KIRJASTOVERKKOSELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRJASTOVERKKOSELVITYS 2014-2025 22.4.2014"

Transkriptio

1 KIRJASTOVERKKOSELVITYS

2 2 SISÄLTÖ DIA Johdanto 3-5 Työryhmä 6 Aikataulu 7 Selvityksen tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi 8 Väestöennuste 9 Kirjastoverkko Kirjastoverkon muutokset Kirjastoverkko toimipisteittäin Ehdotus kirjastoverkon muutoksista vuoteen Tilapalvelun näkökulma 16 Kirjastoverkon muutokset Kirjastoverkko , alueellinen tarkastelu 18 Kirjastopalvelujen saavutettavuus 19 Verkkoratkaisun vaikutukset kirjastojen toimintaympäristöön 20 Verkkoratkaisun vaikutukset tilakustannuksiin Johtopäätökset 23 Liitteet Liite 1: Kävijä- ja lainausmäärät Liite 2: Tietoa vertailukaupunkien kirjastoista

3 3 JOHDANTO 1/3 Kirjastoverkko koostuu Jyväskylässä pääkirjastosta, kahdesta aluekirjastosta, 9 lähikirjastosta, 1 pienkirjastosta ja 3 kirjastoautosta. Pääkirjasto on näistä sekä tiloiltaan suurin että eniten käytetty. Jyväskylän kaupunginkirjaston kokonaislainaus v oli lähes 3 miljoonaa lainaa, joista 43 % rekisteröitiin pääkirjastossa. Käytetyimmät toimipisteet suuruusjärjestyksessä ovat pääkirjasto, Palokan aluekirjasto, Vaajakosken aluekirjasto, kirjastoautot ja Kortepohjan lähikirjasto. Lainauksiltaan pienimmät puolestaan pienuusjärjestyksessä ovat Vesangan lähikirjasto, Lohikosken pienkirjasto, Korpilahden lähikirjasto sekä Kuokkalan ja Kypärämäen pienkirjastot (toiminta lakkaa huhtikuussa 2014). Fyysisen kirjastoasioinnin rinnalle on tullut verkkopalvelut. Verkkokäyntejä oli v yli 3 miljoonaa kertaa ja jokainen kaupunkilainen asioi kirjaston verkkopalveluissa vuosittain yli 20 kertaa.

4 4 JOHDANTO 2/3 Kirjastoverkkoselvityksen päivitys on käynnistetty valtuuston hyväksyminen palvelulinjausten ja vuoden 2014 talousarvion pohjalta. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt palvelulinjaukset (kv /124), joissa linjataan muun muassa kaupunginlaajuisten palveluverkkojen periaatteista. Palveluverkkolinjausten mukaan alueellisten palvelujen keskittymät sijoittuvat Palokkaan, Vaajakoskelle ja keskustaan. Alueellisesti järjestettäviä palveluja ovat kirjastot, liikuntapuistot, nuorisotilat, neuvolat ja pääosa nykyisistä terveysasemien vastaanotoista. Alueellisina lähipalveluina järjestetään pääosa varhaiskasvatuspalveluista ja perusopetuksen alaluokkien opetuksesta sekä osa vanhuspalveluista. Kaupungin talousarvioon 2014 sisältyy talouden tasapainottamisohjelma vuosille (kv /147). Siinä on kirjattu kirjastoverkkoa koskevana asiana : Kuokkalan ja Kypärämäen kirjastotiloista ja toiminnasta nykyisessä laajuudessaan luovutaan. Kirjastopalveluiden sijoittuminen mahdollisen monipalvelupisteen yhteyteen Kuokkalassa selvitetään. Kypärämäessä selvitetään kirjastopalveluiden sijoittuminen kaupungin omiin tiloihin, esimerkiksi Kypärämäen koulun tiloihin. Lisäksi siinä on kirjattu kirjastoverkkoa koskien ratkaisuja, joita valmistellaan toteutettavaksi : Monipalvelupisteet sijoittuvat Tikkakoskelle, Korpilahdelle, Säynätsaloon ja Huhtasuolle, niihin sijoittuvia palveluja ovat mm. terveyspalveluista neuvola, kouluhammashoito sekä terveyshoitaja- ja lääkäripalvelut, sivistyspalveluista pienkirjasto ja nuorisotila, keskushallinnosta yhteispalvelupiste. Selvitetään monipalvelupisteen tarve ja mahdollinen sijoittuminen Kuokkalaan. Monipalvelupisteiden lopullinen laajuus määritellään aluekohtaisesti ja vastuualueiden kanssa. Pääkirjaston lisäksi aluekirjastoiksi jäävät Palokan ja Vaajakosken kirjastot. Monipalvelupisteiden yhteyteen jäävät Korpilahden, Tikkakosken, Säynätsalon ja Huhtasuon kirjastot. Kaikki muut toimipisteet arvioidaan ja päätetään keväällä 2014.

5 5 JOHDANTO 3/3 Palvelulinjaukset ja talouden tasapainottamisohjelma edellyttävät selvittämään kirjastoverkon tiheyttä sekä myös kirjastojen käytössä olevien tilojen määrän ja tilankäytön tehokkuuden uudelleen arviointia. Palveluverkkojen päivityksen perustana on väestöennuste ja palvelurakenteen muutokset. Kirjastoverkkoa on tarkasteltu alueittain (keskusta ja lähikeskukset, pohjoinen, Itäinen, läntinen ja eteläinen). Alueellinen jaotus perustuu kaupungin kasvusuuntiin sekä toimiviin liikenneyhteyksiin suuraluilla ja kyseisiltä alueilta keskustaan, mm. pääliikenneväyliin, joukkoliikenne yhteyksiin ja kevyen liikenteen väyliin. Monipalvelupisteistä on laadittu Selvitys monipalvelupisteistä 2014, joka tulee hallinnolliseen käsittelyyn kevään 2014 aikana. Selvityksessä on esitetty monipalvelupisteiden sijainti ja laajuus Tikkakoskella, Huhtasuolla, Säynätsalossa ja Korpilahdella. Näissä kaikissa monipalvelupisteissä on mukana kirjastopalvelut.

6 6 TYÖRYHMÄ Kirjastoverkkoselvitys päivitettiin palvelulinjausten ja talousarvion kirjausten pohjalta yhteistyössä sivistyspalveluiden vastuualuejohtaja Ari Karimäen, kirjastotoimenjohtaja Seija Laitinen-Kuisman ja Jyväskylän Tilapalvelusta suunnittelupäällikkö Ulla Rannanheimon kanssa. Väestöennusteet ja saavutettavuustarkastelun laati kaavoitustutkija Hannu Onkila. Selvityksen kustannusvertailut ja taloudellisuuslaskelmat kokosi projektipäällikkö Raili Kuosmanen / Haahtela Oy.

7 7 AIKATAULU Selvitystyö aloitettiin helmikuussa Monipalvelupisteiden asukastilaisuudet on pidetty Säynätsalossa , Huhtasuolla , Tikkakoskella ja Korpilahdella Kirjastoverkkoselvitystä hallinnolliset käsittelyt etenevät seuraavasti: 9.4. kirjaston johtoryhmä kulttuuri- ja liikuntapalveluiden johtoryhmä sivistyksen johtoryhmä henkilöstöpalaveri pääkirjastolla iltakouluasiana kulttuuri- ja liikuntalautakuntaan yleisötilaisuus pääkirjastolla klo Tilaisuus videoidaan suorana, katsottavissa osoitteessa: live-kommentointi twitterissä #kirjastoverkkojkl otakantaa.fi -keskustelu, sekä virallinen palaute kirjaamoon, mahdolliset viranomaislausunnot, lautakunnista ja johtokunnista tiedoksi asiana Tilapalvelun johtokuntaan päätösasiana kulttuuri- ja liikuntalautakuntaan

8 8 SELVITYKSEN TAVOITTEET JA KEINOT NIIDEN SAAVUTTAMISEKSI Kirjastoverkkoselvityksen 2014 tavoitteet: kehittää laadukas ja saavutettava kirjastoverkko saada aikaan kuntatalouden säästöjä Tavoitteiden saavuttamiseksi: huomioitiin palvelulinjaukset ja talouden tasapainottamisohjelma sekä edellisen kirjastoverkkoselvityksen linjaukset huomioitiin arvioitu väestökehitys ja muutos kirjastoverkon saavutettavuudessa arvioitiin pienkirjastojen toiminnallisuutta arvioitiin kirjastojen tilankäytön tehokkuutta ja tilojen yhteiskäyttöä, mm. monipalvelupisteet arvioitiin nykyisten toimitilojen peruskorjaus- ja muutostarpeita ja pyrittiin minimoimaan investointitarve

9 9 Väestönkasvu VÄESTÖENNUSTE Palveluverkon suunnittelussa otetaan huomioon yhdyskuntarakenteen strategisissa kehittämissuunnitelmissa tehdyt linjaukset. Suunnitelmista keskeisin on Jyväskylän kaupungin yleiskaavaehdotus, jossa on osoitettu kaupunkirakenteen pitkän tähtäimen laajenemissuunnat. Sitovat suunnitelmat siitä, mihin Jyväskylässä tulevaisuudessa rakennetaan, mikä on eri alueiden maankäyttöpotentiaali ja millaisia väestömuutoksia alueilla on odotettavissa, luovat lähtökohtia palveluverkoissa tarvittaville muutoksille. Jyväskylän kaupungin yleiskaava: Selvityksessä käytetyt väestöarviot pohjautuvat Kymppi R maankäytön toteuttamisohjelmaan. Ennustettu väestönkasvu Läntinen alue Pohjoinen alue Itäinen alue Eteläinen alue Keskusta ja lähikeskukset Tarkastelualue Lähde: Tilastokeskuksen väestöarvio Jyväskylän kaupunki on tarkistanut ennustetta toteutuneeseen kehitykseen ja tuleviin rakentamissuunnitelmiin peilaten.

10 10 KIRJASTOVERKKO 2010 Edellinen Kirjastoverkkoselvitys laadittiin vuonna Se pohjautui vuonna 2009 laadittuun toiminnalliseen kirjastoverkkoselvitys. (http://jkl.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/38693_kirjastoverkk oselvitys_net pdf rjastoverkko_loppuraportti_ _ja_liitteet.pdf ja rjastoverkko_jatkoselvitys_ pdf). Tuolloin kirjastoverkon kehittämiselle asetettiin kaksi tavoitetta: kirjastotiloja tulee vähentää m² eli 10 % nykyisistä kirjastotiloista ja kirjastojen toimintamenojen tavoitetason tulee olla ns. 10-kuntien keskiarvo ilman pääkaupunkiseutua. Selvityksessä esitettiin 2 vaihtoehtoa siten, että 15 kirjaston sijaista jäisi joko 8 tai 10 toimipistettä. Jyväskylän kulttuurilautakunnan käsittelyn jälkeen tehdyssä jatkoselvityksessä puolestaan esitettiin, että kaupunkiin jäisi 12 toimipistettä: lakkautettaviksi esitettiin Kuokkalan ja Kypärämäen pienkirjastot ja Keltinmäen lähikirjasto. Kirjastotiloja on vähentynyt kaikkiaan 1600 m². Uusi Palokan aluekirjasto kasvatti tiloja 1400 m2, joten nettovähennys on noin 200 m². Tilamuutokset on lueteltu seuraavassa diassa. Kuokkalan ja Kypärämäen pienkirjastojen toiminta lakkaa valtuuston päätöksen mukaan. Kirjaston toimintamenot ovat pysyneet ennallaan vertailukaupunkeihin nähden. Edellisen kirjastoverkkoselvityksen aikana sekä vuonna 2013 Jyväskylän kirjastomenot olivat vertailukaupungeista toiseksi suurimmat. Valtakunnallisissa vertailutilastoissa ei vielä näy Kuokkalan ja Kypärämäen pienkirjastojen toiminnan loppuminen huhtikuussa 2014.

11 11 KIRJASTOVERKON MUUTOKSET Kirjastoverkkoselvityksen 2010 jälkeen kirjastopalveluiden käytössä olevat tilat ovat vähentyneet ja keskeisimmät muutokset ovat: - Pääkirjaston pohjakerrokseen on sijoitettu Keski-Suomen museon arkistotilaa (2013) - Pääkirjastoon on sijoitettu kahden kirjastoauton tallitilat ja Korpilahden kirjastoautotallista on luovuttu (2013) - Palokan uusi aluekirjasto on valmistunut (2012) - Yhteispalvelupisteiden tilat on rakennettu Vaajakosken ja Tikkakosken kirjaston tiloihin ( ) - Pääkirjaston yhteydessä olevasta autohallista on luovuttu (2011) - Kirjastoautojen reittejä on kehitetty asutusten muutokset huomioiden kirjastoautotoiminnan kehittämishankkeen (2011) yhteydessä

12 12 KIRJASTOVERKKO TOIMIPISTETYYPEITTÄIN 1/2 Pääkirjasto: keskustassa avoinna arkisin klo 20 saakka, avoinna myös lauantaisin, lehtilukusali myös sunnuntaisin kokoelma on laaja ja sisältää eri aineistoja tiloihin sisältyy kokoontumis- ja opiskelutiloja kaupunkilaisten käytettäviksi monipuoliset palvelut: tarjoaa keskitettyjä palveluita ja erikoistuneita toimintoja (hankinta, luettelointi, musiikkiosasto yms) ylläpitää koko kirjastolaitoksen aineistovarastoa kirjaston automaatio kehittynyttä (lainaus, palautus) mitoitus: 100 m² / asukasta. Asukkaista 50% lasketaan käyttäjiksi, huomioidaan myös keskitettyjen toimintojen tilantarve. Tilantarve n m² Aluekirjasto: toiminta-alueen väestöpohja asukasta avoinna arkisin klo 19 saakka, avoinna myös lauantaisin alueellisesti keskeisellä paikalla, hyvät liikenneyhteydet, yhteistyö alueen toimijoiden kanssa tilat erilaisille toiminnoille ja kokoelmille monipuoliset palvelut, kokoelma on laaja ja sisältää eri aineistoja kirjaston automaatio kehittynyttä (lainaus, palautus) mitoitus: 100 m² / asukasta eli n m²

13 KIRJASTOVERKKO TOIMIPISTETYYPEITTÄIN 2/2 13 Lähikirjasto: paikallinen, lähellä ihmisiä perustoiminnot: lainaus, palautus, tietopalvelu avoinna arkisin. Kolmena arki-iltana viikossa klo 19 saakka, suljettu lauantaisin alueen asukasryhmien mukaan profiloitunut kokoelma yhteistyö alueen toimijoiden kanssa välittää aineistoja muualta kaupungin kirjastoverkosta asiakkaille mitoitus: 100 m² / asukasta eli n m² Kirjastoautot: liikkuva kirjasto, jonka palveluverkkoa voidaan muunnella tarpeen mukaan täydentää kiinteiden kirjastojen palveluverkkoa ja turvaa kirjastopalveluja alueilla, joissa ei ole kiinteää kirjastoa tuo kirjastopalveluita erityisesti kouluille, päiväkodeille, laitoksissa asuville ja vanhusväestölle (palvelukodit, päiväkeskukset) välittää aineistoja muualta kaupungin kirjastoverkosta asiakkaille Pienkirjasto: rajoittunut aukioloaika, avoinna kolmena päivänä viikossa pieni kokoelma, joka käyttäjäkunnan mukaan profiloitunut (lapset, ikääntyneet yms.) palvelut ovat rajoitetut ja perustuvat itsepalveluun välittää aineistoja muualta kaupungin kirjastoverkosta asiakkaille mitoitus: alle 150 m²

14 14 EHDOTUS KIRJASTOVERKON MUUTOKSISTA VUOTEEN /2 Jyväskylässä on kokeiltu pienkirjastomallia vuodesta 2008 alkaen. Ensimmäinen aloitti toimintansa Kuokkalassa 2008 ja sitä seurasivat Kypärämäen pienkirjasto 2009 ja Lohikosken pienkirjasto Myös Vesangan lähikirjasto täyttää nämä pienkirjaston kriteerit. Aukioloaika on ollut 15 viikkotuntia kolmena päivänä viikossa. Tavoitteena pienkirjastojen perustamisessa oli turvata välttämättömimmät kirjaston peruspalvelut näille asuinalueille. Pienkirjastojen ongelmaksi on osoittautunut, että niiden aukioloajat ja tilojen koko ovat olleet riittämättömät palvelujen tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen. Suoritemäärät (lainojen ja käyntien määrät) ovat olleet alhaiset, kun tila ollut riittämättömistä henkilöstöresursseista johtuen suuren osan ajasta kiinni. Henkilöstönäkökulmasta yhden hengen toimipisteet ovat haavoittuvia ja sen työntekijä vailla muun työyhteisön tuomaa tukea. Esimerkiksi Lohikosken kirjaston osalta on havaittavissa, että lainaus on laskenut alle puoleen kirjaston muututtua pienkirjastoksi. Eniten on laskenut aikuisten lainaus, mutta myös lasten lainaus on vähentynyt 28% huolimatta siitä että pienkirjasto toimii koulun yhteydessä. Muissa kirjastoissa lasten lainaus on samana ajanjaksona pysynyt lähes ennallaan tai kasvanut. Myös Kypärämäen kohdalla kehitys on ollut samansuuntainen, kokonaislainaus on vähentynyt runsaalla neljänneksellä vuodesta Muiden kaupungin kirjastojen yhteenlaskettu kokonaislainaus on tällä aikavälillä laskenut vain 2%. Myös erityisen ongelmallinen on ollut Kuokkalan pienkirjasto, koska sen mitoitus on ollut alun alkaen liian pieni alueen laajaan väestöpohjaan nähden.

15 15 EHDOTUS KIRJASTOVERKON MUUTOKSISTA VUOTEEN /2 Suurimmat muutokset kirjastoverkossa vuoteen 2025 mennessä: Kypärämäen pienkirjaston toiminta lakkaa Kypärämäen koulun tilat jäävät opetuskäyttöön ja kirjastolla ei ole resursseja kirjastopalveluiden järjestämiseen. Kirjastopalvelut saadaan kirjastoautosta, Kortepohjan kirjastosta ja pääkirjastosta. Kuokkalan pienkirjaston toiminta lakkaa Kuokkalan väestöpohja edellyttäisi aluekirjastoa. Kirjaston tarve otetaan huomioon Kuokkalan monipalvelupisteestä tehtävän selvityksen ja Pohjanlammen koulun laajennuksen hankesuunnitelman yhteydessä. Toistaiseksi Kuokkalan kirjastopalvelut saadaan pääkirjastolta ja kirjastoautopalveluna. Luovutaan Lohikosken pienkirjastosta , tilat jäävät koulun käyttöön Kirjastopalvelut saadaan kirjastoautosta, Palokan kirjastosta ja pääkirjastosta. Vapautuva tila siirtyy koulun käyttöön. Luovutaan Vesangan pienkirjastosta 2017, tilat jäävät koulun käyttöön Kirjastopalvelu korvataan kirjastoautopalvelulla. Vapautuva tila siirtyy koulun käyttöön, jolloin vältytään koulun laajennukselta. Luovutaan Halssilan lähikirjastosta Tilat tutkitaan osaksi koulua tai muuhun käyttöön Tikkakosken kirjasto siirtyy Tikkakosken monipalvelupisteen yhteyteen vuoden 2015 alussa. Huhtasuon, Säynätsalon ja Korpilahden monipalvelupisteiden kirjastot jäävät nykyisiin tiloihin Vaajakosken kirjaston tiloja pienennetään noin 430 m2 ja muutetaan nuorisotilaksi 2017 Kolmelle kirjastoautolle etsitään yhteiset, liikenteellisesti hyvät talli- ja huoltotilat 2017 Pääkirjaston tiloja pienennetään noin 2000 m2 viimeistään rakennuksen peruskorjauksen yhteydessä vuonna Tiloihin tutkitaan kuvataidekoulun, kulttuuripalveluiden toimiston sijoittuminen tai muuta kaupungin toimintaa

16 16 TILAPALVELUN NÄKÖKULMA Selvitystyön tavoitteena on ollut tehostaa ja tiivistää tilojenkäyttöä sekä mahdollistaa keskitettyjen tilaratkaisujen avulla toiminnan tehostamista esimerkkinä monipalvelupisteet. Keskittämällä toimintoja ja tehostamalla tilankäyttöä voidaan säästää palvelualueiden tilakustannuksissa. Esitetyllä kirjastoverkkoratkaisulla pyritään minimoimaan peruskorjattavien sekä uusien kohteiden tarve ja siten minimoimaan investointitarpeita. Vesangan kirjaston tilat (131 m2) otetaan koulun käyttöön ja vältytään koulun laajennukselta vuosina (1,55 M ). Osa rakennushankkeista on jo aiemmin investointimäärärahan pienentyessä siirretty myöhäisemmäksi mm. Vaajakosken kirjaston muutostyöt (1,0 M ), Kortepohjan kirjasto-päiväkodin peruskorjaus (2,3 M ) ja kaupunginkirjaston peruskorjaus (27 M ). Kortepohjan kirjasto-päiväkodin toiminnan jatko, laajuus ja sijainti tai luopuminen arvioidaan hankesuunnitteluvaiheessa vuonna Samoin arvioidaan ja tutkitaan toiminnan jatko, laajuus ja sijainti tai luopuminen Keltinmäen ja Keljonkankaan kirjastojen peruskorjausvaiheessa. Merkittävin tilanmäärän tehostumiseen vaikuttava muutos on pääkirjaston tilojen pienentäminen. Lyhyellä aikavälillä tutkitaan kuvataidekoulukoulun ja kulttuuripalvelun toimiston sijoittumista kirjastorakennukseen. Kuvataidekoulu (825 m2) toimii nykyisin kaupungin omissa tiloissa Kauppakatu 12:ssa ja kulttuuritoimisto (329 m2) vuokratiloissa Matarakatu 6:ssa. Peruskorjauksen yhteydessä rakennukseen tutkitaan myös muuta kaupungin toimintaa hankesuunnitelman mukaisesti tai ulkopuolista käyttöä. Toinen tilankäyttöön liittyvä muutos on 4 pienkirjastosta ja Halssilan lähikirjastosta luopuminen. Lohikosken ja Vesangan kirjaston tilat otetaan koulun käyttöön. Halssilan kirjastorakennuksen tilat (534 m2) tutkitaan osaksi koulua tai ulkopuoliseen käyttöön. Tikkakosken kirjaston sijoittuminen Tikkakosken monipalvelupisteen yhteyteen tuo tilasäästöä n. 200 m2. Tikkakosken kirjaston jatkaessa nykyisissä tiloissa olisi niissä tehtävä mittavia teknisiä korjauksia. Muut monipalvelupisteisiin sijoittuvat kirjastot jatkavat nykyisissä tiloissa. Monipalvelupisteiden kehittämisen lähtökohtana on ollut kaupungin omiin kiinteistöihin sijoittuminen. Monipalvelupisteisiin kohdistuvat muutostyöt on huomioitu vuoden 2014 investointiohjelmassa. Jatkossa selvitetään Kuokkalan kirjaston tarve ja sijoittuminen Pohjanlammen koulun laajennukseen, koska Kuokkalan alueen iso väestömäärä edellyttää lähikirjastoa alueelle. Pohjanlammen koulun laajennuksen hankesuunnitelma tarkennetaan vuonna Suunnitelmissa on aiemmin huomioitu kirjaston mitoitus pienkirjastona sen hetkisen tiedon mukaan. Kirjastokäytöstä vapautuvat tilat voidaan osin hyödyntää koulujen tiloiksi, osa vuokrata muuhun käyttöön tai myydä sekä osasta vuokratuista tiloista luopua.

17 17 KIRJASTOVERKKO KIRJASTOPALVELUT: Pääkirjasto: tilankäyttöä tehostetaan peruskorjauksen yhteydessä. Kevään 2014 aikana selvitetään kuvataidekoulun sijoitus kirjastopalvelun ja kansalaisopiston kanssa ja tutkitaan kulttuuripalvelun siirtyminen tiloihin. Palokan aluekirjasto: ei muutoksia Vaajakosken aluekirjasto: tilankäyttöä tehostetaan, nuorisotilat siirtyy kirjaston yhteyteen Keltinmäen lähikirjasto: ei muutoksia nyt. Peruskorjausvaiheessa arvioidaan ja tutkitaan toiminnan jatko, laajuus ja sijainti tai luopuminen. Keljonkankaan lähikirjasto: ei muutoksia nyt. Peruskorjausvaiheessa arvioidaan ja tutkitaan toiminnan jatko, laajuus ja sijainti tai luopuminen. Kortepohjan lähikirjasto: peruskorjaus Hankesuunnittelun yhteydessä 2015 arvioidaan ja tutkitaan toiminnan jatko, laajuus ja sijainti tai luopuminen. Kirjaston aukioloaikaa kasvatetaan 2014 avaamalla kirjasto mm. sunnuntaisin omatoimisen asioinnin avulla (ns. itsepalvelukirjasto). Kolme kirjastoautoa säilyvät. MONIPALVELUPISTEIDEN YHTEYTEEN SIJOITTUVAT KIRJASTOT: Tikkakosken kirjasto sijoittuu terveyspalveluiden, nuorisopalveluiden ja yhteispalvelupisteen kanssa nykyisen terveysaseman rakennukseen 2015 alussa Huhtasuon kirjasto jää nykyisiin tiloihin nuorisopalveluiden kanssa lähes nykyisen kokoisena Korpilahden kirjasto jää nykyiselleen Korpilahtitaloon, jossa toimii jo nyt terveys- ja sosiaalipalvelut ja yhteispalvelupiste Säynätsalon kirjasto jää nykyiselleen, samassa rakennuksessa toimii myös yhteispalvelupiste

18 18 KIRJASTOVERKKO , ALUEELLINEN TARKASTELU Keskusta ja lähikeskukset (Keskusta, Lohikoski, Kortepohja, Kuokkala, Halssila, Huhtasuo) Pääkirjasto Kortepohjan lähikirjasto Huhtasuon lähikirjasto jää osana Huhtasuon monipalvelupistettä Halssilan lähikirjastosta luovutaan Lohikosken pienkirjastosta luovutaan Kuokkalan pienkirjastosta luovutaan. Jatkossa selvitetään lähikirjastona Pohjanlammen koulun laajennuksen tai monipalvelupisteeseen siirtymisen yhteydessä. Pohjoinen (Tikkakoski, Puuppola, Palokka) Palokan aluekirjasto Tikkakosken kirjasto siirtyy monipalvelupisteeseen Itäinen (Vaajakoski, Jyskä, Väinölä) Vaajakosken aluekirjasto Läntinen (Kypärämäki, Keltinmäki, Myllyjärvi, Kuohu-Vesanka) Keltinmäen lähikirjasto Kypärämäen pienkirjastosta luovutaan Vesangan kirjastosta luovutaan Eteläinen (Eteläportti, Keljonkangas, Säynätsalo, Korpilahti) Korpilahden kirjasto jää monipalvelupisteeseen Säynätsalon kirjasto jää osana monipalvelupistettä Keljonkankaan lähikirjasto

19 19 KIRJASTOJEN SAAVUTETTAVUUS Yhtenä kirjastoverkon palvelutason mittarina voidaan käyttää kirjastojen maantieteellistä saavutettavuutta. Saavutettavuusmuutosten laskennalla voidaan osaltaan arvioida toimipisteiden lakkauttamisen vaikutuksia kaupungin kirjastoverkon palvelupotentiaaliin. Saavutettavuuden ohella palvelupotentiaaliin vaikuttavat myös lukuisat muut tekijät. Tässä selvityksessä saavutettavuudella tarkoitetaan katu- ja maantieverkkoa pitkin määritetyn enimmäisetäisyyden päässä kirjastosta tai kirjastoauton pysäkistä asuvien asukkaiden määrää tai osuutta. Valtakunnallisissa laatusuosituksissa kirjastopalveluiden saavutettavuuden tavoitteeksi on asetettu: Kirjasto- ja tietopalvelujen tulisi sijaita niin, että noin 80 %:lla vakinaisesta kunnan väestöstä on palvelupaikkaan enintään kahden kilometrin matka, tai kirjastopysäkki enintään yhden kilometrin päässä. Suositus koskee taajama-alueita. Kirjastojen saavutettavuuden muutos katu- ja maantieverkkoa pitkin Asukkaat saavutettavuusvyöhykkeellä - nykytilanne (15 kirjastoa) Asukkaat saavutettavuusvyöhykkeellä - verkkoehdotuksen mukainen tuleva tilanne (10 kirjastoa) 2,0 km ,1 % 54,7 % 3,0 km ,0 % 75,4 % 5,0 km ,0 % 91,4 % Verkkoehdotuksen mukaisessa tulevassa tilanteessa 1,0 km etäisyydellä kirjastoauton pysäkistä ja/tai 2,0 km etäisyydellä kirjastosta asuu noin asukasta eli noin 86 % kaupungin väestöstä. Alueet, joilla kirjasto sijaitsee alle 2,0 kilometrin etäisyydellä. *Osuudet laskettu asukkaasta (1/2014). Alue, jolta alle 2,0 kilometrin etäisyydellä oleva kirjasto tulee poistumaan.

20 20 VERKKORATKAISUN VAIKUTUKSET KIRJASTOPALVELUIDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN Kirjastoverkko koostuu jatkossa pääkirjastosta, kahdesta suuralueilla toimivasta aluekirjastosta, kolmesta lähikirjastosta ja neljästä monipalvelupisteiden yhteydessä toimivasta kirjastosta. Muiden asuinalueiden ja haja-asutusalueiden palveluista huolehditaan kirjastoautoilla. Merkittävin muutos on neljästä pienkirjastoista ja yhdestä lähikirjastosta luopuminen sekä neljän kirjaston sijoittuminen monipalvelupisteiden yhteyteen. Ehdotettu kirjastojen lakkauttaminen heikentää kirjastopalveluiden saavutettavuutta Kuokkalassa, Lohikoskella, Halssilassa ja Vesangassa. Kortepohjan, Keltinmäen ja Kypärämäen kirjastot sijaitsevat lähekkäin ja osittain toistensa saavutettavuusalueilla, jolloin Kypärämäen pienkirjaston lakkauttaminen ei aiheuta merkittävää saavutettavuusmuutosta. Jatkossa noin 55 prosentilla jyväskyläläisistä on enintään 2,0 kilometrin matka lähimpään kirjastoon. Kun kirjastojen ohella huomioidaan enintään kilometrin etäisyydellä saatavilla olevat kirjastoautot, ehdotetun verkon kirjastopalveluiden saavutettavuus kattaa noin 86 prosenttia jyväskyläläisistä. Muutosten jälkeen kirjastojen koko, aukioloajat ja kokoelmat ovat oikeassa suhteessa alueen väestöpohjiin nähden. Epätaloudellisista ja palvelutarpeisiin vastaamattomista pienistä yksiköistä, ns. pienkirjastoista luovutaan. Kuokkalan ja Kortepohjan kirjaston tarve selvitetään Osa palveluista tuotetaan seudullisesti. 23 maakunnan kuntaa muodostaa Keski-kirjastot-verkon, joilla on yhteiset tietojärjestelmät, verkkopalvelut ja kokoelmien yhteiskäyttöä edistävät logistiset palvelut. Kirjastojen aukioloaikoja lisätään jatkossa itsepalvelun avulla. Henkilökunta palvelee asiakkaita normaaleina aukioloaikoina, lisäksi tulevat omatoimisen asioinnin tunnit. Itsepalvelutunnit otetaan käyttöön ensimmäisenä Palokan aluekirjaston lehtilukutilassa ja Kortepohjan kirjastossa. Tavoitteena on, että kaupungissa olisi ainakin yksi myös sunnuntaisin avoinna oleva kirjasto mm. perheiden yhteistä kirjastoasiointia varten. Fyysistä kirjastoverkkoa täydennetään verkkopalveluilla. Kirjastopalveluiden henkilöstö on vähentynyt vuosina viidellä hengellä. Vuosina laskennallinen eläkeikä täyttyy viidellä hengellä. Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti osa tehtävistä tulee jättää täyttämättä. Nykyistä palveluverkkoa ei ole mahdollista pitää yllä pienenevällä henkilöstöllä.

21 21 VERKKORATKAISUN VAIKUTUKSET TILAKUSTANNUKSIIN Kirjastotilojen määrä vähentyy nykyisestä vuoteen 2020 mennessä -22 %, mutta tilavuokrat kasvavat tilojen peruskorjauksen myötä nykyisestä noin 18 %. Tilojen määrän arvioidaan pysyvän vuoteen 2025 vuoden 2020 tasolla. Tilojen peruskorjauksia ei arvioida ajoittuvan vuosien 2020 ja 2025 välille. Tilat m Arvio Tilavuokrat Tilat m 2 Tilavuokrat Kirjastojen tilat ja tilavuokrat Muutos verrattuna vuoteen 2014 Tilat m 2 Tilavuokrat 2025 Arvio Tilojen määrä vuoden 2020 tasolla Tilat m 2 Tilavuokrat Muutos verrattuna vuoteen 2014 Tilat m 2 Tilavuokrat (-22%) (+18%) (-22%) (+18%) Tiloja tulee olemaan käytössä noin m2 nykyistä vähemmän. Näiden tilojen laskennallinen säästö on noin euroa vuodessa. Jos tilojen määrää ei vähennetä nykyisestä, tilavuokrat vuonna 2020 olisivat 1,1 milj. e /v enemmän kuin vuonna Esitetyt kirjaston henkilöstövähennykset aikaansaavat säästöä yhteensä noin e/ v.

22 22 VERKKORATKAISUN VAIKUTUKSET TILAKUSTANNUKSIIN Nyt esitetyssä verkkoratkaisussa tilojen määrä tulisi olemaan yhteensä m2. Kirjastojen tilankäyttö neliöinä tehostuu nykyisestä 22 %. m Esitys tilojen määrästä vuoteen 2025 Toteuma vuoteen Pääkirjastosta vähennetään tiloja m2 Pienkirjastoista luopuminen 4 kpl ja kirjastojen (4 kpl) siirtyminen monipalvelupisteisiin vähentää tiloja noin m2 Halssilan aluekirjastosta luopuminen vähentää tiloja 530 m2

23 23 JOHTOPÄÄTÖKSET Suunnitellulla kirjastoverkkoratkaisulla esitetään linjaukset, jolla turvataan paras mahdollinen kirjastoverkko haastavassa taloudellisessa tilanteessa. Kirjastoverkon tulee olla taloudellinen palveluita järjestävälle kaupungille ja niitä käyttäville asukkaille. Keskeinen tavoite on ollut, että kirjastoverkko on toimiva, kirjastopalvelut ovat kohtuullisen hyvin ja tasapuolisesti saavutettavissa kullakin suuralueella sekä toimipisteissä voidaan tulevaisuudessa tarjota laadukasta kirjastopalvelua. Kirjastoverkko on jo nykytilassaan kohtuullisen tehokas, joten mittava tilankäytön tehostaminen on vaikeaa. Selvityksen avulla on arvioitu seuraavan kymmen vuoden kirjaston tilaratkaisuja siten, että kiinteistöjen ylläpito- ja investointikustannukset ovat suunniteltuja ja hallittavissa. Ehdotetussa kirjastoverkossa tilojen määrä pienenee. Merkittävin muutos on pääkirjaston tilojen määrän pienentäminen. Toiminnallisesti suurin muutos on neljästä pienkirjastoista ja yhdestä lähikirjastosta luopuminen sekä neljän kirjaston sijoittuminen monipalvelupisteiden yhteyteen. Pääkirjaston tilankäytön tehostamisen osalta lähitulevaisuuden tavoite on tutkia kuvataidekoulukoulun ja kulttuuripalvelun toimiston sijoittuminen pääkirjaston yhteyteen. Pitkän tähtäyksen tavoite on sijoittaa rakennukseen myös muuta kaupungin toimintaa laaditun hankesuunnitelman mukaisesti tai ulkopuolista käyttöä. Jäävät kirjastot ovat keskustassa pääkirjasto, Palokan aluekirjasto, Vaajakosken aluekirjasto, Keltinmäen lähikirjasto, Keljonkankaan lähikirjasto ja Kortepohjan lähikirjasto. Monipalvelupisteiden yhteyteen sijoittuvat kirjastot ovat Tikkakosken kirjasto, Huhtasuon kirjasto, Korpilahden kirjasto ja Säynätsalon kirjasto. Poistuvat kirjastot ovat Kypärämäen pienkirjasto, Kuokkalan pienkirjasto, Lohikosken pienkirjasto ja Vesangan pienkirjasto ja Halssilan lähikirjasto. Näiden palvelut korvataan kirjastoautopalveluna. Kirjastoautoille etsitään yhteinen, kolmen kirjastoauton tallitila vuonna 2017, jolloin Vaajakosken kirjaston yhteydessä oleva autohalli remontoidaan nuorisotiloiksi.

24 24 KÄVIJÄ- JA LAINAUSMÄÄRÄT JYVÄSKYLÄSSÄ 2013 Liite 1 Lainaus vuonna 2013 Kävijät vuonna 2013 Kävijät/päivä vuonna 2013 KIRJASTOJEN KÄYTTÖ 2013 Pääkirjasto Laitoskirjasto Yhteensä Alue-, lähi- ja pienkirjastot Halssilan lähikirjasto Huhtasuon lähikirjasto Keljonkankaan lähikirjasto Keltinmäen lähikirjasto Korpilahden lähikirjasto Kortepohjan lähikirjasto Kuokkalan pienkirjasto Kypärämäen pienkirjasto Lohikosken pienkirjasto Palokan aluekirjasto Säynätsalon lähikirjasto Tikkakosken lähikirjasto Vaajakosken aluekirjasto Vesangan lähikirjasto Yhteensä Kirjastoauto Aino Kirjastoauto Martti Kirjastoauto Wivi Kirjastoautot yhteensä Kaikki yhteensä

25 25 10-KUNTIEN KIRJASTOJEN TOIMINTAMENOT 2013 Liite 2 10-KUNTIEN KIRJASTOJEN TOIMINTAMENOT / ASUKAS 2013 Kouvola 66,60 Jyväskylä 65,13 Turku 64,29 Lahti 62,57 Tampere 61,84 Oulu 55,54 Kuopio 54,50 keskiarvo 61,50 Lähde: Suomen yleisten kirjastojen tilastotietokanta

Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015. Valtuustoseminaari 25.5.2015

Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015. Valtuustoseminaari 25.5.2015 Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015 Valtuustoseminaari 25.5.2015 Kati Kallimo, Perusturva Esko Eriksson, Jyväskylän Tilapalvelu Raili Kuosmanen, Haahtela

Lisätiedot

Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013)

Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013) 1.3 Strategiset kehittämishankkeet 2014 Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013) Valtuustokauden tavoitteena on tehtyjen linjausten mukaisesti talouden tasapainon saavuttaminen

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen ja kulttuurin ja liikunnan sopeutustoimet vuoden 2014 talousarviossa. Timo Koivisto

Kasvun ja oppimisen ja kulttuurin ja liikunnan sopeutustoimet vuoden 2014 talousarviossa. Timo Koivisto Kasvun ja oppimisen ja kulttuurin ja liikunnan sopeutustoimet vuoden 2014 talousarviossa Timo Koivisto 21.10.2013 Johdon tukipalvelut Sopeutusvelvoite 14 950 (ltk) Eläköityvien vakansseja ei täytetä 19

Lisätiedot

Päiväkoti-kouluverkkoselvitys 2014. Varhaiskasvatuspalvelujen asiakasraati 24.3.2014

Päiväkoti-kouluverkkoselvitys 2014. Varhaiskasvatuspalvelujen asiakasraati 24.3.2014 Päiväkoti-kouluverkkoselvitys 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen asiakasraati 24.3.2014 25.3.2014 TAVOITE Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen 2014 tavoitteena on päivittää edellisen selvityksen pohjalta päiväkotien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/10 Kulttuurilautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/10 Kulttuurilautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/10 Kulttuurilautakunta 19.10.2010 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät tiistai 19.10.2010, kello 17.30 21.50 Kilpisenkatu 1, Tietotalo 3 krs, Wilho x

Lisätiedot

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Jyväskylän kaupunki Kaupallinen palveluverkkoselvitys Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Tiivistelmä, kesäkuu 2010 Selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin kirjastoverkkoselvitys. Jatkoselvitys

Jyväskylän kaupungin kirjastoverkkoselvitys. Jatkoselvitys 1 Jyväskylän kaupungin kirjastoverkkoselvitys. Jatkoselvitys 2 Selvityksen tausta ja toimenpide-esitykset Jyväskylän kulttuurilautakunta käsitteli kokouksessaan 18.5.2010 Jyväskylän kaupungin Kirjastoverkkoselvitystä

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2014-2025 KYMPPI R -PALVELUVERKKOTYÖRYHMÄ LUONNOS 20.2.2014

PÄIVÄKOTI- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2014-2025 KYMPPI R -PALVELUVERKKOTYÖRYHMÄ LUONNOS 20.2.2014 PÄIVÄKOTI- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2014-2025 KYMPPI R -PALVELUVERKKOTYÖRYHMÄ LUONNOS 20.2.2014 SISÄLTÖ DIA Työryhmä 3 Johdanto 4 Selvityksen tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi 5 Palvelulinjaukset

Lisätiedot

Kirjaston tilastot. Kävijät vuonna 2004...1. Lainaus 2004...2. Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3

Kirjaston tilastot. Kävijät vuonna 2004...1. Lainaus 2004...2. Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3 Kirjaston tilastot 2004 Kävijät vuonna 2004...1 Lainaus 2004...2 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3 Aineistojen lainaus aineistolajeittain 2004...4 Kirjojen lainaus 2004...5 Musiikkiäänitteiden

Lisätiedot

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1 (6) Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1. Suoritevertailu Tilastoissa Joensuun seutukirjaston toimintatilastoja on verrattu kaikkiin muihin maakuntakirjastoihin

Lisätiedot

Terveydenhuollon tilaverkosta ja vuoden 2012 taloudesta JYVÄSKYLÄ. JJ Koski

Terveydenhuollon tilaverkosta ja vuoden 2012 taloudesta JYVÄSKYLÄ. JJ Koski Terveydenhuollon tilaverkosta ja vuoden 2012 taloudesta JYVÄSKYLÄ JJ Koski SEUTUTERVEYSKESKUS JA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUE KONNEVESI MULTIA UURAINEN KEURUU LAUKAA HANKASALMI PETÄJÄVESI JYVÄSKYLÄ MUURAME

Lisätiedot

Jyväskylän päiväkotiverkko. Tavoitteena alueellinen päiväkotiverkko

Jyväskylän päiväkotiverkko. Tavoitteena alueellinen päiväkotiverkko Jyväskylän päiväkotiverkko Tavoitteena alueellinen päiväkotiverkko Tilojen nykytilan analysointi ja tilankäytön tehostaminen vanhojen kohteiden korjaustarve uusien tilavaihtoehtojen hankinta/rakentaminen

Lisätiedot

Terveyspalveluverkko 2015-2020

Terveyspalveluverkko 2015-2020 Terveyspalveluverkko 2015-2020 28.9.2015 Kati Kallimo toimialajohtaja Perusturvalautakunta 27.8.2015 Kaupunginhallitus 31.8.2015 Terveydenhuollonjaosto 9.9.2015 Perusturvalautakunta 24.8.2015 Päätösasia

Lisätiedot

Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,,

Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,, XXVII, Kaupunginjohtajan,, Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,, Talouden)tasapainotus)etenee)oikeassa)suunnassa!) ) TA2015)toiminnallinen)mo6o:))

Lisätiedot

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10. Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.2013 28.10.2013 Tietoja pähkinänkuoressa 0-6 - vuo(aita n. 11 300

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen

Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Suunnittelupäällikkö Sisko Hiltunen Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä 15.3.2011 Hyvinvointipalvelujen palveluverkon

Lisätiedot

Selvitys monipalvelupisteistä

Selvitys monipalvelupisteistä Jyväskylän kaupunki Selvitys monipalvelupisteistä Huhtasuo, Korpilahti, Säynätsalo, Tikkakoski 8.5.2014 Sisällys Yhteenveto... 2 1 Monipalvelupisteiden vaihtoehdot... 2 1.1 Tikkakosken monipalvelupiste...

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015. Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia

MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015. Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015 Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia 3.2.2015 Jyväskylä pähkinänkuoressa Jyväskylä on saanut kaupunkioikeudet 22.3.1837, Jyväskylän kaupunki, maalaiskunta

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 KIRJASTOPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 KIRJASTOPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 KIRJASTOPALVELUT Liite 1 Palvelutuoteluettelo 2011 Hyvinvointilautakunta Kirjastopalvelut Tuote yksikkö hinta määrä yht. Kirjaston peruspalvelut Kirjastopalvelut 1 249 550.00

Lisätiedot

Kirjastoverkkoselvitys 2009

Kirjastoverkkoselvitys 2009 Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjaston 13.10.2009 Sisältö Tiivistelmä Selvityksen taustasta 1 Yleisten kirjastojen merkitys ja asema 2 Kirjastot lakisääteisenä peruspalveluna 2 Kirjastopalvelujen

Lisätiedot

Halssilan asukasyhdistys ry esittää, että kirjastojen lakkautusperusteita harkitaan järkevien ja oikeiden taloudellisten näkökohtien mukaan.

Halssilan asukasyhdistys ry esittää, että kirjastojen lakkautusperusteita harkitaan järkevien ja oikeiden taloudellisten näkökohtien mukaan. SAATEKIRJE Jakelu: Kirjastonjohtaja Liisa Laatu Halssilan kirjasto / Mielikki Matilainen Kulttuurilautakunta / puheenjohtaja Jukka Louhivuori Jyväskylän kaupunginhallitus Alueemme valtuutetut: Juha Hjelt,

Lisätiedot

Kouluverkkoselvitys. Tammi-maaliskuu 2016

Kouluverkkoselvitys. Tammi-maaliskuu 2016 Kouluverkkoselvitys Tammi-maaliskuu 2016 Kaupunginvaltuuston toimeksianto talousarviopäätöksen yhteydessä (7.12.2015) Sivistys- ja kulttuuripalveluita kootaan ehyiksi palvelukokonaisuuksiksi palvelukeskittymittäin.

Lisätiedot

Julkisen ja rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta Jyväskylässä Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteinen tilaisuus 11.10.2012

Julkisen ja rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta Jyväskylässä Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteinen tilaisuus 11.10.2012 Julkisen ja rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta Jyväskylässä Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteinen tilaisuus 11.10.2012 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja, Kjs Jyväskylän Tilapalvelu Jyväskylällä on vahvan

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE 1 Jyväskylän erityinen kuntajakoselvitys OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI 1. PALVELUIDEN NYKYTILAN KUVAUS Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen hallinnollinen järjestämistapa vaihtelee kunnittain.

Lisätiedot

Alueellinen pääakseli (5 kpl) TIKKAKOSKI PUUPPOLA JYLHÄNPERÄ

Alueellinen pääakseli (5 kpl) TIKKAKOSKI PUUPPOLA JYLHÄNPERÄ POHJOINEN TIKKAKOSKI PUUPPOLA JYLHÄNPERÄ PÄIVÄKOTIPALVELUJEN KÄYTTÖ 2013 PAIKKOJEN 1 032 1 118 1 200 1 122 723 874 962 975 318 332 434 469 Kunnallisessa päiväkodissa 31 % MITOITUS: 41 % 423 458 492 460

Lisätiedot

Kiskontien aluetoimikunta 29.9.2011

Kiskontien aluetoimikunta 29.9.2011 Kiskontien aluetoimikunta 29.9.2011 Kiskontien aluetoimikunnan lausunto selvitykseen Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Salon kaupunki on käsitellyt asiaa Palveluverkkoselvitys

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2013-2016

Palvelulinjaukset 2013-2016 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Palvelulinjaukset 2013-2016 Luonnos 3 12.9.2013 Kaupunginhallitus 16.9.2013 Sisällys 1 Palvelulinjausten lähtökohdat... 2 1.1 Palveluihin vaikuttavat muutokset... 2 1.2 Palvelujen järjestäminen

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

Tiivistelmä...3. 1. Kirjastopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...4. 2. Käyttäjät...4. 3. Kirjastojen sijainti...7. 4. Kirjaston käytön tiheys...

Tiivistelmä...3. 1. Kirjastopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...4. 2. Käyttäjät...4. 3. Kirjastojen sijainti...7. 4. Kirjaston käytön tiheys... Asiakaskysely 2011 2 Tiivistelmä...3 1. Kirjastopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...4 2. Käyttäjät...4 2.1 Ikä... 4 2.2 Sukupuoli... 5 2.3. Koulutus... 6 3. Kirjastojen sijainti...7 3.1. Lähin kirjasto...

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 SOPPEENHARJUN ALUE Siivikkala 1-6 303 kasvaa ta-suunnitelma: peruskorjaus 2012-13 yhteistyö Tampereen laajennetaan

Lisätiedot

Lisäselvitys kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raporttiin

Lisäselvitys kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raporttiin 1 Lisäselvitys kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raporttiin Jyväskylän kaupungin kirjastoverkkoa selvittänyt työryhmä on jättänyt raporttinsa kaupunginjohtajalle ja sivistystoimenjohtajalle määräaikaan 30.6.2005

Lisätiedot

Kirjastoverkko Kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raportti Jyväskylän kaupunki 30.6.2005

Kirjastoverkko Kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raportti Jyväskylän kaupunki 30.6.2005 Kirjastoverkko Kirjastoverkkoselvitystyöryhmän raportti Jyväskylän kaupunki 30.6.2005 1 Kirjastoverkkoselvitys Sisältö Kirjastoverkkoselvitystyöryhmän toimenpide-ehdotukset 2 Kirjastoverkkoselvitys 3 Selvityksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI

JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI 2 1. KAAVOITETTAVIEN ALUEIDEN ARVOTTAMINEN JOUK- KOLIIKENTEEN NÄKÖKULMASTA

Lisätiedot

KIRJASTOAUTOPALVELUIDEN TARVE JYVÄSKYLÄSSÄ LÄHIVUOSINA

KIRJASTOAUTOPALVELUIDEN TARVE JYVÄSKYLÄSSÄ LÄHIVUOSINA KIRJASTOAUTOPALVELUIDEN TARVE JYVÄSKYLÄSSÄ LÄHIVUOSINA Johanna Vesterinen kirjastotoimenjohtaja Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto 13.8. 2007 2 1. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen

Lisätiedot

Peruspalveluiden arvioinnista , Helsinki Kirsi Kaunisharju

Peruspalveluiden arvioinnista , Helsinki Kirsi Kaunisharju Peruspalveluiden arvioinnista Vauhtia kulttuuriin! 12.1.2012, Helsinki Kirsi Kaunisharju Peruspalveluiden arviointi Peruspalveluiden arviointi on aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 4 :n 2

Lisätiedot

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 LAPIN ELY-KESKUS Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 Kirjastoverkko ja sen muutokset Kuva: Hilkka Heikkinen. Lapin kunnissa oli vuonna 2012 yhteensä 43 kirjastoa, joista

Lisätiedot

Peruspalvelujen tila kunnissa Kuntamarkkinat Neuvotteleva virkamies Hannele Savioja

Peruspalvelujen tila kunnissa Kuntamarkkinat Neuvotteleva virkamies Hannele Savioja Peruspalvelujen tila kunnissa 2012 Kuntamarkkinat 13.9.2012 Neuvotteleva virkamies Hannele Savioja Kunta- ja aluehallinto-osasto 3.10.2012 2 Peruspalvelujen tila -raportti Tavoitteena on antaa yleiskuva

Lisätiedot

Jyväskylän seudun kuntajakoselvitys, varhaiskasvatus/ opetus/kulttuuri/liikunta- ryhmä

Jyväskylän seudun kuntajakoselvitys, varhaiskasvatus/ opetus/kulttuuri/liikunta- ryhmä Jyväskylän seudun kuntajakoselvitys, varhaiskasvatus/ opetus/kulttuuri/liikunta- ryhmä Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämis- ja tehostamistoimenpiteet JYVÄSKYLÄ 23.10.2013 EL 28.10.2013 Kasvun

Lisätiedot

Tikkakosken asukaskysely 2010

Tikkakosken asukaskysely 2010 2010 Tikkakosken asukaskyselyn koontia Jyväskylän kaupungin innovaatiopalvelut - Asukaskyselyssä kerättiin tikkakoskelaisten ajatuksia alueen kehittämisestä ja kartoitettiin asukkaiden näkemyksiä Tikkakoskelle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/1 02.10.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/1 02.10.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) 1 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle varastotilan (Turvalaaksontie 1, Vantaa) vuokraamiseksi Suomen Pankilta HEL 2014-011125 T 10 01 04 Esitysehdotus

Lisätiedot

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä 20.05.2015 Sivu 1 / 1 1959/10.03.02/2012 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh. 050 365 3809

Lisätiedot

Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä

Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä Kymppi Moni työpaja 22.3.2012 Leena Rossi ja Anna Isopoussu Jyväskylän väestöarvio Koko kaupungin väestöarvio Käsitteistö: väestöennuste,

Lisätiedot

Parasta kylissä. Kehitysjohtaja Markku Heinonen L A PPEE N R A N N A N K A U P U N KI 2.6.2010 1

Parasta kylissä. Kehitysjohtaja Markku Heinonen L A PPEE N R A N N A N K A U P U N KI 2.6.2010 1 Parasta kylissä Kehitysjohtaja Markku Heinonen L A PPEE N R A N N A N K A U P U N KI 2.6.2010 1 Joutseno osana Lappeenrantaa Kuntaliitos toteutunut onnistuneesti. Joutsenon kuten Ylämaankin palvelut on

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto

Lisätiedot

KAUPUNGINOSA TOIMENPIDE PALVELULUOKKA. A031 Puistotorin toimintapuisto Toimintapuisto Puistola Säilytettävä Talvikunnossapito

KAUPUNGINOSA TOIMENPIDE PALVELULUOKKA. A031 Puistotorin toimintapuisto Toimintapuisto Puistola Säilytettävä Talvikunnossapito UUDEN JYVÄSKYLÄN VIHERPALVELUOHJELMA LEIKKIPUISTOPALVELUT Liite 1 1/6 SÄILYTETTÄVÄT LEIKKIPUISTOT 2010-2020 TUNNUS NIMI PALVELULUOKKA KAUPUNGINOSA TOIMENPIDE TALVIKÄYTTÖ Toimintapuistot A031 Puistotorin

Lisätiedot

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Ylöjärven kaupunki Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Tulosten yhteenveto Ylöjärven kaupunki 2 Raportti Ylöjärven kaupunginkirjaston asiakaskyselyn tuloksista Kirjastolaki edellyttää, että kunnat arvioivat

Lisätiedot

Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa

Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa 29.3.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Saavutettavuus joukkoliikenteellä, kävellen tai pyörällä 2008 Vyöhyke: I II III

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41 Jyväskylän kaupungin kirjastoverkosta 28.9. ja 5.10.2010 järjestämien kuntalaisfoorumien keskustelun ylöskirjaus. Kommentteja, kysymyksiä ja vastauksia ei ole kirjattu sanatarkasti. Jyväskylän kaupunki,

Lisätiedot

LIITE 4. Taloustyöryhmän loppuraportti, palvelualueiden säästöesitykset TA2016 + suunnitelmavuodet (osittain) TEKNISET PALVELUT

LIITE 4. Taloustyöryhmän loppuraportti, palvelualueiden säästöesitykset TA2016 + suunnitelmavuodet (osittain) TEKNISET PALVELUT LIITE 4 Taloustyöryhmän loppuraportti, palvelualueiden säästöesitykset TA2016 + suunnitelmavuodet (osittain) TEKNISET PALVELUT Liikuntatoimen uudelleen organisointi. Kauppakeskuksen pysäköintihallin vuokra-ajan

Lisätiedot

Lean-ajattelu, palveluohjaus ja tuottavuus. Vantaan kaupunginkirjaston kokemuksia

Lean-ajattelu, palveluohjaus ja tuottavuus. Vantaan kaupunginkirjaston kokemuksia Lean-ajattelu, palveluohjaus ja tuottavuus Vantaan kaupunginkirjaston kokemuksia Vantaa Kaupunki: - Asukasluku kovassa kasvussa, maahanmuuttajia n. 16% - Suomen velkaisimpia kuntia, voimassa talous- ja

Lisätiedot

kulttuuri lähipalveluna Anna Vilkuna

kulttuuri lähipalveluna Anna Vilkuna kulttuuri lähipalveluna Anna Vilkuna Kotka 21.2.2013 KUULTO projekti kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke toimii Jyväskylän yliopistossa, rahoittajana OKM lähtenyt liikkeelle vuonna 2011, jatkorahoitus

Lisätiedot

Palvelukonseptin suunnittelulla uudenlaiseen palveluverkkoon

Palvelukonseptin suunnittelulla uudenlaiseen palveluverkkoon Palvelukonseptin suunnittelulla uudenlaiseen palveluverkkoon Kuntamarkkinat 11.9.2013 CASE 1: Ohjaavatko väestön muuttuvat palvelutarpeet myös uusien palveluverkkojen ja -tapojen muodostumista? Erityisasiantuntija

Lisätiedot

Selvityshenkilötyöryhmän ehdotukset

Selvityshenkilötyöryhmän ehdotukset Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Selvityshenkilötyöryhmän ehdotukset Päivi Sillanaukee 19.3.2013 indeksi 80 Muutokset on toteutettava aikailematta indeksi 80 70 70 lasta ja vanhusta

Lisätiedot

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä Sivistystoimen peruspalvelut turvataan Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä 21.9.2011 Espoon sivistystoimen strategiakartta 2012 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki Otaniemi - Keilaniemi - Tapiola

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut Toisen asteen koulutus

Lasten ja nuorten palvelut Toisen asteen koulutus LUKIOVERKKOSELVITYS 2013- Lasten ja nuorten palvelut Toisen asteen koulutus 1 TAVOITTEET LUKIOVERKON KEHITTÄMISELLE Laadullisesti korkeatasoinen lukiokoulutus Riittävät valinnanmahdollisuudet takaava resurssointi

Lisätiedot

Pirkanmaan seutukirjasto?

Pirkanmaan seutukirjasto? Pirkanmaan seutukirjasto? Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, sivistystyöryhmä 13.1.2010 Tuula Haavisto kirjastotoimenjohtaja, Tampere Tampereen kaupunki Preludi: Maakuntakirjastotoiminta [Ainoa] lakisääteinen

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2014

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2014 VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2014 Päävastuualueen johtajan katsaus Vapaa-aikapalveluiden toimintotasoiset sitovuustasot ovat vapaa-aikapalveluiden hallinto, kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut,

Lisätiedot

Muutokset suhteutettiin väestökehitykseen ja ikärakenteeseen. Uusien digitaalisten palveluiden ja logistiikan mahdollisuudet otettiin huomioon

Muutokset suhteutettiin väestökehitykseen ja ikärakenteeseen. Uusien digitaalisten palveluiden ja logistiikan mahdollisuudet otettiin huomioon Palveluverkko 2025 -selvityksessä arvioitiin sote-palveluiden perus- ja erikoispalveluiden maantieteellistä saavutettavuutta sekä palveluverkon alueellisia muutostarpeita vuoteen 2025 mennessä Muutokset

Lisätiedot

Talous lyhyesti. Asukasluku 1.1 82 409 83 400 84 200 Veroprosentti 18,50 % 18,50 % 18,50 %

Talous lyhyesti. Asukasluku 1.1 82 409 83 400 84 200 Veroprosentti 18,50 % 18,50 % 18,50 % LIITE 1: TALOUS LYHYESTI Talous lyhyesti TP 2003 Arvio 2004 TAE 2005 Asukasluku 1.1 82 409 83 400 84 200 Veroprosentti 18,50 % 18,50 % 18,50 % Verotulot, milj. 218,4 218,9 228,4 Vuosikate, milj. 5,7 1,5

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan linjauksia

Talouden ja toiminnan linjauksia Talouden ja toiminnan linjauksia Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2012 toteutetut toimenpiteet ja 2013 2016 toimenpiteet, vaikutus n. 1,9 M /v. Kiirastorstain lista 2009, vaikutus n. 1 M /v. Palvelujen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta. 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3929/02.02.00/2013 90 Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien 2014-2018 investointiohjelmasta. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. (09)

Lisätiedot

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko Keskusverkko muodostuu valtakunnantasolle sekä yhdyskuntarakennetasolle Valtakunnantasolla kyse on kaupunkiseutujen

Lisätiedot

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014 Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys Luonnos 31.3. 2014 LÄHTÖKOHTIA Kivistön kauppakeskuksen päämarkkina-alue on Kivistön suuralue. Muu lähimarkkina-alue kattaa seuraavat alueet: Myyrmäen

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMIA ÄITIYSNEUVOLATYÖHÖN

KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMIA ÄITIYSNEUVOLATYÖHÖN KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMIA ÄITIYSNEUVOLATYÖHÖN JYTE= Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alue 14 NEUVOLAA Jyväskylä 11 neuvolaa, joissa yhteensä 53.5 terveydenhoitajaa äitiysneuvolatyössä 35.5 th:aa,

Lisätiedot

Nuorisotoimen verkko. Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 46 05.03.2015. Kasvatus- ja opetuslautakunta 34 01.04.2015 188/00.01.

Nuorisotoimen verkko. Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 46 05.03.2015. Kasvatus- ja opetuslautakunta 34 01.04.2015 188/00.01. Palveluverkko- ja 46 05.03.2015 organisaatiotyöryhmä Kasvatus- ja opetuslautakunta 34 01.04.2015 Nuorisotoimen verkko 188/00.01.02/2015 PALRYH 05.03.2015 46 Lohjan kaupungin nuorisotoimen palvelut koostuvat

Lisätiedot

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Investointien ja toiminnan muutosten vaikutukset palvelujen kustannuksiin Keskeiset periaatteet Kuntayhtymä vuokraa tilat pääsääntöisesti jäsenkunnilta

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI 29.8.2008

LOPPURAPORTTI 29.8.2008 29.8.2008 Sivu 1 Hanke: Uuden Jyväskylän peruskoulu- ja lukioverkko LOPPURAPORTTI 29.8.2008 Haahtela kehitys Oy Tinasepäntie 45, 00620 Helsinki, puhelin 09-777 1820, telefax 09-777 18250, sähköposti haahtela@haahtela.fi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE TÄYDENNYSRAKENTAMISEN SEMINAARI 28.5.2014 Keskusta-alueiden

Lisätiedot

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 23.1.2014 Erityisen kuntajakoselvitysalueen kunnat Joensuu www.joensuu.fi

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

Selvitystyön raportti 8.5.2015

Selvitystyön raportti 8.5.2015 8.5.2015 RAPORTTI 1 / 25 Haahtela Bulevardi 16 00120 Helsinki www.haahtela.fi Tilaaja Jyväskylän kaupunki Hanke Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015 2 /

Lisätiedot

Jyväskylän Tilapalvelu

Jyväskylän Tilapalvelu Jyväskylän Tilapalvelu Kuvien kertomana Toteuttanut: Keski-Suomen museo Kuvassa: oikealla Jarno Hacklin YIT Kiinteistötekniikka Oy:n toimitusjohtaja, Jyväskylän Tilapalvelusta kiinteistöjohtaja Esko Eriksson

Lisätiedot

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Tuloksia Itä-Suomen kirjastojen laatutason kartoituksesta Kohti uutta kirjastolakia 21.4.2015 Varkaus Marja Tiittanen-Savolainen Itä-Suomen

Lisätiedot

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Vaihtoehto KUSTANNUKSET investointi ylläpito/kk VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN TOIMINNALLISET HYÖDYT/EDUT TOIMINNALLISET HAITAT/HAASTEET Vaihtoehto 1 Opintien (suppea vaihtoehto) 2

Lisätiedot

KYMPPI-MONI JYVÄSKYLÄN NYKYMENETELMÄN DOKUMENTOINTI 5. PALVELUVERKON LÄHTÖTIETOJEN YLLÄPITO JA MUUTOSTEN HALLINTAMENETELMÄ 2013

KYMPPI-MONI JYVÄSKYLÄN NYKYMENETELMÄN DOKUMENTOINTI 5. PALVELUVERKON LÄHTÖTIETOJEN YLLÄPITO JA MUUTOSTEN HALLINTAMENETELMÄ 2013 KYMPPI-MONI JYVÄSKYLÄN NYKYMENETELMÄN DOKUM ENTOINTI 5. PALVELUVERKON LÄHTÖTIETOJEN YLLÄPITO JAA MUUTOSTEN HALLINTAMENETELMÄ 2013 Kymppi-Moni: Jyväskylän nykymenetelmän dokumentointi 1. Kymppi R -toimintamalli

Lisätiedot

MALLI KUNNAN JA MIKKELIN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KIRJASTOPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

MALLI KUNNAN JA MIKKELIN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KIRJASTOPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1 MALLI KUNNAN JA MIKKELIN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KIRJASTOPALVELUJEN TUOTTAMISESTA Mikkelin kaupunki ja sopivat Kirjastolain (KL nro 904/1998) 3 :n 2. momentin mukaisesta seudullisesta yhteistoiminnasta

Lisätiedot

Luonnos Pora III työryhmälle paikallispoliisin palveluverkoston muutoksista - palveluverkostokartat poliisilaitosalueittain

Luonnos Pora III työryhmälle paikallispoliisin palveluverkoston muutoksista - palveluverkostokartat poliisilaitosalueittain Osastopäällikkö Kauko Aaltomaa 23..22 Luonnos Pora III työryhmälle paikallispoliisin palveluverkoston muutoksista - palveluverkostokartat poliisilaitosalueittain - sisäistä valmistelua ja hanketyöryhmän

Lisätiedot

9 Keski-Suomi. 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

9 Keski-Suomi. 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 9 Keski-Suomi 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 9.1. KESKI-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 5 kpl Maaseutumaiset: 17 kpl Keski-Suomi

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen Heinolan kaupunki Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015 Johannes Rinkinen Lähtökohdat Seminaarin koulu ja Myllyojan koulu väistötiloissa Peruskorjaustarve lukiolla, Niemelä-talon kouluosassa ja

Lisätiedot

20 Varsinais-Suomi. 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

20 Varsinais-Suomi. 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 20 Varsinais-Suomi 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 20.1. VARSINAIS-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 4 kpl Taajaan asutut: 9 kpl Maaseutumaiset: 15 kpl

Lisätiedot

10.11.2013. Tilastoja ja aikasarjoja 2003-2012 suuralueittain. Koonnut: Jouni Juntumaa Lähde http://tilastot.kirjastot.fi. Väestö

10.11.2013. Tilastoja ja aikasarjoja 2003-2012 suuralueittain. Koonnut: Jouni Juntumaa Lähde http://tilastot.kirjastot.fi. Väestö 1.11.13 Tilastoja ja aikasarjoja 3-1 suuralueittain Koonnut: Jouni Juntumaa Lähde http://tilastot.kirjastot.fi Väestö 1 1.11.13 Väestö suuralueittain 5 3 1 1, Väestö suuralueittain, suhteellinen muutos

Lisätiedot

INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2003-2010

INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2003-2010 203 INVESTOINTIOSA 204 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2003-2010 1 000 euroa TP TA + M TA Taloussuunnitelma MENOT 2004 2005 Maa- ja vesialueet 861 797 700,0 700 700 700 700 Talonrakennus 0 50 0,0 0 0 0 0 Yhdyskuntarakentaminen

Lisätiedot

Koteja kaikille. JVA:n asuntoesite

Koteja kaikille. JVA:n asuntoesite Koteja kaikille JVA:n asuntoesite JVA lyhyesti JVA on Jyväskylän seudun suurin vuokranantaja 7500 viihtyisää vuokra-asuntoa eri puolilla uutta Jyväskylää Monipuolinen asuntokanta erilaisissa kerros-, rivija

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki ja 3. sektori - näkökulmia kunta-järjestöyhteistyöhön

Jyväskylän kaupunki ja 3. sektori - näkökulmia kunta-järjestöyhteistyöhön Jyväskylän kaupunki ja 3. sektori - näkökulmia kunta-järjestöyhteistyöhön Jukka Laukkanen Jyväskylän kaupunki/ konsernihallinto/ kilpailukyky ja kaupunkikehitys, Kansalaistoiminnankeskus Matara 22.1.2014

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden painopisteet ja haasteet 2013

Sivistyspalveluiden painopisteet ja haasteet 2013 Sivistyspalveluiden painopisteet ja haasteet 2013 KV:n seminaari 6.2.2013 Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto 1.2.2013 Tiejaosto n kaupunki Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koiviston tehtäväalue Ympäristöterveysjaosto

Lisätiedot

Kokemuksia potilaan oikeudesta valita hoitopaikka ja miten potilastiedot välittyvät uuden ja vanhan hoitopaikan välillä

Kokemuksia potilaan oikeudesta valita hoitopaikka ja miten potilastiedot välittyvät uuden ja vanhan hoitopaikan välillä 18.5.2014 Kokemuksia potilaan oikeudesta valita hoitopaikka ja miten potilastiedot välittyvät uuden ja vanhan hoitopaikan välillä Jyväskylässä 20.5. 2014 vastuualuejohtaja Ari Kukka, Jyväskylän yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Haukipudas Kiiminki Anne Leskinen, 27.1.2011 Hailuoto Oulunsalo Oulu Kempele Lumijoki Liminka Tyrnävä Muhos Kaupalliset selvitykset seudun yleiskaavan taustalla

Lisätiedot

Paikkatiedot palveluverkkosuunnittelussa -Optimointimenetelmien hyödyntäminen Vantaalla

Paikkatiedot palveluverkkosuunnittelussa -Optimointimenetelmien hyödyntäminen Vantaalla Paikkatiedot palveluverkkosuunnittelussa -Optimointimenetelmien hyödyntäminen Vantaalla HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Joni Heikkola (Kaupunkisuunnittelu, yleiskaavasuunnittelija) Helsingin Sanomat

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2012 POHJANMAAN ELY-KESKUS Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011 Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa Seinäjoen kirjaston uudisosa

Lisätiedot

Kirjastoautotoiminta murroksessa yhteenveto kirjastoautojen tilanteesta Suomessa

Kirjastoautotoiminta murroksessa yhteenveto kirjastoautojen tilanteesta Suomessa 9.8.2016 Kirjastoautotoiminta murroksessa yhteenveto kirjastoautojen tilanteesta Suomessa Taustaa Suomen kirjastoseura selvitti kirjastoautojen tilannetta verkkokyselyllä kesäkuussa 2016. Kysely lähetettiin

Lisätiedot

KESKUSTAKIRJASTON SIMULAATIO

KESKUSTAKIRJASTON SIMULAATIO KESKUSTAKIRJASTON SIMULAATIO Vuoden 2023 väestöennusteella Jaani Lahtinen 040-554 6581 Simulaatiossa huomioitu Julkisen liikenneverkon muutokset Saavutettavuus Länsimetron 1 vaiheen mukaan Väestön paikalliset

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2016. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2016. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintasuunnitelma 2016 Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016 www.ylojarvi.fi Kirjaston toiminta-ajatus Kirjasto on kaupungin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot