Oppimisympäristöjen asiantuntija. Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppimisympäristöjen asiantuntija. Helsinki 24.1.2015"

Transkriptio

1 Oppimisympäristöjen asiantuntija Helsinki

2

3 YRITYKSEN HISTORIA 2008 Abu Dhabin Future School arkkitehtikilpailuvoiton innoittamana syntyy kouluviennin THINK TANK 2009 THINK-TANK voitti TEKES in järjestämän liiketoimintasuunnitelmakilpailun kouluviennin järjestämiseksi 2010 THINK-TANK pyydettiin mukaan Finpron FLF-projektin kehittämiseen TEKES palkinota avustus ensimmäisen liiketoimintasuunnitelman laadintaan 2011 Finnish Education Group - FEG Oy perustettiin 2011 FEG kehittämään oppimisympäristöjä 24M RYM SHOK tutkimusohjelmaan Indoor Environments 2012 FEG haastateltiin Euronews:in tietoiskuun TEKES kilpailun voiton vuoksi Yhteistyösopimus Azerbaitjanin opetuskehitysorganisaation kanssa 2012 Liiketoimintasuunnitelman päivitys kolmen kansainvälisen markkinatutkimuksen perustella 2013 Ubiko tutkimushanke toiseksi EAPRIL kilpailussa Sveitsissä 2013 FEGin Heikki Luminen Opettajat Ilman rajoja ohjausryhmän jäseneksi 2014 FEG ensiesittelee oppimista tukeva LED-valaistusratkaisun LUMOS Torinossa Italiassa

4 FYYSISTEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN PILOTTIHANKKEET 2012 Ubiko, Oulun normaalikoulun alakoulu Hämeenlinnan Seminaarinkoulu (koulu kaikille) Monitilaopettajanhuone ja kokoustilojen hajautus Monitoimiruokala Tutkivan oppimisen ympäristö (TOY) Käytävien käyttö ryhmäytymistiloina Kädentaitojen tilojen uudelleen ryhmistys Musiikin tilat Ulko-oppimisympäristöt Sisäliikuntatilat ja estradi 2013 Kolme solua ubikon opein, Oulun normaalikoulun alakoulu 2013 Helsingin yliopiston Minerva-tilan esitysympäristö 2014 Tutkivan oppimisen ympäristö, Oulun normaalikoulun yläkoulu 2014 Tukemo, Oulun normaalikoulun yläkoulu 2015 Tukemo, Oulun normaalikoulun yläkoulu, LUMOS valaistus 2015 Oulun normaalikoulu, LUMOS valaistus

5 OPPIMISYMPÄRISTÖJEN ERITYISPIIRTEITÄ Eheä tilahierarkia Tilojen suhde toisiinsa vaikuttaa tilojen käytettävyyteen Tilojen monikäyttöisyys Suuri monikäyttöisten tilojen määrä pienentää kokonrvetta Monipaikkaisuus Joustava kalustejärjestys Avoin ja suljettu- Jaettavat tilat Infromaaliset ympäristöt Erikokoiset oppijat Yksin työskentely Spaces and Places Parityöskentely Pienryhmätyöskentely Pariopettajuus Tilojen ominaisuudet Monikäyttöisyys vaatii tiloilta aikaisempaa parempia fyysisiä ominaisuuksia ja nostaa keskineliöhintaa Pedagoginen joustavuus Oppimistilojen kalustaminen pedagogisesti joustavalla tavalla kasvattaa luokkatilan kokoa Tehoa tehottomuudesta Käytävätilojen koon kasvattaminen minimistä mahdollistaa niiden käyttämisen oppimistiloina. Vähäkäyttöiset tilat vähenevät.

6 OPPIMISYMPÄRISTÖJEN OMINAISUUSVAATIMUKSIA Fintras Loistava LED järjestelmä Keskitetyllä DC 115V tehon syötöllä Ulkoaluevalo 60W-90W-120W 300W Käytävä/hallivalo Teho kohteen mukaan Himmennettävä LUMOS Luokkavalo paneeli K Lux Tilamitoitus Luokkahuone koko min 80m2, lisäksi ryhmäytymisiloja. Kuuden hengen pienryhmät Parityöskentely Yksin työskentely Kalustus Ergonomia erikokoisille oppijoille Hiljainen ja nopea asetelman muutos Kaappitilaa ilman seinäpinna menetystä Monipaikkaisuus Varustelu Monipaikkaisuus Laiteiden vapaa yhteensopivuus Ääni Akustiikan rauhallisuus Äänentoiston laatu Kuuluvuus Valo Oppimista tukeva valaistus K Riittävä valon määrä min 500 lux. Säädettävyys (lux/k) Alueisiin jakaminen Esityssuunta Pedagogisesti häiriötön

7 OPPIMISYMPÄRISTÖJEN UUSI SUUNNITTELUPROSESSI Yhteistoiminnallinen suunnitteluprosessi ja oppiva organisaatio Nopeasti muuttuva oppimaisema tarvitsee uudenlaisen hankeprosessin Learning Environment (Manninen): Social Virtual Physical Local Services Uusi vaihe

8 OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TOTEUTTAMISEN PROSESSINOHJAUSMETODI K-opeGo Pedagogiset vaatimukset Perinteinen oppiminen voi olla vain osa oppimisprosessia. Lapsille voidaan tarjota laajempi kirjo mahdollisuuksia omaksua ja käyttää tietoa. Projektityöskentely antaa lapsille mahdollisuuden käyttää itselleen ominaisia taitoja laajasti. Oppimisympäristö ja opettaminen K-OpeGo koulutus antaa opettajille kyvyt käyttää uusia tiloja optimaalisesti hyväkseen. Kehitetty yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Chydenius instituutin kanssa K-OpeGo koulutusta on koeistettu ja hyväksi koettu jo useissa hankkeissa ympäri Suomen.

9 MITEN UUSI OPPIMISKÄSITYS TUKEE OPPIMISYMPÄRISTÖJÄ? OPPIMISKÄSITYKSEN KAPPALEITA Self Orientated Inclusive Collaborative Integrated Phenomenal Blended Immersive Hybrid Ubiquitous

10 MITEN UUSI OPS MUUTTAA OPPIMISYMPÄRISTÖJEN VAATIMUKSIA? Eri oppiaineiden erityistarpeet Sisä- ja ulkotilat opetuskäytössä Luonto OPPIMISKÄSITYS Aktiivinen oppija Kieli Kehollisuus Aistit Yhdessä toimiminen Itseohjautuvuus Inkluusio Osallisuus Integraatio EHEÄ PERUSOPETUS Esiopetus Alakoulu Yläkoulu Kirjasto OPH Prezi esitys OPPIMINEN KESKIÖSSÄ Havainnointi Tiedon hakeminen Tiedon jakaminen Tutkiva ja luova työskentelyote Yhdessä tekeminen Mahdollisuus syventymiseen Mahdollisuus keskittymiseen Koulu oppivana yhteisönä Elinikäinen oppiminen Oppilaiden kokonainen koulupäivä Leikit ja pelillisyys Fyysinen aktiivisyys Kokeellisuus Toiminnalliset työskentelytavat Liikkuminen TURVALLISUUS Ergonomia Ekologisuus Esteettisyys Esteettömyys Akustiset olosuhteet Tilojen valaistus Sisäilman laatu Viihtyisyys Siisteys TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOL OGIA Monilukutaito Ekologisuus Kansainvälisyys Yhteydet Laitteet KULTTUURI Esiintyminen Draama Musiikki Harrastuneisuuden tukeminen KEKE Kestävä kehitys Ekososiaalisuus Myös rakennusmateriaalit Kansainvälisyyskasvatus ERILAISET OPPIJAT Tasa-arvoiset tilat Erityisopetuksen tarpeet OPS OLETUSTARPEET Paljon erilaisia tiloja Iso kokonaispita-ala Ei liian valmiiksi suunniteltua tilaa

11 VÄISTÖTILAT MUUTOSAGENTTINA Oppimisympäristöhankkeet ajoittuvat usein välttämättömän laadun tai määrällisen tarpeen muuttumiseen? Sisäilmaongelmat Uudet asuinalueet Laajentumistarpeet Siirrettävä väistökoulu uuden oppimiskäsityksen tilojen tutustumis- ja kehitysaslustana Arkkitehtuurin diplomityö, Mari Granberg VIIPALEKOULU tilaelementtikoulusta pedagoginen oppimisympäristö

12 UBIKO OULUN NORMAALIKOULUN ALAKOULU

13

14 TILAHIERARKIA JA TILOJEN LUONNETYYPIT Kaikilla tilat voidaan jakaa julkisuusasteensa mukaan eri luonnetyypeiksi. Hyvän tila-arkkitehtuurin perusperiaatteisiin kuuluu luonnetyyppien tunnistaminen ja niiden huomioon ottaminen tiloja yhdisteltäessä. Esimerkiksi asuntosuunnittelussa luonnetyyppien huomioiminen suunnittelussa on melko hellpoa koska tlojen luonne ei muutu ajan funkitiossa. Oppimistiloissa hyvä tila-arkkitehtuuri on haasteellisempi saavutettava koska osa huoneista saattaa muuttaa luonnettaan käytön mukaan. Yksityinen Puoliyksityinen Puoli-julkinen Julkinen - Uudet tilajaot Tilojen luonnetyyppit tulee ottaa suunnittelussa huomioon jotta tilat käytettävissä toiminnallisesti ajatellulla tavoin. Oulun normaalikoulun alakoulu 1980-luvun suunnitelukilpalun voiton perusteella rakennettu kohde jossa oli ansoikkaasti tuotu uutena asiana solukoulumallia esille, mutta jätetty huomioitta tilahierarkia ja tilojen luonnetyypit. Tila ei siitä syystä ollut toiminut koskaan toivotulla tavalla.

15 Pilotin alueella viisi yhteyttä käytävätilohin joko ulkoa tai muualta koulun alueelta.

16 Yksityinen Puoliyksityinen Puolijulkinen Julkinen Luokkahuoneet voidaan nähdä yksityisenä (tai puoliyksitisenä) tilana, koska se on vain pienen suljetun ryhmän käytettävissä.

17 Yksityinen Puoliyksityinen Puolijulkinen Julkinen - Uudet tilajaot Käytäviä voidaan ajatella julkisina sisätiloina, koska koko koulu voi niitä vapaasti käyttää minä ajan hetkenä hyvänsä.

18 Yksityinen Puoliyksityinen Puolijulkinen Julkinen - Uudet tilajaot - Ristiriita yhdistettynä Solujen oppimiskäytävätilat eivät toimi toivotulla tavalla (yhdistettynä luokkahuoneisiin) koska tilojen luonteet poikkeavat liian voimakkaasti eikä tilalla voi olla kahta luonnetta samaan aikaan. Oppimiskäytävä konsepti toimii yliopistoympäristössä jos luokkia ei yhdistetä käytäviin. Liukuovet eivät olleet olleet koskaan käytössä (auki) koska yhdistettävien tilojen luonne-erot olivat liian kaukana toisistaan. Eri luonteisesta toiseen siirtyminen miellyttävästi on mahdollista vain jos tilojen luonne on läheinen toisilleen. Solun yhteisalueena oppimiskäytävä toimii heikosti tilan ristiriitaisen luonteen vuoksi. Yhteisalueen tulee olla puoli-yksityinen toimiakseen, vain ympäröivien solujen käytössä.

19 Yksityinen Puoliyksityinen Puolijulkinen Julkinen - Uudet tilajaot Mikäli yhdistettävät tilat ovat luonteeltaan erilaisia niin hirarkisesti julkisempi tila dominoi yksityisempää ja yksityisempi menettää ominaisuutena. Mikäli tilojen luonteet ovat kaukana toisitaan kärsii myös julkisemman tilan käytettävyys yhdistämisestä. Tilojen luonteiden erosta johtuu muun muassa se, etteivät ihmiset koe julkisessa rakennuksessa miellyttäväksi WC tilaa, josta puuttuu etuhuone käytävän ja varsinaisen WC-istuintilan välistä.

20 Yksityinen Puoliyksityinen Puolijulkinen Julkinen - Uudet tilajaot Tilallisen hierarkian korjaaminen oli saavutettavissa pienin rakennusteknisin muutoksin. Sisäpuutarha muutettiin luonnoksessa talvipuutarhaksi (puolilämpimäksi tilaksi) ja julkinen sisliikenne ohjatiin muualta koulusta sen kautta erityisluokkatiloihin.

21 Yksityinen Puoliyksityinen Puolijulkinen Julkinen - Uudet tilajaot Toimimattomat oppimiskäytävät erotettiin käytävistä lasiseinin ja -ovin. Oppimiskäytävät muuttuivat näin solun yhteisalueiksi ja ne rauhoitettiin muulta liikenteeltä.

22 Yksityinen Puoliyksityinen Puolijulkinen Julkinen - Uudet tilajaot Muutoksen jälkeen julinen sisäliikenne siirtyi selkeille julkisille käytäville häiritsemästä kutakin solua. Kysymys kuuluu: Mikä on aineluokkien luonne? Puolijulkinen, puoliyksityinen vai yksityinen? Vastaus riippuu ajasta millä asiaa tarkastellaan. Tästä syystä tilojen luonnetta on tarkasteltava ajan hetken mukaan.

23 Yksityinen Puoliyksityinen Puolijulkinen Julkinen - Uudet tilajaot Sisäinen liikenne selkiinnytettiin. Kysymys kuuluu: Mikä on monikäyttöisen tilan luonne? Miten se vaikuttaa arkkitehtisuunnitteluun?

24 Yksityinen Puoliyksityinen Puolijulkinen Julkinen - Uudet tilajaot Muutoksen jälkeen tilojen välistä ristiriitaa ei ole ja tilat toimivat optimaalisesti. Ideaalinen ratkaisu on että yksityisen ja julkisen tilan välillä on aina vähintään joko puolijulkinen tai puoli yksityinen tila. Käytön kannalta olisi hyväksi, että kengät jätettäiviin julkisiin käytävä tiloihin. Luokkakoon niin salliessa ulkovaatteiden säilytyskaapit tulisi sijaita luokkatiloissa.

25 Yksityinen Puoliyksityinen Puolijulkinen Julkinen - Uudet tilajaot Muutosten jälkeen solut toimivat optimaalisesti tilajaon suhteen. Luokkien liukuseiniä voidaan käyttää ajatellulla tavoin kun koulun julkinen liikenne ei häiritse luokkatilojen toimintaa. Kun arkkitehtuurin makroasiat on saatu haltuun voidaan keskittyä tilan ominaisuuksien parantamiseen. Vasta kun tilojen ominaisuudet tukevat toimintaa eli tässä tapauksessa oppimista voidaan rakennusta kutsua kouluksi.

26 Monipaikkainen opettamisympäristö Korkeatasoinen äänen eristys katossa Ääntä eristävä lattia Erikokoiset oppijat Erikokoiset ryhmät ja yksin työskentely Joustava kalustejärjestys Ryhmäyttämistä tukeva lattian väritys Magneettiset tussitaulupinnat kaapien ovina Liikkuvat miniauditoriot Erkauttamistilat Leikkisä laiva oppimisympärostö 24+1 henkilölle Monipaikkainen oppimisympäristö Liukuseinät Oppimista tukeva valaistus

27 Ritaharjun monitoimitalo, Oulu Arkk. Hannu Jaakkola

28 Järvenpään lukio, Järvenpää Arkk tsto Aarne von Boehm Oy

29 Latokartanon koulu, Helsinki PES arkkitehdit Oy

30 PEDAGOGISESTI MUUNNELTAVA OPPIMISYMPÄRISTÖT Monikäyttöinen, tiimi- ja yksityiset työskentelymahdollisuudet. Pienryhmät voivat työskennellä itsenäisesti ryhmätyöskentelytilassa. Foto: Heikki Kontturi / UO, UBIKO

31 OPETTAJA VOI LIIKKUA PAIKASTA TOISEEN Pöydissä ja pulpeteissa on pyörät Ryhmätyöskentelytilat mahdollistetaan siirtämälla pöytiä ja tuoleja sopivaan asentoon Erilaiset ryhmät on helppo muodostaa Mahdollistaa opiskelun joko ryhmässä tai itsenäisesti

32 PÖYTIEN MUOTOILU JA SIIRRELTÄVYYS MAHDOLLISTAA NOPEAT MUUTOKSET HUONEJÄRJESTELYSSÄ

33 SIIRRELTÄVÄT MINI AUDITORIUMIT OPPIMISTILASSA PIENIIN TAI ISOMPIIN TILAISUUKSIIN

34 OPPIMISEN LAIVA Rentoutumisalue tai epävirallinen luokkahuone 24+1 henkilölle

35 PEDAGOGISESTI JOUSTAVA KALUSTUS 100% 40mm akustinen paneeli katossa Akustinen monivärinen tekstiililattia auttaa ryhmien muodostamisessa Lukittavat I-pad-ladattavat kaapistot. I-padit voidaan jakaa viiden luokan kesken Ubiko oppimisympäristö on pedagogisesti joustava.

36 PEDAGOGISESTI JOUSTAVA KALUSTUS 100% 40mm acoustic panel coverage Pyöreä malli ryhmätyöskentelyyn Jono - malli viralliseen työskentelyyn Parityöskentelymalli Ubiko learning environment is pedagogically flexible. Löydökset: Perinteisesti akustiikka läpäisee juuri ja juuri asetetut normit (20mm akustiikkapaneelit 60% kattavuus, kova vinyyli lattiapinta). Asentamalla Db-vinyylilattian akustiikka paranee. Tekstiililattialla akustiikka paranee entisestään. 40mm 100% akustiikkapaneeleilla kattoon tilanne paranee edelleen. Kun lisätään edelleen pehmeät päällysteet istuimiin saatiin oppilaiden ja opettajien mielestä huoneeseen paras akustiikka.

37 PEDAGOGISESTI JOUSTAVA KALUSTUS Suosituin: lasikoppi 100% 40mm acoustic panel coverage Epävirallinen tilajärjestys oppimisyhteisölle. Lisää Fatboy säkkituoli ja tila toimii hyvin lapsille, joilla on erityistarpeita. Suosituin opiskelualue on lasikoppi, jossa on helposti siirreltävät seinät. Tila on open top, joka tarkoittaa sitä että tilassa ei ole ilmastointiin liittyviä ongelmia. Siirreltävät miniauditoriot, jotka ovat pedagogisesti joustavia.

38 PEDAGOGISESTI JOUSTAVA KALUSTUS Oppimisyhteisöalueen kalusteet ja järjestys on muunneltavissa ja joustava. Tila soveltuu sekä pienen että ison ryhmän työtilaksi ja myös kaikenikäisille. Koulun rehtori lanseeraa Ubiko oppimisympäristön

39 UBIKO KÄYTTÄJÄKOKEMUKSIA Oppimisympäristö on kustannustehokas rakentaa ja ylläpitää Käyttöikä 30 vuotta Oppimisympäristö on langaton Perustuu yksinkertaisiin mutta tehokkaisiin teknillisiin ratkaisuihin Tila on hiljaisempi vertailtaessa muihin samankaltaisiin ratkaisuihin Ilman laatu on parempi kuin ennen (alhainen CO2) Valaistus on tasainen, häiriötön ja myrkytön Kelvin tasot voidaan muuttaa optimaalisen oppimiskokemuksen saavuttamiseksi Tilakoostumustutkimus näyttää paikat joita on käytetty eniten Ryhmätyötilat jotka on erotettu lasiseinällä ovat suosituimpia tiloja Seuraavaksi suosituimpia tiloja ovat miniauditoriot ja laiva

40 TOY HÄMEENLINNAN SEMINAARINKOULU

41 Uusia luokkatila-ajatuksia TOY = tutkivan oppimisen ympäristö Viherhuoneet luokan sivuilla Pienryhmäkeittiöt Liukuestelattia Eri liukkausasteen matemaattiset yhden neliömetrin kuviot Magneettiset valkotaulupintaiset kaapin ovet Magneettiset istuin/niskatyynyt (ei pulpetteja) Katto maalattu valkokangasmaalilla Yhteydet videotykille lattiassa

42 TAIPUISA OPPIMISYMPÄRISTÖ:TOY LUOKKA (esimerkki suunnittelustamme Seminaarin koulu Hämeenlinna) Lattiaan yhden neliömetrin kokoisia vakiomuotoja erilaisin lattia pinnoittein Muodon vaikutus koon havainnointiin. Kitkan olemusta ja eri väliaineiden vaikutusta kitkaan. Tiskiallas jossa voidaan tehdä veteen liittyviä havaintoja Värillisillä tyynyillä voi havainnollistaa erilaisia geometrisia kuvioita. Katon pinta on maalattu valkokangasmaalilla. Kaappien ovia voidaan käyttää sekä tussitauluna että tyynyjen varastona Istuimena on pehmustekolmio ja pulpettina lattia.

43 24 oppilasta kuuden ryhmissä saman lasten korkuisen pöydän ääreen New thinking towards learning Magneettiset Alcantara-istuintyynyt varastoituna kaapin oviin Pimennysverhot ja valkokangaskatto

44 TOY luokka on kineettistä oppimista tukeva oppimisympäristö Viherhuone ilman kasvatushyllyjä Läpinäkyvä sadevesiränni

45 Monitoimiruokala HÄMEENLINNAN SEMINAARINKOULU

46

47 Monitilaopettajahuone HÄMEENLINNAN SEMINAARINKOULU

48

49

50

51 KIITOS! Finnish Education Group FEG Oy Kauppakatu 14 B Tampere

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

Nova Schola Finlandia moderni koulu

Nova Schola Finlandia moderni koulu Nova Schola Finlandia moderni koulu Raila Oksanen 22.9.2016 Page 1 JOS HALUAT MUUTTAA KULTTUURIA, PITÄÄ MUUTTAA ITSE YRITYSTÄ JA SEN TOIMINTATAPOJA. (Molotsi, H. 2014. The Lean Enterprise) JOS HALUAT MUUTTAA

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston viestintäyhdyshenkilöiden, Viksujen, tapaaminen 9.4.2013 L304

Jyväskylän yliopiston viestintäyhdyshenkilöiden, Viksujen, tapaaminen 9.4.2013 L304 Jyväskylän yliopiston viestintäyhdyshenkilöiden, Viksujen, tapaaminen 9.4.2013 L304 Riitta Pirilä, kampusmanageri KAMPUS KOUKUTTAA Suomen Yliopistokiinteistöt Oy haluaa olla Euroopan vetovoimaisin kampusten

Lisätiedot

HSPACE / Vuosaaren peruskoulu

HSPACE / Vuosaaren peruskoulu HSPACE / Vuosaaren peruskoulu Ryhmä 4 18.3.2011 Konsepti Monitoimitila ja käytävät, yhdistäminen Kirjaston nykyinen funktio - Äidinkielen opettajien hoidossa - Auki noin 15 min päivässä - Vanhoja kirjoja

Lisätiedot

Koulun nimi: Salpausselän koulu

Koulun nimi: Salpausselän koulu Toimintakulttuurin merkitys ja kehittäminen Voidaan kehittää Toimintakulttuuria muovaavat tiedostetut ja tiedostamattomat, joskus tahattomat tekijät Aikuisten tapa toimia välittyy oppilaille (arvot, asenteet,

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

Kohti monimuotoista työyhteisöä

Kohti monimuotoista työyhteisöä Laura Mure Aalto-yliopisto Kohti monimuotoista työyhteisöä - Kokemuksia mobiilityöskentelystä Aalto-yliopiston kirjastossa Aallon tilastrategia: jakaminen, kohtaamiset ja monimuotoisuus Monitilatoimistot

Lisätiedot

Yleissivistävä koulutus uudistuu

Yleissivistävä koulutus uudistuu Yleissivistävä koulutus uudistuu Johtaja Jorma Kauppinen Opetushallitus Opetusalan johtamisen foorumi / Lukion uudistamisen johtaminen Helsinki 5.6.2013 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA TOIMINTAKYKY OSANA UUTTA OPETUSSUUNNITELMAA. Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos

HYVINVOINTI JA TOIMINTAKYKY OSANA UUTTA OPETUSSUUNNITELMAA. Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos HYVINVOINTI JA TOIMINTAKYKY OSANA UUTTA OPETUSSUUNNITELMAA Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos TOIMINTAKYVYN MERKITYS IHMISEN ELÄMÄNKULUSSA Aikuisuuden toimintakyvyn ja työkyvyn tulevaisuuden

Lisätiedot

Päämääränä yhteisöllisen oppimisen toimintakulttuuri. Liikkuva koulu-seminaari Tampere 28.1.2015

Päämääränä yhteisöllisen oppimisen toimintakulttuuri. Liikkuva koulu-seminaari Tampere 28.1.2015 Päämääränä yhteisöllisen oppimisen toimintakulttuuri Liikkuva koulu-seminaari Tampere 28.1.2015 Turvallisuus ja terveellisyys Toiminnallisuus, monikäyttöisyys Muunneltavuus, monipuolisuus Avaruus, modernisuus

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

Vaikuta ja vaikutu - digikansalainen tänään ja huomenna seminaari Yritys opiskelun tukena

Vaikuta ja vaikutu - digikansalainen tänään ja huomenna seminaari Yritys opiskelun tukena Vaikuta ja vaikutu - digikansalainen tänään ja huomenna seminaari Yritys opiskelun tukena Pertti Parpala Ritaharjun monitoimitalo, Oulu HANKESUUNNITELMASSA Eri käyttäjätahojen toiminnassa ja tilojen käytössä

Lisätiedot

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? Oppiakseen perustietoja ja -taitoja sekä sosiaalisuutta Oppiakseen erilaisia sosiaalisia taitoja ja sääntöjä

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

TAMPERE - The Global Center of Future Learning -projekti

TAMPERE - The Global Center of Future Learning -projekti TAMPERE - The Global Center of Future Learning -projekti Finnish Education Group Finnish Education Group on suomalaisen peruskoulun ja koulutuksen viennin yrityssektorin integraattori ja myyntiyritys.

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Ekaluokkalaisen päivä SEIJA NIEMELÄ JA MINNA KESTI 1AB OPPIMISKULTTUURIN MUUTOS opettajan ja lapsen rooli koulussa lapsen henkilökohtainen oppimispolku yhdessä tekeminen lapsen

Lisätiedot

koulurakennuksen kielioppia kielioppia neljä metaforaa kielioppia Neljä metaforaa Neljä metaforaa 9.10.2012

koulurakennuksen kielioppia kielioppia neljä metaforaa kielioppia Neljä metaforaa Neljä metaforaa 9.10.2012 koulurakennus huomenna, suunnittelusta tänään 4.10.2012 Ecophon- seminaari, Turku 1. perusta 2. valikoituja teemoja 3. tilojen ominaisuuksista jukka sulonen, arkkitehti safa 2 neljä metaforaa 1. perusta

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA MEDIATEEKKI LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012

GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA MEDIATEEKKI LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012 GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012 Näkymä lukion mediateekin sisäänkäynnistä GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA, VAIHTOEHTO B Lukion mediateekille rakennetaan uudisrakennusosa E-

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Opettajuus ja oppiminen, mihin menossa? Askola 1.12.2014 Rauno Haapaniemi

Opettajuus ja oppiminen, mihin menossa? Askola 1.12.2014 Rauno Haapaniemi Opettajuus ja oppiminen, mihin menossa? Askola 1.12.2014 Rauno Haapaniemi Perusopetuslaki: 2 Opetuksen tavoitteet Tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

OPS- ja KeSu iltakoulu päättäjille ja sivistysjohtajille

OPS- ja KeSu iltakoulu päättäjille ja sivistysjohtajille OPS- ja KeSu iltakoulu päättäjille ja sivistysjohtajille Joensuu 10.3.2015 Ohjelma 16.00 Kahvit 16.15 OPS-työn kuulumiset 16.30-17.30 Työskentelyä ja päättäjien saatesanat ops-työlle TAUKO (10 min.) 17.40

Lisätiedot

Matkalla Liikkuvaksi kouluksi

Matkalla Liikkuvaksi kouluksi Matkalla Liikkuvaksi kouluksi Liikkuvan koulun tavoitteet Aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä hyvinvoiva koululainen Lisää liikettä vähemmän istumista Oppimisen edistäminen Osallisuuden lisääminen

Lisätiedot

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Oppimiskäsityksen kuvaus Helsinki 6.3.2015 1 Oppimiskäsitys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Perusteissa kuvataan oppimiskäsitys, jonka pohjalta opetussuunnitelman

Lisätiedot

Talotekniikan laatu onko kaikki kunnossa?

Talotekniikan laatu onko kaikki kunnossa? Rakennusfoorumi Talotekniikan laatu Onko kaikki kunnossa? Käyttäjän puheenvuoro Olli Niemi, dosentti, tutkimus, kehitys Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 1 Perustettiin 2009 Yliopistolakiuudistuksen yhteydessä

Lisätiedot

Joustavat ja välittävät oppimisympäristöt 2013-2015

Joustavat ja välittävät oppimisympäristöt 2013-2015 Joustavat ja välittävät oppimisympäristöt 2013-2015 Liisa Lind Mediakeskuksen johtaja Helsingin opetusvirasto JOTIn projektipäällikkönä 10/2013 06/2014 Essi Ryymin Tavoitteet 1. kehittää joustavia ja välittäviä

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Visio etaitoa kalastamassa tietoa ja taitoa hyvillä toimintamalleilla, verkoilla ja välineillä Rohkeus

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Käyttäjät virtuaalitilassa Kommentteja ja kokemuksia, tulosten esittely

Käyttäjät virtuaalitilassa Kommentteja ja kokemuksia, tulosten esittely Käyttäjät virtuaalitilassa Kommentteja ja kokemuksia, tulosten esittely Aallon harjalla näyttöön perustuva suunnittelu FRAMI 15. 16.3.2011 Tiina Yli-Karhu, EPSHP, projektipäällikkö Helinä Kotilainen, THL,

Lisätiedot

Koulut oppimisen ympäristöinä TkT, arkkitehti Aija Staffans Aalto-yliopisto, arkkitehtuurin laitos

Koulut oppimisen ympäristöinä TkT, arkkitehti Aija Staffans Aalto-yliopisto, arkkitehtuurin laitos Koulut oppimisen ympäristöinä TkT, arkkitehti Aija Staffans Aalto-yliopisto, arkkitehtuurin laitos Kommenttipuheenvuoro: kehittämisjohtaja Kristiina Erkkilä, Espoon kaupunki, sivistystoimi Kutsuseminaari

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kirjallisuutta monilukutaidolla. FT, yliopistonlehtori Reijo Kupiainen Kasvatustieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Lasten ja nuorten kirjallisuutta monilukutaidolla. FT, yliopistonlehtori Reijo Kupiainen Kasvatustieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Lasten ja nuorten kirjallisuutta monilukutaidolla FT, yliopistonlehtori Reijo Kupiainen Kasvatustieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Hyviä uutisia http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001135082.html

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU

ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU ASIAKIRJAT, JOIHIN YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU Perusopetuslaki 628/1998 Perusopetusasetus 852/1998 Valtioneuvoston asetus perusopetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja

Lisätiedot

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena kaisa vähähyyppä, opetusneuvos, opetushallitus Oppiminen on tapahtuma tai tapahtumasarja, jossa oppija saavuttaa uusia taitoja tai tietoja jostain aiheesta. Opittu

Lisätiedot

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ Vaikutus Vaihtoehto 2+ (7,4 milj.+0,8 milj. = 8,2 milj.) Vaihtoehto UUSI (9,8 milj.+0,6 milj. = 10,4 milj.) Perusopetuksen vl.

Lisätiedot

LAVA KRITEERISTÖRAPORTTI valtakunnallinen pilotointi. Vaihe 3 LAVA- KRITEERIEN TÄSMENTÄMI NEN 2010. Vaihe 4 KASTELLI ENNAKKO 2010

LAVA KRITEERISTÖRAPORTTI valtakunnallinen pilotointi. Vaihe 3 LAVA- KRITEERIEN TÄSMENTÄMI NEN 2010. Vaihe 4 KASTELLI ENNAKKO 2010 LAVA KRITEERISTÖRAPORTTI valtakunnallinen pilotointi Vaihe 1 ARKKITEHTI- KILPAILUN KRITEERISTÖ 2009 Vaihe 2 KAAKKURIN VERTAILU- ARVIOINTI 2009 Vaihe 3 LAVA- KRITEERIEN TÄSMENTÄMI NEN 2010 Vaihe 4 KASTELLI

Lisätiedot

Uusi peruskoulu visiotyöpaja , Seinäjoki

Uusi peruskoulu visiotyöpaja , Seinäjoki Uusi peruskoulu visiotyöpaja 30.11.2016, Seinäjoki #uusiperuskoulu Teemakohtaiset alaryhmät TULOSTEN KOONTI 1 Oppijalähtöisyys Itseohjautuvuus Oppimisstrategioiden hahmottaminen ja oppiminen Motivaation

Lisätiedot

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon!

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Pirkanmaan ympäristökasvatuspäivä 2.6.2015 Päivi Ikola Aluejohtaja Uutta vai vanhaa? 2.6.2015 Päivi Ikola Perusopetuksen

Lisätiedot

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kehittämis- ja koulutusyhteistyö 2014-2016 Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan

Lisätiedot

XS S M L XL ALL. 45 dbrw asti * Korkeus 2.5 m. Muunneltavissa. Ilman jäähdytys * Korkeus 2.1 m. Esteetön tila. Tilan sopivuus.

XS S M L XL ALL. 45 dbrw asti * Korkeus 2.5 m. Muunneltavissa. Ilman jäähdytys * Korkeus 2.1 m. Esteetön tila. Tilan sopivuus. n sopivuus 2.1 m 2.5 m 45 dbrw asti * Muunneltavissa * Ilman jäähdytys * Esteetön tila XS S M L XL 1 henkilölle 1-2 henkilölle 1-4 henkilölle 1-6 henkilölle Yli 8 henkilölle Helppo pystyttää Helppo siirtää

Lisätiedot

Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa kärkihankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa kärkihankkeen tavoitteet ja toimenpiteet Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa kärkihankkeen tavoitteet ja toimenpiteet Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa Yleisesti Liikkuvasta koulusta Kärkihankkeen toteutukseen liittyvät toimenpiteet Toimenpiteitä

Lisätiedot

dosentti Olli Niemi, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Tampereen teknillinen yliopisto

dosentti Olli Niemi, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Tampereen teknillinen yliopisto Tekesin Rakennettu ympäristö (2009-2014) tulosseminaarista 3.10.2014 Kierros 3: TEOLLINEN KORJAAMINEN JA KANSAINVÄLISYYS Kampusalueiden uudistaminen kansainvälisesti vetovoimaisiksi ympäristöiksi korjaamalla

Lisätiedot

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Helsingin kaupunginhallitus Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Esitämme, että Helsingin kaupunki myöntäisi Teknilliselle korkeakoululle innovaatiorahastosta rahoitusta InnoSchool-hanketta

Lisätiedot

Lahden keskustassa avattiin 8.8.2011. Sirkku Blinnikka tietopalvelujohtaja. www.fellmannia.fi Kirkkokatu 27 15140 Lahti

Lahden keskustassa avattiin 8.8.2011. Sirkku Blinnikka tietopalvelujohtaja. www.fellmannia.fi Kirkkokatu 27 15140 Lahti Lahden keskustassa avattiin 8.8.2011 Sirkku Blinnikka tietopalvelujohtaja www.fellmannia.fi Kirkkokatu 27 15140 Lahti Tervetuloa tiedon ja oppimisen kohtaamispaikalle Fellmannian taustaa Fellmannian rakennus

Lisätiedot

Joustavat oppimisen tilat. innostavat aktiiviseen oppimiseen

Joustavat oppimisen tilat. innostavat aktiiviseen oppimiseen Joustavat oppimisen tilat innostavat aktiiviseen oppimiseen Mistä JOT-hankkeessa on kysymys? Espoon sivistystoimi on käynnistänyt Joustavat oppimisen tilat -hankkeen (JOT), jossa koulujen oppimisympäristöjä

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

UUDENLAINEN OPPIMISTILA MUUNTUU TILANTEEN MUKAAN JA INNOSTAA OPPIMAAN

UUDENLAINEN OPPIMISTILA MUUNTUU TILANTEEN MUKAAN JA INNOSTAA OPPIMAAN UUDENLAINEN OPPIMISTILA MUUNTUU TILANTEEN MUKAAN JA INNOSTAA OPPIMAAN Uusi oppimisen tila on värikkäästi sisustettu teknologialla varustettu luokkatila Dynamossa. Huonekalujen järjestys on muutettavissa

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Helsingin kaupunginhallitus Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Esitämme, että Helsingin kaupunki myöntäisi Teknilliselle korkeakoululle innovaatiorahastosta rahoitusta InnoSchool-hanketta

Lisätiedot

Mari Granberg VIIPALEKOULU -Tilaelementtikoulusta pedagoginen oppimisympäristö Diplomityö

Mari Granberg VIIPALEKOULU -Tilaelementtikoulusta pedagoginen oppimisympäristö Diplomityö Mari Granberg VIIPALEKOULU -Tilaelementtikoulusta pedagoginen oppimisympäristö Diplomityö TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY MARI GRANBERG VIIPALEKOULU TILAELEMENTTIKOULUSTA

Lisätiedot

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä!

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! OPS 2016 Arvokeskustelun tuloksia Keravanjoen koulun huoltajat 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? oppivelvollisuus ja yleissivistys oppii vastuulliseksi kansalaiseksi

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina ohjauksen kehittämisfoorumi

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta Ahola, Anttonen ja Paavola Työelämän tulevaisuudesta 2 miljardia katoaa vuoteen 2030 mennessä (tehdastyö, kaivostyö, viljely, koulutus jne.) Suomessa oleva

Lisätiedot

Olli Niemi Veneenkeikuttaja, innostuja Dosentti, TkT, T&K&I Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (Tampereen teknillinen yliopisto)

Olli Niemi Veneenkeikuttaja, innostuja Dosentti, TkT, T&K&I Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (Tampereen teknillinen yliopisto) Itä-Suomen rehtori- ja johtajuuspäivät 3-4.9.2015 Tulevaisuuden oppimisympäristöt Olli Niemi Veneenkeikuttaja, innostuja Dosentti, TkT, T&K&I Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (Tampereen teknillinen yliopisto)

Lisätiedot

ALUEELLISET TYÖPAJAT. Ulla Ilomäki-Keisala

ALUEELLISET TYÖPAJAT. Ulla Ilomäki-Keisala ALUEELLISET TYÖPAJAT Alueellisten työpajojen työskentelylle on tunnusomaista: 1. Osallistava ja vuorovaikutteinen kouluttaminen opsprosessin käynnistämiseen ja ohjaamiseen, 2. Uusien toimintatapojen etsiminen

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyysskasvatuspäivät 7.10.2011 Minna Riikka Järvinen Toiminnanjohtaja, KT, FM, MBA Kerhokeskus Kerhokeskus Edistää lasten ja nuorten

Lisätiedot

Ritaharjun monitoimitalo

Ritaharjun monitoimitalo Ritaharjun monitoimitalo Ritaharjun monitoimitalo n. 7500 asukkaan alue Oulun pohjoisosassa 700 1 9 lk oppilasta, erityisoppilaat, maahanmuuttajat PK 5 päivähoitoryhmää, joista 4 kokopäivä ja 1 avoin ryhmä.

Lisätiedot

Suomalaisen koulun kehittäminen

Suomalaisen koulun kehittäminen Suomalaisen koulun kehittäminen 31.10.2016 Aulis Pitkälä, pääjohtaja Opetushallitus Yhteinen visio Tavoitteena on eheä oppimisen polku jokaiselle lapselle ja nuorelle. Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia

Lisätiedot

Oppimisympäristöjen merkitys kestävän kehityksen taitojen oppimiselle. Kati Lundgren

Oppimisympäristöjen merkitys kestävän kehityksen taitojen oppimiselle. Kati Lundgren Oppimisympäristöjen merkitys kestävän kehityksen taitojen oppimiselle Kati Lundgren 1 Oppimisympäristön määrittelyä Paikka, tila tai toimintakäytäntö, jonka tarkoitus on edistää oppimista (Manninen & Pesonen

Lisätiedot

Tutkimus ja seuranta Liikkuva koulu ohjelman kehittämisen tukena 2010 2015 Tampere 17.3.2015. Tuija Tammelin, tutkimusjohtaja LIKES tutkimuskeskus

Tutkimus ja seuranta Liikkuva koulu ohjelman kehittämisen tukena 2010 2015 Tampere 17.3.2015. Tuija Tammelin, tutkimusjohtaja LIKES tutkimuskeskus Tutkimus ja seuranta Liikkuva koulu ohjelman kehittämisen tukena 2010 2015 Tampere 17.3.2015 Tuija Tammelin, tutkimusjohtaja LIKES tutkimuskeskus Sisältö Tausta ja tavoitteet Tuloksia Mitä nyt tiedetään

Lisätiedot

Building Case. Opinmäen kampus

Building Case. Opinmäen kampus Building Case Opinmäen kampus Opinmäki on Espoon Suurpellon alueelle vuonna 2015 valmistunut moderni oppimiskeskus. Tilat on rakennettu kannustamaan oppilaita kommunikoivaan työskentelyyn ja yhdessä oppimiseen.

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Palvelukuvaus 1/7 27.11.2012

Palvelukuvaus 1/7 27.11.2012 Palvelukuvaus 1/7 PALVELUKUVAUS Seminaarin koulu Seminaarinkatu 2 Ylläpitosiivous Tuulikaapit Lasipinnoilta tahrojen pyyhintä Oven kahvojen pyyhintä Mattojen imurointi Lattian nihkeä / kosteapyyhintä,(kura-aikoina

Lisätiedot

Building Case. Haaga-Helia Porvoo Campus

Building Case. Haaga-Helia Porvoo Campus Building Case Haaga-Helia Porvoo Campus Kuvat: Kari Palsila Porvoonjoen länsirannalla sijaitseva Porvoo Campus on moderni, kohtaamisia edistävä oppimisympäristö. Vuonna 2011 valmistuneet tilat suunniteltiin

Lisätiedot

Turengin yhteiskoulussa tarjoamme oppilaille uudenlaiset valmiudet menestyä tulevaisuudessa: uskallamme kokeilla ja ottaa riskejä.

Turengin yhteiskoulussa tarjoamme oppilaille uudenlaiset valmiudet menestyä tulevaisuudessa: uskallamme kokeilla ja ottaa riskejä. Turengin yhteiskoulussa tarjoamme oppilaille uudenlaiset valmiudet menestyä tulevaisuudessa: uskallamme kokeilla ja ottaa riskejä. Monipuoliset oppimisympäristöt ja -menetelmät, oppimisen ilo ja koulutettu

Lisätiedot

AARTEENETSINTÄÄ PORKKANAMAALLA Opettajien kokemuksia suomalaisten koulupuutarhojen toiminnasta ja ruokajärjestelmäopetuksesta

AARTEENETSINTÄÄ PORKKANAMAALLA Opettajien kokemuksia suomalaisten koulupuutarhojen toiminnasta ja ruokajärjestelmäopetuksesta AARTEENETSINTÄÄ PORKKANAMAALLA Opettajien kokemuksia suomalaisten koulupuutarhojen toiminnasta ja ruokajärjestelmäopetuksesta Pro gradu tutkielma, Pinja Sipari 2013 Puutarhakasvatus on ympäristökasvatusta

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi 3 Tiedot

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa turvallisessa ympäristössä Uudet opetussuunnitelmalinjaukset 23.11.2015 Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS

Lisätiedot

Ilmiöpohjainen oppiminen ja BYOD

Ilmiöpohjainen oppiminen ja BYOD Ilmiöpohjainen oppiminen ja BYOD Anne Rongas 7.4.2015 Anne Rongas 2015, Creative Commons Nimeä-Tarttuva 4.0 Suomi Esitys löytyy: bit.ly/ilmioppibyod Jotain vanhaa, jotain uutta Tässä esityksessä: 1. Mitä

Lisätiedot

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö?

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Kuva: Kristian Roos Kuva: Arkkitehtitoimisto Kouvo & Partanen Arkkitehdin ensimmäinen luonnos Pictures by Loop.bz - Mie Guldbaek Broens

Lisätiedot

KuntaKesu2 Joensuu 6.11.2014 Anneli Rautiainen Opetusneuvos, Esi- ja perusopetus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

KuntaKesu2 Joensuu 6.11.2014 Anneli Rautiainen Opetusneuvos, Esi- ja perusopetus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi KuntaKesu2 Joensuu 6.11.2014 Anneli Rautiainen Opetusneuvos, Esi- ja perusopetus 21. vuosisadan oppimisen taidot Yhteistyö Tiedon rakentaminen ja kriittinen ajattelu ICT Ongelmanratkaisu ja innovaatio

Lisätiedot

Sosiaalinen verkosto musiikinopetuksessa

Sosiaalinen verkosto musiikinopetuksessa Sosiaalinen verkosto musiikinopetuksessa Miikka Salavuo Teknodida 2008 Onko oppiminen tuote vai prosessi? Kuka määrittelee mitä opitaan? Mikä on tiedon merkitys ja tietokäsitys? Mikä on yhteisön rooli?

Lisätiedot

OPINMÄKI SUURPELLON SYDÄN. Kehittämisjohtaja Kristiina Erkkilä InnoSchool -tutkimushankkeen kutsuseminaari 18.1.2011

OPINMÄKI SUURPELLON SYDÄN. Kehittämisjohtaja Kristiina Erkkilä InnoSchool -tutkimushankkeen kutsuseminaari 18.1.2011 OPINMÄKI SUURPELLON SYDÄN Kehittämisjohtaja Kristiina Erkkilä InnoSchool -tutkimushankkeen kutsuseminaari 18.1.2011 Opinmäki luomassa Suurpellon yhteisöä Keskeinen kohtaamispaikka Suurpellon ytimessä Rakentaa

Lisätiedot

Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa SIIVOTTAVUUSOPAS PÄIVÄKOTI- JA PERUSKOULUTILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017

Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa SIIVOTTAVUUSOPAS PÄIVÄKOTI- JA PERUSKOULUTILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017 Siivottavuus Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa SIIVOTTAVUUSOPAS PÄIVÄKOTI- JA PERUSKOULUTILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2017 Hyvä siivottavuus on yksi terveen sisäilman edellytyksistä Siivottavuuteen vaikuttavat

Lisätiedot

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 30 000 osallistujaa vuosien 2011-2014 aikana Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja,

Lisätiedot

SURF IDEA BOOK 2013. www.surfaces.fi YOUR IDEA. OUR SURFACES.

SURF IDEA BOOK 2013. www.surfaces.fi YOUR IDEA. OUR SURFACES. SURF IDEA BOOK 2013 Arkkitehti: Ota yhteyttä saat 15 itunes App Store -lahjakortin käytettäväksi iphone ja ipad -applikaatioihin! Linkki sisällä 1 2 Vapaus keskittyä arkkitehtuurin suunnitteluun Puucomp

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

Pasi Mattila Jukka Miettunen. Tulevaisuuden koulu -ohjelma. Future School Of Finland City of Oulu

Pasi Mattila Jukka Miettunen. Tulevaisuuden koulu -ohjelma. Future School Of Finland City of Oulu Pasi Mattila Jukka Miettunen Tulevaisuuden koulu -ohjelma Future School Of Finland City of Oulu Tulevaisuuden koulu -ohjelma Oulun kaupunki, Oulun seutu ja opetustoimi ovat visiossaan ja strategiassaan

Lisätiedot

Koulun toimintakulttuuri ja toimintaympäristö. Arto Vaahtokari Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Koulun toimintakulttuuri ja toimintaympäristö. Arto Vaahtokari Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Koulun toimintakulttuuri ja toimintaympäristö Arto Vaahtokari Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Toimintakulttuurin hahmottelua Mikä asia keskusteluttaa teidän koulussanne opettajia vuodesta toiseen

Lisätiedot

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas:

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Mikkelin kaupunki Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma () () Koulu/päiväkoti: Henkilötiedot Päiväys / Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Rakennetun ympäristön esteettömyys Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Fyysinen esteettömyys Jne. Tiedonsaannin esteettömyys Saavutettavuus

Lisätiedot

Opinnollistaminen työpajan ja oppilaitoksen yhteistyönä. Katri Honkasalo

Opinnollistaminen työpajan ja oppilaitoksen yhteistyönä. Katri Honkasalo Opinnollistaminen työpajan ja oppilaitoksen yhteistyönä Katri Honkasalo 23.10.2015 Varian ja työpajojen opetusyhteistyö: Numeronkorotus työpajalla Peruskoulu "paja" Menolippu Kiertävä erityisopettaja,

Lisätiedot

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Karstulan kunta/sivistystoimi 8.4.2008 1. TAVOITTEET Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista aktiivisia, osallistuvia, vastuuta kantavia

Lisätiedot

Kauhavan koulukeskus

Kauhavan koulukeskus Kauhavan koulukeskus 29.10.2015 Koulu murroksessa Mistä tulevaisuuden osaajia? Ihmisten toivotaan olevan innovatiivisia, yrittäjähenkisiä ja luovia Nykypäivän työskentely tapahtuu erilaisissa verkostoissa

Lisätiedot

Mitä merkitsee opetussuunnitelman yhteneväisyys? Yhtenäinen perusopetus. Muutossuunta Kehittämissuunta Prosessi

Mitä merkitsee opetussuunnitelman yhteneväisyys? Yhtenäinen perusopetus. Muutossuunta Kehittämissuunta Prosessi Mitä merkitsee opetussuunnitelman yhteneväisyys? Heikki Happonen Perusasteen rehtori Kasvatustieteen tohtori Joensuun normaalikoulu Yhtenäinen perusopetus Muutossuunta Kehittämissuunta Prosessi Hallinnollinen

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

ehipsu Jyväskylässä Merja Hautakangas Teijo Paananen päiväkodin johtajat ehipsu- koordinaattorit

ehipsu Jyväskylässä Merja Hautakangas Teijo Paananen päiväkodin johtajat ehipsu- koordinaattorit ehipsu Jyväskylässä Merja Hautakangas Teijo Paananen päiväkodin johtajat ehipsu- koordinaattorit ehipsu hanke ehipsu eskarin tulevaisuusnäyttö - hanke vuosina 2013-2014 OPH:n rahoitus laitehankintoihin

Lisätiedot

TEORIA JA KÄSITTEET TUTKMUKSESSA

TEORIA JA KÄSITTEET TUTKMUKSESSA TEORIA JA KÄSITTEET TUTKMUKSESSA Hanna Vilkka Teoreettinen viitekehys ja käsitteet tutkimuksen työvälineenä: - kontekstualisoivat teoreettisesti ja käsitteellisesti tutkimusta - rajaavat tutkimusongelmaa,

Lisätiedot

Sulautuva, aktivoiva opetus

Sulautuva, aktivoiva opetus Sulautuva, aktivoiva opetus Taina Joutsenvirta Ohjelma.. Mitä on sulautuva opetus? Miten suunnitella sulautuvaa, aktivoivaa opetusta? Oppimistehtävien pohdintaa Blended learning Sulautuva opetus Sulautuva

Lisätiedot

Opitaan yhdessä. Saara Repo-Kaarento Kansanopistopäivät Siikaranta-opistossa 9.-11.6.2008

Opitaan yhdessä. Saara Repo-Kaarento Kansanopistopäivät Siikaranta-opistossa 9.-11.6.2008 Opitaan yhdessä Saara Repo-Kaarento Kansanopistopäivät Siikaranta-opistossa 9.-11.6.2008 Ilmapiiri Läsnäolo Opitaan yhdessä Yhteiset käytännöt/ välineet Yhteinen kohde/ tavoite Ryhmädynamiikka Vuorovaikutus

Lisätiedot

OPS 2016 eli uudistettu kirjaston ja koulun yhteistyö

OPS 2016 eli uudistettu kirjaston ja koulun yhteistyö OPS 2016 eli uudistettu kirjaston ja koulun yhteistyö Lea Kuusirati Helsingin kaupunginkirjasto 22.1.2016 Kouluyhteistyön nykytila: - 3. luokille kirjavinkkaus - 7. luokille tiedonhaku - Muu sovittavissa

Lisätiedot

AKUSTINEN SUUNNITTELU HUONETYYPIN PERUSTEELLA

AKUSTINEN SUUNNITTELU HUONETYYPIN PERUSTEELLA HUONETYYPIN PERUSTEELLA Huonetilan käyttötarkoituksella on ratkaiseva merkitys luotavalle akustiselle ympäristölle. Huoneissa, joissa puhutaan, kuten luokkahuoneet ja auditoriot, on tärkeää varmistaa hyvä

Lisätiedot

Omaehtoinen yrittäjyys. Sisäinen yrittäjyys. Ulkoinen yrittäjyys

Omaehtoinen yrittäjyys. Sisäinen yrittäjyys. Ulkoinen yrittäjyys 1(9) YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VIRIKEMATERIAALI Virikemateriaali antaa sinulle mahdollisuuden pohtia yrittäjyyskasvatuksen pedagogisia lähtökohtia lähijaksoilla, oppimispiireissä ja oppimistehtävissä. 1. YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot