ESITYS KIRJASTOVERKON VAIHTOEHDOISTA MUISTIO Sivu 1/16. Tilaaja: Jyväskylän Tilapalvelu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESITYS KIRJASTOVERKON VAIHTOEHDOISTA MUISTIO Sivu 1/16. Tilaaja: Jyväskylän Tilapalvelu"

Transkriptio

1 Sivu 1/16 Tilaaja: Jyväskylän Tilapalvelu Hanke: Jyväskylän kaupungin kirjastoverkkoselvitys ESITYS KIRJASTOVERKON VAIHTOEHDOISTA Haahtela-rakennuttaminen Oy Tinasepäntie 45, Helsinki, puh , fax

2 Sivu 2/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIIVISTELMÄ JOHDANTO KIRJASTOPALVELUT Asiakkaiden määrä ja kirjastopalvelu vuoteen Valtakunnalliset tilankäytön ja palveluverkon suunnittelun tunnusluvut Toimintamenot 2009 ja tavoite vuodelle NYKYINEN PALVELUVERKKO ESITYKSET PALVELUVERKOSTA VUOTEEN Malli Malli RAKENNUSINVESTOINNIT JA AIKATAULU Malli Malli Aikataulu Liitteet Liite 1 Kartta kirjastoverkon nykytilanne Kartta Malli 1 kirjastoverkko 2020 Kartta Malli 2 kirjastoverkko 2020 Liite 2 Väestöennuste 2020 Liite 3 Nykytilanteen ja esitettyjen mallien vaikutusten arviointi

3 Sivu 3/16 1. TIIVISTELMÄ Jyväskylässä kirjaston toimintamenot ovat nykyisin 8,17 M /vuosi. Menot ovat vertailukaupungeista toiseksi suurimmat. Vertailukaupunkeina on käytetty 10- kaupunkeja pois lukien pääkaupunkiseutu. Jyväskylän tilastoitu toimintamenojen tunnusluku on 61,9 /asukas. Nykyisten tilojen esitettyjen peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeiden jälkeen Jyväskylän kaupungin kirjastoverkon tilojen vuosivuokrat tulevat olemaan noin 1 M suuremmat kuin nyt ja investointitarve vuoteen 2020 mennessä tulee olemaan noin 22,9 M. Toimipisteitä ei pystytä pitämään auki nykyisellä henkilöstöllä, sillä Palokan vuonna 2012 valmistuva kirjasto tarvitsee kaksi uutta vakanssia. Nykyisen kirjastopalveluverkon ylläpitäminen tulevaisuudessa vie resursseja suhteessa nykyistä enemmän eli toimintamenojen tunnusluku / asukas nousee nykyisestä. Nykytilanteen rinnalle on tässä selvityksessä muodostettu kaksi mallia, joissa tarkastellaan tulevaisuuden kirjastoverkkoa Jyväskylän kaupungin tuottavuusohjelman mukaisesti. Malleissa on tarkasteltu kriittisesti toiminnan taloudellisuutta (kustannukset/asukas), toimipisteiden määrää erityisesti ydinkaupungin alueella, aukioloaikojen tarkoituksenmukaisuutta ja aineiston hankinnan kustannuksia. Mallien taloudellisuutta laskettaessa kirjaston toimintamenojen tavoitetasoksi on asetettu 10-kaupunkien keskiarvo ilman pääkaupunkiseutua. Tilastollista keskiarvoa 58,45 /asukas on korotettu 60,25 / asukas. Tilastoituihin kuluihin on huomioitu vain toimipisteiden hyötyneliöihin kohdistuvat vuokrat. Korotus kattaa myös tilastoinnin ulkopuolelle jäävien neliöiden, kuten käytävien ja teknisten tilojen vuokrat. Näin tilataulukoissa ja investointitarpeen laskennassa on voitu käyttää vuokrasopimusperusteisia neliöitä. Toimintamenojen tulee pienentyä nykyisestä noin 5-6%, jotta 10-kaupunkien keskiarvo saavutetaan. Väestönkasvu huomioiden vuonna 2020 toimintamenojen laskennallisen määrän voi arvioida olevan 8,53 M. Tämä on asetettu laskelmissa tavoitetasoksi. Malli 1 mukaan vuonna 2020 kirjastoverkossa on kahdeksan toimipistettä. Lakkautettavien seitsemän toimipisteen valintaperusteena on ollut etäisyys muihin pisteisiin tai vähäinen aukioloaika (pienkirjastot). Esitettyjen toimintaan jäävien tilojen korjaamiseen tarvitaan 17,9 M. Tilavuokrien osuus toimintamenoista nousee hieman nykytasosta (nousua 3%). Mallin mukaisella palveluverkolla on mahdollista säilyttää kirjaston aineistonhankinta- ja henkilöstöresurssit lähes nykytasolla (1 henkilötyövuoden vähennystarve). Lakkautettavista toimipisteistä vapautuvaa henkilöstöresurssia voidaan kohdentaa uusiin palvelumuotoihin

4 Sivu 4/16 mm. hakeutuviin palveluihin, verkkopalvelujen kehittämiseen, kirjastoautopalvelun lisäämiseen ja käyttöön jäävien toimipisteiden laajempiin aukioloaikoihin. Malli 1 voidaan tuottaa laskennallisella toimintamenojen määrällä (8,53 M ), jolloin toimintamenojen tunnusluku /asukas pienentyy nykyisestä. Malli 2 mukaan vuonna 2020 kirjastoverkossa on kymmenen toimipistettä. Viisi toimipistettä lakkautetaan. Lakkautettavien viiden toimipisteen valintaperusteena on ollut pääkirjaston läheisyys, alueen väestöpohja alle asukasta tai vähäinen aukioloaika (pienkirjastot). Esitettyjen käyttöön jäävien tilojen korjaamiseen tarvitaan 21,6 M. Tilavuokrien osuus toimintamenoista nousee nykyisestä 28%:iin (nousua 8%). Tässä mallissa kokonaismenojen tasapainon säilyttäminen onnistuu vain, jos henkilöstöstä vähennetään noin kymmenen vakanssia. Henkilöstön raju vähentäminen voi johtaa tilanteeseen, jossa kirjastolla on toimipisteitä, mutta niitä ei pystytä pitämään auki. Mallin 2 mukaisessa kirjastoverkossa on todennäköistä, että tavoitteeksi asetettua toimintamenojen supistamista ei saavuteta, vaan toimintamenojen tunnusluku /asukas pysyy lähes nykytasolla. Kartat kirjastoverkon nykytilanteesta sekä mallien 1 ja 2 mukaisista palveluverkoista ovat liitteessä 1.

5 Sivu 5/16 2. JOHDANTO Tämä muistio on Jyväskylän kaupungin kirjastoverkkoselvityksen loppuraportti. Muistiossa on kuvattu lyhyesti kirjastojen tämänhetkinen toiminta ja nykyinen toimitilaverkko sekä kaksi mallia kirjastoverkosta ja malleihin liittyvistä tilojen kehittämistarpeista vuoteen Lähtötietona on käytetty vuonna 2009 tehtyä kirjastoverkkoselvitystä (käsitelty Jyväskylän kulttuurilautakunnassa ) sekä valtakunnallista Yleisten kirjastojen tilastoa vuodelta Tässä selvityksessä on tarkasteltu kriittisesti toimipisteiden määrää, aukioloaikojen tarkoituksenmukaisuutta ja tilakustannusten osuutta toimintamenoista. Jyväskylän kaupungin kirjastotiloihin kohdistuu mittavat rakennusinvestoinnit seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. Lopputuloksena muodostuva toimintaja tilastrategia on pitkän aikavälin suunnittelutyön väline. Työ on tehty Jyväskylän Tilapalvelun toimeksiannosta. Selvitysprosessia ovat ohjanneet: Ulla Rannanheimo-Gylling Ari Karimäki Johanna Vesterinen Seija Laitinen-Kuisma Raila Junnila Orvokki Riekkinen Ritva Jokinen Jyväskylän Tilapalvelu (pj.) Vastuualuejohtaja, Kulttuuri-, liikunta ja nuorisopalvelut Kirjastotoimenjohtaja Kirjastotoimen apulaisjohtaja Kirjastotoimen apulaisjohtaja Kaavoitus Pääluottamusmies, Juko Selvityksen ovat laatineet projektipäälliköt Raili Kuosmanen ja Minna Moisio Infonia Oy:stä. Työtä on johtanut dosentti Ari Pennanen Haahtela kehitys Oy:stä.

6 Sivu 6/16 3. KIRJASTOPALVELUT Jyväskylä, Jyväskylän maalaiskunta ja Korpilahti yhdistyivät Jyväskylän kirjastopalvelut ovat vuoden 2009 alusta lähtien koostuneet pääkirjastosta, kahdesta aluekirjastosta, kymmenestä lähikirjastosta, kahdesta pienkirjastosta ja kolmesta kirjastoautosta. Sekä kuntien yhdistymistä linjanneessa valmisteluvaiheessa että uuden kunnan ensimmäisen vuoden aikana valmisteltavassa Tuottavuusohjelmassa on sovittu, että kirjastopalveluista laaditaan kuluvan valtuustokauden aikana kirjastoverkkoselvitys. Selvityksen tavoitteeksi on asetettu tarkastella kriittisesti toimipisteiden määrää erityisesti ydinkaupungin alueella, aukioloaikojen tarkoituksenmukaisuutta, toiminnan taloudellisuutta (kustannukset/lainaus), aineiston kuljetustarpeita ja kustannuksia sekä aineiston laajuuden ja kysynnän välistä suhdetta. Kirjastopalvelujen järjestäminen on kunnan lakisääteinen tehtävä. Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. 3.1 Asiakkaiden määrä ja kirjastopalvelu vuoteen 2020 Jyväskylän kaupungin väestön arvioidaan kasvavan vuoteen 2020 noin 11 %. Lainaajien osuus jyväskyläläisistä vuonna 2009 oli 42,95% (noin henkilöä). Fyysiset käynnit kirjastoissa ovat vähentyneet huippuvuodesta 2002 noin 18% (käyntejä vuonna 2002: , vuonna 2009: ). Fyysisten käyntien väheneminen näkyy myös koko maan tilastossa. Kirjastopalvelujen verkkokäyttö ja -käynnit ovat kasvaneet. Jyväskylässä verkkokäyntien määrä ylitti fyysiset käynnit vuonna Ei ole selkeää tapaa määritellä, mikä on lainaajien määrä vuonna Millaista kirjastopalvelu on vuonna 2020? Opetusministeriön Kirjastopolitiikka 2015 ohjelman mukaan tulevaisuuden kirjastopalveluista päätetään nyt. Erityisesti ohjelmassa korostetaan seuraavien

7 Sivu 7/16 asioiden merkityksellisyyttä: Kirjastoammattilaisten osaamisen taso on korkea ja se on laatupohjaista. On osattava rekrytoida osaavaa ja koulutettua henkilöstöä tulevaisuuden tarpeisiin. Kirjastotyö painottuu kokonaisvaltaiseen tiedonhallintaan. Kirjastotilat ovat muunneltavia ja uudistuvia. Henkilökohtainen asiakaspalvelu fyysisessä tilassa ja verkossa ovat tulevaisuuden kirjastojen vahvuuksia. Kirjastoverkko näyttäytyy asiakkaalle yhtenä kokonaisuutena, josta jokainen saa haluamansa ja tarvitsemansa palvelut helposti. 3.2 Valtakunnalliset tilankäytön ja palveluverkon suunnittelun tunnusluvut Suomen yleisten kirjastojen tilaston mukaan Jyväskylässä on 10-kaupunkeihin verrattuna aukiolotunteja hiukan enemmän, aineistokulut asukasta kohden hiukan suuremmat ja kirjastopinta-alaa 1000 asukasta kohden selvästi enemmän. Vuonna 2009 Jyväskylän kirjastoissa oli tilastoituja neliöitä m2. Seuraavassa on asukaslukuun suhteutettuja tunnuslukuja Jyväskylä 97,5 m2 / 1000 asukasta 10-kaupungit 75,6 m2 / 1000 asukasta 10-kaupungit ilman pääkaupunkiseutua 88,3 m2 / 1000 asukasta Jyväskylässä oli vuonna 2009 noin m m2 enemmän tilaa kirjastopalvelujen käytössä (tilastoituja neliöitä) kuin vertailukaupungeissa keskimäärin. Tilastointineliöihin on laskettu vain kirjaston hyötyneliöt. Kirjaston vuokravastuulla on myös käytäviä, auloja, teknisiä tiloja yms. Yhteensä kirjaston vuokravastuulla on m2 eli 127,3 m2 / 1000 asukasta. Opetusministeriön kirjastopoliittisen ohjelman sekä tekeillä olevien uusien valtakunnallisten laatusuositusten mukaan kirjastoissa tulisi olla tilaa noin 100 m2/1 000 asukasta. Väestöennuste alueittain on liitteenä 2.

8 Sivu 8/16 Valtakunnallinen Kirjastopoliittinen ohjelma määrittelee laatusuosituksissa mm. näin: Kirjasto- ja tietopalvelujen tulisi sijaita niin, että noin 80 %:lla vakinaisesta kunnan väestöstä on palvelupaikkaan enintään kahden kilometrin matka, tai kirjastopysäkki enintään yhden kilometrin päässä. Suositus koskee taajamaalueita. Harvaan asuttujen seutujen ja etäpalveluja tarjoavia kirjastojen erityispiirteet ja kirjastoautopalvelujen erityispiirteet tulee ottaa erikseen huomioon. Mittarina voidaan käyttää myös aikaa: palvelujen olisi oltava esim. enintään 30 minuutin/yhden tunnin matkan päässä. Tekeillä olevassa Kirjastopoliittisessa ohjelmassa laatusuosituksista on luonnosteltu seuraavaa: Palvelut on tehty helposti saavutettaviksi. Suurimmalla osalla kunnan asukkaista on matkaa kirjastoon alle kaksi kilometriä tai kirjastoon on hyvät liikenneyhteydet ja matkustusaika on kohtuullinen (alle puoli tuntia). Kirjastoautossa asioivilla on matkaa auton pysäkille alle kilometri. Kaukana asuville palvelut turvataan erityisjärjestelyin. Liikuntarajoitteisille tai muille erityisryhmille palvelu järjestyy kotiin maksutta. 3.3 Toimintamenot 2009 ja tavoite vuodelle 2020 Vuonna 2009 Jyväskylän talousarviossa kirjastotoimen toimintamenot olivat 8,17 M eli 63,8 / asukas. Suomen yleisten kirjastojen tilaston vuodelta 2009 mukaan Jyväskylässä kirjaston toimintamenot ovat toiseksi suurimmat 10- kaupungeista, kun pääkaupunkiseutu jätetään pois. Vastaava keskiarvollinen luku pääkaupunkiseutu mukaan lukien on 58,03. Seuraavaksi on taulukko tilastoiduista toimintakuluista. Suomen yleisten kirjastojen tilastot 2009 Toimintamenot / asukasluku Tampere 62,22 Jyväskylä 61,90 Lahti 61,22 Turku 60,71 Kouvola 59,09 Oulu 52,50 Kuopio-Karttula 51,49 Keskiarvo 58,45

9 Sivu 9/16 Tässä selvityksessä toimintamenoja arvioitaessa lähtökohdaksi on otettu em. keskiarvo, jota on korotettu 60,25 euroon. Tilastoituihin kuluihin on huomioitu vain toimipisteiden hyötyneliöihin kohdistuvat vuokrat. Korotus kattaa myös tilastoinnin ulkopuolelle jäävien neliöiden, kuten käytävien ja teknisten tilojen vuokrat. Näin tilataulukoissa ja investointitarpeen laskennassa on voitu käyttää vuokrasopimusperusteisia neliöitä. Väestönkasvu huomioiden vuonna 2020 toimintamenojen laskennallinen tavoite on 8,53 M. 4. NYKYINEN PALVELUVERKKO Jyväskylän kirjastoverkko 15 toimipisteellä on tiheä ja kirjasto pinta-alaa on selvästi enemmän kuin vertailukaupungeissa. Pienkirjastojen aukioloajat ovat vähäiset. Pienkirjastot ovat auki kolmena päivänä viikossa, yhteensä 15 h/ pienkirjasto. Pienkirjastoja ovat Kypärämäki, Kuokkala ja elokuusta 2010 alkaen Lohikoski, joka siirtyy Lohikosken koulun yhteyteen. Vesanka on lähikirjasto, mutta auki vain 18 h viikossa. Tilankäytön näkökulmasta pienkirjaston ylläpitäminen on tehotonta ja tilaresurssien huonoa hyödyntämistä. Nykyisten toimipisteiden sijainti on esitetty kartassa, liite 1. Toimipisteistä pääkirjasto, Kortepohja, Huhtasuo, Halssila ja Keltinmäki ovat ikänsä puolesta peruskorjauksen tarpeessa. Vaajakoskelle ei esitetä investointia, mutta tilojen peruskorjaus on ajankohtainen pian vuoden 2020 jälkeen. Kuokkalan pienkirjaston tilat on rakennettu 1990, Säynätsalon kirjasto on peruskorjattu vuonna 1998, Vesangan kirjaston tilat ovat vuonna 2008 valmistuneen koulun yhteydessä ja Korpilahden kirjaston tilat on peruskorjattu Korpilahden virastotaloon vuonna Näihin toimitiloihin ei esitetä muutoksia. Tikkakosken kirjasto sijaitsee nyt taajaman reunalla teollisuuskiinteistössä. Kirjastolle etsitään parempaa sijoitusta. Pääkirjaston neliöt vähenevät autotallista luopumisen myötä ( m2) ja Palokan uusi aluekirjasto puolestaan kasvattaa neliöitä (1 710 m2) vuonna Alla on taulukko kirjaston nykyisistä toimipisteistä ja niiden vuokra vuonna 2009 sekä vuokraennuste ja investointitarpeet vuoteen 2020 nykyisen suunnitelman mukaan. Ennusteet eivät huomioi inflaation vaikutusta.

10 Sivu 10/16 Vuosi Kirjaston tilat 2009 Kirjaston tilat, nykysuunnitelma 2020 Väestö vuokra vuokra m2 /m2/kk /vuodessa m2 vuokra /m2/kk vuokra /vuodessa Investointi Pääkirjasto Kirjasto - Työväenopisto (1980) , , Aluekirjasto (> asukasta) Vaajakosken kirjasto (1987) , , Palokan kirjasto (2012) , , Lähikirjasto Kortepohjan kirjasto (päiväkoti 1972) , , Säynätsalon kirjasto (kunnantalo 1952, 1998) , , Tikkakosken kirjasto (teollisuustalo) 450 6, , Huhtasuon kirjasto-nuorisotalo (1979) 408 9, , Halssilan kirjasto ja iltapäiväkoti (1966) 534 7, , Keltinmäen kirjasto-nuorisotalo (1983) , , Keljonkankaan kirjasto (1988) , , Korpilahden kirjasto (virastotalo 1978, 2009) , , Lohikosken kirjasto (koulu 1967, 2004, 2010) 288 7, , Vesangan kirjasto (koulu-päiväkoti 2008) , , Pienkirjasto Kuokkalan kirjasto (1990) , , Kypärämäen kirjasto (vuokratila) , , Korpilahden kirjastoautotalli 49 8, , Kirjaston tilat yhteensä, m Muutos nykytilanteeseen -124 ARVIOIDUT VUOKRAT JA INVESTOINNIT Kirjaston vuokrat yhteensä Kaupungin investointien määrä yhteensä Investointien tunnusluvut Peruskorjaus Uudisrakennus 1800 /m /m2 kunto kohtalainen kunto tyydyttävä kunto välttävä etsii uutta sijoitusta Kirjaston tilojen kokonaislaajuus säilyy lähes nykyisenä. Peruskorjausten yhteydessä neliövuokra nousee, joten kirjastotoimen vuosivuokrat nousevat nykytasosta noin 1 M vuoteen 2020 mennessä. Rakennusinvestointien määrä tunnusluvuilla laskien on noin 22,9 M. Palokka tarvitsee valmistuttuaan kaksi kirjastoammatillista vakanssia lisää (2* noin euroa). Nykyisen palveluverkon kustannukset ovat vuonna 2020 siis noin 1,07 M nykyistä korkeammat, jos aineiston hankintamenot ja muut menot (mm. kirjastoautot) pidetään nykytasolla. Tällä palveluverkolla kirjastotoimen toimintamenojen voi vuonna 2020 arvioida olevan yhteensä noin 9,23 M / vuosi.

11 Sivu 11/16 5. ESITYKSET PALVELUVERKOSTA VUOTEEN Malli 1 Malli 1 kirjastopalveluverkoksi vuoteen 2020 sisältää kahdeksan toimipistettä. Seitsemän toimipistettä lakkautetaan. Valintaperusteena on ollut etäisyys muihin palvelupisteisiin tai vähäinen aukioloaika (pienkirjastot). Esityksen mukaisella palveluverkolla kirjaston nykyiset toimintamenot pienenevät suhteessa asukasmäärään. Toimintamenojen taso on esityksessä 10-kaupunkien keskiarvo ilman pääkaupunkiseutua. Kirjastotoimen kokonaiskustannus nousee hiukan asukasmäärän kasvun mukaan. Nykyisin toimintamenot ovat 8,17 M ja vuonna 2020 niiden arvioidaan olevan 8,53 M. Alla on taulukko kirjaston nykyisistä toimipisteistä ja niiden vuokra vuonna 2009 sekä vuokraennuste ja investointitarpeet vuoteen 2020 malli 1 mukaan. Ennusteet eivät huomioi inflaation vaikutusta. Vuosi Kirjaston tilat 2009 Malli 1 Kirjastoverkko vuonna 2020 Väestö vuokra /m2/kk vuokra /vuodessa vuokra /m2/kk vuokra /vuodessa Investointi m2 m2 Pääkirjasto Kirjasto - Työväenopisto (1980) , , Aluekirjasto (> asukasta) Vaajakosken kirjasto (1987) , , Palokan kirjasto (2012) , , Lähikirjasto Kortepohjan kirjasto (päiväkoti 1972) , Säynätsalon kirjasto (kunnantalo 1952, 1998) , , Tikkakosken kirjasto (teollisuustalo) 450 6, , Huhtasuon kirjasto-nuorisotalo (1979) 408 9, , Halssilan kirjasto ja iltapäiväkoti (1966) 534 7, Keltinmäen kirjasto-nuorisotalo (1983) , Keljonkankaan kirjasto (1988) , , Korpilahden kirjasto (virastotalo 1978, 2009) , , Lohikosken kirjasto (koulu 1967, 2004, 2010) 288 7, Vesangan kirjasto (koulu-päiväkoti 2008) , Pienkirjasto Kuokkalan kirjasto (1990) , Kypärämäen kirjasto (vuokratila) , Korpilahden kirjastoautotalli 49 8, Kirjaston tilat yhteensä, m Muutos nykytilanteeseen ARVIOIDUT VUOKRAT JA INVESTOINNIT Kirjaston vuokrat yhteensä Kaupungin investointien määrä yhteensä Tunnusluku Peruskorjaus Uudisrakennus 1800 /m /m2 kunto kohtalainen kunto tyydyttävä kunto välttävä etsii uutta sijoitusta

12 Sivu 12/16 Kirjaston vuosivuokrat nousevat nykytasosta noin vuoteen 2020 mennessä. Investointien määrä tunnusluvuilla laskien on noin 17,9 M. Säilyvät toimipisteet ja esityksen mukaiset toimenpiteet: Pääkirjasto luopuu autotallista (-1 400m2) sekä noin 1 500m2:stä muita tiloja (noin 1.kerroksen laajuus). Kirjaston käytöstä poistuvat tilat osoitetaan muuhun käyttöön peruskorjauksen yhteydessä. Investointi noin 12,5 M. Vaajakosken kirjasto luopuu noin 300 m2:stä tiloja. Tilat muutetaan nuorisotiloiksi. Lisäksi tiloihin on suunnitteilla yhteispalvelupiste (-40 m2). Kirjaston tilojen peruskorjaus on ajankohtainen pian vuoden 2020 jälkeen. Palokkaan valmistuu vuonna 2012 uusi kirjasto koulun yhteyteen. Säynätsalon lähikirjasto säilyy ennallaan. Tikkakosken lähikirjasto etsii uudet, pienemmät tiloja taajaman keskustasta. Tilojen yhteyteen on suunnitteilla yhteispalvelupiste. Huhtasuon lähikirjaston tilat peruskorjataan. Keljonkankaan lähikirjasto pienentää tilojaan (-122m2). Korpilahden lähikirjasto säilyy kunnanviraston tiloissa. Samassa kiinteistössä toimii yhteispalvelupiste. Tilat on peruskorjattu Poistuvat toimipisteet Kortepohjassa ei kirjastoa. Tilat muun toimijan käyttöön. Etäisyys pääkirjastoon 2,9 km. Halssilassa ei kirjastoa. Tilat muun toimijan käyttöön. Etäisyys pääkirjastoon 3,8 km ja Vaajakosken kirjastoon 4,2 km. Keltinmäessä ei kirjastoa. Tilat muun toimijan käyttöön. Etäisyys pääkirjastoon 3,8 km. Lohikoskella ei kirjastoa. Tilat koulun käyttöön. Etäisyys pääkirjastoon 3,4 km ja Palokan kirjastoon 3,5 km. Vesangassa ei kirjastoa. Tilat koulun käyttöön. Etäisyys pääkirjastoon 10,5 km ja Palokkaan 12 km. Kuokkalassa ei kirjastoa. Tilat muun toimijan käyttöön. Etäisyys pääkirjastoon 2,4 km. Kypärämäessä ei kirjastoa. Vuokratiloista luovutaan. Etäisyys pääkirjastoon 3 km.

13 Sivu 13/16 Seuraavassa on taulukoitu menojen jakautuminen, jos tavoitteena on yhteenlaskettujen toimintamenojen pienentäminen 10-kaupunkien ilman pääkaupunkiseutua toimintamenojen keskiarvon tasolle. Tavoite 60,25 / asukas asukasta asukasta M määrä M määrä Toimintamenot 63,70 /asukas ,16 8,53 60,25 /asukas 2020 Henkilöstömenot 4, henk 4, henk 52 % 49 % Kirjojen hankintamenot 7,73 /asukas 0,99 12 % 1,09 13 % Tilavuokrat 1,64 20 % 1,96 23 % Muut kulut 1,27 16 % 1,27 15 % Tilavuokrien osuus nousee nykyisestä 20 %:sta 23%:iin. Henkilöstön määrää joudutaan pienentämään yhdellä ( ). Lakkautettavista toimipisteistä vapautuvaa henkilöstöresurssia voidaan kohdentaa uusiin palvelumuotoihin mm. hakeutuviin palveluihin, verkkopalvelujen kehittämiseen, kirjastoautopalvelun lisäämiseen ja käyttöön jäävien toimipisteiden laajempiin aukioloaikoihin. Mallissa 1 kirjastotoimen uutena palvelumuotona voisi kehittyä koulujen kirjastojen kokoelmavastuun hoitaminen, jossa koulut vastaavat koulukirjaston tilakuluista ja kirjastoimi vastaa kokoelmien hoidosta ja ylläpidosta. Kirjastotoimi on halukas kehittämään toimintamallia yhdessä koulutoimen kanssa, mikäli uuden palvelumuodon tuottamiseen vapautuu resursseja. 5.2 Malli 2 Malli 2 kirjastopalveluverkoksi vuoteen 2020 sisältää kymmenen toimipistettä. Viisi toimipistettä lakkautetaan. Malli 2 sisältää malli 1:ssä esitettyjen toimipisteiden lisäksi Kuokkalan ja Kortepohjan toimipisteet. Lakkautettavien viiden toimipisteen valintaperusteena on ollut pääkirjaston läheisyys, alueen väestöpohja alle asukasta tai vähäinen aukioloaika (pienkirjastot).

14 Sivu 14/16 Pääkirjasto luopuu autotallista (-1400m2) sekä noin 230m2:stä muita tiloja. Kuokkalan kirjasto laajentuu nuorisotiloihin (nuorisotilat koulun yhteyteen) ja Kortepohjan kirjasto peruskorjataan. Kuokkalassa on väestöennusteen mukaan noin asukasta ja Kortepohja-Kypärämäessä noin asukasta vuonna Alla on taulukko kirjaston nykyisistä toimipisteistä ja niiden vuokra vuonna 2009 sekä vuokraennuste ja investointitarpeet vuoteen 2020 malli 2 mukaan. Ennusteet eivät huomioi inflaation vaikutusta. Vuosi Kirjaston tilat 2009 Malli 2 Kirjastoverkko vuonna 2020 Väestö vuokra m2 /m2/kk vuokra /vuodessa m2 vuokra /m2/kk vuokra /vuodessa Investointi Pääkirjasto Kirjasto - Työväenopisto (1980) , , Aluekirjasto (> asukasta) Vaajakosken kirjasto (1987) , , Palokan kirjasto (2012) , , Lähikirjasto Kortepohjan kirjasto (päiväkoti 1972) , , Säynätsalon kirjasto (kunnantalo 1952, 1998) , , Tikkakosken kirjasto (teollisuustalo) 450 6, , Huhtasuon kirjasto-nuorisotalo (1979) 408 9, , Halssilan kirjasto ja iltapäiväkoti (1966) 534 7, Keltinmäen kirjasto-nuorisotalo (1983) , Keljonkankaan kirjasto (1988) , , Korpilahden kirjasto (virastotalo 1978, 2009) , , Lohikosken kirjasto (koulu 1967, 2004, 2010) 288 7, Vesangan kirjasto (koulu-päiväkoti 2008) , Pienkirjasto Kuokkalan kirjasto (1990) , , Kypärämäen kirjasto (vuokratila) , Korpilahden kirjastoautotalli 49 8, Kirjaston tilat yhteensä, m Muutos nykytilanteeseen ARVIOIDUT VUOKRAT JA INVESTOINNIT Kirjaston vuokrat yhteensä Kaupungin investointien määrä yhteensä Tunnusluku Peruskorjaus Uudisrakennus 1800 /m /m2 kunto kohtalainen kunto tyydyttävä kunto välttävä etsii uutta sijoitusta Kirjaston vuosivuokrat nousevat noin vuoteen 2020 mennessä. Rakennusinvestointien määrä tunnusluvuilla laskien on noin 21,6 M.

15 Sivu 15/16 Seuraavassa on taulukoitu menojen jakautuminen, jos tavoitteena on yhteenlaskettujen toimintamenojen pienentäminen 10-kaupunkien ilman pääkaupunkiseutua toimintamenojen keskiarvon tasolle. Tavoite 60,25 / asukas asukasta asukasta M määrä M määrä Toimintamenot 63,70 /asukas ,16 8,53 60,25 /asukas 2020 Henkilöstömenot 4, henk 3,81 92 henk 52 % 45 % Kirjojen hankintamenot 7,73 /asukas 0,99 12 % 1,09 13 % Tilavuokrat 1,64 20 % 2,36 28 % Muut kulut 1,27 16 % 1,27 15 % Tilavuokrien osuus toimintamenoista nousee nykyisestä 20 %:sta 28%:iin. Henkilöstön määrää joudutaan pienentämään kymmenellä (102 92). Henkilöstön raju vähentäminen voi johtaa tilanteeseen, jossa kirjastolla on toimipisteitä, mutta niitä ei pystytä pitämään auki. Mallin 2 mukaisessa kirjastoverkossa on todennäköistä, että tavoitteeksi asetettua toimintamenojen supistamista ei saavuteta, vaan toimintamenojen tunnusluku /asukas pysyy lähes nykytasolla. 6. RAKENNUSINVESTOINNIT JA AIKATAULU Kirjastojen tilahankkeiden investointitarpeet on arvioitu tunnusluvuilla. Uudisrakentamisen hintana on käytetty /m2, peruskorjauksen hintana / m2 ja tilamuutosten hintana 750 / m2. Hinnat ovat arvonlisäverottomia. Vuoteen 2020 mennessä rakennusinvestointitarpeiden arvioidaan olevan mallissa 1 yhteensä 17,9 M ja mallissa 2 yhteensä 21,6 M.

16 Sivu 16/ Malli 1 Arvio investointitarpeesta vuosina , alv 0%. Palokan kirjasto, m2, uudisrakennus Huhtasuo, 363 m2, peruskorjaus Yhteensä noin Arvio investointitarpeesta vuosina , alv 0% Pääkirjasto, m2, peruskorjaus Tikkakosken kirjasto, uudet tilat 300 m3, peruskorjaus Yhteensä noin Malli 2 Arvio investointitarpeesta vuosina , alv 0%. Palokan kirjasto, m2, uudisrakennus Huhtasuo, 363 m2, peruskorjaus Kuokkalan kirjasto, 400 m2, tilamuutoksia Kortepohjan kirjasto, 611 m2, peruskorjaus Yhteensä noin Arvio investointitarpeesta vuosina , alv 0% Pääkirjasto, m2, peruskorjaus Tikkakosken kirjasto, uudet tilat 300 m2, peruskorjaus Yhteensä noin Aikataulu Kirjastoverkkoratkaisut on hyvä tehdä kuluvan vuoden (2010) aikana, jotta kirjastopalvelujen vuoden 2012 talousarviota sekä kirjastojen peruskorjaukset huomioon ottavaa kaupungin investointiohjelmaa voidaan laatia suunnitelmallisesti. Mallien 1 ja 2 välinen ero on 1,4 M lähivuosien investointitarpeissa. Kortepohjan ja Huhtasuon kirjastojen tilat ovat huonokuntoiset ja niiden peruskorjauksen suunnittelu tulisi saada pian käyntiin. Palokkaan vuonna 2012 valmistuva kirjasto tarvitsee lisää henkilöstöä.

17 Haahtela kehitys Oy Tinasepäntie 45, Helsinki, puhelin , telefax , sähköposti Liite 1

18

19

20

21 Haahtela kehitys Oy Tinasepäntie 45, Helsinki, puhelin , telefax , sähköposti Liite 2

22 KIRJASTOPALVELUVERKKO / LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Liite 2 Jyväskylä palvelualueen TOIMINTA Väestö 2008 ja väestöarvio 2020 Lähipalvelualueen TOIMINTA mt ja ori Koko kaupunki Kantakaupunki Kypärä-mäki- Kortepohja Lohikoski- S-kangas Huhtasuo Kuokkala Keltinmäki- Myllyjärvi Keljo Halssila Säynät-salo Tikkakoski- Nyrölä Palokka- Puuppola Vaaja-koski- Jyskä Kuohu- Vesanka Korpilahti Alueittain erittelemätö n Väestö 2008/ Väestöarvio Päälähde: Tilastokeskus Erotus / muutos väestömäärässä Väestön muutos prosentteina 11 % 5 % 6 % 9 % 10 % 2 % 1 % 33 % 15 % 22 % 7 % 18 % 8 % 21 % 8 % Lainaajat osuus västöstä 46,80 % vuonna Infonia Oy

23 Haahtela kehitys Oy Tinasepäntie 45, Helsinki, puhelin , telefax , sähköposti Liite 3

24 Jyväskylän kaupunki Kirjastopalvelut KIRJASTOVERKKOSELVITYS: NYKYTILANTEEN JA ESITETTYJEN MALLIEN ARVIOINTI NYKYTILANNE, vuosi 2010 Kirjastoverkko: pääkirjasto, 2 aluekirjastoa, 9 lähikirjastoa, 3 pienkirjastoa sekä 3 kirjastoautoa Plussat Kirjastopalvelut tarjotaan lähipalveluina, lasten ja vanhusten kirjastopalvelut saatavissa omalla asuinalueella Koulun ja kunnallisten toimijoiden yhteistyö on vahvaa ja luontevaa: - Koulu ja kirjasto samassa kiinteistössä Vesangassa ja Lohikoskella (alk. 8/2010), Kypärämäki ja Halssila samassa pihapiirissä - Päiväkoti ja kirjasto samassa kiinteistössä Kortepohjassa ja Kypärämäessä - Koululaisten iltapäivätoiminnan Jälkkäri samassa kiinteistössä Kuokkalassa ja Kypärämäessä - Nuorisotila ja kirjasto samassa kiinteistössä Kuokkalassa, Huhtasuolla ja Keltinmäellä - Yhteispalvelupiste ja kirjasto samassa kiinteistössä Korpilahdella, tulossa Tikkakoskelle ja Vaajakoskelle; Kuokkalassa palvelupiste Monimuotoinen verkko: laajan kokoelman, maakunnallisten ja keskitettyjen palvelujen pääkirjasto, 2 suuren taajaman aluekirjastoa, 9 alueensa näköistä lähikirjastoa ja 3 täydentävän mallin pienkirjastoa Kolme uutta kirjastoautoa koulujen, päiväkotien, palvelutalojen sekä erilaisten asutusalueiden palveluna. Muuntuva ja joustava reitistö Palokan aluekirjasto saa uudet tilat 2012 Kirjastot vahvistavat asuinalueiden identiteettiä Miinukset Kirjastoneliöitä on enemmän kuin vertailukunnissa (10-kaupungit) keskimäärin. Uuden Palokan kirjaston valmistuttua hyötyneliöitä on kaikkiaan , kun 10-kaupunkien keskiarvo ilman pk-seutua on hym² Kirjastoverkko on tiheä erityisesti kantakaupungin alueella asukkaalla on korkeintaan kahden km:n matka useampaan kuin yhteen kirjastoon Kuokkalan alueella ei ole riittäviä kirjastopalveluita. Pienkirjasto ei riitä tyydyttämään asukkaan palvelutarpeita Kirjastoverkko on kallis ylläpitää, sillä peruskorjausta vaativia tiloja on paljon. Pääkirjasto sekä Kortepohjan, Huhtasuon, Keltinmäen ja Halssilan kirjastot on kunnostettava 10 vuoden aikana. Laaja toimipisteverkko sitoo paljon henkilökuntaa: - uusien projektien ja hankkeiden kehittämiseen vaikea löytää tekijöitä, valtaosa ajasta menee perustyön suorittamiseen - henkilökunnan kouluttautuminen hankaloituu - henkilökunnan työuupumisen uhka suuri ja todellinen - kirjastojen aukioloajat eivät vastaa kysyntää, henkilökuntaa ei riittävästi 15 kirjaston laajoihin aukioloaikoihin - Asiakkaiden tyytymättömyys sekaviin aukioloaikoihin > negatiiviset palautteet ja käytön vähentyminen - kirjastoautojen mahdollisuuksia ei voi hyödyntää täydellä teholla, ei riittävästi henkilökuntaa Pienkirjastot avoinna kolmena päivänä viikossa, kaikki kustannukset maksetaan täysmääräisenä (vuokra- ja muut tilakustannukset, lehtitilaukset ) Pienkirjastoissa työskennellään jatkuvasti yksin turvallisuusriski Useissa lähikirjastoissa työskennellään iltavuoroissa yksin > turvallisuusriski

25 Jyväskylän kaupunki Kirjastopalvelut KIRJASTOVERKKOSELVITYS: NYKYTILANTEEN JA ESITETTYJEN MALLIEN ARVIOINTI Palokka valmistuttuaan tarvitsee 2 uutta vakanssia lisää > jos uusia vakansseja ei saada, mistä vähennetään? Kirjastoauto-osasto hajallaan kolmessa eri pisteessä, Korpilahden vanhan kirjastotilan talli edelleen käytössä Korpilahden lähikirjastoa ei ole mahdollista muuttaa aluekirjastoksi rajallisten resurssien vuoksi VERKKOSELVITYKSEN 1. MALLI VUOTEEN 2020 Plussat Kaupungissa 8 kiinteää toimipistettä: pääkirjasto, Palokan ja Vaajakosken aluekirjastot, Huhtasuon, Keljonkankaan, Korpilahden, Säynätsalon ja Tikkakosken lähikirjastot Kolme kirjastoautoa Tilakustannusten prosentuaalinen osuus pysyy lähes samalla tasolla kuin vuonna 2010 ollen noin 20% kirjaston käyttömenoista Uudet ja remontoidut kirjastotilat ovat asiakkaiden ja henkilökunnan tehokkaassa ja monimuotoisessa käytössä Henkilöstön määrä pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2010, vakituisen henkilöstön määrä Kirjastojen aukioloaikoja pystytään lisäämään kaikissa toimipisteissä, kirjastoautot liikennöivät kahdessa vuorossa ja mahdollisesti myös lauantaisin Yksintyöskentelyn pisteistä on luovuttu ja samalla parannettu asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuutta Henkilöstöresursseja kohdennetaan erityisosaamista vaativien palvelujen kehittämiseen, kuten verkkokirjastopalveluihin, uusien toimintamuotojen kehittämiseen ja hakeutuvaan kirjastotoimintaan (kirjastoautot, kotipalvelu) (Vuorovaikutteisten) verkkopalvelujen voimakas kehitys täydentää kiinteän kirjastoverkon palveluja Palokkaan avataan uusi kirjasto 2012, uuden kirjastotilan monipuolinen käyttömahdollisuus, kirjastotila alueellisen yhteisöllisyyden vahvistajana Tikkakosken lähikirjastolle etsitään uudet tilat taajaman keskustasta Pääkirjaston ja Huhtasuon kirjastot peruskorjataan Nuorisotila ja kirjasto samassa kiinteistössä Huhtasuolla Yhteispalvelupiste ja kirjasto samassa kiinteistössä Korpilahdella, Tikkakoskelle ja Vaajakoskelle Miinukset Kirjastoverkko supistuu merkittävästi, eikä lähipalveluperiaate toteudu Pienkirjastoista luovutaan: Kuokkalan, Kypärämäen, Lohikosken ja Vesangan kirjaston toiminta loppuu > kouluyhteistyö ja muut kumppanuudet loppuvat, mutta tilat jäävät Kypärämäen vuokrahuoneistoa lukuun ottamatta kaupungin ylläpidettäviksi? Onko kouluilla valmius / halukkuutta ottaa pienkirjastojen tilat vuokravastuilleen, jos kirjasto huolehtii jatkossa kokoelmatyöstä ja kirjastotoiminnasta näissä tiloissa Merkittävä yhteistyö päiväkotien ja koulujen kanssa vähenee ja paikoin loppuu kokonaan Lasten ja nuorten lukemisharrastuksen edistäminen sekä lukutaidon kehittäminen hankaloituu Halssila jää vaille kirjastoa > kouluyhteistyö loppuu Keltinmäki jää vaille kirjastoa > yhteistoiminta nuorisotoimen kanssa loppuu

26 Jyväskylän kaupunki Kirjastopalvelut KIRJASTOVERKKOSELVITYS: NYKYTILANTEEN JA ESITETTYJEN MALLIEN ARVIOINTI Kuokkala jää vaille kirjastoa > yhteistoiminta nuorisotoimen kanssa loppuu Kirjastotilan merkitys olohuoneena tai kolmantena tilana kodin ja työpaikan välillä heikentyy; osallisuuden ja yhteisöllisyyden tilat vähenevät huomattavasti Kirjastoautot eivät täysin korvaa kiinteitä kirjastopisteitä Passiiviset kirjastopalvelutoiminnot eivät korvaa aktiivisia kirjastopisteitä (kylmäasemakirjastot, kirja-automaatit, muut uudet toiminnan mallit) VERKKOSELVITYKSEN 2. MALLI VUOTEEN 2020 Plussat Kaupungissa 10 kiinteää toimipistettä: pääkirjasto, Kuokkalan, Palokan ja Vaajakosken aluekirjastot, Huhtasuon, Keljonkankaan, Korpilahden, Kortepohjan, Säynätsalon ja Tikkakosken lähikirjastot Kolme kirjastoautoa Palokkaan avataan uusi kirjasto 2012, Kuokkalan kirjasto ottaa käyttöön nykyisen huoneiston > uusien tilojen uudet tilankäytön mahdollisuudet, tilat alueellisen yhteisöllisyyden mahdollistajina Tikkakoskelle uudet tilat taajaman keskustasta Pääkirjaston, Huhtasuon ja Kortepohjan kirjastot peruskorjataan Nuorisotila ja kirjasto samassa kiinteistössä Huhtasuolla Päiväkoti ja kirjasto samassa kiinteistössä Kortepohjassa Yhteispalvelupiste ja kirjasto samassa kiinteistössä Korpilahdella, Tikkakoskelle ja Vaajakoskelle Kaikki kirjastoautot liikennöivät kahdessa vuorossa Yksintyöskentelyn pisteitä on vähennetty ja samalla lisätty asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuutta Osaamista kohdennetaan verkkokirjastopalveluiden, muihin uusien toimintamuotojen kehittämiseen ja hakeutuvaan kirjastotoimintaan (kirjastoautot, kotipalvelu) (Vuorovaikutteisten) verkkopalvelujen voimakas kehitys laajentaa kirjasto-käsitettä koko ajan Miinukset Tilakustannusten osuus kirjaston budjetista 28% > nousua nykytasoon 8% Mikäli budjettiin ei saada huomattavaa korotusta, ei nykytason mukainen henkilöstömäärä ole mahdollinen > vähennystä 10 htv? Epävarmaa voidaanko lakkautuneiden kirjastojen henkilötyövuodet, 6 htv (yht. 9 henkilöä, osa osa-aikaisia) osoittaa muihin tehtäviin kuten lisähenkilöstöä vaativiin Palokkaan ja Kuokkalaan tai hakeutuviin palveluihin (kirjastoautot, kotipalvelu) Pienkirjastoista luovutaan: Kypärämäen, Lohikosken ja Vesangan kirjaston toiminta loppuu > kouluyhteistyö ja muut kumppanuudet loppuvat, mutta tilat jäävät Kypärämäen vuokrahuoneistoa lukuun ottamatta kaupungin ylläpidettäviksi? Onko kouluilla valmius / halukkuutta ottaa pienkirjastojen tilat vuokravastuilleen, jos kirjasto huolehtii jatkossa kokoelmatyöstä ja kirjastotoiminnasta näissä tiloissa Kiinteä yhteistyö koulujen ja päiväkotien kanssa vähenee Lasten ja nuorten lukemisharrastus sekä lukutaidon kehittäminen hankaloituu Halssila jää vaille kirjastoa > kouluyhteistyö loppuu Keltinmäki jää vaille kirjastoa > yhteistoiminta nuorisotoimen kanssa loppuu Lähipalveluperiaate ei toteudu nykyisen mallin tavoin

27 Jyväskylän kaupunki Kirjastopalvelut KIRJASTOVERKKOSELVITYS: NYKYTILANTEEN JA ESITETTYJEN MALLIEN ARVIOINTI Kirjastotilan merkitys olohuoneena tai kolmantena tilana kodin ja työpaikan välillä heikentyy; osallisuuden ja yhteisöllisyyden tilat vähenevät huomattavasti Kirjastoautot eivät täysin korvaa kiinteitä kirjastopisteitä Passiiviset kirjastopalvelutoiminnot eivät korvaa aktiivisia kirjastopisteitä (kylmäasemakirjastot, kirja-automaatit, muut uudet toiminnan mallit)

KIRJASTOVERKKOSELVITYS 2014-2025 22.4.2014

KIRJASTOVERKKOSELVITYS 2014-2025 22.4.2014 KIRJASTOVERKKOSELVITYS 2014-2025 22.4.2014 2 SISÄLTÖ DIA Johdanto 3-5 Työryhmä 6 Aikataulu 7 Selvityksen tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi 8 Väestöennuste 9 Kirjastoverkko 2010 10 Kirjastoverkon

Lisätiedot

Kymppi R -palveluverkkoyhteistyö Jyväskylässä: päiväkotiverkkoselvitykset Kymppi-Moni työpaja Anna Isopoussu

Kymppi R -palveluverkkoyhteistyö Jyväskylässä: päiväkotiverkkoselvitykset Kymppi-Moni työpaja Anna Isopoussu Kymppi R -palveluverkkoyhteistyö Jyväskylässä: päiväkotiverkkoselvitykset Kymppi-Moni työpaja 31.5.2012 Anna Isopoussu Taustaa Kuntien yhdistyminen vuonna 2009 (Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän maalaiskunta

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin kirjastoverkkoselvitys. Jatkoselvitys

Jyväskylän kaupungin kirjastoverkkoselvitys. Jatkoselvitys 1 Jyväskylän kaupungin kirjastoverkkoselvitys. Jatkoselvitys 2 Selvityksen tausta ja toimenpide-esitykset Jyväskylän kulttuurilautakunta käsitteli kokouksessaan 18.5.2010 Jyväskylän kaupungin Kirjastoverkkoselvitystä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/10 Kulttuurilautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/10 Kulttuurilautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/10 Kulttuurilautakunta 19.10.2010 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät tiistai 19.10.2010, kello 17.30 21.50 Kilpisenkatu 1, Tietotalo 3 krs, Wilho x

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen ja kulttuurin ja liikunnan sopeutustoimet vuoden 2014 talousarviossa. Timo Koivisto

Kasvun ja oppimisen ja kulttuurin ja liikunnan sopeutustoimet vuoden 2014 talousarviossa. Timo Koivisto Kasvun ja oppimisen ja kulttuurin ja liikunnan sopeutustoimet vuoden 2014 talousarviossa Timo Koivisto 21.10.2013 Johdon tukipalvelut Sopeutusvelvoite 14 950 (ltk) Eläköityvien vakansseja ei täytetä 19

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

Lisäselvitys kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raporttiin

Lisäselvitys kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raporttiin 1 Lisäselvitys kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raporttiin Jyväskylän kaupungin kirjastoverkkoa selvittänyt työryhmä on jättänyt raporttinsa kaupunginjohtajalle ja sivistystoimenjohtajalle määräaikaan 30.6.2005

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015. Valtuustoseminaari 25.5.2015

Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015. Valtuustoseminaari 25.5.2015 Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015 Valtuustoseminaari 25.5.2015 Kati Kallimo, Perusturva Esko Eriksson, Jyväskylän Tilapalvelu Raili Kuosmanen, Haahtela

Lisätiedot

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Saavutettavuus, tasa-arvo, kirjastoverkko

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Saavutettavuus, tasa-arvo, kirjastoverkko Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Saavutettavuus, tasa-arvo, kirjastoverkko Aluekirjastopäällikkö Päivi Rasinkangas Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kohti uutta

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen kehitysnäkymät Keljonkangas-Säynätsalo alueella. Eino Leisimo Toimialajohtaja

Sivistyspalvelujen kehitysnäkymät Keljonkangas-Säynätsalo alueella. Eino Leisimo Toimialajohtaja Sivistyspalvelujen kehitysnäkymät Keljonkangas-Säynätsalo alueella Eino Leisimo Toimialajohtaja 8.12.2016 8.12.2016 Lähtökohdat (1) Palveluverkkoja kehitettävä aina niin alueiden kuin koko kaupungin näkökulmasta

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvioehdotus Kaupunginjohtaja Markku Andersson

Vuoden 2014 talousarvioehdotus Kaupunginjohtaja Markku Andersson Vuoden 2014 talousarvioehdotus 21.10.2013 Kaupunginjohtaja Markku Andersson JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN TP2012 Esitämme huolemme viimeisten tilinpäätösten alijäämäisyydestä ja toimintakatteen vuosittaisesta merkittävästä

Lisätiedot

Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,,

Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,, XXVII, Kaupunginjohtajan,, Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,, Talouden)tasapainotus)etenee)oikeassa)suunnassa!) ) TA2015)toiminnallinen)mo6o:))

Lisätiedot

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1 (6) Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1. Suoritevertailu Tilastoissa Joensuun seutukirjaston toimintatilastoja on verrattu kaikkiin muihin maakuntakirjastoihin

Lisätiedot

Varhainen kasvu ja perusopetus Toimintakate Toimintatulot Perusopetuksen hallinto Toimintakate Toimintamenot

Varhainen kasvu ja perusopetus Toimintakate Toimintatulot Perusopetuksen hallinto Toimintakate Toimintamenot KÄYTTÖSUUNNITELMAT V 2011 KS 2011 Varhainen kasvu ja perusopetus Toimintakate -97 241 200 Toimintatulot 2 950 400 Myyntitulot 1 039 900 Maksutulot 250 000 Tuet ja avustukset 1 540 500 Muut toimintatulot

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 KIRJASTOPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 KIRJASTOPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 KIRJASTOPALVELUT Liite 1 Palvelutuoteluettelo 2011 Hyvinvointilautakunta Kirjastopalvelut Tuote yksikkö hinta määrä yht. Kirjaston peruspalvelut Kirjastopalvelut 1 249 550.00

Lisätiedot

Henkilöstöresurssisuunnitelma

Henkilöstöresurssisuunnitelma Henkilöstöresurssisuunnitelma TAE Kasvu TS TS 2011 2012 2013 2014 2013-2014 2015 2016 (31.12) (31.12) (Ennuste 31.12) (31.12) % (31.12) (31.12) YHTEENSÄ 508 472 12 484 509 482 11 493 509 455 11 466 509

Lisätiedot

Asukastilaisuus läntisen Palokan opetus-, varhaiskasvatus- ja nuorisopalvelujen suunnitelmista. Eino Leisimo Toimialajohtaja 7.9.

Asukastilaisuus läntisen Palokan opetus-, varhaiskasvatus- ja nuorisopalvelujen suunnitelmista. Eino Leisimo Toimialajohtaja 7.9. Asukastilaisuus läntisen Palokan opetus-, varhaiskasvatus- ja nuorisopalvelujen suunnitelmista Eino Leisimo Toimialajohtaja 7.9.2017 7.9.2017 Lähtökohdat (1) Palveluverkkoja kehitetään sekä alueiden että

Lisätiedot

Esitys Kirjastopoliittiseksi ohjelmaksi Keskeisimmät asiat

Esitys Kirjastopoliittiseksi ohjelmaksi Keskeisimmät asiat Esitys Kirjastopoliittiseksi ohjelmaksi 2001-2004 Keskeisimmät asiat MIKSI ESITYS KIRJASTO- POLIITTISEKSI OHJELMAKSI Eduskunta on antanut kunnallisille kirjastoille tehtäväksi ottaa osavastuu kansalaisen

Lisätiedot

PÄIVÄKOTIVERKKO VUOTEEN

PÄIVÄKOTIVERKKO VUOTEEN PÄIVÄKOTIVERKKO VUOTEEN 2020 Kymppi - Moni / Tilannekatsaus 31.5.2012 Ulla Rannanheimo aluekeskuksen palvelut aluekeskuksen palvelut Ydinkeskustan palvelut aluekeskuksen palvelut Maaseutukylä lähikeskus

Lisätiedot

Kirjastoverkko Kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raportti Jyväskylän kaupunki 30.6.2005

Kirjastoverkko Kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raportti Jyväskylän kaupunki 30.6.2005 Kirjastoverkko Kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raportti Jyväskylän kaupunki 30.6.2005 1 Kirjastoverkkoselvitys Sisältö Kirjastoverkkoselvitystyöryhmän toimenpide-ehdotukset 2 Kirjastoverkkoselvitys 3 Selvityksen

Lisätiedot

Kirjaston tilastot 2007

Kirjaston tilastot 2007 Kirjaston tilastot 2007 Kävijät...2 Lainaus...3 Lainojen jakautuminen toimipisteittäin...4 Lainaajat toimipisteittäin...5 Aineistojen lainaus aineistolajeittain...7 Lainojen jakautuminen aineistoryhmittäin...8

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto

Lisätiedot

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1 (5) Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1. Suoritevertailu Tilastoissa Joensuun seutukirjaston toimintatilastoja on verrattu muihin maakuntakirjastoihin, mutta pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013)

Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013) 1.3 Strategiset kehittämishankkeet 2014 Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013) Valtuustokauden tavoitteena on tehtyjen linjausten mukaisesti talouden tasapainon saavuttaminen

Lisätiedot

Jyväskylän päiväkotiverkko. Tavoitteena alueellinen päiväkotiverkko

Jyväskylän päiväkotiverkko. Tavoitteena alueellinen päiväkotiverkko Jyväskylän päiväkotiverkko Tavoitteena alueellinen päiväkotiverkko Tilojen nykytilan analysointi ja tilankäytön tehostaminen vanhojen kohteiden korjaustarve uusien tilavaihtoehtojen hankinta/rakentaminen

Lisätiedot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot Kirjaston tilastot 2003 Kokoelma 2003...1 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2003...2 Kirjakokoelma, hankinta ja poistot 2003...3 Kirjakokoelma kielittäin 2003...4 Videot, DVD-videot ja CD-romit 2003...5

Lisätiedot

Halssilan asukasyhdistys ry esittää, että kirjastojen lakkautusperusteita harkitaan järkevien ja oikeiden taloudellisten näkökohtien mukaan.

Halssilan asukasyhdistys ry esittää, että kirjastojen lakkautusperusteita harkitaan järkevien ja oikeiden taloudellisten näkökohtien mukaan. SAATEKIRJE Jakelu: Kirjastonjohtaja Liisa Laatu Halssilan kirjasto / Mielikki Matilainen Kulttuurilautakunta / puheenjohtaja Jukka Louhivuori Jyväskylän kaupunginhallitus Alueemme valtuutetut: Juha Hjelt,

Lisätiedot

Kirjaston tilastot. Kävijät vuonna 2004...1. Lainaus 2004...2. Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3

Kirjaston tilastot. Kävijät vuonna 2004...1. Lainaus 2004...2. Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3 Kirjaston tilastot 2004 Kävijät vuonna 2004...1 Lainaus 2004...2 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3 Aineistojen lainaus aineistolajeittain 2004...4 Kirjojen lainaus 2004...5 Musiikkiäänitteiden

Lisätiedot

KESKI-KARJALAN KIRJASTOSTRATEGIAN PÄIVITYS

KESKI-KARJALAN KIRJASTOSTRATEGIAN PÄIVITYS Keski-Karjalan kirjastostrategian päivitys 1 KESKI-KARJALAN KIRJASTOSTRATEGIAN PÄIVITYS Keväällä 2004 valmistui Keski-Karjalan kirjastostrategia, jonka tilastotietoja on täydennetty vuosilla 2004-2006.

Lisätiedot

Suomen yleisten kirjastojen tilastot

Suomen yleisten kirjastojen tilastot http://tilastot.kirjastot.fi/?orgs=15&years=,&stats=1,33,100,10... 1 / 5 5.4.2017 10:45 Suomen yleisten kirjastojen tilastot Statistik för allmänna biblioteken i Finland Finnish Public Libraries Statistics

Lisätiedot

LUKIOVERKON TOIMIPISTEVAIHTOEHTOJEN ESITTELY

LUKIOVERKON TOIMIPISTEVAIHTOEHTOJEN ESITTELY 05.01.2012 Sivu 1/15 Tilaaja: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Hanke: Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lukioverkko vuonna 2020 LUKIOVERKON TOIMIPISTEVAIHTOEHTOJEN ESITTELY 05.01.2012 Haahtela kehitys Oy Bulevardi

Lisätiedot

KIRJASTOAUTOPALVELUIDEN TARVE JYVÄSKYLÄSSÄ LÄHIVUOSINA

KIRJASTOAUTOPALVELUIDEN TARVE JYVÄSKYLÄSSÄ LÄHIVUOSINA KIRJASTOAUTOPALVELUIDEN TARVE JYVÄSKYLÄSSÄ LÄHIVUOSINA Johanna Vesterinen kirjastotoimenjohtaja Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto 13.8. 2007 2 1. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen

Lisätiedot

Kirjaston tilastot 2005

Kirjaston tilastot 2005 Kirjaston tilastot 2005 Kävijät vuonna 2005...1 Lainaus 2005...2 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2005...3 Aineistojen lainaus aineistolajeittain 2005...4 Kirjojen lainaus 2005...5 Musiikkiäänitteiden

Lisätiedot

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen KULTTUURILAUTAKUNTA JA 77 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/osasto Palvelu: palvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen talot ja -keskukset talot/-keskukset, käynnit kpl 278291 308889 220000 220000 100 71

Lisätiedot

Alakouluja on 4, yläkoulu ja lukio. Lisäksi kaupungissa toimii työväenopisto, kuvataidekoulu, musiikkikoulu ja tanssiopisto.

Alakouluja on 4, yläkoulu ja lukio. Lisäksi kaupungissa toimii työväenopisto, kuvataidekoulu, musiikkikoulu ja tanssiopisto. Kirjastoryhmä KARKKILAN KIRJASTOTOIMEN ARVIOINTI 3.10.2010 Laatija: Sivistystoimentarkastaja Kristiina Kontiainen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja

Lisätiedot

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Jyväskylän kaupunki Kaupallinen palveluverkkoselvitys Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Tiivistelmä, kesäkuu 2010 Selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Kirjastoverkkoselvitys 2009

Kirjastoverkkoselvitys 2009 Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjaston 13.10.2009 Sisältö Tiivistelmä Selvityksen taustasta 1 Yleisten kirjastojen merkitys ja asema 2 Kirjastot lakisääteisenä peruspalveluna 2 Kirjastopalvelujen

Lisätiedot

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15 24.8.2011 Sivu 1/15 Hanke: Hirvensalon koulu ja päiväkoti ALKUPERÄISEN HANKESUUNNITELMAN TILAOHJELMAN SUPISTAMINEN; VAIKUTUKSET HINTAAN JA HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAAN Sivu 2/15 HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Vapaa-aikatoimiala Palvelualue: Kirjastopalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Kirjasto on. arjen luksusta. Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle.

Kirjasto on. arjen luksusta. Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle. Kirjasto on arjen luksusta Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle. Arvostettu edelläkävijä Lisää hyvinvointia Kirjasto on niin tuttu osa

Lisätiedot

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10. Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.2013 28.10.2013 Tietoja pähkinänkuoressa 0-6 - vuo(aita n. 11 300

Lisätiedot

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1.

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk 21.4.2015 Laatija: AT tilivuosi 2015/1. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. ENN

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2012 POHJANMAAN ELY-KESKUS Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011 Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa Seinäjoen kirjaston uudisosa

Lisätiedot

Inarin kunta Rakennuskannan korjausvelkalaskenta

Inarin kunta Rakennuskannan korjausvelkalaskenta Inarin kunta Rakennuskannan korjausvelkalaskenta 4.7.2017 FCG KONSULTOINTI OY 4.7.2017 RAPORTTI 2 (6) Sisällys Sivu 1. Tausta ja tavoite... 3 2. Toimeksiannon sisältö ja toteutus... 3 3. Toimitilakannan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41 Jyväskylän kaupungin kirjastoverkosta 28.9. ja 5.10.2010 järjestämien kuntalaisfoorumien keskustelun ylöskirjaus. Kommentteja, kysymyksiä ja vastauksia ei ole kirjattu sanatarkasti. Jyväskylän kaupunki,

Lisätiedot

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Osaaminen, kirjastoammatillisuuden merkitys, kehittäminen, johtaminen

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Osaaminen, kirjastoammatillisuuden merkitys, kehittäminen, johtaminen Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Osaaminen, kirjastoammatillisuuden merkitys, kehittäminen, johtaminen Kirjastopalveluiden johtaja Jouni Pääkkölä Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto,

Lisätiedot

10.11.2013. Tilastoja ja aikasarjoja 2003-2012 suuralueittain. Koonnut: Jouni Juntumaa Lähde http://tilastot.kirjastot.fi. Väestö

10.11.2013. Tilastoja ja aikasarjoja 2003-2012 suuralueittain. Koonnut: Jouni Juntumaa Lähde http://tilastot.kirjastot.fi. Väestö 1.11.13 Tilastoja ja aikasarjoja 3-1 suuralueittain Koonnut: Jouni Juntumaa Lähde http://tilastot.kirjastot.fi Väestö 1 1.11.13 Väestö suuralueittain 5 3 1 1, Väestö suuralueittain, suhteellinen muutos

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 73

KULTTUURILAUTAKUNTA 73 KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013

Lisätiedot

Terveydenhuollon tilaverkosta ja vuoden 2012 taloudesta JYVÄSKYLÄ. JJ Koski

Terveydenhuollon tilaverkosta ja vuoden 2012 taloudesta JYVÄSKYLÄ. JJ Koski Terveydenhuollon tilaverkosta ja vuoden 2012 taloudesta JYVÄSKYLÄ JJ Koski SEUTUTERVEYSKESKUS JA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUE KONNEVESI MULTIA UURAINEN KEURUU LAUKAA HANKASALMI PETÄJÄVESI JYVÄSKYLÄ MUURAME

Lisätiedot

Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista

Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista Merja Kummala-Mustonen 15.9.2016 PSAVI, Merja Kummala-Mustonen, Opetus ja kulttuuri

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Kirjastopalveluiden käyttö...3 2.1 Kirjastoautossa ja pää-

Lisätiedot

Päiväkoti-kouluverkkoselvitys 2014. Varhaiskasvatuspalvelujen asiakasraati 24.3.2014

Päiväkoti-kouluverkkoselvitys 2014. Varhaiskasvatuspalvelujen asiakasraati 24.3.2014 Päiväkoti-kouluverkkoselvitys 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen asiakasraati 24.3.2014 25.3.2014 TAVOITE Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen 2014 tavoitteena on päivittää edellisen selvityksen pohjalta päiväkotien

Lisätiedot

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kymenlaakson kunnat Luonnos 5.4.2016 Heikki Miettinen 2014tp_2014ktal_2015 väestöenn_v52 Lähtökohdat Lähtökohdat Tavoitteena arvioida kuntien jäljelle

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunginkirjaston kehittämislinjat 2010 2014

Jyväskylän kaupunginkirjaston kehittämislinjat 2010 2014 Jyväskylän kaupunginkirjaston kehittämislinjat 2010 2014 Vuonna 2020 Jyväskylän kaupunginkirjasto on verkostoitunut osaavan palvelun paikka, jossa ihmiset, elämykset ja oivallukset kohtaavat Jyväskylän

Lisätiedot

Selvitys monipalvelupisteistä

Selvitys monipalvelupisteistä Jyväskylän kaupunki Selvitys monipalvelupisteistä Huhtasuo, Korpilahti, Säynätsalo, Tikkakoski 8.5.2014 Sisällys Yhteenveto... 2 1 Monipalvelupisteiden vaihtoehdot... 2 1.1 Tikkakosken monipalvelupiste...

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 10.2.2016 12.2.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää

Lisätiedot

Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET s. 2-5

Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET s. 2-5 1 (5) Asia (valmistelun kohteena oleva asian aihe) Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET s. 2-5 Asiasta päättävä taho ja lopullinen päätöksentekijä Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen Heinolan kaupunki Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015 Johannes Rinkinen Lähtökohdat Seminaarin koulu ja Myllyojan koulu väistötiloissa Peruskorjaustarve lukiolla, Niemelä-talon kouluosassa ja

Lisätiedot

Alueellinen pääakseli (5 kpl) TIKKAKOSKI PUUPPOLA JYLHÄNPERÄ

Alueellinen pääakseli (5 kpl) TIKKAKOSKI PUUPPOLA JYLHÄNPERÄ POHJOINEN TIKKAKOSKI PUUPPOLA JYLHÄNPERÄ PÄIVÄKOTIPALVELUJEN KÄYTTÖ 2013 PAIKKOJEN 1 032 1 118 1 200 1 122 723 874 962 975 318 332 434 469 Kunnallisessa päiväkodissa 31 % MITOITUS: 41 % 423 458 492 460

Lisätiedot

Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä. Tieteiden talo

Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä. Tieteiden talo Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä Tieteiden talo 11.5.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomen kirjastoseuran järjestämässä työpajassa

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kirjastotoimenjohtajan viran väliaikainen täyttäminen 200/05/052/2015 SL 165

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kirjastotoimenjohtajan viran väliaikainen täyttäminen 200/05/052/2015 SL 165 Sivistyslautakunta 165 09.09.2015 Sivistyslautakunta 243 17.12.2015 Kirjastotoimenjohtajan viran väliaikainen täyttäminen 200/05/052/2015 SL 165 Selostus: Savonlinnan kaupunkikirjastosta ovat jääneet eläkkeelle

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS NETTO

KÄYTTÖTALOUS NETTO Jyväskylän kaupungin tilinpäätös 2004 TP 2003 TP 2004 Muutos Veroprosentti 18,50 % 18,50 % 0,00 % Asukasluku 82 409 83 582 1173 Verotulot, milj. euroa 218,4 220,3 1,9 Vuosikate, milj. euroa 5,7 5,1-0,6

Lisätiedot

Kirjastoautotoiminta murroksessa yhteenveto kirjastoautojen tilanteesta Suomessa

Kirjastoautotoiminta murroksessa yhteenveto kirjastoautojen tilanteesta Suomessa 9.8.2016 Kirjastoautotoiminta murroksessa yhteenveto kirjastoautojen tilanteesta Suomessa Taustaa Suomen kirjastoseura selvitti kirjastoautojen tilannetta verkkokyselyllä kesäkuussa 2016. Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin PALVELULINJAUKSET

Jyväskylän kaupungin PALVELULINJAUKSET Jyväskylän kaupungin PALVELULINJAUKSET 2013 2016 Palvelulinjaukset 2013 2016 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.9.2013 Sisällys 1 Palvelulinjausten lähtökohdat 2 1.1 Palveluihin vaikuttavat muutokset

Lisätiedot

Kuusi suurinta kaupunkia Tilastoja ja aikasarjoja 2003-2012

Kuusi suurinta kaupunkia Tilastoja ja aikasarjoja 2003-2012 21.8.213 Kuusi suurinta kaupunkia Tilastoja ja aikasarjoja 23-212 Koonnut: Jouni Juntumaa Lähde http://tilastot.kirjastot.fi Toimintaympäristö 1 21.8.213 7 väestö 6 5 4 3 2 1 "Liitos-" *) *) n lukuihin

Lisätiedot

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2016 Kklk ] Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3.

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2016 Kklk ] Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3. Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE Kklk 11.10.] Laatija: AT tilivuosi /3. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3. ENN tulot/tili Myyntituotot

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Perustietopaketti

Yleiset kirjastot Perustietopaketti Yleiset kirjastot Perustietopaketti Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto 1 Kirjastoverkosto KUNNALLISET KIRJASTOT = YLEISET KIRJASTOT Yleisten kirjastojen keskuskirjasto. Monikielinen kirjasto

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot

MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015. Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia

MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015. Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015 Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia 3.2.2015 Jyväskylä pähkinänkuoressa Jyväskylä on saanut kaupunkioikeudet 22.3.1837, Jyväskylän kaupunki, maalaiskunta

Lisätiedot

Julkisen ja rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta Jyväskylässä Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteinen tilaisuus 11.10.2012

Julkisen ja rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta Jyväskylässä Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteinen tilaisuus 11.10.2012 Julkisen ja rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta Jyväskylässä Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteinen tilaisuus 11.10.2012 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja, Kjs Jyväskylän Tilapalvelu Jyväskylällä on vahvan

Lisätiedot

Kouluverkkoselvityksen ja ratkaisun päätavoitteet

Kouluverkkoselvityksen ja ratkaisun päätavoitteet Kouluverkkoselvityksen ja ratkaisun päätavoitteet 1. Terveelliset ja turvalliset tilat kaikille Yhtenäiset ja tiiviit nkäyntialueet sekä peruspolut lähit turvataan ja vaihdot minimoidaan Lukioverkon optimointi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI

JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI 2 1. KAAVOITETTAVIEN ALUEIDEN ARVOTTAMINEN JOUK- KOLIIKENTEEN NÄKÖKULMASTA

Lisätiedot

Terveyspalveluverkko 2015-2020

Terveyspalveluverkko 2015-2020 Terveyspalveluverkko 2015-2020 28.9.2015 Kati Kallimo toimialajohtaja Perusturvalautakunta 27.8.2015 Kaupunginhallitus 31.8.2015 Terveydenhuollonjaosto 9.9.2015 Perusturvalautakunta 24.8.2015 Päätösasia

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Perustietopaketti

Yleiset kirjastot Perustietopaketti Yleiset kirjastot Perustietopaketti Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto Päivitetty 17.8.2015/Tarja Ahlgren Kirjastoverkosto KUNNALLISET KIRJASTOT = YLEISET KIRJASTOT Yleisten kirjastojen keskuskirjasto.

Lisätiedot

KAUPUNGINOSA TOIMENPIDE PALVELULUOKKA. A031 Puistotorin toimintapuisto Toimintapuisto Puistola Säilytettävä Talvikunnossapito

KAUPUNGINOSA TOIMENPIDE PALVELULUOKKA. A031 Puistotorin toimintapuisto Toimintapuisto Puistola Säilytettävä Talvikunnossapito UUDEN JYVÄSKYLÄN VIHERPALVELUOHJELMA LEIKKIPUISTOPALVELUT Liite 1 1/6 SÄILYTETTÄVÄT LEIKKIPUISTOT 2010-2020 TUNNUS NIMI PALVELULUOKKA KAUPUNGINOSA TOIMENPIDE TALVIKÄYTTÖ Toimintapuistot A031 Puistotorin

Lisätiedot

Tilastot kehittämis- ja strategiatyökaluna. Porin ja Satakunnan kirjastot Asko Hursti

Tilastot kehittämis- ja strategiatyökaluna. Porin ja Satakunnan kirjastot Asko Hursti Tilastot kehittämis- ja strategiatyökaluna Porin ja Satakunnan kirjastot Asko Hursti 3.12.2013 Mihin tilastotietoja tarvitaan? Budjetin laadinta Kokoelmatyö Henkilöstön mitoitus Aukioloajat Maakunnallinen

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMIA ÄITIYSNEUVOLATYÖHÖN

KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMIA ÄITIYSNEUVOLATYÖHÖN KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMIA ÄITIYSNEUVOLATYÖHÖN JYTE= Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alue 14 NEUVOLAA Jyväskylä 11 neuvolaa, joissa yhteensä 53.5 terveydenhoitajaa äitiysneuvolatyössä 35.5 th:aa,

Lisätiedot

Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus

Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus 2.10.2017 Tilapalvelu-liikelaitoksen yleisesittely Esko Eriksson, kiinteistöjohtaja Jyväskylän kaupunki Tilapalvelu-liikelaitoksen toimintaorganisaatio

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 4 KULTTUURILAUTAKUNNAN ALAISTEN PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kulttuurilautakunnassa 2.12.2014, tulee voimaan 1.1.2015) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2

Lisätiedot

Itsepalvelu asiat pohditaan jo rakennusvaiheessa

Itsepalvelu asiat pohditaan jo rakennusvaiheessa Itsepalvelu asiat pohditaan jo rakennusvaiheessa Rekentamissemiaari Museokeskus Vapriikki Tampere 30.5.2013 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Irmeli Isokivijärvi palvelupäällikkö Hämeenlinnan kaupunki Hämeenlinnaan

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ LOPPURAPORTEISTA

TIIVISTELMÄ LOPPURAPORTEISTA Hanke: Kuopion päivähoito-, peruskoulu- ja lukioverkosto TIIVISTELMÄ LOPPURAPORTEISTA 24.2.2011 Haahtela kehitys Oy Tinasepäntie 45, 00620 Helsinki, puhelin 09-777 1820, telefax 09-777 18250, sähköposti

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen neuvosto Hannu Sulin

Yleisten kirjastojen neuvosto Hannu Sulin Yleisten kirjastojen neuvosto 7.11.2014 Hannu Sulin OKM:n kirjastopolitiikka 2015 ohjelman tavoitteiden toteutuminen kansallisella tasolla Kohdennetaan yleisten kirjastojen kokeilu- ja kehittämistoiminnan

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 SOPPEENHARJUN ALUE Siivikkala 1-6 303 kasvaa ta-suunnitelma: peruskorjaus 2012-13 yhteistyö Tampereen laajennetaan

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta Kirjastopalvelut Toimintasuunnitelma 2017 Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 15.3.2017 www.ylojarvi.fi Kirjaston toiminta-ajatus Kirjasto on kaupungin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN LIIKUNTAPALVELUT Liikuntapalveluiden kuntalaiskysely 2009

JYVÄSKYLÄN SEUDUN LIIKUNTAPALVELUT Liikuntapalveluiden kuntalaiskysely 2009 JYVÄSKYLÄN SEUDUN LIIKUNTAPALVELUT Liikuntapalveluiden kuntalaiskysely 2009 JYVÄSKYLÄN SEUDUN LIIKUNTAPALVELUT / LIIKUNTAPALVELUIDEN KUNTALAISKYSELY 2009 2 (48) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...

Lisätiedot

Kouluverkkoselvityksen ja ratkaisun päätavoitteet

Kouluverkkoselvityksen ja ratkaisun päätavoitteet Kouluverkkoselvityksen ja ratkaisun päätavoitteet 1. Terveelliset ja turvalliset koulutilat kaikille kiireellisimmät peruskorjaus/uudishankkeet, suunnittelu ja toteutus heti käyntiin 2. Yhtenäiset ja tiiviit

Lisätiedot

Savonrannan kunnantalon tilojen sijoittaminen

Savonrannan kunnantalon tilojen sijoittaminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 5 Savonrannan kunnantalon tilojen sijoittaminen Tasapainottamisohjelmassa on päätetty mm Savonrannan yhteispalvelupiste sekä muut kunnanvirastolla olevat palvelut siirrettään

Lisätiedot

Lapin yleiset kirjastot 2014

Lapin yleiset kirjastot 2014 Lapin yleiset kirjastot 2014 Toimintakatsaus Kirjastotoimen ylitarkastaja Satu Ihanamäki OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 3/2015 Lapin aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2014-2025 KYMPPI R -PALVELUVERKKOTYÖRYHMÄ LUONNOS 20.2.2014

PÄIVÄKOTI- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2014-2025 KYMPPI R -PALVELUVERKKOTYÖRYHMÄ LUONNOS 20.2.2014 PÄIVÄKOTI- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2014-2025 KYMPPI R -PALVELUVERKKOTYÖRYHMÄ LUONNOS 20.2.2014 SISÄLTÖ DIA Työryhmä 3 Johdanto 4 Selvityksen tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi 5 Palvelulinjaukset

Lisätiedot

FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset

FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset 2.11.2015 ESKO KORHONEN & RAILA OKSANEN FCG KONSULTOINTI OY Toimeksianto Toimeksianto Etenemissuunnitelma Aloituspalaveri ja tehtävän tarkentaminen

Lisätiedot

Kirjasto on osa arkea ja elämää

Kirjasto on osa arkea ja elämää Kirjasto on osa arkea ja elämää Satakunnan Kulttuurifoorumi 12.3.2014 Asko Hursti Kirjastotoimenjohtaja, Porin kaupunki Kirjaston tehtävä Satakunnan kulttuurin edistämisessä on... Toteuttaa Suomen perustuslain

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI 29.8.2008

LOPPURAPORTTI 29.8.2008 29.8.2008 Sivu 1 Hanke: Uuden Jyväskylän peruskoulu- ja lukioverkko LOPPURAPORTTI 29.8.2008 Haahtela kehitys Oy Tinasepäntie 45, 00620 Helsinki, puhelin 09-777 1820, telefax 09-777 18250, sähköposti haahtela@haahtela.fi

Lisätiedot

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013 Joensuun kaupungin strategiaa Rajaton tulevaisuus toteutetaan elämänkaaren mukaisilla palveluohjelmilla. Työikäisten palveluohjelmassa on yhtenä

Lisätiedot

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos Päiväkoti- ja Kouluverkko Toinen luonnos 6.11.2009 Sipoon kunnan kasvustrategiassa varaudutaan 35 000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2025 mennessä. Kaavoitusohjelman mukaiset asukasmäärälisäykset ja palveluiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Terveyslautakunta Tja/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Terveyslautakunta Tja/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2012 1 (5) Päätöshistoria Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 13.03.2012 37 HEL 2012-002910 T 10 06 00 Päätös Uudisrakennukset ja perusparannukset Kulttuuri- ja kirjastolautakunta

Lisätiedot