LIIKENNEMELUSELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKENNEMELUSELVITYS"

Transkriptio

1 Ympäristömelu Raportti PR3537 Y01 Sivu 1 (12) Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu Ilkka Lahdenperä Turku LIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 A HELSINKI puh TURKU Rautakatu 5 A TURKU puh

2 Sisällysluettelo 1 Yleistä Tarkastelukohteen sijainti ja ympäristö Melutason ohjearvot Ulkoalueet Sisätilat Melutasojen laskenta Laskentamenetelmät Maastomalli ja rakennukset Tieliikennetiedot Raideliikennetiedot Lentomelu Laskentatulokset Nykytilanne ja 0+ tilanne Ennustetilanne Julkisivuihin kohdistuva äänitaso ja ääneneristävyysvaatimukset Parvekelasitusten ääneneristävyysvaatimukset Tulosten tarkastelu Lisätietoa Kirjallisuus Liite 1. Liite 2. Liite 3. Liite 4. Liite 5. Liite 6. Tie ja raideliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7 22 (liite 1A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22 7 (liite 1B) nykyisellä maankäytöllä ja liikenteellä. Tie ja raideliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7 22 (liite 2A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22 7 (liite 2B) nykyisellä maankäytöllä ja vuoden 2035 ennusteliikenteellä. Tie ja raideliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7 22 (liite 3A) ja yöajan keskiäänitaso L Aeq,22 7 (liite 3B) suunnitellulla maankäytöllä ja vuoden 2035 ennusteliikenteellä. Julkisivuihin kohdistuvat tie ja raideliikenteen aiheuttamat päiväajan keskiäänitasot L Aeq,7 22 eri kerrosten korkeudella. Julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset sisämelutason ohjearvojen täyttymiseksi. Parvekelasitusten äänitasoerovaatimukset päiväajan ohjearvon 55 db täyttymiseksi. 2

3 1 YLEISTÄ Tässä selvityksessä tarkastellaan tie ja raideliikenteen sekä lentoliikenteen aiheuttamaa melutasoa asemakaavan muutoskohteessa Keravalla. Kohteeseen on suunniteltu rakennettavan kaksi asuinkerrostaloa. Melutasoja on tarkastelu laskennallisesti nykyisellä ja vuoden 2035 ennusteliikenteellä. Selvityksessä esitetään ulkoalueiden melutaso sekä julkisivuihin kohdistuva melutaso. Tulosten perusteella on laadittu esitys piha alueiden melunsuojaustarpeista, julkisivujen ääneneristävyysvaatimuksista, parvekkeiden lasitustarpeesta ja huoneistojen avautumissuunnista. Melutasojen määritys tehtiin laskennallisesti mallintaen ohjelmalla Datakustik Cadna 4.5 käyttäen yhteispohjoismaisia tie ja raideliikennemelumalleja [1, 2]. Lentomelu on huomioitu Finavia Oyj:n laatiman lentomeluselvityksen perusteella [3]. Selvityksen tuloksia on verrattu valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 [4] esitettyihin ympäristömelun ohjearvoihin. Selvityksen ovat tehneet Toni Hägerth ja Jani Kankare. 2 TARKASTELUKOHTEEN SIJAINTI JA YMPÄRISTÖ Tarkasteltava kohde sijaitsee Keravalla Savion alueen läheisyydessä. Alueen sijainti kartalla on esitetty kuvassa 1. Kuva 1. Kohteen sijainti on ympyröity punaisella. Suunnittelualueella on vanha asuinrakennus, joka puretaan ennen uudisrakentamista. Alueelle on tarkoitus rakentaa kaksi viisikerroksista kerrostalorakennusta. Oleskelualueet sijoittuvat rakennusten väliin ja rakennusten itäpuoleiselle alueelle. Alueelle aiheutuu melua tie ja raideliikenteestä sekä Helsinki Vantaan lentoaseman lentoliikenteestä. Merkittävin melulähde on liikenteeltään vilkas päärata, joka kulkee alueen itäpuolella noin 150 m etäisyydellä. 3

4 3 MELUTASON OHJEARVOT 3.1 Ulkoalueet Lähinnä kaavoituksen ja maankäytön kannalta käytettävät ohjearvot on annettu valtioneuvoston päätöksessä 993/1992. Taulukossa 1 on esitetty päätöksen sisältämät ohjearvot ulkona havaittavalle ympäristömelulle. Päätöstä sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyssä. Päätöksessä ohjearvot on annettu päiväajan klo 7 22 ja yöajan klo 22 7 ekvivalentti eli keskiäänitasoina. Päätöksessä ei ole esitetty ohjearvoja hetkittäisille maksimiäänitasoille. Päätöstä ei sovelleta katu ja liikennealueilla eikä melusuoja alueiksi tarkoitetuilla alueilla. Taulukko 1. Ohjearvot keskiäänitasolle L Aeq ulkona Alueen käyttötarkoitus Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä Keskiäänitaso L Aeq Klo 7 22 Klo db(a) 1 50 db(a) 1,2 Hoito tai oppilaitoksia palvelevat alueet 55 db(a) 50 db(a) 2,3 Loma asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, taajamien ulkopuolella olevat virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet 45 db(a) 40 db(a) 4 1 Loma asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa näitä ohjearvoja. 2 Uusilla alueilla yöohjearvo on 45 db(a). 3 Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 4 Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. Lisäksi päätöksessä on maininta, että jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus tai laskentatulokseen lisätään 5 db ennen sen vertaamista edellä mainittuihin ohjearvoihin. Tulokseen tehtävä lisäys johtuu siitä, että iskumaisuus ja/tai kapeakaistaisuus lisää melun häiritsevyyttä. 3.2 Sisätilat Valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 annetut ohjearvot ulkoa sisätiloihin kantautuvasta melusta on esitetty taulukossa 2. Ohjearvot on annettu ekvivalentti eli keskiäänitasoina ja tarkastelujakso on jaettu kahteen osaan eli päiväaikaan klo 7 22 ja yöaikaan klo Taulukko 2. Ohjearvot keskiäänitasolle L Aeq sisätiloissa Huoneen käyttötarkoitus Keskiäänitaso L Aeq Klo 7 22 Klo 22 7 Asuin, potilas ja majoitushuoneet 35 db(a) 30 db(a) Opetus ja kokoontumistilat 35 db(a) Liike ja toimistohuoneet 45 db(a) 4

5 Asumisterveysohjeessa on esitetty lisäohjeita yöaikaiselle melulle: Melu voi vähentää unen ja levon virkistävää vaikutusta, jos se vaikeuttaa nukahtamista, vähentää unen syvyyttä tai aiheuttaa ylimääräisiä tai ennenaikaisia heräämisiä. Yksittäisten melutapahtumien unenhäirinnän todennäköisyys riippuu melun voimakkuuden lisäksi muun muassa melutapahtumien kestosta ja määrästä sekä samanaikaisen taustamelun voimakkuudesta ja laadusta. Unenhäirintää alkaa esiintyä, kun unen tai levon aikainen L Aeq taso ylittää db(a) tai, kun yksittäisten melutapahtumien enimmäistaso ylittää, tapahtumien kestosta ja toistuvuudesta riippuen, db(a). Alaraja pätee usein toistuville, pitkään kerrallaan kestäville tai oudoille meluille, yläraja kerran tai pari yöaikana toistuville lyhytaikaisille tutuille meluille, joihin nukkuja on tottunut olemaan reagoimatta. (sivu 35 36).[5] Hetkelliset maksimiäänitasot tulee huomioida yleisen käytännön mukaisesti junaliikenteen aiheuttamalle melulle yöaikaan. 4 MELUTASOJEN LASKENTA 4.1 Laskentamenetelmät Mallinnus tehtiin laskentaohjelmalla Datakustik Cadna 4.5 käyttäen yhteispohjoismaisia tie ja raideliikennemelumalleja. Laskentaohjelmassa maastomalli voidaan syöttää ohjelmaan kartta ja paikkatietotiedostoja käyttäen, jolloin maasto muodostuu kolmiulotteisesti. Ohjelmaan voidaan antaa lisäksi syöttötietoina mm. laskenta alueen maastopinnat ja suunnitellut melusuojaukset. Laskennassa käytetään lähtötietoina teiden ja katujen liikennetietoja (vuorokausiliikennemäärä, raskaan liikenteen osuus ja ajonopeudet) ja rautatien liikennetietoja (junien määrä päivällä ja yöllä tyypeittäin, pituus ja ajonopeus). Lähtötietojen perusteella määritetään melulähteiden ns. lähtömelutasot. Lähtötasojen perusteella määritetään äänilähteen aiheuttama äänenpainetaso tarkastelupisteissä erilaiset ääntä vaimentavat ja vahvistavat tekijät huomioiden. Tekijöinä huomioidaan mm. geometrinen leviäminen, estevaimennus, maavaimennus ja heijastukset erilaisista pinnoista. Laskentatulokset vastaavat pitkän ajanjakson keskiäänitasoa. Laskentatuloksen epävarmuus on sitä suurempi, mitä kauempana lähteestä tarkastelupiste sijaitsee. Taulukossa 3 on esitetty laskennassa käytetyt laskenta asetukset. Taulukko 3. Laskenta asetukset Parametri Käytetty arvo Laskentaruudukon koko 2 x 2 m 2 Laskentakorkeus Melutason laskentaetäisyys (maks) Maanpinnan akustinen kovuus Rakennusten heijastus Heijastusten lukumäärä 1 Piha alueet 2 m Julkisivut kerroksittain, kerroskorkeus 3 m 1200 m Alue rakennusten alapuolella 0 (kova) Tien pinta 0 (kova) Alue junaradan alla 1 (pehmeä) Laajat asfaltoidut alueet 0 (kova) Muu ympäristö 1 (pehmeä) Absorptiokerroin 0,2 (lähes täysin kova) 5

6 4.2 Maastomalli ja rakennukset Maastomallin pohjana on käytetty Keravan kaupungin pohjakarttaa. Melukartoissa on merkitty rakennukset käyttötarkoituksen mukaan seuraavasti: nykyiset asuinrakennukset mustalla suunnitellut asuinrakennukset ruskealla muut rakennukset harmaalla. Ympäristön rakennusten korkeudet on huomioitu ilmakuvien perusteella. Suunniteltujen rakennusten korkeudet on huomioitu asema ja leikkauskuvien perusteella. Ennustetilanteessa piha alueiden korkeusasema on huomioitu asemapiirroksen korkeustietojen mukaisesti. Tasausten korkeusasemat on merkitty melukarttoihin. 4.3 Tieliikennetiedot Laskennassa käytetyt liikennetiedot perustuvat Strafica Oy:n alueelle laatimaan liikenneselvitykseen (Sipoon ja Keravan sauma alueen liikenne ennuste, ). Melulaskennassa on oletettu, että 90 % vuorokausiliikenteestä kulkee päiväaikaan klo Liikennetiedot on esitetty taulukossa 4. Taulukossa esitetty KVL liikennemäärä tarkoittaa tien keskimääräistä vuorokausiliikennemäärää. Taulukko 4. Tie Laskennassa käytetyt liikennetiedot nyky ja ennustetilanteessa Nykytilanne Ennustetilanne vuonna 2035 KVL [ajon.] / raskaan liikenteen osuus [%] KVL [ajon.] / raskaan liikenteen osuus [%] Nopeusrajoitus [km/h] Saviontie 6100 / 2 % 9500 / 4 % 50 Karhuntassuntie 2400 / 4 % 2800 / 0 % 50 Alikeravantie 7500 / 14 % / 27 % 50 Kohteen melutasojen kannalta merkittävin tie on Saviontie. Muiden teiden vaikutus melutasoon on vähäinen. 4.4 Raideliikennetiedot VR Track Oy:ltä saadut ja laskennassa käytetyt junatiedot on esitetty taulukossa 5. Junien ajonopeudet on määritetty VR Track Oy:ltä saatujen tietojen ja alueella tehtyjen havaintojen ja mittaustulosten perusteella. Juna aikataulujen ja Vr Track Oy:n tietojen perusteella on arvioitu, että Sr ja Sm5 lähijunat pysähtyvät Savion asemalla. Asemalla pysähtyvien junien ajonopeutena on käytetty 40 km/h asemalta 300 m kumpaankin suuntaan. Asema alueella raiteita on viisi kappaletta. Junat on laskennassa jaettu raiteille seuraavasti: Vuosaaren satamaradalle kulkevat tavarajunat (kaikki tavarajunat) käyttävät itäisintä raidetta 1. Savion asemalla pysähtyvät lähiliikennejunat käyttävät raiteita 2 ja 3 (asemalaiturin raiteet). Kaukoliikenteen junat ja Savion asemalla pysähtymättömät lähiliikennejunat käyttävät länsipuoleisia raiteita 4 ja 5. 6

7 Junatietojen perusteella raideliikenteen aiheuttama päivä ja yöajan melutaso ympäristössä lisääntyy ennustevuoteen mennessä noin 2 db nykyiseen verrattuna. Taulukko 5. Laskennassa käytetyt raideliikennetiedot nyky ja ennustetilanteessa Nykytilanne (2015) Tyyppi Selite Päivä [kpl] Yö [kpl] Pituus [m] Nopeus [km/h] Sm1/2 Sm1 ja Sm2, paikallisliikenteen sähkömoottorijuna Sr Sr1 tai Sr2 veturin vetämä henkilöliikenteen juna (punaiset, siniset tai yksikerroksiset IC vaunut) Pen Pendolino (Sm3) Sm4 Sähkömoottorijuna Sm5 2 Sähkömoottorijuna IC2 Sr2 veturin vetämät kaksikerroksisista IC vaunuista koostuva juna F TaJu Suomalaisista tavaravaunuista koostuva tavarajuna Ennustetilanne (2035/2050) Tyyppi Selite Päivä [kpl] Yö [kpl] Pituus [m] Nopeus [km/h] Pen Pendolino (Sm3) Sm4 Sähkömoottorijuna Sm5 2 Sähkömoottorijuna IC2 Sr2 veturin vetämät kaksikerroksisista IC vaunuista koostuva juna F TaJu Suomalaisista tavaravaunuista koostuva tavarajuna Junien ajonopeutena Savion aseman läheisyydessä on käytetty 40 km/h. 2 Sm5 junien osalta melulaskennassa on käytetty Sm4 junatyypin melupäästöä, koska kaluston melupäästöä ei tunneta. 4.5 Lentomelu Kohde sijaitsee Helsinki Vantaan lentoaseman lentomelun vaikutusalueella. Lentoaseman toiminnan aiheuttama melutaso on selvitetty Finavia Oyj:n laatimissa selvityksissä, joista viimeisin on vuodelta 2012 (Finavia Oyj, Helsinki Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2011, ). Selvityksessä on määritetty mm. vuodelle 2011 toteutunut lentomelun aiheuttama vuorokausimelutaso L DEN, päiväajan keskiäänitaso L Aeq,7 22, yöajan keskiäänitaso L Aeq,22 7 sekä arvio vuorokausimelutason (day evening night) L DEN kehittymisestä vuoteen 2025 mennessä. Selvityksen perusteella tarkasteltavan kohteen alueella: vuorokausimelutaso L DEN 57 db(a) päiväajan keskiäänitaso L Aeq, db(a) yöajan keskiäänitaso L Aeq, db(a). Finavia Oyj:n selvityksen liitekartassa 9 esitettyjen melukäyrien perusteella vuorokausimelutason L DEN on arvioitu pienenevän hieman alueella vuoteen 2025 mennessä (muutos on hyvin pieni). 7

8 5 LASKENTATULOKSET Seuraavassa on esitetty tiivistetysti melulaskennan tulokset. Melun leviämiskartat on esitetty liitteinä. Melukartoissa on esitetty tie ja raideliikenteen yhdessä aiheuttamaa melutaso. Lentoliikenteen vaikutusta kokonaismeluun on käsitelty sanallisesti. Tie, raide tai lentoliikennemelu ei normaalisti ole iskumaista tai kapeakaistaista. Näin ollen laskentatuloksiin ei ole tehty +5 db korjausta ja tuloksia voidaan suoraan verrata ohjearvoihin. Asuinrakennusten ulko oleskelualueiden melutasojen tarkastelussa on sovellettu valtioneuvoston päätöksen ohjearvoja L Aeq, db(a) ja L Aeq, db(a). 5.1 Nykytilanne ja 0+ tilanne Melukarttaliitteissä 1A ja 1B on esitetty tie ja raideliikenteen aiheuttama melutaso alueella nykytilanteessa. Laskennassa on huomioitu alueen nykyinen maankäyttö. Laskennan perusteella: Päiväajan keskiäänitaso on alle 55 db(a) kohteen alueella. Yöajan keskiäänitaso on alle 50 db(a) kohteen alueella. Laskennan perusteella ohjearvot alittuvat alueella nykytilanteessa. Melutason kannalta merkittävin lähde on raideliikenne. Liitekartoissa 2A ja 2B on esitetty melutaso alueella nykyisellä maankäytöllä ja vuoden 2035 ennusteliikenteellä (0+). Melutaso alueella lisääntyy noin 1,5 db ennustevuoteen mennessä johtuen tie ja raideliikenteen liikennemäärien kasvusta. 5.2 Ennustetilanne Liitteissä 3A ja 3B on esitetty tie ja raideliikenteen aiheuttama melutaso ulkoalueilla, kun alueen suunniteltu maankäyttö on toteutunut. Laskennassa on huomioitu vuoden 2035 ennusteliikenne. Laskennan perusteella päiväajan keskiäänitaso alueella on noin 5 db yöajan keskiäänitasoa suurempi. Tästä seuraa, että mikäli päiväajan keskiäänitaso alittaa ohjearvon, myös yöajan keskiäänitaso alittaa ohjearvon. Laskennan perusteella: Päiväajan keskiäänitaso on alle 55 db(a) suunnitellulla leikkipaikalla Yöajan keskiäänitaso on alle 50 db(a) suunnitellulla leikkipaikalla. Laskennan perusteella melutaso alittaa ohjearvot suunnitellulla leikki /oleskelupaikalla ja pääosalla muita ulkoalueita. Päiväajan keskiäänitaso on oleskelualueella noin db(a) tarkastelukohdasta riippuen. Pihan melutasojen kannalta merkittävin melulähde on rautatie. 8

9 Lentomelu Melukartoissa ei ole huomioitu lentomelun vaikutusta. Finavia Oyj:n selvityksen perusteella lentomelun päiväajan keskiäänitaso alueella on noin db(a) ja yöajan keskiäänitaso on noin 49 db(a). Tästä seuraa, että mikäli lentomelu ja tie ja raideliikennemelut lasketaan yhteen, kokonaismelutaso ylittää päivä ja yöajan keskiäänitason ohjearvot piha alueella noin 1 2 db(a). Melutasojen tarkastelussa tulee kuitenkin huomioida seuraavat asiat: Lentomelutaso alueella varmastikin vaihtelee eri päivinä vähintään jonkin verran, koska kohde sijaitsee melko etäällä kentästä. Kohde sijaitsee noin 150 m etäisyydellä rautatiestä sen länsipuolella. Melutaso on laskentatuloksen suuruinen itätuulella. Vastatuuliolosuhteissa piha alueelle aiheutuva tie ja raideliikenteen melutaso on pienempi. Etelä Suomessa vallitseva tuulen suunta on lounaissuunta (melutaso on melukartan tulosta pienempi) ja itätuuli on selvästi harvinaisempi. Edellä esitetyt tekijät huomioiden voidaan arvioida, ettei piha alueen kokonaismelutaso ylitä ohjearvotasoa kuin melko harvoina päivinä vuodessa ja välttämättä ei milloinkaan. Näin ollen piha alueita ei ole mielestämme tarpeen suojata melulta meluesteillä. Mikäli yksittäisiä oleskelupaikkoja (esim. hiekkalaatikko) halutaan suojata paremmin melulta, voi niiden itäreunaan rakentaa aidan tai vastaavan rakenteen, joka voi samalla toimia esimerkiksi jalkapallon potkuseinänä. 5.3 Julkisivuihin kohdistuva äänitaso ja ääneneristävyysvaatimukset Julkisivuihin kohdistuva tie ja raideliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso eri kerroskorkeuksilla on esitetty liitteessä 4. Laskennan perusteella julkisivuihin kohdistuva päiväajan keskiäänitaso on suurimmillaan noin 60 db(a) radan puoleisilla julkisivuilla ylimmissä kerroksissa. Äänitaso vaihtelee noin 5 db(a) alimman ja ylimmän kerroksen välillä. Julkisivun ääneneristävyysvaatimus eli äänitasoerovaatimus lasketaan (valitaan suurin arvo): Julkisivuun kohdistuvan tie ja raideliikenteen keskiäänitason ja sisällä sallitun keskiäänitason erotuksena. Julkisivuun kohdistuvan yöaikaisen raideliikenteen maksimiäänitason ja sisällä sallitun maksimiäänitason erotuksena. Ääneneristävyysvaatimusten määrittämisessä on sovellettu keskiäänitasolle taulukon 2 ohjearvoja, jotka ovat asuinhuoneille päiväaikaan L Aeq, db(a) ja yöaikaan L Aeq, db(a). Junien ohiajoista aiheutuville hetkellisille yöaikaisille melutapahtumille on sovellettu Asumisterveysohjeen ohjetta noudattaen 45 db(a):n maksimiäänitasoa. Julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset tie ja raideliikennemelua vastaan on esitetty liitteessä 5. Vaatimus on suurimmillaan 32 db radan puoleisilla julkisivuilla ja 30 db rakennusten pohjois ja eteläsivuilla. Julkisivuille, joille vaatimusta ei ole liitteessä merkitty, vaatimus on alle 25 db ja se täyttyy normaalilla julkisivurakentamisella. Julkisivujen ääneneristävyysvaatimuksissa on huomioitu varmuusvarana 1 3 db. Lentoliikennemelun päivä ja yöajan keskiäänitaso ei aiheuta julkisivuille lisävaatimuksia tarkasteltaessa tilannetta taulukon 2 mukaisten ohjearvojen perusteella. Kuitenkin Helsinki Vantaan lentoaseman melun vaikutusalueella Vantaalla on käytössä Vantaan rakennusvalvonnan laatima meluohje, jonka mukaan asumisviihtyvyyden parantamiseksi lentomelualueella L DEN = db kaikkien rakennusten julkisivujen ääneneristävyyden tulee olla vähintään 35 db [6]. Jos ohjetta halutaan soveltaa tarkasteltavaan kohteeseen, tulee asemakaavassa määrätä alueen asuinrakennusten kaikille julkisivuille eristävyyden vähimmäisvaatimukseksi 35 db. 9

10 Taulukossa 6 on esitetty ääneneristävyysvaatimuksien vaikutuksia rakentamiseen [7]. Taulukko 6. Ääneneristävyysvaatimusten vaikutus asuinrakentamiseen Ääneneristävyysvaatimus Vaatimuksen taso Toimenpiteet ja suositukset rakentamisessa 25 db Normaali/ alhainen 30 db Normaali 35 db Keskikorkea 40 db Korkea Toteutuu normaalilla julkisivurakentamisella. Toteutuu normaalilla julkisivurakentamisella ellei ikkunoiden ja parvekeovien pinta alasuhde lattiapinta alaan ole suuri. Asuinhuoneiden sijoittelulla ei ole väliä. Kevytrakenteisissa rakennuksissa ikkunoilta ja parvekeovilta vaaditaan normaalia korkeampaa ääneneristyskykyä. Asuinhuoneita voidaan sijoittaa melulähteen puolelle. Ulkoseinärakenteilta vaaditaan hyvää ääneneristävyyttä ja ikkunoilta sekä ikkunaovilta vaaditaan erikoisratkaisuja. Asuinhuoneet suositellaan sijoitettavan suojan puolelle. Melulähteen puolelle voidaan sijoittaa ns. toisarvoisia tiloja. Julkisivun kokonaisääneneristävyysvaatimus ei ole sama asia kuin yksittäisten rakennusosien, kuten ikkunoiden, ääneneristävyys. Yksittäisten rakennusosien eristävyydet (jotta kokonaisääneneristävyysvaatimus täyttyy) mitoitetaan tapauskohtaisesti huomioiden mm. erilaisten rakennusosien pinta alojen keskinäinen suhde. Julkisivun ääneneristävyysvaatimus voidaan määräyksissä esittää esimerkiksi seuraavasti: Rakennuksen ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden tulee olla sellaisia, että liikenteestä julkisivuun kohdistuvan äänitason ja sen sisätiloissa aiheuttaman äänitason erotus on vähintään x db(a). 5.4 Parvekelasitusten ääneneristävyysvaatimukset Parvekkeiden käyttökelpoisuuden ja hyvän ääniolosuhteen saavuttamiseksi parvekelasituksen tarve ja ääneneristävyyden mitoittaminen on laadittu niin, että parvekkeella saavutetaan valtioneuvoston päätöksen ulkoalueiden päiväajan ohjearvo 55 db(a). Tällöin myös yöajan keskiäänitaso alittaa ohjearvon 50 db(a). Parvekelasituksella saavutettava äänitasoerovaatimus lasketaan parvekkeeseen kohdistuvan päiväajan keskiäänitason ja päiväajan ohjearvon välisenä äänitasoerona. Lasitustarpeen määrityksessä on huomioitu julkisivun ääntä heijastava vaikutus. Heijastuksesta johtuen parvekkeelle aiheutuva äänitaso on yleensä enimmillään noin kolme desibeliä julkisivuun kohdistuvaa äänitasoa suurempi. Tästä johtuen parvekkeet suositellaan lasitettavan, jos julkisivuun kohdistuva äänitaso on suurempi kuin 52 db(a). Julkisivuihin kohdistuva päiväajan keskiäänitaso on esitetty liitteessä 4. Laskennan perusteella rakennusten pohjois, itä ja eteläsivuilla keskiäänitaso ylittää 52 db(a) ja parvekkeet suositellaan tämän johdosta lasitettavan. Visatien liikenteen melua ei ole huomioitu laskennassa ja Visatien puoleisen julkisivun äänitaso on tästä johtuen epävarma. Tästä johtuen suosittelemme kohteessa parvekkeiden lasittamista myös Visatien puoleisilla julkisivuilla. Kaikkien parvekkeiden osalta lasitukselta vaadittava vaimennus on enimmillään 5 db. Tämän suuruinen vaatimus saavutetaan tavanomaisella raollisella lasituksella. 10

11 6 TULOSTEN TARKASTELU Ulkoalueet Asuinrakennuksen ulko oleskelualueiden melutasojen tarkastelussa on sovellettu valtioneuvoston päätöksen ohjearvoja L Aeq, db(a) ja L Aeq, db(a). Tie ja raideliikenteen aiheuttama keskiäänitaso alittaa laskennan perusteella ohjearvot suunnitelluilla oleskelualueilla ilman meluntorjuntaa. Lentomelu huomioiden kokonaismelutaso saattaa ajoittain ylittää ohjearvotason vähäisesti, mutta kohteen ympäristö ja melulähteiden etäisyydet huomioiden tämän voidaan arvioida tapahtuvan harvoin. Näin ollen piha alueelle ei ole mielestämme tarpeen rakentaa meluntorjuntaa. Tarvittaessa yksittäisiä oleskelupaikkoja, kuten esim. leikkipaikkaa, voidaan tarvittaessa suojata meluaidalla. Julkisivujen ääneneristävyydet Julkisivun ääneneristävyysvaatimus tie ja raideliikennemelua vastaan on suurimmillaan 32 db junaradan puoleisilla julkisivuilla. Ääneneristävyysvaatimuksien laskennassa on huomioitu varmuusvarana 1 3 db. Esitetyillä ääneneristävyysvaatimuksilla sisämelutason ohjearvot täyttyvät myös lentomelun osalta. Kuitenkin Helsinki Vantaan lentoaseman ympäristössä Vantaan alueella sovelletaan ohjetta, jonka mukaan lentomelualueella L DEN = db(a) kaikkien rakennusten kaikkien julkisivujen ääneneristävyyden tulee olla vähintään 35 db. Parvekelasitusten vaatimukset Päiväajan ohjearvon 55 db(a) täyttymiseksi parvekkeilla kohteen kaikki parvekkeet suositellaan lasitettavaksi. Lasituksen osalta riittävä vaimennus saavutetaan tavanomaisella raollisella lasituksella. Huoneistojen sijoittelu Asuinalueiden suunnitteluun annetun ohjeistuksen mukaisesti mikäli asuinrakennuksen julkisivuun kohdistuva päiväajan keskiäänitaso ylittää 65 db(a), asuntojen tulisi aueta myös suuntaan, jossa keskiäänitaso alittaa ohjearvot (Uudenmaan ELY keskus, opas 02/2013, Melun ja tärinäntorjunta maankäytön suunnittelussa). Julkisivuun kohdistuva päiväajan keskiäänitaso kohteessa alittaa laskennan perusteella 65 db(a) kaikilla julkisivuilla. 7 LISÄTIETOA Jani Kankare Promethor Oy puh sp. 11

12 8 KIRJALLISUUS 1. Nielsen H. L et al., Road traffic noise. Nordic prediction method. TemaNord 1996:525. Århus s. + liitt. 36 s. 2. Nielsen H. L et al., Railway Traffic Noise. The Nordic Prediction Method. TemaNord 1996:524. Århus s. + liitt. 8 s. 3. Finavia Oyj, Helsinki Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2011, Ympäristöministeriö. Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/ Sosiaali ja terveysministeriö. Asumisterveysohje, Sosiaali ja terveysministeriön oppaita 2003:1, Helsinki 2003, 93 s. 6. Meluohje 67808, Vantaan kaupunki, Rakennusvalvonta, Rakennusteollisuus RT ja Betonikeskus ry. Asuinrakennusten äänitekniikan täydentävä suunnitteluohje

13 Liite 1A > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) PR3537-Y01 Mittakaava 1:600 (A4) Liikennemeluselvitys. Visatie asemakaava, Kerava. Nykyinen maankäyttö ja liikenne. Tie- ja raideliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta

14 Liite 1B > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) PR3537-Y01 Mittakaava 1:600 (A4) Liikennemeluselvitys. Visatie asemakaava, Kerava. Nykyinen maankäyttö ja liikenne. Tie- ja raideliikenteen aiheuttama yöajan keskiäänitaso LAeq Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta

15 Liite 2A > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) PR3537-Y01 Mittakaava 1:600 (A4) Liikennemeluselvitys. Visatie asemakaava, Kerava. Nykyinen maankäyttö ja v ennusteliikenne. Tie- ja raideliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta

16 Liite 2B > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) PR3537-Y01 Mittakaava 1:600 (A4) Liikennemeluselvitys. Visatie asemakaava, Kerava. Nykyinen maankäyttö ja v ennusteliikenne. Tie- ja raideliikenteen aiheuttama yöajan keskiäänitaso LAeq Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta

17 ,0 m +47,5 m Rak A +48,0 m Leikki Rak B Liite 3A > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) PR3537-Y01 Mittakaava 1:600 (A4) Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta Liikennemeluselvitys. Visatie asemakaava, Kerava. Suunniteltu maankäyttö ja v ennusteliikenne. Tie- ja raideliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq

18 ,0 m +47,5 m Rak A +48,0 m Leikki Rak B Liite 3B > 45 db(a) > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) PR3537-Y01 Mittakaava 1:600 (A4) Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta Liikennemeluselvitys. Visatie asemakaava, Kerava. Suunniteltu maankäyttö ja v ennusteliikenne. Tie- ja raideliikenteen aiheuttama yöajan keskiäänitaso LAeq

19 51 51 Rak A Rak A Rak B 51 Rak B Äänitaso 1. kerroksen korkeudella Äänitaso 2. kerroksen korkeudella Rak A Rak A Rak B 57 Rak B Äänitaso 3. kerroksen korkeudella Äänitaso 4. kerroksen korkeudella Rak A Rak B Äänitaso 5. kerroksen korkeudella Liite 4 > 50 db(a) > 55 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) PR3537-Y01 Mittakaava 1:800 (A3) Liikennemeluselvitys. Visatie asemakaava, Kerava. Tie- ja raideliikenteen aiheuttama julkisivuun kohdistuva päiväajan keskiäänitaso LAeq Laskenta kerroksittain

20 ,0 m +47,5 m Rak A +48,0 m Leikki Rak B Liite 5 = 26 db(a) = 28 db(a) = 30 db(a) = 32 db(a) = 34 db(a) PR3537-Y01 Mittakaava 1:600 (A4) Laskenta kerroksittain Liikennemeluselvitys. Visatie asemakaava, Kerava. Suunniteltu maankäyttö ja v ennusteliikenne. Julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset (äänitasoerovaatimus) tie- ja raideliikennemelua vastaan

21 ,0 m +47,5 m Rak A +48,0 m Leikki Rak B Liite 6 = 1-5 db(a) PR3537-Y01 Mittakaava 1:600 (A4) Laskenta kerroksittain Liikennemeluselvitys. Visatie asemakaava, Kerava. Suunniteltu maankäyttö ja v ennusteliikenne. Parvekelasitusten äänitasoerovaatimukset päiväajan ohjearvon 55 db(a) täyttymiseksi

ESPOON MATINKYLÄN METROASEMAN KORTTELIN 23283 MELUSELVITYS

ESPOON MATINKYLÄN METROASEMAN KORTTELIN 23283 MELUSELVITYS 14.3.2008 ESPOON MATINKYLÄN N KORTTELIN 23283 MELUSELVITYS WSP Finland Oy Heikkiläntie 7 00210 HELSINKI Puh. +3 207 864 11 www.wspgroup.fi Ilkka Niskanen ja Laura Gröhn SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimeksianto...

Lisätiedot

Oulun kaupungin meluselvitys vuonna 2012. Raportti kansallisilla melun tunnusluvuilla. Versio 3.0 2012-04-26

Oulun kaupungin meluselvitys vuonna 2012. Raportti kansallisilla melun tunnusluvuilla. Versio 3.0 2012-04-26 Oulun kaupungin meluselvitys vuonna 2012 Raportti kansallisilla melun tunnusluvuilla Versio 3.0 2012-04-26 OULUN KAUPUNGIN MELUSELVITYS VUONNA 2012 Raportti kansallisilla melun tunnusluvuilla Ilkka Niskanen,

Lisätiedot

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1. MELUSTA YLEISESTI... 5 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 6 2.1 Meluntorjuntaan liittyvä lainsäädäntö... 6 2.1.1 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

Martinlaakson kauppakeskuksen meluselvitys

Martinlaakson kauppakeskuksen meluselvitys INSINÖÖRITOIMISTO HEIKKI HELIMÄKI OY Lausunto 3507-2 Akustiikan asiantuntija 4.4.2007 1(8) Tilaaja: Citycon Oyj Maija-Liisa Rantala Pohjoisesplanadi 35 AB 00100 Helsinki maija-liisa.rantala@citycon.fi

Lisätiedot

VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELU 11.4.2012 2 (7)

VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELU 11.4.2012 2 (7) VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN Porin Laanin ja Ruutukuoppa eritasoliittymien välinen tieosuus Sito-Yhtiöt Anne Määttä, Juha Korhonen 11.4.2012 11.4.2012 2 (7) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUTASOJEN OHJEARVOT...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 Alueen määrittely Alueen sijainti IMATRA Kaupunginosa 12, Imatrankoski Asemakaavan muutos: Korttelin

Lisätiedot

Vt 18 / 23, Keuruuntien meluntorjunnan suunnittelu, Jyväskylä

Vt 18 / 23, Keuruuntien meluntorjunnan suunnittelu, Jyväskylä Vt 18 / 23, Keuruuntien meluntorjunnan suunnittelu, Jyväskylä Meluselvitys C Yhdyskuntatoimi / Tonttiosasto JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vt 18 / 23, Keuruuntien meluntorjunnan suunnittelu, Jyväskylä Meluselvitys

Lisätiedot

K A A V O I T U K S E N J A M O O T T O R I T I E N K A T T A M I S E N M E L U S E L V I T Y S

K A A V O I T U K S E N J A M O O T T O R I T I E N K A T T A M I S E N M E L U S E L V I T Y S HÄ M E E N L I N N A N Y D I N K E S K U S T A N L Ä N S I R E U N A N A S E M A - K A A V O I T U K S E N J A M O O T T O R I T I E N K A T T A M I S E N M E L U S E L V I T Y S R apo r tti 0 1 0 7 -C

Lisätiedot

SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Seinäjoen kaupunki ja Ilmajoen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 31.3.2010 SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS SEINÄJOEN LENTOASEMA YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Tarkastus

Lisätiedot

Tuulivoimakohteen melu-, välkevarjostusja näkyvyysmallinnukset

Tuulivoimakohteen melu-, välkevarjostusja näkyvyysmallinnukset Tuulivoimakohteen melu-, välkevarjostusja näkyvyysmallinnukset Lestijärvi, turbiiniryhmä 3 Erkki Heikkola, Mika Laitinen, Riku Suutari Numerola Oy Tulosten käyttö- ja jakeluoikeudet Tämä raportti on luottamuksellinen

Lisätiedot

FCG Planeko Oy. Loimaan kaupunki KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA. Meluselvitys 137-C6985

FCG Planeko Oy. Loimaan kaupunki KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA. Meluselvitys 137-C6985 FCG Planeko Oy Loimaan kaupunki KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Meluselvitys 137-C6985 FCG Planeko Oy Selostus 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 LASKENNASSA KÄYTETYT LÄHTÖARVOT... 2 3 MELULASKENTA... 3 4 LASKENTATULOKSET

Lisätiedot

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat Etelä-Suomi Päätös Nro 60/2010/1 Dnro ESAVI/316/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat HAKIJAT

Lisätiedot

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi TM VOIMA OY Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi Pajukosken, Kytölän, Saarenkylä-Vieskanjärven, Tuomiperän sekä Kukonahon tuulivoimapuistot FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi TM VOIMA OY Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi Pajukosken, Kytölän, Saarenkylä-Vieskanjärven, Tuomiperän sekä Kukonahon tuulivoimapuistot FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

Talonrakentamisen akustiikka

Talonrakentamisen akustiikka Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennetekniikan laitos. Tutkimusraportti 137 Tampere University of Technology. Institute of Structural Engineering. Research Report 137 Mikko Kylliäinen Talonrakentamisen

Lisätiedot

Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Isovuori - Orimattila

Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Isovuori - Orimattila LUOTTAMUKSELLINEN Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Isovuori - Orimattila Erkki Heikkola ja Riku Suutari Numerola Oy Projektiraportin nimi ja kirjoittajat Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys: Isovuori

Lisätiedot

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Eveliina Vahtera Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI VARISSAAREN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS, EHDOTUSVAIHE 15.1.2015 / 22.5.2015. Vastaanottaja KEURUUN KAUPUNKI

KEURUUN KAUPUNKI VARISSAAREN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS, EHDOTUSVAIHE 15.1.2015 / 22.5.2015. Vastaanottaja KEURUUN KAUPUNKI Vastaanottaja Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS Päivämäärä 4.6.2014 / 15.1.2015 / 22.5.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KH 26.1.2015 17 KV 2.3.2015 4 KH 11.5.2015 138 / Kaavan osittainen voimaantulo VARISSAAREN

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI. Meluntorjuntasuunnitelma

YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI. Meluntorjuntasuunnitelma YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI Meluntorjuntasuunnitelma Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111 Suunnittelu-

Lisätiedot

RAPORTTI METSÄHALLITUS LAATUMAA. Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan meluselvitys 16UEC0146 20.5.2015

RAPORTTI METSÄHALLITUS LAATUMAA. Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan meluselvitys 16UEC0146 20.5.2015 RAPORTTI 20.5.2015 METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan meluselvitys 16UEC0146 Sivu 2 (13) Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai

Lisätiedot

NUMEROLA OY PL 126 (Piippukatu 11), 40101 Jyväskylä

NUMEROLA OY PL 126 (Piippukatu 11), 40101 Jyväskylä Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 TUULIVOIMAKOHTEEN YMPÄRISTÖSELVITYS: Tervalamminvuori Rautalampi, Suonenjoki Erkki Heikkola, Riku Suutari ja Mika Laitinen Numerola Oy 2 Esipuhe Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Kittilän lentoasema. Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu

Kittilän lentoasema. Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu Kittilän lentoasema Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu Ilmailulaitos Finavia A6/2008 12.2.2009 Kittilän lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025, yleistason tarkastelu

Lisätiedot

Helsingissä, 5.3.2009. Ympäristöministeriölle. Asia: Aloite meluselvitysten kehittämisestä

Helsingissä, 5.3.2009. Ympäristöministeriölle. Asia: Aloite meluselvitysten kehittämisestä Helsingissä, 5.3.2009 Ympäristöministeriölle Asia: Aloite meluselvitysten kehittämisestä Suomen luonnonsuojeluliitto ry. esittää, että ympäristöministeriö ryhtyisi valmistelemaan ohjetta laskennallisten

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1 HANKKEEN KUVAUS JA SIJAINTI... 2 2 HANKEALUEEN YMPÄRISTÖ... 4 2.1 ALUEEN TIESTÖ... 4 2.2 ASUTUS JA ALUEEN MUUT TOIMINNOT... 4 2.3 KAAVATILANNE

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 2.6.2015 15/0135/1 1 (32) Diaarinumero 01052/14/4102 01075/14/4102 01080/14/4102 01084/14/4102 01087/14/4102 01094/14/4102 01096/14/4102 Asia Valitus

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

Kivitalojen ääneneristys. Mikko Kylliäinen

Kivitalojen ääneneristys. Mikko Kylliäinen Kivitalojen ääneneristys Mikko Kylliäinen Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2011 Kestävä Kivitalo -yritysryhmän osakasyritykset: Celsa Steel Servise Oy Rudus Oy Wienerberger Oy Finnsementti Oy RT Valmisbetonivaliokunta

Lisätiedot

nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan

nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan 10.7.2008 1 (14) VASTINEET MELUNTORJUNNAN TOIMINTASUUNNITELMAN KIRJALLISIIN PALAUTTEISIIN JA LAUSUNTOIHIN LAUSUNNOT nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan 1. YTV Toimintasuunnitelmaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET

YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET Vastaanottaja Helsinkin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 18.8.2014 Viite 151001020 ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUS, ESPOO YMPÄRISTÖMELUMITTAUKSET ÄMMÄSSUON

Lisätiedot