TIELIIKENNEMELUSELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIELIIKENNEMELUSELVITYS"

Transkriptio

1 Ympäristömelu RaporttiPR3032Y01 Sivu1(16) Hämeenlinnankaupunki LeenaRoppola Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Turku TELKENNEMELUSELVTYS Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos Raportinvakuudeksi JaniKankare Toimitusjohtaja,FM HELSNK Porvoonkatu9A 00510HELSNK puh TURKU Rautakatu5A 20520TURKU puh

2 Tieliikennemeluselvitys Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos Sisällysluettelo Yleistä...4 Kohdejasenympäristö...4 Melutasonohjearvot Ulkoalueet Sisätilat...7 Melutasojenlaskenta Laskentamenetelmät Maastomallijarakennukset Liikennetiedot...8 Laskentatulokset Nykytilanneja0+tilanne Varmentavatmelumittaukset Ennustetilanne LuonnosB LuonnosG Lisävaihtoehto Lisävaihtoehto Oppilaitostenulkoalueet Visamäentienjasenliittymienparantaminen Asemakaavanvaikutuksetmuunympäristönmelutasoihin...11 Julkisivujenääneneristävyysvaatimukset...12 Parvekkeidenlasitusvaatimukset...13 Tulostentarkastelu...15 Lisätietoa...15 Kirjallisuus TieliikenteenaiheuttamapäiväajankeskiäänitasoL Aeq,722 (liite1a)jayöajankeskiäänitaso L Aeq,227 (liite1b)nykytilanteessa. TieliikenteenaiheuttamapäiväajankeskiäänitasoL Aeq,722 (liite2a)jayöajankeskiäänitaso L Aeq,227 (liite2b)nykyisellämaankäytölläjavuoden2035ennusteliikenteellä. TieliikenteenaiheuttamapäiväajankeskiäänitasoL Aeq,722 (liite3.1a)jayöajankeskiäänitaso L Aeq,227 (liite3.1b)ennustetilanteessavuonna2018luonnoksenbmukaisellamaankäytöllä. Suunniteltumaankäyttöonosittaintoteutunut. TieliikenteenaiheuttamapäiväajankeskiäänitasoL Aeq,722 (liite3.2a)jayöajankeskiäänitaso L Aeq,227 (liite3.2b)ennustetilanteessavuonna2035luonnoksenbmukaisellamaankäytöllä. Suunniteltumaankäyttöonkokonaantoteutunut. TieliikenteenaiheuttamapäiväajankeskiäänitasoL Aeq,722 (liite3.3a)jayöajankeskiäänitaso L Aeq,227 (liite3.3b)ennustetilanteessavuonna2035luonnoksenbmukaisellamaankäytöllä. Lahdensivuntienjarakennustenväliinonsijoitettu3mmeluvalli. 2

3 Tieliikennemeluselvitys Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos TieliikenteenaiheuttamapäiväajankeskiäänitasoL Aeq,722 (liite4.1a)jayöajankeskiäänitaso L Aeq,227 (liite4.1b)ennustetilanteessavuonna2018luonnoksengmukaisellamaankäytöllä. Suunniteltumaankäyttöonosittaintoteutunut. TieliikenteenaiheuttamapäiväajankeskiäänitasoL Aeq,722 (liite4.2a)jayöajankeskiäänitaso L Aeq,227 (liite4.2b)ennustetilanteessavuonna2035luonnoksengmukaisellamaankäytöllä. Suunniteltumaankäyttöonkokonaantoteutunut. TieliikenteenaiheuttamapäiväajankeskiäänitasoL Aeq,722 (liite4.3a)jayöajankeskiäänitaso L Aeq,227 (liite4.3b)ennustetilanteessavuonna2035luonnoksengmukaisellamaankäytöllä. Yhdenkerrostalonpihaalueetonsuojattumelultameluaidalla. TieliikenteenaiheuttamapäiväajankeskiäänitasoL Aeq,722 (liite5.1a)jayöajankeskiäänitaso L Aeq,227 (liite5.1b)ennustetilanteessavuonna2018lisävaihtoehdon1mukaisellamaankäy töllä.suunniteltumaankäyttöonosittaintoteutunut. TieliikenteenaiheuttamapäiväajankeskiäänitasoL Aeq,722 (liite5.2a)jayöajankeskiäänitaso L Aeq,227 (liite5.2b)ennustetilanteessavuonna2035lisävaihtoehdon1mukaisellamaankäy töllä.suunniteltumaankäyttöonkokonaantoteutunut. TieliikenteenaiheuttamapäiväajankeskiäänitasoL Aeq,722 (liite6.1a)jayöajankeskiäänitaso L Aeq,227 (liite6.1b)ennustetilanteessavuonna2018lisävaihtoehdon2mukaisellamaankäy töllä.suunniteltumaankäyttöonosittaintoteutunut. TieliikenteenaiheuttamapäiväajankeskiäänitasoL Aeq,722 (liite6.2a)jayöajankeskiäänitaso L Aeq,227 (liite6.2b)ennustetilanteessavuonna2035lisävaihtoehdon2mukaisellamaankäy töllä.suunniteltumaankäyttöonkokonaantoteutunut. Asuinrakennustenjulkisivujenääneneristävyysvaatimuksettieliikennemeluavastaaneritar kasteluvaihtoehdoissa. Hamk:nrakennustenjulkisivujenääneneristävyysvaatimuksettieliikennemeluavastaan. Kerrostalojenparvekelasitustenääneneristävyysvaatimukset(äänitasoerovaatimukset)päi väajanohjearvon55db(a)saavuttamiseksi. Liikennemelumittaustensuorittaminen,tehdythavainnotjamittaustentulokset. 3

4 Tieliikennemeluselvitys Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos 1 YLESTÄ Tässäselvityksessäontarkasteltutieliikenteenaiheuttamaamelutasoajasenvaikutuksiasuunnitellun asemakaavanjaasemakaavamuutoksenalueellahämeenlinnassa.alueelleonsuunnitelturakennettavan mm.kerrosjarivitalojenasuinaluejasenyhteyteenkauppasekäoppilaitosjaliiketiloja.selvityksessäon tarkasteltu melutasoja laskennallisesti nykytilanteessa sekä ennustetilanteessa vuosina 2018 ja Lisäksiselvityksessäonmääritettymeluntorjunnantarve,parvekkeisiinkohdistuvatäänitasotjajulkisivu jenääneneristävyysvaatimukset. Melumallinnuksentulostenvarmentamiseksijanykyisenmeluntorjunnantoiminnantoteamiseksialueel lasuoritettiinmelumittausviidessämittauspisteessä. SelvitysontehtylaskennallisestimallintaenohjelmallaDatakustikCadna4.4käyttäenyhteispohjoismaista tieliikennemelumallia[1].laskentatuloksiaonverrattuvaltioneuvostonpäätöksessä993/1992[2]esitet tyihinympäristömelunohjearvoihin. SelvityksenovattehneetToniHägerthjaJaniKankare. 2 KOHDEJASENYMPÄRSTÖ TarkasteltavaaluesijaitseeHämeenlinnaneteläosassa.Alueensijaintikartallaonesitettykuvassa1. Kuva1. Tarkasteltavanalueensijainti(rajauseioletarkka). 4

5 Tieliikennemeluselvitys Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos Tarkasteltavallaalueellasijaitseenykytilanteessapysäköintialuejamuuosaalueestaonpeltoaluetta. AlueeneteläpuolellasijaitseeHämeenammattikorkeakoulun(Hamk)tiloja.Alueenlänsi,pohjoisjaitä puolellasijaitseeasuinalueita.kohteenlänsipuolellakulkeevaltatie3sekälahdensivuntie. Asemakaavallaalueelleontarkoitusosoittaapääosinopiskelijaasumista.Lisäksialueelleonsuunniteltu rakennettavan päivittäistavarakauppa ja polttoaineen kylmäasema. Alueen eteläosassa varaudutaan Hamk:n tilojen laajentumiseen. Meluselvityksessä on tarkasteltu massoitteluluonnoksia B ja G, joissa kokonykyisenpellonalueonsuunniteltuasuinalueeksi.lisäksiontarkasteltuluonnokseenbpohjautuvia lisävaihtoehtoja,joissaosavaltatienläheisyyteensuunnitellustaasuinrakentamisestajätetääntoteutta mattatainiidentilallerakennetaanvähemmänmelulleherkkiärakennuksia,kutenesimerkiksitoimisto rakennuksia.kyseisistätarkasteluvaihtoehdoistaonkäytettytässäselvityksessänimitystä lisävaihtoehto 1 ja lisävaihtoehto2.kohteenluonnoksenbmukainensuunniteltumaankäyttöonesitettykuvassa2. Kuva2. KohteenluonnoksenBmukainensuunniteltumaankäyttö(Hämeenlinnankaupunki ). 5

6 Tieliikennemeluselvitys Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos Alueenrakentamisenonarvioitutoteutuvanvaiheittainjamelutasojatarkastellaanluonnostenosalta kahdessatoteutumisvaiheessa.vuoden2018tarkastelutilanteessaalueelleonrakennettukaikkiasuinra kennukset,päivittäistavarakauppajaosahamk:nlaajennuksesta.toteutunuthamk:nlaajennussijaitsee Visamäentienkaakkoispuolellakuvan2alueenulkopuolella.Vuoden2018tarkastelutilanteessakuvassa2 näkyväthamk:nrakennuksiajannoparkintilojaeiolevielärakennettu.lisäksimelutasojatarkastellaan vuoden2035tilanteessa,jossaalueenmaankäytönsuunnitelmienonarvioitutoteutuneenkokonaisuu dessaan. TarkastelualueeneteläpuolelleVisamäentienkaakkoispuolelleonalustavastisuunniteltuHamk:nmahdol lisialisätiloja,jotkanäkyvätkuvan2alareunassa.kyseisenalueenmelutasojajavaikutuksiaeioletarkas teltutässäselvityksessä,sillähankkeenaikataulustaeioletarkkaatietoa. 3 MELUTASONOHJEARVOT 3.1 Ulkoalueet Lähinnäkaavoituksenjamaankäytönkannaltakäytettävätohjearvotonannettuvaltioneuvostonpäätök sessä993/1992.taulukossa1onesitettypäätöksensisältämätohjearvotulkonahavaittavalleympäris tömelulle.päätöstäsovelletaanmeluhaittojenehkäisemiseksijaympäristönviihtyisyydenturvaamiseksi maankäytön,liikenteenjarakentamisensuunnittelussasekärakentamisenlupamenettelyssä. Päätöksessäohjearvotonannettupäiväajanklo7 22jayöajanklo22 7ekvivalenttielikeskiäänitasoina. Päätöksessäeioleesitettyohjearvojahetkittäisillemaksimiäänitasoille. Päätöstäeisovelletakatujaliikennealueillaeikämelusuojaalueiksitarkoitetuillaalueilla. Taulukko1. OhjearvotkeskiäänitasolleL Aeq ulkona Alueenkäyttötarkoitus Asumiseenkäytettävätalueet,virkistysalueet taajamissajataajamienvälittömässäläheisyydessä Klo dB(A) 1 KeskiäänitasoL Aeq Klo dB(A) 1,2 Hoitotaioppilaitoksiapalvelevatalueet 55dB(A) 50dB(A) 3 Lomaasumiseenkäytettävätalueet,leirintäalueet, taajamienulkopuolellaolevatvirkistysalueetja luonnonsuojelualueet 45dB(A) 40dB(A) 4 1 Lomaasumiseenkäytettävilläalueillataajamassavoidaansoveltaanäitäohjearvoja. 2 Uusillaalueillayöohjearvoon45dB(A). 3 Oppilaitoksiapalvelevillaalueillaeisovelletayöohjearvoa. 4 Yöohjearvoaeisovelletasellaisillaluonnonsuojelualueilla,joitaeiyleisestikäytetäoleskeluuntailuonnonhavainnointiinyöllä. Lisäksipäätöksessäonmaininta,ettäjosmeluonluonteeltaaniskumaistataikapeakaistaista,mittaustai laskentatulokseenlisätään5dbennensenvertaamistaedellämainittuihinohjearvoihin.tulokseentehtä välisäysjohtuusiitä,ettäiskumaisuusja/taikapeakaistaisuuslisäämelunhäiritsevyyttä. Tieliikenteenaiheuttamamelueiolenormaalistiimpulssimaistataikapeakaistaista.Näinollenviiden desibelinlisäystäeioletarpeentehdä. 6

7 Tieliikennemeluselvitys Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos 3.2 Sisätilat Valtioneuvostonpäätöksessä993/1992annetutohjearvotulkoasisätiloihinkantautuvastamelustaon esitettytaulukossa2.ohjearvotonannettuekvivalenttielikeskiäänitasoinajatarkastelujaksoonjaettu kahteenosaanelipäiväaikaanklo7 22jayöaikaanklo22 7. Taulukko2. OhjearvotkeskiäänitasolleL Aeq sisätiloissa Huoneenkäyttötarkoitus KeskiäänitasoL Aeq Klo7 22 Klo22 7 Asuin,potilasjamajoitushuoneet 35dB(A) 30dB(A) Opetusjakokoontumistilat 35dB(A) Liikejatoimistohuoneet 45dB(A) 4 MELUTASOJENLASKENTA 4.1 Laskentamenetelmät Mallinnus tehtiin laskentaohjelmalla Datakustik Cadna 4.4 käyttäen yhteispohjoismaista tie liikennemelumallia.laskentaohjelmassamaastomallivoidaansyöttääohjelmaankarttajapaikkatieto tiedostojakäyttäen,jolloinmaastomuodostuukolmiulotteisesti.ohjelmaanvoidaanantaalisäksisyöttö tietoinamm.laskentaalueenmaastopinnatjasuunnitellutmelusuojaukset. Laskennassakäytetäänlähtötietoinaliikennetietoja(määrätjaajonopeudet),joidenperusteellamäärite täänns.lähtömelutasot.lähtötasojenperusteellamääritetäänäänilähteenaiheuttamaäänenpainetaso tarkastelupisteissäerilaisetääntävaimentavatjavahvistavattekijäthuomioiden.tekijöinähuomioidaan mm.geometrinenleviäminen,estevaimennus,maavaimennusjaheijastukseterilaisistapinnoista. Laskentatuloksetvastaavatpitkänajanjaksonkeskiäänitasoa.Laskentatuloksenepävarmuusonsitäsuu rempi,mitäkauempanalähteestätarkastelupistesijaitsee. Taulukossa3onesitettylaskennassakäytetytlaskentaasetukset. Taulukko3. Laskentaasetukset Parametri Käytettyarvo Laskentaruudukonkoko 3x3 m 2 Melutasonlaskentaetäisyys(maks) Maanpinnanakustinenkovuus Rakennustenheijastus Heijastustenlukumäärä Pihaalueet2m maanpinnasta Julkisivutkerroksittain,kerroskorkeus3m 1200m Aluerakennustenalapuolella0(kova) Tienpinta0(kova) Muuympäristö1(pehmeä) Absorptiokerroin0,2(lähestäysinkova) 1 7

8 Tieliikennemeluselvitys Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos 4.2 Maastomallijarakennukset AlueenmaastomallinaonkäytettyHämeenlinnankaupunginkarttaa.Maastomalliaontäydennettytie alueidenosaltamaanmittauslaitoksen2mx2mkorkeuspisteaineistolla(n2000korkeusjärjestelmä). Suunnitellunasuinalueenmaastoonluonteeltaantasaistajaloivastiitäänpäinnousevaa.Ennustetilan teenosaltaalueonhuomioitunykyisenmaastonmuotojenmukaisesti,koskamaastonkorkeusasemanei olearvioitumuuttuvanmerkittävästi. Melukartoissarakennuksetonmerkittykäyttötarkoituksenmukaanseuraavasti: nykyisetasuinrakennuksetmustalla suunnitellutasuinrakennuksetruskealla suunnitelluttoimistojaliikerakennuksetturkoosilla muutrakennuksetharmaalla. MerkinnätperustuvatMaanmittauslaitoksenaineistoonjatilaajaltasaatuunaineistoon.Hamk:nopetusti lojasisältävätrakennuksetonmerkittymelukartoissaselitetekstillä Hamk/nnopark.Rakennustenkor keudet on arvioitu kerrosmäärien perusteella käyttäen kerroskorkeutena 3 m. Autokatosten ja piharakennustenkorkeutenaonkäytetty3m.hamk:insuunniteltujenrakennustenjatoimistorakennus tenkorkeutenaonkäytetty10mmaanpinnasta. 4.3 Liikennetiedot Tieliikenne Taulukossa4onesitettylaskennassakäytetytliikennetiedot.LiikennetiedotperustuvatHämeenlinnan kaupungintekemienliikennelaskentojentuloksiin,sitooy:nalueellelaatimaanliikenneselvitykseensekä Liikennevirastonlaatimaanvaltatien3liikenneselvitykseen(Ympäröivänmaankäytönkytkeminenmoot toritienliikennekäytävään,casevaltatie3,27/2013).ennustetilanteenliikennemäärätonannettuvuosille 2018ja2035.Laskennoissaonoletettu,että90%liikenteestätapahtuupäiväaikaan.Taulukossaesitetty KAVLtietokuvaakyseisentienkeskimääräistäarkivuorokausiliikennemäärää. Visamäentien, Lahdensivuntien, Helsingintien ja Vankanlähteen liikennemäärät perustuvat laskettui hin/arvioituihinillanhuipputunninklo liikennemääriinjaoletukseen,ettähuipputunninlii kennemääräon10%kokovuorokaudenliikennemäärästä. Visamäentielle on suunniteltu parannuksia. Visamäentien ja Lahdensivuntien/Helsingintien risteys on suunniteltuparannettavanjamuutettavankiertoliittymäksi.sitooy:nlaatimassaliikenneselvityksessäon tarkasteltukahtaerilaistaristeyksentoteuttamisvaihtoehtoa.lisäksivisamäentielleonsuunniteltupa rannushanke,jossauudentienlinjaustasiirretäännykyisenpellonsuuntaanjanykyinenvisamäentie muutetaankevyenliikenteenväyläksi.hankkeenaikataulustaeioletarkkojaarvioita.melulaskennaton laadittukäyttäenennustetilanteissavisamäentiennykyistälinjaustalukuunottamattakaavaalueenpoh joisreunaa,jossaliittymääonsiirrettynoin15mpohjoiseen. Valtatien3reunassakohteenalueellaonmeluaitatienkummallakinpuolella.Esteenkorkeusontienitä puolellakohteenkohdalla2mtienpinnastajakohteenpohjoisosanpohjoispuolellanoin3,5mtienpin nasta.tienlänsipuolellaesteenkorkeusonkohteenkohdalla3mtienpinnasta.meluesteetonhuomioitu melulaskennassajaniidensijainnitjakorkeudetonesitettymelukartoissa. 8

9 Tieliikennemeluselvitys Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos Taulukko4. Tieliikenteenliikennetiedotnykyjaennustetilanteessa Tie(osuus) KAVLnyky tilanteessa KAVLennusteti lanteessav KAVLennusteti lanteessav Raskaanliiken teenosuus[%] Nopeusrajoitus [km/h] Valtatie Valtatie Lahdensivuntie(tarkastelu alueenkohdalla) Lahdensivuntie(Visamäen tieltäpohjoiseen) Helsingintie Visamäentie(Lahdensivun tie Lehmustie) Visamäentie(Lehmustie Helsingintie) Vankanlähde Ramppi(valtatieltä10valta tielle3pohjoiseen) Raskaanliikenteennopeutenaonkäytettyajoneuvojensuurintasallittuanopeutta80km/h. 5 LASKENTATULOKSET Seuraavassaonesitettymelulaskennantuloksetpääkohdittain.Tarkempimelunleviäminenonesitetty melukarttaliitteissä. Ulkooleskelualueiden melutasojen tarkastelussa sovelletaan normaalisti uusille asuinalueillevaltioneuvostonpäätöksenohjearvojal Aeq,722 55dB(A)jaL Aeq,227 45dB(A).Vanhoille asuinalueillejatäydennysrakentamiskohteillesovelletaanyöajanohjearvoal Aeq,227 50dB(A). Tarkasteltavakohdesijaitseealueella,jolletieliikennemelupääseekulkeutumaankaukaajalaajaltaalu eeltajohtuenavoimestamaastostajavaltatiensuurestaajonopeudesta.sitenyöajan45db(a)äänitason saavuttaminenkokoalueellaonhyvinhaastavaajavaatiivaimennustoimenpiteinähyvinsuuriamelues teitä,jotkasaattavatheikentääalueenulkonäköäjatoiminnallisuutta.normaalistiulkoalueidenyöaikai nenkäyttöonvähäistäjaoleskelutapahtuupääosinsisätiloissa.näinollentuleeharkitavaihtoehtoa, jossaosallaaluettavoitaisiinulkoalueillasalliayöajanmelutason45db(a)ylitys,kunhanyöajankeskiääni tasoeiylitä50db(a)eikäpäiväajankeskiäänitasoylitä55db(a).sisätilojenyöajanäänitasoistatuleehuo lehtiariittävälläjulkisivunääneneristävyydellä. 5.1 Nykytilanneja0+tilanne Tieliikenteenaiheuttamamelutasonykytilanteessaonesitettyliitteiden1Aja1Bmelukartoissa.Lasken nassaonhuomioitualueennykyinenliikennejanykyinenmeluntorjuntavaltatiellä3.alueellaeisijaitse nykytilanteessamelulleherkkiäkohteitavaanseonrakentamatonta.melulaskennanperusteellamelua leviääalueelleenitenvaltatieltä3.muidenteidenjakatujenvaikutusonselvästipienempijarajautuuko. teidenvälittömäänläheisyyteen. Melutasonykyisellämaankäytölläjavuoden2035ennusteliikenteelläonesitettymelukarttaliitteissä2A ja2b.laskennanperusteellapäiväjayöajanmelutasotalueellakasvavatnoin1,5dbjohtuenvaltatien liikennemääränkasvusta.valtatienliikennemääränonarvioitukasvavan42%vuoteen2035mennessä. 9

10 Tieliikennemeluselvitys Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos Varmentavatmelumittaukset Kohteessasuoritettiinmelumallinnuksentuloksenvarmistamiseksijavaltatien3meluntorjunnantoimin nan varmistamiseksi melumittaus Ympäristöministeriön julkaiseman mittausohjeen Tieliikennemelun mittaaminen mukaisesti[3].mittaustulostenperusteellaselvästimerkittävinmelulähdeonvaltatie3. Nykytilanteessapäiväajankeskiäänitasoylittääohjearvon55dB(A)kokotarkasteltavallaalueella.Mitta ustuloksetvastaavathyvinnykytilanteenmelulaskennantulostajamelulaskennantuloksiavoidaansiten pitääluotettavina.mittaustensuorittaminenjatuloksetonesitettyyksityiskohtaisemminliitteessä Ennustetilanne Tieliikenteenaiheuttamaulkoalueidenmelutasoerimassoitteluvaihtoehdoillaonesitettymelukarttaliit teissä36.laskennassaonhuomioitualueensuunniteltumaankäyttökunkinmassoitteluluonnoksenpe rusteella.maastonkorkeusasemanaonkäytettyalueennykyistämaastoa,koskamaastoontasaistaeikä senoletetamuuttuvanmerkittävästi.laskennatonkunkinvaihtoehdonosaltatehtyerikseenvuosien 2018ja2035liikenneennusteilla.Alueenmelutasoonvuonna2035keskimäärinnoindesibelinvuoden 2018melutasoasuurempijohtuenvaltatien3liikennemääränkasvusta. Alueenmelutasonkannaltamerkittävinlähdeonennustetilanteessavaltatie3meluesteistähuolimatta. Valtatientasausonmuutamiametrejäsuunnittelualueenmaanpinnantasoaylempänä.Melutasoonsuu rimmillaanlähellävaltatietä.valtatienmelunleviämiseenalueeneriosiinvaikuttaaoleellisestimassoitte lussatienläheisyyteensuunnitellunrakennusmassanmuoto,yhtenäisyysjakorkeus.muidenteidenja katujenvaikutusmelutasoononpienempijaserajoittuupääosinko.teidenvälittömäänläheisyyteen LuonnosB LuonnoksessaBlähimpänävaltatietäsijaitsevatrakennuksetonsuunniteltu1ja2kerroksisiksirivitaloik si.laskennanperusteellaesitettymassoittelueimuodostariittävänhyvinsuojaavaarakennusmassaa, vaanmelupääseeleviämäänrakennustensisäpihoillejaalueenkeskiosiinrivitalojenylijarakennusten väleistä. Vuoden2018javuoden2035ennustetilanteissamelutasoylittääpäiväajanohjearvonrivitalojensisäpi hallasekäosallakaarikadunitäpuolellesuunniteltujenomakotitalojenpihoja.alueenmelultasuojaami sen eri mahdollisuuksia tarkasteltiin melulaskennalla selvityksen tekemisen yhteydessä. Laskennan perusteellarakennustenvälisetmeluaidattairakennustenjalahdensivuntienvälisellealueellesijoitetta vameluvalli(esitettyliitteessä3.3aja3.3b)eivätoleellisestiparannamelutilannettapihaalueilla,koska valtatiesijaitseemuutamiametrejäasuinrakennustenmaantasonyläpuolella.sitenmelupääseekulkeu tumaan esteiden yli ja matalien meluesteiden vaikutus jää pieneksi. Tehokkain tapa parantaa piha alueidenmelutasoaontoteuttaalänsireunanrakennuksetkorkeampina. Pohjoisosankaksikerroksistenrivitalojen,opiskelijatalojenja4kerroksisten rivitalojensisäpihaalueilla melutasoalittaapäiväjayöajanohjearvot LuonnosG LuonnoksenGtapauksessalähimpänävaltatietäsijaitsevatrakennuksetonsuunniteltu4kerroksisiksi, jolloinniidensuojausvaikutusalueenitäpuoleisenosankannaltaonhyvä.laskentatulostenperusteella ennustetilanteessavuonna2018javuonna2035päiväajankeskiäänitasoalittaaohjearvotkaikkienalueen asuinrakennusten pihaalueilla lukuun ottamatta Lahdensivuntien reunan eteläisimpien kerrostalojen pihaa,jollaohjearvoylittyynoin1 3dB(A).Ylitysaiheutuuvaltatien3melusta,jokapääseekulkeutu maanpihaalueelleeteläsuunnasta.kokoasuinrakennustenalueellayöajanmelutasoonalle50db(a)ja suurellaosallaaluetta45db(a). 10

11 Tieliikennemeluselvitys Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos Tontin,jollaohjearvoylittyy,pihaalueenmelutilannettavoidaanparantaatekemälläko.tontinautoka toksistamahdollisimmankorkeita(laskennassakorkeutenaonkäytetty3m)jarakentamallakerrostalon jaautokatoksenväliinmeluaita Lisävaihtoehto1 Lisävaihtoehdossa1lähimpänävaltatietä3sijaitsevatasuinrakennuksetjätettäisiintoteuttamatta,jolloin suurimmanmelutasonalueelleeisijoittuisipihaalueita.tarkasteltumassoitteluvastaamuutenluonnok senbtilannettalukuunottamattaomakotitalotontteja,joidentilalleonsijoitettu2kerroksisiarivitaloja. Laskentatulostenperusteellavuoden2018ja2035ennustetilanteessamelutasoalittaaohjearvotpää osalla kaikkien asuinrakennusten pihaalueita. Melutaso on suurimmillaan alueen keskiosan 2 kerroksistenrivitalojenpihaalueilla,muttamyösniilläohjearvoalittuurakennustensuojanpuolella.piha alueidenmelutasoavoidaantarvittaessapienentääko.rakennustenosaltaesimerkiksisopivallapihara kennustentaiautokatostensijoittelulla Lisävaihtoehto2 Lisävaihtoehdossa2lähimpänävaltatietäsijaitsevillealueilleonsijoitettuvähemmänmelulle herkkiä rakennuksia,jotkavoivatsisältääesimerkiksitoimistojaliiketiloja.rakennustenkorkeutenaonkäytetty laskennassa10m.muiltaosinvaihtoehtovastaalisävaihtoehdon1tilannetta. Lähimmäksi valtatietä sijoitetut rakennukset toimivat meluesteinä ja suojaavat asuinaluetta valtatien melulta.laskentatulostenperusteellavuosien2018ja2035ennustetilanteissamelutasoalittaaohjearvot pääosallakaikkienasuinrakennustenpihaalueita.melutasotpihaalueillaovathiemanpienempiäkuin lisävaihtoehdon1tapauksessajohtuensuojaavistarakennuksista. 5.3 Oppilaitostenulkoalueet SaatujentietojenmukaanalueellesijoitettavatHamk:noppilaitoksetovataikuisilleopiskelijoillesuunnat tujatiloja,eikäniidenyhteyteensijoitetavarsinaisiaulkooleskelualueitaeikäniidenympäristöolemelul le herkkää aluetta. Mikäli joitakin ulkooleskelualueita halutaan kuitenkin tehdä, ne voidaan suojata melultasijoittamallanealueenniihinosiin,joissamelukartoissapäiväajankeskiäänitasoalittaa55db(a). 5.4 Visamäentienjasenliittymienparantaminen LaskentatulostenperusteellaVisamäentienliikenteenmelunvaikutusonmuihinmelulähteisiinnähden vähäinen.myösko.tienraskaanliikenteenmääräonpieni.näinollentiensiirtäminennykyisenpellon suuntaanlähemmässuunniteltujaasuinrakennuksiaeioleellisestilisäämelutasoaasuinrakennustenpi hoilla.tienvarrenrakennustenjulkisivuihinkohdistuvatmelutasotovatvisamäentienpuolellaniinpieniä, etteitiensiirtäminenaiheutarakennustenjulkisivuillelisävaatimuksia.myöskäänkiertoliittymänraken tamisellaeioleoleellistavaikutustaympäristönmelutasoihinjaliittymäntoteuttamisvaihtoehtovoidaan valitamelunnäkökulmastakatsottunavapaasti. 5.5 Asemakaavanvaikutuksetmuunympäristönmelutasoihin Visamäenkadunliikennekasvaasuunnitellunmaankäytöntoteutuessajonkinverran.Visamäentienlii kennemäärätovatkuitenkinniinpieniä,ettäko.tienvaikutusäänitasoonympäristönvanhoillaasuinra kennuksillaonvähäinen.alueenmaankäytöntoteutumisellaeiolemerkittäväävaikutustavaltatien3 liikenteeseen. 11

12 Tieliikennemeluselvitys Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos Suunnitellun rakennusmassan toteutuessa rakennukset vaimentavat melun leviämistä valtatieltä itää päin.näinollensuunnitellutrakennuksettoimivatmeluesteenäjaäänitasoennustetilanteessakaava alueenitäpuolisillavanhoillaasuinrakennuksillaonsuunnitellunmaankäytöntapauksessapienempikuin seolisi,josaluesäilytettäisiinpeltona. 6 JULKSUJENÄÄNENERSTÄVYYSVAATMUKSET Julkisivunääneneristävyysvaatimuslasketaanjulkisivuunkohdistuvantieliikenteenkeskiäänitasonjasisäl lä sallitun keskiäänitason erotuksena (valitaan suurin arvo). Laskennassa on käytetty sallittuna sisä äänitasonataulukossa2esitettyjäohjearvoja.lasketutääneneristävyysvaatimuksetsisältävätvarmuus varan2 3dB.Laskennassaonkäytettymitoittavanaliikenteenävuoden2035ennusteliikennettä. Julkisivunkokonaisääneneristävyysvaatimuseiolesamaasiakuinyksittäistenrakennusosien,kutenikku noiden,ääneneristävyys.yksittäistenrakennusosieneristävyydet(jottakokonaisääneneristävyysvaatimus täyttyy)mitoitetaantapauskohtaisestihuomioidenmm.erilaistenrakennusosienpintaalojenkeskinäi nensuhde. Julkisivunääneneristävyysvaatimusvoidaanmääräyksissäesittääesimerkiksiseuraavasti:Rakennuksen ulkoseinien,ikkunoidenjamuidenrakenteidentuleeollasellaisia,ettäliikenteenaiheuttamanmelutason erotusulkojasisätilojenvälilläonvähintäänxdb. Asuinrakennukset Julkisivujenääneneristävyysvaatimuksettieliikennemeluavastaankaikissatarkasteluvaihtoehdoissaon esitettyliitteessä7. Laskennan perusteella julkisivujen ääneneristävyysvaatimus on kaikissa tarkasteluvaihtoehdoissa pää osallaalueenrakennuksiakaikillajulkisivuillaalle25db.tämänsuuruinenvaatimusluokitellaanalhaiseksi jasetäyttyynormaalillajulkisivurakentamisella. LuonnoksenBjaGtapauksessalähellävaltatietä3sijaitsevillarakennuksillajulkisivuihinkohdistuvatkes kiäänitasotovatsuurempiajasitenmyösjulkisivujenääneneristävyysvaatimuksetovatsuurempia.eten kin luonnoksen G tapauksessa 4kerroksisten kerrostalojen ylimpien kahden kerroksen julkisivuihin valtatienmelupääseekulkeutumaanmeluaidanylijasitenkohdistuvaäänitasoonniinsuuri,ettäviih tyisiensisäääniolosuhteidensaavuttaminensaattaaedellyttääjulkisivultaeritysrakenteita;esim.kaksois julkisivua.lisäksiasuinhuoneidensijoitteluuntuleekiinnittäähuomioita,jottamakuuhuoneetvoidaan sijoittaarakennuksenhiljaisellesivulle. Lisävaihtoehtojen 1 ja 2 tapauksessa asuinrakennusten julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset ovat suurimmillaansuuruudeltaan30 32dB.Tämänsuuruinenvaatimusluokitellaannormaaliksijasetäyttyy yleensänormaalillajulkisivurakentamisella. Taulukossa5onesitettyääneneristävyysvaatimuksienvaikutuksiarakentamiseen[4]. 12

13 Tieliikennemeluselvitys Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos Taulukko5. Ääneneristävyysvaatimustenvaikutusasuinrakentamiseen Ääneneristävyys vaatimus 25dB 30dB 35dB 40dB Vaatimuksen taso Normaali/ alhainen Normaali Keskikorkea Korkea Toimenpiteetjasuosituksetrakentamisessa Toteutuunormaalillajulkisivurakentamisella. Toteutuunormaalillajulkisivurakentamisellaelleiikkunoidenjaparvekeovien pintaalasuhdelattiapintaalaanolesuuri.asuinhuoneidensijoittelullaeiole väliä. Kevytrakenteisissarakennuksissaikkunoiltajaparvekeoviltavaaditaannor maaliakorkeampaaääneneristyskykyä.asuinhuoneitavoidaansijoittaamelu lähteenpuolelle. Ulkoseinärakenteiltavaaditaanhyvääääneneristävyyttäjaikkunoiltasekä ikkunaoviltavaaditaanerikoisratkaisuja.asuinhuoneetsuositellaansijoitetta vansuojanpuolelle.melulähteenpuolellevoidaansijoittaans.toisarvoisia tiloja. Toimistorakennukset Hamk:ntilojenläheisyyteensuunniteltujenjalisätarkasteluvaihtoehdossa2valtatien3läheisyyteensijoi tettavientoimistojaliikerakennustenjulkisivuilletuleeesittääääneneristävyysmääräys.toimistotilojen sisääänitason valtioneuvoston päätöksen ohjearvo on L Aeq, db(a), mutta hyvien sisä ääniolosuhteiden saavuttamiseksi keskiäänitason tavoitearvona sisätiloissa voidaan pitääl Aeq,722 = 40 db(a)(asuinhuoneistonohjearvo35db(a)).sisääänitason40dbsaavuttamiseksijulkisivujenääneneris tävyysonrakennuksillasuuruudeltaan28 32dB.Sisääänitason45dBsaavuttamiseksiääneneristävyys vaatimuksetolisivatviisidesibeliäpienemmät. Hamk:nrakennukset Hamk:nsuunniteltujenrakennustentiloihinsijoitetaanopetukseenkäytettäviätiloja.Lisäksilähemmäs Lahdensivuntietäsijoitetaanliiketilojasisältäviärakennuksia.Rakennustenjulkisivujenääneneristävyys vaatimuksetonesitettyliitteessä8.julkisivujenääneneristävyydetovatrakennuksillasuurimmillaan32 db.tämänsuuruinenvaatimusluokitellaannormaaliksi. VankanlähteentienvarteensuunniteltujenHamk:nlaajennusosienjulkisivujenääneneristävyysvaatimuk siaeiolemääritettytässäselvityksessä.kyseistenrakennustenjulkisivujenvaatimuksettuleemäärittää, kunalueensuunnitelmatovattarkentuneet. 7 PARVEKKEDENLASTUSVAATMUKSET Parvekkeidenkäyttökelpoisuudensaavuttamiseksiparvekelasituksentarvejaääneneristävyydenmitoit taminenonlaadittuniin,ettäparvekkeellasaavutetaanvaltioneuvostonpäätöksenulkoalueidenpäivä ajan ohjearvon 55 db(a). Tällöin myös yöajan keskiäänitaso alittaa normaalisti ohjearvon 50 db(a). Parvekelasitustenääneneristävyysvaatimukseteritarkasteluvaihtoehdoissaonesitettyliitteessä9.Esitet tyeristävyyslukukuvaaparvekkeeseenkohdistuvanpäiväajankeskiäänitasonjaohjearvonvälistäeroa (äänitasoero). Parvekkeidenlasitustarvettaontarkasteltuainoastaanniidenrakennustenosalta,joidenkerroslukuon suurempikuinkaksi,koskarivitaloillaonnormaalistiensimmäisessäkerroksessamelultasuojattuoma piha,eikämahdollistaparvekettasitenoletarpeensuojatamelulta. 13

14 Tieliikennemeluselvitys Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos Laskennanperusteellaosallasuunnitelluistakerrostaloistaparvekkeettuleelasittaa,jottapäiväajanoh jearvosaavutetaan.laskennanperusteellaasuinalueeneteläreunaansuunnitelluilla4kerroksisillaker rostaloilla parvekelasitusten äänenvaimennustarve on pääosalla parvekkeista enimmillään 7 8 db. Tämänsuuruinenvaimennussaavutetaanyleensäraollisellaparvekelasituksella. Parvekkeilla,joillavaatimusonsuuruudeltaan9 10dB,vaaditaanlasitukseltanormaaliaparempaaää neneristävyyttä.riittävävaimennussaavutetaanesimerkiksitiivistetyllälasituksellataiasentamallapar vekkeilleääntäabsorpoivaamateriaalia. LuonnoksenGtapauksessalähimpänävaltatietä3sijaitsevillarakennuksillaparvekelasitustenääneneris tävyysvaatimusonsuurimmillaan13 14dB.Tämänsuuruistenvaatimustensaavuttaminenvaatiiparve kelasitukseltaerityisratkaisuja,joidenrakenneriippuumm.parvekkeenkoosta.parvekeratkaisunosalta tuleekuitenkinluonnoksengtapauksessahuomioida,ettälasitettujenparvekkeidenrakentaminenvä hentääparvekkeidentakanasijaitseviinhuoneistoihinkulkeutuvaamelua.näinollen,mikäliluonnoksen Gvaihtoehtoonpäädytään,voiparvekkeidenrakentaminentullakyseeseensisämeluntorjuntakeinona, vaikkaitseparvekkeellatavoitearvoaeisaavutettaisikaan. Taulukko6. Äänitasoerovaatimus ja vaatimuksen täyttävä ratkaisu. Parvekekaiteiden on oletettu olevan4+4mmlaminoituakaidelasia,betoniataijokinmuuäänellisestivastaavarakenne.tiedotperus tuvatlasinvalmistajienilmoittamiintietoihinsekäakustisenvaimennusmateriaalinvaikutuksenlaskennal liseenarviointiin. Äänitasoerovaatimus Meluntorjuntaratkaisu 0dB/julkisivulleeiole esitettyvaatimusta 1 7dB 8 10dB 11 12dB 11 12dB Parvekelasituseioletarpeellinen Raollinen6mmparvekelasitus Raollinen10mmparvekelasitus 10mmparvekelasitus+tiivistyslistat(tuuletusonhoidettavaainakinyhdeltäparvek keensivultataijotenkinmuuten) Raollinen10mmparvekelasitus+parvekkeenkattoon50mmmineraalivillaa 1.Akus tointimateriaaliatuleeasentaa70%parvekkeenkattopintaalasta.materiaalivoidaan peittäärimoituksella,jonkapeittoprosenttivoiollakorkeintaan70%. 10mmparvekelasitus+tiivistyslistat+parvekkeenkattoon50mmmineraalivillaa 1. Akustointimateriaaliatuleeasentaa70%parvekkeenkattopintaalasta.Materiaali 13 14dB voidaanpeittäärimoituksella,jonkapeittoprosenttivoiollakorkeintaan70%. (tuuletusonhoidettavaainakinyhdeltäparvekkeensivultataijotenkinmuuten) 1 Materiaalintuleeollaulkoolosuhteisiinsoveltuvaajapölyämätöntä(mineraalivillanvaihtoehtoonesim.EwonaAcustica). 14

15 Tieliikennemeluselvitys Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos 8 TULOSTENTARKASTELU Tarkasteltavakohteenalueellamelutasoylittäänykytilanteessaulkoalueidenohjearvot.Meluleviääalu eellepääosinlänsisuunnastavaltatieltä3.valtatienliikennemääränonarvioitukasvavanvuoteen2035 mennessä42%nykyiseenverrattuna,mistäjohtuenmelutasonouseenoin1,5db.visamäentienjamui denpienempienteidenvaikutusmelutasoononennustetilanteessakinvähäinen,vaikkaliikennemäärät lisääntyvätjonkinverran.visamäentienlinjauksensiirtämiselläjaliittymienparantamisellaeioleoleellis tavaikutustaympäristönmelutasoon. Melunkannaltahaasteellisinalueonvaltatien3puoleinenreuna,jollameluaoneniten.LuonnoksenB tapauksessamatalatrakennuksetsuojaavathuonostipihaalueitajaohjearvotylittyvätpihaalueilla.me luntorjunnanparantamienmeluvallillataiaidoillaonhaasteellistajohtuenvaltatienkorkeastakorkeus asemasta.luonnoksengtapauksessakerrostalorakennuksetsuojaavattehokkaastipihaalueitamelulta, mutta ylimpien kerrosten julkisivuihin kohdistuu suuri melutaso, minkä seurauksena julkisivujen ää neneristävyysvaatimuksetmuodostuvatkorkeiksi. Lisävaihtoehtojen1ja2tapauksessavaltatienpuoleinenaluejätettäisiinkokonaanrakentamattataialu eillesijoitettaisiinasuinrakentamisensijaanvähemmänmelulleherkkiärakennuksia.tällöinmelulleherk kiä pihaalueita ei sijoittuisi alueen länsiosaan. Lisävaihtoehtojen tapauksessa ohjearvot täyttyvät pääosallaasuinalueidenulkooleskelualueita.toimistorakennuksetvähentäisivätalueenitäosanasuinra kennuksillekulkeutuvaaliikennemeluajonkinverran.toimistorakennustenjulkisivujenääneneristävyys vaatimuksetolisivatsuuruudeltaanalle30db. Asuinrakennustenjulkisivujenääneneristävyysvaatimuksetovatsuurellaosallaaluettaalle25dB,mikä täyttyynormaalillajulkisivurakentamisella.suurimmillaanjulkisivujenvaatimuksetovatsuuruudeltaan 30 32dBlukuunottamattaluonnoksenGitäreunanrakennuksia,joillavaatimusonylimmilläkahdella kerroksella38db.ääneneristävyysvaatimus32dbluokitellaannormaaliksi,eikäsenormaalistiaiheuta erityisratkaisujakerrostalojarivitalorakentamisessa.vaatimus38dbluokitellaankorkeaksijasensaa vuttaminenedellyttääääneneristävyydeltäänhyvienrakenteidenjaikkunoidenkäyttämistä.esimerkiksi kevytrakenteisetseinärakenteeteivätnormaalistiolemahdollisiajulkisivunääneneristävyysvaatimuksen ollessa38db. Osaasuinrakennustenparvekkeistasuositellaanlasittavan,jottaniilläsaavutetaanulkoalueidenpäiväajan ohjearvo55db(a).lasitusteneristävyysvaatimusonpääosallaaluettasuurimmillaan7 8dB,jokasaavu tetaanyleensäraollisellalasituksella.parvekelasitustenvaatimuksettuleetarkentaa,kunsuunnitelmat ovattarkentuneet. MikäliHamk:nrakennustenyhteyteenhalutaansijoittaaulkooleskelualueita,nesuositellaansijoitetta vanrakennustensuojaanalueille,joillapäiväajanohjearvoalittaa55db(a).rakennustenosaltatulee huolehtiariittävästäjulkisivujenääneneristävyydestä,jottasisätiloissasaavutetaanriittävänhyvätääni olosuhteet. 9 LSÄTETOA JaniKankare ToniHägerth PromethorOy PromethorOy puh puh

16 Tieliikennemeluselvitys Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos 10 KRJALLSUUS 1. NielsenH.Letal.,Roadtrafficnoise.Nordicpredictionmethod.TemaNord1996:525.Århus s.+liitt.36s. 2. Ympäristöministeriö.Valtioneuvostonpäätösmelutasonohjearvoista993/ Ympäristöministeriö.Ympäristöopas15/1996,Tieliikennemelunmittaaminen, RakennusteollisuusRTjaBetonikeskusry.Asuinrakennustenäänitekniikantäydentäväsuunnitte luohje

17 A Nykyinen maankäyttö ja liikenne. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22.

18 B Nykyinen maankäyttö ja liikenne. Yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7.

19 A Nykyinen maankäyttö ja vuoden 2035 ennusteliikenne. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22.

20 B Nykyinen maankäyttö ja vuoden 2035 ennusteliikenne. Yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7.

21 Kauppa A Ennustetilanne v. 2018, luonnos B, osa alueesta toteutettu. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22.

22 Kauppa B Ennustetilanne v. 2018, luonnos B, osa alueesta toteutettu. Yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7.

23 Kauppa Hamk / nnopark 3.2A Ennustetilanne v. 2035, luonnos B, koko alue toteutettu. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22.

24 Kauppa Hamk / nnopark 3.2B Ennustetilanne v. 2035, luonnos B, koko alue toteutettu. Yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7.

25 Kauppa Valli 3 m Valli 3 m Hamk / nnopark 3.3A Ennustetilanne v. 2035, luonnos B, 3 m meluvallit. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22.

26 Kauppa Valli 3 m Valli 3 m Hamk / nnopark 3.3B Ennustetilanne v. 2035, luonnos B, 3 m meluvallit. Yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7.

27 Kauppa 4.1A Ennustetilanne v. 2018, luonnos G, osa alueesta toteutettu. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22.

28 Kauppa 4.1B Ennustetilanne v. 2018, luonnos G, osa alueesta toteutettu. Yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7.

29 Hamk / nnopark Kauppa 4.2A Ennustetilanne v. 2035, luonnos G, koko alue toteutettu. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22.

30 Hamk / nnopark Kauppa 4.2B Ennustetilanne v. 2035, luonnos G, koko alue toteutettu. Yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7.

31 Hamk / Aita 5 m A :1000 (A3) Ennustetilanne v. 2035, luonnos G, meluntorjunta meluaidalla. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,

32 Hamk / Aita 5 m B :1000 (A3) Ennustetilanne v. 2035, luonnos G, meluntorjunta meluaidalla. Yöajan keskiäänitaso LAeq,

33 Kauppa A Ennustetilanne v. 2018, lisävaihtoehto 1, osa alueesta toteutettu. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22.

34 Kauppa B Ennustetilanne v. 2018, lisävaihtoehto 1, osa alueesta toteutettu. Yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7.

35 Kauppa Hamk / nnopark 5.2A Ennustetilanne v. 2035, lisävaihtoehto 1, koko alue toteutettu. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22.

36 Kauppa Hamk / nnopark 5.2B Ennustetilanne v. 2035, lisävaihtoehto 1, koko alue toteutettu. Yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7.

37 Kauppa A Visamäen pellon asemakaava ja asemakaavan muutos, Hämeenlinna. Ennustetilanne v. 2018, lisävaihtoehto 2, osa alueesta toteutettu. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22.

38 Kauppa B Visamäen pellon asemakaava ja asemakaavan muutos, Hämeenlinna. Ennustetilanne v. 2018, lisävaihtoehto 2, osa alueesta toteutettu. Yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7.

39 Kauppa Hamk / nnopark 6.2A Ennustetilanne v. 2035, lisävaihtoehto 2, koko alue toteutettu. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22.

40 Kauppa Hamk / nnopark 6.2B Ennustetilanne v. 2035, lisävaihtoehto 2, koko alue toteutettu. Yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7.

41 Kauppa Hamk / nnopark Hamk / nnopark Luonnos B Luonnos G Kauppa Kauppa Hamk / nnopark Hamk / nnopark Lisävaihtoehto 1 Lisävaihtoehto 2 7 = 26 db(a) = 28 db(a) = 30 db(a) = 32 db(a) = 34 db(a) = 36 db(a) = 38 db(a) = 40 db(a) Laskenta kerroksittain. Asuin- ja toimistorakennusten julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset eri tarkasteluvaihtoehdoissa.

42 Hamk / nnopark = 26 db(a) = 28 db(a) = 30 db(a) = 32 db(a) = 34 db(a) = 36 db(a) = 38 db(a) = 40 db(a) :1000 (A3) Laskenta kerroksittain. Hamk:n rakennusten julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset

43 Kauppa Hamk / nnopark Hamk / nnopark Luonnos B Luonnos G Kauppa Kauppa Hamk / nnopark Hamk / nnopark Lisävaihtoehto 1 Lisävaihtoehto 2 9 = 1-2 db(a) = 3-4 db(a) = 5-6 db(a) = 7-8 db(a) = 9-10 db(a) = db(a) = db(a) Laskenta kerroksittain. Parvekelasitusten ääneneristävyysvaatimus päiväajan ohjearvon 55 db täyttymiseksi.

44 Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos. 10 Tieliikennemeluselvitys RaporttiPR3032Y01 MELUMTTAUKSET Ulkoalueidenmelulaskennantulostenvarmentamiseksialueellasuoritettiinmelumittauksia Mittauksetsuoritettiinympäristöministeriönjulkaiseman Tieliikennemelunmittaaminen ohjeenmu kaisesti[1]jamittaustentuloksiavoidaanverratasuoraannykytilanteenmelulaskennantuloksiin,jotka onesitettymelukarttaliitteissä1aja1b. Mittauspisteet Äänitasoamitattiinviidessäpisteessäeripuolillaaluetta.Mittauspisteidensijainnitonesitettykuvassa1. Mittauspisteet1ja2sijaitsevatnykyisenHamk:npysäköintialueenlänsireunassa.Mittauspisteet3ja4 sijaitsevatnykyisenpellonpohjoisjaitäreunassa.mittauspiste5sijaitseealueenkeskellänoin75metäi syydellävaltatienmeluaidasta. Kuva1. Mittauspisteidensijainnitalueella. Mittaustensuorittaminen Kaikissapisteissämitattiinyksi10minuutinmittausjakso.PisteissämitattiinApainotettuakeskiäänitasoa mittarinaikavakiollafast. Mittarisijoitettiin1,5mkorkeuteenmaanpinnasta.Mittauksetsuoritettiin valvottuinamittauksina,jolloinmittaajahavainnoimeluajamahdollisiahäiriöitämittauspisteissä. Mittauksetsuoritettiinalueellaklo ,jolloinliikenneolivilkasta(iltapäivänhuipputuntion ).Mittauksenaikanatoinenmittaajalaskivaltatiellä3mittausjaksonaikanakulkeneidenajo 1(3)

45 Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos. 10 Tieliikennemeluselvitys RaporttiPR3032Y01 neuvojenmäärän,jottamittaustulosvoidaanlaskennallisestimuuttaavastaamaankeskimääräistävuoro kausiliikennemäärää eli normalisoida. Laskennassa kirjattiin ylös ohi ajaneiden kevyiden ajoneuvojen (henkilöjapakettiautot)jaraskaidenajoneuvojen(kuorma,rekkajalinjaautot)määrä. Mittauslaitteisto MittauksetsuoritettiinäänitasomittarillaRionNL21,jokatäyttäääänitasomittareidentarkkuusluokan2 vaatimuksetsekäympäristöministeriönmittausohjeessamittarilleasetetutvaatimukset.mittarintoimin tatarkistettiinkalibraattorillarionnc74ennenjajälkeenmittausta. Sääolosuhteetjaajoolosuhteet Ympäristöministeriönmittausohjeensuosituksenmukaantuulentuleeollamittaustenaikanaheikkoa myötätuulta(melulähteestämittauspisteeseenpäinsektorissa±45 )taitäysintyyntä.tuulennopeus katsotaanriittävänheikoksi,jossennopeusonenintään5m/smitattunayli2mkorkeudelta.sateella mittauksiaeitulesuorittaa. Mittauksenaikana säätilaolimittaajanhavaitsemana: tuuli3 5m/slännestä,puuskissakovempi pilvisyys1/8 lämpötilanoin10 o C lumipeite0cm. lmatieteenlaitoksenlähimmällähavaintoasemallahämeenlinnakatinenvallitsimittaustenaikanaklo 15.00seuraavanlaisetsääolosuhteet: tuuli6m/slännestä pilvisyys0/8 lämpötilanoin11 o C. Mittaajanjalmatieteenlaitoksensäähavainnotvastaavatoleellisiltaosintoisiaan.Sääolosuhteetolivat pääosanaikaamittausohjeensuositustenmukaiset,vaikkatuulioliajoittainsuosituksiavoimakkaampi. Mittaajanarvionperusteellatuulellaeiollutvaikutustamittaustuloksiin. Mittaustenaikanapääosassaautoistaolitalvirenkaat.Tienpintaolimittaustenaikanakuivaeikäsillä ollutluntataijäätä. Mittaustulokset Mittaustentuloksetonesitettytaulukossa1.Taulukossaonesitettymittauksenaikainenkeskiäänitaso. Lisäksi on esitetty mittausjakson aikana valtatiellä kulkeneiden ajoneuvojen määrä sekä ajoneuvojen määränperusteellanormalisoitupäiväjayöajankeskiäänitaso.keskimääräisenvuorokausiliikennemää ränperusteellakohteenohikulkeekymmenessäminuutissapäiväaikaan252kevyttäja22raskastaajo neuvoajayöaikaan47kevyttäja4raskastaajoneuvoa. 2(3)

46 Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos. 10 Tieliikennemeluselvitys RaporttiPR3032Y01 Taulukko1. Melumittaustentulokset Mittaus piste Kello Mittauksenaikainen keskiäänitasol Aeq Ohiajaneetajoneuvot (kevyet/raskaat) Mittaustuloksenperusteellamääritetty päiväajankeskiäänitasol Aeq,722 / yöajankeskiäänitasol Aeq,227 Mp dB(A) 298/25 62dB(A)/55dB(A) Mp dB(A) 298/25 63dB(A)/55dB(A) Mp dB(A) 365/31 58dB(A)/51dB(A) Mp dB(A) 402/34 59dB(A)/52dB(A) Mp dB(A) 438/31 62dB(A)/54dB(A) Mittauspisteissäeihavaittuhäiriöitä,vaankaikkimeluaiheutuitieliikenteestä.Havaintojenperusteella kaikissamittauspisteissämerkittävinmelulähdeolivaltatie3,jonkameluolijatkuvaakohinaa.myöslah densivuntiejavisamäentienmeluolikuultavissa,muttaniidenmeluaiheutuiyksittäisistäohiajoistaeikä ollutsitenyhtäjatkuvaa.meluakulkeutuualueelleenitenvaltatieneteläosastaalueelta,jossaeioleme luntorjuntaa.havaintojenperusteellavaltatie3:nvarressasijaitsevatmeluesteetvaimentavatselvästi tienaiheuttamaamelua.esteenansiostayksittäistenajoneuvojenääneteivätoleselvästikuultavissa vaanmeluonluonteeltaanenemmänkohinamaistajatasaista. Taulukossa2onesitettymittaustuloksenperusteellamääritettypäiväajankeskiäänitasojavastaavaan pisteeseenmelumallinnuksellalaskettunykytilanteenpäiväajankeskiäänitaso. Taulukko2. Mittaustentulostenjamelumallinnuksentuloksenvertailu Mittauspiste Mittaustuloksenperusteellamääritetty päiväajankeskiäänitasol Aeq,722 Melumallinnuksellalaskettupäiväajan keskiäänitasol Aeq,722 Erotus Mp1 62dB(A) 62 db(a) 0 db Mp2 63dB(A) 59 db(a) 4dB Mp3 58dB(A) 57 db(a) 1 db Mp4 59dB(A) 57 db(a) 2 db Mp5 62dB(A) 59 db(a) 3 db Melumittaustentuloksetovatkaikissapisteissähiemanmelulaskennantuloksiasuurempia.Erojohtuu todennäköisestiosittainsiitä,ettämittaustenaikanaautoissaolinastarenkaatjatästäjohtuenrengasme luasyntyyenemmänkuinlaskentamalliennustaa.laskentamallintulosvastaakeskimääräistämelutasoa alueellakesäolosuhteissa. Kirjallisuus 1. Ympäristöministeriö.Ympäristöopas15/1996,Tieliikennemelunmittaaminen, (3)

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3519 Y01 Sivu 1 (7) Ruoholahden Tarken Oy Jesse Rauhala Turku 26.5.2015 TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Kortteli 738 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI

Lisätiedot

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 ! Raportti Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys 27.5.2016 Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Laskentamalli... 1 2.1. Lähtötiedot... 1 2.1.1. Suunnittelualue...

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3356 Y01 Sivu 1 (7) Rovaniemen kaupunki Markku Pyhäjärvi Turku TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ylikylä Nivankylä osayleiskaava, Rovaniemi Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS Liite 5 Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 14.12.2012 Viite 1510000008 OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS RAMB LL OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMAKAAVOITUKSEN

Lisätiedot

LIITE 7. EERONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIIKENNEMELUSELVITYS. Keravan kaupunki. Keravan kaupunki Turku Liisa Vaahtera Sivu 1(9)

LIITE 7. EERONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIIKENNEMELUSELVITYS. Keravan kaupunki. Keravan kaupunki Turku Liisa Vaahtera Sivu 1(9) 19 Ympäristömelu Raportti PR-Y1498 Keravan kaupunki Keravan kaupunki Turku 24.1.2010 Liisa Vaahtera Sivu 1(9) EERONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIIKENNEMELUSELVITYS Keravan kaupunki Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2155 1 Sivu 1 (13) Vihdin kunta Matti Hult Turku 31.12.2013 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 A 00510

Lisätiedot

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys Kotkan kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen Projekti YMP31215 19.12.2014 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Kotkan Rasinkylän asemakaava-alueelle suunnitellun asuinalueen melutasoja.

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2143 1 Sivu 1 (11) Vihdin kunta Tuomas Turpeinen Turku 17.12.2013 TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS V 45 Koivissillan asemakaava, Vihti Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS 112 Ympäristömelu Raportti PR-Y1924-1 Sivu 1/12 Joensuun Tila Oy Turku 15.11.2012 TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS Joensuun venesataman asemakaavoitus, Sipoo Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS 23.02.2015 MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI 2 Päivämäärä 23.02.2015 Laatija Tarkastaja Pasi Myyryläinen Jari Hosiokangas Sisältää Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere Toukokuu 2010 Joulukuu 2010 täydennetty Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT... 3

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3055 Y03 Sivu 1 (13) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Turku 26.2.2015 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELTYS Päivitys Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 18 Ympäristömelu Raportti PR-Y1820-1 Vihdin kunta Turku 19.12.2011 Matti Hult Asematie 30 Sivu 1(8) 03100 Nummela TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Otalammen taajaman pohjoisosan asemakaavoitus (Helminharju)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY Vastaanottaja VRP- Rakennuspalvelu Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.7.2015 ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU

Lisätiedot

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS Vastaanottaja Trafix Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 18.11.013 YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Päivämäärä 18.11.013 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

KAAVA V32A KANTOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIHTI TIELIIKENNEMELUSELVITYS

KAAVA V32A KANTOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIHTI TIELIIKENNEMELUSELVITYS 110 Ympäristömelu Raportti Vihdin kunta Turku 14.6.2011 Johanna Laaksonen PL 13 Sivu 1(10) 03101 Vihti KAAVA V32A KANTOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIHTI TIELIIKENNEMELUSELVITYS Vihdin kunta Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Lokakuu 2009 n kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.12.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 22.12.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.6.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 18.6.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2012 (9.3.2012) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Ysitien(Vt 9) tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa Etelä-Keljon

Lisätiedot

Kaavan 8159 meluselvitys

Kaavan 8159 meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Kaavan 8159 meluselvitys Hanke: 4010025 Pvm: 29.5.2008 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

Kuuselan palvelukodin laajennus, Tampere

Kuuselan palvelukodin laajennus, Tampere Rambøll Finland Oy VVO-yhtymä Oyj Kuuselan palvelukodin laajennus, Tampere Ympäristömeluselvitys 15.12.2009 Kuuselan palvelukodin laajennus, Tampere VVO-yhtymä Oyj Ympäristömeluselvitys 15.12.2009 Viite

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2137 1 Sivu 1 (12) Sipoon kunta Suvi Kaski PL 7 04131 Sipoo Turku 13.12.2013 RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 14.9.2015 P25797P001 Raportti i P25797P001 Matti Manninen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 04/2013 MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS Päivämäärä 23/04/2013 Laatija Timo Korkee Tarkastaja Jussi Kurikka-Oja

Lisätiedot

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Rambøll Finland Oy Tampereen kaupunki Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Ympäristömeluselvitys 25.11.2008 Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Tampereen kaupunki Meluselvitys 25.11.2008 Viite 82109415 Versio

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2125 1 Sivu 1 (10) Raahen kaupunki Jaana Pekkala Turku 3.3.2014 TIELKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 A 00510 HELSINKI

Lisätiedot

POLIISITALON ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA NRO 8430, TAMPERE

POLIISITALON ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA NRO 8430, TAMPERE POLIISITALON ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA NRO 8430, Meluselvitys 2.4.2014, ID 866 701 SISÄLLYS 1 SUUNNITTELUKOHDE 1 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT 2 2.1 Melutason ohjearvot 2 2.2 Melulaskennat 2 2.3 Maastomalli

Lisätiedot

VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELU 11.4.2012 2 (7)

VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELU 11.4.2012 2 (7) VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN Porin Laanin ja Ruutukuoppa eritasoliittymien välinen tieosuus Sito-Yhtiöt Anne Määttä, Juha Korhonen 11.4.2012 11.4.2012 2 (7) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUTASOJEN OHJEARVOT...

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3346 Y01 Sivu 1 (8) Sastamalan kaupunki Maankäyttö Timo Silomaa PL 23 38201 Sastamala Turku 23.2.2015 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakadun alikulku Sipintie Vammalan taajama,

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS 18 16.1T-1 Ympäristömelu Raportti PR-Y1724 Destia Oy Destia Oy Turku 17.6.2011 Timo Jalkanen PL 1881 Sivu 1(8) 70421 Kuopio LIIKENNEMELUSELVITYS Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta,

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA PYÖREÄLAHDEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA PYÖREÄLAHDEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivääärä 13.10.2014 SIILINJÄRV KUNTA PYÖREÄLAHD ASEMAKAAVA, RISUHARJUN ASEMAKAAVA SIILINJÄRV KUNTA Päivääärä 13.10.2014 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008

Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008 Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008 S. Jokinen 17.3.2008 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe...3 2 Menetelmät ja lähtötiedot...3 3 Ohjearvot...3 4 Raideliikennemelun leviäminen...4 5 Johtopäätökset...4

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu 16T-1 Sivu 1 (8) TIELIIKENNEMELUSELVITYS 16T-1 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM H E L S I N K I Viikinportti 4 B 18 00790 HELSINKI puh. 050 377 6565 www.promethor.fi T

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

Saimaankatu 29, Lahti

Saimaankatu 29, Lahti Lausunto 6265-1a 1(8) 30.1.2015 Meluselvitys Saimaankatu 29, Lahti Lausunnon muutokset Numero Päiväys Muutokset 6265-1a 30.1.2015 Ensimmäinen versio. Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen tai kopiointi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 16 Ympäristömelu Raportti PR-Y1535 Terramare Oy Turku 26.4.2010 Reijo Kultalahti Sivu 1(6) YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Louhinta ja ruoppaustyön aiheuttama ympäristömelu Kohde: Länsisatama, Helsinki Raportin

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti PR-Y1921-1 Sipoon kunta Turku 22.8.2012 Kehitys- ja kaavoituskeskus Jarkko Lyytinen Sivu 1(11) PL 7 04130 Sipoo TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS Sipoon BA 3 Bastukärr III alue, asemakaavoitus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3231 Y01 Sivu 1 (11) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 16.8.2014 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Mittaus 14.6.2014 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 19 Ympäristömelu Raportti PR-Y1957-1 Sivu 1/9 Plaana Oy Turku.12.2012 Jorma Hämäläinen Tyrnäväntie 12 90400 Oulu YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Ranta-Toppilan alue, Oulu Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2151 2 Sivu 1 (11) Lahden kaupunki Kimmo Sutinen Turku 26.10.2015 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Radanvarren alue Matkakeskuksen länsipuolella, Lahti Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

Kaavan 8231 meluselvitys

Kaavan 8231 meluselvitys Kaavan 8231 meluselvitys Hanke: Pvm: 11.7.2008 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavan muutosta Pohtolan kaupunginosassa, korttelissa 2582. Tätä tarkoitusta varten Mittaus-

Lisätiedot

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013 KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS Työ: E26478 Tampere, 4.12.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Y-tunnus 0564810-5 Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

SIUNTION KESKUSTAN KAAVOITUS MELUSELVITYS

SIUNTION KESKUSTAN KAAVOITUS MELUSELVITYS SIUNTION KESKUSTAN KAAVOITUS MELUSELVITYS 1.10.2007 1.10.2007 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe...3 2 Selvityksen tavoitteet...3 3 Menetelmät ja lähtötiedot...4 3.1 Alueen kuvaus...3 3.2 Menetelmät ja

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 6.3.2012 SIILINJÄRVEN KUNTA PÄÄRINTEEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS PÄÄRINTEEN ASEMAKAAVA SIILINJÄRVEN KUNTA Päivämäärä 6.3.2012 Laatija

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

Kortteli Takahuhti, Tampere

Kortteli Takahuhti, Tampere Rambøll Finland Oy Yksityinen asiakas Kortteli 4950-1 Takahuhti, Tampere Meluselvitys 28.8.2006 Yksityinen asiakas Kortteli 4950-1 Takahuhti, Tampere Meluselvitys 28.8.2006 Viite 82113653 Versio 2 Pvm

Lisätiedot

Katisen kaava-alue, Hämeenlinna

Katisen kaava-alue, Hämeenlinna Raboll Finland Oy Senaatti Kiinteistöt Katisen kaava-alue, Häeenlinna Meluselvitys Syyskuu 2008 Katisen kaava-alue, Häeenlinna Meluselvitys 4.9.2008 Senaatti Kiinteistöt Raboll Finland Oy Tekijä: Marja

Lisätiedot

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Oulun kaupunki Ins. (AMK) Tiina Kumpula 12.8.2014 Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, 12.8.2014 2

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3848 Y01 Sivu 1 (10) Espoon Asunnot Oy Jaana Hellinen Turku 25.5.2016 TIELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakaavan muutos Karakallio 131406, Espoo Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA

SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA Vastaanottaja Savonlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 4.7.2014 SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA

Lisätiedot

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki 20.8.2009 Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3937 Y01 Sivu 1 (9) Espoon Asunnot Oy Jaana Hellinen Turku 26.8.2016 TIELIIKENNEMELUSELITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3390 Y01 Sivu 1 (14) Saajos Kiinteistöt Oy Seppo Saajos Turku TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELTYS L42 Saajos, asemakaavan muutos, Lohja Raportin vakuudeksi Jani Kankare toimitusjohtaja,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 119 Raportti PR-Y1776 Destia Oy Turku 29.9.2011 Maarit Salonoja PL 382 Sivu 1 (19) 33101 Tampere YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Kalliolouheen murskaus Kalasatama, Helsinki Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3507 Y01 Sivu 1 (14) Espoon kaupunki Heini Peltonen Turku 17.9.2015 TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti

Lisätiedot

LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA. 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21.

LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA. 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21. LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21 2 (7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI ) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ

TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI ) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 5.12.2012 TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI 5100-4) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI 17 Raportti PR-Y1934 Naantalin kaupunki Turku 7.8.2012 Kirsti Junttila Sivu 1 (7) YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaukset 28.6., 30.7. ja 2.8.2012 Raportin vakuudeksi Jani Kankare

Lisätiedot

Meluselvityksen päivittäminen Anttilanrannan alueella (Tuusulan kunta) 11.10.2012 Projektinumero: 304571. WSP Finland Oy

Meluselvityksen päivittäminen Anttilanrannan alueella (Tuusulan kunta) 11.10.2012 Projektinumero: 304571. WSP Finland Oy Meluselvityksen päivittäminen Anttilanrannan alueella (Tuusulan kunta) 11.10.2012 Projektinumero: 3071 2 (8) Sisällysluettelo 1 Toimeksianto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 2.1 Laskentamalli ja laskennan

Lisätiedot

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16 Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16 KSV/L HHä 21.8.2007 SÖRNÄISTENRANTA-HERMANNINRANTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

Lisätiedot

HENNAN ASEMAKAAVA-ALUE, ORIMATTILA MELUSELVITYS

HENNAN ASEMAKAAVA-ALUE, ORIMATTILA MELUSELVITYS Vastaanottaja Orimattilan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.7.2014 Viite 1510008105 HENNAN ASEMAKAAVA-ALUE, ORIMATTILA MELUSELVITYS HENNAN ASEMAKAAVA-ALUE, ORIMATTILA MELUSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti PR-Y1942-1 Järvenpään kaupunki Turku 30.8.2012 Kaupunginarkkitehti Ilkka Holmila Sivu 1(11) + liitteet Seutulantie 12 04401 Järvenpää RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Perhelän kortteli,

Lisätiedot

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6.10.2014 P25141 Raportti Puustinen Tomi 6.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3169-Y02 Sivu 1 (11) NCC Rakennus Oy Risto Keränen Asemakatu 7 70110 Kuopio Turku 8.1.2015 TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Päivitys 8.1.2015 Raportin vakuudeksi Jani Kankare

Lisätiedot

Tuusulan kunta PAIJALANTIEN MELUSELVITYS ANTTILANRANNAN ALUEELLA LUONNOS

Tuusulan kunta PAIJALANTIEN MELUSELVITYS ANTTILANRANNAN ALUEELLA LUONNOS Tuusulan kunta PAIJALANTIEN MELUSELVITYS ANTTILANRANNAN ALUEELLA 31.8.2005 LUONNOS L. Liikonen/M.Alanko 31.8.2005 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn tarkoitus...3 2 Menetelmät ja lähtötiedot...3 3 Ohjearvot...5

Lisätiedot

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere,

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere, ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS Työ: E26215 Tampere, 17.4.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki ja Oulu 17.4.2013 Alavieskan

Lisätiedot

Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS

Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS 1 Päivämäärä 6.6.2014 Laatija Aura Salmela Tarkastaja

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3390 Y02 Sivu 1 (11) Saajos Kiinteistöt Oy Seppo Saajos Turku TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELITYS L42 Saajos, asemakaavan muutos, Lohja Rakentamisen vaiheistuksen melutarkastelu Raportin

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS 119 Ympäristömelu Raportti PR-Y1865 Janakkalan kunta Turku 24.2.2012 Leena Turkka Juttilantie 1 Sivu 1 (19) 14200 Turenki TIE- JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Turengin asemanseudun asemakaavamuutos Raportin

Lisätiedot

KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. LIITE 8a. Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut

KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. LIITE 8a. Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 LIITE 8a Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 15.6.2012 KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS

Lisätiedot

ILMANLAATUSELVITYS. Starkin alue, Lahti. Turku Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki. Raportin vakuudeksi

ILMANLAATUSELVITYS. Starkin alue, Lahti. Turku Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki. Raportin vakuudeksi Ilmanlaatu Raportti PR3055 P01 Sivu 1 (5) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Turku 8.6.2016 ILMANLAATUSELTYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790

Lisätiedot

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa MELUSELVITYS Forssan kaupunki Helmikuu 2013 2 (6) Alkusanat Tämä liikennemeluselvitys on tehty palvelemaan vireillä olevia Ojalanmäen ja Parkkiaron

Lisätiedot

LOKIRINNE 1 ASEMAKAAVA- ALUEEN MUUTOS, ESPOO MELUSELVITYS

LOKIRINNE 1 ASEMAKAAVA- ALUEEN MUUTOS, ESPOO MELUSELVITYS Vastaanottaja Espoon Asunnot Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.4.2016 Viite 1510025539-003 LOKIRINNE 1 ASEMAKAAVA- ALUEEN MUUTOS, ESPOO MELUSELVITYS LOKIRINNE 1 ASEMAKAAVA-ALUEEN MUUTOS, ESPOOMELUSELVITYS

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS JA ALUSTAVA MELUNTORJUNTASUUNNITELMA

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS JA ALUSTAVA MELUNTORJUNTASUUNNITELMA Ympäristömelu Raportti PR Y1999 1 Sivu 1 (13) Porin kaupunki Kaupunkisuunnittelu & ympäristövirasto PL 95 28101 Pori Turku 14.2.2013 TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS JA ALUSTAVA MELUNTORJUNTASUUNNITELMA Valtatie

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR4101 Y01 Sivu 1 (13) Rovaniemen kaupunki Turku TIELIIKENNEMELUSELVITYS Katajarannan ja Kukanniemen alueiden asemakaavan muutokset, Rovaniemi Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (5) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS

HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.6.2014 Viite 1510007986 HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Kittilä Tiina Kumpula 21.3.2016 Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu 21.3.2016 2 (4) 1 Taustatiedot Kittilän kunnassa Taalojärven alueella on käynnissä

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KYLÄNPÄÄN ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

NURMIJÄRVEN KYLÄNPÄÄN ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 NURMIJÄRVEN KYLÄNPÄÄN ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS E26275 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Kaavarajat vaihdettu ja raportti päivitetty 5.1.2015 Hannele Kemppi Hannele

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti REVISIO A, 26.2.2016, lisätty junaliikenne FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Matti Manninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

RANTAVÄYLÄN JA KANKAAN ALUE MELUSELVITYS

RANTAVÄYLÄN JA KANKAAN ALUE MELUSELVITYS Vastaanottaja Jyväskylän Kaupunki / Timo Vuoriainen Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 23.6.2011 LUONNOS RANTAVÄYLÄN JA KANKAAN ALUE MELUSELVITYS RANTAVÄYLÄN JA KANKAAN ALUE MELUSELVITYS Tarkastus

Lisätiedot

Hiidenmäen meluselvitys

Hiidenmäen meluselvitys Hiidenmäen meluselvitys Hanke: Pvm: 15.6.2009 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavaa (8111 ja 8255) Ruskon kaupunginosassa. Tätä tarkoitusta varten on valmistanut melumallin

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS

LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS Vastaanottaja Loimaan kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 30.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS LOIMAAN KAUPUNKI Päivämäärä

Lisätiedot

Valtatien 6 melusuojauksen parantaminen

Valtatien 6 melusuojauksen parantaminen Erillistarkastelu liittyen yleissuunnitelmaan valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta - Nuijamaa Tiina Kumpula 3.0 15.5.2016 15.5.2016 1 (8) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT...

Lisätiedot

RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA

RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA Vastaanottaja Rakennustoimisto Pohjola Oy Asiakirjatyyppi Raporttiluonnos Päivämäärä 30.12.2011 RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS E26192 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Elisa Huotari VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala 2010 Kangasalan kunta 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...3 3 MELULASKENTA... 4 3.1 MENETELMÄ... 4 3.2 LÄHTÖTIEDOT...

Lisätiedot

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys päivitetty 13.8.2012 S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe... 3 2 Menetelmät ja lähtötiedot... 3 3 Ohjearvot... 3 4 Raideliikennemelun leviäminen...

Lisätiedot

SIUKUNKATU, SEINÄJOKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN MELUSELVITYS

SIUKUNKATU, SEINÄJOKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN MELUSELVITYS Vastaanottaja Peab Seinäjoki / Ilkka Koskinen Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.9.2010 SIUKUNKATU, SEINÄJOKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN MELUSELVITYS SIUKUNKATU, SEINÄJOKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN MELUSELVITYS

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI

TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR Y2008 10 Sivu 1 (7) Oy Turku Energia Jätteenpolttolaitos PL 105 (Linnankatu 65) 20101 Turku Turku 13.11.2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI Raportin vakuudeksi Olli

Lisätiedot

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Tammikuu 2008 Viite Versio 1 Pvm 7.2.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut DI Marja Pussinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Finland Puhelin: 020 755

Lisätiedot

Ylöjärven Siltatien ja Ojapuiston meluselvitys

Ylöjärven Siltatien ja Ojapuiston meluselvitys eluselvitys Ylöjärven kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen 19.5.2014 1 Taustatiedot Tässä eluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Ojapuiston aseakaavauutosalueen ja Siltatien aseakaava-alueen

Lisätiedot

Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 3.12.2014 ISOKUUSI II (KAAVA NRO 8349), TAMPERE MELUSELVITYS

Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 3.12.2014 ISOKUUSI II (KAAVA NRO 8349), TAMPERE MELUSELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 3.12.2014 ISOKUUSI II (KAAVA NRO 8349), TAMPERE MELUSELVITYS ISOKUUSI II, TAMPERE MELUSELVITYS Päivämäärä 3.12.2014 Laatija Hans

Lisätiedot