TIELIIKENNEMELUSELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIELIIKENNEMELUSELVITYS"

Transkriptio

1 Ympäristömelu RaporttiPR3032Y01 Sivu1(16) Hämeenlinnankaupunki LeenaRoppola Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Turku TELKENNEMELUSELVTYS Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos Raportinvakuudeksi JaniKankare Toimitusjohtaja,FM HELSNK Porvoonkatu9A 00510HELSNK puh TURKU Rautakatu5A 20520TURKU puh

2 Tieliikennemeluselvitys Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos Sisällysluettelo Yleistä...4 Kohdejasenympäristö...4 Melutasonohjearvot Ulkoalueet Sisätilat...7 Melutasojenlaskenta Laskentamenetelmät Maastomallijarakennukset Liikennetiedot...8 Laskentatulokset Nykytilanneja0+tilanne Varmentavatmelumittaukset Ennustetilanne LuonnosB LuonnosG Lisävaihtoehto Lisävaihtoehto Oppilaitostenulkoalueet Visamäentienjasenliittymienparantaminen Asemakaavanvaikutuksetmuunympäristönmelutasoihin...11 Julkisivujenääneneristävyysvaatimukset...12 Parvekkeidenlasitusvaatimukset...13 Tulostentarkastelu...15 Lisätietoa...15 Kirjallisuus TieliikenteenaiheuttamapäiväajankeskiäänitasoL Aeq,722 (liite1a)jayöajankeskiäänitaso L Aeq,227 (liite1b)nykytilanteessa. TieliikenteenaiheuttamapäiväajankeskiäänitasoL Aeq,722 (liite2a)jayöajankeskiäänitaso L Aeq,227 (liite2b)nykyisellämaankäytölläjavuoden2035ennusteliikenteellä. TieliikenteenaiheuttamapäiväajankeskiäänitasoL Aeq,722 (liite3.1a)jayöajankeskiäänitaso L Aeq,227 (liite3.1b)ennustetilanteessavuonna2018luonnoksenbmukaisellamaankäytöllä. Suunniteltumaankäyttöonosittaintoteutunut. TieliikenteenaiheuttamapäiväajankeskiäänitasoL Aeq,722 (liite3.2a)jayöajankeskiäänitaso L Aeq,227 (liite3.2b)ennustetilanteessavuonna2035luonnoksenbmukaisellamaankäytöllä. Suunniteltumaankäyttöonkokonaantoteutunut. TieliikenteenaiheuttamapäiväajankeskiäänitasoL Aeq,722 (liite3.3a)jayöajankeskiäänitaso L Aeq,227 (liite3.3b)ennustetilanteessavuonna2035luonnoksenbmukaisellamaankäytöllä. Lahdensivuntienjarakennustenväliinonsijoitettu3mmeluvalli. 2

3 Tieliikennemeluselvitys Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos TieliikenteenaiheuttamapäiväajankeskiäänitasoL Aeq,722 (liite4.1a)jayöajankeskiäänitaso L Aeq,227 (liite4.1b)ennustetilanteessavuonna2018luonnoksengmukaisellamaankäytöllä. Suunniteltumaankäyttöonosittaintoteutunut. TieliikenteenaiheuttamapäiväajankeskiäänitasoL Aeq,722 (liite4.2a)jayöajankeskiäänitaso L Aeq,227 (liite4.2b)ennustetilanteessavuonna2035luonnoksengmukaisellamaankäytöllä. Suunniteltumaankäyttöonkokonaantoteutunut. TieliikenteenaiheuttamapäiväajankeskiäänitasoL Aeq,722 (liite4.3a)jayöajankeskiäänitaso L Aeq,227 (liite4.3b)ennustetilanteessavuonna2035luonnoksengmukaisellamaankäytöllä. Yhdenkerrostalonpihaalueetonsuojattumelultameluaidalla. TieliikenteenaiheuttamapäiväajankeskiäänitasoL Aeq,722 (liite5.1a)jayöajankeskiäänitaso L Aeq,227 (liite5.1b)ennustetilanteessavuonna2018lisävaihtoehdon1mukaisellamaankäy töllä.suunniteltumaankäyttöonosittaintoteutunut. TieliikenteenaiheuttamapäiväajankeskiäänitasoL Aeq,722 (liite5.2a)jayöajankeskiäänitaso L Aeq,227 (liite5.2b)ennustetilanteessavuonna2035lisävaihtoehdon1mukaisellamaankäy töllä.suunniteltumaankäyttöonkokonaantoteutunut. TieliikenteenaiheuttamapäiväajankeskiäänitasoL Aeq,722 (liite6.1a)jayöajankeskiäänitaso L Aeq,227 (liite6.1b)ennustetilanteessavuonna2018lisävaihtoehdon2mukaisellamaankäy töllä.suunniteltumaankäyttöonosittaintoteutunut. TieliikenteenaiheuttamapäiväajankeskiäänitasoL Aeq,722 (liite6.2a)jayöajankeskiäänitaso L Aeq,227 (liite6.2b)ennustetilanteessavuonna2035lisävaihtoehdon2mukaisellamaankäy töllä.suunniteltumaankäyttöonkokonaantoteutunut. Asuinrakennustenjulkisivujenääneneristävyysvaatimuksettieliikennemeluavastaaneritar kasteluvaihtoehdoissa. Hamk:nrakennustenjulkisivujenääneneristävyysvaatimuksettieliikennemeluavastaan. Kerrostalojenparvekelasitustenääneneristävyysvaatimukset(äänitasoerovaatimukset)päi väajanohjearvon55db(a)saavuttamiseksi. Liikennemelumittaustensuorittaminen,tehdythavainnotjamittaustentulokset. 3

4 Tieliikennemeluselvitys Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos 1 YLESTÄ Tässäselvityksessäontarkasteltutieliikenteenaiheuttamaamelutasoajasenvaikutuksiasuunnitellun asemakaavanjaasemakaavamuutoksenalueellahämeenlinnassa.alueelleonsuunnitelturakennettavan mm.kerrosjarivitalojenasuinaluejasenyhteyteenkauppasekäoppilaitosjaliiketiloja.selvityksessäon tarkasteltu melutasoja laskennallisesti nykytilanteessa sekä ennustetilanteessa vuosina 2018 ja Lisäksiselvityksessäonmääritettymeluntorjunnantarve,parvekkeisiinkohdistuvatäänitasotjajulkisivu jenääneneristävyysvaatimukset. Melumallinnuksentulostenvarmentamiseksijanykyisenmeluntorjunnantoiminnantoteamiseksialueel lasuoritettiinmelumittausviidessämittauspisteessä. SelvitysontehtylaskennallisestimallintaenohjelmallaDatakustikCadna4.4käyttäenyhteispohjoismaista tieliikennemelumallia[1].laskentatuloksiaonverrattuvaltioneuvostonpäätöksessä993/1992[2]esitet tyihinympäristömelunohjearvoihin. SelvityksenovattehneetToniHägerthjaJaniKankare. 2 KOHDEJASENYMPÄRSTÖ TarkasteltavaaluesijaitseeHämeenlinnaneteläosassa.Alueensijaintikartallaonesitettykuvassa1. Kuva1. Tarkasteltavanalueensijainti(rajauseioletarkka). 4

5 Tieliikennemeluselvitys Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos Tarkasteltavallaalueellasijaitseenykytilanteessapysäköintialuejamuuosaalueestaonpeltoaluetta. AlueeneteläpuolellasijaitseeHämeenammattikorkeakoulun(Hamk)tiloja.Alueenlänsi,pohjoisjaitä puolellasijaitseeasuinalueita.kohteenlänsipuolellakulkeevaltatie3sekälahdensivuntie. Asemakaavallaalueelleontarkoitusosoittaapääosinopiskelijaasumista.Lisäksialueelleonsuunniteltu rakennettavan päivittäistavarakauppa ja polttoaineen kylmäasema. Alueen eteläosassa varaudutaan Hamk:n tilojen laajentumiseen. Meluselvityksessä on tarkasteltu massoitteluluonnoksia B ja G, joissa kokonykyisenpellonalueonsuunniteltuasuinalueeksi.lisäksiontarkasteltuluonnokseenbpohjautuvia lisävaihtoehtoja,joissaosavaltatienläheisyyteensuunnitellustaasuinrakentamisestajätetääntoteutta mattatainiidentilallerakennetaanvähemmänmelulleherkkiärakennuksia,kutenesimerkiksitoimisto rakennuksia.kyseisistätarkasteluvaihtoehdoistaonkäytettytässäselvityksessänimitystä lisävaihtoehto 1 ja lisävaihtoehto2.kohteenluonnoksenbmukainensuunniteltumaankäyttöonesitettykuvassa2. Kuva2. KohteenluonnoksenBmukainensuunniteltumaankäyttö(Hämeenlinnankaupunki ). 5

6 Tieliikennemeluselvitys Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos Alueenrakentamisenonarvioitutoteutuvanvaiheittainjamelutasojatarkastellaanluonnostenosalta kahdessatoteutumisvaiheessa.vuoden2018tarkastelutilanteessaalueelleonrakennettukaikkiasuinra kennukset,päivittäistavarakauppajaosahamk:nlaajennuksesta.toteutunuthamk:nlaajennussijaitsee Visamäentienkaakkoispuolellakuvan2alueenulkopuolella.Vuoden2018tarkastelutilanteessakuvassa2 näkyväthamk:nrakennuksiajannoparkintilojaeiolevielärakennettu.lisäksimelutasojatarkastellaan vuoden2035tilanteessa,jossaalueenmaankäytönsuunnitelmienonarvioitutoteutuneenkokonaisuu dessaan. TarkastelualueeneteläpuolelleVisamäentienkaakkoispuolelleonalustavastisuunniteltuHamk:nmahdol lisialisätiloja,jotkanäkyvätkuvan2alareunassa.kyseisenalueenmelutasojajavaikutuksiaeioletarkas teltutässäselvityksessä,sillähankkeenaikataulustaeioletarkkaatietoa. 3 MELUTASONOHJEARVOT 3.1 Ulkoalueet Lähinnäkaavoituksenjamaankäytönkannaltakäytettävätohjearvotonannettuvaltioneuvostonpäätök sessä993/1992.taulukossa1onesitettypäätöksensisältämätohjearvotulkonahavaittavalleympäris tömelulle.päätöstäsovelletaanmeluhaittojenehkäisemiseksijaympäristönviihtyisyydenturvaamiseksi maankäytön,liikenteenjarakentamisensuunnittelussasekärakentamisenlupamenettelyssä. Päätöksessäohjearvotonannettupäiväajanklo7 22jayöajanklo22 7ekvivalenttielikeskiäänitasoina. Päätöksessäeioleesitettyohjearvojahetkittäisillemaksimiäänitasoille. Päätöstäeisovelletakatujaliikennealueillaeikämelusuojaalueiksitarkoitetuillaalueilla. Taulukko1. OhjearvotkeskiäänitasolleL Aeq ulkona Alueenkäyttötarkoitus Asumiseenkäytettävätalueet,virkistysalueet taajamissajataajamienvälittömässäläheisyydessä Klo dB(A) 1 KeskiäänitasoL Aeq Klo dB(A) 1,2 Hoitotaioppilaitoksiapalvelevatalueet 55dB(A) 50dB(A) 3 Lomaasumiseenkäytettävätalueet,leirintäalueet, taajamienulkopuolellaolevatvirkistysalueetja luonnonsuojelualueet 45dB(A) 40dB(A) 4 1 Lomaasumiseenkäytettävilläalueillataajamassavoidaansoveltaanäitäohjearvoja. 2 Uusillaalueillayöohjearvoon45dB(A). 3 Oppilaitoksiapalvelevillaalueillaeisovelletayöohjearvoa. 4 Yöohjearvoaeisovelletasellaisillaluonnonsuojelualueilla,joitaeiyleisestikäytetäoleskeluuntailuonnonhavainnointiinyöllä. Lisäksipäätöksessäonmaininta,ettäjosmeluonluonteeltaaniskumaistataikapeakaistaista,mittaustai laskentatulokseenlisätään5dbennensenvertaamistaedellämainittuihinohjearvoihin.tulokseentehtä välisäysjohtuusiitä,ettäiskumaisuusja/taikapeakaistaisuuslisäämelunhäiritsevyyttä. Tieliikenteenaiheuttamamelueiolenormaalistiimpulssimaistataikapeakaistaista.Näinollenviiden desibelinlisäystäeioletarpeentehdä. 6

7 Tieliikennemeluselvitys Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos 3.2 Sisätilat Valtioneuvostonpäätöksessä993/1992annetutohjearvotulkoasisätiloihinkantautuvastamelustaon esitettytaulukossa2.ohjearvotonannettuekvivalenttielikeskiäänitasoinajatarkastelujaksoonjaettu kahteenosaanelipäiväaikaanklo7 22jayöaikaanklo22 7. Taulukko2. OhjearvotkeskiäänitasolleL Aeq sisätiloissa Huoneenkäyttötarkoitus KeskiäänitasoL Aeq Klo7 22 Klo22 7 Asuin,potilasjamajoitushuoneet 35dB(A) 30dB(A) Opetusjakokoontumistilat 35dB(A) Liikejatoimistohuoneet 45dB(A) 4 MELUTASOJENLASKENTA 4.1 Laskentamenetelmät Mallinnus tehtiin laskentaohjelmalla Datakustik Cadna 4.4 käyttäen yhteispohjoismaista tie liikennemelumallia.laskentaohjelmassamaastomallivoidaansyöttääohjelmaankarttajapaikkatieto tiedostojakäyttäen,jolloinmaastomuodostuukolmiulotteisesti.ohjelmaanvoidaanantaalisäksisyöttö tietoinamm.laskentaalueenmaastopinnatjasuunnitellutmelusuojaukset. Laskennassakäytetäänlähtötietoinaliikennetietoja(määrätjaajonopeudet),joidenperusteellamäärite täänns.lähtömelutasot.lähtötasojenperusteellamääritetäänäänilähteenaiheuttamaäänenpainetaso tarkastelupisteissäerilaisetääntävaimentavatjavahvistavattekijäthuomioiden.tekijöinähuomioidaan mm.geometrinenleviäminen,estevaimennus,maavaimennusjaheijastukseterilaisistapinnoista. Laskentatuloksetvastaavatpitkänajanjaksonkeskiäänitasoa.Laskentatuloksenepävarmuusonsitäsuu rempi,mitäkauempanalähteestätarkastelupistesijaitsee. Taulukossa3onesitettylaskennassakäytetytlaskentaasetukset. Taulukko3. Laskentaasetukset Parametri Käytettyarvo Laskentaruudukonkoko 3x3 m 2 Melutasonlaskentaetäisyys(maks) Maanpinnanakustinenkovuus Rakennustenheijastus Heijastustenlukumäärä Pihaalueet2m maanpinnasta Julkisivutkerroksittain,kerroskorkeus3m 1200m Aluerakennustenalapuolella0(kova) Tienpinta0(kova) Muuympäristö1(pehmeä) Absorptiokerroin0,2(lähestäysinkova) 1 7

8 Tieliikennemeluselvitys Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos 4.2 Maastomallijarakennukset AlueenmaastomallinaonkäytettyHämeenlinnankaupunginkarttaa.Maastomalliaontäydennettytie alueidenosaltamaanmittauslaitoksen2mx2mkorkeuspisteaineistolla(n2000korkeusjärjestelmä). Suunnitellunasuinalueenmaastoonluonteeltaantasaistajaloivastiitäänpäinnousevaa.Ennustetilan teenosaltaalueonhuomioitunykyisenmaastonmuotojenmukaisesti,koskamaastonkorkeusasemanei olearvioitumuuttuvanmerkittävästi. Melukartoissarakennuksetonmerkittykäyttötarkoituksenmukaanseuraavasti: nykyisetasuinrakennuksetmustalla suunnitellutasuinrakennuksetruskealla suunnitelluttoimistojaliikerakennuksetturkoosilla muutrakennuksetharmaalla. MerkinnätperustuvatMaanmittauslaitoksenaineistoonjatilaajaltasaatuunaineistoon.Hamk:nopetusti lojasisältävätrakennuksetonmerkittymelukartoissaselitetekstillä Hamk/nnopark.Rakennustenkor keudet on arvioitu kerrosmäärien perusteella käyttäen kerroskorkeutena 3 m. Autokatosten ja piharakennustenkorkeutenaonkäytetty3m.hamk:insuunniteltujenrakennustenjatoimistorakennus tenkorkeutenaonkäytetty10mmaanpinnasta. 4.3 Liikennetiedot Tieliikenne Taulukossa4onesitettylaskennassakäytetytliikennetiedot.LiikennetiedotperustuvatHämeenlinnan kaupungintekemienliikennelaskentojentuloksiin,sitooy:nalueellelaatimaanliikenneselvitykseensekä Liikennevirastonlaatimaanvaltatien3liikenneselvitykseen(Ympäröivänmaankäytönkytkeminenmoot toritienliikennekäytävään,casevaltatie3,27/2013).ennustetilanteenliikennemäärätonannettuvuosille 2018ja2035.Laskennoissaonoletettu,että90%liikenteestätapahtuupäiväaikaan.Taulukossaesitetty KAVLtietokuvaakyseisentienkeskimääräistäarkivuorokausiliikennemäärää. Visamäentien, Lahdensivuntien, Helsingintien ja Vankanlähteen liikennemäärät perustuvat laskettui hin/arvioituihinillanhuipputunninklo liikennemääriinjaoletukseen,ettähuipputunninlii kennemääräon10%kokovuorokaudenliikennemäärästä. Visamäentielle on suunniteltu parannuksia. Visamäentien ja Lahdensivuntien/Helsingintien risteys on suunniteltuparannettavanjamuutettavankiertoliittymäksi.sitooy:nlaatimassaliikenneselvityksessäon tarkasteltukahtaerilaistaristeyksentoteuttamisvaihtoehtoa.lisäksivisamäentielleonsuunniteltupa rannushanke,jossauudentienlinjaustasiirretäännykyisenpellonsuuntaanjanykyinenvisamäentie muutetaankevyenliikenteenväyläksi.hankkeenaikataulustaeioletarkkojaarvioita.melulaskennaton laadittukäyttäenennustetilanteissavisamäentiennykyistälinjaustalukuunottamattakaavaalueenpoh joisreunaa,jossaliittymääonsiirrettynoin15mpohjoiseen. Valtatien3reunassakohteenalueellaonmeluaitatienkummallakinpuolella.Esteenkorkeusontienitä puolellakohteenkohdalla2mtienpinnastajakohteenpohjoisosanpohjoispuolellanoin3,5mtienpin nasta.tienlänsipuolellaesteenkorkeusonkohteenkohdalla3mtienpinnasta.meluesteetonhuomioitu melulaskennassajaniidensijainnitjakorkeudetonesitettymelukartoissa. 8

9 Tieliikennemeluselvitys Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos Taulukko4. Tieliikenteenliikennetiedotnykyjaennustetilanteessa Tie(osuus) KAVLnyky tilanteessa KAVLennusteti lanteessav KAVLennusteti lanteessav Raskaanliiken teenosuus[%] Nopeusrajoitus [km/h] Valtatie Valtatie Lahdensivuntie(tarkastelu alueenkohdalla) Lahdensivuntie(Visamäen tieltäpohjoiseen) Helsingintie Visamäentie(Lahdensivun tie Lehmustie) Visamäentie(Lehmustie Helsingintie) Vankanlähde Ramppi(valtatieltä10valta tielle3pohjoiseen) Raskaanliikenteennopeutenaonkäytettyajoneuvojensuurintasallittuanopeutta80km/h. 5 LASKENTATULOKSET Seuraavassaonesitettymelulaskennantuloksetpääkohdittain.Tarkempimelunleviäminenonesitetty melukarttaliitteissä. Ulkooleskelualueiden melutasojen tarkastelussa sovelletaan normaalisti uusille asuinalueillevaltioneuvostonpäätöksenohjearvojal Aeq,722 55dB(A)jaL Aeq,227 45dB(A).Vanhoille asuinalueillejatäydennysrakentamiskohteillesovelletaanyöajanohjearvoal Aeq,227 50dB(A). Tarkasteltavakohdesijaitseealueella,jolletieliikennemelupääseekulkeutumaankaukaajalaajaltaalu eeltajohtuenavoimestamaastostajavaltatiensuurestaajonopeudesta.sitenyöajan45db(a)äänitason saavuttaminenkokoalueellaonhyvinhaastavaajavaatiivaimennustoimenpiteinähyvinsuuriamelues teitä,jotkasaattavatheikentääalueenulkonäköäjatoiminnallisuutta.normaalistiulkoalueidenyöaikai nenkäyttöonvähäistäjaoleskelutapahtuupääosinsisätiloissa.näinollentuleeharkitavaihtoehtoa, jossaosallaaluettavoitaisiinulkoalueillasalliayöajanmelutason45db(a)ylitys,kunhanyöajankeskiääni tasoeiylitä50db(a)eikäpäiväajankeskiäänitasoylitä55db(a).sisätilojenyöajanäänitasoistatuleehuo lehtiariittävälläjulkisivunääneneristävyydellä. 5.1 Nykytilanneja0+tilanne Tieliikenteenaiheuttamamelutasonykytilanteessaonesitettyliitteiden1Aja1Bmelukartoissa.Lasken nassaonhuomioitualueennykyinenliikennejanykyinenmeluntorjuntavaltatiellä3.alueellaeisijaitse nykytilanteessamelulleherkkiäkohteitavaanseonrakentamatonta.melulaskennanperusteellamelua leviääalueelleenitenvaltatieltä3.muidenteidenjakatujenvaikutusonselvästipienempijarajautuuko. teidenvälittömäänläheisyyteen. Melutasonykyisellämaankäytölläjavuoden2035ennusteliikenteelläonesitettymelukarttaliitteissä2A ja2b.laskennanperusteellapäiväjayöajanmelutasotalueellakasvavatnoin1,5dbjohtuenvaltatien liikennemääränkasvusta.valtatienliikennemääränonarvioitukasvavan42%vuoteen2035mennessä. 9

10 Tieliikennemeluselvitys Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos Varmentavatmelumittaukset Kohteessasuoritettiinmelumallinnuksentuloksenvarmistamiseksijavaltatien3meluntorjunnantoimin nan varmistamiseksi melumittaus Ympäristöministeriön julkaiseman mittausohjeen Tieliikennemelun mittaaminen mukaisesti[3].mittaustulostenperusteellaselvästimerkittävinmelulähdeonvaltatie3. Nykytilanteessapäiväajankeskiäänitasoylittääohjearvon55dB(A)kokotarkasteltavallaalueella.Mitta ustuloksetvastaavathyvinnykytilanteenmelulaskennantulostajamelulaskennantuloksiavoidaansiten pitääluotettavina.mittaustensuorittaminenjatuloksetonesitettyyksityiskohtaisemminliitteessä Ennustetilanne Tieliikenteenaiheuttamaulkoalueidenmelutasoerimassoitteluvaihtoehdoillaonesitettymelukarttaliit teissä36.laskennassaonhuomioitualueensuunniteltumaankäyttökunkinmassoitteluluonnoksenpe rusteella.maastonkorkeusasemanaonkäytettyalueennykyistämaastoa,koskamaastoontasaistaeikä senoletetamuuttuvanmerkittävästi.laskennatonkunkinvaihtoehdonosaltatehtyerikseenvuosien 2018ja2035liikenneennusteilla.Alueenmelutasoonvuonna2035keskimäärinnoindesibelinvuoden 2018melutasoasuurempijohtuenvaltatien3liikennemääränkasvusta. Alueenmelutasonkannaltamerkittävinlähdeonennustetilanteessavaltatie3meluesteistähuolimatta. Valtatientasausonmuutamiametrejäsuunnittelualueenmaanpinnantasoaylempänä.Melutasoonsuu rimmillaanlähellävaltatietä.valtatienmelunleviämiseenalueeneriosiinvaikuttaaoleellisestimassoitte lussatienläheisyyteensuunnitellunrakennusmassanmuoto,yhtenäisyysjakorkeus.muidenteidenja katujenvaikutusmelutasoononpienempijaserajoittuupääosinko.teidenvälittömäänläheisyyteen LuonnosB LuonnoksessaBlähimpänävaltatietäsijaitsevatrakennuksetonsuunniteltu1ja2kerroksisiksirivitaloik si.laskennanperusteellaesitettymassoittelueimuodostariittävänhyvinsuojaavaarakennusmassaa, vaanmelupääseeleviämäänrakennustensisäpihoillejaalueenkeskiosiinrivitalojenylijarakennusten väleistä. Vuoden2018javuoden2035ennustetilanteissamelutasoylittääpäiväajanohjearvonrivitalojensisäpi hallasekäosallakaarikadunitäpuolellesuunniteltujenomakotitalojenpihoja.alueenmelultasuojaami sen eri mahdollisuuksia tarkasteltiin melulaskennalla selvityksen tekemisen yhteydessä. Laskennan perusteellarakennustenvälisetmeluaidattairakennustenjalahdensivuntienvälisellealueellesijoitetta vameluvalli(esitettyliitteessä3.3aja3.3b)eivätoleellisestiparannamelutilannettapihaalueilla,koska valtatiesijaitseemuutamiametrejäasuinrakennustenmaantasonyläpuolella.sitenmelupääseekulkeu tumaan esteiden yli ja matalien meluesteiden vaikutus jää pieneksi. Tehokkain tapa parantaa piha alueidenmelutasoaontoteuttaalänsireunanrakennuksetkorkeampina. Pohjoisosankaksikerroksistenrivitalojen,opiskelijatalojenja4kerroksisten rivitalojensisäpihaalueilla melutasoalittaapäiväjayöajanohjearvot LuonnosG LuonnoksenGtapauksessalähimpänävaltatietäsijaitsevatrakennuksetonsuunniteltu4kerroksisiksi, jolloinniidensuojausvaikutusalueenitäpuoleisenosankannaltaonhyvä.laskentatulostenperusteella ennustetilanteessavuonna2018javuonna2035päiväajankeskiäänitasoalittaaohjearvotkaikkienalueen asuinrakennusten pihaalueilla lukuun ottamatta Lahdensivuntien reunan eteläisimpien kerrostalojen pihaa,jollaohjearvoylittyynoin1 3dB(A).Ylitysaiheutuuvaltatien3melusta,jokapääseekulkeutu maanpihaalueelleeteläsuunnasta.kokoasuinrakennustenalueellayöajanmelutasoonalle50db(a)ja suurellaosallaaluetta45db(a). 10

11 Tieliikennemeluselvitys Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos Tontin,jollaohjearvoylittyy,pihaalueenmelutilannettavoidaanparantaatekemälläko.tontinautoka toksistamahdollisimmankorkeita(laskennassakorkeutenaonkäytetty3m)jarakentamallakerrostalon jaautokatoksenväliinmeluaita Lisävaihtoehto1 Lisävaihtoehdossa1lähimpänävaltatietä3sijaitsevatasuinrakennuksetjätettäisiintoteuttamatta,jolloin suurimmanmelutasonalueelleeisijoittuisipihaalueita.tarkasteltumassoitteluvastaamuutenluonnok senbtilannettalukuunottamattaomakotitalotontteja,joidentilalleonsijoitettu2kerroksisiarivitaloja. Laskentatulostenperusteellavuoden2018ja2035ennustetilanteessamelutasoalittaaohjearvotpää osalla kaikkien asuinrakennusten pihaalueita. Melutaso on suurimmillaan alueen keskiosan 2 kerroksistenrivitalojenpihaalueilla,muttamyösniilläohjearvoalittuurakennustensuojanpuolella.piha alueidenmelutasoavoidaantarvittaessapienentääko.rakennustenosaltaesimerkiksisopivallapihara kennustentaiautokatostensijoittelulla Lisävaihtoehto2 Lisävaihtoehdossa2lähimpänävaltatietäsijaitsevillealueilleonsijoitettuvähemmänmelulle herkkiä rakennuksia,jotkavoivatsisältääesimerkiksitoimistojaliiketiloja.rakennustenkorkeutenaonkäytetty laskennassa10m.muiltaosinvaihtoehtovastaalisävaihtoehdon1tilannetta. Lähimmäksi valtatietä sijoitetut rakennukset toimivat meluesteinä ja suojaavat asuinaluetta valtatien melulta.laskentatulostenperusteellavuosien2018ja2035ennustetilanteissamelutasoalittaaohjearvot pääosallakaikkienasuinrakennustenpihaalueita.melutasotpihaalueillaovathiemanpienempiäkuin lisävaihtoehdon1tapauksessajohtuensuojaavistarakennuksista. 5.3 Oppilaitostenulkoalueet SaatujentietojenmukaanalueellesijoitettavatHamk:noppilaitoksetovataikuisilleopiskelijoillesuunnat tujatiloja,eikäniidenyhteyteensijoitetavarsinaisiaulkooleskelualueitaeikäniidenympäristöolemelul le herkkää aluetta. Mikäli joitakin ulkooleskelualueita halutaan kuitenkin tehdä, ne voidaan suojata melultasijoittamallanealueenniihinosiin,joissamelukartoissapäiväajankeskiäänitasoalittaa55db(a). 5.4 Visamäentienjasenliittymienparantaminen LaskentatulostenperusteellaVisamäentienliikenteenmelunvaikutusonmuihinmelulähteisiinnähden vähäinen.myösko.tienraskaanliikenteenmääräonpieni.näinollentiensiirtäminennykyisenpellon suuntaanlähemmässuunniteltujaasuinrakennuksiaeioleellisestilisäämelutasoaasuinrakennustenpi hoilla.tienvarrenrakennustenjulkisivuihinkohdistuvatmelutasotovatvisamäentienpuolellaniinpieniä, etteitiensiirtäminenaiheutarakennustenjulkisivuillelisävaatimuksia.myöskäänkiertoliittymänraken tamisellaeioleoleellistavaikutustaympäristönmelutasoihinjaliittymäntoteuttamisvaihtoehtovoidaan valitamelunnäkökulmastakatsottunavapaasti. 5.5 Asemakaavanvaikutuksetmuunympäristönmelutasoihin Visamäenkadunliikennekasvaasuunnitellunmaankäytöntoteutuessajonkinverran.Visamäentienlii kennemäärätovatkuitenkinniinpieniä,ettäko.tienvaikutusäänitasoonympäristönvanhoillaasuinra kennuksillaonvähäinen.alueenmaankäytöntoteutumisellaeiolemerkittäväävaikutustavaltatien3 liikenteeseen. 11

12 Tieliikennemeluselvitys Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos Suunnitellun rakennusmassan toteutuessa rakennukset vaimentavat melun leviämistä valtatieltä itää päin.näinollensuunnitellutrakennuksettoimivatmeluesteenäjaäänitasoennustetilanteessakaava alueenitäpuolisillavanhoillaasuinrakennuksillaonsuunnitellunmaankäytöntapauksessapienempikuin seolisi,josaluesäilytettäisiinpeltona. 6 JULKSUJENÄÄNENERSTÄVYYSVAATMUKSET Julkisivunääneneristävyysvaatimuslasketaanjulkisivuunkohdistuvantieliikenteenkeskiäänitasonjasisäl lä sallitun keskiäänitason erotuksena (valitaan suurin arvo). Laskennassa on käytetty sallittuna sisä äänitasonataulukossa2esitettyjäohjearvoja.lasketutääneneristävyysvaatimuksetsisältävätvarmuus varan2 3dB.Laskennassaonkäytettymitoittavanaliikenteenävuoden2035ennusteliikennettä. Julkisivunkokonaisääneneristävyysvaatimuseiolesamaasiakuinyksittäistenrakennusosien,kutenikku noiden,ääneneristävyys.yksittäistenrakennusosieneristävyydet(jottakokonaisääneneristävyysvaatimus täyttyy)mitoitetaantapauskohtaisestihuomioidenmm.erilaistenrakennusosienpintaalojenkeskinäi nensuhde. Julkisivunääneneristävyysvaatimusvoidaanmääräyksissäesittääesimerkiksiseuraavasti:Rakennuksen ulkoseinien,ikkunoidenjamuidenrakenteidentuleeollasellaisia,ettäliikenteenaiheuttamanmelutason erotusulkojasisätilojenvälilläonvähintäänxdb. Asuinrakennukset Julkisivujenääneneristävyysvaatimuksettieliikennemeluavastaankaikissatarkasteluvaihtoehdoissaon esitettyliitteessä7. Laskennan perusteella julkisivujen ääneneristävyysvaatimus on kaikissa tarkasteluvaihtoehdoissa pää osallaalueenrakennuksiakaikillajulkisivuillaalle25db.tämänsuuruinenvaatimusluokitellaanalhaiseksi jasetäyttyynormaalillajulkisivurakentamisella. LuonnoksenBjaGtapauksessalähellävaltatietä3sijaitsevillarakennuksillajulkisivuihinkohdistuvatkes kiäänitasotovatsuurempiajasitenmyösjulkisivujenääneneristävyysvaatimuksetovatsuurempia.eten kin luonnoksen G tapauksessa 4kerroksisten kerrostalojen ylimpien kahden kerroksen julkisivuihin valtatienmelupääseekulkeutumaanmeluaidanylijasitenkohdistuvaäänitasoonniinsuuri,ettäviih tyisiensisäääniolosuhteidensaavuttaminensaattaaedellyttääjulkisivultaeritysrakenteita;esim.kaksois julkisivua.lisäksiasuinhuoneidensijoitteluuntuleekiinnittäähuomioita,jottamakuuhuoneetvoidaan sijoittaarakennuksenhiljaisellesivulle. Lisävaihtoehtojen 1 ja 2 tapauksessa asuinrakennusten julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset ovat suurimmillaansuuruudeltaan30 32dB.Tämänsuuruinenvaatimusluokitellaannormaaliksijasetäyttyy yleensänormaalillajulkisivurakentamisella. Taulukossa5onesitettyääneneristävyysvaatimuksienvaikutuksiarakentamiseen[4]. 12

13 Tieliikennemeluselvitys Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos Taulukko5. Ääneneristävyysvaatimustenvaikutusasuinrakentamiseen Ääneneristävyys vaatimus 25dB 30dB 35dB 40dB Vaatimuksen taso Normaali/ alhainen Normaali Keskikorkea Korkea Toimenpiteetjasuosituksetrakentamisessa Toteutuunormaalillajulkisivurakentamisella. Toteutuunormaalillajulkisivurakentamisellaelleiikkunoidenjaparvekeovien pintaalasuhdelattiapintaalaanolesuuri.asuinhuoneidensijoittelullaeiole väliä. Kevytrakenteisissarakennuksissaikkunoiltajaparvekeoviltavaaditaannor maaliakorkeampaaääneneristyskykyä.asuinhuoneitavoidaansijoittaamelu lähteenpuolelle. Ulkoseinärakenteiltavaaditaanhyvääääneneristävyyttäjaikkunoiltasekä ikkunaoviltavaaditaanerikoisratkaisuja.asuinhuoneetsuositellaansijoitetta vansuojanpuolelle.melulähteenpuolellevoidaansijoittaans.toisarvoisia tiloja. Toimistorakennukset Hamk:ntilojenläheisyyteensuunniteltujenjalisätarkasteluvaihtoehdossa2valtatien3läheisyyteensijoi tettavientoimistojaliikerakennustenjulkisivuilletuleeesittääääneneristävyysmääräys.toimistotilojen sisääänitason valtioneuvoston päätöksen ohjearvo on L Aeq, db(a), mutta hyvien sisä ääniolosuhteiden saavuttamiseksi keskiäänitason tavoitearvona sisätiloissa voidaan pitääl Aeq,722 = 40 db(a)(asuinhuoneistonohjearvo35db(a)).sisääänitason40dbsaavuttamiseksijulkisivujenääneneris tävyysonrakennuksillasuuruudeltaan28 32dB.Sisääänitason45dBsaavuttamiseksiääneneristävyys vaatimuksetolisivatviisidesibeliäpienemmät. Hamk:nrakennukset Hamk:nsuunniteltujenrakennustentiloihinsijoitetaanopetukseenkäytettäviätiloja.Lisäksilähemmäs Lahdensivuntietäsijoitetaanliiketilojasisältäviärakennuksia.Rakennustenjulkisivujenääneneristävyys vaatimuksetonesitettyliitteessä8.julkisivujenääneneristävyydetovatrakennuksillasuurimmillaan32 db.tämänsuuruinenvaatimusluokitellaannormaaliksi. VankanlähteentienvarteensuunniteltujenHamk:nlaajennusosienjulkisivujenääneneristävyysvaatimuk siaeiolemääritettytässäselvityksessä.kyseistenrakennustenjulkisivujenvaatimuksettuleemäärittää, kunalueensuunnitelmatovattarkentuneet. 7 PARVEKKEDENLASTUSVAATMUKSET Parvekkeidenkäyttökelpoisuudensaavuttamiseksiparvekelasituksentarvejaääneneristävyydenmitoit taminenonlaadittuniin,ettäparvekkeellasaavutetaanvaltioneuvostonpäätöksenulkoalueidenpäivä ajan ohjearvon 55 db(a). Tällöin myös yöajan keskiäänitaso alittaa normaalisti ohjearvon 50 db(a). Parvekelasitustenääneneristävyysvaatimukseteritarkasteluvaihtoehdoissaonesitettyliitteessä9.Esitet tyeristävyyslukukuvaaparvekkeeseenkohdistuvanpäiväajankeskiäänitasonjaohjearvonvälistäeroa (äänitasoero). Parvekkeidenlasitustarvettaontarkasteltuainoastaanniidenrakennustenosalta,joidenkerroslukuon suurempikuinkaksi,koskarivitaloillaonnormaalistiensimmäisessäkerroksessamelultasuojattuoma piha,eikämahdollistaparvekettasitenoletarpeensuojatamelulta. 13

14 Tieliikennemeluselvitys Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos Laskennanperusteellaosallasuunnitelluistakerrostaloistaparvekkeettuleelasittaa,jottapäiväajanoh jearvosaavutetaan.laskennanperusteellaasuinalueeneteläreunaansuunnitelluilla4kerroksisillaker rostaloilla parvekelasitusten äänenvaimennustarve on pääosalla parvekkeista enimmillään 7 8 db. Tämänsuuruinenvaimennussaavutetaanyleensäraollisellaparvekelasituksella. Parvekkeilla,joillavaatimusonsuuruudeltaan9 10dB,vaaditaanlasitukseltanormaaliaparempaaää neneristävyyttä.riittävävaimennussaavutetaanesimerkiksitiivistetyllälasituksellataiasentamallapar vekkeilleääntäabsorpoivaamateriaalia. LuonnoksenGtapauksessalähimpänävaltatietä3sijaitsevillarakennuksillaparvekelasitustenääneneris tävyysvaatimusonsuurimmillaan13 14dB.Tämänsuuruistenvaatimustensaavuttaminenvaatiiparve kelasitukseltaerityisratkaisuja,joidenrakenneriippuumm.parvekkeenkoosta.parvekeratkaisunosalta tuleekuitenkinluonnoksengtapauksessahuomioida,ettälasitettujenparvekkeidenrakentaminenvä hentääparvekkeidentakanasijaitseviinhuoneistoihinkulkeutuvaamelua.näinollen,mikäliluonnoksen Gvaihtoehtoonpäädytään,voiparvekkeidenrakentaminentullakyseeseensisämeluntorjuntakeinona, vaikkaitseparvekkeellatavoitearvoaeisaavutettaisikaan. Taulukko6. Äänitasoerovaatimus ja vaatimuksen täyttävä ratkaisu. Parvekekaiteiden on oletettu olevan4+4mmlaminoituakaidelasia,betoniataijokinmuuäänellisestivastaavarakenne.tiedotperus tuvatlasinvalmistajienilmoittamiintietoihinsekäakustisenvaimennusmateriaalinvaikutuksenlaskennal liseenarviointiin. Äänitasoerovaatimus Meluntorjuntaratkaisu 0dB/julkisivulleeiole esitettyvaatimusta 1 7dB 8 10dB 11 12dB 11 12dB Parvekelasituseioletarpeellinen Raollinen6mmparvekelasitus Raollinen10mmparvekelasitus 10mmparvekelasitus+tiivistyslistat(tuuletusonhoidettavaainakinyhdeltäparvek keensivultataijotenkinmuuten) Raollinen10mmparvekelasitus+parvekkeenkattoon50mmmineraalivillaa 1.Akus tointimateriaaliatuleeasentaa70%parvekkeenkattopintaalasta.materiaalivoidaan peittäärimoituksella,jonkapeittoprosenttivoiollakorkeintaan70%. 10mmparvekelasitus+tiivistyslistat+parvekkeenkattoon50mmmineraalivillaa 1. Akustointimateriaaliatuleeasentaa70%parvekkeenkattopintaalasta.Materiaali 13 14dB voidaanpeittäärimoituksella,jonkapeittoprosenttivoiollakorkeintaan70%. (tuuletusonhoidettavaainakinyhdeltäparvekkeensivultataijotenkinmuuten) 1 Materiaalintuleeollaulkoolosuhteisiinsoveltuvaajapölyämätöntä(mineraalivillanvaihtoehtoonesim.EwonaAcustica). 14

15 Tieliikennemeluselvitys Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos 8 TULOSTENTARKASTELU Tarkasteltavakohteenalueellamelutasoylittäänykytilanteessaulkoalueidenohjearvot.Meluleviääalu eellepääosinlänsisuunnastavaltatieltä3.valtatienliikennemääränonarvioitukasvavanvuoteen2035 mennessä42%nykyiseenverrattuna,mistäjohtuenmelutasonouseenoin1,5db.visamäentienjamui denpienempienteidenvaikutusmelutasoononennustetilanteessakinvähäinen,vaikkaliikennemäärät lisääntyvätjonkinverran.visamäentienlinjauksensiirtämiselläjaliittymienparantamisellaeioleoleellis tavaikutustaympäristönmelutasoon. Melunkannaltahaasteellisinalueonvaltatien3puoleinenreuna,jollameluaoneniten.LuonnoksenB tapauksessamatalatrakennuksetsuojaavathuonostipihaalueitajaohjearvotylittyvätpihaalueilla.me luntorjunnanparantamienmeluvallillataiaidoillaonhaasteellistajohtuenvaltatienkorkeastakorkeus asemasta.luonnoksengtapauksessakerrostalorakennuksetsuojaavattehokkaastipihaalueitamelulta, mutta ylimpien kerrosten julkisivuihin kohdistuu suuri melutaso, minkä seurauksena julkisivujen ää neneristävyysvaatimuksetmuodostuvatkorkeiksi. Lisävaihtoehtojen1ja2tapauksessavaltatienpuoleinenaluejätettäisiinkokonaanrakentamattataialu eillesijoitettaisiinasuinrakentamisensijaanvähemmänmelulleherkkiärakennuksia.tällöinmelulleherk kiä pihaalueita ei sijoittuisi alueen länsiosaan. Lisävaihtoehtojen tapauksessa ohjearvot täyttyvät pääosallaasuinalueidenulkooleskelualueita.toimistorakennuksetvähentäisivätalueenitäosanasuinra kennuksillekulkeutuvaaliikennemeluajonkinverran.toimistorakennustenjulkisivujenääneneristävyys vaatimuksetolisivatsuuruudeltaanalle30db. Asuinrakennustenjulkisivujenääneneristävyysvaatimuksetovatsuurellaosallaaluettaalle25dB,mikä täyttyynormaalillajulkisivurakentamisella.suurimmillaanjulkisivujenvaatimuksetovatsuuruudeltaan 30 32dBlukuunottamattaluonnoksenGitäreunanrakennuksia,joillavaatimusonylimmilläkahdella kerroksella38db.ääneneristävyysvaatimus32dbluokitellaannormaaliksi,eikäsenormaalistiaiheuta erityisratkaisujakerrostalojarivitalorakentamisessa.vaatimus38dbluokitellaankorkeaksijasensaa vuttaminenedellyttääääneneristävyydeltäänhyvienrakenteidenjaikkunoidenkäyttämistä.esimerkiksi kevytrakenteisetseinärakenteeteivätnormaalistiolemahdollisiajulkisivunääneneristävyysvaatimuksen ollessa38db. Osaasuinrakennustenparvekkeistasuositellaanlasittavan,jottaniilläsaavutetaanulkoalueidenpäiväajan ohjearvo55db(a).lasitusteneristävyysvaatimusonpääosallaaluettasuurimmillaan7 8dB,jokasaavu tetaanyleensäraollisellalasituksella.parvekelasitustenvaatimuksettuleetarkentaa,kunsuunnitelmat ovattarkentuneet. MikäliHamk:nrakennustenyhteyteenhalutaansijoittaaulkooleskelualueita,nesuositellaansijoitetta vanrakennustensuojaanalueille,joillapäiväajanohjearvoalittaa55db(a).rakennustenosaltatulee huolehtiariittävästäjulkisivujenääneneristävyydestä,jottasisätiloissasaavutetaanriittävänhyvätääni olosuhteet. 9 LSÄTETOA JaniKankare ToniHägerth PromethorOy PromethorOy puh puh

16 Tieliikennemeluselvitys Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos 10 KRJALLSUUS 1. NielsenH.Letal.,Roadtrafficnoise.Nordicpredictionmethod.TemaNord1996:525.Århus s.+liitt.36s. 2. Ympäristöministeriö.Valtioneuvostonpäätösmelutasonohjearvoista993/ Ympäristöministeriö.Ympäristöopas15/1996,Tieliikennemelunmittaaminen, RakennusteollisuusRTjaBetonikeskusry.Asuinrakennustenäänitekniikantäydentäväsuunnitte luohje

17 A Nykyinen maankäyttö ja liikenne. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22.

18 B Nykyinen maankäyttö ja liikenne. Yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7.

19 A Nykyinen maankäyttö ja vuoden 2035 ennusteliikenne. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22.

20 B Nykyinen maankäyttö ja vuoden 2035 ennusteliikenne. Yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7.

21 Kauppa A Ennustetilanne v. 2018, luonnos B, osa alueesta toteutettu. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22.

22 Kauppa B Ennustetilanne v. 2018, luonnos B, osa alueesta toteutettu. Yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7.

23 Kauppa Hamk / nnopark 3.2A Ennustetilanne v. 2035, luonnos B, koko alue toteutettu. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22.

24 Kauppa Hamk / nnopark 3.2B Ennustetilanne v. 2035, luonnos B, koko alue toteutettu. Yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7.

25 Kauppa Valli 3 m Valli 3 m Hamk / nnopark 3.3A Ennustetilanne v. 2035, luonnos B, 3 m meluvallit. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22.

26 Kauppa Valli 3 m Valli 3 m Hamk / nnopark 3.3B Ennustetilanne v. 2035, luonnos B, 3 m meluvallit. Yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7.

27 Kauppa 4.1A Ennustetilanne v. 2018, luonnos G, osa alueesta toteutettu. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22.

28 Kauppa 4.1B Ennustetilanne v. 2018, luonnos G, osa alueesta toteutettu. Yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7.

29 Hamk / nnopark Kauppa 4.2A Ennustetilanne v. 2035, luonnos G, koko alue toteutettu. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22.

30 Hamk / nnopark Kauppa 4.2B Ennustetilanne v. 2035, luonnos G, koko alue toteutettu. Yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7.

31 Hamk / Aita 5 m A :1000 (A3) Ennustetilanne v. 2035, luonnos G, meluntorjunta meluaidalla. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,

32 Hamk / Aita 5 m B :1000 (A3) Ennustetilanne v. 2035, luonnos G, meluntorjunta meluaidalla. Yöajan keskiäänitaso LAeq,

33 Kauppa A Ennustetilanne v. 2018, lisävaihtoehto 1, osa alueesta toteutettu. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22.

34 Kauppa B Ennustetilanne v. 2018, lisävaihtoehto 1, osa alueesta toteutettu. Yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7.

35 Kauppa Hamk / nnopark 5.2A Ennustetilanne v. 2035, lisävaihtoehto 1, koko alue toteutettu. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22.

36 Kauppa Hamk / nnopark 5.2B Ennustetilanne v. 2035, lisävaihtoehto 1, koko alue toteutettu. Yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7.

37 Kauppa A Visamäen pellon asemakaava ja asemakaavan muutos, Hämeenlinna. Ennustetilanne v. 2018, lisävaihtoehto 2, osa alueesta toteutettu. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22.

38 Kauppa B Visamäen pellon asemakaava ja asemakaavan muutos, Hämeenlinna. Ennustetilanne v. 2018, lisävaihtoehto 2, osa alueesta toteutettu. Yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7.

39 Kauppa Hamk / nnopark 6.2A Ennustetilanne v. 2035, lisävaihtoehto 2, koko alue toteutettu. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22.

40 Kauppa Hamk / nnopark 6.2B Ennustetilanne v. 2035, lisävaihtoehto 2, koko alue toteutettu. Yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7.

41 Kauppa Hamk / nnopark Hamk / nnopark Luonnos B Luonnos G Kauppa Kauppa Hamk / nnopark Hamk / nnopark Lisävaihtoehto 1 Lisävaihtoehto 2 7 = 26 db(a) = 28 db(a) = 30 db(a) = 32 db(a) = 34 db(a) = 36 db(a) = 38 db(a) = 40 db(a) Laskenta kerroksittain. Asuin- ja toimistorakennusten julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset eri tarkasteluvaihtoehdoissa.

42 Hamk / nnopark = 26 db(a) = 28 db(a) = 30 db(a) = 32 db(a) = 34 db(a) = 36 db(a) = 38 db(a) = 40 db(a) :1000 (A3) Laskenta kerroksittain. Hamk:n rakennusten julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset

43 Kauppa Hamk / nnopark Hamk / nnopark Luonnos B Luonnos G Kauppa Kauppa Hamk / nnopark Hamk / nnopark Lisävaihtoehto 1 Lisävaihtoehto 2 9 = 1-2 db(a) = 3-4 db(a) = 5-6 db(a) = 7-8 db(a) = 9-10 db(a) = db(a) = db(a) Laskenta kerroksittain. Parvekelasitusten ääneneristävyysvaatimus päiväajan ohjearvon 55 db täyttymiseksi.

44 Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos. 10 Tieliikennemeluselvitys RaporttiPR3032Y01 MELUMTTAUKSET Ulkoalueidenmelulaskennantulostenvarmentamiseksialueellasuoritettiinmelumittauksia Mittauksetsuoritettiinympäristöministeriönjulkaiseman Tieliikennemelunmittaaminen ohjeenmu kaisesti[1]jamittaustentuloksiavoidaanverratasuoraannykytilanteenmelulaskennantuloksiin,jotka onesitettymelukarttaliitteissä1aja1b. Mittauspisteet Äänitasoamitattiinviidessäpisteessäeripuolillaaluetta.Mittauspisteidensijainnitonesitettykuvassa1. Mittauspisteet1ja2sijaitsevatnykyisenHamk:npysäköintialueenlänsireunassa.Mittauspisteet3ja4 sijaitsevatnykyisenpellonpohjoisjaitäreunassa.mittauspiste5sijaitseealueenkeskellänoin75metäi syydellävaltatienmeluaidasta. Kuva1. Mittauspisteidensijainnitalueella. Mittaustensuorittaminen Kaikissapisteissämitattiinyksi10minuutinmittausjakso.PisteissämitattiinApainotettuakeskiäänitasoa mittarinaikavakiollafast. Mittarisijoitettiin1,5mkorkeuteenmaanpinnasta.Mittauksetsuoritettiin valvottuinamittauksina,jolloinmittaajahavainnoimeluajamahdollisiahäiriöitämittauspisteissä. Mittauksetsuoritettiinalueellaklo ,jolloinliikenneolivilkasta(iltapäivänhuipputuntion ).Mittauksenaikanatoinenmittaajalaskivaltatiellä3mittausjaksonaikanakulkeneidenajo 1(3)

45 Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos. 10 Tieliikennemeluselvitys RaporttiPR3032Y01 neuvojenmäärän,jottamittaustulosvoidaanlaskennallisestimuuttaavastaamaankeskimääräistävuoro kausiliikennemäärää eli normalisoida. Laskennassa kirjattiin ylös ohi ajaneiden kevyiden ajoneuvojen (henkilöjapakettiautot)jaraskaidenajoneuvojen(kuorma,rekkajalinjaautot)määrä. Mittauslaitteisto MittauksetsuoritettiinäänitasomittarillaRionNL21,jokatäyttäääänitasomittareidentarkkuusluokan2 vaatimuksetsekäympäristöministeriönmittausohjeessamittarilleasetetutvaatimukset.mittarintoimin tatarkistettiinkalibraattorillarionnc74ennenjajälkeenmittausta. Sääolosuhteetjaajoolosuhteet Ympäristöministeriönmittausohjeensuosituksenmukaantuulentuleeollamittaustenaikanaheikkoa myötätuulta(melulähteestämittauspisteeseenpäinsektorissa±45 )taitäysintyyntä.tuulennopeus katsotaanriittävänheikoksi,jossennopeusonenintään5m/smitattunayli2mkorkeudelta.sateella mittauksiaeitulesuorittaa. Mittauksenaikana säätilaolimittaajanhavaitsemana: tuuli3 5m/slännestä,puuskissakovempi pilvisyys1/8 lämpötilanoin10 o C lumipeite0cm. lmatieteenlaitoksenlähimmällähavaintoasemallahämeenlinnakatinenvallitsimittaustenaikanaklo 15.00seuraavanlaisetsääolosuhteet: tuuli6m/slännestä pilvisyys0/8 lämpötilanoin11 o C. Mittaajanjalmatieteenlaitoksensäähavainnotvastaavatoleellisiltaosintoisiaan.Sääolosuhteetolivat pääosanaikaamittausohjeensuositustenmukaiset,vaikkatuulioliajoittainsuosituksiavoimakkaampi. Mittaajanarvionperusteellatuulellaeiollutvaikutustamittaustuloksiin. Mittaustenaikanapääosassaautoistaolitalvirenkaat.Tienpintaolimittaustenaikanakuivaeikäsillä ollutluntataijäätä. Mittaustulokset Mittaustentuloksetonesitettytaulukossa1.Taulukossaonesitettymittauksenaikainenkeskiäänitaso. Lisäksi on esitetty mittausjakson aikana valtatiellä kulkeneiden ajoneuvojen määrä sekä ajoneuvojen määränperusteellanormalisoitupäiväjayöajankeskiäänitaso.keskimääräisenvuorokausiliikennemää ränperusteellakohteenohikulkeekymmenessäminuutissapäiväaikaan252kevyttäja22raskastaajo neuvoajayöaikaan47kevyttäja4raskastaajoneuvoa. 2(3)

46 Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos. 10 Tieliikennemeluselvitys RaporttiPR3032Y01 Taulukko1. Melumittaustentulokset Mittaus piste Kello Mittauksenaikainen keskiäänitasol Aeq Ohiajaneetajoneuvot (kevyet/raskaat) Mittaustuloksenperusteellamääritetty päiväajankeskiäänitasol Aeq,722 / yöajankeskiäänitasol Aeq,227 Mp dB(A) 298/25 62dB(A)/55dB(A) Mp dB(A) 298/25 63dB(A)/55dB(A) Mp dB(A) 365/31 58dB(A)/51dB(A) Mp dB(A) 402/34 59dB(A)/52dB(A) Mp dB(A) 438/31 62dB(A)/54dB(A) Mittauspisteissäeihavaittuhäiriöitä,vaankaikkimeluaiheutuitieliikenteestä.Havaintojenperusteella kaikissamittauspisteissämerkittävinmelulähdeolivaltatie3,jonkameluolijatkuvaakohinaa.myöslah densivuntiejavisamäentienmeluolikuultavissa,muttaniidenmeluaiheutuiyksittäisistäohiajoistaeikä ollutsitenyhtäjatkuvaa.meluakulkeutuualueelleenitenvaltatieneteläosastaalueelta,jossaeioleme luntorjuntaa.havaintojenperusteellavaltatie3:nvarressasijaitsevatmeluesteetvaimentavatselvästi tienaiheuttamaamelua.esteenansiostayksittäistenajoneuvojenääneteivätoleselvästikuultavissa vaanmeluonluonteeltaanenemmänkohinamaistajatasaista. Taulukossa2onesitettymittaustuloksenperusteellamääritettypäiväajankeskiäänitasojavastaavaan pisteeseenmelumallinnuksellalaskettunykytilanteenpäiväajankeskiäänitaso. Taulukko2. Mittaustentulostenjamelumallinnuksentuloksenvertailu Mittauspiste Mittaustuloksenperusteellamääritetty päiväajankeskiäänitasol Aeq,722 Melumallinnuksellalaskettupäiväajan keskiäänitasol Aeq,722 Erotus Mp1 62dB(A) 62 db(a) 0 db Mp2 63dB(A) 59 db(a) 4dB Mp3 58dB(A) 57 db(a) 1 db Mp4 59dB(A) 57 db(a) 2 db Mp5 62dB(A) 59 db(a) 3 db Melumittaustentuloksetovatkaikissapisteissähiemanmelulaskennantuloksiasuurempia.Erojohtuu todennäköisestiosittainsiitä,ettämittaustenaikanaautoissaolinastarenkaatjatästäjohtuenrengasme luasyntyyenemmänkuinlaskentamalliennustaa.laskentamallintulosvastaakeskimääräistämelutasoa alueellakesäolosuhteissa. Kirjallisuus 1. Ympäristöministeriö.Ympäristöopas15/1996,Tieliikennemelunmittaaminen, (3)

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3519 Y01 Sivu 1 (7) Ruoholahden Tarken Oy Jesse Rauhala Turku 26.5.2015 TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Kortteli 738 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI

Lisätiedot

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 ! Raportti Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys 27.5.2016 Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Laskentamalli... 1 2.1. Lähtötiedot... 1 2.1.1. Suunnittelualue...

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2155 1 Sivu 1 (13) Vihdin kunta Matti Hult Turku 31.12.2013 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 A 00510

Lisätiedot

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS Liite 5 Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 14.12.2012 Viite 1510000008 OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS RAMB LL OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMAKAAVOITUKSEN

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2143 1 Sivu 1 (11) Vihdin kunta Tuomas Turpeinen Turku 17.12.2013 TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS V 45 Koivissillan asemakaava, Vihti Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS 112 Ympäristömelu Raportti PR-Y1924-1 Sivu 1/12 Joensuun Tila Oy Turku 15.11.2012 TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS Joensuun venesataman asemakaavoitus, Sipoo Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS 23.02.2015 MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI 2 Päivämäärä 23.02.2015 Laatija Tarkastaja Pasi Myyryläinen Jari Hosiokangas Sisältää Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3055 Y03 Sivu 1 (13) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Turku 26.2.2015 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELTYS Päivitys Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 18 Ympäristömelu Raportti PR-Y1820-1 Vihdin kunta Turku 19.12.2011 Matti Hult Asematie 30 Sivu 1(8) 03100 Nummela TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Otalammen taajaman pohjoisosan asemakaavoitus (Helminharju)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY Vastaanottaja VRP- Rakennuspalvelu Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.7.2015 ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU

Lisätiedot

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere Toukokuu 2010 Joulukuu 2010 täydennetty Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT... 3

Lisätiedot

KAAVA V32A KANTOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIHTI TIELIIKENNEMELUSELVITYS

KAAVA V32A KANTOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIHTI TIELIIKENNEMELUSELVITYS 110 Ympäristömelu Raportti Vihdin kunta Turku 14.6.2011 Johanna Laaksonen PL 13 Sivu 1(10) 03101 Vihti KAAVA V32A KANTOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIHTI TIELIIKENNEMELUSELVITYS Vihdin kunta Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.6.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 18.6.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Lokakuu 2009 n kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...

Lisätiedot

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2012 (9.3.2012) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Ysitien(Vt 9) tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa Etelä-Keljon

Lisätiedot

Kuuselan palvelukodin laajennus, Tampere

Kuuselan palvelukodin laajennus, Tampere Rambøll Finland Oy VVO-yhtymä Oyj Kuuselan palvelukodin laajennus, Tampere Ympäristömeluselvitys 15.12.2009 Kuuselan palvelukodin laajennus, Tampere VVO-yhtymä Oyj Ympäristömeluselvitys 15.12.2009 Viite

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 14.9.2015 P25797P001 Raportti i P25797P001 Matti Manninen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 04/2013 MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS Päivämäärä 23/04/2013 Laatija Timo Korkee Tarkastaja Jussi Kurikka-Oja

Lisätiedot

Kaavan 8159 meluselvitys

Kaavan 8159 meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Kaavan 8159 meluselvitys Hanke: 4010025 Pvm: 29.5.2008 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

POLIISITALON ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA NRO 8430, TAMPERE

POLIISITALON ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA NRO 8430, TAMPERE POLIISITALON ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA NRO 8430, Meluselvitys 2.4.2014, ID 866 701 SISÄLLYS 1 SUUNNITTELUKOHDE 1 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT 2 2.1 Melutason ohjearvot 2 2.2 Melulaskennat 2 2.3 Maastomalli

Lisätiedot

VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELU 11.4.2012 2 (7)

VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELU 11.4.2012 2 (7) VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN Porin Laanin ja Ruutukuoppa eritasoliittymien välinen tieosuus Sito-Yhtiöt Anne Määttä, Juha Korhonen 11.4.2012 11.4.2012 2 (7) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUTASOJEN OHJEARVOT...

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3346 Y01 Sivu 1 (8) Sastamalan kaupunki Maankäyttö Timo Silomaa PL 23 38201 Sastamala Turku 23.2.2015 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakadun alikulku Sipintie Vammalan taajama,

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS 18 16.1T-1 Ympäristömelu Raportti PR-Y1724 Destia Oy Destia Oy Turku 17.6.2011 Timo Jalkanen PL 1881 Sivu 1(8) 70421 Kuopio LIIKENNEMELUSELVITYS Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta,

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA PYÖREÄLAHDEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA PYÖREÄLAHDEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivääärä 13.10.2014 SIILINJÄRV KUNTA PYÖREÄLAHD ASEMAKAAVA, RISUHARJUN ASEMAKAAVA SIILINJÄRV KUNTA Päivääärä 13.10.2014 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3231 Y01 Sivu 1 (11) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 16.8.2014 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Mittaus 14.6.2014 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2151 2 Sivu 1 (11) Lahden kaupunki Kimmo Sutinen Turku 26.10.2015 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Radanvarren alue Matkakeskuksen länsipuolella, Lahti Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

Saimaankatu 29, Lahti

Saimaankatu 29, Lahti Lausunto 6265-1a 1(8) 30.1.2015 Meluselvitys Saimaankatu 29, Lahti Lausunnon muutokset Numero Päiväys Muutokset 6265-1a 30.1.2015 Ensimmäinen versio. Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen tai kopiointi

Lisätiedot

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013 KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS Työ: E26478 Tampere, 4.12.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Y-tunnus 0564810-5 Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

SIUNTION KESKUSTAN KAAVOITUS MELUSELVITYS

SIUNTION KESKUSTAN KAAVOITUS MELUSELVITYS SIUNTION KESKUSTAN KAAVOITUS MELUSELVITYS 1.10.2007 1.10.2007 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe...3 2 Selvityksen tavoitteet...3 3 Menetelmät ja lähtötiedot...4 3.1 Alueen kuvaus...3 3.2 Menetelmät ja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI 17 Raportti PR-Y1934 Naantalin kaupunki Turku 7.8.2012 Kirsti Junttila Sivu 1 (7) YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaukset 28.6., 30.7. ja 2.8.2012 Raportin vakuudeksi Jani Kankare

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA

SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA Vastaanottaja Savonlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 4.7.2014 SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3507 Y01 Sivu 1 (14) Espoon kaupunki Heini Peltonen Turku 17.9.2015 TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti

Lisätiedot

LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA. 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21.

LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA. 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21. LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21 2 (7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Meluselvityksen päivittäminen Anttilanrannan alueella (Tuusulan kunta) 11.10.2012 Projektinumero: 304571. WSP Finland Oy

Meluselvityksen päivittäminen Anttilanrannan alueella (Tuusulan kunta) 11.10.2012 Projektinumero: 304571. WSP Finland Oy Meluselvityksen päivittäminen Anttilanrannan alueella (Tuusulan kunta) 11.10.2012 Projektinumero: 3071 2 (8) Sisällysluettelo 1 Toimeksianto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 2.1 Laskentamalli ja laskennan

Lisätiedot

Kaavan 8231 meluselvitys

Kaavan 8231 meluselvitys Kaavan 8231 meluselvitys Hanke: Pvm: 11.7.2008 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavan muutosta Pohtolan kaupunginosassa, korttelissa 2582. Tätä tarkoitusta varten Mittaus-

Lisätiedot

HENNAN ASEMAKAAVA-ALUE, ORIMATTILA MELUSELVITYS

HENNAN ASEMAKAAVA-ALUE, ORIMATTILA MELUSELVITYS Vastaanottaja Orimattilan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.7.2014 Viite 1510008105 HENNAN ASEMAKAAVA-ALUE, ORIMATTILA MELUSELVITYS HENNAN ASEMAKAAVA-ALUE, ORIMATTILA MELUSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti PR-Y1942-1 Järvenpään kaupunki Turku 30.8.2012 Kaupunginarkkitehti Ilkka Holmila Sivu 1(11) + liitteet Seutulantie 12 04401 Järvenpää RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Perhelän kortteli,

Lisätiedot

Katisen kaava-alue, Hämeenlinna

Katisen kaava-alue, Hämeenlinna Raboll Finland Oy Senaatti Kiinteistöt Katisen kaava-alue, Häeenlinna Meluselvitys Syyskuu 2008 Katisen kaava-alue, Häeenlinna Meluselvitys 4.9.2008 Senaatti Kiinteistöt Raboll Finland Oy Tekijä: Marja

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS 119 Ympäristömelu Raportti PR-Y1865 Janakkalan kunta Turku 24.2.2012 Leena Turkka Juttilantie 1 Sivu 1 (19) 14200 Turenki TIE- JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Turengin asemanseudun asemakaavamuutos Raportin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 119 Raportti PR-Y1776 Destia Oy Turku 29.9.2011 Maarit Salonoja PL 382 Sivu 1 (19) 33101 Tampere YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Kalliolouheen murskaus Kalasatama, Helsinki Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki 20.8.2009 Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3169-Y02 Sivu 1 (11) NCC Rakennus Oy Risto Keränen Asemakatu 7 70110 Kuopio Turku 8.1.2015 TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Päivitys 8.1.2015 Raportin vakuudeksi Jani Kankare

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (5) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS

Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS 1 Päivämäärä 6.6.2014 Laatija Aura Salmela Tarkastaja

Lisätiedot

KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. LIITE 8a. Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut

KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. LIITE 8a. Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 LIITE 8a Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 15.6.2012 KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS

LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS Vastaanottaja Loimaan kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 30.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS LOIMAAN KAUPUNKI Päivämäärä

Lisätiedot

RANTAVÄYLÄN JA KANKAAN ALUE MELUSELVITYS

RANTAVÄYLÄN JA KANKAAN ALUE MELUSELVITYS Vastaanottaja Jyväskylän Kaupunki / Timo Vuoriainen Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 23.6.2011 LUONNOS RANTAVÄYLÄN JA KANKAAN ALUE MELUSELVITYS RANTAVÄYLÄN JA KANKAAN ALUE MELUSELVITYS Tarkastus

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN PUUTERMINAALIN RAIDEYHTEYKSIEN SUUNNITTELU

PIEKSÄMÄEN PUUTERMINAALIN RAIDEYHTEYKSIEN SUUNNITTELU RAIDEYHTEYKSIEN SUUNNITTELU ESISELVITYS MELUSELVITYS 24.4.2012 LUONNOS Suunn. Tark./Hyv. Pvm. 24.4.2012 Pauli Ruokanen Pvm. 24.4.2012 Arkisto Tsu I-S 3???/72 LUONNOS \\Re1hki20\rrs\Projektit\Raakapuuterminaaliselvitykset\3850

Lisätiedot

SIUKUNKATU, SEINÄJOKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN MELUSELVITYS

SIUKUNKATU, SEINÄJOKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN MELUSELVITYS Vastaanottaja Peab Seinäjoki / Ilkka Koskinen Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.9.2010 SIUKUNKATU, SEINÄJOKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN MELUSELVITYS SIUKUNKATU, SEINÄJOKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN MELUSELVITYS

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15 114 Ympäristömelu Raportti PR-Y1612 Vihdin kunta Turku 12.10.2010 Matti Hult Asemantie 30 Sivu 1(14) 03100 Nummela YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15 Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI

TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR Y2008 10 Sivu 1 (7) Oy Turku Energia Jätteenpolttolaitos PL 105 (Linnankatu 65) 20101 Turku Turku 13.11.2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI Raportin vakuudeksi Olli

Lisätiedot

RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA

RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA Vastaanottaja Rakennustoimisto Pohjola Oy Asiakirjatyyppi Raporttiluonnos Päivämäärä 30.12.2011 RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

TAMPERE ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

TAMPERE ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Tapereen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivääärä 7.8.2012 HERVANTAJÄRVI, LINTUHYTTI (HIIDENMÄKI), ASUNTO-, VIRKITYS- JA ERITYSALUEET, 2-KEHÄ (RUSKONKEHÄ) JA KA- TUALUETTA, KARTTA

Lisätiedot

Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 3.12.2014 ISOKUUSI II (KAAVA NRO 8349), TAMPERE MELUSELVITYS

Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 3.12.2014 ISOKUUSI II (KAAVA NRO 8349), TAMPERE MELUSELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 3.12.2014 ISOKUUSI II (KAAVA NRO 8349), TAMPERE MELUSELVITYS ISOKUUSI II, TAMPERE MELUSELVITYS Päivämäärä 3.12.2014 Laatija Hans

Lisätiedot

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS E26192 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Elisa Huotari VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3537 Y01 Sivu 1 (12) Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu Ilkka Lahdenperä Turku 9.6.2015 LIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys päivitetty 13.8.2012 S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe... 3 2 Menetelmät ja lähtötiedot... 3 3 Ohjearvot... 3 4 Raideliikennemelun leviäminen...

Lisätiedot

Ylöjärven Siltatien ja Ojapuiston meluselvitys

Ylöjärven Siltatien ja Ojapuiston meluselvitys eluselvitys Ylöjärven kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen 19.5.2014 1 Taustatiedot Tässä eluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Ojapuiston aseakaavauutosalueen ja Siltatien aseakaava-alueen

Lisätiedot

VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 1. MITTAUS- KIERROS

VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 1. MITTAUS- KIERROS Vastaanottaja Kaakkois-Suomen ELY-keskus Asiakirjatyyppi Melumittausraportti Päivämäärä 24.5.13 Viite 1510002875 VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 1. MITTAUS- KIERROS

Lisätiedot

Valtatie 12 Huutijärvi-Laitikkala Tiesuunnitelman melutarkastelut

Valtatie 12 Huutijärvi-Laitikkala Tiesuunnitelman melutarkastelut Rambøll Finland Oy Hämeen tiepiiri Valtatie 12 Huutijärvi-Laitikkala Tiesuunnitelman melutarkastelut Ympäristömeluselvitys 14.10.2009 Valtatie 12 Huutijärvi-Laitikkala Tiesuunnitelman melutarkastelut Hämeen

Lisätiedot

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala 2010 Kangasalan kunta 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...3 3 MELULASKENTA... 4 3.1 MENETELMÄ... 4 3.2 LÄHTÖTIEDOT...

Lisätiedot

PARVEKKEIDEN SUOJAAMINEN LIIKENNEMELULTA. Mikko Kylliäinen, suunnittelujohtaja mikko.kylliainen@ains.fi p. 0207 911 394

PARVEKKEIDEN SUOJAAMINEN LIIKENNEMELULTA. Mikko Kylliäinen, suunnittelujohtaja mikko.kylliainen@ains.fi p. 0207 911 394 PARVEKKEIDEN SUOJAAMINEN LIIKENNEMELULTA Mikko Kylliäinen, suunnittelujohtaja mikko.kylliainen@ains.fi p. 0207 911 394 A-Insinöörit lyhyesti Lähes 600 asiantuntijaa 5. Suurin rakennusalan suunnitteluja

Lisätiedot

#% & ' # ( )! " #! $%! #% ) *+' % +)! """ # $

#% & ' # ( )!  #! $%! #% ) *+' % +)!  # $ #%& '# ()! "#!$%! #%) *+'%+)! """#$ ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ &' (! ) +=' )' +%>? + %'%&'&!!! **(+!!!(, / -+%+ % ( % - *%!(.!(!(/* / ''+# =&>)#' %&+%+ %&& > %&%& %&& > %&%& ' >>? 4& %&?+'&&)& 5)>=?

Lisätiedot

Lintukorpi 2 Espoon Lintuvaara, kortteli 50102

Lintukorpi 2 Espoon Lintuvaara, kortteli 50102 Raportti 4863-2c 23.5.2011 Meluselvitys Lintukorpi 2 Espoon Lintuvaara, kortteli 50102 Meluselvityksen muutokset Numero Päiväys Muutokset 4863-2c 23.5.2011 Päivitetty uusi asemapiirros, tutkittu eri vaihtoehtoja

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 112 Ympäristömelu Raportti PR-Y1834-1 Tampereen kaupunki Turku 20.2.2012 Antonia Sucksdorff Sivu 1(12) TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Kohde: Iidesjärven osayleiskaava, AK-4 kortteli ID numero: 361789

Lisätiedot

143081-1.1 1(5)+liitteet

143081-1.1 1(5)+liitteet 1481-1.1 1(5)+liitteet DI Benoît Gouatarbès, TkT Henri Penttinen 1.7.2014 Nobinan Roihupellon linja-autovarikko Tilaaja: Nobina Finland Oy Tilaus: 11.6.2014 Yhteyshenkilö: Katja Olli ÄÄNITASOMITTAUKSET

Lisätiedot

Kaukajärvi 5849-1, 5849-2 ja 6115-1, Tampere

Kaukajärvi 5849-1, 5849-2 ja 6115-1, Tampere Ramboll Finland Oy Rakennustoimisto Palmberg Oy Kaukajärvi 5849-1, 5849-2 ja 6115-1, Tampere Ympäristömeluselvitys 10.6.2009 Rakennustoimisto Palmberg Oy Kaukajärvi 5849-1, 5849-2 ja 6115-1, Tampere Ympäristömeluselvitys

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA ASEMANSEUDUN MELUSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA ASEMANSEUDUN MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 5.2.2016 SIILINJÄRVEN KUNTA ASEMANSEUDUN MELUSELVITYS ASEMANSEUDUN MELUSELVITYS SIILINJÄRVEN KUNTA Päivämäärä 5.2.2016 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Järvenpää, Pajalan teollisuusalue

Järvenpää, Pajalan teollisuusalue Raportti 4762-4a 11.3.2011 Meluselvitys Järvenpää, Pajalan teollisuusalue Meluselvityksen muutokset Numero Päiväys Muutokset 4762-4a 9.3.2011 Lisätty kaavaluonnos E9. 4762-3a 8.2.2011 Tutkittu kaavaluonnosta

Lisätiedot

Hailuodon lautta Meluselvitys

Hailuodon lautta Meluselvitys Hailuodon lautta Meluselvitys 1.7.2009 Laatinut: Mikko Alanko Tarkastanut: Ilkka Niskanen Hailuodon lautan meluselvitys Meluselvitys 1.7.2009 Tilaaja Metsähallitus Laatumaa Erkki Kunnari Veteraanikatu

Lisätiedot

VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 4. MITTAUS- KIERROS

VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 4. MITTAUS- KIERROS Vastaanottaja Kaakkois-Suomen ELY-keskus Asiakirjatyyppi Melumittausraportti Päivämäärä 9.5.14 Viite 1510002875 VALTATIEN 6 MELUMITTAUKSET VÄLILLÄ LAPPEENRANTA-IMATRA VÄLIRAPORTTI, 4. MITTAUS- KIERROS

Lisätiedot

Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula

Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula Ramboll Finland Oy Tuusulan kunta Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula Meluselvitys 27.3.2014 Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula Tuusulan kunta Meluselvitys

Lisätiedot

HELIKOPTERIPAIKAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

HELIKOPTERIPAIKAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3608 Y02 Sivu 1 (7) Airiston Helmi Oy Gleb Eremine gleb.eremine@gmail.com Turku 28.8.2015 HELIKOPTERIPAIKAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Airiston Helmi Oy Päivitys raporttiin PR3608 Y02,

Lisätiedot

153085-01.2 1(4)+liitteet (3)

153085-01.2 1(4)+liitteet (3) 1085-01.2 1(4)+liitteet (3) Liisa Kilpi, Miro Aalto, Benoît Gouatarbès, Tarja Lahti 7.10.2015 Tilaaja: SRV Yhtiöt Oyj Yhteyshenkilö: Miia Ajo MELUSELVITYS 1 Tausta Keravan keskustaan ollaan suunnittelemassa

Lisätiedot

Järvenpää, Pajalan teollisuusalue, kortteli 701

Järvenpää, Pajalan teollisuusalue, kortteli 701 Raportti 4762-5a 21.5.2012 Meluselvityksen päivitys Järvenpää, Pajalan teollisuusalue, kortteli 701 Meluselvityksen muutokset Numero Päiväys Muutokset 4762-4a 9.3.2011 Lisätty kaavaluonnos E9. 4762-3a

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti PR-Y1870-1 Finnish Crushed Stone Ltd Oy Turku 13.3.2012 Hannu Temonen Sivu 1(11) YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Kiviaineksen laivauspaikan meluselvitys Kohde: Pihlajalahti, Savonlinna

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 18 Ympäristömelu Raportti PR-Y1729 Vihdin kunta Turku 17.6.2011 Matti Hult Sivu 1(8) TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Uuden katualueen asemakaava N 152 Nummela, Vihti Raportin vakuudeksi Jani Kankare

Lisätiedot

TAMMELAN STADIONIN nro 8570 Meluselvitys ID 1 313 175

TAMMELAN STADIONIN nro 8570 Meluselvitys ID 1 313 175 KUVA-ALA Kuvalla tai ilman. Sijoita mahdollinen kuva tälle paikalle, ylätunnisteeseen (= jää yläkaaren alle: Näytä, Yläja alatunniste. Lisää, Kuva, Tiedostosta; kuvan alareuna reunoissa oleviin merkkiviivoihin

Lisätiedot

Virolaisen asemakaava Tampere

Virolaisen asemakaava Tampere Ramboll Finland Oy Tampereen kaupunki Virolaisen asemakaava Tampere Ympäristömeluselvitys 28.10.2008 Tampereen kaupunki Virolaisen asemakaava Tampere Meluselvitys 28.10.2008 Viite 82121139 Versio 3. Pvm

Lisätiedot

Meluselvitys, Tikkurilan Puistokas & TicTac

Meluselvitys, Tikkurilan Puistokas & TicTac INSINÖÖRITOIMISTO HEIKKI HELIMÄKI OY Lausunto 3423-1 Akustiikan asiantuntija 26.1.2007 1(5) Tilaaja: YH-Suomi Oy Hannu Korkeamäki Retkeilijänkatu 11 00980 Helsinki 0500-600127 hannu.korkeamaki@yh.fi Meluselvitys,

Lisätiedot

Matrix kilpailuehdotuksen parvekkeiden lasitus

Matrix kilpailuehdotuksen parvekkeiden lasitus Lausunto 3853-2 1(6) Tilaaja: Skanska Kodit Oy Toni Tuomola PL 114 00101 Helsinki 020 719 4623 toni.tuomola@skanska.fi Matrix kilpailuehdotuksen parvekkeiden lasitus 1 Kohde Skanska Kodit Oy on tilannut

Lisätiedot

Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen

Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen 1 (5) Helsinki 17.03.2011 Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen Tiivistelmä Tampereelle suunnitellun monitoimiareenan ja kannen suunnitelmat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 117 Ympäristömelu Raportti no PR-Y1238 Porin kaupunki Kaupunkisuunnittelu Tilaaja: Olavi Mäkelä Turku 19.1.2008 Porin kaupunki Kaupunkisuunnittelu Sivu 1(17) + liitteet 11 kpl. Valtakatu 4 28100 PORI YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki. Ruotsila - Kikkerlän asemakaavanmuutos ja asemakaava

Sastamalan kaupunki. Ruotsila - Kikkerlän asemakaavanmuutos ja asemakaava Sastamalan kaupunki Ruotsila - Kikkerlän asemakaavanmuutos ja asemakaava Asemakaavaselostuksen liitteet: LIITE 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2008 LIITE 2 Meluselvitys, Promethor 2008 LIITE 3

Lisätiedot

Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS. Mittausaika: 18.11.2011

Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS. Mittausaika: 18.11.2011 Ympäristömelumittaus 1(6) Tilaaja: Tikalan Oy Tapio Tikka Kalmarintie 160 43270 Kalmari Käsittelijä: Jussi Kärtevä Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS

Lisätiedot

TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET

TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET Tuulivoima Kotkassa 28.11.2013 Jani Kankare Puh. 040 574 0028 Jani.Kankare@promethor.fi Promethor Oy Vuonna 1995 perustettu asiantuntijayritys, jonka yhtenä toimialueena

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3389 TÄR01 Sivu 1 (7) Lujatalo Oy Reijo Pitkämäki Sokerilinnantie 11 B 02600 Espoo Turku 13.8.2015 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Kotkansiipi 7, Vantaa Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS

DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS Vastaanottaja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 4.3.2015 Viite 1510022103 DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA, PORVOO MELUMITTAUS Päivämäärä 4.3.2015

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS VALKEINEN, KEURUU MELUSELVITYS. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 4.3.

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS VALKEINEN, KEURUU MELUSELVITYS. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 4.3. Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 4.3.2014 Projektinumero 82128008-015 KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS VALKEINEN, KEURUU MELUSELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

Lisätiedot

13.7.2011 Sir Elwoodin Hiljaiset Värit 20.7.2011 22-Pistepirkko 22.7.2011 Haloo Helsinki

13.7.2011 Sir Elwoodin Hiljaiset Värit 20.7.2011 22-Pistepirkko 22.7.2011 Haloo Helsinki MITTAUSRAPORTTI 29.7.2011 Panimoravintola Huvila Jussi Hukkanen Puistokatu 4 57100 SAVONLINNA MELUMITTAUS PANIMORAVINTOLA HUVILAN KESÄKONSERTISTA 1. JOHDANTO Panimoravintola Huvilan Jussi Hukkanen on pyytänyt

Lisätiedot

VT 4 JYVÄSKYLÄ - OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ JA LAUKAA. 16T-1 Meluselvitys

VT 4 JYVÄSKYLÄ - OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ JA LAUKAA. 16T-1 Meluselvitys VT 4 JYVÄSKYLÄ - OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - 19.4.2014 ALKUSANAT Suunnittelukohteena on valtatie 4 välillä Kirri - Tikkakoski. Suunnittelualue alkaa Jyväskylän keskustan pohjoispuolelta

Lisätiedot

Endomines Oy:n kaivospiirien ja kaivospiirihakemusten melumallit Pohjois-Karjalassa

Endomines Oy:n kaivospiirien ja kaivospiirihakemusten melumallit Pohjois-Karjalassa Endomines Oy:n kaivospiirien ja kaivospiirihakemusten melumallit Pohjois-Karjalassa Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 26/2013 Toni Keskitalo Jyväskylä 2013 1 / 20 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3379 Y01 Sivu 1 (13) Quorum Kehitysrahasto Ky Antti Hänninen Turku 23.1.2015 TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Asemakaavan muutos Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II YMPÄRISTÖMELURAPORTTI. 1. Yleistä

PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II YMPÄRISTÖMELURAPORTTI. 1. Yleistä PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II YMPÄRISTÖMELURAPORTTI 1. Yleistä Räjäytyskonsultit Oy on suorittanut louhinta- ja maanrakennustyökohteen, Tolkkinen II, Porvoo ympäristömelumittausta perustuen 8.5.2014 laatimaamme

Lisätiedot

VANTAAN MARTINLAAKSO, KUKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 002209 KORTTELIN 17578 OSAA VARTEN Meluselvitys

VANTAAN MARTINLAAKSO, KUKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 002209 KORTTELIN 17578 OSAA VARTEN Meluselvitys VANTAAN MARTINLAAKSO, KUKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 002209 KORTTELIN 17578 OSAA VARTEN Meluselvitys WSP Finland Oy Heikkiläntie 7 FI-00210 Helsinki Puh.: +3 207 864 11 Fax: +3 207 864 800 WSP Finland Y-tunnus:

Lisätiedot

Vastaanottaja Pihtiputaan kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 28.5.2015 Luonnos PIHTIPUTAAN KUNTA NIEMENHARJUN MATKAILUALUE MELUSELVITYS

Vastaanottaja Pihtiputaan kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 28.5.2015 Luonnos PIHTIPUTAAN KUNTA NIEMENHARJUN MATKAILUALUE MELUSELVITYS Vastaanottaja Pihtiputaan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 28.5.2015 Luonnos PIHTIPUTAAN KUNTA NIEMENHARJUN MATKAILUALUE MELUSELVITYS PIHTIPUTAAN KUNTA MELUSELVITYS Päivämäärä Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS

MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS Vastaanottaja Haukiputaan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.8.2011 MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS 1 Päivämäärä 30.8.2011 Laatija Marja Pussinen Tarkastaja Sanna Kaikkonen

Lisätiedot