TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS"

Transkriptio

1 Ympäristömelu Raportti PR33 Y02 Sivu 1 (12) Hartela Etelä Suomi Oy Olli Pekka Teerijoki Turku TE JA RADELKENNEMELUSELVTYS Tornator, Hennala, Lahti Raportin vakuudeksi Jani Kankare toimitusjohtaja, FM HELSNK Viikinportti 4 B HELSNK puh TURKU Rautakatu 5 A 200 TURKU puh

2 Tornator, Hennala, Lahti Sisällysluettelo 1 Yistä Kohteen sijainti ja ympäristö Melutason ohjearvot Melutasojen laskenta Laskentamenetelmät Maastomalli ja rakennukset Liikennetiedot Laskentatulokset Nykyinen maankäyttö Suunniteltu maankäyttö Julkisivuihin kohdistuva äänitaso Julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset Parvekelasitusten ääneneristävyysvaatimukset Tulosten tarkastelu Lisätietoa Kirjallisuus Liite 1. Liite 2. Liite 3. Liite 4. Liite 5. Liikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7 22 (liite 1A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22 7 (liite 1B) nykytilanteessa. Liikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7 22 (liite 2A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22 7 (liite 2B) nykyisellä maankäytöllä ja vuoden 2030 ennusteliikenteellä. Liikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7 22 (liite 3A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22 7 (liite 3B) suunnitellulla maankäytöllä ja vuoden 2030 ennusteliikenteellä. Julkisivuihin kohdistuva päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7 22 kerroksittain. Julkisivuihin kohdistuva raideliikenteen aiheuttama hetkellinen maksimiäänitaso L AF,maks kerroksittain. 2

3 Tornator, Hennala, Lahti 1 YLESTÄ Tässä selvityksessä tarkastellaan tie ja raideliikenteen aiheuttamaa melutasoa suunnitellussa asuinrakentamiskohteessa Lahden Hennalassa. Kohteeseen on aiemmin laadittu meluselvitys vuonna 2014 (PR33 Y01). Suunniteltujen rakennusmassojen muutosten vuoksi tässä selvityksessä on päivitetty ennustetilanteen laskennat. Tarkastelualueel on suunniteltu rakennettavan kolme 6 kerroksista ja kaksi 4 kerroksista asuinkerrostaloa. Selvityksessä on tarkasteltu ulkoalueiden melutasoa laskennallisesti nyky ja ennustetilanteessa. Lisäksi on määritetty suunniteltujen asuinrakennusten julkisivujen ja parvekelasitusten ääneneristävyysvaatimukset. Selvitys on tehty laskennallisesti mallintaen ohjelmalla DataKustik CadnaA 2017 käyttäen yhteispohjoismaisia tie ja raideliikennemelumalja [1, 2]. Laskentatuloksia on verrattu valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 [3] esitettyihin ympäristömelun ohjearvoihin. Selvityksen ovat tehneet Johanna Toivonen ja Jani Kankare. 2 KOHTEEN SJANT JA YMPÄRSTÖ Kohde sijaitsee Lahden Hennalassa. Kohteen sijainti kartalla on esitetty kuvassa 1. Kohdealueella on nykyisin kaksi vanhaa teollisuusrakennusta, jotka aiotaan purkaa. Kohteeseen on suunniteltu rakennettavan kolme 6 kerroksista ja kaksi 4 kerroksista asuinkerrostaloa. Asuntojen ulko oskelualue on suunniteltu sijoitettavan rakennusten rajaamal sisäpihal. Kohteen ulkoalueiden melutason kannalta merkittävin lähde on rautatieliikenne. Tieliikenteen vaikutus on pienempi, koska kohteen läheisyydessä ei sijaitse vilkasliikenteisiä teitä tai katuja. Kuva 1. Tarkasteltava alue on merkitty kuvaan punaisella. 3

4 Tornator, Hennala, Lahti 3 MELUTASON OHJEARVOT Lähinnä kaavoituksen ja maankäytön suunnittelussa sovelttavat ohjearvot on annettu valtioneuvoston päätöksessä 993/1992. Päätöstä soveltaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyssä. Päätöstä ei sovelta katu ja liikennealueilla eikä melusuoja alueiksi tarkoitetuilla alueilla. Päätöksessä ohjearvot on annettu päiväajan klo 7 22 ja yöajan klo 22 7 ekvivantti eli keskiäänitasoina. Päätöksessä ei o esitetty ohjearvoja hetkittäisil maksimiäänitasoil. Lisäksi päätöksessä on maininta, että jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus tai laskentatulokseen lisätään 5 db ennen sen vertaamista edellä mainittuihin ohjearvoihin. Tulokseen tehtävä 5 db:n lisäys johtuu siitä, että iskumaisuus ja/tai kapeakaistaisuus lisää melun häiritsevyyttä. Tieliikenteen aiheuttama melu ei o normaalisti iskumaista tai kapeakaistaista. Ulkoalueiden ohjearvot Taulukossa 1 on esitetty päätöksen 993/1992 sisältämät ohjearvot ulkoalueiden melutasol. Taulukko 1. Ulkoalueiden keskiäänitason L Aeq ohjearvot Alueen käyttötarkoitus Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä Keskiäänitaso L Aeq Klo 7 22 Klo db(a) 1 db(a) 1,2 Hoito tai oppilaitoksia palvevat alueet 55 db(a) db(a) 2,3 Loma asumiseen käytettävät alueet, irintäalueet, taajamien ulkopuolla ovat virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet db(a) 40 db(a) 4 1 Loma asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa näitä ohjearvoja. 2 Uusilla alueilla yöohjearvo on db(a). 3 Oppilaitoksia palvevilla alueilla ei sovelta yöohjearvoa. 4 Yöohjearvoa ei sovelta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yisesti käytetä oskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. Sisätilojen ohjearvot Taulukossa 2 on esitetty päätöksen 993/1992 sisältämät ohjearvot ulkoa sisätiloihin kantautuvan melun melutasol. Taulukko 2. Ohjearvot keskiäänitasol L Aeq sisätiloissa Huoneen käyttötarkoitus Keskiäänitaso L Aeq Klo 7 22 Klo 22 7 Asuin, potilas ja majoitushuoneet 35 db(a) 30 db(a) Opetus ja kokoontumistilat 35 db(a) Liike ja toimistohuoneet db(a) 4

5 Tornator, Hennala, Lahti Asumisterveysohjeessa [4] on esitetty lisäohjeita yöaikaisel melul: Melu voi vähentää unen ja von virkistävää vaikutusta, jos se vaikeuttaa nukahtamista, vähentää unen syvyyttä tai aiheuttaa ylimääräisiä tai ennenaikaisia heräämisiä. Yksittäisten melutapahtumien unenhäirinnän todennäköisyys riippuu melun voimakkuuden lisäksi muun muassa melutapahtumien kestosta ja määrästä sekä samanaikaisen taustamelun voimakkuudesta ja laadusta. Unenhäirintää alkaa esiintyä, kun unen tai von aikainen L Aeq taso ylittää db(a) tai, kun yksittäisten melutapahtumien enimmäistaso ylittää, tapahtumien kestosta ja toistuvuudesta riippuen, 40 db(a). Alaraja pätee usein toistuvil, pitkään kerrallaan kestävil tai oudoil meluil, yläraja kerran tai pari yöaikana toistuvil lyhytaikaisil tutuil meluil, joihin nukkuja on tottunut omaan reagoimatta. (sivu 35 36). Hetkelliset maksimiäänitasot tue huomioida yisen käytännön mukaisesti raideliikenteen aiheuttamal melul. ELY keskuksen ohjeen [5] mukaan: Mitoitussuositukseksi voi ottaa, että maksimimelu ei ylitä sisällä öisin toistuvasti tasoa db AFmax. 4 MELUTASOJEN LASKENTA 4.1 Laskentamenetelmät Mallinnus on tehty laskentaohjelmalla DataKustik CadnaA 2017 käyttäen yhteispohjoismaisia tie ja raideliikennemelumalja. Laskentaohjelmassa maastomalli syötetään ohjelmaan kartta ja paikkatietotiedostoja käyttäen, jolloin maasto muodostuu kolmiulotteisesti. Ohjelmaan voidaan antaa lisäksi syöttötietoina mm. laskenta alueen maastopinnat ja suunnitellut melusuojaukset. Laskennassa käytetään lähtötietoina teiden ja katujen (keskimääräinen vuorokausiliikenne, raskaan liikenteen osuus ja ajonopeus) sekä rautatien liikennetietoja (junien määrä, tyyppi, ajonopeus ja pituus), joiden perusteella määritetään melulähteiden ns. lähtömelutaso. Lähtötasojen perusteella määritetään äänilähteen aiheuttama äänenpainetaso tarkastelupisteissä erilaiset ääntä vaimentavat ja vahvistavat tekijät huomioiden. Tekijöinä huomioidaan mm. geometrinen viäminen, estevaimennus, maavaimennus ja heijastukset erilaisista pinnoista. Laskentatulokset vastaavat pitkän ajanjakson keskiäänitasoa. Laskentatuloksen epävarmuus on sitä suurempi mitä kauempana lähteestä tarkastelupiste sijaitsee. Taulukossa 3 on esitetty laskennassa käytetyt laskenta asetukset. Taulukko 3. Laskenta asetukset Parametri Käytetty arvo Laskentaruudukon koko 3 x 3 m 2 Laskentakorkeus Melutason laskentaetäisyys (maks) Maanpinnan akustinen kovuus Rakennusten heijastus Heijastusten lukumäärä 1 Piha alueet 2 m maan pinnasta Julkisivut kerroksittain, kerroskorkeus 3 m 1000 m Alue rakennusten alapuolla 0 (kova) Tien pinta 0 (kova) Alue rautatien alapuolla 1 (pehmeä) Laajat asfaltoidut alueet 0 (kova) Muu ympäristö 1 (pehmeä) Absorptiokerroin 0,2 (lähes täysin kova) 5

6 Tornator, Hennala, Lahti 4.2 Maastomalli ja rakennukset Laskennassa on käytetty maastomallina Maanmittauslaitoksen 2 m x 2 m korkeuspisteaineistoa (koordinaattijärjestelmä ETRS GK26, korkeusjärjestelmä N2000). Ulkoalueiden korkeusasemana on ennustetilanteessa käytetty nykyistä maanpinnan tasoa, koska alueen tasauksen ei o arvioitu muuttuvan merkittävästi. Kohdealue on korkeusasemaltaan tasaista. Melukartoissa rakennukset on merkitty käyttötarkoituksen mukaan seuraavasti: omassa ovat asuinrakennukset mustalla suunnitellut asuinrakennukset ruskealla ja parvekkeet turkoosilla muut omassa ovat ja suunnitellut rakennukset harmaalla. Merkinnät perustuvat Maanmittauslaitoksen aineistoon ja arkkitehtisuunnitelmiin. Suunniteltujen rakennusten korkeudet on arvioitu kerroslukumäärän perusteella käyttäen kerroskorkeutena 3 m. Ennustetilanteen melulaskennassa on huomioitu myös viereisten kiinteistöjen uudet asuinrakennukset. Uusien asuinrakennusten väihin on suunniteltu rakennettavan parvekkeita, jotka yhdistävät rakennusten julkisivut kerrosten 2 6 korkeudella (kuva 2). Melulaskennassa ei o huomioitu niiden parvekerakenteiden vaikutusta melun viämiseen sisäpihal, jotka ovat ensimmäisen kerroksen osalta auki (porttikäytävän luotettava huomioiminen ei o melumallinnuksen keinoin mahdollista). Kuva 2. Suunniteltu rakennusmassoittelu (Arkkitehtitoimisto lkka Ridanpää, ). 6

7 Tornator, Hennala, Lahti 4.3 Liikennetiedot Tieliikenne Taulukossa 4 on esitetty käytetyt liikennetiedot, jotka on saatu Lahden kaupungilta lähialueil aiemmin laadittujen meluselvityksien yhteydessä (KVL = tien keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä). Taulukko 4. Liikennetiedot nyky ja ennustetilanteessa Tie (osuus) KVL v [ajon.] KVL v [ajon.] Yöaikaisen liikenteen osuus [%] Raskaan liikenteen osuus (päivä/yö) [%] Nopeusrajoitus [km/h] Helsingintie (Eteläinen rengastie Tapparakatu) ,6 3,1 / 2,0 Helsingintie (Tapparakatu Hämeenlinnantie) ,6 3,1 / 2,0 Hennalankatu (Helsingintie Rykmentinkatu) ,6 2,6 / 1,5 Hennalankatu (Rykmentinkatu Kärpäsenkatu) ,6 2,6 / 1,5 Tapparankatu (Helsingintie Mäntsäläntie) ,6 2,7 / 1,6 Mannerheiminkatu ,5 10,0 / 8,9 Hämeenlinnantie (vt12) ,5 10,0 / 8,9 Hollolankatu ,5 3,4 / 2,3 1 Teiden/katujen liikennemäärän on arvioitu kasvavan 30 % vuoteen 2030 mennessä. Raideliikenne Taulukossa 5 on esitetty käytetyt raideliikenteen liikennetiedot, jotka on hankittu VR Track Oy:ltä Junien ajonopeus on laskettu portaittain kohteesta rautatieaseman suuntaan. Taulukossa esitetty ajonopeus vastaa junien nopeutta kohteen kohdalla. Taulukko 5. Junaliikennetiedot nyky ja ennustetilanteessa Nykytilanne (2014) Tyyppi Selite Päivä [kpl] Yö [kpl] Pituus [m] Nopeus [km/h] Sr Sr1 tai Sr2 veturin vetämät henkilöliikenteen junat (punaiset, siniset tai yksikerroksiset C vaunut) Pen Pendolino (Sm3) C2 Sr2 veturin vetämät kaksikerroksisista C vaunuista koostuvat junat Sm4 Sm4 sähkömoottorijunat F TaJu Suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat R TaJu Venäläisistä tavaravaunuista koostuvat tavarajunat Ennustetilanne (2035/20) Tyyppi Selite Päivä [kpl] Yö [kpl] Pituus [m] Nopeus [km/h] Sr Sr1 tai Sr2 veturin vetämät henkilöliikenteen junat (punaiset, siniset tai yksikerroksiset C vaunut) Pen Pendolino (Sm3) C2 Sr2 veturin vetämät kaksikerroksisista C vaunuista koostuvat junat Sm4 Sm4 sähkömoottorijunat F TaJu Suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat R TaJu Venäläisistä tavaravaunuista koostuvat tavarajunat

8 Tornator, Hennala, Lahti 5 LASKENTATULOKSET Seuraavassa on esitetty melulaskennan tulokset tiivistetysti. Tarkempi melun viäminen on esitetty melukarttaliitteissä. Ulko oskelualueen tarkastelussa on sovelttu valtioneuvoston päätöksen ohjearvoja päiväaikaan L Aeq, db(a) ja yöaikaan L Aeq,22 7 db(a). 5.1 Nykyinen maankäyttö Kohteen melutaso nykytilanteessa on esitetty liitteissä 1A ja 1B. Laskennan perusteella päiväajan keskiäänitaso on yli 55 db(a) tarkastelualueen pohjoisosassa ja yöajan keskiäänitaso on yli db(a) tarkastelualueella lukuun ottamatta teollisuusrakennuksen eteläpuol muodostuvaa katvealuetta. Laskennan perusteella tarkastelualueen melutason kannalta merkittävin lähde on rautatieliikenne. Tieliikenteen vaikutus melutasoon on pienempi. Melutaso nykyisellä maankäytöllä ja vuoden 2030 ennusteliikenteellä on esitetty liitteissä 2A ja 2B. Lisääntyvästä liikenteestä johtuen melutaso kasvaa vuoteen 2030 mennessä noin 1 db nykyiseen verrattuna. 5.2 Suunniteltu maankäyttö Kohteen melutaso suunnitellulla maankäytöllä ennusteliikenteellä on esitetty melukarttaliitteissä 3A ja 3B. Laskennassa junaradan puol pysäköintialueel esitetyt varastorakennukset ja radan myötäinen autokatos on huomioitu umpinaisina (melua estävinä) rakenteina. Melulaskennan perusteella ennustetilanteessa päiväajan keskiäänitaso on al 55 db(a) ja yöajan keskiäänitaso on al db(a) osoitetulla oskelualueella. Koska ohjearvot suunnitellulla maankäytöllä täyttyvät, oskelualueen suojaamiseksi ei o tarpeen rakentaa erillistä meluntorjuntaa. 5.3 Julkisivuihin kohdistuva äänitaso Päiväajan keskiäänitaso Liitteessä 4 on esitetty suunniteltujen asuinrakennusten julkisivuihin kohdistuva päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7 22 kerroksittain. Julkisivuihin kohdistuva keskiäänitaso on 54 db(a) junaradan varren rakennuksilla radan puoisilla julkisivuilla. Muihin julkisivuihin kohdistuva keskiäänitaso on al 54 db(a). Eri kerrosten välillä keskiäänitasossa on eroa muutamia desibejä ja taso on korkeampi ymmissä kerroksissa. Raideliikenteen aiheuttama hetkellinen maksimiäänitaso Liitteessä 5 on esitetty suunniteltujen asuinrakennusten julkisivuihin kohdistuva raideliikenteen aiheuttama hetkellinen maksimiäänitaso L AF,maks kerroksittain. Hetkellinen maksimiäänitaso on 75 db(a) junaradan varren rakennuksilla radan puoisilla julkisivuilla. Taaempana sijaitsevien 4 kerroksisten asuinrakennusten osalta taso on suurimmillaan 75 db(a). 8

9 Tornator, Hennala, Lahti Julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset Julkisivun ääneneristävyysvaatimus eli äänitasoerovaatimus lasketaan (valitaan suurin arvo): julkisivuun kohdistuvan tie ja raideliikenteen keskiäänitason ja sisällä sallitun keskiäänitason erotuksena julkisivuun kohdistuvan yöaikaisen raideliikenteen maksimiäänitason ja sisällä sallitun maksimiäänitason erotuksena. Ääneneristävyysvaatimusten määrittämisessä on käytetty taulukon 2 mukaisia sisä äänitason ohjearvoja ja ELY keskuksen ohjetta [5] noudattaen db:n A painotettua maksimiäänitasoa yöaikaisel raideliikenteen melul. Määritetyt ääneneristävyysvaatimukset on esitetty kuvassa 3. Julkisivujen ääneneristävyysvaatimusten laskennassa ei o huomioitu varmuusvaraa, mikä tue huomioida julkisivujen suunnittelussa ja ääneneristävyysmitoituksessa. Vaatimukset määräytyvät kohteessa yksinomaan raideliikenteen hetkellisen maksimiäänitason mukaan. Julkisivun ääneneristävyysvaatimus on suurimmillaan 37 db junaradan myötäisten asuinrakennusten radan puoisilla julkisivuilla. Tämän tasoinen vaatimus on keskikorkea, mikä tue huomioida julkisivujen suunnittelussa. Kuva 3. Julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset (äänitasoero) tie ja raideliikenteen melua vastaan. 9

10 Tornator, Hennala, Lahti Taulukossa 6 on esitetty ääneneristävyysvaatimuksien vaikutuksia rakentamiseen [6]. Taulukko 6. Ääneneristävyysvaatimusten vaikutus asuinrakentamiseen Ääneneristävyysvaatimus 25 db Vaatimuksen taso Normaali/ alhainen 30 db Normaali 35 db Keskikorkea 40 db Korkea Toimenpiteet ja suositukset rakentamisessa Toteutuu normaalilla julkisivurakentamisella. Toteutuu normaalilla julkisivurakentamisella eli ikkunoiden ja parvekeovien pintaalasuhde lattiapinta alaan o suuri. Asuinhuoneiden sijoittelulla ei o väliä. Kevytrakenteisissa rakennuksissa ikkunoilta ja parvekeovilta vaaditaan normaalia korkeampaa ääneneristyskykyä. Asuinhuoneita voidaan sijoittaa melulähteen puol. Ulkoseinärakenteilta vaaditaan hyvää ääneneristävyyttä ja ikkunoilta sekä ikkunaovilta vaaditaan erikoisratkaisuja. Asuinhuoneet suositellaan sijoitettavan suojan puol. Melulähteen puol voidaan sijoittaa ns. toisarvoisia tiloja. Julkisivun kokonaisääneneristävyysvaatimus ei o sama asia kuin yksittäisten rakennusosien, kuten ikkunoiden, ääneneristävyys. Yksittäisten rakennusosien eristävyydet (jotta kokonaisääneneristävyysvaatimus täyttyy) mitoitetaan tapauskohtaisesti huomioiden mm. erilaisten rakennusosien pinta alojen keskinäinen suhde. Julkisivun ääneneristävyysvaatimus voidaan määräyksissä esittää esimerkiksi seuraavasti: Rakennuksen ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden tue olla sellaisia, että liikenteestä julkisivuun kohdistuvan äänitason ja sen sisätiloihin aiheuttaman äänitason erotus on vähintään x db(a) Parvekelasitusten ääneneristävyysvaatimukset Parvekkeiden käyttökelpoisuuden ja hyvän ääniolosuhteen saavuttamiseksi parvekelasituksen tarve ja ääneneristävyysvaatimusten mitoittaminen on laadittu niin, että parvekkeella saavutetaan valtioneuvoston päätöksen ulkoalueiden päiväajan ohjearvo 55 db(a). Tällöin myös yöajan keskiäänitaso alittaa normaalisti ohjearvon db(a). Parvekkeil kohdistuvien melutasojen ja asetetun tavoitearvon 55 db(a) perusteella on määritetty ääneneristävyysvaatimukset parvekkeiden lasituksil (kuva 4). Seinäheijastus nostaa parvekkeen äänitasoa keskimäärin kolme desibeliä ja näin oln parveke on tarpeen lasittaa, kun julkisivuun kohdistuva päiväajan keskiäänitaso ylittää db(a). Esitetty vaatimus 1 2 db sisältää myös sellaiset julkisivut, joilla ylittyy päiväajan keskiäänitaso db (eli parveke tue heijastusvaikutuksen takia lasittaa). Parvekelasituksen ääneneristävyysvaatimus on tarkasteltavassa kohteessa suurimmillaan 6 db. Tämän suuruinen äänitasoero saavutetaan yensä normaalilla raollisella 6 mm lasituksella. 10

11 Tornator, Hennala, Lahti Parvekelasitusten ääneneristävyysvaatimukset (äänitasoero) tie ja raideliikenteen melua vas Kuva 4. taan. Parvekkeel aiheutuvaan äänitasoon vaikuttaa lasitusratkaisun lisäksi mm. parvekkeen koko, lasituksen pinta ala ja parvekkeen sivurakenteet. Tämän vuoksi on syytä aina suunnittelun edetessä tarkentaa parvekelasituksien ratkaisut, jotta äänitasoero parvekkeilla varmuudella saavutetaan. Parvekelasituksen ääneneristävyysvaatimus voidaan määräyksissä esittää esimerkiksi seuraavasti: Parvekkeen kiinteiden rakenteiden, lasituksen ja muiden rakenteiden tue olla sellaisia, että liikenteestä parvekejulkisivuun kohdistuvan äänitason ja parvekkeen äänitason erotus on vähintään x db(a). 6 TULOSTEN TARKASTELU Piha alue Ulko oskelualueen melutason tarkastelussa on sovelttu ohjearvoja päiväaikaan L Aeq, db(a) ja yöaikaan L Aeq,22 7 db(a). Laskennan perusteella melutaso alittaa ohjearvot oskelualueella suunnitellulla maankäytöllä. Näin oln erillistä meluntorjuntaa ei o tarpeen tehdä oskelualueen suojaamiseksi. Julkisivujen ääneneristävyysvaatimus Julkisivun ääneneristävyysvaatimus tie ja raideliikennemelua vastaan on suurimmillaan 37 db junarataa lähempänä ovien asuinrakennusten radan puoisilla julkisivuilla. Tämän suuruinen vaatimus luokitellaan keskikorkeaksi, mikä tue huomioida rakennusten suunnittelussa. Vaatimusten määrityksessä ei o huomioitu tavallisesti käytettävää 2 3 desibelin varmuusvaraa. 11

12 Tornator, Hennala, Lahti Parvekelasitusten vaatimukset Päiväajan ohjearvon 55 db(a) täyttymiseksi osa parvekkeista esitetään lasitettavaksi. Riittävä äänitasoero saavutetaan todennäköisesti normaalilla raollisella 6 mm lasituksella. Lasitusratkaisuilla aikaansaatavaan vaimennukseen ja parvekkeella havaittavaan äänitasoon vaikuttaa lasitusratkaisujen lisäksi mm. parvekkeen rakenne, muoto ja mitat. Yksityiskohtaiset äänenvaimennusratkaisut, joilla riittävät äänitasoerot saavutetaan, on suositeltavaa tarkentaa suunnittelun edettyä. Huoneistojen sijoittelu Asuinalueiden suunnitteluun annetun ohjeistuksen [5] mukaisesti mikäli asuinrakennuksen julkisivuun kohdistuva päiväajan keskiäänitaso ylittää db(a), asuntojen tulisi aueta myös suuntaan, jossa keskiäänitaso alittaa ohjearvot. Julkisivuun kohdistuva päiväajan keskiäänitaso alittaa db(a) asuinrakennusten kaikilla julkisivuilla. Näin oln huoneistot voidaan melun näkökulmasta katsottuna sijoittaa vapaasti. 7 LSÄTETOA Jani Kankare Promethor Oy puh sp. 8 KRJALLSUUS 1. Nielsen H. L et al., Road traffic noise. Nordic prediction method. TemaNord 1996:5. Århus s. + liitt. 36 s. 2. Nielsen H. L et al., Railway Traffic Noise. The Nordic Prediction Method. TemaNord 1996:4. Århus s. + liitt. 8 s. 3. Ympäristöministeriö. Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/ Sosiaali ja terveysministeriö. Asumisterveysohje, Sosiaali ja terveysministeriön oppaita 2003:1, Helsinki 2003, 93 s. 5. Airola Hannu, Melun ja tärinäntorjunta maankäytön suunnittelussa, Elinkeino. liikenne ja ympäristökeskus, OPAS 02/ Rakennusteollisuus RT ja Betonikeskus ry. Asuinrakennusten äänitekniikan täydentävä suunnitteluohje

13 Liite 1A 2699 > db(a) > db(a) > 55 db(a) > db(a) > db(a) > db(a) PR33-Y Mittakaava 1:10 (A4) Tie- ja raideliikennemeluselvitys. Tornator, Hennala, Lahti. Nykyinen maankäyttö ja liikenne. Päiväajan keskiäänitaso LAeq Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta

14 Liite 1B 2699 > db(a) > db(a) > 55 db(a) > db(a) > db(a) > db(a) PR33-Y Mittakaava 1:10 (A4) Tie- ja raideliikennemeluselvitys. Tornator, Hennala, Lahti. Nykyinen maankäyttö ja liikenne. Yöajan keskiäänitaso LAeq Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta

15 Liite 2A 2699 > db(a) > db(a) > 55 db(a) > db(a) > db(a) > db(a) PR33-Y Mittakaava 1:10 (A4) Tie- ja raideliikennemeluselvitys. Tornator, Hennala, Lahti. Nykyinen maankäyttö ja ennusteliikenne. Päiväajan keskiäänitaso LAeq Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta

16 Liite 2B 2699 > db(a) > db(a) > 55 db(a) > db(a) > db(a) > db(a) PR33-Y Mittakaava 1:10 (A4) Tie- ja raideliikennemeluselvitys. Tornator, Hennala, Lahti. Nykyinen maankäyttö ja ennusteliikenne. Yöajan keskiäänitaso LAeq Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta

17 V 628 V V V V Liite 3A 2699 > db(a) > db(a) > 55 db(a) > db(a) > db(a) > db(a) PR33-Y Mittakaava 1:10 (A4) Tie- ja raideliikennemeluselvitys. Tornator, Hennala, Lahti. Suunniteltu maankäyttö ja ennusteliikenne. Päiväajan keskiäänitaso LAeq Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta

18 V 628 V V V V Liite 3B 2699 > db(a) > db(a) > 55 db(a) > db(a) > db(a) > db(a) PR33-Y Mittakaava 1:10 (A4) Tie- ja raideliikennemeluselvitys. Tornator, Hennala, Lahti. Suunniteltu maankäyttö ja ennusteliikenne. Yöajan keskiäänitaso LAeq Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta

19 V V V V V V V V V V Äänitaso 1. kerroksen korkeudella Äänitaso 2. kerroksen korkeudella V V V V V V V V V V Äänitaso 3. kerroksen korkeudella Äänitaso 4. kerroksen korkeudella 56 V V V V V V V V V V Äänitaso 5. kerroksen korkeudella Äänitaso 6. kerroksen korkeudella Liite 4 > db(a) > db(a) > 55 db(a) > db(a) > db(a) > db(a) PR33-Y02 Mittakaava 1:10 (A3) Tie- ja raideliikennemeluselvitys. Tornator, Hennala, Lahti. Suunniteltu maankäyttö ja ennusteliikenne. Julkisivuihin kohdistuva päiväajan keskiäänitaso LAeq, Laskenta kerroksittain

20 V V V V V V V V V V Äänitaso 1. kerroksen korkeudella Äänitaso 2. kerroksen korkeudella V V V V V V V V V V Äänitaso 3. kerroksen korkeudella Äänitaso 4. kerroksen korkeudella V V V 64 V V V V 69 V V V Äänitaso 5. kerroksen korkeudella Äänitaso 6. kerroksen korkeudella Liite 5 > 55 db(a) > db(a) > db(a) > db(a) > 75 db(a) > 80 db(a) PR33-Y02 Mittakaava 1:10 (A3) Tie- ja raideliikennemeluselvitys. Tornator, Hennala, Lahti. Suunniteltu maankäyttö ja ennusteliikenne. Julkisivuihin kohdistuva raideliikenteen aiheuttama hetkellinen maksimiäänitaso LAF,maks Laskenta kerroksittain

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3370 Y01 Sivu 1 (11) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki esijärvenkatu 31c 140 Lahti Turku 19.12.2014 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3937 Y01 Sivu 1 (9) Espoon Asunnot Oy Jaana Hellinen Turku 26.8.2016 TIELIIKENNEMELUSELITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Espoon Asunnot Oy Jaana Hellinen TIELIIKENNEMELUSELVITYS HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi www.promethor.fi

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3356 Y01 Sivu 1 (7) Rovaniemen kaupunki Markku Pyhäjärvi Turku TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ylikylä Nivankylä osayleiskaava, Rovaniemi Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS Katilan asemakaava, Kokemäki

LIIKENNEMELUSELVITYS Katilan asemakaava, Kokemäki Nosto Consulting Oy LIIKENNEMELUSELVITYS HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 7 65 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi www.promethor.fi Y tunnus: 09965

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3848 Y01 Sivu 1 (10) Espoon Asunnot Oy Jaana Hellinen Turku 25.5.2016 TIELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakaavan muutos Karakallio 131406, Espoo Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

LIITE 7. EERONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIIKENNEMELUSELVITYS. Keravan kaupunki. Keravan kaupunki Turku Liisa Vaahtera Sivu 1(9)

LIITE 7. EERONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIIKENNEMELUSELVITYS. Keravan kaupunki. Keravan kaupunki Turku Liisa Vaahtera Sivu 1(9) 19 Ympäristömelu Raportti PR-Y1498 Keravan kaupunki Keravan kaupunki Turku 24.1.2010 Liisa Vaahtera Sivu 1(9) EERONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIIKENNEMELUSELVITYS Keravan kaupunki Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3519 Y01 Sivu 1 (7) Ruoholahden Tarken Oy Jesse Rauhala Turku 26.5.2015 TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Kortteli 738 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Suomen Hoivatilat Oyj Elina Suikki LIIKENNEMELUSELVITYS Kurttilantie 19, Espoo HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3806 Y01 Sivu 1 (10) Espoon kaupunki Sari Metsälä Turku 26.4.2016 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti 4

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3900 Y01 Sivu 1 (9) Westpro Oy Osmo Rajala Turku 15.6.2016 TIELIIKENNEMELUSELVITYS semakaavan muutos Haukilahti (alue 2309), Kiinteistöosakeyhtiö hvenniska, Espoo Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3055 Y03 Sivu 1 (13) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Turku 26.2.2015 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELTYS Päivitys Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3891-Y02 Sivu 1 (11) Lujatalo Oy Reijo Pitkämäki Sokerilinnantie 11 B 020 Espoo Turku 17.2.2017 TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakaavan muutos: 9 (tontti 3, Helosvuori) ja

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Salon kaupunki Virpi Elovaara TIELIIKENNEMELUSELVITYS HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi www.promethor.fi

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Liite 5 Insinööritoimisto Solutra Oy Tuomo Ojakoski LIIKENNEMELUSELVITYS HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS Ympäristömelu Raportti PR3392 Y02 Sivu 1 (11) Salo kaupunki Kaupunkisuunnittelu Virpi Elovaara Hornintie 2 4 24800 Halikko Turku 16.5.2016 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO PIIPPILAKKI MELUSELVITYS

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO PIIPPILAKKI MELUSELVITYS ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 741700 PPPILAKKI MELUSELVITYS 23.4.2018 Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 741700 Piippilakki Liikennemeluselvitys Laatijat: Johanna Toivonen ja Jani Kankare Promethor

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3346 Y01 Sivu 1 (8) Sastamalan kaupunki Maankäyttö Timo Silomaa PL 23 38201 Sastamala Turku 23.2.2015 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakadun alikulku Sipintie Vammalan taajama,

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 18 Ympäristömelu Raportti PR-Y1820-1 Vihdin kunta Turku 19.12.2011 Matti Hult Asematie 30 Sivu 1(8) 03100 Nummela TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Otalammen taajaman pohjoisosan asemakaavoitus (Helminharju)

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3946-Y01 Sivu 1 (12) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 13.10.2016 TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakaavan muutoskohde Oulun Asematalo 564-2214, Oulu Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2155 1 Sivu 1 (13) Vihdin kunta Matti Hult Turku 31.12.2013 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 A 00510

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3891 Y01 Sivu 1 (11) Lujatalo Oy Reijo Pitkämäki Sokerilinnantie 11 B 020 Espoo Turku 28.6.2016 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakaavan muutos: 9 (tontti 3, Helosvuori) ja

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Suunnittelu ja maankäyttöpalvelut TIELIIKENNEMELUSELVITYS HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Liite 5 Insinööritoimisto Solutra Oy Tuomo Ojakoski TIELIIKENNEMELUSELVITYS HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS 110 Ympäristömelu Raportti PR-Y1562 Rovaniemen kaupunki Turku 6.9.2010 Tekniset palvelut/ maankäyttö Tarja Outila Sivu 1(10) Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi LIIKENNEMELUSELVITYS Vaaralan asemakaava-alue,

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2151 2 Sivu 1 (11) Lahden kaupunki Kimmo Sutinen Turku 26.10.2015 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Radanvarren alue Matkakeskuksen länsipuolella, Lahti Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3055 Y04 Sivu 1 (6) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Turku 8.1.2016 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELTYS Tarkastelu parkkihalli ja rakennusmassoittelumuutoksien vaikutuksista

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2143 1 Sivu 1 (11) Vihdin kunta Tuomas Turpeinen Turku 17.12.2013 TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS V 45 Koivissillan asemakaava, Vihti Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 16 Ympäristömelu Raportti PR-Y1535 Terramare Oy Turku 26.4.2010 Reijo Kultalahti Sivu 1(6) YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Louhinta ja ruoppaustyön aiheuttama ympäristömelu Kohde: Länsisatama, Helsinki Raportin

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Liite 4 Ympäristömelu Raportti PR4113 Y02 Sivu 1 (8) Insinööritoimisto Solutra Oy Tuomo Ojakoski Turku 25.4.2017 TIELIIKENNEMELUSELVITYS Päiväkodin asemakaavamuutos, Hakalahti, Ylivieska Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2127 1 Sivu 1 (8) Plaana Oy Keijo Körkkö Tyrnäväntie 12 90 Oulu Turku TIELIIKENNEMELUSELVITYS Mt:n 8300 kevyen liikenteen järjestelyt välillä Markuksela Sanginsuu, Oulu Raportin

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Lahden kaupunki TIELIIKENNEMELUSELTYS HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi www.promethor.fi Y-tunnus: 0996539-4

Lisätiedot

LAHDEN VARIKKOALUEEN MELUSELVITYS

LAHDEN VARIKKOALUEEN MELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti PR-Y1500 Senaatti-kiinteistöt Senaatti-kiinteistöt Turku 31.1.2010 Lintulahdenkatu 5 a 00530 Helsinki Sivu 1(11) LAHDEN VARIKKOALUEEN MELUSELVITYS Senaatti-kiinteistöt Raportin

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3390 Y01 Sivu 1 (14) Saajos Kiinteistöt Oy Seppo Saajos Turku TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELTYS L42 Saajos, asemakaavan muutos, Lohja Raportin vakuudeksi Jani Kankare toimitusjohtaja,

Lisätiedot

MELUVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Villilän yritysalueen asemakaavan muutos, Nakkila

MELUVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Villilän yritysalueen asemakaavan muutos, Nakkila Tilaaja: Nosto Consulting Oy Pasi Lappalainen Brahenkatu 7 20100 Turku Raportin numero: Päiväys: MELUVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Kirjoittanut: Johanna Toivonen Nuorempi suunnittelija Ympäristösuunnittelija AMK

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2137 1 Sivu 1 (12) Sipoon kunta Suvi Kaski PL 7 04131 Sipoo Turku 13.12.2013 RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3169-Y02 Sivu 1 (11) NCC Rakennus Oy Risto Keränen Asemakatu 7 70110 Kuopio Turku 8.1.2015 TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Päivitys 8.1.2015 Raportin vakuudeksi Jani Kankare

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3845 Y01 Sivu 1 (10) NCC Asuminen Oy Päivi Kellokoski PL 13 00281 Helsinki Turku 14.4.2016 LIIKENNEMELUSELVITYS Asemakaavan muutos (nro 002281), Bertta Pähkinärinne, 4, Vantaa

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3322 Y01 Sivu 1 (11) Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristöala Maankäyttö rmi Patrikainen PL 126 15101 Lahti Turku 5.12.2014 TIE J RIDELIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3641 Y01 Sivu 1 (13) Oulun Sivakka Oy Kari Puotiniemi Turku TE JA RADELKENNEMELUSELVTYS Kissankulma, Kissankellotie 1 3 ja 5 7, Oulu. Raportin vakuudeksi Jani Kankare toimitusjohtaja,

Lisätiedot

RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti PR-Y1942-1 Järvenpään kaupunki Turku 30.8.2012 Kaupunginarkkitehti Ilkka Holmila Sivu 1(11) + liitteet Seutulantie 12 04401 Järvenpää RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Perhelän kortteli,

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS As Oy Kauniaisten Kreivi, Herttua ja Markiisi, kortteli 502, Koivuhovi, Kauniainen

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS As Oy Kauniaisten Kreivi, Herttua ja Markiisi, kortteli 502, Koivuhovi, Kauniainen PR3881-Y01 5.6.2017 YIT Rakennus Oy Sini Ruohoniemi TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS As Oy Kauniaisten Kreivi, Herttua ja Markiisi, kortteli 502, Koivuhovi, Kauniainen HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Liite 4 PR45 Y01 Ylivieskan kaupunki TELKENNEMELUSELVTYS HELSNK Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050 570 36 etu.suku@promethor.fi www.promethor.fi

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR32 Y01 Sivu 1 () Senaatti Kiinteistöt Asko Taskila asko.taskila@senaatti.fi Turku.10.1 TIELIIKENNEMELUSELVITYS Suomen Kasarmit, Hämeenlinna Asemakaavan muutos Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 112 Ympäristömelu Raportti PR-Y1834-1 Tampereen kaupunki Turku 20.2.2012 Antonia Sucksdorff Sivu 1(12) TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Kohde: Iidesjärven osayleiskaava, AK-4 kortteli ID numero: 361789

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR31 Y01 Sivu 1 (12) Hämeenlinnan kaupunki Leena Roppola Raatihuoneenkatu 9 13100 Hämeenlinna Turku 11.5.2015 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 19 Ympäristömelu Raportti PR-Y1957-1 Sivu 1/9 Plaana Oy Turku.12.2012 Jorma Hämäläinen Tyrnäväntie 12 90400 Oulu YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Ranta-Toppilan alue, Oulu Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3840 Y01 Sivu 1 (10) L Arkkitehdit Oy Niina Ruohola Turku 12.4.2016 TIELIIKENNEMELUSELITYS Ajurinkuja 1, Espoo Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI iikinportti

Lisätiedot

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO PIIPPILAKKI MELUSELVITYKSEN TÄYDENNYS

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO PIIPPILAKKI MELUSELVITYKSEN TÄYDENNYS ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 741700 PPPILAKKI MELUSELVITYKSEN TÄYDENNYS 27.8.2018 Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 741700 Piippilakki Liikennemeluselvityksen täydennys Laatijat: Johanna Toivonen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Lohjan kaupunki Juha Anttila YMPÄRISTÖMELUSELVITYS HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi www.promethor.fi

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu 16T-1 Sivu 1 (8) TIELIIKENNEMELUSELVITYS 16T-1 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM H E L S I N K I Viikinportti 4 B 18 00790 HELSINKI puh. 050 377 6565 www.promethor.fi T

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Espoon kaupunki TIELIIKENNEMELUSELITYS HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 77 6565 TURKU Rautakatu 5 A 050 Turku puh. 050 570 476 etu.suku@promethor.fi www.promethor.fi Y-tunnus: 099659-4

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15 114 Ympäristömelu Raportti PR-Y1612 Vihdin kunta Turku 12.10.2010 Matti Hult Asemantie 30 Sivu 1(14) 03100 Nummela YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15 Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2125 1 Sivu 1 (10) Raahen kaupunki Jaana Pekkala Turku 3.3.2014 TIELKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 A 00510 HELSINKI

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3507 Y01 Sivu 1 (14) Espoon kaupunki Heini Peltonen Turku 17.9.2015 TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Hämeenlinnan kaupunki Tuula Leppämäki LIIKENNEMELUSELITYS anajantien asemakaavamuutos, Hämeenlinna HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 65 TURKU Rautakatu 5 A 200 Turku puh. 050 0 3476

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS 113 Ympäristömelu Raportti PR-Y1954-1 Sivu 1/13 Insinööritoimisto Solutra Oy Turku.11.2012 Tuomo Ojakoski Lippitie 6 90440 Kempele TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS Pyhtilänkankaan asemakaava, Raahe Raportin

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Westpro CC Oy TIELIIKENNEMELUSELITYS HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 200 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi www.promethor.fi Y tunnus: 0996539

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3537 Y01 Sivu 1 (12) Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu Ilkka Lahdenperä Turku 9.6.2015 LIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR4101 Y01 Sivu 1 (13) Rovaniemen kaupunki Turku TIELIIKENNEMELUSELVITYS Katajarannan ja Kukanniemen alueiden asemakaavan muutokset, Rovaniemi Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti PR-Y1921-1 Sipoon kunta Turku 22.8.2012 Kehitys- ja kaavoituskeskus Jarkko Lyytinen Sivu 1(11) PL 7 04130 Sipoo TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS Sipoon BA 3 Bastukärr III alue, asemakaavoitus

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3965 Y01 Sivu 1 (10) Espoon kaupunki Jenni Saarelainen Turku 26.9.2016 LIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3334 Y01 Sivu 1 (11) NCC Rakennus Oy Asuminen Juha Seppälä PL 13 00281 Helsinki Turku 27.11.2014 TIELIIKENNEMELUSELTYS Raportin vakuudeksi Olli Laivoranta Suunnittelija, DI HELSINKI

Lisätiedot

KAAVA V32A KANTOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIHTI TIELIIKENNEMELUSELVITYS

KAAVA V32A KANTOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIHTI TIELIIKENNEMELUSELVITYS 110 Ympäristömelu Raportti Vihdin kunta Turku 14.6.2011 Johanna Laaksonen PL 13 Sivu 1(10) 03101 Vihti KAAVA V32A KANTOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIHTI TIELIIKENNEMELUSELVITYS Vihdin kunta Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3379 Y01 Sivu 1 (13) Quorum Kehitysrahasto Ky Antti Hänninen Turku 23.1.2015 TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Asemakaavan muutos Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Lujatalo Oy LKENNEMELUSELVTYS PÄVTYS HELSNK Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 0 377 65 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 0 570 3476 etu.suku@promethor.fi www.promethor.fi Y-tunnus: 09969-4 Kotipaikka:

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS 18 16.1T-1 Ympäristömelu Raportti PR-Y1724 Destia Oy Destia Oy Turku 17.6.2011 Timo Jalkanen PL 1881 Sivu 1(8) 70421 Kuopio LIIKENNEMELUSELVITYS Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta,

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Hämeenlinnan kaupunki Johanna Närhi TIELIIKENNEMELUSELVITYS Piha alueiden meluntorjunnan lisäselvitys HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh.

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3389 Y01 Sivu 1 (13) Lujatalo Oy Reijo Pitkämäki Sokerilinnantie 11 B 02600 Espoo Turku TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Korson torni, Vantaa Asemakaavan muutos nro 002144, Korso

Lisätiedot

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu V8 Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu 19.11.2012 Projektinumero: 304316 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät...

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR34 Y01 Sivu 1 (11) Renor Oy uokko Heiskanen Pursimiehenkatu 26 C PL 199 001 Helsinki Turku 18.12.2015 TE JA RADELKENNEMELUSELTYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3390 Y02 Sivu 1 (11) Saajos Kiinteistöt Oy Seppo Saajos Turku TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELITYS L42 Saajos, asemakaavan muutos, Lohja Rakentamisen vaiheistuksen melutarkastelu Raportin

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3728 Y01 Sivu 1 (11) Westpro CC Oy Ari Lehto Turku 11.12.2015 TELKENNEMELUSELVTYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare toimitusjohtaja, FM HELSNK Viikinportti 4 B 18 00790 HELSNK puh.

Lisätiedot

TOIVONPUISTON KAUPUNGINOSA, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MELUSELVITYS

TOIVONPUISTON KAUPUNGINOSA, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MELUSELVITYS Vastaanottaja Ylivieskan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.8.2016 Viite 1510023354 TOIVONPUISTON KAUPUNGINOSA, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MELUSELVITYS TOIVONPUISTON KAUPUNGINOSA, ASEMAKAAVA

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA AHMON ASEMAKAAVAN MUUTOS, MELUSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA AHMON ASEMAKAAVAN MUUTOS, MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 21.6.2017 SIILINJÄRVEN KUNTA AHMON ASEMAKAAVAN MUUTOS, MELUSELVITYS AHMON ASEMAKAAVAN MUUTOS SIILINJÄRVEN KUNTA Päivämäärä 21.6.2017

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO LÄNSIMÄEN PÄIVÄKOTI MELUSELVITYS

ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO LÄNSIMÄEN PÄIVÄKOTI MELUSELVITYS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002402 LÄNSIMÄEN PÄIVÄKOTI MELUSELVITYS Asemakaavan muutos nro 002402 Länsimäen päiväkoti Liikennemeluselvitys LUONNOS Laatijat: Johanna Toivonen ja Jani Kankare Promethor Oy TURKU

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 115 Ympäristömelu Raportti Rovaniemen kaupunki Turku Maankäyttö Nicholas Coull Sivu 1(15) TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakaavan muutos, kortteli 37, Koskenranta 1 Rovaniemi Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

Raideliikennemeluselvitys korttelille 55042

Raideliikennemeluselvitys korttelille 55042 Jarno Kokkonen Siru Parviainen 18.10.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Espoon kaupungin Koivuhovinlaakson asemakaava-alueen kortteliin (kuva 1) raideliikenteen aiheuttamia melutasoja.

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS 119 Ympäristömelu Raportti PR-Y1865 Janakkalan kunta Turku 24.2.2012 Leena Turkka Juttilantie 1 Sivu 1 (19) 14200 Turenki TIE- JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Turengin asemanseudun asemakaavamuutos Raportin

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR4046 Y01 Sivu 1 (13) Rakennusliike Lehto Oy Jani Mahlakaarto Voimatie 6B 90440 Kempele Turku 20.12.2016 LKENNEMELUSELVTYS Kiinteistö 49 10 1, Otaniemi, Espoo. Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS T16 1

TIELIIKENNEMELUSELVITYS T16 1 PR Y.. Finnmap Infra Oy Mikko Erjo PL Helsinki TIELIIKENNEMELUSELVITYS T E Turun kehätien parantaminen välillä Kausela Kirismäki, tiesuunnitelma HELSINKI Viikinportti B Helsinki puh. TURKU Rautakatu A

Lisätiedot

Espoon Heiniemen korttelin ja puistoalueen 62P17 meluselvitys

Espoon Heiniemen korttelin ja puistoalueen 62P17 meluselvitys Raportti Espoon Heiniemen korttelin 62045 ja puistoalueen 62P17 meluselvitys 15.2.2018 SISÄLTÖ 1. Työn sisältö... 3 2. Lähtötiedot ja menetelmät...4 2.1. Laskentamalli... 4 2.2. Laskennassa käytetyt liikennemäärät...

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Valtatien 12 parantaminen Lamminrahkan eritasoliittymällä, Kangasala ja Tampere Tiesuunnitelman liite 16T 1

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Valtatien 12 parantaminen Lamminrahkan eritasoliittymällä, Kangasala ja Tampere Tiesuunnitelman liite 16T 1 Finnmap Infra Oy TIELIIKENNEMELUSELVITYS Tiesuunnitelman liite 16T 1 HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS

LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS Vastaanottaja Loimaan kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 30.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS LOIMAAN KAUPUNKI Päivämäärä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS LÄNSI-TOPPILA, OULU. Tilaaja: Jorma Hämäläinen Turku Plaana Oy Oulu. Raportin vakuudeksi

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS LÄNSI-TOPPILA, OULU. Tilaaja: Jorma Hämäläinen Turku Plaana Oy Oulu. Raportin vakuudeksi 111 Ympäristömelu Raportti no PR-Y1180-1 Plaana Oy Tilaaja: Jorma Hämäläinen Turku 04.12.2007 Plaana Oy Hallituskatu 36 A Sivu 1(11) + liitteet 8 kpl. 90100 Oulu YMPÄRISTÖMELUSELVITYS LÄNSI-TOPPILA, OULU

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS 112 Ympäristömelu Raportti PR-Y1924-1 Sivu 1/12 Joensuun Tila Oy Turku 15.11.2012 TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS Joensuun venesataman asemakaavoitus, Sipoo Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS PR44 Y01 Hämeenlinnan kaupunki Johanna Närhi TELKENNEMELUSELTYS Linja autoaseman asemakaavamuutos, Hämeenlinna HELSNK iikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 0 3 65 TURKU Rautakatu 5 A 200 Turku puh. 0

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Raportti Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Kaavoituspalvelut, Kokkolan kaupunki 15.3.2017 Projektinumero: 308808 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Meluselvityksen menetelmät ja menettelyt...

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu RaporttiPR3032Y01 Sivu1(16) Hämeenlinnankaupunki LeenaRoppola Raatihuoneenkatu9 13100Hämeenlinna Turku TELKENNEMELUSELVTYS Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos Raportinvakuudeksi

Lisätiedot

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 ! Raportti Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys 27.5.2016 Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Laskentamalli... 1 2.1. Lähtötiedot... 1 2.1.1. Suunnittelualue...

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti REVISIO A, 26.2.2016, lisätty junaliikenne FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Matti Manninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Melumallinnus Pellonreuna

Melumallinnus Pellonreuna Melumallinnus Pellonreuna JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2017 (28.4.2017) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Kuokkalan Tikanväylän ja Pohjanlahdentien liikenteen aiheuttaman melun

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3131 Y01 Sivu 1 (9) Naantalin kaupunki Kirsti Junttila Turku 24.6.2014 TIELIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 00510

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y21 1 Sivu 1 (16) antaan seurakuntayhtymä Olavi Jaskara Turku 14.2.2014 TIE JA RAIDELKENNEMELUSELITYS Lipstikan asemakaava nro 721300, antaa Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Kempeleen taajaman osayleiskaava 2040

RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Kempeleen taajaman osayleiskaava 2040 R4185-Y01 Kempeleen kunta Kaija uraja RAIDELIIKNEELUSELIS HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi www.promethor.fi

Lisätiedot

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki 20.8.2009 Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2012 (9.3.2012) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Ysitien(Vt 9) tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa Etelä-Keljon

Lisätiedot