TIE- JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIE- JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS"

Transkriptio

1 119 Ympäristömelu Raportti PR-Y1865 Janakkalan kunta Turku Leena Turkka Juttilantie 1 Sivu 1 (19) Turenki TIE- JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Turengin asemanseudun asemakaavamuutos Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 A HELSINKI puh (09) fax (09) TURKU Rautakatu 5 A TURKU puh (02) fax (02)

2 2/19 Sisällysluettelo Tiivistelmä Yleistä Kohteen sijainti ja ympäristö Ohjearvot Ympäristömelun ohjearvot Sisämelutasojen ohjearvot Melutasojen laskenta Laskentamenetelmät Maastomalli Liikennetiedot Ympäristömelun laskentatulokset Suunnitellut rakennukset, alue 1 (Nykyinen peltoalue) Suunnitellut rakennukset, alue 2 (Pientalotontit) Suunnitellut rakennukset, alue 3 (Nykyinen teollisuusrakennus) Suunnitellut rakennukset, alue 4 (Hotelli-/liikerakennus) Olemassa olevat rakennukset Julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset Suunnitellut rakennukset, alue 1 (Nykyinen peltoalue) Suunnitellut rakennukset, alue 2 (Pientalotontit) Suunnitellut rakennukset, alue 3 (Nykyinen teollisuusrakennus) Suunnitellut rakennukset, alue 4 (Hotelli-/liikerakennus) Olemassa olevat rakennukset Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset Piha-alueiden melutasot ja meluntorjuntatoimet Julkisivujen ääneneristävyys Lisätietoa Kirjallisuus Liite 1. Päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7-22 (liite 1A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22-7 (liite 1B) alueella nykytilanteessa. Liite 2. Päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7-22 (liite 2A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22-7 (liite 2B) ennustetilanteessa vuonna 2030, massoittelu VE1.

3 3/19 Liite 3. Päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7-22 (liite 3A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22-7 (liite 3B) ennustetilanteessa vuonna 2030, massoittelu VE2. Liite 4. Päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7-22 (liite 4A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22-7 (liite 4B) ennustetilanteessa vuonna 2030, alueelle 1 sijoitettu yhtenäinen kerrostalo. Liite 5. Päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7-22 (liite 5A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22-7 (liite 5B) ennustetilanteessa vuonna 2030, kahden olemassa olevan asuinrakennuksen pihaalueet suojattu meluaidalla.

4 4/19 TIIVISTELMÄ Tässä selvityksessä tarkastellaan tie- ja raideliikenteen aiheuttamaa melutasoa ja sen vaikutuksia Turengin asemanseudun asemakaavan muutosalueella Janakkalassa. Alueella sijaitsee 12 asuinrakennusta ja alueelle on suunniteltu uusia asuinrakennuksia ja hotelli. Uusien rakennusten osalta tutkitaan kahta kaavaluonnosversiota VE1 ja VE2. Selvityksessä on tarkasteltu melutasoja nykytilanteessa ja ennustetilanteessa. Lisäksi selvityksessä on määritetty meluntorjunnan tarve ja rakennusten julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset. Näiden perusteella on esitetty suosituksia suunnittelualueen maankäytölle/jatkosuunnittelulle. Kaikkien kaavaan kuuluvien asuinrakennusten (uusien ja olemassa olevien) piha-alueiden melutasojen tarkastelussa on käytetty valtioneuvoston päätöksen 993/1992 uusille kaavoitettaville asuinalueille sovellettavia ohjearvoja L Aeq,7-22 = 55 db(a) ja L Aeq,22-7 = 45 db(a). Melulähteinä melulaskennoissa huomioitiin Turengintie, Hausjärventie sekä kaava-alueen itäpuolella kulkeva rautatie. Laskentatuloksen perusteella rautatie on alueen merkittävin melunlähde. Ennustetilanteessa vuonna 2030 yöajan ohjearvo ylittyy kaikilla kaavoitettavan kohteen olemassa olevien rakennusten piha-alueilla. Päiväajan ohjearvo ylittyy kahdella olemassa olevan rakennuksen piha-alueella. Kyseisillä rakennuksilla päiväajan ohjearvo saadaan alittumaan esimerkiksi tontin rajalle sijoitettavalla 2,5 metriä korkealla meluaidalla. Kummallakin massoitteluvaihtoehdolla päivä- ja yöajan ohjearvot ylittyvät selvästi alueen eteläosaan suunniteltujen rakennusten piha-alueilla. Mikäli aluetta suunnitellaan asuinkäyttöön, tulisi rakentaminen toteuttaa yhtenäisillä, suurehkoilla rakennuksilla, jotka muodostavat suojaisan sisäpihan, jonne oleskelualueet voidaan sijoittaa. Havainnollistava esimerkki piha-aluetta melulta suojaavasta massoittelusta on esitetty liitteessä 4. Asuinrakennusten julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset ovat alueen eteläosaan suunnitelluilla rakennuksilla (VE1 ja VE2) suurimmillaan db. Tämän suuruiset vaatimukset luokitellaan erittäin korkeiksi. Eristävyysvaatimuksen toteuttaminen vaatisi näiltä osin kaksoisjulkisivua tai muuta vastaavaa erityisrakennetta, joka nostaa rakentamisen kustannuksia merkittävästi. Alueelle voidaan vaihtoehtoisesti sijoittaa toimistorakennuksia. Toimistorakennuksille ääneneristävyysvaatimukset ovat suurimmillaan suuruudeltaan 25 db, mikä toteutuu normaalilla julkisivurakentamisella. Kaava-alueen muilla asuinrakennuksilla ääneneristävyysvaatimukset vaihtelevat välillä db. Ääneneristävyysvaatimukset johtuvat junien ohiajoista aiheutuvista hetkellisistä maksimiäänitasoista.

5 5/19 1 YLEISTÄ Tässä selvityksessä tarkastellaan tie- ja raideliikenteen aiheuttamaa melutasoa ja sen vaikutuksia Turengin asemanseudun asemakaavan muutosalueella Janakkalassa. Alueella sijaitsee 12 asuinrakennusta ja alueelle on suunniteltu uusia asuinrakennuksia ja hotelli. Uusien rakennusten osalta tutkitaan kahta kaavaluonnosversiota VE1 ja VE2. Selvityksessä on tarkasteltu melutasoja nykytilanteessa ja ennustetilanteessa. Lisäksi selvityksessä on määritetty meluntorjunnan tarve ja rakennusten julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset. Näiden perusteella on esitetty suosituksia suunnittelualueen maankäytölle/jatkosuunnittelulle. Selvitys on tehty laskennallisesti mallintaen ohjelmalla Datakustik Cadna 4.2 käyttäen yhteispohjoismaisia tie- ja raideliikennemelumalleja [1, 2]. Laskentatuloksia on verrattu valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 [3] esitettyihin ympäristömelun ohjearvoihin. Selvityksen ovat tehneet Toni Hägerth, Olli Laivoranta ja Jani Kankare Promethor Oy:stä. 2 KOHTEEN SIJAINTI JA YMPÄRISTÖ Tarkasteltava kohde on Turengin asemaseudun asemakaava, joka sijaitsee Janakkalan kunnassa. Kuvassa 1 on esitetty kaava-alueen kaavaluonnosversio VE1, jossa on merkitty kaavoitettava alue punaisella rajattuna. Lisäksi kuvaan on numeroitu alueet, joille on suunniteltu rakennettavan uusia rakennuksia. Kaavoitettavalla alueella sijaitsee nykytilanteessa 12 asuintaloa. Alueille 1 ja 2 on suunniteltu rakennettavan asuintaloja. Alueen 1 osalta tutkitaan kahta massoitteluvaihtoehtoa VE1 (kuva 1) ja VE2. Alueella 3 olevien teollisuusrakennusten tilalle on tarkoitus rakentaa asuinpientaloja. Alueelle 4 on suunniteltu rakennettavan hotelli- /liikerakennus.

6 6/19 Kuva 1. Tarkastelualueen sijainti.

7 7/19 3 OHJEARVOT 3.1 Ympäristömelun ohjearvot Lähinnä kaavoituksen ja maankäytön suunnittelussa sovellettavat ohjearvot on annettu valtioneuvoston päätöksessä 993/1992. Taulukossa 1 on esitetty päätöksen sisältämät ohjearvot ulkona havaittavalle ympäristömelulle. Päätöstä sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyssä. Päätöksessä ohjearvot on annettu päiväajan klo 7 22 ja yöajan klo 22 7 ekvivalentti- eli keskiäänitasoina. Päätöksessä ei ole esitetty ohjearvoja hetkittäisille maksimiäänitasoille. Päätöstä ei sovelleta katu- ja liikennealueilla eikä melusuoja-alueiksi tarkoitetuilla alueilla. Taulukko 1. Ohjearvot melun keskiäänitasolle L Aeq ulkona Alueen käyttötarkoitus Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä Keskiäänitaso L Aeq Klo 7 22 Klo db(a) 1 50 db(a) 1,2 Hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet 55 db(a) 50 db(a) 3 Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, taajamien ulkopuolella olevat virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet 45 db(a) 40 db(a) 4 1 Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa näitä ohjearvoja. 2 Uusilla alueilla yöohjearvo on 45 db(a). 3 Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 4 Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. Majoitusrakennusten ulkoalueille sovelletaan vanhoille asuinrakennuksille käytettäviä ohjearvoa. Lisäksi päätöksessä on maininta, että jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 db ennen sen vertaamista edellä mainittuihin ohjearvoihin. Tulokseen tehtävä 5 db:n lisäys johtuu siitä, että iskumaisuus ja/tai kapeakaistaisuus lisää melun häiritsevyyttä. Tie- ja raideliikenteiden aiheuttama melu ei ole normaalisti impulssimaista tai kapeakaistaista. 3.2 Sisämelutasojen ohjearvot Valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 on annettu ohjearvot ulkoa sisätiloihin kantautuvasta melusta (taulukko 2). Ohjearvot on annettu ekvivalentti- eli keskiäänitasoina ja tarkastelujakso on jaettu kahteen osaan eli päiväaikaan klo 7 22 ja yöaikaan klo Myös Asumisterveysohjeessa [4] on esitetty asuinhuoneistojen sisätilojen päivä- ja yöajan keskiäänitason ohjearvot (taulukko 3).

8 Taulukko 2. Valtioneuvoston päätöksen ohjearvot keskiäänitasolle L Aeq sisätiloissa [3] 8/19 Huoneen käyttötarkoitus Keskiäänitaso L Aeq Klo 7 22 Klo 22 7 Asuin-, potilas- ja majoitushuoneissa 35 db(a) 30 db(a) Opetus- ja kokoontumistilat 35 db(a) - Liike- ja toimistohuone 45 db(a) - Taulukko 3. Asumisterveysohjeen ohjearvot keskiäänitasolle L Aeq sisätiloissa [4] Käyttötarkoitus Keskiäänitaso L Aeq Klo 7 22 Klo 22 7 Asuinhuoneisto Asuinhuone, paitsi keittiöt 35 db(a) 30 db(a) Asunnon muut tilat 1 ja keittiö 40 db(a) 35 db(a) 1) Asunnon muita tiloja ovat mm. kylpyhuone, sauna, vaatehuone ja apukeittiö. Jos tällainen tila tai keittiö muodostaa yhteistilan asuinhuoneen kanssa, ohjearvona on asuinhuoneen arvo. Asumisterveysohjeessa on esitetty lisäohjeita yöaikaiselle melulle: Melu voi vähentää unen ja levon virkistävää vaikutusta, jos se vaikeuttaa nukahtamista, vähentää unen syvyyttä tai aiheuttaa ylimääräisiä tai ennenaikaisia heräämisiä. Yksittäisten melutapahtumien unenhäirinnän todennäköisyys riippuu melun voimakkuuden lisäksi muun muassa melutapahtumien kestosta ja määrästä sekä samanaikaisen taustamelun voimakkuudesta ja laadusta. Unenhäirintää alkaa esiintyä, kun unen tai levon aikainen L Aeq -taso ylittää db(a) tai, kun yksittäisten melutapahtumien enimmäistaso ylittää, tapahtumien kestosta ja toistuvuudesta riippuen, db(a). Alaraja pätee usein toistuville, pitkään kerrallaan kestäville tai oudoille meluille, yläraja kerran tai pari yöaikana toistuville lyhytaikaisille tutuille meluille, joihin nukkuja on tottunut olemaan reagoimatta. (sivu 35 36). Hetkelliset maksimiäänitasot tulee huomioida yleisen käytännön mukaisesti junaliikenteen aiheuttamalle melulle. 4 MELUTASOJEN LASKENTA 4.1 Laskentamenetelmät Mallinnus tehtiin laskentaohjelmalla Datakustik Cadna 4.2 käyttäen yhteispohjoismaisia tieja raideliikennemelumalleja. Laskentaohjelmassa maastomalli syötetään ohjelmaan CADtiedostona, jolloin maasto muodostuu kolmiulotteisesti. Ohjelmaan voidaan antaa lisäksi syöttötietoina mm. laskenta-alueen maastopinnat ja suunnitellut melusuojaukset.

9 9/19 Laskennassa käytetään teiden ja junaliikenteen liikennemäärätietoja, joiden perusteella määritetään ns. lähtömelutasot. Lähtötasojen perusteella määritetään äänilähteiden aiheuttama äänenpainetaso tarkastelupisteissä erilaiset ääntä vaimentavat ja vahvistavat tekijät huomioiden. Tekijöinä huomioidaan mm. geometrinen leviäminen, este- ja maavaimennus sekä heijastukset erilaisista pinnoista. Laskentatulokset vastaavat pitkän ajanjakson keskiäänitasoa. Laskentatuloksen epävarmuus on sitä suurempi, mitä kauempana tarkastelupiste sijaitsee. Taulukossa 4 on esitetty laskennassa käytetyt laskenta-asetukset. Taulukko 4. Laskenta-asetukset Parametri Käytetty arvo Laskentaruudukon koko 5 x 5 m 2 Laskentakorkeus Melutason laskentaetäisyys (maks) Maanpinnan akustinen kovuus Rakennusten heijastus 2 m 1000 m Tien pinta 0 (kova) Alue rakennusten alapuolella 0 (kova) Alue rautatien alapuolella 1 (pehmeä) Muu ympäristö 1 (pehmeä) Absorptiokerroin 0,2 (lähes täysin kova) Heijastusten lukumäärä Maastomalli Tarkasteltavan ja sitä ympäröivän alueen maastomalli saatiin Maanmittauslaitokselta. Maastomalli on luotu 10 x 10 m korkeuspisteaineiston avulla. Melukartoissa on esitetty rakennukset eri väreillä käyttötarkoituksen mukaan seuraavasti: 4.3 Liikennetiedot olemassa olevat asuinrakennukset mustalla muut olemassa olevat rakennukset harmaalla suunnitellut rakennukset ruskealla Tieliikenne Laskennassa käytetyt teiden liikennemäärätiedot on saatu Janakkalan kunnalta (Leena Turkalta). Liikennemäärätiedot on esitetty taulukossa 5. Päiväliikenteen osuudeksi on arvioitu 90 % koko vuorokauden liikennemäärästä.

10 10/19 Taulukko 5. Tieliikennetiedot Katu (osuus) Vuorokausiliikennemäärä v [kpl] Vuorokausiliikennemäärä v [kpl] Raskaan liikenteen osuus [%] Nopeusrajoitus [km/h] Turengintie länsi Turengintie itä Alueen muilla teillä ja kaduilla liikennemäärät ovat niin pieniä, ettei niiden melulla ole merkittävää vaikutusta kaavoitettavan alueen kokonaismeluun. Vuoden 2030 ennusteliikennemäärät on arvioitu käyttäen Tiehallinnon julkaisemia yleisiä liikenteen kasvukertoimia. Liikennemäärän arvio on tässä tapauksessa melko karkea. Tieliikennemelun vaikutus kokonaismeluun on kuitenkin kaava-alueella hyvin pieni verrattuna raideliikenteen meluun. Näin ollen liikennemääräarvion epätarkkuudella ei ole merkittävää vaikutusta mallinnuksen tuloksiin. Raideliikenne Raideliikenteen liikennemäärätiedot hankittiin VR Track Oy:ltä. Liikennemäärät on esitetty taulukossa 6. Taulukko 6. Laskennassa käytetyt junamäärät, pituudet ja ajonopeudet Tyyppi Sm1/2 Sr Selitys Sm1 ja Sm2 paikallisliikenteen sähkömoottorijunat Sr1- tai Sr2-veturin vetämät henkilöliikenteen junat (punaiset, siniset tai yksikerroksiset IC-vaunut) Nykytilanne v Päivä [kpl] Yö [kpl] Ennustetilanne v Päivä [kpl] Yö [kpl] Pituus [m] Nopeus [km/h] Pen Pendolino (Sm3) Sm4 Sm4 sähkömoottorijunat IC2 F-TaJu R-TaJu Sr2-veturin vetämät kaksikerroksisista IC-vaunuista koostuvat junat suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat venäläisistä tavaravaunuista koostuvat tavarajunat

11 11/19 5 YMPÄRISTÖMELUN LASKENTATULOKSET 5.1 Suunnitellut rakennukset, alue 1 (Nykyinen peltoalue) Nykytilanne Melulaskennan tulosten perusteella (liitteet 1A ja 1B) päiväajan keskiäänitaso on yli 55 db(a) koko tarkasteltavalla alueella yöajan keskiäänitaso on yli 45 db(a) koko tarkasteltavalla alueella Ennustetilanne Massoittelun VE1 melulaskennan tulosten perusteella (liitteet 2A ja 2B) päiväajan keskiäänitaso on yli 55 db(a) kaikilla suunnitelluilla piha-alueilla yöajan keskiäänitaso on yli 45 db(a) kaikilla suunnitelluilla piha-alueilla yöajan ohjearvon ylitys on paikoin yli 10 db. Massoittelun VE2 melulaskennan tulosten perusteella (liitteet 3A ja 3B) päiväajan keskiäänitaso on yli 55 db(a) kaikilla suunnitelluilla piha-alueilla lukuun ottamatta pohjoisimman rakennuksen piha-aluetta yöajan keskiäänitaso on yli 45 db(a) kaikilla suunnitelluilla piha-alueilla yöajan ohjearvon ylitys on paikoin yli 10 db Meluntorjunta Piha-alueiden meluntorjunta voidaan toteuttaa massoittelemalla asuinrakentaminen suureksi yhtenäiseksi rakennukseksi ja sijoittaa oleskelualueet ns. sisäpihamaisesti suojaan. Esimerkki kyseisenlaisesta rakennuksesta ja sen vaikutuksesta piha-alueen meluun on esitetty liitteissä 4A ja 4B. Melulaskennan perusteella päiväajan keskiäänitaso on alle 55 db(a) kerrostalon sisäpihalla yöajan keskiäänitaso on alle 45 db(a) kerrostalon sisäpihalla. Laskennallisen tarkastelun perusteella junaradan viereen sijoitettava 3 metriä korkea meluaita laskee alueen päivä- ja yöajan keskiäänitason merkittäviltä osin piha-alueita alle 50 db(a). Yöaikaisen ohjearvon 45 db(a) alle ei kuitenkaan päästä. Meluesteen toteuttamismahdollisuus radan varteen tulee tarvittaessa varmistaa Liikennevirastolta.

12 12/ Suunnitellut rakennukset, alue 2 (Pientalotontit) Nykytilanne Melulaskennan tulosten perusteella (liitteet 1A ja 1B) päiväajan keskiäänitaso on alle 55 db(a) oleellisilla osilla tarkasteltavalla alueella yöajan keskiäänitaso on yli 45 db(a) koko tarkasteltavalla alueella Ennustetilanne Melulaskennan tulosten perusteella (liitteet 2A ja 2B) päiväajan keskiäänitaso on alle 55 db(a) suunnitelluilla piha-alueilla yöajan keskiäänitaso on yli 45 db(a) suunnitelluilla piha-alueilla yöajan ohjearvon ylitys on noin 3 8 db. 5.3 Suunnitellut rakennukset, alue 3 (Nykyinen teollisuusrakennus) Nykytilanne Melulaskennan tulosten perusteella (liitteet 1A ja 1B) päiväajan keskiäänitaso on alle 55 db(a) teollisuusrakennusten ympäristössä lukuun ottamatta alueen eteläisintä osaa yöajan keskiäänitaso on yli 45 db(a) kaikkialla teollisuusrakennusten ympäristössä Ennustetilanne Melulaskennan tulosten perusteella (liitteet 2A ja 2B) päiväajan keskiäänitaso on alle 55 db(a) alueella lukuun ottamatta alueen eteläisintä osaa yöajan keskiäänitaso on yli 45 db(a) koko alueella yöajan ohjearvon ylitys on noin 8 db. 5.4 Suunnitellut rakennukset, alue 4 (Hotelli-/liikerakennus) Nykytilanne Melulaskennan tulosten perusteella (liitteet 1A ja 1B) päiväajan keskiäänitaso on yli 55 db(a) koko tarkasteltavalla alueella yöajan keskiäänitaso on yli 50 db(a) koko tarkasteltavalla alueella.

13 13/ Ennustetilanne Melulaskennan tulosten perusteella (liitteet 2A ja 2B) päiväajan keskiäänitaso on pääsääntöisesti yli 55 db(a) suunnitelluilla pihaalueilla yöajan keskiäänitaso on yli 50 db(a) suunnitelluilla piha-alueilla. yöajan ohjearvon ylitys on noin 3 6 db Meluntorjunta Piha-alueiden meluntorjunta voidaan toteuttaa massoittelemalla rakennus suureksi yhtenäiseksi rakennukseksi ja sijoittaa oleskelualueet ns. sisäpihamaisesti suojaan vastaavasti kuin liitteen 5 esimerkissä alueella 1 on tehty. Melulaskennan perusteella (liitteet 4A ja 4B) päiväajan keskiäänitaso on alle 55 db(a) rakennuksen sisäpihalla yöajan keskiäänitaso on alle 45 db(a) rakennuksen sisäpihalla. 5.5 Olemassa olevat rakennukset Nykytilanne Melulaskennan tulosten perusteella (liitteet 1A ja 1B) nykytilanteessa päiväajan keskiäänitaso on alle 55 db(a) kaikkien olemassa olevien asuinrakennusten piha-alueilla lukuun ottamatta kahta, lähimpänä asemaa sijaitsevaa rakennusta yöajan keskiäänitaso on yli 45 db(a) kaikkien olemassa olevien asuinrakennusten piha-alueilla Ennustetilanne Melulaskennan tulosten perusteella (liitteet 2A ja 2B) ennustetilanteessa päiväajan keskiäänitaso on alle 55 db(a) kaikkien olemassa olevien asuinrakennusten piha-alueilla lukuun ottamatta kahta, lähimpänä asemaa sijaitsevaa rakennusta yöajan keskiäänitaso on yli 45 db(a) kaikkien olemassa olevien asuinrakennusten piha-alueilla Meluntorjunta Kahdella asemarakennuksen lähellä sijaitsevalla rakennuksella päiväajan keskiäänitaso ylitti ohjearvon. Laskennallisena meluntorjuntana näiden tonttien radan puoleisille rajoille sijoitettiin meluaita. Kun aidan korkeus on 2,5 metriä, melulaskennan tulosten perusteella (liitteet 5A ja 5B)

14 14/19 päiväajan keskiäänitaso on alle 55 db(a) oleellisilla osilla suojattujen asuinrakennusten piha-alueita yöajan keskiäänitaso on yli 45 db(a) kaikkien olemassa olevien asuinrakennusten piha-alueilla. 6 JULKISIVUJEN ÄÄNENERISTÄVYYSVAATIMUKSET Julkisivun ääneneristävyysvaatimus lasketaan (valitaan suurin arvo) asuin-, majoitus- ja toimistorakennuksille julkisivuun kohdistuvan tie- ja raideliikenteen keskiäänitason ja sisällä sallitun keskiäänitason erotuksena asuin- ja majoitusrakennuksille julkisivuun kohdistuvan raideliikenteen maksimiäänitason ja sisällä sallitun maksimiäänitason erotuksena. Laskennassa on käytetty taulukon 2 ja 3 ohjearvoja sekä Asumisterveysohjeen ohjetta noudattaen 45 db(a):n maksimimelutasoa yöaikaiselle junamelulle. Normaalisti raideliikenteen maksimimelutasoa sovelletaan asuin- ja majoitushuoneistoille pelkästään yöaikaan, koska suurin osa ihmisistä nukkuu tällöin. Lasketut ääneneristävyysvaatimukset sisältävät varmuusvaran 3 db, joka tulee huomioida julkisivurakenteita suunniteltaessa. Alle 25 db vaatimuksia ei ole esitetty. Taulukossa 7 on esitetty ääneneristävyysvaatimuksien vaikutuksia rakentamiseen [5]. Hotellihuoneet rinnastetaan käyttötarkoituksesta johtuen asuinhuoneisiin. Taulukko 7. Ääneneristävyysvaatimuksien vaikutus asuinrakentamiseen Ääneneristävyysvaatimus 25 db Vaatimuksen taso Normaali/ alhainen Toimenpiteet ja suositukset rakentamisessa Toteutuu normaalilla julkisivurakentamisella. 30 db Normaali 35 db Keskikorkea 40 db Korkea Toteutuu normaalilla julkisivurakentamisella ellei ikkunoiden ja parvekeovien pinta-alasuhde lattiapinta-alaan ole suuri. Asuinhuoneiden sijoittelulla ei ole väliä. Kevytrakenteisissa rakennuksissa ikkunoilta ja parvekeovilta vaaditaan normaalia korkeampaa ääneneristyskykyä. Asuinhuoneita voidaan sijoittaa melulähteen puolelle. Ulkoseinärakenteilta vaaditaan hyvää ääneneristävyyttä ja ikkunoilta sekä ikkunaovilta vaaditaan erikoisratkaisuja. Asuinhuoneet suositellaan sijoitettavan suojan puolelle. Melulähteen puolelle voidaan sijoittaa ns. toisarvoisia tiloja. Julkisivun kokonaisääneneristävyysvaatimus ei ole sama asia kuin yksittäisten rakennusosien, kuten ikkunoiden, ääneneristävyys. Yksittäisten rakennusosien eristävyydet (jotta kokonaisääneneristävyysvaatimus täyttyy) mitoitetaan tapauskohtaisesti huomioiden mm. erilaisten rakennusosien pinta-alojen keskinäinen suhde.

15 15/ Suunnitellut rakennukset, alue 1 (Nykyinen peltoalue) Laskennan perusteella rakennusten julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset ovat suurimmillaan junaradan puoleisilla julkisivuilla, joilla vaatimus on suuruudeltaan 50 db massoitteluvaihtoehdolla VE1 ja 46 db vaihtoehdolla VE2. Vaatimukset aiheutuvat junien ohiajon hetkellisistä maksimiäänitasoista. Vaatimukset on esitetty kuvissa 2 ja 3. Kuva 2. Ääneneristävyysvaatimukset alueella 1 massoitteluvaihtoehdolle VE1 Kuva 3. Ääneneristävyysvaatimukset alueella 1 massoitteluvaihtoehdolle VE2

16 16/ Suunnitellut rakennukset, alue 2 (Pientalotontit) Laskennan perusteella rakennusten julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset ovat suurimmillaan junaradan puoleisilla julkisivuilla, joilla vaatimus on suuruudeltaan 38 db. Vaatimukset aiheutuvat junien ohiajosta aiheutuvista hetkellisistä maksimiäänitasoista. Vaatimukset on esitetty kuvassa Suunnitellut rakennukset, alue 3 (Nykyinen teollisuusrakennus) Alueen rakennusten massoittelusta ei ollut vielä saatavilla luonnosta. Julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset laskettiin kahdelle arviorakennukselle, jotka sijoitettiin alueen junaradan puoleiselle reunalle. Laskennan perusteella rakennusten julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset ovat suurimmillaan junaradan puoleisilla julkisivuilla, joilla vaatimus on suuruudeltaan 34 db. Vaatimukset aiheutuvat junien ohiajosta aiheutuvista hetkellisistä maksimiäänitasoista. Vaatimukset on esitetty kuvassa Suunnitellut rakennukset, alue 4 (Hotelli-/liikerakennus) Alueelle on suunniteltu rakennettavan hotelli. Laskennan perusteella hotellin julkisivujen ääneneristävyysvaatimus on suurimmillaan radan puoleisella julkisivulla, jolla vaatimus on suuruudeltaan 46 db. Vaatimukset aiheutuvat junien ohiajosta aiheutuvista hetkellisistä maksimiäänitasoista. Tämän suuruiset ääneneristävyysvaatimukset luokitellaan erittäin korkeiksi, mikä tulee huomioida julkisivujen suunnittelussa ja huoneistojen sijoittelussa. Vaatimukset on esitetty kuvassa Olemassa olevat rakennukset Laskennan perusteella kaavoitettavalla alueella olemassa olevien asuinrakennusten julkisivujen ääneneristävyysvaatimus vaihtelevat välillä db. Suurimmillaan ne ovat rakennuksella, joka sijaitsee lähimpänä asemarakennusta. Vaatimukset aiheutuvat junien ohiajosta aiheutuvista hetkellisistä maksimiäänitasoista. Vaatimukset on esitetty kuvassa 4.

17 17/19 Kuva 4. Julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset alueilla 2, 3 ja 4 sekä olemassa olevilla rakennuksilla 7 TULOSTEN TARKASTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET 7.1 Piha-alueiden melutasot ja meluntorjuntatoimet Kaikkien kaavaan kuuluvien asuinrakennusten (uusien ja olemassa olevien) piha-alueiden melutasojen tarkastelussa on käytetty uusille kaavoitettaville asuinalueille sovellettavia ohjearvoja L Aeq,7-22 = 55 db(a) ja I Aeq,22-7 = 45 db(a). Hotellin osalta ohjearvoina on käytetty 55 db(a) ja 50 db(a). Yöajan ohjearvo ylittyy kaikilla kaavoitettavan alueen olemassa olevilla ja suunnitelluilla rakennuksilla. Lisäksi päiväajan ohjearvo ylittyy kahdella olemassa olevalla rakennuksella aseman läheisyydessä ja lähes kaikilla suunnitelluilla uusilla rakennuksilla. Alueella 1 päivä- ja yöajan ohjearvot ylittyvät ennustetilanteessa selvästi kummallakin massoitteluvaihtoehdolla. Yöajan ohjearvon ylitys on suuruudeltaan paikoin jopa yli 10 db. Piha-alueiden meluntorjunta voidaan toteuttaa käytännössä ainoastaan massoittelemalla

18 18/19 asuinrakentaminen suureksi yhtenäiseksi rakennukseksi ja sijoittaa oleskelualueet ns. sisäpihamaisesti suojaan. Esimerkiksi radan varteen sijoitettavalla kolme metriä korkealla meluaidalla ei saada yöajan ohjearvoa täyttymään. Alueilla 2 ja 3 päiväajan ohjearvo alittuu, mutta yöajan ohjearvot ylittyvät ennustetilanteessa selvästi. Yöajan ohjearvon ylitys on suuruudeltaan kaikkialla yli 5 db ja paikoin lähes 10 db. Yöajan ohjearvoja ei saada alitettua kohtuullisilla meluntorjuntatoimilla. Alueelle 4 suunnitellun hotelli-/liikerakennuksen piha-alueilla päivä- ja yöajan ohjearvot ylittyvät ennustetilanteessa. Piha-alueiden meluntorjunta voidaan toteuttaa käytännössä ainoastaan massoittelemalla asuinrakentaminen suureksi yhtenäiseksi rakennukseksi ja sijoittaa oleskelualueet ns. sisäpihamaisesti suojaan. Melulaskennassa olemassa olevien ja suunniteltujen rakennusten piha-alueita suojattiin 2 ja 3 metriä korkeilla aidoilla. Aseman lähellä sijaitsevalla kahdella asuinrakennuksella päiväajan ohjearvo saadaan alittumaan, kun tontin laidalle sijoitetaan 2,5 metriä korkea melueste. Pihojen suojaamiseen käytettävän meluaidan tulisi olla ääntä imevä, jotta heijastusmelua lähialueen pihoille ei syntyisi. Ääntä imeviä aitoja on kaupallisesti myytävänä tai vaihtoehtoisesti sellainen tulee erikseen suunnitella. Tonttikohtaisilla alle 3 metriä korkeilla meluesteillä ei saada yöajan ohjearvoja alittumaan yhdelläkään asuinrakennuksella. Tätä korkeampia meluesteitä ei tutkittu, koska niiden toteuttaminen pientalojen piha-alueilla ei ole mielekästä. 7.2 Julkisivujen ääneneristävyys Junaradan ohiajoista aiheutuvien hetkellisten maksimiäänitasojen johdosta asuin- ja majoitusrakennusten ääneneristävyysvaatimukset ovat kaavoitettavalla alueella korkeita.

19 19/19 Alueella 1 asuinrakennusten julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset ovat suurimmillaan suuruudeltaan 50 db massoitteluvaihtoehdossa VE1 ja 46 db vaihtoehdossa VE2. Tämän suuruiset vaatimukset luokitellaan erittäin korkeiksi. Eristävyysvaatimuksen toteuttaminen vaatisi näiltä osin kaksoisjulkisivua, tai muuta vastaavaa erityisrakennetta joka nostaa rakentamisen kustannuksia merkittävästi. Alueelle voidaan vaihtoehtoisesti sijoittaa toimistorakennuksia. Toimistorakennuksille ääneneristävyysvaatimukset ovat suurimmillaan suuruudeltaan 25 db, mikä toteutuu normaalilla julkisivurakentamisella. Alueelle 2 sijoitettavien asuinrakennusten julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset ovat suurimmillaan suuruudeltaan 38 db. Alueelle 3 sijoitettavien asuinrakennusten julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset ovat suurimmillaan suuruudeltaan 36 db Alueelle 4 sijoitettavan hotellirakennuksen julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset ovat suurimmillaan suuruudeltaan 46 db. Olemassa olevilla rakennuksilla julkisivujen ääneneristävyysvaatimus vaihtelee välillä db ollen suurimmillaan rautatien lähellä sijaitsevilla rakennuksilla. Julkisivun ääneneristävyysvaatimus voidaan asemakaavamääräyksissä esittää esimerkiksi seuraavasti: Asuinrakennuksen kattorakenteiden, ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden tulee olla sellaisia, että tie- ja raideliikenteen aiheuttaman melutason erotus ulko- ja sisätilojen välillä on vähintään x db. 8 LISÄTIETOA Olli Laivoranta Promethor Oy Toni Hägerth Promethor Oy puh Puh sp. sp. 9 KIRJALLISUUS 1. Nielsen H. L et al., Road traffic noise. Nordic prediction method. TemaNord 1996:525. Århus s. + liitt. 36 s. 2. Nielsen H. L et al., Railway Traffic Noise. The Nordic Prediction Method. TemaNord 1996:524. Århus s. + liitt. 8 s. 3. Ympäristöministeriö. Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/ Asumisterveysohje, Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1, Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki 2003, 93 s. 5. Rakennusteollisuus RT ja Betonikeskus ry. Asuinrakennusten äänitekniikan täydentävä suunnitteluohje

20 Liite 1A > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) PR-Y1865 Mittakaava 1:3500 (A4) Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta Tie- ja raideliikennemeluselvitys Turengin asemanseudun asemakaavamuutos Nykytilanne v Päiväajan keskiäänitaso LAeq,

21 Liite 1B > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) PR-Y1865 Mittakaava 1:3500 (A4) Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta Tie- ja raideliikennemeluselvitys Turengin asemanseudun asemakaavamuutos Nykytilanne v Yöajan keskiäänitaso LAeq,

22 Liite 2A > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) PR-Y1865 Mittakaava 1:3500 (A4) Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta Tie- ja raideliikennemeluselvitys Turengin asemanseudun asemakaavamuutos Massoittelu VE1 Ennustetilanne v Päiväajan keskiäänitaso LAeq,

23 Liite 2B > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) PR-Y1865 Mittakaava 1:3500 (A4) Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta Tie- ja raideliikennemeluselvitys Turengin asemanseudun asemakaavamuutos Massoittelu VE1 Ennustetilanne v Yöajan keskiäänitaso LAeq,

24 Liite 3A > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) PR-Y1865 Mittakaava 1:3500 (A4) Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta Tie- ja raideliikennemeluselvitys Turengin asemanseudun asemakaavamuutos Massoittelu VE2 Ennustetilanne v Päiväajan keskiäänitaso LAeq,

25 Liite 3B > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) PR-Y1865 Mittakaava 1:3500 (A4) Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta Tie- ja raideliikennemeluselvitys Turengin asemanseudun asemakaavamuutos Massoittelu VE2 Ennustetilanne v Yöajan keskiäänitaso LAeq,

26 Liite 4A > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) PR-Y1865 Mittakaava 1:1500 (A4) Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta Tie- ja raideliikennemeluselvitys Turengin asemanseudun asemakaavamuutos Alue 1, yhtenäinen rakennus, jolla sisäpiha Ennustetilanne v Päiväajan keskiäänitaso LAeq,

27 Liite 4B > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) PR-Y1865 Mittakaava 1:1500 (A4) Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta Tie- ja raideliikennemeluselvitys Turengin asemanseudun asemakaavamuutos Alue 1, yhtenäinen rakennus, jolla sisäpiha Ennustetilanne v Yöajan keskiäänitaso LAeq,

28 Meluaita, korkeus 2,5 m Liite 5A > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) PR-Y Mittakaava 1:1000 (A4) Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta Tie- ja raideliikennemeluselvitys Turengin asemanseudun asemakaavamuutos Olemassaolevat rakennukset Ennustetilanne v. 2030, suunniteltu meluntorjunta Päiväajan keskiäänitaso LAeq,

29 Meluaita, korkeus 2,5 m Liite 5B > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) PR-Y Mittakaava 1:1000 (A4) Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta Tie- ja raideliikennemeluselvitys Turengin asemanseudun asemakaavamuutos Olemassaolevat rakennukset Ennustetilanne v. 2030, suunniteltu meluntorjunta Yöajan keskiäänitaso LAeq,

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 18 Ympäristömelu Raportti PR-Y1820-1 Vihdin kunta Turku 19.12.2011 Matti Hult Asematie 30 Sivu 1(8) 03100 Nummela TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Otalammen taajaman pohjoisosan asemakaavoitus (Helminharju)

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3519 Y01 Sivu 1 (7) Ruoholahden Tarken Oy Jesse Rauhala Turku 26.5.2015 TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Kortteli 738 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI

Lisätiedot

LIITE 7. EERONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIIKENNEMELUSELVITYS. Keravan kaupunki. Keravan kaupunki Turku Liisa Vaahtera Sivu 1(9)

LIITE 7. EERONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIIKENNEMELUSELVITYS. Keravan kaupunki. Keravan kaupunki Turku Liisa Vaahtera Sivu 1(9) 19 Ympäristömelu Raportti PR-Y1498 Keravan kaupunki Keravan kaupunki Turku 24.1.2010 Liisa Vaahtera Sivu 1(9) EERONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIIKENNEMELUSELVITYS Keravan kaupunki Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti PR-Y1942-1 Järvenpään kaupunki Turku 30.8.2012 Kaupunginarkkitehti Ilkka Holmila Sivu 1(11) + liitteet Seutulantie 12 04401 Järvenpää RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Perhelän kortteli,

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2143 1 Sivu 1 (11) Vihdin kunta Tuomas Turpeinen Turku 17.12.2013 TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS V 45 Koivissillan asemakaava, Vihti Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3356 Y01 Sivu 1 (7) Rovaniemen kaupunki Markku Pyhäjärvi Turku TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ylikylä Nivankylä osayleiskaava, Rovaniemi Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

KAAVA V32A KANTOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIHTI TIELIIKENNEMELUSELVITYS

KAAVA V32A KANTOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIHTI TIELIIKENNEMELUSELVITYS 110 Ympäristömelu Raportti Vihdin kunta Turku 14.6.2011 Johanna Laaksonen PL 13 Sivu 1(10) 03101 Vihti KAAVA V32A KANTOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIHTI TIELIIKENNEMELUSELVITYS Vihdin kunta Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 112 Ympäristömelu Raportti PR-Y1834-1 Tampereen kaupunki Turku 20.2.2012 Antonia Sucksdorff Sivu 1(12) TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Kohde: Iidesjärven osayleiskaava, AK-4 kortteli ID numero: 361789

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3346 Y01 Sivu 1 (8) Sastamalan kaupunki Maankäyttö Timo Silomaa PL 23 38201 Sastamala Turku 23.2.2015 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakadun alikulku Sipintie Vammalan taajama,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15 114 Ympäristömelu Raportti PR-Y1612 Vihdin kunta Turku 12.10.2010 Matti Hult Asemantie 30 Sivu 1(14) 03100 Nummela YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15 Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS 110 Ympäristömelu Raportti PR-Y1562 Rovaniemen kaupunki Turku 6.9.2010 Tekniset palvelut/ maankäyttö Tarja Outila Sivu 1(10) Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi LIIKENNEMELUSELVITYS Vaaralan asemakaava-alue,

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2155 1 Sivu 1 (13) Vihdin kunta Matti Hult Turku 31.12.2013 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 A 00510

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS 112 Ympäristömelu Raportti PR-Y1924-1 Sivu 1/12 Joensuun Tila Oy Turku 15.11.2012 TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS Joensuun venesataman asemakaavoitus, Sipoo Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3169-Y02 Sivu 1 (11) NCC Rakennus Oy Risto Keränen Asemakatu 7 70110 Kuopio Turku 8.1.2015 TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Päivitys 8.1.2015 Raportin vakuudeksi Jani Kankare

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2127 1 Sivu 1 (8) Plaana Oy Keijo Körkkö Tyrnäväntie 12 90 Oulu Turku TIELIIKENNEMELUSELVITYS Mt:n 8300 kevyen liikenteen järjestelyt välillä Markuksela Sanginsuu, Oulu Raportin

Lisätiedot

LAHDEN VARIKKOALUEEN MELUSELVITYS

LAHDEN VARIKKOALUEEN MELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti PR-Y1500 Senaatti-kiinteistöt Senaatti-kiinteistöt Turku 31.1.2010 Lintulahdenkatu 5 a 00530 Helsinki Sivu 1(11) LAHDEN VARIKKOALUEEN MELUSELVITYS Senaatti-kiinteistöt Raportin

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu 16T-1 Sivu 1 (8) TIELIIKENNEMELUSELVITYS 16T-1 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM H E L S I N K I Viikinportti 4 B 18 00790 HELSINKI puh. 050 377 6565 www.promethor.fi T

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 16 Ympäristömelu Raportti PR-Y1535 Terramare Oy Turku 26.4.2010 Reijo Kultalahti Sivu 1(6) YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Louhinta ja ruoppaustyön aiheuttama ympäristömelu Kohde: Länsisatama, Helsinki Raportin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 19 Ympäristömelu Raportti PR-Y1957-1 Sivu 1/9 Plaana Oy Turku.12.2012 Jorma Hämäläinen Tyrnäväntie 12 90400 Oulu YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Ranta-Toppilan alue, Oulu Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS 18 16.1T-1 Ympäristömelu Raportti PR-Y1724 Destia Oy Destia Oy Turku 17.6.2011 Timo Jalkanen PL 1881 Sivu 1(8) 70421 Kuopio LIIKENNEMELUSELVITYS Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta,

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2151 2 Sivu 1 (11) Lahden kaupunki Kimmo Sutinen Turku 26.10.2015 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Radanvarren alue Matkakeskuksen länsipuolella, Lahti Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3055 Y03 Sivu 1 (13) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Turku 26.2.2015 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELTYS Päivitys Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti PR-Y1921-1 Sipoon kunta Turku 22.8.2012 Kehitys- ja kaavoituskeskus Jarkko Lyytinen Sivu 1(11) PL 7 04130 Sipoo TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS Sipoon BA 3 Bastukärr III alue, asemakaavoitus

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2137 1 Sivu 1 (12) Sipoon kunta Suvi Kaski PL 7 04131 Sipoo Turku 13.12.2013 RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3937 Y01 Sivu 1 (9) Espoon Asunnot Oy Jaana Hellinen Turku 26.8.2016 TIELIIKENNEMELUSELITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti REVISIO A, 26.2.2016, lisätty junaliikenne FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Matti Manninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Liite 4 Ympäristömelu Raportti PR4113 Y02 Sivu 1 (8) Insinööritoimisto Solutra Oy Tuomo Ojakoski Turku 25.4.2017 TIELIIKENNEMELUSELVITYS Päiväkodin asemakaavamuutos, Hakalahti, Ylivieska Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (5) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.6.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 18.6.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3848 Y01 Sivu 1 (10) Espoon Asunnot Oy Jaana Hellinen Turku 25.5.2016 TIELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakaavan muutos Karakallio 131406, Espoo Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3379 Y01 Sivu 1 (13) Quorum Kehitysrahasto Ky Antti Hänninen Turku 23.1.2015 TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Asemakaavan muutos Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 115 Ympäristömelu Raportti Rovaniemen kaupunki Turku Maankäyttö Nicholas Coull Sivu 1(15) TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakaavan muutos, kortteli 37, Koskenranta 1 Rovaniemi Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3537 Y01 Sivu 1 (12) Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu Ilkka Lahdenperä Turku 9.6.2015 LIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 14.9.2015 P25797P001 Raportti i P25797P001 Matti Manninen

Lisätiedot

Melumallinnus Pellonreuna

Melumallinnus Pellonreuna Melumallinnus Pellonreuna JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2017 (28.4.2017) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Kuokkalan Tikanväylän ja Pohjanlahdentien liikenteen aiheuttaman melun

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3507 Y01 Sivu 1 (14) Espoon kaupunki Heini Peltonen Turku 17.9.2015 TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS

LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS Vastaanottaja Loimaan kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 30.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS LOIMAAN KAUPUNKI Päivämäärä

Lisätiedot

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu V8 Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu 19.11.2012 Projektinumero: 304316 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät...

Lisätiedot

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2012 (9.3.2012) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Ysitien(Vt 9) tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa Etelä-Keljon

Lisätiedot

Raideliikennemeluselvitys korttelille 55042

Raideliikennemeluselvitys korttelille 55042 Jarno Kokkonen Siru Parviainen 18.10.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Espoon kaupungin Koivuhovinlaakson asemakaava-alueen kortteliin (kuva 1) raideliikenteen aiheuttamia melutasoja.

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS Ympäristömelu Raportti PR3392 Y02 Sivu 1 (11) Salo kaupunki Kaupunkisuunnittelu Virpi Elovaara Hornintie 2 4 24800 Halikko Turku 16.5.2016 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 ! Raportti Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys 27.5.2016 Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Laskentamalli... 1 2.1. Lähtötiedot... 1 2.1.1. Suunnittelualue...

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Raportti Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Kaavoituspalvelut, Kokkolan kaupunki 15.3.2017 Projektinumero: 308808 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Meluselvityksen menetelmät ja menettelyt...

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2125 1 Sivu 1 (10) Raahen kaupunki Jaana Pekkala Turku 3.3.2014 TIELKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 A 00510 HELSINKI

Lisätiedot

TOIVONPUISTON KAUPUNGINOSA, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MELUSELVITYS

TOIVONPUISTON KAUPUNGINOSA, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MELUSELVITYS Vastaanottaja Ylivieskan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.8.2016 Viite 1510023354 TOIVONPUISTON KAUPUNGINOSA, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MELUSELVITYS TOIVONPUISTON KAUPUNGINOSA, ASEMAKAAVA

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3370 Y01 Sivu 1 (11) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki esijärvenkatu 31c 140 Lahti Turku 19.12.2014 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3641 Y01 Sivu 1 (13) Oulun Sivakka Oy Kari Puotiniemi Turku TE JA RADELKENNEMELUSELVTYS Kissankulma, Kissankellotie 1 3 ja 5 7, Oulu. Raportin vakuudeksi Jani Kankare toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.12.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 22.12.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys päivitetty 13.8.2012 S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe... 3 2 Menetelmät ja lähtötiedot... 3 3 Ohjearvot... 3 4 Raideliikennemelun leviäminen...

Lisätiedot

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki 20.8.2009 Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu RaporttiPR3032Y01 Sivu1(16) Hämeenlinnankaupunki LeenaRoppola Raatihuoneenkatu9 13100Hämeenlinna Turku TELKENNEMELUSELVTYS Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos Raportinvakuudeksi

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3900 Y01 Sivu 1 (9) Westpro Oy Osmo Rajala Turku 15.6.2016 TIELIIKENNEMELUSELVITYS semakaavan muutos Haukilahti (alue 2309), Kiinteistöosakeyhtiö hvenniska, Espoo Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Kittilä Tiina Kumpula 21.3.2016 Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu 21.3.2016 2 (4) 1 Taustatiedot Kittilän kunnassa Taalojärven alueella on käynnissä

Lisätiedot

Yritysperän asemakaavan muutos meluselvitys

Yritysperän asemakaavan muutos meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAKENNUSLIIKE S. OJALA JA POJAT Yritysperän asemakaavan muutos meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Manninen Matti Sisällysluettelo

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.11.2015 P23846P002 Raportti i P23846P002

Lisätiedot

Kaavan 8159 meluselvitys

Kaavan 8159 meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Kaavan 8159 meluselvitys Hanke: 4010025 Pvm: 29.5.2008 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3946-Y01 Sivu 1 (12) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 13.10.2016 TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakaavan muutoskohde Oulun Asematalo 564-2214, Oulu Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Oulun kaupunki Ins. (AMK) Tiina Kumpula 12.8.2014 Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, 12.8.2014 2

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3334 Y01 Sivu 1 (11) NCC Rakennus Oy Asuminen Juha Seppälä PL 13 00281 Helsinki Turku 27.11.2014 TIELIIKENNEMELUSELTYS Raportin vakuudeksi Olli Laivoranta Suunnittelija, DI HELSINKI

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 04/2013 MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS Päivämäärä 23/04/2013 Laatija Timo Korkee Tarkastaja Jussi Kurikka-Oja

Lisätiedot

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys Kotkan kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen Projekti YMP31215 19.12.2014 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Kotkan Rasinkylän asemakaava-alueelle suunnitellun asuinalueen melutasoja.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 117 Ympäristömelu Raportti no PR-Y1238 Porin kaupunki Kaupunkisuunnittelu Tilaaja: Olavi Mäkelä Turku 19.1.2008 Porin kaupunki Kaupunkisuunnittelu Sivu 1(17) + liitteet 11 kpl. Valtakatu 4 28100 PORI YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

Lisätiedot

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS 23.02.2015 MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI 2 Päivämäärä 23.02.2015 Laatija Tarkastaja Pasi Myyryläinen Jari Hosiokangas Sisältää Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä MELUSELVITYS. Tampere. Tammikuu Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä MELUSELVITYS. Tampere. Tammikuu Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä Tampere Tammikuu 2007 Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä 2

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3390 Y02 Sivu 1 (11) Saajos Kiinteistöt Oy Seppo Saajos Turku TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELITYS L42 Saajos, asemakaavan muutos, Lohja Rakentamisen vaiheistuksen melutarkastelu Raportin

Lisätiedot

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Lokakuu 2009 n kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...

Lisätiedot

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110 FCG Planeko Oy Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS Raportti 589-D4110 16.10.2009 FCG Planeko Oy Raportti I 16.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot... 1 3 Lähtötiedot... 2 3.1

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS 15.4.2011 Laura Gröhn MUISTIO 15.4.2011 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1. Työn tarkoitus... 3 2. Menetelmät ja lähtötiedot... 3 2.1 Maastomalli... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR32 Y01 Sivu 1 () Senaatti Kiinteistöt Asko Taskila asko.taskila@senaatti.fi Turku.10.1 TIELIIKENNEMELUSELVITYS Suomen Kasarmit, Hämeenlinna Asemakaavan muutos Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA PYÖREÄLAHDEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA PYÖREÄLAHDEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivääärä 13.10.2014 SIILINJÄRV KUNTA PYÖREÄLAHD ASEMAKAAVA, RISUHARJUN ASEMAKAAVA SIILINJÄRV KUNTA Päivääärä 13.10.2014 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS

HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.12.2015 HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS HUHTIMON LIIKENNEMELUSELVITYS Päivämäärä 17.12.2015 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA. 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21.

LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA. 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21. LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21 2 (7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Tammikuu 2008 Viite Versio 1 Pvm 7.2.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut DI Marja Pussinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Finland Puhelin: 020 755

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS LÄNSI-TOPPILA, OULU. Tilaaja: Jorma Hämäläinen Turku Plaana Oy Oulu. Raportin vakuudeksi

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS LÄNSI-TOPPILA, OULU. Tilaaja: Jorma Hämäläinen Turku Plaana Oy Oulu. Raportin vakuudeksi 111 Ympäristömelu Raportti no PR-Y1180-1 Plaana Oy Tilaaja: Jorma Hämäläinen Turku 04.12.2007 Plaana Oy Hallituskatu 36 A Sivu 1(11) + liitteet 8 kpl. 90100 Oulu YMPÄRISTÖMELUSELVITYS LÄNSI-TOPPILA, OULU

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3322 Y01 Sivu 1 (11) Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristöala Maankäyttö rmi Patrikainen PL 126 15101 Lahti Turku 5.12.2014 TIE J RIDELIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS Vastaanottaja Trafix Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 18.11.013 YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Päivämäärä 18.11.013 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 30 MYNÄMÄEN KUNTA Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.6.2013 Raportti 1 (5) Matti Manninen 10.6.2013

Lisätiedot

PITKÄKALLIONKATU 4, MELUSELVITYS

PITKÄKALLIONKATU 4, MELUSELVITYS PITKÄKALLIONKATU 4, MELUSELVITYS TAMPERE, HOLVASTI 20600671 5.4.2016 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista 5.4.2016 Ari Kulmala Elisa Huotari Elisa Huotari 16.3.2016 Ari Kulmala Elisa Huotari

Lisätiedot

Kaavan 8231 meluselvitys

Kaavan 8231 meluselvitys Kaavan 8231 meluselvitys Hanke: Pvm: 11.7.2008 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavan muutosta Pohtolan kaupunginosassa, korttelissa 2582. Tätä tarkoitusta varten Mittaus-

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY Vastaanottaja VRP- Rakennuspalvelu Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.7.2015 ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU

Lisätiedot

KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. LIITE 8a. Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut

KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. LIITE 8a. Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 LIITE 8a Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 15.6.2012 KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS

Lisätiedot

Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS

Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS 1 Päivämäärä 6.6.2014 Laatija Aura Salmela Tarkastaja

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS JA ALUSTAVA MELUNTORJUNTASUUNNITELMA

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS JA ALUSTAVA MELUNTORJUNTASUUNNITELMA Ympäristömelu Raportti PR Y1999 1 Sivu 1 (13) Porin kaupunki Kaupunkisuunnittelu & ympäristövirasto PL 95 28101 Pori Turku 14.2.2013 TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS JA ALUSTAVA MELUNTORJUNTASUUNNITELMA Valtatie

Lisätiedot

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 11.2.2011 KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, Päivämäärä 11.2.2011 Laatija Tarkastaja Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6.10.2014 P25141 Raportti Puustinen Tomi 6.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere Toukokuu 2010 Joulukuu 2010 täydennetty Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT... 3

Lisätiedot

Sako II, asemakaavamuutos

Sako II, asemakaavamuutos Sako II, asemakaavamuutos 4111579.3.7 Muutokset: A 4.10.2016 Muutettiin pohjaa B 5.10.2016 Muutettiin taas pohjaa 4111579.3.7 2 (6) Sako II, asemakaavamuutos SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tilaaja...

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3845 Y01 Sivu 1 (10) NCC Asuminen Oy Päivi Kellokoski PL 13 00281 Helsinki Turku 14.4.2016 LIIKENNEMELUSELVITYS Asemakaavan muutos (nro 002281), Bertta Pähkinärinne, 4, Vantaa

Lisätiedot

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala 2010 Kangasalan kunta 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...3 3 MELULASKENTA... 4 3.1 MENETELMÄ... 4 3.2 LÄHTÖTIEDOT...

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3891-Y02 Sivu 1 (11) Lujatalo Oy Reijo Pitkämäki Sokerilinnantie 11 B 020 Espoo Turku 17.2.2017 TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakaavan muutos: 9 (tontti 3, Helosvuori) ja

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA

SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA Vastaanottaja Savonlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 4.7.2014 SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA

Lisätiedot

Tampere-talon hotellin asemakaavamuutoksen nro 8529 meluselvitys

Tampere-talon hotellin asemakaavamuutoksen nro 8529 meluselvitys Tampere-talon hotellin asemakaavamuutoksen nro 8529 meluselvitys 6.10.2014 WSP:n projektinumero: 306365 ID: 1 206 972 XVII (Tulli) -316-2 sekä puisto- ja katualuetta, Yliopistonkatu 55, Hotelin rakentaminen

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3131 Y01 Sivu 1 (9) Naantalin kaupunki Kirsti Junttila Turku 24.6.2014 TIELIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 00510

Lisätiedot

Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008

Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008 Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008 S. Jokinen 17.3.2008 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe...3 2 Menetelmät ja lähtötiedot...3 3 Ohjearvot...3 4 Raideliikennemelun leviäminen...4 5 Johtopäätökset...4

Lisätiedot