TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS"

Transkriptio

1 Ympäristömelu Raportti PR3946-Y01 Sivu 1 (12) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakaavan muutoskohde Oulun Asematalo , Oulu Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti 4 B HELSINKI puh TURKU Rautakatu 5 A TURKU puh

2 Tie- ja raideliikennemeluselvitys Asemakaavan muutoskohde Oulun Asematalo , Oulu Sisällysluettelo 1 Yleistä Kohteen sijainti ja ympäristö Melutason ohjearvot Ulkoalueiden ohjearvot Sisätilojen ohjearvot Melutasojen laskenta Laskentamenetelmät Maastomalli ja rakennukset Liikennetiedot Ympäristömelun laskentatulokset Piha-alueet Meluntorjunnan vaihtoehdot Julkisivuihin kohdistuvat äänitasot Parvekelasitusten ääneneristävyysvaatimukset Tulosten tarkastelu Lisätietoa Kirjallisuus Liite 1. Liite 2. Liite 3. Liite 4. Liite 5. Liite 6. Liite 7. Liite 8. Päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7-22 (liite 1A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22-7 (liite 1B) nykyisellä maankäytöllä ja nykyisellä (v. 2015) liikenteellä. Päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7-22 (liite 2A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22-7 (liite 2B) nykyisellä maankäytöllä ja ennustevuoden 2030 liikenteellä. Päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7-22 (liite 3A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22-7 (liite 3B) suunnitellulla maankäytöllä ja ennustevuoden 2030 liikenteellä. Päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7-22 (liite 4A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22-7 (liite 4B) suunnitellulla maankäytöllä ja ennustevuoden 2030 liikenteellä. Meluntorjunta A toteutettu. Päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7-22 (liite 5A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22-7 (liite 5B) suunnitellulla maankäytöllä ja ennustevuoden 2030 liikenteellä. Meluntorjunta B toteutettu. Asuinrakennusten julkisivuihin kohdistuva tie- ja raideliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7-22 (liite 6A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22-7 (liite 6B). Asuinrakennusten julkisivuihin kohdistuva raideliikenteen aiheuttama hetkellinen maksimiäänitaso L AF,maks. Laskennassa käytetyt raideliikenteen tiedot. 2

3 Tie- ja raideliikennemeluselvitys Asemakaavan muutoskohde Oulun Asematalo , Oulu 1 YLEISTÄ Tässä selvityksessä tarkastellaan tie- ja raideliikenteen aiheuttamaa melutasoa asemakaavan muutoskohteessa Oulun Asematalo Asemakaavan muutoksen myötä LR-1-aluetta kehitetään asuin-, liikeja toimistokäyttöön. Selvityksessä on tarkasteltu laskennallisesti melutasoa kohteen ulkoalueilla ja esitetty meluntorjuntatoimia ohjearvotason saavuttamiseksi. Lisäksi on määritetty julkisivuihin kohdistuvat melutasot julkisivujen ääneneristävyysvaatimusten määrittämiseksi. Tulosten perusteella on esitetty kohteen jatkosuunnittelussa melun osalta huomioon otettavat asiat. Selvitys on tehty laskennallisesti mallintaen ohjelmalla Datakustik CadnaA 4.6 käyttäen yhteispohjoismaisia tie- ja raideliikennemelumalleja [1 ja 2]. Laskentatuloksia on verrattu valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 [3] esitettyihin ympäristömelun ohjearvoihin. Selvityksen ovat laatineet Johanna Toivonen ja Jani Kankare. 2 KOHTEEN SIJAINTI JA YMPÄRISTÖ Tarkasteltava kohde sijaitsee Oulun kaupungin keskustassa rautatieaseman pohjoispuolella. Kuvassa 1 on esitetty tarkastelualueen rajaus. Merkittävimmät melulähteet alueella ja sen läheisyydessä ovat Rautatienkadun ja Kajaanintien liikenne sekä vieressä kulkeva rautatieliikenne. Alueelle on suunniteltu rakennettavan kolme kerrostaloa. Katutasoon on suunniteltu pysäköintilaitos sekä liiketiloja ja toisesta kerroksesta ylöspäin on suunniteltu asuinhuoneistoja. Pysäköintilaitoksen päällisen pihakannen on kokonaisuudessaan ajateltu olevan oleskelualuetta. Kuva 1. Tarkasteltavan kohteen sijainti (kuvassa keskellä sinisellä). 3

4 Tie- ja raideliikennemeluselvitys Asemakaavan muutoskohde Oulun Asematalo , Oulu 3 MELUTASON OHJEARVOT 3.1 Ulkoalueiden ohjearvot Lähinnä kaavoituksen ja maankäytön suunnittelussa sovellettavat ohjearvot on annettu valtioneuvoston päätöksessä 993/1992. Taulukossa 1 on esitetty päätöksen sisältämät ohjearvot ulkoalueiden melutasolle. Päätöstä sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyssä. Päätöksessä ohjearvot on annettu päiväajan klo 7 22 ja yöajan klo 22 7 ekvivalentti- eli keskiäänitasoina. Päätöksessä ei ole esitetty ohjearvoja hetkittäisille maksimiäänitasoille. Päätöstä ei sovelleta katu- ja liikennealueilla eikä melusuoja-alueiksi tarkoitetuilla alueilla. Taulukko 1. Ulkoalueiden keskiäänitason L Aeq ohjearvot Alueen käyttötarkoitus Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä A-painotettu keskiäänitaso LAeq Klo 7 22 Klo db(a) 1 50 db(a) 1,2 Hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet 55 db(a) 50 db(a) 2,3 Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, taajamien ulkopuolella olevat virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet 45 db(a) 40 db(a) 4 1 Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa näitä ohjearvoja. 2 Uusilla alueilla yöohjearvo on 45 db(a). 3 Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 4 Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. Lisäksi päätöksessä on maininta, että jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 db ennen sen vertaamista edellä mainittuihin ohjearvoihin. Tulokseen tehtävä 5 db:n lisäys johtuu siitä, että iskumaisuus ja/tai kapeakaistaisuus lisää melun häiritsevyyttä. Tie- ja raideliikenteen aiheuttama melu ei ole normaalisti iskumaista tai kapeakaistaista. 3.2 Sisätilojen ohjearvot Valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 on annettu ohjearvot ulkoa sisätiloihin kantautuvasta melusta (taulukko 2). Ohjearvot on annettu ekvivalentti- eli keskiäänitasoina ja tarkastelujakso on jaettu kahteen osaan eli päiväaikaan klo 7 22 ja yöaikaan klo Taulukko 2. Sisätilojen keskiäänitason L Aeq ohjearvot Huoneen käyttötarkoitus A-painotettu keskiäänitaso LAeq Klo 7 22 Klo 22 7 Asuinhuone, potilas- ja majoitushuone 35 db(a) 30 db(a) Opetus- ja kokoontumistila 35 db(a) - Liike- ja toimistohuone 45 db(a) - 4

5 Tie- ja raideliikennemeluselvitys Asemakaavan muutoskohde Oulun Asematalo , Oulu Asumisterveysohjeessa on esitetty lisäohjeita yöaikaiselle melulle: Melu voi vähentää unen ja levon virkistävää vaikutusta, jos se vaikeuttaa nukahtamista, vähentää unen syvyyttä tai aiheuttaa ylimääräisiä tai ennenaikaisia heräämisiä. Yksittäisten melutapahtumien unenhäirinnän todennäköisyys riippuu melun voimakkuuden lisäksi muun muassa melutapahtumien kestosta ja määrästä sekä samanaikaisen taustamelun voimakkuudesta ja laadusta. Unenhäirintää alkaa esiintyä, kun unen tai levon aikainen LAeq-taso ylittää db(a) tai, kun yksittäisten melutapahtumien enimmäistaso ylittää, tapahtumien kestosta ja toistuvuudesta riippuen, db(a). Alaraja pätee usein toistuville, pitkään kerrallaan kestäville tai oudoille meluille, yläraja kerran tai pari yöaikana toistuville lyhytaikaisille tutuille meluille, joihin nukkuja on tottunut olemaan reagoimatta. [4] Hetkelliset maksimiäänitasot tulee huomioida yleisen käytännön mukaisesti junaliikenteen aiheuttamalle melulle. ELY-keskuksen ohjeen [6] mukaan: Mitoitussuositukseksi voi ottaa, että maksimimelu ei ylitä sisällä öisin toistuvasti tasoa 45 db AFmax. 4 MELUTASOJEN LASKENTA 4.1 Laskentamenetelmät Mallinnus tehtiin laskentaohjelmalla Datakustik Cadna 4.6 käyttäen yhteispohjoismaisia tie- ja raideliikennemelumalleja. Laskentaohjelmassa maastomalli syötetään ohjelmaan kartta- ja paikkatietotiedostoja käyttäen, jolloin maasto muodostuu kolmiulotteisesti. Ohjelmaan voidaan antaa lisäksi syöttötietoina mm. laskenta-alueen maastopinnat ja suunnitellut melusuojaukset. Laskennassa käytetään lähtötietoina teiden ja katujen liikennetietoja (keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä, raskaan liikenteen osuus ja ajonopeudet) ja rautatien liikennetietoja (junien määrä päivällä ja yöllä junatyypeittäin, junien keskipituus ja keskimääräinen ajonopeus), joiden perusteella määritetään melulähteiden ns. lähtömelutasot. Lähtötasojen perusteella määritetään äänilähteen aiheuttama äänenpainetaso tarkastelupisteissä erilaiset ääntä vaimentavat ja vahvistavat tekijät huomioiden. Tekijöinä huomioidaan mm. geometrinen leviäminen, estevaimennus, maavaimennus ja heijastukset erilaisista pinnoista. Laskentatulokset vastaavat pitkän ajanjakson keskiäänitasoa. Laskentatuloksen epävarmuus on sitä suurempi, mitä kauempana lähteestä tarkastelupiste sijaitsee. Taulukossa 3 on esitetty käytetyt laskenta-asetukset. Taulukko 3. Laskenta-asetukset Parametri Käytetty arvo Laskentaruudukon koko 2 x 2 m 2 Laskentakorkeus Melutason laskentaetäisyys (maks) Maanpinnan akustinen kovuus Rakennusten heijastus Heijastusten lukumäärä 2 Piha-alueet 2 m maan pinnasta tai muusta tasosta Julkisivut kerroksittain, kerroskorkeus 3 m 1000 m Tien pinta 0 (kova) Alue rautatien alapuolella 1 (pehmeä) Alue rakennusten alapuolella 0 (kova) Muu ympäristö 1 (pehmeä) Absorptiokerroin 0,2 (lähes täysin kova) 5

6 Tie- ja raideliikennemeluselvitys Asemakaavan muutoskohde Oulun Asematalo , Oulu 4.2 Maastomalli ja rakennukset Maastomallin muodostamisessa on käytetty Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoon perustuvaa 2 m x 2 m korkeuspisteaineistoa (koordinaattijärjestelmä ETRS-GK26, korkeusjärjestelmä N2000). Pohjakarttana on käytetty Oulun kaupungin kantakarttaa. Melukartoissa on merkitty rakennukset käyttötarkoituksen mukaan seuraavasti: nykyiset asuinrakennukset mustalla suunnitellut asuinrakennukset ruskealla suunniteltujen asuinrakennusten parvekkeet turkoosilla muut rakennukset harmaalla. Merkinnät perustuvat nykyisten rakennusten osalta Maanmittauslaitoksen aineistoon. Nykyisten rakennusten korkeudet on huomioitu ilmakuvien perusteella. Suunnitellut rakennusmassat ja pihakannen korkeusasema saatiin arkkitehdilta (Arkkitehtitoimisto Veli Karjalainen Oy, Jukka Nupponen). 4.3 Liikennetiedot Tieliikenne Taulukossa 4 on esitetty laskennassa käytetyt tieliikennetiedot (KVL= keskimääräinen arkivuorokausiliikenne). Tiedot perustuvat tilaajan toimittamiin tietoihin. Yöaikaisen liikenteen osuus kaikilla tieosuuksilla on 10 % ja raskaan liikenteen osuus 5 %. Taulukko 4. Tieliikennetiedot KAVL [ajon.] Tie/katu Nopeusrajoitus [km/h] Nykytilanteessa v Ennustetilanteessa v Heikinkatu Kajaanintie /50 Rautatienkatu Tulliväylä /50 Raideliikenne Laskennassa käytetyt raideliikenteen tiedot on esitetty liitteessä 8. Liikennetiedot perustuvat VR Track Oy:lta saatuihin tietoihin (Mikko Myllymäki, ). Junat on asetettu raiteille VR Track Oy:ltä saatujen arvioiden mukaan niiden pääsääntöisistä liikennöintiraiteista. Henkilöliikenteen junat on jaettu tasaisesti kahdelle kohdetta lähinnä olevalle raiteelle ja tavaraliikenne on asetettu kulkemaan kohteeseen nähden kauimmaista raidetta. 6

7 Tie- ja raideliikennemeluselvitys Asemakaavan muutoskohde Oulun Asematalo , Oulu 5 YMPÄRISTÖMELUN LASKENTATULOKSET 5.1 Piha-alueet Seuraavassa on esitetty tiivistetysti melulaskennan tulokset. Melun leviämiskartat on esitetty liitteinä. Asuinrakennusten ulko-oleskelualueiden melutasojen tarkastelussa on sovellettu valtioneuvoston päätöksen asuinalueiden ohjearvoja päiväaikaan L Aeq, db(a) ja yöaikaan L Aeq,22-7 vanhojen alueiden ohjearvoa 50 db(a) sekä uusien alueiden ohjearvoa 45 db(a). Nykyinen maankäyttö Melukarttaliitteissä 1A ja 1B on esitetty tie- ja raideliikenteen aiheuttama melutaso nykyisellä maankäytöllä ja vuoden 2015 liikenteellä. Melukarttaliitteissä 2A ja 2B on esitetty tie- ja raideliikenteen aiheuttama melutaso nykyisellä maankäytöllä ja ennustevuoden 2030 liikenteellä. Laskennan perusteella molemmissa tarkastelutilanteissa päiväajan keskiäänitaso on yli 55 db(a) lähes koko tarkastelualueella ja yöajan keskiäänitaso on yli 50 db(a) koko tarkastelualueella. Päiväajan melun kannalta merkittävimmät melulähteet ovat Rautatienkadun ja Kajaanintien liikenne ja yöaikaan edellisten lisäksi merkittävä on raideliikenne. Liikenteen määrän kasvusta johtuen melutaso nousee tarkastelualueella ennustevuoden liikenteen tarkastelutilanteessa noin 1 db nykyisestä. Suunniteltu maankäyttö Liitteissä 3A ja 3B on esitetty tie- ja raideliikenteen aiheuttama melutaso suunnitellulla maankäytöllä ja ennustevuoden 2030 liikenteellä. Laskennan perusteella ennustetilanteessa: päiväajan keskiäänitaso on alle 55 db(a) pienellä osaa pihakannesta junaradan puoleisella reunalla, korkeimmillaan taso on noin 64 db(a) Rautatienkadun puoleisella reunalla yöajan keskiäänitaso on yli 50 db(a) koko pihakannella, korkeimmillaan taso on noin 58 db(a) Rautatienkadun puoleisella reunalla ja noin 56 db(a) junaradan puoleisella reunalla. 5.2 Meluntorjunnan vaihtoehdot Melulaskennan tulosten perusteella pihakannelle on osoitettu meluaitaa, jotta melutasot oleskelualueilla alittavat ohjearvot. Meluaitojen korkeuksille on laadittu kaksi eri vaihtoehtoa. Meluntorjuntavaihtoehdolla A melutaso täyttää vanhojen alueiden ohjearvot (55 ja 50 db(a)) ja vaihtoehdolla B uusien alueiden ohjearvot (55 ja 45 db(a)). Vanhojen alueiden ohjearvojen saavuttamiseksi meluaitojen korkeus on korkeimmillaan Rautatienkadun puolella 1,6 metriä pihakannen pinnasta ja radan puolella 2,2 metriä pihakannen pinnasta (liitteet 4A ja 4B). Uusien alueiden yöajan ohjearvon 45 db(a) saavuttamiseksi meluaitojen korkeutta tulee nostaa 1,6 2,6 metriä Rautatienkadun puolella ja 2 2,3 metriä rautatien puolella (liitteet 5A ja 5B). Meluaitojen rakennevaatimukset Esitettyjen meluaitojen aikaansaaman meluvaimennuksen tarve on noin 10 db. Tästä seuraa, että meluaidan ääneneristävyysluvun DLR tulee olla vähintään 20 db. Yli 20 db vaimennus saavutetaan esimerkiksi seuraavanlaisilla rakenteilla: 20 mm lomalaudoitus + 6 mm vaneri 20 mm vaneri 7

8 Tie- ja raideliikennemeluselvitys Asemakaavan muutoskohde Oulun Asematalo , Oulu muuratut betoni- ja tiilirakenteet. Rakenne voi tarvittaessa olla osittain tai kokonaan läpinäkyvä ja sen materiaalit voidaan valita ääneneristävyysvaatimuksen täyttyminen huomioiden vapaasti. Rakenteen osalta on kuitenkin tärkeää, että se on tiivis pihakannen pintaan asti eikä siinä ole rakoja tai reikiä. Rakenteen tulisi valita sellaiseksi, että aita pysyy tiiviinä ja toimivana mahdollisimman pitkään. 5.3 Julkisivuihin kohdistuvat äänitasot Liitteissä 6A ja 6B on esitetty asuinrakennusten julkisivuihin kohdistuvat tie- ja raideliikenteen aiheuttamat keskiäänitasot. Katutason liiketilojen julkisivuihin kohdistuvat keskiäänitasot ovat suurimmillaan samaa tasoa kuin asuinkerroksille lasketut keskiäänitasot. Julkisivuihin kohdistuva päiväajan keskiäänitaso on Rautatienkadun puolella suurimmillaan 66 db(a) ja radan puolella suurimmillaan 60 db(a). Raideliikenteen aiheuttama hetkellinen maksimiäänitaso L AFmaks on suurimmillaan 84 db(a) radan puoleisilla julkisivuilla (liite 7). Julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset Julkisivun äänitasoerovaatimus lasketaan seuraavasti (valitaan suurin arvo): julkisivuun kohdistuvan tie- ja raideliikenteen keskiäänitason ja sisällä sallitun keskiäänitason erotuksena tai julkisivuun kohdistuvan raideliikenteen maksimiäänitason ja sisällä sallitun maksimiäänitason erotuksena. Laskennassa on käytetty taulukon 2 mukaisia sisä-äänitason ohjearvoja ja ELY-keskuksen ohjetta [6] noudattaen 45 db:n A-painotettua maksimiäänitasoa yöaikaiselle junamelulle. Määritetyt asuinrakennusten ääneneristävyysvaatimukset on esitetty kuvassa 2. Vaatimukset sisältävät varmuusvarana 1-3 db. Pohjoisimman rakennuksen katutason liiketiloille ei ole esitetty vaatimuksia (ovat suuruudeltaan alle 25 db). Asuinrakennusten julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset tie- ja raideliikenteen melua vas- Kuva 2. taan. 8

9 Tie- ja raideliikennemeluselvitys Asemakaavan muutoskohde Oulun Asematalo , Oulu Vaatimukset määräytyvät kaava-alueella Rautatienkadun puolella tieliikenteen keskiäänitasosta ja radan puolella rautatieliikenteen hetkellisestä maksimiäänitasosta. Vaatimus on korkeimmillaan 40 db pohjoisimman rakennuksen radan puoleisella julkisivulla. Muilla julkisivuilla vaatimukset ovat db. Tämän tasoiset vaatimukset luokitellaan korkeiksi / keskikorkeiksi ja niiden saavuttaminen edellyttää julkisivurakenteilta hyvää ääneneristävyyttä. Vaatimusten vaikutukset asuinrakennuksen julkisivurakentamiseen on esitetty taulukossa 5 [5]. Taulukko 5. Ääneneristävyysvaatimusten vaikutus asuinrakentamiseen Ääneneristävyysvaatimus Vaatimuksen taso Toimenpiteet ja suositukset rakentamisessa 25 db Normaali/ alhainen 30 db Normaali 35 db Keskikorkea 40 db Korkea Toteutuu normaalilla julkisivurakentamisella. Toteutuu normaalilla julkisivurakentamisella ellei ikkunoiden ja parvekeovien pinta-alasuhde lattiapinta-alaan ole suuri. Asuinhuoneiden sijoittelulla ei ole väliä. Kevytrakenteisissa rakennuksissa ikkunoilta ja parvekeovilta vaaditaan normaalia korkeampaa ääneneristyskykyä. Asuinhuoneita voidaan sijoittaa melulähteen puolelle. Ulkoseinärakenteilta vaaditaan hyvää ääneneristävyyttä ja ikkunoilta sekä ikkunaovilta vaaditaan erikoisratkaisuja. Asuinhuoneet suositellaan sijoitettavan suojan puolelle. Melulähteen puolelle voidaan sijoittaa ns. toisarvoisia tiloja. Julkisivun kokonaisääneneristävyysvaatimus ei ole sama asia kuin yksittäisten rakennusosien, kuten ikkunoiden, ääneneristävyys. Yksittäisten rakennusosien eristävyydet (jotta kokonaisääneneristävyysvaatimus täyttyy) mitoitetaan erillisessä julkisivujen ääneneristävyysselvityksessä huomioiden mm. erilaisten rakennusosien pinta-alojen keskinäinen suhde. Julkisivun ääneneristävyysvaatimus voidaan määräyksissä esittää esimerkiksi seuraavasti: Rakennuksen ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden tulee olla sellaisia, että liikenteestä rakennuksen julkisivuun kohdistuvan melutason ja sisämelutason erotus on vähintään x db A-painotettuna. 5.4 Parvekelasitusten ääneneristävyysvaatimukset Parvekkeiden käyttökelpoisuuden ja hyvän ääniolosuhteen saavuttamiseksi parvekelasituksen tarve ja ääneneristävyyden mitoittaminen on laadittu niin, että parvekkeella saavutetaan valtioneuvoston päätöksen ulkoalueiden päiväajan ohjearvo 55 db(a). Parvekkeille kohdistuvien melutasojen ja asetetun tavoitearvon 55 db(a) perusteella on määritetty ääneneristävyysvaatimukset parvekelasituksille (kuva 3). Esitetty eristävyysluku (äänitasoeroluku) kuvaa parvekkeeseen kohdistuvan päiväajan keskiäänitason ja päiväajan ohjearvon välistä äänitasoeroa. Laskentatuloksen perusteella kaikki parvekkeet suositellaan lasitettavaksi, jotta päiväajan ohjearvo 55 db(a) niillä varmuudella saavutetaan. Parvekkeiden lasituksen ääneneristävyysvaatimus on suurimmillaan db(a) (pohjoisimman rakennuksen parvekelinjan pääty). Tämän tasoinen vaatimus luokitellaan korkeaksi. Lasitusratkaisuilla aikaansaatavaan vaimennukseen ja parvekkeella havaittavaan äänitasoon vaikuttaa lasitusratkaisujen lisäksi mm. parvekkeen rakenne, muoto ja mitat. Yksityiskohtaiset äänenvaimennusratkaisut, joilla riittävät äänitasoerot saavutetaan, on syytä tarkentaa suunnittelun edettyä. 9

10 Tie- ja raideliikennemeluselvitys Asemakaavan muutoskohde Oulun Asematalo , Oulu Kuva 3. Asuinrakennusten parvekelasitusten äänitasoerovaatimukset tie- ja raideliikenteen melua vastaan. Vaatimus on määritetty parvekkeen eri sivuihin kohdistuvan suurimman melutason perusteella. Parvekelasituksen ääneneristävyysvaatimus voidaan määräyksissä esittää esimerkiksi seuraavasti: Parvekkeen kiinteiden rakenteiden, lasituksen ja muiden rakenteiden tulee olla sellaisia, että liikenteestä parvekejulkisivuun kohdistuvan melutason ja parvekkeen melutason erotus on vähintään x db A-painotettuna. 6 TULOSTEN TARKASTELU Piha-alueet Asuinrakennusten ulko-oleskelualueiden melutasojen tarkastelussa on sovellettu valtioneuvoston päätöksen asuinalueiden ohjearvoja päiväaikaan L Aeq, db(a) ja yöaikaan L Aeq,22-7 vanhojen alueiden ohjearvoa 50 db(a) sekä uusien alueiden ohjearvoa 45 db(a). Ilman meluntorjuntaa pihakannen oleskelualueilla melutasot ylittävät sekä päivä- että yöajan ohjearvot. Ohjearvojen saavuttamiseksi pihakannen suojaamiseksi on esitetty kaksi meluaitojen korkeusvaihtoehtoa. Vanhojen alueiden ohjearvojen saavuttamiseksi meluntorjunnan korkeus on korkeimmillaan Rautatienkadun puolella 1,6 metriä pihakannen pinnasta ja radan puolella 2,2 metriä pihakannen pinnasta. Uusien alueiden yöajan ohjearvon 45 db(a) saavuttamiseksi tulee meluntorjunnan korkeutta nostaa kaikkialta 1,6 2,6 metriä. 10

11 Tie- ja raideliikennemeluselvitys Asemakaavan muutoskohde Oulun Asematalo , Oulu Julkisivujen ääneneristävyysvaatimus Julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset ovat suurimmillaan 40 db pohjoisimman asuinrakennuksen radan puoleisella julkisivulla. Vaatimus on korkea, joka tulee huomioida julkisivun suunnittelussa. Muiden asuinrakennusten osalta julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset ovat korkeimmillaan db radan puoleisilla julkisivuilla. Tämän tasoiset vaatimukset luokitellaan keskikorkeiksi. Korkeiden ääneneristävyysvaatimusten vuoksi on suunnittelun edetessä syytä tehdä julkisivun ääneneristävyysselvitys. Selvityksessä mitoitetaan yksittäisiltä rakennusosilta vaadittavat ääneneristävyysarvot ja tarvittaessa suunnitellaan tarpeelliset toimenpiteet ohjearvojen saavuttamiseksi. Parvekelasitusten ääneneristävyysvaatimukset Laskennan perusteella kaikki parvekkeet suositellaan lasitettaviksi, jotta äänitaso niillä varmuudella täyttää päiväajan ohjearvon 55 db(a). Parvekelasitusten äänitasoerovaatimus on suurimmillaan desibeliä. Tämän tasoinen vaatimus on korkea. Yksityiskohtaiset äänenvaimennusratkaisut, joilla riittävät äänitasoerot saavutetaan, on syytä tarkentaa suunnittelun edettyä. Huoneistojen sijoittelu Asuinalueiden suunnitteluun annetun ohjeistuksen [6] mukaisesti mikäli asuinrakennuksen julkisivuun kohdistuva päiväajan keskiäänitaso ylittää 65 db(a), asuntojen tulisi aueta myös suuntaan, jossa keskiäänitaso alittaa ohjearvot. Julkisivuun kohdistuva päiväajan keskiäänitaso ylittää laskennan perusteella 65 db(a) Rautatienkadun puolella yhdellä julkisivulla. Tämän osalta suositellaan, että asunnot aukeavat myös rakennuksen sivuille, joilla päiväajan keskiäänitaso alittaa ohjearvon 65 db(a). Laskentojen mukaan ääneneristävyysvaatimus on suurimmillaan 40 db pohjoisimman rakennuksen radan puoleisella julkisivulla. Vaatimus määräytyy raideliikenteen aiheuttamasta hetkellisestä maksimiäänitasosta. Asuinhuoneet suositellaan sijoitettavan tämän rakennuksen kyseisen julkisivun osalta suojan puolelle. Muiden kuin edellä mainittujen rakennusten julkisivujen osalta voidaan asuinhuoneet melun näkökulmasta katsottuna sijoittaa vapaasti. 7 LISÄTIETOA Jani Kankare Johanna Toivonen Promethor Oy Promethor Oy puh puh sp. sp. 11

12 Tie- ja raideliikennemeluselvitys Asemakaavan muutoskohde Oulun Asematalo , Oulu 8 KIRJALLISUUS 1. Nielsen H. L et al., Road traffic noise. Nordic prediction method. TemaNord 1996:525. Århus s. + liitt. 36 s. 2. Nielsen H. L et al., Railway Traffic Noise. The Nordic Prediction Method. TemaNord 1996:524. Århus s. + liitt. 8 s 3. Ympäristöministeriö. Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/ Asumisterveysohje, Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1, Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki 2003, 93 s. 5. Rakennusteollisuus RT ja Betonikeskus ry. Asuinrakennusten äänitekniikan täydentävä suunnitteluohje Airola Hannu, Melun- ja tärinäntorjunta maankäytön suunnittelussa, Elinkeino-. liikenne- ja ympäristökeskus, OPAS 02/

13 LASKENTA-ASETUKSET Laskentaruudukon koko: 2 x 2 m Melutason laskentaetäisyys: 1000 m Heijastusten lukumäärä: 2 Laskentakorkeus: 2 m maan pinnan tasosta Kajaanintie Rautatienkatu Liite 1A > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) PR3946-Y01 Mittakaava 1:700 (A4) ETRS-GK26 N2000 Tie- ja raideliikennemeluselvitys. Asemakaavan muutos Oulun Asematalo , Oulu. Nykyinen maankäyttö ja nykyinen (v.2015) liikenne. Tie- ja raideliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq

14 LASKENTA-ASETUKSET Laskentaruudukon koko: 2 x 2 m Melutason laskentaetäisyys: 1000 m Heijastusten lukumäärä: 2 Laskentakorkeus: 2 m maan pinnan tasosta Kajaanintie Rautatienkatu Liite 1B > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) PR3946-Y01 Mittakaava 1:700 (A4) ETRS-GK26 N2000 Tie- ja raideliikennemeluselvitys. Asemakaavan muutos Oulun Asematalo , Oulu. Nykyinen maankäyttö ja nykyinen (v.2015) liikenne. Tie- ja raideliikenteen aiheuttama yöajan keskiäänitaso LAeq

15 LASKENTA-ASETUKSET Laskentaruudukon koko: 2 x 2 m Melutason laskentaetäisyys: 1000 m Heijastusten lukumäärä: 2 Laskentakorkeus: 2 m maan pinnan tasosta Kajaanintie Rautatienkatu Liite 2A > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) PR3946-Y01 Mittakaava 1:700 (A4) ETRS-GK26 N2000 Tie- ja raideliikennemeluselvitys. Asemakaavan muutos Oulun Asematalo , Oulu. Nykyinen maankäyttö ja ennustevuoden 2030 liikenne. Tie- ja raideliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq

16 LASKENTA-ASETUKSET Laskentaruudukon koko: 2 x 2 m Melutason laskentaetäisyys: 1000 m Heijastusten lukumäärä: 2 Laskentakorkeus: 2 m maan pinnan tasosta Kajaanintie Rautatienkatu Liite 2B > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) PR3946-Y01 Mittakaava 1:700 (A4) ETRS-GK26 N2000 Tie- ja raideliikennemeluselvitys. Asemakaavan muutos Oulun Asematalo , Oulu. Nykyinen maankäyttö ja ennustevuoden 2030 liikenne. Tie- ja raideliikenteen aiheuttama yöajan keskiäänitaso LAeq

17 LASKENTA-ASETUKSET Laskentaruudukon koko: 2 x 2 m Melutason laskentaetäisyys: 1000 m Heijastusten lukumäärä: 2 Laskentakorkeus: 2 m maan pinnan/ pihakannen tasosta Kajaanintie Rautatienkatu XVI Ajo autohalliin Liite 3A > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) PR3946-Y01 Mittakaava 1:700 (A4) ETRS-GK26 N2000 Tie- ja raideliikennemeluselvitys. Asemakaavan muutos Oulun Asematalo , Oulu. Suunniteltu maankäyttö ja ennustevuoden 2030 liikenne. Tie- ja raideliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq

18 LASKENTA-ASETUKSET Laskentaruudukon koko: 2 x 2 m Melutason laskentaetäisyys: 1000 m Heijastusten lukumäärä: 2 Laskentakorkeus: 2 m maan pinnan/ pihakannen tasosta Kajaanintie Rautatienkatu XVI Ajo autohalliin Liite 3B > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) PR3946-Y01 Mittakaava 1:700 (A4) ETRS-GK26 N2000 Tie- ja raideliikennemeluselvitys. Asemakaavan muutos Oulun Asematalo , Oulu. Suunniteltu maankäyttö ja ennustevuoden 2030 liikenne. Tie- ja raideliikenteen aiheuttama yöajan keskiäänitaso LAeq

19 LASKENTA-ASETUKSET Laskentaruudukon koko: 2 x 2 m Melutason laskentaetäisyys: 1000 m Heijastusten lukumäärä: 2 Laskentakorkeus: 2 m maan pinnan/ pihakannen tasosta Kajaanintie XVI Rautatienkatu (pituus n. 4 m) (pituus n. 10 m) Liite 4A > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) PR3946-Y01 Mittakaava 1:700 (A4) ETRS-GK26 N2000 Tie- ja raideliikennemeluselvitys. Asemakaavan muutos Oulun Asematalo , Oulu. Suunniteltu maankäyttö ja ennustevuoden 2030 liikenne. Pihakannen meluntorjunta A toteutettu. Tie- ja raideliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq

20 LASKENTA-ASETUKSET Laskentaruudukon koko: 2 x 2 m Melutason laskentaetäisyys: 1000 m Heijastusten lukumäärä: 2 Laskentakorkeus: 2 m maan pinnan/ pihakannen tasosta Kajaanintie XVI Rautatienkatu (pituus n. 4 m) (pituus n. 10 m) Liite 4B > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) PR3946-Y01 Mittakaava 1:700 (A4) Tie- ja raideliikennemeluselvitys. Asemakaavan muutos Oulun Asematalo , Oulu. Suunniteltu maankäyttö ja ennustevuoden 2030 liikenne. Pihakannen meluntorjunta A toteutettu. Tie- ja raideliikenteen aiheuttama yöajan keskiäänitaso LAeq ETRS-GK26 N2000

21 LASKENTA-ASETUKSET Laskentaruudukon koko: 2 x 2 m Melutason laskentaetäisyys: 1000 m Heijastusten lukumäärä: 2 Laskentakorkeus: 2 m maan pinnan/ pihakannen tasosta Kajaanintie XVI Rautatienkatu Liite 5A > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) PR3946-Y01 Mittakaava 1:700 (A4) ETRS-GK26 N2000 Tie- ja raideliikennemeluselvitys. Asemakaavan muutos Oulun Asematalo , Oulu. Suunniteltu maankäyttö ja ennustevuoden 2030 liikenne. Pihakannen meluntorjunta B toteutettu. Tie- ja raideliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq

22 LASKENTA-ASETUKSET Laskentaruudukon koko: 2 x 2 m Melutason laskentaetäisyys: 1000 m Heijastusten lukumäärä: 2 Laskentakorkeus: 2 m maan pinnan/ pihakannen tasosta Kajaanintie XVI Rautatienkatu Liite 5B > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) PR3946-Y01 Mittakaava 1:700 (A4) Tie- ja raideliikennemeluselvitys. Asemakaavan muutos Oulun Asematalo , Oulu. Suunniteltu maankäyttö ja ennustevuoden 2030 liikenne. Pihakannen meluntorjunta B toteutettu. Tie- ja raideliikenteen aiheuttama yöajan keskiäänitaso LAeq ETRS-GK26 N2000

23 LASKENTA-ASETUKSET Melutason laskentaetäisyys: 1000 m Heijastusten lukumäärä: 2 Laskentakorkeus: kerroksittain, kerroskorkeus 3 m, 1. asuinkerros sijaitsee pihakannen tasossa Kajaanintie Rautatienkatu XVI Ajo autohalliin Liite 6A > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) PR3946-Y01 Mittakaava 1:700 (A4) Tie- ja raideliikennemeluselvitys. Asemakaavan muutos Oulun Asematalo , Oulu. Suunniteltu maankäyttö ja ennustevuoden 2030 liikenne. Tie- ja raideliikenteen aiheuttama asuinrakennusten julkisivuihin kohdistuva päiväajan keskiäänitaso LAeq ETRS-GK26 N2000

24 LASKENTA-ASETUKSET Melutason laskentaetäisyys: 1000 m Heijastusten lukumäärä: 2 Laskentakorkeus: kerroksittain, kerroskorkeus 3 m, 1. asuinkerros sijaitsee pihakannen tasossa Kajaanintie Rautatienkatu XVI Ajo autohalliin Liite 6B > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) PR3946-Y01 Mittakaava 1:700 (A4) Tie- ja raideliikennemeluselvitys. Asemakaavan muutos Oulun Asematalo , Oulu. Suunniteltu maankäyttö ja ennustevuoden 2030 liikenne. Tie- ja raideliikenteen aiheuttama asuinrakennusten julkisivuihin kohdistuva yöajan keskiäänitaso LAeq ETRS-GK26 N2000

25 LASKENTA-ASETUKSET Melutason laskentaetäisyys: 1000 m Heijastusten lukumäärä: 2 Laskentakorkeus: kerroksittain, kerroskorkeus 3 m, 1. asuinkerros sijaitsee pihakannen tasossa Kajaanintie Rautatienkatu XVI Ajo autohalliin Liite 7 > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) > 75 db(a) > 80 db(a) > 85 db(a) > 90 db(a) PR3946-Y01 Mittakaava 1:700 (A4) ETRS-GK26 N2000 Tie- ja raideliikennemeluselvitys. Asemakaavan muutos Oulun Asematalo , Oulu. Suunniteltu maankäyttö ja ennustevuoden 2030 liikenne. Asuinrakennusten julkisivuihin kohdistuva raideliikenteen aiheuttama hetkellinen maksimiäänitaso LAFmaks

26 Tie ja raideliikennemeluselvitys Liite 8 Asemakaavan muutos Oulun Asematalo , Oulu Raportti PR3946 Y01 Laskennassa käytetyt raideliikenteen tiedot Taulukko 1. Liikennemäärätiedot Oulun asemalta pohjoiseen Tyyppi Selite Nykytilanne Ennustetilanne v Päivä [kpl] Yö [kpl] Päivä [kpl] Yö [kpl] Pituus [m] Nopeus [km/h] Sr IC2 Sr1 tai Sr2 veturin vetämät henkilöliikenteen junat (punaiset, siniset tai yksikerroksiset IC vaunut) Sr2 veturin vetämät kaksikerroksisista IC vaunuista koostuvat junat TaJu Tavaravaunuista koostuvat tavarajunat Taulukko 2. Liikennemäärätiedot Oulun asemalta etelään Tyyppi Selite Nykytilanne Ennustetilanne v Päivä [kpl] Yö [kpl] Päivä [kpl] Yö [kpl] Pituus [m] Nopeus [km/h] Sr Sr1 tai Sr2 veturin vetämät henkilöliikenteen junat (punaiset, siniset tai yksikerroksiset IC vaunut) Pen Pendolino (Sm3) IC2 Sr2 veturin vetämät kaksikerroksisista IC vaunuista koostuvat junat TaJu Tavaravaunuista koostuvat tavarajunat (1)

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3937 Y01 Sivu 1 (9) Espoon Asunnot Oy Jaana Hellinen Turku 26.8.2016 TIELIIKENNEMELUSELITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS Katilan asemakaava, Kokemäki

LIIKENNEMELUSELVITYS Katilan asemakaava, Kokemäki Nosto Consulting Oy LIIKENNEMELUSELVITYS HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 7 65 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi www.promethor.fi Y tunnus: 09965

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3356 Y01 Sivu 1 (7) Rovaniemen kaupunki Markku Pyhäjärvi Turku TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ylikylä Nivankylä osayleiskaava, Rovaniemi Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Espoon Asunnot Oy Jaana Hellinen TIELIIKENNEMELUSELVITYS HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi www.promethor.fi

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3848 Y01 Sivu 1 (10) Espoon Asunnot Oy Jaana Hellinen Turku 25.5.2016 TIELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakaavan muutos Karakallio 131406, Espoo Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3519 Y01 Sivu 1 (7) Ruoholahden Tarken Oy Jesse Rauhala Turku 26.5.2015 TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Kortteli 738 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3806 Y01 Sivu 1 (10) Espoon kaupunki Sari Metsälä Turku 26.4.2016 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti 4

Lisätiedot

LIITE 7. EERONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIIKENNEMELUSELVITYS. Keravan kaupunki. Keravan kaupunki Turku Liisa Vaahtera Sivu 1(9)

LIITE 7. EERONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIIKENNEMELUSELVITYS. Keravan kaupunki. Keravan kaupunki Turku Liisa Vaahtera Sivu 1(9) 19 Ympäristömelu Raportti PR-Y1498 Keravan kaupunki Keravan kaupunki Turku 24.1.2010 Liisa Vaahtera Sivu 1(9) EERONTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIIKENNEMELUSELVITYS Keravan kaupunki Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Suomen Hoivatilat Oyj Elina Suikki LIIKENNEMELUSELVITYS Kurttilantie 19, Espoo HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3900 Y01 Sivu 1 (9) Westpro Oy Osmo Rajala Turku 15.6.2016 TIELIIKENNEMELUSELVITYS semakaavan muutos Haukilahti (alue 2309), Kiinteistöosakeyhtiö hvenniska, Espoo Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Suunnittelu ja maankäyttöpalvelut TIELIIKENNEMELUSELVITYS HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3891-Y02 Sivu 1 (11) Lujatalo Oy Reijo Pitkämäki Sokerilinnantie 11 B 020 Espoo Turku 17.2.2017 TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakaavan muutos: 9 (tontti 3, Helosvuori) ja

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3346 Y01 Sivu 1 (8) Sastamalan kaupunki Maankäyttö Timo Silomaa PL 23 38201 Sastamala Turku 23.2.2015 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakadun alikulku Sipintie Vammalan taajama,

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Salon kaupunki Virpi Elovaara TIELIIKENNEMELUSELVITYS HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi www.promethor.fi

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3891 Y01 Sivu 1 (11) Lujatalo Oy Reijo Pitkämäki Sokerilinnantie 11 B 020 Espoo Turku 28.6.2016 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakaavan muutos: 9 (tontti 3, Helosvuori) ja

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Liite 5 Insinööritoimisto Solutra Oy Tuomo Ojakoski LIIKENNEMELUSELVITYS HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS PR4558 Y01 22.5.2018 Nuorisosäätiö Mika Selin LIIKENNEMELUSELVITYS Ylämyllyntie 7, Espoo HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 200 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS 110 Ympäristömelu Raportti PR-Y1562 Rovaniemen kaupunki Turku 6.9.2010 Tekniset palvelut/ maankäyttö Tarja Outila Sivu 1(10) Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi LIIKENNEMELUSELVITYS Vaaralan asemakaava-alue,

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Liite 4 Ympäristömelu Raportti PR4113 Y02 Sivu 1 (8) Insinööritoimisto Solutra Oy Tuomo Ojakoski Turku 25.4.2017 TIELIIKENNEMELUSELVITYS Päiväkodin asemakaavamuutos, Hakalahti, Ylivieska Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Riihimäen kaupunki LIIKENNEMELUSELITYS TURKU Rautakatu 5 A 200 Turku puh. 0 0 36 HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 0 377 65 TAMPERE Hatanpään valtatie 34 D 33900 Tampere puh. 040 866 8615

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2155 1 Sivu 1 (13) Vihdin kunta Matti Hult Turku 31.12.2013 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 A 00510

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS Ympäristömelu Raportti PR3392 Y02 Sivu 1 (11) Salo kaupunki Kaupunkisuunnittelu Virpi Elovaara Hornintie 2 4 24800 Halikko Turku 16.5.2016 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO PIIPPILAKKI MELUSELVITYS

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO PIIPPILAKKI MELUSELVITYS ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 741700 PPPILAKKI MELUSELVITYS 23.4.2018 Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 741700 Piippilakki Liikennemeluselvitys Laatijat: Johanna Toivonen ja Jani Kankare Promethor

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 18 Ympäristömelu Raportti PR-Y1820-1 Vihdin kunta Turku 19.12.2011 Matti Hult Asematie 30 Sivu 1(8) 03100 Nummela TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Otalammen taajaman pohjoisosan asemakaavoitus (Helminharju)

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2143 1 Sivu 1 (11) Vihdin kunta Tuomas Turpeinen Turku 17.12.2013 TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS V 45 Koivissillan asemakaava, Vihti Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3370 Y01 Sivu 1 (11) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki esijärvenkatu 31c 140 Lahti Turku 19.12.2014 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare toimitusjohtaja,

Lisätiedot

MELUVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Villilän yritysalueen asemakaavan muutos, Nakkila

MELUVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Villilän yritysalueen asemakaavan muutos, Nakkila Tilaaja: Nosto Consulting Oy Pasi Lappalainen Brahenkatu 7 20100 Turku Raportin numero: Päiväys: MELUVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Kirjoittanut: Johanna Toivonen Nuorempi suunnittelija Ympäristösuunnittelija AMK

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2127 1 Sivu 1 (8) Plaana Oy Keijo Körkkö Tyrnäväntie 12 90 Oulu Turku TIELIIKENNEMELUSELVITYS Mt:n 8300 kevyen liikenteen järjestelyt välillä Markuksela Sanginsuu, Oulu Raportin

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Lahden kaupunki TIELIIKENNEMELUSELTYS HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi www.promethor.fi Y-tunnus: 0996539-4

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 19 Ympäristömelu Raportti PR-Y1957-1 Sivu 1/9 Plaana Oy Turku.12.2012 Jorma Hämäläinen Tyrnäväntie 12 90400 Oulu YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Ranta-Toppilan alue, Oulu Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Liite 5 Insinööritoimisto Solutra Oy Tuomo Ojakoski TIELIIKENNEMELUSELVITYS HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3845 Y01 Sivu 1 (10) NCC Asuminen Oy Päivi Kellokoski PL 13 00281 Helsinki Turku 14.4.2016 LIIKENNEMELUSELVITYS Asemakaavan muutos (nro 002281), Bertta Pähkinärinne, 4, Vantaa

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS As Oy Kauniaisten Kreivi, Herttua ja Markiisi, kortteli 502, Koivuhovi, Kauniainen

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS As Oy Kauniaisten Kreivi, Herttua ja Markiisi, kortteli 502, Koivuhovi, Kauniainen PR3881-Y01 5.6.2017 YIT Rakennus Oy Sini Ruohoniemi TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS As Oy Kauniaisten Kreivi, Herttua ja Markiisi, kortteli 502, Koivuhovi, Kauniainen HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2137 1 Sivu 1 (12) Sipoon kunta Suvi Kaski PL 7 04131 Sipoo Turku 13.12.2013 RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3390 Y01 Sivu 1 (14) Saajos Kiinteistöt Oy Seppo Saajos Turku TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELTYS L42 Saajos, asemakaavan muutos, Lohja Raportin vakuudeksi Jani Kankare toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3055 Y03 Sivu 1 (13) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Turku 26.2.2015 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELTYS Päivitys Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI

Lisätiedot

LAHDEN VARIKKOALUEEN MELUSELVITYS

LAHDEN VARIKKOALUEEN MELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti PR-Y1500 Senaatti-kiinteistöt Senaatti-kiinteistöt Turku 31.1.2010 Lintulahdenkatu 5 a 00530 Helsinki Sivu 1(11) LAHDEN VARIKKOALUEEN MELUSELVITYS Senaatti-kiinteistöt Raportin

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2151 2 Sivu 1 (11) Lahden kaupunki Kimmo Sutinen Turku 26.10.2015 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Radanvarren alue Matkakeskuksen länsipuolella, Lahti Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3641 Y01 Sivu 1 (13) Oulun Sivakka Oy Kari Puotiniemi Turku TE JA RADELKENNEMELUSELVTYS Kissankulma, Kissankellotie 1 3 ja 5 7, Oulu. Raportin vakuudeksi Jani Kankare toimitusjohtaja,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 16 Ympäristömelu Raportti PR-Y1535 Terramare Oy Turku 26.4.2010 Reijo Kultalahti Sivu 1(6) YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Louhinta ja ruoppaustyön aiheuttama ympäristömelu Kohde: Länsisatama, Helsinki Raportin

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2125 1 Sivu 1 (10) Raahen kaupunki Jaana Pekkala Turku 3.3.2014 TIELKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 A 00510 HELSINKI

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Plaana Oy LIIKENNEMELUSELVITYS HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi www.promethor.fi Y tunnus: 09939 4 Kotipaikka:

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3169-Y02 Sivu 1 (11) NCC Rakennus Oy Risto Keränen Asemakatu 7 70110 Kuopio Turku 8.1.2015 TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Päivitys 8.1.2015 Raportin vakuudeksi Jani Kankare

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Espoon kaupunki TIELIIKENNEMELUSELITYS HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 77 6565 TURKU Rautakatu 5 A 050 Turku puh. 050 570 476 etu.suku@promethor.fi www.promethor.fi Y-tunnus: 099659-4

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR32 Y01 Sivu 1 () Senaatti Kiinteistöt Asko Taskila asko.taskila@senaatti.fi Turku.10.1 TIELIIKENNEMELUSELVITYS Suomen Kasarmit, Hämeenlinna Asemakaavan muutos Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti PR-Y1942-1 Järvenpään kaupunki Turku 30.8.2012 Kaupunginarkkitehti Ilkka Holmila Sivu 1(11) + liitteet Seutulantie 12 04401 Järvenpää RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Perhelän kortteli,

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu 16T-1 Sivu 1 (8) TIELIIKENNEMELUSELVITYS 16T-1 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM H E L S I N K I Viikinportti 4 B 18 00790 HELSINKI puh. 050 377 6565 www.promethor.fi T

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR33 Y02 Sivu 1 (12) Hartela Etelä Suomi Oy Olli Pekka Teerijoki Turku 17.1.2017 TE JA RADELKENNEMELUSELVTYS Tornator, Hennala, Lahti Raportin vakuudeksi Jani Kankare toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3840 Y01 Sivu 1 (10) L Arkkitehdit Oy Niina Ruohola Turku 12.4.2016 TIELIIKENNEMELUSELITYS Ajurinkuja 1, Espoo Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI iikinportti

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR31 Y01 Sivu 1 (12) Hämeenlinnan kaupunki Leena Roppola Raatihuoneenkatu 9 13100 Hämeenlinna Turku 11.5.2015 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS 113 Ympäristömelu Raportti PR-Y1954-1 Sivu 1/13 Insinööritoimisto Solutra Oy Turku.11.2012 Tuomo Ojakoski Lippitie 6 90440 Kempele TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS Pyhtilänkankaan asemakaava, Raahe Raportin

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3334 Y01 Sivu 1 (11) NCC Rakennus Oy Asuminen Juha Seppälä PL 13 00281 Helsinki Turku 27.11.2014 TIELIIKENNEMELUSELTYS Raportin vakuudeksi Olli Laivoranta Suunnittelija, DI HELSINKI

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 112 Ympäristömelu Raportti PR-Y1834-1 Tampereen kaupunki Turku 20.2.2012 Antonia Sucksdorff Sivu 1(12) TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Kohde: Iidesjärven osayleiskaava, AK-4 kortteli ID numero: 361789

Lisätiedot

KAAVA V32A KANTOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIHTI TIELIIKENNEMELUSELVITYS

KAAVA V32A KANTOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIHTI TIELIIKENNEMELUSELVITYS 110 Ympäristömelu Raportti Vihdin kunta Turku 14.6.2011 Johanna Laaksonen PL 13 Sivu 1(10) 03101 Vihti KAAVA V32A KANTOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIHTI TIELIIKENNEMELUSELVITYS Vihdin kunta Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3965 Y01 Sivu 1 (10) Espoon kaupunki Jenni Saarelainen Turku 26.9.2016 LIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15 114 Ympäristömelu Raportti PR-Y1612 Vihdin kunta Turku 12.10.2010 Matti Hult Asemantie 30 Sivu 1(14) 03100 Nummela YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15 Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Liite 4 PR45 Y01 Ylivieskan kaupunki TELKENNEMELUSELVTYS HELSNK Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050 570 36 etu.suku@promethor.fi www.promethor.fi

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3507 Y01 Sivu 1 (14) Espoon kaupunki Heini Peltonen Turku 17.9.2015 TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3537 Y01 Sivu 1 (12) Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu Ilkka Lahdenperä Turku 9.6.2015 LIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR4101 Y01 Sivu 1 (13) Rovaniemen kaupunki Turku TIELIIKENNEMELUSELVITYS Katajarannan ja Kukanniemen alueiden asemakaavan muutokset, Rovaniemi Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Lohjan kaupunki Juha Anttila YMPÄRISTÖMELUSELVITYS HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi www.promethor.fi

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3055 Y04 Sivu 1 (6) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Turku 8.1.2016 TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELTYS Tarkastelu parkkihalli ja rakennusmassoittelumuutoksien vaikutuksista

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO LÄNSIMÄEN PÄIVÄKOTI MELUSELVITYS

ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO LÄNSIMÄEN PÄIVÄKOTI MELUSELVITYS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002402 LÄNSIMÄEN PÄIVÄKOTI MELUSELVITYS Asemakaavan muutos nro 002402 Länsimäen päiväkoti Liikennemeluselvitys LUONNOS Laatijat: Johanna Toivonen ja Jani Kankare Promethor Oy TURKU

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Lujatalo Oy LKENNEMELUSELVTYS PÄVTYS HELSNK Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 0 377 65 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 0 570 3476 etu.suku@promethor.fi www.promethor.fi Y-tunnus: 09969-4 Kotipaikka:

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3379 Y01 Sivu 1 (13) Quorum Kehitysrahasto Ky Antti Hänninen Turku 23.1.2015 TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Asemakaavan muutos Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Westpro CC Oy TIELIIKENNEMELUSELITYS HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 200 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi www.promethor.fi Y tunnus: 0996539

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti PR-Y1921-1 Sipoon kunta Turku 22.8.2012 Kehitys- ja kaavoituskeskus Jarkko Lyytinen Sivu 1(11) PL 7 04130 Sipoo TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS Sipoon BA 3 Bastukärr III alue, asemakaavoitus

Lisätiedot

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO PIIPPILAKKI MELUSELVITYKSEN TÄYDENNYS

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO PIIPPILAKKI MELUSELVITYKSEN TÄYDENNYS ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 741700 PPPILAKKI MELUSELVITYKSEN TÄYDENNYS 27.8.2018 Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 741700 Piippilakki Liikennemeluselvityksen täydennys Laatijat: Johanna Toivonen

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 115 Ympäristömelu Raportti Rovaniemen kaupunki Turku Maankäyttö Nicholas Coull Sivu 1(15) TIE- JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Asemakaavan muutos, kortteli 37, Koskenranta 1 Rovaniemi Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Hämeenlinnan kaupunki Johanna Närhi TIELIIKENNEMELUSELVITYS Piha alueiden meluntorjunnan lisäselvitys HELSINKI Viikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh.

Lisätiedot

Espoon Heiniemen korttelin ja puistoalueen 62P17 meluselvitys

Espoon Heiniemen korttelin ja puistoalueen 62P17 meluselvitys Raportti Espoon Heiniemen korttelin 62045 ja puistoalueen 62P17 meluselvitys 15.2.2018 SISÄLTÖ 1. Työn sisältö... 3 2. Lähtötiedot ja menetelmät...4 2.1. Laskentamalli... 4 2.2. Laskennassa käytetyt liikennemäärät...

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS 18 16.1T-1 Ympäristömelu Raportti PR-Y1724 Destia Oy Destia Oy Turku 17.6.2011 Timo Jalkanen PL 1881 Sivu 1(8) 70421 Kuopio LIIKENNEMELUSELVITYS Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta,

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS T16 1

TIELIIKENNEMELUSELVITYS T16 1 PR Y.. Finnmap Infra Oy Mikko Erjo PL Helsinki TIELIIKENNEMELUSELVITYS T E Turun kehätien parantaminen välillä Kausela Kirismäki, tiesuunnitelma HELSINKI Viikinportti B Helsinki puh. TURKU Rautakatu A

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS 119 Ympäristömelu Raportti PR-Y1865 Janakkalan kunta Turku 24.2.2012 Leena Turkka Juttilantie 1 Sivu 1 (19) 14200 Turenki TIE- JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Turengin asemanseudun asemakaavamuutos Raportin

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3390 Y02 Sivu 1 (11) Saajos Kiinteistöt Oy Seppo Saajos Turku TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELITYS L42 Saajos, asemakaavan muutos, Lohja Rakentamisen vaiheistuksen melutarkastelu Raportin

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Hämeenlinnan kaupunki Tuula Leppämäki LIIKENNEMELUSELITYS anajantien asemakaavamuutos, Hämeenlinna HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 65 TURKU Rautakatu 5 A 200 Turku puh. 050 0 3476

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS 112 Ympäristömelu Raportti PR-Y1924-1 Sivu 1/12 Joensuun Tila Oy Turku 15.11.2012 TIELIIKENTEEN MELUSELVITYS Joensuun venesataman asemakaavoitus, Sipoo Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3389 Y01 Sivu 1 (13) Lujatalo Oy Reijo Pitkämäki Sokerilinnantie 11 B 02600 Espoo Turku TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Korson torni, Vantaa Asemakaavan muutos nro 002144, Korso

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA AHMON ASEMAKAAVAN MUUTOS, MELUSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA AHMON ASEMAKAAVAN MUUTOS, MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 21.6.2017 SIILINJÄRVEN KUNTA AHMON ASEMAKAAVAN MUUTOS, MELUSELVITYS AHMON ASEMAKAAVAN MUUTOS SIILINJÄRVEN KUNTA Päivämäärä 21.6.2017

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3322 Y01 Sivu 1 (11) Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristöala Maankäyttö rmi Patrikainen PL 126 15101 Lahti Turku 5.12.2014 TIE J RIDELIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

Raideliikennemeluselvitys korttelille 55042

Raideliikennemeluselvitys korttelille 55042 Jarno Kokkonen Siru Parviainen 18.10.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Espoon kaupungin Koivuhovinlaakson asemakaava-alueen kortteliin (kuva 1) raideliikenteen aiheuttamia melutasoja.

Lisätiedot

TOIVONPUISTON KAUPUNGINOSA, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MELUSELVITYS

TOIVONPUISTON KAUPUNGINOSA, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MELUSELVITYS Vastaanottaja Ylivieskan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.8.2016 Viite 1510023354 TOIVONPUISTON KAUPUNGINOSA, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MELUSELVITYS TOIVONPUISTON KAUPUNGINOSA, ASEMAKAAVA

Lisätiedot

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu V8 Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu 19.11.2012 Projektinumero: 304316 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät...

Lisätiedot

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Raportti Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Kaavoituspalvelut, Kokkolan kaupunki 15.3.2017 Projektinumero: 308808 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Meluselvityksen menetelmät ja menettelyt...

Lisätiedot

Melumallinnus Pellonreuna

Melumallinnus Pellonreuna Melumallinnus Pellonreuna JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2017 (28.4.2017) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Kuokkalan Tikanväylän ja Pohjanlahdentien liikenteen aiheuttaman melun

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS

LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS Vastaanottaja Loimaan kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 30.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS LOIMAAN KAUPUNKI Päivämäärä

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄPUISTON MELUSELVITYS Projektinumero307322

TAMPEREEN ETELÄPUISTON MELUSELVITYS Projektinumero307322 TAMPEREEN ETELÄPUISTON MELUSELVITYS 1.3.2016 Projektinumero Sisältö Sisältö... 2 1. Ympäristömelun ohjearvot... 3 2. Tulokset... 4 Liitteet: 1. VE 0 LAeq 7-22 2. VE 0 LAeq 22-7 3. VE A LAeq 7-22 4. VE

Lisätiedot

RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Kempeleen taajaman osayleiskaava 2040

RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Kempeleen taajaman osayleiskaava 2040 R4185-Y01 Kempeleen kunta Kaija uraja RAIDELIIKNEELUSELIS HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 050 377 6565 TURKU Rautakatu 5 A 20520 Turku puh. 050 570 3476 etu.suku@promethor.fi www.promethor.fi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS LÄNSI-TOPPILA, OULU. Tilaaja: Jorma Hämäläinen Turku Plaana Oy Oulu. Raportin vakuudeksi

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS LÄNSI-TOPPILA, OULU. Tilaaja: Jorma Hämäläinen Turku Plaana Oy Oulu. Raportin vakuudeksi 111 Ympäristömelu Raportti no PR-Y1180-1 Plaana Oy Tilaaja: Jorma Hämäläinen Turku 04.12.2007 Plaana Oy Hallituskatu 36 A Sivu 1(11) + liitteet 8 kpl. 90100 Oulu YMPÄRISTÖMELUSELVITYS LÄNSI-TOPPILA, OULU

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR34 Y01 Sivu 1 (11) Renor Oy uokko Heiskanen Pursimiehenkatu 26 C PL 199 001 Helsinki Turku 18.12.2015 TE JA RADELKENNEMELUSELTYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

Yritysperän asemakaavan muutos meluselvitys

Yritysperän asemakaavan muutos meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAKENNUSLIIKE S. OJALA JA POJAT Yritysperän asemakaavan muutos meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Manninen Matti Sisällysluettelo

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y21 1 Sivu 1 (16) antaan seurakuntayhtymä Olavi Jaskara Turku 14.2.2014 TIE JA RAIDELKENNEMELUSELITYS Lipstikan asemakaava nro 721300, antaa Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 ! Raportti Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys 27.5.2016 Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Laskentamalli... 1 2.1. Lähtötiedot... 1 2.1.1. Suunnittelualue...

Lisätiedot

Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä MELUSELVITYS. Tampere. Tammikuu Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä MELUSELVITYS. Tampere. Tammikuu Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä Tampere Tammikuu 2007 Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä 2

Lisätiedot

MELUSELVITYS. Asemakaavan muutos Perkkaa IIB (alue ), Leppävaara Hatsinanpuisto, Espoo. NCC Property Development Oy PR3876-Y

MELUSELVITYS. Asemakaavan muutos Perkkaa IIB (alue ), Leppävaara Hatsinanpuisto, Espoo. NCC Property Development Oy PR3876-Y 15.3.2018 NCC Property Development Oy MELUSELTYS Asemakaavan muutos Perkkaa B (alue 113810), Leppävaara Hatsinanpuisto, Espoo HELSNK iikinportti 4 B 18 00790 Helsinki puh. 0 3 65 TURKU Rautakatu 5 A 200

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti REVISIO A, 26.2.2016, lisätty junaliikenne FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Matti Manninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tammelan puistokatu Asemakaavan 8690 meluselvitys

Tammelan puistokatu Asemakaavan 8690 meluselvitys 31-33 Asemakaavan 8690 meluselvitys Raportti Jatke Oy 11.10.2018 ID-numero, kaupunki: 3 026 795 Projektinumero, WSP: 310963 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT... 3 2.1. Laskentamalli...

Lisätiedot