnan vuoden 2014 huhtikuun seurantaraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4. 21.05.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 66 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 64 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 26.02.2015 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/ 12 Ympäristölautakunnan vuoden ennakkotilinpäätös Valmistelijat / lisätiedot: Tarja Söderman, puh. 050 330 9767 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Kuukausiraportti. Tammi-helmikuu 2017

Kuukausiraportti. Tammi-helmikuu 2017 Kuukausiraportti Tammi-helmikuu Asukasta Espoon väestönkasvu kuukausittain 2015-900 800 700 600 500 400 300 2015 2016 200 100 0-100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Vuonna tammikuussa Espoon väestö kasvoi ennakkotietojen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 27.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 78 Teknisen lautakunnan seurantaraportti I/2014 (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Petri Vainio, puh.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 10.11.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 101 Ympäristölautakunnan vuoden 2016 lokakuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman,

Lisätiedot

Kuukausiraportti. Tammi-marraskuu 2016

Kuukausiraportti. Tammi-marraskuu 2016 Kuukausiraportti Tammi-marraskuu Espoon väestö kasvoi tammi-lokakuussa 3 800 asukkaalla. Kasvu johtui pääosin syntyneiden enemmyydestä (41 %). Espoon vuoden väestönkasvuksi ennakoidaan 4 500 asukasta.

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Koulutuspalvelut 2015 toteuma Varhaiskasvatuspalvelut 2015 toteuma Vapaa- aikapalvelujen, konservatorion ja kansalaisopiston tilanne ok

Koulutuspalvelut 2015 toteuma Varhaiskasvatuspalvelut 2015 toteuma Vapaa- aikapalvelujen, konservatorion ja kansalaisopiston tilanne ok Koulutuspalvelut 2015 toteuma TA2015 (toimintakate) = TP2014 + 1,1 M Toimintakate 08/2015 noin 0,3 % alemmalla tasolla kuin v. 2014 Perusopetuksen ja lukioiden kustannukset ja kate edellisvuotta pienemmällä

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2015 KUUKAUSIRAPORTISTA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2015 KUUKAUSIRAPORTISTA LAUSUNTO Tarkastuslautakunta 25.11.2015 Espoon kaupunki TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2015 KUUKAUSIRAPORTISTA Tarkastuslautakunta arvioi lokakuun kuukausiraportissa esitettyjen tietojen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 29.05.2017 Sivu 1 / 1 1669/2016 02.02.00 3 Vuoden 2017 ensimmäinen osavuosikatsaus ja siitä johtuvat toimenpiteet (osittain Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh. 043 826

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 01.06.2017 Sivu 1 / 1 3 Rakennuslautakunnan vuoden 2017 ensimmäinen osavuosikatsaus (huhtikuun seurantaraportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Sirkku

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 70. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 70. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi 20.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 70 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 71. 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014

Espoon kaupunki Pöytäkirja 71. 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 20.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 24.8.2015 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt 1 000 euroa Vuosien 2016-2018 taloussuunnitelman kehys 13.8.2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Jyrkkä Maria, puh. (09) 816 83136 Heikkinen

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen ja lisämäärärahaesitys

Tilausten toteutuminen ja lisämäärärahaesitys Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 409 18.11.2013 Asianro 15/02.02.02/2013 145 Tilausten toteutuminen 30.9.2013 ja lisämäärärahaesitys Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.11.2013 409 Talousjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 14.05.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 56 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Tommi Hietanen, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 183. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 183. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.11.2015 Sivu 1 / 1 249/2015 02.02.02 183 Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta 11.06.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 61 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus 30.4.2014 tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

1 Espoon toimintaympäristön ja talouden haasteet

1 Espoon toimintaympäristön ja talouden haasteet LAUSUNTO Tarkastuslautakunta Espoon kaupunki TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2015 TAMMI-HEINÄKUUN SEURANTARAPORTISTA Tarkastuslautakunta arvioi seurantaraportissa esitettyjen tietojen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 10.02.2014 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 35 Vuoden 2013 tilinpäätöksen ennakkotieto (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Vesa Kananen, puh. 046 877 3966

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 22. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 22. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh Valtuusto 27.02.2017 Sivu 1 / 1 451/2017 02.02.01.00 Kaupunginhallitus 42 13.2.2017 22 Vuoden 2016 tilinpäätöksen ennakkotieto Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh. 043 826 9139 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Kaupunginvaltuuston seminaari 05.-06.21.2013 Ari Hirvensalo Talousjohtaja Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 18.08.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 68 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.05.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 96 Kaupunkisuunnittelulautakunnan seurantaraportti 04/2013 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot