RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS"

Transkriptio

1 111 Ympäristömelu Raportti PR-Y Järvenpään kaupunki Turku Kaupunginarkkitehti Ilkka Holmila Sivu 1(11) + liitteet Seutulantie Järvenpää RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Perhelän kortteli, Järvenpää Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 A HELSINKI puh (09) fax (09) TURKU Rautakatu 5 A TURKU puh (02) fax (02)

2 2/11 Sisällysluettelo Tiivistelmä Yleistä Alueen sijainti ja ympäristö Melutason ohjearvot Ohjearvot ulkona Ohjearvot sisällä Melutasojen laskenta Laskentamenetelmät Maastomalli Liikennetiedot Raideliikennemelun laskentatulokset Tieliikennemelun arviointi Julkisivujen ääneneristävyys liikennemelua vastaan Tulosten tarkastelu Lisätietoa Kirjallisuus Liite 1. Raideliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7-22 (liite 1A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22-7 (liite 1B) nykyisellä liikenteellä tarkasteltavalla kattoterassilla. Liite 2. Raideliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7-22 (liite 2A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22-7 (liite 2B) vuoden 2030 ennusteliikenteellä tarkasteltavalla kattoterassilla.

3 3/11 TIIVISTELMÄ Tässä selvityksessä tarkastellaan laskennallisesti raideliikenteen aiheuttamaa melutasoa Perhelän korttelin asemakaavamuutoksen tueksi. Lisäksi asiantuntija-arviona arvioidaan tieliikenteen aiheuttaman melun vaikutuksia suunnittelukohteeseen. Selvityksessä määritetään meluntorjunnan tarve ja rakennusten julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset asuinrakennuksen osalta. Piha-alueet Asuinrakennuksen oleskelupiha-alueen (terassi) melutasojen tarkastelussa on käytetty täydennysrakentamisen kohteissa usein sovellettavia ohjearvoja L Aeq,7-22 = 55 db(a) ja L Aeq,22-7 = 50 db(a). Nykyisellä raideliikennemäärällä yöajan ohjearvojen saavuttaminen edellyttää 2,5 metriä korkean meluaidan rakentamista terassin radan puoleiselle reunalle. Päiväajan ohjearvo saavutetaan 1,7 metriä korkealla meluaidalla. Vuoden 2030 ennusteliikennemäärällä yöajan ohjearvojen saavuttaminen edellyttää 3,5 metriä korkean meluaidan rakentamista. Päiväajan ohjearvo saavutetaan 2,5 metriä korkealla meluaidalla. Tieliikennemelu ei aiheuta suurta lisäystä oleskelualueen keskiäänitasoihin. Tämä johtuu siitä, että oleskelualue on huomattavasti tiemelulähteitä korkeammalla. Näin ollen raideliikennemelun perusteella määritetty oleskelualueen meluntorjunta voidaan katsoa riittäväksi myös tieliikennemelua vastaan. Julkisivut Asuinrakennuksen julkisivujen ääneneristävyyden tulee laskentatulosten perusteella olla db liikennemelua vastaan. Vaatimuksen määrittää raideliikenteen aiheuttamat maksimiäänitasot. Vaatimukset ovat keskikorkeita ja siten julkisivun ääneneristävyyden suunnittelu vaatii erityistä huomiota. Ikkunat ja parvekeovet Kohteessa ei suositella käytettävän kiinteälasisia ikkunoita. Ikkunoiden ja mahdollisten parvekeovien yksikköääneneristävyysvaatimukset tulee laskea viimeistään rakennuslupavaiheessa. Parvekkeet Mahdollisilla parvekkeilla päiväajan keskiäänitason tulee olla korkeintaan 55 db(a). Mahdolliset parvekkeet suositellaan sijoitettavan asuinrakennuksen lounaan suuntaan olevalle sivulle, joka on raideliikenteen aiheuttaman melun kannalta hiljaisin. Muihin suuntiin mahdollisesti avautuvien parvekkeiden tulee olla lasitettuja.

4 4/11 1 YLEISTÄ Tässä selvityksessä on laskennallisesti määritetty raideliikenteen aiheuttama melutaso Perhelän kortteliin. Lisäksi on tarkasteltu tieliikennemelun vaikutuksia kohteen suunnitteluun asiantuntija-arviona. Tämä ympäristömeluselvitys on tehty asemakaavamuutoksen (kaavatunnus ) tueksi. Perhelän kortteliin on suunnitteilla sijoittaa liike- ja palvelutiloja sekä yksi asuintornitalo. Selvitys on tehty laskennallisesti mallintaen ohjelmalla Datakustik Cadna 4.2 käyttäen yhteispohjoismaista raideliikennemelumallia [1]. Laskentatuloksia on verrattu valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 [2] esitettyihin ympäristömelun ohjearvoihin. Lisäksi julkisivuihin kohdistuva melutaso on selvitetty julkisivujen ääneneristävyysvaatimuksia varten. Suunnittelukohteeseen on melumallinnuksella määritetty vaadittavat meluntorjuntatoimenpiteet ohjearvojen saavuttamiseksi. Nämä toimenpiteet tulee huomioida kohteen jatkosuunnittelussa. Selvityksen ovat tehneet Tero Virjonen, Olli Laivoranta ja Jani Kankare. 2 ALUEEN SIJAINTI JA YMPÄRISTÖ Tarkasteltava kohde sijaitsee Järvenpään keskustassa. Tarkastelualueen itäpuolella kulkee Helsinki Hyvinkää-päärata. Kuvassa 1 on esitetty tarkastelualueen sijainti punaisella rajattuna. Kuva 1. Tarkastelualueen sijainti. Asuinrakennus (torni) on suunniteltu rakennettavaksi rajatun alueen pohjoisnurkkaan. Asuinrakennuksen oleskelupiha-alue sijaitsee noin 19 metriä katutasoa ylempänä rakennuksen katolla.

5 5/11 3 MELUTASON OHJEARVOT 3.1 Ohjearvot ulkona Lähinnä kaavoituksen ja maankäytön suunnittelussa sovellettavat ohjearvot on annettu valtioneuvoston päätöksessä 993/1992. Taulukossa 1 on esitetty päätöksen sisältämät ohjearvot ulkona havaittavalle ympäristömelulle. Päätöstä sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyssä. Päätöksessä ohjearvot on annettu päiväajan klo 7 22 ja yöajan klo 22 7 ekvivalentti- eli keskiäänitasoina. Päätöksessä ei ole esitetty ohjearvoja hetkittäisille maksimiäänitasoille. Päätöstä ei sovelleta katu- ja liikennealueilla eikä melusuoja-alueiksi tarkoitetuilla alueilla. Taulukko 1. Ohjearvot melun keskiäänitasolle L Aeq ulkona Alueen käyttötarkoitus Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä Keskiäänitaso L Aeq Klo 7 22 Klo db(a) 1 50 db(a) 1,2 Hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet 55 db(a) 50 db(a) 3 Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, taajamien ulkopuolella olevat virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet 45 db(a) 40 db(a) 4 1 Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa näitä ohjearvoja. 2 Uusilla alueilla yöohjearvo on 45 db(a). 3 Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 4 Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. Lisäksi päätöksessä on maininta, että jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 db ennen sen vertaamista edellä mainittuihin ohjearvoihin. Tulokseen tehtävä 5 db:n lisäys johtuu siitä, että iskumaisuus ja/tai kapeakaistaisuus lisää melun häiritsevyyttä. Tieliikenteen aiheuttama melu ei ole normaalisti impulssimaista tai kapeakaistaista. 3.2 Ohjearvot sisällä Valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 on annettu ohjearvot ulkoa sisätiloihin kantautuvasta melusta (taulukko 2). Ohjearvot on annettu ekvivalentti- eli keskiäänitasoina ja tarkastelujakso on jaettu kahteen osaan eli päiväaikaan klo 7 22 ja yöaikaan klo Myös Asumisterveysohjeessa [3] on esitetty asuinhuoneistojen sisätilojen päivä- ja yöajan keskiäänitason ohjearvot (taulukko 3).

6 Taulukko 2. Valtioneuvoston päätöksen ohjearvot keskiäänitasolle L Aeq sisätiloissa [2] 6/11 Huoneen käyttötarkoitus Keskiäänitaso L Aeq Klo 7 22 Klo 22 7 Asuin-, potilas- ja majoitushuoneissa 35 db(a) 30 db(a) Opetus- ja kokoontumistilat 35 db(a) - Liike- ja toimistohuone 45 db(a) - Taulukko 3. Asumisterveysohjeen ohjearvot keskiäänitasolle L Aeq sisätiloissa [3] Käyttötarkoitus Keskiäänitaso L Aeq Klo 7 22 Klo 22 7 Asuinhuoneisto Asuinhuone, paitsi keittiöt Asunnon muut tilat 1 ja keittiö 35 db(a) 40 db(a) 30 db(a) 35 db(a) 1) Asunnon muita tiloja ovat mm. kylpyhuone, sauna, vaatehuone ja apukeittiö. Jos tällainen tila tai keittiö muodostaa yhteistilan asuinhuoneen kanssa, ohjearvona on asuinhuoneen arvo. Melu voi vähentää unen ja levon virkistävää vaikutusta, jos se vaikeuttaa nukahtamista, vähentää unen syvyyttä tai aiheuttaa ylimääräisiä tai ennenaikaisia heräämisiä. Yksittäisten melutapahtumien unenhäirinnän todennäköisyys riippuu melun voimakkuuden lisäksi muun muassa melutapahtumien kestosta ja määrästä sekä samanaikaisen taustamelun voimakkuudesta ja laadusta. Unenhäirintää alkaa esiintyä, kun unen tai levon aikainen L Aeq -taso ylittää db(a) tai, kun yksittäisten melutapahtumien enimmäistaso ylittää, tapahtumien kestosta ja toistuvuudesta riippuen, db(a). Alaraja pätee usein toistuville, pitkään kerrallaan kestäville tai oudoille meluille, yläraja kerran tai pari yöaikana toistuville lyhytaikaisille tutuille meluille, joihin nukkuja on tottunut olemaan reagoimatta. (sivu 35 36). Hetkelliset maksimiäänitasot tulee huomioida yleisen käytännön mukaisesti junaliikenteen aiheuttamalle melulle. 4 MELUTASOJEN LASKENTA 4.1 Laskentamenetelmät Mallinnus tehtiin laskentaohjelmalla Datakustik Cadna 4.2 käyttäen yhteispohjoismaisia tieja raideliikennemelumalleja. Laskentaohjelmassa maastomalli syötetään ohjelmaan CADtiedostona, jolloin maasto muodostuu kolmiulotteisesti. Ohjelmaan voidaan antaa lisäksi syöttötietoina mm. laskenta-alueen maastopinnat ja suunnitellut melusuojaukset. Laskennassa käytetään teiden ja rautateiden liikennemäärätietoja, joiden perusteella määritetään ns. lähtömelutasot. Lähtötasojen perusteella määritetään äänilähteiden aiheuttama äänenpainetaso tarkastelupisteissä erilaiset ääntä vaimentavat tekijät huomioiden. Vaimennustekijöinä huomioidaan mm. geometrinen leviäminen, estevaimennus ja maavaimennus. Laskentatulokset vastaavat pitkän ajanjakson

7 7/11 keskiäänitasoa. Laskentatuloksen epävarmuus on sitä suurempi, mitä kauempana tarkastelupiste sijaitsee tai mitä vaihtelevampi maasto on. Taulukossa 4 on esitetty laskennassa käytetyt laskenta-asetukset. Taulukko 4. Laskenta-asetukset Parametri Käytetty arvo Laskentaruudukon koko 1 x 1 m 2 Laskentakorkeus Melutason laskentaetäisyys (maks) Maanpinnan akustinen kovuus Rakennusten heijastus Heijastusten lukumäärä 1 Terassialue 1,5 m Julkisivuihin kohdistuva äänitaso on laskettu kaikkiin kerroksiin ja valittu suurin arvo 1000 m 0 0,5 (kova) Absorptiokerroin 0,2 (lähes täysin kova) 4.2 Maastomalli Maastomallina käytettiin hankeen Pasila Riihimäki liikenteen välityskyvyn nostaminen, yleissuunnitelma, 2012 maastomallia. Maastomalli tarkastettiin tarkasteltavan kohteen ympäristöstä. Uusien rakennusten massoitteluna käytettiin tilaajalta saatua luonnosversiota VE Liikennetiedot Mallinnuksessa käytetyt junamäärät, ajonopeudet ja pituudet on esitetty taulukoissa 5 ja 6. Tiedot perustuvat hankkeeseen Pasila Riihimäki liikenteen välityskyvyn nostaminen, yleissuunnitelma, 2012 sekä sitä edeltäneeseen YVA-selvitykseen. Taulukko 5. Mallinnuksessa käytetyt junamäärät, pituudet ja ajonopeudet nykytilanteessa (v. 2007) Tyyppi Selitys Päivä [kpl] Yö [kpl] Pituus [m] Sm1/2 Sm1 ja Sm2 paikallisliikenteen sähkömoottorijunat Sm4 Sm4 paikallisliikenteen sähkömoottorijunat Nopeus [km/h] Pen Pendolino IC2 Sr2-veturin vetämät kaksikerroksisista ICvaunuista koostuvat junat Sr Sr1- tai Sr2-veturin vetämät henkilöliikenteen junat (punaiset, siniset) IC Sr1- tai Sr2-veturin vetämät IC-vaunuista koostuvat junat F-TaJu Suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat 200 m 1500 m yht. pituus 80 F-TaJu Suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat 1800 m 800 m yht. pituus 100

8 8/11 Taulukko 6. Mallinnuksessa käytetyt junamäärät, pituudet ja ajonopeudet ennustetilanteessa v Tyyppi Selitys Päivä [kpl] Yö [kpl] Pituus [m] Nopeus [km/h] Sm1/2 Sm1 ja Sm2 paikallisliikenteen sähkömoottorijunat Sm4 Sm4 paikallisliikenteen sähkömoottorijunat Pen Pendolino IC2 Sr2-veturin vetämät kaksikerroksisista IC-vaunuista koostuvat junat Sr Sr1- tai Sr2-veturin vetämät henkilöliikenteen junat (punaiset, siniset) IC F-TaJu F-TaJu R-TaJu Sr1- tai Sr2-veturin vetämät ICvaunuista koostuvat junat Suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat Suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat Venäläisistä tavaravaunuista koostuvat tavarajunat RAIDELIIKENNEMELUN LASKENTATULOKSET Keskiäänitaso nykyisellä liikenteellä on piha-alueella (terassialue) (liitteet 1A ja 1B) päiväaikaan noin db(a) yöaikaan oleellisin osin alle 50 db(a). Meluntorjuntatoimenpiteenä on huomioitu 2,5 m korkea meluaita. Keskiäänitaso ennusteliikenteellä on piha-alueella (terassialue) (liitteet 2A ja 2B) päiväaikaan noin db(a) yöaikaan oleellisin osin alle 50 db(a). Meluntorjuntatoimenpiteenä huomioitu 3,5 m korkea meluaita. Suunnitellut meluntorjuntatoimenpiteet on esitetty melukarttaliitteissä. Meluaidat on sijoitettu katon reunalle. Oleskelualueen itäreunalle on tehty +2,5 m korkea aita tai +3,5 m aita (nykyliikenne tai ennusteliikenne). Muilta osin kattoa kiertää 1 m melu/turvakaide.

9 9/11 6 TIELIIKENNEMELUN ARVIOINTI Tieliikennemelu ei aiheuta suurta lisäystä oleskelualueen keskiäänitasoihin. Tämä johtuu siitä, että oleskelualue on huomattavasti tiemelulähteitä korkeammalla. Näin ollen raideliikennemelun perusteella määritetty oleskelualueen meluntorjunta voidaan katsoa riittäväksi myös tieliikennemelua vastaan. Julkisivuihin kohdistuvaa keskiäänitasoa erityisesti alimpien kerrosten osalta tiemelu nostanee selvästi. Asuntojen julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset määrää käytännössä kuitenkin junaradan aiheuttama maksimiäänitaso, jolloin tiemelun aiheuttama keskiäänitason nousu ei vaikuta asuntojen julkisivujen ääneneristävyysvaatimuksiin. 7 JULKISIVUJEN ÄÄNENERISTÄVYYS LIIKENNEMELUA VASTAAN Julkisivun ääneneristävyysvaatimus (liikennemelun tasoero ulko- ja sisäpuolella) liikennemelua vastaan lasketaan julkisivuun kohdistuvan keskiäänitason ja sisällä sallitun keskiäänitason erotuksena tai julkisivuun kohdistuvan rautatien aiheuttaman maksimimelutason ja sisällä sallitun maksimitason (rautatien tapauksessa käytetty 45 db(a) asuinhuoneistoille) erotuksena. Taulukossa 7 on esitetty ääneneristävyysvaatimuksien vaikutuksia rakentamiseen [4]. Taulukko 7. Ääneneristävyysvaatimuksien vaikutus asuinrakentamiseen Ääneneristävyysvaatimus 25 db Vaatimuksen taso Normaali/ alhainen Toimenpiteet ja suositukset rakentamisessa Toteutuu normaalilla julkisivurakentamisella. 30 db Normaali 35 db Keskikorkea 40 db Korkea Toteutuu normaalilla julkisivurakentamisella ellei ikkunoiden ja parvekeovien pinta-alasuhde lattiapinta-alaan ole suuri. Asuinhuoneiden sijoittelulla ei ole väliä. Kevytrakenteisissa rakennuksissa ikkunoilta ja parvekeovilta vaaditaan normaalia korkeampaa ääneneristyskykyä. Asuinhuoneita voidaan sijoittaa melulähteen puolelle. Ulkoseinärakenteilta vaaditaan hyvää ääneneristävyyttä ja ikkunoilta sekä ikkunaovilta vaaditaan erikoisratkaisuja. Asuinhuoneet suositellaan sijoitettavan suojan puolelle. Melulähteen puolelle voidaan sijoittaa ns. toisarvoisia tiloja. Julkisivun kokonaisääneneristävyysvaatimus ei ole sama asia kuin yksittäisten rakennusosien, kuten ikkunoiden, ääneneristävyys. Yksittäisten rakennusosien eristävyydet (jotta kokonaisääneneristävyysvaatimus täyttyy) mitoitetaan tapauskohtaisesti huomioiden mm. erilaisten rakennusosien pinta-alojen keskinäinen suhde. Julkisivun ääneneristävyysvaatimus voidaan määräyksissä esittää esimerkiksi seuraavasti: Asuinrakennuksen kattorakenteiden, ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden tulee olla sellaisia, että tie- ja rautatieliikenteen aiheuttaman melutason erotus ulko- ja sisätilojen välillä on vähintään x db.

10 10/11 Julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset on esitetty kuvassa 2. Vaatimukset sisältävät 1 3 db varmuusvaran. Vaatimukset ovat suurimmillaan korkeita, mikä tarkoittaa sitä, että ulkoseinärakenteilta vaaditaan hyvää ääneneristävyyttä ja ikkunoilta sekä ikkunaovilta vaaditaan erikoisratkaisuja. Asuinhuoneet suositellaan sijoitettavan suojan puolelle. Esitetyt julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset koskevat asuinhuoneistoja. Toimisto- tai liiketiloille vaatimuksia ei esitetä (jäävät alle 25 db). Kuva 2. Julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset raideliikennemelua vastaan.

11 11/11 8 TULOSTEN TARKASTELU Piha-alueet Asuinrakennuksen piha-alueen melutasojen tarkastelussa on käytetty täydennysrakentamisen kohteissa usein sovellettavia ohjearvoja L Aeq,7-22 = 55 db(a) ja L Aeq,22-7 = 50 db(a). Nykyisellä raideliikennemäärällä yöajan ohjearvojen saavuttaminen edellyttää 2,5 metriä korkean meluaidan rakentamista terassin radan puoleiselle reunalle. Päiväajan ohjearvo saavutetaan 1,7 metriä korkealla meluaidalla. Vuoden 2030 ennusteliikennemäärällä yöajan ohjearvojen saavuttaminen edellyttää 3,5 metriä korkean meluaidan rakentamista. Päiväajan ohjearvo saavutetaan 2,5 metriä korkealla meluaidalla. Julkisivut Julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset db liikennemelua vastaan ovat keskikorkeita ja siten julkisivun ääneneristävyyden suunnittelu vaatii erityistä huomiota. Muita huomioita Laskennassa ei ole huomioitu tieliikenteen aiheuttamaa melua. Oleskelualueen (terassin) sijaintikorkeudesta johtuen tieliikenne ei kuitenkaan lisää oleskelualueen melutasoa siinä määrin, että yhteismelu meluntorjunnan jälkeen ylittäisi ohjearvot. Lisäksi tieliikenteen aiheuttaman keskiäänitason lisäys rakennuksen julkisivuun ei korota asuntojen osalta julkisivujen ääneneristävyysvaatimuksia, jotka tulevat yksinomaan junaradan aiheuttamasta maksimiäänitasosta. 9 LISÄTIETOA Olli Laivoranta Promethor Oy gsm KIRJALLISUUS 1. Nielsen H. L et al., Railway Traffic Noise. The Nordic Prediction Method. TemaNord 1996:524. Århus s. + liitt. 8 s. 2. Ympäristöministeriö. Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/ Asumisterveysohje, Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1, Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki 2003, 93 s.

12 kaide +2,5 m Liite 1A > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) PR-Y Mittakaava 1:750 (A4) Laskentakorkeus 1,5 m pihasta Raideliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22 tarkasteltavalle kattoterassille. Nykyinen liikennemäärä

13 kaide +2,5 m Liite 1B > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) PR-Y Mittakaava 1:750 (A4) Laskentakorkeus 1,5 m pihasta Raideliikenteen aiheuttama yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7 tarkasteltavalle kattoterassille. Nykyinen liikennemäärä

14 kaide +3,5 m Liite 2A > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) PR-Y Mittakaava 1:750 (A4) Laskentakorkeus 1,5 m pihasta Raideliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22 tarkasteltavalle kattoterassille. Vuoden 2030 ennusteliikennemäärä

15 kaide +3,5 m Liite 2B > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) PR-Y Mittakaava 1:750 (A4) Laskentakorkeus 1,5 m pihasta Raideliikenteen aiheuttama yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7 tarkasteltavalle kattoterassille. Vuoden 2030 ennusteliikennemäärä

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3537 Y01 Sivu 1 (12) Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu Ilkka Lahdenperä Turku 9.6.2015 LIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

ESPOON MATINKYLÄN METROASEMAN KORTTELIN 23283 MELUSELVITYS

ESPOON MATINKYLÄN METROASEMAN KORTTELIN 23283 MELUSELVITYS 14.3.2008 ESPOON MATINKYLÄN N KORTTELIN 23283 MELUSELVITYS WSP Finland Oy Heikkiläntie 7 00210 HELSINKI Puh. +3 207 864 11 www.wspgroup.fi Ilkka Niskanen ja Laura Gröhn SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimeksianto...

Lisätiedot

Oulun kaupungin meluselvitys vuonna 2012. Raportti kansallisilla melun tunnusluvuilla. Versio 3.0 2012-04-26

Oulun kaupungin meluselvitys vuonna 2012. Raportti kansallisilla melun tunnusluvuilla. Versio 3.0 2012-04-26 Oulun kaupungin meluselvitys vuonna 2012 Raportti kansallisilla melun tunnusluvuilla Versio 3.0 2012-04-26 OULUN KAUPUNGIN MELUSELVITYS VUONNA 2012 Raportti kansallisilla melun tunnusluvuilla Ilkka Niskanen,

Lisätiedot

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1. MELUSTA YLEISESTI... 5 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 6 2.1 Meluntorjuntaan liittyvä lainsäädäntö... 6 2.1.1 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

Martinlaakson kauppakeskuksen meluselvitys

Martinlaakson kauppakeskuksen meluselvitys INSINÖÖRITOIMISTO HEIKKI HELIMÄKI OY Lausunto 3507-2 Akustiikan asiantuntija 4.4.2007 1(8) Tilaaja: Citycon Oyj Maija-Liisa Rantala Pohjoisesplanadi 35 AB 00100 Helsinki maija-liisa.rantala@citycon.fi

Lisätiedot

VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELU 11.4.2012 2 (7)

VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELU 11.4.2012 2 (7) VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN Porin Laanin ja Ruutukuoppa eritasoliittymien välinen tieosuus Sito-Yhtiöt Anne Määttä, Juha Korhonen 11.4.2012 11.4.2012 2 (7) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUTASOJEN OHJEARVOT...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 Alueen määrittely Alueen sijainti IMATRA Kaupunginosa 12, Imatrankoski Asemakaavan muutos: Korttelin

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN MELUSELVITYS 2014 JA ENNUSTE VUODELLE 2030. 9.10.2014 Projektinumero: 304788. WSP Finland Oy. Kannen kuvat: Kokkolan kaupunki

KOKKOLAN KAUPUNGIN MELUSELVITYS 2014 JA ENNUSTE VUODELLE 2030. 9.10.2014 Projektinumero: 304788. WSP Finland Oy. Kannen kuvat: Kokkolan kaupunki KOKKOLANKAUPUNGINMELUSELVITYS214 JAENNUSTEVUODELLE23 9.1.214 Projektinumero: 34788 Kannen kuvat: Kokkolan kaupunki WSP Finland Oy Kokkolankaupunginmeluselvitys214 jaennustevuodelle23 IlkkaNiskanen,TuukkaLyly,SirpaLappalainenjaIlkkaRekola

Lisätiedot

Vt 18 / 23, Keuruuntien meluntorjunnan suunnittelu, Jyväskylä

Vt 18 / 23, Keuruuntien meluntorjunnan suunnittelu, Jyväskylä Vt 18 / 23, Keuruuntien meluntorjunnan suunnittelu, Jyväskylä Meluselvitys C Yhdyskuntatoimi / Tonttiosasto JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vt 18 / 23, Keuruuntien meluntorjunnan suunnittelu, Jyväskylä Meluselvitys

Lisätiedot

FCG Planeko Oy. Loimaan kaupunki KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA. Meluselvitys 137-C6985

FCG Planeko Oy. Loimaan kaupunki KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA. Meluselvitys 137-C6985 FCG Planeko Oy Loimaan kaupunki KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Meluselvitys 137-C6985 FCG Planeko Oy Selostus 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 LASKENNASSA KÄYTETYT LÄHTÖARVOT... 2 3 MELULASKENTA... 3 4 LASKENTATULOKSET

Lisätiedot

K A A V O I T U K S E N J A M O O T T O R I T I E N K A T T A M I S E N M E L U S E L V I T Y S

K A A V O I T U K S E N J A M O O T T O R I T I E N K A T T A M I S E N M E L U S E L V I T Y S HÄ M E E N L I N N A N Y D I N K E S K U S T A N L Ä N S I R E U N A N A S E M A - K A A V O I T U K S E N J A M O O T T O R I T I E N K A T T A M I S E N M E L U S E L V I T Y S R apo r tti 0 1 0 7 -C

Lisätiedot

Turun seudun rataympäristöselvitys. Vaihe 1 Nykytilan kartoitus. Vaihe 2 Toimenpideohjelma

Turun seudun rataympäristöselvitys. Vaihe 1 Nykytilan kartoitus. Vaihe 2 Toimenpideohjelma 2010 Turun seudun rataympäristöselvitys Vaihe 1 Nykytilan kartoitus Vaihe 2 Toimenpideohjelma Turun seudun rataympäristöselvitys Vaihe 1 Nykytilan kartoitus Vaihe 2 Toimenpideohjelma Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI. Meluntorjuntasuunnitelma

YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI. Meluntorjuntasuunnitelma YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI Meluntorjuntasuunnitelma Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111 Suunnittelu-

Lisätiedot

VALMISTELUVAIHEESTA SAADUT MIELIPITEET JA LAUSUNTO VASTINEINEEN. Valmisteluaineistoon sisältynyt vaihtoehto, josta mielipiteet ja lausunto on annettu:

VALMISTELUVAIHEESTA SAADUT MIELIPITEET JA LAUSUNTO VASTINEINEEN. Valmisteluaineistoon sisältynyt vaihtoehto, josta mielipiteet ja lausunto on annettu: 29.6.2015 LIITE 6 23-KELLONIEMI, FinnHEMS VALMISTELUVAIHEESTA SAADUT MIELIPITEET JA LAUSUNTO VASTINEINEEN Valmisteluaineisto annettiin kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 29.10.2014. Valmisteluaineisto

Lisätiedot

Tuulivoimakohteen melu-, välkevarjostusja näkyvyysmallinnukset

Tuulivoimakohteen melu-, välkevarjostusja näkyvyysmallinnukset Tuulivoimakohteen melu-, välkevarjostusja näkyvyysmallinnukset Lestijärvi, turbiiniryhmä 3 Erkki Heikkola, Mika Laitinen, Riku Suutari Numerola Oy Tulosten käyttö- ja jakeluoikeudet Tämä raportti on luottamuksellinen

Lisätiedot

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi TM VOIMA OY Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi Pajukosken, Kytölän, Saarenkylä-Vieskanjärven, Tuomiperän sekä Kukonahon tuulivoimapuistot FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

RAPORTTI METSÄHALLITUS LAATUMAA. Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan meluselvitys 16UEC0146 20.5.2015

RAPORTTI METSÄHALLITUS LAATUMAA. Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan meluselvitys 16UEC0146 20.5.2015 RAPORTTI 20.5.2015 METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan meluselvitys 16UEC0146 Sivu 2 (13) Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai

Lisätiedot

SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Seinäjoen kaupunki ja Ilmajoen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 31.3.2010 SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS SEINÄJOEN LENTOASEMA YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Tarkastus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI VARISSAAREN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS, EHDOTUSVAIHE 15.1.2015 / 22.5.2015. Vastaanottaja KEURUUN KAUPUNKI

KEURUUN KAUPUNKI VARISSAAREN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS, EHDOTUSVAIHE 15.1.2015 / 22.5.2015. Vastaanottaja KEURUUN KAUPUNKI Vastaanottaja Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS Päivämäärä 4.6.2014 / 15.1.2015 / 22.5.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KH 26.1.2015 17 KV 2.3.2015 4 KH 11.5.2015 138 / Kaavan osittainen voimaantulo VARISSAAREN

Lisätiedot

Talonrakentamisen akustiikka

Talonrakentamisen akustiikka Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennetekniikan laitos. Tutkimusraportti 137 Tampere University of Technology. Institute of Structural Engineering. Research Report 137 Mikko Kylliäinen Talonrakentamisen

Lisätiedot

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Eveliina Vahtera Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi TM VOIMA OY Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi Pajukosken, Kytölän, Saarenkylä-Vieskanjärven, Tuomiperän sekä Kukonahon tuulivoimapuistot FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI, EU-MELUSELVITYS. Tapio Lahti, Benoît Gouatarbès, Timo Markula

HELSINGIN KAUPUNKI, EU-MELUSELVITYS. Tapio Lahti, Benoît Gouatarbès, Timo Markula HELSINGIN KAUPUNKI, EU-MELUSELVITYS Tapio Lahti, Benoît Gouatarbès, Timo Markula Insinööritoimisto Akukon Oy Kornetintie 4 A, 00380 HELSINKI Tapio.Lahti@akukon.fi 1 JOHDANTO EU:n ympäristömeludirektiivi

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

NUMEROLA OY PL 126 (Piippukatu 11), 40101 Jyväskylä

NUMEROLA OY PL 126 (Piippukatu 11), 40101 Jyväskylä Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 TUULIVOIMAKOHTEEN YMPÄRISTÖSELVITYS: Tervalamminvuori Rautalampi, Suonenjoki Erkki Heikkola, Riku Suutari ja Mika Laitinen Numerola Oy 2 Esipuhe Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1 HANKKEEN KUVAUS JA SIJAINTI... 2 2 HANKEALUEEN YMPÄRISTÖ... 4 2.1 ALUEEN TIESTÖ... 4 2.2 ASUTUS JA ALUEEN MUUT TOIMINNOT... 4 2.3 KAAVATILANNE

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 2.6.2015 15/0135/1 1 (32) Diaarinumero 01052/14/4102 01075/14/4102 01080/14/4102 01084/14/4102 01087/14/4102 01094/14/4102 01096/14/4102 Asia Valitus

Lisätiedot

Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Isovuori - Orimattila

Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Isovuori - Orimattila LUOTTAMUKSELLINEN Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Isovuori - Orimattila Erkki Heikkola ja Riku Suutari Numerola Oy Projektiraportin nimi ja kirjoittajat Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys: Isovuori

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET

YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET Vastaanottaja Helsinkin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 18.8.2014 Viite 151001020 ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUS, ESPOO YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET ÄMMÄSSUON

Lisätiedot