METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS"

Transkriptio

1 METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS Verovuosi 2011 Lähdeaineistona metsätalouden veroilmoituksen täyttöohjeet, Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2011 ja Verohallinnon sisäiset koulutusaineistot.

2 Verohallinnon lähettämä metsätalouden harjoittajan veroilmoitusmateriaali 1 kpl esitäytetty 2C-lomake Täyttöohje Tyhjä alkutuottajan kausiveroilmoitus, kääntöpuolella täyttöohje Ilmoita verkossa -mainoskirje Palautuskuori Maatalouttakin harjoittavilla lisäksi 1 kpl esitäytetty 2 - lomake, sen täyttöohje sekä energiaveron palautushakemus Verotusyhtymillä lisäksi 1 kpl lomake 36 (yhtymäselvitys) + täyttöohje Materiaaliposti asiakkailla mennessä 2

3 Milloin metsätalouden veroilmoitus vuodelta 2011 annetaan? Arvonlisäverovelvolliset metsänomistajat, kaikki verotusyhtymät: Liikkeen- ja ammatinharjoittajat: Metsänomistajat, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia: tai esitäytetyn veroilmoituksen palautusajankohdan mukaisesti Viimeinen palautuspäivä on merkitty postitse saamanne 2C-lomakkeen etusivulle 3

4 Tyhjää 2C -lomaketta ei tarvitse palauttaa Älä palauta tyhjää 2C:tä, jos sinulla ei ollut 2011 lainkaan metsätalouden tuloja tai menoja, eikä ole metsävähennyksen tai menovarausten seurantatietoja ilmoitettavana. Myös yhtymäselvitys (lomake 36) palautetaan vain, jos lomakkeen esitäytetyissä tiedoissa on korjattavaa tai täydennettävää. Jos olet arvonlisäverovelvollinen, kausiveroilmoitus on kuitenkin annettava vaikka verollista toimintaa ei olisi ollutkaan Jos et ole arvonlisäverovelvollisten rekisterissä, älä palauta kausiveroilmoitusta 4

5 Alkutuottajan kausiveroilmoitus vuodelta 2011 Verotililain muutos (1524/2011): Kausiveroilmoitus annetaan viimeistään helmikuun viimeisenä päivänä. Postitse saapunut kausiveroilmoitus katsotaan oikeaan aikaan annetuksi, jos se on saapunut Verohallinnolle viimeistään seitsemäntenä päivänä em. määräpäivästä. Arvonlisäveroilmoituksen voi palauttaa tuloveroilmoituksen kanssa samassa kuoressa. 5

6 Ilmoita verkossa! Alkutuottajan kausiveroilmoitus: pankkitunnuksilla 2C verkkolomake: pankkitunnuksilla Käytä sen henkilön pankkitunnuksia, jonka nimellä 2C on tullut. Voit käyttää ilmoittamiseen myös Katso -tunnistetta Kuolinpesät ja verotusyhtymät tarvitsevat ilmoittamiseen aina Katso -tunnisteen Tutustu ilmoittamiseen: vero.fi/ilmoitaverkossa 6

7 Puolisot ja 2C lomake Puolisoiden yhteinen 2C-lomake tulee puolisoista sille, joka on rekisteröity alkutuottajana arvonlisäverovelvolliseksi Jos ko. rekisteröinti puuttuu tai molemmat ovat alvvelvollisia lomake osoitettu puolisolle, joka omistaa enemmän kuin 50% metsäomaisuudesta jos kumpikin puoliso omistaa tasan 50%, lomake osoitetaan puolisoista vanhemmalle Jos toinen puoliso omistaa yksin metsiä, joita hallitaan pysyvästi täysin itsenäisesti ja erillisenä, hän voi antaa näistä metsistä erikseen oman ilmoituksensa. Hänen lomakkeellaan on silloin oltava rastitettuna kohta Oma erillinen ilmoitus. 7

8 Rajoitetusti verovelvolliset metsänomistajat Rajoitetusti verovelvollisten metsäverotus muuttui lähdeverotuksesta verotusmenettelylain mukaan toimitettavaksi verotukseksi vuoden 2010 alusta Metsätalouden pääomatulojen verotus kuten yleisesti verovelvollisilla. Rajoitetusti verovelvolliset metsänomistajat antavat siis vuodelta 2011 normaalisti metsätalouden veroilmoituksen Jos puolisot ovat rajoitetusti verovelvollisia, he antavat kumpikin oman veroilmoituksensa yksin omistamistaan metsistä. Yhdessä omistamistaan metsistä he antavat veroilmoituksen verotusyhtymänä. 8

9 Muistiinpanot ja tositteet Muistiinpanoja pidetään ilmoitusvelvollisuutta varten kalenterivuosittain Kirjaukset aikajärjestyksessä, maksuperusteinen eli kassaperusteinen kirjaus Tulot kirjataan sille kalenterivuodelle, jona ne ovat olleet nostettavissa ja menot sille kalenterivuodelle, jonka aikana ne on maksettu Kirjausten perusteena olevat tositteet ja lisäselvitykset on numeroitava ja säilytettävä muistiinpanojen liitteenä. Niitä ei liitetä veroilmoitukseen! 9

10 Määräaikainen puunmyyntitulon osittainen verovapaus jatkui vielä vuonna 2011 Luonnollisen henkilön, kuolinpesän, verotusyhtymän tai yhteismetsän metsästä saama puun myyntitulo on veronalaista metsätalouden pääomatuloa seuraavasti: Puun myyntitulosta, joka perustuu tehtyyn kauppaan, veronalaista pääomatuloa on 75 % kauppahinnasta, joka saadaan Ei koske tontilta saatua puun myyntituloa. 10

11 TVL 43b :n soveltamiskausi Puukauppa tehty / Veronalainen osa maksusuorituksesta ennen % 100 % 100 % 100 % 100 % 50 % 50 % 50 % 75 % 100 % % 50 % 75 % 100 % % 75 % 100 % % 100 % % 11

12 Puukaupan teon ajankohta määrittää oikeuden verohuojennukseen (1/2) Muistiinpanojen liitteenä oltava luotettava selvitys veronhuojennuksen edellytyksistä eli puukaupan teon ajankohdasta Pystykaupoissa kaupantekoajankohta on kauppakirjan allekirjoitushetki Käteiskaupoissa kaupantekohetki on ajankohta, jolloin puutavaraerä luovutetaan ostajalle ja tehdään luovutusasiakirja Hankintakaupoissa kaupantekoajankohta on kauppakirjan allekirjoitushetki 12

13 Puukaupan teon ajankohta määrittää oikeuden verohuojennukseen (2/2) Myös metsähoitoyhdistyksen välityksellä tehty toimituskauppa on luonteeltaan hankintakauppa Metsänhoitoyhdistykseltä todistus kaupantekohetkestä muistiinpanojen liitteeksi (eduskunnan suositus) Viime kädessä ratkaisevana voidaan pitää puutavaran luovutuksesta tai loppumittauksesta laadittua asiakirjaa, ja aikaisin hetki, jolloin puukaupan voidaan katsoa syntyneen, on hakkuiden alkaminen Valtakirjan antaminen metsänhoitoyhdistykselle ei osoita puukaupan tekoajankohtaa! 13

14 Menojen vähennyskelpoisuus, osittain verovapaat puun myyntitulot Vähennyskelpoista on osittain verovapaan puun myyntitulon hankkimisesta johtuneista menoista 75 %, jos tulosta on veronalaista 75 % Vähennysrajoitteisia menoja ovat TVL 43b :n 3 momentin mukaan kuitenkin vain: 1) puun hakkuusta ja korjuusta johtuneet menot 2) puun myyntitulon hankkimisesta johtuneet asunnon ja metsäkohteen väliset matkakustannukset Nämä vähennysrajoitussäännökset ovat voimassa saakka! 14

15 Arvonlisäverotus Määräaikaisilla veronhuojennuksilla ei ole vaikutusta arvonlisäverotuksessa Kalenterivuodelta suoritettavien verojen perusteena on huojentamaton puun myyntitulo Vähennettävien verojen perusteena koko meno täysimääräisesti 15

16 Veronhuojennuksen laskeminen ja metsätalouden pääomatulosta tehtävien vähennysten vähentämisjärjestys Hankintakaupoissa osittainen verovapaus lasketaan vähentämällä myyntitulosta ensin mahdollinen hankintatyön arvo. Pystykaupoissa osittainen verovapaus lasketaan suoraan myyntitulosta TVL 55.2 :n ja :n täsmennykset: metsävähennys ja menovaraus lasketaan veronalaisen metsätalouden pääomatulon määrästä 16

17 Puun myyntitulojen ilmoittaminen 2C:llä, verovuosi 2011 Puun myyntitulot ilmoitetaan aina ilman arvonlisäveron osuutta ja vähentämättä niistä puun ostajan toimittamaa ennakonpidätystä Hankintatyön arvo siirretään lomakkeen kohdasta 13 vähennettäväksi hankinta- ja käteiskaupoista saadusta puun myyntitulosta 17

18 Mikä on puun myyntituloa? Omasta metsästä myydyistä tukeista, pylväistä, kuitupuusta, haloista, pilkkeistä, hakkeesta tai muusta metsäenergiapuusta, joulupuista, koristehavuista tms. saatu tulo Myös kaikki puukauppaan liittyvät hintalisät (esim. ns. bonukset), jotka olette saanut rahana tai rahanarvoisena etuutena Metsäyhtiöt saattavat myöntää puun myyjille puukaupasta bonuspisteitä, joiden perusteella yhtiö maksaa seuraavasta (tietyn ajan kuluessa tehdystä) puukaupasta lisähintaa. Vaikka bonuspisteet on saatu edellisessä puukaupassa, niiden perusteella saadun lisähinnan katsotaan olevan sen puuerän hintaa, jota luovutettaessa se maksetaan. Bonus voidaan antaa myös alennuksina metsäyhtiön tekemistä metsäpalveluista. Tällöin yhtiön lasku ja siten myös metsänomistajan vähennys metsätalouden pääomatulojen verotuksessa on bonuksen arvon verran pienempi eikä erillistä veronalaista tuloa muodostu. 18

19 Merkitkää kohtaan 2.3 metsätalouden pääomatuloksi luettavat tuet ja avustukset. Metsätalouden pääomatuloa ovat esimerkiksi kunnalta saatu metsätalouden harjoittamiseen kohdistuva avustus, valtion varoista metsänhoitotöihin saatava työllistämistuki sekä pellon metsitykseen liittyvä metsityksenhoitopalkkio. Huomatkaa, että pellon metsitykseen liittyvät tulonmenetyskorvaukset eivät ole metsätalouteen kohdistuvia tukia, vaan ne ilmoitetaan maatalouden tulona maatalouden veroilmoituslomakkeella 2. Verovapaita tukia ei tarvitse ilmoittaa 2C-lomakkeella. Verovapaat tuet vaikuttavat kuitenkin menojen kirjaukseen, ks. tarkemmin kohdat 5.2 ja 6. Verovapaita ovat kaikki kestävän metsätalouden rahoituslain nojalla vuonna 2011 saadut tuet. Tämän lain nojalla tuetaan esimerkiksi nuoren metsän hoitoa ja metsäteiden tekemistä sekä maksetaan metsätalouden ympäristötukea. 19

20 Vakuutuskorvaukset, esim. myrskytuhopuut Muut vahingonkorvaukset Myrskytuhopuiden myynnistä saatu tulo on puun myyntituloa, ja myös veronhuojennusten piirissä edellytysten täyttyessä Vakuutuskorvaukset (samoista myydyistä puistakin mahdollisesti saadut) ovat täysimääräisesti veronalaista metsätalouden pääomatuloa Vakuutusyhtiö on toimittanut normaalin 19 %:n ennakonpidätyksen Kohdassa 2.2. ilmoitetaan riistavahinkolain nojalla saatujen hirvivahinkokorvausten lisäksi muutkin vahingonkorvaukset 20

21 Maatalouteen otetun puutavaran arvo lasketaan kantorahaarvon mukaan. Elinkeinokäyttöön otetun puutavaran arvo määritellään käyvän arvon eli hankintakauppahinnan mukaan. Muistiinpanoihin selvitys puutavaran käytöstä ja arvosta. Yksityiskäyttöön otetun puutavaran arvo lasketaan kantoraha-arvon mukaan. Myös hakkuuoikeuden vastikkeeton luovutus ilman maapohjaa on kohdassa 3.3 ilmoitettavaa veronalaista omaan käyttöön ottoa, jonka arvo lasketaan kantorahaarvon mukaan. Omasta metsästä asuinrakennuksen lämmitykseen otetun polttopuun ja muun tarvepuun arvo on verovapaata, eikä sitä ilmoiteta 2C-lomakkeella. Maatalouden tai elinkeinotoiminnan tuotantorakennusten rakentamiseen ja korjaamiseen käytetyn puutavaran osalta verotuksessa sovelletaan ns. hiljaista kuittausta. Puutavaran arvoa ei merkitä tuloksi metsätaloudessa, mutta se ei myöskään ole vähennyskelpoista menoa maatalouden tai elinkeinotoiminnan verotuksessa. 21

22 Puutavaran arvo Oman tilan metsästä maatalouden käyttöön otetun puun arvoa vahvistettaessa voidaan muun selvityksen puuttuessa perusteena käyttää seuraavia eri puutavaralajien keskimääräisistä hankintahinnoista johdettuja kantohintoja: Mäntytukki 47 /m 3 Kuusitukki 44 /m 3 Koivutukki 34 /m 3 Mäntykuitu 9 /m 3 Kuusikuitu 9 /m 3 Koivukuitu 10 /m 3 Polttohakkeen (rankahake) kantoraha-arvona voidaan käyttää 1,70 /m 3 tai 0,68 /irto-m 3. 22

23 36600 Erittely ja laskenta osan III kohdissa Metsävähennyksen oltava vähintään euroa eli edellyttää siis, että verovuodelta 2011 on vähintään euroa metsätalouden veronalaista pääomatuloa metsävähennykseen oikeuttavista metsistä Menovaraus enintään 15% veronalaisesta pääomatulosta, vähennettynä mahdollinen metsävähennys Tuhovaraus; enintään tuhoutuneen metsän uudistamismenon määrä. Ilmoittakaa seurantatiedot kääntöpuolen taulukoissa, vaikka ette nyt 2011 käyttäisikään metsävähennysoikeuttanne tai tulouttaisi varauksianne 23

24 Varausten tuloutus: Oulu ja Lappi 6 v, muualla 4 v. Tuloutettavan varauksen perusteella ei voi tehdä metsävähennystä tai uutta menovarausta Jos KEMERAtukeen kohdistuvat menot kirjattu vähennykseksi, vastaava osuus tuesta tuloutetaan Muut pääomatuloksi luettavat erät sellaiset metsätalouden pääomatuloksi luettavat erät, joita ei merkitä lomakkeen aiempiin kohtiin 24

25 Metsätalouteen kuuluvat palkkamenot sivukuluineen ,25 /km Metsätilalle tehdyistä matkoista ei lisääntyneitä elantokuluja, mutta muista tulonhankkimismatkoista voi saada. Päivärahat: 12 / 24. Ks. yhtenäistämisohje Velkojen korot esitäytetyllä, mutta velan liitännäiskulut tähän. Kohdassa 1 ilmoitettuihin osittain verovapaisiin puun myyntituloihin kohdistuvista vuonna 2011 maksetuista tietyistä menoista vähennyskelpoista on vain 75 %. Ilmoittakaa näistä menoista kohdissa 6.1, 6.2 ja 6.3 vain niiden vähennyskelpoinen osuus. Kemera-tuella katettavat menot eivät ole vähennyskelpoisia 2011, tuen ylittävät menot saa vähentää

26 Verovapaan tuen vaikutus menojen vähentämiseen TVL 56.2 : Verovelvollinen ei saa vähentää menoja siltä osin kuin hän on saanut niihin verovapaata avustusta tai muuta korvausta Jos vähennys on verotuksessa hyväksytty, luetaan avustus tai korvaus tuloksi Vähennykseksi vain tuen määrän ylittävä osa KEMERAhankkeen menoista Jos tuet maksetaan metsänomistajalle menojen vähentämistä seuraavana vuonna -> tuki tuloutetaan 2C:n kohdassa 5.2 Jos tuen määrä ylittää avustetun hankkeen kokonaismenot, menot ylittävää osaa verovapaasta tuesta ei ilmoiteta 2C:llä 26

27 Muut vuosimenot esim. metsänhoitomaksu, metsävakuutuksen maksut, metsälehti, suojavarusteet, metsätalouteen kuuluvien kaluston korjausmenot, polttoainekulut, pienkaluston hankintamenot (alle 200 ), lainan liitännäiskulut Menoista tositteet muistiinpanoihin Työhuonevähennys Yhtenäistämisohje: Jos selvitystä todellisista kuluista ei ole, mutta harjoitetun metsätalouden laajuus ja työhuonetilan tarve huomioon ottaen kuluja voidaan katsoa syntyneen, arvioituna kuluna voidaan muun selvityksen puuttuessa vähentää palkansaajan satunnaisten sivutulojen työhuonevähennyksen mukainen määrä (185 /v). 27

28 Suuri Savotta, vv 2011 Oikeudenkäyntikulut yms. tähän edunvalvontaan liittyvät kulut ovat metsätalouden pääomatulona verotettavan tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneina menoina vähennyskelpoisia metsätalouden menoja, vaikka korvausta ei sitten saisikaan. Kotivakuutuksiin liittyvät vastuu- ja oikeusturvavakuutukset eivät välttämättä korvaa metsätalouteen liittyviä, po. oikeudenkäyntikuluja. Metsävakuutuksiin voi joissakin vakuutusyhtiöissä ottaa lisäturvana oikeusturvavakuutuksen, joka nämä metsätalouden kulut korvaisi. Tällaisen metsävakuutuksen vakuutusmaksut on vuosittain vähennetty metsätalouden pääomatulosta, ja vakuutuksen perusteella maksettu korvaus on luonnollisesti metsätalouden pääomatuloa. 28

29 Metsätalouden matkakulut Todelliset kulut tai 0,25 /km (oma auto) Ajopäiväkirja tai muu luotettava selvitys metsätalouden matkakuluista Metsätalouden pääomatulojen verotuksessa ei sovelleta maatalouden sekä elinkeinotoiminnan tulojen verotukseen säädettyä lisävähennysmenettelyä Huom! osittain verovapaaseen tuloon kohdistuvat matkakulut tämän puun myyntitulon hankkimisesta johtuneista asunnon ja metsäkohteen välisistä matkakustannuksista vain 75 % vähennyskelpoista POLTTOPUUN TEOSTA YKSITYISTALOUDEN KÄYTTÖÖN AIHEUTUVAT MATKAKULUT EIVÄT VÄHENNYSKELPOISIA 29

30 Metsänomistajan lisääntyneet elantokustannukset, ns. omat päivärahat Vähennykseen oikeuttaa matka erityiselle työntekemispaikalle, jos matka on tilapäinen ja siitä on aiheutunut lisääntyneitä elantokustannuksia yli 6 h kestänyt matka 12 yli 10 h kestänyt matka 24 Esimerkiksi matka metsätalouden koulutustapahtumaan Omaan metsään tehdyt matkat eivät ole tilapäisiä matkoja, eivätkä oikeuta päivärahan vähentämiseen 30

31 Muistiinpanoissa oltava hyödykekohtainen erittely ja seuranta (poistamatta oleva hankintameno, poiston suuruus ja menojäännös poiston jälkeen). Jos hyödykkeen menojäännös on enintään 200 euroa, poistakaa se kerralla. Ilmoittakaa kohdassa 10 menokorjauksena metsätalouden kalustoon kirjatun koneen käyttö muussa kuin metsätaloudessa. Jos olette luovuttanut hyödykkeen verovuonna, ette voi tehdä siitä enää poistoa, eikä hyödykkeen menojäännös voi olla mukana kohdan 8 menojäännöksessä. Muistakaa ilmoittaa lomakkeella 9 luovuttamienne koneiden tai rakennusten luovutusvoitto tai -tappio. 31

32 Metsätalouden koneet Traktori, moottorikelkka, mönkijä tmv. kone voidaan hyväksyä metsätalouskalustoon käytön perusteella Kelkka- tai mönkijätyypin on sovelluttava metsätalouskäyttöön ja käytettävissä on oltava reki, peräkärry tai muu metsätöiden kannalta tarpeellinen koneen lisävaruste Pääasiallinen metsätalouskäyttö edellyttää riittävää konetehokkuutta, joka mönkijällä on vähintään 350 cm3 32

33 Metsätalouden koneet Jos metsätalouskäyttö yli 50 % kokonaiskäytöstä, kone kuuluu metsätalouden kalustoon Hankintameno kirjataan kokonaan poistojen kautta vähennettäväksi Vuosittain tarkastetaan yksityiskäytön tai muun tulolähteen käytön osuus ja oikaistaan muistiinpanoissa/veroilmoituksella vähennyskelvottomat erät tulouttamalla ne Toisen tulolähteen vähennyskelpoiset menot oikaistaan ko. tulolähteen vähennyskelpoiseksi menoksi HUOM!!! POLTTOPUUN TEKO YKSITYISTALOUDEN KÄYTTÖÖN EI OLE KONEEN METSÄKÄYTTÖÄ. 33

34 Metsätalouden koneet Jos metsäkäyttö enintään 50% kokonaiskäytöstä vähennys tehdään toteutuneen metsäkäytön mukaisesti Todelliset kustannukset tai Moottorikelkka 11 /käyttötunti Mönkijä 13,50 /käyttötunti Muistiinpanoihin on liitettävä selvitys käyttötunneista ja käyttötarkoituksesta 34

35 Metsätalouden rakennukset Rakennuksen pääasiallisen käytön liityttävä metsätalouden harjoittamiseen, vapaa-ajan rakennukset eivät ole metsätalousrakennuksia Esim. konesuojat, taukosuojat Metsätalouden rakennusten, kuten muidenkin investointien, poistot aloitetaan aina käyttöönottovuonna Rakentamiseen käytettyjen oman metsän puiden kantohintaa ei merkitä tuloksi, eikä niiden arvoa vähennetä myöskään rakennuksen menona. Muista rakennuskuluista muodostuu hankintameno, josta voi tehdä maksimissaan 10 %:n vuotuisen poiston 35

36 Toisesta tulolähteestä siirrettävät menot Ilmoittakaa kohdassa 9 ne metsätalouteen kohdistuvat menot, jotka on käsitelty maatalouden muistiinpanoissa tai elinkeinotoiminnan kirjanpidossa. Esim. Maataloustraktorilla ajettu metsäajoja tai maatalouden kalustossa tietokone, jolla tehdään myös metsätalouden tapahtumia. Pienentäkää maatalouden tai elinkeinotoiminnan menoja vastaavan suuruisella korjauserällä. 36

37 Metsätalouden muistiinpanoihin sisältyneet muun toiminnan menot Ilmoittakaa kohdassa 10 se osa metsätalouden muistiinpanoissa käsitellyistä ja kohdan 6 tai 7 vähennyksiin sisältyneistä menoista, joka kohdistuu muuhun kuin metsätalouteen. Metsätaloudessa vähennyskelvottomia muun toiminnan menoja muodostuu esimerkiksi silloin, kun metsätaloutta varten hankittuja koneita tai palkattuja henkilöitä käytetään maataloudessa (10.1), elinkeinotoiminnassa (10.2) tai yksityistaloudessa, esim. polttopuiden teossa (10.3). 37

38 Metsätalouden puhdas pääomatulo tai tappiollinen pääomatulo Ilmoittakaa metsätalouden puhdas pääomatulo kohdassa 11. Laskekaa lomakkeen ohjaamalla tavalla yhteen tulot kohdista 1, 2, 3 ja 5 sekä menokorjaus kohdasta 10. Vähentäkää summasta metsävähennys, varaukset ja menot kohdista 4, 6, 7 ja 9. Teidän ei tarvitse siirtää mitään metsätalouden veroilmoituksella ilmoitettuja tietoja esitäytettyyn veroilmoitukseenne. Pääomatulona verotettava metsätalouden puhdas pääomatulo otetaan mukaan verotuslaskentaan suoraan 2C-lomakkeelta. Vuonna 2011 pääomatulojen veroprosentti on 28. Jos metsätalouteen kohdistuvien vähennysten määrä on verovuonna ollut suurempi kuin metsätalouden pääomatulojen määrä, ilmoittakaa laskelman osoittama metsätalouden tappiollinen pääomatulo kohdassa 12. Verohallinto vähentää metsätalouden tappiollisen tuloksen muista mahdollisista pääomatuloista. Jos muita pääomatuloja ei ole tai ne eivät riitä, tappio vähennetään alijäämähyvityksenä ansiotulojen verosta. Ellei vähennys ansiotulojen verostakaan ole mahdollinen, vähentämättä jäävä osa vahvistetaan pääomatulolajin tappioksi. Sen voi vähentää seuraavien 10 vuoden aikana kaikista pääomatuloista. 38

39 Selvitys hankintatyöstä Hankintatyön arvo vähennetään hankinta- ja käteiskaupoista saadusta puun myyntitulosta lomakkeen etusivun kohdan 1 neljännellä rivillä puukaupan tekoajankohdan mukaisessa sarakkeessa. Hankintatyön arvo on tekijälleen veronalaista ansiotuloa. Hankintatyöhön kohdistuu kuitenkin veronhuojennus, jonka mukaan työn arvo on verovapaata 125 m 3 asti. Verovapaus on maatilakohtainen. Hankintatyön veronalainen arvo siirtyy työn tehneen verotukseen koneellisesti. 39

40 Selvitys hankintatyöstä Hankintatyön arvo ilmoitetaan aina sille vuodelle, jona hankintatyötä on tehty. Jos ette ole saanut vielä hankintatyön tekovuonna lainkaan hankinta- tai käteiskaupan maksusuorituksia, voitte vähentää tekovuonna ilmoittamanne hankintatyön arvon metsätalouden pääomatulosta seuraavana verovuonna, kun olette saanut ostajalta maksun puukaupastanne. Hankintatyön tekijä voi olla myös puoliso tai kotona asuva, ennen verovuotta 14 vuotta täyttänyt oma lapsi. Kuolinpesissä ja verotusyhtymissä hankintatyön tekijöiksi katsotaan osakkaat perheenjäsenineen. HUOM! Jos hankintakaupalla myydyn puutavaran hakkuun ja kuljetuksen hoitaa ulkopuolinen henkilö tai esimerkiksi metsänhoitoyhdistys, kyseessä ei ole hankintatyö. Puukauppa on kuitenkin luonteeltaan hankintakauppa! Ulkopuolisen tekemän työn kulut vähennetään kohdassa 6. 40

41 Selvitys hankintatyöstä Hankintatyön arvon selvittämiseen voi muun selvitysmahdollisuuden puuttuessa käyttää oheisia, kiintokuutiometrikohtaisia taksoja. 41

42 Metsävähennys siirto kohtaan Erittely kohdan 4.1 metsävähennyksestä. Merkitkää kohtaan 18 yhteismäärä niistä kohdissa 1 3 ilmoitetuista metsätalouden veronalaisista pääomatuloista, jotka olette saanut verovuoden 2011 lopussa omistetuista metsävähennykseen oikeuttavista metsistänne. Verovuonna tehtävä metsävähennys saa olla enintään 60 % kohdassa 18 ilmoitetusta tulosta, eikä se voi olla suurempi kuin kohdan 17 mukainen määrä. Vähennyksen on myös oltava vähintään euroa. 42

43 Metsävähennyksen perusteet vv 2008 alkaen Vähennyspohja on 60% metsän hankintamenosta. Vähennyspohjaa kertyy edelleenkin vain jälkeen vastikkeellisesti hankituista metsistä. Vähennyksen vuotuinen enimmäismäärä 60 % metsätalouden veronalaisesta pääomatulosta Metsävähennyksen on oltava vähintään 1500 euroa Pienin mahdollinen vähennys edellyttää 2500 euron suuruista metsätalouden veronalaista pääomatuloa Vähennyspohjan ja vähennyksen käytön seuranta on asiakaskohtaista, ei kiinteistökohtaista Käytetty metsävähennys on verovuodesta 2009 alkaen lisätty luovutusvoittoon (ja luovutustappioon) luovutusvoittolaskennassa (aikaisemmin pienennettiin metsän hankintamenoa) 43

44 Tulouttamattomat varaukset Merkitkää varausten tulouttamatta oleva määrä aina sen vuoden kohdalle, jona varaus on alun perin tehty. Vuonna 2011 tehdyn menovarauksen jäljellä oleva määrä on sama kuin kohtaan 4.2 merkitty menovaraus ja vuoden 2011 tuhovarauksen jäljellä oleva määrä on sama kuin kohtaan 4.3 merkitty tuhovaraus. 44

45 De minimis -tuki Veroilmoituksella annettuja tietoja käytetään verotuksen toimittamisen lisäksi myös valtiontukien seurantaan. Tämä koskee tietoja verovapaista tuloista sekä niihin kohdistuvista menoista ja metsävähennyksestä. Puun myyntitulon määräaikaiset veronhuojennukset sekä metsävähennys katsotaan vähämerkityksiseksi eli de minimis - perusteiseksi valtiontueksi. Metsäverotuksesta muodostuvan de minimis -tuen määräksi katsotaan määrä, joka saadaan vähentämällä todellisuudessa määrätty vero siitä verosta, joka olisi määrätty ilman veronhuojennusta. Tuen myöntämisajankohtana pidetään verotuksen valmistumisajankohtaa. Verohallinto laskee metsäverotuksessanne verovuonna 2011 muodostuvan de minimis -perusteisen valtiontuen määrän. Se näkyy verovuoden 2011 verotuspäätöksessänne. Verotuksen kautta saamienne ja mahdollisten muiden de minimis - perusteisten tukien yhteismäärä ei saa ylittää euroa verovuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana. Maatalouden harjoittajilla enimmäismäärä on euroa. 45

46 De minimis -tuen seurantatiedot Ilmoittakaa kohdassa 23 sellaisten osittain verovapaisiin puun myyntituloihin (kohta 1) kohdistuvien menojen kokonaismäärä, joista vain 75 % on vähennetty kohdassa 6. Ilmoittakaa lomakkeen kohdassa 24 sellaisten de minimis -perusteisten tukien yhteismäärä, jotka olette vuonna 2011 saanut muualta kuin metsäverotuksen kautta. Ilmoitettavaan tuen määrään luetaan vain ne tuet, joista saamissanne viranomaispäätöksissä on suoraan viitattu de minimis -asetukseen. Esimerkiksi kestävän metsätalouden rahoituslain nojalla vuosina saamanne tuet tai tavallisimmat maataloustuet eivät ole de minimis -perusteisia tukia. 46

47 Tässä voi valtuuttaa esim. tilitoimiston antamaan tietoja! Tilitsto Maamiehen tietotaito Oy Muista allekirjoittaa! Kaino Verovelvollinen Kaino Verovelvollinen Vapaamuotoiset liitteet: Esimerkiksi jakosopimus, jota ei ole muutoin toimitettu Verohallintoon tiedoksi Veroilmoitukseen ei liitetä muistiinpanoissa olevia tositteita, tositteet säilytetään muistiinpanojen liitteenä 47

48 Metsätalouden korot Vähennetään tulonhankkimisvelan korkoina esitäytetyllä veroilmoituksella Metsätalouden velkoihin liittyvät toimitusmaksut yms. lainan liitännäiskulut vähennetään 2C:llä (k. 6.3) Verotusyhtymän osakkaat vähentävät lainaosuutensa mukaiset korot henkilökohtaisella esitäytetyllä veroilmoituksella 48

49 Muutoksia tuloverotuksessa verovuodelle 2012 Puun myyntitulon määräaikaiset veronhuojennukset päättyvät Pääomatulojen tuloveroprosentti on jatkossa 30, ja euron ylittävältä pääomatulojen määrältä 32 Yhteisöverokanta laskee 24,5 prosenttiin Yhteisetuuksien verokanta on 28 Ko. verokantaetu, sekä kaikilla metsävähennyksen tekemiseen oikeutetuilla metsänomistajaryhmillä metsävähennys ovat de minimis -asetuksen soveltamispiirissä vuoden 2012 Kestävän metsätalouden rahoituslain nojalla saadut tuet ovat alkaen veronalaista tuloa 49

50 Ennakonpidätykset 2012 Pääomatuloihin sovellettavan tuloveroprosentin noustessa muuttuvat puun myyntitulon ennakonpidätysprosentit vastaavasti: Pystykaupat 20 % Hankinta- ja käteiskaupat 14 % Metsävakuutuskorvaukset 20 % Veronalaisiksi muuttuviin kemera -tukiin ei kohdistu ennakonpidätystä 50

51 Lisätietoja Uudistuneet Internet -sivumme >Yritys- ja yhteisöasiakkaat > Maatalousyrittäjä ja metsänomistaja Valtakunnallinen puhelinneuvonta Maa- ja metsätalousverotus puh Sähköinen ilmoittaminen Verotili puh

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS. 2C-lomakkeen täyttäminen Verovuosi 2015

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS. 2C-lomakkeen täyttäminen Verovuosi 2015 METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS 2C-lomakkeen täyttäminen Verovuosi 2015 Verohallinnon lähettämä metsätalouden harjoittajan veroilmoitusmateriaali 1 kpl esitäytetty 2C-lomake Täyttöopas Palautuskuori Maatalouttakin

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas2c METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/2c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUISTIINPANOT

Lisätiedot

Metsäverotus 2013. Jyväskylä 5.2.2014 Juha Leppänen

Metsäverotus 2013. Jyväskylä 5.2.2014 Juha Leppänen Metsäverotus 2013 Jyväskylä 5.2.2014 Juha Leppänen Ajankohtaista Metsäneuvojilla hyvä valmius tehdä veroilmoituksia. 2C:n ja kausiveroilmoituksen täyttö alkaen 50 (alv. 0%) Suunnitelmissa sukupolvenvaihdos?

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas2c METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUISTIINPANOT

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS. 2C-lomakkeen täyttäminen Verovuosi 2015

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS. 2C-lomakkeen täyttäminen Verovuosi 2015 METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS 2C-lomakkeen täyttäminen Verovuosi 2015 Milloin metsätalouden veroilmoitus vuodelta 2015 annetaan? Arvonlisäverovelvolliset metsänomistajat, kaikki verotusyhtymät: 29.2.2016

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Metsäverotus Jyväskylä Raija Koskenranta

Metsäverotus Jyväskylä Raija Koskenranta Metsäverotus 2016 Jyväskylä 28.1.2017 Raija Koskenranta Metsänomistaminen ja verovelvollisuus Tilan omistaja Hallintaoikeuden haltija, jos eri henkilö kuin omistaja Yksin tai puolison kanssa Kuolinpesä

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas2c METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2c SISÄLTÖ UUTTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUISTIINPANOT JA

Lisätiedot

Maatalouden veroilmoitus 2014

Maatalouden veroilmoitus 2014 Maatalouden veroilmoitus 2014 2-lomakkeen täyttäminen Lähdeaineistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2014, maatalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ja muut ohjeet sekä Verohallinnon sisäiset

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C)

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C) METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETOLUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 5 6 HUOMAUTUKSET... 6 Muutoshistoria

Lisätiedot

Tervetuloa Metsäveroiltaan!

Tervetuloa Metsäveroiltaan! Tervetuloa Metsäveroiltaan! Matti Äijö asiakasneuvoja p. 0400 392 887 matti.aijo@metsakeskus.fi www.metsään.fi 2 Metsätalouden pääomatulojen verotus Metsätalouden verotus Metsätulot lasketaan pääomatuloiksi

Lisätiedot

Metsäverotuksen vinkit 2015. METSÄNHOITOYHDISTYS POHJOIS- KARJALA Nurmes 10.2.2016

Metsäverotuksen vinkit 2015. METSÄNHOITOYHDISTYS POHJOIS- KARJALA Nurmes 10.2.2016 Metsäverotuksen vinkit 2015 METSÄNHOITOYHDISTYS POHJOIS- KARJALA Nurmes 10.2.2016 Verovelvollisuus Tilan omistajalla, jos hallintaa ei ole erotettu. Hallintaoikeuden haltijalla Kuolinpesällä Verotusyhtymällä

Lisätiedot

Maatilan verotus 2015

Maatilan verotus 2015 Maatilan verotus 2015 04.02.2015 Elina Heliander Otsikko tähän Muistiinpanot Muistiinpanovelvollisuus, joka perustuu tositteisiin ja muihin muistiinpanoihin. Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä

Lisätiedot

Maatalouden veroilmoitus 2013

Maatalouden veroilmoitus 2013 Maatalouden veroilmoitus 2013 2-lomakkeen täyttäminen Lähdeaineistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2013, maatalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ja Verohallinnon sisäiset koulutusaineistot.

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymän verotus 7.12.2016 Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymällä voi olla - Maatalouden tulolähde: maatalous, rakennusten vuokrat, maa-alueen vuokra, metsätalouden sivutulot - Muun

Lisätiedot

MAATALOUDENHARJOITTAJA

MAATALOUDENHARJOITTAJA 2 Veroilmoituksen täyttöopas MAATALOUDENHARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin

Vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin Metsätalous Vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin Metsätalouden verotus Maatilalta saadut vuokratulot ja korvaukset Metsän sivutulo Metsätalouden menovaraus Puun myyntitulot ja puun ostajan ennakonpidätysvelvollisuus

Lisätiedot

Metsäveroilmoitus ja arvonlisäveroilmoitus vuodelta 2015

Metsäveroilmoitus ja arvonlisäveroilmoitus vuodelta 2015 Metsäveroilmoitus ja arvonlisäveroilmoitus vuodelta 2015 METSÄNOMISTAJAN TULOT JA VEROTUS, VEROVUOSI 2015 MUITA PÄÄOMA- TULOJA ERI LÄHTEISTÄ mm. METSÄTALOUS Metsän tuotto Hankintatyö MAATALOUS ELINKEINO-

Lisätiedot

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2)

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 3 5 TARKISTUKSET... 8 6 HUOMAUTUKSET... 12 Muutoshistoria

Lisätiedot

Opettajien tulonhankkimiskulut

Opettajien tulonhankkimiskulut Opettajien tulonhankkimiskulut Mitä tulonhankkimiskulut ovat? Tulonhankkimiskulut ovat kuluja, jotka liittyvät välittömästi tulon hankkimiseen tai säilyttämiseen. Samasta kulusta osa voi liittyä tulonhankintaan

Lisätiedot

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A)

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) VEROHALLINTO 17.1.2017 1.1 ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Opettajien tulonhankkimiskulut

Opettajien tulonhankkimiskulut Opettajien tulonhankkimiskulut Mitä tulonhankkimiskulut ovat? Kuluja, jotka välittömästi liittyvät tulon hankintaan tai säilyttämiseen Samasta kulusta osa voi liittyä tulonhankintaan ja osa ei vähennyskelpoista

Lisätiedot

MAATALOUDEN- HARJOITTAJA

MAATALOUDEN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 2 MAATALOUDEN- HARJOITTAJA verovuosi 2016 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Hyvä lukija, Metsävero-opas. Metsäverotus koskettaa jokaista metsänomistajaa vähintään kerran vuodessa, kun on aika laatia metsätalouden veroilmoitus.

Hyvä lukija, Metsävero-opas. Metsäverotus koskettaa jokaista metsänomistajaa vähintään kerran vuodessa, kun on aika laatia metsätalouden veroilmoitus. Metsävero-opas Verovuodelle 2011 Metsävero-opas Hyvä lukija, Sisältö Sivu Puun myyntitulon verotus Puun myyntitulojen erittely verotuksessa 4 Puun myyntitulojen keskeisimmät tekijät 5 Ennakonpidätyksen

Lisätiedot

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/5 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUS JA LIITELOMAKKEET

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 Veroilmoituksen täyttöopas 6 YHTEISETUUS verovuosi 2013 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN TIEDOISSA

Lisätiedot

Metsätalous Asteri malli

Metsätalous Asteri malli Metsätalous 2016 - Asteri malli LASKELMA METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULOSTA 1.1.-31.12.2016 METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULOT 1. Puun myyntitulot puukaupan tekoajan mukaan Pystykaupat Hankintakaupat Poltto- ja joulupuukaupat

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/5 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta Metsävähennys ja sen tulouttaminen Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla Kari Pilhjerta Sisältö Tilastotietoa metsävähennyksestä Metsävähennyksen tulouttaminen, eli

Lisätiedot

Metsätalous - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Metsätalous - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto LASKELMA METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULOSTA 1.1.-31.12.2010 METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULOT 1. Puun myyntitulot puukaupan tekoajan mukaan Pystykaupat Ennen 1.4.2008 kohtaan 603 Ositt. veronal. 50% (1.4.2008-31.12.2009)

Lisätiedot

Personal trainerin verotus

Personal trainerin verotus Personal trainerin verotus Personal Trainerin verotus Tässä esityksessä: Tärkeitä asioita palkansaajan verotuksesta Hyödyllistä tietoa yrittäjille Käytännönneuvoja vähennyksistä Tutustumisen arvoisia linkkejä

Lisätiedot

JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS

JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS Veroilmoituksen täyttöopas 6 JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN

Lisätiedot

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon VEROKORTTIHAKEMUS JA ENNAKKOVEROHAKEMUS 2016 Henkilöasiakas, liikkeen- tai ammatinharjoittaja, maatalouden harjoittaja ja yhtymän osakas hakee verokorttia ja/tai ennakkoveroa tällä lomakkeella. Rajoitetusti

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

HE 206/2008 vp. Tuloverolakiin ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annettuun lakiin ehdotetaan

HE 206/2008 vp. Tuloverolakiin ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annettuun lakiin ehdotetaan Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Tuloverolakiin ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia, jotka koskevat metsäverotuksessa

Lisätiedot

Metsätaloudenharjoittajan ilmoittamisvelvollisuus. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto Sami Varonen

Metsätaloudenharjoittajan ilmoittamisvelvollisuus. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto Sami Varonen Metsätaloudenharjoittajan ilmoittamisvelvollisuus Valtiovarainvaliokunnan verojaosto Sami Varonen Taustaa Metsätalouden harjoittajalla tarkoitetaan tässä esityksessä luonnollista henkilöä, kuolinpesää

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE)

VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A140/200/2015 versio 1.1. VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS. Petri Ollinkoski

MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS. Petri Ollinkoski MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS Petri Ollinkoski 17.11.2015 2 Esityksen sisältö Osakeyhtiön muotoisen maatilan kannalta Yleistä Osakeyhtiön verotus Osakkaan verotus Yhtiöittäminen käytännössä Yhtiöittämisen

Lisätiedot

HE 212/2005 vp. tuet ja avustukset, jotka eivät ole verovapaita.

HE 212/2005 vp. tuet ja avustukset, jotka eivät ole verovapaita. Hallituksen esitys Eduskunnalle metsäverotuksen siirtymäkauden päättymisestä johtuviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan lakimuutoksia metsäverotuksen

Lisätiedot

VEROHALLINTO

VEROHALLINTO VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 ERITTELY VARAUKSISTA, ARVONMUUTOKSISTA JA KULUVAN KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOISTA (62) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA verovuosi 2016 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/5 SISÄLTÖ

Lisätiedot

15.1.2012. METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULOVEROTUS vuodelta 2011 VEROVELVOLLISUUS. Jakoperusteita. JATKOA ilmoittamis-velvollisuudesta ja

15.1.2012. METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULOVEROTUS vuodelta 2011 VEROVELVOLLISUUS. Jakoperusteita. JATKOA ilmoittamis-velvollisuudesta ja METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULOVEROTUS vuodelta 2011 2 VEROVELVOLLISUUS Tilan omistaja, jos hallintaa ei ole erotettu Hallintaoikeuden haltija Vain hallintaoikeuden haltija voi saada Y-tunnuksen ja myydä puuta

Lisätiedot

Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Seija Pyrhönen, Verohallinto

Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Seija Pyrhönen, Verohallinto Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus Veroinfo isännöitsijöille Seija Pyrhönen, Verohallinto Sisältö Verolomake 4 uudistukset Verolomakkeen 4 täyttäminen, sivu 1 Verolomakkeen 4 täyttäminen,

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Verolait - keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2014 - muutokset verokorteissa ja työnantajamenettelyssä

Lisätiedot

Maatalouden veroilmoitus 2016

Maatalouden veroilmoitus 2016 Maatalouden veroilmoitus 2016 2-lomakkeen täyttäminen Lähdeaineistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2016, maatalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ja muut ohjeet sekä Verohallinnon sisäiset

Lisätiedot

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT ILMOITA VERKOSSA vero.fi/veroilmoitus Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/veroilmoitus SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B)

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C)

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) VEROHALLINTO 3.1.2017 1.1 YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2 4 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % TIEDOTE 2016 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2016 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

Maatalouden veroilmoitus 2016

Maatalouden veroilmoitus 2016 Maatalouden veroilmoitus 2016 2-lomakkeen täyttäminen Lähdeaineistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2016, maatalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ja muut ohjeet sekä Verohallinnon sisäiset

Lisätiedot

Veroilmoituksen täyttöopas YHTEISETUUS. verovuosi. Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet

Veroilmoituksen täyttöopas YHTEISETUUS. verovuosi. Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet Veroilmoituksen täyttöopas 6 YHTEISETUUS verovuosi 2012 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN TIEDOISSA

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013 2015 ja laiksi verotusmenettelystä annetun lain 16 :n muuttamisesta Asia Hallitus

Lisätiedot

Tukihakemukseen 459 liitettävän laskelman täyttöohje 1: MAATALOUDEN HARJOITTAJILLE JA MAATALOUTTA HARJOITTAVILLE VEROTUSYH- TYMILLE

Tukihakemukseen 459 liitettävän laskelman täyttöohje 1: MAATALOUDEN HARJOITTAJILLE JA MAATALOUTTA HARJOITTAVILLE VEROTUSYH- TYMILLE VÄLIAIKAINEN LISÄTUKI Tukihakemukseen 459 liitettävän laskelman täyttöohje 1: MAATALOUDEN HARJOITTAJILLE JA MAATALOUTTA HARJOITTAVILLE VEROTUSYH- TYMILLE Suurin osa pyydetyistä tiedosta löytyy helpoiten

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

EDUSKUNNAN VASTAUS 208/2009 vp

EDUSKUNNAN VASTAUS 208/2009 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 208/2009 vp Hallituksen esitys vuoden 2010 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi tuloverotusta ja verotuksessa sovellettavia korkoja koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6c

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6c Veroilmoituksen täyttöopas YHDISTYKSET SÄÄTIÖT 6C verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 VEROTUKSEN PÄÄTTYMINEN,

Lisätiedot

HENKILÖASIAKKAAT. Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas ILMOITA VERKOSSA. vero.fi/veroilmoitus. verovuosi

HENKILÖASIAKKAAT. Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas ILMOITA VERKOSSA. vero.fi/veroilmoitus. verovuosi ILMOITA VERKOSSA vero.fi/veroilmoitus Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT verovuosi 2012 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/veroilmoitus SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1254/2014 Verohallinnon päätös. ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1254/2014 Verohallinnon päätös. ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1254/2014 Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista Annettu Helsingissä 18 joulukuuta 2014 Verohallinto

Lisätiedot

TUKIPAKETIN VEROTUS JA

TUKIPAKETIN VEROTUS JA TUKIPAKETIN VEROTUS JA TULONTASAUS Verohallinto Sisällys Tukipaketin verotus Tukipaketin verotus Tulontasaus ansiotulojen verotuksessa (Verohallinnon ohje 7.9.2015) Verokortin hakeminen Vero.fi-sivuston

Lisätiedot

Lomakkeen 15 täyttäminen

Lomakkeen 15 täyttäminen Tässä esityksessä lomakkeen kohdat käydään läpi käytännöllisessä täyttöjärjestyksessä, joka poikkeaa osittain lomakkeen numerojärjestyksestä. 1. Nimi, henkilötunnus 2. Taiteen ala tai ammatti, esim. kuvataide

Lisätiedot

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT ILMOITA VERKOSSA vero.fi/veroilmoitus Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/veroilmoitus SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Verotus jakamistalouden aikana Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto

Verotus jakamistalouden aikana Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto Verotus jakamistalouden aikana 16.11.2016 Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto VEROLAINSÄÄDÄNTÖ Suomen tuloverolainsäädäntö lähtee laajasta tulokäsitteestä:

Lisätiedot

Maa- ja metsätalouden verotus verovuosi 2013

Maa- ja metsätalouden verotus verovuosi 2013 Maa- ja metsätalouden verotus verovuosi 2013 Seuraavaa esitystä käytetään alkutuottajien ohjaustilaisuuksissa vuonna 2014. Esityksen pohjana on Verohallinnon yhtenäistämisohje maa- ja metsätalouden tuloverotuksen

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 17.01.2017 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2017! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Verovuosi Tuloverotuksessa kalenterivuosi, jolta veroilmoitus on annettava

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS LIIKKEEN- TAI AMMATINHARJOITTAJA (5)

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS LIIKKEEN- TAI AMMATINHARJOITTAJA (5) ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS LIIKKEEN- TAI AMMATINHARJOITTAJA (5) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET...

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

LASKELMA ELINKEINOTOIMINNAN TULOKSESTA (77) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ

LASKELMA ELINKEINOTOIMINNAN TULOKSESTA (77) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ LASKELMA ELINKEINOTOIMINNAN TULOKSESTA (77) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Elinkeinoverotus tuloksenlaskenta menon vähennyskelpoisuus ja jaksottaminen. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Elinkeinoverotus tuloksenlaskenta menon vähennyskelpoisuus ja jaksottaminen. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Elinkeinoverotus tuloksenlaskenta menon vähennyskelpoisuus ja jaksottaminen Apulaisprofessori Tomi Viitala Menon vähennyskelpoisuus EVL 7 :n mukaan vähennyskelpoisia ovat elinkeinotoiminnassa

Lisätiedot

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA Kuusankoski 6.5.2016 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä Sukupolvenvaihdos suunnittelu ja alkukartoittaminen Jokainen metsätilan omistajanvaihdos

Lisätiedot

ja verontilityslain 12 :n muuttamisesta Laki tuloverolain muuttamisesta

ja verontilityslain 12 :n muuttamisesta Laki tuloverolain muuttamisesta EV 243/1998 vp - HE 129/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tuloverolain, tuloverolain 77 :n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen, verotusmenettelystä annetun lain 16

Lisätiedot

Sähköiset tuloveroilmoitukset 2014. Ohjelmistotalopäivä 23.5.2014 Seija Karevaara

Sähköiset tuloveroilmoitukset 2014. Ohjelmistotalopäivä 23.5.2014 Seija Karevaara Sähköiset tuloveroilmoitukset 2014 Ohjelmistotalopäivä 23.5.2014 Seija Karevaara Yhteisöjen ilmoitukset 6, 6C, 6B, 4 Ilmoittaminen on jo käynnissä hiljalleen 6B 1117, 6C 13, 4 16, 62 824 Kevään esitäytöstä

Lisätiedot

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa 1 (8) EVO/Minna Tanska 4.6.2014 SAK:n ja Temen ohje: Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa Tämä ohje perustuu Verohallinnon vuosittain antamaan päätökseen verovapaista

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Tuloverotus klo 9.50

Tuloverotus klo 9.50 Tuloverotus klo 9.50 Tuloverotus Yksityinen elinkeinonharjoittaja Avoin- ja kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Verohallinto vero.fi EROT YRITYSMUOTOJEN VÄLILLÄ Yksityinen elinkeinonharjoittaja Henkilöyhtiö Osakeyhtiö

Lisätiedot

Veroilmoituksen täyttämisen ongelmakohtia. Infotilaisuus tilitoimistoille

Veroilmoituksen täyttämisen ongelmakohtia. Infotilaisuus tilitoimistoille Veroilmoituksen täyttämisen ongelmakohtia Infotilaisuus tilitoimistoille Sisältö Poistot EVL ja TVL Hyllypoisto Irtaimen käyttöomaisuuden myynnin epäsuora tuloutus ja poistoero Muita ongelmakohtia Veronkorotukset

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2013 Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 109.5 +3.0 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 104.5-2.1 99.4-7.1 94.4-12.1 B Lähtö Ehdotus C 89.4-17.2 A 56.9 59.4 61.9 64.4 66.8

Lisätiedot

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varallisuusverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi omistajayrittäjien varallisuusverohuojennusta

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS, YHTEISÖ (6B) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS, YHTEISÖ (6B) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS, YHTEISÖ (6B) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 7 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

KAUSIVEROILMOITUKSEN

KAUSIVEROILMOITUKSEN KAUSIVEROILMOITUKSEN täyttöopas verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/kausiveroilmoitus SISÄLTÖ KAUSIVEROILMOITUS JA VEROTILI 3 KAUSIVEROILMOITUKSEN ANTAMINEN

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS ELINKEINOYHTYMÄ (6A)

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS ELINKEINOYHTYMÄ (6A) ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS ELINKEINOYHTYMÄ (6A) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETOLUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 7

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotettava tulo ja kirjanpito Kirjanpitolaki (KPL) International

Lisätiedot

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 1.1.2017 A42/200/2016 1.0. VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot