Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke"

Transkriptio

1 Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus -metsäverotus- Toukokuu 2010 Lapin ammattiopisto Paliskuntain yhdistys

2 METSÄVEROKURSSI Puunmyyntitulon verotus 2009 Lähdeaineistona hyödynnetty Kari Pilhjertan ja Pirkko Kanniaisen esitystä Metsäverotuksen muutokset 2

3 Yleistä Annetaan vain yksi 2C-lomake, jolla ilmoitetaan kaikkien maatilojen tulot ja vähennykset Viimeinen palautuspäivä näkyy 2C-lomakkeella Verovelvollisuus ( metsänomistaja) luonnollinen henkilö kuolinpesä verotusyhtymä( esim. metsäyhtymä) 3

4 Puolisot ja 2C lomake Puolisoiden yhteinen 2C-lomake tulee puolisoista sille, joka on rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi Jos ko. rekisteröinti puuttuu tai molemmat ovat alv-velvollisia ->lomake osoitettu puolisolle, joka omistaa enemmän kuin 50% ->jos kumpikin puolisot omistaa 50%, lomake osoitetaan vanhemmalle puolisolle 4

5 Puun myyntitulon verotus Metsätalouden tulot pääomatuloa verokanta 28% hankintatyön arvo ansiotuloa -> vähennetään pääomatulosta Tulot ja menot ilmoitetaan 2C-lomakkeella Muistiinpanovelvollisuus Verohallituksen päätös ilmoittamisvelvollisuudesta Päätös , Dnro 2051/38/2008 (säädöskokoelma nro 1120/2008) 5

6 Muistiinpanot Tilikausi kalenterivuosi Kirjaus aikajärjestyksessä (maksuperusteinen kirjaus) tulot kirjataan kun on saatu tilille ja menot, kun maksu on maksettu tositteet on numeroitava ja säilytettävä muistiinpanojen liitteenä 6

7 Liittäkää muistiinpanoihin mm. seuraavat lisäselvitykset: selvitys puun myyntitulon osittaisen verovapauden edellytyksistä selvitys ensiharvennushakkuusta saatavan puun myyntitulon verovapauden edellytyksistä selvitys metsätalouden vuosimenojen kohdistumisesta ensiharvennushakkuusta saatavaan verovapaaseen puun myyntituloon selvitys metsätalouden vuosimenojen kohdistumisesta osittain verovapaaseen puun myyntituloon 7

8 Metsäveromuutokset Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisten tukien verovapaus ( TVL 53 ) Ensiharvennushakkuusta saatavan puunmyyntitulon määräaikainen verovapaus (TVL 43a ) Määräaikainen puun myyntitulon osittainen verovapaus (TVL 43b ) Ennakkoperintäasetuksen 15 Lähdeverolain 7 :n muutokset Metsävähennyksen muutokset (TVL 55, TVL 46 ja TVL 47 ) 8

9 Kestävän metsätalouden rahoituslaki uudistuu Uusi KemeraL on annettu (544/2007) Euroopan yhteisön valtiontukisääntöjen vuoksi lain voimaatulo edellyttää, että Euroopan yhteisöjen komissio hyväksyy esitetyt tuet Voimaantulosta säädetään erikseen valtioneuvoston asetuksella Uuteen lakiin muutoksia jo ennen voimaantuloa, HE 72/2008 vp Vanha (nykyinen) KemeraL (1094/1996) kumotaan 9

10 KEMERA-TUKIEN VEROVAPAUS SÄILYY Uuden KemeraL:n yhteydessä on annettu laki tuloverolain 53 :n muuttamisesta (545/2007) Veronalaista tuloa ei ole: 7) kestävän metsätalouden rahoituslain (544/2007) nojalla saatu etuus Voimaatulosta säädetään erikseen valtioneuvoston asetuksella, voimaan samaan aikaan uuden KemeraL:n kanssa vanhan KemeraL:n 34 :n mukaan tämän lain nojalla saadut etuudet eivät ole veronalaisia 10

11 Verovapaan tuen vaikutus menojen vähentämiseen TVL 56.2 : Verovelvollinen ei saa vähentää menoja siltä osin kuin hän on saanut niihin verovapaata avustusta tai muuta korvausta Jos vähennys on verotuksessa hyväksytty, luetaan avustus tai korvaus tuloksi Vähennykseksi vain tuen määrän ylittävä osa kamerahankkeen menoista Jos tuet maksetaan metsänomistajalle menojen vähentämistä seuraavana vuonna -> tuen osuus tuloutetaan 2C:n kohdassa 6.2 Jos tuen määrä ylittää avustetun hankkeen kokonaismenot, menot ylittävää osaa verovapaasta tuesta ei ilmoiteta 2C:llä 11

12 Myös luonnonsuojelualueiden perustamista tullaan edistämään Valtioneuvoston tiedote vuoden 2009 talousarvioesityksen lopullisesta sisällöstä: Hallitus vapauttaa verosta alueiden myynnin valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin Voimassa olevan TVL 48.4 :n mukaan luovutusvoitto ei ole veronalaista tuloa, jos kyseessä on kiinteistön luovutus luonnonsuojelulaissa tarkoitetuksi suojelualueeksi vaihtamalla kiinteistö toiseen kiinteistöön. Muissa tapauksissa vero on 80 %:n hankintameno-olettamaa soveltaen 5,6% Jos rauhoitettava suojelualue jää entiselle omistajalleen, on rauhoituksesta luonnonsuojelulain nojalla hänelle maksettu korvaus TVL 80 :n 7 kohdan nojalla verovapaata tuloa 12

13 Ensiharvennushakkuusta saatavan puun myyntitulon verovapaus (TVL 43a ) Verovapaus koskee välisenä aika tehtyjä, ensiharvennuskohteita koskevia puukauppoja, joiden perusteella maksettava kauppahinta saadaan Verovapauteen ovat oikeutettuja luonnolliset henkilöt, kuolinpesät, verotusyhtymät sekä yhteismetsät Verovapaus on vaadittava 2C-lomakkeella: jos ei vaatimusta, verotetaan osittain verovapaana puun myyntitulona TVL 43b :ssä säädetyin perustein 13

14 Ensiharvennuskohteen määrittely Hakkuun tulee olla kohdistunut metsään, jonka puuston keskiläpimitta ennen hakkuuta 1,3 metrin korkeudella maanpinnasta mitattuna on enintään 16 cm Muistiinpanojen liitteeksi selvitys verovapauden edellytyksistä (metsänkäyttöilmoitus, puukauppasopimus, mittaustodistus yms.) Metsäkeskuksen vahvistusta ei edellytetä 14

15 Menojen vähennyskelvottomuus TVL 43a.2 : Ensiharvennushakkuusta saatavan puun verovapaaseen myyntituloon kohdistuvat menot eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia. Verovapaasta ensiharvennushakkuutulosta ei myöskään vähennetä hankintatyönarvoa, metsävähennystä tai menovarausta. 15

16 Määräaikainen puunmyyntitulon osittainen verovapaus, TVL 43 b (ei koske tontilta saatua puun myyntituloa) Luonnollisen henkilön, kuolinpesän, verotusyhtymän tai yhteismetsän metsästä saama puun myyntitulo on veronalaista metsätalouden pääomatuloa seuraavasti: Puun myyntitulosta, joka perustuu tehtyyn kauppaan, veronalaista pääomatuloa on 50 % kauppahinnasta, joka saadaan ja 75 % kauppahinnasta, joka saadaan Puun myyntitulosta, joka perustuu tehtyyn kauppaan, veronalaista pääomatuloa on 75 % kauppahinnasta, joka saadaan

17 Puukaupan teon ajankohta määrittää oikeuden verohuojennukseen Pystykaupoissa kaupantekohetki on kauppakirjan allekirjoitushetki Käteiskaupoissa kaupantekohetki on ajankohta, jolloin puutavaraerä luovutetaan ostajalle ja tehdään luovutusasiakirja Hankintakaupoissa kaupantekohetki on kauppakirjan allekirjoitushetki Myös metsähoitoyhdistyksen välityksellä tehty toimituskauppa on luonteeltaan hankintakauppa. (Metsänhoitoyhdistykseltä todistus kaupantekohetkestä muistiinpanojen liitteeksi) 17

18 Menojen vähennyskelpoisuus TVL 43 b.2 : verotuksessa vähennyskelpoista on 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun puun myyntitulon hankkimisesta johtuneista menoista 50 % ja 2 kohdassa tarkoitetuista menoista 75 %. 18

19 Vain osittain vähennyskelpoiset menot Koska kyse on suhteellisen lyhyen ajan sovellettavasta erityissääntelyistä, vähennysoikeuden rajoittaminen koskisi vain suoranaisesti puun korjuusta aiheutuvia menoja. Vain osittain vähennyskelpoisia olisi TVL 43b.3 :n mukaan 1) puun hakkuusta ja korjuusta johtuneet menot 2) puun myyntitulon hankkimisesta johtuneet asunnon ja metsäkohteen väliset matkakustannukset. Uudistamismenot, ennakkoraivauksen menot, poistoina vähennettävät menot, metsänhoitomaksut yms. ovat täysimääräisesti vähennyskelpoisia. 19

20 Arvonlisäverotus Alkutuottajan arvonlisäverotukseen ei tule muutoksia tuloverotuksen takia Arvonlisä- ja tuloverotuksen yhteiset muistiinpanot tositteineen Kalenterivuodelta suoritettavien verojen perusteena huojentamaton puun myyntitulo - Vähennettävien verojen perusteena koko meno täysimääräisesti - Vähennyskelvottoman menon tulouttaminen tuloverotuksessa ei vaikuta arvonlisäverotuksessa 20

21 Metsätalouden pääomatulosta tehtävien vähennysten vähentämisjärjestys Hankintakaupoissa osittainen verovapaus lasketaan metsätalouden pääomatulosta, joka on laskettu vähentämällä puun myyntitulosta hankintatyön arvo. Näin huojennetusta metsätalouden tulosta vähennetään metsävähennys, menovaraus ja kokonaan tai osittain vähennyskelpoiset menot Pystykaupoissa osittainen verovapaus lasketaan suoraan myyntitulosta TVL 55.1 :n ja :n täsmennykset: metsävähennys ja menovaraus lasketaan veronalaisen metsätalouden pääomatulon määrästä 21

22 Ennakonpidätykset verovuonna 2008 Puun ostajat ovat toimittaneet vuoden 2008 aikana maksamistaan puukauppasuorituksista EPA 15 :n mukaisen ennakonpidätyksen (pystykauppa 19 % ja hankintakauppa 13 %) siitä riippumatta, onko suoritus liittynyt täysin verolliseen (TVL 43 ), osittain verovapaaseen (TVL 43 a ) tai täysin verovapaaseen (TVL 43a ) puukauppaan. Verohuojennukset realisoituvat verovelvollisille vasta lopullisessa verotuksessa. 22

23 Ennakonpidätykset 2009 ja jälkeen tehtyyn puukauppaan pidätysprosentit: pystykauppa 10 % ja hankintakauppa 7% tehtyyn puukauppaan pidätysprosentit: pystykauppa 15% ja hankintakauppa 10 % Ensiharvennuspuun verovapaus toteutuu vasta lopullisessa verotuksessa Huojentamattomaan puun myyntituloon kohdistuu normaali 19/13 % pidätys; puukaupat, jotka on tehty ennen Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 15 :n väliaikaisesta muuttamisesta /

24 Lähdeverotus Rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 7 :ään lisätään vastaavat väliaikaiset muutokset kuin tuloverolakiin 7.2 : Jos tulo on saatu tuloverolain 43a :ssä tarkoitetusta ensiharvennuksesta, lähdeveroa ei peritä 7.3 : 1) Lähdevero on 10 %, jos puun myyntitulo perustuu tehtyyn puukauppaan, ja suoritus saadaan

25 Lähdeverotus 2) Lähdevero on 15 %, jos puun myyntitulo perustuu tehtyyn puukauppaan, ja suoritus saadaan ) Lähdevero on 15 % jos puunmyyntitulo perustuu tehtyyn puukauppaan, ja suoritus saadaan Koska verohallinnolla ei ole tietoa saatujen lähdeverosuoritusten kohdistumisesta osittain tai täysin verovapaaseen myyntituloon, on rajoitetusti verovelvollisten itse haettava lähdeveron palautusta verohallinnolta. 25

26 muutos Vuodesta 2010 alkaen myös rajoitetusti verovelvollisten metsänomistajien metsäverotus toimitetaan VML:n mukaan ja ennakonpidätys EPL:n mukaan. 26

27 Metsävähennyspohja Vähennyspohjan laskentatapa muuttuu verovelvolliskohtaiseksi: TVL 55.2 : verovelvollisen verovuonna ja aikaisempina verovuosina tekemien metsävähennysten yhteismäärä ei saa ylittää 60 prosenttia verovelvollisen vuoden lopussa omistaminen metsävähennykseen oikeuttavien metsien yhteenlaskettujen hankintamenojen määrästä (jos tila myyty, ei ole mukana laskennassa) Lakimuutoksen myötä metsävähennyspohja kasvaa 10 prosentilla myös niillä metsäkiinteistöillä, joiden osalta aikaisempi 50 %:n vähennyspohja on jo kokonaan tai osittain käytetty verovuosilta

28 Metsävähennyksen muutokset Vähennyspohja on 60% metsän hankintamenosta (aikaisemmin 50 %). Vähennyspohjaa kertyy edelleenkin vain jälkeen vastikkeellisesti hankituista metsistä. Vähennyksen vuotuinen enimmäismäärä 60 % metsätalouden veronalaisesta pääomatulosta (aikaisemmin 40 %) Muutokset pysyviä, sovelletaan ensimmäisen kerran jo vuodelta 2008 toimitettavassa verotuksessa. Vähennyspohjan ja vähennyksen käytön seuranta metsänomistajakohtaiseksi (aikaisemmin kiinteistökohtaista) Käytetty metsävähennys lisätään vv 2009 alkaen luovutusvoittoon (ja luovutustappioon) luovutusvoittolaskennassa (aikaisemmin pienennettiin hankintamenoa) 28

29 Metsävähennyksen vuotuinen määrä Metsävähennyksen määrä on enintään 60 % verovelvollisen metsävähennykseen oikeuttavista metsistä verovuonna saadusta veronalaisesta metsätalouden pääomatulosta (TVL 55.2 ) Metsävähennyksen on oltava vähintään 1500 euroa (TVL 55.4 ) Pienin mahdollinen vähennys edellyttää 2500 euron suuruista metsätalouden veronalaista pääomatuloa 29

30 Metsävähennyksen täysimääräinen käyttö Metsätalouden veronalaista pääomatuloa täytyy kertyä metsäkiinteistöiltä vähintään metsän hankintamenon verran, jotta metsävähennyspohja tulee täysimääräisesti hyödynnettyä. Verovelvolliskohtainen tarkastelu ja 60 %:n enimmäismäärä helpottavat hyödyntämistä, koko vähennys on mahdollista käyttää kerralla 30

31 Metsävähennyksen merkitys luovutusvoiton laskennassa Metsän hankintamenoa ei tule saada vähennetyksi kahteen kertaan, ensin metsätalouden pääomatulosta ja toistamiseen luovutusvoiton verotuksessa. TVL 46,8 : metsän luovutusvoiton määrää laskettaessa luovutusvoittoon lisätään 55 :n nojalla tehdyn metsävähennyksen määrä, kuitenkin enintään määrä, joka vastaa 60 prosenttia luovutetun metsän hankintamenosta. - Aikaisemmin metsäkiinteistön luovutusvoiton määrää laskettaessa tehdyn metsävähennyksen määrä vähennettiin hankintamenosta nyt kumotun TVL 47.2 :n mukaisesti. Metsävähennyksen käyttö pienensi poiston tavoin kiinteistön hankintamenoa 31

32 Verovelvolliskohtaisuuden merkitys, Esimerkki Metsänomistaja on vuonna 2003 ostanut metsäkiinteistön A ja vuonna 2005 metsäkiinteistön B. Hankintameno oli A:n osalta ja B:n osalta Metsävähennyspohjaa muodostuu siis x 60 / 100 = Kiinteistöltä A on vuonna 2008 myyty puuta eurolla ja metsävähennystä on käytetty euroa. Kiinteistö B myydään vuonna 2009 vieraalle eurolla. Luovutusvoittoa ei olisi muuten muodostumassa, mutta TVL 46.8 :n mukaisesti luovutusvoittoon lisätään , vaikka kiinteistöltä B ei ole myyty puuta lainkaan. Käytettyä metsävähennystä jää A:lle

33 Verovapaa luovutusvoitto TVL 48 1 mom 3 kohta: luovutuksesta saatu voitto ei ole veronalaista, jos luovutetaan maatai metsätalouden kiinteää omaisuutta; Saajina yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa lapset tai hänen rintaperilliset taikka hänen sisarensa, veljensä, sisar- tai velipuolensa Omaisuus yli 10 vuotta verovelvollisen omistuksessa tai sellainen henkilön omistuksessa, jolta on saatu vastikkeettomasti. Luovutus verovapaa, jolloin käytettyä metsävähennystä ei lisätä 33

34 2C lomake 34

35 Puun myyntitulot kauppa ennen

36 Puun myyntitulot kauppa tai sen jälkeen 36

37 37

38 38

39 metsävähennys enintään 60% veronalaisista pääomatuloista menovaraus enintään 15% pääomatulosta, vähennettynä mahdollinen metsävähennys Tuhovaraus; enintään tuhoutuneen uudismenon määrä 39

40 Varausten tuloutus; menot on kirjattu vähennyksiksi Jos Kemera-tukeen kohdistuvat menot kirjattu, vastaava osuus tuloutetaan muut pääomatuloksi luettavat erät 40

41 Metsätalouteen kuuluvat palkkamenot sivukuluineen 0,24 /km Kemera-tukeen kohdistuvat menot eivät ole vähennyskelpoisia, tuen ylittävät menot saa vähentää 41

42 Vuosimenot Palkkausmenot Matkakulut Muut vuosimenot esim. metsänhoitomaksu, metsävakuutus, metsälehti, suojavarusteet, metsätalouteen kuuluvien kaluston korjausmenot, polttoainekulut, pienkaluston hankintamenot (alle 200 ) HUOM! osittain verovapaaseen tuloon kohdistuvien menojen vähennysoikeus rajoitettua Menoista tositteet muistiinpanoihin 42

43 Työhuonevähennys Ensisijaisesti todelliset menot Harvoin metsätilalla Arviolta enintään 175 / vuosi 43

44 Metsätalouden matkakulut Auto metsätalouden kalustoon vain poikkeustapauksissa Ajopäiväkirja tai muu luotettava selvitys Ei oikeutta lisävähennykseen Todelliset kulut tai 0.24 /km Huom! osittain verovapaaseen tuloon kohdistuvat matkakulut 44

45 Ajopäiväkirja Autolla verovuonna ajettu kokonaiskilometrimäärä Ajon alkamis- ja päättymisajankohta Ajon alkamis- ja päättymispaikka sekä tarvittaessa ajoreitti Matkan pituus Ajon tarkoitus 45

46 Luotettava selvitys Jos ajopäiväkirjaa ei ole pidetty, edellytyksenä vähennykselle, että ajetut kilometrit voidaan luotettavasti selvittää Jos säännöllisesti toistuvia ajoja samaan kohteeseen, esim. 1 kerta/kk, ilmoitetaan tällaisen matkan kilometrimäärä ja kuinka monta kertaa vuodessa kohteeseen ajetaan Lisäksi on aina selvitettävä autolla verovuonna ajettu kokonaiskilometrimäärä 46

47 Metsänomistajan päivärahat Vähennykseen oikeuttaa matka erityiselle työntekemispaikalle, jos matka on tilapäinen ja siitä on aiheutunut lisääntyneitä elantokustannuksia 1. yli 6 h kestänyt matka yli 10 h kestänyt matka 21 Esimerkiksi koulutusmatka Omaan metsään tehdyt matkat eivät ole tilapäisiä matkoja, eivätkä oikeuta päivärahan vähentämiseen 47

48 48

49 Koneet ja kalusto Traktori, moottorikelkka ja mönkijä voidaan hyväksyä metsätalouskalustoon käytön perusteella kelkka- tai mönkijätyypin sovelluttava metsätalouskäyttöön - käytettävissä on oltava reki, peräkärry tai muu metsätöiden kannalta tarpeellinen koneen lisävaruste Pääasiallinen metsätalouskäyttö edellyttää riittävää konetehokkuutta 1. mönkijältä vähintään 350 cm3:n kuutiotilavuutta 2. tieliikennekäyttöön rekisteröidyt eivät yleensä sovellu metsätalouskäyttöön 49

50 Koneet ja kalusto Jos metsätalouskäyttö yli 50 % kokonaiskäytöstä -> Kone kuuluu metsätalouden kalustoon Hankintameno kirjataan kokonaan poistojen kautta vähennettäväksi Vuosittain tarkastetaan yksityiskäytön tai muun tulolähteen käytön osuus ja oikaistaan muistiinpanoissa/veroilmoituksella vähennyskelvottomat erät tuloutetaan Toisen tulolähteen vähennyskelpoiset menot oikaistaan ko. tulolähteen vähennyskelpoiseksi menoksi HUOM!!! POLTTOPUUN TEKO YKSITYISTALOUDEN KÄYTTÖÖN EI OLE KONEEN METSÄKÄYTTÖÄ. 50

51 Koneet ja kalusto Jos metsäkäyttö enintään 50% kokonaiskäytöstä vähennys tehdään toteutuneen metsäkäytön mukaisesti 1. Todelliset kustannukset tai 2. Moottorikelkka 11 /käyttötunti 3. Mönkijä 13,50 /käyttötunti Muistiinpanoihin on liitettävä selvitys käyttötunneista ja käyttötarkoituksesta 51

52 ATK-laitteet Tietokone, oheislaitteet ja ohjelmistot hyväksytään kokonaan metsätalouden kalustoon, jos hankittu vain metsätalouden käyttöön Jos muutakin käyttöä, vain metsätalouden käyttöä vastaava osuus hyväksytään 52

53 Rakennukset Metsätalouden käyttöön tarkoitetut rakennukset hyväksytään metsätalouskäyttöä vastaavilta osin esim. taukosuojat, konesuojat Käyttötarkoitus ratkaisee Vapaa-ajan rakennukset eivät ole metsätalousrakennuksia. 53

54 54

55 55

56 Selvitys hankintatyöstä 56

57 57

58 Tulouttamattomat varaukset 58

59 59

60 60

61 Metsätalouden korot Vähennetään tulonhankkimisvelan korkoina esitäytetyllä veroilmoituksella Liitännäiskulut vähennetään 2C:llä Metsätalouteen kohdistuvista veloista ja koroista on tehtävä erittely muistiinpanoissa Verotusyhtymän osakkaat vähentävät lainaosuutensa mukaiset korot henkilökohtaisella esitäytetyllä veroilmoituksella 61

62 Vapaamuotoiset liitteet: esim. kauppakirja/ jakosopimus ym. veroilmoituksen liitteeksi ei liitetä muistiinpanoissa olevia tositteita, tositteet säilytetään muistiinpanojen liitteenä 62

63 Lisätietoja Internetistä: - lomakkeet - täyttöoppaat - verotusohjeet - Verohallinnon palvelunumerosta Puh paikallisista verotoimistoista 63

64 Koulutuksen järjestäjä Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Projektikoordinaattori Anneli Aikio, puh Projektipäällikkö Seija Knuutila, puh