TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS"

Transkriptio

1 Ympäristömelu Raportti PR34 Y01 Sivu 1 (11) Renor Oy uokko Heiskanen Pursimiehenkatu 26 C PL Helsinki Turku TE JA RADELKENNEMELUSELTYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSNK iikinportti 4 B HELSNK puh TURKU Rautakatu 5 A 200 TURKU puh

2 Tie ja raideliikennemeluselvitys Sisällysluettelo 1 Yleistä Kohteen sijainti ja ympäristö Melutasojen ohjearvot Ulkoalueet Sisätilat Melutasojen laskenta Laskentamenetelmät Maastomalli Liikennetiedot Laskentatulokset Meluntorjunta Julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset Parvekelasituksien ääneneristävyysvaatimukset Tulosten tarkastelu Lisätietoa Kirjallisuus Liite 1. Liite 2. Liite 3. Liite 4. Liite 5. Liite 6. Liite 7. Liikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7 22 (liite 1A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22 7 (liite 1B) nykytilanteessa v Liikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7 22 (liite 2A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22 7 (liite 2B) suunnitellulla maankäytöllä a1 ja vuoden 2035 ennusteliikenteellä. Julkisivuihin kohdistuva päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7 22 ennustetilanteessa (a1). Junaradan aiheuttama hetkellinen maksimiäänitaso L AF,maks ennustetilanteessa julkisivuille (a1). Julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset (a1). Parvekelasitusten ääneneristävyysvaatimukset. Raideliikennetiedot. 2

3 Tie ja raideliikennemeluselvitys 1 YLESTÄ Tässä selvityksessä tarkastellaan tie ja raideliikenteen aiheuttamaa melutasoa ja sen vaikutuksia kaavamuutoskohteessa. Selvityksessä on tarkasteltu piha alueen melutasoa ja meluntorjuntatarvetta suunnitellulla maankäytöllä käyttäen vuoden 2035 ennusteliikennettä. Lisäksi on määritetty julkisivun ääneneristävyysvaatimukset ja parvekkeiden lasitustarve. Selvitys on tehty laskennallisesti mallintaen ohjelmalla DataKustik Cadna 4.6 käyttäen yhteispohjoismaisia tie ja raideliikennemelumalleja [1, 2]. Laskentatuloksia on verrattu valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 [3] esitettyihin ympäristömelun ohjearvoihin. Selvityksen ovat tehneet Tero irjonen, Olli Laivoranta ja Jani Kankare. 2 KOHTEEN SJANT JA YMPÄRSTÖ Tarkastelukohde sijaitsee Lahden keskustassa Mannerheiminkadun ja junaradan välissä. Kuvassa 1 on esitetty tarkastelukohteen sijainti vaalean sinisellä rajattuna. Alueelle suunnitellaan asuin ja liikerakennuksia sekä pysäköintitiloja. Kuva 1. Tarkastelukohteen sijainti on rajattu vaalean sinisellä. 3

4 Tie ja raideliikennemeluselvitys 3 MELUTASOJEN OHJEAROT 3.1 Ulkoalueet Lähinnä kaavoituksen ja maankäytön kannalta käytettävät ohjearvot on annettu valtioneuvoston päätöksessä 993/1992. Taulukossa 1 on esitetty päätöksen sisältämät ohjearvot ulkona havaittavalle ympäristömelulle. Päätöstä sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyssä. Päätöksessä ohjearvot on annettu päiväajan klo 7 22 ja yöajan klo 22 7 ekvivalentti eli keskiäänitasoina. Päätöksessä ei ole esitetty ohjearvoja hetkittäisille maksimiäänitasoille. Päätöstä ei sovelleta katu ja liikennealueilla eikä melusuoja alueiksi tarkoitetuilla alueilla. Taulukko 1. Ohjearvot ulkoalueiden keskiäänitasolle L Aeq Alueen käyttötarkoitus Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä Keskiäänitaso L Aeq Klo 7 22 Klo 22 7 db(a) 1 db(a) 1,2 Hoito tai oppilaitoksia palvelevat alueet db(a) db(a) 2,3 Loma asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, taajamien ulkopuolella olevat virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet 45 db(a) 40 db(a) 4 1 Loma asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa näitä ohjearvoja. 2 Uusilla alueilla yöohjearvo on 45 db(a). 3 Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 4 Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. Lisäksi päätöksessä on maininta, että jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus tai laskentatulokseen lisätään 5 db ennen sen vertaamista edellä mainittuihin ohjearvoihin. Tulokseen tehtävä lisäys johtuu siitä, että iskumaisuus ja/tai kapeakaistaisuus lisää melun häiritsevyyttä. Tie tai raideliikenteen aiheuttama melu ei ole normaalisti impulssimaista tai kapeakaistaista. Näin ollen viiden desibelin lisäystä ei ole tarpeen tehdä. Tilaajan, kaupungin ja konsultin välisissä neuvotteluissa on sovittu, että yöaikana sovelletaan lähtökohtaisesti uusien alueiden ohjearvoa 45 db(a) asuinrakennusten piha alueilla. 3.2 Sisätilat altioneuvoston päätöksessä 993/1992 on annettu ohjearvot ulkoa sisätiloihin kantautuvasta melusta (taulukko 2). Ohjearvot on annettu ekvivalentti eli keskiäänitasoina ja tarkastelujakso on jaettu kahteen osaan eli päiväaikaan klo 7 22 ja yöaikaan klo Taulukko 2. Ohjearvot sisätilojen keskiäänitasolle L Aeq Huoneen käyttötarkoitus Keskiäänitaso L Aeq Klo 7 22 Klo 22 7 Asuin, potilas ja majoitushuoneet 35 db(a) 30 db(a) Opetus ja kokoontumistilat 35 db(a) Liike ja toimistohuoneet 45 db(a) 4

5 Tie ja raideliikennemeluselvitys Asumisterveysohjeessa [4] on esitetty lisäohjeita yöaikaiselle melulle: Melu voi vähentää unen ja levon virkistävää vaikutusta, jos se vaikeuttaa nukahtamista, vähentää unen syvyyttä tai aiheuttaa ylimääräisiä tai ennenaikaisia heräämisiä. Yksittäisten melutapahtumien unenhäirinnän todennäköisyys riippuu melun voimakkuuden lisäksi muun muassa melutapahtumien kestosta ja määrästä sekä samanaikaisen taustamelun voimakkuudesta ja laadusta. Unenhäirintää alkaa esiintyä, kun unen tai levon aikainen L Aeq taso ylittää db(a) tai, kun yksittäisten melutapahtumien enimmäistaso ylittää, tapahtumien kestosta ja toistuvuudesta riippuen, 40 db(a). Alaraja pätee usein toistuville, pitkään kerrallaan kestäville tai oudoille meluille, yläraja kerran tai pari yöaikana toistuville lyhytaikaisille tutuille meluille, joihin nukkuja on tottunut olemaan reagoimatta. Hetkelliset maksimiäänitasot tulee huomioida yleisen käytännön mukaisesti junaliikenteen aiheuttamalle melulle. ELY keskuksen ohjeen [6] mukaan: Mitoitussuositukseksi voi ottaa, että maksimimelu ei ylitä sisällä öisin toistuvasti tasoa 45 db A F,max. 4 MELUTASOJEN LASKENTA 4.1 Laskentamenetelmät Mallinnus tehtiin laskentaohjelmalla DataKustik Cadna 4.6 käyttäen yhteispohjoismaisia tie ja raideliikennemelumalleja [1, 2]. Laskentaohjelmassa maastomalli syötetään ohjelmaan digitaalisena tiedostona, jolloin maasto saadaan muodostettua tarkkaan kolmiulotteisesti. Ohjelmaan voidaan antaa lisäksi syöttötietoina mm. laskenta alueen maastopinnat ja suunnitellut melusuojaukset. Laskennassa käytetään teiden ja rautateiden liikennemäärätietoja, joiden perusteella määritetään ns. lähtömelutasot. Lähtötasojen perusteella määritetään äänilähteiden aiheuttama äänenpainetaso tarkastelupisteissä erilaiset ääntä vaimentavat ja vahvistavat tekijät huomioiden. Tekijöinä huomioidaan mm. geometrinen leviäminen, este ja maavaimennus sekä heijastukset erilaisista pinnoista. Laskentatulokset vastaavat pitkän ajanjakson keskiäänitasoa. Laskentatuloksen epävarmuus on sitä suurempi, mitä kauempana melulähteestä tarkastelupiste sijaitsee. Taulukossa 3 on esitetty laskennassa käytetyt laskenta asetukset. Taulukko 3. Laskenta asetukset Parametri Käytetty arvo Laskentaruudukon koko 3 x 3 m 2 Laskentakorkeus Melutason laskentaetäisyys (maks) Maanpinnan akustinen kovuus Rakennusten heijastus Heijastusten lukumäärä 2 2 m (piha alueet) ja kerroksittain (julkisivut) 1000 m Tien pinta 0 (kova) Rakennusten alue 0 (kova) Asfaltoidut alueet 0 (kova) Muu ympäristö 1 (pehmeä) Absorptiokerroin 0,2 (lähes täysin kova) 5

6 Tie ja raideliikennemeluselvitys 4.2 Maastomalli Tarkasteltavan alueen maastomalli sekä tiedot rakennusten käyttötarkoituksista hankittiin Maanmittauslaitokselta. Maastokäyrät on esitetty kartoissa vain havainnollisuuden vuoksi, laskentaohjelman mallissa maasto on rakennettu korkeuspisteillä (2 m x 2 m). Lisäksi tilaajalta saatiin maankäyttöluonnos a 1 ( ), joka on sisällytetty maastomalliin. Myös suunniteltujen rakennusten korkeudet on saatu tilaajalta. Melukartoissa rakennukset on merkitty eri värein perustuen Maanmittauslaitoksen ja tilaajan toimittamaan aineistoon: nykyiset asuinrakennukset ja kaava alueen ulkopuolella olevat asuinrakennukset mustalla suunnitellut asuinrakennukset punertavan ruskealla parkkirakennukset ruskealla uudet liike ja kaupparakennukset turkoosilla (myös parkkipaikkoja) alueen nykyiset säilytettävät rakennukset violetilla muut rakennukset harmaalla. 4.3 Liikennetiedot Tieliikenne Nykyiset liikennetiedot on otettu EU direktiivin mukaisesta meluselvityksestä. Tietoja on päivitetty Mannerheiminkadun ja valtatie 12:sta osalta Lahden kaupungin toimittamalla materiaalilla (Tarja Tolvanen alkeapää, Tuula Salminen). Ennustevuoteen 2035 mennessä liikennemäärien on oletettu kasvavan %. Taulukossa 4 on esitetty käytetyt liikennetiedot. Päiväajan liikenteen osuus kokonaisliikenteestä on 88,5 % Mannerheiminkadulla (+ vt 12) ja 90,4 % muilla kaduilla. Taulukko 4. Tieliikennetiedot (2011/2035) Tie KL nykytila [ajon.] KL ennuste [ajon.] Raskaan liikenteen osuus [%] päivällä Raskaan liikenteen osuus [%] yöllä Nopeusrajoitus [km/h] altatie ,9 2 Mannerheiminkatu ,9 2 Uudenmaankatu esijärvenkatu ,6 1,5 40 so Paavolankatu ,9 Saksalankatu ,7 1,6 Loviisankatu (liittymä) Liittymä so Paavolankadulle Karkea arvio. 2 Nopeusrajoitus on kohteen kohdalla km/h ja so Paavolankadun itäpuolella km/h. Raideliikenne Laskennassa käytetyt liikennetiedot on esitetty liitteessä 7. Junaradan liikennetiedot saatiin R Track Oy:lta Laskennassa on huomioitu junien todellinen kulkunopeus. 6

7 Tie ja raideliikennemeluselvitys 5 LASKENTATULOKSET Laskentatulokset esitetään tässä tiivistetysti. Melukartoista on nähtävissä yksityiskohtaisemmin alueelle leviävän melun suuruus. Piha alueiden päiväajan keskiäänitason ohjearvo on db(a) ja yöajan ohjearvo 45 db(a) ( uudet alueet ). Nykyinen tilanne (liite 1) Nykytilanteessa päiväajan keskiäänitaso on käytännössä koko tarkastelualueella yli db(a) ja suurimmillaan db(a). Myös yöajan keskiäänitaso on pieniä alueita lukuun ottamatta yli db(a). Suunniteltu maankäyttö a1 ja vuoden 2035 ennusteliikenne (liite 2) Asumiseen käytettävien sisäpihojen alueilla päiväajan keskiäänitaso on alle db(a). Suurimmillaan päiväajan keskiäänitaso on noin db(a) tarkastelualueen itäisimmällä leikkialueella (rajalla). Yöajan keskiäänitaso on useimpien asuinrakennusten pihoilla korkeintaan 45 db(a) tai sen alle, mutta kuitenkin vain vähäisesti. täisimmällä leikkialueella yöajan keskiäänitaso on osalla aluetta noin 2 5 desibeliä yli uusien alueiden ohjearvon 45 db(a) ja pienellä osalla aluetta noin db(a) eli vanhojen alueiden ohjearvon suuruinen. Tälle alueelle melu tulee puoliksi so Paavolankadulta (silta) ja puoliksi muualta. Tämä melu on erittäin vaikeasti torjuttavissa suunnittelualueelle tehtävillä toimenpiteillä. Tontin rajalle sijoitettu 4 m korkea aita vaikuttaisi leikkipaikan melutasoon vain noin 1 db alentavasti. Asuinrakennusten väleissä olevien piharakennusten nosto viidellä metrillä ( +112) vaimentaisi sisäpihojen melutasoa vain noin 0,5 db. Läntisen korttelin eteläpuolelle on suunniteltu uusi tie jota ei ole mallinnuksessa huomioitu. Tämä tie, liikenteen määrästä riippuen, voi aiheuttaa pientä yöajan keskiäänitason kohoamista läntisen korttelin piha alueella. Julkisivuun ja parvekkeille kohdistuva keskiäänitaso Lähimmillä Mannerheiminkadun puoleisilla asuinrakennusten julkisivuilla päiväajan keskiäänitaso on noin db(a) ja yöajan keskiäänitaso db(a). Lähimmillä junaradan puoleisilla asuinrakennusten julkisivuilla keskiäänitaso on alueen itäosassa päivällä ja yöllä noin db db(a). Liike ja toimistorakennusten julkisivuille kohdistuva päiväajan keskiäänitaso on suurimmillaan n. db(a). Julkisivuun kohdistuva hetkellinen maksimelutaso Junaradan aiheuttama hetkellinen maksimiäänitaso L AF,maks on junaradan puoleisilla asuinrakennusten julkisivuilla suurimmillaan db(a) alueen itäosassa ja n. db(a) alueen länsiosassa. 7

8 Tie ja raideliikennemeluselvitys 6 MELUNTORJUNTA Piha alueiden meluntorjunta on toteutettu rakennusmassojen sijoittelulla ja piharakennuksilla. Meluaitoja ei alueelle ole suunniteltu. Asuinrakennusten väleissä olevien yhdistävien rakennusosien vähimmäiskorkeudet on määritetty sellaisiksi, että piha alueilla melutason ohjearvot täyttyvät mahdollisimman hyvin. Melukartoissa on esitetty rakennusten korkeudet. Alueen itäisin piharakennus on sovitettu tasoon m. Tämän rakennuksen nosto viidellä metrillä vähentäisi melutasoa vain noin 0,5 db. Piharakennuksen korotusta vähäisestä piha alueen melutason ylityksestä huolimatta ei voi tämän vuoksi pitää perusteltuna. Paikoitushallien asuinrakennusten puoleiset seinät on suunniteltava melua absorboiviksi (toteutuu avoimella parkkihalliseinällä), jolloin hallin seinien heijastusvaikutus ei nosta piha alueiden melutasoa. Paikoitushallien melun puoleiset seinät tulee toteuttaa umpinaisina, tai parkkihallin keskellä tulee olla melun läpikulkemisen estävä seinärakennelma, jotta paikoitushallit toimivat meluesteinä. 7 JULKSUJEN ÄÄNENERSTÄYYSAATMUKSET Julkisivun ääneneristävyysvaatimus lasketaan (valitaan suurin arvo): julkisivuun kohdistuvan tie ja raideliikenteen keskiäänitason ja sisällä sallitun keskiäänitason erotuksena julkisivuun kohdistuvan raideliikenteen maksimiäänitason ja sisällä sallitun maksimiäänitason erotuksena. Sisällä sallittuna keskiäänitasona on käytetty taulukon 2 ohjearvoja. Raideliikenteen aiheuttaman maksimiäänitason rajana asuinhuoneiston sisällä on käytetty 45 db(a). Määritetyt ääneneristävyysvaatimukset on esitetty karttaliitteessä 5. aatimukset eivät sisällä varmuusvaraa ja alle vaatimuksia ei ole esitetty. Ääneneristävyysvaatimukset koskevat asuinhuoneistoja. Mannerheiminkadun puolella ääneneristävyysvaatimukset tulevat keskiäänitasoista ja junaradan puolella maksimiäänitasoista. Ääneneristävyysvaatimukset ilman varmuusvaraa ovat suurimmillaan 36 db. Tämän suuruinen vaatimus luokitellaan keskikorkeaksi tai korkeaksi. Taulukossa 5 on esitetty ääneneristävyysvaatimuksien vaikutuksia asuinrakentamiseen [5]. Taulukko 5. Ääneneristävyysvaatimuksien vaikutus asuinrakentamiseen Ääneneristävyysvaatimus aatimuksen taso Ääneneristävyysvaatimus 25 db Normaali/ alhainen Toteutuu normaalilla julkisivurakentamisella. 30 db Normaali 35 db Keskikorkea 40 db Korkea Toteutuu normaalilla julkisivurakentamisella ellei ikkunoiden ja parvekeovien pinta alasuhde lattiapinta alaan ole suuri. Asuinhuoneiden sijoittelulla ei ole väliä. Kevytrakenteisissa rakennuksissa ikkunoilta ja parvekeovilta vaaditaan normaalia korkeampaa ääneneristyskykyä. Asuinhuoneita voidaan sijoittaa melulähteen puolelle. Ulkoseinärakenteilta vaaditaan hyvää ääneneristävyyttä ja ikkunoilta sekä ikkunaovilta vaaditaan erikoisratkaisuja. Asuinhuoneet suositellaan sijoitettavan suojan puolelle. Melulähteen puolelle voidaan sijoittaa ns. toisarvoisia tiloja. Julkisivun kokonaisääneneristävyysvaatimus ei ole sama asia kuin yksittäisten rakennusosien, kuten ikkunoiden, ääneneristävyys. Yksittäisten rakennusosien eristävyydet, jotta kokonaisääneneristävyysvaatimus 8

9 Tie ja raideliikennemeluselvitys täyttyy, mitoitetaan tapauskohtaisesti huomioiden mm. erilaisten rakennusosien pinta alojen keskinäinen suhde. Julkisivun ääneneristävyysvaatimus erilaisissa asiakirjoissa (esim. asemakaavamääräyksissä) voidaan esittää seuraavasti: Asuinrakennuksien ulkoseinärakenteiden, ikkunoiden, parvekeovien ja muiden rakenteiden tulee olla sellaisia, että tie ja raideliikenteen aiheuttaman melutason erotus ulko ja sisätilan välillä on vähintään x db. 8 PAREKELASTUKSEN ÄÄNENERSTÄYYSAATMUKSET Parvekkeiden melutasojen tarkastelussa on sovellettu yleistä käytäntöä, jonka mukaan parvekkeet tulee lasittaa, mikäli niiden keskiäänitason arvioidaan ylittävän valtioneuvoston päätöksen päiväajan ohjearvon db(a). Parvekkeiden sijoittumisesta ei ole vielä tällä hetkellä tarkkaa tietoa. Mahdolliset parvekkeet suositellaan ensisijaisesti sijoitettavan sisäpihan puolelle. Liitteessä 6 on esitetty parvekkeiden lasitusten äänitasoerovaatimukset. Laskennan mukaan Mannerheiminkadun puoleisilla parvekkeilla (jos niitä tulee) lasituksen ääneneristävyysvaatimus on db ja muualla pääsääntöisesti 1 7 db. Esitetty eristävyysluku kuvaa parvekelasitukseen kohdistuvan äänitason ja päiväajan ohjearvon välistä eroa (äänitasoero). Taulukossa 6 on esitetty alustavasti erilaisten lasitusratkaisujen tuoma keskimääräinen äänitasoero. Parvekkeelle aiheutuvaan äänitasoon vaikuttaa lasitusratkaisun lisäksi mm. parvekkeen koko ja lasituksen pinta ala. Taulukko 6. Äänitasoerovaatimus ja vaatimuksen täyttävä ratkaisu (suuntaa antava tieto). Parvekekaiteiden on oletettu olevan 4+4 mm laminoitua kaidelasia, betonia tai jokin muu äänellisesti vastaava rakenne. Tiedot perustuvat lasinvalmistajien ilmoittamiin tietoihin sekä akustisen vaimennusmateriaalin vaikutuksen laskennalliseen arviointiin. Äänitasoerovaatimus Meluntorjuntaratkaisu 0 db / julkisivulle ei ole esitetty vaatimusta Parvekelasitus ei ole tarpeellinen 1 7 db Raollinen 6 mm parvekelasitus 8 10 db Raollinen 10 mm parvekelasitus db db 10 mm parvekelasitus + tiivistyslistat (tuuletus on hoidettava ainakin yhdeltä parvekkeen sivulta tai jollakin muulla tavalla) Raollinen 10 mm parvekelasitus + parvekkeen kattoon mm mineraalivillaa 1. Akustointimateriaalia tulee asentaa % parvekkeen kattopinta alasta. Materiaali voidaan peittää rimoituksella, jonka peittoprosentti voi olla korkeintaan %. 10 mm parvekelasitus + tiivistyslistat + parvekkeen kattoon mm mineraalivillaa 1. Akustointimateriaalia tulee asentaa % parvekkeen kattopinta alasta. Materiaali db voidaan peittää rimoituksella, jonka peittoprosentti voi olla korkeintaan %. (tuuletus on hoidettava ainakin yhdeltä parvekkeen sivulta tai jotenkin muuten) 1 Materiaalin tulee olla ulko olosuhteisiin soveltuvaa ja pölyämätöntä (mineraalivillan vaihtoehto on esim. Ewona Acustica). 9

10 Tie ja raideliikennemeluselvitys 9 TULOSTEN TARKASTELU Piha alue Suoritettujen laskentojen perusteella sisäpiha alueen melutasot ovat oleellisilta osin alle Np:n 993/1992 päiväajan ohjearvon db(a) ja yöajan ohjearvon 45 db(a) esitetyllä rakennusten sijoittelulla. ain alueen itäreunan oleskelualueilla ylitetään osalla aluetta yöajan ohjearvo 45 db(a). Ylitys on siellä 2 5 db, mutta melutaso on kuitenkin alle vanhojen alueiden ohjearvon db(a). Julkisivun ääneneristävyysvaatimukset Julkisivun ääneneristävyysvaatimus on suurimmillaan 36 db. Tämän suuruinen vaatimus luokitellaan keskikorkeaksi tai korkeaksi, jolloin ulkoseinärakenteilta ja ikkunoilta sekä parvekeovilta vaaditaan hyvää ääneneristävyyttä. Asuinhuoneet suositellaan sijoitettavan suojan puolelle. Melulähteen puolelle tulisi sijoittaa mahdollisimman paljon niin sanottuja toisarvoisia tiloja. Parvekkeet Parvekkeiden lasitustarpeen ja lasituksen ääneneristävyysvaatimuksen määrittämisessä on sovellettu ulkoalueiden päiväajan ohjearvoa L Aeq,7 22 db(a). Asetetun tavoitearvon saavuttamiseksi parvekkeet tulee lasittaa. Lasitukseksi äänitasojen kannalta riittää pääosin normaali 6 mm raollinen lasitus. Mannerheiminkadun puolella ja so Paavolankadun puolella mahdollisten parvekkeiden lasituksen tulee eristää melua db, jolloin lasituksen (10 mm) lisäksi vaaditaan tiivistyslistat tai kattoon asennettavaa akustointimateriaalia. Mannerheiminkadun puolelle parvekkeita ei lähtökohtaisesti suositella suuren äänitason johdosta. Lasitetulla parvekkeella on huoneiston sisä äänitasoa alentava vaikutus ja jos asunto avautuu vain Mannerheiminkadun suuntaan, tulee lasitettuja parvekkeita Mannerheiminkadun puolellekin harkita sisätilojen äänitasojen kannalta. Huoneistojen sijoittaminen Julkisivuihin kohdistuvan äänitason vuoksi taloissa tulisi välttää sellaisia huoneistoja, jotka avautuvat vain Mannerheiminkadun tai so Paavolantkadun suuntaan (katua lähimmät rakennukset). Toisin sanoen lähinnä Mannerheiminkatua ja so Paavolantietä olevilla huoneistoilla tulisi olla julkisivu (avattava asuinhuoneen ikkuna) myös sisäpihan puolella. 10

11 Tie ja raideliikennemeluselvitys 10 LSÄTETOA Jani Kankare Tero irjonen Promethor Oy Promethor Oy puh puh sp. sp. 11 KRJALLSUUS 1. Nielsen H. L et al., Road traffic noise. Nordic prediction method. TemaNord 1996:5. Århus s. + liitt. 36 s. 2. Nielsen H. L et al., Railway Traffic Noise. The Nordic Prediction Method. TemaNord 1996:4. Århus s. + liitt. 8 s. 3. Ympäristöministeriö. altioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/ Asumisterveysohje, Sosiaali ja terveysministeriön oppaita 2003:1, Sosiaali ja terveysministeriö, Helsinki 2003, 93 s. 5. Rakennusteollisuus RT ja Betonikeskus ry. Asuinrakennusten äänitekniikan täydentävä suunnitteluohje Airola Hannu, Melun ja tärinäntorjunta maankäytön suunnittelussa, Elinkeino. liikenne ja ympäristökeskus, OPAS 02/

12 > 40 db(a) > 45 db(a) > db(a) > db(a) > db(a) > db(a) > db(a) PRY34-Y Mittakaava 1:2000 (A3). Liikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq7-22. Nykyinen tilanne (v. 2015) Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta 4283 Liite 1A 0 6

13 > 40 db(a) > 45 db(a) > db(a) > db(a) > db(a) > db(a) > db(a) PRY34-Y Mittakaava 1:2000 (A3). Liikenteen aiheuttama yöajan keskiäänitaso LAeq22-7. Nykyinen tilanne (v. 2015) Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta 4283 Liite 1B 0 6

14 Asko Kauppa Absorpoiva seinä Paikoitus Tori Asko Absorpoiva seinä, > 40 db(a) > 45 db(a) > db(a) > db(a) > db(a) > db(a) > db(a) PRY34-Y Mittakaava 1:2000 (A3). Liikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq7-22. Ennustetilanne (v. 2035) suunnitellulla maankäytöllä a Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta 4283 Liite 2A 0 6

15 Asko Kauppa Absorpoiva seinä Paikoitus Tori Asko Absorpoiva seinä, > 40 db(a) > 45 db(a) > db(a) > db(a) > db(a) > db(a) > db(a) PRY34-Y Mittakaava 1:2000 (A3). Liikenteen aiheuttama yöajan keskiäänitaso LAeq22-7. Ennustetilanne (v. 2035) suunnitellulla maankäytöllä a Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta 4283 Liite 2B 0 6

16 Asko Kauppa Absorpoiva seinä Paikoitus Tori Asko Absorpoiva seinä, > 40 db(a) > 45 db(a) > db(a) > db(a) > db(a) > db(a) > db(a) PRY34-Y Mittakaava 1:2000 (A3). Julkisivuun kohdistuva päiväajan keskiäänitaso LAeq7-22. Ennustetilanne (v. 2035) suunnitellulla maankäytöllä a Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta 4283 Liite 3A 0 6

17 Asko Kauppa Absorpoiva seinä Paikoitus Tori Asko Absorpoiva seinä 44, > 40 db(a) > 45 db(a) > db(a) > db(a) > db(a) > db(a) > db(a) PRY34-Y Mittakaava 1:2000 (A3). Julkisivuun kohdistuva yöajan keskiäänitaso LAeq22-7. Ennustetilanne (v. 2035) suunnitellulla maankäytöllä a Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta 4283 Liite 3B 0 6

18 Asko Kauppa Absorpoiva seinä Paikoitus Tori Asko Absorpoiva seinä , > 40 db(a) > 45 db(a) > db(a) > db(a) > db(a) > db(a) > db(a) PRY34-Y Mittakaava 1:2000 (A3). Julkisivuun kohdistuva junaradan aiheuttama hetkellinen maksimiäänitaso LAF,maks. Ennustetilanne (v. 2035) suunnitellulla maankäytöllä a Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta 4283 Liite 4 0 6

19 32 db 32 db 32 db 32 db 29 db 29 db 29 db 29 db 33 db 29 db 29 db 30 db 33 db 32 db 34 db 34 db 34 db 36 db 32 db 32 db 32 db 32 db 28 db 28 db 28 db 29 db 28 db 28 db PRY34-Y01 Mittakaava 1:2000 (A3). Julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset liikennemelua vastaan. Ennustetilanne (v. 2035) suunnitellulla maankäytöllä a Liite 5

20 9 db 11 db 11 db 11 db 12 db 12 db 9 db 9 db 12 db 12 db 12 db 12 db 8 db 8 db 8 db PRY34-Y01. Parvekelasitusten ääneneristävyysvaatimukset. Mittakaava 1:2000 (A3) Ennustetilanne (v. 2035) suunnitellulla maankäytöllä a Liite 6

21 Junatiedot, Lahti NYKYTLANNE ENNUSTETLANNE 2035/ Maija ehkalahti / R Track Suunnittelu Liite 7 Heinolan suunta Tyyppi Sm1/2 Selitys Sm1 ja Sm2 paikallisliikenteen sähkömoottorijunat Päivä klo Yö klo Pituus Suositeltu nopeus/ Todellinen Päivä klo Yö klo [kpl] [kpl] [m] nopeusrajoitus [km/h] nopeus [km/h] Tyyppi Selitys [kpl] [kpl] Sm1/2 Sm1 ja Sm2 paikallisliikenteen sähkömoottorijunat Pituus [m] Suositeltu nopeus/ Todellinen nopeusrajoitus [km/h] nopeus [km/h] Sr Sr1- tai Sr2-veturin vetämät henkilöliikenteen junat (punaiset, siniset tai yksikerroksiset C-vaunut) Sr Sr1- tai Sr2-veturin vetämät henkilöliikenteen junat (punaiset, siniset tai yksikerroksiset C-vaunut) Pen Pendolino (Sm3) Pen Pendolino (Sm3) C2 Sr2-veturin vetämät kaksikerroksisista Cvaunuista koostuvat junat C2 Sr2-veturin vetämät kaksikerroksisista C-vaunuista koostuvat junat Sm4 Sm4 sähkömoottorijunat Sm4 Sm4 sähkömoottorijunat F-TaJu R-TaJu suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat venäläisistä tavaravaunuista koostuvat tavarajunat F-TaJu R-TaJu suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat venäläisistä tavaravaunuista koostuvat tavarajunat Kouvolan suunta Tyyppi Selitys Sm1 ja Sm2 paikallisliikenteen sähkömoottorijunat Sr1- tai Sr2-veturin vetämät henkilöliikenteen junat (punaiset, siniset tai yksikerroksiset C-vaunut) Päivä klo Yö klo Pituus Suositeltu nopeus/ Todellinen Päivä klo Yö klo [kpl] [kpl] [m] nopeusrajoitus [km/h] nopeus [km/h] Tyyppi Selitys [kpl] [kpl] Sm1 ja Sm2 paikallisliikenteen Sm1/2 Sm1/2 sähkömoottorijunat Sr1- tai Sr2-veturin vetämät henkilöliikenteen junat (punaiset, siniset tai Sr Sr yksikerroksiset C-vaunut) Pen Pendolino (Sm3) Pen Pendolino (Sm3) Sr2-veturin vetämät Sr2-veturin vetämät kaksikerroksisista Cvaunuista kaksikerroksisista C-vaunuista C2 koostuvat junat C2 koostuvat junat Sm4 Sm4 sähkömoottorijunat Sm4 Sm4 sähkömoottorijunat F-TaJu suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat F-TaJu suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat Pituus [m] Suositeltu nopeus/ Todellinen nopeusrajoitus [km/h] nopeus [km/h] R-TaJu venäläisistä tavaravaunuista koostuvat tavarajunat R-TaJu venäläisistä tavaravaunuista koostuvat tavarajunat Loviisan suunta Tyyppi Selitys Sm1 ja Sm2 paikallisliikenteen sähkömoottorijunat Sr1- tai Sr2-veturin vetämät henkilöliikenteen junat (punaiset, siniset tai yksikerroksiset C-vaunut) Päivä klo Yö klo Pituus Suositeltu nopeus/ Todellinen Päivä klo Yö klo [kpl] [kpl] [m] nopeusrajoitus [km/h] nopeus [km/h] Tyyppi Selitys [kpl] [kpl] Sm1 ja Sm2 paikallisliikenteen Sm1/2 Sm1/2 sähkömoottorijunat Sr1- tai Sr2-veturin vetämät henkilöliikenteen junat (punaiset, siniset tai Sr Sr yksikerroksiset C-vaunut) Pen Pendolino (Sm3) Pen Pendolino (Sm3) Sr2-veturin vetämät Sr2-veturin vetämät kaksikerroksisista Cvaunuista kaksikerroksisista C-vaunuista C2 koostuvat junat C2 koostuvat junat Sm4 Sm4 sähkömoottorijunat Sm4 Sm4 sähkömoottorijunat F-TaJu suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat F-TaJu suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat Pituus [m] Suositeltu nopeus/ Todellinen nopeusrajoitus [km/h] nopeus [km/h] R-TaJu venäläisistä tavaravaunuista koostuvat tavarajunat R-TaJu venäläisistä tavaravaunuista koostuvat tavarajunat Lähteet: Liikennevirasto, Rataverkon tavaraliikenne-ennuste 2035 (39/2014) Liikennevirasto, Liikenneolosuhteet 2035 (32/2011) Liikennevirasto, Rataverkon tavoitettavuus ja välityskyky pitkällä aikavälillä ( ) Ratahallintokeskus, Tulevaisuuden henkilöliikenneselvitys (1/2009 & päivitys 2014)

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3519 Y01 Sivu 1 (7) Ruoholahden Tarken Oy Jesse Rauhala Turku 26.5.2015 TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Kortteli 738 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2151 2 Sivu 1 (11) Lahden kaupunki Kimmo Sutinen Turku 26.10.2015 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Radanvarren alue Matkakeskuksen länsipuolella, Lahti Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

LIITE 7. EERONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIIKENNEMELUSELVITYS. Keravan kaupunki. Keravan kaupunki Turku Liisa Vaahtera Sivu 1(9)

LIITE 7. EERONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIIKENNEMELUSELVITYS. Keravan kaupunki. Keravan kaupunki Turku Liisa Vaahtera Sivu 1(9) 19 Ympäristömelu Raportti PR-Y1498 Keravan kaupunki Keravan kaupunki Turku 24.1.2010 Liisa Vaahtera Sivu 1(9) EERONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIIKENNEMELUSELVITYS Keravan kaupunki Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3356 Y01 Sivu 1 (7) Rovaniemen kaupunki Markku Pyhäjärvi Turku TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ylikylä Nivankylä osayleiskaava, Rovaniemi Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3937 Y01 Sivu 1 (9) Espoon Asunnot Oy Jaana Hellinen Turku 26.8.2016 TIELIIKENNEMELUSELITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 18 Ympäristömelu Raportti PR-Y1820-1 Vihdin kunta Turku 19.12.2011 Matti Hult Asematie 30 Sivu 1(8) 03100 Nummela TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Otalammen taajaman pohjoisosan asemakaavoitus (Helminharju)

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3346 Y01 Sivu 1 (8) Sastamalan kaupunki Maankäyttö Timo Silomaa PL 23 38201 Sastamala Turku 23.2.2015 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakadun alikulku Sipintie Vammalan taajama,

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR32 Y01 Sivu 1 () Senaatti Kiinteistöt Asko Taskila asko.taskila@senaatti.fi Turku.10.1 TIELIIKENNEMELUSELVITYS Suomen Kasarmit, Hämeenlinna Asemakaavan muutos Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS 110 Ympäristömelu Raportti PR-Y1562 Rovaniemen kaupunki Turku 6.9.2010 Tekniset palvelut/ maankäyttö Tarja Outila Sivu 1(10) Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi LIIKENNEMELUSELVITYS Vaaralan asemakaava-alue,

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2127 1 Sivu 1 (8) Plaana Oy Keijo Körkkö Tyrnäväntie 12 90 Oulu Turku TIELIIKENNEMELUSELVITYS Mt:n 8300 kevyen liikenteen järjestelyt välillä Markuksela Sanginsuu, Oulu Raportin

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3848 Y01 Sivu 1 (10) Espoon Asunnot Oy Jaana Hellinen Turku 25.5.2016 TIELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakaavan muutos Karakallio 131406, Espoo Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 16 Ympäristömelu Raportti PR-Y1535 Terramare Oy Turku 26.4.2010 Reijo Kultalahti Sivu 1(6) YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Louhinta ja ruoppaustyön aiheuttama ympäristömelu Kohde: Länsisatama, Helsinki Raportin

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS Ympäristömelu Raportti PR3392 Y02 Sivu 1 (11) Salo kaupunki Kaupunkisuunnittelu Virpi Elovaara Hornintie 2 4 24800 Halikko Turku 16.5.2016 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti PR-Y1942-1 Järvenpään kaupunki Turku 30.8.2012 Kaupunginarkkitehti Ilkka Holmila Sivu 1(11) + liitteet Seutulantie 12 04401 Järvenpää RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Perhelän kortteli,

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2155 1 Sivu 1 (13) Vihdin kunta Matti Hult Turku 31.12.2013 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 A 00510

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3370 Y01 Sivu 1 (11) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki esijärvenkatu 31c 140 Lahti Turku 19.12.2014 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare toimitusjohtaja,

Lisätiedot

LAHDEN VARIKKOALUEEN MELUSELVITYS

LAHDEN VARIKKOALUEEN MELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti PR-Y1500 Senaatti-kiinteistöt Senaatti-kiinteistöt Turku 31.1.2010 Lintulahdenkatu 5 a 00530 Helsinki Sivu 1(11) LAHDEN VARIKKOALUEEN MELUSELVITYS Senaatti-kiinteistöt Raportin

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3900 Y01 Sivu 1 (9) Westpro Oy Osmo Rajala Turku 15.6.2016 TIELIIKENNEMELUSELVITYS semakaavan muutos Haukilahti (alue 2309), Kiinteistöosakeyhtiö hvenniska, Espoo Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu 16T-1 Sivu 1 (8) TIELIIKENNEMELUSELVITYS 16T-1 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM H E L S I N K I Viikinportti 4 B 18 00790 HELSINKI puh. 050 377 6565 www.promethor.fi T

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2143 1 Sivu 1 (11) Vihdin kunta Tuomas Turpeinen Turku 17.12.2013 TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS V 45 Koivissillan asemakaava, Vihti Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3055 Y03 Sivu 1 (13) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Turku 26.2.2015 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELTYS Päivitys Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15 114 Ympäristömelu Raportti PR-Y1612 Vihdin kunta Turku 12.10.2010 Matti Hult Asemantie 30 Sivu 1(14) 03100 Nummela YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15 Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 112 Ympäristömelu Raportti PR-Y1834-1 Tampereen kaupunki Turku 20.2.2012 Antonia Sucksdorff Sivu 1(12) TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Kohde: Iidesjärven osayleiskaava, AK-4 kortteli ID numero: 361789

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3946-Y01 Sivu 1 (12) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 13.10.2016 TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakaavan muutoskohde Oulun Asematalo 564-2214, Oulu Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3169-Y02 Sivu 1 (11) NCC Rakennus Oy Risto Keränen Asemakatu 7 70110 Kuopio Turku 8.1.2015 TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Päivitys 8.1.2015 Raportin vakuudeksi Jani Kankare

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3891-Y02 Sivu 1 (11) Lujatalo Oy Reijo Pitkämäki Sokerilinnantie 11 B 020 Espoo Turku 17.2.2017 TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakaavan muutos: 9 (tontti 3, Helosvuori) ja

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2137 1 Sivu 1 (12) Sipoon kunta Suvi Kaski PL 7 04131 Sipoo Turku 13.12.2013 RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 19 Ympäristömelu Raportti PR-Y1957-1 Sivu 1/9 Plaana Oy Turku.12.2012 Jorma Hämäläinen Tyrnäväntie 12 90400 Oulu YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Ranta-Toppilan alue, Oulu Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Liite 4 Ympäristömelu Raportti PR4113 Y02 Sivu 1 (8) Insinööritoimisto Solutra Oy Tuomo Ojakoski Turku 25.4.2017 TIELIIKENNEMELUSELVITYS Päiväkodin asemakaavamuutos, Hakalahti, Ylivieska Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR33 Y02 Sivu 1 (12) Hartela Etelä Suomi Oy Olli Pekka Teerijoki Turku 17.1.2017 TE JA RADELKENNEMELUSELVTYS Tornator, Hennala, Lahti Raportin vakuudeksi Jani Kankare toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR31 Y01 Sivu 1 (12) Hämeenlinnan kaupunki Leena Roppola Raatihuoneenkatu 9 13100 Hämeenlinna Turku 11.5.2015 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti PR-Y1921-1 Sipoon kunta Turku 22.8.2012 Kehitys- ja kaavoituskeskus Jarkko Lyytinen Sivu 1(11) PL 7 04130 Sipoo TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS Sipoon BA 3 Bastukärr III alue, asemakaavoitus

Lisätiedot

KAAVA V32A KANTOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIHTI TIELIIKENNEMELUSELVITYS

KAAVA V32A KANTOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIHTI TIELIIKENNEMELUSELVITYS 110 Ympäristömelu Raportti Vihdin kunta Turku 14.6.2011 Johanna Laaksonen PL 13 Sivu 1(10) 03101 Vihti KAAVA V32A KANTOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIHTI TIELIIKENNEMELUSELVITYS Vihdin kunta Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2125 1 Sivu 1 (10) Raahen kaupunki Jaana Pekkala Turku 3.3.2014 TIELKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 A 00510 HELSINKI

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3389 Y01 Sivu 1 (13) Lujatalo Oy Reijo Pitkämäki Sokerilinnantie 11 B 02600 Espoo Turku TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Korson torni, Vantaa Asemakaavan muutos nro 002144, Korso

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS 18 16.1T-1 Ympäristömelu Raportti PR-Y1724 Destia Oy Destia Oy Turku 17.6.2011 Timo Jalkanen PL 1881 Sivu 1(8) 70421 Kuopio LIIKENNEMELUSELVITYS Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta,

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3507 Y01 Sivu 1 (14) Espoon kaupunki Heini Peltonen Turku 17.9.2015 TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3641 Y01 Sivu 1 (13) Oulun Sivakka Oy Kari Puotiniemi Turku TE JA RADELKENNEMELUSELVTYS Kissankulma, Kissankellotie 1 3 ja 5 7, Oulu. Raportin vakuudeksi Jani Kankare toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3728 Y01 Sivu 1 (11) Westpro CC Oy Ari Lehto Turku 11.12.2015 TELKENNEMELUSELVTYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare toimitusjohtaja, FM HELSNK Viikinportti 4 B 18 00790 HELSNK puh.

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3390 Y01 Sivu 1 (14) Saajos Kiinteistöt Oy Seppo Saajos Turku TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELTYS L42 Saajos, asemakaavan muutos, Lohja Raportin vakuudeksi Jani Kankare toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 115 Ympäristömelu Raportti Rovaniemen kaupunki Turku Maankäyttö Nicholas Coull Sivu 1(15) TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakaavan muutos, kortteli 37, Koskenranta 1 Rovaniemi Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS 119 Ympäristömelu Raportti PR-Y1865 Janakkalan kunta Turku 24.2.2012 Leena Turkka Juttilantie 1 Sivu 1 (19) 14200 Turenki TIE- JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Turengin asemanseudun asemakaavamuutos Raportin

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3537 Y01 Sivu 1 (12) Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu Ilkka Lahdenperä Turku 9.6.2015 LIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3390 Y02 Sivu 1 (11) Saajos Kiinteistöt Oy Seppo Saajos Turku TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELITYS L42 Saajos, asemakaavan muutos, Lohja Rakentamisen vaiheistuksen melutarkastelu Raportin

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3379 Y01 Sivu 1 (13) Quorum Kehitysrahasto Ky Antti Hänninen Turku 23.1.2015 TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Asemakaavan muutos Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu V8 Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu 19.11.2012 Projektinumero: 304316 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät...

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3845 Y01 Sivu 1 (10) NCC Asuminen Oy Päivi Kellokoski PL 13 00281 Helsinki Turku 14.4.2016 LIIKENNEMELUSELVITYS Asemakaavan muutos (nro 002281), Bertta Pähkinärinne, 4, Vantaa

Lisätiedot

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Raportti Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Kaavoituspalvelut, Kokkolan kaupunki 15.3.2017 Projektinumero: 308808 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Meluselvityksen menetelmät ja menettelyt...

Lisätiedot

TOIVONPUISTON KAUPUNGINOSA, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MELUSELVITYS

TOIVONPUISTON KAUPUNGINOSA, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MELUSELVITYS Vastaanottaja Ylivieskan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.8.2016 Viite 1510023354 TOIVONPUISTON KAUPUNGINOSA, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MELUSELVITYS TOIVONPUISTON KAUPUNGINOSA, ASEMAKAAVA

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3322 Y01 Sivu 1 (11) Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristöala Maankäyttö rmi Patrikainen PL 126 15101 Lahti Turku 5.12.2014 TIE J RIDELIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y21 1 Sivu 1 (16) antaan seurakuntayhtymä Olavi Jaskara Turku 14.2.2014 TIE JA RAIDELKENNEMELUSELITYS Lipstikan asemakaava nro 721300, antaa Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Yritysperän asemakaavan muutos meluselvitys

Yritysperän asemakaavan muutos meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAKENNUSLIIKE S. OJALA JA POJAT Yritysperän asemakaavan muutos meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Manninen Matti Sisällysluettelo

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3334 Y01 Sivu 1 (11) NCC Rakennus Oy Asuminen Juha Seppälä PL 13 00281 Helsinki Turku 27.11.2014 TIELIIKENNEMELUSELTYS Raportin vakuudeksi Olli Laivoranta Suunnittelija, DI HELSINKI

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS 112 Ympäristömelu Raportti PR-Y1924-1 Sivu 1/12 Joensuun Tila Oy Turku 15.11.2012 TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS Joensuun venesataman asemakaavoitus, Sipoo Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR4101 Y01 Sivu 1 (13) Rovaniemen kaupunki Turku TIELIIKENNEMELUSELVITYS Katajarannan ja Kukanniemen alueiden asemakaavan muutokset, Rovaniemi Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS

HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.12.2015 HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS HUHTIMON LIIKENNEMELUSELVITYS Päivämäärä 17.12.2015 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti REVISIO A, 26.2.2016, lisätty junaliikenne FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Matti Manninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS

LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS Vastaanottaja Loimaan kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 30.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS LOIMAAN KAUPUNKI Päivämäärä

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3965 Y01 Sivu 1 (10) Espoon kaupunki Jenni Saarelainen Turku 26.9.2016 LIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790

Lisätiedot

Raideliikennemeluselvitys korttelille 55042

Raideliikennemeluselvitys korttelille 55042 Jarno Kokkonen Siru Parviainen 18.10.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Espoon kaupungin Koivuhovinlaakson asemakaava-alueen kortteliin (kuva 1) raideliikenteen aiheuttamia melutasoja.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS LÄNSI-TOPPILA, OULU. Tilaaja: Jorma Hämäläinen Turku Plaana Oy Oulu. Raportin vakuudeksi

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS LÄNSI-TOPPILA, OULU. Tilaaja: Jorma Hämäläinen Turku Plaana Oy Oulu. Raportin vakuudeksi 111 Ympäristömelu Raportti no PR-Y1180-1 Plaana Oy Tilaaja: Jorma Hämäläinen Turku 04.12.2007 Plaana Oy Hallituskatu 36 A Sivu 1(11) + liitteet 8 kpl. 90100 Oulu YMPÄRISTÖMELUSELVITYS LÄNSI-TOPPILA, OULU

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS JA ALUSTAVA MELUNTORJUNTASUUNNITELMA

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS JA ALUSTAVA MELUNTORJUNTASUUNNITELMA Ympäristömelu Raportti PR Y1999 1 Sivu 1 (13) Porin kaupunki Kaupunkisuunnittelu & ympäristövirasto PL 95 28101 Pori Turku 14.2.2013 TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS JA ALUSTAVA MELUNTORJUNTASUUNNITELMA Valtatie

Lisätiedot

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 ! Raportti Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys 27.5.2016 Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Laskentamalli... 1 2.1. Lähtötiedot... 1 2.1.1. Suunnittelualue...

Lisätiedot

Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS

Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS 1 Päivämäärä 6.6.2014 Laatija Aura Salmela Tarkastaja

Lisätiedot

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki 20.8.2009 Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2012 (9.3.2012) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Ysitien(Vt 9) tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa Etelä-Keljon

Lisätiedot

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS Vastaanottaja Trafix Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 18.11.013 YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Päivämäärä 18.11.013 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS 15.4.2011 Laura Gröhn MUISTIO 15.4.2011 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1. Työn tarkoitus... 3 2. Menetelmät ja lähtötiedot... 3 2.1 Maastomalli... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR4046 Y01 Sivu 1 (13) Rakennusliike Lehto Oy Jani Mahlakaarto Voimatie 6B 90440 Kempele Turku 20.12.2016 LKENNEMELUSELVTYS Kiinteistö 49 10 1, Otaniemi, Espoo. Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu RaporttiPR3032Y01 Sivu1(16) Hämeenlinnankaupunki LeenaRoppola Raatihuoneenkatu9 13100Hämeenlinna Turku TELKENNEMELUSELVTYS Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos Raportinvakuudeksi

Lisätiedot

PITKÄKALLIONKATU 4, MELUSELVITYS

PITKÄKALLIONKATU 4, MELUSELVITYS PITKÄKALLIONKATU 4, MELUSELVITYS TAMPERE, HOLVASTI 20600671 5.4.2016 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista 5.4.2016 Ari Kulmala Elisa Huotari Elisa Huotari 16.3.2016 Ari Kulmala Elisa Huotari

Lisätiedot

Sako II, asemakaavamuutos

Sako II, asemakaavamuutos Sako II, asemakaavamuutos 4111579.3.7 Muutokset: A 4.10.2016 Muutettiin pohjaa B 5.10.2016 Muutettiin taas pohjaa 4111579.3.7 2 (6) Sako II, asemakaavamuutos SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tilaaja...

Lisätiedot

Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä MELUSELVITYS. Tampere. Tammikuu Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä MELUSELVITYS. Tampere. Tammikuu Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä Tampere Tammikuu 2007 Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä 2

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA

SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA Vastaanottaja Savonlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 4.7.2014 SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.6.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 18.6.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

Melumallinnus Pellonreuna

Melumallinnus Pellonreuna Melumallinnus Pellonreuna JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2017 (28.4.2017) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Kuokkalan Tikanväylän ja Pohjanlahdentien liikenteen aiheuttaman melun

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 117 Ympäristömelu Raportti no PR-Y1238 Porin kaupunki Kaupunkisuunnittelu Tilaaja: Olavi Mäkelä Turku 19.1.2008 Porin kaupunki Kaupunkisuunnittelu Sivu 1(17) + liitteet 11 kpl. Valtakatu 4 28100 PORI YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (5) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110 FCG Planeko Oy Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS Raportti 589-D4110 16.10.2009 FCG Planeko Oy Raportti I 16.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot... 1 3 Lähtötiedot... 2 3.1

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS Vastaanottaja NCC Rakennus Oy/Asuminen Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 08/2011 SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN PUUTERMINAALIN RAIDEYHTEYKSIEN SUUNNITTELU

PIEKSÄMÄEN PUUTERMINAALIN RAIDEYHTEYKSIEN SUUNNITTELU RAIDEYHTEYKSIEN SUUNNITTELU ESISELVITYS MELUSELVITYS 24.4.2012 LUONNOS Suunn. Tark./Hyv. Pvm. 24.4.2012 Pauli Ruokanen Pvm. 24.4.2012 Arkisto Tsu I-S 3???/72 LUONNOS \\Re1hki20\rrs\Projektit\Raakapuuterminaaliselvitykset\3850

Lisätiedot

Kaavan 8159 meluselvitys

Kaavan 8159 meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Kaavan 8159 meluselvitys Hanke: 4010025 Pvm: 29.5.2008 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY Vastaanottaja VRP- Rakennuspalvelu Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.7.2015 ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.11.2015 P23846P002 Raportti i P23846P002

Lisätiedot

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 14.9.2015 P25797P001 Raportti i P25797P001 Matti Manninen

Lisätiedot

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Lokakuu 2009 n kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...

Lisätiedot

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Oulun kaupunki Ins. (AMK) Tiina Kumpula 12.8.2014 Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, 12.8.2014 2

Lisätiedot

Vastaanottaja Rauman kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys, LUONNOS. Päivämäärä KARINKENTÄN ALUE, RAUMA LIIKENNEMELUSELVITYS

Vastaanottaja Rauman kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys, LUONNOS. Päivämäärä KARINKENTÄN ALUE, RAUMA LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys, LUONNOS Päivämäärä 22.6.2016 KARINKENTÄN ALUE, RAUMA LIIKENNEMELUSELVITYS KARINKENTÄN ALUE LIIKENNEMELUSELVITYS Päivämäärä 22.6.2016 Laatija

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.12.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 22.12.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

ILMANLAATUSELVITYS. Starkin alue, Lahti. Turku Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki. Raportin vakuudeksi

ILMANLAATUSELVITYS. Starkin alue, Lahti. Turku Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki. Raportin vakuudeksi Ilmanlaatu Raportti PR3055 P01 Sivu 1 (5) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Turku 8.6.2016 ILMANLAATUSELTYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790

Lisätiedot

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Kittilä Tiina Kumpula 21.3.2016 Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu 21.3.2016 2 (4) 1 Taustatiedot Kittilän kunnassa Taalojärven alueella on käynnissä

Lisätiedot

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS 23.02.2015 MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI 2 Päivämäärä 23.02.2015 Laatija Tarkastaja Pasi Myyryläinen Jari Hosiokangas Sisältää Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

Kaavan 8231 meluselvitys

Kaavan 8231 meluselvitys Kaavan 8231 meluselvitys Hanke: Pvm: 11.7.2008 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavan muutosta Pohtolan kaupunginosassa, korttelissa 2582. Tätä tarkoitusta varten Mittaus-

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3131 Y01 Sivu 1 (9) Naantalin kaupunki Kirsti Junttila Turku 24.6.2014 TIELIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 00510

Lisätiedot

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys 16T-1 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys Tiina Kumpula 21.6.2017 Tarkistanut: Martti Kokoi 29.6.2017 2 (6) 21.6.2017 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa- Toivakka,

Lisätiedot

LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA. 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21.

LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA. 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21. LIITE 10 SELVITYS TIELIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA MELUSTA SASTA- MALAN STORMIN ALUEELLA 11.5.2012 Projektinumero: 301022 / 21 2 (7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot